bk mail

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "bk mail"

תמליל

1 מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK

2 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה )

3 תוכן: בטיחות מבוא סקירת המערכת כיצד מנקה המנקה הרובוטי את הבריכה שלך תנאי הפעלה רכיבים המנקה והחלקים העיקריים יחידת הכוח והבקרה תפעול לפני השימוש הראשון הכנסת המנקה הרובוטי למים התחלת מחזור הניקוי של המנקה הרובוטי עצירת פעולת המנקה הרובוטי משיכת המנקה הרובוטי מהמים תחזוקה ניקוי המסננים אחסון המנקה הרובוטי בדיקת מדחף יציאת המים תכנות המנקה הרובוטי לוח הבקרה - לחצנים ומחוונים לחצנים שטוחים השימוש בקוצב זמן חיצוני פתרון בעיות שלט רחוק סקירת השלט הרחוק השימוש בשלט הרחוק עגלת Caddy (אופציונלית) סקירה הרכבת העגלה Caddy העמסת המנקה הרובוטי על עגלת Caddy Trolly (אופציונלי) סקירה הרכבת עגלת Trolly הוראות בטיחות חשובות נא לקרוא את כל ההוראות ולפעול לפיהן זהירות: אין לחבר את ספק הכוח לשקע מוארק או אין להעביר את מנקה הבריכה למצב "ON" אם הוא אינו שקוע לחלוטין במים. הפעלת המנקה מחוץ למים תגרום נזק חמור באופן מיידי ותביא לאובדן אחריות. יש לאפשר למנקה להישאר בבריכה למשך 15 עד 0 דקות לאחר סיום מחזור הניקוי. זה יאפשר למנועים להתקרר כראוי. אין להשאיר את המנקה בבריכה כל הזמן. יש לזכור תמיד להעביר את ספק הכוח למצב "OFF" ולנתק אותו משקע החשמל לפני הוצאת המנקה מהבריכה. אזהרה: אין להשתמש במנקה כאשר יש אנשים בבריכה. לשימוש בבריכת שחייה בלב הערת בטיחות - הערת בטיחות - יש להזין את היחידה מפסק פחת בעל רגישות שאינה עולה על 30 מיליאמפר. - החיבור למעגל חשמל צריך להיות תואם לחוק ותקנות החשמל. - הפעלה שגויה של היחידה עלולה לגרום דליפה של חומרי סיכה. - אם כבל החשמל פגום, הוא חייב להיות מוחלף על ידי נציג השירות של היצרן או אדם מוסמך ומיומן על מנת למנוע סיכונים. המכשיר הזה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת פיקוח או שניתנה להם הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם. יש להשגיח על הילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר. אזהרה: מפסק פחת חייב להיות מותקן להגנת שקע החשמל שלך ולמניעת אפשרות התחשמלות כלשהי. נא לשמור את ההוראות האלה 3

4 מבוא רכיבים 1 1 סקירת המערכת הניקוי הרובוטי מטאטא את רצפת הבריכה ואת הדפנות כדי לאסוף לכלוך ופסולת לתוך המסננים הפנימיים שלה. המדריך למשתמש הזה מסביר כיצד להפעיל את המנקה הרובוטי, כולל ניקוי, תחזוקה ואחסון. 5 ה ע ר ה: המדריך הזה סוקר מספר דגמים של מנקה רובוטי. קיימים כמה שינויי ברכיבים לפי הדגם המסוים כיצד מנקה המנקה הרובוטי את הבריכה שלך לאחר הכנסת המנקה הרובוטי בבריכה והפעלתו, הוא פועל בהתאם לתכנית שנקבעה באמצעות יחידת הכוח והבקרה. המנקה הרובוטי נע לאורך הרצפה והדפנות של הבריכה, מכסה את כל שטח רצפת הבריכה והדפנות. כאשר המנקה הרובוטי סיים את התכנית שלו, הוא נשאר בלתי פעיל על רצפת הבריכה. 10 אופציונלי 1) ידית ) צד יציאה עליון 3) שחרור נעילת המסנן 4) מכסה מסנן 5) מנגנון נעילת הידית 6) זחל הנעה 7) מברשת קרצוף 8) גוף היחידה 9) כניסת מים 10) ספק הכוח אופציונלי: 11) שלט רחוק (1 עגלת Trolley (13 עגלת "Caddy 14) קוצב זמן חיצוני (נרכש בנפרד) ה ע ר ה: הטיפוס על הדפנות הינה תכונה אופציונלית. כאשר תכונת הטיפוס על דפנות מופעלת, המנקה הרובוטי מטפס על הדופן במרווחים על פי התכנית הפנימית שלו. יכולת המנקה הרובוטי לטפס על מדרגות בבריכת השחייה כפופה לגאומטריה ולחומר המדרגות. תנאי פעולה המנקה הרובוטי מיועד לשימוש בבריכות שחייה בתנאים הבאים: - טמפרטורה בתחום,13 C-35 C טמפרטורה מומלצת בתחום. C-3 C - ערך הגבה ph של המים: ריכוז הכלור: הבריכה מתוחזקת לפי הוראות יצרן הבריכה. (ריכוז מומלץ: (ppm -4 הערה: אי שמירה על הבריכה בהתאם לתנאי ההפעלה המומלצים עלולה למנוע את פעולתו התקינה של המנקה הרובוט. יש להוציא את מנקה מהמים בעת ביצוע "טיפול בהלם כימי" למי הבריכה. 4

5 רכיבים תפעול יחידת כוח ובקרה יחידת הכוח והבקרה מחוברת למנקה הרובוטי באמצעות הכבל הצף. היחידה מוזנת מזרם חילופין (1) ומספקת מתח נמוך מאד ופקודות ליחידת הניקוי דרך שקע היציאה (). ליחידה יש לוח בקרה (3) עם אמצעי בקרה מגוונים להפעלת המנקה הרובוטי. 1 3 תוכן קופסת האריזה המנקה הרובוטי ארוס בקופסה המכילה: - מנקה רובוטי וכבל צף - יחידת כוח ובקרה - מדריך למשתמש בהתאם לדגם שנרכש, האביזרים הבאים עשויים להיות כלולים באריזה: - שלט רחוק - עגלת Caddy - עגלת Trolley - אביזרים נוספים הסרת כיסויי המברשות המנקה הרובוטי מסופק עם כיסוי מגן מעל מברשות הקרצוף. יש להסיר בזהירות את כיסויי הניילון שעל מברשות הקרצוף. זהירות: אין להשתמש בכלי חד להסרת הכיסוי על מנת למנוע נזק למברשות. התאמת הידית הצפה בדגמים מטפסי דפנות, יש לכוונן את הידית צפה: 1. יש ללחוץ על כפתור הנעילה (1 או על פי הדגם) כדי לשחרר את נעילת הידית.. יש למקם את הידית (3) באלכסון במיקום מרבי. 3. יש לחזור על השלבים 1 וגם בצד השני של יחידת הניקוי. 1 3 Handle lock vertical Handle lock horizontal 5

6 תפעול Chlorine -4 ppm ph Temp C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור טמפרטורה כלור NO SWIM לשחות 3.6 מטר 1 ס מ (4.7 אינץ ) מיקום יחידת הכוח והבקרה 4. יש למקם את יחידת הכוח והבקרה במרחק של 3.6 מטר לחפות מהבריכה ולפחות 1 ס"מ מעל פני השטח. זהירות: אסור לחשוף את יחידת הכוח והבקרה למים או לאור שמש ישיר. 5. שחרר את רצועות קשירת הכבל המקבעות את הכבל במשלוח על ידי לחיצה על התפס הפלסטי שברצועה. לפני הכנסת יחידת הניקוי למים 1. יש לוודא שאין אנשים בבריכה.. יש לוודא שהמסננים נקיים. 3. יש לוודא שתנאי הבריכה מתקיימים, (ראה "תנאי תפעול"). הכנסת יחידת הניקוי למים 1. יש לפרוס את הכבל הצף. מומלץ לפרוש את הכבל לאורך השווה לאלכסון הבריכה ועוד שני מטרים.. יש להכניס את יחידת הניקוי לבריכה. 3. יש לתת למנקה הרובוטי לשקוע לתחתית הבריכה. אין להתחיל את הפעלת הרובוט בטרם הוא התיישב בתחתית הבריכה. 4. יש לפרוס את הכבל הצף על פני הבריכה. יש לוודא שרק אורך הכבל הנדרש נפרס על פני הבריכה. יש להחליק פיתולים או קשרים בכבל. יש לגלגל אורך כבל עודף מחוץ לבריכה ליד יחידת הכוח והבקרה. 5. יש לחבר את הכבל הצף (A) לשקע (B) שנמצא ביחידת הכוח והבקרה. זהירות: הפעלת המנקה מוץ למים תגרום נזק חמור באופן מיידי ותביא לאובדן אחריות. 6

7 תפעול תפעול אופציונאלי התנעת המנקה הרובוטי יש לחבר את יחידת הכוח והבקרה לשקע חשמל (1). הנורית "Operation" LED דולקת (4) קבוע והמנקה הרובוטי מתחיל את תכנית הניקוי. אם יחידת הכוח והבקרה כבר מחוברת לשקע החשמל, נורית ההפעלה "Operation" מהבהבת (5) כדי לציין שהמנקה הרובוטי נמצא במצב המתנה. יש ללחוץ על לחצן הפעולה (6). הנורית "Operation" LED תדלק (6) והמנקה הרובוטי מתחיל את תכנית הניקוי. הערה: כאשר הנורית (3) Filter Check (אופציונלית בדגמים מסוימים) דולקת, חייבים לנקות את מסנני המנקה הרובוטי לפני הכנסת יחידת הניקוי בבריכה. מחזור הניקוי במשך מחזור הניקוי, המנקה הרובוטי: - עובר על פני רצפת הבריכה ואוסף לכלוך ופסולת. - מחליף כיוון ומסתובב אוטומטית בהתאם לתכנית שנבחרה. - מטפס על דפנות הבריכה כל כמה דקות, כמוגדר בתכנית הפנימית שלו. הערה: המנקה הרובוטי עשוי להפסיק מדי פעם את תנועתו לכמה שניות. הדבר מהווה חלק מפעולתו התקינה, זאת אינה תקלה. עצירת פעולת המנקה הרובוטי המנקה הרובוטי עובר אוטומטית למצב המתנה STANDBY לאחר כל מחזור ניקוי והנורית "Operation" מתחילה להבהב (5). לעצירת פעולת המנקה בזמן מחזור ניקוי, יש ללחוץ פעם אחת על לחצן ההפעלה (6). הנורית "Operation" מתחילה להבהב (7) והמנקה נמצא במצב המתנה. הוצאת יחידת הניקוי מהמים 1. יש לנתק את הכבל הצף מיחידת הכוח והבקרה.. יש למשוך את הכבל הצף כדי לקרב את יחידת הניקוי עד שניתן לאחוז בידית. 3. יש להרים את יחידת הניקוי באמצעות הידית. זהירות: אין להשתמש בכבל הצף להרמת יחידת הניקוי מהמים

8 תחזוקה לשונית סובבת משטח חלק יש להסיר את שקית המסנן ממוטות התמיכה, להפוך אותה החוצה ולשטוף את כל הלכלוך באמצעות צינור גינה או בכיור. יש ללחוץ את השקית בעדינות עד שהמים נקיים. במידת הצורך, יש לכבס במכונת כביסה את השקית במים קרים בלבד ללא חומרי ניקוי! 5. יש להרכיב מחדש את השקית על מוטות התמיכה כאשר התווית במרכז אחת הצלעות הארוכות של המכסה התחתון. 6. יש להרכיב מחדש את המכסה התחתון לתוך הגוף. יש לדחוף אותו פנימה עד שלשוניות הנעילה מתיישבות כראוי למקומו בנקישה. אחסון המנקה הרובוטי יש לפעול לפי ההוראות האלה לאחסון המנקה הרובוטי כאשר אינו בשימוש: 1. יש לנתק את כבל החשמל מהתקע.. יש לנתק את הכבל הצף מיחידת הכוח והבקרה. 3. יש לפרוש את הכבל הצף וליישר פיתולים או קשרים כלשהם. 4. יש לשטוף את החלל הפנימי של יחידת הניקוי במי ברז ולתת לו להתייבש. 5. יש לגלג את הכבל הצף ולהניח אותו על יחידת הניקוי. זהירות: אי לגלגל את הכבל הצף על ידית יחידת הניקוי. 6. יש לאחסן את רכיבי המנקה הרובוטי במקום סגור ויבש. 7. יש לוודא שיחידת הכוח והבקרה טינה חשופה למים. יש לנקות את שקית המסנן לאחר כל מחזור ניקוי 1. יש לנתק את ספק הכוח מהחשמל. (נא לשמור את התקע הרחק מהמים).. אם היחידה נמצאת בבריכה, יש למשוך בעדינות את המנקה כלפיך באמצעות הכבל עד שהידית תהיה בהישג יד. תוך שימוש בידית (לא בכבל) כדי למשוך את המנקה מהבריכה לאחר שאפשרת למרבית המים להתנקז מהיחידה. 3. יש להניח את היחידה על גבה על משטח חלק (כדי למנוע שריטות בגוף המכונה), לשחרר את לשונית הנעילה ולהוציא את מכלול המכסה התחתון. שקית המסנן C (85 F) תווית 1 3 בדיקת מדחף יציאת המים מומלץ לנקות באופן תדיר לכלולך ושערות ממדחף יציאת המים: 1. יש להסיר את הברגים (3) שמקבעים את מכסה יציאת המים ().. יש להסיר את מכסה יציאת המים (). 3. יש נקות את שערות, לכלוך או פסולת כלשהם. 4. יש לוודא שהמדחף (1) אינו שבור. 5. יש להחזיר את המכסה () ולקבע אותו באמצעות הברגים (3). 8

9 קוצב זמן חיצוני השימוש בקוצב זמן חיצוני (אופציונלי, יש לרכוש בנפרד) 1 3 ניתן להשתמש בקוצב זמן חיצוני כדי להפעיל באופן אוטומטי את מנקה בזמן שנקבע מראש. יש לחבר את קוצב הזמן החיצוני בין ששקע שבקיר לבין יחידת הכוח והבקרה 1. יחידה. כבל 3. ספק הכוח 4. תקע ספק הכוח 5. קוצב זמן חיצוני (נרכש בנפרד) 6. שקע 9

10 פתרון בעיות המנקה מתחיל לפעול וכבה לאחר זמן קצר. המסנן מלוכלך. 1. יש להסיר את המסנן.. יש להפעיל את המנקה בבריכה ללא המסננים. אם הוא פועל כראוי, יש לנקות או להחליף את המסנן. המדחף שבור או תפוס עקב הצטברות שערות. 1. יש להסיר את הברגים העליונים של היציאה העליונה.. יש לבדוק האם המדחף שבור או טעון ניקוי. מכשול במערכת ההינע של יחידת הניקוי. 1. יש לסובב בזהירות את המנקה כדי לראות את החלק התחתון שלו.. יש לסובב את הזחלים ואת מברשות הקרצוף ביד. הם אמורים להסתובב אך לא בחופשיות. 3. יש לנקות ולסלק פסולת ולכלוך במידת הצורך. המנקה אינו אוסף לכלוך. המסנן מלוכלך או מחורר. יש לנקות לפי הצורך ולבדוק שאין חורים במסנן. המדחף שבור או תפוס עקב הצטברות שערות. יש לבדוק האם המדחף שבור או טעון ניקוי (ראה "בדיקת מדחף יציאת המים"). כניסת היניקה אינה קרובה מספיק לתחתית הבריכה. יש להוציא החוצה את כניסת היניקה (ראה "כוונון גובה היניקה"). פסולת יוצאת מהיחידה כאשר היא מסלקת אותה מהבריכה. תריס המסנן שבור או חסר. תריס המסנן ממוקם במכסה התחתון. יש לבדוק ששני התריסים אינם שבורים ושפועלים כראוי. חורים במסנן. יש לבדוק שאין חורים במסנן (ראה "ניקוי המסננים") המכסה התחתון אינו סגור כראוי. יש לוודא שהמכסה התחתון סגור כראוי. המנקה אינו מתחיל לפעול. אין חשמל בשקע שבקיר. 1. יש לנתק את הכבל הצף מיחידת הכוח והבקרה.. יש נתק את ספק הכוח מהשקע, להמתין 30 שניות ולחבר אותו שוב. 3. יש להפעיל את המתג למצב.ON אם אין תגובה, יש לחבר את היחידה לשקע חשמל אחר. הכבל הצף אינו מחובר כראוי ליחידת הכוח והבקרה. יש חבר מחדש את הכבל הצף ליחידת הכוח והבקרה. מכשול במערכת ההינע של יחידת הניקוי. 1. יש לסובב בזהירות את המנקה כדי לראות את החלק התחתון שלו.. יש לסובב את הזחלים ואת מברשות הקרצוף ביד. הם אמורים להסתובב אך לא בחופשיות. 3. יש לנקות ולסלק פסולת ולכלוך במידת הצורך. המדחף תפוס עקב הצטברות שערות. יש לבדוק האם המדחף שבור או טעון ניקוי (ראה "בדיקת מדחף יציאת המים"). המנקה נע אך אינו מסניק מים. המסנן מלוכלך. 1. יש לפצוח את המכסה התחתון, להוציא את שקית המסנן, ולסגור את המכסה ללא השקית. יש להפעיל את המנקה בבריכה ללא המסננים. אם הוא פועל כראוי, יש לנקות או להחליף את המסנן. המדחף שבור או תפוס עקב הצטברות שערות. יש לבדוק האם המדחף שבור או טעון ניקוי (ראה "בדיקת מדחף יציאת המים"). המנקה מסניק מים אך אינו נע. מכשול במערכת ההינע של יחידת הניקוי. 1. יש לסובב בזהירות את המנקה כדי לראות את החלק התחתון שלו.. יש לסובב את הזחלים ואת מברשות הקרצוף ביד. הם אמורים להסתובב אך לא בחופשיות. 3. יש לנקות ולסלק פסולת ולכלוך במידת הצורך. 10

11 פתרון בעיות המדחף שבור או תפוס עקב הצטברות שערות. יש לבדוק האם המדחף שבור או טעון ניקוי (ראה "בדיקת מדחף יציאת המים"). רמת ערך ההגבה - ph - אינה נכונה. יש לוודא שערך ההגבה - ph - נמצא בתחום 7. עד 7.6. רמת הכלור אינה נכונה. יש לבדוק את טיפול הכלור ולתקן (יש להוציא את המנקה מהבריכה בעת ביצוע הטיפול). טמפרטורת המים אינה מיטבית. הטמפרטורה המומלצת הנה בתחום. C 3 C הכבל מסובך. המסנן מלוכלך. יש לנקות את המסנן. המכסה התחתון אינו סגור כראוי. יש לוודא שהמכסה התחתון סגור כראוי. הכבל לא נפרז לפני הכנסת יחיד הניקוי לבריכה. יש לוודא שהכבל הצף פרוז כראוי ואינו מסובך לפני הפעלת המנקה הרובוטי. אורך הכבל במים גדול מדי. יש לוודא שאורך הכבל במים שווה לאלכסון הבריכה ועוד שני מטר. המדחף שבור או תפוס עקב הצטברות שערות. יש לבדוק האם המדחף שבור או טעון ניקוי (ראה "בדיקת מדחף יציאת המים"). השלט הרחוק אינו עובד. הסוללה ריקה. הנורית LED מהבהבת או כבויה. יש לבדוק את הסוללה על ידי לחיצת אחד הלחצנים. הנורית האדומה שבשלט הרחוק אינה מהבהבת או נשארת דלוקה אם הסוללה ריקה. יש ליצור קשר עם מרכז השירות. יחידת הניקוי אינה מכסה את כל הבריכה. המסנן מלוכלך. יש לנקות את המסנן. אין במים מספיק אורך של הכבל הצף כדי להגיע לקצה הבריכה המרוחק, או שהכבל מסובך. 1. יש לוודא שיש במים מספיק אורך של הכבל הצף כדי להגיע לקצה הבריכה המרוחק.. יש לוודא שהכבל הצף פרוש כראוי ושאינו מסובך. זווית הידית הצפה משפיעה על תנועת המנקה. יש להגדיל את זווית האלכסון של הידית הצפה (ראה "ככוונון הידית הצפה"). רמת ערך ההגבה - ph - אינה נכונה. יש לוודא שערך ההגבה - ph - נמצא בתחום 7. עד 7.6. רמת הכלור אינה נכונה. יש לבדוק את טיפול הכלור ולתקן (יש להוציא את המנקה מהבריכה בעת ביצוע הטיפול.) המדחף שבור או תפוס עקב הצטברות שערות. 1. יש להסיר את הברגים העליונים של היציאה העליונה.. יש לבדוק האם המדחף שבור או טעון ניקוי. מכשול במערכת ההינע של יחידת הניקוי. 1. יש לסובב בזהירות את המנקה כדי לראות את החלק התחתון שלו.. יש לסובב את הזחלים ואת מברשות הקירצוף ביד. הם אמורים להסתובב אך לא בחופשיות. 3. יש לנקות ולסלק פסולת ולכלוך במידת הצורך. המנקה אינו מטפס על הדפנות. המנקה אינו מטפס על דפנות הבריכה. 1. יש לוודא שהמנקה המנקה הרובוטי אינו דגם לתחתית בריכה בלבד.. יש לוודא שלא נבחרה התכנית P1, ניקוי תחתית בלבד, ביחידת הכוח והבקרה(ראה תכנות המנקה הרובוטי ). המסנן מלוכלך. יש לנקות את המסנן. 11

12 שלט רחוק (אופציונלי) העגלה Caddy היא אביזר אופציונלי המקל על שינוע המנקה הרובוטי, הכבל הצף ויחידת הכוח והבקרה ממקום למקום. הרכבת העגלה Caddy להרכבת העגלה Caddy נדרשים מברג רגיל ומפתח 8 מ"מ. חיבור ידית העגלה Caddy 1. יש להדק החלק התחתון של הידית (3) למסגרת העגלה (5) באמצעות שלושת הברגים (4) והאומים.. יש לחבר את החלק העליון של הידית (1) לחלק התחתון של הידית (3) באמצעות הבורג () והאום. העמסת המנקה הרובוטי על עגלת Caddy 1. יש להניח את יחידת הניקוי על בסיס העגלה.. יש לגלגל את הכבל הצף ולהניח אותו על יחידת הניקוי. 3. יש להניח את יחידת הכוח והבקרה מעל הכבל הצף המלופף. עגלה Caddy (אופציונלית) הפרק הזה סוקר את תפעול יחידת השלט רחוק. השלט הרחוק כלול בדגמים מסוימים. סקירת השלט רחוק השלט הרחוק הוא תכונה אופציונלית המאפשרת שליטה במנקה הרובוטי באמצעות לחצני פקודה מרוחקים. בעת לחיצה על לחצני השלט הרחוק מועבר אות הרדיו ליחידת הכוח והבקרה. אות זה מועבר בתור פקודה שנשלחת למנקה הרובוטי באמצעות הכבל הצף. השימוש בשלט רחוק 1. יש ללחוץ על הלחצן הימני (3) כדי להפנות את המנקה הרובוטי ימינה. המנקה הרובוטי ממשיך לפנות ימינה עד לשחרור הלחצן.. יש ללחוץ על הלחצן השמאלי (1) כדי להפנות את המנקה הרובוטי שמאלה. המנקה הרובוטי ממשיך לפנות שמאלה עד לשחרור הלחצן. 3. יש ללחוץ על הלחצן 'קדימה\אחורה' () כדי לעצור את המנקה הרובוטי ולהחליף את כיוון תנועתו. הנורית LED שבשלט הרחוק נדלקת אחרי כל פקודה. אם הנורית אינה מגיבה או מהבהבת, יש להחליף את הסוללה ידית (חלק עליון). בורגי הידית 3. ידית (חלק תחתון) 4. בורגי מסגרת 5. מסגרת עגלת Caddy 5 1

13 Trolly (אופציונלי) תרשים הרכבה חלקים 3 1 עגלת הטרולי היא אביזר אופציונלי המקל על שינוע המנקה הרובוטי ומספק מקום להרכבת יחידת הכוח והבקרה. כדי להרכיב את הטרולי: 1. יש לחבר את הגלגלים לשני צדי בסיס הטרולי ולהדק את כל אחד מהגלגלים בעזרת הבורג ולהרכיב את המכסה.. יש להרכיב את שני החלקים של הידית. 3. יש להצמיד את יחידת הכוח והבקרה על-ידי לחיצה על הלשוניות העליונות בחורים שבידית. 13

14 יש להכניס את הידית לבסיס הטרולי. יש ללחוץ על הלשוניות התחתונות של יחידת הכוח והבקרה לתוך בסיס הטרולי. 5. יש לחבר את מחזיק השלט רחוק על-ידי החדרת החלק העליון לתוך ידית הטרולי והסיבוב המחזיק מטה עד נסגר התחתון שהחלק בנקישה. 6. יש לחבר את כבל ספק הכוח יש להניח את כבל יחידת הכוח והבקרה בחריץ שבבסיס הטרולי. 8. יש להניח את החלק העליון של יחידת הכוח והבקרה בתוך התושבת ולדוחף את החלק התחתון מטה עד שייכנס בנקישה לבסיס הטרולי. 14

15 הארקה חייבים לחבר את יחידת הכוח והבקרה לשקע חשמל מוארק בעל 3 מגעים. אספקת החשמל חייבת להיות מוגנת במפסק פחת בעל זרם הפעל שלא מעל.30mA הנתיך חייב להיות מוחלף על ידי נציג שירות או אדם מוסמך או מיומן בלבד. להגנה מתמשכת מפני סיכון דליקה, יד להחליף בנתיך בעל אותו סוג וערך נקוב. תחזוקה ובטיחות: אין להסיר את המכסה אלא על ידי נציג שירות מורשה או אדם מוסמך. אין לבצע כל כיוונים פנימיים או החלפת חלקים פנימיים שניתנים לביצוע על ידי המשתמש. יש לנתק את כבל החשמל לפני הסרת המכסה. אם כבל ספק הכוח פגום, הוא חייב להיות מוחלף על ידי נציג שירות מורשה או אדם מוסמך ומיומן. אין להפעיל את ספק הכוח עם הכבל פגום. תנאי סביבה: ספק הכוח מיועד לפעול הן בסביבת פנים ובסביבת חוץ. אם זאת אין להפעיל אותו באור שמש ישיר או לחשוף אותו למים. אין להפעיל את ספק הכוח בטמפרטורה מעל.40ºC פיזי מידות (ר x ע x ג): 90 x 4 x 73 מ"מ משקל ק"ג חשמלי ערך נקוב כניסה ערך נקוב יציאה טמפרטורת אחסון טמפרטורת עבודה דרגת הגנה V~, 50/60Hz, 10W 9V,6.3A C C C IP54 15

16

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש מידע חשוב בנושא בטיחות אזהרה: זכרו את אמצעי הזהירות שלהלן בעת ביצוע ההגדרות והשימוש ברובוט ובמהלך פעולות תחזוקה כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה או לגרימת נזק. מותר לילדים

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים לדיקו בע"מ הוראות הפעלה מברגת רטיטה דגמים GDR/GDS מקטים 19A1.3+19A1.4+19A1.S+19A1.T 1 לקוחות נכבדים, חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם מברגת רטיטה זו מתוצרת חברת.BOSCH אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

עמ' 3-1

עמ' 3-1 סוזוקי - גרנד ויטארה פרק 2 פרק - 2 לפני הנהיגה לפני הנהיגה 19 19 19 20 25 33 33 35 36 40 47 55 64 המלצה לשימוש בדלק... המפתחות... מערכת משבת מנוע (IMMOBILIZER)... מנועלי הדלתות... מערכת התנעה ללא מפתח/

קרא עוד

Rinnai

Rinnai מייבש כביסה על גז )גפ"מ( הוראות הפעלה דגמים: RDT-400 RDT-600 עדכון גרסה אחרון: 81 ספטמבר 7002 מניעת שריפות הוראות בטיחות זהירות בשימוש אזהרה נא לא לשים או להשתמש במוצרים נפיצים ודליקים כגון תרסיסים, בנזין

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי

By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי מסחטת מיץ 200 DAV לקוחות יקרים אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית.DAVO אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc מדריך למשתמש בקטנוע 50\100 MIO תוכן עניינים: 1. תוכן עניינים 2. מיקום החלקים 3. לפני הרכיבה, רכיבה בטוחה, רכיבה 4. תפעול לוח השעונים 5. תפעול מתג ההצתה, מפתח מגנטי 6. משבת מנוע, השימוש במתגים 7. תא אכסון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

FORD F-250

FORD F-250 FORD F-250 2,070 2,031 208 6,351 1,321 4,059 971 22.6 18.2 22.4 2,080 1,699 1,283 980 536 2,072 2,031 216 6,051 1,321 3,759 971 22.7 18.4 24.3 2,080 1,699 1,283 983 536 6.7L Power Stroke V8 Turbo Diesel

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הוראות הפעלה למשור גרונג דגם GTM 12 PROFESSIONAL 1B15 מק"ט יש לקרוא את הוראות ההפעלה בצמוד להוראות בלועזית לקוחות נכבדים חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם משור גרונג זה, מתוצרת חברת. אנא קראו בעיון את

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מד

יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מד יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מדינה: מיקוד: תאריך מכירה: כתובת חלופית: שם: רחוב: עיר:

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד