<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>"

תמליל

1 . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים)

2 . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים)

3 . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) תוכן דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד תאור עסקי התאגיד- עדכון תמצית דוחות כספייםביניים מאוחדיםליום עמוד א- 1 א- 26 ב- 1 ב- 2 ב- 4 ב- 5 ב- 10 ב- 12 ג- 1 ג- 2 ג- 4 ג- 5 ג- 7 פרק א': פרק ב': פרק ג': פרק ד': דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים תמצית דוח על המצב הכספי ביניים מאוחד תמצית דוח על הרווח הכולל ביניים מאוחד תמצית דוח על השינויים בהון ביניים מאוחד תמצית דוח על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים תמצית מידע כספי ביניים נפרד ליום דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים נפרד תמצית נתונים על הרווח הכולל ביניים נפרד תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים נפרדים נתונים נוספים למידע כספי ביניים נפרד דוח רבעוני בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית ד- 1

4 ..1 דוח הדירקטוריון באשר למצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום ("תקופת הדוח"). הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח הדוח התקופתי של החברה לשנת 2010 ("הדוח התקופתי"). הדוחות הכספיים לימים 30 ביוני 2011 ו ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים וליום 31 בדצמבר 2010 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם למפרע טעות בהצגת הנגזרים הפיננסיים. לפרטים ראה באור 2 ד 2 ) בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. תיאור החברה וסביבתה העסקית כללי (להלן "החברה" או "בזן"), ביחד עם החברות הבנות שלה (להלן "הקבוצה"), הינן חברות תעשייתיות, העוסקות בשלושה תחומי פעילות משיקים, המדווחים כמגזרים מגזר הזקוק, מגזר הפטרוכימיה ומגזר הסחר. הקבוצה עוסקת בעיקר בייצור מוצרי נפט, חומרי גלם לתעשיית הכימיה והפלסטיקה. כמו כן, עוסקת החברה במסחר בנפט גולמי, מוצריו ונגזרות, שלא לצורכים תפעוליים, בשירותי לוגיסטיקה ותשתית, וכן באספקת חשמל וקיטור למפעלים שכנים. תחום הפטרוכימיה של הקבוצה מורכב משלוש פעילויות: הראשונה פולימרים, המבוצעת באמצעות כרמל אולפינים בע"מ (להלן: "כאו"ל"); השניה ארומטים, המבוצעת באמצעות גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ (להלן: "גדיב"); והשלישית - שמנים בסיסיים ושעוות, המבוצעת באמצעות שמנים בסיסיים חיפה (להלן: "שב"ח"). מפעלי החברות הנ"ל, כולם בשליטה מלאה, מהווים מפעלי המשך למתקני החברה, כך שהם מקבלים באופן רציף באמצעות צנרת, את חומרי הזינה הדרושים להם, במלואם או ברובם המכריע מן החברה, ומחזירים אליה זרמים הנוצרים במתקניהם או חלקים מתוך חומרי הזינה, שלא שימשו בפעילותם. פעולות למימוש התכנית האסטרטגית במסגרת מימוש התכנית האסטרטגית שאושרה על ידי דירקטוריון החברה בנובמבר 2007 מבצעת החברה פרויקט להקמת מתקן לייצור דלקים נקיים (מיד"ן) בהשקעה של 500 מליון דולר. תחילת הרצת המידן צפויה עד תום הרבעון השני של שנת עד סוף תקופת הדוח ביצעה החברה השקעות במתקן זה בהיקף של כ- 200 מליון דולר וההתקדמות בפרויקט הינה בדומה ללוח הזמנים המתוכנן. במהלך שנת 2010, חתמה החברה על הסכם עם קונסורציום של מממנים בהובלתו של בנק הפועלים בע"מ, במסגרתו העמיד הקונסורציום מימון של עד 600 מליון דולר (ללא בטחונות) למימון חלק מפרויקט הקמת המיד"ן, מימון השקעות נוספות של החברה ומימון פירעון אשראי לזמן ארוך שמועד פירעונו בין השנים 2009 עד נכון לתאריך הדוח, משכה החברה סך של 400 מליון דולר ממסגרת המימון שהועמדה לרשותה לפי הסכם זה. בנוסף, במהלך שנת 2010 הושלם ונחתם הסכם מימון עם בנק זר וסוכנות האשראי לייצוא של ארה"ב (EXIM),Export-Import Bank of The United States בשיתוף עם סוכנות אשראי לייצוא נוספת מגרמניה, להעמדת אשראי וערבות לאותו אשראי, בהיקף של כ- 300 מליון דולר לצורך רכישת ציוד ייעודי הדרוש להקמת המיד"ן. נכון לתאריך הדוח, החברה משכה סך של כ- 53 מליון דולר ממסגרת המימון שהועמדה לרשותה לפי הסכם זה. א - 1

5 . ב 7 לאחר השלמת רכישת מניות כאו"ל מיזגה החברה את פעילויות המטה והתפעול ופועלת למימוש מהיר של יתרונות השילוב בין החברות ולמיצוי הסינרגיות התפעוליות הנובעות ממנו תוך ביצוע אופטימיזציה של כלל הפעילות. להערכת החברה, ניצול האינטגרציה והסינרגיה בין תחומי הפעילות השונים, מביא לעליה במרווחים המצרפיים הנובעים לקבוצה מכל תחומי פעילותה וכן לירידה בתנודתיות רווחיות הקבוצה, לאורך זמן, שכן מחזורי העסקים בתחומי פעילותן של החברה והחברות הבנות אינם חופפים בהכרח זה לזה. כמו כן, הניהול המשותף מייעל את פעילות החברות ומקטין את הוצאותיהן. בתקופת הדוח הושלם חיבור מתקני החברה למערכת ההולכה הארצית לגז טבעי והקבוצה החלה לצרוך גז טבעי במתקניה. בנוסף להסכם אספקת הגז ממצרים ונוכח חבלות חוזרות בקווי גז המהווים חלק ממערכת הולכת הגז הטבעי המצרית, המספקת גז, בין היתר, גם ל- EMG, אשר פוגעות ברציפות ובהיקף אספקת הגז ע"י,EMG התקשרה החברה בתקופת הדוח בהסכם עם קבוצת "ים תטיס" לרכישת כמות כוללת של כ- 1.2 BCM עבורה ועבור החברות הבנות. לפרטים נוספים ראה ביאורים 7 א ו- לתמצית הדוחות הכספיים. להערכת החברה, התקשרותה בהסכמי רכישת גז טבעי עם שני ספקים, מאפשרת לה מעבר מהיר לשימוש רציף בגז טבעי למכלול צרכיה. עם השלמת מעבר מפעלי הקבוצה לשימוש בגז טבעי, ישמש הגז הטבעי כחומר בערה במתקני היצור במקום מזוט. השלמת המעבר כאמור, איפשרה לחברה ותאפשר לחברות הבנות לעמוד בדרישות להפחתת פליטות ממפעליהן בהתאם לצווים האישיים שהוצאו להן. כמו כן, מעריכה הנהלת החברה, כי המעבר לשימוש בגז טבעי צפוי להביא ליעילות תפעולית מוגברת. בנוסף וכחלק מפוטנציאל הסינרגיה מבצעת הקבוצה השקעות למיצוי אופטימאלי של זרמים קיימים בבית הזיקוק כחומר גלם לייצור פולימרים בהיקף של כ- 45 מליון דולר, ההחזר הצפוי מהשקעה זו נאמד בכ- 30 מליון דולר בשנה; וכן השקעות בהגדלת כושר ייצור הפרופילן בהשקעה בהיקף של כ- 60 מליון דולר, ההחזר הצפוי מהשקעה זו נאמד בכ- 50 מליון דולר בשנה. האמור לעיל בדבר, המועד הצפוי להשלמת מעבר מפעלי החברות הבנות לשימוש בגז טבעי, החסכון הצפוי מן השימוש בגז טבעי כמו גם העלויות של הפרויקטים הנזכרים לעיל והחזרי ההשקעה בגינם, הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה ביחס לעלויות השלמת הפרויקטים, מחירי המזוט, מחירי המוצרים הפולימרים, היקף צריכת הגז הטבעי וגורמים נוספים. לפיכך, אין וודאות באשר למועד השלמת המעבר לשימוש בגז בקבוצה, להיקף החיסכון בעקבות המעבר לשימוש בו עלויות הפרויקטים הנזכרים לעיל והחזרי ההשקעה בגינם. במסגרת התכנית האסטרטגית, הכוללת הגדלת ההשקעות בתחומי איכות הסביבה, הבטיחות והביטחון והגברת האמינות התפעולית, ביצעה החברה, עד סוף תקופת הדוח השקעות בתחומים אלה בהיקף של כ- 126 מליון דולר. ההשקעות כוללות בין השאר תשתית והכנות לקליטת גז טבעי במפעלי החברה, מערכות להקטנת פליטות לאוויר ושדרוג מערכות הגנות במתקני היצור. בנוסף, מבצעת החברה באופן שוטף את ההוראות והדרישות החלות עליה מכוח דיני איכות הסביבה א - 2

6 . הסביבה העסקית ורווחיות הקבוצה תחום פעילות הזיקוק בתחילת שנת 2011 להחל גל של אי יציבות פוליטית ומהומות במדינות שונות במזרח התיכון, לרבות לוב שהינה אחת ממפיקות הנפט בבגדולות בעול לם. מהומות אלו גרמו לאי שיא של מעל 125 דולר לחבית שקט בשווקי העולם ולעליית מחירי הנפט הגלמי י לרמות עקב פרסום בחודש אפריל בה משך, החלה בחודש מאי מגמה של ירידת מחירים נתונים מקרו-כלכלים חחלשים בארה"ב ובאירופה, ירידת הביקוש בארצות ה- OECD 60 והתחזקות ההדולר. בחודש יוני נמשכו הירידות בבעקבות החלטת ארה"ב לשחרר כ-, תקופת הדוח בחודש יולי, לאחר מליון חביות נפט גלמי ומוצרי נפט מהמלאי האסטרטגי. ר החלטת ארה"ב על שחרו חלה שוב העאל ליה במחירי הנפט הגלמי שחזרו לרמה שלפני לתמוך ברמת המחירים הגבוהה. מהמלאי אסטרטגי, כאשר העדר אספקה מלוב מממשיך כך נבלמו הירידות במיד דה בכל התקופה ה הזו נמש ככה אי היציב בות במדינות ערב ועקב המהומות בהחלפת ההשלטון, תוך העלאת טענות, בין הית ר דת, מסוימת. במצרים הסתיימו על שווקי העולם היה רעיד כנגד הסכם א אספקת הגז ה הטבעי לישראל. אירוע נוסף שהשפיע ליום) ויכולת ונאמי ביפן. אירוע זה שי יתק כושר זי יקוק (מעל 1 מליון חביות האדמה והצ ייצור מוצרים פטרוכימיים בהיקף משמעותי, באזור זה. הגיעו בחודש כאמור, התאפיינה תקופת הדוח בהמשך עלית ממחירי הנפט הגולמי אשר בהמשך התק קופה ירד מחיר אפריל לרמ מה הגבוהה ביותר, מאז ה מפולת בסוף שנת בסוף תקופת הדוח במחיר של כ- 111 דולר לחבית. נפט גולמי מסוג ברנט כך שנסחר.1.3 תרשים מחיר נפט גלמי ברנט בשנים (דולר לחבית) מקור: רויטרס במחירי הנפט הגולמי לשינויים שחלו במחירי מוצרי הנפט אי הלימה בבין שינויים ששחלו שיתק יכולת בתקופת הדוח גרמו לתנודתיות חריפה במרווחי ההזיקוק. האירוע ביפן אשר לא ארה"ב אך המערבי של זיקוק משמעותית עהשפיע על המרווחים במזרח אאסיה ובחוף השפיע על ההמרווחים םבים התיכון אשר "סבלו" מממחירי נפט גבוהים והעדר התאוששות לכ - 7 דולר לח חבית. המרווח 1 הייחוס נע בין כ- מינוס 4 בביקוש למוצרי נפט. מרווח אשתקד מרווח הממוצע לתקופת הדוח עמד על כ- 1.1 דולר לחבית. בתקופה מקבילה הייחוס הממוצע היה כ דולר לחבית. 1 דוגמת בית זקוק בים התיכון, בעל מרווח הייחוס" הינו המרווח המתפרסם ע"י רויטרס עבור להסבר נוסף רראה גם סעיף לדוח התקופתי ליום יכולת פיצוח נפט גולמי מסוג "אורל" א - 3

7 . בית זקוק בים התיכון בעל תרשים מרווח הזיקוק ההמתפרסם ע" "י רויטרס עעבור דוגמת יכולת פיצוח ח נפט גולמי ממסוג אורל בשנים (דולר לחבית). לתקופה המקבילה אשתקד ירד בתקופת הדוח בכ- 353 אלפי טון בהשוואה היקף הזיקוק לצורך ביצוע טיפול תקופת תי ברבעון הרביעי של שנת 20100, הדמימה החברה אאת מתקניה וחזרה לייצו ר מלא במהלך הרבעון הראשון של שנת ת להלן נתונים ףאודותהיקף הזיקוק וניצולת המתקנים במגזרהזקוק (באלפי טונות): , % , % היקף הזיקוק ניצולת מתקנים ניצולת המתקנים רבמגזר הזיקוק תלויה בגורמים רבים ביניהם בזמינות ממכנית, זמינות ת אופטימיזצית היצור וכדא איות כלכלית. ברבעון הש שני של שנת המק בהתבסס חומרי גלם, על זמינות וכדאיות, הניצולת הגיעה לשיא של כ- - 98% ובכל ההתקופה קבילה אשתקד היקף זיקוק 86% המייצגת לכ- 93%. בת תקופת הדוח גורמים אלו הובילו לניצולת של כ- נמוך בהשוואה לתקופה ממקבילה אשתקד. תפוקת מגזר הזיקוק על פי קבוצות המוצרים העיקריים להלן נתונים אודות התפלגות (באלפי טונות): , , , ,823 סולר בנזין קרוסין מזוט סולר ואקום אחרים סה"כ א - 4

8 . תחום פעילות הפטרוכימיה הדוח. מחיר במהלך תקופת (פוליאתילן ופוליפרופילן), עלו מחירי המוצרים הפולימרים הפוליפרופיל לן עלה ה מרמה של כ , דולר לטון בתחילת התקופה לרמה של מעל,2 300 דולר לטון ב בחודש ל אפריל וירד לכ- המגמה 0 1,780 דולר ללטון בסוף התקופה. מחיר הפוליאתילן התנהג בצור רה דומה. שי ינוי לאחר הלקוחועתלית המחירים בברבעון הראשון נבע בעיקר בין מירידת מחירי חומרי הגלם ומלחצי ה עקב ב העליות החדות במחירי ים. ההפרש מחירי הפולימרים למחיר הנפטא נשמר יציב בתקופות הדוח ברמה גבוהה יותר מאשר בתקופה מקבילה ד אשתקד.ם והנפטא בשנים (דולר ללטון) תרשים מחירי יהפולימרי מקור: ICIS ניכר בביקוש בתקופת הדוח. גידול מרווח סל ההמוצרים הארומטים עלה באופן משמעותי לביקוש בכל חוסר בכותנה, גרם לפוליאסטר לתעשיית הטקסטיל, בעיקר באסיה בבעקבות שרשרת הקסילן ולכן מחירי הקסיל לן ובמיוחד הפאראקסיה ןהפאראקסילן עלו משמעותית ובמקביל מחירי ילן עלו מכ- 1,400 דולר לטון בתחילת השתפרו מרווחי םמוצרים אלו. ערים והפרעות עקב ביקושים התקופה לכ כ- 1,800 דול לר לטון בחודש פברואר, בעיקר עם בייצור במקומות שונים בעולם, וביקובהמ משך התקופה חלה נסיגה מסוימת במחירים יחד י ירידת מחירי חומרי הגל ם ש נמוך מהצפוי. כהמשך לאותה מגמה, התחזקו מרווח ביחס למחיר הקסילן), והגיעו, נקודתית בח חודש פברוא ר, הארומטים (מחיר הפראקסילן לטון. אבל נחלשו בהמשך לרמה של כ- 280 דולר לרמת שיא ששל כ- 700 דולר לטון, תרשים מחירי הפאראקסילן והקסילן בשנים (דולר לטון) מקור: PLATTS א - 5

9 . 2 חברת ICIS למטעני יצוא מאירופה, עלו במהלך התקופה מחירי השמנים המדווחים ע"י דולר לטון ליצוא. מחירי השעווה נותרו ייציבים במהלך מכ- 1,090 דדולר לטון לכ- 1,450 אם כי לקראת סוף התקופה החלה מגמת ירידה המחצית הר ראשונה של שנת 2011 במחירים. התקופה התאפיינה בהתגברות הביקוש מצד הלקוחות, הן בשוק השמנים והן בשוק השעוות לרבות תהתגברות הביקוש מתורכיה וחידוש ש הביקוש מסין. מצד שני קיטון בהיצע עקב עבודות אחזקה במתקנים במדינות בריה"מ ללשעבר, תקלות במתקני שמנים באירופה וקיטון נוסף בהיצע לשעו וות כתוצאה ממעבר של ממפעלים לייצור שמנים מתקדמים (ללא המחירים לתנודתיות מחירי חומרי הגל לם. יכולת של ייצור שעווה). ב בנוסף הגיבו בשנים (דולר לטון) תרשים מחירי מוצרים וחומרי הגלם להלן נתונים אודות תפוקת מגזר הפטרוכימיה (באלפי טונות): ארומטים ((גדיב) פולימרים ((כאו"ל) שמנים (שב"ח) סה"כ חברה למידע וחדשות בתחום התעשייה הכימית 2 א - 6

10 . הרווח המאוחד בתקופה הדוח הסתכם לכ- 15 מליון דולר לעומת כ- 27 מליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. להלן תמצית נתוני התוצאות הכספיות המאוחדות לתקופת הדוח ולתקופה המקבילה אשתקד (במליוני דולר): (22) (8) (2) (14) (48) (3) (11) 15 רווח תפעולי (לא כולל הוצאות אחרות) הוצאות אחרות (1) הוצאות מימון, נטו חלק החברה בהפסדי חב' מוחזקות מיסים על הכנסה רווח לתקופה (1) משקף הפחתת עודף עלות מרכישת כאו"ל ושבח. רווח תפעולי ו- EBITDA במליוני דולרים EBITDA רווח תפעולי (1) 28 (26) מגזר הזקוק - מנוטרל (1) מגזר הפטרוכימיה - פולימרים מגזר הפטרוכימיה - ארומטים מגזר הפטרוכימיה - שמנים 7 (8) (12) (8) (12) מגזר הסחר (3) 1 (3) 1 התאמות סה"כ מאוחד (עם נטרולים) סה"כ מאוחד (ללא נטרולים) 91 (1) פרטים בדבר הנטרול ראה סעיף להלן. א - 7

11 . 2. מצב כספי נכסים שוטפים ליום הסתכמו הנכסים השוטפים לסך של כ- 2,175 מליון דולר המהווים כ- 46% מסך הנכסים, לעומת כ- 1,935 מליון דולר שהיוו כ- 44% מסך הנכסים ליום ה. עלייה בסך של כ- 240 מליון דולר נובעת בעיקר מעלייה ביתרת לקוחות בסך של כ- 307 מליון דולר, בעיקר כתוצאה מעליה במחירים ומעלייה ביתרת לקוחות חברות הקבוצה בעקבות חזרה לייצור מלא, בקיזוז ירידה בפקדון של כ- 81 מליון דולר, הנובעת מירידה בפקדונות על הגנות מלאי ופרעון פקדונות אחרים. נכסים שאינם שוטפים ליום הסתכמו הנכסים שאינם שוטפים לסך של כ- 2,560 מליון דולר, לעומת כ- 2,438 מליון דולר ב ההפרש בסך של 122 מליון דולר נובע בעיקר מעליה ברכוש קבוע, נטו של כ- 112 מליון דולר, כתוצאה מביצוע השקעות התקופה בסך של כ- 178 מליון דולר (בעיקר ההשקעה במיד"ן) בניכוי פחת והפחתות התקופה בסך של כ- 66 מליון דולר וכן מעליה בנגזרים פיננסיים של כ- 25 מליון דולר. התחייבויות שוטפות ליום הסתכמו ההתחייבויות השוטפות בכ- 1,825 מליון דולר ומהוות כ- 50% מסך ההתחייבויות, לעומת כ- 1,614 מליון דולר שהיוו כ- 50% מסך ההתחייבויות ליום העלייה בסך של כ- 211 מליון דולר נובעת בעיקר מעליה ביתרות ספקים בסך של כ- 435 מליון דולר בקיזוז ירידה באשראי לזמן קצר של כ- 170 מליון דולר, ירידה בזכאים בסך של כ- 15 מליון דולר וירידה ביתרות נגזרים פיננסיים בסך של כ- 39 מליון דולר. התחייבויות שאינן שוטפות ליום הסתכמו ההתחייבויות שאינן שוטפות לסך של כ- 1,822 מליון דולר לעומת סך של כ- 1,636 מליון דולר ליום העליה בסך של כ- 186 מליון דולר נובעת בעיקר מעליה בהתחייבויות לתאגידים בנקאיים בסך של כ- 177 מליון דולר כתוצאה מגיוס הלוואות לזמן ארוך בסך של כ- 266 מליון דולר, בקיזוז פירעונות התקופה בסך 63 מליון דולר, ועליה בחלויות השוטפות של כ- 22 מליון דולר. הון ליום הסתכם ההון לסך של כ- 1,089 מליון דולר ומהווה כ- 23% מהדוח על המצב הכספי, לעומת כ- 1,124 מליון דולר שהיוו כ- 26% מהדוח על המצב הכספי ליום הקיטון בסך של כ- 35 מליון דולר נובע בעיקר מיישום לראשונה של תקן בינלאומי IFRS 9 (לפרטים - ראה באור 3 א' 2 ) בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום ) בסך של כ- 47 מליון דולר, בקיזוז רווח התקופה בסך של כ- 15 מליון דולר א - 8

12 . מאוחד ,583 4,711 3,583 4,711 3,440 4,545 3,440 4, התאמות למאוחד (510) (685) (510) (685) (505) (685) (505) (685) (5) תוצאות הפעולות של הקבוצה 3. להלן נתונים נבחרים של הקבוצה לתקופה של שישה חודשים (במליוני דולר) 3.1. פטרוכימיה שמנים ארומטים פולימרים סחר זקוק לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני ,645 3,586 הכנסות פעילות בין חברתית ,133 4,249 סה"כ מכירות ,055 4,162 עלות המכר פעילות בין חברתית ,077 4,184 סה"כ עלות המכר (5) (9) רווח (הפסד) גולמי (2) (2) (1) (1) הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות פעילות בין חברתית 59 (22) 37 (8) 29 (2) (14) 77 (48) (3) 26 (11) 15 (3) (8) (12) 21 רווח (הפסד) תפעולי למגזרים 34 הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מוחזקות רווח תפעולי הוצאות מימון, נטו חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שווי מאזני, נטו ממס רווח לפני מיסים על הכנסה מיסים על הכנסה רווח לתקופה א - 9

13 . להלן פירוט הגורמים העיקריים לעליה ברווח התפעולי המאוחד כ- 32 מליון דולר (במליוני דולר): למגזרים בתקופה בסך של לעומת (42) (25) 14 (4) (18) 9 32 ירידה במרווח הזיקוק המנוטרל - במגזר הזקוק עליה במרווחים במגזר הפטרוכימיה שינויים בנטרולים ראה פירוט בטבלה בסעיף להלן ירידה בהיקפי המכירות עליה בהכנסות אחרות עליה בהפסד הגולמי ממגזר הסחר עליה בהוצאות הייצור ירידה בהוצאותמכירה והנהלה הכנסות הכנסות מגזר הזקוק, הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 4,249 מליון דולר, בהשוואה לכ- 3,133 מליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. העליה בהכנסות נבעה ברובה מעליה במחיר הממוצע למוצרי הנפט. המחיר הממוצע לטון של סל המוצרים באזור הים התיכון הדומה לסל מוצרי החברה, עמד בתקופת הדוח על כ- 915 דולר לעומת כ- 665 דולר בתקופה מקבילה אשתקד. בשוק המקומי בתקופת הדוח הייתה יציבות בצריכת התזקיקים בכלל ובצריכת דלקי תחבורה (בנזין, סולר וקרוסין) בפרט, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מגזר הסחר הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 129 מליון דולר, בהשוואה לכ- 96 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות של מגזר הפטרוכימיה הכנסות פעילות הפולימרים עלו בתקופת הדוח בכ- 80 מליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מעליית מחירי המכירה בסך של כ- 131 מליון דולר בקיזוז ירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 51 מליון דולר (הנובעת בעיקר מחזרה לרמות מלאי מקובלות לאחר הטיפול התקופתי). הכנסות פעילות הארומטים עלו בתקופת הדוח בכ- 60 מליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העליה נובעת בעיקר מעליית מחירים בסך של כ- 74 מליון דולר בקיזוז ירידה בכמות הנמכרת בסך של כ - 14 מליון דולר. הכנסות פעילות השמנים עלו בתקופת הדוח בכ- 14 מליון דולר בעיקר כתוצאה מעליית מחירי המכירה א - 10

14 . רווח תפעולי הרווח התפעולי בתקופת הדוח של מגזר הזקוק הסתכם לסך של כ- 34 מליון דולר, לעומת כ- 21 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. על מנת להציג את תוצאות הפעילות של החברה גם על בסיס כלכלי ולצורך השוואה הזקוק, כדלקמן: מנוטרלות ההשפעות החשבונאיות, במגזר למרווח הייחוס (במליוני דולר) רווח מהפרשי עיתוי בין מחיר הקניה למחיר המכירה, על המלאי שאינו מוגן בנגזרים ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי, נטו הפסד מהשפעות שינויים בשווי הוגן של נגזרים על מחירי סחורות, בעיקר עקב דרך הטיפול בהם על פי התקינה בינלאומית.(IFRS) סה"כ השפעה (29) 10 (41) (60) מלאי זה הינו בהיקף של כ 355 אלף טון. שינויים בערכו של מלאי זה אינם יוצרים חשיפה תזרימית לחברה. להלן טבלה המרכזת את השוואת מרווחי הזיקוק של החברה למרווח הייחוס: מרווח הייחוס - דולר לחבית מרווח מנוטרל - דולר לחבית מרווח מנוטרל - דולר לטון (0.3) 7.1 נטרול השפעת - הפרשי עיתוי קניה ומכירה (1.4) - ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי (2.4) שיטת רישום הנגזרים התאמה ל- IFRS מרווח חשבונאי - דולר לטון בתקופת הדוח ירדו מרווחי הזקוק המנוטרלים ל דולר לטון (2.6 דולר לחבית), לעומת 28.9 דולר לטון (3.9 דולר לחבית) בתקופה המקבילה אשתקד. מרווח הייחוס עמד בתקופת הדוח על 8.0 דולר לטון (1.1 דולר לחבית) לעומת 25.6 דולר לטון (3.5 דולר לחבית) בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי קיימים הבדלים במספר פרמטרים, בין מרווח הזקוק של החברה לבין מרווח הייחוס, בהם הרכב הנפט הגולמי (החברה מזקקת גם סוגי נפט גולמי שאינם אורל), הרכב ואיכות המוצרים המיוצרים על ידי בתי הזקוק וההבדל הנוצר כתוצאה מן העובדה שהציטוט מביא בחשבון קניה ומכירה באותו יום, בעוד בפועל יש פער זמנים בין מועד רכישת הגלם ומועד מכירת המוצרים שזוקקו ממנו. בהתאם, ההשוואה למרווח הייחוס עשויה לספק הבנה ביחס למגמות ההתפתחות של מרווח הזקוק של החברה, ואינה מהווה קנה מידה מדויק להערכת מרווח הזקוק של החברה לתקופות קצרות. א - 11

15 . להלן פרוט הגורמים העיקריים לעליה ברווח התפעולי של מגזר הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד - (במליוני דולר): ירידה במרווח הזיקוק המנוטרל ירידה בהיקפי המכירה עליה בהכנסות אחרות עליה בהוצאות הייצור ירידה בהוצאות מכירה והנהלה שינויים בנטרולים כפי שהוסבר לעיל הזקוק בתקופת לעומת (42) (10) 13 (19) ההפסד התפעולי של מגזר הסחר הסתכם לכ- 12 מליון דולר לעומת הפסד של כ- 8 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתקופת הדוח של פעילות הפולימרים הסתכם לסך של כ- 49 מליון דולר, לעומת רווח של כ- 31 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. להלן פירוט הגורמים העיקריים לגידול ברווח תפעולי (במליוני דולר): גידול במרווח סל המוצרים קיטון בכמויות המכירה עליה בהוצאות הייצור ירידה בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לעומת (13) (3) 5 18 הרווח התפעולי בתקופת הדוח של פעילות הארומטים הסתכם לסך של כ- 12 מליון דולר לעומת כ- 13 מליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. להלן פרוט הגורמים העיקריים לירידהברווח התפעולי (במליוני דולר): קיטון בכמויות המכירה ירידה במרווח סל המוצרים עליה בהכנסות אחרות ירידה בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לעומת (1) (3) 1 2 (1) א - 12

16 . הרווח התפעולי בתקופת הדוח של פעילות השמנים הסתכם לסך של כ- 7 מליון דולר לעומת כ- 5 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. להלן פרוט הגורמים העיקריים לעליה ברווח התפעולי (במליוני דולר): קיטון בכמויות המכירה עליה במרווח סל המוצרים עליה בהוצאות הייצור עליה בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לעומת (1) 5 (1) (1) 2 הוצאות אחרות בתקופת הדוח הסתכמו ההוצאות האחרות לסך של כ- 14 מליון דולר והן מייצגות הפחתת עודף עלות שיוחס בעת רכישת יתרת מניות כאו"ל ושב"ח. בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו לכ- 22 מליון דולר. הוצאות מימון בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון במאוחד, נטו בסך של כ- 48 מליון דולר, לעומת כ- 8 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. להלן פירוט השינויים העיקריים בהוצאות המימון (במליוני דולר): עליה בריבית לזמן קצר בעיקר עקב גידול בהיקף האשראי ירידה ברווחי תיק ניירות הערך והלוואה שניתנה השפעת הפרשי שער על הפריטים הכספיים, נטו עליה בריבית הלוואות ואג"ח שינויים בשווי הוגן של הגנות שינויים בשווי הוגן אג"ח ציבורי * לעומת (27) 40 * ראה באור 3 א' 2 ) בתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ליום מיסים על הכנסה בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המיסים לסך של כ- 11 מליון דולר, לעומת כ- 2 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע משינוי ברווח לפני מיסים בהשוואה לתקופההמקבילה אשתקד. חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות הסתכם בתקופת הדוח בכ- 3 מליון דולר ונובע בעיקר מהפסדי חברה מוחזקת א - 13

17 . מאוחד ,878 2,653 1,878 2,653 1,779 2,548 1,779 2, התאמות למאוחד (253) (377) (253) (377) (252) (381) (252) (381) (1) 4 להלן נתונים נבחרים של הקבוצה לתקופה של שלושה חודשים (במליוני דולר) 3.2. פטרוכימיה שמנים ארומטים פולימרים סחר זקוק לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני ,412 2,014 הכנסות פעילות בין חברתית ,654 2,379 סה"כ מכירות ,597 2,318 עלות המכר פעילותבין חברתית ,608 2,330 סה"כ עלות המכר (4) (3) רווח (הפסד) גולמי (1) הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות פעילות בין חברתית 52 (7) (16) (7) 55 (24) (4) 27 (7) 20 (1) (5) (4) 25 רווח (הפסד) תפעולי למגזרים 31 הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מוחזקות רווח תפעולי הכנסות (הוצאות) מימון, נטו חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שווי מאזני, נטו ממס רווח לפני מיסים על הכנסה מיסים על ההכנסה רווח לתקופה א - 14

18 . להלן פירוט הגורמים העיקריים לעליה ברווח התפעולי המאוחד למגזרים ברבעון השני בסך של כ- 10 מליון דולר (במליוני דולר): ירידה במרווח הזיקוק המנוטרל - במגזר הזקוק לעומת (53) 6 66 (15) 15 (13) 4 עליה במרווחים במגזר הפטרוכימיה שינויים בנטרולים ראה פירוט בטבלה בסעיף להלן ירידה בהיקפי המכירות עליה בהכנסות אחרות עליה בהוצאות הייצור ירידה בהוצאותמכירה והנהלה 10 הכנסות הכנסות מגזר הזקוק, הסתכמו ברבעון השני בכ- 2,379 מליון דולר, בהשוואה לכ- 1,654 מליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. העליה בהכנסות נבעה ברובה מעליה במחיר הממוצע למוצרי הנפט. המחיר הממוצע לטון של סל המוצרים באזור הים התיכון הדומה לסל מוצרי החברה, עמד בתקופת הדוח על כ- 961 דולר לעומת כ- 676 דולר בתקופה מקבילה אשתקד. בשוק המקומי ברבעון השני הייתה ירידה של כ- 1% בצריכת התזקיקים וירידה דומה של כ- 1% בצריכת דלקי תחבורה (בנזין, סולר וקרוסין) לעומת התקופה המקבילה אשתקד הכנסות מגזר הסחר הסתכמו ברבעון השני בכ- 76 מליון דולר, בהשוואה לכ- 29 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות של מגזר הפטרוכימיה הכנסות פעילות הפולימרים עלו ברבעון השני בכ- 39 מליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העליה בהכנסות נובעת מעליית מחירי המכירה בסך של כ- 67 מליון דולר בקיזוז ירידה בכמויות המכירה בסך של כ- 28 מליון דולר. הכנסות פעילות הארומטים עלו ברבעון השני בכ- 81 מליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העליה נבעת מעליה במחירי המכירה בסך של כ- 55 מליון דולר ומעליה בכמויות המכירות בסך של כ- 26 מליון דולר. הכנסות פעילות השמנים עלו ברבעון השני בכ- 7 מליון דולר. העליה בהכנסות נובעת בעיקר מעליית מחירי המכירה לעומת תקופה מקבילה אשתקד. א - 15

19 . רווח תפעולי הרווח התפעולי ברבעון השני של מגזר הזקוק הסתכם לסך של כ- 31 מליון דולר, לעומת כ- 25 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. על מנת להציג את תוצאות הפעילות של החברה גם על בסיס כלכלי ולצורך השוואה הזקוק, כדלקמן: מנוטרלות ההשפעות החשבונאיות, במגזר למרווח הייחוס (במליוני דולר) רווח מהפרשי עיתוי בין מחיר הקניה למחיר המכירה, על המלאי שאינו מוגן בנגזרים ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי, נטו הפסד מהשפעות שינויים בשווי הוגן של נגזרים על מחירי סחורות, בעיקר עקב דרך הטיפול בהם על פי התקינה בינלאומית.(IFRS) סה"כ השפעה (15) (80) (61) מלאי זה הינו בהיקף של כ 355 אלף טון. שינויים בערכו של מלאי זה אינם יוצרים חשיפה תזרימית לחברה. להלן טבלה המרכזת את השוואת מרווחי הזיקוק של החברה למרווח הייחוס: מרווח הייחוס - דולר לחבית מרווח מנוטרל - דולר לחבית מרווח מנוטרל - דולר לטון (4.8) (4.1) נטרול השפעת - הפרשי עיתוי קניה ומכירה (3.3) - ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי (4.7) שיטת רישום הנגזרים התאמה ל- IFRS מרווח חשבונאי - דולר לטון ברבעון השני ירדו מרווחי הזקוק המנוטרלים ל- 9.6 דולר לטון (1.3 דולר לחבית), לעומת 33.8 דולר לטון (4.6 דולר לחבית) בתקופה המקבילה אשתקד. מרווח הייחוס עמד בתקופת הדוח על 11.7 דולר לטון (1.6 דולר לחבית) לעומת 25.6 דולר לטון (3.5 דולר לחבית) בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי קיימים הבדלים במספר פרמטרים, בין מרווח הזקוק של החברה לבין מרווח הייחוס, בהם הרכב הנפט הגולמי (החברה מזקקת גם סוגי נפט גולמי שאינם אורל), הרכב ואיכות המוצרים המיוצרים על ידי בתי הזקוק וההבדל הנוצר כתוצאה מן העובדה שהציטוט מביא בחשבון קניה ומכירה באותו יום, בעוד בפועל יש פער זמנים בין מועד רכישת הגלם ומועד מכירת המוצרים שזוקקו ממנו. בהתאם, ההשוואה למרווח הייחוס עשויה לספק הבנה ביחס למגמות ההתפתחות של מרווח הזקוק של החברה, ואינה מהווה קנה מידה מדויק להערכת מרווח הזקוק של החברה לתקופות קצרות. א - 16

20 . להלן פרוט הגורמים העיקריים לעליה ברווח התפעולי של מגזר הזקוק ברבעון השני בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד - (במליוני דולר): ירידה במרווח הזיקוק המנוטרל ירידה בהיקפי המכירה עליה בהוצאות הייצור עליה בהכנסות אחרות שינויים בנטרולים כפי שהוסבר לעיל ירידה בהוצאותמכירה והנהלה לעומת (53) (8) (15) ההפסד התפעולי ברבעון השני של מגזר הסחר הסתכם לכ- 4 הפסד של כ- 5 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מליון דולר לעומת הרווח התפעולי ברבעון השני של פעילות הפולימרים הסתכם לסך של כ- 20 מליון דולר, לעומת רווח של כ- 26 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. להלן פירוט הגורמים העיקריים לירידה ברווח תפעולי (במליוני דולר): גידול במרווח סל המוצרים קיטון בכמויות המכירה ירידה בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לעומת (9) 2 (6) הרווח התפעולי ברבעון השני של פעילות הארומטים הסתכם לסך של כ- 7 מליון לעומת רווח של כ- 5 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. להלן פרוט הגורמים העיקריים לעליה ברווח התפעולי (במליוני דולר): גידול בכמויות המכירה ירידה במרווח סל המוצרים עליה בהכנסות אחרות לעומת (1) 1 2 א - 17

21 . הרווח התפעולי ברבעון השני של פעילות השמנים הסתכם לסך של כ- 4 מליון דולר לעומת רווח של כ- 2 מליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. להלן פרוט הגורמים העיקריים לעליה ברווח התפעולי (במליוני דולר): ירידה בכמויות המכירה עליה במרווח סל המוצרים עליה בהוצאות הייצור לעומת (1) 6 (3) 2 הוצאות אחרות ברבעון השני הסתכמו ההוצאות האחרות לסך של כ- 7 מליון דולר, כמו בתקופה המקבילה אשתקד, והן מייצגות הפחתת עודף עלות שיוחס בעת רכישת יתרת מניות כאו"ל ושב"ח הוצאות (הכנסות) מימון ברבעון השני הסתכמו הוצאות המימון במאוחד, נטו בסך של כ- 24 לעומת הכנסות מימון של כ- 4 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. להלן פירוט השינויים העיקריים בהוצאות המימון (במליוני דולר): עליה בריבית לזמן קצר בעיקר עקב גידול בהיקף האשראי ירידה ברווחי תיק ניירות הערך והלוואה שניתנה השפעת הפרשי שער על הפריטים הכספיים, נטו שינויים בשווי הוגן של הגנות מליון דולר, לעומת שינויים בשווי הוגן אג"ח ציבורי ראה באור 3 א 2 ) בתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ליום מיסים על הכנסה בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המיסים לסך של כ- 7 מליון דולר, לעומת סך של כ- 16 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע משינוי ברווח לפני מיסים בהשוואה לתקופההמקבילה אשתקד. חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות הסתכם בתקופת הדוח בכ- 4 מליון דולר ונובע בעיקר מהפסדי חברה מוחזקת א - 18

22 . נזילות סך הנכסים השוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות ליום הסתכם לסך של כ- 350 מליון דולר לעומת סך של כ- 321 מליון דולר ליום היחס השוטף ליום הינו כ לעומת כ ליום תזרים המזומנים שנבע מפעילותה השוטפת של החברה במאוחד, הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ- 227 מליון דולר ונבע בעיקר מרווח התקופה לאחר התאמת הכנסות והוצאות שאינן כרוכות במזומנים בסך של כ- 71 מליון דולר בתוספת שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות שוטפות בסך של כ- 156 מליון דולר. מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ- 90 מליון דולר וששימשו בעיקר להשקעה ברכוש קבוע ואחר בסך של כ- 179 מליון דולר בקיזוז ירידה בפקדון בסך של כ- 81 מליון דולר. מזומנים ששימשו לפעילות מימון הסתכמו בתקופה הדוח בסך של כ- 130 מליון דולר. המזומנים שימשו בעיקר לפרעון הלוואות לזמן קצר בסך של כ- 263 מליון דולר, לפרעון תקופתי של אג"ח והלוואות לזמן ארוך בסך של כ- 79 מליון דולר ותשלום ריבית בסך של כ- 46 מליון דולר, בקיזוז קבלת הלוואות לזמן ארוך בסך של כ- 266 מליון דולר. מקורות המימון להלן הרכב מקורות המימון של הקבוצה והשימושים בו: מקורות ל- 6 חודשים שהסתיימו ביום במליוני דולרים לשנה שהסתיימה ביום ירידה במזומנים בתקופה 156 ירידה בהון חוזר ירידה בפקדונות ובניירות ערך סחירים 13 6 החזר הלוואה מחברה לפנסיה מוקדמת 28 החזר ממס הכנסה מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת (לפני שינויים בהון חוזר) 171 קבלת אשראי לזמן קצר ופקדונות מלקוחות קבלת אשראי לזמן ארוך שימושים 7 עליה במזומנים 202 עליה בהון חוזר 80 תשלום דיבידנד השקעות ברכוש קבוע ואחר 33 1 השקעה בחברות כלולות 66 השקעה בפיקדונות ריבית ששולמה, נטו 284 תשלום אשראי לזמן קצר ופקדונות מלקוחות עלויות גיוס הון ופרעון הלוואות ואג"ח לזמן ארוך א - 19

23 . הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך ההלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך ליום (לאחר ניכוי חלויות שוטפות) הסתכמו לסך של כ- 1,674 מליון דולר ומהוות כ- 35% מהדוח על המצב הכספי לעומת כ- 1,497 מליון דולר שהיוו כ- 34% ליום כספי ההלוואות משמשים למימון השקעות ברכוש קבוע ולפרעון התחייבות לזמן ארוך. בחציון הראשון של שנת 2011 התקבלו הלוואות לזמן ארוך בסך של כ- 266 מליון דולר. המנוף הפיננסי ליום (הלוואות לזמן ארוך ואג"ח, להון בתוספת הלוואות ואג"ח לזמן ארוך) הינו כ- 60% וכ- 57% ליום סך כל ההתחייבויות הפיננסיות התחייבויות פיננסיות שוטפות בתוספת הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך ליום הסתכמו לסך של כ- 2,278 מליון דולר ומהוות כ- 48% מהדוח על המצב הכספי לעומת סך של כ- 2,270 מליון דולר שהיוו כ- 52% מהדוח על המצב הכספי ליום המנוף הפיננסי של סך כל ההתחייבויות הפיננסיות לבנקים ולנותני אשראי אחרים הינו כ- 67% בדומה ליום להלן פרוט החוב הפיננסי נטו של הקבוצה ליום (במליוני דולר): בזן חברות בנות סה"כ (172) 2,118 אשראי לזמן קצר חוב לזמן קצר הלוואות מבנקים אגרות חוב (**) (30) (142) נכסים פיננסים נזילים 721 1,397 סה"כ חוב פיננסי נטו כולל חלויות שוטפות (**) ראה באור 3 א' 2 ) בתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ליום היקפם הממוצע של מקורות המימון בתקופת הדוח הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) כ- 1,787 מליון דולר, כ- 487 מליון דולר, ספקים כ- 836 מליון דולר, לקוחות כ- 520 מליון דולר..8 א - 20

24 . - 50% (378,563) 152,419 54,551 חשיפה לניהול סיכוני שוק ודרכי ניהולם בתקופת הדוח לא חל שינוי במדיניות ניהול הסיכונים בחברה ובחברות המאוחדות ובאחראים למדיניות הסיכונים ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון ליום להלן טבלה המרכזת הפרשים בשווי הוגן לנוכח מבחני רגישות במחיר הנפט הגולמי ומוצריו רווח (הפסד) עליה של שווי הוגן רווח (הפסד) - 20% (151,425) ירידה של 60,967 10,147-10% (75,713) 30,483 3,925-5% (37,856) 15,241 1, % +10% + 20% + 50%.9 שינוי מחיר: 757,126 (7,676) (2,764) 37,856 (15,243) (1,393) 75,713 (30,485) (2,511) 151,425 (60,969) (4,133) 378,563 (152,421) (6,350) מלאי חוזים עתידיים (FUTURES) אופציות PUT 21,702 19,813 8,681 7,925 4,340 3,963 2,170 1,981 (32,713) (2,607) (2,170) (1,981) (4,340) (3,963) (8,681) (7,925) (21,702) (19,813) חוזה החלפה הגנות על המרווח (**) (SWAP) (130,078) (63,705) (33,002) (16,723) 17,069 34,414 69, ,277 לא כולל מלאי שמחירו נקבע (**) בהנחה שמחירי סל המוצרים ללא שינוי 9.2. דוח בסיסי הצמדה מאוחד ש"ח צמודי מדד צמודי מט"ח ש"ח לא צמוד לא כספי סה"כ ליום ,672,102 2,436, ,500 1,816, ,972 סה"כ נכסים 4,583,375 49, ,363 2,915,927 סה"כ התחייבויות 883,188 1,088,727 2,386,302 (165,863) (1,099,496) סה"כ יתרה מאזנית, נטו (32,216) ליום ,252,642 2,248, ,766 1,712, ,245 סה"כ נכסים 4,128,896 46, ,159 2,634,301 סה"כ התחייבויות 821,885 1,123,746 2,201,854 (141,393) (922,075) סה"כ יתרה מאזנית, נטו (14,640) בעיקר דולר א - 21

25 . היבטי ממשל תאגידי דירקטוריון החברה אימץ נוהל עבודת דירקטוריון, המבוסס על המלצות ועדת גושן והמלצות ליישומן, כפי שהוגשו לחברה על ידי עו"ד דר' יורם דנציגר. הדירקטוריון מעדכן מעת לעת את נוהלי עבודתו, כמתחייב מן הדין וכנדרש. בתקופת הדוח קיבל דירקטוריון החברה סקירה על התיקונים האחרונים בדיני החברות בנושא הממשל התאגידי, ניהל דיון מקיף בנושא והנחה את הנהלת החברה להתאים את מסמכי החברה ותוכנית האכיפה הפנימית שלה, לתיקוני החקיקה האמורים תכנית אכיפה פנימית בחברה בתקופת הדוח, החלה החברה בהליך אימוץ תוכנית אכיפה פנימית. הנהלת החברה מגבשת בימים אלו, בשיתוף יועציה המשפטיים של החברה, מתווה לאימוץ תוכנית אכיפה בחברה. במסגרת גיבוש המתווה, החלה החברה בדיונים פנימיים לצורך התאמת המתווה למבנה הייחודי של הקבוצה ולתחום פעילותה, תוך בחינת, תכניות האכיפה הפרטניות והנהלים הקיימים כיום בחברה, עדכונם ושילובם במסגרת המתווה המוצע, וזאת בין היתר בשים לב להשלכות עתידיות אם וככל שתהיינה כתוצאה מהאירוע המפורט בבאור מספר 2 ד 2 ) בדוחות הכספיים של החברה ליום תרומות ופעילות בקהילה לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ולא חלו שינויים ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום דירקטורים בלתי תלויים בתקנות החברה נכללת הוראה על פיה כל עוד יש בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה, לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים, כמשמעות המונח בסעיף 219 (ה) לחוק החברות. למועד פרסום הדוח, מכהנים בחברה 4 דירקטורים בלתי תלויים. שכר לנושאי משרה ושיקולי הדירקטוריון שביסודם בתקופת הדוח אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול לטווח בינוני וארוך. לפרטים נוספים ראה סעיף לפרק א' בדוח התקופתי לשנת 2010, ולאחר תקופת הדוח אישרה האסיפה הכללית אותם רכיבים בתוכנית התגמול שאישורה נדרש להם. בתקופת הדוח אישר דירקטוריון החברה תנאי שכר למנכ"ל החברה הנכנס. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום (אסמכתא ). לא חל שינוי בשיקולי הדירקטוריון שביסוד שכר נושאי המשרה, ביחס לגילוי שניתן בעניין התאגיד לתקופה שנסתיימה ביום עסקי על מצב זה במסגרת דוח הדירקטוריון הליך אישור הדוחות הכספיים לא חל שינוי בזהות האורגנים בחברה המופקדים על בקרת העל בקשר עם הליך אישור הדוחות הכספיים ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שנסתיימה ביום הדוחות הכספיים נדונו לראשונה ביום דנה וועדת ביקורת ומאזן בדוחות הכספיים ליום וגיבשה את המלצותיה לדירקטוריון החברה. ישיבת הועדה נחלקה לשנים. בחלקה הראשון של הישיבה סקרה הנהלת החברה את נתוני הדוחות הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם. בחלקה השני של הישיבה, נכחו חברי הדירקטוריון המכהנים כחברי הועדה בלבד, והם קיימו דיון וגיבשו את המלצות הועדה לדירקטוריון. חברי הועדה שנכחו בישיבה הינם: דפנה שוורץ יו"ר, יכין כהן ונחמה רונן. ביום אישר דירקטוריון החברה את הדוחות הכספיים, בישיבה בה השתתפו כל חברי הדירקטוריון למעט דיויד פדרמן, יכין כהן ואורי סלונים..10 א - 22

26 בשל הטעות שנתגלתה וכמפורט בהרחבה בבאור 2 ד' לדוחות הכספיים מציגה החברה מחדש את דוחותיה הכספיים ליום , לרבות מספרי ההשוואה, והכל על מנת לשקף בהם למפרע אתתיקון הטעות כאמור. ביום דנה וועדת ביקורת ומאזן בדוחות הכספיים הכוללים את התיקון האמור וגיבשה את המלצותיה לדירקטוריון החברה. ישיבת הועדה נחלקה לשנים. בחלקה הראשון של הישיבה סקרה הנהלת החברה את הטיפול החשבונאי שננקט בנושא ההצגה מחדש ואת התיקונים הנובעים ממנו על דוחות אלו. בחלקה השני של הישיבה, נכחו חברי הדירקטוריון המכהנים כחברי הועדה בלבד, והם קיימו דיון וגיבשו את המלצות הועדה 7,4 7,3 לדירקטוריון. חברי הועדה שנכחו בישיבה הינם: דפנה שוורץ יו"ר, יכין כהן, נחמה 7,6 7,5 רונן ואריה עובדיה. ביום , התקיים דיון נוסף של ועדת ביקורת ומאזן במסגרתו נדונו הנסיבות לטעות והשפעת הטעות על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי. לאחר הדיון כאמור, החליטה ועדת ביקורת ומאזן כי הטעות הינה בבחינת כשל נקודתי, שנבע מנסיבותיו המיוחדות של ההסכם והארכתו. כשל נקודתי זה עולה לכדי ליקוי משמעותי בבקרה הפנימית בלבד, ואינו עולה לכדי חולשה מהותית, ולפיכך לטעות האמורה אין השפעה על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי וכי הבקרה הפנימית הינה אפקטיבית. בהמשך לכך, קיבלה הועדה את המלצות החברה למניעת הישנות מקרים כאלו בעתיד. הועדה הגישה את המלצותיה לעניין אישור הדוחות לדירקטוריון החברה. ביום דן דירקטוריון החברה בדוחות הכספיים ובהמלצות ועדת הביקורת, במסגרת הדיון אימץ דירקטוריון החברה את המלצות הועדה וקבע כי לטעות האמורה אין השפעה על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי וכי הבקרה הפנימית הינה אפקטיבית. לדעת דירקטוריון החברה, תיקון הטעות לא הוביל להשפעה מהותית על עסקי החברה ולתיקון הטעות לא היתה השפעה מהותית על מצבה הפיננסי של החברה, נזילותה ועל קיומה של הנחת "העסק החי". כמו כן, נמצא, כי לגילוי הטעות ולתיקונה לא הייתה השפעה על הנושאים הבאים: חלוקות הדיבידנד במהלך שנות ההסכם; עמידת החברה באמות מידה פיננסיות; והשפעה על זכאות לתגמול או על סכומי התגמול שניתנו בתקופות ההסכם לעובדים, נושאי משרה ובעלי שליטה בחברה. לאחר הדיון כאמור, החליט דירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים של החברה. בישיבה השתתפו כל חברי הדירקטוריון. גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד מדווח בתקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון של מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום סקר עמיתים בתקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון של מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום דירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית. 4 דירקטור חיצוני ללא מומחיות חשבונאית. 5 דירקטורית בלתי תלויה ללא מומחיות חשבונאית 6 דירקטור בעל מומחיות חשבונאית. 7 בדבר כישורים, השכלה וניסיון - ראה פרק ד' בדוח תקופתי לשנת א - 23

27 . גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד מידע נוסף הכלול בדוח המבקרים לבעלי המניות מבלי לסייג את חוות דעתם, הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב: לאמור בבאור 6 א' לדוחות הכספיים בדבר תביעות שהוגשו כנגד החברה והחברות המאוחדות שלה, בדבר הליכים משפטיים, פיקוח רשויות השלטון, תלויות אחרות, חוקים והצעות חוק הנוגעים למשק הדלק, הגז ומתקני התשתית. להערכת הנהלת החברה, המבוססת על חוות דעת יועציה המשפטיים ושל יועציהם המשפטיים של החברות המאוחדות, לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על הדוחות הכספיים, אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים לאמור בבאור 6 ב' ו- 7 בדבר תלות הקבוצה בקבלת שירותים מחברות תשתית ומספקי גז טבעי לאמור בבאור 2 ד' לדוחות הכספיים, בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש (restatement) של הדוחות הכספיים המאוחדים לימים 30 ביוני 2011 ו ולתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים, וליום 31 בדצמבר 2010 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, וליתרת העודפים ליום 1 בינואר 2010, על מנת לשקף בהם את הטיפול החשבונאי בהסכם לאחזקת מלאי חירום של סולר תחבורה שימוש באומדנים ושיקול דעת בתקופת הדוח לא חל שינוי באומדנים החשבונאיים הקריטיים המופיעים בדוחות החברה לעומת המתואר בדוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום ובבאורים לדוחות הכספיים לאותה שנה הגדרת עסקאות זניחות בדוחות הכספיים של החברה בתקופת הדוח לא חל שינוי בהגדרת העסקאות הזניחות לעומת המתואר בדוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום פרטים אודות תעודות התחייבות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטי 3 סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה ואשר הוצעו לציבור על פי תשקיף, בפרטי הנאמנים לאגרות החוב, בתנאים להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי ובעמידת החברה בתנאים אלו ובבטוחות לאגרות החוב כפי שפורט בדוח הדירקטוריון ליום אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו א. לפרטים בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו, ראה באור 7 בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום ב. השפעת השינויים בשערי חליפין ובמחירי הנפט הגולמי ומוצריו (1) שינויים בשערי המטבעות - מתום תקופת הדוח ועד למועד סמוך לאישור הדוחות הכספיים חל פיחות של כ- 9.3% בשער השקל לעומת הדולר. החברה, כחלק ממדיניות ניהול החשיפות עושה שימוש בעסקאות הגנה כדי לנטרל חלק מחשיפה זו. השפעת הפיחות, לאחר תוצאות עסקאות ההגנה, על התוצאות העסקיות של התאגיד הינה הכנסה של כ- 11 מליון דולר. (2) שינויים במחירי נפט גולמי ומוצריו - לאחר תאריך הדוח, ירד מחיר הנפט שעמד על סך כ- 111 דולר לחבית ביום הדוח, לכ- 108 דולר לחבית בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים א - 24

28 . ג. ד. חילופי תפקידים ביום הודיע מנכ"ל החברה, מר ישר בן מרדכי, על פרישתו מתפקיד מנכ"ל החברה. ביום מינה דירקטוריון החברה את מר פינחס בוכריס, כמנכ"ל החברה המיועד. ביום סיים מר ישר בן מרדכי את תפקידו כמנכ"ל החברה ומר פינחס בוכריס נכנס לתפקידו. דירקטוריון החברה הודה למר ישר בן מרדכי על פועלו בשנות כהונתו כמנכ"ל החברה ועל ההישגים אליהם הצעיד את החברה בתקופה זו ואיחל למר פינחס בוכריס מלוא ההצלחה בתפקיד. דירקטוריון החברה וועדת הביקורת אישרו התקשרות של החברה בהסכם ייעוץ עם חברה בבעלותו המלאה של מנכ"ל החברה לשעבר, מר ישר בן מרדכי, לצורך ניהול פרוייקט המיד"ן (אסמכתא ). בתקופת הדוח, הודיע מנכ"ל מגזר התעשייה, מר חנן קלצ'וק על פרישתו מתפקידו. ביום מונה מר עידו רוזוליו כמנכ"ל מגזר התעשייה. מר רוזוליו נכנס לתפקידו בראשית חודש יולי דירקטוריון החברה הודה למנכ"ל מגזר התעשייה היוצא, מר חנן קלצ'וק, על תרומתו רבת השנים לחברה ומאחל למר עידו רוזוליו מלוא ההצלחה בתפקיד. לאחר תקופת הדוח, הודיעה סמנכ"ל משאבי אנוש, גברת ניבה חסיד על פרישתה מתפקידה. ביום מונה מר חיים סרור כסמנכ"ל משאבי אנוש. מר סרור נכנס לתפקידו בראשית חודש נובמבר גז טבעי לפרטים ראה באור 7 בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום הדירקטוריון מבקש להודות להנהלות החברה והחברות הבנות ועובדיהן על מאמציהן והישגיהן בתקופת הדוח. עוד הודה הדירקטוריון על הפעילות וההישגים בתחומי השמירה על איכות הסביבה, קידום ההשקעות בחברות וביצוע צעדי התייעלות..14 יוסי רוזן יו"ר הדירקטוריון פינחס בוכריס מנכ"ל כג' חשון, תשע"ב, א - 25

29 . ב 7 עדכון תאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי ליום פרטים לפי תקנה 39 א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל 1970). בתקופת הדוח לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי התאגיד, מלבד: א. ב. עדכון לסעיף בנושא גז טבעי - לפרטים ראה באורים 7 א ו- ביניים מאוחדים ליום בתמצית דוחות כספיים עדכון לסעיף בנושא תלות בחברת קו צינור הנפט אילת אשקלון (להלן: "קצא"א") - בהמשך לאמור בסעיף, הוארך רישיון העסק של קצא"א עד ליום א - 26

30 סומך חייקין רחוב הנביאים 18, תא דואר 4484 חיפה דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בתי זיקוק לנפט בערבון מוגבל מבוא ב - 1 סומך חייקין, שותפות רשומה עפ"י פקודת השותפויות, הנה חברה ב- KPMG International קואופרטיב רשום בשוויץ. טלפון פקס אינטרנט סקרנו את המידע הכספי המצורף של בתי זיקוק לנפט בערבון מוגבל וחברות בנות שלה (להלן הקבוצה), הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד ליום 30 ביוני 2011 ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו. לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ- 29% מכלל הנכסים המאוחדים ליום 30 ביוני 2011, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ- 14% וכ- 13% מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. כמו כן, לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה כ- 14,054 אלפי דולר ליום 30 ביוני 2011 וחלקה של הקבוצה בהפסדיהן הינו כ- 3,538 אלפי דולר וכ- 3,808 אלפי דולר לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 34 בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב:. 1 לאמור בביאור 6 א' לדוחות הכספיים בדבר תביעות שהוגשו כנגד החברה והחברות המאוחדות שלה, בדבר הליכים משפטיים, פיקוח רשויות השלטון, תלויות אחרות, חוקים והצעות חוק הנוגעים למשק הדלק, הגז ומתקני התשתית. להערכת הנהלת החברה, המבוססת על חוות דעת יועציה המשפטיים ושל יועציהם המשפטיים של החברות המאוחדות, לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על הדוחות הכספיים, אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים. 2. לאמור בביאור 6 ב' ו- 7 לדוחות הכספיים בדבר תלות הקבוצה בקבלת שירותים מחברות תשתית ומספקי גז טבעי. 3. לאמור בביאור 2 ד' לדוחות הכספיים, בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש (restatement) של הדוחות הכספיים המאוחדים לימים 30 ביוני 2011 ו ולתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים, וליום 31 בדצמבר 2010 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, וליתרת העודפים ליום 1 בינואר 2010, על מנת לשקף בהם את הטיפול החשבונאי בהסכם לאחזקת מלאי חירום של סולר תחבורה. דוח סקירה זה מחליף את דוח הסקירה הקודם מיום 14 באוגוסט 2011 שניתן על ידינו בקשר למידע הכספי הנ"ל, לפני הצגתו מחדש. בכבוד רב, סומך חייקין רואי חשבון חיפה,

31 תמצית דוח על המצב הכספי ביניים מאוחד (מבוקר) 6, , ,227 98,241 27, ,895 1,200,922 1,819 1,935,376 ליום (בלתי מבוקר) 19,272 14,419 65,060 45, , ,541 68, ,664 (**) 34,862 36,716 96, ,851 1,004,515 1,184,532 8,006 1,714 1,769,081 2,175,183 נכסים שוטפים מזומנים ושווי מזומנים פקדונות לקוחות חייבים אחרים ויתרות חובה נגזרים פיננסיים השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל מלאי נכסי מיסים שוטפים סה"כ נכסים שוטפים 16,455 17,701 77,014 3, ,990 7, ,030,414 12,535 78,950 16,322 9,130 70,133 3,479 (**) 118,176 9,682 1,900,585 8,434 86,782 14,054 12,289 74,672 1, ,659 7,488 3,930 2,142,504 11,943 73,624 נכסים שאינם שוטפים השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (***) הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך נגזרים פיננסיים נכסי תכנית הטבות לעובדים נכסי מיסים נדחים רכוש קבוע הוצאות נדחות נכסים בלתי מוחשיים 2,438,170 2,222,723 2,559,902 סה"כ נכסים שאינם שוטפים 4,373,546 3,991,804 4,735,085 סה"כ נכסים הצגה מחדש ראה באור 2 ד'. סווג מחדש- ראה באור 2 ד'. ראה באור 3 א' 2 )ג). (**) (***) יגאל סלהוב סמנכ"ל כספים וכלכלה פינחס בוכריס מנכ"ל יוסי רוזן יו"ר הדירקטוריון תאריך אישור הדוחות הכספיים: כג' חשון, תשע"ב, הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ב - 2

32 ג) תמצית דוח על המצב הכספי ביניים מאוחד (מבוקר) 773, , ,099 24,278 85,443 9,231 1,613,880 ליום (בלתי מבוקר) 866, , ,725 1,053, ,267 87,491 24,990 (**) 26,368 46,430 13,350 13,427 8,905 1,595,612 1,824,855 התחייבויות שוטפות הלוואות ואשראי ספקים זכאים אחרים ויתרות זכות התחייבויות מיסים שוטפים נגזרים פיננסיים התחייבויות אחרות הפרשות סה"כ התחייבויות שוטפות 624, ,421 9,491 5,195 70,537 53,808 1,635, , ,791 8,591 (**) 6,700 61, ,102 1,325, , ,333 10,053 4,871 71,613 60,767 1,821,503 התחייבויות שאינן שוטפות התחייבויות לתאגידים בנקאיים אגרות חוב (***) התחייבויות בגין חכירה מימונית נגזרים פיננסיים 0Bהטבות לעובדים התחייבויות מיסים נדחים סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 3,249,800 2,920,657 3,646,358 סה"כ התחייבויות 586, ,242 45, ,598 1,123, , ,242 33, ,879 1,071, , ,242 62, ,398 1,088,727 הון הון מניות פרמיה על מניות קרנות (***) יתרת עודפים (***) סה"כ הון 4,373,546 3,991,804 4,735,085 סה"כ התחייבויות והון הצגה מחדש ראה באור 2 ד'. (**) סווג מחדש- ראה באור 2 ד'. (***) ראה באור 3 א' 2.( הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ב - 3

33 תמצית דוח על הרווח הכולל ביניים מאוחד הכנסות לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום (בלתי מבוקר) 3,582,810 4,710,677 לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום (בלתי מבוקר) 1,878,039 2,653,171 לשנה שהסתיימה ביום (מבוקר) 6,791,809 6,561,599 32,052 6,593,651 (**)1,829,162 (44,639) 1,784,523 2,618,718 (66,466) 2,552,252 (**) 3,492,699 (35,768) 3,456,931 4,600,687 (48,739) 4,551,948 עלות המכירות, הזקוק והשרותים שערוך עסקאות פתוחות בנגזרים על מחירי סחורות ומרווחים, נטו 1Bסה"כ עלות המכר 198,158 99,282 57,955 40,921 (**) (**) 93,516 29,868 18,615 45, ,919 28,774 16,247 55,898 (**) (**) 125,879 55,995 33,283 36, ,729 50,286 30,895 77,548 2Bרווח גולמי הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות 3Bרווח תפעולי 89,330 (140,439) (51,109) 29,694 (26,026) 3,668 28,140 (52,571) (24,431) 59,277 (67,716) (8,439) 35,304 (82,955) (47,651) הכנסות מימון הוצאות מימון הכנסות (הוצאות) מימון, נטו 476 (9,712) 82,781 73,069 (5,724) (309) 3,529 6,143 3, ,864 (15,296) 33,568 (232) (494) (6,892) (7,618) (3,808) 27,659 (7,905) 19,754 (192) 93 (1,908) (5,095) 23,250 16, ,504 (1,774) 26,730 (104) (818) (1,459) (2,381) (3,538) 26,359 (11,188) 15, (981) (4,763) 1,976 (2,867) חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות המטופלות לפי שווי מאזני, נטו ממס רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה הטבת מס (מיסים על הכנסה) 4Bרווח לתקופה מרכיבים של רווח (הפסד) כולל אחר רווחים (הפסדים) אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו ממס (***) שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל, המיוחס לשינוי בסיכון האשראי, נטו ממס (***) רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס 76, , , , , רווח כולל לתקופה 5Bרווח למניה (בדולר) רווח בסיסי ומדולל, ל- 1 מניה רגילה הצגה מחדש ראה באור 2 ד'. סווג מחדש- ראה באור 2 ד'. ראה באור 3 א' 2 )ג). (**) (***) הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ב - 4

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

דוח תקופתי לשנת 2017

דוח תקופתי לשנת 2017 דוח תקופתי לשנת 2017 תוכן פרק א: תיאור עסקי התאגיד פרק ב: דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד פרק ג: דוחות כספיים ליום 31.12.2017 פרק ד: פרטים נוספים על התאגיד פרק ה: דוח כספי נפרד של החברה ליום 31.12.2017

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

Microsoft Word - כספי 2011.doc

Microsoft Word - כספי 2011.doc גרנית הכרמל השקעות בע "ממ 2011 דוח תקופתי לשנת ת ו כ ן הע נ י נ י ם פרק א' תיאור עסקי התאגיד פרק ב' דוח הדירקטוריון על ענייני התאגיד פרק ג' דוחות כספייםמאוחדים מידע כספי נפרד של החברה פרק ד' פרטים נוספים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד