Microsoft Word doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word doc"

תמליל

1 תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת ,1074, ,1074, מגרשים שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח שומה זה נערך לפי בקשת ד.ע. דירות עלית בע"מ. מטרת השומה מטרת השומה הינה הערכת שווי שוק של הנכס שתיאורו ניתן להלן כשהוא פנוי וחופשי מכל שיעבוד חוב או חזקה לצורך בדיקת ערך השוק החופשי ממוכר מרצון לקונה מרצון כאשר חלים התנאים הבאים א. שני הצדדים לעסקה מכירים היטב את הנכס נשוא השומה ובקיאים במחירי הנכסים הנהוגים במקום בו נמצא הנכס. ב. לנכס נשוא השומה תינתן חשיפה סבירה ובפרק זמן סביר המקובל בעסקת נדל"ן. ג. העסקה תצא לפועל במזומנים או בשווה מזומנים כנהוג במכירה חופשית. ד. העברת הבעלות על הנכס ניתנת לביצוע מעשי עם השלמת העסקה בהתאם לחוקים והתקנות של רישום עסקאות בלשכת רישום המקרקעין המתאימה. התאריך הקובע לשומה תאריך קובע - 28/12/2011, שהינו יום הביקור בנכס. 1

2 זיהוי הנכס וביקור במקום ביום על ידי נערך הח"מ בנכס ביקור וסביבתו, עיינתי במסמכים הנוגעים לו, 28/12/2011 וזיהיתי אותו כדלקמן הנכס מיקום מגרשי קרקע לבניה שעל חלק מהם קיימים מבנים נטושים לשימור. שכונת ואדי סליב בעיר חיפה גוש שומה פרטי המגרשים על פי חוזי חכירה, חוזי פיתוח ותכניות בניין עיר הינם כדלקמן מתחם מגרשים שטח שטח בנוי לשימור 473 מ"ר (בפועל חלק מהמבנה פורק) 335 מ"ר מ"ר + 20 מ"ר 533 מ"ר ,507 מ"ר מ"ר מ"ר מ"ר ,290 מ"ר מ"ר כמו כן נערך סקר במקום ונבדקו מחירים ורמות דרישה לאזור ובמקביל נבדק המצב התכנוני החל על הנכס. 2

3 תאור הזכויות חוזי פיתוח.1 מגרשים על פי צילום חוזה פיתוח מהוון שהוצג בפני, אשר נערך ונחתם ביום 14/02/1999, בין המנהל לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (היוזם), עולים הפרטים כלהלן חיפה (חלק), 37 (חלק), 41 (חלק) ו ו (לפי תכנית מפורטת מספר חפ/ 1601 ). 17 (ע"פ תשריט מצורף לחוזה פיתוח). כ- 533 מ"ר. מבנים לשימור + זכויות בניה. המקום גוש שומה חלקות מגרשים מספר מתחם מספר שטח המבנים תקופת הפיתוח 60 חודשים, החל מיום אישור העסקה וכלה ביום 01/07/2003. יום אישור העסקה 08/07/1998. מגורים ועסקים מיוחד עם חזית מסחרית. אזור מסחרי עם מגורים. 1 חדרים/יחידות המסתכמים ב- 806 מ"ר מבונים. מטרת ההקצאה היעוד שיעור הניצול 3

4 .2 מגרשים על פי צילום חוזה פיתוח מהוון שהוצג בפני, אשר נערך ונחתם ביום 14/02/1999, בין המנהל לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (היוזם), עולים הפרטים כלהלן חיפה וחלק מחלקה ו (לפי תכנית מפורטת מספר חפ/ 1601 ). 19 (ע"פ תשריט מצורף לחוזה פיתוח). כ- 335 מ"ר. המקום גוש שומה חלקות מגרשים מספר מתחם מספר שטח המבנים 2 מבנים לשימור ותוספת זכויות בניה (בפועל מבנה אחד פורק נהרס). תקופת הפיתוח 60 חודשים, החל מיום אישור העסקה וכלה ביום 01/07/2003. יום אישור העסקה 08/07/1998. מגורים ועסקים מיוחד עם חזית מסחרית. אזור מסחרי עם מגורים. 1 חדרים/יחידות המסתכמים ב- 673 מ"ר מבונים. מטרת ההקצאה היעוד שיעור הניצול 4

5 חוזי חכירה.1 מגרש 1072 על פי צילום חוזה חכירה מהוון שהוצג בפני, אשר נערך ונחתם ביום 18/04/2010, בין המנהל (המחכיר) לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (החוכר), עולים הפרטים כלהלן חיפה ,29 31,30 ו (לפי תכנית מפורטת מספר חפ/ 1601 ). כ- 540 מ"ר. 49 שנים, החל מיום אישור העסקה דהיינו מ-,08/07/1998 ועד.07/07/2047 המקום גוש שומה חלק מחלקות מגרש מספר שטח תקופת החכירה תקופת חכירה נוספת 49 שנים החל מתום תקופת החכירה. מגורים ועסקים מיוחד עם חזית מסחרית. אזור מסחרי עם מגורים. על פי תכנית תקפה החלה על המוחכר במועד חתימת החוזה. 52, ש"ח, נכון ליום אישור העסקה. מטרת החכירה היעוד קיבולת הבניה התמורה הערך היסודי של המוחכר 58, ש"ח ליום אישור העסקה. 5

6 .2 מגרש 1074 על פי צילום חוזה חכירה מהוון שהוצג בפני, אשר נערך ונחתם ביום 18/04/2010, בין המנהל (המחכיר) לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (החוכר), עולים הפרטים כלהלן חיפה ,24 135,134,90,26,25 ו (לפי תכנית מפורטת מספר חפ/ 1601 ). כ- 1,290 מ"ר. 49 שנים, החל מיום אישור העסקה דהיינו מ-,08/07/1998 ועד.07/07/2047 המקום גוש שומה חלק מחלקות מגרש מספר שטח תקופת החכירה תקופת חכירה נוספת 49 שנים החל מתום תקופת החכירה. מגורים ועסקים מיוחד עם חזית מסחרית. אזור מסחרי עם מגורים. על פי תכנית תקפה החלה על המוחכר במועד חתימת החוזה. 158, ש"ח, נכון ליום אישור העסקה. מטרת החכירה היעוד קיבולת הבניה התמורה הערך היסודי של המוחכר 173, ש"ח ליום אישור העסקה. 6

7 .3 מגרש 1080 על פי צילום חוזה חכירה מהוון שהוצג בפני, אשר נערך ונחתם ביום 18/04/2010, בין המנהל (המחכיר) לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (החוכר), עולים הפרטים כלהלן חיפה ,85 100,87,86 וחלקי חלקות,99,98,88,84,83,81,82,78 142,141,103,102,101 ו (לפי תכנית מפורטת מספר חפ/ 1601 ). המקום גוש שומה חלקות מגרש מספר שטח מגרש כ- 1,507 מ"ר. תקופת החכירה 49 שנים, החל מיום אישור העסקה דהיינו מ-,08/07/1998 ועד.07/07/2047 תקופת חכירה נוספת 49 שנים החל מתום תקופת החכירה. מגורים ועסקים מיוחד עם חזית מסחרית. אזור מסחרי עם מגורים. על פי תכנית תקפה החלה על המוחכר במועד חתימת החוזה. 185, ש"ח, נכון ליום אישור העסקה. מטרת החכירה היעוד קיבולת הבניה התמורה הערך היסודי של המוחכר 203, ש"ח ליום אישור העסקה. 7

8 .4 מגרש 1081 על פי צילום חוזה חכירה מהוון שהוצג בפני, אשר נערך ונחתם ביום 18/04/2010, בין המנהל (המחכיר) לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (החוכר), עולים הפרטים כלהלן חיפה ,75 148,142,141,140,139,137,133,82,80,78,76 ו-.154 המקום גוש שומה חלק מחלקות מגרש מספר (לפי תכנית מפורטת מספר חפ/ 1601 ). שטח מגרש כ- 754 מ"ר. תקופת החכירה 49 שנים, החל מיום אישור העסקה דהיינו מ-,08/07/1998 ועד.07/07/2047 תקופת חכירה נוספת 49 שנים החל מתום תקופת החכירה. מגורים ועסקים מיוחד עם חזית מסחרית. אזור מסחרי עם מגורים. על פי תכנית תקפה החלה על המוחכר במועד חתימת החוזה. 74, ש"ח, נכון ליום אישור העסקה. מטרת החכירה היעוד קיבולת הבניה התמורה הערך היסודי של המוחכר 81, ש"ח ליום אישור העסקה. 1 בחוזה החכירה כנראה נפלה טעות דפוס ונרשם מגרש מספר 1801 במקום מספר שומתנו ערוכה תחת הנחת עבודה שחוזה החכירה הנדון מתייחס למגרש מספר 1081 (על פי תב"ע מספר חפ/ 1061 ), כנקי מכל חוב ו/או חבות ו/או שיעבוד ו/או תפוסה על ידי צד ג'. 8

9 .5 מגרש 1082 על פי צילום חוזה חכירה מהוון שהוצג בפני, אשר נערך ונחתם ביום 18/04/2010, בין המנהל (המחכיר) לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (החוכר), עולים הפרטים כלהלן חיפה המקום גוש שומה חלק מחלקות,72 137,136,135,134,133,132,130,129,76,74,73 ו-.148 מגרש מספר 1082 (לפי תכנית מפורטת מספר חפ/ 1601 ). שטח מגרש כ- 682 מ"ר. תקופת החכירה 49 שנים, החל מיום אישור העסקה דהיינו מ-,08/07/1998 ועד.07/07/2047 תקופת חכירה נוספת 49 שנים החל מתום תקופת החכירה. מגורים ועסקים מיוחד עם חזית מסחרית. אזור מסחרי עם מגורים. על פי תכנית תקפה החלה על המוחכר במועד חתימת החוזה. 67, ש"ח, נכון ליום אישור העסקה. מטרת החכירה היעוד קיבולת הבניה התמורה הערך היסודי של המוחכר 73, ש"ח ליום אישור העסקה. 9

10 .6 מגרש 1083 על פי צילום חוזה חכירה מהוון שהוצג בפני, אשר נערך ונחתם ביום 15/04/2010, בין המנהל (המחכיר) לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (החוכר), עולים הפרטים כלהלן חיפה המקום גוש שומה חלק מחלקות,72 134,130,129 ו-.135 מגרש מספר 1083 (לפי תכנית מפורטת מספר חפ/ 1601 ). שטח מגרש כ- 610 מ"ר. תקופת החכירה 49 שנים, החל מיום אישור העסקה דהיינו מ-,08/07/1998 ועד.07/07/2047 תקופת חכירה נוספת 49 שנים החל מתום תקופת החכירה. מגורים ועסקים מיוחד עם חזית מסחרית. אזור מסחרי עם מגורים. על פי תכנית תקפה החלה על המוחכר במועד חתימת החוזה. 59, ש"ח, נכון ליום אישור העסקה. מטרת החכירה היעוד קיבולת הבניה התמורה הערך היסודי של המוחכר 65, ש"ח ליום אישור העסקה. 10

11 חוזים לביצוע תשתיות ציבוריות,1998 על פי חוזים לביצוע תשתיות ציבוריות שנערכו ונחתמו ביום 30 לחודש אוקטובר בין ח.פ.ת.-חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ (החברה) לבין ד.ע. דירות עלית בע"מ (היזם), בגין עבודות החברה ישלם היזם למינהל מקרקעי ישראל באמצעות החברה הסכומים כדלקמן מגרשים סכום התשלום 879,821 ש"ח 734,640 ש"ח (מתחם מספר 17) (מתחם מספר 19) ,061,025 ש"ח 3,168,886 ש"ח 3,700,490 ש"ח 1,481,288 ש"ח 1,340,472 ש"ח 1,198,566 ש"ח (מתחם מספר 16) (מתחם מספר 16) (מתחם מספר 14) (מתחם מספר 15) (מתחם מספר 12) (מתחם מספר 13) סיכום לא הוצגו בפני תוספות בגין הארכת חוזי פיתוח במגרשים 1071, 1070, 1069, 1068, וכן לא הוצגו בפניי אישורי זכויות עדכניים ממנהל מקרקעי ישראל. שומתנו זו ערוכה תחת הנחת עבודה של זכויות חכירה מלאות ומהוונות, כנקיות מכל חוב ו/או חבות ו/או שיעבוד ו/או תפוסה על ידי צד ג'. 11

12 תוכניות בניין עיר מצב תכנוני על מתחם הנכס הנדון הממוקם בגוש שומה חלות תוכניות בניין עיר כדלקמן 06/03/1986 תכנית מספר חפ/ 1826, רובע אמנים, ואדי סאליב, אשר פורסמה למתן תוקף בתאריך בילקוט פרסומים מספר תכנית מספר חפ/ 1601, ואדי סאליב, אשר פורסמה למתן תוקף בתאריך 16/05/1996 בילקוט פרסומים מספר תכנית מספר חפ/מק/ 1601 ב, ואדי סאליב, אשר פורסמה 5421 למתן תוקף בילקוט פרסומים מספר מיום מטרת תכנית זו היא שינוי בקו בניין קדמי,.31/07/2005 שינוי מיקום שטח עם זכות מעבר לציבור להולכי רגל, שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מבלי לשנות את סה"כ שטחי הבנייה הכולל המותר בתכנית ותוספת שתי קומות. על שטח העיר חיפה חלה תכנית מתאר מופקדת חפ/ 1400 משנת 1980, יש לבחון כל בקשה להיתר על פי הוראות התכנית. הוצג בפני תשריט תכנית בהכנה, ואדי סאליב, מעונות סטודנטים, הכוללת תכנית בינוי, הצפויה לחול על החלק העליון של המתחם הנדון, ואשר מוסיפה זכויות בניה של 7,786 מ"ר שטח מבוקש. אין עדיין לתב"ע מוצעת זו כל מעמד סטאטוטורי (זכויות בנייה שניתן לבנות במצב המאושר היום הינם 220%). 12

13 להלן נתוני תכנון עיקריים אזור מגורים ועסקים מיוחד. יעוד מיועד למגורים. העסקים שיותרו יהיו מסחר קמעונאי לפי המותר תכליות באזור מגורים א'. אכסניות, משרדים, גלריות לאמנות, סדנאות לאמנים. בתי קפה, מסעדות ומועדוני חברה, יותרו רק במגרשים שעליהם מסומנת בתשריט חזית מסחרית בקו סגול או המקומות שאושרו על ידי הועדה המקומית. סה"כ 11,057 מ"ר 2,629 מ"ר 13,686 מ"ר להלן טבלת שטחים נדונים על פי תב"ע חפ/מק/ 1601 ב שטח לבניה נוספת שטח בניה קיים לשימור מספר מגרש ,020 מ "ר חטיבת ( ) קרקע ,037 מ"ר תחתונה ( ) 330 מ"ר 156 מ"ר מ"ר חטיבת מ"ר קרקע 400 מ"ר 1072 עליונה 1250 מ"ר 1074 סה"כ שטח הבנייה הכולל שימור מבנים מתן היתר בניה במגרשים מספר (בחטיבת הקרקע התחתונה) לשטח בניה של 2,800 מ"ר ומעלה, יותנה בהגשת סקרי שימור למבנים המיועדים לשימור במגרשים 1065, , ו (בחטיבת הקרקע העליונה) למשרד מהנדס העיר. מתן היתרי בנייה במגרשים 2000 ו לשטח בניה העולה על 8,000 מ"ר יותנה בהתחלת ביצוע עבודות השימור של המבנים במגרשים , 1065, ו מתן היתר אכלוס אחרון במגרשים 2000 ו יותנה בהשלמת עבודות השימור של המבנים במגרשים 1070,1068,1065 ו

14 הוראות הבינוי מתן היתר בניה למגרשים בחטיבת הקרקע התחתונה יהיה מותנה בהגשת תכנית בינוי ופיתוח אשר תאושר על ידי מהנדס העיר. קו הבניין קו בניין תת קרקעי יהיה 0 לכל המרווחים קו בניין על קרקעי יהיה 0 לכל המרווחים למעט המגרעות כמסומן בתשריט. גובה המבנה גובה הבניינים לא יעלה על 6 קומות בתוספת של עד 2 קומות חניה ושרותי בית כולל מסד מהן מספר הקומות מעל פני קרקע טבעית מדוד מהנקודה הנמוכה ביותר על הקרקע בחתך הבניין לא יעלה על 7 קומות, גובה זה כולל 2 קומות אותן יש לאשר בהקלה לפי סעיף 147 לחוק. במגרשים המוצעים 2000 ו גובה הבניה לא יעלה על הגבהים הבאים מעל פני הים בגובה זה לא יכללו מעקות ומתקנים על הגג אשר גובהם לא יהיה על פי תקן ויקבע בתכנית הבינוי כאמור. חניות החניה תהיה על פי נספח התנועה המצורף לתכנית ובכפוף לכך שהפתרון לחניה התפעולית יינתן בתחום המגרשים. טרם תחילת העבודות במגרש 1083 הכוללות הריסת המדרגות הקיימות למבנה הקיים בחלקה 144 בגוש הגובלת וצמודה למתחם מצפון, ידאגו יוזמי התכנית להסדרת גישה חליפית לחלקה 144 ולשביעות רצונם ותשמש את המבנה בחלקה 144 עד להקמת שביל הולכי הרגל הגובל בחלקה מדרום אשר ממנו תתבצע הגישה הסופית והקבועה של המבנה. 14

15 תאור הסביבה והנכס הנכס הנישום בשומתי זו מהווה מתחם קרקע המחולק למגרשים וממוקם בשכונת ואדי סאליב בעיר חיפה. הנכס ממוקם באזור הררי בשיפוע משתנה. הפיתוח הסביבתי מלא וכולל בין היתר חשמל, תקשורת, ביוב, כבישים, תאורה, מדרכות וכדומה. הסביבה כוללת מבנים ותיקים, חלקם נטוש וחלקם משופץ ומאוכלס. הסביבה משמשת למגורים, משרדים, תעשייה קלה ומסחר. כמו כן נמצא בסביבה היכל המשפט, קריית הממשלה, מסגד, בנקים, מסעדות וכדומה. 15

16 הנכס הנדון מהווה מגרשים מספר , , בגוש שומה המחולק לשתי חטיבות קרקע כדלקמן חטיבת קרקע תחתונה ממוקמת בין הרחובות ואדי סאליב מצד מזרח, עומר אלח'טאב מצד דרום והרב אלקלעי מצד מערב, וכוללת קרקע ריקה בטופוגרפיה הררית בשיפוע חד עד בינוני הכוללת פרטי מגרשים בחטיבת קרקע זו הינם כדלקמן מתחם מספר מגרש שטח מגרש צורה 682 מ"ר מ"ר רגולארית 2000 ( ) ,507 מ"ר מ"ר רגולארית 2001 ( )

17 חטיבת קרקע עליונה ממוקמת בין רחוב הרב אלקלעי במפלס התחתון מצד דרום ומערב ורחוב בית שאן מצד צפון מערב, וכוללת בחלקה קרקע ריקה וחלקה כוללת מבנים ותיקים נטושים הבנויים מבניית אבן טבעית ומיועדים לשימור, הטופוגרפיה בחטיבת קרקע זו הינה בשיפוע בינוני ומהמקום נשקף נוף לכיוון נמל חיפה, פרטי מגרשים בחטיבת קרקע זו הינם כלהלן מתחם מספר מגרש שטח מגרש ובינוי צורה 533 מ"ר קרקע, במתחם זה בנויי מבנה בשטח 176 מ"ר אי רגולארית מ"ר קרקע, במתחם זה היו בנויים שני מבנים בשטח 473 מ"ר, בפועל מבנה משני רגולארית דמוית מלבן המבנים הממוקם במגרש 1071 פורק/נהרס. 540 מ"ר קרקע אי רגולארית ,290 מ"ר קרקע אי רגולארית

18 עקרונות גורמים ושיקולים לשומה בהערכת שווי הנכס הנדון הבאתי בחשבון את הגורמים והשיקולים הבאים 1. קיימות שלוש גישות לשומת שווי השוק של נכס מקרקעין א. ב. ג. גישת ההשוואה (גישת השוק) Value).(Market Approach To גישת העלות (גישת השווי הפיזי) Value).(Cost Approach To גישת ההכנסה (גישת היוון ההכנסות) Value).(Income Approach To לאור מאפייני הנכס, גישת ההשוואה נבחרה כגישה המובילה כמקובל. מיקום הנכס הנישום שכונת ואדי סאליב בעיר חיפה. מצב הזכויות כמתואר לעיל בפרק תיאור הזכויות חכירה מהוונת. שטח הנכס הנישום כמתואר בתיאור הנכס. המצב התכנוני החל על הנכס אזור מגורים ועסקים מיוחד. נלקחה בחשבון רמת הפיתוח הסביבתי הקיימת ומידת הנגישות לנכס. מצב שוק הנדל"ן לאחרונה ורמת הדרישה באזור לנכסים מסוג זה ניתנה התייחסות והשוואת מחירים לנכסים דומים בסביבה. 10. למבנים הקיימים בחלק מהמתחמים ואשר מיועדים לשימור, נדרשים עלויות השקעה גבוהות יחסית לצורך שיפוצים בהתאם להוראות משרד מהנדס העיר, לאור זאת ומאחר ועלויות השקעה אלו תרומתם הצפויה לאחר השיפוץ הינה כשוויים של המבנים בגמר לא נלקחה בחשבון תרומתם הנוכחית לשווי בשומתנו זו ובנוסף ניתן מקדם דחייה של 0.9 למרכיב הקרקע. 18

19 11. צורת המתחמים והטופוגרפיה. 12. סוג הבעלות בחלקות הנדונות (בעלות פרטית ). 13. יחס חזית עומק. 14. עסקאות ההשוואה הינן בקרקעות בעלות מאפיינים דומים. 15. שומה זו נערכה לצרכיי שווי שוק של מזמין השומה ואינה ערוכה במתכונתה כחוות דעת משפטית ו/או לצרכיי הקצאת אשראי בנקאי. 16. מחטיבת הקרקע העליונה נשקף נוף יותר מחטיבת הקרקע התחתונה. 17. שומה זו נערכה תחת הנחת עבודה של זכויות חכירה מלאות ונקיות מכל חוב, חבות ו/או שיעבוד לצד ג'. 18. המחירים אינם כוללים מע"מ. 19

20 תחשיבים לשומה להלן עסקאות השוואה שנמצאו בגוש הנדון לנכסים בעלי מאפיינים דומים - במהלך חודש יולי 2011, נרכש מתחם 8 בגוש הנדון ברחוב דוד בן הרוש, שכונת ואדי סאליב, הכולל שטח קרקע של 316 מ"ר ועליו בנוי מבנה נטוש לשימור בשטח 437 מ"ר לפי שווי מוצהר ומוערך על ידי שלטונות מס השבח בסכום של כ- 400,000 ש"ח. לאור הגבלת הבינוי בבניינים לשימור וכן עלויות שיפוץ גבוהות, נראה כי עסקה זו מגלמת את עלויות הפיתוח ששולמו בקרקע בלבד. - במהלך חודש אוקטובר 2011, נמכרה דירה בקומה 2 בבניין ותיק הכולל 3 קומות הממוקם ברחוב שיבת ציון 64, בחלק מחלקה 113 בגוש הנדון, בשטח של כ- 97 מ"ר לפי שווי מוצהר ומוערך על ידי שלטונות מס השבח בסכום של כ- 464,000 ש"ח. כ- 4,783 ש"ח/מ"ר מגורים בנוי ישן. במהלך חודש ינואר 2011, נמכר שטח של 20 מ"ר ביעוד תעשייה מלאכה ותעשייה בקומת קרקע במבנה חדש בחלק מחלקה 111 בגוש הנדון, רחוב שיבת ציון 60, לפי שווי מוערך על ידי שלטונות מס השבח בסכום של כ- 125,500 ש"ח. כ- 6,275 ש"ח/מ"ר בנוי חדש. במהלך חודש יוני 2010, נמכר שטח מבנה מסחרי ותיק הממוקם ברחוב שיבת - - ציון 64, בחלק מחלקה 113 בגוש הנדון, בשטח של כ- 20 מ"ר לפי שווי מוצהר ומוערך על ידי שלטונות מס השבח בסכום של כ- 180,000 ש"ח. כ- 9,000 ש"ח/מ"ר. 20

21 מניתוח העסקאות לעיל, ובהתייחס למיקום הנכס, צורה, טופוגרפיה, נוף, זמינות, וכן כל הגורמים והשיקולים שהוזכרו בשומתנו זו נמצא כי ניתן לייחס שווי לקרקע ליחידת דיור 60,000 במגרשים הזמינים לבנייה (לא בנויים) ברמת שווי הנעה בגבולות סך של 50,000 ש"ח/קרקע ליחידת דיור ובתוספת הוצאות פיתוח. חטיבת קרקע תחתונה סה"כ שטח בחטיבת קרקע תחתונה 11,057 מ"ר מגרשים זמינים לבנייה. סה"כ יח"ד לפי 70 מ"ר שטח עיקרי לכל יחידה (ללא ממ"ד כ- 12 מ"ר) כ- 157 יח"ר = 70 מ"ר / 11,057 מ"ר לחטיבת קרקע תחתונה ניתן לייחס שווי של /קרקע 52,000 ליח"ד 8,164,000 ש"ח = 157 יחידות דיור 52,000 X ש"ח/קרקע ליח"ד חטיבת קרקע עליונה סה"כ שטח מגרשים זמינים לבנייה בחטיבת קרקע עליונה ) מגרשים 1069) הינו 1980 מ"ר = 1250 מ"ר מ"ר מ"ר סה"כ יח"ד לפי 70 מ"ר שטח עיקרי לכל יחידה (ללא ממ"ד כ- 12 מ"ר) כ- 28 יח"ר = 70 מ"ר / 1,980 מ"ר לחטיבת קרקע עליונה ניתן לייחס שווי של /קרקע 60,000 ליח"ד 1,680,000 ש"ח = 28 יחידות דיור 60,000 X ש"ח/קרקע ליח"ד 21

22 ע( לאור הגבלת הבינוי בבניינים לשימור וכן עלויות שיפוץ גבוהות בהתאם לדרישות משרד מהנדס העיר, שווי מרכיב הקרקע הינו זניח לכן שווי מגרשים אלו יהיה תואם לעלויות הפיתוח אשר הושקעו בהם בפועל. עלויות פיתוח במגרשים הינו כדלקמן = 1,614, , ,821 + ש"ח עלויות פיתוח שהושקעו בפועל בשאר המגרשים הינם כדלקמן 1,061, ,168, ,700, ,481, ,340,472+ 1,198,566 = 11,950,727 מגרש 1071 בשטח כ- 116 מ"ר, המהווה חלק ממתחם 19, הינו ריק והמבנה שהיה בנוי בו "פ חוזה הפיתוח), פורק/נהרס (על פי הנמסר). לכן ניתן לייחס למרכיב הקרקע שווי כדלקמן סה"כ יח"ד לפי 70 מ"ר שטח עיקרי לכל יחידה (ללא ממ"ד כ- 12 מ"ר) כ יח"ר = 70 מ"ר / 116 מ"ר בהתייחס לעלויות שיחזור מבנה זה ניתן לייחס תוספת למרכיב הקרקע בגין יח"ד אחת בלבד. לחטיבת קרקע עליונה ניתן לייחס שווי של /קרקע 60,000 ליח"ד 60,000 ש"ח = 1 יחידות דיור 60,000 X ש"ח/קרקע ליח"ד סה"כ שווי המתחם בכללותו במצבו בהתייחס למיקום, שטח טופוגרפיה, מגבלות בנייה לאור שימור המבנים הקיימים, הצורך בהכנת תכנית בינוי למתחם על מנת לקבל היתרים, גודל, צורה וכדומה הינו 23,469,188 ש"ח על פי תכנית מתחם עליון שהוצגה בפני אשר טרם קיבלה כל מעמד סטאטוטורי, זכויות מבוקשות 7,786 מ"ר. לאור מצבה של התכנית בשלבי הכנה ללא כל מעמד סטאטוטורי, העדר תשלומי פיתוח, השבחה, תשלומים למנהל וכן דחייה, נראה כי ניתן לייחס לפוטנציאל במצב נוכחי שווי ובמעוגל בסך של 24,000,000 ש"ח 22

23 ה ע ר כ ה לאור האמור לעיל ולאחר סקר בסביבה ובהתחשב בגודל הנכס, רמות הדרישה והביקוש לנכסים דומים, רמת הפיתוח הסביבתי וכן כל יתר הגורמים והשיקולים שפורטו בדו"ח זה מביאים אותי התחשיבים לכלל דעה כי ניתן להעריך את שווי הנכס הנדון כפי שתואר לעיל, כשהוא פנוי וחופשי מכל שיעבוד, חוב או חזקה ו/או בעיה משפטית כל שהיא ולתאריך הקובע בדו"ח זה בסך -.24,000,000 ש"ח הסכום הסכום במילים (עשרים וארבעה מליון שקל חדש) * יש לציין כי לאורך זמן עשוי לחול בנכס שינוי - עליה או ירידה בשוויו בערכים ריאליים. הנ"ל מותנה במצב השוק ובאופי המקרקעין. * בעת משא ומתן ייתכנו תנודות מהשווי בגבולות של כ- ± % לוטה בזאת - חוזי חכירה וחוזי פיתוח. הנני להצהיר כי אין לי כל חלק או עניין בנכס הנישום וכי שומתי זו נעשתה לפי מיטב ידיעותיי והבנתי המקצועית. שומה זו נערכה בהתאם לתקנות האתיקה של שמאי המקרקעין בישראל. 23

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר שרית אלוני

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדלן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שבח, ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח אהוד המאירי, שמאי

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 3 3 6 פרק א': כללי 1. זכות הקניין 2. הדין החל שער א': דיני הפקעה - כללי 7 פרק ב': חוקיות ההפקעה ותקיפת ההפקעה 9 9 10 13 13 18 20 25 26 28 40 45 פרק ג': פיצויי הפקעה 2. פסקי-דין לגבי שווי מקרקעין באזור

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא  6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E9E9F820F2EEE3E42DFAEBF0E9FA20EEFAE0F820E9F8E5F9ECE9ED2DF1E5F4E92E646F63>

<4D F736F F D20F0E9E9F820F2EEE3E42DFAEBF0E9FA20EEFAE0F820E9F8E5F9ECE9ED2DF1E5F4E92E646F63> 2000 הערות עמותת במקום לתכנית מתאר מקומית ירושלים מאי 2006 נוסח מתוקן תוכן עניינים 1. פתח דבר עמ' 3 מטרות התכנית והיעד הדמוגרפי עמ' 5.2 3. פרק ראשון: מגורים עמ' 7 4. פרק שני: מבני ציבור עמ' 14 5. פרק שלישי:

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

‏כ"ב סיון, תשס"ו

‏כב סיון, תשסו מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר )3102 32 שיקולים חברתיים בהליכי התחדשות עירונית מאת יעל פדן 1 גיל גן-מור שוו בנפשכם מקרה שבו נציג השלטון מגיע לשכונה מסוימת, שדייריה עניים, ומודיע לתושבים כי בתוך זמן מסוים יהיה עליהם

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר

רשומות ילקוט הפרסומים יא בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד 9 6815 ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים... 5970 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן... 5971 הודעה על מחיקת

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דצמבר 2016 מנהל התכנון מבשרת כנית מתאר מועצה מקומית לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע מ מבשרת ציון 1 תוכן עניינים: 3 14 38 84 94 137 159 177 189 הקדמה

קרא עוד

תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011

תמא 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 מחקר וכתיבה: ניר שלו מיפוי: נאוה שיר סדר ועיצוב: רון הרן תודה מיוחדת לד"ר דליה דרומי, לאדר' ליטל ידין, לאדר' נעמה מישר,

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד