1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1"

תמליל

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם לא מאוחר מיום 3 לינואר.6135 תיקונים שמועד תחילתם לאחר 2 בינואר 3128 תקן חשבונאות בינלאומי 63 והמסמכים הנלווים אליו תוקנו על ידי 8 תקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים פורסם בנובמבר 6117, באוקטובר 6131, בנובמבר 6131 וביולי 6132( מועד תחילה 3 בינואר 6136( תקן דיווח כספי בינלאומי תחילה 3 בינואר 6137(. 34 חכירות פורסם בינואר 6134( מועד מועד התחילה של התיקונים הוא לאחר 3 בינואר 6135 ולכן במהדורה זו הם לא שולבו אלא נכללו בנפרד, במסגרת נספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 7 ובמסגרת נספח ד לתקן דיווח כספי בינלאומי

2 תוכן עניינים מבוא* תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ מטרת התקן תחולה הגדרות חל מ ה סעיף : פיתוח ההגדרות מטבע פעילות השקעה נטו בפעילות חוץ פריטים כספיים תמצית הגישה הנדרשת על ידי תקן זה דיווח במטבע הפעילות על עסקאות במטבע חוץ הכרה לראשונה דיווח בסוף תקופות הדיווח העוקבות הכרה בהפרשי שער שינוי במטבע פעילות שימוש במטבע הצגה השונה ממטבע הפעילות תרגום למטבע ההצגה תרגום של פעילות חוץ מימוש של פעילות חוץ או מימוש חלקי שלה השפעות המס של כל הפרשי שער גילוי מועד תחילה והוראות מעבר ביטול פרסומים אחרים נספח; תיקונים לפרסומים אחרים אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של תקן חשבונאות בינלאומי 32 שפורסם בדצמבר 3114* אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של השקעה נטו בפעילות חוץ תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 32( שפורסם בדצמבר 3116* בסיס למסקנות* * לא תורגם לעברית בספר זה שולבו התיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים הנובעים מנספח זה בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים הרלוונטיים. 3246

3 ג תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ תקן חשבונאות בינלאומי 63 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21 (IAS מפורט בסעיפים 46-3 ובנספח. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה, אך נשמרה תבנית התקן, כפי שהייתה בעת שאומץ על ידי ה-.IASB יש לקרוא את תקן חשבונאות בינלאומי 63 בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקנות, להקדמה לתקני דיווח כספי בינלאומיים ולמסגרת המושגית לדיווח כספי. תקן חשבונאות בינלאומי 6 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מספק בסיס לבחירה ויישום של מדיניות חשבונאית בהעדר הנחיות מפורשות. מטרת התקן.3.6 תחולה.4 ישות עשויה לבצע פעילויות חוץ activities( foreign בשתי דרכים. לישות עשויות להיות עסקאות במטבעות חוץ וכן ייתכן שיהיו לה פעילויות חוץ operations(.foreign בנוסף לכך, ישות יכולה להציג את דוחותיה הכספיים במטבע חוץ. מטרת התקן היא לקבוע כיצד על ישות לכלול עסקאות במטבע חוץ ופעילויות חוץ בדוחותיה הכספיים, וכיצד לתרגם דוחות כספיים למטבע הצגה. הנושאים העיקריים הם קביעת שער שערי( החליפין שישמש שישמשו( ואופן הדיווח על השפעות של שינויים בשערי חליפין בדוחות הכספיים. 1 יש ליישם תקן חשבונאות זה ; בטיפול החשבונאי בעסקאות וביתרות במטבעות חוץ, למעט הטיפול בעסקאות וביתרות בנגזרים שהם בתחולתו של תקן חשבונאות בינלאומי :4 מכשירים פיננסיים; הכרה ומדידה> בתרגום תוצאותיהן ומצבן הכספי של פעילויות חוץ הנכללות בדוחות הכספיים של הישות בדרך של איחוד או שיטת השווי המאזני> וכן בתרגום התוצאות והמצב הכספי של הישות למטבע הצגה. ראה גם פרשנות מספר 5 האירו כמטבע. של הוועדה המתמדת לפרשנויות 7 SIC קביעת

4 תקן חשבונאות בינלאומי 17 חל על סוגים רבים של נגזרים במטבע חוץ, ובהתאם לכך, הם הוצאו מתחולתו של תקן זה. אולם, נגזרים במטבע חוץ, שאינם בתחולתו של תקן חשבונאות בינלאומי 17 לדוגמה, נגזרים מסוימים במטבע חוץ המשובצים בחוזים אחרים( הם בתחולת תקן זה. בנוסף לכך, תקן זה מיושם כאשר ישות מתרגמת סכומים המתייחסים לנגזרים ממטבע הפעילות שלה למטבע ההצגה. תקן זה אינו חל על חשבונאות גידור של פריטים במטבע חוץ, כולל גידור של השקעה נטו בפעילות חוץ. תקן חשבונאות בינלאומי חל על חשבונאות גידור. תקן זה חל על הצגת דוחות כספיים של ישות במטבע חוץ וקובע דרישות שיש לעמוד בהן על מנת שהדוחות הכספיים יתוארו כמצייתים לתקני דיווח כספי בינלאומיים. תקן חשבונאות זה מגדיר את המידע שיש לתת לו גילוי כאשר תרגומים למטבע חוץ של מידע פיננסי אינם מקיימים את הדרישות הנ"ל תקן חשבונאות זה אינו חל על הצגה בדוח על תזרימי מזומנים של תזרימי מזומנים הנובעים מעסקאות במטבע חוץ, או על תרגום תזרימי מזומנים של פעילות חוץ ראה תקן חשבונאות בינלאומי 5 דוח על תזרימי מזומנים(. הגדרות 9. המונחים הבאים משמשים בתקן זה במשמעות המוגדרת להלן; שער סגירה Rate( Closing הוא שער החליפין המיידי ( Spot Rate בסוף תקופת הדיווח. הפרש שער Difference( Exchange הוא ההפרש הנובע מתרגום של אותו מספר יחידות של מטבע אחד למטבע אחר לפי שערי חליפין שונים. הוא שער החליפין Rate( Exchange יחס החליפין בין שני מטבעות. שווי הוגן value( Fair הוא המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 24 מדידת שווי הוגן(. 3248

5 הוא מטבע חוץ Currency( Foreign מטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות. פעילות חוץ Operation( Foreign היא ישות שהיא חברה בת, חברה כלולה, הסדר משותף או סניף של הישות המדווחת, שהפעילויות שלה ממוקמות או מתנהלות במדינה או במטבע השונים מאלה של הישות המדווחת. מטבע הפעילות Currency( Functional הוא הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הישות. המטבע של קבוצה Group( היא חברה אם וכל חברות הבנות שלה. פריטים כספיים items( Monetary הם יחידות מטבע מוחזקות וכן נכסים והתחייבויות שיתקבלו או שישולמו במספר קבוע או ניתן לקביעה של יחידות מטבע. השקעה נטו בפעילות חוץ ( Foreign Net Investment in a Operation היא הסכום המהווה את חלקה של הישות המדווחת בנכסים נטו של אותה פעילות. מטבע ההצגה Currency( Presentation הוא המטבע בו מוצגים הדוחות הכספיים. שער חליפין מיידי Rate( Spot Exchange הוא שער חליפין למסירה מיידית. פיתוח ההגדרות מטבע פעילות הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת ישות היא, בדרך כלל, הסביבה הראשית בה הישות מפיקה ומוציאה מזומנים. בעת קביעת מטבע הפעילות, ישות שוקלת את הגורמים הבאים 8.7 המטבע 8 אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות והשירותים בדרך כלל, זה יהיה המטבע שבו נקובים ומסולקים מחירי המכירה של הסחורות והשירותים (9 וכן i( 3249

6 ד ג של המדינה בה הכוחות התחרותיים והפיקוח רגולציה( שלה קובעים בעיקר את מחירי המכירה של הסחורות והשירותים. ii( המטבע אשר משפיע בעיקר על עלויות עבודה, חומרים ועלויות אחרות להספקת סחורות או שירותים בדרך כלל, זה יהיה המטבע שבו נקובות ומסולקות עלויות אלה(. הגורמים הבאים יכולים גם ישות 8 ראיה לספק כן למטבע הפעילות של.31 המטבע בו מופקים מקורות כספיים מפעילויות כלומר, הנפקה של מכשירי חוב ומכשירים הוניים(. מימון המטבע בו, שוטפות. בדרך כלל, מוחזקים תקבולים מפעילויות הגורמים הנוספים הבאים מובאים בחשבון בקביעת מטבע הפעילות של ישות שהיא פעילות חוץ, ובקביעה אם מטבע הפעילות שלה זהה לזה של הישות המדווחת הישות המדווחת בהקשר זה, היא הישות שפעילות החוץ מהווה אצלה חברה בת, סניף, חברה כלולה או הסדר משותף( 8.33 אם פעילויות החוץ מבוצעות כשלוחה של הישות המדווחת, או שיש לה מידה ניכרת של עצמאות. דוגמה למצב הראשון היא כאשר פעילות החוץ מוכרת רק סחורות המיובאות מהישות המדווחת, ומעבירה אליה את התקבולים. דוגמה למצב השני היא כאשר הפעילות צוברת מזומן ופריטים כספיים אחרים, מתהוות לה הוצאות, מפיקה הכנסה ונוטלת אשראי, וכולם בעיקר במטבע המקומי שלה. אם עסקאות עם הישות המדווחת נמוך מהפעילויות של פעילות החוץ. שיעור גבוה או מהוות אם תזרימי המזומנים מפעילויות של פעילות החוץ משפיעים באופן ישיר על תזרימי המזומנים של הישות המדווחת והם זמינים בנקל להעברה אליה. אם תזרימי המזומנים מפעילויות של פעילות מספיקים למימון התחייבויותיה הקיימות והחזויות רגיל, ללא העמדת מקורות על ידי הישות המדווחת. החוץ באופן 324:

7 במקרים בהם הסימנים לעיל אינם חד-משמעים ומטבע הפעילות אינו ברור, ההנהלה מפעילה את שיקול דעתה כדי לקבוע את מטבע הפעילות אשר מציג נאמנה בצורה הטובה ביותר את ההשפעות הכלכליות של העסקאות, האירועים והנסיבות של הישות. כחלק מגישה זו, ההנהלה נותנת עדיפות לסימנים העיקריים שבסעיף 7 לפני שהיא שוקלת את הסימנים בסעיפים 31 ו- 33, אשר נועדו לספק ראיות תומכות נוספות בקביעת מטבע הפעילות של ישות. מטבע הפעילות של ישות משקף את העסקאות, האירועים והנסיבות הרלוונטיים לישות. בהתאם לכך, לאחר קביעתו, מטבע הפעילות אינו משתנה, אלא אם חל שינוי באותם עסקאות, אירועים ונסיבות. אם מטבע הפעילות הוא מטבע של כלכלה היפר-אינפלציונית, דוחותיה הכספיים של הישות מוצגים מחדש בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 67 דיווח כספי בכלכלות היפר אינפלציוניות. הישות אינה יכולה להימנע מהצגה מחדש בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 67 על ידי, לדוגמה, אימוץ כמטבע הפעילות, מטבע השונה ממטבע הפעילות שנקבע בהתאם להוראות תקן זה כמו מטבע הפעילות של החברה האם(. השקעה נטו בפעילות חוץ לישות יכול להיות פריט כספי לקבל מפעילות חוץ, או פריט כספי לשלם לפעילות חוץ. פריט שסילוקו אינו מתוכנן, ואף לא סביר שיסולק בעתיד הנראה לעין, מהווה למעשה חלק מההשקעה נטו של הישות באותה פעילות חוץ, ומטופל בהתאם לסעיפים 16 ו- 11. פריטים כספיים, כאמור, עשויים לכלול חייבים לזמן ארוך או הלוואות לזמן ארוך. הם אינם כוללים לקוחות או ספקים. הישות שיש לה פריט כספי לקבל מפעילות חוץ או פריט כספי לשלם לפעילות חוץ, כמתואר בסעיף 33 יכולה להיות חברה בת כלשהי בקבוצה. לדוגמה, לישות יש שתי חברות בנות, חברה א' וחברה ב'. חברה בת ב' היא פעילות חוץ. חברה בת א' מעניקה הלוואה לחברה בת ב' ה. הלוואה לקבל מחברה בת ב' של חברה בת א' היא חלק מההשקעה נטו של הישות בחברה בת ב', אם סילוק ההלוואה אינו מתוכנן ולא סביר שיתרחש בעתיד הנראה לעין. דבר זה יהיה נכון גם אם חברה בת א' הייתה בעצמה פעילות חוץ. פריטים כספיים המאפיין ההכרחי של פריט כספי הוא זכות לקבל או מחויבות למסור( מספר קבוע או ניתן לקביעה של יחידות מטבע. דוגמאות כוללות 8 פנסיות והטבות עובד אחרות שישולמו במזומן 9 הפרשות א ;

8 שיסולקו במזומן 9 ודיבידנדים במזומן שמוכרים כהתחייבות. בדומה לכך, חוזה לקבל או למסור( מספר משתנה של מכשיריה ההוניים של הישות או כמות משתנה של נכסים, כאשר השווי ההוגן שיתקבל או יימסר( שווה למספר קבוע או ניתן לקביעה של יחידות מטבע, הוא פריט כספי. לעומת זאת, המאפיין ההכרחי של פריט לא כספי הוא העדר זכות לקבל או מחויבות למסור( מספר קבוע או ניתן לקביעה של יחידות מטבע. דוגמאות כוללות 8 סכומים ששולמו מראש בגין סחורות ושירותים לדוגמה, שכירות ששולמה מראש( 9 מוניטין 9 נכסים בלתי מוחשיים 9 מלאי 9 רכוש קבוע 9 והפרשות שיסולקו על ידי מסירת נכס לא כספי. תמצית הגישה הנדרשת על ידי תקן זה 35. בעת הכנת דוחות כספיים, כל ישות - בין אם ישות העומדת בפני עצמה, ישות עם פעילויות חוץ כמו חברת אם( או פעילות חוץ כמו חברת בת או סניף( - קובעת את מטבע הפעילות שלה בהתאם לסעיפים הישות מתרגמת פריטים במטבע חוץ למטבע הפעילות שלה ומדווחת על ההשפעות של תרגום זה בהתאם לסעיפים ו- 31. ישויות מדווחות רבות מורכבות ממספר ישויות בודדות לדוגמה קבוצה המורכבת מחברה אם וחברה בת, אחת או יותר (. לסוגים שונים של ישויות, בין אם חברות בקבוצה או לאו, עשויות להיות השקעות בחברות כלולות או הסדרים משותפים. כמו כן, עשויים להיות להן סניפים. הכרחי לתרגם את התוצאות והמצב הכספי של כל ישות בודדת הנכללת בישות המדווחת למטבע בו מוצגים הדוחות הכספיים של הישות המדווחת. תקן זה מאפשר למטבע ההצגה של הישות המדווחת להיות כל מטבע או מטבעות(. התוצאות והמצב הכספי של ישות בודדת כלשהי הנכללת בישות המדווחת, אשר מטבע הפעילות שלה שונה ממטבע ההצגה שנבחר לקבוצה, מתורגמים בהתאם לסעיפים תקן זה גם מאפשר לישות העומדת בפני עצמה, אשר מכינה דוחות כספיים, או לישות המכינה דוחות כספיים נפרדים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 65 דוחות כספיים נפרדים להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע או מטבעות(. אם מטבע ההצגה של הישות שונה ממטבע הפעילות שלה, תוצאותיה ומצבה הכספי מתורגמים, אף הם, למטבע ההצגה בהתאם לסעיפים

9 ג ג דיווח במטבע הפעילות על עסקאות במטבע חוץ הכרה לראשונה 61. עסקת מטבע חוץ היא עסקה הנקובה, או שסילוקה נדרש, במטבע חוץ, כולל עסקאות הנובעות כאשר ישות 8 רוכשת או מוכרת במטבע חוץ 9 סחורות או שירותים, שמחירם נקוב לווה או מלווה כספים כאשר הסכומים לשלם, או הסכומים לקבל, נקובים במטבע חוץ 9 או רוכשת או מממשת נכסים, או מתהוות לה התחייבויות או מסלקת התחייבויות, כשעסקאות אלה נקובות במטבע חוץ. עסקה במטבע חוץ תירשם, בעת ההכרה לראשונה, במטבע הפעילות, תוך שימוש בשער החליפין המיידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה. מועד העסקה הוא המועד בו העסקה כשירה לראשונה להכרה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים. מסיבות מעשיות, לעיתים קרובות, משתמשים בשער המהווה קירוב לשער בפועל במועד העסקה. לדוגמה, שער ממוצע שבועי או חודשי עשוי לשמש לכל העסקאות באותו מטבע חוץ שהתבצעו באותה תקופה. אולם, אם בשערי החליפין חלות תנודות משמעותיות, השימוש בשער ממוצע לתקופה אינו הולם. דיווח בסוף תקופות הדיווח העוקבות בסוף כל תקופת דיווח; פריטים כספיים במטבע חוץ הסגירה> יתורגמו תוך שימוש בשער פריטים לא-כספיים במטבע חוץ יתורגמו העסקה> וכן שנמדדים במונחי עלות היסטורית תוך שימוש בשער החליפין במועד פריטים לא-כספיים יתורגמו תוך שימוש השווי ההוגן. שנמדדים בשווי הוגן במטבע חוץ בשערי החליפין במועד שבו נמדד 3253

10 הערך בספרים של פריט נקבע בהתאם לתקני חשבונאות רלוונטיים אחרים. לדוגמה, רכוש קבוע עשוי להימדד במונחי שווי הוגן או עלות היסטורית בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 רכוש קבוע. בין אם הערך בספרים נקבע על בסיס העלות ההיסטורית או על בסיס שווי הוגן, אם הסכום נקבע במטבע חוץ הוא יתורגם למטבע הפעילות בהתאם לתקן חשבונאות זה. הערך בספרים של פריטים מסוימים נקבע על ידי השוואה של שני סכומים או יותר. לדוגמה, הערך בספרים של מלאי הוא הנמוך שבין עלות לבין שווי מימוש נטו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 6 מלאי. באופן דומה, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 14 ירידת ערך נכסים, ערך בספרים של נכס, שקיים לגביו סימן לירידת ערך הוא הנמוך שבין ערכו בספרים לפני בחינת ירידות ערך אפשריות לבין הסכום בר-ההשבה שלו. כאשר נכס כזה אינו כספי ונמדד במטבע חוץ, הערך בספרים נקבע על ידי השוואה בין עלות או ערך בספרים, לפי העניין, מתורגם לפי שער החליפין במועד בו הסכום נקבע לדוגמה, שער ביום העסקה, בהתייחס לפריט הנמדד במונחי עלות היסטורית( 9 לבין שווי מימוש נטו או סכום בר-השבה, לפי העניין, מתורגם לפי שער החליפין במועד בו שווי זה נקבע לדוגמה, שער סגירה בסוף תקופת הדיווח(. השפעת השוואה זו יכולה לגרום לכך שמוכר הפסד מירידת ערך במטבע הפעילות, אך לא מוכר הפסד מירידת ערך במטבע חוץ, או להיפך. כאשר מספר שערי חליפין ניתנים להשגה, השער שנעשה בו שימוש הוא השער שבו תזרימי המזומנים העתידיים, המייצגים את העסקה או היתרה, ניתנים היו לסילוק, אם תזרימי מזומנים אלה היו מתרחשים במועד המדידה. אם לא קיימת באופן זמני יכולת המרה בין שני מטבעות, השער שנעשה בו שימוש הוא השער העוקב הראשון בו ניתן לבצע את החליפין. הכרה בהפרשי שער כפי שצוין בסעיף 1 א( וסעיף 3, תקן חשבונאות בינלאומי 17 חל על חשבונאות גידור של פריטים במטבע חוץ. יישום חשבונאות גידור דורש מישות לטפל בהפרשי שער מסוימים באופן שונה מהטיפול בהפרשי שער שנדרש על ידי תקן זה. לדוגמה, תקן חשבונאות בינלאומי 17 דורש שהפרשי שער בגין פריטים כספיים, אשר כשירים כמכשירים מגדרים בגידור תזרים מזומנים, יוכרו לראשונה ברווח כולל אחר במידה שהגידור הוא אפקטיבי

11 ג הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי חליפין שונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה, או מאלה ששימשו לתרגום בדוחות כספיים קודמים, יוכרו ברווח או הפסד בתקופה בה נבעו, למעט הפרשי שער המטופלים בהתאם לסעיף 43 להלן. כאשר נוצרים פריטים כספיים מעסקה במטבע חוץ, וחל שינוי בשער החליפין בין מועד ביצוע העסקה לבין מועד הסילוק, נוצר הפרש שער. כאשר העסקה מסולקת במהלך התקופה החשבונאית בה אירעה, כל הפרש השער מוכר באותה תקופה. אולם, כאשר מסולקת בתקופה חשבונאית מאוחרת יותר, הפרש השער בכל תקופה עד למועד שבו העסקה מסולקת נקבע על פי וכר המהעסקה השינוי בשערי החליפין במהלך אותה תקופה. כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ברווח כולל אחר, כל רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד יוכר ברווח כולל אחר. לעומת זאת, כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ברווח או הפסד, כל רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד יוכר ברווח או הפסד. תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים דורשים כי רווחים והפסדים מסוימים יוכרו ברווח כולל אחר. לדוגמה, תקן חשבונאות בינלאומי 34 דורש כי רווחים והפסדים מסוימים בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע יוכרו ברווח כולל אחר. כאשר נכס כזה נמדד במטבע חוץ, סעיף 61 לתקן זה דורש שהסכום המשוערך יתורגם תוך שימוש בשער במועד שבו נקבע הערך וכתוצאה מכך נוצר הפרש שער, אשר גם הוא מוכר ברווח כולל אחר. הפרשי שער בגין פריט כספי, שמהווה חלק מהשקעה נטו בפעילות חוץ של ישות מדווחת ראה סעיף 26(, יוכרו ברווח או הפסד בדוחות הכספיים הנפרדים של הישות המדווחת או בדוחות הכספיים האינדיבידואליים של פעילות החוץ, בהתאם לעניין. בדוחות הכספיים הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את הישות המדווחת לדוגמה, דוחות כספיים מאוחדים כאשר פעילות החוץ היא חברה בת(, הפרשי שער כאלה יוכרו לראשונה ברווח כולל אחר ויסווגו מחדש מההון לרווח או הפסד בעת מימוש ההשקעה נטו בהתאם לסעיף 59. כאשר פריט כספי מהווה חלק מההשקעה נטו בפעילות חוץ של ישות מדווחת, והוא נקוב במטבע הפעילות של הישות המדווחת, הפרש שער נוצר בדוחות הכספיים האינדיבידואליים של פעילות החוץ בהתאם לסעיף 66. אם פריט כזה נקוב במטבע הפעילות של

12 ג פעילות החוץ, הפרש שער נוצר בדוחות הכספיים הנפרדים של הישות המדווחת בהתאם לסעיף 66. אם פריט כזה נקוב במטבע שהוא אינו מטבע הפעילות של הישות המדווחת ואינו מטבע הפעילות של פעילות החוץ, הפרש שער נוצר בדוחות הכספיים הנפרדים של הישות המדווחת ובדוחות הכספיים האינדיבידואליים של פעילות החוץ בהתאם לסעיף 66. הפרשי שער כאלה מוכרים ברווח כולל אחר בדוחות כספיים הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את הישות המדווחת במילים אחרות, דוחות כספיים בהם פעילות החוץ נכללת בדרך של איחוד מלא או לפי שיטת השווי המאזני(. כאשר ספרים ורישומים של ישות מתנהלים במטבע שאינו מטבע הפעילות שלה, בעת הכנת הדוחות הכספיים על ידי הישות, כל הסכומים מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם להוראות סעיפים הטיפול החשבונאי הנ"ל יביא להצגת סכומים במטבע הפעילות כפי שהם היו מוצגים אילו מלכתחילה נרשמו לפי מטבע הפעילות. לדוגמה, פריטים כספיים מתורגמים למטבע הפעילות תוך שימוש בשער סגירה, ופריטים לא כספיים הנמדדים בעלות היסטורית מתורגמים תוך שימוש בשער החליפין במועד העסקה, בגינה הם הוכרו. שינוי במטבע פעילות כאשר חל שינוי במטבע הפעילות של ישות, ישות תישם את נהלי התרגום המתאימים למטבע הפעילות החדש באופן של מכאן ולהבא החל ממועד השינוי. כפי שצוין בסעיף 31, מטבע הפעילות של ישות משקף את העסקאות, האירועים והנסיבות, הרלוונטיים לישות. בהתאם לכך, לאחר שנקבע מטבע הפעילות, הוא ישתנה רק אם חל שינוי באותן עסקאות, אירועים ונסיבות. לדוגמה, שינוי במטבע, אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות והשירותים, יכול לגרום לשינוי במטבע הפעילות של הישות. ההשפעה של שינוי במטבע פעילות מטופלת באופן של מכאן ולהבא. במילים אחרות, ישות מתרגמת את כל הפריטים למטבע הפעילות החדש תוך שימוש בשער החליפין במועד השינוי. הסכומים המתורגמים המתקבלים של פריטים לא כספיים מטופלים כעלותם ההיסטורית. הפרשי שער בגין תרגום של פעילות חוץ, שהוכרו קודם לכן ברווח כולל אחר בהתאם להוראות סעיפים 16 ו- 17 (, אינם מסווגים מחדש מההון לרווח או הפסד עד למימוש הפעילות

13 ג ג שימוש במטבע הצגה השונה ממטבע הפעילות תרגום למטבע ההצגה 16. ישות יכולה להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע או מטבעות(. אם מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות של הישות, הישות מתרגמת את תוצאותיה ואת המצב הכספי שלה למטבע ההצגה. לדוגמה, כאשר קבוצה כוללת ישויות בודדות עם מטבעות פעילות שונים, התוצאות והמצב הכספי של כל ישות מבוטאים במטבע אחיד, כדי שניתן יהיה להציג דוחות כספיים מאוחדים. התוצאות והמצב הכספי של ישות, אשר מטבע הפעילות שלה אינו מטבע של סביבה כלכלית היפר-אינפלציונית, יתורגמו למטבע הצגה אחר תוך שימוש בנהלים הבאים;.4: נכסים והתחייבויות לכל דוח על מצב כספי מוצג כלומר, כולל מספרי השוואה( יתורגמו לפי שער הסגירה במועד אותו דוח על המצב הכספי> הכנסות והוצאות לכל דוח שמציג רווח או הפסד ורווח כולל אחר כלומר, כולל מספרי השוואה( יתורגמו לפי שערי החליפין במועדי העסקאות> וכן כל הפרשי השער הנוצרים יוכרו ברווח כולל אחר. מסיבות מעשיות, שער המהווה קירוב לשערי החליפין במועדי העסקאות, לדוגמה, שער ממוצע לתקופה, משמש, לעיתים קרובות, לצורך תרגום פריטי הכנסה והוצאה. אולם, אם חלות תנודות משמעותיות בשערי החליפין, השימוש בשער הממוצע לתקופה אינו הולם. הפרשי שער שצוינו בסעיף 17 נובעים מ תרגום הכנסות והוצאות לפי שערי החליפין במועדי העסקאות, ונכסים והתחייבויות לפי שער סגירה. תרגום יתרת פתיחה של נכסים נטו לפי שער סגירה משער הסגירה הקודם. השונה הפרשי שער אלה אינם מוכרים ברווח או הפסד, מאחר ולשינויים בשערי החליפין יש השפעה ישירה מעטה, אם בכלל, על תזרימי המזומנים הנוכחיים והעתידיים מפעילויות. הסכום המצטבר של הפרשי השער מוצג ברכיב נפרד בהון עד למימוש של פעילות החוץ. 3257

14 כאשר הפרשי השער מתייחסים לפעילות חוץ אשר מאוחדת, אך אינה בבעלות מלאה, הפרשי השער המצטברים, הנובעים מתרגום והמתייחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה, מוקצים ומוכרים כחלק מהזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב הכספי המאוחד. התוצאות והמצב הכספי של ישות, אשר מטבע הפעילות שלה הוא מטבע של סביבה כלכלית היפר-אינפלציונית, יתורגמו למטבע הצגה אחר תוך שימוש בנהלים הבאים;.53 כל הסכומים כלומר, נכסים, התחייבויות, פריטי הון, הכנסות והוצאות, כולל מספרי השוואה( יתורגמו לפי שער הסגירה בדוח על המצב הכספי האחרון פרט לאמור להלן כאשר סכומים מתורגמים למטבע של סביבה כלכלית שאינה היפר-אינפלציונית, מספרי השוואה יהיו אלה שהוצגו כסכומים של השנה השוטפת בדוחות הכספיים של השנה הקודמת הרלוונטית כלומר, לא מותאמים לשינויים עוקבים ברמת המחירים וגם לא מותאמים לשינויים עוקבים בשערי חליפין(. כאשר מטבע הפעילות של ישות הוא מטבע של סביבה כלכלית היפר-אינפלציונית, הישות תציג מחדש את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי :3, לפני יישום שיטת התרגום המפורטת בסעיף 53, למעט מספרי השוואה אשר מתורגמים למטבע של סביבה שאינה היפר-אינפלציונית ראה סעיף ((. 53 כאשר הכלכלה מפסיקה להיות היפר אינפלציונית והישות מפסיקה להציג מחדש את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי :3, עליה להשתמש בסכומים שהוצגו מחדש לרמת המחירים במועד בו הישות הפסיקה להציג מחדש את דוחותיה הכספיים, כעלויות היסטוריות לצורך התרגום למטבע ההצגה. תרגום של פעילות חוץ סעיפים 25-23, בנוסף לסעיפים 21-16, מיושמים כאשר התוצאות והמצב הכספי של פעילות חוץ מתורגמים למטבע ההצגה, כך שניתן יהיה לכלול את פעילות החוץ בדוחות הכספיים של הישות המדווחת בדרך של איחוד או שיטת השווי המאזני

15 הכללת התוצאות והמצב הכספי של פעילות חוץ באלה של הישות המדווחת כרוך בנהלי איחוד רגילים, כגון ביטול יתרות תוך קבוצתיות וביטול עסקאות תוך קבוצתיות של חברה בת ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 31 דוחות כספיים מאוחדים(. אולם, נכס או התחייבות( כספי תוך קבוצתי, בין אם לזמן קצר או לזמן ארוך, אינו יכול להיות מבוטל כנגד ההתחייבות או הנכס( התוך קבוצתית המקבילה, ללא הצגת תוצאות התנודות של שערי החליפין בדוחות הכספיים המאוחדים. מצב זה קיים מכיוון שהפריט הכספי מייצג מחויבות להמרת מטבע אחד באחר, וחושף את הישות המדווחת לרווח או להפסד מתנודות בשערי החליפין. בהתאם לכך, בדוחות הכספיים המאוחדים של הישות המדווחת, הפרש שער כזה מוכר ברווח או הפסד או, אם הוא נובע מהנסיבות המתוארות בסעיף 16, הוא מוכר ברווח כולל אחר ונצבר ברכיב נפרד של ההון עד למימוש פעילות החוץ. כאשר הדוחות הכספיים של פעילות חוץ ערוכים לתאריך שונה מזה של הישות המדווחת, פעילות החוץ מכינה, לעיתים קרובות, דוחות כספיים נוספים לתאריך הדיווח של הישות המדווחת. כאשר לא מכינים דוחות כספיים נוספים, תקן דיווח כספי בינלאומי 31 מאפשר שימוש בדוחות כספיים הערוכים לתאריך שונה, בתנאי שפער הזמן ביניהם אינו עולה על שלושה חודשים ושתיאומים מבוצעים בגין ההשפעות של עסקאות או אירועים אחרים משמעותיים שהתרחשו בין התאריכים השונים. במקרה כזה, הנכסים וההתחייבויות של פעילות החוץ מתורגמים על פי שער החליפין לסוף תקופת הדיווח של פעילות החוץ. כמו כן, מבוצעים תיאומים בגין שינויים משמעותיים בשערי החליפין עד לסוף תקופת הדיווח של הישות המדווחת בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 31. אותה גישה משמשת בעת יישום שיטת השווי המאזני לחברות כלולות ועסקאות משותפות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 66 כפי שתוקן בשנת 6133(. כל מוניטין, שנובע מרכישת פעילות חוץ, וכל תיאומי שווי הוגן לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות, הנובעים מרכישת אותה פעילות החוץ, יטופלו כנכסים והתחייבויות של פעילות החוץ. לפיכך, הם יבוטאו במטבע הפעילות של אותה פעילות חוץ ויתורגמו על פי שער הסגירה בהתאם לסעיפים :4 ו- 53. מימוש של פעילות חוץ או מימוש חלקי שלה בעת המימוש של פעילות חוץ, הסכום המצטבר של הפרשי השער המתייחסים לאותה פעילות חוץ, אשר הוכרו ברווח כולל אחר ונצברו כרכיב נפרד בהון, יסווגו מחדש מההון לרווח או הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש( באותה תקופה בה הוכר הרווח או

16 ההפסד מהמימוש ראה תקן חשבונאות בינלאומי 2 הצגת דוחות כספיים כפי שעודכן בשנת 3118((. 26 א. בנוסף למימוש כולל של זכויות של ישות בפעילות חוץ, המימושים החלקיים הבאים מטופלים כמימושים 8 כאשר במימוש החלקי מעורב איבוד שליטה בחברה בת שכוללת פעילות חוץ, בלי להתחשב אם הישות מחזיקה בזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת לשעבר לאחר המימוש החלקי 9 וכן כאשר הזכות שנותרה לאחר המימוש החלקי של הזכות בהסדר משותף או מימוש חלקי של זכות בחברה כלולה שכוללים פעילות חוץ היא נכס פיננסי שכולל פעילות חוץ. 26 ב. 59 ג. 26 ד. במימוש של חברה בת שכוללת פעילות חוץ, הסכום המצטבר של הפרשי שער המתייחס לפעילות חוץ זו ואשר מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה יגרע, אך לא יסווג מחדש לרווח או הפסד. במימוש חלקי של חברה בת שכוללת פעילות חוץ, הישות תייחס מחדש חלק יחסי של הסכום המצטבר של הפרשי השער שהוכרו ברווח כולל אחר לזכויות שאינן מקנות שליטה באותה פעילות חוץ. בכל מימוש חלקי אחר של פעילות חוץ, הישות תסווג מחדש לרווח או הפסד רק את החלק היחסי של הסכום המצטבר של הפרשי השער שהוכרו ברווח כולל אחר. מימוש חלקי של זכות של ישות בפעילות חוץ הוא קיטון כלשהו בזכות הבעלות בפעילות חוץ, למעט המקרים המתוארים בסעיף 26 א, אשר מטופלים כמימוש. 27. ישות עשויה לממש, או לממש חלקית, את חלקה בפעילות חוץ באמצעות מכירה, פירוק, פדיון הון המניות או נטישת הפעילות, כולה או חלקה. הורדת ערך של הערך בספרים של פעילות חוץ עקב הפסדים עצמיים או עקב ירידת ערך שהוכרה על ידי המשקיע אינה מהווה מימוש חלקי. לפיכך, שום חלק מהפרשי התרגום שמוכר ברווח כולל אחר אינו מסווג מחדש לרווח או הפסד בעת הורדת הערך. השפעות המס של כל הפרשי שער 31. לרווחים ולהפסדים מעסקאות במטבע חוץ ולהפרשי שער מתרגום התוצאות והמצב הכספי של ישות כולל פעילות חוץ( למטבע אחר עשויים להיות השפעות מס. תקן חשבונאות בינלאומי 36 מסים על ההכנסה מיושם בגין השפעות מס אלה. 325:

17 גילוי 62. בסעיפים 64 ו להלן, התייחסויות ל'מטבע הפעילות', במקרה של קבוצה, יהיו למטבע הפעילות של החברה האם. 63. על ישות לתת גילוי לגבי; סכום הפרשי השער שהוכרו ברווח או הפסד, למעט הפרשי שער בגין מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי :4> וכן הפרשי שער נטו שהוכרו ברווח כולל אחר ונצברו ברכיב נפרד של ההון והתאמה בין סכום הפרשי שער אלה בתחילת התקופה לבין סכומם בסופה. כאשר מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות, יש לתת גילוי לעובדה זו, ביחד עם גילוי מטבע הפעילות והסיבה לשימוש במטבע הצגה שונה. כאשר יש שינוי במטבע הפעילות של הישות המדווחת או של פעילות חוץ משמעותית, יש לתת גילוי לעובדה זו ולסיבה לשינוי במטבע הפעילות. כאשר ישות מציגה את דוחותיה הכספיים במטבע שונה ממטבע הפעילות שלה, הישות תתאר את הדוחות הכספיים כמצייתים לתקני דיווח כספי בינלאומיים רק אם הם מצייתים לכל הדרישות של כל תקן דיווח כספי בינלאומי מתאים וכל הבהרה מתאימה של תקנים אלה, כולל שיטת התרגום המפורטת בסעיפים :4 ו- 53. לעיתים, ישות מציגה את דוחותיה הכספיים או מידע פיננסי אחר במטבע השונה ממטבע הפעילות שלה, מבלי לקיים את דרישות סעיף 33. לדוגמה, הישות יכולה להמיר רק פריטים מסוימים מהדוחות הכספיים שלה למטבע האחר. יתכן גם מצב כאשר ישות, שמטבע הפעילות שלה אינו מטבע של סביבה כלכלית היפר- אינפלציונית, ממירה את הדוחות הכספיים שלה למטבע אחר בדרך של תרגום של כל הפריטים לפי שער הסגירה העדכני ביותר. ההמרות הנ"ל אינן בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים, ולכן הגילויים המפורטים בסעיף 35 נדרשים. כאשר ישות מציגה את דוחותיה הכספיים או מידע פיננסי אחר במטבע השונה גם ממטבע הפעילות שלה וגם ממטבע ההצגה שלה, מבלי לקיים את דרישות סעיף 66, עליה; 325;

18 ג להגדיר באופן ברור את המידע הפיננסי כמידע נלווה, בכדי להבדיל אותו מהמידע אשר מציית לדרישות של תקני דיווח כספי בינלאומיים> לתת גילוי למטבע בו מוצג המידע הנלווה> וכן לתת גילוי למטבע הפעילות של הישות, ושיטת התרגום ששימשה על מנת לקבוע את המידע הנלווה. מועד תחילה והוראות מעבר.36 ישות תיישם תקן זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 3 בינואר 6113 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מומלץ. אם ישות מיישמת תקן זה לתקופה המתחילה לפני 3 בינואר 6113, עליה לתת גילוי לעובדה זו. 36 א. השקעה נטו בפעילות חוץ תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 63(, שפורסם בדצמבר 6113, הוסיף את סעיף 33 א ותיקן את סעיף 11. ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 3 בינואר 6114 או לאחריו. יישום מוקדם מומלץ. ישות תיישם את סעיף 25 באופן של מכאן ולהבא לגבי כל הרכישות שהתבצעו לאחר תחילת תקופת הדיווח בה יושם תקן זה לראשונה. יישום למפרע של סעיף 25 לתקן לרכישות קודמות אפשרי. לגבי רכישה של פעילות חוץ המטופלת באופן של מכאן ולהבא, ואשר התרחשה לפני המועד שבו תקן זה יושם לראשונה, הישות לא תציג מחדש תקופות קודמות ובהתאם לכך, עשויה, כאשר הדבר נאות, לטפל במוניטין ובתיאומי שווי הוגן הנובעים מרכישה זו כנכסים והתחייבויות של הישות במקום נכסים והתחייבויות של פעילות החוץ. לכן, מוניטין ותיאומי שווי הוגן מבוטאים כבר במטבע הפעילות של הישות או מהווים פריטים לא כספיים במטבע חוץ, שמדווחים תוך שימוש בשער החליפין במועד הרכישה. כל השינויים האחרים כתוצאה מיישום תקן זה יטופלו בהתאם לדרישות תקן חשבונאות בינלאומי 6 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות א. תקן חשבונאות בינלאומי 3 כפי שעודכן בשנת 6115( תיקן את המינוחים אשר משמשים בכל תקני דיווח כספי בינלאומיים. בנוסף, תקן חשבונאות בינלאומי 3 תיקן את סעיפים 11-11, 65, 26 23, 23, 17, 15, ו- 36. ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 3 בינואר 6117 או לאחריו. אם ישות 3262

19 מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי 3 מעודכן 6115( לתקופה מוקדמת יותר, התיקונים ייושמו לתקופה מוקדמת זו. 41 ב. 41 ג. 41 ד. תקן חשבונאות בינלאומי 65 כפי שתוקן בשנת 6116( הוסיף את סעיפים 26 א- 26 ד ותיקן את סעיף 27. ישות תיישם תיקונים אלה באופן של מכאן ולהבא לתקופות שנתיות המתחילות ביום 3 ביולי 6117 או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי 65 מתוקן 6116( לתקופה מוקדמת יותר, התיקונים ייושמו לתקופה מוקדמת זו. ]סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי 7, אשר תחולתו היא מיום 3 בינואר 6136, ולפיכך הסעיף לא נוסף במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 7.[ סעיף 41 ב תוקן על ידי שיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים שפורסם במאי ישות תיישם תיקון זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 3 ביולי 6131 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. 41 ה. ]סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי 7, אשר תחולתו היא מיום 3 בינואר 6136, ולפיכך הסעיף לא נוסף במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 7.[ 41 ו. 41 ז. תקן דיווח כספי בינלאומי 31 ותקן דיווח כספי בינלאומי 33 הסדרים משותפים, שפורסמו במאי 6133, תיקנו את סעיפים 1 ב(,,24-22,11,37,36,33,6 ו- 26 א. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 31 ואת תקן דיווח כספי בינלאומי 33. תקן דיווח כספי בינלאומי 31, שפורסם במאי 6133, תיקן את ההגדרה של שווי הוגן בסעיף 6, ותיקן את סעיף 61. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי ח. הצגה של פריטים של רווח כולל אחר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 3(, שפורסם ביוני 6133, תיקן את סעיף 17. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי 3, כפי שתוקן ביוני ט. ]סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי 7, אשר תחולתו היא מיום 3 בינואר 6136, ולפיכך הסעיף לא נוסף במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 7.[ 3263

20 ג 41 י. ]סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי 7, אשר תחולתו היא מיום 3 בינואר 6136, ולפיכך הסעיף לא נוסף במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ג לתקן דיווח כספי בינלאומי 7.[ 41 יא. ]סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי 34, אשר תחולתו היא מיום 3 בינואר 6137, ולפיכך הסעיף לא נוסף במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ד לתקן דיווח כספי בינלאומי 34.[ ביטול פרסומים אחרים 43. תקן חשבונאות זה מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 63 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ שעודכן בשנת תקן זה מחליף את הפרשנויות הבאות 8 פרשנות מספר 33 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 11 SIC מטבע חוץ - היוון של הפסדים הנובעים מפיחותי מטבע חמורים פורסם ביולי 3776(. פרשנות מספר 37 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 19 SIC מטבע דיווח - מדידה והצגה של דוחות כספיים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 63 ותקן חשבונאות בינלאומי 67 פורסם בנובמבר 6111(. פרשנות מספר 11 של הוועדה המתמדת לפרשנויות 30 SIC מטבע הדיווח - תרגום ממטבע המדידה למטבע ההצגה פורסם בדצמבר 6113(. 3264

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

IAS 10

IAS 10 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח International Accounting Standard 10 Events after the Reporting period גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים,

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

גילוי דעת 93 .doc

גילוי דעת 93  .doc לשכת רואי חשבון בישראל - גילוי דעת מס' 93 (*) גילוי דעת 93 הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית תוכן העניינים מבוא נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע אודות הגוף המבוקר

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד