(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)"

תמליל

1 אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/ /10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי

2 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010 נספח א' לתנאי המכרז הצהרת המציע, כולל נספחים א 1 א 3 להצהרת המציע; נספח ב' לתנאי המכרז טבלת ניסיון המציע; נספח ג' לתנאי המכרז נוסח ערבות המכרז; נספח ד' לתנאי המכרז- אישור עו"ד/רו"ח; נספח ה' לתנאי המכרז - אישור רו"ח לעמידה בתנאי הניסיון; נספח ו' לתנאי המכרז כתב כמויות ומחירים (נספח ב' לחוזה): כתב כמויות ומחירים לעבודות. כתב כמויות ומחירים לשלב ב' של העבודות (אופציה). נספח ז' לתנאי המכרז מפרט טכני (נספח ג' לחוזה); חלק ב' נוסח חוזה ההתקשרות עם הזוכה על נספחיו חוזה מס' 18/10

3 3 - כללי תנאי המכרז אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות לצביעה גראפית של חניון גולדה, המצוי ברחוב ברקוביץ' 7 בתל אביב יפו, אשר תכלולנה, בין היתר, צביעת עמודים בחניון וצביעה גראפית של החניון, כולל קירות (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן. לחברה שמורה זכות הברירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתוך 15 חודשים ממועד חתימת החוזה עם הזוכה במכרז, להרחיב את ההתקשרות דלעיל ולהורות לזוכה על ביצוע שלב ב' של העבודות, אשר יכלול צביעת תקרות החניון, כולל צנרת (להלן: "שלב ב' של העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן. לוח הזמנים:.1 (2) העבודות יבוצעו ויושלמו באופן שוטף ורצוף תוך שני חודשים ממועד צו התחלת עבודה. שלב ב' של העבודות, במידה ויוזמן על ידי החברה, יבוצע ויושלם באופן שוטף ורצוף תוך שני (2) חודשים ממועד צו התחלת עבודה. מובהר כי במידה ושלב ב' של העבודות יוזמן בד בבד עם העבודות, יבוצעו העבודות ושלב ב' של העבודות באופן שוטף ורצוף תוך ארבעה (4) חודשים ממועד צו/י התחלת עבודה ההתקשרות תהיה על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' של המכרז (להלן:.1.4 ה" חוזה"), על נספחיו. החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, כולו או חלקו. במקרה זה רשאית החברה לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך. מובהר בזאת כי על המציעים להגיש את הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז רכישת חוברת המכרז את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה החל מיום שני תמורת סך של 5,000 (חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן - "דמי רכישת חוברת המכרז") שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת החברה. דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו, למעט במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה בנסיבות המפורטות בסעיפים ,17.1.2, ו להלן למעט אם מדובר בפגם בבחירת ההצעה הזוכה להלן ולפי שיקול דעת החברה..2.1 מובהר בזאת כי כנגד תשלום דמי רכישת חוברת המכרז, תמציא החברה קבלה בלבד.

4 4 - מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 2.1 לעיל, מובהר, כי אי הגשת הצעה על ידי מי מרוכשי המכרז, מכל סיבה שהיא ו/או אי זכיית מציע במכרז, לא יזכו את רוכשי המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז. מובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי המכרז לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשי המכרז לא יהיו רשאים לעשות בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז בד בבד עם רכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז לחברה עבורו, וכן יאשר לחברה בכתב, כי קיבל את חוברת המכרז. מען למסירת הודעות עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה בתיאום מראש., כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד. 4. סיור קבלנים חובה 10: סיור קבלנים באזור ביצוע העבודות, יערך ביום חמישי בשעה מקום המפגש:.4.1 משרדי הנהלת חניון גולדה, הממוקמים בכניסה לחניון מרחוב ברקוביץ' ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. 5. תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרז שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לסמנכ"ל ומנהל אגף התפעול, מר שרלי בן סימון, בפקסימיליה ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום חמישי בשעה: 16:00. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי החברה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז בדרך הקבועה למתן הודעות על ידי החברה בתנאי המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים תנאי סף להשתתפות במכרז תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר: המציע המציא ערבות המכרז 160,000 של בסך (מאה וששים אלף שקלים חדשים) על פי.6.1 הוראות תנאי המכרז. המציע הנו בעל ניסיון מוכח, במהלך שלוש השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעות, בביצוע עבודות צביעה של לפחות שני חניונים תת קרקעיים, אשר גודל כל אחד מהם לא פחת מ- 100 מקומות חניה ואשר בכל אחד מהם שתי קומות לפחות..6.2 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע רכש את חוברת המכרז. המציע השתתף בסיור הקבלנים

5 5 - על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל. הגשת הצעה למכרז.7.8 הגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים בכל מסמכי המכרז. אופן הגשת הצעה על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל מסמכי המכרז, לרבות כל המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף 8.5 להלן. המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, מבלי לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת. הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. הצעה תוגש אך ורק על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה המאשרת את תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר מטעמו ו/או הקשור אליו. כל מסמכי המכרז, לרבות כל המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף 8.5 להלן, חייבים להיות חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע ו/או על ידי אחר מטעמו (כגון עורך דין או רואה חשבון) בחתימה וחותמת של המציע, הכל כנדרש על פי תנאי המכרז. כל עמודי המכרז, לרבות החוזה, ייחתמו בראשי תיבות, בכל עמוד ועמוד למען הסר ספק, מובהר בזה, כי אישור בדבר קיום ביטוחים (נספח ד' לחוזה), והערבות הבנקאית לחוזה (נספח ה' לחוזה), אינם צריכים להיחתם באופן מלא על ידי המציע בשלב הגשת ההצעה, אלא בראשי תיבות בלבד. נוסחים מלאים וחתומים באופן מלא של המסמכים האמורים יוגשו לחברה על ידי המציע הזוכה, במסגרת קיום ההתחייבויות המקדמיות כהגדרתן להלן. תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז המפורטות בסעיף 20 לחוזה ובנספח ד' לחוזה. על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח. החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקון ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או ההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי החברה..8.3

6 6 - החברה תהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספים ו/או הבהרות על הצעתם או לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. מסמכים שיש לצרף להצעה על כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, בנוסף למסמכי המכרז, וכחלק בלתי נפרד הימנה את המסמכים המפורטים להלן: אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה, בתוקף כדין. היה המציע תאגיד יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים הבאים: האישור המצורף כנספח "ד" לתנאי המכרז, חתום ומאושר על ידי עורך דין או רואה חשבון, לפיו: אישור בדבר שם התאגיד, שמות ומספרי זהות של בעלי המניות או השותפים ושיעור אחזקותיהם בתאגיד (ברמת היחיד), ושמות ומספרי זהות של מורשי החתימה של התאגיד, וכן אישור על כך שהחתום/ים על מסמכי המכרז בשם התאגיד חתם/ו בפניו, וכי הוא/הם מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את התאגיד לכל דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז היה התאגיד שותפות - יצוין באישור האמור לעיל, בנוסף על כל האמור בסעיף זה לעיל, מי הם השותפים בשותפות, ומיהו השותף הכללי בשותפות. העתקים נאמנים למקור, מאושרים על ידי עורך דין או רואה חשבון, תעודת ההאגד של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו. של כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, רשימת עבודות להוכחת עמידתו בתנאי המקדמי המפורט בסעיף 6.2 לעיל ולצרף רשימת ממליצים (יזמים ומנהלי פרוייקטים), לרבות השלמת כל הפרטים בטבלת ניסיון המציע, נספח ב' לתנאי המכרז וכן המצאת אישור רואה החשבון, נספח ה' לתנאי המכרז. רשימת העבודות של כל הפרויקטים שביצע המציע ב- 5 השנים האחרונות, ככל שביצע, עבור עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה") או עבור תאגידים מקומיים של עיריית תל אביב-יפו (נספח ב' לתנאי המכרז). ערבות המכרז, בנוסח המצורף כנספח ג' לתנאי המכרז. חוברת המכרז טופס הצהרת המציע, בנוסח המצורף כנספח א' לתנאי המכרז, על נספחיו, לרבות תצהירים - בנוסח המצורף כנספחים א/ 1 /2 ו- א/ 3. א; החוזה על נספחיו - בנוסח המצורף לחוברת המכרז.

7 7 - כל מסמכי התשובות וההבהרות, שנמסרו למציע על ידי החברה כאמור בסעיף 5.2 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע. תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז בידי המציע. מעטפה להגשת מסמכי המכרז. על גבי המעטפות יצוין מס' המכרז בלבד מועד ומקום הגשת הצעות את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז. המעטפה הסגורה, עליה רשום מספר המכרז בלבד, יש להגיש עד רביעי יום :00 את בשעה (להלן: "היום הקובע") ולמסור את המעטפה במסירה אישית או על ידי בא-כח, במשרדי החברה, ברח' גרשון שץ (גגה) 6 תל אביב, בקומה רביעית. המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה. בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, תהא החברה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת על כך לרוכשי חוברת המכרז. דחתה החברה כאמור את המועד האחרון להגשת הצעות, תודיע על כך לכל רוכשי חוברת המכרז, והמועד החדש ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות. במקרה של דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, תהא החברה רשאית לשנות את מועד תוקף הערבות הבנקאית למכרז על פי סעיף 11.7 להלן ו/או להאריך את תוקף ההצעות על פי סעיף 10 להלן. לחברה לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה שהיא תוקפה של הצעה כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה, עד ליום החברה תהא רשאית להאריך את תוקפן של ההצעות עד ליום במקרה שהחברה תאריך את תוקפן של ההצעות כאמור, יאריכו המציעים את תוקפה של ערבות המכרז בהתאם ערבות המכרז כתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצעתו את ערבות המכרז, מותנית, בנוסח הערבות המצורף כנספח ג' לתנאי המכרז. אוטונומית ובלתי.11.1 ערבות המכרז תהיה בסך השווה ל- 160,000 (מאה וששים אלף שקלים חדשים). כל ערבות הנזכרת במכרז זה ובנספחיו פירושה ערבות בנקאית. מובהר בזאת כי כל שינוי בנוסח הערבות עלול להביא לפסילת הערבות הבנקאית וכפועל יוצא, לפסילת ההצעה. ערבות המכרז תוצא על שם המציע בלבד

8 8 - מובהר בזאת כי על המציע לצרף להצעתו את הערבות הבנקאית המקורית בכפוף לאמור בסעיפים 9.4 ו לעיל ולאמור בסעיף 11.9 להלן, ערבות המכרז תעמוד בתוקף החל מלא יאוחר מיום הגשת ההצעה על ידי המציע ועד ליום , אלא אם כן הוחזרה למציע קודם למועד זה על ידי החברה, כאמור בסעיף להלן. הוספת תנאי לנוסח ערבות המכרז, לפיו דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי ערבות המכרז, נתונה לשיקול דעתו של המציע. נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז, מתחייב המציע להאריך את תוקף ערבות המכרז שהוגשה על ידו, מעת לעת, כפי שיידרש, וזאת עד לא יאוחר מ- 5 (חמישה) ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז כאמור ו/או בהתאם להוראות החברה. המציעים יישאו בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז כאמור. לא האריך מציע את ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את הצעת המציע ו/או את הודעתה על הכרזת הכשיר השני ו/או הזוכה, לפי הענין, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז של המציע, כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברה, לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין. החזרת ערבות המכרז החברה תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה, למעט הכשיר השני, כהגדרתו להלן, אם וככל שהוכרזו, בתוך 7 (שבעה) ימים מן המועד שבו נחתם החוזה עם הזוכה. ערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי החברה כנגד מלוא ביצוע כל ההתחייבויות המקדמיות של הזוכה, כהגדרתן להלן, לרבות הפקדה של הערבות הבנקאית, נספח ה' לחוזה, בידי החברה, בהתאם להוראות המכרז והחוזה חילוט ערבות המכרז מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, כולה או חלקה ו/או לא מילא את התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או במידה והוכרז כזוכה ו/או ככשיר שני אם לא קיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה, לרבות ההתחייבות המקדמיות, כהגדרתן להלן. חילטה החברה את ערבות המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהווה פיצויים מוסכמים מראש ויחשב לקניינה הגמור והמוחלט של החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברה, לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין

9 9 - ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שתימסר לבנק שהוציא את ערבות המכרז מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה מחירי ההצעה במסגרת מכרז זה נערך אומדן גלוי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומסומן כנספח ו' (נספח ב' לחוזה) למסמכי המכרז. התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס מחירי היחידות הנקובים בסעיפי כתבי הכמויות והמחירים המצורפים כנספח ב' לחוזה (להלן - "כתב הכמויות"), בהתחשב בהנחה או התוספת שתוצע לגביהם (אם תוצע) על ידי הזוכה יודגש, כי המחירים בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף. מודגש ומובהר בזאת כי שיעור אחוז ההנחה המירבי לא יעלה על 15% (חמישה עשר אחוזים) (להלן: "שיעור ההנחה המירבי") וכי שיעור אחוז התוספת המירבי לא יעלה על 5% (חמישה אחוזים). ניתנה או תוספת הנחה המירבי, לפי הענין, ההצעה תיפסל. העולה על שיעור ההנחה המירבי או על שיעור התוספת על המציע לבחור בגיליון הסיכום הכללי אחת מבין שלוש האפשרויות המפורטות להלן, ולאשר בחתימתו לצידה את הסכמתו לגביה: הסכמה למחירים הנקובים בכתב הכמויות; או מתן הנחה ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות, כשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור הנחה אחד בלבד, המתייחס לכל היחידות הכלולות בכתב הכמויות, כולל האופציה לגבי שלב ב' של העבודות, בכפוף לאמור בסעיף 12.3 לעיל בדבר שיעור ההנחה המירבי (15%); או.2 דרישת תוספת ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות, כשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור תוספת אחד בלבד, המתייחס לכל היחידות הכלולות בכתב הכמויות, כולל האופציה לגבי שלב ב' של העבודות, בכפוף לאמור בסעיף 12.3 לעיל בדבר שיעור התוספת המירבי (5%)..3 והכול כפי שנדרש בגיליון הסיכום הכללי, המצורף לתנאי המכרז (מחירי היחידות הנקובים בסעיפי כתב הכמויות, בהתחשב בהנחה או בתוספת שתוצע לגביהם כמפורט בגיליון הסיכום הכללי, אם תוצע, יקראו להלן - "המחירים המוצעים"). לא ניתנה הנחה או תוספת ביחס למחירי כתב הכמויות כמפורט לעיל, יראו את המשתתף כמי שמסכים למחירים הנקובים בכתב הכמויות החברה אינה מתחייבת להזמין את כל הכמויות האמורות בכתב הכמויות או חלקן, והיקף העבודות יכול להשתנות בהתאם לתקציב החברה וצרכיה וצרכי כל חלק מוגדר מן העבודות.

10 10 - הצעות המחיר למכרז של המציעים, לא תוגשנה על גבי כתב הכמויות, אלא על גבי גיליון הסיכום הכללי בלבד. מובהר, כי מדובר בהנחה בשיעור אחיד או בתוספת בשיעור אחיד, לפי הענין, המתייחסת לכל היחידות והסעיפים הכלולים בכתב הכמויות, וכי אין ליתן הנחה או תוספת ביחס למחירי יחידות בודדות בכתב הכמויות וכמו כן, לא ניתן להציע הנחה על חלק מהסעיפים ותוספת על אחרים. עוד מובהר בזאת, כי כל צורה אחרת של מתן הנחה או תוספת, לרבות הנחה או תוספת מותנים, עלולה להביא לפסילת ההצעה מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז. מובהר, כי המחירים שיוצעו על ידי הזוכה, לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם בגיליון הסיכום הכללי, אם ניתנה, יישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות, ובנוגע לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבודות. מובהר בזאת, כי התמורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על ידו, בכפוף לכל הנחה או תוספת שניתנה לגביהם בגיליון הסיכום הכללי, אם ניתנה, תהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, והיא כוללת, למען הסר ספק, את כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות, לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים, מכל מין וסוג שהם, הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויות המציע בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות החוזה, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה את מירב היתרונות. החברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו. מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין, בבחינת ההצעות, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לשקול, בין היתר, את השיקולים המפורטים להלן, כולם או חלקם: איכות וניסיון קודמים של המציע. אמינותו של המציע

11 11 - ניסיון העבר של החברה ו/או העירייה ו/או כל חברה עירונית אחרת של העירייה ו/או של רשות מוניציפלית אחרת בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם מי מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות בנות ו/או קשורות ו/או מסונפות אליו (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968), לרבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו, לרבות ניסיון העבר בביצוע עבודות על פי הזמנת עיריית תל אביב יפו ו/או חברות עירוניות כאמור, לשביעות רצונם ו/או אי התגלעותן של מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי העירייה, בקשר לעבודות כאמור, לרבות בקשר למסירתן של העבודות. כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע, ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או לבעלי מניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה בהצהרות המציע במכרז ו/או בכל דרך אחרת. העובדה שההצעה, כולה או חלקה, לוקה בשגיאות מהותיות. התרשמות כי ההצעה, כולה או חלקה, מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז. קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי המכרז. היות המציע בעל אישור לבצע עבודות על פי תקן ISO 9001:2000 או ISO 9001:2008 מאת מכון התקנים או מכון מאושר אחר על ידי הרשויות המוסמכות, עדכני למועד הגשת ההצעה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים בלבד, ואינה מהווה רשימה סגורה כלל וכלל. אין באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולים אחרים ו/או נוספים שהחברה תהא רשאית להתחשב בהם בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי המוסדות המוסמכים של החברה. החברה תהא רשאית למנות אדם/צוות מטעם מוסדותיה המוסמכים לבדיקת ההצעות והמציעים. מובהר בזאת כי במידה ותהיינה מספר הצעות זהות (סכום תמורה שנתית זהה), אזי תבחר החברה את הזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפי נימוקים שירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים או לפי הגרלה. נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת, אשר תוכרז ככשיר שני תוצאות הזכייה; התחייבויות הזוכה החברה תודיע לזוכה על זכייתו במכרז (להלן "הודעת הזכייה"). להודעת הזכייה תצרף החברה שלושה עותקים של החוזה, על נספחיו

12 ה" 12 - תוך חמישה (5) ימי עסקים ימציא הזוכה לחברה את המסמכים המפורטים להלן: (לעיל ולהלן התחייבויות המקדמיות"):.15.3 שלושת העותקים של החוזה, על נספחיו, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכייה, חתומים על ידו. אישור על קיום ביטוחים, כאמור בחוזה. ערבות בנקאית, כאמור בחוזה בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה על החוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידיה של החוזה, על נספחיו. אי ביצוען, במלואן ובמועדן, של אחת ו/או יותר מההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, יהווה הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת הזכייה ואת זכייתו של הזוכה. בנוסף, תהא החברה רשאית במקרה זה, לחלט את ערבות המכרז של הזוכה כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברה, לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין. החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה מצוי בידיה קודם לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה, היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית הזוכה. בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. הזוכה יהא חייב לבצע את העבודות, על פי הוראות מסמכי המכרז, והוא מוותר בזאת, על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, לרבות טענות לעניין היקף העבודות, הרווח הצפוי לו מביצוען, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה בעת מתן צו התחלת העבודה לזוכה על פי מסמכי המכרז פניה לכשיר השני בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו/או בוטל החוזה מכל סיבה שהיא, החברה תהא.16.1 רשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה הוכרז הכשיר השני כזוכה, יחולו עליו כל ההוראות החלות על הזוכה. 17. ביטול המכרז בנוסף לכל מקרה אחר שבו החברה תהא רשאית לבטל את המכרז על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטל את המכרז, בכל אחד מהמקרים הבאים: לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד. "הצעה אחת" - בסעיף זה, משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, או שנותרה הצעה כשרה אחת לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו.

13 13 - החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה. חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה ו/או העירייה באופן מהותי המצדיק, לדעת החברה, את ביטול הליך המכרז. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו. לא הושלמו מקורות המימון לביצוע העבודות בכפוף להוראות סעיף 2.1 לעיל, מובהר, כי במקרה שבו בוטל המכרז כאמור על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, לא יהא מי מן המציעים זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור עיון במסמכים החברה מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על 30 (שלושים) יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את אותם הנושאים במפורש בהצעתו וינמק את טענתו במפורט. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך העיון במסמכים כאמור בסעיף 18.1 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה. 19. תנאים כלליים הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד תיפסל. כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים בלבד. המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור. הכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל הנושאים נשואי המכרז. החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את המציעים והצעתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו, בתנאי הסף. המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או עם מי מטעמה ככל שיידרש

14 14 - החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, ואין לראות במכרז זה משום התחייבות של החברה להזמין את העבודות, כולן או חלקן. הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעים על פי תנאי המכרז, תשלחנה לכתובות שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעים, וזאת בפקסימיליה או בדואר רשום עם אישור מסירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כל הודעה שתשלח כאמור על ידי החברה כאמור לעיל, יראוה כאילו הגיעה לתעודתה כמפורט להלן: כל הודעה שתשלח בפקס תיחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא - תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב. כל הודעה שתשלח בדואר רשום, תחשב כאילו התקבלה תוך 48 שעות ממועד הישלחה מבית דואר בישראל רוני איכר, מנכ"ל אחוזות החוף בע"מ

15 ב( א( ג( 15 - מכרז מס' 8/2010 נספח א' לתנאי המכרז הצהרת המציע והצעתו תאריך לכבוד אחוזות החוף בע"מ ג.א.נ., הנדון: מכרז מס' 8/ כללי חלק א' - גיליון הסיכום הכללי אנו הח"מ, לאחר שעיינו ובחנו בקפידה את מסמכי המכרז, תנאיו ומחירי היחידות בסעיפי כתבי הכמויות והמחירים המהווים חלק ממסמכי המכרז (להלן - "המחירים"), מסכימים וכן (לפי העניין) מתחייבים לבצע את העבודות ואת שלב ב' של העבודות לפי הפירוט הבא*: ( הננו מסכימים למחירים (ללא הפחתה או תוספת). (_) ( הננו מציעים הנחה בשיעור של % למחירים. (_) (במילים: הנחה של אחוזים) הננו מציעים תוספת בשיעור של % למחירים. (במילים: תוספת של אחוזים) ( (_) חתימה יש לסמן ב- "X" מצד ימין של המשבצת המוצעת בהדפסה את המשבצת האמורה, לפי ההצעה. או ב' (א' או ג'), אחת בלבד, ולמלא בכתב יד ברור או * אחוז שיעור ההנחה המירבי לא יעלה על 15% (חמישה עשר אחוזים). ניתנה הנחה העולה על שיעור הנחה מירבי זה, ההצעה תיפסל. אחוז שיעור התוספת המירבי לא יעלה על 5% (חמישה אחוזים). ניתנה תוספת העולה על שיעור תוספת מירבי זה, ההצעה תיפסל. שם המשתתף במכרז: כתובת המשתתף במכרז: טלפון: פקס: חתימת המשתתף במכרז: תאריך:

16 16 - חלק ב' כללי אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז (לרבות תנאי המכרז, החוזה, המפרט הטכני, ערבויות, תקנים ישראליים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או בחוזה, כתבי הכמויות והמחירים וכל מסמכים אחרים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה), מסכים בזאת לכל תנאי המכרז, על נספחיו, וכולל את כל מסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי למכרז. הגדרות.2.3 הגדרתם של המונחים המופיעים בטופס הצהרת המציע זה, תהיה כהגדרתם בחוזה, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת. 4. הצהרות והתחייבויות המציע הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז; כי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי המכרז, כולם או חלקם; וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או דרישה, כאמור. אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או כחלק ממסמכי המכרז, אלא אם כן נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה כאמור בתנאי המכרז. הנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז, לרבות תנאי הניסיון הקודם הנדרש על פי סעיף 6.2 לתנאי המכרז; כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לקיים, במלואה ובמועדה, אחר כל התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. הנני מצהיר כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או סמוי/ םי, להגשת הצעתי כאמור. הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם המתאים לבצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי לבצע את העבודות, לפי הוראות מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן. מבלי לפגוע מהאמור לעיל, הנני מאשר, כי ברשותי כל הציוד והכלים אשר מיועדים לביצוע העבודות, וכולם תקינים, כשירים וזמינים לביצוע מיידי של העבודות. ידוע לי, כי בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין היתר, את השיקולים המפורטים בסעיף 13 לתנאי המכרז, וכן להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לידיעתה בתצהירים המצורפים להצעה זו. ידוע לי, כי החברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

17 17 - ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים בסעיף 17.1 לתנאי המכרז, וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי הוראות מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין. ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את ביצוען של העבודות או חלק מהן, גם לאחר חתימת החוזה ו/או תחילת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, לרבות מהטעם של היעדר אישור תקציבי הולם. ידוע לי ואני מסכים, כי החברה לא תהא חייבת בנימוק ההודעה על ביטול העבודות כאמור, ולזוכה לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול ביצוע העבודות כאמור, והוא לא יהא זכאי בשל כך לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. הנני מצהיר, כי הצעתי ניתנה על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז. ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרים של אי הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו/או אי זכייה במכרז, למעט במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה בנסיבות המפורטות בסעיפים ,17.1.2, ו לתנאי המכרז, למעט אם מדובר בפגם בבחירת ההצעה הזוכה להלן ולפי שיקול דעת החברה. ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי המכרז לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור. הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט. ידוע לי, כי התמורה בגין העבודות תשולם באופן ובתנאים המפורטים בחוזה. ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף 4 זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את החברה, בין היתר, בסעדים הנקובים במסמכי המכרז ו/או בפסילת הצעתי ידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותיי והתחייבויותיי המפורטות בסעיף 4 זה לעיל, תשקול החברה את הצעתי תצהיר הנני מצרף להצהרת המציע זו, כחלק בלתי נפרד הימנה, תצהירים, בנוסח המצורף א/ 1 א; /2 ו- א/ 3 להצהרת המציע זו (כל אחד מהם לחוד להלן - "התצהיר"). כנספחים.5.1 היה המציע תאגיד, ייתן תצהיר כאמור כל אחד ממנהלי ומבעלי השליטה בתאגיד. היה מי מהמנהלים ו/או מבעלי השליטה של המציע תאגיד, ייחתם התצהיר האמור על ידי היחידים המשמשים, במישרין או בעקיפין, כמנהלים ו/או כבעלי השליטה במנהלים ו/או בבעלי השליטה בזוכה..5.2

18 18 - במקרה בו המציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, כאמור לעיל, אינם עומדים בהצהרות המפורטות בתצהיר, כולן או חלקן, עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר, את פרטי ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם. 6. הצעת המציע לאחר שעיינתי בקפידה במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, הנני מציע את הצעתי לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, כמפורט בגיליון הסיכום הכללי. הנני מצהיר, כי הצעתי על פי גיליון הסיכום הכללי, נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז. ידוע לי כי החברה אינה מתחייבת להזמין את כל הכמויות האמורות בכתב הכמויות או חלקן, והיקף העבודות יכול להשתנות בהתאם לתקציב החברה וצרכיה וצרכי כל חלק מוגדר מן העבודות. ידוע לי כי המחירים בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף או ההנחה כי ידוע לי התוספת שהצעתי, במידה והצעתי, הינה בשיעור אחיד ומתייחסת לכל.6.5 היחידות והסעיפים הכלולים בכתב הכמויות. ידוע לי כי המחירים בכתב הכמויות, בכפוף לעדכונם בגיליון הסיכום הכללי, ככל שניתנה על ידי הנחה או תוספת, יהוו תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, והם כוללים, למען הסר ספק, את כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות (לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים), מכל מין וסוג שהם, הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיי בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות החוזה, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז. ידוע לי, כי התמורה בגין העבודות תשולם באופן ובתנאים המפורטים בחוזה. ידוע לי כי על פי תנאי המכרז החברה רשאית להקטין את היקף העבודה גם בטרם חתימת החוזה וכי במקרה כזה יהיה הסכום הכללי של החוזה שונה מסכום ההצעה הכללי הנקוב בכתב הכמויות, אך מחירי היחידה לא ישתנו ערבות המכרז כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות מכרז, בנוסח זהה לנוסח הכלול בנספח ג' לתנאי המכרז, ובסך השווה ל- 160,000 (מאה וששים אלף שקלים חדשים)..7.1

19 19 - ידוע לי ואני מתחייב, כי באם ייווצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי המכרז, אזי אאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שאדרש, וזאת עד לא יאוחר מ- 5 (חמישה) ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז ו/או בהתאם להוראות החברה. ידוע לי כי כל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבד. כן ידוע לי, כי באם לא אאריך את ערבות המכרז כנדרש, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את הצעתי, לבטל את הכרזתי ככשיר שני או לבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתי כזוכה, לפי הענין, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, כפיצויים מוסכמים מראש. ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז בכל מקרה בו אחזור בי מהצעתי, כולה או חלקה, לפני מועד פקיעתה, ו/או במקרה שבו לא אמלא את התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או במקרה שבו אוכרז כזוכה ו/או ככשיר שני אם לא אקיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתי כזוכה, לרבות, למען הסר ספק, ההתחייבויות המקדמיות. חילוט הערבות כולה לטובת החברה, יהווה פיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של החברה. ידוע לי ומוסכם עלי, כי ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה הודעה על קבלת ההצעה במידה והחברה תמסור לי הודעת זכייה הנני מתחייב להמציא בתוך חמישה (5) ימי עסקים את המסמכים המפורטים בסעיף 15.3 לתנאי המכרז. ידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדמיות עד למועד הקובע, יהווה הפרה יסודית של התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי, כולה או חלקה וסכום הערבות הבנקאית יהווה פיצויים מוסכמים מראש, ויחשב לקניינה הגמור והמוחלט של החברה תוקף ההצעה הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות חזרה, עד ליום , הכל בהתאם לאמור בתנאי המכרז. ידוע לי ואני מסכים, כי החברה תהא רשאית להאריך את תוקף ההצעות עד ליום במקרה שהחברה תאריך את תוקף של ההצעות כאמור, תוארך תוקפה של הצעתי כאמור, וכן תוארך על ידי תוקפה של ערבות המכרז בהתאם

20 עיון במסמכים ידוע לי כי החברה הודיעה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על 30 (שלושים) יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה ידוע לי כי מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את אותם הנושאים במפורש בהצעתו וינמק את טענתו במפורט. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך. בנוסף, ידוע לי כי העיון במסמכים כאמור בסעיף 18.1 לתנאי המכרז, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה פירוש כל האמור בהצהרת המציע זו בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף במין נקבה במשמע וכן להיפך. 12. המסמכים המצורפים להצהרת המציע 8.5 להצהרת המציע זו מצורפים המסמכים המנויים בסעיף לתנאי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה. 13. פרטי מגיש ההצעה שם המציע: מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ: כתובת/משרד רשום (לרבות ת.ד): הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו: שם (פרטי + משפחה) טלפון בבית: טלפון במשרד: פקסימיליה: טלפון נייד: כתובת למסירת הודעה דחופה ו/או משלוח מברק: מספר טלפון למקרי חירום: (על מספר טלפון זה להיות זמין במשך כל שעות היממה).

21 21 - הנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר קרות שינוי כאמור. תאריך חתימת וחותמת המציע יחיד: אישור אני הח"מ, עו"ד (מ.ר. ) מרחוב,, מאשר/ת בזה כי ביום בחודש שנת הופיע בפני מר/גב' נושא/ת ת.ז. מס' וחתם/מה בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל. תאגיד:, עו"ד אני הח"מ, עו"ד (מ.ר. ), מרחוב,, מאשר/ת בזה כי ביום בחודש שנת נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם (להלן - "התאגיד") על ידי מר/גברת נושא/ת ת.ז. ומר/גברת נושא/ת ת.ז., המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין., עו"ד

22 22 - מכרז 8/2010 נספח א 1 ' להצהרת המציע תצהיר אני הח"מ,, נושא ת.ז., לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: יש למחוק את המיותר בכל הסעיפים הבאים הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל בחברת * בע"מ, שהינה בעלת מניות/מנהל במציע/שותף במציע ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז מס' 8/2010 שפרסמה אחוזות החוף בע"מ (להלן, בהתאמה - "אחוזות החוף" ו- "המכרז"). הנני מאשר, כי ב- 10 (עשר) השנים שקדמו לתצהירי זה * :.1.2 א. לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע (או לחלופין) ב. * הורשעתי בעבירה מסוג פשע, הכל כמפורט להלן:. הנני מאשר, כי ב- 10 (עשר) השנים שקדמו לתצהירי זה * :.3 א. לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון (או לחלופין) ב. הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:. הנני מאשר * :.4 א. כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון (או לחלופין) ב. * תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון, הכל כמפורט להלן:. הנני מאשר * :.5 א. כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1981 (או לחלופין)

23 23 - ב. הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, * התשמ"א 1981, הכל כמפורט להלן:. הנני מאשר * :.6 א. כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל ו/או על תקנות ו/או על צוים שניתנו על פיה, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1981 (או לחלופין) ב. הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל ו/או על תקנות ו/או על צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, * התשמ"א 1981, הכל כמפורט להלן:. הנני מאשר * :.7 א. כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים 5 ו- 6 לתצהירי זה לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו, (או לחלופין) ב. תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים 5 ו- 6 לתצהירי זה לעיל, * ו/או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו, הכל כמפורט להלן:. מחק את המיותר. ימולא רק בתצהיר הנחתם על ידי המציע בעצמו. * ** אישור חתימת המצהיר אני הח"מ עו"ד, מרחוב מאשר בזה כי ביום הופיע/ה בפני מר/גב' ת.ז., ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת., עו"ד

24 24 - מכרז 8/2010 נספח א' 2 להצהרת המציע התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי, את האמור, בכל דין, ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם ו/או צווי ההרחבה המפורטים להלן: 1959 חוק שירות התעסוקה תשי "ט 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי "א 1976 חוק דמי מחלה תשל "ו 1998 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) תשנ"ח 1993 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) תשנ"ד 1993 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) תשנ"ג 2000 חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) תש"ס 1950 חוק חופשה שנתית תשי "א 1954 חוק עבודת נשים תשי "ד 1996 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ "ו 1953 חוק עבודת הנוער תשי "ג 1953 חוק החניכות תשי "ג 1951 חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א 1958 חוק הגנת השכר תשי "ח 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ "ג 1987 חוק שכר מינימום תשמ "ז 1988 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ "ח 1998 חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלוות, תשנ"ח 1995 חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה (כולל חוק בריאות ממלכתי) 1996 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ "ו 2002 חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב 2004 חוק גיל פרישה, תשס"ד 1991 חוק עובדים זרים, תשנ"א צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה צווי הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 2001 חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים /התפטרות, תשס"א תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע אישור רו"ח/ עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל. שם מלא של רו "ח/ עו "ד תאריך חתימה וחותמת

25 25 - מכרז 8/2010 נספח א' 3 להצהרת המציע תצהיר לפי סעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו : אני הח"מ,, נושא ת.ז., לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן: הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה במסגרת מכרז מס' 8/2010 שפרסמה אחוזות החוף בע"מ ("המכרז"). ("החברה").1 הנני מכהן בחברה בתפקיד. למיטב ידיעתי, עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ("החוק"), לא הורשעו החברה ובעל זיקה אליה ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה..2.3 לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2 ב(א) לחוק. 4. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אישור אני הח"מ, עו"ד מרחוב מאשר בזאת כי ביום, הופיע לפני מר, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' / המוכר לי אישית, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן., עו"ד

26 26 - מכרז מס' 8/2010 נספח ב' להצהרת המציע - ניסיון המציע פרויקט מס' 1: שטח החניון (מס' מקומות חניה): מיקום העבודה: מועד הביצוע: תיאור כללי של העבודה: המזמין/לקוח טל ' נייד פקס הערות שם כתובת מנהל הפרוייקט/ נציג המזמין קבלני משנה בביצוע הפרוייקט: טל ' נייד פקס הערות תחום שם כתובת שמות ספקים: טל ' נייד פקס הערות ספק של : שם כתובת הערות: הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט: הערה: יש לצרף אישורים מתאימים,בין היתר, המלצות בכתב, אישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה, חשבונות חלקיים / סופיים.

27 27 - פרויקט מס' 2: שטח החניון (מס' מקומות חניה): מיקום העבודה: מועד הביצוע: תיאור כללי של העבודה: המזמין/לקוח טל ' נייד פקס הערות שם כתובת מנהל הפרוייקט/ נציג המזמין קבלני משנה בביצוע הפרוייקט: טל ' נייד פקס הערות תחום שם כתובת שמות ספקים: טל ' נייד פקס הערות ספק של : שם כתובת הערות: הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט: הערה: יש לצרף אישורים מתאימים,בין היתר, המלצות בכתב, אישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה, חשבונות חלקיים / סופיים.

28 28 - פרויקט מס' 3: שטח החניון (מס' מקומות החניה): מיקום העבודה: מועד הביצוע: תיאור כללי של העבודה: המזמין/לקוח טל ' נייד פקס הערות שם כתובת מנהל הפרויקט/ נציג המזמין קבלני משנה בביצוע הפרוייקט: טל ' נייד פקס הערות תחום שם כתובת שמות ספקים: הערות פקס טל ' נייד כתובת שם ספק של : הערות: הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט: הערה: יש לצרף אישורים מתאימים,בין היתר, המלצות בכתב, אישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה, חשבונות חלקיים / סופיים.

29 29 - ניסיון קודם של המציע עם עיריית תל אביב-יפו ו/או תאגידים עירוניים של עיריית תל אביב-יפו (סעיף למכרז) (**): שם הפרויקט שם מזמין העבודה (עיריית ת"א-יפו/תאגיד עירוני) פרטים על העבודה מועד סיום ** יש לצרף מסמכים להוכחת הניסיון. הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל. לגבי הפרוייקטים המפורטים בנספח ב' זה וכן מסכים שהחברה תפנה שם המציע: כתובת המציע: טלפון של המציע: חתימת וחותמת המציע:

30 30 - מכרז 8/2010 נספח ג' לתנאי המכרז נוסח ערבות בנקאית למכרז לכבוד אחוזות החוף רח' גרשון 6 תל אביב בע"מ הנדון: ערבות מס' לבקשת (להלן: "המבקש") אנו ערבים כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של 160,000 (מאה וששים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2 להלן, שתדרשו מאת המבקש בקשר עם מכרז מס' 8/2010 לביצוע עבודות לצביעה גראפית של חניון גולדה בעיר תל אביב-יפו. סכום הערבות האמור בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ביום 15 לחודש יוני שנת 2010 בגין חודש מאי שנת 2010 (דהיינו נקודות) (להלן: "המדד הבסיסי"). אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. אנו מתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את סכום הערבות הנ"ל תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות האמור מאת המבקש. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ועד בכלל. ערבות זו אינה ניתנת להעברה תאריך חתימה

31 א( ב( ד( ג( ב( א( 31 - מכרז 8/2010 נספח ד' לתנאי המכרז לכבוד אחוזות החוף בע"מ רחוב גרשון 6 תל אביב אישור עו"ד/רו"ח הנדון: אישור בעלי מניות/שותפים במציע ומורשי חתימה - מכרז מס' 8/2010 אני הח"מ, עו"ד / רו"ח, שכתובתי הינה:, מתכבד לאשר בזאת: שם התאגיד המציע: בעלי המניות או השותפים במציע הינם (ברמת היחיד, אדם ולא תאגיד): מס' ת.ז.: ; שיעור אחזקות: %. שם: ; ( מס' ת.ז.: ; שיעור אחזקות: %. שם: ; ( מס' ת.ז.: ; שיעור אחזקות: %. שם: ; ( ( שם: ; מס' ת.ז.: ; שיעור אחזקות: %. מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי: מס' ת.ז.:. שם: ; ( מס' ת.ז.:. שם: ; ( אשר הוא/הינם מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את התאגיד המציע לכל דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז. תאריך חתימה חותמת

32 32 - מכרז 8/2010 נספח ה' לתנאי המכרז לכבוד אחוזות החוף בע"מ רחוב גרשון 6 תל אביב אישור רו"ח הנדון: אישור עמידה בתנאי סף בדבר ניסיון קודם (סעיף 6.2 לתנאי המכרז) אני הח"מ, רו"ח, שכתובתי הינה:, מתכבד לאשר בזאת: שם המציע: (להלן: "המציע"). המציע הנו בעל ניסיון מוכח, במהלך שלוש השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעות, בביצוע עבודות צביעה של לפחות שני חניונים תת קרקעיים, אשר גודל כל אחד מהם לא פחת מ- 100 מקומות חניה ואשר בכל אחד מהם שתי קומות לפחות. תאריך חתימה חותמת

33 33 - מכרז 8/2010 נספח ו' כתבי כמויות ומחירים

34 34 - מכרז 8/2010 ז' נספח מפרט טכני

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד