<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>"

תמליל

1 טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1. חובת בעל ההיתר להודיע על כוונתו להתחיל בבניה (התחלת בניה בבנין חדש התחלת חפירות): א. לועדה המקומית למחלקת הפיקוח על הבניה. ב. לאחראי על הביקורת. הערה: התחלת בניה ללא הודעה כנ"ל כמוה כבניה בסטיה מהיתר. בידי מנהל העבודה באתר הבניה יימצאו תכניות הבניה הכוללות. א. היתר בניה. ב. תכניות עבודה בק.מ. 1:50 ג. תוכניות מאושרת ע"י הג"א. לא תבוצע יציקת היסודות אלא אם יש בידי מנהל העבודה אישור בכתב של מוסמך שמקום החפירות ליסודות מתאים למיקום הבנין בהיתר. מודד.2.3 לא ניתן להמשיך בבניה אחרי קומת המסד אלא אם יש בידי מנהל העבודה אישור בכתב של מודד מוסמך שקומת המסד תואמת למיקום הבנין בהיתר הבניה. חובת דיווח במהלך הבניה ראה טפסי ב' (1), טופס ב' (2). חל איסור לאיכלוס המבנה שבנייתו מבוקשת בהיתר, כל עוד לא הוצאה תעודת גמר ע"י הועדה המקומית שיטת "פל-קל" הוכרזה כשיטת בניה מסוכנת שאינה עונה לדרישת ת"י 466, לבנות את המבנה בשיטה הנ"ל. ולכן אין.7 אין כאמור לעיל משום ויתור על חובה כלשהיא העומדת לבעל ההיתר ו/או למבצע העבודות עפ"י דין..8 חתימת מקבל ההיתר - 1 -

2 מס' תיק: תנאי בהיתר מס' הקמת מקלט (1) היתר מס' בנין. להקמת בנין/תוספת בנין מחייב התקנת מקלט/ממ"ד/ממ"ק באותו על פי כל דין יוקם המקלט/ממ"ד/ממ"ק, או יבוצעו השינויים בנ"ל וכל הדרוש להקמת הנ"ל, או לשינויים בקומה המיועדת למקלט/ממ"ד/ממ"ק לפני כל בניה אחרת באותה קומה ולא ימשיכו בבניה באותה קומה ומעליה, אלא לאחר שהאחראי לבצוע השלד מסר לועדה המקומית תצהיר ע"ג טופס ה' (תקנה 20 א') המצ"ב. תצהיר מקבל ההיתר הנני לאשר כי ידוע לי שהמשך הבניה ללא מתן תצהיר, רואים אותו כבניה בסטיה מהיתר. חתימת מקבל ההיתר הערה: טופס זה יש למלא ב- 2 עותקים, עותק אחד יישאר בתיק הועדה צמוד להיתר, עותק שני יימסר למקבל ההיתר כדי שימסרו למהנדס האחראי לבצוע השלד לחתימה בתום הקמת המקלט ולהחזרתו לועדה, לשם קבלת רשות להמשך הבניה, בקומה ומעל לקומה בה ממוקם המקלט

3 נספח להיתר מס': מס' התיק: א. ב. בעל היתר לא יגור בבנין, נשוא היתר זה, ולא ישתמש בו ולא ירשה לאחר לגור בו או להשתמש בבניין עד אשר יקבל לגביו היתר איכלוס. בעל ההיתר מתחייב לבצע את העבודות וההוראות שיפורטו להלן בתאום עם העירייה ומפקח מטעם הועדה: הודעה למפקח מטעם הועדה על תחילת ביצוע עבודות הבניה. חיבור לרשתות הביוב והמים יתהצע רק באישור תאגיד המים והביוב מי-לוד. חיבור לרשתות החשמל, הטלפון והמערכת הפנימית של צנרת הטלפון, בתאום עם בזק הנדסה וחב' החשמל. גימור חזיתות הבניין מבחינת ציפויים וצבעים. סלילת החניה והגישה אליה במגרש. גימור מיקום אגירת האשפה והתאמת אצירתה לשיטה המקובלת בועדה המקומית במקרה של בית משותף לפי תקני משרד הבנוי והשיכון, באם אין הנחיות אחרות. אחסון גז ודלק הסקה בשטח המגרש לפי תקנים המאושרים באישור שרות הכבאות. התקנת מערכת חימום מים סולרית לפי תקנים מאושרים ולפי התכנית המאושרת בהיתר. ביצוע כל תנאי רשות הכבאות להיתר. התקנת אנטנה רדיו וטלוויזיה עם הארקה, לפי תקנים מאושרים. התקנת מיסתור כביסה. התקנת מספר מואר בחזית הבניין. התקנת שירותים סניטריים זמניים לעובדים, באתר הבניה. בניית גדרות לפי תכנית ההגשה, גדר שהיא גם קיר תומך (מעל 1.0 מ') חייבת בחישוב סטטי ערוך וחתום ע"י מהנדס מוסמך. בנייה על אדמת מילוי חייבת בהידוק והשקיה ואישור בכתב ע"י המהנדס המפקח על הבנייה.לפני החזרת אדמה חפורה סביב למרתף או למקלט התת קרקעי יש למלא סביבם מים לבדיקת אטימותם של הקירות. הסדרת ניקוז המגרש. אין לחסום דרך או שביל ציבורי אף לא באופן זמני,אלא באישור העירייה. יש לתקן כל נזק שייגרם לרכוש ציבורי או רכוש השכנים, כתוצאה מפעולות הבנייה. יש להבטיח את בטיחות הצבור ע"י גידור אתר הבנייה. חובה לסלק פסולת בנין והטעון הריסה עפ"י ההיתר, מאתר הבנייה למקום מורשה, עפ"י ההסכם שנקבע עם האתר המורשה

4 ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. י"א. י"ב. י"ג. י"ד. ט"ו. הבניה בהתאם למתווה וקביעה נכונה של גובה הרצפות היא על אחריות עורך הבקשה עם השלמת היסודות וכן עם השלמת יציקת הרצפה הראשונה יש לקבל את אישור מפקח הועדה להמשך הבנייה. העבודה תבוצע בהשגחת מנהל עבודה מוסמך ובפקוח מהנדס הבניין. על מבקש ההיתר להעביר לועדה אישור על דיווח על פתיחת אתר למשרד העבודה ואישור מינוי מנהל עבודה רשוי וכן את כל האישורים המצ"ב הנדרשים להעברה לועדה במהלך הבניה. כל מרכיבי הבניין יהיו עפ"י תקנים מאושרים. על מבקש ההיתר להודיע לועדה את שם הקבלן הרשום, מס' הרישוי שלו וכתובת משרדו על הקבלן לבדוק באתר הבנייה ולהודיע למהנדס הרשות המקומית על כבישים, רשתות ביוב ומים וכל מתקנים תת קרקעיים (ניקוז ותיעול) העלולים להינזק ולהוות סכנה לציבור. יש לשמור על ניקיון הסביבה, השטחים הציבוריים והמגרשים השכנים מחומרי בנייה ו/או כל פסולת אחרת, תוך כדי פירוק, אחסון ובנייה וביצוע כל פעולה שהיא. חובה להמציא את טפסי הדיווח לועדה חתומים על ידי האחראים לביקורת ולדיווח, במועדים הקבועים בטפסים. יש לבצע את הוראות משרד הבריאות. יש להקפיד על מילוי ההוראות בדבר איטום הבניין נגד טחב ורטיבות בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (היתר תנאיו ואגרות) תשל"א חלק ה' סימן ג'. השלמת כל הפיתוח הסביבתי עפ"י התוכניות שאושרו ע"י מחלקת פיתוח ותשתית. (למעט מקרים חריגים שלגביהם ינתן אישור נפרד). השלמת חובותיו הנוספות של בעל ההיתר בנושאים של אגרות בניה, היטלי פיתוח וכיו"ב. ידוע לי כי אין באמור לעיל משום ויתור על חובה כלשהיא העומדת לבעל ההיתר ו/או למבצע העבודות עפ"י דין. קבלת ההיתר ותנאיו חתימת מקבל ההיתר - 4 -

5 נספח לחוזה: : נספח בטיחות לחוזה עם יזם/קבלן היזם/הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו או אשר יפורסמו מעת לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988, תקנות הבטיחות בעבודה ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים (פיסיקליים). התשמ"ח 1988 וצו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) התש"ט 1959, וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים (תיקון התשמ"ד) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב היזם/הקבלן הרשום לעמוד בדרישות הבאות ולקיימן: א. היזם/הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנהל עבודה מוסמך כחוק, ויעמוד על כך שכל עבודה תתבצע תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמינה..1.2 ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. לעניין עבודות הבניה, היזם/הקבלן יודיע מיד עם תחילת העבודה למפקח עבודה אזורי של משרד העבודה על התחלת ביצוע פעולות הבניה, בהתאם לנדרש על פי החוק. היזם/הקבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים: כאשר נפסל מנהל העבודה מלשמש בתפקידו. 1. כאשר מסיבה כלשהי לא מופיע מנהל העבודה לאתר העבודה. 2. בכל מקרה שהמזמין, או מי מאנשיו ידרשו להחליף את מנהל העבודה. 3. היזם/הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי בהתאם לחוק (לפי סעיף 199 לפקודת בטיחות העבודה) היזם/הקבלן מתחייב לרשום בפנקס הכללי את שמם וכתובתם של מנהלי העבודה שמינה. היזם/הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שאי מינוי מנהל עבודה יגרום לכך שכל החובות המוטלות על מנהל העבודה על פי החוק יחולו עליו. אם היזם/הקבלן יזמין קבלני משנה מטעמו, (הנ"ל כולל רשות העתיקות וגופים ציבוריים נוספים), הוא מתחייב שכל האחריות על עבודתם של קבלני המשנה ועובדיהם יחולו עליו. היזם/הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שהמזמין אינו קבלן או מבצע בניה כמשמעותו בחוק ובתקנות, וגם אם המזמין יבקר באתר, יפקח או יתאם, אין בכך כדי לראות את המזמין כקבלן ו/או כמבצע הבניה, וכל החובות כאמור יחולו על הקבלן, או על מנהלי העבודה מטעמו

6 ט. י. יא. יב. יג. יד. היזם/הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה וכמות מספקת וכי יסלק משטח המחסן כל ציוד או חומר פגום. בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית, או עבודות אשר בהן נדרשים עובדים בעלי כישורים מיוחדים על פי החוק או התקנות, כגון: עבודות חפירה, עבודות הריסה, עבודות עם ביטומן חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכו', מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים מורשים ומוסמכים. כל כלי מכני הנדסי וציוד כגון: כלי הרמה, אבזרי הרמה, מנוף דודי קיטור, מיכלי לחץ וכו' יהיו תקינים ובעלי רישוי תקף. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לשטח המחסן וכן לעקוב אחר חידוש הרישוי בזמן. היזם/הקבלן מתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רשיון גמר מאת הרשויות המוסמכות, ו/או מהנדס הפיקוח ו/או מהממונה על הבטיחות במחסן, ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העבודה אותה ביצע ולבטיחות העובדים הנמצאים בו, בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין, או כל אחד אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה בוצעה. היזם/הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד 1954, ולא ירשה לנוער להימצא בשטח המחסן לשם עבודה או לשם השתכרות, מלבד העבודות שאינן אסורות לנוער על פי החוק. היזם/הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח חבות מעבידים, וכן לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג'. טו. היזם/הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים שידועים ככאלה בעבודות אותן הוא מבצע מהסוג המתאים לעבודות בהן הוא עוסק, וכן לספק לכל מבקר או עובד, ציוד כנדרש בהוראות כל דין ובכלל זה בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) תשנ"ז טז. היזם/הקבלן מתחייב לספק לאתר כלי עבודה שאינם מכילים או יוצרים אדים, גזים, עשן או גורמים כימיים אחרים, וכן גורמים פיסקליים או ביולוגים, כולם או מקצתם, והידועים כגורמי סיכון, ציוד בדיקה ומדידה של אוירה רעילה ו/או נפיצה ו/או מקרינה ו/או גורמת נזק בריאותי. היזם/הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות גזים מסוכנים, וכל עוד לא סולקו הגזים בעזרת אמצעים מעשיים, וכל עוד נעשה איטום או מניעה של חדירת גזים בדרך טכנולוגית אחרת, בכל עת שבה עשוי עובד להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות גזים מסוכנים במקום, כולל חילוף עובד שנפגע. לחילופין, העובד יוכנס למקום המוקף אך ורק לאחר שקיבל הדרכה בדבר כל הסיכונים שבעבודתו, כשהוא לבוש מכשיר נשימה. יז. היזם/הקבלן מתחייב לנקוט האמצעים הדרושים בכדי למנוע סיכונים בסביבת עבודתו העשויה לגרום לפגיעה בעוברי אורח או עובדים השוהים באתר, כולל נזק כלשהו לציוד ולסביבה

7 יח. היזם/הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מיטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים הן לעניין בידוד כפול, הן לעניין עמידות בתנאי עבודה בסביבה נפוצה והן בעמידות בתנאי לחות ו/או רטיבות. כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת), בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד. יט. היזם/הקבל מתחייב להבטיח שכל עבודות החשמל יתבצעו בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו. כ. היזם/הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה. כא. כאמור לעיל, אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של היזם/הקבלן לכל האמור בחוקים, בפקודה ובתקנות, וכן היזם/הקבלן מתחייב לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת. כב. הריני מאשר בזאת שקראתי את כל ההנחיות והדגשים ואני מתחייב למלאם בשלמות כרוחם וכלשונם. עיר שם משפחה חברה ת.ז. חתימה חתימת מקבל ההיתר - 7 -

8 דרישות איכות הסביבה לאישור תוכניות בניה באזורי מגורים. 1. מניעת מטרדי רעש א. שעות פעילות מכונות: שעות הפעלת מכונות לא יחרגו מהשעות 06:00 19:00, כאמור בסעיף 5 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג סעיף זה מתייחס הן לציוד מכונות לעבודות עפר (טרקטור, מחפר, מקדח וכו') והן לציוד מכונות לעבודות בינוי (מערבל בטון, משאית, גנרטור, מלגזה, מכונה לחיתוך בטון/אבן וכו'...), כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), כמפורט בתוספת ראשונה לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט ב. נקיטת אמצעים: במקרה הצורך, ע"פ הוראות היחידה לאיכות הסביבה, ינקטו אמצעים נוספים להפחתת מטרדי רעש. 2. מניעת מטרדי זיהום אוויר א. אבק מדרכים: דרכי עפר ומשטחי עפר, המשמשים משאיות וציוד מכני כבד, יורטבו במים מידי יום עם תחילת יום העבודה, ובמידת הצורך פעם נוספת במהלך יום העבודה. ב. עשן משאיות לא תותר העמדת משאיות עם מנוע דולק סמוך לבתים ובאתר עצמו, למעט משאית הנמצאת במהלך עבודה ו/או פריקה וכו'. 3. פסולת בנין פסולת בנין תפונה לאתר פסולת מאושר. א. לא תותר השארת פסולת באתר בכמות העולה על 25 מ"ק. ב. 4. חזות א. גידור: אתר העבודה יגודר בגדר קשיחה בגובה 1.8 מטר לפחות, ע"פ הנחיות מהנדס העיר. ב. שילוט: סביבת אתר העבודה תשולט בשלטי אזהרה והכוונה מתאימים. 5. בדיקת מילוי התנאים בהיתר בניה, לפני מתן טופס 4 א. מבנה לתעשיה או למלאכה. ב. מבנה רב תכליתי. ג. חדרי טרנספורמציה טופס 4 ינתן לאחר מדידה של רמות השדה האלקטרומגנטי בקיר החצוני ובחדרי מגורים סמוכים ועמידה בקריטריונים המבוקשים. את המדידה יבצע מודד המורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה לתחום מדידות,ELf המדידה תתבצע בנוכחות נציג היחידה לאיכות הסביבה ובסופה יוגש דו"ח

9 דרישות מחלקת תברואה לאישור תוכניות בניה מידות לכלי אצירה עגלה 360 ליטר 1X1 מטר. נפח כלי אצירה מינימלי: דירות 3 חדרים 120 ליטר. דירות 4 5 חדרים 140 ליטר. גודל חדר האשפה מותנה במס' הדירות עפ"י מס' חדרים (בסעיף 2). הקבלן ידאג שכלי האצירה יכנסו לחדר האשפה עם מקדם בטחון להוצאתם והכנסתם ושיהיה מרווח מספיק. כללי חדר אשפה: א. קירות חדר האשפה יצופו בחרסינה בגובה מינימלי 180 ס"מ מעל הריצוף. ב. ב. ג. ד. ה. מסביב לחדר האשפה יבנה מעקה בטון כאשר המרחק מהקיר והגובה מהרצפה 20 X20 ס"מ ומצופה חרסינה. בחדר האשפה תהיה נקודת מים מתחתית נקודת ביוב + רשת לקליטת האשפה מנירוסטה. ריצפת חדר האשפה תהיה בריצוף אבן או קרמיקה 30 X 30 ס"מ. תאורה מספקת בחדר האשפה. (לפחות שתי מנורות). ספויילרים לכיבוי אש עליונים. 30 X 30 ו. בפינות הקירות בחדר האשפה יורכבו זוויות הקרמיקה. מנירוסטה במידות ס"מ להגנה על 1.5 ז. דלת חדר האשפה תהיה ברוחב מינימלי של וחצייה העליון מרפרפת. מטר כאשר חצייה התחתון מפח מלא 1.20 ח. שביל הוצאת העגלות ברוחב מינימלי של העגלות. מ' מחדר האשפה ועד לנקודת פינוי ט. י. הנמכת אבן שפה בסוף שביל הובלת העגלות. הקבלן יציב את העגלות לפני איכלוס הדיירים עפ"י המפרט, מח' התברואה. וקודם קבלת אישור מטעם יא. כלי האצירה מחויבים להיות מתואמים לרכבי העירייה ושיאושרו על ידי העירייה. חתימת מקבל ההיתר - 9 -

10 טופס הצהרה על כמות פסולת בניין 1. פרטי היזם מגיש הבקשה להיתר: שם פרטי ושם משפחה פרטי החברה כתובת מס' טלפון חתימה (לחברה יש לצרף חותמת) פרטי עורך הבקשה פרטי הבקשה להיתר בנייה.2.3 גוש חלקה מגרש מספר בקשה להיתר שכונה / מתחם רחוב+מספר הבית שימוש הקרקע 4. כמות הפסולת בניין (לא כולל עפר) קבוצת ייחוס מ"ר בנייה רגילה למגורים מ"ר בניה טרומית למגורים מ"ר בניה ציבורית ומשרדים מ"ר מסחר ותעשייה מ"ר מרתפים מ"ר הריסה סה"כ יחידות שטח במ"ר כמות פסולת בנין בטון מאשר בזאת כי חישוב נפח אני החתום מטה, בעל רשיון מהנדס/אדריכל מס' פסולת הבניין המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבניה, סעיף 4.5 ואני מאשר את נכונות החישוב..5 שם פרטי ושם משפחה מס' תעודת זהות חתימת וחותמת לתשומת לבך א. פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה. ב. בכל פנייה לאתר יש לציין את מספר היתר הבנייה. ג. מתן טופס 4 מותנה בהצגת אישור מהאתר על שפיכת הפסולת בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה גבוהות יותר) העתק היחידה לאיכות הסביבה/איגוד הערים לאיכות הסביבה (או קבלת ההיתר חתימת מקבל ההיתר

11 טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון היתר בניה מס': הועדה המקומית לתכנון ולבניה: אל: הרשות המאשרת ליד הועדה המקומית לתכנון ולבניה מאת: פרטי המבקש (שם משפחה ושם פרטי, ת.ז. שם החברה) מקום הנכס שאליו מבוקש החיבור: ישוב רחוב מס' בית גוש: חלקה: מבקש מאת הרשות המאשרת אישור אני החתום מטה (המבקש): לחיבור הנכס הנ"ל לרשתות החשמל, המים והטלפון, ומצהיר בזה כי הנכס נושא הבקשה ראוי לשימוש לפי תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב- 1991, וכי הושלמו בו מערכות החשמל, המים והביוב לרבות הכנת חיבור מערכות אלה לרשות המקומית והאזורית וכי לא נשקפת כל סכנה לבריאותם או לשלומם של המשתמשים בו ושל הנכנסים אליו או היוצאים ממנו. חתימת המבקש: חתימה: אני מאשר: פרטי האחראי לביקורת הביצוע אישור מהנדס הועדה המקומית הנכס נבדק ונמצא ראוי לשימוש, הפרטים אשר טרם הושלמו הם (לפרט) חתימת מהנדס הועדה. יושלמו כל העבודות הנדרשות הערבות בנקאית להשלמת הבניה לפי ההיתר בסכום לפי תנאי ההיתר, ואם לא יושלמו עד מועד האמור תהא הועדה המקומית רשאית לחלט את הערבות, מבלי שיהא בכך כדי לפטור אותי ממילוי כל תנאי ההיתר. : חתימת המבקש

12 ( ( ג( הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד טופס א' (סעיף הודעה על מינוי אחראי לביקורת אני, החתום מטה שם בעל ההיתר מ מס' טלפון מ- מודיע בזה כי מיניתי את מס' טלפון שם האחראי לביקורת להיות אחראי לביקורת לעניין העבודות על פי היתר הבניה מס' מיום, הכל כמפורט בחלק ט"ז ב חלקה גוש לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל התחום של הביקורת הוא : כל המבנה, פיתוח, קירות תומכים ומערכות חתימת בעל ההיתר, אני הח"מ שם האחראי לביקורת לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח- בעל רשיון מס' 1958 (אם קיים רשיון כאמור), קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים לתכנה, אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי לביקורת כמוגדר לעיל ובמיוחד את חובת הדיווח כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל. חתימת האחראי לביקורת מספר ת.ז

13 טופס א 1 הועדה המקומית לתכנון ובניה לוד הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד אני הח"מ (חברת) ממנה בזה את כתובת טלפון כתובת בעל /ת מס' זיהוי פקס להיות האחראי לביצוע שלד הבניין, לרבות הפתוח עפ"י היתר מס' מיום במגרש חותמת וחתימת המבקש הצהרת האחראי לביצוע שלד הבניין ( אני הח"מ מהנדס רשוי מס' מצהיר בזה כדלקמן: מס' זיהוי (למבנה פשוט הנדסאי בעל רשיון מס' 1) אני מסכים להיות האחראי לביצוע שלד הבניין. 2) יש לי את הכישורים המקצועים להיות אחראי לביצוע שלד הבניין ואני מתחייב לדאוג לביצוע שלד הבניין על פי התוכניות והוראות מתכנן השלד כפי שינתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה. חתימה

14 הודעה על מינוי הקבלן המבצע אני הח"מ (חברת) ממנה בזה את בעל תעודת רישום מס' כתובת בעל /ת מס' זיהוי בפנקס הקבלנים במדור כתובת טלפון פקס להיות הקבלן המבצע את הבניין, לרבות הפתוח עפ"י היתר מס' מיום במגרש חותמת וחתימת המבקש הצהרת הקבלן המבצע אני הח"מ מס' זיהוי כתובת בעל תעודת רישום מס' בפנקס הקבלנים במדור ובעל רשיון לביצוע העבודה בתוקף עד לבצע את העבודה נשוא ההיתר לנ"ל. לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 ולאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן: 1) אני הקבלן לביצוע שלד הבניין לפי התוכניות לבניה בהתאם לנתונים המפורטים מעלה. 2) אני מתחייב לבצע את עבודות הבניה הנ"ל בהתאם להיתר הבניה שיוצא על-ידכם ללא סטיות וחריגות מהתוכנית המאושרת. 3) אני מתחייב לבצע את שלד הבנין בהתאם לתוכנית הקונסטרוקציה שהוכנה ע"י ללא סטיות וחריגות אשר יאושרו על-ידו בכתב. מתכנון השלד 4) אני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת. חתימה

15 ט( טופס ב- 1 סעיף ( תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, התש"ל 1970 שם המדווח מען טלפון לכבוד ועדה המקומית לתכנון ולבנייה דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה הנדון: היתר בנייה מס' מיום גוש חלקה בלוד. בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת, לפי היתר האמור, בכל הנוגע ל- (פרט את תחום הביקורת, אם המותר איננו כללי) לפי הצהרתי בבקשה להיתר/לפי הצהרתי מיום שבידכם, אני מדווח לאמור: לחוק ביקרתי באתר הבנייה הנדון. 1) ביום 2) השלב שאליו הגיעה הבנייה באתר הוא גמר יסודות והבנייה הגיעה לאותו שלב, ביום 3) דיווח זה משמש תעודה שהבנייה, ככל שהיא בתחום ביקורת בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, (תוכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק, פרט לסטיות אלה : מהות הסטייה הסטייה ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות בבנייה, או לא להמשיך, א. ב. ג. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש בבניין על פי ייעודו בהיתר ועל פי כל תקנת לפי חוק התכנון והבנייה, (אם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבנייה לתוכניות כמשמעותן בחוק גם התשכ"ה להתחיל, בשימוש בבניין, על פי ייעודו בכל תוכנית כאמור), וכי אם תעודה זו היא כוזבת כפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 281 לחוק העונשין, התשל"ז מס' תעודת זהות חתימת האחראי לביקורת *הכתוב בסוגריים יימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח

16 ט( טופס ב- 2 סעיף ( תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, התש"ל 1970 שם המדווח מען טלפון לכבוד ועדה המקומית לתכנון ולבנייה הנדון: היתר בנייה מס' דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה מיום גוש חלקה בלוד. בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת, לפי היתר האמור, בכל הנוגע ל- (פרט את תחום הביקורת, אם המותר איננו כללי) לפי הצהרתי בבקשה להיתר/לפי הצהרתי מיום שבידכם, אני מדווח לאמור: ביקרתי באתר הבנייה הנדון. 1) ביום, 2) השלב שאליו הגיעה הבנייה באתר הוא גמר שלד והבנייה הגיעה לאותו שלב, ביום 3) דיווח זה משמש תעודה שהבנייה, ככל שהיא בתחום ביקורת בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק (תוכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק, פרט לסטיות אלה : מהות הסטייה ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות בבנייה, או לא להמשיך, א. ב. ג. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש בבניין על פי ייעודו בהיתר ועל פי כל תקנת לפי חוק התכנון והבנייה, (אם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבנייה לתוכניות כמשמעותן בחוק גם התשכ"ה להתחיל, בשימוש בבניין, על פי ייעודו בכל תוכנית כאמור), וכי אם תעודה זו היא כוזבת כפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 281 לחוק העונשין, התשל"ז מס' תעודת זהות חתימת האחראי לביקורת *הכתוב בסוגריים יימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח

17 ט( טופס ב- 3 סעיף ( תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, התש"ל 1970 שם המדווח לכבוד ועדה המקומית לתכנון ולבנייה הנדון: היתר בנייה מס' מען דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה מיום טלפון גוש חלקה בלוד. בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת, לפי היתר האמור, בכל הנוגע ל- (פרט את תחום הביקורת, אם המותר איננו כללי) לפי הצהרתי בבקשה להיתר/לפי הצהרתי מיום שבידכם, אני מדווח לאמור: ביקרתי באתר הבנייה הנדון. 1) ביום 2) השלב שאליו הגיעה הבנייה באתר הוא ביום סטיה מההיתר והבנייה הגיעה לאותו שלב, 3) דיווח זה משמש תעודה שהבנייה, ככל שהיא בתחום ביקורת בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק (תוכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק, פרט לסטיות אלה : מהות הסטייה ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות בבנייה, או לא להמשיך, א. ב. ג. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש בבניין על פי ייעודו בהיתר ועל פי כל תקנת לפי חוק התכנון והבנייה, (אם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבנייה לתוכניות כמשמעותן בחוק גם התשכ"ה להתחיל, בשימוש בבניין, על פי ייעודו בכל תוכנית כאמור), וכי אם תעודה זו היא כוזבת כפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 281 לחוק העונשין, התשל"ז מס' תעודת זהות חתימת האחראי לביקורת *הכתוב בסוגריים יימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח

18 ט( טופס ב- 4 סעיף ( תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, התש"ל 1970 שם המדווח לכבוד ועדה המקומית לתכנון ולבנייה הנדון: היתר בנייה מס' מען דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה מיום טלפון גוש חלקה בלוד. בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת, לפי היתר האמור, בכל הנוגע ל- (פרט את תחום הביקורת, אם המותר איננו כללי) לפי הצהרתי בבקשה להיתר/לפי הצהרתי מיום שבידכם, אני מדווח לאמור: ביקרתי באתר הבנייה הנדון. 1) ביום 2) השלב שאליו הגיעה הבנייה באתר הוא גמר בניית הבית ביום והבנייה הגיעה לאותו שלב, 3) דיווח זה משמש תעודה שהבנייה, ככל שהיא בתחום ביקורת בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק (תוכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק, פרט לסטיות אלה : מהות הסטייה ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות בבנייה, או לא להמשיך, א. ב. ג. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש בבניין על פי ייעודו בהיתר ועל פי כל תקנת לפי חוק התכנון והבנייה, (אם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבנייה לתוכניות כמשמעותן בחוק גם התשכ"ה להתחיל, בשימוש בבניין, על פי ייעודו בכל תוכנית כאמור), וכי אם תעודה זו היא כוזבת כפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 281 לחוק העונשין, התשל"ז מס' תעודת זהות חתימת האחראי לביקורת *הכתוב בסוגריים יימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח

19 טופס ג' אישור מודד מוסמך על יציקת היסודות : שם המודד: כתובת: מס' רשיון: א.נ,. הנדון: הקמת מבנה ת.ב גוש: רחוב: שם הקבלן: חלקה: מגרשים: הריני לאשר כי בהתאם לחלק טז' סעיף (ג) לתקנות התכנון והבניה, ביקרתי באתר ומצאתי כי מיקום החפירות הנועדות ליציקת היסודות מתאים למיקום כפי שאושר בהיתר. בכבוד רב, מודד מוסמך תשומת לב הקבלן: אין לבצע יציקת יסודות הבניין ללא חתימת מודד מוסמך

20 טופס ד' אישור מודד מוסמך על גמר ריצפה של קומת המסד : שם המודד: כתובת: מס' רשיון: א.נ,. הנדון: הקמת מבנה ת.ב גוש: רחוב: שם הקבלן: חלקה: מגרשים: הריני לאשר כי בהתאם לחלק טז' סעיף (ג) לתקנות התכנון והבניה, ביקרתי באתר ומצאתי כי קומת המסד/עמודים תואמת את מיקום הבניין ומפלס הכניסה שנקבע בהיתר. בכבוד רב, מודד מוסמך תשומת לב הקבלן: אין לבצע יציקת תקרה 1 ללא חתימת מודד מוסמך

21 הצהרת מודד לכבוד, הועדה המקומית לתכנון ובניה לוד הנדון: עדכון מפה לטופס 4 : גוש: כתובת: א. הריני מאשר כי בדקתי את: חלקה: תואם היתר מגרש: אינו תואם היתר גבולות החלקה לאחר הקמת גדר גובה רצפה 00.0 מיקום הבניין בחלקה: קו בנין קדמי: קו בנין אחורי: ( ( קו בנין צדדי (כיוון קו בנין צדדי (כיוון 4. גובה הבניין 5. גובה רצפה 00.0 ב. מצ"ב מפה למפורט לעיל. הריני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ותואמים את המצב בשטח, לאחר בדיקה ומדידה שערכתי בהתאם להיתר בניה מס' ביום פרטי המודד: שם פרטי ומשפחה: כתובת המודד ומס' טלפון: מס' ת.ז.: מס' רשיון מודד: שם פרטי ומשפחה: חתימה וחותמת

22 טופס ה' (תקנה 20 א) תצהיר האחראי לביצוע השלד ועל הממ"ד / ממ"ק / ממ"מ / מקלט אני החתום / מטה שם משפחה ופרטי ת.ז.. מס' רשיון מהנדס / הנדסאי הגר /ה ב ישוב רחוב או שכונה מספר האחראי לביצוע השלד של הבניין הנבנה ב על פי היתר בנייה מס' מצהיר בזה לאמור: בדקתי את ביצוע העבודות של הממ"ד / ממ"ק והמקלט שבבניין הנזכר לעיל, (להלן הממ"ד) הנני מצהיר כי עבודות זיון הרצפה, הקירות והתקרה של הממ"ד, עוביים, יציקת הבטון בהם, פרטי המסגרות, מעברי המים, הניקוז והחשמל וכיוצא באלה המחוייבים להיות יצוקים בהם, וכן איטום הרצפה והקירות של הממ"ד, נעשו לפי כל דין החל על הקמת הממ"ד בהתאם להיתר הבנייה. תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ( 5 תשל"ח אני נותן/ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ולראיה באתי על החתום חתימת המצהיר/ה אני החתום מטה התייצב/ה בפני הא' / הגב' ורשיון מספר מאשר בזאת כי ביום שהזדהה/תה בפני בת.ז מס' המוכרת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה ולעיל חתם עליה חתימת הרשות המאשרת

23 טופס 5 רשות מקומית: בדיקה: כתובת המבנה: יעד המבנה: (ישוב) (גוש) (חלקה) מגיש הבקשה: מס"ד הנושא התאמת אדריכלות הממ"ד/ממ"ק לתוכנית הגשה מאושרת לרבות קיר בניה, לפני כניסה לממ"ד/ממ"ק דלת הדף אטומה ונפתחת כלפי חוץ חלון הדף (עם תו תקן) חלון אטום (עם תוית פיקוד העורף ומת"י) צינורות איוורור ואטמים פתח חילוץ קומתי וסולמות יציקות הבטון השלמת יציקה סביב פרטי מסגרות יציקת בטונים אינסטלציה סניטרית כולל סיפון עבודות ריצוף וחיפוי עבודות צפוי הקירות והתקרה תאורת החדר תאורת חרום נקודות חשמל ותקשורת אטימות הממ"ד/ממ"ק (חדירת מים) ניקיון הממ"ד/ממ"ק לפני מסירה שילוט וסימון פנים ממ"ק תקין לא תקין הערות מצורפים בזאת: א. ב. ג. תעודת מעבדה מאושרת לחוזק בטונים. תעודות משלוח של מסגרות, דלת, חלון הדף צינורות איוורור, חלון אטום, פתח חילוץ. טופס ה(תקנה 20 א') חתום ע"י אחראי לביצוע השלד. הבדיקה בוצעה ע"י מפקח הבניה: שם: נציג הקבלן: חתימה: חתימה:

24 נספח א' דו"ח אישור מסגרות. : בקשה לאישור מסגרות מגן למרחבים מוגנים א. פרטי הפרוייקט שם הפרוייקט ישוב כתובת מבנה גוש חלקה מס' יח' דיור ב. פרטי קבלן ראשי שם הקבלן ראשי כתובת טלפון פקס מס' רישוי ג. יצרן מסגרות המגן * שם מסגרות שסופקה לפרוייקט מס' היתר מת"י טל (1 כמות דלתות הדף כמות חלונות הדף רחוב דגם דגם מוצר כמות צינורות אוורור מסגרות נוספות : סוג סוג דגם דגם כמות כמות הצהרת יצרן: הריני מצהיר שפרטי מסגרות המגן באתר זה נבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות מפמ"כ 197 ולתוכניות ייצור והתקנה מאושרות ע"י פיקוד העורף ומת"י. (2 הערות: שם חתימה

25 מ_ מחלקת הכנסות נספח לאישור הוצאת טופס 4 (רק טופס מלא וחתום ע"י מנהלת מח' הכנסות יאפשר הוצאת טופס 4) שם המבקש: תיאורו (סמן בעיגול): יחיד/בני זוג/חברה פרטית/חברה ציבורית/עמותה/אגודה/אחר: ת.ז. / ח.פ / אחר: כתובת הנכס:,לוד. גוש, חלקה תת חלקה. כתובת למשלוח חשבונות: שטח הנכס הבנוי (סכימת שטחי כל הקומות): מ"ר (בערכי ברוטו ברוטו = כל השטח המקורה, עפ"י צו הארנונה של עיריית לוד). שטח הקרקע שאין עליה מבנה : "ר. השימוש המיועד לנכס:מגורים / שאינו למגורים* * לנכסים שאינם למגורים: אופי הפעילות שתתקיים בנכס (ייעוד מדויק) מועד משוער לאכלוס הנכס: הצהרת המבקש הריני מצהיר בזאת כי כל הנתונים הרשומים לעיל נכונים וכי ידוע לי שהעירייה תבצע מפעם לפעם בדיקות אימות ואם ימצא כי הנתונים שהוצהרו לעיל אינם נכונים, יתוקן חיוב הארנונה רטרואקטיבית ממועד הוצאת טופס 4 ולהפרשי החיוב בארנונה יתווספו הפרשי ריבית והצמדה כחוק. ידוע לי כי תחולת חיוב הארנונה הינה מיום הוצאת טופס 4 וכי ע"פ החוק יעמדו לרשותי 90 יום להגשת השגה בגין חיובי הארנונה. אישור מחלקת ההכנסות לאגף הנדסה חתימה הריני לאשר כי למבקש נפתח כרטיס אב במחלקת המיסים בו הוזנו כל נתוני הנכס ולכן אין מניעה מהוצאת טופס 4 למבקש. מנהלת מח' הכנסות

26 : לכבוד מהנדס העיר אדון נכבד, הנדון: תיק בניה מס' בנין בגוש חלקה.1 ברחוב שם הדייר 2. הרינו מאשרים שפיתוח מסביב המבנה והחניה בוצעה בהתאם לתכנית. המאושרת עפ"י בדיקתנו מיום 3. לידיעתך. בכבוד רב, מנהל מחלקת תנועה

27 אל: מהנדס העיר א.נ,.. הנדון: אישור לטופס 4 בניין: גוש: חלקה: 1. פרטים שנבדקו כן לא הערות א. גודל חדר האשפה ב. נקודת מים + נקודת ביוב + רשת ג. רחוב דלת 150 ס"מ ד. קיר מצופה שיש / קרמיקה גובה 1.80 מ' ה. דלת כניסה מלא גוף תחתון ועליון מרושת ו. זוויות ברזל בקירות גובה 1.80 מ' ז. מעקב מהקיר 20 ס"מ 35 X ס"מ ח. ספויילרים לכיבוי אש עליונים ט. הנמכת אבן שפה מדרכה להובלת העגלות י. כמות עגלות ביחס לדיירים אנו מאשרים להוציא טופס 4 לידיעתך..2.3 תיק: מנהל מחלקת תברואה

28 הועדה המקומית לתכנון ובניה לוד טופס 4 (תקנה 5) אישור להספקת חשמל/מים/טלפון* לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל,מים וטלפון), התשמ"א 1981 תיק מס' שם ומשפחה הועדה המקומית לתכנון ובניה: אל: חברת החשמל: ספק המים: שרותי טלפון: לוד לוד "מי-לוד", תאגיד המים והביוב בזק ניתן בזה אישור לפי סעיף 157 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"א 1965 ולפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א 1981, כי ניתן לספק ליחידת המגורים/מסחר/שירותים/תעשיה.* אשר בגוש חלקה מגרש מען ואשר נבנה לפי היתר בניה מס' מיום את השרות המבוקש. נמסר בידי : חתימת מהנדס הועדה חתימת יו"ר הועדה המקומית (או יו"ר ועדת משנה) חותמת

29 ( ג( טופס 4 תקנה 21 בקשה לתעודת גמר תיק מס' א. אני הח"מ בעל היתר מספר זיהוי שמעני ב מהמהנדס של הועדה המקומית הבנין/העבודה. טלפון מבקש(ת) בזה לתת לי תעודת גמר לגבי המוגדר(ת) בהיתר הבניה מס' בתחום הרשות המקומית רחוב גוש חתימת בעל ההיתר מ שכונה חלקה ב. (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד) אני החתום(ה) מטה האחראי לביקורת מספר זיהוי שמעני טלפון מצהיר(ה) בזה שהבניה/שהעבודה לגביה מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 1970, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מ החליטו לדחות את קיומם עד ואלה הם התנאים שקיומם נדחה: מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי מועד החלטת יושב ראש ומהנדס הועדה המקומית על הדחייה חתימת אחראי לביקורת (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד) אנו החתומים מטה מצהירים בזה, כל אחד לגבי תחום פעולתו שהבנין שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל- 1970, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מ החליטו לדחות את קיומם עד

30 ואלה הם התנאים שקיומם נדחה: מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי מועד החלטת יושב ראש ומהנדס הועדה מקומית על הדחייה שם האחראי לביקורת מספר זיהוי המען מס' טלפון תחום הפעולה על פי בקשת ההיתר או הודעה לועדה המקומית חתימות : ג. אני מתכנן שלד הבנין מספר זיהוי מס' רשיון שמעני מצהיר בזה, בהסתמך על הבקורת שערכתי טלפון במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר, בוצעה בהתאם לבקשה והמפרט שאושרו, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל ד. אני אחראי לביצוע השלד חתימת מתכנן שלד הבנין מספר זיהוי מצהיר(ה) טלפון שמעני בזה שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה שנערכה בידי/בידי אני מצהיר(ה) בזה ששלד הבנין הוקם בהשגחתי המלאה/בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי בתפקיד של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבנין האמור, מאופן ביצוע בניית השלד ואיכותו. חתימת האחראי לביצוע השלד

31 ד( ( ד( טופס 5 תקנה 21 תעודת גמר מס' תיק מס' גוש חלקה היתר מס' מיום הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד בתוקף סמכותי לפי תנאי תקנה ( 21 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל- 1970, אני מאשר בזה, על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות, שהבנין/התוספת לבנין/השינוי בבנין הנמצא בתחום הרשות המקומית לוד. מס' רחוב שכונה נבנה/הושלם/הותאם לפי ההיתר, למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושב ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד עד ל וכי מותר להשתמש בבנין למטרות המפורטות בהיתר. ואלה הם התנאים של ההיתר שקיומם נדחה: מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי מועד החלטת יושב ראש ומהנדס הועדה המקומית על הדחייה המהנדס חתימה 1. עותק החישובים הסטטיים שמור ב בתיק מס' בפילם מס' מס' רישום 2. עותק מתכנית הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן שלד הבנין מענו מס' טלפון

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Safety

Safety עמוד 1 מתוך 11 עמודים 1. כללי קבלנים, המועסקים ע"י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או חולפים. בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי עמוד 1 מתוך 8 אישור לכבוד: איגודן - פרויקטים 2018-3237 18/06/2018 שם פרויקט העתקת קו T במחלף קק"ל - 8102 מספר תיאום תאריך הנפקה רחוב עיקרי נתיבי אילון צפון )8882( תוקף האישור 60/11//186 בכפוף לאישור בזק.

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי

רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד 21 4596 בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד 1984 976. תקנות רואי חשבון (תיקון), התשמ ד 1984...... 976 תקנות מט הכנסה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20EEEBF8E620EEE0F1F320E0E5ED20E0EC20F7E5E8E5F320E7F8E9F9>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20EEEBF8E620EEE0F1F320E0E5ED20E0EC20F7E5E8E5F320E7F8E9F9> צפריר וינשטין מהנדסים ויועצים בע"מ Zafrir Weinstein Engineers & Consultants LTD מועצה אזורית מנשה מבצעת באמצעות: החברה הכלכלית לפיתוח מ.א.מנשה אום אל קוטוף קווי צינורות ושוחות בקרה קו ביוב גרביטציוני מחבר

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד