8071.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "8071.indd"

תמליל

1 רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת שעה(, התשע"ט קובץ התקנות 8071, ז' בתשרי התשע"ט,

2 תיקון תקנה 1 תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 )א(, 11, 9, 29 18, ו 30 לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט )להלן - החוק(, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. 1 בתקנה 1 לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו )להלן - התקנות העיקריות( - )1( לפני ההגדרה "אישור התמחות" יבוא: ""אירוע גפ"מ" - דליפה לא מבוקרת של גפ"מ ממיתקן גז, או חשש לדליפה כאמור וכן שריפה של מיתקן הגז או התמוטטות של מבנה על המיתקן;"; )2( ההגדרה "אישור התמחות" - תימחק; )3( בהגדרה "מיתקן גפ"מ", בסופה יבוא "למעט מכשיר צורך גפ"מ"; )4( אחרי ההגדרה "מיתקן גפ"מ" יבוא: ""מיתקן גפ"מ מיוחד" - אחד מאלה: )1( מיתקן גפ"מ שקיבולו המרבי עולה על 1,500 טון גפ"מ; )2( מיתקן גפ"מ המשמש להטענת גפ"מ לאונייה או לרכבת או לפריקתו מאונייה או מרכבת; )3( מיתקן גפ"מ המשמש להולכת גפ"מ במצב נוזלי בין מיתקני אחסון גפ"מ, שאינו בתחום מיתקן גפ"מ אחד;"; )5( בהגדרה "מכל מיטלטל", במקום "כהגדרתו בתקן" יבוא "שחל עליו תקן" ובסופה יבוא "או ת"י 844"; )6( בהגדרה "מכשיר צורך גפ"מ", בסופה יבוא "ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי"; )7( אחרי ההגדרה "מכשיר צורך גפ"מ" יבוא: ""מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי" - מכשיר צורך גפ"מ המיועד לשימוש ביתי ומשמש צרכן גז ביתי; "מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי" - מכשיר צורך גפ"מ שאינו מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי;"; )8( אחרי ההגדרה "מערכת גפ"מ" יבוא: ""מערכת גפ"מ במצב נוזלי" - חלק ממיתקן גפ"מ שנמצא בלחץ הגז במכל או בלחץ גבוה יותר, ובו גפ"מ במצב נוזלי או אמצעים לאיוד של גפ"מ נוזלי למצב גזי;"; )9( אחרי ההגדרה "עבודת גפ"מ" יבוא: ""צרכן גז ביתי" - צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי;"; )10( בהגדרה "תחזוקה", לפני "תיקון והחלפה" יבוא "בדיקה תקופתית לפי ת"י"; ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשס"ח, עמ' ק"ת התשס"ו, עמ' 740; התשע"א, עמ' תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

3 )11( בהגדרה "ת"י" - )א( בשם ההגדרה, אחרי "ת"י" יבוא "או תקן"; )ב( בסופה יבוא: ")4( תקן ישראלי מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה )גפ"מ( ;"; 3 )12( בהגדרה "תכנית", אחרי "ביצוע" יבוא "הנדסית" ובמקום "שהוכן" יבוא "שהוכנה". בתקנה 2 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ב( - בטלה.. 2 בתקנה 3 לתקנות העיקריות -. 3 )1( בתקנת משנה )א( - )א( בפסקה )3(, בסופה יבוא "ומילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים במיתקן מילוי"; )ב( בפסקה )6(, במקום "למעט חיבורם למערכת הספקת גז" יבוא "חיבורם למערכת גפ"מ, וניתוקם ממערכת כאמור, למעט התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי"; )ג( אחרי פסקה )8( יבוא: ")9( ניתוק מיתקן גז ממערכת גפ"מ; )10( חיבור של מכשיר צורך גפ"מ למערכת גפ"מ או ניתוקו ממערכת כאמור באמצעות מחבר לניתוק מהיר הכולל שסתום סגירה אוטומטי; )11( ביצוע בדיקה תקופתית לפי ת"י 158 חלק 4 למערכת גפ"מ קבועה עם מאגר נפרד המשמשת צרכן גז ביתי, או בדיקה תקופתית כאמור למערכת גפ"מ מרכזית קבועה - בחלק מיתקן הגז הנמצא בדירת צרכן גז ביתי מברז הניתוק הראשי של הדירה."; )2( בתקנת משנה )ב( - )א( בפסקה )1(, בסופה יבוא "שיאושרו על ידי המנהל או מי שהוא הסמיך לכך"; )ב( בפסקה )3(, במקום "בפסקה )8(" יבוא "בפסקאות )8( ו ) 9 (" ובמקום הקטע החל במילה "ותיעשה" עד סופה יבוא "או מי שהוא הסמיכו"; )ג( אחרי פסקה )3( יבוא: ")4( עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה )10( תיעשה על פי הוראות כתובות של ספק הגז או ספק המכשיר צורך הגפ"מ שאושרו על ידי מתכנן גפ"מ."; )3( בתקנת משנה )ג(, אחרי "הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ" יבוא "והמכשיר צורך הגפ"מ מהסוג הנוגע לעניין" ובסופה יבוא "וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל"; )4( אחרי תקנת משנה )ג( יבוא: ")ד( עבודת גפ"מ כמפורט בתקנת משנה )א() 11 (, טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו, שיאשר המנהל או מי שהוא הסמיך לכך וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל." תיקון תקנה 2 תיקון תקנה 3 י"פ התשס"ו, עמ' תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק 27

4 . 4 בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ")5( מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים.". 5 בתקנה 5 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 4 תיקון תקנה 5 )1( בתקנת משנה )א(, במקום פסקאות )1( עד )4( יבוא: ")1( מתקין גפ"מ רמה - 1 אם מתקיימים בו שני אלה: )א( התמחה בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9 )א(, במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון במשך שלוש שנים לפחות; )ב( קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו )להלן - מנהל האגף( תעודת מתקין גפ"מ רמה 1; )2( מתקין גפ"מ רמה - 2 אם מתקיימים בו כל אלה: )א( עסק כבעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות; )ב( התמחה בעיסוק בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9 )ב(, במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות; )ג( קיבל מאת מנהל האגף תעודת מתקין גפ"מ רמה 2; )3( מתכנן גפ"מ - אם מתקיימים בו שני אלה: )א( עסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ, ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך שנה לפחות, סך הכול 1,440 שעות לפחות, בפיקוח מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות; )ב( הוא הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג )להלן - הנדסאי(, שעסק בתחום לימודיו במשך 5 שנים לפחות, או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כשמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח )להלן - מהנדס(, באחד מתחומים מקצועיים אלה: )1( הנדסת מכונות; )2( הנדסה כימית; )3( הנדסה חקלאית; )4( אווירונאוטיקה; )5( הנדסת גז )תואר מחוץ לארץ שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כשמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח ;) 6 ס"ח התשע"ג, עמ' ס"ח התשי"ח, עמ' ס"ח התשי"ח, עמ' תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

5 )6( תחומים אחרים מאלה המנויים בפסקאות משנה )1( עד )5(, ובלבד שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס או כהנדסאי והמנהל, נציג משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ונציג אקדמיה אישרו כי הכשרתו כמהנדס או כהנדסאי מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ; )4( מתכנן גפ"מ בכיר - אם מתקיימים בו שני אלה: )א( הוא מהנדס באחד מהתחומים שפורטו בפסקה ) 3 ()ב(; )ב( הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך 5 שנים לפחות; )5( מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים - אם הוא מהנדס שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא בעל ניסיון וידע מקצועי בתכנון מיתקן גפ"מ מהסוג שלגביו מבוקש הרישיון."; )2( בתקנת משנה )ב( - )א( במקום "תינתן למי שעמד בהצלחה" יבוא "תינתן למי שסיים קורס להכשרה מקצועית בגפ"מ של האגף להכשרה, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה"; )ב( המילים "בתום תקופת ההתמחות" - יימחקו; )3( אחרי תקנת משנה )ב( יבוא: ")ג( המבקש להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למנהל ויצרף אליה אישור על קבלה להתמחות ופיקוח לפי הטופס שבתוספת הראשונה א', חתום בידי מאמן. )ד( המאמן לא יאמן יותר מארבעה מתמחים באותה עת. )ה( המאמן ינהל לכל אחד מהמתמחים יומן עבודה מפורט שדוגמתו בטופס 1 בתוספת השנייה א'.". 6 בתקנה 6 לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )א(, במקום פסקה )4( יבוא: ")4( אישור סיום התמחות בהתאם להוראות תקנה 5 )א() 1 ( ו ) 2 (, לפי טופס 2 שבתוספת השנייה א', בצירוף יומן עבודה מפורט לפי טופס 1 שבתוספת השנייה א'; )5( אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8; )6( צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון; )7( תמונת פספורט של מבקש הרישיון."; )2( אחרי תקנת משנה )ב( יבוא: ")ג( בקשה לקבלת רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 תוגש בתוך שנתיים מתום תקופת ההתמחות." תיקון תקנה 6 תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק 29

6 תיקון תקנה 7. 7 בתקנה 7 )א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ")3( אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8. )4( אישור השתתפות בקורס רענון לפי תקנה 11. )5( צילום תעודת זהות. )6( תמונת פספורט.". 8 בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ")ה( מנהל מינהל הדלק יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה את סכומי האגרה כפי שהשתנו לפי תקנה זו.". 9 אחרי תקנה 8 יבוא: "פטור. 10 בתקנה 9 לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )א( - 8 א. עובד המדינה שהרישיון דרוש לו לצורך מילוי תפקידו, פטור מהחובה לצרף לבקשתו אישור על כיסוי ביטוחי לפי תקנות 6 )א() 3 ( ו 7 )א() 1 (." )א( בפסקה )1(, במקום "ביחידת" יבוא "המשמש לאספקת גפ"מ ליחידת"; )ב( בפסקה )2(, המילה "ותחזוקה" - תימחק, ובמקום "ומערכת שבה הגפ"מ במצב נוזלי" יבוא "ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי"; )ג( בפסקה )3( - תיקון תקנה 8 הוספת תקנה 8 א תיקון תקנה 9 )1( בכל מקום, המילה "ותחזוקה" - תימחק; )2( במקום "בתקנת משנה )א(" יבוא "בפסקאות משנה )1( ו ) 2 ("; )3( במקום "500 ק"ג" יבוא "1,000 ק"ג גפ"מ"; )4( במקום "ושל מערכת שבה גפ"מ במצב נוזלי" יבוא "ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי"; )ד( אחרי פסקה )3( יבוא: ")4( תחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ כאמור בפסקאות )2( ו ) 3 (, על פי נוהל של ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, שיאשר מתכנן גפ"מ, למעט תחזוקה של מערכת גפ"מ במצב נוזלי; )5( חיבור של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי למערכת גפ"מ ביתית וניתוקו ממערכת כאמור, תחזוקת כיריים צורכי גפ"מ המיועדים לשימוש ביתי ומשמשים צרכן גז ביתי; )6( התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי, ובלבד שבעל הרישיון הוסמך לכך על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לעניין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ, על פי תכנית וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל."; 30 תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

7 )2( בתקנת משנה )ב( - )א( בפסקה )2(, בסופה יבוא "גפ"מ"; )ב( בפסקה )3(, במקום הקטע החל במילים "ומיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית" עד סופה יבוא "גפ"מ, מיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית ומיתקן גפ"מ מיוחד, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ, מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, לפי העניין"; )ג( אחרי פסקה )3( יבוא: ")4( תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מחסן עזר;"; )3( בתקנת משנה )ג(, אחרי "20 טון" יבוא "גפ"מ" ובסופה יבוא "או מחסן גפ"מ ולתכנן תחזוקה של מיתקן או מחסן כאמור, ובלבד שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד"; )4( במקום תקנת משנה )ד( יבוא: ")ד( בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן כל מיתקן גפ"מ שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד, לתכנן תחזוקת מיתקן גפ"מ מכל סוג ולבדוק כל מיתקן גפ"מ למעט בדיקת התאמת מיתקן גפ"מ מיוחד לתכניות. )ה( בעל רישיון מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, רשאי לתכנן התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ מיוחד שלגביו ניתן לו רישיון מאת המנהל, ולבדוק מיתקן כאמור. )ו( בתקנה זו, "מחסן גפ"מ", "מחסן עזר" - כהגדרתם בצו הגז )בטיחות ורישוי( )בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר(, התשנ"ב " בתקנה 10 לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )א(, אחרי "המתקין" יבוא "או המתחזק" ובמקום "התקנה" יבוא "מיתקן"; )2( במקום תקנת משנה )ב( יבוא: ")ב( לפני הפעלה ראשונית של מיתקן גפ"מ חדש או מיתקן גפ"מ שנעשה בו שינוי מהותי, בעל רישיון הרשאי לתכנן מיתקן כאמור, יבדוק את המיתקן, ויאשר את הפעלתו רק לאחר שווידא כי המיתקן מתאים לדרישות התקן ולתכנית; כמו כן יוודא בעל רישיון כאמור כי בידי ספק הגז המספק גז למיתקן יש הוראות שימוש במיתקן הכוללות הוראות בעניין פעולה במקרה של אירוע גפ"מ, תחזוקה ובדיקות תקופתיות של המיתקן. )ג( בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )ב(, ומהדרישות לפי התקן - )1( בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית חדשה, מכל נייח או מיתקן גפ"מ חדש של שלושה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של המיתקן כאמור; תיקון תקנה 10 7 ק"ת התשנ"ב, עמ' 644. תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק 31

8 )2( בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית, מכל נייח או מיתקן גפ"מ של חמישה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, שנעשה בהם שינוי מהותי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתקין גפ"מ רמה 2, או מתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שרשאי לפי תקנה 9 לתכנן מיתקן כאמור, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של המיתקן כאמור. )ד( בתקנה זו - "מעבדה מאושרת", "תעודת בדיקה" - כמשמעותם בסעיף 12 )א( לחוק התקנים, התשי"ג ; 8 "שינוי מהותי" - שינוי בכל אחד מאלה: )1( מיקום המכל הנייח, המכלים המיטלטלים או המאייד; )2( הגדלת קיבולת המכל הנייח או הוספת מכלים מיטלטלים; )3( הוספת מאייד, שינוי דגם המאייד או ההספק הרשום על המאייד; הוספת תקנות 11 א ו 11 ב החלפת התוספת הראשונה והוספת תוספת ראשונה א' )4( תוואי צנרת הגפ"מ, קוטרה או סוגה, למעט חלק הצנרת שנמצא בתוך דירת צרכן גז ביתי;".. 12 אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא: "חתימה וחותמת 11 א. בעל רישיון יחתום בציון שמו המלא, מספר רישיונו וכן סוג הרישיון על כל מסמך לפי תקנות אלה וכל מסמך הנוגע לעבודת גפ"מ שביצע. חובת הצגת רישיון 11 ב. )א( לא יבצע אדם עבודת גפ"מ אלא אם כן נמצא אתו רישיון תקף או תעודת הסמכה, לפי העניין. )ב( בעל רישיון או הסמכה חייב להציג רישיון תקף או את תעודת הסמכתו, לפי העניין, לפי דרישת מקבל השירות.". 13 במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא: "תוספת ראשונה )תקנה 1( רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ רישיון יהיה תעודה שגודלה כ 5 ס"מ על 8 ס"מ, הנושאת את תמונת בעל הרישיון וכוללת את הפרטים האלה: )1( שם מלא של בעל הרישיון; )2( מספר הרישיון; )3( תאריך לידה של בעל הרישיון; )4( מספר הזהות של בעל הרישיון; )5( תוקף הרישיון; )6( סוג הרישיון; 8 ס"ח התשי"ג, עמ' תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

9 תוספת ראשונה א' )תקנה 5 )ג(( אישור על קבלה להתמחות ופיקוח אני, בעל מס' זהות..., בעל רישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ מסוג... שמספרו..., מצהיר בזה כי: 1. אני עצמאי/מועסק על ידי אחר ששמו... ומענו... בכתובת...; 2. קיבלתי את... בעל מס' זהות... כמתמחה לתקופה של... חודשים... שעות בחודש לפחות, בהתאם לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו ; 3. כל עוד... יהיה בשירותי, הוא יעבוד אך ורק בפיקוחי; תאריך... שם המאמן... סוג הרישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ... מס' רישיון... חתימה...". 14 במקום התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא: פרטי המבקש: "תוספת שנייה )תקנות 6 ו 7 ( בקשה לקבלת/חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ שם מלא... מס' זהות... מען... דואר אלקטרוני... טלפון... פקס'... טלפון נייד... סוג הרישיון המבוקש )סמן X במקום המתאים(: החלפת התוספת השנייה והוספת תוספת שנייה א' סוג הרישיון מתקין גפ"מ רמה 1 מתקין גפ"מ רמה 2 מתכנן גפ"מ מתכנן גפ"מ בכיר מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים מסמכים מצורפים: המסמך צילום תעודת זהות )כולל ספח( אישור השכלה )תעודת מתקין גז מטעם האגף להכשרה, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים, לפי העניין( רישיון חדש רישיון חדש חידוש רישיון חידוש רישיון תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק 33

10 אישור התמחות המסמך אישור על כיסוי ביטוחי אישור השתתפות בקורס רענון אישור תשלום אגרה תמונת פספורט עדכנית הצהרה בכתב בנוגע לעיסוק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון הצהרת המבקש: אני החתום מטה מצהיר בזה כי - רישיון חדש חידוש רישיון )1( אני מכיר את כל הוראות תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי עוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו- 2006, הוראות חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט- 1989, וכן כל חיקוק אחר בדבר בטיחות בתחום הגפ"מ, והתקנים הקשורים לעבודות גפ"מ שבתחום סמכות הרישיון שאני מבקש, ואקפיד למלא אחריהם; )2( אני מסכים כי המנהל יבקש ויקבל מן המרשם הפלילי במשטרה כל רישום פלילי הנוגע לי. תאריך... שם מלא... חתימה... תוספת שנייה א' )תקנות 5 )ה( ו 6 )א() 4 (( טופס 1 תאריך מקום פירוט העבודה משך העבודה יומן עבודה אני מצהיר על נכונות הפרטים הרשומים ביומן עבודה זה. תאריך... חתימת המתמחה... אני מאשר את נכונות יומן עבודה זה תאריך... שם המאמן... מס' רישיון... סוג הרישיון... חתימה + חותמת..." 34 תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

11 טופס 2 אישור סיום התמחות אני הח"מ... מס' זהות... מאשר בזה, כי מר/גב'... מס' זהות... עבד/ה בפיקוחי מיום... עד יום..., בסך הכול...שעות, וכי בתקופה זו עסק בעבודות גפ"מ האלה:... )1(... )2(... )3(... )4( אני מאשר כי במהלך תקופת התמחות זו לא אימנתי יותר מארבעה מתמחים בו בזמן. תאריך... שם המאמן... מס' רישיון... סוג הרישיון... חתימה + חותמת...".. 15 תחילתן של תקנות אלה 4 חודשים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(.. 16 )א( מי שהחל בהתמחות ערב יום התחילה רשאי להמשיך במסלול ההתמחות שחל עליו ערב יום התחילה, ובלבד שעד יום התחילה הגיש בקשה לפי תקנה 5 )ג( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה. )ב( מי שהחל בתכנון של מיתקן גפ"מ מיוחד, כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה, ערב יום התחילה, רשאי להמשיך בתכנון המיתקן, ובלבד שהמנהל אישר את הקמת המיתקן לפי החוק, ערב יום התחילה. ט"ז באלול התשע"ח )27 באוגוסט 2018( )חמ ת 2 ( יובל שטייניץ שר האנרגיה תחילה הוראת מעבר צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת שעה(, התשע"ט בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט- 1969, 1 אני מצווה לאמור:. 1 משרדי רשות המסים המנויים להלן בסעיף 2 נקבעים בזה תחנות משטרה לעניין שימוש בסמכויות עיכוב, מעצר ושחרור לפי סעיפים 31 25, ו 67 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו- 1996, 2 אשר ניתנו לאדם לשם ביצוע סמכויותיו לפי חוקים אלה: )1( סעיף 227 לפקודת מס הכנסה ; 3 )2( סעיף 109 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו קביעת תחנות משטרה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' ס"ח התשנ"ו, עמ' דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' ס"ח התשל"ו, עמ' תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק 35

12 הכרזת תחנות משטרה תוקף. 2 אלה משרדי רשות המסים המוכרזים כתחנות משטרה לפי סעיף 1: )1( פקיד שומה חקירות ירושלים - רח' יפו 236, מגדל דניאל, ירושלים; )2( פקיד שומה חקירות חיפה - רח' פל ים 15, חיפה, בניין קריית הממשלה; )3( פקיד שומה חקירות תל אביב - דרך מנחם בגין 125, תל אביב, קריית הממשלה; )4( פקיד שומה חקירות מרכז - רח' הצורף 5, חולון, בניין האחים עופר; )5( היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה - יהלום - רח' האילון 12, לוד; )6( חקירות מע"מ חיפה - רח' העצמאות 1, חיפה; )7( חקירות מע"מ תל אביב - רח' ישראל גלילי 3, ראשון לציון; )8( היחידה לחשיפת יעדים - רח' ז'בוטינסקי 5, בית אבגד, רמת גן; )9( חקירות מע"מ באר שבע - רח' שזר 31, באר שבע; )10( חקירות מע"מ ירושלים - רח' שלומציון המלכה 18, ירושלים.. 3 תוקפו של צו זה מיום פרסומו עד יום י"ב בתמוז התשע"ט )15 ביולי 2019(. ה' באלול התשע"ח )16 באוגוסט 2018( )חמ ( נתאשר. רוני אלשיך רב ניצב המפקח הכללי של משטרת ישראל גלעד ארדן השר לביטחון הפנים 36 תונקתה ץבוקץבוקז,8071 תונקתה ץבוקנקתה ץבוק המחיר 4.86 שקלים חדשים ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

חגית הלמר - חיה ארז משרד עו"ד סביבה וקיימות תכנון ובניה משפט מנהלי ארגון מדבירי מזיקים בישראל חוות דעת משפטית חוות דעת זו מתייחסת לשינויים

חגית הלמר - חיה ארז משרד עוד סביבה וקיימות תכנון ובניה משפט מנהלי ארגון מדבירי מזיקים בישראל חוות דעת משפטית חוות דעת זו מתייחסת לשינויים 192112.11. ארגון מדבירי מזיקים בישראל חוות דעת משפטית חוות דעת זו מתייחסת לשינויים המוצעים בהצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד- 112. על-ידי ארגון מדבירי המזיקים בישראל )להלן: "ארגון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131> טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף 16.00 1 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות י"א באלול התשס"ט באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט

רשומות קובץ התקנות יא באלול התשסט באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשסט רשומות קובץ התקנות י"א באלול התשס"ט 31 6807 באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט- 2009............ 1260 תקנות התעבורה )תיקון מס',)11 התשס"ט- 2009..................................................

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074>

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074> 1 אגף השיווק - המחלקה ל ייעול הצריכה המחל ק ה לייעול הצריכה אגף השיווק חטיב ת לקוחות ח ברת החשמל מהנדס אייל גבאי 1 28.7.09 - ל י ק ו י י ם במ ערך ההגנה בפנ י ח י שמ ו ל - א י י ל ג בא י אמצעי הגנה בפני

קרא עוד

DoCenter Id: , received on -04/06/2018 רשומות, Ministryמחלקת of Justice Israel רשומות קובץ התקנות כ"א בסיוון התשע"ח ביוני 2018

DoCenter Id: , received on -04/06/2018 רשומות, Ministryמחלקת of Justice Israel רשומות קובץ התקנות כא בסיוון התשעח ביוני 2018 רשומות קובץ התקנות כ"א בסיוון התשע"ח 4 8013 ביוני 2018 עמוד תקנות התכנון והבנייה )הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו(, התשע"ח- 2018 2074 תקנות התכנון והבנייה )הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו(, התשע"ח- 2018 הגדרות

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח

רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח 16 2184 בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח- 2008 902 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם 168 והוראת שעה), התשם ח- 2008 * בפקודת מס הכנסה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

18

18 רשויות ומשפט מנהלי רישוי רישוי עסקים תנאי תברואה תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 סעיף 10 סעיף 11 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 17 סעיף 18 סעיף 19 סעיף 0 סעיף

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד