Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len"

תמליל

1 Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב.

2 הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה מניחות שאתה משתמש ב- 7 Windows או ב-.Windows 10 אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת של,Windows ייתכן שחלק מהפעולות יהיו שונות מעט. אם אתה משתמש במערכות הפעלה אחרות, ייתכן שחלק מהפעולות אינן חלות עבורך. התכונות המתוארות במדריך זה משותפות למרבית הדגמים. יתכן וחלק מהתכונות לא יהיו זמינות במחשבך ו/או יתכן שהמחשב שלך כולל תכונות שאינן מתוארות במדריך זה. האיורים במדריך הזה מתייחסים ל-,Lenovo V110-17ISK אלא אם כן צוין אחרת. האיורים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמוצר שברשותך. במקרה זה, עיין במוצר עצמו. הודעת תקינה לפרטים, עיין Guides & Manuals בכתובת. h p://support.lenovo.com מהדורה ראשונה (אוגוסט 2016) זכויות יוצרים.Lenovo, 2016

3 תוכן העניינים פרק 1. הכרת המחשב... 1 מבט מלמעלה...1 מבט על צד שמאל...6 מבט על צד ימין...9 מבט קדמי...10 מבט על החלק התחתון...12 פרק 2. התחלת השימוש ב Windows הגדרת התצורה של מערכת ההפעלה בפעם הראשונה מצבי חיסכון בחשמל...13 חיבור לרשת אלחוטית...15 עזרה ותמיכה...15 ממשקי מערכת ההפעלה )למערכת ההפעלה )Windows ניהול משימה ושולחן העבודה )למערכת ההפעלה )Windows יישום התחל )למערכת ההפעלה )Windows פרק.3 System 19...Lenovo OneKey Recovery פרק 4. פתרון בעיות...20 שאלות נפוצות...20 פתרון בעיות...22 נספח A. הוראות להחלפת חלקים להחלפה עצמית )CRU(...26 החלפת המקלדת...26 הוצאת הכונן האופטי...28 סימנים מסחריים...30 i

4

5 פרק 1. הכרת המחשב מבט מלמעלה הערה: האזורים המקווקווים מצביעים על חלקים שאינם נראים מבחוץ. שים לב: אל תפתח את המסך לזווית של יותר מ- 180 מעלות. כשאתה סוגר את המסך, היזהר שלא להשאיר עטים או חפצים אחרים בין המסך והמקלדת. הדבר עלול לגרום לנזק למסך. 1

6 פרק 1. הכרת המחשב מצלמה משולבת אנטנות LAN אלחוטיות צג המחשב רמקול לחצן הפעלה לוח מקשים מספרי מיקרופון פנימי משטח מגע השתמש במצלמה על מנת לתקשר בווידאו. יש לחבר את מתאם LAN האלחוטי למשלוח וקבלת אותות שידורים אלחוטיים. מספק פלט חזותי ברמה מדהימה. מספק פלט שמע. לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את המחשב. קולט שמע שבו ניתן להשתמש לשיחות ועידה בווידאו, קריינות או הקלטת שמע. לוח המגע פועל כמו עכבר רגיל. משטח מגע: כדי להזיז את הסמן על גבי המסך, החלק את האצבע על המשטח בכיוון שאליו ברצונך להזיז אותו. לחצני משטח מגע: הפונקציות בצד שמאל/ימין מתאימות לאלה של כפתורי העכבר השמאליים/ימניים בעכבר רגיל. a b c d e f g 8 הערה: ניתן להפעיל/לבטל את משטח המגע באמצעות לחיצה על ( F6 (. 2

7 פרק 1. הכרת המחשב nשימוש במקלדת לוח מקשים מספרי המקלדת כוללת לוח מקשים מספרי נפרד. כדי להפעיל או לבטל את לוח המקשים המספרי, לחץ על המקש.Num Lock 3

8 פרק 1. הכרת המחשב צירופים של מקשי הפונקציות מקשי הפונקציות מאפשרים לך לשנות תכונות תפעוליות באופן מיידי. כדי להשתמש בפונקציה זו, לחץ והחזק את המקש b. תוך כדי הלחיצה, לחץ על אחד ממקשי הפונקציות ; a Fn להלן תיאור התכונות של כל אחד ממקשי הפונקציות. הפעלת הפונקציה.break הפעלת הפונקציה.pause הפעלה/ביטול של הפונקציה.scroll lock הפעלת הפונקציה.system request מפעיל את פונקציית המקש.Pgup מפעיל את פונקציית המקש.Pgdn מפעיל את פונקציית המקש.home מפעיל את פונקציית המקש.end :Fn + B :Fn + P :Fn + C :Fn + Y :Fn + :Fn + :Fn + :Fn + 4

9 פרק 1. הכרת המחשב מקשים ישירים ניתן להיכנס במהירות להגדרות מערכת מסוימות באמצעות לחיצה על המקשים הישירים המתאימים. השתקה/ביטול השתקה של הצליל. : הפעלת/ביטול מצב טיסה. : הנמכת עוצמת השמע. : הפעלת\ביטול המצלמה הבנויה בתוכו. : הגברת עוצמת השמע. : נעילת המסך. : הפעלת\ביטול המיקרופון. : העברת המסך בין המחשב להתקן חיצוני. : רענון שולחן העבודה או החלון הפעיל כעת. : הפחתת בהירות המסך. : הפעלת/ביטול לוח המגע. : הגברת בהירות המסך. : הערה: ניתן להשתמש בתפריט Lenovo Setting כדי להפעיל\להשבית את הפונקציה של מקשים ישירים. 5

10 פרק 1. הכרת המחשב מבט על צד שמאל חריצי אוורור פיזור החום הפנימי. a הערה: ודא שכל חריצי האוורור אינם חסומים כדי למנוע התחממות יתר של המחשב. שקע למתאם החשמל לחצן Novo מתחבר למתאם החשמל. כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן זה על מנת להפעיל את Lenovo OneKey Recovery System או את כלי העזר להגדרת ה- BIOS, או על מנת להיכנס לתפריט האתחול. הערות: כדי ללחוץ בעדינות על לחצן Novo תוכל להשתמש בקצה של אטב נייר פתוח )או עצם אחר ללא קצה חד(. לפרטים, ראה System" "Lenovo OneKey Recovery בעמוד.19 יציאת HDMI יציאת RJ-45 חיבור להתקנים עם קלט HDMI כגון טלוויזיה או מסך חיצוני. מחברת את המחשב לרשת.Ethernet b הערה: לפרטים, ראה "חיבור כבלי רשת" בעמוד 7. חיבור להתקני.USB 6 יציאות USB הערה: לפרטים, ראה "חיבור התקני "USB בעמוד 8. שקע שמע משולב מתחבר לאוזניות. 7 הערות: שקע השמע המשולב אינו תומך במיקרופונים רגילים. אוזניות מתוצרת חברה אחרת עשויות שלא לתמוך בפונקציית ההקלטה, בשל הבדלים בתקנים בתחום. 6

11 פרק 1. הכרת המחשב nחיבור כבלי רשת החיבורים עם כבל הם דרך אמינה ובטוחה לחבר את המחשב לאינטרנט. אפשר לחבר כבל רשת למחשב. תצורת תוכנה בקש מספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך פרטים על אופן הגדרת התצורה של המחשב. 7

12 פרק 1. הכרת המחשב USB התקני nחיבור המחשב מגיע עם שתי יציאות USB המתאימות להתקני.USB בפעם הראשונה שמחברים התקן USB ליציאת USB מסוימת במחשב, Windows מתקין באופן אוטומטי מנהל התקן עבור התקן זה. לאחר התקנת מנהל ההתקן, ניתן לנתק ולחבר שוב את ההתקן ללא צורך בפעולות נוספות. הערה: בדרך כלל, Windows מאתר התקן חדש לאחר חיבורו, ולאחר מכן מתקין את מנהל ההתקן באופן אוטומטי. עם זאת, בחלק מהמקרים תצטרך להתקין את מנהל ההתקן לפני חיבור ההתקן. עיין במסמכים של יצרן ההתקן לפני חיבור ההתקן למחשב. לפני ניתוק התקן אחסון,USB יש לוודא כי המחשב סיים את העברת הנתונים אל התקן זה. לחץ על הסמל הוצאת חומרה באופן בטוח באזור ההודעות של Windows כדי להסיר את ההתקן לפני הניתוק. הערה: אם התקן ה- USB מחובר לכבל חשמל, חבר את ההתקן לכבל לפני חיבורו. אחרת, ייתכן שההתקן לא יזוהה. 8

13 פרק 1. הכרת המחשב מבט על צד ימין כונן אופטי )בדגמים נבחרים( מיני חיבור לנעילה Kensington קריאה וצריבה של תקליטורים. כדי לחבר את הנעילה Kensington MiniSaver Mobile )או תואמת(. a b הערה: הנעילה איננה מסופקת. בעת קנית נעילה, צריך לבחור התקן אשר משתמש במנגנון אבטחה Cleat ולוודא שהוא תואם את שחיבור. נעילה אשר משמשת את מנגנון אבטחה T-Bar איננו תואם את המיני חיבור.Kensington 9

14 פרק 1. הכרת המחשב מבט קדמי מחווני מצב המערכת חריץ לכרטיס זיכרון מאפשר בכרטיסי זיכרון )לא כלולים(. a b הערה: לפרטים, ראה "שימוש בכרטיסי זיכרון )לא כלולים(" שבעמוד 11. סמל מחוון מצב סמן מצב טעינה משמעות דולק )לבן יציב( --- המחשב מופעל. --- מופעל מהבהב המחשב במצב שינה. --- כבוי המחשב כבוי. דולק )לבן יציב( טעינה פריקה רמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ- 80%. רמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ- 20%. )נורה דולקת בצבע ענבר יציב( פריקה רמת הטעינה של הסוללה היא בין 5% ל- 20%. סוללה מהבהבת באטיות )בצבע לבן( טעינה רמת הטעינה של הסוללה היא בין 20% ל- 80%. כאשר הסוללה מגיעה ל- 80% טעינה, הנורה מפסיקה להבהב. אולם, הטעינה תמשיך עד אשר הסוללה טעונה במלואה. מהבהבת באטיות )בצבע ענבר( טעינה הסוללה טעונה בפחות מ- 20%. כאשר רמת הטעינה של הסוללה מגיעה ל- 20%, הצבע המהבהב ישתנה ללבן. מהבהבת במהירות )בצבע ענבר( טעינה/פריקה הסוללה טעונה בפחות מ- 5%. 10

15 פרק 1. הכרת המחשב nשימוש בכרטיסי זיכרון )לא כלולים( המחשב תומך בכרטיסי זיכרון מהסוגים הבאים: כרטיס (SD( Secure Digital כרטיס (SDHC( Secure Digital High Capacity כרטיס (SDXC( Secure Digital extended Capacity MultiMediaCard (MMC( הערות: הכנס רק כרטיס אחד לחריץ בכל פעם. קורא כרטיסים זה אינו תומך בהתקני SDIO )לדוגמה, SDIO Bluetooth וכדומה(. הכנסת כרטיס זיכרון הכנס את כרטיס הזיכרון לעומק, עד שייגע בתחתית החריץ. הוצאת כרטיס זיכרון משוך בעדינות את כרטיס הזיכרון אל מחוץ לחריץ כרטיס הזיכרון. הערה: לפני הוצאת כרטיס הזיכרון, בטל את פעולתו באמצעות כלי העזר של Windows 'הוצאת חומרה ושליפת מדיה באופן בטוח' כדי למנוע פגיעה בנתונים. 11

16 פרק 1. הכרת המחשב מבט על החלק התחתון פתחי אוורור מאפשרים לאוויר להיכנס אל המחשב על מנת לקרר אותו. a 12

17 פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows הערה: למערכת ההפעלה 10 Windows יש גרסה מעודכנת. אם אתה משתמש בגרסה מעודכנת, פעולות מסוימות עשויות להיות שונות. במקרה זה, עיין במוצר עצמו. הגדרת התצורה של מערכת ההפעלה בפעם הראשונה ייתכן שתצטרך להגדיר את מערכת ההפעלה בעת השימוש הראשון. תהליך ההגדרה עשוי לכלול את התהליכים הבאים: אישור הסכם הרשיון למשתמש קצה הגדרת החיבור לאינטרנט רישום מערכת ההפעלה יצירת חשבון משתמש מצבי חיסכון בחשמל בסיום העבודה עם המחשב, תוכל לכבות אותו או להעביר אותו למצב שינה או תרדמה. nכיבוי המחשב אם אינך מתכוון להשתמש במחשב במשך זמן רב, כבה אותו. כדי לכבות את המחשב, בצע את אחת מהפעולות הבאות: :Windows 7 לחץ על התחל כיבוי. :Windows 10 -פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר הפעלה כיבוי. -לחץ לחיצה ימנית על לחצן ההתחלה שבפינה הימנית התחתונה ובחר בכבה או צא כיבוי. 13

18 פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows nהעברת המחשב למצב שינה אם אתה מפסיק את העבודה על המחשב לזמן קצר בלבד, העבר אותו למצב שינה. כאשר המחשב במצב שינה, באפשרותך להעיר אותו במהירות כדי לחדש את פעולתו, ולעקוף את תהליך האתחול. כדי להעביר את המחשב למצב שינה, בצע את אחת מהפעולות הבאות: סגור את מכסה התצוגה. לחץ על לחצן הפעלה. בצע את הפעולות המתאימות למערכת ההפעלה. שינה. :Windows 7 לחץ על התחל שינה. :Windows 10 פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר הפעלה הערה: המתן עד שנורת מחוון המתח תתחיל להבהב )סימן לכך שהמחשב במצב שינה( לפני הזזת המחשב. הזזת המחשב בזמן שהדיסק הקשיח מסתובב עלולה לגרום לנזק לדיסק הקשיח וכן לאבדן נתונים. כדי להעיר את המחשב, בצע את אחת מהפעולות הבאות: הקש על מקש כלשהו במקלדת. לחץ על לחצן הפעלה. 14

19 פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows חיבור לרשת אלחוטית הפעלת חיבור אלחוטי כדי להפעיל את הפונקציה של חיבור אלחוטי, בצע את אחת מהפעולות הבאות: 10 :Windows לחץ על ( F7 ) כדי לבטל את מצב הטיסה. חיבור לרשת אלחוטית כדי להתחבר לרשת אלחוטית, בצע את הפעולות הבאות: 1 לחץ 1 על ( F7 ) כדי להפעיל את תכונת האלחוט. 2 הצג 2 את רשתות האלחוט הזמינות. לחץ על סמל מצב החיבור לרשת האלחוטית באזור ההודעות של.Windows רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות תוצג. 3 לחץ 3 על שם רשת ברשימה ולאחר מכן לחץ על התחבר. הערה: כדי להתחבר לחלק מהרשתות, תצטרך להזין קוד אבטחה או סיסמה התחברות לצורך החיבור. כדי להתחבר לאחת מהרשתות האלו, בקש ממנהל הרשת או מספק שירותי האינטרנט שלך את קוד האבטחה או הסיסמה. עזרה ותמיכה אם אתה חווה בעיה כלשהי להשתמש במערכת ההפעלה, עיין בקובץ העזרה והתמיכה של.Windows כדי לפתוח את קובץ העזרה והתמיכה של,Windows בצע את הפעולות הבאות: :Windows 7 לחץ על התחל עזרה ותמיכה. ניתן לקרוא את קובץ העזרה והתמיכה של Windows במחשב שלך. בנוסף, ניתן לקבל עזרה ותמיכה ברשת על-ידי לחיצה על הקישור שרשום תחת.More to explore 15

20 פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows ממשקי מערכת ההפעלה )למערכת ההפעלה )Windows 10 מערכת ההפעלה Windows 10 באה עם תפריט התחלה חזק ושימושי. כדי לפתוח את תפריט ההתחלה, עשה אחד מאלה: לחץ על המקש של Windows שעל המקלדת. בחר את התחל בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה. e f g יישום התחל כפתור ההגדרות לחצן הפעלה כפתור כל היישומים כפתור התחל תיבת החיפוש כפתור הצגת המשימות a b c d 16

21 פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows nההגדרות הגדרות מאפשר לך לבצע משימות בסיסות אתה יכול גם לחפש הגדרות נוספות בעזרת תיבת חיפוש ההגדרות שבפינה השמאלית העליונה. כדי לפתוח את ההגדרות, עשה את הדברים הבאים: פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר הגדרות. nהתאם אישית את תפריט ההתחלה אתה יכול להתאים אישית את תפריט ההתחלה עם היישומים המועדפים שלך. כדי ל התאים אישית את תפריט ההתחלה, עשה את הדברים הבאים: 1 פתח 1 את תפריט ההתחלה ואז בחר את All apps )כל היישומים( כדי להציג את רשימת היישומים. 2 בצע 2 הקלקה ימנית על היישום שאתה רוצה להוסיף לתפריט ההתחלה, ואז בחר Pin to Start )הדבק להתחלה(. הערה: את יכול גם לגרור יישומים העמודות Most used )בשימוש רב( או All apps )כל היישומים( כדי להוסיף אותם לתפריט ההתחלה. 17

22 פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows ניהול משימה ושולחן העבודה )למערכת ההפעלה )Windows 10 nתצוגת משימות כדי לפתוח את תצוגת המשימות, עשה את אחד מאלה: על פס המשימות. בחר את הכפתור הצגת המשימות ועל Tab בו זמנית. לחץ על המקש של Windows nניהול שולחן העבודה הווירטואלי Windows 10 תומכת ביכולת ליצור, לנהל ולעבור בין שולחנות עבודה ווירטואליים. כדי ליצור שולחן עבודה ווירטואלי חדש, עשה את אחד מאלה: פתח את הצגת המשימות ובחר New desktop )שולחן עבודה חדש(. לחץ על המקש של Windows ועל Ctrl ועל D בו זמנית. כדי לעבור בין בין שולחנות עבודה ווירטואליים עשה את אחד מאלה: פתח את הצגת המשימות ובחר את שולחן העבודה שאתה רוצה להפעיל. לחץ על המקש של Windows ועל Ctrl ועל / כדי לגלג בין שולחנות העבודה שיצרת. יישום התחל )למערכת ההפעלה )Windows 10 כדי להסביר את התכונות החדשות של.Windows 10 )התחל( Get Started מספקת גם את היישום Windows 10 תוכל למצוא אותו בתפריט ההתחלה. כדי לפתוח את את היישום התחל, עשה את אחד מאלה: פתח את תפריט ההתחלה ובחר Get Started )התחל(. לחץ על Fn + F1 )בהתאם לפריסת המקלדת(. 18

23 פרק.3 System Lenovo OneKey Recovery Lenovo OneKey Recovery System היא תוכנה לגיבוי ושחזור המחשב שלך. ניתן להשתמש בה כדי לשחזר את מחיצת המערכת למצב המקורי שלה, במקרה שיש תקלה במערכת. בנוסף, ניתן ליצור גיבויים אישיים של המשתמש לשחזור בקלות במידת הצורך. הערות: אם במחשב שלך הותקנה מראש מערכת ההפעלה,GNU/Linux אפשרות OneKey Recovery System לא תהיה זמינה. כדי להשתמש בתכונות של,OneKey Recovery System הדיסק הקשיח שלך כבר כולל, כברירת מחדל, מחיצה נסתרת לאחסון קובץ התמונה של המערכת וקבצי התוכנה של.OneKey Recovery System מחיצת ברירת מחדל זו נסתרת מסיבות הנוגעות לאבטחה, והיא הסיבה לכך ששטח הדיסק הזמין נמוך יותר מכפי שרשום בפועל. nגיבוי מחיצת המערכת ניתן לגבות את מחיצת המערכת לקובץ תמונה. קובץ תמונה זה בשימוש לשחזור מחיצת המערכת. כדי לגבות את מחיצת המערכת: 1 ב- Windows, 1 לחץ על לחצן Novo או הקלק פעמיים על סמל OneKey Recovery כדי להפעיל Lenovo.OneKey Recovery System 2 לחץ 2 על System Backup )גיבוי המערכת(. 3 בחר 3 את המיקום לגיבוי ולחץ על Next )הבא( כדי להתחיל בגיבוי. הערות: באפשרותך לבחור מיקום לגיבוי על גבי הדיסק הקשיח שלך או על גבי התקן אחסון חיצוני. הסר את הכונן הקשיח הנייד לפני הפעלת.Lenovo OneKey Recovery System אחרת, אתה עשוי לאבד נתונים מהכונן הקשיח הנייד. הליך הגיבוי עשוי לארוך זמן רב. ניתן לבצע את הליך הגיבוי רק אם ניתן להפעיל את Windows כרגיל. nשחזור באפשרותך לבחור אם לשחזר את מחיצת המערכת למצבה המקורי או לנקודת הגיבוי הקודמת שיצרת. כדי לשחזר את מחיצת המערכת: 1 ב- Windows, 1 לחץ על לחצן Novo או הקלק פעמיים על סמל OneKey Recovery כדי להפעיל Lenovo.OneKey Recovery System 2 לחץ 2 על System Recovery )שחזור המערכת(. המחשב יופעל מחדש לסביבת השחזור. 3 פעל 3 על פי ההוראות שעל גבי המסך כדי לשחזר את מחיצת המערכת למצבה המקורי או לנקודת הגיבוי הקודמת שיצרת. הערות: הליך השחזור אינו הפיך. ודא שגיבית את כל הנתונים שברצונך לשמור במחיצת המערכת לפני שאתה מתחיל בהליך השחזור. הליך השחזור עשוי לארוך זמן רב. על כן, ודא שהמחשב שלך מחובר למתאם החשמל בזמן הליך השחזור. ניתן לבצע את ההוראות שלעיל רק אם ניתן להפעיל את Windows כרגיל. אם לא ניתן להפעיל את,Windows פעל על פי ההוראות הבאות על מנת להפעיל את Lenovo OneKey Recovery :System 1 כבה 1 את המחשב. 2 לחץ 2 על הלחצן.Novo בתוך Novo Button Menu )תפריט הלחצן,)Novo בחר את System Recovery )שחזור המערכת( ולחץ על.Enter 19

24 פרק 4. פתרון בעיות שאלות נפוצות חלק זה עוסק בשאלות הנפוצות בחלוקה לקטגוריות. nמציאת מידע באילו אמצעי בטיחות עלי לנקוט בעת השימוש במחשב? מדריך בטיחות ומידע כללי של,Lenovo אשר מצורף אל המחשב שלך, מפרט את אמצעי הבטיחות שעליהם מומלץ לשמור בעת השימוש במחשב שלך. קרא והקפד על כל אמצעי הבטיחות בעת השימוש במחשב שלך. היכן ניתן למצוא את מפרטי החומרה של המחשב שלי? ניתן למצוא את מפרטי החומרה של המחשב בעלונים המודפסים שצורפו אל המחשב שלך. היכן אוכל לאתר מידע על האחריות? למידע מפורט בנוגע לאחריות על מכשיר זה, אנא בקרו באתר האינטרנט שלהלן:.support.lenovo.com/warrantystatus nמנהלי התקנים ותכנות המותקנות מראש היכן נמצאים תקליטורי ההתקנה לתוכנות המותקנות מראש על-ידי Lenovo )תוכנת שולחן העבודה(? המחשב שלך אינו כולל אף תקליטור התקנה עבור תוכנות המותקנות מראש על-ידי.Lenovo אם ברצונך להתקין מחדש תוכנה שהותקנה מראש, תוכל למצוא את תוכנית ההתקנה במחיצה D של הכונן הקשיח שלך. אם אינך מוצא את תוכנית ההתקנה שם, באפשרותך גם להוריד אותה מאתר שירות הלקוחות והתמיכה של.Lenovo היכן ניתן למצוא את מנהלי ההתקנים של רכיבי החומרה השונים של המחשב שלי? אם במחשב שלך מותקנת מראש מערכת ההפעלה של,Windows אז כל מנהלי ההתקנים של רכיבי החומרה השונים להם אתה זקוק ניתנים לך על ידי Lenovo ונמצאים על גבי מחיצה D של הכונן הקשיח שלך. בנוסף, באפשרותך להוריד את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר מאתר שירות הלקוחות והתמיכה של.Lenovo Lenovo OneKey Recovery Systemn היכן נמצאים תקליטורי השחזור? המחשב אינו מגיע עם תקליטורי שחזור. באפשרותך להשתמש ב- System Lenovo OneKey Recovery אם אתה צריך לשחזר את המערכת שלך להגדרות היצרן. מה באפשרותי לעשות אם הליך הגיבוי נכשל? אם אתה יכול להפעיל את הגיבוי, אך הוא מפסיק לפעול תוך כדי הליך הגיבוי, נסה לפעול על פי השלבים הבאים: 1 סגור את כל התוכניות הפתוחות והפעל מחדש את הליך הגיבוי. 1 2 בדוק שהמדיה של נתיב היעד אינה פגומה. בחר במחיצה אחרת ונסה שוב. 2 מתי עליי לשחזר את מצב המערכת להגדרות היצרן? יש להשתמש בתכונה זו כאשר אין אפשרות להפעיל את מערכת ההפעלה. אם ישנו מידע חיוני במחיצת המערכת, יש לגבות אותו לפני תחילת ביצוע תהליך השחזור. 20

25 פרק 4. פתרון בעיות העזר להגדרת ה- BIOS nכלי מהו כלי העזר להגדרת ה- BIOS? כלי העזר להגדרת ה- BIOS הוא תוכנה מבוססת.ROM הוא מציג את המידע הבסיסי לגבי המחשב ונותן אפשרויות להגדרת התקני האתחול, הבטיחות, מצב החומרה והעדפות אחרות. כיצד אני יכול להפעיל את כלי העזר להגדרת ה- BIOS? כדי להפעיל את כלי העזר להגדרת ה- BIOS : 1 כבה את המחשב. 1 2 לחץ על הלחצן Novo ובחר את BIOS Setup )הגדרת.)BIOS 2 nקבלת עזרה כיצד ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות והתמיכה? עיין ב"פרק 3. קבלת עזרה ושירות" במדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo 21

26 פרק 4. פתרון בעיות פתרון בעיות בעיות תצוגה כאשר אני מדליק את המחשב, כלום לא מופיע על המסך. בעת הדלקת המחשב, רק סמן לבן מופיע על מסך ריק. תצוגת המסך נעלמת בזמן שהמחשב דולק. אם המסך ריק, ודא כי: -מתאם החשמל מחובר למחשב ומוכנס לשקע חשמלי תקין. -המחשב מופעל. )לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי לוודא זאת.( אם פריטים אלה מוגדרים כמו שצריך והמסך נותר ריק, מסור את המחשב לתיקון. שחזר את הקבצים שגובו לסביבת Windows או את כל תוכן הדיסק הקשיח לתוכן המקורי של היצרן בעזרת.Lenovo OneKey Recovery System אם אתה עדיין רואה רק סמן על המסך, מסור את המחשב לתיקון. ייתכן ששומר המסך או תכונת ניהול צריכת החשמל מופעלו. בצע את אחת מהפעולות הבאות כדי לצאת משומר המסך או כדי לצאת ממצב השינה: -גע בלוח המגע. -הקש על מקש כלשהו במקלדת. -לחץ על לחצן הפעלה. בעיות הקשורות לסיסמת ה- BIOS שכחתי את הסיסמה שלי. אם שכחת את הסיסמה שלך, בקש ממנהל המערכת שלך לאפס אותה. אם שכחת את סיסמת הכונן הקשיח, מרכז השירות המורשה של Lenovo לא יוכל לאפס את הסיסמה או לשחזר נתונים מהכונן הקשיח. עליך לקחת את המחשב למרכז שירות מורשה של Lenovo או לנציג שירות כדי להחליף את הכונן הקשיח. יהיה עליך להציג הוכחת רכישה ותחויב בתשלום עבור החלקים והשירות. אם שכחת את סיסמת מנהל המערכת, מרכז שירות מורשה של Lenovo לא יוכל לאפס אותה. עליך לקחת את המחשב למרכז שירות מורשה של Lenovo או לנציג שירות כדי להחליף את לוח האם. יהיה עליך להציג הוכחת רכישה ותחויב בתשלום עבור החלקים והשירות. 22

27 פרק 4. פתרון בעיות בעיות הקשורות למצב שינה הודעת השגיאה 'מצב הסוללה קריטי' מופיעה, והמחשב נכבה מיד. המחשב נכנס למצב שינה מיד לאחר בדיקת Power-on.self-test (POST) הסוללה עומדת להתרוקן. חבר את מתאם החשמל אל המחשב. ודא כי: -הסוללה טעונה. -טמפרטורת ההפעלה נמצאת בטווח התקין. עיין ב"פרק 2. מידע לגבי שימוש וטיפול" במדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo הערה: אם הסוללה טעונה והטמפרטורה נמצאת בטווח התקין, מסור את המחשב לתיקון. המחשב אינו יוצא ממצב שינה והוא אינו פועל. אם המחשב נמצא במצב שינה, חבר את מתאם החשמל למחשב ולאחר מכן הקש על מקש כלשהו או לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי. אם המערכת עדיין לא יוצאת ממצב שינה, היא אינה הגיבה או לא ניתן לכבות את המחשב, אתחל את המחשב. ייתכן שתאבד נתונים שלא נשמרו. כדי לאתחל את המחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה במשך ארבע שניות לפחות. אם המחשב עדיין לא מאתחל, נתק את מתאם החשמל. בעיות במסך המסך ריק. בצע את הפעולות הבאות: -אם אתה משתמש במתאם חשמל או במארז הסוללות, ומחוון מצב הסוללה דולק, לחץ על ( F12 ) כדי להבהיר את המסך. -אם מחוון ההפעלה מהבהב, לחץ על לחצן ההפעלה כדי לצאת ממצב השינה. -אם הבעיה נמשכת, בצע את הפתרון המוצע עבור הבעיה הבאה "המסך אינו קריא או מעוות". המסך אינו קריא או מעוות. תווים שגויים מופיעים על המסך. ודא כי: -מנהל ההתקן של הצג מותקן כמו שצריך. -הרזולוציה ואיכות הצבע של המסך מוגדרות כמו שצריך. -סוג המסך מתאים למחשב. האם מערכת ההפעלה או התוכניות מותקנות כמו שצריך? אם הן מותקנות ומוגדרות כמו שצריך, מסור את המחשב לתיקון. 23

28 פרק 4. פתרון בעיות בעיות קול לא ניתן לשמוע קול מהרמקולים גם כאשר עוצמת הקול של השמע גבוהה. ודא כי: -הפונקציה 'השתק' כבויה. -שקע השמע המשולב אינו בשימוש. -הרמקולים נבחרו כהתקן ההשמעה. בעיות בסוללה המחשב נכבה לפני שמחוון מצב הסוללה מתריע על סוללה ריקה. -או- המחשב ממשיך לפעול לאחר שמחוון מצב הסוללה מתריע על סוללה ריקה. המחשב לא פועל כאשר מארז הסוללה טעון במלואו. פרוק את מארז הסוללה וטען אותו מחדש. ייתכן שמגן נחשולי המתח במארז הסוללה פעיל. כבה את המחשב למשך דקה כדי לאתחל את המגן, ולאחר מכן הדלק שוב את המחשב. בעיה בכונן הקשיח הכונן הקשיח לא פועל. ודא שכונן הדיסק הקשיח כלול כמו שצריך בתפריט Boot )אתחול( בכלי העזר להגדרת ה- BIOS. בעיות של OneKey Recovery System לא ניתן לבצע גיבוי. שחזור מחיצת המערכת לברירת המחדל של היצרן נכשל. ודא שאתה משתמש במערכת הפעלה של.Windows ייתכן שאין מספיק מקום פנוי לאחסון הנתונים שגובו. עליך לפנות מספיק מקום במחיצת הגיבוי שבכונן הקשיח. מחיצת המערכת שונתה )למשל, גודל המחיצה או קיבולת הכונן C(. 24

29 פרק 4. פתרון בעיות בעיות אחרות המחשב לא מגיב. לא ניתן להפעיל את המחשב באמצעות ההתקן הרצוי. ההתקן החיצוני המחובר לא פועל. כדי לכבות את המחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה במשך ארבע שניות לפחות. אם המחשב עדיין לא מגיב, נתק את מתאם החשמל. ייתכן שהמחשב ננעל כשהוא נכנס למצב שינה בזמן פעולת תקשורת. בטל את קוצב הזמן של מצב השינה כאשר אתה עובד ברשת. עיין בתפריט Boot )אתחול( בכלי העזר להגדרת ה- BIOS. ודא שכלי העזר להגדרת ה- BIOS מוגדר כך שהמחשב מופעל באמצעות ההתקן הרצוי. בנוסף, ודא שהפעלת את ההתקן שממנו המחשב מופעל. ודא שההתקן כלול כמו שצריך בתפריט Boot )אתחול( בכלי העזר להגדרת ה- BIOS. בזמן שהוא כבוי, לחץ על הלחצן Novo כדי לבחור את ההתקן שממנו ברצונך שהמחשב יופעל. אל תחבר או תנתק כבלים של התקנים חיצוניים למעט כבלי USB כאשר המחשב דולק. פעולה זו עלולה לגרום לנזק למחשב. כאשר משתמשים בהתקנים חיצוניים בעלי צריכת מתח גבוהה, כגון כונן קשיח חיצוני בחיבור,USB יש להשתמש במתאם החשמל של ההתקן החיצוני. אחרת, ייתכן שההתקן לא יזוהה, או שהמערכת תיכבה כתוצאה מכך. 25

30 נספח A. הוראות להחלפת חלקים להחלפה עצמית )CRU( הערה: השירות CRU חל רק בארצות מסוימות. זהירות: העבר את הסוללה הפנימית למצב משלוח לפני החלפת יחידת CRU או לשלוח את המחשב לשירות. 1 כבה את המחשב ונתק את המתאם לרשת החשמל. 2 לחץ.Fn + S + V 3 לחץ על כפתור ההפעלה כדי לבדוק שמצב במשלוח נקבע. הערה: מצב במשלוח, הסוללה אינה מספקת מתח למחשב. כדי להעיר את הסוללה ממצב משלוח, חבר את המתאם מרשת החשמל למחשב שלך. החלפת המקלדת להחלפת המקלדת, בצע את הפעולות הבאות: 1 כבה את מחשב הלוח. נתק את מתאם החשמל ואת כל הכבלים ממחשב הלוח. 2 סגור את צג המחשב והפוך את המחשב. 3 הסר את הברגים המהדקים את המקלדת. a 26

31 נספח A. הוראות להחלפת חלקים להחלפה עצמית )CRU( 4 שחרר את המקלדת בעזרת כלי מתאים b. 5 הרם מעט את המקלדת c. נתק את מחבר המקלדת לכיוון החצים d ו. e לאחר מכן, הסר את המקלדת. 6 חבר חזרה את מחבר המקלדת והתקן את המקלדת החדשה. דחף בעדינות את המקלדת עד שהיא ננעלת במקום. הערה: וודא שהמחבר של המקלדת מחובר באופן יציב. 7 סגור את צג המחשב והפוך את המחשב. 8 החזר בחזרה את הברגים והדק אותם. 9 החזר את מכסה התא והדק את הברגים. 0 הפוך את המחשב בחזרה. Aחבר בחזרה את מתאם החשמל ואת כל הכבלים למחשב. 27

32 נספח A. הוראות להחלפת חלקים להחלפה עצמית )CRU( הוצאת הכונן האופטי כדי להוציא את הכונן האופטי, בצע את הפעולות הבאות: 1 הסר את המקלדת. לפרטים, ראה "החלפת המקלדת" בעמוד הסר את הבורג המוצג באיור. a 3 משוך את הכונן האופטי החוצה בעדינות b. 4 הסר את הבורג c ולאחר מכן את מסגרת הכונן האופטי, בכיוון המצוין ע"י החץ. d 28

33 נספח A. הוראות להחלפת חלקים להחלפה עצמית )CRU( 5 הסר בזהירות את מילואת הכונן האופטי, בכיוון המצוין ע"י החץ. e הטבלה הבאה מפרטת את רשימת החלקים להחלפה עצמית במחשב שלך )CRU( ומציינת היכן ניתן למצוא את הוראות ההחלפה עבורם. מדריך למשתמש O O מדריך בטיחות, אחריות והתקנה O ספק כוח AC מקלדת כונן אופטי 29

34 סימנים מסחריים המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Lenovo בישראל, מדינות אחרות או בשתיהן. Lenovo OneKey Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית, מדינות אחרות או בשתיהן. שמות אחרים של חברות, מוצרים או שירותים עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני שירות של חברות אחרות. 30

35 Lenovo China 2016 he-il Rev. AA00

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

Bitlocker_TC

Bitlocker_TC 1. מבוא טכנולוגיית הצפנת הדיסקים Bitlocker של Microsoft היא תכונת אבטחת מידע הזמינה במערכת ההפעלה Windows החל מגרסאות Windows Vista ו- 2008.Windows Server מטרתה העיקרית היא להתמודד עם סכנת חשיפת מידע רגיש

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד