User Guide

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "User Guide"

תמליל

1 מדריך למשתמש

2 Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה. מהדורה ראשונה: אוגוסט 2015 מק"ט מסמך: BB1 הודעה אודות המוצר מדריך זה למשתמש מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים במחשב שברשותך. מאפיינים מסוימים אינם זמינים בכל גרסאות.Windows ייתכן שיידרשו למחשב רכיבי חומרה ו/או מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו\או לרכישה בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. עבור אל לקבלת פרטים. כדי לגשת לגרסה העדכנית ביותר של המדריך למשתמש, בקר באתר Drivers ובחר במדינה/אזור שלך. בחר,support & Downloads )מנהלי התקן והורדות (ובצע את ההוראות שעל המסך. תנאי שימוש בתוכנות על-ידי התקנה, העתקה, הורדה, או כל צורה אחרת של שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב זה, הנך מסכים להתקשר בתנאים של הסכם רישיון למשתמש הקצה EULA( (של.HP אם אינך מקבל את התנאים של הסכם רישיון זה, הפתרון היחיד הוא להחזיר את המוצר כולו בלי שנעשה בו שימוש )חומרה ותוכנה (תוך 14 יום, על מנת לקבל החזר בהתאם למדיניות ההחזרים של המשווק. לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי מלא בגין המחשב, פנה למשווק.

3 הודעת אזהרה בנושא בטיחות אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של מחשב הלוח, אל תניח את מחשב הלוח ישירות על הרגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור שלו. השתמש במחשב הלוח רק על-גבי משטח קשיח ושטוח. הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח, כגון מדפסת אופציונלית סמוכה, או עצמים רכים, כגון כריות או בגדים או שטיחים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תניח למתאם ה- AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים במהלך ההפעלה. מחשב הלוח ושנאי המתח עומדים במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציוד בתחום טכנולוגיית המידע ) ).IEC הודעת אזהרה בנושא בטיחות iii

4 iv

5 תוכן העניינים ברוך הבא... 1 איתור מידע רכיבים... 4 רכיבי החזית... 4 רכיבים בחלק האחורי... 5 רכיבים בחלק העליון... 6 רכיבים בחלק התחתון... 7 איתור מידע אודות המערכת... 8 שינוי הגדרות במחשב הלוח... 8 שינוי התצוגה במחשב הלוח... 8 שימוש במאפיין נעילת הסיבוב האוטומטי של מחשב הלוח... 8 כוונון הבהירות של מסך מחשב הלוח... 8 איתור מידע על החומרה והתוכנות... 9 עדכון התוכנות המותקנות במחשב הלוח... 9 הכנסה והוצאה של כרטיס... micro SIM 9 2 חיבורי רשת התחברות לרשת אלחוטית שימוש בפקדי אלחוט לחצן אלחוט פקדי מערכת ההפעלה התחברות לרשת... WLAN 12 שימוש ב- Broadband HP Mobile )במוצרים נבחרים בלבד( שימוש ב- Connect HP Mobile )במוצרים נבחרים בלבד( שימוש ב- GPS )במוצרים נבחרים בלבד( שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים )במוצרים נבחרים בלבד( ניווט באמצעות מחוות מגע שימוש בפעולות מסך המגע החלקת אצבע אחת הקשה גלילה צביטה לביצוע זום באמצעות שתי אצבעות שימוש במקלדת שעל המסך שימוש בעט דיגיטלי )מוצרים נבחרים בלבד( v

6 5 מולטימדיה שמע כוונון עוצמת הקול חיבור אוזניות בדיקת פונקציות השמע במחשב הלוח מצלמת אינטרנט ניהול צריכת החשמל כיבוי המחשב הגדרת אפשרויות צריכת החשמל שימוש במצבים של חיסכון בצריכת חשמל הפעלת מצב Sleep )שינה (ויציאה ממנו הפעלת המצב Hibernation )מצב שינה (שהופעל על-ידי המשתמש ויציאה ממנו )במוצרים נבחרים בלבד( שימוש במד צריכת החשמל ובהגדרות צריכת החשמל הגדרה של הגנת סיסמה בעת התעוררות שימוש במתח הסוללה איתור מידע נוסף אודות הסוללה שימוש ב- Check HP Battery )בדיקת סוללה של )HP הצגת כמות הטעינה הנותרת של הסוללה מיטוב משך הפריקה של הסוללה ניהול רמות סוללה חלשה זיהוי רמות של סוללה חלשה פתרון מצב של רמת סוללה חלשה שימור מתח הסוללה השלכת סוללה החלפת סוללה שימוש במקור מתח AC חיצוני אבטחה הגנה על המחשב שימוש בסיסמאות הגדרת סיסמאות ב- Windows הגדרת סיסמאות ב- Setup... Computer 28 ניהול סיסמת מנהל מערכת של... BIOS 28 הזנת סיסמת מנהל מערכת של... BIOS 29 ניהול סיסמת DriveLock של Computer Setup )במוצרים נבחרים בלבד( הגדרת סיסמת... DriveLock 30 הפעלת DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד( השבתת DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד( הזנת סיסמת DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד( vi

7 שינוי סיסמת DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד( שימוש ב- Automatic DriveLock של Computer Setup )במוצרים נבחרים בלבד( הזנת סיסמת Automatic DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד( הסרת הגנה של Automatic DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד( שימוש בתוכנת אנטי-וירוס שימוש בתוכנת חומת אש התקנת עדכוני אבטחה קריטיים שימוש ב- Security HP Client )במוצרים נבחרים בלבד( שימוש ב- Manager HP Touchpoint )במוצרים נבחרים בלבד( תחזוקה ניקוי מחשב הלוח שלך חומרי ניקוי הליכי ניקוי ניקוי הצג ניקוי הצדדים והמכסה נסיעה עם מחשב הלוח עדכון תוכניות ומנהלי התקן גיבוי ושחזור יצירת מדיית שחזור וגיבויים יצירת מדיית שחזור HP Recovery )בדגמים נבחרים בלבד( שימוש בכלי... Windows 39 שחזור שחזור באמצעות... HP Recovery Manager 40 מה עליך לדעת לפני תחילת העבודה שימוש במחיצה של HP Recovery )במוצרים נבחרים בלבד( שימוש במדיית HP Recovery לשחזור שינוי סדר האתחול של המחשב הסרת המחיצה של HP Recovery )במוצרים נבחרים בלבד( HP Sure ו- Start TPM,)BIOS( Computer Setup שימוש ב- Setup... Computer 43 הפעלת... Computer Setup 43 ניווט ובחירה ב- Setup... Computer 43 שחזור הגדרות היצרן ב- Setup... Computer 44 עדכון ה- BIOS קביעת גרסת ה- BIOS הורדת עדכון... BIOS 45 שינוי סדר האתחול באמצעות הודעת... f vii

8 הגדרות TPM BIOS )במוצרים נבחרים בלבד ( שימוש ב- Start HP Sure )במוצרים נבחרים בלבד( HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) הורדת UEFI( HP PC Hardware Diagnostics (להתקן... USB מפרטים מתח כניסה סביבת הפעלה פריקת חשמל סטטי... נגישות טכנולוגיות סיוע נתמכות יצירת קשר עם התמיכה אינדקס... viii

9 1 ברוך הבא לאחר הגדרה ורישום של מחשב הלוח, אנו ממליצים לפעול לפי השלבים הבאים כדי להפיק את המרב מההשקעה החכמה שלך: התחבר לאינטרנט הגדר את הרשת הקווית או האלחוטית שברשותך כדי שתוכל להתחבר לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה חיבורי רשת בעמוד 11. עדכן את תוכנת האנטי-וירוס הגן על מחשב הלוח מפני נזק הנגרם על-ידי וירוסים. התוכנה מותקנת מראש במחשב הלוח. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בתוכנת אנטי-וירוס בעמוד 33. הכרת מחשב הלוח שברשותך הכר את מאפייני מחשב הלוח. עיין בסעיף רכיבים בעמוד 4 ובסעיף ניווט באמצעות מחוות מגע בעמוד 14 לקבלת מידע נוסף. איתור תוכנות מותקנות לגישה אל רשימת התוכנות שהותקנו מראש במחשב הלוח: לחץ על הלחצן Start )התחל,(ובחר את All apps )כל האפליקציות.( לחלופין לחץ לחיצה ימנית על הלחצן Start )התחל,(ובחר את Programs and Features )תוכניות ותכונות.( גבה את הכונן הקשיח על-ידי יצירת תקליטורים לשחזור או כונן הבזק לשחזור. ראה גיבוי ושחזור בעמוד 38. פרק 1 ברוך הבא 1

10 איתור מידע השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא משאבים המספקים פרטים על המוצר, מידע על ביצוע פעולות, ועוד. משאב הוראות התקנה אפליקציית Get started )תחילת העבודה( כדי לגשת לאפליקציית Get started )תחילת העבודה:( תוכן סקירה כללית של הגדרת מחשב הלוח והמאפיינים שלו מידע מגוון על ביצוע פעולות וטיפים לפתרון בעיות לחץ על הלחצן Start )התחל,(ולאחר מכן בחר את האפליקציה Get started )תחילת העבודה.( צ'אט מקוון עם טכנאי של HP תמיכת HP לקבלת תמיכה בארה"ב, עבור אל לתמיכה ברחבי העולם, עבור אל מספרי טלפון של תמיכה מקומות של מרכזי שירות של HP מדריך לבטיחות ונוחות כדי לגשת למדריך זה: הקלד support )תמיכה (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר את האפליקציה HP.Support Assistant לחלופין לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות. התקנה נכונה של תחנת העבודה הנחיות בנוגע ליציבה הסיכון לפציעה מידע בטיחות בנושא חשמל ומכניקה והרגלי עבודה להגברת נוחיותך ולהפחתת בחר My PC )המחשב שלי,(בחר את הכרטיסייה User,(ולאחר מכן בחר )מפרטים Specifications Guides )מדריכים למשתמש.( לחלופין בקר בכתובת. הודעות תקינה, בטיחות וסביבה כדי לגשת למסמך זה: הודעות תקינה חשובות, במידת הצורך. כולל מידע על השלכה נאותה של סוללות, הקלד support )תמיכה (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר את האפליקציה HP.Support Assistant לחלופין לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות. בחר My PC )המחשב שלי,(בחר את הכרטיסייה User,(ולאחר מכן בחר )מפרטים Specifications Guides )מדריכים למשתמש.( אחריות מוגבלת* כדי לגשת למסמך זה: פרטי אחריות ספציפיים לגבי מחשב לוח זה הקלד support )תמיכה (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר את האפליקציה HP.Support Assistant לחלופין לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות. 2 איתור מידע

11 משאב תוכן בחר My computer )המחשב שלי,(ולאחר מכן בחר Warranty and services )אחריות ושירותים.( לחלופין בקר בכתובת. *האחריות המוגבלת של HP מצורפת למדריכים למשתמש במוצר ו/או בתקליטור ה- CD או ה- DVD המצורף לאריזה. במדינות או באזורים מסוימים, HP עשויה לספק גרסה מודפסת של תיעוד האחריות בתוך האריזה. במדינות או אזורים שבהם האחריות לא סופקה כחוברת מודפסת, תוכל לבקש עותק מודפס בכתובת. עבור מוצרים שנרכשו באסיה או באזור האוקיינוס השקט, תוכל לכתוב ל- HP בכתובת.Hewlett Packard, POD, P.O Box 200, Alexandra Post Office, Singapore יש לכלול בפניה את שם המוצר, שמך, מספר הטלפון וכתובת הדואר שלך. פרק 1 ברוך הבא 3

12 2 רכיבים רכיבי החזית רכיב )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( אנטנות )2) WWAN *(במוצרים נבחרים בלבד( מצלמה קדמית תיאור לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת תקשורת מרחביות אלחוטיות ).WWAN( להקלטת וידאו וללכידת צילומי סטילס. עם רשתות כדי להשתמש במצלמת האינטרנט, הקלד cam בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן הקש על.CyberLink YouCam לשליחה וקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת תקשורת מקומיות אלחוטיות ).WLAN( עם רשתות אנטנות )*2( WLAN חיישן תאורת הסביבה נורית מצב מצלמת האינטרנט )קדמית( אנטנה בלבד( לתקשורת קירבה (NFC( (מוצרים נבחרים חיישן תאורת הסביבה מכוונן באופן אוטומטי את בהירות התצוגה בהתבסס על תנאי התאורה בסביבה. נורית דולקת: מצלמת האינטרנט פועלת. מאפשר לך לגעת בהתקן תואם NFC כדי להתחבר באופן אלחוטי, ליצור קשר עם מחשב הלוח, ולהעביר נתונים בין ההתקנים. להצגת תפריט 'התחל'. מקש Windows *האנטנות אינן גלויות לעין בחלקו החיצוני של מחשב הלוח. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. להצגת הודעות התקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף הודעות תקינה, בטיחות וסביבה המתייחס למדינה/אזור שלך. כדי לגשת לסיוע של HP Support 4 רכיבי החזית

13 רכיב תיאור My PC הקש על,HP Support Assistant (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקש על היישום )תמיכה support הקלד,Assistant )המחשב שלי,(בחר בכרטיסייה Specifications )מפרטים,(והקש על User guides )מדריכים למשתמש.( רכיבים בחלק האחורי רכיב חריר גישה לחריץ קורא כרטיסי Micro SD/Micro SIM תיאור מאפשר להכניס קצה של אטב נייר כדי לפתוח את דלת הגישה, להכנסה או להוצאה של כרטיס micro SD או מודול.micro SIM קורא כרטיסי זיכרון מיקרו אופציונליים בהם ניתן לשמור, לנהל, לשתף או לגשת אל מידע, ולתמוך בכרטיסי SIM אופציונליים )מוצרים נבחרים בלבד.( קורא כרטיסי Micro SD/Micro SIM )1( )2( מצלמה אחורית לחצן הגברת עוצמת הקול לחצן החלשת עוצמת הקול מידע תקינה להקלטת וידאו, לצילום תמונות סטילס, ולביצוע שיחות ועידה בווידאו ושיחות צ'אט באופן מקוון באמצעות הזרמת וידאו. לשימוש במצלמת האינטרנט, הקלד,cam.CyberLink YouCam כדי להגביר את עוצמת הקול של הרמקולים, הקצה העליון של הלחצן. כדי להחליש את עוצמת הקול של הרמקולים, הקצה התחתון של הלחצן. והקש על לחץ על לחץ על הצגת מידע תקינה )מוצרים נבחרים בלבד.(ראה איתור מידע אודות המערכת בעמוד 8. )3( )4( )5( )6( פרק 2 רכיבים 5

14 רכיבים בחלק העליון רכיב )1( )2( )3( שקע יציאת שמע )מיקרופון( מתג סיבוב אוטומטי מיקרופון משולב )2( )אוזניות/(שקע כניסת שמע תיאור להפקת צלילים בעת חיבור לאביזרים אופציונליים, כגון רמקולים סטריאופוניים, אוזניות מסוגים שונים או שמע טלוויזיה. כמו כן, לחיבור מיקרופון אוזניות אופציונלי. אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות, עיין בהודעות תקינה, בטיחות וסביבה. כדי לגשת לסיוע של,HP Support Assistant הקלד support )תמיכה (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקש על היישום HP Support,Assistant הקש על My PC )המחשב שלי,(בחר בכרטיסייה Specifications )מפרטים,(והקש על User guides )מדריכים למשתמש.( הערה: כאשר התקן מחובר לשקע, הרמקולים של מחשב הלוח מושבתים. הערה: ודא כי כבל ההתקן כולל מחבר עם 4 מוליכים התומך ביציאת שמע )אוזניות (ובכניסת שמע )מיקרופון.( כאשר מחשב הלוח מופעל, החלק את מתג הסיבוב האוטומטי כדי לנעול את מאפיין הסיבוב האוטומטי של הצג. כדי לשחרר את נעילת מאפיין הסיבוב האוטומטי, החלק שוב את המתג. הקלטת צלילים. לחצן הפעלה כאשר מחשב הלוח מחשב הלוח. כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את )4( כאשר מחשב הלוח פועל, לחץ לחיצה קצרה להפעיל את מצב Sleep )שינה.( על הלחצן כדי כאשר מחשב הלוח נמצא במצב Sleep )שינה,(לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep )שינה.( זהירות: לחיצה ממושכת שלא נשמר. על לחצן ההפעלה תגרום לאובדן מידע אם מחשב הלוח הפסיק להגיב והליכי הכיבוי של Windows לא מתפקדים, לחץ על לחצן ההפעלה במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות את מחשב הלוח. לקבלת מידע נוסף צריכה החשמל. על הגדרות צריכת החשמל, ראה את אפשרויות 6 רכיבים בחלק העליון

15 רכיבים בחלק התחתון רכיב )1( )2( )3( תיאור להפקת צלילים. רמקולים )2( מידע מוצר ומידע תקינה מחבר עגינה הצגת מידע מוצר ומידע תקינה )מוצרים נבחרים בלבד.(ראה איתור מידע אודות המערכת בעמוד 8 לחיבור מתאם AC או התקן עגינה אופציונלי. פרק 2 רכיבים 7

16 איתור מידע אודות המערכת מידע חשוב על המערכת ממוקם בקצה התחתון של מחשב הלוח או על גב מחשב הלוח )מוצרים ייתכן שתזדקק למידע כזה בעת נסיעות לחו"ל או כאשר תיצור קשר עם התמיכה: מספר סידורי מק"ט מידע תקינה שינוי הגדרות במחשב הלוח ניתן לשנות את בהירות התצוגה והמסך. שינוי התצוגה במחשב הלוח נבחרים בלבד ). כיוון המסך, או התצוגה, ישתנה באופן אוטומטי מתצוגה לאורך לתצוגה לרוחב, או מתצוגה לרוחב לתצוגה לאורך. כדי לשנות את התצוגה של מחשב הלוח מתצוגה לרוחב לתצוגה לאורך: אחוז במחשב הלוח כשהוא במצב אנכי וסובב אותו ב- 90 מעלות לימין )בכיוון השעון.( כדי לשנות את התצוגה של מחשב הלוח מתצוגה לאורך לתצוגה לרוחב: אחוז במחשב הלוח כשהוא במצב אנכי וסובב אותו ב- 90 מעלות לשמאל )נגד כיוון השעון.( שימוש במאפיין נעילת הסיבוב האוטומטי של מחשב הלוח כדי להפעיל את מאפיין נעילת הסיבוב האוטומטי של מחשב הלוח: החלק את מתג הסיבוב האוטומטי שבחלק העליון של מחשב הלוח. לחלופין הקש על הלחצן Start )התחל,(ולאחר מכן הקש על Settings )הגדרות.( הקש על סמל המסך כדי לנעול את המסך הנוכחי של מחשב הלוח ולמנוע סיבוב שלו. הסמל יציג סמל מנעול כאשר נעילת הסיבוב האוטומטי פעילה. כדי להפסיק את מאפיין נעילת הסיבוב האוטומטי של מחשב הלוח: החלק שוב את מתג הסיבוב האוטומטי שבחלק העליון של מחשב הלוח. לחלופין הקש על הלחצן Start )התחל,(ולאחר מכן הקש על Settings )הגדרות.( הקש על סמל Screen )מסך (בפינה הימנית התחתונה, והקש שוב על סמל נעילת הסיבוב האוטומטי. כוונון הבהירות של מסך מחשב הלוח כדי לכוונן את בהירות המסך: הקש על הלחצן Start )התחל,(ולאחר מכן הקש על Settings )הגדרות.( הקש על סמל Screen )מסך (בפינה הימנית התחתונה. יוצג מחוון אנכי השולט בבהירות המסך. הערה: ניתן גם להקיש על סמל Power Meter )מד צריכת החשמל (באזור ההודעות בקצה הימני של שורת המשימות, הקש על Adjust screen brightness )כוונן את בהירות המסך,(והסט את המחוון שלצד Screen brightness )בהירות מסך (בתחתית המסך. 8 איתור מידע אודות המערכת

17 איתור מידע על החומרה והתוכנות עדכון התוכנות המותקנות במחשב הלוח מרבית התוכנות, לרבות מערכת ההפעלה, מעודכנות על-ידי היצרן או הספק בתדירות גבוהה. ייתכן שמאז שהופץ מחשב הלוח על-ידי היצרן, פורסמו עדכונים חשובים עבור התוכנות הכלולות במחשב הלוח. עדכונים מסוימים עשויים להשפיע על האופן שבו מחשב הלוח מגיב לתוכנות אופציונליות או עדכונים רבים מספקים שיפורי אבטחה. עדכן את מערכת ההפעלה ואת התוכנות האחרות המותקנות במחשב הלוח מיד עם חיבור מחשב הלוח גש לעדכונים באתר האינטרנט של HP בכתובת. להתקנים חיצוניים. לאינטרנט. הכנסה כרטיס micro SIM והוצאה של זהירות: כדי למנוע נזק למחברים, השתמש בכוח מתון בעת הכנסת כרטיס.micro SIM כדי להכניס או להוציא כרטיס,Micro SIM פעל על-פי השלבים הבאים: כבה את מחשב הלוח. 1. נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב הלוח. 2. נתק את כבל המתח משקע ה- AC. 3. הכנס קצה של אטב נייר לחריר שחרור הגישה לחריץ )1(, micro SIM ופתח את דלת הגישה )2(. 4. הכנס כרטיס micro SIM לחריץ )3(, SIM ודחוף אותו פנימה כדי לנעול אותו. לחלופין דחוף שוב את כרטיס micro SIM והוצא אותו מחריץ.micro SIM.5 פרק 2 רכיבים 9

18 6. הכנס את ציר הדלת 1, וסגור את דלת הגישה 2. חבר מחדש את מקור המתח החיצוני. חבר מחדש התקנים חיצוניים. הפעל את מחשב הלוח הכנסה והוצאה של כרטיס micro SIM

19 3 רשת חיבורי התחברות מחשב הלוח שלך יכול לנסוע איתך לכל מקום. אך גם בבית, תוכל לסייר ברחבי העולם ולגשת למידע ממיליוני אתרי אינטרנט באמצעות מחשב הלוח וחיבור לרשת קווית או אלחוטית. פרק זה יעזור לך להתחבר לעולם זה. לרשת אלחוטית מחשב הלוח שלך עשוי לכלול אחד או יותר מההתקנים האלחוטיים הבאים: שימוש בפקדי אלחוט לחצן אלחוט התקן WLAN מחבר את מחשב הלוח לרשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות )מכונות לרוב רשתות, Wi-Fi רשתות LAN אלחוטיות או רשתות WLAN (במשרדי חברות, בביתך ובמקומות ציבוריים, כגון שדות תעופה, מסעדות, בתי קפה, מלונות ואוניברסיטאות. ברשת,WLAN ההתקן האלחוטי הנייד במחשב הלוח שלך מקיים תקשורת עם נתב אלחוטי או עם נקודת גישה אלחוטית. מודול HP Mobile Broadband Module )פס רחב נייד של (HP (במוצרים נבחרים בלבד( התקן רשת תקשורת מרחבית אלחוטית WWAN( (המספק קישוריות אלחוטית בשטח גדול הרבה יותר. מפעילי רשתות סלולריות מתקינים תחנות בסיס )בדומה למגדלי תקשורת סלולרית (ברחבי שטחים גיאוגרפיים גדולים, המספקים ביעילות כיסוי ברחבי מדינות/אזורים שלמים. התקן Bluetooth יוצר רשת תקשורת פרטית PAN( (כדי להתחבר להתקנים אחרים התומכים ב- Bluetooth, כגון מחשבים, טלפונים, מדפסות, אוזניות, רמקולים ומצלמות. ב- PAN, כל התקן מתקשר עם התקנים אחרים באופן ישיר ועל ההתקנים להיות קרובים יחסית זה לזה בדרך כלל בטווח של כ- 10 מטרים זה מזה. באפשרותך לשלוט בהתקנים האלחוטיים במחשב הלוח באמצעות אחד או יותר מהמאפיינים הבאים: לחצן אלחוט )שנקרא גם 'מקש מצב הטיסה' או 'מקש אלחוט) ('מכונה בפרק זה 'לחצן אלחוט(' פקדי מערכת ההפעלה מחשב הלוח עשוי לכלול לחצן אלחוט, התקן אלחוטי אחד או יותר ונורית אלחוט אחת או שתי נוריות אלחוט. כל התקני האלחוט במחשב הלוח מאופשרים בבית החרושת. נורית האלחוט מציינת את מצב ההפעלה הכולל של ההתקנים האלחוטיים, לא את המצב של כל התקן פקדי מערכת ההפעלה בנפרד. Network and Sharing Center )מרכז הרשת והשיתוף (מאפשר לך להגדיר חיבור או רשת, להתחבר לרשת ולבצע אבחון ותיקון של בעיות רשת. לשימוש בפקדי מערכת ההפעלה: בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד control panel )לוח הבקרה,(ולאחר מכן בחר את האפשרות Control Panel )לוח הבקרה.( בחר Network and Internet )רשת ואינטרנט,(ולאחר מכן בחר Network and Sharing Center )מרכז הרשת והשיתוף.( פרק 3 חיבורי רשת 11

20 התחברות לרשת WLAN.3 הערה: לפני שתוכל להגדיר גישה לאינטרנט בביתך, עליך ליצור חשבון באמצעות ספק שירות אינטרנט.)ISP( לרכישת שירותי אינטרנט ומודם, פנה לספק שירותי אינטרנט ISP( (מקומי. ספק שירותי האינטרנט ISP( (יסייע לך בהגדרת המודם, יתקין כבל רשת כדי לחבר את נתב האלחוטי למודם ויבדוק את שירות האינטרנט. כדי להתחבר ל- WLAN, פעל על-פי השלבים הבאים: ודא שהתקן ה- WLAN מופעל. בחר את סמל מצב הרשת בשורת המשימות, ולאחר מכן התחבר לאחת מהרשתות הזמינות. אם רשת ה- WLAN מאובטחת, תתבקש להזין קוד אבטחה. הזן את הקוד, ולאחר מכן בחר Next )הבא (כדי להשלים את החיבור. הערה: אם רשתות ה- WLAN אינן מופיעות ברשימה, ייתכן שאתה נמצא מחוץ לטווח של נתב אלחוטי או של נקודת גישה. הערה: אם לא תראה את רשת WLAN שאליה תרצה להתחבר, לחץ לחיצה ימנית על סמל מצב הרשת בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר Open Network and Sharing Center )פתח את מרכז הרשת והשיתוף ). בחר Set up a new connection or network )הגדר חיבור או רשת חדשים.(תוצג רשימת אפשרויות, שתאפשר לך לחפש רשת באופן ידני ולהתחבר אליה או ליצור חיבור רשת חדש. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את החיבור. לאחר יצירת החיבור, בחר את סמל מצב הרשת בקצה הימני של שורת המשימות, כדי לוודא את שם החיבור ואת מצבו. הערה: הטווח הפונקציונלי )המרחק שאליו יכולים אותות האלחוט להגיע (תלוי בהטמעת ה- WLAN, ביצרן הנתב ובהפרעות שנגרמות על-ידי התקנים אלקטרוניים אחרים או מחסומים מבניים כגון קירות ורצפות. שימוש ב- Broadband HP Mobile )במוצרים נבחרים בלבד( מחשב הלוח HP Mobile Broadband שברשותך מצויד בתמיכה מובנת בשירות פס רחב נייד. כאשר משתמשים במחשב הלוח החדש בשילוב עם עם שירותי מפעיל רשת סלולרית, ניתן לנצל את המחשב לצורך התחברות לאינטרנט, משלוח דואר אלקטרוני או התחברות לרשת מקומית של מקום העבודה ללא תלות בנקודות גישה של Wi-.Fi הערה: אם במחשב הלוח מותקן היישום,HP Mobile Connect ההוראות בסעיף שלהלן אינן יישימות. ראה שימוש ב- Connect HP Mobile )במוצרים נבחרים בלבד( בעמוד 13. ייתכן שתזדקק למספר ה- IMEI ו/או ה- MEID של מודול HP Mobile Broadband Module )פס רחב נייד של ( HP כדי להפעיל את שירות הפס הרחב הנייד. המספר הסידורי מודפס בתווית שמודבקת בתחתית מחשב הלוח או על גב הצג. לחלופין.3 ניתן למצוא את המספר אם תפעל בהתאם לשלבים הבאים: בשורת המשימות, בחר את סמל מצב הרשת. בחר View Connection Settings )הצג הגדרות חיבור.( במקטע Mobile broadband )פס רחב נייד,(בחר את סמל מצב הרשת. מפעילים מסוימים של רשתות סלולריות מחייבים שימוש בכרטיס.SIM כרטיס SIM מכיל מידע בסיסי על אודותיך, כגון מספר זיהוי אישי PIN( (וכן מידע על הרשת. מחשבי לוח מסוימים כוללים כרטיס SIM המותקן מראש. אם ה- SIM אינו מותקן מראש, ייתכן שהוא מסופק במידע של HP Mobile Broadband המצורף למחשב הלוח, או ייתכן שמפעיל הרשת הסלולרית יספק אותו בנפרד ממחשב הלוח. 12 התחברות לרשת אלחוטית

21 לקבלת מידע על HP Mobile Broadband )פס רחב נייד של HP (וכיצד להפעיל שירות עם מפעיל רשת סלולרית מועדף, עיין במידע על HP Mobile Broadband )פס רחב נייד של HP (הכלול במחשב הלוח שברשותך. שימוש ב- Connect HP Mobile )במוצרים נבחרים בלבד( HP Mobile Connect ששולם מראש, הוא שירות פס רחב לנייד המספק למחשב הלוח חיבור פס רחב לנייד, מאובטח, פשוט וגמיש ביחס עלות תועלת מעולה. כדי להשתמש ב- Connect,HP Mobile יש להתקין במחשב הלוח כרטיס SIM ויישום.HP Mobile Connect לקבלת מידע נוסף על HP Mobile Connect )חיבור נייד של HP (ועל המקומות שבהם הוא זמין, עבור אל. שימוש ב- GPS )במוצרים נבחרים בלבד( מחשב הלוח שברשותך עשוי לכלול מערכת מיקום גלובלית מהירות וכיוון למערכות המצוידות ב- GPS. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנות הניווט וה- GPS של.HP שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים )במוצרים נבחרים בלבד( GPS(.(לווייני GPS מספקים מידע אודות מיקום, התקן Bluetooth מספק תקשורת אלחוטית לטווח קצר, שמחליפה חיבורים באמצעות כבלים פיזיים המחברים בדרך כלל בין התקנים אלקטרוניים כגון הפריטים הבאים: מחשבים )שולחניים, ניידים( טלפונים )סלולריים, אלחוטיים, טלפונים חכמים( התקני הדמיה )מדפסת, מצלמה( התקני שמע )אוזניות, רמקולים( עכבר התקני Bluetooth מספקים יכולת עמית-לעמית שמאפשרת לך להגדיר רשת תקשורת פרטית PAN( (של התקני.Bluetooth לקבלת מידע על הגדרת תצורה של התקני Bluetooth והשימוש בהם, עיין בעזרה של תוכנת.Bluetooth פרק 3 חיבורי רשת 13

22 ניווט 4 באמצעות מחוות מגע שימוש מחשב הלוח שלך מאפשר ניווט באמצעות מחוות מגע במסך המגע. בפעולות מסך המגע ניתן לשלוט בפריטים על-גבי המסך באופן ישיר באמצעות אצבעותיך. החלקת אצבע אחת החלקת אצבע אחת משמשת בעיקר לביצוע גלילה מקבילה או רגילה בין רשימות ועמודים, אך באפשרותך להשתמש במחווה זו גם לביצוע פעולות אחרות, לדוגמה להזזת אובייקט. כדי לבצע גלילה על המסך, החלק קלות אצבע אחת על המסך בכיוון שאליו ברצונך לעבור. כדי לגרור, לחץ לחיצה ארוכה על אובייקט, ולאחר מכן גרור אותו כדי להזיזו. 14 שימוש בפעולות מסך המגע

23 הקשה לביצוע בחירה על-גבי המסך, השתמש בפונקציית ההקשה. השתמש באצבע אחת כדי להקיש על אובייקט כלשהו על המסך כדי לבחור בו. פתח פריט באמצעות הקשה כפולה עליו. הערה: זה. לחץ ממושכות באמצעות האצבע על אובייקט כדי לפתוח מסך עזרה שמספק מידע אודות אובייקט גלילה מחוות הגלילה שימושית להעברת המצביע למעלה, למטה, שמאלה או ימינה על-גבי עמוד או תמונה. הנח שתי אצבעות על המסך, ולאחר מכן גרור אותן בתנועה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה. פרק 4 ניווט באמצעות מחוות מגע 15

24 צביטה לביצוע זום באמצעות שתי אצבעות צביטה לביצוע זום באמצעות שתי אצבעות מאפשרת לך להגדיל או להקטין תמונות או טקסט. כדי להגדיל את התצוגה, הנח שתי אצבעות יחד על התצוגה, ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו. כדי להקטין את התצוגה, הנח שתי אצבעות יחד על התצוגה, ולאחר מכן קרב אותן זו לזו. שימוש במקלדת שעל המסך ייתכן שתרצה להזין נתונים בשדה נתונים. פעולה זו עשויה להידרש בעת הגדרת תצורה של רשת אלחוטית או מיקום דיווח על מזג אוויר, או כאשר תרצה לגשת לחשבונות משתמש באתרי אינטרנט. מחשב הלוח כולל מקלדת המוצגת במסך ואשר תוצג כאשר תצטרך להזין מידע כזה בשדות נתונים. 1. כדי להציג מקלדת על המרקע, הקש בשדה הנתונים הראשון. המקלדת תוצג. לחלופין הקש על סמל המקלדת באזור הניווט, בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות. 2. הקש על כל אחד מהתווים והמשך עד שתאיית את השם או המילה שרצית להזין לשדה הנתונים. הערה: ייתכן שיוצגו מילים מוצעות מעל המקלדת. אם מוצגת מילה מתאימה, הקש עליה כדי לבחור בה. 3. הקש על enter במקלדת. כדי לשנות את ההגדרות של המקלדת המוצגת במסך: 1. הקלד setting )הגדרות (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ובחר Settings )הגדרות.( הקש על Change PC settings )שינוי הגדרות מחשב,(הקש על PC and devices )מחשב והתקנים,(הקש על Typing )הקלדה,(ופעל לפי ההוראות במסך. 16 שימוש במקלדת שעל המסך

25 שימוש בעט דיגיטלי )מוצרים נבחרים בלבד( כדי להכניס סוללה בעט: 1. פרק את העט בתנועת הברגה. 2. הסר את הסוללה הישנה וסלק אותה בצורה המתאימה. 3. התקן את הסוללה החדשה. 4. הרכב את העט והדק את ההברגה. 5. המתן שתי שניות לכיול אוטומטי של העט. הערה: לחיצה על חוד העט במהלך מחזור הכיול בן שתי השניות תבטל את התהליך ותדרוש כיול מחדש נוסף של העט. העט הדיגיטלי מוכן כעת לשימוש עם מחשב הלוח שלך. פשוט גע בעדינות עם העט במסך כדי לכתוב טקסט או כדי לבחור פריטים במסך. כדי לבצע לחיצה ימנית, לחץ על הלחצן בצד העט בזמן בחירת פריט במסך. העט הדיגיטלי משתמש ברגישות אינהרנטית ללחץ, כך שתוכל ליצור פס חזק יותר על-ידי לחיצה חזקה יותר על המסך באמצעות העט הדיגיטלי. ייתכן שהרגישות ללחץ לא תופעל או לא תהיה בה תמיכה, בהתאם ליישום או לתוכנית. כדי לשנות את הגדרות העט, כגון רגישות העט, הקלד Control Panel )לוח הבקרה (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, בחר Control Panel )לוח הבקרה,(בחר Hardware and Sound )חומרה וקול,(בחר Pen and Touch )עט ומגע (ובצע את ההוראות המוקרנות על המרקע. הערה: לקבלת מידע תקינה ובטיחות, עיין ב- Notices Regulatory, Safety, and Environmental )הודעות תקינה, בטיחות וסביבה (במחשב הלוח של.HP כדי לגשת לסיוע של,HP Support Assistant הקלד support )תמיכה (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקש על היישום,HP Support Assistant הקש על My PC )המחשב שלי,(בחר בכרטיסייה Specifications )מפרטים,(והקש על User guides )מדריכים למשתמש.( פרק 4 ניווט באמצעות מחוות מגע 17

26 5 מולטימדיה שמע במחשב לוח,HP ניתן להוריד מוזיקה ולהאזין לה, להזרים תוכן שמע מהאינטרנט )כולל רדיו,(להקליט שמע, או לשלב שמע ווידאו כדי ליצור מולטימדיה. כדי לשפר את חוויית ההאזנה שלך, חבר התקני שמע חיצוניים, כגון רמקולים או אוזניות. כוונון עוצמת הקול באפשרותך לכוונן את עוצמת הקול באמצעות לחצני עוצמת הקול. אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות, עיין בהודעות תקינה, בטיחות וסביבה. כדי לגשת לסיוע של,HP Support Assistant הקלד My הקש על,HP Support Assistant (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקש על היישום )תמיכה support PC )המחשב שלי,(בחר בכרטיסייה Specifications )מפרטים,(והקש על User guides )מדריכים למשתמש.( הערה: חיבור אוזניות ניתן לשלוט בעוצמת הקול גם באמצעות מערכת ההפעלה ותוכניות מסוימות. באפשרותך לחבר אוזניות לשקע האוזניות שבמחשב הלוח. ראה רכיבים בחלק העליון בעמוד 6. כדי לחבר אוזניות אלחוטיות למחשב הלוח, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן. אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית, הנמך את הגדרת עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות, עיין בהודעות תקינה, בטיחות וסביבה. בדיקת פונקציות השמע במחשב הלוח הערה: לקבלת תוצאות מיטביות בזמן ההקלטה, דבר ישירות לתוך המיקרופון והקלט את הצלילים בסביבה ללא רעשי רקע. לבדיקת פונקציות השמע במחשב הלוח שברשותך, פעל על-פי השלבים הבאים: בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד control panel )לוח הבקרה,(ולאחר מכן בחר את האפשרות Control Panel )לוח הבקרה.( הקש על Hardware and Sound )חומרה וקול,(ולאחר מכן הקש על Sound )קול.( כאשר החלון Sound )קול (נפתח, הקש על הכרטיסייה Sounds )צלילים.(תחת Program Events )אירועי תוכנית,(בחר אירוע צליל כלשהו, כגון צפצוף או התראה, ולאחר מכן הקש על Test )בדוק.(אתה אמור לשמוע צליל מהרמקולים או מהאוזניות המחוברות. לבדיקת פונקציות ההקלטה במחשב הלוח שברשותך, פעל על-פי השלבים הבאים: הקלד sound )צליל (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן הקש על Sound Recorder )הקלטת צלילים.(.3.4 הקש על Start Recording )התחל הקלטה (ודבר אל המיקרופון. שמור את הקובץ בשולחן העבודה שלך. פתח תוכנית מולטימדיה והפעל את ההקלטה. 18 שמע

27 כדי לאשר או לשנות את הגדרות השמע במחשב הלוח: בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד control panel )לוח הבקרה,(ולאחר מכן בחר את האפשרות Control Panel )לוח הבקרה.( הקש על Hardware and Sound )חומרה וקול,(ולאחר מכן הקש על Sound )קול.( מצלמת אינטרנט מחשבי לוח מסוימים כוללים שתי מצלמות אינטרנט משולבות. בעזרת התוכנות המותקנות מראש, באפשרותך להשתמש במצלמות האינטרנט כדי לצלם צילום או להקליט וידאו. באפשרותך להציג צילום או וידאו בתצוגה מקדימה ולשמור אותם. התוכנה של מצלמת האינטרנט מאפשרת לך להתנסות במאפיינים הבאים: לכידה ושיתוף של וידאו שליחת קטעי וידאו בעזרת תוכנת הודעות מיידיות צילום תמונות סטילס לקבלת פרטים על השימוש במצלמת האינטרנט, עיין בעזרה של היישום. פרק 5 מולטימדיה 19

28 ניהול 6 צריכת החשמל הערה: ייתכן שהמחשב כולל לחצן הפעלה או מתג הפעלה. המונח לחצן הפעלה המופיע לאורך מתייחס לשני סוגי פקדי ההפעלה. כיבוי המחשב כל המדריך, זהירות: מידע שלא נשמר, יאבד בעת כיבוי המחשב. הפקודה Shutdown )כיבוי (סוגרת את כל התוכניות הפתוחות, לרבות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן מכבה את התצוגה והמחשב. כבה את המחשב באחד מהמצבים הבאים: כאשר עליך להחליף את הסוללה או לגשת לרכיבים הממוקמים בתוך המחשב כאשר אתה מחבר התקן חומרה חיצוני שאינו מתחבר ליציאת USB )אפיק טורי אוניברסלי( כאשר המחשב אינו בשימוש ומנותק ממקור מתח חיצוני למשך פרק זמן ממושך אף שבאפשרותך לכבות את המחשב באמצעות לחצן ההפעלה, ההליך המומלץ הוא להשתמש בפקודת הכיבוי של :Windows הערה: אם המחשב נמצא במצב Sleep )שינה (או Hibernation )מצב שינה,(תחילה עליך לצאת ממצב Sleep )שינה (או ממצב Hibernation )מצב שינה (כדי שניתן יהיה לכבות את המחשב על-ידי לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה. שמור את עבודתך וסגור את כל התוכניות הפתוחות. בחר בלחצן Start )התחל,(בחר בסמל Power )הפעלה,(ולאחר מכן בחר Shut down )כיבוי.( אם המחשב אינו מגיב ואינך יכול להשתמש בהליך הכיבוי שתואר לעיל, נסה לבצע את הליכי החירום הבאים, לפי סדר הופעתם: הגדרת אפשרויות הקש על.ctrl+alt+delete בחר את הסמל Power )כיבוי,(ולאחר מכן בחר Shut Down )כיבוי.( לחץ על לחצן ההפעלה במשך 5 שניות לפחות. נתק את המחשב ממקור מתח חיצוני. לחץ על לחצן ההפעלה במשך 15 שניות לפחות. צריכת החשמל שימוש במצבים של חיסכון בצריכת חשמל מצב Sleep )שינה (מופעל על-ידי היצרן. בעת הפעלת Sleep )שינה,(נוריות ההפעלה מהבהבות והתצוגה נעלמת מהמסך. עבודתך נשמרה בזיכרון. זהירות: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה אפשרית באיכות השמע והווידאו, אובדן פונקציונליות של הפעלת שמע או וידאו, או אובדן מידע, הימנע מכניסה למצב Sleep )שינה (בעת קריאה מתקליטור או מכרטיס זיכרון חיצוני או כתיבה אליהם. 20 כיבוי המחשב

29 הערה: לא ניתן להפעיל כל סוג של חיבור לעבודה ברשת או לבצע פונקציות כלשהן של המחשב בזמן שהמחשב נמצא במצב Sleep )שינה.( הפעלת מצב Sleep )שינה (ויציאה ממנו כאשר המחשב מופעל, באפשרותך להפעיל Sleep )שינה (באחת מהדרכים הבאות: לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה. בחר בלחצן Start )התחל,(בחר בסמל Power )הפעלה,(ולאחר מכן בחר Sleep )שינה.( ליציאה ממצב Sleep )שינה,(לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה. כאשר המחשב יוצא ממצב Sleep )שינה,(נוריות ההפעלה נדלקות והמחשב חוזר למסך שבו הפסקת לעבוד. הערה: למסך. אם הגדרת סיסמה שתידרש בעת התעוררות, עליך להזין את סיסמת Windows שלך לפני שהמחשב יחזור הפעלת המצב Hibernation )מצב שינה (שהופעל על-ידי המשתמש ויציאה ממנו )במוצרים נבחרים בלבד( באפשרותך להפעיל את המצב Hibernation )מצב שינה (שהופעל על-ידי המשתמש או לשנות הגדרות צריכת חשמל ופסקי זמן אחרים באמצעות Power Options )אפשרויות צריכת חשמל:( 1. הקלד power options )אפשרויות צריכת חשמל (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר Power Options )אפשרויות צריכת חשמל.( לחלופין, ולאחר מכן בחר Power Options לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Power meter )מד צריכת חשמל ).3.4 )אפשרויות צריכת חשמל.( בחלונית השמאלית או הימנית, בחר Choose what the power buttons do )בחר מה עושים לחצני ההפעלה.( בחר Change Settings that are currently unavailable )שנה הגדרות שאינן זמינות כעת,(ולאחר מכן, באזור When I press the power button )כאשר אני לוחץ על לחצן ההפעלה (או When I press the sleep button )כאשר אני לוחץ על לחצן השינה,(בחר Hibernate )מצב שינה.( לחלופין תחת Shutdown settings )הגדרות כיבוי,(בחר את תיבת הסימון Hibernate )מצב שינה (כדי להציג את האפשרות Hibernate )מצב שינה (בתפריט Power )צריכת חשמל.( בחר Save changes )שמור שינויים.( ליציאה ממצב Hibernation )מצב שינה,(לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה. נוריות ההפעלה נדלקות והעבודה חוזרת למסך שבו הפסקת לעבוד. הערה: למסך. אם הגדרת סיסמה שתידרש בעת התעוררות, עליך להזין את סיסמת Windows שלך לפני שהעבודה תחזור שימוש במד צריכת החשמל ובהגדרות צריכת החשמל מד צריכת החשמל נמצא בשולחן העבודה של.Windows מד צריכת החשמל מאפשר לך לגשת במהירות להגדרות צריכת חשמל ולהציג את כמות הטעינה שנותרה בסוללה. פרק 6 ניהול צריכת החשמל 21

30 כדי להציג את האחוז של כמות הטעינה שנותרה בסוללה ואת תוכנית צריכת החשמל הנוכחית, מקם את מצביע העכבר מעל לסמל של מד צריכת החשמל. כדי להשתמש ב- Options Power )אפשרויות צריכת חשמל,(לחץ לחיצה ימנית על הסמל של מד צריכת החשמל, ולאחר מכן בחר פריט מהרשימה. ניתן גם להקליד power options )אפשרויות צריכת חשמל (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר Power Options )אפשרויות צריכת חשמל.( סמלים שונים של מד צריכת החשמל מציינים האם המחשב מופעל באמצעות סוללה או כמו כן, הסמל מציג הודעה אם הסוללה מגיעה לרמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד. הגדרה של הגנת סיסמה בעת התעוררות באמצעות מקור מתח חיצוני. להגדרת המחשב כך שיבקש סיסמה כאשר המחשב יוצא ממצב Sleep )שינה (או מ- Hibernation )מצב שינה,(פעל על-פי השלבים הבאים: הקלד power options )אפשרויות צריכת חשמל (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר Power Options )אפשרויות צריכת חשמל.( לחלופין, ולאחר מכן בחר Power Options לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Power meter )מד צריכת חשמל ) )אפשרויות צריכת חשמל.( בחלונית השמאלית, בחר Require a password on wakeup )בקש סיסמה בהתעוררות.( בחר Change Settings that are currently unavailable )שנה הגדרות שאינן זמינות כעת.( בחר (recommended) Require a password )דרוש סיסמה )מומלץ.((.3.4 הערה: כדי ליצור סיסמה של חשבון משתמש או לשנות את הסיסמה הנוכחית של חשבון המשתמש שלך, בחר Create or change your user account password )צור או שנה את סיסמת חשבון המשתמש שלך ), ולאחר פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך. אם אינך צריך ליצור או לשנות סיסמה של חשבון משתמש, עבור לשלב בחר Save changes )שמור שינויים.( שימוש במתח הסוללה אזהרה! לצמצום בעיות בטיחות אפשריות, השתמש רק בסוללה שסופקה עם המחשב, בסוללה חלופית המסופקת על-ידי HP או בסוללה תואמת שנרכשה מ- HP. מחשב זה פועל באמצעות מתח סוללה כאשר הוא אינו מחובר למתח AC חיצוני. אורך חייה של סוללת מחשב משתנה בהתאם להגדרות של ניהול צריכת החשמל, התוכניות המופעלות במחשב, בהירות התצוגה, התקנים חיצוניים המחוברים למחשב וגורמים אחרים. השארת הסוללה במחשב בכל עת שבה המחשב מחובר למתח AC גורמת לטעינת הסוללה ומגנה על עבודתך במקרה של נפילת מתח. אם במחשב מותקנת סוללה טעונה והמחשב מופעל באמצעות מקור מתח AC חיצוני, המחשב עובר באופן אוטומטי לשימוש במתח סוללה אם מתאם ה- AC מנותק מהמחשב או אם במקרה של אובדן מתח.AC הערה: בעת ניתוק מתח,AC בהירות התצוגה מופחתת אוטומטית כדי לשמר את חיי הסוללה. במוצרים נבחרים ניתן לעבור בין מצבי גרפיקה כדי להאריך את חיי הסוללה. 22 הגדרת אפשרויות צריכת החשמל

31 איתור מידע נוסף אודות הסוללה לקבלת גישה למידע אודות הסוללה: הקלד support )תמיכה (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה HP Support.Assistant לחלופין לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות. בחר My PC )המחשב שלי,(בחר בכרטיסייה Diagnostics and Tools )אבחון וכלים,(ולאחר מכן בחר HP Battery Check )בדיקת הסוללה של HP.(אם HP Battery Check )בדיקת הסוללה של HP (מציינת כי יש להחליף את הסוללה, פנה לתמיכה. HP Support Assistant מספק את הכלים והמידע הבאים אודות הסוללה. הכלי HP Battery Check )בדיקת סוללה של HP (לבדיקה של ביצועי הסוללה מידע אודות כיול, ניהול צריכת חשמל וטיפול ואחסון נכונים לצורך הארכת חיי הסוללה מידע אודות סוגי סוללות, מפרטים, אורך חיי הסוללות וקיבולת שימוש ב- Check HP Battery )בדיקת סוללה של )HP כדי לעקוב אחר מצב הסוללה, או אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, הפעל את HP Battery Check )בדיקת הסוללה של HP (באמצעות האפליקציה.HP Support Assistant אם HP Battery Check )בדיקת הסוללה של HP (מציינת כי יש להחליף את הסוללה, פנה לתמיכה. להפעלת HP Battery Check )בדיקת הסוללה של ):HP חבר את מתאם ה- AC למחשב. הערה: על המחשב להיות מחובר למקור מתח חיצוני כדי להבטיח פעולה תקינה של Battery Check )בדיקת הסוללה.( הקלד support )תמיכה (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה HP Support.Assistant לחלופין.3 לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות. בחר My PC )המחשב שלי,(בחר בכרטיסייה Diagnostics and Tools )אבחון וכלים,(ולאחר מכן בחר HP Battery Check )בדיקת הסוללה של HP.(אם HP Battery Check )בדיקת הסוללה של HP (מציינת כי יש להחליף את הסוללה, פנה לתמיכה. Battery Check )בדיקת הסוללה (בודק את הסוללה ואת התאים שלה כדי לראות אם הם פועלים כראוי, ולאחר מכן מדווח על תוצאות הבדיקה. הצגת כמות הטעינה הנותרת של הסוללה. הזז את המצביע מעל הסמל Power meter )מד צריכת חשמל ) מיטוב משך הפריקה של הסוללה משך פריקת הסוללה משתנה בהתאם למאפיינים שבהם אתה משתמש בעת השימוש במתח הסוללה. משך הפריקה המירבי מתקצר בהדרגה, ככל שקיבולת האחסון של הסוללה פוחתת באופן טבעי. פרק 6 ניהול צריכת החשמל 23

32 ב ) עצות לקבלת משך פריקה מיטבי של הסוללה: Options- Power )אפשרויות צריכת חשמל.( הפחת את בהירות התצוגה. בחר בהגדרה Power saver )חיסכון בצריכת חשמל ניהול רמות סוללה חלשה המידע בסעיף זה מתאר את ההתראות ואת תגובות המערכת כפי שהוגדרו על-ידי היצרן. ניתן לשנות התראות מסוימות של סוללה חלשה ותגובות מערכת מסוימות באמצעות Power Options )אפשרויות צריכת חשמל ). ההעדפות שנקבעו באמצעות Power Options )אפשרויות צריכת חשמל (אינן משפיעות על הנוריות. הקלד power options )אפשרויות צריכת חשמל (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר Power Options )אפשרויות צריכת חשמל.( זיהוי רמות של סוללה חלשה כאשר סוללה המהווה את מקור המתח היחיד של המחשב מגיעה לרמה חלשה או חלשה במיוחד, תתרחש התופעה הבאה: נורית הסוללה )במוצרים נבחרים בלבד (מציינת רמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד. לחלופין הסמל Power meter )מד צריכת חשמל ) מציג הודעה על רמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד. אם המחשב מופעל או נמצא במצב Sleep )שינה,(המחשב יישאר במצב Sleep )שינה (לפרק זמן קצר, ולאחר מכן יכבה. נתונים שלא נשמרו, יאבדו. פתרון מצב של רמת סוללה חלשה פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כאשר מקור מתח חיצוני זמין חבר את אחד מההתקנים הבאים: מתאם AC התקן עגינה או הרחבה אופציונליים מתאם מתח אופציונלי הנרכש כאביזר מ- HP פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כאשר אין מקור מתח זמין כדי לפתור מצב של רמת סוללה חלשה כשאין מקור מתח חיצוני זמין, שמור את עבודתך ולאחר מכן כבה את המחשב. שימור מתח הסוללה הקלד power options )אפשרויות צריכת חשמל (בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר Power Options )אפשרויות צריכת חשמל.( לחלופין בחר בהגדרות של צריכת חשמל נמוכה באמצעות Power Options )אפשרויות צריכת חשמל.( כבה את חיבורי האלחוט ורשת התקשורת המקומית LAN( (וצא מיישומי המודם כשאינך משתמש בהם. נתק התקנים חיצוניים שאינם בשימוש ושאינם מחוברים למקור מתח חיצוני. הפסק, השבת או הסר את כל כרטיסי הזיכרון החיצוניים שאינך משתמש בהם. 24 הגדרת אפשרויות צריכת החשמל

33 הפחתת בהירות המסך. לפני שתפסיק את עבודתך, הכנס את המחשב למצב שינה Sleep( (או כבה את המחשב. השלכת סוללה החלפת סוללה כשסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה, אין להשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך לגבי השלכת סוללות. משתמשים אינם יכולים להחליף את הסוללות במוצר זה בקלות. הסרה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסוי האחריות. אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, פנה לתמיכה. שימוש במקור מתח AC חיצוני אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לבעיות בטיחות אפשריות, יש להשתמש רק במתאם ה- AC שסופק מתאם AC חלופי המסופק על-ידי,HP או מתאם AC תואם שנרכש דרך.HP הערה: לקבלת מידע על חיבור למתח,AC עיין בפוסטר הוראות התקנה המצורף לאריזת המחשב. מתח AC חיצוני מסופק באמצעות מתאם AC מאושר או באמצעות התקן עגינה או הרחבה אופציונלי. חבר את המחשב למקור מתח AC חיצוני באחד מהתנאים הבאים: בעת טעינה או כיול של סוללה בעת התקנה או שינוי של תוכנת המערכת בעת כתיבת מידע לתקליטור DVD,CD או BD )במוצרים נבחרים בלבד( בעת הפעלת Disk Defragmenter )מאחה הדיסק( בעת ביצוע גיבוי או שחזור בעת חיבור ההתקן למקור מתח AC חיצוני, מתרחשים האירועים הבאים: הסוללה מתחילה להיטען. אם המחשב מופעל, הסמל של מד צריכת החשמל בשורת המשימות משתנה. בעת ניתוק מקור מתח AC חיצוני, מתרחשים האירועים הבאים: המחשב עובר לשימוש במתח סוללה. בהירות התצוגה מופחתת באופן אוטומטי כדי להאריך את חיי הסוללה. עם המחשב, פרק 6 ניהול צריכת החשמל 25

34 7 אבטחה הגנה על המחשב מאפייני האבטחה הסטנדרטיים שכלולים במערכת ההפעלה Windows ובתוכנית השירות Computer Setup BIOS( (שאינה חלק מ- Windows, יכולים להגן על ההגדרות האישיות והנתונים האישיים מפני מגוון סיכונים. הערה: פתרונות אבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים. ייתכן שגורמים מרתיעים אלו לא ימנעו שימוש לרעה או גניבה של מוצר. הערה: לפני שליחת המחשב לתיקון, גבה ומחק קבצים סודיים, והסר כל הסיסמאות המוגדרות. הערה: ייתכן שמאפיינים מסוימים המופיעים בפרק זה לא יהיו זמינים במחשב שברשותך. הערה: המחשב שברשותך תומך ב- Computrace, שירות מקוון מבוסס-אבטחה לניהול מעקב ולשחזור שזמין במדינות/אזורים נבחרים. אם המחשב נגנב, Computrace יכול לאתר את המחשב אם המשתמש הבלתי מורשה ניגש לאינטרנט. כדי להשתמש ב- Computrace, יש לרכוש את התוכנה ולהירשם כמנוי לשירות. לקבלת מידע אודות הזמנה של תוכנת,Computrace עבור לאתר. סיכוני המחשב שימוש לא מורשה במחשב מאפיין אבטחה,HP Client Security בשילוב עם סיסמה, כרטיס חכם, כרטיס ללא מגעים, טביעות אצבע רשומות, או הרשאות אימות אחרות גישה לא מורשית ל- Setup )BIOS( Computer גישה לא מורשית לתוכן הכונן הקשיח אתחול לא מורשה מכונן אופטי חיצוני אופציונלי )במוצרים נבחרים בלבד,(מכונן קשיח חיצוני )במוצרים נבחרים בלבד (או ממתאם רשת פנימי גישה לא מורשית לחשבון משתמש ב- Windows סיסמת מנהל המערכת של BIOS ב- Setup *Computer סיסמת DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד (או *Computer Setup מאפיין אפשרויות אתחול ב- Setup *Computer סיסמת משתמש של Windows תוכנת HP Drive Encryption Windows Defender גישה לא מורשית לנתונים גישה לא מורשית לזיהוי המערכת הזזה לא מורשית של המחשב להגדרות Computer Setup ולמידע אחר בנוגע סיסמת מנהל המערכת של BIOS ב- Setup *Computer חריץ כבל אבטחה נבחרים בלבד( )בשימוש עם כבל אבטחה אופציונלי במוצרים Setup** Computer היא תוכנית שירות מבוססת- ROM המותקנת מראש, וניתן להשתמש בה גם כשמערכת ההפעלה אינה פועלת או אינה נטענת כהלכה. באפשרותך להשתמש בהתקן הצבעה )לוח מגע, מוט הצבעה או עכבר USB (או במקלדת כדי לנווט ולבצע בחירות ב- Setup.Computer הערה: במחשבי לוח ללא מקלדות, ניתן להשתמש במסך המגע. שימוש בסיסמאות סיסמה היא קבוצת תווים שאתה בוחר כדי לאבטח את המידע במחשב. ניתן להגדיר מספר סוגי סיסמאות, בהתאם לאופן שבו ברצונך לשלוט בגישה למידע. ניתן להגדיר סיסמאות ב- Windows או ב- Setup Computer המותקנת מראש במחשב. 26 הגנה על המחשב

35 סיסמאות מנהל המערכת של BIOS ו- DriveLock מוגדרות ב- Setup Computer ומנוהלות של המערכת. סיסמאות של Windows מוגדרות רק במערכת ההפעלה.Windows באמצעות ה- BIOS אם שכחת את סיסמאות ה- DriveLock של המשתמש ושל המנהל שהוגדרו ב- Setup,Computer הכונן הקשיח שמוגן על-ידי הסיסמאות ננעל לצמיתות ולא ניתן עוד להשתמש בו. ניתן להשתמש באותה הסיסמה עבור מאפיין של Computer Setup ועבור מאפיין אבטחה של.Windows כמו ניתן להשתמש באותה הסיסמה עבור יותר ממאפיין אחד של.Computer Setup השתמש בעצות שלהלן ליצירה ושמירה של סיסמאות: כן, בעת יצירת סיסמאות, פעל לפי הדרישות שמוגדרות על-ידי התוכנית. אל תשתמש באותה הסיסמה במספר אפליקציות או אתרי אינטרנט, ואל תשתמש שוב בסיסמת Windows שלך עבור אפליקציה או אתר אינטרנט אחר כלשהם. השתמש במאפיין Password Manager של HP Client Security כדי לאחסן את שמות המשתמש והסיסמאות שלך עבור כל אתרי האינטרנט והאפליקציות. תוכל לקרוא אותם בעתיד באופן מאובטח, אם לא תזכור אותם. אל תשמור סיסמאות בקובץ במחשב. הטבלאות הבאות מפרטות סיסמאות Windows וסיסמאות מנהל מערכת BIOS נפוצות ומתארות את תפקידיהן. הגדרת סיסמאות ב- Windows סיסמה סיסמת מנהל המערכת* פונקציה מגנה על גישה לחשבון של Windows ברמת מנהל מערכת. הערה: הגדרת סיסמת מנהל המערכת של Windows אינה מגדירה את סיסמת מנהל המערכת של.BIOS סיסמת משתמש* להגנה על הגישה לחשבון משתמש ב- Windows. * לקבלת מידע על הגדרת סיסמת מנהל מערכת של Windows או סיסמת משתמש של בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר את האפליקציה.HP Support Assistant,Windows הקלד support )תמיכה (בתיבת החיפוש פרק 7 אבטחה 27

36 הגדרת סיסמאות ב- Setup Computer סיסמה סיסמת מנהל מערכת של *BIOS פונקציה מגנה על הגישה ל- Setup.Computer הערה: אם הופעלו מאפיינים למניעת הסרה של סיסמת מנהל המערכת של,BIOS לא יהיה ניתן להסירה עד להשבתת מאפיינים אלה. סיסמת DriveLock של מנהל* להגנה על הגישה לכונן הקשיח הפנימי שמוגן על-ידי נעשה בה שימוש גם להסרת ההגנה של. DriveLock. DriveLock הערה: במוצרים נבחרים, עליך להגדיר סיסמת מנהל מערכת של.DriveLock לפני שתוכל להגדיר סיסמת BIOS סיסמת DriveLock של משתמש* מגנה על הגישה לכונן הקשיח הפנימי שמוגן באמצעות, DriveLock ומוגדרת תחת DriveLock Passwords )סיסמאות ( DriveLock במהלך תהליך ההפעלה. הערה: במוצרים נבחרים, עליך להגדיר סיסמת מנהל מערכת של.DriveLock לפני שתוכל להגדיר סיסמת BIOS *לקבלת מידע אודות כל אחת מסיסמאות אלה, עיין בנושאים הבאים. ניהול סיסמת מנהל מערכת של BIOS כדי להגדיר, לשנות או למחוק סיסמה זו, בצע את השלבים הבאים: הגדרת סיסמה חדשה של מנהל מערכת של BIOS הפעל את.Computer Setup מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות: הפעל או הפעל מחדש את המחשב, ועם הופעת הסמל של,HP לחץ על f10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer מחשבי לוח ללא מקלדות: כבה את מחשב הלוח. לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה, ולאחר מכן הקש על F10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer בחר Security )אבטחה,(בחר Create BIOS Administrator password )צור סיסמת מנהל מערכת של BIOS (או Set Up BIOS Administrator Password )הגדר סיסמת מנהל מערכת של ( BIOS (במוצרים נבחרים בלבד (ולאחר מכן לחץ על.enter כשתתבקש, הקלד סיסמה. כשתתבקש, הקלד את הסיסמה החדשה פעם נוספת לאישור. כדי לשמור את השינויים ולצאת מ- Setup,Computer בחר את הסמל Save )שמור (ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך. לחלופין בחר Main )ראשי,(בחר Save Changes and Exit )שמירת שינויים ויציאה,(ולאחר מכן לחץ על.enter השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש. שינוי סיסמת מנהל מערכת של BIOS הפעל את.Computer Setup 28 שימוש בסיסמאות

37 מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות: הפעל או הפעל מחדש את המחשב, ועם הופעת הסמל של,HP לחץ על f10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer מחשבי לוח ללא מקלדות: כבה את מחשב הלוח. לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה, ולאחר מכן הקש על F10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer בחר Security )אבטחה,(בחר Change BIOS Administrator Password )שנה סיסמת מנהל מערכת של.enter סיסמה) (במוצרים נבחרים בלבד (ולאחר מכן לחץ על )שנה Change Password (או BIOS כשתתבקש, הקלד את הסיסמה הנוכחית. כשתתבקש, הקלד את הסיסמה החדשה שלך. כשתתבקש, הקלד את הסיסמה החדשה פעם נוספת לאישור. כדי לשמור את השינויים ולצאת מ- Setup,Computer בחר את סמל Save )שמור (ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך. לחלופין בחר Main )ראשי,(בחר Save Changes and Exit )שמירת שינויים ויציאה,(ולאחר מכן לחץ על.enter השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש. מחיקת סיסמת מנהל מערכת של BIOS הפעל את.Computer Setup מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות: הפעל או הפעל מחדש את המחשב, ועם הופעת הסמל של,HP לחץ על f10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer מחשבי לוח ללא מקלדות: כבה את מחשב הלוח. לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה, ולאחר מכן הקש על F10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer בחר Security )אבטחה,(בחר Change BIOS Administrator Password )שנה סיסמת מנהל מערכת של.enter סיסמה) (במוצרים נבחרים בלבד (ולאחר מכן לחץ על )שנה Change Password (או BIOS כשתתבקש, הקלד את הסיסמה הנוכחית. כשתתבקש להזין את הסיסמה החדשה, השאר את השדה ריק ולאחר מכן הקש.enter כשתתבקש להקליד שוב את הסיסמה החדשה שלך, השאר את השדה ריק ולאחר מכן הקש.enter כדי לשמור את השינויים ולצאת מ- Setup,Computer בחר את סמל Save )שמור (ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך. לחלופין בחר Main )ראשי,(בחר Save Changes and Exit )שמירת שינויים ויציאה,(ולאחר מכן לחץ על.enter השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש. הזנת סיסמת מנהל מערכת של BIOS כאשר תוצג ההנחיה BIOS Administrator password )סיסמת מנהל מערכת של BIOS,(הקלד את הסיסמה שלך )באמצעות אותם מקשים שבהם השתמשת להגדרת הסיסמה,(ולאחר מכן לחץ על.enter לאחר שני ניסיונות כושלים להזין את סיסמת מנהל המערכת של,BIOS עליך להפעיל מחדש את המחשב ולנסות שוב. פרק 7 אבטחה 29

38 ניהול סיסמת DriveLock של Computer Setup )במוצרים נבחרים בלבד( זהירות: למניעת השבתה לצמיתות של כונן קשיח המוגן באמצעות,DriveLock רשום לעצמך את סיסמת DriveLock של המשתמש ואת סיסמת DriveLock של המנהל במקום בטוח, הרחק מהמחשב. אם שכחת את שתי סיסמאות,DriveLock הכונן הקשיח יינעל לצמיתות ולא ניתן יהיה להשתמש בו עוד. הגנת DriveLock מונעת גישה לא מורשית לתוכן הכונן הקשיח. ניתן להחיל את DriveLock רק על כוננים קשיחים פנימיים במחשב. לאחר ההחלה של הגנת DriveLock על כונן, יש להזין סיסמה לצורך גישה לכונן. יש להכניס את הכונן למחשב או למשכפל יציאות מתקדם כדי שניתן יהיה לגשת אליו באמצעות סיסמאות.DriveLock להחלת הגנת DriveLock על כונן קשיח פנימי, יש להגדיר סיסמת משתמש הבא בחשבון את השיקולים הבאים בנוגע לשימוש בהגנת :DriveLock הגדרת סיסמת DriveLock וסיסמת מנהל ב- Setup. Computer לאחר החלת ההגנה של DriveLock על כונן קשיח, ניתן לגשת לכונן הקשיח רק באמצעות הזנת סיסמת משתמש או סיסמת מנהל. על הבעלים של סיסמת המשתמש להיות משתמש על בסיס יום-יומי בכונן הקשיח המוגן. הבעלים של סיסמת המנהל עשוי להיות מנהל מערכת או משתמש על בסיס יום-יומי. סיסמת המשתמש וסיסמת המנהל יכולות להיות זהות. ניתן למחוק את סיסמת המשתמש או סיסמת המנהל רק באמצעות הסרת הגנת DriveLock מהכונן. הערה: במוצרים נבחרים, עליך להגדיר סיסמת מנהל מערכת של BIOS לפני שתוכל לגשת למאפייני.DriveLock כדי להגדיר סיסמת DriveLock ב- Setup,Computer בצע את השלבים הבאים: הפעל את.Computer Setup מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות: כבה את המחשב. לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של,HP לחץ על f10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer מחשבי לוח ללא מקלדות: כבה את מחשב הלוח. לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה, ולאחר מכן הקש על F10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer בחר Security )אבטחה,(בצע את הבחירה עבור Hard Drive Utilities )תוכניות שירות של הכונן הקשיח (או.enter ולאחר מכן לחץ על DriveLock כונן קשיח (במוצרים נבחרים בלבד,(בחר )כלי Hard Drive Tools הערה:.BIOS במוצרים נבחרים, ייתכן שתתבקש להגדיר סיסמת DriveLock ולהזין את סיסמת מנהל המערכת של בחר את הכונן הקשיח שעליו ברצונך להגן, ולאחר מכן לחץ על.enter בחר Set DriveLock Master Password )הגדר סיסמת מנהל DriveLock (או Set DriveLock Password )הגדר סיסמת (DriveLock (במוצרים נבחרים בלבד (ולאחר מכן לחץ על.enter קרא את האזהרה בעיון. פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך כדי להגדיר סיסמת.DriveLock כדי לצאת מ- Setup,Computer בחר Main )ראשי,(בחר Save Changes and Exit )שמירת שינויים ויציאה,(ולאחר מכן בחר Yes )כן.( שימוש בסיסמאות

39 הפעלת DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד( במוצרים נבחרים, ייתכן שתצטרך לפעול לפי ההוראות הבאות כדי להפעיל את.DriveLock הפעל את.Computer Setup מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות: כבה את המחשב. לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של,HP לחץ על f10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer מחשבי לוח ללא מקלדות: כבה את מחשב הלוח. לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה, ולאחר מכן הקש על F10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer בחר Security )אבטחה,(בחר Hard Drive Utilities )תוכניות שירות של הכונן הקשיח (או Hard Drive.enter ולאחר מכן לחץ על DriveLock כונן קשיח) (במוצרים נבחרים בלבד,(בחר )כלי Tools הערה: במוצרים נבחרים, ייתכן שתתבקש להזין את סיסמת מנהל המערכת של BIOS ולבחור Set ).DriveLock סיסמת )הגדר DriveLock Password בחר את הכונן הקשיח שעליו ברצונך להגן, ולאחר מכן לחץ על.enter פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך כדי לבחור את האפשרויות להפעלת DriveLock ולהזין סיסמאות כאשר תתבקש..3.4 הערה: במוצרים נבחרים, ייתכן שתתבקש להקליד.DriveLock זהו שדה תלוי רישיות. כדי לצאת מ- Setup,Computer בחר Main )ראשי,(בחר Save Changes and Exit )שמירת שינויים ויציאה,(ולאחר מכן בחר Yes )כן.(.5 השבתת DriveLock )במוצרים נבחרים בלבד( הפעל את.Computer Setup מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות: כבה את המחשב. לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של,HP לחץ על f10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer מחשבי לוח ללא מקלדות: כבה את מחשב הלוח. לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה, ולאחר מכן הקש על F10 כדי להיכנס ל- Setup.Computer בחר Security )אבטחה,(בחר Hard Drive Utilities )תוכניות שירות של הכונן הקשיח (או Hard Drive.enter ולאחר מכן לחץ על DriveLock כונן קשיח) (במוצרים נבחרים בלבד,(בחר )כלי Tools הערה: במוצרים נבחרים, ייתכן שתתבקש להזין את סיסמת מנהל המערכת של BIOS ולבחור Set ).DriveLock סיסמת )הגדר DriveLock Password בחר את הכונן הקשיח שברצונך לנהל, ולאחר מכן לחץ על.enter פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשבית את.DriveLock כדי לצאת מ- Setup,Computer בחר Main )ראשי,(בחר Save Changes and Exit )שמירת שינויים ויציאה,(ולאחר מכן בחר Yes )כן.( פרק 7 אבטחה 31

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus User guide Click here to display the Online help version of this document Copyright 2019 by ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 Antivirus was developed by ESET, spol. s r. o. For more information

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד