<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>"

תמליל

1 הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר" מהלוואה? כאשר בנק איננו מסכים לסילוק ההלוואה הוא יבקש קנס על פירעון מוקדם. לוח סילוקין זהו לוח אשר מראה את פירעונות ההלוואה במשך כל חיי ההלוואה, בלוח זה קרן ההלוואה והוצאות הריבית/המימון ירשמו במינוס הואיל והחברה חייבת את הסכומים הנ"ל, לעומת זאת ביום פירעון התשלומים ירשמו בפלוס הואיל וסכומי ההלוואה קטנים עד לפירעון מלא של ההלוואה שבו התחייבות בגין ההלוואה הינם אפס. הוצאות ריבית/מימון סעיף המופיע בדוח רווח והפסד וכולל 2 אלמנטים: 1. הוצאות ריבית בגין ריבית של ההלוואה. 2. הוצאות מימון/שערוך הלוואה בגין הצמדה של ההלוואה לאינדקס מסוים (דולר/מדד). ריבית שנצברה סעיף המופיע במאזן תחת התחייבויות שוטפות וכולל את כל הריבית שנצברה עד תאריך המאזן אך לא שולמה בפועל. הלוואה לזמן ארוך סעיף המופיע במאזן תחת התחייבויות לזמן ארוך, הלוואה לז"א מוגדרת כהלוואה שפירעונה מעל שנה מיום המאזן. חלויות שוטפות - סעיף המופיע במאזן תחת התחייבויות שוטפות וכולל הלוואות שנלקחו לזמן ארוך או בינוני ועל החברה לפרוע אותם בשנה הקלנדארית הבאה. 4

2 אופן הצגת ההלוואה בדוחות הכספיים: במאזן: ההלוואה מתחלקת ל -2 על מנת להראות את הנזילות של החברה: 1. החלק של ההלוואה שישולם בשנה הקרובה חלק זה מופיע בהתחייבויות שוטפות וגם אותו ניתן לחלק ל 2: א. ריבית שנצברה עד לתאריך ה אך טרם שולמה בפועל. ב. חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך כלומר החלק מתוך ההלוואה שישולם במהלך השנה הקרובה. הלוואה לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות זוהי שארית ההלוואה שתשולם במהלך השנים..2 דוח רווח והפסד: בדוח זה יופיעו כל שנה הוצאות הריבית והמימון (הפרשי שער/הצמדות), ששייכות לאותה שנה קלנדארית. הוצאות המימון/ריבית גורמות לקיטון בהון העצמי בגין ההלוואה, לעומת זאת קרן ההלוואה איננה גורמת לשינוי בהון העצמי. כאשר הלוואה נפרעת במהלך השנה יש להצמיד את ההלוואה ולאחר מכן לחשב את הוצאות הריבית בגין ההלוואה. 5

3 תרגיל ראשון הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה בתאריך ה התקבלה בחברה הלוואה בסך של, 100,000 ההלוואה בלתי צמודה, ההלוואה נושאת ריבית שנתית של 12%, ההלוואה תיפרע ב 10 תשלומים שווים של קרן החל מ (כל חצי שנה). את הריבית שנצברה יש לפרוע עם תשלומי הקרן. נדרש: איזה סכום תציג החברה בגין ההלוואה הנ"ל במאזן של שנים 1999,?2000 איזה סכום תציג החברה בדו"ח רווח והפסד בשנים 2000? 1999, יש לרשום פקודות יומן לשנים , עלינו לשים לב שהחברה קיבלה את ההלוואה באמצע השנה ולכן יש לחשב ריבית על פי חודשים! בנוסף אנו מעוניינים להציג את ההלוואה בדוחות הכספיים בשנים , ולכן נבנה לוח סילוקין לשנים אלו: תאריך קרן (100,000) ריבית שנצברה 0 (3,000) (100,000) לפני פקודות יומן (סעיף 3) חובת מזומן 100,000 זכות הלוואה 100,000 חובת הוצאות ריבית 3,000 זכות ריבית שנצברה 3,000 חישובים יום קבלת ההלוואה 100,000 12% = 3, (3,000) (6,000) (100,000) חובת הוצאות ריבית 3,000 זכות ריבית שנצברה 3, ,000 12% = 6,

4 תאריך קרן ריבית פקודות יומן (סעיף 3) חישובים שנצברה 100,000 = 10, ,000 תשלום 10, חובת קרן הלוואה 10,000 חובת ריבית שנצברה 6,000 זכות מזומן 16,000 0 אחרי (90,000) ,000 12% = 5, (5,400) לפני (90,000) חובת הוצאות ריבית 5,400 זכות ריבית שנצברה 5,400 90,000 = 10, ,400 תשלום 10, חובת קרן הלוואה 10,000 חובת ריבית שנצברה 5,400 זכות מזומן 15,400 0 אחרי (80,000) ,000 12% = 2, חובת הוצאות ריבית 2,400 זכות ריבית שנצברה 2,400 (2,400) (80,000) את הסכומים שנציב במאזן יש לחלק לשניים זמן ארוך וזמן קצר: ריבית שנצברה 3,000 חלויות שוטפות להלוואה לז"א 20,000 הלוואה לז"א לאחר ניכוי חלויות שוטפות 60,000 שוטפות 80,000 ריבית שנצברה 2,400 חלויות שוטפות להלוואה לז"א 20,000 הלוואה לז"א לאחר ניכוי חלויות.1 זמן קצר זמן ארוך 7

5 בדוח רווה והפסד יוצגו הוצאות הריבית/מימון: הוצאות ריבית סה"כ 2000 ( 3,000) + ( 5,400) + ( 2,400) ( 10,800) 1999 ( 3,000) ( 3,000).2 תרגיל שני הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה בתאריך לוותה חברה לוותה מהבנק הלוואה בלתי צמודה בסך. 400,000 ההלוואה הינה לתקופה של 5 שנים, ריבית שנתית 8%, הקרן נפרעת בחמישה תשלומים שווים החל מיום , הריבית הנצברת משולמת ביום פירעון הקרן. נדרש: 1. ערוך לוח סילוקין לפירעון הלוואה. 2. הצג יתרות מאזניות ויתרות מדו"ח רווח והפסד כפי שיפורסמו בדוחות הכספיים של סוף כל שנה. חישובים 3 400,000 8% = 8, ,000 8% = 32,000 32,000 8,000= 24,000 ריבית שנצברה 0 (8,000) (24,000) (32,000) לוח סילוקין (סעיף 1): קרן תאריך (400,000) (400,000) (400,000) לפני

6 400,000 = 5 80,000 תאריך תשלום אחרי קרן 80,000 (320,000) (320,000) ריבית שנצברה 32,000 0 (6,400) חישובים כל תשלום הוא של. 80, ,000 8% = 6, ,000 8% = 25,600 25,600 6,400= 19,200 (19,200) 25,600 לפני (320,000) ,000 = 4 80,000 25,600 0 (4,800) 80,000 (240,000) (240,000) תשלום אחרי כפי שראינו כל תשלום הוא של אותו סכום 80,000).( 3 240,000 8% = 4, ,000 8% = 19,200 19,200 4,800 = 14,400 (14,400) (19,200) לפני (240,000) ,000 = 3 80,000 19,200 0 (3,200) 80,000 (160,000) (160,000) תשלום אחרי כפי שראינו כל תשלום הוא של אותו סכום 80,000).( 3 160,000 8% = 3,

7 160,000 8% = 12,800 12,800 3,200 = 9,600 תאריך לפני קרן (160,000) ריבית שנצברה (9,600) (12,800) חישובים 160,000 = 2 80,000 12,800 0 (1,600) 80,000 (80,000) (80,000) תשלום אחרי כפי שראינו כל תשלום הוא של אותו 3 80,000 8% = 1, סכום 80,000).( 80,000 8% = 6,400 6,400 1,600 = 4,800 (4,800) (6,400) לפני (80,000) , ,000 0 תשלום אחרי יש לפרוע את שארית ההלוואה סעיף 2, הצגת ההלוואה בדוחות הכספיים: מאזן 2000 ריבית שנצברה 8,000 זמן חלויות שוטפות להלוואה לז"א 80,000 קצר הלוואה לז"א לאחר ניכוי חלויות שוטפות זמן 320,000 ארוך דו"ח רווח והפסד הוצאות ריבית: ( 8,000) 10

8 מאזן זמן קצר זמן ארוך ריבית שנצברה 6,400 חלויות שוטפות להלוואה לז"א 80,000 הלוואה לז"א לאחר ניכוי חלויות שוטפות 240,000 דו"ח רווח והפסד הוצאות ריבית: ( 24,000) + ( 6,400) = ( 30,400) 2001 מאזן זמן קצר זמן ארוך ריבית שנצברה 4,800 חלויות שוטפות להלוואה לז"א 80,000 הלוואה לז"א לאחר ניכוי חלויות שוטפות 160,000 דו"ח רווח והפסד הוצאות ריבית: ( 19,200) + ( 4,800) = ( 24,000) 2002 מאזן זמן קצר זמן ארוך ריבית שנצברה 3,200 חלויות שוטפות להלוואה לז"א 80,000 הלוואה לז"א לאחר ניכוי חלויות שוטפות 80,000 דו"ח רווח והפסד הוצאות ריבית: ( 14,400) + ( 3,200) = ( 17,600) 2003 מאזן זמן קצר זמן ארוך ריבית שנצברה 1,600 חלויות שוטפות להלוואה לז"א 80,000 לא יופיע דבר בהתחייבויות לז"א הואיל ושארית ההלוואה נפרעת בשנה הקלנדארית הקרובה. דו"ח רווח והפסד הוצאות ריבית: ( 9,600) + ( 1,600) = ( 11,200) 2004 דו"ח רווח והפסד 2005 מאזן ההלוואה לא תופיע במאזן בתאריך ה הואיל והיא נפרעת במלואה במהלך השנה. הוצאות ריבית: ( 4,800) 11

9 הלוואה צמודה לדולר הלוואה צמודה לדולר, מדד/דולר אינדקס מסוים, שההלוואה צמודה אליו. בהלוואה יש סעיף: כל תשלום של קרן או ריבית יוצמד לאותו אינדקס. התשלום יוכפל באינדקס שידוע ביום התשלום ויחולק לאינדקס שהיה ביום קבלת ההלוואה/אינדקס בסיס. כל סכום שהחברה צריכה לשלם בגין ההלוואה מוכפל בשער החליפין ביום שתשלום בפועל ומחולק בשער הבסיס. הסבר לחישוב הריבית שנצברה: נניח וחלק מההלוואה נפרעה ב (ההלוואה צמודה לתאריך זה), בסוף השנה יש להצמיד את ההלוואה לפי מדד הבסיס דהיינו (הריבית איננה משולמת בתאריך זה ולכן זוהי ריבית שנצברה ל 3 חודשים ב ), בתאריך ה נפרע חלק נוסף מקרן ההלוואה והריבית שנצברה עד אותו יום ולכן יש להצמיד את ההלוואה אך יש לשים לב שהחישוב הוא על 6 חודשי ריבית ולא על שלושה, הוצאות המימון לשנת 2001 תהינה ההפרש בין הוצאות ההצמדה לבין הריבית שנצברה שהכרזנו ב 2000 (על 3 חודשים). 12

10 תרגיל שלישי הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה לדולר חברה קיבלה הלוואה בסך 10,000 ביום ההלוואה נושאת ריבית בסך 18% לשנה, ההלוואה צמודה (קרן וריבית) לדולר. קרן ההלוואה נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים החל מיום , ביום תשלום הקרן משולמת הריבית שנצברה. להלן נתונים על שער החליפין של הדולר: תאריך שער חליפין דולר יש להציג לוח סילוקין ופקודות יומן מתאימות. לוח סילוקין: תאריך קרן ריבית פקודות יומן חישובים שנצברה 0 חובת מזומן 10,000 (10,000) זכות הלוואה 10, , חובת הוצאות מימון 11,281 (2,531) (2,531) (8,750) (18,750) = 18,750 זכות קרן הלוואה 8,750 18,750 18% 9 12 זכות ריבית שנצברה 2,531 = 1 2, ,531 13

11 1.6 18, = 20,000 תאריך לפני קרן (1,250) (20,000) ריבית שנצברה (1,069) (3,600) פקודות יומן חובת הוצאות מימון 2,319 זכות קרן הלוואה 1,250 זכות ריבית שנצברה 1,069 חישובים 20,000 18% = 3,600 20,000 = 10, ,600 0 (1,519) (1,519) 10,000 (10,000) (1,250) (11,250) תשלום אחרי חובת ריבית שנצברה 3,600 חובת קרן ההלוואה 10,000 זכות מזומן 13,600 חובת הוצאות מימון 2,769 זכות קרן הלוואה 1,250 זכות ריבית שנצברה 1,519 ביום הפירעון יש לפרוע 50% מקרן ההלוואה (הצמודה) , = 11,250 11,250 18% = 1, ,519 (506) (2,025) לפני (11,250) חובת הוצאות מימון 506 זכות ריבית שנצברה 506 באותו יום אין שינוי בשער חליפין ולכן אין תנועה בקרן ההלוואה. 11,250 18% = 2,025 14

12 תאריך קרן ריבית פקודות יומן חישובים שנצברה 2,025 תשלום 11,250 חובת ריבית שנצברה יש לפרוע את שארית ההלוואה. 2, חובת קרן ההלוואה 11,250 זכות מזומן 13,275 0 אחרי תרגיל רביעי הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה לדולר בתאריך ה התקבלה הלוואה בחברה A, בסך של, 200,000 ההלוואה כוללת ריבית שנתית של 8%, הקרן נפרעת ב 5 תשלומים שווים כל חצי שנה (ביום פירעון הקרן משולמת הריבית שנצברה), הקרן והריבית צמודות לשער חליפין של הדולר, להלן טבלת שערי החליפין: תאריך שער חליפין $ נדרש: מהן הוצאות המימון לשנת 2002? מהן פקודות היומן לשנים 2002? 2001,

13 תאריך לפני קרן (200,000) (5,000) (205,000) ריבית שנצברה 0 (8,200) (8,200) פקודות יומן (סעיף 2) חובת מזומן 200,000 זכות הלוואה 200,000 חובת הוצאות מימון 13,200 זכות קרן הלוואה 5,000 זכות ריבית שנצברה 8,200 חישובים ,000 4 = 205, ,000 8% = 8, ,000 = , = 168,000 = 3,360 41, ,000 8% ,200 0 (3,360) (3,360) 41,000 (164,000) (4,000) (168,000) תשלום אחרי חובת ריבית שנצברה 8,200 חובת קרן ההלוואה 41,000 זכות מזומן 49,200 חובת הוצאות מימון 7,360 זכות קרן הלוואה 4,000 זכות ריבית שנצברה 3, , = 176, ,000 8% = 7, (3,680) (7,040) (8,000) (176,000) לפני חובת הוצאות מימון 11,680 זכות קרן הלוואה 8,000 זכות ריבית שנצברה 3,680 16

14 176,000 = 4 תאריך תשלום אחרי לפני קרן 44,000 (132,000) (132,000) ריבית שנצברה 7,040 0 (5280) פקודות יומן (סעיף 2) חובת ריבית שנצברה 7,040 חובת קרן ההלוואה 44,000 זכות מזומן 51,040 חובת הוצאות מימון 5,280 זכות ריבית שנצברה 5,280 חישובים 44,000 לא היה שינוי בשער 132,000 8% = 5,280 חליפין ,000 = , = 90,000 = 1,800 44,000 90,000 8% ,280 0 (1,800) (1,800) 44,000 (88,000) (2,000) (90,000) תשלום אחרי חובת ריבית שנצברה 5,280 חובת קרן ההלוואה 44,000 זכות מזומן 49,280 חובת הוצאות מימון 3,800 זכות קרן הלוואה 2,000 זכות ריבית שנצברה 1,800 סעיף 1: הוצאות המימון לשנת 2002 הן : 20,760 ( 3,680) + ( 8,000) + ( 5,280) + ( 1,800) + ( 2,000) = ( 20,760) 17

15 תרגיל חמישי הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה לדולר בתאריך ה חברה לוותה 450,000 בריבית שנתית 5%, הקרן והריבית צמודות לשער החליפין של הדולר, הקרן נפרעת ב 3 תשלומים שווים כל חצי שנה (ביום פירעון הקרן משולמת הריבית שנצברה). להלן טבלת שערי החליפין: תאריך שער חליפין דולר נדרש: מהן הוצאות המימון לשנת 2003? יש להציג פקודות יומן לשנת עלינו לשים לב שיש ירידה של שער הדולר אשר תגרום להכנסות מימון ולא להוצאות מימון. תאריך לפני קרן (450,000) ריבית שנצברה 0 (10,125) (10,125) 45,000 (405,000) פקודות יומן (סעיף 2) חובת מזומן 450,000 זכות הלוואה 450,000 חובת קרן הלוואה 45,000 זכות ריבית שנצברה 10,125 זכות הכנסות מימון 34,875 חישובים ,000 5 = 405,000 45,000 מהווים הכנסת מימון 405,000 5% = 10,

16 405,000 3 = 135, , = 300,000 תאריך תשלום אחרי קרן 135,000 (270,000) (30,000) (300,000) ריבית שנצברה 10,125 0 (3,750) (3750) פקודות יומן (סעיף 2) חובת ריבית שנצברה 10,125 חובת קרן ההלוואה 135,000 זכות מזומן 145,125 חובת הוצאות מימון 33,750 זכות קרן הלוואה 30,000 זכות ריבית שנצברה 3,750 חישובים 300,000 5% = 3, סעיף 1: הוצאות המימון ל 2003 מתחלקות ל 2: הוצאות/הכנסות מימון פרטים ( 10,125) + 45,000= 34, 875 ( 3,750) + ( 30,000) = ( 33,750) 1, ישנן הכנסות מימון ישנן הוצאות מימון סה"כ ישנן הכנסות מימון ב 2003: 19

17 תרגיל שישי הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה לדולר בתאריך ה חברה לקחה הלוואה בסך של, 250,000 הקרן משולמת ב 4 תשלומים שווים כל חצי שנה (ההלוואה הינה לשנתיים), הריבית השנתית הינה 7%, ביום פירעון הקרן החברה משלמת את הריבית שנצברה. הקרן והריבית צמודות לשער חליפין של הדולר: שער חליפין דולר תאריך נדרש: יש להציג לוח סילוקין. יש לרשום פקודות יומן. יש להציג את ההלוואה בתום כל שנה בדוחות הכספיים פקודות יומן (סעיף 2) חובת מזומן 250,000 זכות הלוואה 250,000 חישובים והערות לוח סילוקין (סעיף 1): ריבית שנצברה קרן תאריך 0 (250,000)

18 תאריך לפני תשלום תשלום אחרי קרן (5,000) (255,000) 63,750 (191,250) (750) (192,000) ריבית שנצברה (8,925) (8,925) 8,925 0 (3,360) (3,360) חישובים והערות ,000 = 255, ,000 7% = 8, בשלב זה יש להצמיד את פקודות יומן (סעיף 2) חובת הוצאות מימון 13,925 זכות קרן ההלוואה 5,000 זכות ריבית שנצברה 8,925 חובת ריבית שנצברה 8,925 חובת פירעון הלוואה 63,750 זכות מזומן 72,675 חובת הוצאות מימון 4110 זכות קרן ההלוואה 750 זכות ריבית שנצברה 3,360 ההלוואה יחסית לשער חליפין הבסיס (1.4.02) ולאחר ההצמדה לחשב את אחוז הריבית לחצי שנה. 255,000 = 63,750 4 בשלב זה פורעים רבע מההלוואה ואת כל הריבית שנצברה. 255,000 63,750= 191,250 יש לשים לב שחלק מהוצאות המימון לשנת 2002 שולמו במזומן וחלק טרם שולמו במזומן. לאחר התשלום לא נשאר ריבית שנצברה (הכול שולם) ,250 = 192, ,000 7% = 3, יש להצמיד את ההלוואה ולאחר מכן לחשב את הריבית שנצברה ל 3 חודשים. 21

19 תאריך קרן ריבית שנצברה פקודות יומן (סעיף 2) חישובים והערות ,000 = 195, ,000 7% = 6, ,825 3,360 = 3,465 לפני תשלום תשלום אחרי תשלום חובת הוצאות מימון 6,465 זכות קרן ההלוואה 3,000 זכות ריבית שנצברה 3,465 יש לשים לב שהריבית שנצברה הינה ההפרש בין הוצאות ריבית ל 6 חודשים לבין הוצאות ריבית של שנת 2002 עבור 3 חודשים. חובת ריבית שנצברה 6,825 חובת פירעון הלוואה 65,000 זכות מזומן 71,825 יש לשים לב שלמרות שעברו 3 חודשים מההצמדה האחרונה יש לחשב את הוצאות הריבית לשישה חודשים יחסית לפירעון האחרון של ההלוואה. 195,000 = 3 65,000 קרן ההלוואה כוללת בתוכה עוד 3 תאריכי פירעונות (אחד כבר פרענו) ולכן יש לחלק בשלוש. ביום הפירעון יש לשלם את כל הריבית שנצברה. 195,000 65,000= 130,000 שארית ההלוואה לאחר התשלום. (3,465) (6,825) 6,825 0 (3,000) (195,000) 65,000 (130,000) ,000 = 135, ,000 7% = 4, יש להצמיד את ההלוואה (4,725) (4,725) (5,000) (135,000) לפני תשלום חובת הוצאות מימון 9,725 זכות קרן ההלוואה 5,000 זכות ריבית שנצברה 4,725 ולאחר מכן לחשב ריבית של 7% לחצי שנה. 22

20 תאריך תשלום אחרי תשלום קרן 67,500 (67,500) (500) (68,000) ריבית שנצברה 4,725 0 (1,190) (1,190) פקודות יומן (סעיף 2) חובת ריבית שנצברה 4,725 חובת פירעון הלוואה 67,500 זכות מזומן 72,225 חובת הוצאות מימון 1,690 זכות קרן ההלוואה 500 זכות ריבית שנצברה 1,190 חישובים והערות 135,000 = 67,500 2 קרן ההלוואה כוללת בתוכה עוד 2 תאריכי פירעונות (שניים כבר פרענו) ולכן יש לחלק בשתיים. ביום הפירעון יש לשלם את כל הריבית שנצברה. 135,000 67,500= 67,500 יש לשים לב שחלק מהוצאות המימון לשנת 2003 שולמו במזומן וחלק טרם שולמו במזומן. שארית ההלוואה לאחר התשלום ,500 = 68, ,000 7% = 1, יש להצמיד את ההלוואה ולאחר מכן לחשב את הריבית שנצברה ל 3 חודשים. 23

21 תאריך קרן ריבית שנצברה פקודות יומן (סעיף 2) חישובים והערות לפני תשלום תשלום אחרי תשלום חובת הוצאות מימון 3,260 זכות קרן ההלוואה 2,000 זכות ריבית שנצברה 1,260 יש לשים לב שהריבית שנצברה הינה ההפרש בין הוצאות ריבית ל 6 חודשים לבין הוצאות ריבית של שנת 2002 עבור 3 חודשים. חובת ריבית שנצברה 2,450 חובת פירעון הלוואה 70,000 זכות מזומן 72, ,000 = 70, ,000 7% = 2, ,450 1,260 = 1,190 יש לשים לב שלמרות שעברו 3 חודשים מההצמדה האחרונה יש לחשב את הוצאות הריבית לשישה חודשים יחסית לפירעון האחרון של ההלוואה. יש לפרוע את שארית ההלוואה (1,260) (2,450) 2,450 0 (2,000) (70,000) 70,

22 סעיף 3 הצגת ההלוואה בדוחות הכספיים: את הסכומים שנציב במאזן יש לחלק לשניים זמן ארוך וזמן קצר: דוח מאזן לתאריך ה אנו לא יכולים לדעת מראש את שער החליפין של הדולר ולכן יש להציג בחלויות השוטפות את הערך שאנו נפרע בשנת 2003 מתוך ההלוואה (לא צמוד), על מנת לעשות את החישוב יש לקחת את ערך ההלוואה ב ולהכפיל בשני שליש הואיל ונותרו 3 תשלומים שמתוכם 2 משולמים בשנת : ,000 = 128,000 3 ריבית שנצברה 3,360 חלויות שוטפות להלוואה לז"א 128,000 התחייבויות שוטפות (זמן קצר) ההפרש בין ההלוואה ב (192,000), לבין החלויות השוטפות (128,000) הינו ההלוואה לז"א, כלומר כל מה שלא יפרע בשנה הבאה. הלוואה לז"א לאחר ניכוי חלויות שוטפות 64,000 התחייבויות לזמן ארוך דוח מאזן לתאריך ה התחייבויות ריבית שנצברה שוטפות 1,190 (זמן קצר) חלויות שוטפות להלוואה לז"א 68,000 התחייבויות לזמן ארוך אנו לא יכולים לדעת מראש את שער החליפין של הדולר ולכן יש להציג בחלויות השוטפות את הערך שאנו נפרע בשנת 2003 מתוך ההלוואה (לא צמוד), במקרה זה הואיל ונותר תשלום אחד כולו יופיע בחלויות השוטפות. לא יופיע דבר בהתחייבויות לז"א הואיל ושארית ההלוואה נפרעת בשנה הקלנדארית הקרובה. ב 2004 ההלוואה איננה מופיעה במאזן הואיל ופרענו אותה במלואה. 25

23 בדוח רווה והפסד יוצגו הוצאות הריבית/מימון: ( 8,925) + ( 5,000) ( 3,360) + ( 750) ( 18,035) דוח רווח והפסד 2002 הוצאות מימון הוצאות מימון סה"כ הוצאות מימון 2002 ( 3,465) + ( 3,000) ( 4,725) + ( 5,000) ( 1,190) + ( 500) ( 17,880) דוח רווח והפסד 2003 הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון סה"כ הוצאות מימון 2003 ( 1,260) + ( 2,000) ( 3,260) דוח רווח והפסד 2004 הוצאות מימון סה"כ הוצאות מימון

24 הלוואה צמודה למדד מהו מדד? קיימים מדדים שונים בארץ, למשל, מדד המחירים לצרכן. הלשכה לסטטיסטיקה לוקחת סל של מוצרים ובודקת כל חודש כמה שווה הסל. מאחר שמטרת המדד היא למדוד את השינוי ברמת המחירים, אין חשיבות לערכו המוחלט אלא לשינוי היחסי בערך זה. מבחינה חשבונאית הלוואה שצמודה למדד יש "לטפל" בה באופן דומה להלוואה שצמודה לדולר. עלינו לשים לב שכל מדד מתפרסם ב 15 לחודש, בחודש שאחרי, למשל המדד של חודש פברואר מתפרסם ב 15.3 ולכן המדד הידוע ב 1.3 איננו המדד של פברואר אלא המדד של ינואר שהתפרסם ב מדד ידוע המדד הידוע הינו המדד האחרון שמפורסם בתאריך החישוב, יש להבדיל בין שני מקרים: כאשר אנו לפני ה 15 לחודש (בין ה 1 ל 15 לחודש) יש להסתכל על המדד של לפני חודשיים, נניח ואנו ב המדד שאותו אנו צריכים הינו המדד של חודש ינואר הואיל והמדד האחרון שפורסם היה ב וזהו המדד של ינואר..1 כאשר אנו אחרי ה 15 לחודש (עד סוף החודש) יש להסתכל חודש אחד לפני, נניח ואנו ב המדד שאותו אנו צריכים הינו המדד של פברואר הואיל והמדד האחרון שפורסם היה ב וזהו המדד של פברואר..2 מדד בגין פתרון של שאלות לפי מדד מסוג זה מתייחס לעקרונות חשבונאיים, כלומר עורכים את הדוחות לאחר שכל המדדים ידועים, ובכל חודש לוקחים את המדד שמיועד לאותו חודש, לדוגמא בחודש 3/00 נבחר את המדד של מרץ (הדוחות מחושבים בדיעבד). 27

25 תרגיל שביעי הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה למדד בתאריך ה חברה לקחה הלוואה בסך של, 300,000 הקרן משולמת ב 5 תשלומים שווים (פעם בשנה), הריבית הינה 6% שנתית, ביום התשלום החברה משלמת את הריבית שנצברה, הקרן וריבית צמודות למדד הידוע. להלן נתוני המדדים: חודש מדד 120 8/ / / /01 נדרש: 1. הראה לוח סילוקין לשנים , 2. מהן הוצאות המימון לשנים 2001? 2000, חישובים והערות המדד הידוע בתאריך ה הינו המדד של אוגוסט ,000 = 305, ,000 6% = 4, המדד הידוע בתאריך ה הינו המדד של נובמבר. לוח סילוקין (סעיף 1): תאריך קרן ריבית שנצברה 0 (4,575) (4,575) (300,000) (5,000) (305,000) 28

26 ,000 = 315, תאריך לפני קרן (10,000) (315,000) ריבית שנצברה (14,325) (18,900) חישובים והערות 315,000 6% = 18,900 המדד הידוע בתאריך ה הינו המדד של אוגוסט. 315,000 = 5 63,000 18,900 תשלום 63, ,000 = 260, (3,900) (3,900) (252,000) (8,000) (260,000) אחרי ,000 6% = 3, המדד הידוע בתאריך ה הינו המדד של נובמבר. סעיף 2: הוצאות המימון לשנת 2000 הן : 9,575 ( 5,000) + ( 4,575) = ( 9,575) הוצאות המימון לשנת 2001 הן : 36,225 ( 10,000) + ( 14,325) + ( 8,000) + ( 3,900) = ( 36,225) 29

27 תרגיל שמיני הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה למדד, החברה מדווחת כל חצי שנה ביום חברה לקחה הלוואה בסך, 150,000 הריבית הינה 5% חצי שנתית. הקרן נפרעת ב 3 תשלומים שנתיים שווים החל מיום , הריבית נפרעת בכל חצי שנה החל מיום החברה מפרסמת דו"חות חצי שנתיים (ב 30.6 ובתאריך ה.(31.12 הקרן והריבית צמודות למדד הידוע. להלן נתוני המדדים: חודש מדד חודש מדד / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2002 נדרש: 1. יש להכין לוח סילוקין לשנים , 2. מהן הוצאות המימון לשנת 2003? 30

28 חישובים והערות המדד הידוע בתאריך ה הינו המדד של ינואר ,000 = 156, , ,000= 6, ,000 5% = 5,200 6 עלינו להתייחס לתאריך זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות חצי שנתיים.המדד הידוע בתאריך ה הינו המדד של מאי. מחלקים ב 6 הואיל והריבית הינה חצי שנתית ,000 = 159, , ,000= 3, ,000 5% = 7,950 7,950 5,200= 2,750 ריבית שנצברה 0 (5,200) (5,200) (2,750) (7,950) 7,950 0 עלינו לשלם את הריבית שנצברה (משולמת כל חצי שנה), ולכן עלינו להצמיד הן את הקרן והן את הריבית. משלמים רק את הריבית שנצברה ללא הקרן. לוח סילוקין (סעיף 1): תאריך קרן (150,000) (6,000) (156,000) לפני (3,000) (159,000) תשלום אחרי (159,000)

29 ,000 = 168, תאריך קרן (9,000) (168,000) ריבית שנצברה (5,600) (5,600) חישובים והערות 168, ,000= 9, ,000 5% = 5,600 6 עלינו לשים לב שעברו 4 חודשים מתשלום הריבית האחרון ולכן יש להכפיל את הריבית ב 4/6 (כלומר 4 חודשים מתוך 6) ,000 = 172, (3,025) (8,625) (4,500) (172,500) לפני , ,000 = 4, ,500 5% = 8,625 8,625 5,600= 3,025 כעת לא נכפיל בחודשים הואיל ועברה חצי שנה מאז תשלום הריבית האחרון. 172,500 = 3 57,500 8,625 תשלום 57, הואיל וההלוואה נפרעת ב 3 תשלומים שווים של הקרן יש לחלק את הקרן ב 3 אחרי (נותרו עוד 3 החזרים). 0 (115,000) 32

30 תאריך קרן (5,000) (120,000) ריבית שנצברה (4,000) (4,000) חישובים והערות ,000 = 120, , ,000= 5, ,000 5% = 4,000 6 לפני עלינו להתייחס לתאריך זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות חצי שנתיים. המדד הידוע בתאריך ה הינו המדד של מאי. מחלקים ב 6 הואיל והריבית הינה חצי שנתית ,000 = 118, , ,000= ( 2,000) (1,900) (5,900) 2,000 (118,000) 118,000 5% = 5,900 5,900 4,000= 1,900 תשלום אחרי עלינו לשלם את הריבית שנצברה (משולמת כל חצי שנה), ולכן עלינו להצמיד הן את הקרן והן את הריבית, יש לשים לב שיש ירידת מדד (דפלציה) ולכן תיווצר הכנסת מימון בעקבות שערוך ההלוואה למדד. משלמים רק את הריבית שנצברה ללא הקרן. 5,900 0 (118,000) 33

31 חישובים והערות ,000 = 123, תאריך קרן ריבית שנצברה (4,100) (4,100) (5,000) (123,000) , ,000= 5, ,000 5% = 4,100 6 עלינו לשים לב שעברו 4 חודשים מתשלום הריבית האחרון ולכן יש להכפיל את הריבית ב 4/6 (כלומר 4 חודשים מתוך 6). סעיף 2 הוצאות המימון ל 2003 מתחלקות ל 2 (בעקבות הצמדות הקרן ב ישנה הכנסת מימון של ): 2,000 פרטים ישנן הוצאות מימון הוצאות/הכנסות מימון ( 3,025) + ( 4,500) = ( 7,525) ( 4,000) + ( 5,000) = ( 9,000) ( 1,900) + 2,000= 100 ( 4,100) + ( 5,000) = ( 9,100) ( 25,525) ישנן הוצאות מימון ישנן הכנסות מימון ישנן הוצאות מימון סה"כ ישנן הוצאות מימון ב 2003: 34

32 תרגיל תשיעי הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה למדד, החברה מדווחת כל רבעון בתאריך ה חברה קיבלה הלוואה בסך של 100,000, ההלוואה צמודה למדד (קרן וריבית). ההלוואה נושאת ריבית שנתית של 15%, קרן ההלוואה נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים (כל חצי שנה הראשון ב ), ביום התשלום החברה משלמת את הריבית שנצברה. החברה מפרסמת דוחות כספיים בתום כל רבעון (31.3, 31.12). 30.9, 30.6, להלן נתוני המדד: חודש 12/02 2/03 3/03 5/03 6/03 8/03 9/03 11/03 12/03 2/04 מדד נדרש: יש להציג לוח סילוקין הן לפי שיטת המדד הידוע והן לפי שיטת מדד בגין (יש לעגל תוצאות במידת הצורך). יש לרשום פקודות יומן. יש להציג את ההלוואה בתום כל רבעון בדוחות הכספיים

33 תחילה נפתור את כל סעיפי השאלה לפי המדד הידוע ולאחר מכן לפי מדד בגין, עלינו להתייחס לכל תאריכי הדיווחים הכספיים ובנוסף לתאריכים בהם החברה פורעת חלקים מההלוואה. חישובים והערות ,000 = 102, , ,000= 2, ,000 15% = 2, יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. יש לשים לב שעברו חודשיים ,000 = 104, , ,000= 2, ,000 15% = 6, ,500 2,550= 3,950 יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. עד כה עברו 5 חודשים מתוך ההלוואה. לוח סילוקין (סעיף 1), מדד הידוע: פקודות יומן (סעיף (2 ריבית שנצברה קרן תאריך חובת מזומן 0 (100,000) ,000 זכות הלוואה 100,000 חובת הוצאות מימון (2,550) (2,000) ,550 (2,550) (102,000) זכות קרן ההלוואה 2,000 זכות ריבית שנצברה 2,550 חובת הוצאות מימון (3,950) (2,000) ,950 (6,500) (104,000) זכות קרן ההלוואה 2,000 זכות ריבית שנצברה 3,950 36

34 חישובים והערות ,000 = 105, , ,000= 1, ,000 15% = 7, ,875 6,500= 1,375 תאריך לפני תשלום קרן (1,000) (105,000) ריבית שנצברה (1,375) 7,785 פקודות יומן (סעיף (2 חובת הוצאות מימון 2,375 זכות קרן ההלוואה 1,000 זכות ריבית שנצברה 1,375 יש לשים לב שלמרות שעבר חודש מההצמדה האחרונה יש לחשב את הוצאות הריבית לשישה חודשים יחסית לפירעון האחרון של ההלוואה. 105,000 = 52,500 2 יש לשלם את קרן ההלוואה בשני תשלומים ולכן 50% מההלוואה נפרעת כיום. 105,000 52,500= 52,500 שארית ההלוואה לאחר התשלום ,500 = 54, ,000 52,500= 1, ,000 15% = 1, החברה שוב מפרסמת דוחות כספיים ולכן יש להצמיד את ההלוואה. עברו חודשיים מההצמדה האחרונה. 7,785 0 (1,350) (1,350) 52,500 (52,500) (1,500) (54,000) תשלום אחרי תשלום חובת ריבית שנצברה 7,785 חובת פירעון הלוואה 52,500 זכות מזומן 60,285 חובת הוצאות מימון 2,850 זכות קרן ההלוואה 1,500 זכות ריבית שנצברה 1,350 37

35 חישובים והערות ,000 = 56, ,000 54,000= 2, ,000 15% = 3, ,500 1,350 = 2,150 תאריך קרן (2,000) (56,000) ריבית שנצברה (2,150) 3,500 פקודות יומן (סעיף (2 חובת הוצאות מימון 4,150 זכות קרן ההלוואה 2,000 זכות ריבית שנצברה 2,150 יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. עד כה עברו 5 חודשים מתוך ההלוואה ,000 = 57, ,000 56,000= 1, ,000 15% = 4, ,275 3,500 = 775 (775) (4,275) (1,000) (57,000) לפני תשלום חובת הוצאות מימון 1,775 זכות קרן ההלוואה 1,000 זכות ריבית שנצברה 775 יש לשים לב שלמרות שעבר חודש מההצמדה האחרונה יש לחשב את הוצאות הריבית לשישה חודשים יחסית לפירעון האחרון של ההלוואה. 4, ,000 0 תשלום אחרי חובת ריבית שנצברה 4,275 חובת פירעון הלוואה 57,000 זכות מזומן 61,275 יש לפרוע את שארית ההלוואה. 38

36 סעיף 3 הצגת ההלוואה בדוחות הכספיים: ההלוואה תוצג בהלוואות לזמן קצר (מתחת לשנה): דוח מאזן לתאריך ה בשנה הקרובה (עד ה ) תפרע כל ההלוואה ולכן יש להציג את כל הסכום בהלוואה לזמן קצר. ריבית שנצברה 2,550 הלוואה לזמן קצר 102,000 התחייבויות שוטפות (זמן קצר) דוח מאזן לתאריך ה התחייבויות ריבית שנצברה 6,500 שוטפות (זמן קצר) הלוואה לזמן קצר 104,000 בשנה הקרובה (עד ה ) תפרע כל ההלוואה ולכן יש להציג את כל הסכום בהלוואה לזמן קצר. דוח מאזן לתאריך ה התחייבויות ריבית שנצברה 1,350 שוטפות (זמן קצר) הלוואה לזמן קצר 54,000 בשנה הקרובה (עד ה ) תפרע כל ההלוואה ולכן יש להציג את כל הסכום בהלוואה לזמן קצר. דוח מאזן לתאריך ה התחייבויות ריבית שנצברה 3,500 שוטפות (זמן קצר) הלוואה לזמן קצר 56,000 בשנה הקרובה (עד ה ) תפרע כל ההלוואה ולכן יש להציג את כל הסכום בהלוואה לזמן קצר. ב 2004 ההלוואה איננה מופיעה במאזן הואיל ופרענו אותה במלואה. 39

37 בדוח רווה והפסד יוצגו הוצאות הריבית/מימון: ( 2,550) + ( 2,000) ( 3,950) + ( 2,000) ( 1,375) + ( 1,000) ( 1,350) + ( 1,500) ( 2,150) + ( 2,000) ( 19,875) דוח רווח והפסד 2003 הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון סה"כ הוצאות מימון 2003 ( 775 ) + ( 1,000) ( 1,775) דוח רווח והפסד 2004 הוצאות מימון סה"כ הוצאות מימון 2002 חישובים והערות , , , ,000 = ,980 15% 2, יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. יש לשים לב שעברו חודשיים. לוח סילוקין (סעיף 1), מדד בגין (יש לעגל תוצאות) פקודות יומן (סעיף (2 ריבית שנצברה קרן תאריך חובת מזומן 100,000 0 (100,000) זכות הלוואה 100,000 חובת הוצאות מימון (2,525) (980) ,505 (2,525) (100,980) זכות קרן ההלוואה 980 זכות ריבית שנצברה 2,525 40

38 חישובים והערות , , , ,980= 1, ,941 15% 6, ,434 2,525= 3,909 תאריך קרן (1,961) (102,941) ריבית שנצברה (3,909) (6,434) פקודות יומן (סעיף (2 חובת הוצאות מימון 5,870 זכות קרן ההלוואה 1,961 זכות ריבית שנצברה 3,909 יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. עד כה עברו 5 חודשים מתוך ההלוואה , , , ,941= 2, ,882 15% 7, ,941 6,434= 1,507 (1,507) 7,941 (2,941) (105,882) לפני תשלום חובת הוצאות מימון 4,448 זכות קרן ההלוואה 2,941 זכות ריבית שנצברה 1,507 יש לשים לב שלמרות שעבר חודש מההצמדה האחרונה יש לחשב את הוצאות הריבית לשישה חודשים יחסית לפירעון האחרון של ההלוואה. 105,882 = 52,941 2 יש לשלם את קרן ההלוואה בשני תשלומים ולכן 50% מההלוואה נפרעת כיום. 7,941 תשלום 52, חובת ריבית שנצברה 7,941 חובת פירעון הלוואה 52,941 זכות מזומן 60,882 41

39 חישובים והערות 105,882 52,941= 52,941 שארית ההלוואה לאחר התשלום. תאריך אחרי תשלום קרן ריבית שנצברה פקודות יומן (סעיף (2 0 (52,941) ,941 53, ,921 52,941= ,921 15% 1, החברה שוב מפרסמת דוחות כספיים ולכן יש להצמיד את ההלוואה. יש לשים לב שעברו חודשיים מההצמדה האחרונה. חובת הוצאות מימון 2,328 זכות קרן ההלוואה 980 זכות ריבית שנצברה 1,348 (1,348) (1,348) (980) (53,921) ,921 55, ,882 53,921= 1, ,882 15% 3, ,493 1,348 = 2,145 חובת הוצאות מימון 4,106 זכות קרן ההלוואה 1,961 זכות ריבית שנצברה 2,145 (2,145) (3,493) (1,961) (55,882) יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. עד כה עברו 5 חודשים מתוך ההלוואה. 42

40 תאריך קרן ריבית שנצברה פקודות יומן (סעיף (2 חישובים והערות ,882 56, ,372 55,882 = ,372 15% 4, ,228 3,493= 735 (735) (4,228) (490) (56,372) לפני תשלום חובת הוצאות מימון 1,225 זכות קרן ההלוואה 490 זכות ריבית שנצברה 735 יש לשים לב שלמרות שעבר חודש מההצמדה האחרונה יש לחשב את הוצאות הריבית לשישה חודשים יחסית לפירעון האחרון של ההלוואה. 4, ,372 0 תשלום אחרי תשלום חובת ריבית שנצברה 4,228 חובת פירעון הלוואה 56,372 זכות מזומן 60,600 יש לפרוע את שארית ההלוואה. 43

41 סעיף 3 הצגת ההלוואה בדוחות הכספיים: ההלוואה תוצג בהלוואות לזמן קצר (מתחת לשנה): דוח מאזן לתאריך ה בשנה הקרובה (עד ה ) תפרע כל ההלוואה ולכן יש להציג את כל הסכום בהלוואה לזמן קצר. ריבית שנצברה 2,525 הלוואה לזמן קצר 100,980 התחייבויות שוטפות (זמן קצר) דוח מאזן לתאריך ה התחייבויות ריבית שנצברה 6,434 שוטפות (זמן קצר) הלוואה לזמן קצר 102,941 בשנה הקרובה (עד ה ) תפרע כל ההלוואה ולכן יש להציג את כל הסכום בהלוואה לזמן קצר. דוח מאזן לתאריך ה התחייבויות ריבית שנצברה 1,348 שוטפות (זמן קצר) הלוואה לזמן קצר 53,921 בשנה הקרובה (עד ה ) תפרע כל ההלוואה ולכן יש להציג את כל הסכום בהלוואה לזמן קצר. דוח מאזן לתאריך ה התחייבויות ריבית שנצברה 3,493 שוטפות (זמן קצר) הלוואה לזמן קצר 55,882 בשנה הקרובה (עד ה ) תפרע כל ההלוואה ולכן יש להציג את כל הסכום בהלוואה לזמן קצר. ב 2004 ההלוואה איננה מופיעה במאזן הואיל ופרענו אותה במלואה. 44

42 בדוח רווה והפסד יוצגו הוצאות הריבית/מימון: ( 2,525) + ( 980) ( 3,909) + ( 1,961) ( 1,507) + ( 2,941) ( 1,348) + ( 980) ( 2,145) + ( 1,961) ( 20,257) דוח רווח והפסד 2003 הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון סה"כ הוצאות מימון 2003 ( 735 ) + ( 490) ( 1,225) דוח רווח והפסד 2004 הוצאות מימון סה"כ הוצאות מימון

43 תרגיל עשירי הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה למדד חברת הממהרים בע"מ קיבלה הלוואה בסך של 150,000 ביום הקרן מוחזרת בשלושה תשלומים שווים כל ארבעה חודשים החל מיום הריבית משולמת בכל החזר קרן. ההלוואה נושאת ריבית בשיעור של 7% ל 4 חודשים המחושבת לפי ריבית פשוטה. הנח כי החברה מפרסמת דוחות רבעוניים (31.12,30.9,30.6,31.3). להלן מדדים רלוונטיים: חודש מדד חודש מדד חודש מדד / / / / / / / / / / / / / / / /2004 נדרש: (יש לעגל תוצאות).1 יש להציג לוח סילוקין בהנחה וההלוואה חושבה לפי מדד בגין. יש להציג לוח סילוקין בהנחה וההלוואה חושבה לפי המדד הידוע. א. יש להציג פקודות יומן רלוונטיות במידה וההלוואה חושבה לפי המדד הידוע. ב. יש להציג את היתרות במאזן ליום וליום לפי המדד הידוע..2 46

44 לוח סילוקין לפי מדד בגין (סעיף 1): תאריך קרן ריבית חישובים והערות שנצברה 0 (150,000) (8,080) (3,913) , , ,000= 3, (8,080) (153,913) 3 153,913 7% 8,080 4 יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. יש לשים לב שעברו 3 חודשים מתוך 4 (הריבית הינה ל 4 חודשים) , , ,913 = 15, ,565 7% 11,870 8,080= 3,790 הואיל והריבית הינה ל- 4 חודשים אין צורך להכפיל את הריבית בחודשים הואיל וזהו תאריך התשלום. 169,565 56,522 3 יש לחלק את הקרן ב 3 הואיל וזהו התשלום הראשון מתוך ,565 56,522= 113, , , ,043= 6, ,000 7% 4,200 4 יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. יש לשים לב שעברו חודשיים מתוך 4 (הריבית הינה ל 4 חודשים). 47 (3,790) (11,870) (15,652) (169,565) לפני ,870 56,522 תשלום (113,043) אחרי (4,200) (6,957) (4,200) (120,000)

45 תאריך לפני קרן (15,562) (135,652) ריבית שנצברה (5,296) (9,496) חישובים והערות , , ,000= 15, ,562 7% 9,496 4,200= 5,296 הואיל והריבית הינה ל- 4 חודשים אין צורך להכפיל את הריבית בחודשים הואיל וזהו תאריך התשלום. 135,652 67,826 2 מחלקים ב 2 הואיל ונותרו עוד 2 תשלומים. 135,652 67,826 = 67, ,826 7% 1,187 4 יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת 9,496 0 (1,187) (1,187) (3,865) (5,052) 67,826 (67,826) ( 0 ) (67,826) (4,348) (72,174) תשלום אחרי דוחות כספיים כל רבעון. יש לשים לב שעבר חודש אחד מתוך 4 והמדד לא השתנה לעומת ה הואיל וזה אותו חודש ,826 72,174 67,826= 4, ,174 7% 5,052 1,187 = 3,865 לפני יש לשים לב שעברו 4 חודשים, כלומר לא צריך להכפיל את הריבית בחודשים ,174 73,913 72,174 = 1, ,913 7% 5,174 5,052= 122 (122) (5,174) (1,739) (73,913) למרות שעבר רק יום אחד במדד בגין יש שינוי במדד ולכן עלינו לבצע את החישובים מחדש, עדיין ניתן לראות שעברו 4 חודשים ואין צורך להכפיל את הריבית בחודשים. 48

46 תאריך תשלום אחרי קרן ריבית שנצברה 5,174 0 חישובים והערות יש לפרוע את שארית ההלוואה. 73,913 0 חישובים הערות בלוח זה יהיה פחות הסברים לחישובים הואיל והם דומים ללוח הקודם. ההבדל בין לוח הסילוקין הקודם הינו ההצמדות (מדדים שונים) , , , ,000 = 16,667 לוח סילוקין לפי מדד ידוע (סעיף 2): פקודות יומן (סעיף 2. א) ריבית שנצברה קרן תאריך חובת מזומן 150,000 0 (150,000) זכות הלוואה 150,000 חובת הוצאות מימון (8,750) (16,667) ,417 (8,750) (166,667) זכות קרן ההלוואה 16,667 זכות ריבית שנצברה 8, ,667 7% 8,750 4 יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. יש לשים לב שעברו 3 חודשים. 49

47 תאריך לפני קרן 2,778 (163,889) ריבית שנצברה (2,722) (11,472) פקודות יומן (סעיף 2. א) חובת הוצאות מימון 2,722 זכות ריבית שנצברה 2,722 חישובים הערות , , , ,667 = 163,889 7% 11,472 ( 2,778) 11,472 8,750= 2,722 תשלום אחרי חובת קרן ההלוואה 2,778 זכות הכנסות מימון 2,778 חובת ריבית שנצברה 11,472 חובת פירעון הלוואה 54,630 זכות מזומן 66,102 חובת הוצאות מימון 15,324 זכות קרן ההלוואה 11,111 זכות ריבית שנצברה 4,213 שימו לב שכעת המדד ירד (דפלציה) ולכן תהיה הכנסת מימון בסך של 2,778, סך הכל יש הכנסת מימון של 56, ההפרש בין הוצאות להכנסות. 163,889 = 3 54, , , , ,259 = 11, ,370 7% 4,213 4 יש לבצע חישוב זה הואיל והחברה מפרסמת דוחות כספיים כל רבעון. עד כה עברו חודשיים מתוך ההלוואה. 11,472 0 (4,213) (4,213) 54,630 (109,259) (11,111) (120,370) 50

48 תאריך לפני תשלום אחרי קרן (12,963) (133,333) 66,667 (66,666) (1,852) (68,518) (7,407) (75,925) ריבית שנצברה (5,120) (9,333) 9,333 0 (1,199) (1,199) (4,116) (5,315) חישובים הערות , , , ,370= 12, ,333 7% 9,333 9,333 4,213= 5, ,333 66, תשלומים ולכן פקודות יומן (סעיף 2. א) חובת הוצאות מימון 18,083 זכות קרן ההלוואה 12,963 זכות ריבית שנצברה 5,120 חובת ריבית שנצברה 9,333 חובת פירעון הלוואה 66,667 זכות מזומן 76,000 חובת הוצאות מימון 3,051 זכות קרן ההלוואה 1,852 זכות ריבית שנצברה 1,199 חובת הוצאות מימון 11,523 זכות קרן ההלוואה 7,407 זכות ריבית שנצברה 4,116 נותרו עוד נחלק ב ,666 68, ,518 66,666= 1, ,518 7% 1,199 4 למרות שזה אותו חודש הואיל ומדובר במדד ידוע הוא משתנה, עברנו את ה ,518 75, ,925 68,518= 7,407 75,925 7% 5,315 5,315 1,199 = 4,116 לחודש. 51

49 ב. תאריך קרן ריבית פקודות יומן (סעיף 2. חישובים הערות שנצברה א) 5,315 תשלום 75,925 חובת ריבית שנצברה לפי המדד הידוע אין הבדל במדד בין לבין ה - 5, חובת פירעון הלוואה ולכן אנו נפנה לתשלום. 75,925 זכות מזומן 81,240 0 אחרי הצגת ההלוואה בדוחות כספיים (סעיף 2 דוח מאזן לתאריך ה :( אנו לא יכולים לדעת מראש את שער החליפין של הדולר ולכן יש להציג בחלויות השוטפות את הערך שאנו נפרע בשנת 2005 מתוך ההלוואה (לא צמוד), במקרה זה הואיל ונותר תשלום אחד כולו יופיע בחלויות השוטפות. ריבית שנצברה 1,199 חלויות שוטפות להלוואה לז"א התחייבויות שוטפות (זמן קצר) 68,518 לא יופיע דבר בהתחייבויות לז"א הואיל ושארית ההלוואה נפרעת בשנה הקלנדארית הקרובה. התחייבויות לזמן ארוך דוח מאזן לתאריך ה התחייבויות ריבית שנצברה שוטפות 5,315 (זמן קצר) חלויות שוטפות להלוואה לז"א 75,925 התחייבויות לזמן ארוך אנו לא יכולים לדעת מראש את שער החליפין של הדולר ולכן יש להציג בחלויות השוטפות את הערך שאנו נפרע בשנת 2005 מתוך ההלוואה (לא צמוד), במקרה זה הואיל ונותר תשלום אחד כולו יופיע בחלויות השוטפות. לא יופיע דבר בהתחייבויות לז"א הואיל ושארית ההלוואה נפרעת בשנה הקלנדארית הקרובה. 52

50 הלוואה שנפרעת בתשלומים שווים של קרן + ריבית בהלוואות מסוג זה התשלום זהה אך החלוקה בתוכו משתנה, כלומר הריבית הולכת וקטנה והקרן הולכת וגדלה. תחילה נבהיר מהו ערך נוכחי. במציאות אין מדובר על ריבית פשוטה על הלוואות כפי שחישבנו עד כה אלא על ריבית אפקטיבית (ריבית ד-ריבית) ולכן בבואנו לקבל הלוואה אנו משלמים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים של ההלוואה מהוונים להיום, תוך כדי שאנו לוקחים בחשבון את הריבית האפקטיבית. ריבית אפקטיבית שנתית שמחושבת כל חודש תהיה תמיד יותר גדולה מריבית שנתית פשוטה, הואיל והמשמעות היא שכל חודש מחשבים מחדש את הוצאות הריבית ומשלמים ריבית גם על הריבית שנצברה. באמצעות הגדרה זו אנו נוכל למצוא את ערכי ההלוואות בעזרת מחשבון פיננסי או באמצעות הנוסחא הבאה: pv pmt 1 i 1 = n ( 1+ i) = Pv ערך נוכחי של תשלומי ההלוואה. = Pmt החזר קבוע של ההלוואה. = i ריבית אפקטיבית. = n מספר תקופות החזר ההלוואה. על פי שיטה זו הריבית הלא צמודה קטנה מהחזר להחזר ואילו הקרן של שאותה מחזירים גדלה מהחזר להחזר. 53

51 תרגיל אחת עשרה הלוואות לזמן ארוך הלוואה שנפרעת בתשלומים שווים של קרן + ריבית ביום נלקחה הלוואה של 100,000 לשנתיים. החברה פורעת את ההלוואה בשני תשלומים שווים של קרן + ריבית בכל סוף כל שנה, הריבית השנתית היא 6% (מחושבת לפי ריבית פשוטה). א. מה יהיה התשלום השנתי הקבוע? ב. יש לבנות לוח סילוקין. סעיף א: דרך א': ניתן להציב בנוסחא למצוא את התשלום השנתי: pmt 1 100,000 = ( 1.06) pmt 54,544 דרך ב': על מנת למצוא את ההחזר החודשי נעזר במחשבון הפיננסי: pv= 100,000 i= 6 n= 2 comp _ pmt : 54,544 ההחזר השנתי הינו 54,544 והוא כולל בתוכו את הקרן והריבית. סעיף ב: תאריך לפני קרן ריבית שנצברה 0 (6,000) (6,000) סה"כ חישובים והערות 100,000 6% = 6,000 עלינו לחשב את הריבית שנצברה במהלך השנה. (100,000) (100,000) 54

52 תאריך קרן ריבית סה"כ חישובים והערות שנצברה 54,544 6,000= 48,544 ההחזר הקבוע כולל בתוכו הן את הריבית והן את ההלוואה ולכן יש 54,544 6,000 תשלום 48, להפחית מההחזר את הריבית שנצברה. 100,000 48,544= 51,456 0 אחרי (51,456) ,456 6% = 3,087 עלינו לחשב את הריבית שנצברה במהלך השנה. (3,087) (3,087) לפני (51,456) ,544 3,087 51,456 ההחזר הקבוע כולל בתוכו הן את הריבית והן את ההלוואה ולכן יש 54,544 3,087 תשלום 51, להפחית מההחזר את הריבית שנצברה. 0 אחרי ניתן לראות שהריבית הולכת וקטנה עם השנים ואילו החזר על חשבון הקרן הולך וגדל. 55

53 תרגיל שתיים עשרה הלוואות לזמן ארוך הלוואה שנפרעת בתשלומים שווים של קרן + ריבית בתאריך ה חברה לקחה הלוואה לשנתיים בסך של, 150,000 ריבית שנתית אפקטיבית של 5%, פירעון ההלוואה הינו ב 2 תשלומים שווים בכל (קרן + ריבית). 1. מה צריך להיות ההחזר השנתי הקבוע? 2. יש להראות לוח סילוקין. 3. מהי הקרן והריבית שמשלמים כל שנה. סעיף ראשון על מנת למצוא את ההחזר החודשי נעזר במחשבון הפיננסי: 1 pv= 150, i i= 5 pv pmt 1 i = n ( ) n= 2 pmt 1 150,000 = comp _ pmt : 80,671 ( 1.05) ההחזר השנתי הקבוע הינו 80,671 והוא כולל בתוכו את הקרן והריבית. סעיף שני חישובים והערות 150,000 5% = 7,500 80,671 7,500= 73,171 ההחזר הקבוע כולל בתוכו הן את הריבית והן את ההלוואה ולכן יש להפחית מההחזר את הריבית שנצברה. תאריך לפני תשלום קרן (150,000) (150,000) 73,171 ריבית שנצברה 0 (7,500) (7,500) 7,500 סה"כ 80,671 56

54 תאריך קרן ריבית סה"כ חישובים והערות שנצברה 150,000 73,171 = 76,829 0 אחרי (76,829) ,829 5% 3,842 (3,842) (3,842) לפני (76,829) ,671 3,842 = 76,829 80,671 3,842 תשלום 76, אחרי סעיף שלישי בשנת 2004 התשלום על חשבון הקרן הינו 73,171 והתשלום על חשבון הריבית הינו. 7,500 בשנת 2005 התשלום על חשבון הקרן הינה 76,829 והתשלום על חשבון והריבית הינה 3,842. ניתן לראות שהריבית הולכת וקטנה עם השנים. 57

55 תרגיל שלוש עשרה הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה למדד שנפרעת בתשלומים שווים של קרן + ריבית בתאריך ה חברה לוותה 200,000 בריבית שנתית של 10% ההלוואה נפרעת ב 10 תשלומים שווים של קרן + ריבית כל חצי שנה, ההלוואה צמודה למדד הידוע (התשלום מתבצע בתחילת חודש ולא בסוף חודש למשל התשלום מתבצע ב 1.1 ולא בתאריך ה 31.12). להלן נתוני המדדים: חודש 11/00 5/00 11/00 5/01 11/01 מדד מהן הוצאות המימון לשנת 2001? תחילה נחשב את החזר החודשי (לא צמוד): pmt 1 pv= pv= 200,000 1 n i ( 1+ i) i= 5 pmt 1 n= 10 ( ) 200,000 = comp _ pmt = 25,901 בשאלה נתון שהריבית השנתית הינה 10% אך יש לפרוע את התשלומים כל חצי שנה ולכן הריבית לתקופה הינה 5% (חצי שנתית). הסכום 25,901 הינו ההחזר הקבוע אך יש לשים לב שהחזר זה איננו צמוד למדד ולכן בכל תשלום יש להצמיד סכום זה. עלינו למצוא את הוצאות הריבית לשנת 2001 ולכן עלינו לעשות לוח סילוקין עד תום

56 לוח סילוקין: תאריך לפני קרן (200,000) (10,000) (210,000) ריבית שנצברה 0 (10,500) (10,500) סה"כ חישובים והערות ,000 = 210, , ,000= 10, ,000 5% = 10,500 הצמדה נעשית לפי ההצמדה האחרונה ב ,901 27, ,196 10,500 תשלום 16, ,196 10,500= 16,696 הצמדה נעשית לפי ההצמדה האחרונה ב ,000 16,696= 193, , , (9,757) (9,757) (193,304) (1,841) (195,145) אחרי , ,304 = 1, ,145 5% 9,757 את הקרן והריבית יש להצמיד למדד האחרון שאליו נעשתה ההצמדה, כלומר יחסית ל לפני הואיל ועבר יום אחד אין שינוי במדד (9,757) (195,145) 59

57 תאריך תשלום קרן 17,698 ריבית שנצברה 9,757 סה"כ חישובים והערות ,901 27, ,455 27,455 9,757= 17,698 את ההחזר הקבוע תמיד מצמידים לפי מדד הבסיס (תחילת ההלוואה), הואיל והוא איננו צמוד לתאריך התשלום הקודם. 195,145 17,698= 177, , , (9,207) (9,207) (177,447) (6,696) (184,143) אחרי לפני , ,447= 6, ,143 5% 9, ,901 28, ,491 9,207 תשלום 19, ,491 9,207= 19, ,143 19,284= 164, , , (8,618) (8,618) (164,859) (7,494) (172,353) אחרי , ,859 = 7, ,353 5% 8,618 ( 9,207) + ( 6,696) + ( 8,618) + ( 7,494) = ( 32,015) הוצאות המימון לשנת 2001 הן : 32,015 60

58 תרגיל ארבע עשרה הלוואות לזמן ארוך הלוואה צמודה למדד שנפרעת בתשלומים שווים של קרן + ריבית הלוואה שנלקחה ביום בסכום של 100,000 בריבית של 6% לשנה נפרעת ב 10 תשלומים שווים כל חצי שנה (התשלום: קרן + ריבית). ההלוואה צמודה למדד הידוע ומחושבת לפי הריבית הפשוטה. להלן נתוני המדדים: חודש מדד יש להציג לוח סילוקין לשנים מהן הוצאות המימון בשנים תחילה לפני פתרון התרגיל עלינו למצוא את ההחזר הקבוע הלא צמוד, עלינו לשים לב שהריבית לתקופה הינה 3% הואיל ומדובר על חצי שנה והריבית השנתית הינה 6%. דרך א': ניתן להציב בנוסחא למצוא את התשלום השנתי: pv pmt 1 i 1 = n ( 1+ i) pmt 1 100,000 = ( 1.03) pmt 11,723 61

59 דרך ב': על מנת למצוא את ההחזר החודשי נעזר במחשבון הפיננסי: pv= 100,000 i= 3 n= 10 comp _ pmt :11,723 יש לשים לב כי תשלום זה של 11,723 אינו כולל את ההצמדה למדד ולכן נצטרך כל פעם להצמיד את התשלום למדד, בנוסף ההלוואה נלקחה במהלך השנה ולכן יש להתייחס בהתאם בחישוב החודשים. לוח סילוקין (סעיף 1): תאריך קרן ריבית סה"כ חישובים והערות שנצברה 0 (100,000) ,000 = 105, , ,000= 5, ,000 3% = 3,150 הצמדה נעשית לפי ההצמדה האחרונה ב ,723 12, ,309 3,150 = 9,159 הצמדה נעשית לפי ההצמדה האחרונה ב ,000 9,159 = 95,841 (3,150) (3,150) (5,000) (105,000) לפני ,309 3,150 9,159 תשלום (95,841) אחרי

60 תאריך קרן (1,521) (97,362) ריבית שנצברה (1,460) (1,460) סה"כ חישובים והערות ,841 97, ,362 95,841= 1, ,362 3% 1,460 6 את הקרן והריבית יש להצמיד למדד האחרון שאליו נעשתה ההצמדה, כלומר יחסית ל ,362 = 98, (1,507) (2,967) (1,521) (98,883) לפני ,883 97,362= 1,521 98,883 3% 2,967 2,967 1,460 = 1,507 את הקרן והריבית יש להצמיד למדד האחרון שאליו נעשתה ההצמדה, כלומר יחסית ל ,723 12, ,700 2,967 תשלום 9, ,700 2,967 = 9,733 את ההחזר הקבוע תמיד מצמידים לפי מדד הבסיס (תחילת ההלוואה), הואיל והוא איננו צמוד לתאריך התשלום הקודם. 98,883 9,733= 89,150 באותה הדרך נחשב את ההמשך. 0 אחרי (89,150)

61 תאריך לפני קרן (2,743) (91,893) ריבית שנצברה (2,757) (2,757) סה"כ חישובים והערות ,150 91, ,893 89,150 = 2,743 91,893 3% 2, ,723 13, ,091 2,757 תשלום 10, ,091 2,757= 10,334 91,893 10,334= 81, ,559 82, (1,233) (1,233) (81,559) (609) (82,168) אחרי ,168 81,559 = ,168 3% 1,233 6 סעיף 2: הוצאות המימון לשנת 2002 הן : 11,131 ( 3,150) + ( 5,000) + ( 1,460) + ( 1,521) = ( 11,131) הוצאות המימון לשנת 2003 הן : 10,370 ( 1,507) + ( 1,521) + ( 2,757) + ( 2,743) + ( 1,233) + ( 609) = ( 10,370) 64

62 תרגיל חמש עשרה הלוואות לזמן ארוך הלוואה שנפרעת בתשלומים שווים של קרן + ריבית (ריבית אפקטיבית) מנכ"ל חברת הולכים B בע"מ, לווה מהבנק הלוואה לא צמודה, נושאת ריבית אפקטיבית שנתית 7%. ההלוואה נלקחה ביום לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים שווים בסך 5,000 כל אחד, החל מיום נדרש: א. ב. כמה כסף לוותה החברה? הצג לוח סילוקין להלוואה. א. דרך א': ניתן להציב בנוסחא על מנת למצוא את סכום ההלוואה: pv 5, = 3 PV = 13,122 ( 1.07) דרך ב': ניתן למצוא את סכום הלוואה באמצעות המחשבון הפיננסי: pmt = 5,000 i= 7 n= 3 comp _ pv :13,122 סכום ההלוואה שניתנה לחברה הינו. 13,122 65

63 לוח סילוקין (סעיף ב'): לפני הפיתרון עלינו לשים לב שמדובר בריבית אפקטיבית ולכן בחישוב הריביות יש לעלות את החודשים בחזקה ולא להכפיל בחודשים כפי שמחשבים כאשר מדובר בריבית פשוטה. תאריך קרן (13,122) ריבית שנצברה 0 (683) (683) (13,122) לפני סה"כ חישובים והערות 12 13, ,805 13,805 13,122 = 683 (236) (919) (13,122) תשלום הואיל ומדובר בריבית אפקטיבית יש לחשב את הריבית שנצברה על ידי הכפלת קרן ההלוואה בריבית בחזקת החודשים שעברו, ההפרש בין התוצאה לקרן הינו ריבית שנצברה. 13, ,041 14,041 13,122 = = 236 כעת עברה שנה מתחילת ההלוואה כלומר בחזקה מופיע = 12/12 1. עלינו לשים לב שעד תאריך הנ"ל רק 236 5, , אחרי הינם הוצאות ריבית לשנת , = 4,081 0 (9,041) ההחזר הקבוע כולל בתוכו הן את הריבית והן את ההלוואה ולכן יש להפחית מההחזר את הריבית שנצברה. 13,122 4,081= 9,041 66

64 9 12 9, ,512 9,512 9,041= 471 תאריך קרן (9,041) ריבית שנצברה (471) (471) סה"כ חישובים והערות עלינו לחשב בשנית לפי ריבית אפקטיבית, עברו 9 חודשים. ניתן לראות שההוצאות ריבית בשנת 9, ,674 9,674 9,041= הן.707= (162) (633) לפני (9,041) = 162 כעת עברה שנה מתחילת ההלוואה תשלום אחרי כלומר בחזקה מופיע = 12/ , = 4,367 ההחזר הקבוע כולל בתוכו הן את הריבית והן את ההלוואה ולכן יש להפחית מההחזר את הריבית שנצברה. 9,041 4,367 = 4, , ,917 4,917 4,674= 243 5, (243) (243) 4,367 (4,674) (4,674) עלינו לחשב שוב לפי ריבית אפקטיבית, עברו 9 חודשים. 4, ,000 5,000 4,674= 326 (83) (326) לפני (4,674) = 83 כעת עברה שנה מתחילת ההלוואה כלומר בחזקה מופיע = 12/

65 תאריך תשלום אחרי קרן ריבית שנצברה סה"כ חישובים והערות 5, = 4,674 יש לפרוע את שארית ההלוואה. 5,000 4,674 0 תרגיל שש עשרה הלוואות לזמן ארוך הלוואה שנפרעת בתשלומים שווים של קרן + ריבית (ריבית אפקטיבית) ביום חברה לקחה הלוואה בסך, 200,000 הריבית האפקטיבית היא 12% לשנה. ההלוואה נפרעת ב 2 תשלומים שנתיים שווים של קרן + ריבית החל מיום נדרש: (יש לעגל תוצאות) יש לעשות לוח סילוקין עד ליום מה הסכום אשר יופיע בדו"ח רווח והפסד בשנת תחילה נחשב את ההחזר הקבוע (ניתן לחשב באמצעות הנוסחא), נראה זאת pv 200,000 pmt 1 i 1 = n pmt ( 1+ i) = 2 לפי המחשבון הפיננסי: pv= 200,000 i= 12 n= 2 1 comp _ pmt :118,340 ( 1.12) ההחזר הקבוע בהלוואה הינו. 118,340 68

66 12 200, חישובים והערות 215, , ,000= 15,696 לוח סילוקין (סעיף 1): תאריך קרן ריבית שנצברה 0 (15,696) (15,696) סה"כ (200,000) (200,000) הואיל ומדובר בריבית אפקטיבית יש לחשב את הריבית שנצברה על ידי הכפלת קרן ההלוואה בריבית בחזקת החודשים שעברו, ההפרש בין התוצאה לקרן הינו ריבית שנצברה. 200, , , ,000= 24,000 (8,304) (24,000) לפני (200,000) ,000 15,696= 8,304 כעת עברה שנה מתחילת ההלוואה כלומר בחזקה מופיע = 12/ ,340 24,000= 94,340 ההחזר הקבוע כולל בתוכו הן את הריבית והן את ההלוואה ולכן יש להפחית מההחזר את הריבית שנצברה. 200,000 94,340= 105, ,340 24, ,340 (105,660) תשלום אחרי סעיף 2: בשנת 2001 ישנם הוצאות ריבית בגין ההלוואה בסך של 15,695. סכום זה הינו הסכום אשר יופיע בדוח רווח והפסד בגין ההלוואה (במקרה זה אין הצמדה לאינדקס ולכן אין שיערוך הלוואות בשנת 2001). 69

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

איך לקחת משכנתא או למחזר

איך לקחת משכנתא או למחזר 1 2 הקדמה לתשומת הלב: כל הטקסט בספר כתוב בלשון זכר מטעם נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד. בספר "סודות המשכנתא הרווחית שלך" אני מנפץ מיתוס שכולנו גדלנו עליו ובזכותו מערכת הבנקאות מרוויחה כסף רב. את המיתוס

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד