Microsoft Word doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word doc"

תמליל

1 ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר החלטות בר/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל מ' למשק מס' 140 במושב גאליה. בתאריך ה החליטה ועדת המשנה הנקודתית להפקיד את התוכנית בתנאים. נציגת יזם התוכנית מסרה לועדה כי ההליך התעכב בגלל הצורך באישור מע"צ, ומבקשת אורכה להפקדתה של התוכנית. בתאריך החליטה וועדה זו לתת ארכה של 90 יום להפקדת התכנית. מאז הדיון בוועדה מקודמת התכנית ע"י היזמים להפקדתה. הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הוועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. 2. בר/ 4 232/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הנדונה עניינה קביעת שימושים ותכליות בשפ"פ אשר באזור התעסוקה בכניסה לקיבוץ גבעת ברנר. השטח הנדון משמש בפועל כשטח למרכז בילוי פנאי - "בית חלומותי". בעבר אושר ע"י הועדה המקומית שימוש חורג לפעילות במקום. בתאריך הוחלט לשוב ולדון בתכנית לאחר מילוי תנאים. בתאריך התקיימה ישיבת עבודה בלשכת התכנון וסוכם כי לאחר העברת מסמכים מתוקנים תשובץ התכנית לדיון. יום לפני הדיון הועברו מסמכים מתוקנים. הוועדה לאחר ששמעה את מתכנן התוכנית ונציגת הוועדה המקומית מחליטה לאור התיאומים שהוצגו וזאת בהתאם לסיכום הישיבה מתאריך כי התכנית תשובץ לדיון בפני וועדת המשנה הנקודתית, על יזמי התכנית להשלים את כל התיאומים המצורפים תוך 60 יום. 3. לה/ 1 2/ 200/ ב/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הנדונה עניינה הוספת מבנה נוסף להוסטל קיים (לאוכלוסייה מבוגרת של עולים), סה"כ 126 יח"ד ברמלה. בתאריך החליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים. בתאריך הוחלט לתקן ה. התכנית אינה מקודמת כיום נציג משרד השיכון הודיעה כי ברצונו לקדם את התכנית לאור חשיבותה. לאור חשיבות התכנית כפי שהוצגה לוועדה ע"י נציגת עיריית רמלה ונציג משרד השיכון מחליטה הוועדה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הוועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. על יזם התוכנית למלא את תנאי הפקדת התוכנית תוך 90 יום ממועד זו. באם בתום 90

2 4. לה/ 160 א/ / 26 ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינוי יעוד חלק מחלקה (351 מ"ר) אשר ברחוב אחד העם ברמלה, מיעוד שצ"פ ליעוד מגורים ג', ביטול מבנה להריסה, שינוי חלוקת השטחים, ביטול איסור בניה בקומת הקרקע ושינוי בקווי הבנין. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. בתאריך נשלח מכתב תזכורת למתכנן התכנית ולוועדה המקומית. בתאריך נשלח מכתב תזכורת נוסף. עד היום לא מולאו התנאים להפקדה. נציגת הוועדה המקומית הודיעה כי הוועדה מתנגדת לתכנית. הוועדה שמעה את נציג היזמים שהציג היתר בנייה למקום. בתאריך החליטה הועדה כדלקמן: הועדה לאחר ששמעה את יזם התכנית מחליטה הועדה לשוב ולדון בתכנית וזאת בהשתתפות הועדה המקומית והיזם על מנת לבחון את כל הסוגיות התכנוניות כולל היתר הבנייה שהוצג בפני חברי הוועדה. טרם הדיון תבחן לשכת התכנון בהתייעצות עם היועמ"ש לוועדה המחוזית את כל הסוגיות המשפטיות בתיק זה. הוועדה תשוב ותדון בתיק תוך 60 יום. לשכת התכנון שלחה לאחרונה מכתב פניה לוועדה המקומית אשר תסביר את עמדתה בנושא ההיתר שניתן. נציגת הוועדה המקומית ציינה בדיון כי בהחלטת הוועדה המחוזית נכתב כי תנאי להוצאת היתר בניה יהיה מתן תוקף לתכנית הנדונה עד היום לא ניתן תוקף לתכנית. הוועדה המקומית חוזרת על עמדתה והיא מתנגדת לתכנית וכי היתר הבניה שניתן יצא בטעות. הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית אשר ציינה כי הוועדה המקומית מתנגדת לתכנית ויזם התכנית מחליטה לאור האמור והזמן הרב שחלף לבטל את התכנית. על הוועדה המקומית לערוך תכנית כוללת למתחם. 5. מר/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה תוספת שטח עיקרי, 70 מ"ר למבנה קיים בישוב רעות. בתאריך הוחלט להפקיד בתנאים. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך הוחלט לאשר את התכנית למתן תוקף ע"פ סעיף 108 ג' לחוק, בכפוף למילוי התנאים למתן תוקף. ב להפקדת התכנית נכתב כתנאי למתן תוקף יהיה קבלת של הוועדה המקומית בדבר אישור היתר בניה המותנה בתנאי אחד בלבד למתן תוקף לתכנית. יועמ"ש הוועדה המחוזית נתנה חוו"ד כי יש לשנות תנאי זה לאור אי בהירותו. הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית מחליטה לשנות את התנאי למתן תוקף לתכנית קבלת של הוועדה המקומית בדבר אישור היתר בניה המותנה בתנאי אחד בלבד למתן תוקף לתכנית. לתנאי למתן תוקף לתכנית יהיה קבלת אישור מהנדס לנושא יציבות המבנה ועמידה בתקנים הנדרשים. הוועדה נותנת ארכה של 90 יום לאישור התכנית, במידה ותוך 90 יום לא תאושר התכנית התכנית תבוטל. 6. מר/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הנדונה עניינה תוספת 60 מ"ר שטח בניה עקרי במבנה קיים ברחוב חרמון 18 במודיעין מכבים רעות. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. עד היום לא התקבל הפרסום בעיתונים והתכנית אינה מקודמת.יזם התכנית העביר מכתב כי ברצונו להקפיא את הטיפול בתכנית.

3 7. מר/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה תוספת שטח עיקרי, 70 מ"ר למבנה קיים בישוב רעות. בתאריך הוחלט להפקיד בתנאים.בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך הוחלט לאשר את התכנית למתן תוקף ע"פ סעיף 108 ג' לחוק, בכפוף למילוי התנאים למתן תוקף. ב להפקדת התכנית נכתב כתנאי למתן תוקף יהיה קבלת של הוועדה המקומית בדבר אישור היתר בניה המותנה בתנאי אחד בלבד למתן תוקף לתכנית. יועמ"ש הוועדה המחוזית נתנה חוו"ד כי יש לשנות תנאי זה לאור אי בהירותו. הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית מחליטה לשנות את התנאי למתן תוקף לתכנית קבלת של הוועדה המקומית בדבר אישור היתר בניה המותנה בתנאי אחד בלבד למתן תוקף לתכנית. לתנאי למתן תוקף קבלת אישור מהנדס לנושא יציבות המבנה ועמידה בתקנים הנדרשים. הוועדה נותנת ארכה של 90 יום לאישור התכנית, במידה ותוך 90 יום לא תאושר התכנית התכנית תבוטל. 8. רצ/ 13 8/ 1/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינוי ייעוד משצ"פ לשב"צ והתווית דרכי גישה בראשון לציון. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. הוועדה המקומית הודיעה בכתב כי ניתן לבטל את התכנית. 9. רצ/ 8 1/ ט/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה איתור שטח למרפאה אזורית מרכזית, איחוד חלקות, שינויי ייעוד שטח התכנית מאזור מגורים לאזור מיוחד לבנין ציבורי וקביעת הוראות בניה בראשון לציון. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. הוועדה המקומית הודיעה בכתב כי ניתן לבטל את התכנית. 10. רצ/ 12 7/ 1/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הגדלת השטח לבנין ציבורי למטרת הרחבת קריית חינוך בראשון לציון. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. הוועדה המקומית הודיעה בכתב כי ניתן לבטל את התכנית. 11. רצ/ 4 22/ 1/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינויי ייעוד משטח חקלאי לקביעת דרך בראשון לציון. בתאריך הוחלט להעביר את התכנית לדיון בולקחש"פ. בתאריך הוחלט בולקחש"פ לאשר את התכנית. הוועדה המקומית הודיעה בכתב כי ניתן לבטל את התכנית.

4 1/. 12 רצ/ 15 22/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינויי ייעוד ממגורים ב' למגרש מיוחד עבור מבנה לבנק בראשון לציון. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך הוחלט לאשר את התכנית. הוועדה המקומית הודיעה בכתב כי ניתן לבטל את התכנית. 13. רצ/ 3 29/ 1/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינויי תכנית רצ/ 2 29/ 1/ התאמתה לתמא 13 ע"י הריסת קיוסקים קיימים לקו המים ובניית שירותי חוף בראשון לציון. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. הוועדה המקומית הודיעה בכתב כי ניתן לבטל את התכנית. 14. רצ/ 32 6/ 1/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הנדונה עניינה שינויי ייעוד מאזור מגורים ג' לדרך ושצ"פ בראשון לציון בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך הוחלט לאשר את התכנית. הוועדה המקומית הודיעה כי ניתן לבטל את התכנית. 15 רנ/ 300 א/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הינה אחת מחמש תוכניות מפורטות להקמת שכונות מגורים בת אלפי יח"ד באזור הדרום מזרחי של ראש העין. בתאריך ו הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. כיום רוב התנאים מולאו והתכנית נמצאת לפני הפקדה. הוועדה מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספת בניה)לא השתנה. על היזם התוכנית למלא את התנאים שנקבעו להפקדת התכנית תוך 90 יום ממועד זו. באם בתום 90 יום ממועד זו לא תופקד התוכנית, התוכנית תבוטל מידית 16. פת/ 3 407/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינויי ייעוד מאזור מגורים ב' לשצ"פ ברחוב שפרינצק בפ"ת. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. עד היום לא קודמה התכנית למתן תוקף הוועדה לאחר ששמעה את נציג הוועדה המקומית,ולאור האמור לעיל ולאור הזמן הרב שחלף מחליטה הוועדה לדחות את התכנית.

5 17. פת/ 4 407/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינוי ייעוד ממסחר לשב"צ ושצ"פ ברחוב שפרינצק בפ"ת. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. עד היום לא קודמה התכנית. נציג הוועדה המקומית הודיעה כי ניתן לבטל את התכנית 18. פת/ 1 435/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינויי ייעוד מאזור מגורים ב' לשצ"פ ברחוב שפרינצק בפ"ת. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך הוחלט לאשר את התכנית ע"פ סעיף 108 (ג). עד היום לא קודמה התכנית למתן תוקף. 19. פת/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/ התכנית עניינה התווית רחוב הרכבת בהמשך לרחוב המכבים לכיוון צפון בפתח תקוה. התכנית מבטלת רצועה של תוואי מסילה ומייעדת אותה לדרך (כביש). רחוב הרכבת המוצע הינו ציר אורך חיוני אשר ישרת בעיקר את החלק המזרחי של מתחם צפון פ"ת,מתחם, הכולל בעיקר מגורים, אך גם חלק מאזור התעשייה סגולה. כמו כן יהווה הציר חיבור נוסף מרחוב ראשל"צ למרכז העיר. בתאריך ו הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. לאחרונה הועברו מסמכים חדשים לבדיקת לשכת התכנון. בתאריך החליטה וועדה זו לתת ארכה של 120 יום להפקדת התכנית ולא התכנית תבוטל. הוועדה לאחר ששמעה את נציגי הוועדה המקומית ומתכנן התכנית, הועדה מחליטה בהמשך ל ולאור חשיבות התכנית לעיר פ"ת לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הוועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. על יזם התוכנית למלא את תנאי הפקדת התוכנית תוך 90 יום ממועד זו. באם בתום פת/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינויי קו בנין אחורי מ 6 מטר ל 4 מטר ברחוב השרון בפ"ת. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך הוחלט לאשר את התכנית ע"פ סעיף 108 (ג). כיום התכנית בסמכות הוועדה המקומית עד היום לא קודמה התכנית למתן תוקף. 21. פת/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הנדונה עניינה קביעת הגבלת השימושים מותרים במגרש שייעודו מוסד ציבורי, ברחוב אמסטרדם בפתח תקוה, זאת לאור קרבתו למבני מגורים. יצוין שהמגרש הנדון הנו המגרש הריק האחרון באזור ולכן מעוניינת העירייה למנוע בו שימושים שיהוו מפגע סביבתי. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים בתאריך נשלחו הערות לשכת התכנון. התכנית נמצאת לפני הפקדה בפועל.

6 הוועדה לאחר ששמעה את נציג הוועדה המקומית, הועדה מחליטה בהמשך ל לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הוועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. על יזם התוכנית למלא את תנאי הפקדת התוכנית תוך 90 יום ממועד זו. באם בתום פת/ 1251 א/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה קביעת חזית מסחרית וקביעת הוראות בניה ברחוב חיים עוזר בפ"ת. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך הוחלט לאשר את התכנית ע"פ סעיף 108 (ג). עד היום לא קודמה התכנית למתן תוקף. נציג הוועדה המקומית הודיעה כי ניתן לבטל את התכנית. 23. שד/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הנדונה עניינה ביטול שביל מעבר ביעוד שצ"פ בין רחוב גלגל לרחוב גבעון, קביעתו בייעוד מגורים וצירופו למגרש (310/1 ), בצור יגאל. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך הוחלט לאשר את התכנית ע"פ סעיף 108 (ג). לאחרונה הגיעו תכניות למתן תוקף הוועדה מחליטה לאשרר החלטותיה לאישור התוכנית מיום בתנאי אישור הוועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. על יזם התוכנית למלא את תנאי אישור התוכנית תוך 90 יום ממועד זו. באם בתום 90 יום ממועד זו לא תופקד התוכנית, התוכנית תבוטל מידית. 24. שד/ 194 ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 יורד מסדר היום התכנית מסורבת 25. נת/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינויי ייעוד מגורים ג' לאזור מגורים מיוחד ותוספת שטח לשימוש בקומת הקרקע בנתניה. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך התכנית אושרה ע"פ סעיף 108 ג'. ב להפקדת התכנית נכתב כתנאי למתן תוקף יהיה קבלת של הוועדה המקומית בדבר אישור היתר בניה המותנה בתנאי אחד בלבד למתן תוקף לתכנית. יועמ"ש הוועדה המחוזית נתנה חוו"ד כי יש לשנות תנאי זה לאור אי בהירותו. הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית מחליטה לשנות את התנאי למתן תוקף לתכנית קבלת של הוועדה המקומית בדבר אישור היתר בניה המותנה בתנאי אחד בלבד למתן תוקף לתכנית. לתנאי של קבלת אישור מהנדס לנושא יציבות המבנה ועמידה בתקנים הנדרשים. הוועדה נותנת ארכה של 90 יום לאישור התכנית, במידה ותוך 90 יום לא תאושר התכנית התכנית תבוטל. 26. נת/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008

7 התכנית עניינה הסדרת מתחם איקאה ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים במתחמים ב' ו ג' וחלוקה בלבד במתחם א', שינוי ייעוד משטח תעשייה לאזור מעורב תעשייה, תעסוקה, מסחר, ודרך חדשה. שינוי ייעוד משטח שירותים עירונים לדרך חדשה, קביעת קווי בנין והוראות וזכיות בניה באזור התעשייה קריית ספיר: רחוב גיבורי ישראל בנתניה. התכליות המבוקשות באזור המעורב הן מסחר, תעשיה, תעשיה עתירת ידע, אחסנה הקשורה למשרדים ולמסחר ומשרדים. אין שינוי בזכויות המבוקשות. במהלך הדיון ציין מהנדס הועדה המקומית שלאחרונה ניתן שימוש חורג לאיקאה ל- 5 שנים נוספות. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים ובניהם כפוף לניסוח השימושים והתכליות בשטח "שירותים עירונים" המשמש לחניה כך שמחד תתאפשר שם חניה ומאידך לא תימנע אפשרות פיתוח בעתיד של שימושים ציבוריים אחרים בשטח, ויקבע מנגנון שיבטיח עמידה בתקן החניה של שטח המסחר הסמוך (איקאה). טרם הפקדת התכנית יוצג אישור ממ"י לתכנית. בתאריך נשלח מכתב תזכורת ליזמי התכנית על אי מילוי התנאים להפקדה. בתאריך אושרה ע"י הממונה על המחוז הארכת תוקף ה להפקדה עד לתאריך בתאריך התקבלו בלשכת התכנון מסמכים מתוקנים. בתאריך החליטה וועדה זו כדלקמן הוועדה לאחר ששמעה את מהנדס הועדה המקומית מחליטה כי על יזם התכנית להציג לאחר תיאום עם לשכת התכנון את המנגנון לפתרון החניה כיום ובעתיד בשטחים המיועדים לשירותים העירוניים ) וזאת בהמשך להחלטת הועדה מתאריך. ( בתאריך התקבל חוו"ד מהנדס העיר אשר הועבר לבדיקת יועצת התחבורה של הוועדה המחוזית. בתאריך הועברו תיקונים ע"פ הערות יועצת התחבורה ללשכת התכנון הוועדה לאחר ששמעה את מהנדס הוועדה המקומית ויזם התכנית מחליטה לתת ארכה של 90 יום להפקדת התכנית, וזאת לאחר תאום נושא החניה מול יועצת התחבורה של לשכת התכנון. במידה ותוך 90 יום לא תופקד התכנית, התכנית תבוטל. 27. נת/ 9 553/ א/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הכשרת מצב הקיים בפועל, לפיו נבנה הבניין הנדון שברחוב שלמה המלך 21 בנתניה בחריגה מהיתר ב- 2 קומות מגורים ובשטח נוסף שבקומת הקרקע. מטרת התכנית אישור לחלקי המבנה שלא תואמים להיתר כלהלן: קביעת 7 ק' על עמודים במקום 4 ק, קביעת 21 יח"ד במקום 13 יח"ד, קביעת קווי בנין, והריסת גדרות. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. בתאריך נשלח מכתב תזכורת ליזם התכנית. נציגת הוועדה המקומית הודיעה כי הועברו תכניות להפקדה. הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הוועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. 28. נת/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 להוריד מסדר היום נדונה בעבר טרם הסתיים תקופת ה. 29. נת/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית ענינה חטיבת קרקע בשטח של כ- 4.7 דונם המצויה בחוף הים הצפוני של נתניה. עפ"י תכנית נת/ 100 /ש/ 1 החלה על השטח מיועד השטח למגורים ג' (מלונאות או מגורים) בהיקף

8 ד'' זכויות של כ- 6,160 מ"ר (עיקרי) ובבינוי של עד 9 קומות. בשטח התכנית קיים מלון גליל בן 6 קומות. עפ"י תמ"א/ 13, מצוי שטח התכנית בתחום יעוד ל"שטח ישוב". התכנית שבנדון מציעה תוספת של 6 קומות מעל המלון הקיים (200 חדרי מלון) וכן תוספת של 80 יח"ד בבנין של 20 קומות (מזרחית למלון). בתאריך ו הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. בתאריך החליט הוולחו"פ לאשר את התכנית אך הסבה את תשומת לב הוועדה המחוזית לענין הסתירה שבין התכנית לבין הוראות תמ"מ 21. 3/ ע"פ תמ"מ 21 3/ השטח מיועד לאזור נופש פנאי ותיירות. בתאריך החליטה וועדה זו כדלקמן הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית ונציג יזמי התכנית הועדה מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. על יזם התוכנית למלא את תנאי הפקדת התוכנית תוך 90 יום ממועד זו. באם בתום 90 תנאי להפקדת התכנית התאמת התכנית להוראות תמ"מ 8 21/ 3/ ותאום עם משרד התיירות. תנאי לאישור התכנית אישור תמ"מ 8 21/ 3/ במידה ויזם התכנית רוצה לשנות את הבינוי, הנושא יבחן ע"י לשכת התכנון על אופן ההליך הסטטורי הנדרש. לאחרונה הוגשו תכניות להפקדה. הוועדה בהמשך להחלטותיה מחליטה לתת ארכה של 60 יום נוספים להפקדת התכנית. במידה והתכנית לא תופקד התכנית תבוטל. הוועדה מציינת שזו הארכה האחרונה שתינתן. הוועדה מחליטה לבטל את התנאי להפקדת התכנית, התאמת התכנית להוראות תממ/ 8 21/ 3/ והתנאי למתן תוקף אישור תממ/ 8. 21/ 3/ 30. הצ/ 3 164/ ב/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית מציעה שינוי יעוד משטח למבני ציבור (1.7 דונם) לשטח למגורים ומשטח ציבורי פתוח לדרך משולבת באבן יהודה. כמו כן מציעה התכנית תוספת של 4 יח. בתאריך ו הוחלט לשוב ולדון בתכנית. הוועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את מהנדס הוועדה המקומית, מהנדס המועצה המקומית ויזם התכנית מחליטה לאור האמור לעיל ולאור הזמן הרב שחלף והיות שלא התקבלה התייחסות המועצה המקומית לנושא פריסת השטחים הציבוריים בתחום הישוב, אין הוועדה רואה לנכון לקדם שינוי ייעוד של שטח ציבורי טרם בחינה כוללת של כל השטחים הציבוריים בישוב. על כן, מחליטה הוועדה לדחות את התכנית..31 הצ/ 10 /1 /6 ד/ התכנית הנדונה עניינה תוספת שטחי הבניה המותרים לבניה (סה"כ 185 מ"ר עקרי) במגרש בשטח 416 מ"ר ביעוד אזור מגורים א' מיוחד, ברחוב הסלעית באליכין. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. בתאריך התכנית פורסמה להפקדה ברשומות. עד היום לא הגיעו הפרסומים בעיתונים.במהלך הדיון הציגו בפני הוועדה את הפרסום בעיתונים ונאמר ע"י יזם התכנית כי ברצונו לקדם את התכנית. 1. הועדה לאחר ששמעה את נציג הוועדה המקומית ויזם התכנית מחליטה לאשרר להפקדת התכנית מיום , הוועדה מחליטה לשנות את התנאי למתן תוקף לתכנית מתנאי למתן תוקף קבלת של הוועדה המקומית בדבר אישור היתר בניה המותנה בתנאי אחד למתן תוקף לתכנית לתנאי למתן תוקף לתכנית קבלת אישור מהנדס לנושא יציבות המבנה ועמידה בתקנים הנדרשים. 2. הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הוועדה המקומית כי המצב בתחום

9 התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. על יזם התוכנית למלא את תנאי הפקדת התוכנית תוך 120 יום ממועד זו. באם בתום הצ/ 288 1/ 1/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הנדונה עניינה שינוי יעוד שפ"פ ליעוד תעשיה בהתאם למצב הקיים בפועל, הגדלת שטחי הבניה, במגרש ביעוד תעשיה אשר ברחוב האלה באזור התעשייה באבן יהודה. בתאריך הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. ניתנה ארכה להפקדת התכנית ע"י הממונה על המחוז עד לתאריך מהנדס הוועדה המקומית ציין כי הגישו הליכיים משפטיים כנגד הבנייה הבלתי חוקית. הוועדה לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הוועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. על יזם התוכנית למלא את תנאי הפקדת התוכנית תוך 90 יום ממועד זו. באם בתום טר/ 2433 ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התוכנית הינה, שינוי ייעוד חלק משצ"פ למגורים ג' וקביעת הוראות בניה בגוש 7766 ח"ח 63 62, בטירה. בתאריך ה החליטה ועדת המשנה הנקודתית להפקיד את התוכנית בתנאים. בתאריך ה החליט הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית, לתת ליזמי התוכנית אורכה להפקדתה של התוכנית עד ל בתאריך ה התקבלו עותקים להפקדה, אך התוכנית טרם הופקדה,בין היתר מכיוון, שטרם הועבר אישור נקיטת הליך משפטי בהתאם לתנאיי ההפקדה. לאחר קבלת ה פנו יזם התכנית ומזכיר הוועדה המקומית ללשכת התכנון וטענו כי יזם התכנית לא קיבל הזמנה לישיבה וכי כל התנאים להפקדת התכנית כולל הגשת כתב אישום מולאו ועל כן, מבקשים להחזיר את התכנית לדיון. בתאריך ה החליטה הועדה, שעל יזם התכנית להגיש לועדה תכנית מדידה בקנ"מ 1:250 תוך 30 יום. ובמידה ולא תוגש תכנית מעודכנת ע"י מודד מוסמך, התכנית תבוטל מיידית. בתאריך התקבל עותק מעודכן. מהנדס הועדה המקומית לתו"ב טירה הסביר לועדה את בקשתו לאור אישור פסק בוררות ע"י בית המשפט המחוזי. בתאריך החליטה וועדה זו לתת ארכה של 60 יום להפקדת התכנית. התכנית מקודמת ע"י היזם והוגשו תכניות לבדיקת לשכת התכנון. מינהל התכנון ביקש לעכב קידום תכניות בטירה המשנות ייעוד שטחים ציבוריים עד בחינת הנושא. לאחרונה התקיימה ישיבה עם מינהל התכנון לנושא שינוי שטחים ציבוריים למגורים בטירה והוחלט כי תכנית זו מקובלת על מינהל התכנון. הוועדה לאחר ששמעה את מהנדס הועדה המקומית לתו"ב טירה, מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה.

10 34. טר/ 2545 ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 תכנית עניינה ביטול שטח לבנייני ציבור והמרתו לאזור מגורים ג', קביעת בניינים בהתאם לקיים וקביעת הוראות בניה בגוש 7758 בטירה. בתאריך 27/5/04 החליטה הועדה המחוזית לאשר את התכנית למתן תוקף. בתאריך החליטה וועדה זו להעביר את התכנית לדיון במליאת הוועדה המחוזית לנושא שצ"פ למגורים. לאחר התייעצות עם מתכנן המחוז הוחלט כי ועדה זו תדון בתכנית. מינהל התכנון ביקש לעכב קידום תכניות בטירה המשנות ייעוד שטחים ציבוריים עד בחינת הנושא. לאחרונה התקיימה ישיבה עם מינהל התכנון לנושא שינוי שטחים ציבוריים למגורים בטירה והוחלט כי תכנית זו מקובלת על מינהל התכנון. הוועדה המקומית מבקשת לקדם את התכנית הוועדה לאחר ששמעה את מהנדס הועדה המקומית לתו"ב טירה, מחליטה לאשרר החלטותיה לאישור התוכנית מיום בתנאי אישור הועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. 35. טר/ / ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 תכנית הנדונה מטרתה הסדרת בית קברות זעיר משפחתי הקיים מזה דורות, והסדרת חזית מסחרית קיימת. הועדה, לאחר שבחנה את התכנית, מחליטה להפקידה רק אם ימולאו התנאים. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך אושרה התכנית ע"פ סעיף 108 ג'. מינהל התכנון ביקש לעכב קידום תכניות בטירה המשנות ייעוד שטחים ציבוריים עד בחינת הנושא. לאחרונה התקיימה ישיבה עם מינהל התכנון לנושא שינוי שטחים ציבוריים למגורים בטירה והוחלט כי תכנית זו מקובלת על מינהל התכנון. הוועדה המקומית מבקשת לקדם את התכנית הוועדה לאחר ששמעה את מהנדס הועדה המקומית לתו"ב טירה, מחליטה לאשרר החלטותיה לאישור התוכנית מיום בתנאי אישור הועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. 36. טר/ 2459 ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה שינוי ייעוד מחניה ציבורית למגורים ג' וקביעת הוראות בניה בגוש 7773 חלקי חלקות 12 בטירה. בתאריך 30/3/04 הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. בתאריך החליטה וועדה זו להעביר את התכנית לדיון במליאת הוועדה המחוזית לנושא שצ"פ למגורים. לאחר התייעצות עם מתכנן המחוז הוחלט כי ועדה זו תדון בתכנית. לאחרונה התקיימה ישיבה עם מינהל התכנון לנושא שינוי שטחים ציבוריים למגורים בטירה והוחלט כי תכנית זו מקובלת על מינהל התכנון. הוועדה המקומית מבקשת לקדם את התכנית. מאז ה התכנית לא קודמה. הוועדה לאחר ששמעה את נציגי הוועדה המקומית, מחליטה לתת ארכה של 30 יום להפקדת התכנית במידה ותוך 30 יום לא תופקד התכנית תבוטל מידית ולא ינתנו ארכות נוספות.

11 37. טר/ 2587 ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 התכנית הנדונה עניינה הסטת שביל והצרתו. התכנית מוגשת כתכנית נקודתית המהווה חלק ממסגרת תכנונית כוללת לפתרון בעיות בתכניות שאושרו בתחילת שנות התשעים בטירה. בתאריך פורסמה התכנית להפקדה ברשומות. בתאריך אושרה התכנית ע"פ סעיף 108 ג'. מינהל התכנון ביקש לעכב קידום תכניות בטירה המשנות ייעוד שטחים ציבוריים עד בחינת הנושא. לאחרונה התקיימה ישיבה עם מינהל התכנון לנושא שינוי שטחים ציבוריים למגורים בטירה והוחלט כי תכנית זו מקובלת על מינהל התכנון. הוועדה המקומית מבקשת לקדם את התכנית. הוועדה לאחר ששמעה את מהנדס הועדה המקומית לתו"ב טירה, מחליטה לאשרר החלטותיה לאישור התוכנית מיום בתנאי אישור הועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. 38. טר/ 2590 ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד דרך משולבת למגורים ג' ולשביל, קביעת הוראות וזכויות בניה בגוש 7765 ח"ח בטירה. התוכנית פורסמה להפקדה בי.פ מיום אך טרם פורסמה בעיתונות, לפיכך התוכנית אינה מופקדת. ב נקבע כי התוכנית טעונה אישור השר, מנהל התכנון ביקש התייחסות לביטול הדרך המשולבת. בתאריך החליטה וועדה זו לתת ארכה של 60 יום לאישור התכנית. התכנית עוכבה היות שמינהל התכנון דרש בחינת השטחיים הציבוריים בטירה כתנאי לקידום התכנית. לאחרונה התקיימה ישיבה עם מינהל התכנון לנושא שינוי שטחים ציבוריים למגורים בטירה והוחלט כי תכנית זו מקובלת על מינהל התכנון. הוועדה המקומית מבקשת לקדם את התכנית. הוועדה לאחר ששמעה את מהנדס הועדה המקומית לתו"ב טירה, מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום בתנאי אישור הועדה המקומית כי המצב בתחום התוכנית מהבחינה התכנונית (לא הופקדו או אושרו תוכניות בתחומה) מהבחינה הפיזית (לא נבנו מבנים חדשים לרבות תוספות בניה) לא השתנה. יום ממועד זו לא תאושר התוכנית, התוכנית תבוטל מידית. 39. טר/ 2622 ישיבת ועדת משנה ב' מספר מתאריך 24/06/2008 תכנית עניינה הצרת דרך מ- 11 מ' ל- 7 מ ' בשל בניה קיימת בתוואי הדרך בטירה. התכנית מוגשת כתכנית נקודתית המהווה חלק ממסגרת תכנונית כוללת לפתרון בעיות בתכניות שאושרו בתחילת שנות התשעים בטירה. בתאריך 30/3/04 הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים. לקראת הישיבה במשנה ב' הוגשו תכניות מתוקנות לועדה. בתאריך 19/09/2007 החליטה ועדת משנה ב על העברת התכנית לדיון במליאת הועדה המחוזית, בהתאם להנחייתו של יושב ראש הועדה המחוזית מאוגוסט 2007 בנושא שינוי יעוד משטח ציבורי לייעוד לשטח שאינו ציבורי. בתאריך התקבלה חוו"ד יועצת התחבורה בתאריך דנה וועדה זו בתכנית והחליטה להמשיך בהליכי ההפקדה בתנאים. במהלך בדיקת התכנית התברר כי ליזם התכנית אין זכות בעלים בכל שטח התכנית וכי הוא מתקשה לעמוד בהחלטת הוועדה.

12

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תת 2009-967 - יו"ר - חבר - מ"מ חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - מ"מ חבר בהשתתפות: גב' ג. אורון אדר' נ. אנג'ל מר ע. אמזלג גב' נ. יוגב גב' ו. פוהורוליס גב' ט. דבורסקי מר י. פרלשטיין

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד רמי מנוח שעור 4 התכניה: הליכי הכנת תכנית בניין עיר; ב) מי רשאי ליזום הכנת תכנית? תכנית מתאר ארצית - סעיף 51: המועצה הארצית תפרסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46 רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז 27 4548 ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 4672 גימלת ניידות 4672 מוסף מינוי נעיגי שר הבסחון במועצה הארעית

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Untitled.pages

Untitled.pages עתמ (מרכז) 2445-11-13 עוזי מלכוב נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 2445-11-13 מלכוב נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז ואח'

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים:

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: 1..2.3.4 המצאת כתבי בית דין בפקס - נגד- 1. משרד האוצר - הוועדה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה- 25.8.17 מערך תחבורה ציבורית במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה קווי שירות עירוני ים קווים בינעירוניים במסלולים ים מה בשירות העירוני? שימו לב - הקווים העירוניים

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

התכנון והפיתוח של ציר הגבעות פרופ אלישע אפרת לפתח את ציר הגבעות שלרגלי ההרים בגליל המערבי, בשומרון וביהודה ראשיתו בשנות הרעיון ה- 70, כאשר גורמי התכנו

התכנון והפיתוח של ציר הגבעות פרופ אלישע אפרת לפתח את ציר הגבעות שלרגלי ההרים בגליל המערבי, בשומרון וביהודה ראשיתו בשנות הרעיון ה- 70, כאשר גורמי התכנו התכנון והפיתוח של ציר הגבעות פרופ אלישע אפרת לפתח את ציר הגבעות שלרגלי ההרים בגליל המערבי, בשומרון וביהודה ראשיתו בשנות הרעיון ה- 70, כאשר גורמי התכנון במדינה חיפשו דרכים להעברת משקל הפיתוח אל מזרחו של

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63> חוות דעת מומחה שם המומחה: יעל דורי מענו: רח' לילינבלום 41 תל אביב אני הח"מ יעל דורי, נושאת ת.ז. מס' 22596563, נתבקשתי על ידי "אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה" לחוות דעתי מן הבחינה התכנונית ובהתאם

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד