<4D F736F F D20E1F0E9EEE9EF20F7F6E5F3202D20E3E9F1F8E8F6E9E42E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E1F0E9EEE9EF20F7F6E5F3202D20E3E9F1F8E8F6E9E42E646F63>"

תמליל

1 היחס בין התוספתא והירושלמי ברכות למסכת חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מאת בנימין קצוף המחלקה לתלמוד רמת-גן הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן חשון תשס"ד

2 עבודה זו נעשתה בהדרכתו של פרופ' לייב מוסקוביץ מן המחלקה לתלמוד של אוניברסיטת בר-אילן

3 The Relationship Between Tosefta and Yerushalmi of Berachot Binyamin Katzoff Department of Talmud Ph.D. Thesis Ramat-Gan, Israel Submitted to the Senate of Bar-Ilan University November, 2003

4 This work was carried out under the supervision of Prof. Leib Moscovitz Department of Talmud, Bar-Ilan University

5 תודות תודתי והערכתי הרבה נתונים למדריכי בעבודה זו פרופ' לייב מוסקוביץ, שהנחני במסירות אין קץ, ולא חסך מעצמו מאמץ וטרחה בבואו לעזרני. השעות הרבות והיקרות בהם דנו יחדיו, פקחו את עיני והיו עבורי חוויה מרתקת. ידיעותיו הרבות, זהירותו ודיקנותו, הצילוני משגיאות רבות, וסיעו בידי להשלים את עבודת המחקר. ברצוני להודות לפרופ' שמא פרידמן שקרא בעיון חלקים מן העבודה, ודן עמי באריכות בכמה נושאים מרכזיים. ברצוני להודות גם לפרופ' ירחמיאל ברודי, ראש החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, ולפרופ' עדיאל שרמר שליבנו עמי כמה עניינים מן העבודה והעירו הערות חשובות. אני שמח גם להודות לידידי ד"ר יובל סיני, וד"ר מרב טובל שקראו גרסאות מוקדמות של כמה מן הפרקים, וסייעו לי בעצותיהם. נושאים רבים נתבררו לי באופן מעמיק, והוצגו בבהירות רבה יותר בעבודת המחקר תודות להצעותיהם ולנכונותם לשתף אותי בידיעותיהם. עבודת דוקטור זו הושלמה בעזרת מלגה נדיבה שניתנה לי במסגרת תוכנית 'מלגות הנשיא והדיקן לדוקטורנטים מצטיינים'. הנני מודה לנשיא האוניברסיטה, לרקטור ולדיקן על הענקת המלגה שאיפשרה את השלמת העבודה. ברצוני להודות למכון הגבוה לתורה שע"י אוניברסיטת ב"א, לעומדים בראשו ולצוות ההנהלה על המלגה הנדיבה במסגרת תוכנית הלימודים לדוקטורנטים מצטיינים. הנני מודה למשפחת כהנא על המלגה הנדיבה שהעניקו לי במסגרת אוניברסיטת ב"א לזכרה של אסתר גולדה כהנא ז"ל. מלגות אלו איפשרו לי להקדיש את זמני לעבודת המחקר. הנני מודה לגב' רבקה דגן, מרכזת המחלקה לתלמוד, על העזרה הרבה שהושיטה לי מתחילת לימודיי במחלקה לתלמוד ועד לשלבים האחרונים של עבודת הדוקטור. תודה מיוחדת אני חב להורי מורי רנון ושרלוט קצוף, שהורוני דרך תורה ומחקר משחר נעורי, ולחמי ולחמותי דוד וציפורה הנדלר שעודדוני וסיעו בידי במשימה שלקחתי על עצמי. ומעל כולם אני מביע את תודתי לרעיתי, איילת, על השותפות, התמיכה והעזרה הרבה. אני מקוה שאדע להשיב לה כגמולה בקרוב. חשון תשס"ד

6 תקציר עברי הקדמה תוכן העניינים א 1 3 פרק ראשון: מבוא כללי שער א: נוסח התוספתא שלנו לעומת נוסח המקבילות בתלמודים פרק שני: מבוא פרק שלישי: נוסח התוספתא הדומה לנוסח המקבילה בבבלי פרק רביעי: נוסח התוספתא הדומה לנוסח המקבילה בירושלמי פרק חמישי: נוסח התוספתא עצמאי פרק שישי: ניתוח המימצאים ומשמעותם פרק שביעי: מסקנות 227 נספח א: דוגמה להשוואה בין יחידה שלמה של ברייתות מן התוספתא לעומת מקבילותיהן בתלמודים 231 נספח ב: היחס בין כ"י וינה לכ"י ארפורט של תוספתא ברכות שער ב: אופי השימוש בברייתות מן התוספתא בתלמוד הירושלמי פרק שמיני: מבוא פרק תשיעי: התייחסויות אמוראיות לברייתות מן התוספתא: בחינה כרונולוגית- גיאוגרפית פרק עשירי: 'ברייתות חסרות' וקבצים של ברייתות שהיו בפני מסדרי הירושלמי פרק אחד עשר: האם שימשה התוספתא מקור עיקרי לפרשנות המשנה בירושלמי: שיקולי תוכן ומיקום 297 נספח ג: מילת ההצעה 'תני' והצעת ברייתות מן התוספתא ומקורות תנאיים אחרים בירושלמי 301 I ביבליוגרפיה תקציר אנגלי

7 Table of Contents Hebrew Abstract Preface Chapter 1: General Introduction א 1 3 Part One: The Text of the Baraitot in the Tosefta Compared With Its Parallels in the Talmudim Chapter 2: Introduction Chapter 3: The Tosefta Resembles its Parallels in the Babylonian Talmud Chapter 4: The Tosefta Resembles its Parallels in the Talmud 95 Yerushalmi Chapter 5: The Text of the Tosefta Differs from its Talmudic Parallels Chapter 6: Analysis of the Findings Chapter 7: Conclusion Appendix A: Sample Comparison Between Extended Units of 227 Baraitot in the Tosefta and their Parallels in the Talmudim Appendix B: The Relationship Between MSS Vienna and Erfurt 231 of Tosefta Berakhot Part Two: The Use of Toseftan Baraitot in the Talmud Yerushalmi Chapter 8: Introduction Chapter 9: The Use of Toseftan Baraitot by Palestinian Amoraim: A Chronological-Geographical Analysis

8 Chapter 10: Missing Baraitot and Collections of Toseftan Baraitot 263 Known to the Redactors of the Talmud Yerushalmi Chapter 11: Was the Tosefta a Prime Source for Interpretation of the 273 Mishnah? Appendix C: The Term Tenei and Citations of Toseftan Baraitot 297 and Other Tannaitic Sources in the Talmud Yerushalmi Bibliography English Abstract 301 I

9 תוכן עניינים מפורט תקציר עברי הקדמה פרק ראשון: מבוא כללי נוסח המקבילות והיחס בין החיבורים קשיים ויעדים במחקר היחס בין חיבורים של חז"ל ברייתות מקבילות: התהוותן, אופי השינויים ומשמעותם מסורת הנוסח של התוספתא והירושלמי א שער א: נוסח התוספתא שלנו לעומת נוסח המקבילות בתלמודים פרק שני: מבוא סקירת מצב המחקר השוואת המקבילות בעבודת המחקר פרק שלישי: נוסח התוספתא הדומה לנוסח המקבילה בבבלי לשון וסגנון סדר פרטים ומשפטים 'לישנא רוויחא' 'לישנא קייטא' הצגת ברייתות בסמוך למשפט הדומה למשנה ייחוס הלכה לחכם הוספה והחסרה של פריטים הוספה והחסרה של משפטים שלמים שינויים אחרים פרק רביעי: נוסח התוספתא הדומה לנוסח המקבילה בירושלמי לשון וסגנון סדר פרטים ומשפטים 'לישנא רוויחא' 'לישנא קייטא'

10 ייחוס הלכה לחכם הוספה והחסרה של פריטים הוספה והחסרה של משפטים שלמים שינויים אחרים פרק חמישי: נוסח התוספתא עצמאי לשון וסגנון סדר פרטים ומשפטים 'לישנא רוויחא' 'לישנא קייטא' הצגת ברייתות בסמוך למשפט הדומה למשנה ייחוס הלכה לחכם הוספה והחסרה של פריטים הוספה והחסרה של משפטים שלמים שינויים אחרים פרק שישי: ניתוח המימצאים ומשמעותם לשון סגנון סדר פרטים ומשפטים 'לישנא רוויחא' ו'לישנא קייטא' הצגת ברייתות בסמוך למשפט הדומה למשנה ייחוס הלכה לחכם הוספה והחסרה של פריטים הוספה והחסרה של משפטים שלמים שינויים אחרים פרק שביעי: מסקנות הק רבה לירושלמי לעומת הק רבה לבבלי: הערכה כללית קווים לאופיו של נוסח התוספתא התהוותו של נוסח התוספתא נספח א: דוגמה להשוואה בין יחידה שלמה של ברייתות מן

11 התוספתא לעומת מקבילותיהן בתלמודים 231 נספח ב: היחס בין כ"י וינה לכ"י ארפורט של תוספתא ברכות שער ב: אופי השימוש בברייתות מן התוספתא בתלמוד הירושלמי פרק שמיני: מבוא פרק תשיעי: התייחסויות אמוראיות לברייתות מן התוספתא: בחינה כרונולוגית- גיאוגרפית שיקולים מתודיים סקירה כרונולוגית-גיאוגרפית דיון במימצאים ומסקנות פרק עשירי: 'ברייתות חסרות' וקבצים של ברייתות שהיו בפני מסדרי הירושלמי מבוא ירושלמי א, ח (ג ע"ג, 54 ואי') = תוספתא א, ח (עמ' 36 3, ואי') ירושלמי א, ט (ד ע"א, 15 ואי') = תוספתא א, י-יג (עמ' 52 4, ואי') סיכום ומסקנות פרק אחד עשר: האם שימשה התוספתא מקור עיקרי לפרשנות המשנה בירושלמי: שיקולי תוכן ומיקום מבוא ברייתות המובאות בירושלמי במיקום שבו הן מופיעות בתוספתא ברייתות המובאות בירושלמי שלא ע"פ מיקומן בתוספתא ברייתות שאינן מובאות בירושלמי משמעות המימצאים ומסקנות האם הכירו מסדרי הירו' את התוס' שבפנינו? נספח ג: מילת ההצעה 'תני' והצעת ברייתות מן התוספתא ומקורות תנאיים אחרים בירושלמי 301 I ביבליוגרפיה תקציר אנגלי

12 א תקציר חקר היחס בין התלמוד הירושלמי והתוספתא על היבטיו השונים כקבצים ערוכים ושלמים, וכן בירור היחס בין ברייתות ספציפיות בירו' למקבילותיהן בתוס' הנו בעל חשיבות רבה במחקר התלמודי. רוב המחקרים שדנו ביחס בין התוס' לתלמודים עסקו ביחס בין התוס' לתלמוד הבבלי. אגב דיונים אלו עסקו מספר חוקרים כגון אפשטיין, אלבק, פרידמן ואלמן אף ביחס שבין הירו' והתוס', אך רובם לא ירדו לבדיקה שיטתית ויסודית של עניין זה, אלא ניסו לתאר את היחס שבין החיבורים על סמך מקבץ מקרי של דוגמאות. מחקר השוואתי שיטתי ויסודי, הבוחן את מכלול ההיבטים של היחס בין חיבורים אלה, כמעט שלא נעשה. מטרתו של חיבור זה, אפוא, היא לחקור את היחס בין החיבורים כקבצים ערוכים ושלמים וכן את היחס המקומי בין הברייתות המקבילות המופיעות בהם במסכת אחת, מסכת ברכות. ב פרק המבוא במחקר דן בבעיות יסוד הקשורות בהשוואה בין חיבורי חז"ל באופן כללי, ומציג את התשתית המחקרית הנחוצה למחקר זה. ראשית, נטען שיש להפריד בין שאלת היחס בין נוסח הברייתות המקבילות, לבין שאלת היחס בין החיבורים. יסודו של תהליך התהוותן של הוורסיות השונות בספרות חז"ל הוא בדרכי הלימוד והעריכה של החיבורים השונים בתקופת התנאים והאמוראים, והמשכו בדרכי המסירה השונות המאוחרות יותר, ולכן נראה שאפשר לתלות את השינויים שבין הברייתות המקבילות בגורמים שונים, ובכללם בכך שאלו נמסרו במסגרות ספרותיות שונות, שהיו תחת השפעות לשוניות, ספרותיות ותוכניות שונות. לאור זאת עניינו של מחקר זה אינו בהכרעה בדבר הנוסח המקורי של הברייתות, אלא באפיון השינויים ובניתוח הגורמים השונים שהובילו ליצירתם. כמו כן, ד ו בקצרה בשאלת מסורת הנוסח של התוס' והירו', ובחשיבותה להשוואה בין שני החיבורים. העיון במסכת ברכות מלמד שמסורת הנוסח של כתבי היד ארפורט ווינה אחידה למדי בעניינים שנידונו במחקר זה, ושהם מייצגים מסורת נוסח שונה ועצמאית לעומת נוסח הברייתות שבתלמודים. ומכאן ששאלת היחס בין כ"י של התוס' הינה משנית בחשיבותה לחקר היחס בין תוס' וירו' ברכות, אף שייתכן שיש לה חשיבות רבה במסכתות אחרות. ג השער הראשון עוסק בהשוואת נוסח הברייתות שבתוס' לנוסח הברייתות המקבילות בתלמודים. העמדה הרווחת בקרב החוקרים היא שישנה קרבה מרובה בין הברייתות בתוס' למקבילותיהן

13 בירו', הרבה יותר מאשר בין הברייתות בתוס' למקבילות בבבלי. אולם מספר חוקרים, כגון דה- פריז, אלמן ואליצור, טענו שיש למתן קביעה גורפת זו. אחת מאבני הבוחן לשאלה זו הוא המדד הלשוני. מאחר שהתוס' היא ברובה אוסף של דברי תנאים שפעלו בא"י, מקובל בקרב חוקרי הלשון לשייך את לשון התוס' ללשון התנאים בא"י. אולם נמצאו בתוס' תופעות לשוניות שאינן זהות ללשון המשנה, כפי שהיא מתועדת בעדי הנוסח שמקובל לזהותם כמייצגים מובהקים ומדויקים למדי של הלשון הא"י התנאית, אלא דומות בחלקן ללשון הבבלי. אפשר שאלו שימושי לשון תנאיים מקוריים שנשתמרו רק בתוס' ובבבלי, אך ייתכן שזוהי לשון בבלית שחדרה לתוס'. במרכז השער נמצאים שלושה פרקים שבהם מובאות דוגמאות רבות למקבילות שבהן נוסח התוס' דומה לנוסח המקבילות שבאחד התלמודים או שונה מהם, וזאת תוך התייחסות לסוגים שונים של שינויים: א. שינויים לשוניים, כדוגמת השימוש בתוס' בטרמין 'קל וחומר', לעומת המרתו בחלק מן המקבילות שבתלמודים בטרמין האמוראי 'לא כל שכן'. שינויים ב. ספרותיים, כדוגמת ברייתא אחת המנוסחת בלשון ארוכה, לעומת מקבילתה המנוסחת בלשון קצרה, וזאת ללא שינוי תוכני כלשהו; ג. שינויים תוכניים, כדוגמת המסורת בירו' שיש לברך... בשעת הכנת חפץ הנדרש לקיום מצוה על העשיה גופה בלבד (למשל: 'ברוך אקב"ו לעשות סוכה'), לעומת המסורת בתוס' ובבבלי שיש לברך רק 'שהחיינו'. ניתוח של מכלול המימצאים הלשוניים מצביע על שימור לשון התנאים בברייתות שבשני התלמודים, לצד עדכון לשוני ע"פ הלשון הנפוצה בספרות האמוראית בא"י (בברייתות שבירו') ובבבל (בברייתות שבבבלי). העדכון הלשוני רווח יותר בברייתות שבבבלי מאשר באלו שבירו'. הברייתות שבתוס' משמרות את הלשון התנאית יותר מאשר אלו שבתלמודים, ובהיבט זה לשון התוס' קרובה ללשון הברייתות שבירו' יותר מאשר ללשון הברייתות שבבבלי. אולם יש בתוס' גם שימושי לשון הנפוצים בבבלי, כגון השימוש המרובה במיליות הסיבה 'לפי שאין'. לעומת זאת לא מצאנו לשון א"י אמוראית מובהקת בנוסח התוס', כנראה מאחר שהברייתות בתוס' נוסחו לא לראשונה בתקופה האמוראית בא"י, ואף לא עודכנו ע"י מוסרים שהיו אמונים על המסורת הלשונית הא"י האמוראית. מבחינת השינויים הספרותיים, שאינם שינויים לשוניים מובהקים ואין בהם שינוי תכני כלשהוא, נוסח התוס' דומה לנוסח המקבילות בתלמודים בחלק מן המקרים ושונה מהם במקרים רבים אחרים. בהיבט זה הברייתות בתוס' מוסרות נוסח שאינו תלוי באופן הדוק בנוסח המקבילות, בדומה לאופי מסירת נוסח הברייתות שבשני התלמודים. מבחינה תוכנית נוסח התוס' מגלה עצמאות לא רבה, שכן יש מקרים שבהם תוכן ההלכה בתוס' שונה מתוכן

14 המקבילות שבתלמודים, אולם ברוב המקרים בתוס' מדובר בחומר הלכתי המצוי במקומות אחרים בספרות חז"ל שנוסף לצד החומר הקיים במקבילות בחיבורים האחרים. מבחינות רבות הסגנון, סדר פרטים והיגדים, לישנא רוויחא לעומת לישנא קייטא, הוספה והחסרה של פריטים ושינויים נוספים שלא התאימו לקטגוריות האחרות נמצא שהקרבה בין הברייתות שבתוס' למקבילותיהן בבבלי דומה לקרבה בין הברייתות שבתוס' למקבילותיהן בירו'. במקרים שבהם נוסף או חסר משפט בברייתא נמצא שהברייתות בתוס' דומות יותר למקבילותיהן בירו'. לעומת זאת בשינויים הקשורים להצגת הברייתות סמוך למשפטים הדומים למשנה, ובייחוס ההלכות לחכמים מסוימים נמצא שהברייתות בתוס' דומות יותר למקבילותיהן בבבלי. התמונה המתקבלת היא מורכבת, אולם בהכללה גסה ניתן לומר שהקרבה בין הברייתות בתוס' ברכות למקבילותיהן בבבלי דומה לקרבתן למקבילותיהן בירו', הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית. מימצא מפתיע זה סותר את ההנחה המקובלת על רוב החוקרים, ומצריך עיון מחודש בתולדות מסירת הברייתות וביחס שבין החיבורים. ישנן שתי דרכים עיקריות להסביר את העובדה שהקרבה בין הבריייתות שבתוס' למקבילותיהן בבבלי דומה לקרבתן למקבילותיהן שבירו'. אפשרות אחת היא להניח שעצם היות התוס' אוסף של דברי תנאים מעניקה לברייתות בתוס' חזקת מקוריות לעומת המקבילות שבתלמודים. המימצא החשוב העולה עפ"ז הוא שמוסרי הבבלי מוסרים את המקורות התנאיים שבפניהם באופן מדויק ושמרני למדי, בדומה לאופן מסירתם בירו', וזאת בניגוד להנחה רווחת בקרב כמה מחוקרי התלמוד. האפשרות השניה היא להניח שברוב המקרים מוסרי הירו' משמרים את המקורות התנאיים באופן יותר מדויק מאשר מוסרי הבבלי. לכן כאשר נוסח התוס' קרוב דווקא לנוסח הבבלי, הדבר נובע מהשפעה של המסורת הבבלית על נוסח התוס', שחלה במקום ובזמן שבו הבבלי עמד במרכז עולם הלימוד (בישיבות הגאונים בבבל או אולי ע"י חכמים מחוגו של הראבי"ה). הסבר זה מעורר את השאלה באיזו מידה הלשון, הסגנון והמסורות ההלכתיות שבתוס', שאינם מצויים במקורות תנאיים א"י אחרים, משקפים מסורות א"י קדומות. קבלת אפשרות זו תצריך עיון מחודש בסוגיות רבות בכל התחומים של חקר ספרות חז"ל. דומה שחקר ספרות חז"ל אינו מפותח דיו בכדי לאפשר הכרעה ברורה בין שתי האפשרויות.

15 ד השער השני עוסק באפיון דרך שימושו של הירו' בברייתות מן התוס'. הפרק הראשון חוקר את שימושם של אמוראי א"י בברייתות מן התוס', לאור מידת ההתייחסות של האמוראים מן הדורות השונים ומבתי המדרש השונים, למכלול ההלכות מן התוס'. לקצת יותר ממחצית הברייתות מן התוס' המובאות במסכת ברכות ישנה התייחסות כלשהי, מעט יותר ממחצית ההתייחסויות הן ע"י אמוראים נקובי שם, ואילו השאר הן ע"י הסתמא. נמצא שרוב האמוראים המרכזיים מן הדורות השונים ומבתי המדרש השונים בא"י מתייחסים אל ברייתות מן התוס'. אולם יש לשים לב שלמעט פחות ממחצית מן הברייתות מן התוס' המובאות בירו' אין כלל התייחסות. לכן אין להפריז במרכזיותם של ברייתות אלו בעיני אמוראי הירו'. הפרק השני דן במשמעות הספרותית של הברייתות מן התוס' שאינן מובאות בתלמוד הירושלמי שלפנינו, אף שנראה שהדיון נסוב עליהן ('ברייתות חסרות'), והימצאות קבצים מן התוס' בפני מסדרי הירו'. ברוב המקרים שנידונו ע"י המפרשים והחוקרים שבהם הירו' מתייחס ל'ברייתא חסרה', מדובר בברייתא בודדת, ולכן לא ניתן להוכיח הרבה מכך על שימושו של הירו' בתוס' או בקובץ הקרוב לו. אולם בחינת תופעה זו כחלק מתופעה רחבה יותר של שימוש בקבצים של ברייתות, הדומים לקבצים המצויים בתוס', עשויה להצביע על כך שכמה מקבצי הברייתות המצויים בתוס' שלנו, נערכו לפני סידורן של כמה מן הסוגיות בירו'. במסכת ברכות נמצאים שתי יחידות רצופות של הלכות בתוס', שסביר שהם או דומים להם עמדו כקבצים ערוכים בפני מסדרי הירו'. אשר למידת היכרותם של מסדרי הירו' את התוס' שלנו, בירו' מובאים כשני שלישים מן הברייתות בתוס' העוסקות בעניין שבו עוסקת המשנה או בעניין קרוב לו, וכשליש מן הברייתות שהקשר בינן לבין המשנה הוא קלוש. כל הברייתות יחד המובאות בירו' הן כשישים אחוז מן הברייתות הנמצאות בתוס' שלנו. ההבאה המוגברת של הברייתות העוסקות בעניין שבו עוסקת המשנה או בעניין קרוב לו מצביעה על כך שהשימוש בברייתות מן התוס' הוא ענייני, ואינו נובע מהישענות ספרותית עיוורת על התוס' כקובץ ערוך. אשר למיקום שבו הברייתות מובאות בשני החיבורים, רוב גדול מאוד של הברייתות מן התוס' העוסקות בעניין שבו עוסקת המשנה מובאות בירו' באותו מיקום שבו הן מובאות בתוס', כנראה מפני ששני החיבורים מסודרים בעיקרם ע"פ סדר המשנה. לעומת זאת, רוב גדול מן הברייתות שהקשר בינן לבין המשנה הוא קלוש מובאות שלא ע"פ מיקומן בתוס', כנראה מפני שהשימוש בהן הינו חופשי, ללא קשר למסגרת הספרותית

16 של הברייתות בתוס'. הבאת כשליש מן הברייתות העוסקות בעניין קרוב למשנה שלא ע"פ מיקומן בתוס' מלמדת שמסדרי הירו' לא נצמדו לסדר העניינים שבתוס'. מכלול המימצאים מצביעים על כך שאף אם התוס' שלנו עמדה כקובץ ערוך בפני אמוראי א"י, וספק גדול אם כך היה, הם לא העניקו לה חשיבות מרובה, וסמכותה היתה מוגבלת בעיניהם.

17 Abstract 1 Analysis of the relationship between the Tosefta and the Talmud Yerushalmi (henceforth: PT) as complete, edited compilations and clarification of the relation between specific baraitot in these works is of great importance for Talmudic scholarship. Most of the studies which analyze the relation between the Tosefta and the Talmudim discuss the relation between the Tosefta and the Babylonian Talmud. And while some scholars (e.g. Epstein, Albeck, Friedman, and Elman) have treated the relationship between the Tosefta and PT, none of them addressed this issue systematically and comprehensively. This dissertation accordingly seeks to provide such a comparative analysis of the parallels between Tosefta and Yerushalmi Berakhot. 2 The first chapter of the dissertation addresses the basic problems involved in comparing rabbinic compositions and presents the conceptual infrastructure for such analysis. First, a distinction must be drawn between comparing specific baraitot and comparison between the Tosefta and PT as a whole. The variants between parallel baraitot can be attributed to various factors, including the transmission of such material in different literary frameworks, which accordingly reflect different linguistic, stylistic, and substantive influences. Accordingly, this study does not attempt to determine the original text of the relevant baraitot, but rather to analyze textual variants between them and to determine how they originated. We also discuss the question of the text-tradition of the Tosefta and PT and its importance for analyzing the relationship between the two works. The text-tradition of MSS Erfurt and Vienna in Tosefta Berakhot is fairly uniform insofar as baraitot with PT parallels in PT are concerned, whereas both of these MSS reflect a different and

18 independent text-tradition vis-à-vis the texts of the baraitot in both Talmudim. Hence the relation between the Tosefta manuscripts is of limited importance for analysis of the relationship between Tosefta and PT Berakhot, although this issue might obviously be important when comparing parallel Toseftan and PT baraitot in other tractates. 3 The first part of this thesis compares specific baraitot in the Tosefta with their parallels in the Talmudim. Many scholars claim that there is a close affinity between the baraitot in the Tosefta and their parallels in PT, certainly a much closer affinity than that between the baraitot in the Tosefta and their parallels in the Babylonian Talmud (henceforth: BT). However, several scholars, including De-Vries, Elman, and Elitzur, have claimed that this view is exaggerated. Indeed, our study reveals that the Hebrew language of the Tosefta is not identical to that of the Mishnah as manifest by those text-witnesses which are commonly assumed to accurately reflect tannaitic Hebrew. Thus, we identified numerous similarities between the Hebrew of the Tosefta and of BT. These may be original tannaitic usages that were preserved only in the Tosefta and BT. Alternatively, they might reflect later Babylonian usage which ultimately influenced the text-tradition of the Tosefta. Numerous passages in which the Tosefta very closely parallels one or the other Talmud are discussed in this part of the thesis, and different types of variants are analyzed. These include grammatical and syntactic variants, such as the frequent use of the term kal wa-homer in the Tosefta in cotrast to the use of the amoraic term lo kol she-khen in parallel baraitot in the Talmudim. Likewise, stylistic variants were analyzed, e.g., rulings formulated verbosely in one composition and concisely in the parallel. Likewise, substantive variations are analyzed for example, PT rules that a

19 benediction must be recited over preparation of an object designated for mitzvah use (e.g. Blessed who commanded us to build a Sukkah ), whereas the parallels in the Tosefta and BT maintain that only the Sheheheyanu benediction is recited. Analysis of the linguistic evidence reveals that the baraitot in both Talmudim generally preserve tannaitic Hebrew accurately, although this language was occasionally revised in light of amoraic usage in both Palestine (as manifest by PT baraitot) and Babylonia (as manifested by BT baraitot). Such linguistic revision is more common in BT baraitot than in PT. The baraitot in the Tosefta preserve the language of the tannaim more accurately than do their talmudic parallels, and the Hebrew in the Tosefta is closer to the language of the baraitot in PT than in BT. However, the Tosefta also preserves common BT usages, e.g., the explanatory expression lefi she-ein ( because there is not ). On the other hand, there is no clearcut evidence of Palestinian amoraic Hebrew in the Tosefta, apparently because the baraitot in the Tosefta were not initially formulated in the amoraic period, nor were they revised by later tradents familiar with Palestinian amoraic Hebrew. As for stylistic variants, the Tosefta sometimes resembles its parallels in one or the other Talmud, although it differs from them in many other passages. The halakhah of the Tosefta often differs from that of the parallels in the Talmudim. In many respects style, the order in which particular details are presented, verbosity vs. concision, inclusion or omission of details the similarity between the baraitot in the Tosefta and their BT parallels seems roughly equal to that between the baraitot in the Tosefta and PT. With regard to sentences added or missing in baraitot, however, the baraitot in the Tosefta resemble their parallels in PT more closely than the BT parallels. However, with regard to the citation of baraitot in proximity to related Mishnaic statements and the attribution of viewpoints to particular Sages, the

20 baraitot in the Tosefta resemble their parallels in BT more closely than those in PT. Thus, the relationship between variants in the Tosefta and PT is complex, although as a broad generalization we may say that the affinity between the baraitot in Tosefta Berakhot and their BT parallels resembles that between the Tosefta and PT both quantitatively and qualitatively. This surprising finding contradicts the view widely held by scholars and suggests that further investigation of the history of transmission of these baraitot and of the relation between the Tosefta and PT is necessary. Two explanations of the fact that the affinity between the baraitot in the Tosefta and their parallels in BT resembles that between these baraitot and PT can be offered. The Tosefta might preserve a more original version of the text than the parallels in both Talmudim. Thus, the tradents of BT might have transmitted the tannaitic sources in a relatively precise manner, in just the same way as the tradents of PT did, in contrast to the assumption generally accepted by Talmudists. Alternatively, the tradents of PT might have preserved tannaitic material more accurately than the tradents of BT, and when the Tosefta s text closely resembles that of BT, this is due to the influence of the Babylonian text-tradition on the Tosefta. Such influence presumably stems from a time and place when the Babylonian Talmud exerted crucial influence on the transmission of talmudic texts (in the yeshivot of the Babylonian geonim or perhaps through sages associated with the circle of Rabyah). This explanation accordingly raises the question of how accurately the Tosefta s language, style, and halakhic rulings (when unparalleled by other Palestinian tannaitic sources) reflect ancient Palestinian tradition. This possibility accordingly necessitates renewed investigation of many fundamental questions pertaining to the study of rabbinic literature. The scholarly investigation of rabbinic literature is apparently not sufficiently advanced yet to allow for a clear choice between the two possibilities.

21 4 The second part of the thesis deals with the way that Toseftan baraitot are used in PT. The first chapter studies the use of Toseftan baraitot by Palestinian amoraim in light of the extent to which such baraitot were used by amoraim from different generations and different schools. More than half of the baraitot from Tosefta Berakhot are referred to, and more than half of these references to such baraitot are ascribed to named amoraim. Thus, it seems that the principal amoraim from the different generations and Palestinian academies all used with baraitot from the Tosefta. At the same time, however, it should be recalled that nearly half of the baraitot from the Tosefta cited in Yerushalmi Berakhot are not discussed at all. Accordingly, the centrality of Toseftan baraitot in the eyes of PT amoraim should not be exaggerated. The second chapter deals with the literary significance of the missing baraitot, i.e., baraitot which seem to underlie PT sugyot, but which are not explicitly cited in this Talmud. This phenomenon might suggest that the tradents or editors of PT had access to collections of Toseftan baraitot. In most cases where scholars have adduced evidence for PT s reliance on missing baraitot, these are isolated baraitot, and hence they cannot prove anything about PT s use of the Tosefta or a similar baraita collection. However, investigation of this phenomenon in light of the broader phenomenon of the Talmud s use of baraita collections which resemble the Tosefta suggests that some collections of baraitot found in the Tosefta might have been redacted prior to the composition of certain PT sugyot. We found two consecutive units of halakhot in the Tosefta which probably existed as redacted baraita collections to which PT s compilers had access. About two-thirds of the baraitot in the Tosefta which deal with matters discussed by the Mishnah or similar matters are cited in PT, and about a third of these

22 baraitot that have a weak connection with the Mishnah are cited in PT. Taken together, the Toseftan baraitot cited in PT total about sixty percent of the baraitot in our Tosefta. The intensive quotation of baraitot dealing with matters discussed in the Mishnah and similar matters indicates that PT s use of baraitot is based on relevence, and not on blind literary dependence on the Tosefta. As for the location of the baraitot in the two works, a very large majority of the Toseftan baraitot dealing with matters discussed in the Mishnah are cited in PT in the same place as they are in the Tosefta, apparently because both works are arranged largely according to the order of the Mishnah. On the other hand, a large majority of the baraitot which have a weak connection with the Mishnah are not cited according to their location in the Tosefta. The fact that about a third of the baraitot dealing with subjects related to the Mishnah are not cited in PT according to their position in the Tosefta shows that the redactors of PT did not follow the arrangement of material in the Tosefta. All these findings suggest that even if the Palestinian amoraim had access to our Tosefta as a redacted collection and this is very doubtful they did not attribute great importance to it, and they considered its authority limited.

23 הקדמה חקר היחס בין התלמוד הירושלמי והתוספתא על היבטיו השונים - כקבצים ערוכים - ושלמים, וכן בירור היחס בין ברייתות ספציפיות בתלמוד הירושלמי למקבילותיהן בתוספתא הנו בעל חשיבות רבה במחקר התלמודי. ספריו החשובים של פרופסור ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה והירושלמי כפשוטו, הרימו תרומה עצומה ללימוד הירו' והתוס' ומחקרם, אך במחקרים 1 אלו כמו במחקריו האחרים נמנע ליברמן מבירור שיטתי של היחס בין שני החיבורים. רוב המחקרים שדנו ביחס בין התוס' לתלמודים עסקו ביחס בין התוס' לתלמוד הבבלי. אגב דיונים אלו עסקו כמה מן המחקרים אף ביחס שבין הירו' והתוס', אך רובם לא ירדו לבדיקה שיטתית ויסודית, אלא ניסו לתאר את היחס שבין החיבורים על סמך מקבץ מקרי של דוגמאות. מחקר השוואתי שיטתי ויסודי, הבוחן את מכלול ההיבטים של היחס בין החיבורים, 2 כמעט שלא נעשה. מטרתו של חיבור זה, אפוא, היא לחקור את היחס בין החיבורים כקבצים ערוכים ושלמים וכן את היחס המקומי בין הברייתות המקבילות המופיעות בהם במסכת אחת, מסכת ברכות. במחקר זה שלושה חלקים. הפרק הראשון דן בבעיות יסוד הקשורות בהשוואה בין חיבורי חז"ל באופן כללי, ומציג את התשתית המחקרית הנחוצה למחקר זה. דיון מלא בשאלות המבוא וסקירת מצב המחקר בנושאים שבהם עוסקים הפרקים השונים ייעשו במקומות המתאימים בראש הפרקים. לאחריו באים שני שערים שבכל אחד מהם כמה פרקים. השער הראשון משווה את נוסח הברייתות שבתוס' שלנו לנוסח הברייתות המקבילות בתלמודים. בתחילתו מוצגת העמדה הרווחת בדבר הקרבה המרובה בין הברייתות בתוס' למקבילותיהן בירו'. לאחר מכן נמצאים שלושה פרקים שבהם מובאות דוגמאות רבות למקבילות שבהם נוסח התוס' דומה לנוסח המקבילות שבאחד התלמודים או שונה מהם, וזאת תוך התייחסות לסוגים שונים של שינויים: לשוניים, ספרותיים ותוכניים. ניתוח של מכלול המימצאים ומשמעותם נעשה בפרק שלאחריהם. הפרק האחרון בשער זה עוסק באפיון נוסח הברייתות שבתוס' ובדרכי התהוותו. השער השני מאפיין את דרך השימוש בברייתות מן התוס' בירו' ממספר היבטים. בפרק הראשון בשער נבחנות ההתייחסויות האמוראיות לברייתות מן התוס' לאור שיקולים כרונולוגים וגאוגרפיים. שאלת הברייתות הדומות לברייתות מן התוס' שאינן מובאות בתלמוד שלפנינו, אף 1 ראו ליברמן, תוספת ראשונים, א, עמ' 2 א; "ש רוזנטל, המורה, עמ' נב. 2 ראו זוסמן, "פרקי ירושלמי", עמ' 234, והע' 79; הנ"ל, מסורת-לימוד ומסורת-נוסח, עמ' 13; מוסקוביץ, הברייתות החסרות, עמ' 1, הע' 2. 1

24 שנראה שהדיון נסוב עליהן, והימצאות קבצים של ברייתות מן התוס' בפני מסדרי הירו' נידונת בפרק הבא. הפרק שלאחריו מברר מתוך עיון בתוכן הברייתות ובמיקום בו הן מובאות בשני החיבורים, עד כמה ניתן לראות בתוס' מקור עיקרי לפרשנות המשנה בירושלמי. הפרק האחרון 3 משרטט בקווים כללים את מקומן של הברייתות מן התוס' בתלמוד הירו'. 3 מכיוון שרוב המובאות בחיבור זה לקוחות ממסכת ברכות, לא ציינתי 'ברכות' במראה המקומות לציטוטים ממסכת זו. בהבאות ממסכתות אחרות צוין תמיד שם המסכת. הציטוטים מן התוס' הם כרגיל על-פי מהדורת ליברמן, ומן הירו' הם כרגיל על-פי דפוס וונציא רפ"ג, אלא אם כן צויין אחרת במפורש. שינויי נוסחאות מכתבי-יד וראשונים צויינו בד"כ בהערות, במקרה הצורך. 2

25 פרק ראשון מבוא כללי נוסח המקבילות והיחס בין החיבורים אחת הבעיות הניצבות בפני חוקר הבא לתאר יחס בין שני חיבורים בספרות חז"ל היא הבחנה ברורה בין השאלות והמדדים השונים הנוגעים ליחס שבין החיבורים. שכן דרכי ההתהוות, העריכה והמסירה של כל אחד מן החיבורים בפני עצמו הם תהליכים מורכבים, המאפשרים עיון ביחס שביניהם מהיבטים רבים, שההבחנה ביניהם לעיתים אינה פשוטה. לכן לפני הדיון לגופם של דברים, יש הכרח להגדיר בדיוק מהן השאלות הנבחנות ע"י החוקר, והיאך ניתן לחפש תשובות לשאלות אלו. בראש ובראשונה חשובה היא ההפרדה בין שאלת נוסח הברייתות המקבילות לבין שאלת 1 היחס בין החיבורים השלמים. שכן נוסח ברייתא כלשהיא עשוי להשתנות באחד משלבי מסירתה, ללא קשר הכרחי למסגרת הספרותית שבה היא נמסרת. כמו-כן, תהליכי עריכת שני החיבורים ומסירתם אינם ברורים לנו, וייתכן שחלקים שונים של החיבורים עברו כמה שלבים של עריכה בתקופות שונות - לפני, אחרי ובזמן התגבשות נוסח הברייתות. כך שייתכן שיימצא חיבור שנערך בתקופה קדומה, אך נוסח המקורות שבו משקף שינויים שנעשו בתקופה מאוחרת. ומאידך אפשר שיימצאו חיבורים שנערכו בתקופה מאוחרת, אך המקורות שבהם משמרים נוסח קדום. לאחר העיון הנפרד, ראוי אף לבחון את ההשלכות של מסקנות העיון בשאלה אחת על מסקנות העיון בשאלות האחרות, אולם אך ורק על-פי סדר זה. לכן במחקר זה כל אחד מן הנושאים ידון באופן עצמאי, ללא זיקה לנושאים אחרים. לאחר הסקת המסקנות העצמאיות בכל אחד מן התחומים, אנתח את יחסי הגומלין האפשריים בין המסקנות שעלו בשני הנושאים. 1 כפי שהפרידו בצורה ברורה ב' הברייתות בתלמוד, עמ' כהן, ;Mishnah and Tosefta, pp כנראה אחת הסיבות לחוסר הדיוק של מסקנותיהם. ש"י פרידמן, כמה מן החוקרים שעסקו בשאלות ערבבו בין העניינים, וזו

26 קשיים ויעדים במחקר היחס בין חיבורים של חז"ל שאלת היחס בין חיבורים שונים היא אחת השאלות המרכזיות אך המסובכות במחקר ספרות חז"ל. עוד בטרם ניתן לגשת לחקר הייחס בין שני חיבורים יש לבחון באיזו מידה אכן ניצבים בפנינו חיבורים תחומים ויציבים שניתן להשוותם לחיבורים אחרים. ש פר טען שהשינויים בין כתבי היד השונים של כמה מן החיבורים בספרות חז"ל הם כה גדולים עד כי לא ניתן לראות בהם יצירות בעלות זהות עריכתית מוגדרת. על כן ראוי לדעתו להתמקד בחקר המסורות 2 העצמאיות שבכל אחד מכתבי היד. אולם מיליקובסקי טען כנגדו שעיון מדוקדק בענפי הנוסח של רוב חיבורי חז"ל (תוספתא, מכילתא, ספרא, ב"ר, ספרי, ויק"ר ועוד) מלמד שמדובר בחיבורים ערוכים ותחומים. השינויים בין עדי הנוסח נובעים לדעתו מאופי מסירת הטקסטים לאחר 3 עריכתם. אף עיוני בתוס' ובירו' ברכות במהלך מחקר זה, תומך בעמדת מיליקובסקי, שכן לא 4 מצאתי שינויים בין עדי הנוסח השונים של החיבורים שניתן לראות בהם שינויי עריכה. לכן ברור שהן התוס' והן הירו' הם חיבורים תחומים, ערוכים ויציבים, שראוי לבחון את היחס שביניהם כיחידות מגובשות. ברם, אף לאחר שהוברר ששני החיבורים הם חיבורים תחומים ויציבים, ישנו קושי בקביעת היחס ביניהם הנובע מכך שמדובר בחיבורים שלא יצאו מתחת ידו של מחבר אחד, ולעיתים אופיים של חלקים מסוימים של החיבור אינם זהים לאופים של חלקים אחרים. שני החיבורים מורכבים משלבים שונים של עריכת חומר קדום בצד חומר חדש ממנו, עריכה שלעיתים כללה גם התערבות במקורות הקדומים עצמם. לכן גם במקומות שבהם ישנן יחידות טקסט דומות בשני חיבורים עדיין אין מכאן הוכחה שאחד החיבורים הכיר את השני, שכן יש לבחון בין היתר Schäfer, "Research into Rabinic Literature: An Attempt to Define the Status 4 2 ראו "Once again the Status Quaestionis of Research in הנ"ל, ;Quaestionis", pp ;Rabbinic Literature: An Answer to Chaim Milikowsky", pp אריה, וראו גם בית- "Transmission of Texts and Scribes and Copyists: Unconscious and Critical.Interferences", pp ראו מיליקובסקי, "The Status Quaestionis of Research in Rabbinic Literature", pp ; כהנא, זיקת כתב-יד וטיקן 60 למקבילותיו, עמ' 58-59, הע' 128; מיליקובסקי," On The Formation and Transmission of Bereshit Rabba and The Yerushalmi: Questions.of Redaction, Text-Criticism and Literary Relations", pp מסורת הנוסח של החיבורים תידון להלן בעמ' 8.

27 את האפשרות שטקסט שלישי היה המקור המשותף לשניהם. ואף אם שיקולים פנימיים יובילו למסקנה שישנו קשר ישיר בין יחידות הטקסט שבשני החיבורים, הרי שזו תקפה רק ביחס לעורך 5 הקטע באחד החיבורים וליחידת הטקסט המסוימת מן החיבור השני. זאת ועוד, כשנאתר יחידות טקסט שיש ביניהן קשר ישיר, לעיתים לא ברור כיצד ניתן להכריע איזו מהן מקורית יותר. למרות שהתוס' היא בעיקרה אוסף של דברי תנאים, והירו' הוא חיבור אמוראי, אין להניח שניתן לקבוע תיארוך יחסי קבוע בין החיבורים וממנו להסיק שהתלות היא חד-סטרית. שכן זמנה של העריכה הסופית של התוס' שלנו מוטלת בספק, והשלבים השונים של עריכת הסוגיות בירו' אינם ידועים לנו די הצורך, וממילא הנחת תלות חד-סיטרית תהיה הנחת המבוקש. שינויי הנוסח בין יחידות הטקסט בחיבורים השונים (שיידונו לגופן בסעיף הבא) עשויים לספק לנו כלים להצבעה על נוסח קדום וקרוב יותר למקורי. אולם במקרים רבים ניתן רק לתאר את השינויים בעזרת מאפיינים ספרותיים או תוכניים, שאין ביכולתם להכריע בשאלת המקוריות. לאור קשיים אלו ביקשנו במחקר זה לתאר את ההיבטים השונים של הבאת הברייתות מן התוס' בירו', ההתייחסויות אליהן, והעדויות לקיומם של קבצים ערוכים מן התוס' (או דומים להם) שעמדו בפני מסדרי הירו' ומחבריו. כל מקרה ומקרה מעיד רק על מקומו, ורק העיון במכלול המקרים והתופעות מאפשר תאור זהיר ומדויק של ההיבטים השונים של היחס בין החיבורים. ברייתות מקבילות: התהוותן, אופי השינויים ומשמעותם תאור אופיין של הוורסיות השונות בספרות חז"ל ובדיקת תהליך התהוותן, הוא מן השאלות המרכזיות בהן עוסק מחקר התלמוד. יסודו של תהליך סבוך ומורכב זה הוא בדרכי הלימוד והעריכה של החיבורים השונים, 6 והמשכו בדרכי המסירה השונות. תופעה נפוצה היא שבירו' מובאת ברייתא שנמצאת בצורה כמעט זהה בתוס'. השינויים הם לעיתים קלים מאוד ובהרבה מקרים אלו שינויי לשון וסגנון. בדיקת היחס בין המקבילות חושפת את דרכי המסירה, העיבוד והפיתוח של ברייתות אלו, קדמותן היחסית ויחסן למקורות נוספים, ואף מסייעת בפרשנותן של הברייתות בשני החיבורים. 5 ראו ש"י פרידמן, הברייתות בתלמוד, 193; עמ' 5 מיליקובסקי, "סדר עולם והתוספתא", עמ' ; הנ"ל, "סדר עולם והמכילתא דרשב"י על שעבוד בני ישראל במצרים", עמ' ; בוקסר,,Palestinian Talmud עמ' ראו זוסמן, ירושלמי נזיקין, עמ' 90-91; כהנא, זיקת כתב-יד וטיקן 60 למקבילותיו, עמ' 17; מיליקובסקי, ויקרא רבה פרשה כח, עמ' 19.

28 אפשטיין ואלבק סברו שישנו דמיון רב בין הברייתות בתוס' לברייתות המקבילות בירו' לעומת שוני ניכר ביניהן לבין המקבילות בבבלי, והסיקו שישנה תלות בין הברייתות בתוס' לאלו שבירו', 7 ואילו הברייתות בבבלי נובעות ממסורות אחרות ועצמאיות. עמדות אלו רואות בשינוי נוסחו של הטקסט הנמסר פגיעה בו, ומכאן שאין לייחס שינויים משמעותיים בין שני טקסטים לפעולתם של המוסרים. לכן לשיטה זו, הבדלים קלים ושיבושים עלולים ליפול בטקסט במהלך העברתו מדור לדור ומשקפים מסירות שונות של טקסט מקורי קדום אחד, ואילו שינויים משמעותיים שלא ניתן להסבירם כך משקפים מסורת קמאית אחרת. אולם ניתן לערער על הנחה זו, שכן ייתכן שעריכה פעילה של סגנון ותוכן התרחשה אגב מסירת הברייתות מדור לדור על ידי המלמדים והמוסרים, מתוך מגמה לשפר ולתקן את הטקסט הנמסר 8 (לפי ראות עיני המוסר). יש מן החוקרים הסבורים שטקסט הנמסר על פה עשוי לעבור שינויים הרבה יותר מפליגים מאשר טקסט הנמסר בכתב. לכן ייחסו חוקרים אלה את השינויים המשמעותיים 9 לתקופת המסירה ע"פ, שבה נוסחם של התכנים הנמסרים טרם נקבע סופית למילותיו. לעומתם טען פרידמן שאין הכרח לקשור בין שאלת המסירה, האם בעל פה הייתה או בכתב, לשאלת אופי השינויים בין מקבילות. שכן גם נוסח שנמסר בעל-פה יכול להימסר בצורה מדויקת ואף נוסח 10 הנמסר בכתב עשוי לעבור עריכה ופיתוח במהלך מסירתו. במהלך חקר היחס שבין המקבילות התייחסתי במקומות הרלוונטים להשלכה האפשרית של דרכי מסירת המקורות על אופיים של 11 הנוסחים ועל דרכי התהוותם. אופי המסירה של ספרות חז"ל הוביל את ליברמן להבחנה בין 'האמת המוחלטת ההיסטורית' שהיא רק אחת, לבין 12 'האמת של הטקסט' המיוחדת לכל טקסט וטקסט, הנובעת מן 7 ראו מבוא לספרות התנאים, עמ' 246; מחקרים בברייתא, עמ' 137. ראו הדיונים במחלוקת זו אצל א"ש רוזנטל, נב; עמ' המורה, פרידמן, הברייתות בתלמוד, עמ' דה-פריז, 8 ראו ש"י פרידמן, הברייתות בתלמוד, עמ' ראו א"ש רוזנטל, סב-סג; עמ' המורה, הנ"ל, 6 יחס התוספתא לתלמודים, עמ' ; ש"י "תולדות הנוסח ובעיות-עריכה בחקר התלמוד הבבלי", עמ' 1-36; ברודי, הגאונים והטקסט התלמודי, עמ' , 10 ראו ש"י פרידמן, להתהוות שינויי הגרסאות, עמ' 74; הנ"ל, הברייתות בתלמוד, עמ' ליבון סוגיא זו על כל היבטיה חורג ממטרת מחקר זה, ראו להלן הע' 20, עמ' ליברמן, ביקורת על ספרי, עמ' אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, עמ' 1 א; הנ"ל, 324; מבוא לתוספת ראשונים, "ש רוזנטל, תולדות הנוסח, עמ' 3. ראו גם טו. עמ' ד,

29 13 השינויים שהכניסו בו המוסרים מן התקופות השונות ע"פ המסורות שהיו בידם. כך גם את שינויי הנוסח בין הברייתות המקבילות יש לתלות גם בכך שאלו נמסרו במסגרות ספרותיות שונות, שהתפתחו ונמסרו תחת השפעות לשוניות, 14 ספרותיות ותוכניות שונות. לאור זאת עניינו של מחקר זה אינו בהכרעה בדבר הנוסח המקורי של הברייתות, אלא באפיון השינויים שביניהן 15 ובניתוח השיקולים שהובילו להתהוותם של שינויי הנוסח. 13 א"ש רוזנטל (המורה, עמ' נב-נז; תולדות הנוסח, עמ' 8) טען שאין טעם בחיפוש אחר 'האמת ההיסטורית' מאחר שספק אם זו כלל קיימת, שכן שינויי הנוסח נובעים מתקופה בה הנוסח טרם נקבע למילותיו (ראו גם זוסמן, ירושלמי נזיקין, עמ' 92, הע' 160). לעומתו טען מיליקובסקי שיש טעם בחיפוש אחר 'האמת ההיסטורית' של הנוסח בעת שזה הוכנס לראשונה לחיבור כלשהוא, במיוחד באותם חיבורים שעיקר מסירתם לא היתה בעולם בית המדרש כדוגמת סדר עולם ומדרשי האגדה (ראו pp ;Seder Olam, הנ"ל, p. Vayyiqra Rabba through History, 312). אף ללא אותה 'אמת של טקסט', יש קושי ביישום בספרות חז"ל של הכללים הפילולוגים המקובלים בחקר הספרות הקלאסית, וזאת מחמת תולדות העריכה ואופי המסירה על פה של חלק מן החיבורים (והקונטמינציה בין עדי הנוסח השונים הנפוצה במיוחד בספרות חז"ל), ראו ליברמן, על הירושלמי, עמ' 7-46; הנ"ל, מבוא לתוספתא זרעים, עמ' יב; הנ"ל, מבוא לתסכפ"ש, ג, עמ' טו-טז; א"ש רוזנטל, המורה, שם; מיליקובסקי,,Seder Olam שם; בית-אריה, פרקי שירה, 7 עמ' ראו זוסמן, "ברייתא ד'תחומי ארץ ישראל'", עמ' 227; מוסקוביץ, ירושלמי וויקרא רבה, עמ' הברייתות המקבילות בהן יעסוק מחקר זה הן ברייתות המציגות תוכן דומה, אם כי לא בהכרח זהה, בהצגה ספרותית דומה אך לא בהכרח זהה. שכן כאשר מסורת הלכתית נמסרת במסגרת ספרותית מסוימת,,56 ואף שיש בה מידה לא מבוטלת של גמישות, ניתן לעקוב אחר השינויים בנוסחים השונים שהגיעו לידינו. אפיון שינויים אלו הוא מן המטרות החשובות של מחקר זה. במקרים בהם השינוי התוכני או הספרותי הוא גדול במיוחד, עולה הסבירות שמדובר במקורות עצמאיים ובלתי תלויים. ישנם מעט מקרי ביניים שקשה להכריע האם ראוי להתייחס אל שני מקורות כאל ברייתות מקבילות (ראו התלבטיותיו של ב' כהן, -52 pp. Mishnah and Tosefta, ואף שיש מקום להשיג על חלק ממסקנותיו). מאחר שלא מדובר במספר רב של מקרים, התמונה הכללית לא תשתנה גם אם הקורא לא יקבל את הכרעתי בחלק מהם.

30 מסורת הנוסח של התוספתא והירושלמי 16 בדומה למצב בכל חלקי הירושלמי, אף בנוסח הברייתות שבירו' למסכת ברכות ובדיון התלמודי המוסב עליהן, מצויים מעט מאוד שינויי נוסח משמעותיים. ישנם רק מעט מאוד מקרים שבהם לשינויים בין עדי הנוסח השונים הירושלמי יש נגיעה לשאלת הייחס בין הירושלמי לתוספתא, ואדון בהם במקומם. לא כן הוא המצב בעדי הנוסח של התוס'. נמצאים בידינו שני כתבי יד של התוס' למסכת ברכות: 1. כת"י ארפורט שהועתק באשכנז במאה הי"ב, ועליו ביסס צוקרמנדל את מהדורתו לתוס'. 2. כת"י ווינה שהועתק ע"י סופר ספרדי בראשית המאה הי"ד, ועליו ביסס ליברמן את מהדורתו לתוס'. בעקבות ליברמן שראה במספר מקומות שבהם נוסח כי"א קרוב לנוסח הבבלי תיקונים ע"פ הבבלי, 17 נטו חוקרים רבים לראות את כי"ו כמקורי יותר לעומת כתי"א שהושפע ממסורות בבליות. שכן בתקופות שונות עמד התלמוד הבבלי במרכז עולם הלימוד, ושלטונו היה כה גורף עד כי לדעתם חיבורים אחרים הוגהו ע"פ המסורות הבבליות. ליברמן, הטוען שהתוס' נלמדה בישיבות הגאונים, סובר שהיא לא ניצלה משינויים והוספות ששרשם במסורת לימודם של 16 ראו זוסמן, ירושלמי נזיקין, עמ' 126: "כל כתי"י הירושלמי שהגיעו אלינו (כולל קטעי הגניזה ונוסחאות הראשונים) שייכים הם כולם למשפחה אחת קרובה למדי, 8 א; 91 והם כולם משתלשלים 'מאב-נוסח קדום אחד, על שיבושיו וקיטועיו'". ראו גם הנ"ל, כ"י ליידן, עמ' ; הנ"ל, כתובת הלכתית, עמ' 143, הע' 393; הנ"ל, מבוא למהדורת המדעית של כ"י ליידן, עמ' יז-יח, והע' "ש רוזנטל, עיונים בתולדות הנוסח, עמ' ; מוסקוביץ, כפלי גרסה, עמ' עדי הנוסח של התלמוד הירו' למסכת ברכות הם: כ"י ליידן,Cod. Scaliger 3 כת"י וטיקן 133 (133 Ebr.,(Vat. קטעי גניזה שפורסמו ע"י גינצבורג בשרידי ירושלמי ובגנזי שכטר (קט"ג אדלר,(JTS 1493 קטע גניזה שפורסם ע"י אפשטיין ב"לשרידי הירושלמי" (קט"ג אנטונין 42), ושני קטעי גניזה שפורסמו ע"י רבינוביץ בשרידי ירושלמי בגניזה (קט"ג,T-S NS קט"ג NS כ, ( "י הרש"ס (פריז Heb.1389/1] ;[Bibl. Nationale, לונדון, הספריה הבריטית ] 403 Or. 2822]; אמסטרדם עץ-חיים 47; A 31 דינם של שלושת כ"י כדין עד נוסח אחד, ראו סמואל, מפעלו הפרשני והטקסטואלי של ר' שלמה סיריליו, עמ' 246), ונוסחאות הראשונים. לסקירה על אופי עדי הנוסח השונים וטיבם ראו: ליברמן, מבוא לכת"י ליידן בראש מהדורת הצילום; הנ"ל, מבוא להירושלמי כפשוטו, עמ' טו-כא; הנ"ל, על הירושלמי, עמ' ועמ' 53-54; זוסמן, כ"י ליידן, עמ' ; הנ"ל, כתובת הלכתית, עמ' 107, הע' ראו בשתי ההערות הבאות.

31 18 הגאונים. זוסמן, לעומת זאת, הציע לייחס את הנטיות הבבליות של כ"י ארפורט של התוס' 19 לחכמים מחוגו של הראבי"ה, שעיצבו ושיפצו את ספרותם תוך כדי מסירתה. על העמדה שנוטה לראות דווקא את מסורתו של כ"י ארפורט כמושפעת מן המסורת שבבבלי ערער לאחרונה שרמר. לדעתו אין להסביר את שינויי הנוסח בין שני כתבי היד כנובעים מהגהה ע"פ הבבלי, אלא יש 20 לראות בהם עדויות לשתי מסורות קדומות ועצמאיות. מעיוני בכתבי היד של התוס' למסכת ברכות עולה שישנם עשרות בודדות של מקרים במסכת ברכות שבהם נוסח אחד מכ"י של התוס' דומה לנוסח של אחד התלמודים ונוסח כ"י השני דומה לנוסח התלמוד השני. מספר המקרים שבהם נוסח כי"א דומה לנוסח הבבלי לעומת נוסח כי"ו הדומה לנוסח הירו', אינו שונה באופן משמעותי ממספר המקרים ההפוכים. אף בחינת אופיים של השינויים מלמדת שאופיים של שינויי הנוסח משני הסוגים די דומה, לא דהיינו, מצאתי דרך לאפיין את המקרים שבהם נוסח אחד מכ"י של התוס' דומה דווקא לנוסח אחד 21 התלמודים. לעומת זאת, ישנם לפחות ארבע מאות הבדלי נוסח בין מקבילות במסכת זו שבהן נוסח כי"א של התוס' זהה לנוסח כי"ו של התוס', לעומת נוסח המקבילה שבאחד התלמודים או בשניהם. לכן ברור ששני כ"י של התוס' מייצגים יחדיו מסורת נוסח שונה ועצמאית לעומת נוסח הברייתות שבתלמודים, ומכאן ששאלת היחס בין כ"י של התוס' הינה משנית בחשיבותה לחקר היחס בין תוס' וירו' במסכת זו, אף שייתכן שיש לה חשיבות רבה במסכתות אחרות. לאור מסקנה זו, עיקרו של הדיון במחקר זה יעסוק במקומות שבהם נוסח שני כ"י של התוס' הוא זהה. 18 ראו ליברמן, תסכפ"ש, ג, עמ' יד; הנ"ל, מבוא לתוספת ראשונים, ד, עמ' יד; אך גם הוא נמנע מלקבוע 'כללים ברורים', ראו תסכפ"ש, א, עמ' כ; ראו גם ש"י פרידמן, תוספתא עתיקתא, עמ' 79-86; מיליקובסקי, סדר עולם, התוספתא והבבלי, עמ' 492, והע' 23 (מבלי לנקוט עמדה בשאלה באיזה שלב משלבי מסירת הנוסח הוא עובד); ברוורמן, לבחינת טיבם, עמ' ראו זוסמן, ירושלמי כתב-יד אשכנזי, 61, עמ' 9 הנ"ל, 166; הע' "שרידי תלמוד ב'גניזה הארופית'", עמ' נט-ס (אך במקום אחר עמד על התופעה ההפוכה, ראו "ברייתא ד'תחומי ארץ ישראל'", עמ' , והע' 31). וראו גם מאמרו של תא-שמע, ספרייתם של חכמי אשכנז, עמ' ; מיליקובסקי, מהדורות וטיפוסי-טקסט, עמ' ; בית-אריה, "Transmission of.texts and Scribes and Copyists: Unconscious and Critical Interferences", pp ראו נוסח התוס', ובעיקר בעמ' 15, הע' 15 ובדיונו בעמ' הצעה זו כבר הועלתה ביחס לכמה תופעות לשוניות, ראו נתן, מסורת לשונית, עמ' 345; ברוורמן, לבחינת טיבם, עמ' על הייחס בין שני כ"י של התוס' למסכת ברכות, ראו להלן בנספח, עמ' 230.

32 10

33 שער א נוסח התוספתא שלנו לעומת נוסח המקבילות בתלמודים 11

34 12

35 פרק שני מבוא 1 שאלת הייחס בין נוסח הברייתות בתוס' לנוסח מקבילותיהן בתלמודים היא אחת מן 2 הבעיות הסבוכות בחקר היחסים בין החטיבות השונות של ספרות חז"ל. מספר הדעות בעניין זה הוא רב, וההצעות שהוצעו רחוקות אחת מחברתה כמרחק מזרח ממערב. למרות הגיוון הגדול בדעות, נראה שישנן כמה הנחות שהפכו למקובלות בעולם המחקר, ואחת ממטרות מחקר זה היא לבחון את תקפותן. ראשון לחוקרים המדברים בעניין זה הוא ר' זכריה פרנקל במבואו לירושלמי: "אך כאשר נרד אל התוספתא יבואר שלפעמים היא מסכמת עם הבבלי ונגד הירושלמי, ולפעמים עם הירושלמי ונגד הבבלי, ולפעמים לא עם הירו' 3 ולא עם הבבלי". אבחנה זו חשובה בכך שהיא מעמידה בפנינו את העובדה שאין זהות מוחלטת בין הברייתות שבשלוש החטיבות ושני (תוס' התלמודים). אולם כדרכם של מחקרים ראשונים, המימצא הראשוני מבהיר את מורכבות העניין, אך מסייע פחות בהבהרת היחס בין הברייתות מן המקורות השונים. סקירת מצב המחקר הדעה הרווחת: הברייתות בתוס' דומות למקבילותיהן בירו' התקדמות גדולה חלה כאשר אפשטיין ואלבק הקדישו מחקרים מעמיקים לבירור שאלת היחס בין התוס' לתלמודים. אפשטיין טוען כי לתוספתא הקדומה שני צאצאים: התוספתא שלנו והברייתא שבבבלי. 4 הברייתא שבירושלמי היא לדעתו צאצא ישיר של התוספתא שלנו. אלבק 1 פרק זה עוסק רק במקומות בהם נוסח שני כ"י של התוס' הוא זהה. לסוגית החילופים בין נוסח שני כה"י של התוס', ראו הנספח להלן עמ' ראו לדוג' בועז כהן,.p 54 ;Mishnah and Tosefta, רא"ש רוזנטל, "המורה", עמ' נב'; דה-פריז, יחס התוס' לתלמודים, עמ' 148; אלמן, pp.1-2 Authority, 13 ; מבוא הירושלמי, עמ' כב, צד א. אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, עמ' 246. ש; "י פרידמן, הברייתות בתלמוד, עמ'

36 ב; לעומתו סובר שהתוס' 5 היא לקט הלכות שנערך בסוף תקופת האמוראים בארץ ישראל. שני חוקרים אלה נחלקו בשאלה איזה מבין שני החיבורים, התוס' והירו', הוא המקור הקדום, ואיזה מביניהם הוא התנייני המאוחר. אולם שניהם הסכימו כי נקודת המוצא לדיון היא שהקרבה בין התוס' לברייתות שבירו' גדולה מן הקרבה שבין התוס' 6 לברייתא שבבבלי. קרבה זו בין הברייתות שבתוס' לברייתות שבירו', 7 כבר רמוזה בדברי הראשונים והאחרונים, והיא הפכה לאחת המוסכמות המקובלות ביותר בין חוקרי התוס' 8 והתלמודים. אולם מהם אותם מאפיינים של הקרבה היתרה בין הברייתות בתוס' למקבילותיהן בירו' לדעת חוקרים אלו? למרות שרוב החוקרים שעסקו בעניין זה מיעטו בהבאת דוגמאות להוכחת טענתם, חלקם נתנו בידינו תאור של הדמיון בין הברייתות המקבילות בשני החיבורים. כבר הראשונים הזכירו כי לשון הברייתות בירו' 9 דומה ללשון ההלכות מן התוס'. אפשטיין הוסיף על דברי הראשונים וטען כי "הברייתות שבתוס' שוות יותר בלשונן בתוכנן וגם וסגנונן לאלה שבירושלמי, ולא לאלה 10 שבבבלי". 11 דברים דומים כתב גם גולדברג. ש"י פרידמן קבע באופן דומה כי "אנו מוצאים אלבק, מחקרים בברייתא ותוספתא, עמ' 137. ראו סיכום מחלוקתם ע"י א"ש רוזנטל ב"המורה", עמ' נב ואילך. לאחרונה דן ש"י פרידמן בהרחבה בשיטת אפשטיין והעלה כי לדעתו יש להציג את היחס בין התוס' לתלמודים באופן שונה מן המוצג בדגם בעמ' 246 מבואות לספרות התנאים (ראו פרידמן, הברייתות בתלמוד, עמ' ). אולם אף לפי דגם מעודכן זה הקרבה בין התוספתא לברייתא שבירו' גדולה מן הקרבה בין התוס' לברייתא שבבלי. כדברי תלמידי רבינו יונה: "ובקיאין היו בעלי תלמוד ירושלמי בתוספתות שבידינו כי הם מצויות בירושלמי באותו הלשון בעצמו" (שטמ"ק לכתובות כא, א). ראו גם דברי בעל ספר יחוסי תנאים ואמוראים (ראו הפניה בדברי ליברמן, מבוא לתוספת ראשונים, א, עמ' 2); מראה הפנים לשבועות פ"ז ה"ו, ד"ה 'רבי חנינא' (בעיקר 'רובא דרובא כל "תני" הם מתוספתא...'). ראו לדוג' ליברמן, בהע' הקודמת; גולדברג, pp ;Tosefta, ש"י פרידמן, הברייתות ' כהן, Mishnah and בתלמוד, עמ' 197; מלמד, פרקי מבוא לספרות התלמוד, עמ' 158 ועמ' 549.p 43 ;Tosefta, ח' נתן, מסורת לשונית של התוספתא, עמ' 2-3; א' שיף, היחס בין התוספתא והמשנה למסכת סוכה, עמ' 26-32; ועוד. 9 ראו לעיל, הע' ראו לעיל, הע' 4, וכן דברים דומים במלה"מ עמ' : "וודאי שברייתות בבליות אלו... שכידוע אינן מתאימות כמעט בשום מקום לגמרי עם התוספתא, מתאימות ברובן מלה במלה עם התוספתא". 14 בשעה שהברייתות שבירו'

37 שבדרך כלל צורת הברייתות שבירושלמי ונוסחן דומים לאלו שבתוספתא, הרבה יותר מאלו 12 שבבבלי". מהגדרות אלו מתקבל הרושם שהדמיון בין הברייתות בתוס' למקבילותיהן בירו' הוא מלא ומקיף, ובכל אופני ההשוואה נמצא כי הברייתות בתוס' דומות יותר למקבילותיהן בירו' מאשר למקבילותיהן בבבלי. דעות אחרות בניגוד לעמדה הנ"ל, ישנם חוקרים שלא קבלו את ההנחה כי ישנה קרבה יתרה בין הברייתות בתוספתא לברייתות המקבילות בירושלמי. שפנייר עמד על כך שהתוס' דומה לעיתים לירו' בניגוד לבבלי, 13 ולעיתים להיפך, ומסיק כי סביר יותר לראות את הברייתא בבבלי כצאצא 14 של ההלכות בתוס', מאשר את הברייתא בירו'. דה-פריז, אגב דיונו בדוגמא אחת, טוען: "כרגיל קרובה הברייתא שבתוספתא בלשונה לזו שבירושלמי ואילו בתוכן 15 קרובה היא לזו שבבבלי". זהו נסיון יחיד במינו לחלק בין המאפיינים השונים של התוס', אך לצערנו דה-פריז אינו מפרט את המימצאים שהובילוהו למסקנתו. 11 ראו גולדברג, p. 292 "It has also been noted that the parallel baraitot in the :Tosefta, Palestinian Talmud in language and content are much closer, and usually identical, Talmud" ;than those in the Babylonian הנ"ל, שחזור ברייתא משלימה לתוספתא, עמ' תתסו. 12 ראו לעיל, הע' שפנייר אף טוען כי רק לעיתים נדירות נוסח הברייתות בשני התלמודים זהה בניגוד לנוסח Es zeigt sich, daß die Version des Tos-" התוס', וזאת בד"כ כתוצאה מטעויות העתקה: Buches gewissermaßen die Mitte zwischen den Versionen der Talmude innehält: oft stehen Tos und pal. T. gegen bab.t., oft auch Tos und bab. T. gegen pal.t., aber niemals die beiden Talmude gegen die Tos - oder doch nur in verhältnismäßig wenigen und unbedeutenden Fällen, in denen wir getrost eine Störung in der handschriftlichen Überlieferung der Tos annehman können", A. Spanier, Die p. 55.Toseftaperiode in der Tannaitischen Literatur, כפי שאציג להלן, המימצאים שהעלה מחקר זה סותרים טענה זו מכל וכל, וכך עולה גם ממחקרו של אלמן, pp Orality, "Schon eine oberflächliche Prüfung der Tos und ihrer Parallelen in den beiden Talmuden führt uns zu Beobachtungen, die nur in dem Sinne gedeutet werden ist" können, daß der bab. T. von der Tos abhängig (שפנייר, לעיל בהע' הקודמת). ראו דיון בדבריו אצל פרידמן, הברייתות בתלמוד, עמ' 187. ראו דה-פריז, "לצורתן הקדומה של הלכות", עמ'

38 לאחרונה הקדיש יעקב אלמן מחקר שיטתי ומקיף לשאלת היחס בין התוס' מסכת פסחא לתלמוד הבבלי מסכת פסחים. אגב עיסוקו בבבלי, הוא מעיר כי לפחות במסכת בה הוא עסק, קשה להניח כי ישנה תלות בין הברייתות בירו' למקבילות בתוס'. בכמה עניינים הוא אף מצביע על כך שהקרבה בין התוס' למקבילותיה בירו' אינה שונה באופן משמעותי מן הקרבה למקבילות 16 בבבלי. עיון מדוקדק ביחס שבין המקבילות, בהן תוכן דומה (אם כי בהכרח לא זהה) מוגש במבנה ספרותי דומה (אף הוא לא בהכרח זהה), מאפשר בדיקת התחומים השונים בהם מקבילות 17 נבדלות זו מזו או שוות זו לזו. מסורות בבליות בתוס' כפי שצויין לעיל, גם האוחזים בדעה הרווחת, שהקרבה בין ההלכות בתוס' למקבילותיהן בירו', גדולה מן הקרבה ביניהן לבין מקבילותיהן בבבלי, מודעים לכך שישנן מספר הלכות בתוס' בהן כנראה המצב הוא הפוך. ישנם מקרים בהם סביר כי בתוס' שלנו משוקעות מסורות שהן 18 כנראה בבליות, הנוגדות את המסורות הארץ-ישראליות. ישנן אף מסכתות בתוספתא בהן ייתכן 19 ששולבו קבצים שלמים של הלכות בבליות, שלא הוכרו בא"י. עובדות אלו הובילו מספר חוקרים להניח שאף אם מקורה של התוס' היא סביבת הלימוד הא"י, ורוב החומר שבה הוא א"י קדום, הרי שהיא הגיעה אלינו באמצעות מוסרים שהיו אמונים על המסורת הבבלית. מוסרים אלו, במכוון או שלא במכוון, שילבו את המסורות המקובלות 20 במקומותיהם לתוך הטכסט הנמסר. כך שלפחות במקרים מסוימים (שהם מיעוט קטן לדעת 16 ראו אלמן, ;Authority, pp. 2-3 הנ"ל,.Orality, pp אלמן מדגיש כי בדיקתו מתבססת על מסכת פסחים, וכי אין להסיק כי בהכרח המצב דומה במסכתות אחרות ללא בדיקה. ראו מורשת, נוספות ללשון הברייתות, עמ' 31. ראו אפשטיין (מבואות לספרות התנאים, עמ' 252): "אין ספק שכמה דברים הוגהו בתוס' ע"פ האמוראים והתלמוד". 19 ראו תוס' סוכה ב, ח (עמ' 264, שו' 51) ג, א (עמ' 266, שו' 6) ודברי ליברמן, תוספת ראשונים, ;Babylonian Baraitot, pp ;861 עמ' א, 199; הנ"ל, תסכפ"ש, עמ' ד, אלמן, הנ"ל, 20 pp. 7-8 ;Authority, והשוו לדברי א"ש רוזנטל הרואה בקביעה זו פתח לביקורת מקורות התוס' והפרדתם, המורה, עמ' ע. ברם, דומה שיש מקום לעיון נוסף בעניין זה. דיון באופן מסירת התוס' והתלמודים, אם בע"פ או בכתב, וההשלכות של דיון זה לעניין אופי השינויים, חשובים מאוד אך חורגים ממסגרת הדיון כאן. אלמן טוען שהברייתות בבבלי פסחים נוטות להיות מתומצתות יותר מאשר מקבילותיהן בתוס'. לדעתו יש לייחס זאת לכך שהברייתות שבתוס' נמסרו בכתב, לעומת הברייתות שבבבלי שנמסרו על פה, ולכן הושם שם דגש על קיצור 16

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Microsoft Word - Rosen-Zvi.doc

Microsoft Word - Rosen-Zvi.doc JSIJ 5 (2006) 21 48 מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, * חופש תנועה ופיקוח מיני ** את עיסוקה בדיני אשה החשודה בניאוף פותחת משנת סוטה לא בתיאור הטקס עצמו, אלא בדיני הראיות המטרימים אותו, דינים שאין

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

אוקימתא ב (תשע"ד) [45-41 [ תפילה לדוד: הערה קצרה גארי א רנדסבורג בדברינו הבאים ננסה להתחקות על גלגולו של נוסח יחיד בבבלי ברכות ד ע"ב ועל הרצף 'תהילה ל

אוקימתא ב (תשעד) [45-41 [ תפילה לדוד: הערה קצרה גארי א רנדסבורג בדברינו הבאים ננסה להתחקות על גלגולו של נוסח יחיד בבבלי ברכות ד עב ועל הרצף 'תהילה ל אוקימתא ב (תשע"ד) [45-41 [ תפילה : הערה קצרה גארי א רנדסבורג בדינו הבאים ננסה להתחקות על גלגולו של נוסח יחיד בבבלי כות ד ע"ב ועל הרצף 'תהילה ' המופיע בו, שמקורו במזמור קמ"ה בתהילים. נעסוק בתופעות מסירה,

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

HEBRAISCH-Book.indb

HEBRAISCH-Book.indb כ מ ה מ יל ים ל פ נ י ש מ ת ח יל ים... Einige einführende Worte Über den Kurs: ע ל ה ק וּר ס: קו ר ס ז ה מ יו ע ד ל ל ימ ו ד ע צ מ י ש ל ה ע ב ר ית ה ב ס יס ית - כ פ י ש ה יא מ דו ב ר ת כ י ו ם ב י ש ר

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psychometric Entrance Test in a language other than Hebrew.

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד