Microsoft Word doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word doc"

תמליל

1 א/ א/ ירושלים, סימוכין: מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה שומה מכרעת בענין חטיבת קרקע ברח' הגאון מוילנה הרצליה גו"ח (חלק) 6546/16 מטרת השומה הכרעה במחלוקת בנושא ההשבחה במקרקעין שבנדון בגין תכניות בנין עיר מס' הר/ 1656 והר/ הצדדים למחלוקת ועדה מקומית לתכנון ולבניה הרצליה. מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר. 3. המועד הקובע לעריכת השומה עפ"י הלכת פמיני (רע"א 4217/04): תכנית משביחה הר/ 1656 הר/ 1635 מועד קובע רח' רשב"א 3 ירושלים טל פקס: דואר אלקטרוני: navasir@bezeqint.net

2 ו/ א/ א/ 4. מסמכים שנמסרו עמדת הועדה: דרישה לתשלום היטל השבחה עפ"י שומות שנערכו ע"י אברהם כץ, שמאי מקרקעין: - שומה מתאריך , בגין אישור תכנית הר/ שומה מתאריך , בגין אישור תכנית הר/ 1635 עמדת המבקשת: הוגשה "שומה אחרת" מתאריך שנערכה ע"י מאיר פרץ, שמאי מקרקעין. מסמכים נוספים: מטעם הועדה: (1) תגובה מתאריך לשומת המבקשת. מכתב מתאריך , בצרוף המסמכים דלהלן:- תכנית מערך ביוב. שומת השבחה מתאריך לחלקה 2 (חלק) בגוש שומה מוסכמת מתאריך למגרש 2 ב' בגו"ח 6545/2. תגובה מתאריך ו למכתב שמאי המבקשת. (2) (3) מטעם המבקשת: לשומה האחרת צורפו בין היתר המסמכים דלהלן:- (1) גולדשטיין בגו"ח 6545/4. שומה מכרעת שנערכה ע"י השמאי ג. שומה מוסכמת למגרש 2 ב' בגו"ח 6545/2. מידע מעירית הרצליה. תרשים סביבה סכמטי. מכתב מעו"ד בסן (לקוח פוטנציאלי). דרישה לתשלום היטל השבחה. מכתבים מתאריכים ו תגובה למכתב השמאי כץ (2) מתאריך מכתב מתאריך בצרוף המסמכים דלהלן:- (3) חוזי מכר למגרשים בחלקה 2 הסמוכה טבלת חישוב ההשבחה למגרשים 16 מכתב מתאריך תגובה לפרוטוקול והסכם שיתוף. מכתב מתאריך בצרוף תגובה של עו"ד עמירם גיצלטר. מכתב מתאריך תגובה למכתב השמאי כץ מ שומה אחרת שנערכה לגבי חלקה 2 (חלק) בגוש תכתובות בנושא הביוב עם עירית הרצליה. 2

3 5. בתאריך נערכה ישיבה בנוכחות הצדדים: מטעם הועדה - מטעם המבקשת - השמאי אברהם כץ, הגב' ז'נט אמיר. השמאי מאיר פרץ וב"כ הבעלים- עו"ד עמירם גיצלטר ועו"ד תמר צחר. פרוטוקול הישיבה נשלח לצדדים ביום בתאריך ערכתי ביקור בנכס ללא נוכחות שמאי הצדדים ולפי הסכמתם. 6. פרטי המקרקעין מגרשים מס' 16 א/ '-/16/ ו' בתכנית הר/ רח' הגאון מוילנה הרצליה. חטיבת קרקע הכוללת 6 מגרשים לבנית 22 יח"ד. גוש: חלקה (חלק): זיהוי: כתובת: תאור: 7. תאור הנכס והסביבה חלקה 16 בגוש 6546 מהווה חטיבת קרקע בשטח רשום של 9,091 מ"ר. החלקה ממוקמת ברח' הגאון מווילנה בדרום מזרח העיר הרצליה, "הרצליה הצעירה". בסמוך לשכונת גבולות החלקה: מערב רח' הגאון מווילנה. מצפון בתי מגורים. מדרום מרכז קהילתי חברתי שכונת דרום ומועדון ספורט. מזרח חלקות ריקות. סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים בבניה רוויה חדשה לצד בתים בבניה ותיקה. בתכנית הר/ 1656 חולקה החלקה ל- 12 מגרשים, מהם 6 מגרשי מגורים לבניית 22 יח"ד (מגרשים 16 א'- 16 ו') והמגרשים האחרים למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך. מגרשים 16 א' ו- 16 ג': מגרשים 16 ה' ו- 16 ו': גובלים מצידם המערבי במגרשים לבניני ציבור. גובלים מצידם המזרחי בשטח ציבורי פתוח מעברו מגרשים לבניני ציבור. 3

4 א/ ב/ א/ ב/ 8. זכויות משפטיות עפ"י העתק נסח רישום מתאריך רשום הנכס בלשכת רישום מקרקעין נתניה כדלהלן:- חלקה 16 בגוש ,091 מ"ר. רישום: שטח חלקה: בעלויות: בעלים מאיה דירות פאר בע"מ עמנואלוף חיים החלק בנכס 570/ /1000 עפ"י הסכם פשרה שקיבל תוקף פס"ד בתאריך (תא /05), יוחדו הזכויות בחלקה 16 לחברת מאיה דירות פאר בע"מ. הערות: 1. הערת הפקעה לפי סע' 19 לחוק לטובת עירית הרצליה (י.פ מיום ). 2. הערה בדבר זיקת הנאה כחלקה נהנית מזכות מעבר על פני חלקה 3 בגוש תכנון בשטח חלות תכניות בנין עיר דלהלן:- מספר תכנית תאריך פרסום למתן תוקף י.פ מצב תכנוני קודם מצב תכנוני חדש הר/ 2000 הר/ 1656 הר/ 2000 הר/ 1635 הר/מק/ 1635 הר/מק/ 2000 /מב 4

5 א/ ה/ ז/ ט/ ו/ ד/ ח/ י/ הוראות בינוי: תכנית 253 א יעוד הקרקע "אזור חקלאי א". שטח מגרש מינימלי 10,000 מ"ר והבניה בו אסורה פרט לבניני עזר בשטח 50 מ"ר לנספח, לפי הדרוש למטרה חקלאית.,(465 חלק מחלקה 16 ומועדון נוער. (ביחד עם חלקה מסווג להקמת מחסן הג"א תכנית 706 הר/ 1656 תכנית מתאר מפורטת, שמטרתה בנית שכונה חדשה. התכנית קובעת הוראות אחוד וחלוקה מחדש ועל פיה שונה יעוד חלקה 16 משטח חקלאי א' והוקצו בו מגרשי מגורים חדשים כמפורט להלן:- 3 יח"ד. 750 מ"ר. 30% לקומה ובסה"כ 150,60% מ"ר ליח"ד. 2 קומות. 5 יח"ד. 773 מ"ר. 110 מ"ר ליח"ד. 3 על עמודים חלקית. מס' מגרש יעוד מגורים א' מגורים מיוחד בניני ציבור ש.צ.פ דרך הוראות בינוי צפיפות: שטח מגרש: זכויות בניה: קומות: צפיפות: שטח מגרש: זכויות בניה: קומות: , /יא 16, /יב הר/ 2000 ב קביעת הוראות לבניית בריכות שחיה באזורי מגורים- וילות וקוטג' םי. 5

6 א/ ב/ הר/ 1635 הוראות בדבר בניה ועיצוב אדריכלי לגג רעפים. מ 3 בניה צמודת קרקע: בית מגורים אחר: יותר שימוש בחלל גג רעפים בנוסף לזכויות הבניה המותרות. שטח מירבי 60% משטח קומת המגורים העליונה. גג רעפים דו שיפועי, הגובה ברום 9 מ'. (גובה מירבי בחלל הגג - '). בכל בית בו ניתן לבנות גג רעפים, ניתן יהא לנצל את חלל גג הרעפים, כאשר גובה חלל הגג עד 3 מ'. הר/ 2000 תכנית מרתפים המתירה בנית מרתף בשטח 100% מהיטל הבניין. בבנייני מגורים השימוש-לחניה, מקלט, מתקנים, אולם התעמלות, ספורט, משחקים לדיירים בלבד ויירשמו כרכוש משותף. מחסנים- לפי 6 מ"ר ליח"ד בכל חתך. הר/ 1635 התכנית קובעת כי שיפוע גג הרעפים לא יעלה על 6

7 ו- ד- 10. עמדות הצדדים, דיון והכרעה א. עפ"י סע' 4-(5) לתוספת השלישית, חוק התכנון והבניה תשכ"ה (להלן החוק)- "במקרקעין שבהם אושרו מספר תכניות בזו אחר זו, בלי ששולם היטל עקב אף אחד מאישורים הנ"ל, תהא ההשבחה ההפרש בין שוויים של המקרקעין בסמוך לפני אישורה של התכנית הראשונה לבין שוויים מיד ולאחר התכנית האחרונה". ברע"א 4217/04, ציון פמיני נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים קבע ביהמ"ש העליון, כי חישוב ההשבחה הראוי הוא בשיטת המדרגות המקיים באופן מיטבי את הקשר הסיבתי הישיר בין פעילות תכנונית ובין ההשבחה החייבת בהיטל. במקרה שלפנינו אושרו בחלקה מאז המועד בתאריך , רצף תכניות בנין עיר כמפורט בפרק התכנון לעיל (בסע' 9). דרישת הועדה המקומית מתייחסת להשבחה בגין תכניות הר/ 1656 ותכנית הר/ 1635 א' בלבד (להלן, "התכניות המשביחות"). אין דרישה לגבי תכנית הר/ 2000, הואיל ותכנית זו אושרה בתאריך עוד בטרם שונה יעודה של חלקה 16 למגורים. לגבי התכניות הנוספות, אין בהם כדי השבחה נוספת. ההשבחה תחושב לגבי כ"א מ"התכניות המשביחות", נכון למועד הקובע. ב. תכנית הר/ המועד הקובע לאומדן ההשבחה התכנית מקצה בתחומה 6 מגרשי מגורים חדשים, מגרשים א' ומגרשים ה' ' ב"אזור מגורים מיוחד". ' ב"אזור מגורים א" מס' מגרש 16 א 16 ב 16 ג 16 ד 16 ה 16 ו גובה היטל השבחה בש"ח דרישת הועדה שומת המבקשת 142, , , , , , , , , , , ,601 חישוב ההשבחה בשומות הצדדים נערך עפ"י העקרונות הבאים:- 7

8 שווי מצב קודם שמאי הועדה שמאי המבקשת יעוד נקבע לגבי שווי ביעוד חקלאי א'. לפי בסיס $160 למ"ר נטו (כ- $80,000 לדונם ברוטו). ערכי שווי $80,000 לדונם ברוטו. הפחית בגין התאמות למיקום ולמושע. $ 699,099 $727,280 שווי מצב קודם שווי מצב חדש שמאי הועדה שמאי המבקשת גישת החישוב משקף את השווי במצב חדש לפי זכויות הבניה בתוספת פיצויי הפקעה המגיעים. אומדן פיצויי ההפקעה נערך עפ"י השווי במצב קודם ביעוד חקלאי א' וממנו חושבו פיצויים לגבי שטחי הפקעה מעבר ל- 40%. $120,000 ליח"ד. $139,000 ליח"ד. הפחית בגין התאמות למיקום חישב התאמות בגין מיקום ולמושע. במתחם. שווי המגרשים באזור מגורים א' $67,620 ליח"ד, לאחר התאמות למיקום ולמושע. $76,700 ליח"ד, לאחר התאמות למיקום. שווי המגרשים באזור מגורים מיוחד הפחתה בגין קו ביוב במכתב מתאריך הציג חישוב בו קבע הפחתה בשווי מגרש 16 א' של 1% בשל קיומה של שוחת חיבור וקטע מקו ביוב. בשל קיומו של קו ביוב העובר במגרשים ולאור דרישה לתאום תכנית פיתוח, חושבה דחיה ל- 14 שנה בהיוון 4%. 8

9 א ) הכרעה: (1) פיצויי הפקעה בתכנית הר/ 1656 נקבעה חלוקה של חלקה 16 בגוש 6546 ל- 12 מגרשים חדשים, מהם 6 מגרשי מגורים והיתר מגרשים המיועדים להפקעה ביעוד מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך. הוראות החוק (1 מאפשרות הפרשות לצרכי ציבור ללא תמורה בשעור מירבי של 40% משטח החלקה. בפועל, סך השטחים המיועדים להפקעה בחלקה 16 הם 4,545 מ"ר, המהווים כ- 50% משטחה הרשום (=9,091 מ"ר). לאור האמור, קיזזו שמאי הצדדים מסך היטל ההשבחה את גובה הפיצוי להם זכאים הבעלים בגן הפקעה עודפת בשעור 10%, דהיינו לשטח של 909 מ"ר. בעת הדיון נאמר ע"י שמאי הועדה, כי קיים נוהג ברשויות לשלם את הפיצוי בדרך של קיזוז מהיטל ההשבחה. גם השמאי מטעם המבקשת נקט בגישת חישוב דומה. להליך זה לא מצאתי סימוכין בחוק, שכן המועד הקובע לגבי כ"א מההליכים הללו, היטל השבחה ופיצויי הפקעה הינו שונה. המועד הקובע לאומדן ההשבחה וההיטל הוא "תחילתה של תכנית" (15 יום ממועד הפרסום ברשומות) ואילו המועד הקובע לפיצויי הפקעה הוא 60 יום לאחר מועד פרסום ההודעה לפי סע' 5 ו- 7 לפקודה בדבר הכוונה לרכוש את המקרקעין. במקרה שלפנינו מדובר בשני מועדים, שהפער ביניהם הוא כ- 14 שנה. "תחילתה" של תכנית הר/ 1656 היה בתאריך ואילו פרסום הודעת ההפקעה היה בתאריך (פורסם בי.פ. 5725, עמ' 145). זאת ועוד, בתוספת השלישית לחוק נקבע "הפקעת מקרקעין ללא תשלום פיצויים לפי פרק ח' לחוק זה, לא תובא בחשבון בעת עריכת השומה של אותם מקרקעין". לפיכך סבורה אני, יש כי להפריד בין ההליכים ולקבוע את הפיצוי בגין הפקעת יתר, כ"א בנפרד, נכון למועד הקובע עפ"י החוק. גובה ההשבחה וגובה למרות האמור, אין להתעלם מהעובדה כי גם שמאי המבקשת נקט בגישה זו וקיזז מגובה ההיטל את המבקשת להליך זה. הפיצויים בגין הפקעת יתר, 9 המצביע לכאורה על הסכמה מצד לפיכך, הצגתי בשומה זו חישוב נוסף לפי שיטת הצדדים, לפיו קוזזו פיצויי הפקעה להם זכאית המבקשת מהיטל ההשבחה. סע' 190 (1 ( (1) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ופקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943.

10 (2) שווי במצב קודם עקרונות לקביעת השווי במצב קודם פורטו בהרחבה בשומה מכרעת שערכתי לפי תיקון 84 לחוק, לנכס סמוך ברח' משה בהרצליה (גו"ח 6545/28). בקביעת השווי התבססתי על טבלת המחירים שפורסמה בבטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל "מקרקעין וערכם" מיולי 1991 בו צוין כי שווי מגרשים בהרצליה ביעוד "חקלאי" הוא למ"ר קרקע. $70-$60 למ"ר קרקע, ובמגרשים ל"תכנון בעתיד" $90-$70 בהתחשב במיקום הנכס בסמוך למירקם העירוני ובעלית המחירים שחלה מאז שנת 1991, נקבע שווי במצב קודם בסך $90,000. (3) שווי במצב חדש שיש ובעיקר בנושא ההתאמות הצדדים חלוקים בינהם בנושא השווי הבסיסי להביא בחשבון בהערכת המגרשים. כתימוכין, הציג שמאי הועדה עסקת השוואה משנת 91 למגרש בשטח 250 מ"ר לקוטג' חד משפחתי, ברח' בן יהודה, 44 מחיר מכירה $120,000. לשיטתו, עסקה זו מצביעה על שווי מבונה בסך $630 "ר. לאחר חישוב הפחתה בגין צפיפות (3 יח"ד ב"אזור מגורים א') לעומת קוטג' חד משפחתי, ותוספת בגין עלית מחירים משנת 91 והפרשי מיקום כנטען, מתקבל שווי מבונה בסך $555 "ר. מגורים מגורים מרתף חצר סה"כ שווי מבונה שווי מגרש שטח מ"ר מקדם שווי שטח משוקלל $ 555 "ר ~ $124,000 בטבלת המחירים בבטאון "מקרקעין וערכם" מיולי 1991 מצוין כי מחירי קרקע לחדר בהרצליה ב"מיקום מעולה" נעים בטווח $15,000-$12,000 לחדר וב"מיקום בינוני" בטווח $12,000-$10,000 לחדר. ניתוח ערכים אלו לאחר ביצוע התאמות ליח"ד בשטח 150 מ"ר בבית בן 3 יח"ד, בגבולות $110,

11 ב( א( לאור האמור, נקבע שווי ממוצע של יח"ד כדלהלן:- שווי יח"ד $117,000 $ 77,800 אזור מגורים א בית בן 3 יח"ד, שטח יח"ד- 150 מ"ר אזור מגורים מיוחד בית בן 5 יח"ד, שטח יח"ד- 110 מ"ר התאמות- מיקום המגרשים מוסכם על הצדדים כי יש לבצע התאמה לשווי כ"א מהמגרשים בהתאם למיקומו במתחם. ( מס' מגרש 16 א' + 16 ג' 16 ב' + 16 ד' 16 ה'+ 165 ו' מיקום גובלים במגרשים לבניני ציבור גובלים בבתי מגורים מגרשים עורפיים הגובלים בשטח ירוק מעברו מבני ציבור מקדם שווי ( דחיה למימוש קו ביוב שמאי המבקשת טען כי עירית הרצליה התקינה במתחם קו ביוב עירוני לפני שנים רבות ללא ידיעת ו/או אישור הבעלים. מצד המבקשת הוגשה תכתובת עם עירית הרצליה המצביעה על הנחת קו ביוב עפ"י הודעה מתאריך לדבריו נושא זה מרתיע קונה בכוח וכראיה הציג מכתב מקונה פוטנציאלי שמסר כי "כל עוד קיים קו ביוב במתחם" אינו מעוניין ברכישת הנכס. לפיכך בשל המחלוקת עם עירית הרצליה בנושא פתרון הבעיה וחוסר ודאות לענין עלויות העתקת הביוב קבע שמאי המבקשת הפחתה בשווי המגרשים בשעור 42.3%, המשקפת דחיה בת 14 שנה לפי שעור היוון של 4%. שמאי הועדה הציג תשריט מערך הביוב של סביבת הנכס ובו סימון קו הביוב המבוטל וקטע הביוב הנותר, חתום ע"י ד. קובץ, מנהל מח' ביוב בעירית הרצליה. 11

12 ג( מתשריט זה עולה, כי במגרשים 16 א ו- 16 ב' מותקן קו ביוב ובכוונת העיריה לבטלם ולהותיר שוחת חיבור לחלקה 307 הסמוכה וקטע מהקו בתחום מגרש 16 א'. מכאן שלטענת שמאי הועדה המשמעות של הימצאות הקו היא לגבי מגרש 16 א' בלבד וגובה הפגיעה מוערך על ידו בשעור 1% משווי המגרש. במחלוקת זו קיבלתי את טענת המבקשת כי במועד הקובע יש להביא בחשבון פחת לאור קיומו של קו ביוב במתחם. סביר להניח כי כל קונה בכוח בעת שהיה עורך בדיקה במשרדי עירית הרצליה, תוך חובת גילוי נאות של רשות ציבורית, היתה זו מודיעה על המצאות קו ביוב במגרשים 16 א' ו- 16 ב'. לדעתי פגיעה כזו, גם אם מדובר בקו ביוב שאינו פוגע באפשרויות ניצול הבניה והשימוש בחצר (ממוקם בתחום קו בנין ובעומק כ- 1.5 מ'), עדיין יש בו כדי להוות גורם מרתיע לקונה בכוח. לפיכך חושבה הפחתה משווי מגרשים אלו בשעור של 10%. ( הפחתה שמאי המבקשת חישב הפחתה לגורם השיתוף (מושע) בשל העובדה כי רשומים בחלקה שני בעלים וקיימת יריבות קשה בינהם שנדונה בבתי המשפט. לדברי ב"כ המבקשת, קיבלה חברת מאיה דירות פאר בע"מ, את הזכויות בחלקה 16 עפ"י הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד בתאריך (תא /05), אך עד היום פרוק השיתוף לא התבצע וטרם נרשמו המגרשים בחלקה 16 בלשכת רשם המקרקעין בבעלותה בשלמות של חברת מאיה דירות פאר בע"מ (להלן "החברה"). נכון למועד הקובע בשנת 93, היתה חלקה 16 רשומה בבעלות שני שותפים, "החברה" ועמנואלוף חיים ורק מאוחר יותר יוחדו הזכויות במלואן ל"חברה" עפ"י הסכם השיתוף. אומדן ההשבחה מתייחס לשווי הזכויות בחלקה בשלמות ולא לזכויותיו של צד זה או אחר, עדיין בשל ריבוי בעלים צפוי קושי במימוש. זאת ועוד, מדובר ב- 6 מגרשים לבנית 22 יח"ד, בעוד שעסקאות ההשואה מתיחסות ליח"ד בודדת. לפיכך במועד הקובע בשנת 93, היה מקום לחשב הפחתה לגודל כלכלי בעת מכירה לרוכש אחד. גם אם מדובר במכירה פרטנית של כ"א מהמגרשים, אזי צפויה דחיה לשווק. לאור האמור, חושבה הפחתה בשעור 5% בגין גורם זה. 12

13 א( ב( ג( חישוב השבחה לתכנית הר/ 1656 ( שווי מצב קודם הבסיס $90,000 לדונם ברוטו, שווי החלקה במצב קודם $818,190. ( שווי במצב חדש מס' מגרש שווי מגרש ב-$ מיקום התאמות קו ביוב שווי מתואם ב-$ 284, , , , , ,375 1,947,860-5% 1,850,467-10% -10% , , , , , , א' 16 ב' 16 ג' 16 ד' 16 ה' 16 ו' סה"כ דחיה למימוש ( השבחה $ 1,850,467 - $ 818,190 $ 1,032,277 3,049,346 שווי מצב חדש שווי מצב קודם השבחה בש"ח למועד הקובע * * שער דולר יציג

14 ג. תכנית הר/ 1635 א' התכנית אושרה בתאריך ומתירה ניצול למגורים בקומת חלל גג הרעפים. תאור עמדת הועדה עמדת המבקשים 691,824 2,068,000 גובה השבחה: מהות ההשבחה: ניצול חלל הגג למגורים 123 מ"ר 67.5 מ"ר $ מ"ר 80 מ"ר $ שטח לניצול: מקדם שווי בחלל גג: שווי מבונה: אזור מגורים א' אזור מגורים מיוחד "ר "ר (1) גישת השומה שומות הצדדים מתייחסות להשבחה הנובעת רק בגין תוספת ניצול בעלית הגג. עפ"י התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965, מוגדרת ההשבחה כעליה בשווי המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. הדרך לאמוד את ההשבחה היא ההפרש בין שווי המקרקעין במצב תכנוני חדש לעומת המצב הקודם ואולם, יש מיקרים בהם ניתן לבודד את הגורם המשביח ולבחון לגביו בלבד, באם חלה השבחה. במקרה הנדון מצאתי כי לא חלה השבחה ברכיבי הנכס, למעט ההרשאה לניצול חלל גג הרעפים למגורים. ההשבחה חושבה לגבי רכיב זה בלבד, תוך הבאה בחשבון הגורמים הרלוונטיים. (2) שטחי בניה שמאי הועדה התבסס על שטח לניצול חלל הגג באזור מגורים א' 135 מ"ר ובאזור מגורים מיוחד 80 מ"ר. ושמאי המבקשת טען כי יש להפחית את פיר המדרגות. בתכנית הר/ 1635 א נאמר כי השטח המירבי המותר לשימוש בחלל גג רעפים לא יעלה על 60% משטח קומה עליונה בשטחים עיקריים. חישוב השטח בעלית הגג נגזר בשומת הועדה משטח עיקרי ואין מקום להפחתה בגין פיר מדרגות. 14

15 (3) ערכי שווי שמאי הועדה הציג נתוני עסקאות השוואה ממכרז ממ"י מתאריך (תא/ 197/2001 ) המיועדים לבניית 4 יח"ד ועל עסקת מכר מתאריך בחלקה 30 בגוש לטענתו, התמורה במכרז ממ"י משקפת שווי של $1,060 מבונה וזו של עסקת המכר בחלקה 30 בסך $933 בסך $ 950 "ר מבונה. "ר "ר. לפיכך קבע שווי ממוצע הכרעה: התבססתי על עסקאות ההשוואה הנ"ל והובא בחשבון כי שטחי הבניה המוקנים עפ"י תכניות בנין תקפות, כוללים גם בנית מרתף וחלל גג רעפים. חלקה 30 בגוש 6545 מגרשים 449 ו- 450 בגוש 6546 $260, מ"ר $ 877 "ר $ 810 $463, מ"ר $ 783 "ר מחיר זכייה שטח לבניה מחיר מכירה שטח לבניה (1 (1 שווי מבונה- "סמי רוויה" (2 התאמה בבניה שווי מבונה לקוטג' "ר $ 746 התאמה לצפיפות- 3 יח"ד "ר הערות: חישוב - שטחי בניה משוקללים (1 מגרשים 449 ו- 450 בגוש 6546 שטח משוקלל מקדם שטח מגורים חלל גג רעפים מרתף ממ"ד מרפסות/חצר 592 סה"כ שטח חלקה 30 בגוש 6545 שטח משוקלל מקדם המגרשים נרכשו ע"י אותו רוכש במכרז ממ"י, והוגשה בקשה לבניית בית משותף על שני המגרשים (היתר בניה ). מחיר הזכייה היה גבוה בשעור ניכר מממוצע ההצעות, דבר המעיד כי מדובר בקונה מיוחד. לפיכך חושבה הפחתה בשעור 5%. 15 (2

16 מקדם שווי שטחי הבניה בחלל גג רעפים הוערכו ע"י שמאי הועדה בשעור 0.85 משווי המגורים וע"י שמאי המבקשת בשעור במחלוקת זו, נקבע מקדם שווי בשעור 0.8, שכן שטחי חלל גג הרעפים האפקטיביים (בגובה מעל 1.8 מ'), יש בהם כדי תרומה גבוהה לשווי הנכס. (4) דחיה למימוש גם לגבי תכנית זו קבע שמאי המבקשת כי יש לחשב דחיה למימוש בשל העובדה כי החלקה רשומה בבעלות 2 שותפים ביניהם קיימת יריבות קשה. מהנימוקים שפורטו לעיל (עמ' 12 סע' 3- ג( )), קבעתי הפחתה בגין דחיה הנובעת מריבוי בעלים ומקשה על המימוש בשעור 3%. מאידך, הפחתה לגודל הכלכלי או דחיה לשווק שצוינו לעיל, לגביהם לא מצאתי כי יש להביאם בחשבון בשנת 2001 לאור התנהגות שוק המקרקעין בתקופה זו. (5) קו ביוב נכון למועד הקובע בשנת 2001, היה מצוי קו ביוב במגרשים 16 א' ו- 16 ב' וע"כ חושבה הפחתה בשווי המבונה במגרשים אלו בשעור 10%. (6) (7) חישוב השבחה מס' מגרש שטח מ"ר שווי מבונה $ "ר חלל גג רעפים התאמות מיקום המגרש קו ביוב שווי מתואם ב-$ 70,859 78,732 78,732 87,480 41,776 41, ,355-3% $ 387,374 1,549, א' ב' ג' ד' ה' ו' השבחה דחיה למימוש השבחה בש"ח למועד הקובע * שער דולר יציג % -10% 0.8

17 11. שומה לאור האמור, הגעתי לכלל דעה כי גובה היטל השבחה במקרקעין שבנדון בגין רצף התכניות שאושרו לאחר המועד הקובע בתאריך הוא:- היטל השבחה 1,524, ,942 תכנית משביחה תכנית הר/ 1656 מועד קובע השבחה 3,049,346 1,549, תכנית הר/ 1635 א' בתכניות האחרות לא נמצאה כדי השבחה נוספת. נספח גובה היטל השבחה לתכנית הר/ 1656 בקיזוז פיצויי הפקעה ברמה העקרונית קיזוז פיצויי הפקעה מגובה היטל ההשבחה אינו מעיניה של שומת ההשבחה. יחד עם זאת במידה ויש הסכמה מצד הצדדים לנקוט בהליך זה, מוצגת אומדן כזה והחישוב נערך בהתאם לגישה שנקטו שמאי הצדדים בשומותיהם..12 $ 1,850,467 שווי מצב חדש + $ 81,810 (1 פיצויי הפקעה $ 1,932,277 סה"כ שווי מצב חדש - $ 818,190 שווי מצב קודם $1,114,087 השבחה $ 557,044 היטל השבחה - $ 81,810 (1 פיצויי הפקעה $ 475,234 היטל השבחה לתשלום 1,403,841 בש"ח למועד הקובע * * שער דולר יציג הפקעת יתר לשטח של 909 מ"ר לפי שווי של $90 (1 "ר. ולראיה באה אני על החתום, נאוה סירקיס שמאית מכריעה 17

18 18

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדלן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שבח, ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח אהוד המאירי, שמאי

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 3 3 6 פרק א': כללי 1. זכות הקניין 2. הדין החל שער א': דיני הפקעה - כללי 7 פרק ב': חוקיות ההפקעה ותקיפת ההפקעה 9 9 10 13 13 18 20 25 26 28 40 45 פרק ג': פיצויי הפקעה 2. פסקי-דין לגבי שווי מקרקעין באזור

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- שח( 1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר שרית אלוני

קרא עוד

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן אישור: שרון סופר, ראש צוות בכירה כ"ז בשבט תשע"ב 2 בפברואר 212, קריית בן-גוריון,

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא  6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הפרשת קרקע לצורכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש

הפרשת קרקע לצורכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש ח/ 4 )יולי )9002 1 הפרשת קרקע לצורכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש בעקבות פרשת בראון מאת * משה רז כהן, עו"ד מבוא דיני החלוקה מחדש נשענים על מספר מועט של הוראות חוק הוראות סימן ז' בפרק ג' 1 לחוק התכנון והבנייה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר

רשומות ילקוט הפרסומים יא בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד 9 6815 ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים... 5970 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן... 5971 הודעה על מחיקת

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד