Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc"

תמליל

1 ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. ( + ) נרכז את הנתונים בטבלה: הולך הרגל מהירות V (קמ"ש) זמן t () דרך S "מ) ( + רוכב האופניים ( ידוע שהולך הרגל יצא לדרך בשעה :00 בבוקר ורוכב האופניים יצא לדרך בשעה 9:00 בבוקר. הם הגיעו בו-זמנית לקיבוץ ב', לכן הולך הרגל היה בדרך יותר מרוכב האופניים. נפתור את המשוואה הבאה: = + : = + ( + ) ( + ) = 9 + ( + ) = ± + 08 = 0, = =, = 8 נפסול את התוצאה 8 =, מכיוון שמהירות היא ערך אי שלילי, לכן =. כלומר, מהירותו של הולך הרגל היא קמ"ש.. 7 ב. הולך הרגל יצא לדרך בשעה :00 בבוקר והיה בדרך במשך.5 = כלומר, הוא הגיע לקיבוץ ב' בשעה: = מכאן שהולך הרגל ורוכב האופניים הגיעו (בו-זמנית) לקיבוץ ב' בשעה 0:0 בבוקר. תשובה: א. קמ"ש. ב. 0:0 בבוקר. 5 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

2 ק( מהירות המכונית. מהירות רוכב האופנוע..8 פתרון: נסמן: קמ"ש + ( קמ"ש 5) משך זמן נסיעתה של המכונית. 5 משך זמן נסיעתו של רוכב האופנוע נרכז את הנתונים בטבלה הבאה: המכונית מהירות V (קמ"ש) זמן t () דרך S "מ) ( + רוכב האופנוע (5 ידוע שרוכב האופנוע יצא לדרך ב- 0 דקות מאוחר יותר מהמכונית והגיע ליעדו ב- 0 דקות מאוחר יותר ממנה. כלומר, רוכב האופנוע היה בדרך במשך 0 דקות פחות מהמכונית. לכן נקבל את המשוואה הבאה: ( + 5) 5 75 = = = ( ) + = + = = = , 90 נפסול את התוצאה 90 =, מכיוון שמהירות היא ערך אי שלילי, לכן מהירות המכונית היא 75 קמ"ש ומהירות רוכב האופנוע היא: 90 קמ"ש = תשובה: 75 קמ"ש, 90 קמ"ש. מהירות המכונית בחלק הראשון של הדרך. מהירות המכונית בחלק השני של הדרך. משך זמן הנסיעה בחלק הראשון. משך זמן הנסיעה בחלק השני..9 פתרון: נסמן: קמ"ש + ( קמ"ש 5) כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

3 ק( 8 = 0 0 המכונית נעצרה למשך 8 דקות, כלומר: 8 דקות = נרכז את הנתונים בטבלה:. החלק הראשון מהירות V (קמ"ש) זמן t () דרך S "מ) ( + 5) שלב העצירה החלק השני 5( 5) = = 5 + 0( + 5) + 70 = ( + 5) 0 00 = 0 : = 0 = 80, = 0 נפסול את התוצאה =, כי מהירות היא ערך חיובי, לכן מהירות המכונית היא 80 קמ"ש. תשובה: 80 קמ"ש.. B. B לעיר A A.0 פתרון: נסמן: קמ"ש מהירות המונית בנסיעה מעיר משך זמן נסיעתה של המונית מעיר לעיר 0 = 0 בדרך חזרה: תחילה, המונית נסעה 0 דקות ) שעה ( ועברה מרחק של ק"מ. לאחר מכן, היא נעצרה למשך 0 דקות ) שעה). לבסוף, עברה את המרחק הנותר ) ( ק"מ,. + ( קמ"ש כלומר, המונית עברה את החלק הנותר תוך במהירות של (9 + 9 נרכז את הנתונים בטבלה הבאה: 5 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

4 ק( S הלוך מהירות V (קמ"ש) זמן t () דרך "מ) חזור ידוע שזמן נסיעתה של המונית הלוך, שווה לזמן נסיעתה חזור. לכן נקבל את המשוואה הבאה: = + + = 0 ( + 9) ( + 9) ( ) ( + 9) = = 0 ( ) = = 0 7 ± 89, = = 8, = 08 נפסול את התוצאה 08 =, כי מהירות המונית אינה שלילית, לכן מהירותה היא 8 קמ"ש. תשובה: 8 קמ"ש. 7. פתרון: נסמן: קמ"ש המהירות ההתחלתית של המשאית. הזמן הדרוש למשאית כדי לעבור את כל הדרך. בפרק זמן של שעה ועשר דקות (כלומר שעה), המשאית עברה מרחק של ק"מ. לאחר מכן, 00 )ק"מ, היא עברה היא נעצרה למשך 0 דקות (כלומר שעה) ואת המרחק הנותר ( 7 + ( קמ"ש. במהירות של ( כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

5 ק ) מכאן שהמשאית עברה את המרחק הנותר, בפרק זמן של נרכז את הנתונים בטבלה:. S מהירות V (קמ"ש) () זמן t "מ) דרך מתוכנן בפועל לפי הנתונים, המשאית הגיעה לנמל בזמן כמתוכנן. לכן נקבל את המשוואה הבאה: = + + = ( + 9) ( + 9) (00 ) = ( + 9) = = 0 8± = 0, = = 7, =.5 נפסול את התוצאה.5 =, כי מהירות המשאית אינה שלילית ולכן = = המשאית הגיעה לנמל כמתוכנן כעבור. תשובה: 5 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

6 מהירותו של האוטובוס. מהירותה של המונית. משך זמן נסיעתו של האוטובוס. משך זמן נסיעתה של המונית. ) 5. פתרון: א. נסמן: קמ"ש + )קמ"ש ) ידוע כי האוטובוס נעצר ל-. דקות שעה), לכן משך הזמן שהאוטובוס שהה בדרך הוא ( 9 + ) המונית נעצרה ל- 0 דקות ) שעה), לכן משך הזמן שהמונית שהתה בדרך הוא האוטובוס יצא ב- 7:00, המונית יצאה ב- 7:05 והם הגיעו ליעדם בו-זמנית. כלומר, האוטובוס שהה בדרך במשך 5 דקות ) ) יותר מהמונית. נקבל את המשוואה הבאה: = = ( + ) 9 7 = = 7 = ( + ) ( + ) ( + ) ± = 0, = = 8, = 98 נפסול את התוצאה 98 =, כי מהירות היא ערך אי שלילי, לכן = 8. כלומר, מהירות האוטובוס היא 8 קמ"ש ומהירותה של המונית היא 98 קמ"ש = = 8 7 ב. האוטובוס שהה בדרך במשך שימו לב, 5 דקות = =, לכן האוטובוס שהה בדרך במשך שעתיים ו- 5 דקות. כלומר, הוא הגיע ליעדו ב- 9:5 בבוקר, בו-זמנית עם המונית. תשובה: א. 8 קמ"ש, 98 קמ"ש. ב. 9:5. 57 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

7 ק( המהירות ההתחלתית של המונית.. פתרון: נסמן: קמ"ש משך זמן הנסיעה מעיר א' לעיר ב'. 0 המרחק שעברה המונית מעיר ב' ועד העצירה..5 ק"מ המרחק הנותר לעיר א'. ).5 ( 0 ק"מ משך הזמן שנסעה המונית אחרי העצירה עד שהגיעה לעיר א' נרכז את הנתונים בטבלה: S מהירות V (קמ"ש) () זמן t "מ) דרך 0 0 הלוך חזור ידוע שמשך זמן הנסיעה מעיר ב' לעיר א', אינו עולה על משך זמן הנסיעה מעיר א' לעיר ב'. לכן נקבל את אי השוויון הבא: : ( + מאחר ו- > 0, ניתן להכפיל את שני אגפי אי השוויון ב- ( ( 0.5) 0( + ) + ( + ) הפתרון של אי השוויון הוא: 80, אך ידוע כי > 0, לכן התחום האפשרי למהירות המונית הוא: 80 0<. תשובה: 80 0<.. פתרון: נסמן: ק"מ + ( ק"מ ) v קמ"ש המרחק שעבר האוטובוס בחלק הראשון. המרחק שעבר האוטובוס בחלק השני. מהירותו של האוטובוס בחלק הראשון. 58 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

8 ק ) +v ( קמ"ש מהירותו של האוטובוס בחלק השני. ) משך זמן נסיעתו של האוטובוס בחלק הראשון. v משך זמן נסיעתו של האוטובוס בחלק השני. + v+ נרכז את הנתונים בטבלה: S () זמן t "מ) דרך מהירות V (קמ"ש) v v חלק ראשון + + v+ v+ חלק שני לכן נקבל את המשוואה הראשונה: + + = שעה) יותר מאשר את החלק הראשון. לכן + = v+ v + + = = = = v( v + ) v+ v v+ v על-פי הנתונים, המרחק בין שתי הערים הוא ק"מ. האוטובוס עבר את החלק השני במשך 0 דקות ) נקבל את המשוואה השנייה: נפתור את מערכת המשוואות ונמצא את v: v 0 ( v + ) = v( v + ) v 0 = v + v 8 ± v 8v + 0 = 0 v, = v = 8, v = 90 נפסול את התוצאה 8 קמ"ש = v, מכיוון שבמקרה זה, זמן תנועתו של האוטובוס יהיה: 0 5 = + וזה סותר את הנתון שלפיו, משך זמן נסיעתו של האוטובוס אינו עלה על 5. לכן 90 קמ"ש = v. תשובה: 90 קמ"ש. 59 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

9 .5 פתרון: נסמן: קמ"ש קמ"ש מהירות המשאית. מהירות המכונית. פרק הזמן הדרוש למשאית לעבור 80 ק"מ. 80 פרק הזמן הדרוש למכונית לעבור 00 ק"מ. 00 משך הזמן הדרוש למשאית בכדי לעבור את כל הדרך. 5 משך הזמן הדרוש למכונית בכדי לעבור את כל הדרך. 5 לפי הנתונים, פרק הזמן הדרוש למשאית בכדי לעבור 80 ק"מ, שווה לפרק הזמן הדרוש למכונית = בכדי לעבור 00 ק"מ. לכן נקבל את המשוואה הראשונה: המשאית הגיעה לעיר B, דקות לאחר שהמכונית הגיעה לעיר A. לכן נקבל את המשוואה 5 5 השנייה: = 0 נפתור את מערכת המשוואות: = = = = = = = = = = = = 7 מהירות המשאית היא 7 קמ"ש ומהירות המכונית היא 80 קמ"ש. תשובה: 7 קמ"ש, 80 קמ"ש. 0 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

10 V= S V= t = דקה שעה = 00 לפיכך מתקיים: 00. פתרון: ידוע כי שעה = דקה. 0 הרכבת עוברת קילומטר אחד בתוך שעה, לכן מהירותה: 00 קמ"ש קיבלנו שמהירות הרכבת בקטע הראשון היא 00 קמ"ש, לכן מהירותה בקטע השני (הגדולה ב- ( 0% היא: 0 קמ"ש =. 00 נסמן: ק"מ אורך הקטע הראשון. + ( ק"מ אורך הקטע השני. 88) משך זמן נסיעתה של הרכבת בקטע הראשון. משך זמן נסיעתה של הרכבת בקטע השני ידוע כי: מהירות ממוצעת = סך כל הדרך סך כל הזמן,לכן נקבל את המשוואה הבאה: = + 88 = ( + 88) + 88 = 700( + 88) = ( + 0) = = 700 = 80 אורך החלק הראשון הוא 80 ק"מ ואורך החלק השני הוא 8 ק"מ, לכן אורך כל הדרך הוא 8 ק"מ. תשובה: 8 ק"מ..7 פתרון: נסמן: קמ"ש קמ"ש מהירותו של רוכב א' (המהיר יותר). מהירותו של רוכב ב' (האיטי יותר). הזמן הדרוש לרוכב א' לעבור קילומטר אחד. הזמן הדרוש לרוכב ב' לעבור קילומטר אחד. כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

11 ק ) המרחק שעבר רוכב א' תוך שעתיים. ק"מ המרחק שעבר רוכב ב' תוך שעתיים. ק"מ נרכז את הנתונים בטבלה: דרך S מהירות V (קמ"ש) זמן t () "מ) רוכב א' רוכב ב' 0 לפי הנתונים, רוכב ב' עבר כל קילומטר, בדקה אחת ) המשוואה הראשונה: ) יותר מרוכב א'. לכן נקבל את. = 0 כמו כן, לאחר שעתיים נסיעה, רוכב ב' עבר מרחק של 0 ק"מ פחות מרוכב א' (כלומר, רוכב א' עבר ב- 0 ק"מ יותר מרוכב ב'). לכן נקבל את המשוואה השנייה: = 0 נפתור את מערכת המשוואות הבאה: = = 0( ) = 0 = 0 = 0+ = 0 : ( ) 0 0 = = 0 = 0, = 0 = 0 נפסול את התוצאה 0 =, כי מהירות היא ערך אי שלילי, לכן. = 0+ 0 = 0 לסיכום: מהירותו של רוכב א' היא 0 קמ"ש. מהירותו של רוכב ב' היא 0 קמ"ש. תשובה: 0 קמ"ש, 0 קמ"ש. ומכאן ש: מהירות הסירה במים עומדים. מהירות הזרם. מהירות הסירה השטה נגד הזרם. מהירות הסירה השטה עם הזרם..8 פתרון: נסמן: קמ"ש קמ"ש קמ"ש קמ"ש ( ) ( + ) כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

12 0 0 + משך זמן השיוט הלוך (נגד הזרם). משך זמן השיוט חזור (עם הזרם) הזמן הדרוש לסירה לעבור ק"מ נגד הזרם. 8 הזמן הדרוש לסירה לעבור 8 ק"מ עם הזרם. + משך זמן השיוט הלוך וחזור היה 5 ו- 50 דקות. לכן נקבל את המשוואה הראשונה: = הזמן הדרוש לסירה לעבור ק"מ נגד הזרם, שווה לזמן הדרוש לסירה לעבור 8 ק"מ עם 8 הזרם. לכן נקבל את המשוואה השנייה: =. + נפתור את מערכת המשוואות הבאה: = 5 :5 0 + = = : = = + + ( + ) = ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) + + = 7 + = = = 0 = 7 = = = 0 ( ) = 0 = 0, =.( = 7 0 אז = 0, = 0 נפסול את התוצאה = 0, שכן תוצאה זו סותרת את הנתונים (כי אם. = 7 = לכן = ומכאן ש- מהירות הסירה במים עומדים היא קמ"ש ומהירות הזרם היא קמ"ש. תשובה: קמ"ש, קמ"ש. כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

13 ק ).9 פתרון: נשרטט סקיצה: A C B הסירה יצאה מנקודה A, הגיעה לנקודה B, הסתובבה ופגשה את הרפסודה בנקודה C. לפי. ק"מ = AC, לכן. ק"מ = BC. הנתונים, מתקיים: 5 ק"מ = AB, מהירות סירת המנוע במים עומדים. נסמן: קמ"ש מהירות הזרם (מהירותה של הרפסודה). קמ"ש קמ"ש קמ"ש מהירות הסירה השטה עם כיוון הזרם. מהירות הסירה השטה נגד כיוון הזרם. ( + ) ( ) הזמן הדרוש לסירה להגיע מ- A ל- B. הזמן הדרוש לסירה להגיע מ- B ל- A.. הזמן הדרוש לסירה להגיע מהנקודה B לנקודת המפגש C.. הזמן הדרוש לרפסודה להגיע מ- A ל- C. נרכז את הנתונים בטבלה: דרך S מהירות V (קמ"ש) () זמן t "מ) מ- A ל- B 5 5 מ- B ל- A סירת מנוע.. מ- B ל- C.. רפסודה מ- A ל- C משך זמן השיוט הלוך וחזור של הסירה היה.8. לכן נקבל את המשוואה הראשונה: כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

14 5 5 + =.8 + עד הפגישה בנקודה C, הסירה והרפסודה שטו במשך פרק זמן שווה. לכן נקבל את המשוואה השנייה: = =.8 + = = + = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) נפתור את מערכת המשוואות הבאה: ( ) ( ) = 90 = : = 8 = 5 = 5 = 0 או = 0 = 8 = 0 ( ) = 0 נפסול את התוצאה = 0, כי מהירותה של הסירה גדולה מאפס, לכן נציב את התוצאה = במשוואה העליונה ונקבל: ( ) 5 = = 0 0 = 0 = 0, = נפסול את התוצאה = 0, כי מהירות הזרם גדולה מאפס. קמ"ש = ומהירות הסירה היא קמ"ש= =. תשובה: קמ"ש, קמ"ש. לכן מהירות הזרם היא 50- A C B.50 פתרון: נשרטט סקיצה: נסמן ב- C את נקודת המפגש של האוטובוס והמשאית. את המרחק AC נסמן ב-, לכן המרחק BC הוא ( 50 ( ק"מ. ידוע כי את המרחק,CB האוטובוס עבר תוך, לכן 5 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

15 50 מהירותו היא קמ"ש. את המרחק,AC המשאית עברה תוך, לכן מהירותה. היא קמ"ש. משך זמן נסיעתו של האוטובוס עד לפגישה הוא: 50 = ( 50 ). = משך זמן נסיעתה של המשאית עד לפגישה הוא: מהנתונים נובע כי לפני הפגישה, האוטובוס והמשאית נסעו במשך פרק זמן שווה. לכן נקבל את המשוואה הבאה: ( 50 ) = ( 50 ) 9 = ( 50 ) 50 = ( 50 ) = 0 7 = 0 או או או ( ) = 0 + = 50 = 0 או = 88 = 0 = 88. קיבלנו שהאוטובוס והמשאית נפסול את התוצאה = 0, כי < 50 < 0 נפגשו במרחק של 88 ק"מ מיישוב A. תשובה: 88 ק"מ. ולכן +0 A C B 5 ( BC = ).( AC = + 0 ) 0.5 פתרון: נשרטט סקיצה: (C נקודת המפגש). נסמן: ק"מ + ( ק"מ 0) המרחק שעברה המכונית עד הפגישה המרחק שעבר האוטובוס עד הפגישה,BC לפי הנתונים, קמ"ש = 5 את המרחק עבר האוטובוס תוך שעה ו- מהירותו של האוטובוס. (כלומר דקות לכן: שעה). 5 5 את המרחק,AC עברה המכונית תוך שעתיים ו- דקות (כלומר שעה). לכן: + 0 5( + 0) קמ"ש = 5 מהירותה של המכונית. כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

16 5 ( + עד הפגישה, האוטובוס עבר (0 ק"מ, במהירות של קמ"ש. לכן: לכן: + 0 משך זמן נסיעתו של האוטובוס עד לפגישה. 5 5( + 0) עד הפגישה, המכונית עברה ק"מ, במהירות של קמ"ש. משך זמן נסיעתה של המכונית עד הפגישה. 5( + 0) האוטובוס והמכונית יצאו בו-זמנית זה לקראת זה, לכן משך זמן נסיעתו של האוטובוס עד לפגישה, זהה למשך זמן נסיעתה של המכונית עד הפגישה. נקבל את המשוואה הבאה: = ( + 0) = ( + 0) = 5( 0) B = = 50 5 או או = + 0 = 5 A ל-. = 50, = נפסול את התוצאה הוא: כי מרחק אינו ערך שלילי, לכן המרחק בין, 5 לכן מהירות האוטובוס היא: 5( + 0), לכן מהירות המכונית היא: 0 קמ"ש= הביטוי המייצג את מהירותו של האוטובוס הוא. 90 קמ"ש = 50 5 הביטוי המייצג את מהירותה של המכונית הוא 5( ). 75 קמ"ש = תשובה: 0 ק"מ; 90 קמ"ש ו- 75 קמ"ש..5 פתרון: נסמן: קמ"ש מהירותה של רכבת א'. קמ"ש מהירותה של רכבת ב'. על-פי הנתון, הרכבות נפגשו בשעה 8:0 בבוקר. כלומר, רכבת א', שיצאה בשעה 7:00 בבוקר, הייתה בדרך במשך.5 עד הפגישה ורכבת ב', שיצאה ב- 7:8 בבוקר, הייתה בדרך במשך שעה ו- דקות עד הפגישה (. = ). מכאן נקבל: 0 7 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

17 ק ) s המרחק שעברה רכבת א' עד הפגישה. המרחק שעברה רכבת ב' עד הפגישה. ק"מ אורך כל הדרך. הזמן הדרוש לרכבת א' לעבור את כל הדרך. לעבור את כל הדרך..5 ק"מ. ק"מ (.5 +.) הזמן הדרוש לרכבת ב' נרכז את הנתונים בטבלה: מהירות v (קמ"ש) זמן t () דרך.5.5 רכבת א' לפני.. רכבת ב' הפגישה רכבת א' "מ) כל הדרך רכבת ב' על-פי הנתון, רכבת ב' יצאה לדרך 8 דקות מוקדם יותר מרכבת א' וגם הגיעה ליעדה 8 דקות מוקדם יותר מרכבת א'. כלומר, רכבת ב' עברה את כל הדרך ב- דקות פחות מרכבת א'. נקבל את המשוואה: = + = = = 0 ונקבל: נסמן = z z 0. 0 z z z 5 0 z, z z = = = = 5 נפסול את התוצאה =z, ולכן = z. כאמור לעיל, רכבת א' הייתה בדרך: =. =.5 +.z =.5 +. =.5 + רכבת א' יצאה לדרכה בשעה 7:00 בבוקר והייתה בדרך, לכן היא הגיעה ליעדה בשעה 0:00 בבוקר. תשובה: 0:00 בבוקר. 8 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

18 ק ).5 פתרון: א. נסמן: v קמ"ש המהירות הרגילה של המכונית. משך זמן הנסיעה הרגיל של המכונית. t מהירות המכונית ביום המסוים. +v ( קמ"ש a) משך זמן הנסיעה של המכונית ביום המסוים. ( t ( v ( קמ"ש מהירות המכונית ביום למחרת. 0.a) משך זמן הנסיעה של המכונית ביום למחרת. +t ( ) נרכז את הנתונים בטבלה: s מהירות v (קמ"ש) t () זמן "מ) דרך vt ( v+ a) ( t ) ( ) ( ) v 0.a t + t t t+ v v+ a v 0.a יום רגיל היום המסוים היום שלמחרת ב. ביום המסוים, המכונית עברה את אותו המרחק כמו בכל יום רגיל. לכן נקבל את המשוואה הראשונה: v t = ( v+ a)( t ) גם ביום שלמחרת, המכונית עברה את אותו המרחק. לכן נקבל את המשוואה השנייה: v t = ( v 0.a)( t+ ) נפתור את מערכת המשוואות הבאה: v t = ( v + a)( t ) vt = vt v + at a v = at a v t = ( v 0.a)( t+ ) vt = vt + v 0.at 0.a v = 0.at + 0.a at a = 0.at + 0.a 0at =.a : 0.a ( a 0) t = משך זמן הנסיעה הרגיל של המכונית הוא. נביע את המהירות הרגילה של המכונית באמצעות : a v = at a v = a a = קמ"ש a המרחק בין שני היישובים הוא: S= V t S= ק"מ a א. תשובה:. ב. aק"מ. 9 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

19 .5 פתרון: נסמן ב- את מהירות רוכב האופנוע ונסמן ב- t את הזמן שחלף מאז שהמשאית יצאה לדרך ועד שרוכב האופנוע השיג אותה. המרחק שעברה המשאית תוך t הוא 7t ק"מ. רוכב האופנוע יצא לדרכו שעה מאוחר יותר מהמשאית, לכן המרחק שעבר תוך ) t ( הוא t ק"מ. נשים לב לכך שהמרחקים שווים זה לזה ונקבל את המשוואה הראשונה: t = 7t () +t ( הוא הזמן שחלף מהרגע שבו המכונית יצאה לדרך ועד הרגע שבו רוכב האופנוע ) השיג אותה. במשך הזמן הזה, המכונית עברה ( + t )80 ק"מ. רוכב האופנוע עבר את אותו המרחק תוך ( + t (, במהירות קבועה של קמ"ש. לכן נקבל את המשוואה השנייה: t + = 80( t+ ) () נפתור את מערכת המשוואות () ו- (): 7t = t = 7t t 7t 80( t + ) 80( t ) = + t + = 80( t+ ) = t t+ t + ( ) ( ) 7t t + = 80 t + t 7t t 80t 0t 0 + = + + = + = = = 8t t 0 0 : t t 0 0 t, t.5 t = נפסול את התוצאה ונקבל:.5 = t, מכיוון שזמן הוא ערך אי שלילי, לכן נציב את במשוואה () = 7 = 9 קיבלנו שמהירותו של רוכב האופנוע היא 9 קמ"ש. תשובה: 9 קמ"ש. 70 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

20 מהירות המשאית..55 פתרון: נסמן: v קמ"ש המרחק שעברו כל כלי הרכב עד לפגישה. S ק"מ מהירות המכונית..v קמ"ש מהירות המונית..v קמ"ש S משך זמן הנסיעה של המשאית עד לפגישה. v S משך זמן הנסיעה של המכונית עד לפגישה..v S משך זמן הנסיעה של המונית עד לפגישה..v הזמן שחלף מאז שהמשאית יצאה לדרך ועד שהמונית יצאה לדרכה. 7 על-פי הנתון, המשאית שהתה בדרך במשך דקות ) = = דקות) 0 0 מהמכונית. לכן נקבל את המשוואה הראשונה: המשאית שהתה בדרך במשך יותר S S 7 = () v.v 0 יותר מהמונית. לכן נקבל את המשוואה השנייה: S S = () v.v S S 7 S 7 S 7 = = = v.v 0 v. 0 v 0 S S S S = = = v.v v. v 7 S = v 5 = 5 = 5 7 נפתור את מערכת המשוואות () ו- (): 5 קיבלנו שהמונית יצאה לדרך, כעבור תשובה: שעה ו- דקות. שעה (שעה ו- דקות), מרגע יציאתה של המשאית. 7 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

21 A B.5 פתרון: מהנתונים עולה כי המרחק בין יישוב A ליישוב C הוא: (00=0+0) ק"מ. נסמן: קמ"ש מהירותה של המונית. (5 ( קמ"ש מהירותה של המשאית. 0 משך זמן הנסיעה של המונית. 00 משך זמן הנסיעה של המשאית. 5 על-פי הנתון, המונית יצאה לדרכה 0 דקות לאחר שהמשאית יצאה. כמו כן, המונית הקדימה את המשאית, בהגעתה ליישוב C, ביותר מ- 0 דקות. כלומר, משך זמן נסיעתה של המשאית היה גדול ביותר מ- 80 דקות ) ), מזמן נסיעתה של המונית. לכן נקבל את אי השוויון הבא: : 5 > + 5 > ( 5) ( 5) > 0 ( 5) > 0 5 ( 5) ( ) > 0 : < 0 ( 5) ( 5) נמצא את נקודות האיפוס של המונה: = 0 = 90, = = ( + 0 )( 90) C נקודות האיפוס של המכנה הן: ( 5) = 0 או = 0 = 5 נחזור לאי השוויון שלנו ונקבל: ( + 0)( 90) < 0 ( 5) ( 5) ( + 0)( 5)( 90) < 0 על פי שיטת ה"נחש" נקבל: אי השוויון מתקיים כאשר < 90 < 5 או < 0 < 0, אך מהירות היא ערך אי שלילי, לכן נפסול את התוצאה < 0 < 0. כלומר, התחום המספרי בו נמצאת מהירותה של המונית הוא. 5 < < 90 תשובה: בין 5 קמ"ש לבין 90 קמ"ש. 7 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

22 מ ) ק ) A C B ב א.( BC.( AC.57 פתרון: ק"מ נסמן: ק"מ המרחק שעברה המונית עד לפגישה (המרחק המרחק שעברה המשאית עד לפגישה (המרחק ( 0 ) 0 המונית והמשאית נפגשו כעבור שעה ו- 0 דקות, כלומר ) = = (. 0 קמ"ש מהירות המונית עד לפגישה. = 0 ( 0 ) = קמ"ש 0 = 0 קמ"ש מהירות המשאית עד לפגישה. מהירות המונית לאחר הפגישה (בדרכה חזרה). ( 0 ) 00 קמ"ש מהירות המשאית לאחר הפגישה (בהמשך דרכה לעיר א) 5 = משך זמן הנסיעה של המונית בחזרה (מ- C ל- A). = 0 0 = משך זמן הנסיעה של המשאית לאחר הפגישה - C ל- A) נרכז את הנתונים בטבלה: s מהירות v (קמ"ש) זמן t () "מ) דרך ( 0 ) 0 00 לפני הפגישה לאחר הפגישה מונית משאית מונית משאית 7 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

23 ידוע שהמונית הגיעה ל- A, חצי שעה לפני המשאית. לכן נקבל את המשוואה הבאה: ( 00 )( 0) 00 = = 8 ( 0) 8 ( 00 ) = ( 00 )( 0) = ± = 0, = = 0,.5.5 נפסול את התוצאה.5 (כי אז מהירות המונית היא (.5 = ( קמ"ש ומהירות 00.5 ( קמ"ש וזה סותר את נתוני השאלה), לכן = 0. המשאית היא (7.75 = ( כלומר, מהירות המונית היא (90 = ( קמ"ש ומהירות המשאית היא ) 0 = קמ"ש. תשובה: 90 קמ"ש ו- 0 קמ"ש..58 פתרון: A C B.( AC.( BC ק"מ נסמן: המרחק שעבר רוכב א' עד לפגישה עם רוכב ב' (המרחק ( 78 ( ק"מ המרחק שעבר רוכב ב' עד לפגישה עם רוכב א' (המרחק קמ"ש מהירותו של רוכב א' עד לפגישה. 78 קמ"ש מהירותו של רוכב ב' עד לפגישה. מהירותו של רוכב א' בדרכו חזרה ליישוב A. מהירותו של רוכב ב' בדרכו חזרה ליישוב B. קמ"ש 78 + קמ"ש A. משך זמן הרכיבה של רוכב א' בדרכו חזרה ליישוב 78 משך זמן הרכיבה של רוכב ב' בדרכו חזרה ליישוב B נרכז את הנתונים בטבלה: 7 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

24 ק( s מהירות v (קמ"ש) זמן t () "מ) דרך לפני הפגישה בדרך חזרה רוכב א' רוכב ב' רוכב א' רוכב ב'.B,A לפי הנתונים, הבאה: רוכב א' חזר ל- שעה אחרי שרוכב ב' חזר ל- לכן נקבל את המשוואה 78 = נכפול ב- את המונה ואת המכנה, של כל אחד מהשברים (פרט ל- ): 78 5 = + = ( ) ( ) 5 = ( )( 8 ) 8 ( 8 ) ( )( 5 ) = ( )( 8 ) = ± = 0, = =, = נמצא את המהירויות: = : 78 v = = 8, v = = = : 78 v = =, v = = 7 קמ"ש ו- 7 קמ"ש. תשובה: 8 קמ"ש ו- קמ"ש או 75 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

25 = + v v 0 v = פתרון: v.59 נסמן: קמ"ש קמ"ש מהירותו של רוכב א'. מהירותו של רוכב ב'. v v פרק הזמן שבו רוכב א' עובר קילומטר אחד. v ק"מ פרק הזמן שבו רוכב ב' עובר קילומטר אחד. המרחק בין A ל- B (המרחק שעבר רוכב א') + + = ק"מ המרחק שעבר רוכב ב'. v משך זמן הרכיבה של רוכב א'. משך זמן הרכיבה של רוכב ב'. ) = v v לפי הנתון, רוכב ב' עבר כל קילומטר ב- לכן נקבל את המשוואה הבאה: דקה משך זמן הרכיבה של רוכב א' היה שעתיים. לכן מתקיים: שעה) פחות מאשר רוכב א'. 0 משך זמן הרכיבה של רוכב ב ' היה שעתיים וחצי (כי רוכב ב' הגיע ל- B, חצי שעה מאוחר יותר מרוכב א'). לכן מתקיים: v = = + v v 0 = v v 0 = v = = v 0 5 v = = 5 v נפתור את מערכת המשוואות הבאה : 7 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

26 = 0 = = 0 v = = 0, v = 0= 5 קיבלנו שמהירותו של רוכב א' היא 0 קמ"ש ומהירותו של רוכב ב' היא קמ"ש. תשובה: 0 קמ"ש ו- קמ"ש. A B C.0 פתרון: ת"א נסמן: ק"מ המרחק בין הקיבוץ לת"א. v קמ"ש מהירותו של רוכב האופניים. +v ( קמ"ש מהירותו של רוכב הקטנוע. 0) t משך זמן הרכיבה של כל רוכב עד לפגישה. t ק"מ v מקום המפגש המרחק שעבר רוכב האופניים מהקיבוץ עד שהגיע למקום המפגש (מרחק קיבוץ.( AB ). CB ק"מ המרחק שעבר רוכב הקטנוע מת"א עד שהגיע למקום המפגש (מרחק t ( +v 0) על-פי הנתון, שעה אחת לאחר ששני הרוכבים יצאו לדרכם (בטרם נפגשו), היה ביניהם מרחק של ק"מ. מאחר ובמשך שעה אחת, רוכב האופניים עבר v ק"מ ורוכב הקטנוע עבר +v ( ק"מ, המשוואה הראשונה המתקבלת היא: 0) = v+ ( v+ 0) + כאמור לעיל, שני הרוכבים נפגשו כעבור הקיבוץ לת"א (המרחק ). AC לכן המשוואה השנייה היא: t את המרחק בין מקום המפגש לבין הקיבוץ, הנתון, הזמן הנ"ל שווה ל-. כלומר, עבר רוכב הקטנוע במשך הם עברו ביחד את כל המרחק בין = tv+ t( v+ 0) tv v+ 0 5 קיבלנו מערכת של משוואות:. לכן המשוואה השלישית היא: ועל-פי tv = v כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

27 = v+ ( v+ 0) + = v+ = v+ = tv + t( v + 0) = tv + 0t v + = t( v + 5 ) : tv ( v + 0) ( v + 0) = t = t = v v 5v = v+ ( v + 0)( v + 5) 5v( v + ) = ( v + 0)( v + 5) v+ = 5v 5v 5v + 550v = v + 80v + 0v v + 0v 500 = 0 0 ± 50 0 v, = v = 0, v = 0. v = 0 0, v= 0 נפסול את התוצאה המרחק: מכיוון שמהירות היא ערך אי שלילי, לכן נמצא את = 0 + = 8 כלומר, המרחק בין הקיבוץ לת"א הוא 8 ק"מ. תשובה: 8 ק"מ. 78 כל הזכויות שמורות אלכס זיו מתמטיקה המדריך המלא לפתרון תרגילים

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו,

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) - עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לכל תלמידי

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

היוזמה לתחבורה ציבורית בת קיימא קדימה-צורן, תל מונד ולב השרון

היוזמה לתחבורה ציבורית בת קיימא קדימה-צורן, תל מונד ולב השרון תחבורה ציבורית בת קיימא אשכול לב השרון בתנועה היוזמה לתחבורה בת קיימא אשכול לב השרון איפה? הגוש 80,000~ תושבים קשרים פנימיים וחיצוניים חזקים: מוסדות חינוך אזוריים מתחמי קניות ובילוי משותפים יעדים דומים

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

המחלקה למתמטיקה Department of Mathematics פרויקט מסכם לתואר בוגר במדעים )B.Sc( במתמטיקה שימושית שברים משולבים וקירובי פדה ריאן סלאח אלדין Continued fr

המחלקה למתמטיקה Department of Mathematics פרויקט מסכם לתואר בוגר במדעים )B.Sc( במתמטיקה שימושית שברים משולבים וקירובי פדה ריאן סלאח אלדין Continued fr המחלקה למתמטיקה Departmet of Mathematics פרויקט מסכם לתואר בוגר במדעים )BSc( במתמטיקה שימושית שברים משולבים וקירובי פדה ריאן סלאח אלדין Cotiued fractios ad ade approimatio Raya Salah Alde פרויקט מסכם לתואר

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

FELLOWS PROGRAM Koret Milken Institute אוגוסט 2010 מחקר מס 36 מעבר נוסעים לתחבורה ציבורית במרכזי ערים דרישות סף למודל תחבורתי אפקטיבי עמית אשכנזי עמית

FELLOWS PROGRAM Koret Milken Institute אוגוסט 2010 מחקר מס 36 מעבר נוסעים לתחבורה ציבורית במרכזי ערים דרישות סף למודל תחבורתי אפקטיבי עמית אשכנזי עמית FELLOWS PROGRAM Kret Milken Institute אוגוסט 00 מחקר מס דרישות סף למודל תחבורתי אפקטיבי עמית אשכנזי עמית קורת מכון מילקן תודות ברצוני להודות לכל מי שלקח חלק בהוצאת המחקר לפועל: לתכנית עמיתי קורת - מכון

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה הנדון: חוות דעת לתאונת נפילה במהלך רכיבה על אופניים תאור התאונה במהלך רכיבה על אופניים, בפארק במרכז הארץ ובעת מעבר על גשר מכיוון דרום לצפון, הופתע התובע לגלות בהיותו במרכז הגשר כי שיפוע הגשר לכיוון צפון

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc מדריך למשתמש בקטנוע 50\100 MIO תוכן עניינים: 1. תוכן עניינים 2. מיקום החלקים 3. לפני הרכיבה, רכיבה בטוחה, רכיבה 4. תפעול לוח השעונים 5. תפעול מתג ההצתה, מפתח מגנטי 6. משבת מנוע, השימוש במתגים 7. תא אכסון

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד