Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc"

תמליל

1 בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן עבודתו של טכנאי א'. 0 שעות משך זמן עבודתו של טכנאי ב'. נרכז את הנתונים בטבלה: זמן קצב (הספק) העבודה טכנאי א' טכנאי ב' על-פי הנתונים, טכנאי ב' עבד ב- שעות יותר מטכנאי א', לכן נקבל את המשוואה הבאה: 0 0 = ( ) 0 0( ) = ( ) 8 60 = 0 / : 0 =, = 0 נפסול את התוצאה =, כי קצב העבודה הוא ערך חיובי, לכן =. קיבלנו כי טכנאי א' תיקן מכשירים בשעה אחת וטכנאי ב' תיקן מכשירים בשעה אחת. תשובה:., 79.6 פתרון: נסמן: מספר המ"ר שריצף פועל א' ביום עבודה אחד (קצב עבודתו של פועל א' ). ( + ) כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים 8 מספר המ"ר שריצף פועל ב' ביום עבודה אחד (קצב עבודתו של פועל ב' ). ימים משך זמן עבודתו של פועל א'.

2 8 ימים משך זמן עבודתו של פועל ב'. + נרכז את הנתונים בטבלה: זמן קצב (הספק) העבודה פועל א' פועל ב' + על-פי הנתונים, פועל א' עבד ביום אחד יותר מפועל ב', לכן נקבל את המשוואה הבאה: 8 8 = ( + ) 8( + ) 8= ( + ) + + = + + = = = 8 8 0, 8 8 נפסול את התוצאה 8 =, כי קצב העבודה הוא ערך חיובי, לכן =. כלומר, הפועל הראשון ריצף מ"ר ליום עבודה אחד והפועל השני ריצף 7 מ"ר ליום. תשובה: מ"ר, 7 מ"ר..6 פתרון: נסמן: מספר חלקי חילוף מסוג א' שהפועל מכין ביום עבודה אחד מספר חלקי חילוף מסוג ב' שהפועל מכין ביום עבודה אחד 0 ימים ימים הזמן הדרוש לפועל להכין את כל חלקי החילוף מסוג א' הזמן הדרוש לפועל להכין את כל חלקי החילוף מסוג ב' לפי הנתונים, הזמן הדרוש לפועל להכין את כל חלקי החילוף הוא 6 ימים, לכן נקבל את המשוואה הראשונה: 0 + = 6 נוסף על כך, נתון כי לאחר שהפועל הכין במשך יומיים חלקי חילוף מסוג א' ובמשך יום אחד הכין חלקי חילוף מסוג ב', הוא סיים להכין 8 חלקי חילוף. לכן המשוואה השנייה היא: + = 8 נפתור את מערכת המשוואות הבאה: 80 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

3 0 7 + = 6 :6 + = 7 + = ( 8 ) = = 8 7( 8 ) + = ( 8 ) 66 + = 8 7 ± = 0, = =, = 9. נפסול את התוצאה = 9., כי מספר חלקי החילוף הוא מספר טבעי, לכן =. נציב את =. כלומר, הפועל מכין חלקי חילוף מסוג א' או = במשוואה = 8 + ונקבל: 0 0 חלקי חילוף מסוג ב' ביום עבודה אחד. תשובה:.0,.6 פתרון: נסמן: מספר העמודים שהקלדנית תכננה להקליד ביום אחד (הקצב המתוכנן). 60 ימים משך הזמן המתוכנן לסיום העבודה. מספר העמודים שהקלדנית הקלידה ב- הימים הראשונים. מספר העמודים שנותרו להקליד. מספר העמודים שהקלדנית הקלידה ביום אחד בשלב השני (הקצב החדש). ( 60 ) ( ) 60 ימים משך זמן העבודה של הקלדנית בשלב השני. נרכז את הנתונים בטבלה: זמן קצב (הספק) העבודה בפועל מתוכנן שלב א' שלב ב' על-פי הנתונים, הקלדנית סיימה את העבודה יום אחד מאוחר יותר מהמתוכנן. לכן, נקבל את המשוואה הבאה: = + = ( ) 60( ) ( 60 ) = ( ) = 8 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

4 ± = 0, = = 8, = 0 נפסול את התוצאה 0 =, כי מספר העמודים הוא ערך חיובי, לכן = 8. הקלדנית תכננה. 60 לסיים את העבודה תוך 0 ימים 8 = תשובה : 0..6 פתרון: נסמן: ק"מ אורך הכביש שקבוצה א' סללה במשך שבוע אחד ) קצב העבודה של קבוצה א'). ק"מ אורך הכביש שקבוצה ב' סללה במשך שבוע אחד ) קצב העבודה של קבוצה ב'). שבועות שבועות הזמן הדרוש לקבוצה א' לסלול 6 ק"מ של כביש. הזמן הדרוש לקבוצה ב' לסלול 6 ק"מ של כביש. קבוצה א' עבדה במשך שבועות שבמהלכם סללה ק"מ מהכביש. קבוצה ב' עבדה במשך שבועות שבמהלכם סללה ק"מ מהכביש ובכך סיימה את סלילתו. + = לכן, המשוואה הראשונה היא: הזמן הדרוש לקבוצה ב' לסלול 6 ק"מ של כביש, גדול בשבוע מהזמן הדרוש לקבוצה א' לסלול 6 6 = 6 ק"מ של כביש. לכן המשוואה השנייה היא: נפתור את מערכת המשוואות הבאה: = = = = 6 6 = = 7 6 9( 7 ) = = = 0 : = 0 =, = 7 נציב את =. = נפסול את התוצאה 7 =, כי אורך הכביש הוא ערך חיובי, לכן 7 =. הקבוצה הראשונה סללה ק"מ במשך שבוע אחד במשוואה: = ונקבל כי 9 של עבודה והקבוצה השנייה סללה 9 ק"מ במשך שבוע אחד של עבודה. תשובה: ק"מ, 9 ק"מ. 8 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

5 אורך התעלה שהטרקטור הראשון חפר במשך שעה אחת..66 פתרון: נסמן: מ' מ' אורך התעלה שהטרקטור השני חפר במשך שעה אחת. לכן נקבל את אי השוויון 8 > + ( + ) שעות הזמן הדרוש לטרקטור א' לסיים את עבודתו. 8 שעות הזמן הדרוש לטרקטור ב' לסיים את עבודתו. + בסיום עבודתם, טרקטור ב' הקדים את טרקטור א' ביותר משעה אחת. הבא: ( + ) לפי הנתונים, > 0, לכן נכפיל את שני אגפי אי השוויון ב- ונקבל: ( + ) 8 > ( + ) > < 0. ו- = 6 הם: = אך כאמור לעיל, מתקיים > 0 ולכן + 8 8= המשוואה הריבועית 0 של אי השוויון הוא: תשובה: < 6 0<. מכאן שהפתרון. 0< < 6. < < 6.67 פתרון: נסמן: מספר הפריטים שמכין פועל א' בשעה אחת מספר הפריטים שמכין פועל ב' בשעה אחת שעות שעות הזמן הדרוש לפועל א' להכין מחצית מכמות הפריטים הזמן הדרוש לפועל ב' להכין מחצית מכמות הפריטים לפי הנתונים, הזמן הדרוש לפועל א' להכין 0 פריטים גדול בשעתיים מהזמן הדרוש לפועל ב' 0 0. = 0 פריטים. 0 0 להכין לכן נקבל את המשוואה הראשונה: נוסף על כך, נתון שאם שני הפועלים יעבדו ביחד, כעבור 6 שעות של עבודה הם יכינו ( ) פריטים. לכן המשוואה השנייה היא: =. 6 + נפתור את מערכת המשוואות הבאה: : = 0 0 = = = 9 6( + ) = :6 + = 9 8 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

6 0 0( 9 ) = ( 9 ) = 9 ± + 80 = 0, = =, = 6. = 9 = = ו- נפסול את התוצאה 6 =, כי מספר הפריטים הוא ערך חיובי, לכן קיבלנו כי פועל א' מכין פריטים בשעה, לכן הזמן הדרוש לו להכין לבד 80 פריטים הוא: 80 מכין פריטים בשעה, לכן הזמן הדרוש לו להכין לבד 80 פריטים 0 שעות =. פועל ב'. 80 הוא: 6 שעות = תשובה : 0 שעות, 6 שעות..68 פתרון: נסמן: מספר המדפים שהכין נגר ב' ביום אחד של עבודתו. מספר הפריטים שהכינו שני הנגרים בכל פעם (כל העבודה). בפעם הראשונה, נגר א' עבד במשך לבדו 6 מדפים. 7 ימים, בקצב של 8 מדפים ליום, ולכן הוא הספיק להכין מספר המדפים הנותרים שהכינו שני הנגרים ביחד בפעם הראשונה. מספר המדפים שהכינו שני הנגרים ביחד ביום אחד של עבודתם. מספר הימים ששני הנגרים עבדו ביחד בפעם הראשונה. מספר הימים ששני הנגרים עבדו ביחד בפעם השנייה. ( 6) ( 8+ ) ימים ובפעם השנייה לפי הנתונים, בפעם הראשונה העבודה בוצעה במשך + 8+ העבודה בוצעה במשך ימים. ידוע כי בפעם השנייה, העבודה בוצעה ב- ימים פחות 8+ מאשר בפעם הראשונה. לכן נקבל את המשוואה הבאה: = 7+ = 7 = = 6= ( 8+ ) : = 8+ = 6 8+ קיבלנו כי נגר ב' מכין 6 מדפים ביום. תשובה:. 6 8 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

7 .69 פתרון: בבעיות הספק המבוססות על ביצוע חלקים מהעבודה נסמן ב- את העבודה השלמה. התוצאה שתתקבל אינה תלויה בכמות העבודה ולכן אין צורך לסמן את כמות העבודה במשתנה. העבודה השלמה. נסמן: הזמן הדרוש לפועל א' לבצע לבדו את כל העבודה. ימים ( + ימים ) הזמן הדרוש לפועל ב' לבצע לבדו את כל העבודה. קצב העבודה (ההספק) של פועל א'. קצב העבודה (ההספק) של פועל ב'. + 8 החלק מהעבודה שמבוצע על-ידי פועל א' במשך 8 ימים. החלק מהעבודה שמבוצע על-ידי פועל ב' במשך ימים. + נרכז את הנתונים בטבלה: זמן קצב (הספק) לבד בפועל פועל א' פועל ב' פועל א' פועל ב' העבודה ( + ) 8 לפי הנתונים, אם פועל א' יעבוד לבדו במשך 8 ימים ואחריו פועל ב' יעבוד לבדו במשך ימים, ביחד, הם יסיימו את כל העבודה. המשוואה המתקבלת היא: 8 + = ( + ) 8( + ) + = ( + ) = + = = = 8 0 0, נפסול את התוצאה =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן =. פועל א' מבצע לבדו את כל העבודה תוך ימים ופועל ב' מבצע לבדו את כל העבודה תוך ימים =. + תשובה: ימים, ימים. 8 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

8 .70 פתרון: נסמן: דקות דקות העבודה השלמה (נפח המכלית). הזמן הדרוש לברז ב' למלא את המכלית לבדו. הזמן הדרוש לברז א' למלא את המכלית לבדו. ( + 0) קצב העבודה של ברז ב'. קצב העבודה של ברז א'. + 0 החלק מהעבודה שבוצע על-ידי ברז ב' תוך דקות. החלק מהעבודה שבוצע על-ידי ברז א' תוך דקות. + 0 נרכז את הנתונים בטבלה: זמן קצב (הספק) העבודה לבד בפועל ברז א' ברז ב' ברז א' ברז ב' לפי הנתונים, שני הברזים מילאו ביחד את המכלית תוך דקות. לכן נקבל את המשוואה הבאה: + = ( + 0 ) + ( + 0 ) = ( + 0 ) + 0 ± = = 0, = = 0, = 6 נפסול את התוצאה 6 =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן = 0. ברז ב' ממלא לבדו את המכלית תוך 0 דקות. ברז א' ממלא לבדו את המכלית תוך 0 דקות= תשובה: 0 דקות, 0 דקות. 86 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

9 .7 פתרון: נסמן: העבודה השלמה (כמות המים בבריכה מלאה). שעות. קצב העבודה של ברז א'. החלק מהעבודה שבוצע על-ידי ברז א' תוך קצב העבודה של ברז ב'. 9 + קצב העבודה של שני הברזים יחד. 9 שעות משך הזמן בו שני הברזים היו פתוחים יחד. + החלק מהעבודה שבוצע על-ידי שני הברזים יחד. 9 בהתאם לכך, נקבל את המשוואה הבאה: = + = = 6 = 9 6 תחילה, ברז א' מילא את הבריכה לבדו במשך שעות. לאחר מכן, שני הברזים מילאו יחד את הבריכה במשך שעות נוספות. לכן הבריכה התמלאה תוך 8 שעות. תשובה: 8 שעות..7 פתרון: נסמן: שעות העבודה השלמה. הזמן הדרוש לטרקטור א' לחרוש לבד את השדה. ( + שעות ) הזמן הדרוש לטרקטור ב' לחרוש לבד את השדה. קצב העבודה של טרקטור א'. קצב העבודה של טרקטור ב'. + החלק מהעבודה שבוצע על-ידי טרקטור א' במשך שעות. החלק מהעבודה שבוצע על-ידי טרקטור ב' במשך שעות. + לפי הנתונים, שני הטרקטורים חרשו 77.% מהשדה. לכן נקבל את המשוואה הבאה: 87 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

10 ( ) + + = + + = 0 + 0( + ) + 60 = ( + ) = ± = 0, = = 8, = 6 0 נפסול את התוצאה: =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן = 8. טרקטור א' יכול לחרוש לבד את כל השדה במשך 8 שעות. טרקטור ב' יכול לחרוש לבד את כל השדה במשך 0 שעות=. 8+ תשובה: 8 שעות, 0 שעות. פתרון:.7 נסמן: ימים ימים העבודה השלמה (מספר הכיסאות בסך-הכל). הזמן הדרוש לנגר ב' לבצע את כל העבודה. הזמן הדרוש לנגר א' לבצע את כל העבודה. קצב העבודה של נגר ב'. קצב העבודה של נגר א'. ( + ) החלק מהעבודה שמבוצע על-ידי שני הנגרים יחד במשך 0 ימים. + לפי הנתונים, שני הנגרים יחד, במשך 0 ימים, יכולים להכין מספר כיסאות הגדול פי מהמספר המקורי. לכן נקבל את המשוואה הבאה: 0 + = ( + ) 0( + ) + 0 = ( + ) = = 0 =, = נפסול את התוצאה =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן =. נגר ב' מכין את כל הכיסאות תוך ימים ונגר א' מכין את כל הכיסאות תוך ימים=. + תשובה: ימים, ימים. 88 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

11 .7 פתרון: נסמן: שעות העבודה השלמה ) נפח הבריכה). הזמן הדרוש לצינור א' למלא את הבריכה. ( שעות ) הזמן הדרוש לצינור ב' לרוקן את הבריכה. קצב העבודה של צינור א'. קצב העבודה של צינור ב'. החלק מהעבודה שבוצע על-ידי צינור א' במשך שעות. החלק מהעבודה שבוצע על-ידי צינור ב' במשך שעות. לפי הנתונים, כאשר הבריכה הייתה מלאה ב- מנפחה, פתחו את שני הצינורות. במשך שעות, צינור א' מילא את הבריכה וצינור ב' ריקן אותה, כתוצאה מכך הבריכה התרוקנה. לכן נקבל את המשוואה הבאה: + = 0 ( ) ( ) + ( ) = 0 + = = = = 0 0 6, נפסול את התוצאה =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן = 6. צינור א' ממלא לבדו את הבריכה ב- 6 שעות. צינור א' מרוקן לבדו את הבריכה ב- שעות. תשובה: 6 שעות, שעות..7 פתרון: נסמן: שעות ( + שעות ) שעות העבודה השלמה (נפח הבריכה). הזמן הדרוש לברז א' למלא לבדו את הבריכה. הזמן הדרוש לברז ב' למלא לבדו את הבריכה. הזמן הדרוש לברז ג' למלא לבדו את הבריכה. קצב העבודה של ברז א'. + קצב העבודה של ברז ב'. קצב העבודה של ברז ג'. 89 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

12 נרכז את הנתונים בטבלה הבאה: זמן קצב (הספק) העבודה לבד בפועל ברז א' ברז ב' ברז ג' ברז א' ברז ב' ברז ג' היה פתוח ברז א' היה פתוח במשך שעה, פעל בקצב של ולכן מילא מהבריכה. ברז ב' במשך שעתיים, פעל בקצב של ומילא מהבריכה. ברז ג' היה פתוח במשך + + שעות, פעל בקצב של ומילא מהבריכה. מתקבלת המשוואה הבאה: ( ) = = + ( + ) + 6+ ( + ) = ( + ) = + 6 8± = 0, = =, = 6 נפסול את התוצאה =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן ב- שעות. ברז ב' ממלא אותה ב- 6 שעות, וברז ג' ב- 8 שעות. תשובה: שעות, 6 שעות, 8 שעות. =. ברז א' ממלא לבדו את הבריכה 90 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

13 שעות, הם יחרשו.76 פתרון: נסמן: שעות שעות העבודה השלמה (שטח השדה). הזמן הדרוש לטרקטור א' לחרוש לבדו את כל השדה. הזמן הדרוש לטרקטור ב' לחרוש לבדו את כל השדה. קצב העבודה של טרקטור א'. קצב העבודה של טרקטור ב'. החלק מהעבודה שמבוצע על-ידי טרקטור א' ב- שעות. החלק מהעבודה שמבוצע על-ידי טרקטור ב' ב- שעות. לפי הנתונים, אם הטרקטור הראשון יעבוד שעות והטרקטור השני יעבוד את כל השדה. נוסף על כך, לכן המשוואה הראשונה היא: + = נתון שאם שני הטרקטורים יעבדו ביחד במשך שעתיים, הם יחרשו 9 לכן המשוואה השנייה היא: = + 9 נפתור את מערכת המשוואות הבאה: נחבר את שתי המשוואות ונקבל: מהשדה. + = + = 0 + = ( ) = 9 9 = = = = = 6 9 שעות. טרקטור ב' יכול לחרוש לבדו את כל נציב את = 9 במשוואה + = ונקבל: טרקטור א' יכול לחרוש לבדו את כל השדה ב- 6 השדה ב- 9 שעות. תשובה: 6 שעות, 9 שעות. 9 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

14 .77 פתרון: נסמן: העבודה השלמה. שעות הזמן הדרוש לפועל א' לבצע לבדו את כל העבודה. שעות הזמן הדרוש לפועל ב' לבצע לבדו את כל העבודה. קצב העבודה של פועל א'. קצב העבודה של פועל ב'. נרכז את הנתונים בטבלה הבאה: זמן קצב (הספק) העבודה לבד פועל א' פועל ב' שלב שלב פועל א' פועל ב' פועל א' 6 6 לפי הנתונים, בשלב פועל ב' פועל א' עבד לבדו במשך בקצב של שעות, 6 וביצע 6 מהעבודה. פועל ב' עבד לבדו במשך שעות, בקצב של וביצע מהעבודה. בסופו של שלב זה, שני הפועלים סיימו את כל העבודה. לכן המשוואה הראשונה היא: בשלב 6 + = לבדו במשך פועל א' עבד לבדו במשך בקצב של שעות, וביצע שעות וביצע מהעבודה. הם ביצעו ביחד 6% מהעבודה. עבד פועל ב' מהעבודה, לכן המשוואה 9 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

15 6 + = = + = = ( ) = = = 0 + = = 0 0 השנייה היא: נפתור את מערכת המשוואות הבאה: נחבר את שתי המשוואות ונקבל: מצאנו כי פועל א' מבצע לבדו את כל העבודה במשך שעות ופועל ב' מבצע לבדו את כל העבודה במשך 0 שעות. קצב העבודה של שני הפועלים, כאשר הם עובדים יחד, הוא: + = : = = 60 שעות לכן הזמן הדרוש הוא: שעות. תשובה: 8.78 פתרון: נסמן: העבודה השלמה. שעות הזמן הדרוש לפועל א' לבצע לבדו את כל העבודה. שעות הזמן הדרוש לפועל ב' לבצע לבדו את כל העבודה. קצב העבודה של פועל א'. קצב העבודה של פועל ב'. וביצע לפי הנתונים, בשלב פועל א' עבד לבדו 8 שעות, בקצב של מהעבודה. מהעבודה. בשלב, שני הפועלים ביצעו = 00 פועל ב' עבד לבדו שעות, בקצב של וביצע 70% מהעבודה. לכן המשוואה הראשונה היא: 9 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

16 בשלב, שני הפועלים עבדו יחד במשך שעתיים וביצעו ).% = 70% 9.% ( לכן המשוואה השנייה היא: מהעבודה.. + = = 00 + = = ( ) = = = = = = = נפתור את מערכת המשוואות הבאה: נחבר את שתי המשוואות ונקבל: פועל א' יכול לבצע לבדו את כל העבודה במשך העבודה במשך 0 שעות. תשובה: 6 שעות, 0 שעות. שעות ופועל ב' יכול לבצע לבדו את כל.79 פתרון: העבודה השלמה. נסמן: הזמן הדרוש לנגר א' לבצע לבדו את כל העבודה. שעות הזמן הדרוש לנגר ב' לבצע לבדו את כל העבודה. שעות קצב העבודה של נגר א'. קצב העבודה של נגר ב'. לפי הנתונים, נגר א' עבד שעות בקצב של שעה אחת אחרי נגר א', לכן עבד שעתיים בקצב של ולכן ביצע וביצע מהעבודה. נגר ב' ניגש לעבודה מהעבודה. בשלב הראשון, + = 0 0 שני הנגרים ביצעו מהעבודה. לכן המשוואה הראשונה היא: 9 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

17 לאחר גמר העבודה, התברר שכל אחד מהנגרים ביצע מחצית מהעבודה. נגר א' מבצע את כל העבודה במשך שעות ולכן הוא מבצע מחצית מהעבודה במשך שעות. באופן דומה, נגר ב' מבצע מחצית מהעבודה במשך שעות. משך זמן העבודה של נגר א' היה גדול בשעה ממשך זמן העבודה של נגר ב'. לכן המשוואה השנייה היא: = נפתור את מערכת המשוואות הבאה: + = = = = = + = ( + ) = ( + ) = + 78 ± = 0, = = 8, = 0. = + 8= = ו- 0 נפסול את התוצאה =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן 8 נגר א' יכול לבצע לבדו את העבודה ב- 0 שעות. נגר ב' יכול לבצע לבדו את העבודה ב - 8 שעות. תשובה: 0 שעות, 8 שעות..80 פתרון: נסמן: שעות שעות העבודה השלמה (נפח הבריכה). הזמן הדרוש לברז א' למלא לבדו את הבריכה. הזמן הדרוש לברז ב' למלא לבדו את הבריכה. קצב העבודה של ברז א'. קצב העבודה של ברז ב'. על-פי הנתונים, בשלב הראשון ברז א' פעל במשך שעתיים, בקצב של וביצע מהעבודה. 9 = מהעבודה. ברז ב' פעל במשך = + שעות, בקצב של וביצע 9 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

18 9 + = מכאן שהמשוואה הראשונה היא: ברז א' ממלא לבדו את הבריכה במשך שעות. בשלב השני, הוא ביצע 0% מהעבודה במשך 0. שעות. באופן דומה, ברז ב' ביצע 60% מהעבודה במשך 0.6 שעות. בשלב השני, הבריכה התמלאה תוך 7 שעות. לכן המשוואה השנייה היא: = נפתור את מערכת המשוואות הבאה: = + = + 9 = + = = = = + = + = + = = = , 9 6 = =, = = 8 ו- 6 נציב את הערכים של במשוואה = ונקבל : ברז א' ממלא לבדו את הבריכה ב- שעות וברז ב' הבריכה ב- 8 שעות וברז ב' ב- שעות. 6 תשובה: 9 שעות או שעות; ב- 9 או ברז א' ממלא לבדו את שעות. 6 8 שעות, שעות,.8 פתרון: נסמן: העבודה השלמה. שעות הזמן הדרוש לפועל א' לבצע את כל העבודה לבדו. שעות הזמן הדרוש לפועל ב' לבצע את כל העבודה לבדו. קצב העבודה של פועל א'. קצב העבודה של פועל ב'. בשלב הראשון, פועל א' עובד במשך שעות בקצב של פועל ב' עובד במשך שעות בקצב של ומבצע ומבצע מהעבודה. באופן דומה, מהעבודה. שני הפועלים מספיקים לבצע 96 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

19 6.% מהעבודה ב- שעות. לכן המשוואה הראשונה היא: 6. + = 00 7% מהעבודה שעות. בשלב השני, הוא מבצע פועל א' מבצע לבדו את כל העבודה במשך במשך 0.7 שעות. ידוע שהזמן הדרוש לפועל ב' לבצע 7% מהעבודה, גדול בשעה מהזמן הדרוש לפועל ב' לבצע את כל העבודה. לכן המשוואה השנייה היא: 0.7 = נפתור את מערכת המשוואות הבאה: 6. + = 8 + = + = = = = + = 8 + = = = 0 =, = 8 = במשוואה = ונקבל: < 0 =, נפסול את התוצאה הנ"ל, מאחר נציב את פועל א' יכול לבצע. = וזמן הוא ערך חיובי. נציב את = במשוואה = ונקבל: 8 לבדו את כל העבודה ב- שעות ופועל ב' ב- 8 שעות. תשובה: שעות, 8 שעות. 6.8 פתרון: נסמן: העבודה השלמה. שעות הזמן הדרוש למכונה א' לבצע לבדה את כל העבודה. שעות הזמן הדרוש למכונה ב' לבצע לבדה את כל העבודה. קצב העבודה של מכונה א'. קצב העבודה של מכונה ב'. בשלב הראשון, מכונה א' ייצרה החילוף במשך מחלקי החילוף במשך שעות ומכונה ב' יצרה מחלקי שעות. המכונות עבדו במשך 0 שעות, לכן המשוואה הראשונה היא: 6 97 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

20 + = בשלב השני, מכונה א' עבדה במשך 9 שעות, בקצב של וביצעה מהעבודה. באופן דומה, 9 מכונה ב' עבדה במשך 9 שעות בקצב של וביצעה מהעבודה. החלק מהעבודה שבוצע על- ידי שתי המכונות, בשלב השני, הוא: =. לכן המשוואה השנייה היא: = נפתור את מערכת המשוואות הבאה: + = = 0 = = = + = 8( 0 ) + 8 = ( 0 ) = 0 + = + = = = : , = 0 נציב את ערכי ו- במשוואה ונקבל: = 0 = 7, = 0 = 0 מכונה א' יכולה לבצע לבדה את כל העבודה ב- שעות ומכונה ב' ב- 7 שעות; או מכונה א' יכולה לבצע לבדה את כל העבודה ב- שעות ומכונה ב' ב- 0 שעות. תשובה: שעות, 7 שעות או שעות, 0 שעות..8 פתרון: נסמן: העבודה השלמה. מספר הפועלים בקבוצה. שעות הזמן הדרוש לקבוצת הפועלים לבצע את כל העבודה. מהעבודה, קצב העבודה של פועלים הוא, לכן הקבוצה יכולה לבצע ב- שעות 0 0 כלומר לבצע את כל העבודה. לכן המשוואה הראשונה היא: 0 = על-פי הנתון, הקבוצה עבדה במשך שעתיים כמתוכנן, בקצב של וביצעה מהעבודה כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

21 ( לאחר שעזבו שני פועלים, נותרו בקבוצה ( מאוחר יותר מהמתוכנן, כלומר שאר הפועלים עבדו במשך לכן המשוואה השנייה היא: פועלים, אשר סיימו את העבודה שעה וחצי + = שעות. + = 0 0 = 0 = ( ) = = 0 0 = 0 = = = 0 קיבלנו מערכת של שתי משוואות: = 0 (. + ). + = 0. + = 60 = = 0 = 6, = = 6. כלומר 0 =, משום שמספר הפועלים הוא מספר טבעי ולכן נפסול את התוצאה 6 פועלים. בהתחלה היו בקבוצה 6 פועלים. תשובה:.8 פתרון: נסמן: העבודה השלמה (כמות הברגים שהוזמנה). קצב העבודה (ההספק) של כל אחת מהמכונות שבמפעל. מספר המכונות שביצעו את ההזמנה בהתחלה. מספר המכונות שסיימו את העבודה. ( + ) ימים ימים הזמן המתוכנן לביצוע הזמנה בהתחלה. משך זמן ביצוע ההזמנה בפועל. ( ) 99 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

22 , לכן ב- קצב העבודה של מכונות הוא ימים (כמתוכנן) המפעל יכול לבצע מהעבודה, כלומר לבצע את כל ההזמנה. מכאן שהמשוואה הראשונה היא: = על-פי הנתון, מכונות עבדו במשך ימים כמתוכנן ולכן ביצעו מההזמנה. לאחר מכן, גדל מספר המכונות ב- וכתוצאה מכך, העבודה הסתיימה ב- ימים מוקדם מהמתוכנן, כלומר + מכונות סיימו את ביצוע ההזמנה תוך 6 = ימים. ( + )( 6) + = ( ) = = ( + )( 6) + ( + )( 6) = + = = = = = ( ) מכאן שהמשוואה השנייה היא: נפתור מערכת המשוואות הבאה: = = = + = 0 = + = + = = = 0 0 0,. = = = = 9 נפסול את התוצאה = קיבלנו שבהתחלה עבדו, משום שמספר הפועלים הוא מספר טבעי ולכן מכונות ושבפועל העבודה נמשכה = ( 9 ימים. 6) תשובה: מכונות, 6 ימים. 00 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

23 ..8 פתרון: נסמן: שעות שעות העבודה השלמה ) המרחק בין A ל- ). B הזמן הדרוש לרכבת א' להגיע מ- A ל-. B הזמן הדרוש לרכבת ב' להגיע מ- B ל-. A מהירותה של רכבת א'. מהירותה של רכבת ב'. במהירות ולכן עברה מהמרחק שבין. B ל- A 8 בשלב הראשון, רכבת א' נסעה במשך. שעות,. רכבת ב' עברה מהמרחק שבין מהמרחק כולו ולכן שתי.. + = 8 A ל-. B באופן דומה, לפי הנתונים, כעבור. שעות, המרחק בין שתי הרכבות היה ( = ) 8 8 הרכבות עברו ביחד מהדרך. המשוואה הראשונה היא: נוסף על כך, נתון שרכבת א' הגיעה ל- B שעתיים לפני שרכבת ב' הגיעה ל-. A כלומר, הזמן הדרוש לרכבת ב' להגיע ליעדה, גדול בשעתיים מהזמן הדרוש לרכבת א' להגיע ליעדה. לכן המשוואה השנייה היא: = נפתור את מערכת המשוואות הבאה:.. + = 8 + = 8 ( + ) + = ( + ) = + = = 0 + = 0 =, = 6 = = +. לרכבת א' נפסול את התוצאה =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן = ומכאן: 6 דרושות שעות בכדי לעבור את המרחק בין A ל- B ולרכבת ב' דרושות 6 שעות בכדי לעבור את המרחק הנ"ל. תשובה: שעות, 6 שעות. 0 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

24 .86 פתרון: נשרטט סקיצה: נסמן: C נקודת המפגש של שני הרוכבים. העבודה השלמה ) המרחק בין A ל-.( B. B ל- A שעות הזמן הדרוש לרוכב א' להגיע מ-. A ל- B שעות הזמן הדרוש לרוכב ב' להגיע מ- A C B מהירותו של רוכב א'. מהירותו של רוכב ב'. לפי הנתונים, רוכב א' עבר את הקטע CB במשך שעות, לכן את הקטע AC הוא עבר שעות. רוכב ב' עבר את הקטע AC במשך שעות, לכן את הקטע BC הוא במשך עבר במשך שעות. שני הרוכבים יצאו בו-זמנית זה לקראת זה ועד הפגישה הם היו בדרך במשך פרק זמן שווה. לכן המשוואה הראשונה היא: רוכב א' עבר את הדרך AC במהירות קבועה של הוא: = במשך שעות, לכן המרחק AC ( ) המרחק. רוכב ב' עבר את הדרך BC במהירות קבועה של במשך ( ). AC הוא: נפתור את מערכת המשוואות הבאה: המשוואה השנייה היא: שעות, לכן + = 0 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

25 7 = = = = + = + = 7 = = = = = = = 0 =, = במשוואה שעות, רוכב ב' = =. נציב את נפסול את התוצאה =, כי זמן הוא ערך חיובי, לכן 7 + = ונקבל: =. רוכב א' עובר את המרחק בין A ל- B במשך 6 עובר את המרחק הנ"ל ב- שעות. שעות. שעות, תשובה: 0 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו,

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

המחלקה למתמטיקה Department of Mathematics פרויקט מסכם לתואר בוגר במדעים )B.Sc( במתמטיקה שימושית שברים משולבים וקירובי פדה ריאן סלאח אלדין Continued fr

המחלקה למתמטיקה Department of Mathematics פרויקט מסכם לתואר בוגר במדעים )B.Sc( במתמטיקה שימושית שברים משולבים וקירובי פדה ריאן סלאח אלדין Continued fr המחלקה למתמטיקה Departmet of Mathematics פרויקט מסכם לתואר בוגר במדעים )BSc( במתמטיקה שימושית שברים משולבים וקירובי פדה ריאן סלאח אלדין Cotiued fractios ad ade approimatio Raya Salah Alde פרויקט מסכם לתואר

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

היוזמה לתחבורה ציבורית בת קיימא קדימה-צורן, תל מונד ולב השרון

היוזמה לתחבורה ציבורית בת קיימא קדימה-צורן, תל מונד ולב השרון תחבורה ציבורית בת קיימא אשכול לב השרון בתנועה היוזמה לתחבורה בת קיימא אשכול לב השרון איפה? הגוש 80,000~ תושבים קשרים פנימיים וחיצוניים חזקים: מוסדות חינוך אזוריים מתחמי קניות ובילוי משותפים יעדים דומים

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד