(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)"

תמליל

1 שווי חברות הערכת

2 שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע את כל מניות החברה כאשר העסקה נעשית בין שני צדדים בלתיתלויים וללא לחצים מיוחדים. משקיע זה מוכן, בדרך כלל, לשלם עבור העסק החי לפחות את שווי הנכסים של החברה בניכוי התחייבויותיה כיוון שביכולתו לקבל סכום זה עלידי פירוק החברה הנרכשת (אם נתעלם מהוצאות הקשורות בפירוק). המוכר אינו מוכן בדרך כלל לקבל פחות מערך השוק של נכסיו כיוון שהוא עצמו יכול לפרק את החברה ולקבל סכום זה. לכן, שווי השוק של נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה, משמש כמדד לשוויה המינימלי של החברה. שיטות השווי הנכסי מנסה למדוד את השווי ההוגן של הנכסים פחות ההתחייבויות, כאילו החברה נמצאת במצב של פירוק. יש לתת ביטוי להשפעת המס במדידת השווי הנכסי: דוגמה: השווי ההוגן של מכונה 8, העלות המופחתת 5, 4% שיעור המס 8, (8, 5,).6 = 62, השווי הנכסי בהערכת שווי השוק ההוגן של התחייבויות, יש לאמוד את ערכי הסילוק של אותן התחייבויות. במילים אחרות, יש לאמוד את הסכום שיש לשלם למלווה ביום ההערכה כדי "להיפטר" מן ההלוואה. לחילופין, ניתן לאמוד את ערך הסילוק של ההתחייבויות עלידי אמידת הסכום שיש להפקיד כעת בחיסכון אשר ממנו תשולם ההתחייבות בעתיד. לדוגמה, ביום 1.1. הייתה לחברה הנרכשת הלוואה בסך. 1, פירעון ההלוואה הוא ב הריבית בשיעור 8% לשנה משולמת בסוף כל שנה. מהו שווי השוק של ההלוואה אם ניתן לקבל הלוואה בתנאים דומים בריבית של 5% לשנה? אם ניתן לקחת הלוואה חדשה בריבית של 5% ולפרוע את ההלוואה הישנה בפירעון מוקדם, הרי שערך השוק ההוגן של ההלוואה הישנה הינו. 1, בדרך כלל, כוללים חוזי הלוואה עם בנקים סעיף שאוסר פירעון מוקדם של הלוואה ללא הסכמת הבנק. במקרה שאכן לא ניתן להקדים את פירעון ההלוואה, יש לאמוד את הסכום שבו יתרצה הבנק להסכים לפירעון מוקדם. כיוון שהבנק דורש תשואה של 5%, הוא יהיה מוכן לפירעון מוקדם את החברה תשלם לו את הערך הנוכחי של תקבולי המזומנים עליהם הוא ויתר דהיינו: 15,578= 18,/1.5^2+^8,/1.5 כללי אגודל להערכת שווי עסק שיטת המכפיל קיימות בחיי המסחר גישות להערכת שווי עסק חי שנראות כ"כלל אגודל". לדוגמה, הערכת שווי עסק לפי מכפלת מחזור ההכנסות בקבוע. מה משמעותו של כלל זה? לצורך הדיון נשתמש בסימונים הבאים: S מחזור ההכנסות. a אחוז מתוך המחזור שניתן לחלקו כדיבידנד מזומן מידי שנה. r שיעור ההיוון לצורך חישוב הערך הנוכחי. 1

3 נניח כי מחזור ההכנסות ימשיך לנצח. מהו הערך הנוכחי של כל זרמי המזומנים בעתיד? כיוון שזרם המזומנים השנתי הינו קבוע נקבל כי הערך הנוכחי הוא נשים לב כי ניתן לרשום ביטוי זה באופן הבא as r a ( ) S r הביטוי המופיע בסוגריים המרובעות הוא הגורם הקבוע אשר משמש בכלל האגודל להכפלת מחזור ההכנסות. לדוגמה, נניח כי 5% ממחזור ההכנסות ניתנים לחלוקה במזומן, וכן נניח כי שיעור ההיוון הינו 2%. נקבל כי הגורם הקבוע הינו = 5/2 25%. דהיינו, שווי העסק החי הינו 25% ממחזור ההכנסות. הגורם הקבוע בו אנו מכפילים את מחזור ההכנסות (או את הרווח הנקי לשנה) נקרא "מכפיל". אין לבלבל בין מכפיל זה לבין המכפיל המבוסס על הרווח למניה (מחיר המניה מחולק ברווח למניה). מעניין לציין כי מתוך הכלל שמקובל בענף מסוים ניתן ללמוד על אחוז ההכנסות שניתן לחלקם במזומן. לדוגמה, מקובל להעריך את שוויה של פרקטיקת משרד רואהחשבון לפי מחזור ההכנסות השנתי. אם שיעור ההיוון הוא נניח 1%, זה אומר שהשותפים יכולים למשוך כדיבידנד 1% ממחזור ההכנסות. החיסרון בשימוש בכלל זה הוא שלא ברור באיזו מידה מחזור ההכנסות הינו יציב. אינו דומה עסק שמחזור הכנסותיו יציב לעסק שמחזור הכנסותיו נמצא בירידה או בעליה. שיטת היוון תזרים המזומנים D.C.F החברה מהווה עסק חי ותניב רווחים בעתיד. כדי להעריך את שווי החברה, יש להוון את תזרימי המזומנים הצפויים בעתיד, ושניתן לחלקם כדיבידנד לבעל המניות של החברה. ראשית, יש להבין נוסחאות בסיסיות בחישובי ערך נוכחי: נוסחאות לחישוב ערך נוכחי מהו הערך הנוכחי של סכום שנתי קבוע המתקבל בסוף כל שנה במשך אינסוף שנים? נסמן את הסכום המתקבל בסוף כל שנה ב D ואת שיעור הריבית ב r D R מהו הערך הנוכחי של.(<r<1) הערך הנוכחי הוא: תקבול שנתי הגדל בקצב שנתי קבוע? נסמן את שיעור הגידול ב g. שיעור הגידול הינו נמוך יותר משיעור הריבית (ללא הנחה זאת, הערך הנוכחי שואף לאינסוף). הערך הנוכחי הוא D 1 rg שנה 6 גדל ב 3% בכל שנה כאשר D 1 הוא התקבול בסוף השנה הראשונה. לדוגמה, להלן תזרים המזומנים של חברה (שניתן לחלקו כדיבידנד בכל סוף שנה): שנה 5 שנה 4 שנה 3 שנה 2 שנה 1 4, 3,2 7,4 6,8 5, שיעור הריבית לפיו מחושב הערך הנוכחי הוא 12% בשנה. מהו הערך הנוכחי של תקבולי המזומנים? שים לב כי כאשר אנו נמצאים בסוף השנה החמישית עומד בפנינו תזרים מזומנים שגדל בשיעור קבוע של 3% בשנה. הסכום שיתקבל בסוף השנה השישית הוא (1.3 * 4, =) 4,12. לכן, הערך הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי (כאשר אנו נמצאים בסוף השנה החמישית) הוא: D = = 45,778 rg 12% 3% 2

4 יש להוסיף את הסכום הנ"ל לתזרים המזומנים של סוף השנה החמישית, ונקבל את תזרים המזומנים הבא: תקבול בסוף כל שנה ערך נוכחי שנה 1 5, 5, 4,464 שלב 1 תחזית תזרים המזומנים שנה 2 6,8 6,8 5,421 שנה 3 7,4 7,4 5,267 שלבי ההערכה שנה 4 3,2 3,2 2,34 שנה 5 4, 45,778 49,778 סה"כ 45,431 28,245 כאשר אנו עורכים את תחזית תזרים המזומנים שניתן למשוך מהחברה, אנו מתעלמים ממבנה ההון של החברה. דהיינו, בעריכת תזרים המזומנים הצפוי, אנו מתעלמים מתזרימי מזומנים שקשורים להלוואות (קבלה, פירעון ותשלומי ריבית) שקיבלה החברה או להלוואות שהיא מתכוונת לקחת בעתיד. באופן דומה, אנו מתעלמים מזרמי מזומנים שקשורים למניות בכורה, או לניירות ערך המירים שהחברה הנפיקה. לכן, הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים אינו שווי השוק ההוגן של מניות החברה, אלא הוא מייצג את שווי "העוגה" כולה.עוגה זאת מתחלקת בין בעלי המניות, בעלי אגרות החוב, ובעלי ניירות ערך אחרים שהנפיקה החברה. כיצד אםכן, נעריך את שוויין של המניות הרגילות? עלינו ראשית להעריך את שווי החברה כולה כעסקחי תוך התעלמות ממבנה ההון ומההתחייבויות לזמן ארוך. לאחרמכן, עלינו להעריך את חלקם היחסי בשווי החברה של כל אחת מקבוצת ניירות הערך. הדרך המקובלת להעריך את תזרים המזומנים התפעולי הנקי רווח תפעולי בניכוי מס הוסף פחת הפחת השקעה בציוד הוסף/הפחת שינויים בהון חוזר תזרים מזומנים תפעולי דגשים xxx xxx (xxx) xxx xx היא כדלקמן: בהון החוזר יש להתחשב גם במזומנים הנדרשים לביצוע הפעילות השוטפת של העסק. יש לבצע תחזית למספר שנים עד שניתן לאתר שנה שבה שיעור הצמיחה הוא קבוע. יש לשים לב, כי ייתכן מצב שבו חלק מתזרים המזומנים הינו קבוע (ללא צמיחה) וחלק ותזרים המזומנים הינו משתנה (כולל צמיחה). שלב 2 קביעת שיעור ההיוון חישוב זה יבוצע בהתאם למבנה ההון של החברה. לדוגמה, נניח כי שני שליש מנכסי החברה ממומנים מהון עצמי ושליש עלידי הון זר. שיעור התשואה שדורשים בעלי המניות הוא 12% לשנה. שיעור התשואה שדורשים בעלי אגרות החוב הינו 6%, ושיעור המס הוא 35%. שיעור התשואה המשוקלל מחיר ההון הוא: שיעור היוון על הון עצמי * אחוז ההון העצמי + ניכוי מס [שיעור היוון על הון. אחוז הון חוזר] 3 2/3 * 12% + 1/3 * 6% * (1.35) = 9.3% אם החברה מתכוונת להמשיך לממן את פעולותיה ואת השקעותיה ברכוש קבוע תוך שמירה על מנוף פיננסי קבוע (דהיינו, תוך שמירה על יחס קבוע בין הון עצמי להון זר) הרי ששיעור ההיוון הינו 9.3%. שים לב כי שיעור התשואה אותו דורשים בעלי המניות תלוי במבנה ההון של החברה. שלב 3 היוון תזרים המזומנים הוון התזרים שמצאנו בשלב הראשון בשיעור ההיוון שמצאנו בשלב השני.

5 שלב 4 הוספת שווי נכסי של נכסים עודפים וניכוי ערך סילוק של ההתחייבויות נכסים עודפים הינם נכסים שניתן למכרם מייד מבלי לפגוע בזרמי המזומנים בעתיד במידה וקיימים לחברה נכסים אלה. דוגמאות לנכסים עודפים הינן השקעה בניירות ערך סחירים או השקעה במקרקעין שלא משמשים את החברה בייצור הכנסותיה. ניתן למכור נכסים אלה מיידית מבלי לפגוע בזרמי מזומנים בעתיד. לכן, יש להוסיף לערך הנוכחי של זרמי המזומנים בעתיד את שווי השוק ההוגן של ניירות הערך והמקרקעין. יש להוסיף את השווי הנכסי של הנכסים העודפים ולהפחית את ערך סילוק ההתחייבויות (ראה הסבר גם בשלב ראשון). שלב 5 ניתוח רגישות לאומדן הצמיחה נבדוק את שווי החברה כאמור בשלבים הקודמים לפי אחוזי צמיחה שונים. 4

6 תרגיל 1 (מועצה) להלן תמצית דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 21 ומאזן לאותו יום של חברת דייגו בע"מ העוסקת בייצור ושיווק של כדורי רגל: דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 21: אלפי ש"ח נתונים נוספים , 65, 35, 14,5 2,5 (4,5) 2, 18, 6,84 11,16 הכנסות ממכירות עלות המכירות רווח גולמי הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות רווח תפעולי הוצאות מימון הכנסות אחרות רווח לפני מסים על ההכנסה מסים על ההכנסה רווח נקי מאזן ליום 31 בדצמבר, 21: אלפי ש"ח נתון נוסף אלפי ש"ח נתון נוסף , 2, 6, רכוש שוטף: מזומנים לקוחות מלאי מסים נדחים התחייבויות שוטפות: ספקים הלוואה לזמן קצר חלויות שוטפות ,6 2, 6, 5,4 34, 37, 12 18, 9 רכוש קבוע, נטו 5, הלוואה לזמן ארוך 35, הון עצמי 87, 87, נתונים נוספים: הכנסות הכנסות החברה ממכירות הכדורים היוו בשנת 21 4% משוק כדורי הרגל בישראל. מומחים צופים כי שוק זה יגדל בכ 2% לשנה. הנהלת החברה מעריכה כי נתח השוק של החברה יגדל ל 5% בשנת 22 ויתייצב על כ 6% החל משנת

7 עלות המכירות להלן הרכב עלות המכירות של החברה בשנת 21:.2 אלפי ש"ח 4, 2, 3, 2, 65, עלות חומרים עלויות שכר עבודה הוצאות פחת עלויות אחרות עלות המכירות שיעור עלות החומרים מההכנסות צפוי להישאר קבוע במשך השנים ובדומה לזה שבשנת 21. מרכיב העלויות המשתנות בשכר העבודה ובעלויות האחרות הינו 5%, דהיינו שיעור השינוי בעלויות אלו צפוי להיות בשיעור של 5% מהשינוי בהכנסות. הוצאות הפחת צפויות להישאר קבועות לאורך השנים. הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הוצאות אלו כוללות דמי ניהול בסך 1, אלפי ש"ח. דמי ניהול מחולקים לכל בעלי המניות של החברה על פי שיעור החזקתם בחברה. דמי הניהול אינם משקפים תגמול בגין פעילות או תרומה כלשהם של בעלי המניות בעבור החברה, ולפיכך, אינם מוכרים כהוצאה לצורכי מס. הוצאות הפחת הכלולות בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות מסתכמות לסך של 2, אלפי ש"ח וצפויות להישאר קבועות לאורך השנים. שאר הוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות צפויות לגדול ב 2% בכל שנה. הכנסות אחרות הכנסות אלו נבעו מתקבול חד פעמי כתוצאה מויתור על זכויות ייצור של החברה. מסים על הכנסה שיעור המס החל על חברות הינו 36%. ליום , לחברה הפסדים להעברה לצורכי מס משנים קודמות בסכום של 15, אלפי ש"ח. יתרת המסים הנדחים במאזן החברה ליום מתייחסת להפסדים אלו. כל הוצאות החברה מוכרות לצורכי מס למעט דמי ניהול לבעלי המניות, כמצוין בסעיף 3 לעיל. מזומנים הנהלת החברה מעריכה כי החברה זקוקה למזומנים בשיעור של כ 3% מההכנסות לפעילותה השוטפת לקוחות יתרת הלקוחות של החברה לסוף השנה, מהווה באופן קבוע 2% מההכנסות באותה שנה. להישמר גם בעתיד. יחס זה צפוי.7 מלאי ערך המלאי בספרים בסוף בעתיד. השנה מהווה 15% מעלות החומרים באותה שנה. יחס זה צפוי להישמר גם.8 רכוש קבוע הרכוש הקבוע כולל קרקע בעלות של אלפי ש"ח אשר אינה משמשת לפעילות השוטפת של החברה. שווי השוק של הקרקע הוערך על ידי שמאי ב 5, אלפי ש"ח. יתרת הרכוש הקבוע נרכשה ביום ומופחתת על פני 1 שנים בשיטת הקו הישר. ההשקעה השנתית הנדרשת לצורך שמירת הרכוש ברמתו הנוכחית שווה לסכום הפחת השנתי בגין הרכוש הקבוע וצפויה להישאר קבועה לאורך השנים..9 6

8 ספקים יתרת הספקים בסוף השנה מהווה 2% מעלות החומרים באותה שנה. יחס זה צפוי להישמר גם בעתיד. הלוואה לזמן קצר ההלוואה לזמן קצר נושאת ריבית שנתית בשיעור של 8%. הריבית המקובלת שוק ליום הינה 12%. ההלוואה צפויה להיפרע ביום (קרן ורבית) הלוואה לזמן ארוך ההלוואה לזמן ארוך נושאת ריבית שנתית בשיעור של 12% (כמקובל בשוק) ההלוואה אמורה להיפרע בארבעה תשלומי קרן שווים בתום כל שנה. המשולמת בתום כל שנה..12 הנח/י כי כל הוצאות/הכנסות החברה משולמות/מתקבלות במזומן בתום השנה. כמוכן, החברה מחלקת את יתרות המזומן העודפות כדיבידנד, בתום של שנה. מחיר ההון הממוצע להיוון זרמי מזומנים תפעוליים אחרי מס הוא 12%. מחיר ההון מביא בחשבון את מגן המס בגין הוצאות המימון. יש להתעלם מהשפעת האינפלציה נדרש: לערוך הערכת שווי של חברת דייגו בע"מ ליום לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים,DCF לרבות: ביצוע התאמות לדוח רווח והפסד לצורך קביעת הרווח המייצג. בניית תחזית תזרימי המזומנים והיוונה. טיפול בנכסים עודפים והתחייבויות פיננסיות

9 תשובה 1 בשנת 23 המכירות מתייצבות בשיעור גידול שנתי של 2%. לכן, יש לערוך את התחזית עבור השנים 22 עד וכולל 24. נערוך ראשית את תחזית הרווח התפעולי בניכוי מס: הכנסות הסבר א שנת 21 נקודת מוצא לתחזית 1, שנת ,5 שנת ,6 שנת ,181 (63,672) (3,) (62,424) (3,) (51,) (3,) (4,) (3,) עלות חומרים הוצאות פחת ב (11,) (17,51) (11,) (17,167) (11,) (14,25) (11,) (11,) שכר עבודה ואחרות: מרכיב קבוע משתנות ג (2,) (12,24) (2,) (11,965) (2,) (11,73) (2,) (11,5) הנהלה וכלליות: פחת משתנות ד 49,795 (17,926) 31,869 48,54 (17,461) 31,43 34,745 (7,18) 27,637 21,5 רווח תפעולי הוצאות מסים רווח תפעולי לאחר מס ה א. מכירות המכירות גדלות בגלל הגידול בפלח השוק ובגלל הגידול בנפח השוק. 1.2 * 5/4*1, = 127,5 1.2* 6/5* 127,5 = 156,6 1.2* 156,6 = 159,181 ב. עלות חומרים עלות החומרים משתנה ביחס למכירות (4%). ג. עלויות יצור משתנות מהוות 11% ממחזור המכירות ד. עלויות משתנות של הנהלה גדלות בקצב קבוע של 2% לשנה ה. הוצאות מסים הוצאות המסים הן 36% מהרווח התפעולי. בשנת 22 יקוזז הפסד בסך. 15, לכן, הוצאות המסים הן. 7,18 = (34,745 15,)*36% 8

10 תחזית הון חוזר: ,775 31,836 9,551 (12,734) 33,428 4,682 31,212 9,364 (12,485) 32,773 3,825 25,5 7,65 (1,2) 26,775 3, 2, 6, (8,) 21, מזומנים לקוחות מלאי ספקים הון חוזר הערה: ניתן לערוך את תחזית השינוי בהון החוזר בדרך קצרה יותר: שים לב כי יתרת ההון החוזר היא 21% ממחזור ההכנסות באותה שנה. זה נכון לשנת 21 וזה נכון גם לשנים הבאות: יתרת המזומן היא 3% ממחזור ההכנסות; יתרת הלקוחות היא 2% ממחזור ההכנסות; יתרת המלאי היא 15% מעלות החומרים, ועלות החומרים היא 4% מהמחזור. לכן, יתרת המלאי היא 15%*4%=6% ממחזור ההכנסות; יתרת הספקים היא 2% מעלות החומרים, ועלות החומרים היא 4% ממחזור המכירות. לכן, יתרת הספקים היא 8% ממחזור ההכנסות; לסיכום, יתרת ההון החוזר היא 21% מהמחזור. ) = 8%6%+2%+3%.(21% תחזית תזרים מזומנים הוצאות הפחת שוות להשקעה ברכוש קבוע. לכן, אין צורך להוסיף את הוצאות הפחת ולהפחית את ההשקעה בציוד. תזרים המזומנים התפעולי כולל מרכיב קבוע ומרכיב משתנה. המרכיב הקבוע הוא הוצאות שכר עבודה ואחרות בסך 11, שקל, ותשלום עבור רכישת רכוש קבוע 5, (שווה לגובה הוצאות הפחת). התזרים הקבוע נטו לאחר השפעת מס הוא 16,*.64 = 1,24. המרכיב המשתנה גדל משנת 24 בשיעור 2% לשנה. רווח תפעולי לאחר מס הפחת גידול בסעיפי הון חוזר תזרים מזומנים תפעולי שנת 22 27,637 (5,775) 21,862 שנת 23 31,43 (5,998) 25,45 שנת 24 31,869 (655) 31,214 ניתוח הרכב התזרים: (1,24) 41,454 31,214 (1,24) 35,285 25,45 (1,24) 32,12 21,862 מרכיב קבוע מרכיב משתנה תזרים מזומנים תפעולי 9

11 שווי החברה כעסק חי (85,333) ערך נוכחי של זרמי המזומנים מרכיב קבוע ) 1,24/12% ( 387,26 41, , ,12 = + 12% 2% ערך נוכחי של המרכיב המשתנה הוסף שווי שוק של נכסים עודפים 2,6 35,6 (19,286) (257) מזומנים 3,) (5,6 קרקע 36%*4,) (5, הפחת שווי שוק הוגן של הלוואה לז"ק (1.8/1.12 *2,) השפעת מס 19,286) 36%*(2, (24,) 296,584 ====== הפחת שווי שוק הוגן של הלוואה לז"א שווי שוק הוגן של מניות החברה 1

12 תרגיל 2 11

13 12

14 13

15 תשובה היוון זרמי מזומנים הכנסות עלות מכירות רווח גולמי הוצאות מכירה ושיווק מחקר ופיתוח הוצאות הנהלה וכלליות רווח תפעולי מסים על הרווח התפעולי רווח תפעולי נקי הפחת גידול בהון חוזר הוסף הוצאות פחת הפחת השקעות ברכוש קבוע תזרים חופשי לחלוקה ניתוח התזרים למרכיב קבוע ומרכיב צומח תרומה של המכירות (1.5% מהמחזור) צומח 2% לשנה מרכיב קבוע גידול בהון חוזר מחקר ופיתוח, נטו הוצאות הנהלה, נטו מרכיב קבוע סך תזרים חופשי לחלוקה 14

16 סך הכל =53.461/11%/1.11^5 = /9%/1.11^5 =64.5*34% ערך נוכחי של זרמי המזומנים שנים 25 עד 29 ערך השייר מרכיב קבוע, נטו מרכיב צומח 2% הוסף נכסים עודפים מזומנים השקעה שוטפת השקעה קבע =355+25*34% הפחת הלוואות מבנקים ואשראי לז"ק אשראי לז"ק הלוואות לזמן ארוך שווי המניות 231*34%= 64.5*34%= 663*34%= (355+25*34%)= שווי נכסי מזומנים ני"ע סחירים לקוחות מלאי השקעת קבע רכוש קבוע אשראי לז"ק מבנקים הלוואות לז"א ספקים עתודה לפיצויים ההבדל בין שתי השיטות מטרת הערכת השווי היא לספק הערכה רציונלית על המחיר שיסוכם בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון. ההנחה היא כי המחיר המינימלי יהיה שווה לשווי הנכסי מאחר והמוכר לא יהיה מוכן לקבל פחות כיוון שיש לו אפשרות למכור את הנכסים ולשלם את ההתחייבויות. כמו כן, הקונה יודע כי אם לא יסכים לרכוש את העסק ממוכר ספציפי זה, יהיה עליו לרכוש את הנכסים מאחר. לכן, גם הקונה מוכן לשלם לפחות את השווי הנכסי. הערכת השווי הנכסי מספקת את הערכת החברה כעסק מת (אוסף של נכסים והתחייבויות). הערכת שווי החברה לפי היוון זרמי המזומנים שצפויים, מספקת את הערכת שווי החברה כעסק חי. בסופו של דבר, המחיר בו ימכרו מניות החברה יקבע במשא ומתן בין המוכר לקונה. ההפרש בין שווי העסק החי לבין השווי הנכסי הוא שווי המוניטין של החברה. 15

17 תרגיל 3 להלן תמצית דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 21 ומאזן לאותו יום של חברת מרדונה בע"מ העוסקת בייצור ושיווק של כדורי רגל: דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 21: הכנסות ממכירות עלות המכירות רווח גולמי הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות רווח תפעולי הוצאות מימון הכנסות אחרות רווח לפני מסים על ההכנסה מסים על ההכנסה רווח נקי מאזן ליום 31 בדצמבר, 21: אלפי ש"ח 15, (94,) 56, (16,) 4, (5,) 17, 52, (19,44) 32,56 נתונים נוספים רכוש שוטף: מזומנים נתון נוסף אלפי ש"ח 17, התחייבויות שוטפות: ספקים נתון נוסף אלפי ש"ח 9, 1 6 2, 11 3, לקוחות 7 הלוואה לזמן קצר 6, 12 6,75 8 מלאי חלויות שוטפות 6,8 מסים נדחים 5 35, 6,55 18, 67,55 12 רכוש קבוע, נטו הלוואה לזמן ארוך 6, הון עצמי 9 12,55 12,55 16

18 נתונים נוספים: הכנסות הכנסות החברה ממכירות הכדורים היוו בשנת 21 2% משוק כדורי הרגל בישראל. מומחים צופים כי שוק זה יגדל ב 3% לשנה. הנהלת החברה מעריכה כי נתח השוק של החברה יגדל ל 23% בשנת 22, ויתייצב על 25% החל משנת 23. עלות המכירות להלן הרכב עלות המכירות של החברה בשנת 21:.1.2 אלפי ש"ח 45, 25, 2, 4, 94, עלות חומרים עלויות שכר עבודה הוצאות פחת עלויות אחרות עלות המכירות שיעור עלות החומרים מההכנסות צפוי להישאר קבוע במשך השנים ובדומה לזה שבשנת 21. עלויות שכר העבודה כוללות עלויות משתנות בסך 22,5 אלפי ש"ח ועלות קבועה בסך 2,5 אלפי ש"ח. העלויות האחרות הינן עלות קבועה. הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הוצאות אלו כוללות דמי ניהול בסך 2, אלפי ש"ח. דמי ניהול מחולקים לכל בעלי המניות של החברה על פי שיעור החזקתם בחברה. דמי הניהול אינם משקפים תגמול בגין פעילות או תרומה כלשהם של בעלי המניות בעבור החברה, ולפיכך, אינם מוכרים כהוצאה לצורכי מס. שאר הוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות צפויות לגדול ב 3% בכל שנה. (הוצאות ההנהלה והכלליות אינן כוללות הוצאות פחת כיוון שציוד ההנהלה הינו בחכירה תפעולית. ( הכנסות אחרות הכנסות אלו נבעו מתקבול חד פעמי כתוצאה מויתור על זכויות ייצור של החברה. מסים על הכנסה שיעור המס החל על חברות בשנת 21 הינו 36%. בשנת 22 יפחת שיעור המס ל 34%, והחל משנת 23 יעמוד על 32%. ליום , לחברה הפסד להעברה לצורכי מס בסכום של 2, אלפי ש"ח. בגין הפסד זה, החברה יצרה מסים נדחים לקבל במאזנה. כל הוצאות החברה מוכרות לצורכי מס למעט דמי ניהול לבעלי המניות, כמצוין בסעיף 3 לעיל. מזומנים הנהלת החברה מעריכה כי החברה זקוקה למזומנים בשיעור של כ 4% מההכנסות לפעילותה השוטפת..6 לקוחות יתרת הלקוחות של החברה לסוף השנה, מהווה באופן קבוע 2% מההכנסות באותה שנה. להישמר גם בעתיד. יחס זה צפוי.7 מלאי ערך המלאי בספרים בסוף השנה מהווה 15% בעתיד. מעלות החומרים באותה שנה. יחס זה צפוי להישמר גם.8 17

19 רכוש קבוע הרכוש הקבוע כולל קרקע בעלות של אלפי ש"ח אשר אינה משמשת לפעילות השוטפת של החברה. שווי השוק של הקרקע הוערך על ידי שמאי ב 5, אלפי ש"ח. החברה הוקמה ביום 1.1.2, ובאותו יום רכשה מכונות תמורת 4, ש"ח. בתחילת כל שנה, החברה רוכשת מכונות נוספות תמורת 4, ש"ח. המכונות מופחתות בשיטת הקו הישר על פני 4 שנים ללא ערך גרט. ספקים יתרת הספקים בסוף השנה מהווה 2% מעלות החומרים באותה שנה. יחס זה צפוי להישמר גם בעתיד %. הריבית המקובלת שוק ליום הלוואה לזמן קצר ההלוואה לזמן קצר נושאת ריבית שנתית בשיעור של להלוואות דומות הינה 9%. ההלוואה צפויה להיפרע ביום (קרן ורבית)..11 הלוואה לזמן ארוך ההלוואה לזמן ארוך נושאת ריבית שנתית בשיעור של 5% המשולמת בתום כל שנה. ההלוואה אמורה להיפרע בארבעה תשלומי קרן שווים בתום כל שנה. שעור הריבית שעומד בפני החברה לקבלת הלוואות דומות ביום הוא 8%. הנח/י כי כל הוצאות/הכנסות החברה משולמות/מתקבלות במזומן בתום השנה. כמוכן, החברה מחלקת את יתרות המזומן העודפות כדיבידנד, בתום של שנה. מחיר ההון הממוצע להיוון זרמי מזומנים תפעוליים אחרי מס הוא 1% נדרש: לערוך הערכת שווי של חברת מרדונה בע"מ ליום לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים.DCF 18

20 תשובה 3 בשנת 23 המכירות מתייצבות בשיעור גידול שנתי של 3%. לכן, יש לערוך את התחזית עבור השנים 22 עד וכולל 24. נערוך ראשית את תחזית הרווח התפעולי בניכוי מס: הכנסות הסבר א שנת 21 נקודת מוצא לתחזית 15, שנת ,675 שנת ,919 שנת 24 24,887 (61,466) (4,) (2,5) (3,733) (4,) (59,676) (4,) (2,5) (29,838) (4,) (53,32) (3,) (2,5) (26,651) (4,) (45,) (2,) (2,5) (22,5) (4,) עלות חומרים הוצאות פחת שכר עבודה: מרכיב קבוע משתנות עלויות אחרות ב ג ד (15,298) 5,89 (16,285) 34,65 (14,853) 48,52 (15,377) 32,675 (14,42) 46,82 (9,113) 37,689 (14,) 42, הנהלה וכלליות: משתנות דמי ניהול רווח תפעולי הוצאות מסים רווח תפעולי לאחר מס ה ה ו א. מכירות המכירות גדלות בגלל הגידול בפלח השוק ובגלל הגידול בנפח השוק. 1.3 * 23/2*15, = 177, * 25/23* 177,675 = 198, * 198,919 = 24,887 ב. עלות חומרים עלות החומרים משתנה ביחס למכירות (3%). 19

21 ג. הוצ' פחת ליום יתרת הרכוש הקבוע היא 6,: 2/4*4, = 2, 3/4*4,=3, 6, קרקע מכונות מיום מכונות מיום הוצאות הפחת בשנת 2 היו. הוצאות הפחת בשנת 21 היו 2,. בשנת 22 הוצאות הפחת יהיו 3,, בשנת 23 והלאה 4,. סך פחת 3, 4, 4, ד. עלויות יצור משתנות מהוות 15% ממחזור המכירות. ה. עלויות משתנות של הנהלה גדלות בקצב קבוע של 3% לשנה. דמי הניהול אינם נלקחים בחשבון כהוצאה כיוון שהם מהווים דיבידנד כלכלי. ו. הוצאות מסים בשנת 22 יקוזז הפסד בסך. 2, לכן, הוצאות המסים הן 34%*(46,822,) = 9,113. בשנת 23 ו 24 שיעור המס הוא. 32% 2

22 תחזית הון חוזר: ,195 4,977 9,22 (12,292) 7,957 39, (11,935) 7,17 35,535 7,995 (1,661) 6, 3, 6,75 (9,) מזומנים לקוחות מלאי ספקים 46,1 44,757 39,977 33,75 הון חוזר = = = 6,227 4,78 1,343 גידול בהון החוזר: שנת 22 שנת 23 שנת 24 הערה: ניתן לערוך את תחזית השינוי בהון החוזר בדרך קצרה יותר: שים לב כי יתרת ההון החוזר היא 22.5% ממחזור ההכנסות באותה שנה. זה נכון לשנת 21 וזה נכון גם לשנים הבאות: יתרת המזומן היא 4% ממחזור ההכנסות; יתרת הלקוחות היא 2% ממחזור ההכנסות; יתרת המלאי היא 15% מעלות החומרים, ועלות החומרים היא 3% מהמחזור. לכן, יתרת המלאי היא 15%*3%=4.5% ממחזור ההכנסות; יתרת הספקים היא 2% מעלות החומרים, ועלות החומרים היא 3% ממחזור המכירות. לכן, יתרת הספקים היא 6% ממחזור ההכנסות; לסיכום, יתרת ההון החוזר היא 22.5% מהמחזור..(4%+2%+4.5%6% = 22.5% ) לכן, הגידול בהן החוזר הוא 22.5% מהגידול במחזור ההכנסות. תחזית תזרים מזומנים רווח תפעולי לאחר מס הפחת גידול בסעיפי הון חוזר שנת 22 37,689 (6,227) שנת 23 32,675 (4,78) שנת 24 34,65 (1,343) 4, (4,) 33,262 4, (4,) 27,895 3, (4,) 21,462 הוסף הוצאות פחת הפחת רכישת מכונות תזרים מזומנים תפעולי 21

23 בשנת 24 והלאה קיים מרכיב קבוע: 4, רכישת ציוד 2,5 שכ"ע, מרכיב קבוע 4, עלויות אחרות סך הכל, לפני השפעת מס 46,5 14,88 בניכוי מס 32% 31,62 מרכיב קבוע נטו 24,887 ( 61,466) (3,733) (15,298) 97,39 31,165 66,225 ( 1,343) 64,882 המרכיב המשתנה בשנת 24 64,882 =33,262+31,62 ניתן לחשב את המרכיב המשתנה באופן ישיר: הכנסות חומרים (3%) שכר עבודה משתנה הנהלה וכלליות בניכוי מס 32% גידול בהון חוזר מרכיב צומח שווי החברה כעסק חי ערך נוכחי ליום של זרמי המזומנים: 547,264 64,882 31, 62 27, , 462 = + 1% 3% 1% הוסף שווי שוק של נכסים עודפים 11, מזומנים 6,) (17, 35,6 קרקע 36%*4,) (5, הפחת שווי שוק הוגן של הלוואה לז"א : 22, (22,947) 57,917 =7,2/1.8+6,9/1.8^2+6,6/1.8^3+6,3/1.8^4 השפעת מס (24,22,452)*32% שווי שוק הוגן של מניות החברה 22

24 תרגיל 4 חברת רותם בע"מ החלה בפעילותה ב 1 בינואר 25 להלן פרטים מתוך דוחותיה הכספיים לשנת 25. ש"ח 29, 1, 86, מזומנים מלאי לקוחות נטו רכוש קבוע נטו רכוש אחר ביאור א ב ג ד ה מאזן ליום ש"ח ספקים 12, הלוואה לזמן ארוך 38, 25, הון מניות 15, עודפים ביאור ו ז 225, 225, ביאורים: א. לדעת מנהל הכספים סך 5, ליום הינם מזומנים שחופשיים לחלוקה לבעלי המניות. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. שווי השוק ההוגן של המלאי הוא. 35, המלאי לסוף כל שנה הוא מהווה 1% מעלות המכירות באותה שנה. יתרת הלקוחות לסוף כל שנה מהווה 1% מסך המכירות לאותה שנה. רכוש קבוע: בתחילת שנת 25 החברה רכשה ציוד בעלות של. 125, בסוף שנת 25 נרכש ציוד חדש בעלות של. 5, החברה מתכננת לרכוש בעתיד, בסוף כל שנה, ציוד בעלות של. 5, החברה מפחיתה רכוש קבוע במשך 5 שנים בקו ישר ללא ערך גרט. שווי השוק של הרכוש הקבוע ביום הוא. 17, לדעת שמאי מוסמך שווי המוניטין של החברה הוא. 6, יתרת הספקים לסוף כל שנה מהווה 5% מעלות המכירות של אותה שנה. ההלוואה לזמן ארוך עומדת לפירעון בחמישה תשלומים נוספים שווים של קרן. כל התשלומים הינם ב הריבית שנצברת על ההלוואה, בשיעור 6% לשנה, משולמת בעת תשלום עבור קרן. ריבית השוק ביום להלוואות דומות הוא 9%. מחיר ההון המשוקלל של החברה הינו קבוע 12%. החברה מתכוונת לשמור על מנוף פיננסי קבוע. 23

25 ט. להלן פרטים על תחזית הרווח התפעולי לשנים הבאות (לא כולל הוצאות פחת): 25, 35, 4, המכירות הצפויות הן: שנת 26 שנת 27 שנת 28 לאחר שנת 28, המכירות יגדלו בקצב של 3% לשנה. עלות המכירות כוללת הוצאות משתנות שהינן 4% מההכנסות, ועלות קבועה בסך 2, ש"ח. הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות משתנות שהינן 1% מההכנסות, ועלות קבועה בסך 5, ש"ח. י"א. שיעור המס הרגיל הוא 4%. אולם לחברה יש הטבת מס בגין היותה מפעל מאושר: ב 4 השנים הראשונות לקיומה (2528), החברה תשלם מס מוגבל בשיעור 25%. לאחר מכן, משנת 29 והלאה תשלם.4% במקרה של פירוק החברה, שיעור המס הרלוונטי הוא 4%. (1 נקודות) (22 נקודות) (3 נקודות) נדרש: א. ב. ג. מהו השווי הנכסי של חברת "רותם" בע"מ? מהו שווי החברה כעסק חי לפי שיטת הייוון זרמי המזומנים? מהו שווי השוק ההוגן של מוניטין החברה? 24

26 תשובה 4 א. השווי הנכס י של החברה: הערה: השווי הנכסי נמדד מתוך הנחה כי החברה מתפרקת ומוכרת את נכסיה. כיוון שכך, היא לא תקבל הטבת מס כמפעל מאושר אלא תשלם מס רגיל 4%. לכן, חישבתי את השווי הנכסי תוך לקיחה בחשבון של שיעור מס 4%. יש לקבל גם פתרון אלטרנטיבי שמחשב מס לפי 25%. 12, 35, 1,2 25, 17, (8,) (29,) (92,598) (2,961) 11,641 ===== מזומנים מלאי מס 3*4% לקוחות נטו רכוש קבוע מס 2*4% ספקים הלוואות לז"א מס (1,92,598)*4% שווי נכסי ערך הסילוק של ההלוואה לזמן ארוך נמדד לפי הערך הנוכחי של זרמי התשלומים בעתיד: 1, * 6% + 2, 8, * 6% + 2, 6, * 6% + 2, , * 6% + 2, 2, * 6% + 2, + + = 92, ב. שווי החברה כעסק חי 1. תחזית הוצאות פחת כדי להשלים את תחזית הרווח התפעולי יש ראשית לערוך את תחזית הוצאות הפחת: 21 5, 29 25, 65, 28 25, 55, 27 25, 45, 26 25, 35, תחזית הוצאות פחת ציוד שנרכש ב ציוד שנרכש ב ציוד שירכש ב ציוד שירכש ב ציוד שירכש ב ציוד שירכש ב סך הוצאות פחת החל משנת 21 הוצאות הפחת הן קבועות סך 5, לשנה, ושוות לסכום שמוצא לרכישת ציוד חדש. 2. רווח תפעולי לאחר מס יש לשים לב כי שיעור המס בשנים 2528 הוא 25%. לאחר מכן 4% תחזית רווח תפעולי לאחר מס 25

27 424,36 (189,744) (47,436) (5,) 137,18 54,872 82,38 412, (184,8) (46,2) (65,) 116, 46,4 69,6 4, (18,) (45,) (55,) 12, 3, 9, 35, (16,) (4,) (45,) 15, 26,25 78,75 25, (12,) (3,) (35,) 65, 16,25 48,75 מכירות עלות מכירות הנהלה וכלליות הוצאות פחת תפעולי רווח תשלומי מסים רווח תפעולי נקי 3. גידול נטו בסעיפי הון חוזר הון חוזר (לקוחות מלאי וספקים) 21 42,436 18,974 (9,487) 51, ,2 18,48 (9,24) 5, , 18, (9,) 49, 27 35, 16, (8,) 43, 26 25, 12, (6,) 31, 25 25, 38, (29,) 36,5 לקוחות מלאי ספקים סך הכל 4. תחזית זרמי מזומנים תחזית זרמי מזומנים 26 82,38 5, 1,483 5, 8,825 69,6 65, 1,44 5, 83,16 9, 55, 6, 5, 89, 78,75 45, 12, 5, 61,75 48,75 35, 5,5 5, 38,755 רווח תפעולי לאחר מס הוצאות פחת גידול בסעיפי הון חוזר השקעה בציוד סך תזרים תפעולי (*) שים לב כי הסך 8,825 מורכב מהסכומים הבאים: (45,) 125,825 8,825 עלות קבועה נטו לאחר מס (75,*6%)= תזרים משתנה (יתרה ) סך הכל 26

28 127,38 ( 1,483) החלק הקבוע מורכב: הוצאות קבועות בעלות מכירות הוצאות קבועות בהנהלה וכלליות רכישת ציוד סך הכל בניכוי מס התזרים המשתנה מורכב: תרומה מהמכירות בניכוי מס 42436*6%*5%= בניכוי גידול בהון החוזר 2, 5, 5, 75, (3,) 45, ערך נוכחי של זרמי המזומנים 45, 125, % 9% = 85, שווי החברה כעסק חי 85,198 5, 92,598 2,961 ערך נוכחי של זרמי המזומנים הקבועים הוסף נכס עודף, מזומנים הלוואות לז"א מס (1,92,598)*4% 759,639 ג. שווי המוניטין 759,639 (11,641) 648,998 ====== שווי שוק הוגן של החברה כעסק חי שווי שוק הוגן של נכסי החברה שווי משתמע של המוניטין 27

29 שאלה מספר 5 חברת הכל לרכב בע"מ הוקמה בשנת 1982 ועוסקת מאז בייצור, יבוא ושיווק חלקי חילוף לרכב בישראל. כחלק ממהלך פיתוח שווקים, רכשה חברת הכל לרכב בע"מ ביום 1 בינואר 23, 1% ממניות חברת One Stop Ltd. הפועלת באותו ענף בארה"ב, תמורת שוויה המאזני. להלן תמצית דוחות רווח והפסד (סולו) של החברות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 23: One Stop Ltd. אלפי דולר הכל לרכב בע"מ אלפי ש"ח נתון נוסף , 45, 15, 18, (3,) 3, 3, 2 9, 42, 48, (16,) 3, 35, 4,55 3,45 הכנסות ממכירות עלות המכירות רווח גולמי הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות רווח (הפסד) תפעולי הכנסות (הוצאות) מימון הכנסות אחרות רווח לפני מסים מסים על ההכנסה רווח נקי להלן תמצית מאזני החברות (סולו) ליום 31 בדצמבר, 23: חברת הכל לרכב בע"מ מזומנים לקוחות מלאי אלפי ש"ח 6, 8, 18, נתון נוסף 6 7 א ' 7 א ' ספקים הלוואה לזמן קצר חלויות שוטפות אלפי ש"ח 22,5 8, 2, נתון נוסף 7 א ' , 67,5 36, 9, השקעה רכוש קבוע, נטו הלוואה לזמן ארוך 8 הון עצמי 23, 23, 28

30 חברת Ltd. One Stop מזומנים וני"ע סחירים לקוחות מלאי אלפי דולר 7, 12, נתון נוסף 6 7 ב ' 7 ב ' ספקים זכאים אחרים אלפי דולר 8, נתון נוסף 7 ב ' 11 36, 8 רכוש קבוע, נטו 25, הון עצמי 54, 54, נתונים נוספים: 1. הכנסות הכנסות חברת הכל לרכב בע"מ ממכירת חלפים בשנת 23 היוו 3% משוק חלקי החילוף בישראל. עקב עמידות החלקים בכלי הרכב החדשים, צופים מומחים כי שוק זה יצטמצם בכ 3% לשנה במשך השנתיים הקרובות ולאחר מכן יחל שוב לצמוח בקצב של 1% לשנה. הנהלת החברה מעריכה כי מספר חברות לא ישרדו את המשבר ולכן נתח השוק של החברה יגדל ל 32% בשנת 24 ויתייצב על כ 35% החל משנת 25. שיעור צמיחת ההכנסות של חברת Ltd. One Stop בארה"ב צפוי לעמוד על 1% לשנה במשך השנתיים הקרובות, ולאחר מכן, צפוי להסתכם בכ 4% לשנה. עלות המכירות להלן הרכב עלות המכירות של חברת הכל לרכב בע"מ בשנת 23: הערות אלפי ש"ח א 9, עלות חומרים ב 9, עלויות שכר עבודה ג 15, עלויות אחרות ד 15, הוצאות פחת בייצור 2.2 א. עלות החומרים משתנה בהתאם לשינוי במכירות ולפיכך צפוי שיעור עלות החומרים להישאר קבוע במשך השנים. ב. עלויות שכר העבודה כוללות מרכיב קבוע בסך 3, אלפי ש"ח בשנה. למעט מרכיב קבוע זה, כל יתר הוצאות השכר משתנות בהתאם לשינוי במכירות. ג. העלויות האחרות נובעות מהסכם ישן של החברה עם קבלן משנה. עלויות אלו צפויות לרדת בכל שנה ב 5, אלפי ש"ח עד לתום ההסכם בסוף שנת 25. ד. החברה נהנית ממעמד של מפעל מאושר ולפיכך זכאית, בגין הרכוש הקבוע המשמש בייצור בלבד, לפחת מואץ בשיעור הכפול מזה הרשום בספרים (ראה ביאור 8 להלן). הוצאות הפחת צפויות להישאר קבועות על פני השנים. שיעור הרווח הגולמי בחברת Ltd. One Stop צפוי לעלות בשנת 24 ל 3% ולהתייצב על 35% החל משנת

31 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות חברת הכל לרכב בע"מ הוצאות הפחת הכלולות בהוצאות ההנהלה מסתכמות ב 3, אלפי ש"ח בשנה והן קבועות לאורך השנים. למעט הוצאות הפחת, כל יתר הוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות בחברת הכל לרכב בע"מ צפויות לגדול ב 1% בכל שנה. מחצית מהוצאות החשמל של החברה, אשר הסתכמו בשנת 23 ב 8, אלפי ש"ח, משולמות באופן קבוע על ידי בעל השליטה בחברה. העסקה טופלה בדוחות הכספיים הנ"ל בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצגת עסקאות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים), התשנ"ו חברת Ltd. One Stop הוצאות הפחת הכלולות בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות של החברה מסתכמות לסך של 3, אלפי דולר והן צפויות להישאר קבועות לאורך השנים. יתר ההוצאות הכלולות בסעיף זה צפויות לגדול ב 4% בכל שנה..3 הכנסות אחרות הכנסות אלו נבעו ממכירת רכוש קבוע אשר לא שימש את החברה בפעילותה (נכס עודף)..4 מסים על ההכנסה ישראל כאמור בסעיף 2 ד' לעיל, נהנית חברת הכל לרכב בע"מ ממעמד של מפעל מאושר ולפיכך שיעור המס החל על הכנסותיה הינו 25% בלבד. רווחי הון חייבים במס בשיעור 1%. למעט האמור בסעיף 2 ד' לעיל בעניין הפחת המואץ לו זכאית החברה, אין פערים בין הכרת ההוצאות לצורך מס לבין הרשום בספרים. ארה"ב חברת Ltd. One Stop נישומה בארה"ב, בה שיעור מס החברות בשנת 23 היה 35%. החל משנת 24 תחול ירידה הדרגתית בשיעור המס בארה"ב, כך ששיעור המס בשנת 24 יהיה 32% והחל משנת 25 יתייצב שיעור המס על 3%..5 מזומנים חברת הכל לרכב בע"מ נוהגת לחלק את כל המזומנים החופשיים כדיבידנד לבעלי המניות מדי שנה. הנהלת החברה מעריכה כי החברה זקוקה למזומנים בשיעור של כ 2% מההכנסות באותה שנה לצורך פעילותה השוטפת. מנהל הכספים בחברת Ltd. One Stop מעריך כי צרכי המזומנים של החברה לפעילותה השוטפת מסתכמים ב 2, אלפי דולר. כמו כן, מחזיקה החברה ניירות ערך סחירים כהשקעה שוטפת. הון חוזר א. חברת הכל לרכב בע"מ ימי הלקוחות צפויים לרדת בשנת 24 ל 75 ימים ולהתייצב ברמה זו. ערך המלאי בסוף שנת 23 מהווה 2% מעלות החומרים בשנת 23. יחס זה צפוי להישמר גם בעתיד. יתרת הספקים במאזן לסוף שנת 23 מהווה 25% מעלות החומרים באותה שנה. יחס זה צפוי להישמר גם בעתיד

32 ב. חברת Ltd. One Stop שיעור הגידול השנתי בסעיפי ההון החוזר (לקוחות, מלאי וספקים) צפוי להסתכם ב 4% לשנה. רכוש קבוע חברת הכל לרכב בע"מ הרכוש הקבוע במאזן החברה כולל, בין היתר, מכונות המשמשות בייצור אשר נרכשו ביום 1 בינואר 22 ומופחתות בספרים על פני 5 שנים. כאמור בסעיף 2 ד' לעיל, שיעור הפחת לצורך מס בגין מכונות אלו הינו כפול מזה הרשום בספרים (כלומר, המכונות מופחתות לצורך מס על פני שנתיים וחצי). בעקבות שינוי חוק עידוד השקעות הון, רכישת מכונות ייצור חדשות בעתיד לא תזכה את החברה בפחת מואץ. ההשקעה השנתית הנדרשת לצורך שמירת הרכוש הקבוע ברמתו הנוכחית ולצורך שימור יכולת הייצור של החברה הינה בגובה הפחת השנתי וצפויה להישאר קבועה לאורך השנים. חברת Ltd. One Stop ההשקעה השנתית הנדרשת לצורך שמירת הרכוש הקבוע ברמתו הנוכחית הינה בגובה הפחת השנתי וצפויה להישאר קבועה לאורך השנים הלוואה לזמן קצר ההלוואה לזמן קצר נושאת ריבית שנתית בשיעור של 6% וצפויה להיפרע, יחד עם הריבית, ביום ריבית השוק להלוואות דומות בתאריך המאזן הינה 8%. הלוואה לזמן ארוך ההלוואה לזמן ארוך אמורה להיפרע בשלושה תשלומי קרן שווים בתום כל שנה ונושאת ריבית שנתית בשיעור 9% (כמקובל בשוק להלוואות דומות)..1 זכאים אחרים היתרה במאזן מייצגת התחייבות לתשלום על פי פסק דין שניתן בגין תביעה כנגד החברה..11 שער החליפין של הדולר מול השקל לאורך כל השנה עמד על 4.5. הנח כי כל ההכנסות וההוצאות של החברות משולמות במזומן בתום השנה. התעלם מיתרונות סינרגטיים וממע"מ מחיר ההון הממוצע להיוון זרמי מזומנים תפעוליים אחרי מס הוא 12%. מחיר ההון מביא בחשבון את מגן המס בגין הוצאות המימון..14 נדרש: לערוך הערכת שווי של החברה הממוזגת ליום 31 בדצמבר 23, לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים.(D.C.F.) 31

33 2 25 אלפי דולר 4,33 (582) 3,748 49, (56) באור סה"כ 49,869 5, () $44, , הערכת שווי חברת One Stop Ltd רווח תפעולי לאחר מס קיטון (גידול) בהון חוזר הוצאות פחת השקעות ברכוש קבוע תזרים שנתי ערך נוכחי בתוספת נכסים עודפים (ניירות ערך סחירים) בניכוי התחייבויות עודפות (תביעה) סה"כ שווי חברת One Stop Ltd בדולרים שער חליפין סה"כ שווי חברת One Stop Ltd בש"ח (21/.12)/1.12= (3,) 9 (2,1) (15,625) 25% חלוקת התזרים לתזרים קבוע ולתזרים צומח תזרים קבוע השקעות ברכוש קבוע מגן מס על הפחת סה"כ תזרים קבוע ערך נוכחי = (5848/(.12.4))/1.12 = 5,848 65,266 תזרים צומח בקצב של 4% לשנה ערך נוכחי באור 1 תחזית רווח תפעולי לאחר מס תחזית אלפי דולר 72,6 66, (47,19) (46,2) 25,41 19,8 23 בפועל 6, (45,) 15, מכירות עלות המכירות רווח גולמי (3,) (16,224) 6,186 (1,856) 3% 4,33 (3,) (15,6) 1,2 (384) 32% 816 (3,) (15,) (3,) 35% פחת הוצאות הנהלה קבוע הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות משתנות רווח תפעולי (לפני מס) מסים על ההכנסה שיעור המס רווח תפעולי לאחר מס , 12,979 1,816 (8,653) 17, , 12,48 1,4 (8,32) 16, , 12, (8,) 16, באור 2 שינוי בהון חוזר מזומנים לקוחות מלאי ספקים סה"כ הון חוזר שינוי שנתי 591,655 שווי החברה הממוזגת 32

34 שאלה מספר 6 חברת "טוי" בע"מ (להלן החברה), העוסקת בייצור ומכירת צעצועים, החלה בפעילותה ביום 1 בינואר 2. להלן סעיפים מתוך מאזן החברה ליום : ביאור אלפי ש"ח ביאור אלפי ש"ח 6 6,5 1 מזומנים ספקים וזכאים 3, 7 15, 2 מלאי הלוואה לזמן ארוך 7, 3 לקוחות נטו 15, 4,5 רכוש קבוע נטו 4 הון מניות 19, 8 5, השקעה באופציות 5 עודפים 74, 74, צרכי המזומנים של החברה לפעילותה השוטפת מסתכמים בכ 5% מהמכירות ביאורים: 1. לדעת מנהל הכספים, לאותה שנה. שווי השוק ההוגן של המלאי הינו 2, אלפי ש"ח. המלאי לסוף כל שנה מהווה 25% מעלות המכירות באותה שנה. יתרת הלקוחות לסוף כל שנה מהווה 5% מסך עלויות השיווק והמכירה באותה שנה. הרכוש הקבוע לסוף שנת 2 נרכש ב החברה מפחיתה רכוש קבוע במשך 5 שנים בקו ישר ללא ערך גרט שווי השוק של הרכוש הקבוע ביום הוא 45, אלפי ש"ח. להלן תוכנית רכישת ציוד חדש בשנים הבאות (ב 1.7 כל שנה): 5, 21 אלפי ש"ח; 4, 22 אלפי ש"ח; 3, 23 אלפי ש"ח. משנת 24 יירכש ציוד בסוף כל שנה בסכום השווה לגובה הוצאות הפחת שהיו באותה שנה. מהוצאות הפחת נכללות בעלות המכירות וחלקן בהוצאות הנהלה וכלליות. חלק ביום רכשה החברה 5, אופציות הניתנות למימוש בכל עת ל 5, מניות של חברת "כרמית" בע"מ. תוספת המימוש הנקובה באופציות הינה 1 ש"ח למניה ומחיר מניית חברת "כרמית" ליום המאזן היה 12 ש"ח. הנח כי החברה מתכוונת להמיר את האופציות, אם הדבר יהיה כדאי, ביום האחרון של שנת 22. כמו כן, הנח כי המרת האופציות אינה מהווה אירוע מס, אך רווחים אפשריים ממכירת האופציות בשוק או ממכירת המניות שינבעו מהאופציות חייבים במס רגיל והפסדים ניתנים לקיזוז מכל מקור הכנסה אחר. (יש להעריך את האופציות לפי ערכן הפנימי בלבד). יתרת סעיף ספקים וזכאים לסוף כל שנה מהווה 4% מהמרכיב המשתנה בהוצאות ההנהלה וכלליות של אותה שנה. ההלוואה לזמן ארוך עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שווים של קרן. הריבית שנצברת על ההלוואה, בשיעור של 1% לשנה, משולמת בעת תשלום עבור קרן

35 ריבית השוק להלוואות דומות ביום הינה 8%. החברה מתכוונת לפעול באמצעות הון עצמי בלבד ולפרוע את ההלוואה הנ"ל באמצעות הנפקת מניות. לפיכך, המנוף הפיננסי צפוי לרדת בהדרגה, עד שיתאפס. מדיניות החברה היא לחלק את יתרות המזומנים החופשיות כדיבידנד לבעלי המניות, וכך עשתה החברה בשנת 2. מחיר ההון של בעלי המניות (לאחר מס) הוא 15%. מכירות החברה צפויות לצמוח ב 1% בשנת 21, ב 8% בשנת 22 וב 5% בשנת 23. כל העלויות, למעט הוצאות ההנהלה וכלליות, צפויות להשתנות בהתאם לשינוי במכירות. שליש מהוצאות ההנהלה וכלליות בשנת 2 הינן עלויות קבועות וכוללות בתוכן הוצאות פרטיות של בעל השליטה בחברה בסך 2,5 אלפי ש"ח, אשר אינן מוכרות לצרכי מס. יתר הוצאות ההנהלה וכלליות משתנות בהתאם לשינוי במכירות החל משנת 24 המכירות, עלות המכירות, ההנהלה וכלליות יעלו בקצב של 4% בשנה. הוצאות השיווק והמכירה והמרכיב המשתנה בהוצאות.12 שיעור המס הוא 3%. מלבד האמור בביאור 11 לעיל, אין הפרשים בין הכרת הוצאות והכנסות בספרים לבין הכרתן לצרכי מס. יש להתעלם מדיבידנדים שעשויים להתקבל מחברת "כרמית", אם תמיר החברה את האופציות שבידיה למניות נדרש: א. ב. ג. ד. מהו השווי הנכסי של חברת "טוי" בע"מ? 6) נקודות) מהו שווי החברה כעסק חי לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים (D.C.F.) מהו ערך המוניטין של החברה? הסבר! (5 נקודות)? 18) נקודות) לצורך סעיף זה הנח כי החברה מתכוונת לשמור על מנוף פיננסי קבוע, כלומר לצורך חישוב הערכת השווי יש להוון את התזרים הממונף (להבדיל מהאמור בביאור 7 לעיל). מהו שווי החברה כעסק חי לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים (D.C.F.) בהנחה שמחיר ההון המשוקלל של החברה (WACC) הוא?15% 6) נקודות) 34

36 3% השפעת המס (1,5) (1,35) 1,2 453 (1,197) פתרון שאלה 2 חברת טוי סעיף א': הערכת שווי בשיטת "השווי הנכסי" סעיף מזומנים מלאי לקוחות נטו רכוש קבוע נטו השקעה באופציות ספקים וזכאים הלוואה לזמן ארוך סה"כ שווי פנקסני 6,5 15, 7, 4,5 5, () (3,) 34, שווי שוק 6,5 2, 7, 45, 1, () (31,511) 37,989 שווי נכסי 6,5 18,5 7, 43,65 2,2 () (31,58) 36,792 באור 1 2 באור 1 השקעה באופציות תוספת מימוש ש"ח 1 12 מחיר מניה X 2 5, ערך פנימי של כל אופציה כמות האופציות 1,, שווי שוק של כל האופציות לכן, אם האופציות ימכרו היום צפוי הפסד המגלם הטבת מס בשיעור של 3%. באור 2 הלוואה לזמן ארוך 3, 1% 5 קרן ההלוואה ריבית שנתית מספר תשלומים לוח הסילוקין: שנה (31/12/21) 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה (31/12/25) 5 פרעון קרן 6, 6, 6, 6, 6, תשלום ריבית 3, 2,4 1,8 1,2 6 סה"כ החזר 9, 8,4 7,8 7,2 6,6 יתרת קרן 24, 18, 12, 6, 31,511 נהוון בריבית השוק ) 8%) ונקבל כי שווי ההלוואה הוא: 8% 35

37 סעיף ב': הערכת שווי בשיטת.D.C.F 15% ראשית, מאחר והמנוף הפיננסי אינו קבוע יש להוון את התזרים הבלתי ממונף במחיר ההון העצמי בלבד: ,448 (998) 22, ,277 (96) (6,42) 14, אלפי דולר 21,151 2,69 (923) (1,99) 3, (3,) (6,84) (7,26) 13,388 11, ,78 (1,628) 23, (4,) (7,68) (7,528) ,87 (1,85) 14, (5,) (8,1) (29,8) רווח תפעולי לאחר מס קיטון (גידול) בהון חוזר הוצאות פחת השקעות ברכוש קבוע תזרים מימון תזרים שנתי באור () 3 (7,) () 3 (7,) () 3 (7,) () 3 (7,) () 3 (7,) (7,/.15)= () 3 (7,) (46,667) חלוקת התזרים לתזרים קבוע ולתזרים צומח תזרים קבוע הוצאות הנהלה וכלליות מרכיב קבוע מגן מס על הפחת סה"כ תזרים קבוע ערך נוכחי 29,45 133,18 21,897 1,887 2,388 11,657 18,71 12,32 (528) (4) (22,8) (19,2) תזרים צומח בקצב של 4% לשנה ערך נוכחי 11,688 2,2 13,888 סה"כ שווי החברה לבעלי המניות בתוספת נכס עודף השקעה באופציות סה"כ שווי באור 1 תחזית רווח תפעולי לאחר מס , (84,189) , , (8,951) , תחזית אלפי דולר 168, , (77,838) (74,844) ,811 87, , (71,28) , , 1.1 (66,) , 2 בפועל 13, (6,) 7, מכירות (1) צמיחה שנתית עלות המכירות צמיחה שנתית רווח גולמי (35,79) 1.4 () (19,644) ,498 (1,49) 3% 23,448 (33,73) 1.4 () (18,889) ,825 (9,547) 3% 22,277 (32,432) 1.4 () (18,162) 1.4 3,216 (9,65) 3% 21,151 (31,185) 1.5 () (17,464) ,669 (8,61) 3% 2,69 (29,7) 1.8 () (16,632) ,828 (8,48) 3% 18,78 (27,5) 1.1 () (15,4) ,1 (7,23) 3% 16,87 (25,) () (14,) 21, (6,3) 3% 14,7 הוצאות הנהלה וכלליות משתנה (3) צמיחה שנתית הוצאות הנהלה וכלליות קבוע (3) הוצאות מכירה ושיווק (4) צמיחה שנתית רווח תפעולי ) לפני מס) מסים על ההכנסה שיעור המס רווח תפעולי לאחר מס 36

38 (1) צרכי המזומנים לפעילות השוטפת מהווים 5% מהמכירות. בנתון 8 נאמר שהחברה חילקה את המזומנים העודפים כדיבידנד, לכן: 6,5/.5= 13, מכירות בשנת 2 לאחר מכן, נתונים שיעורי הצמיחה בכל שנה בנתון 1 בשאלה. (2) יתרת המלאי במאזן מהווה 25% מעלות המכירות באותה שנה. לכן: 15,/.25= 6, עלות המכירות בשנת 2 /.4= 7/.5= (3) יתרת הספקים מהווה 4% מהוצאות ההנהלה המשתנות: 25, הוצאות הנהלה משתנות בשנת 2 12,5 מרכיב קבוע (5%) (2,5) בנטרול הוצאות פרטיות מרכיב קבוע לתזרים (4) יתרת הלקוחות מהווה 5% מהוצאות השיווק והמכירה: 14, הוצאות שיווק ומכירה בשנת 2 באור 2 שינוי בהון חוזר ,121 5% 9,822 5% 21,47 25% (14,32) 4% 25, ,77 8,432 5% 5% 9,444 9,81 5% 5% 2,238 19,459 25% 25% (13,492) (12,973) 4% 4% 24,96 24, ,18 5% 8,732 5% 18,711 25% (12,474) 4% 23,77 1, ,722 5% 8,316 5% 17,82 25% (11,88) 4% 21,978 1, ,15 5% 7,7 5% 16,5 25% (11,) 4% 2,35 1, ,5 5% 7, 5% 15, 25% () 4% 18,5 מזומנים % מהמכירות לקוחות % מהוצאות שיווק ומכירה מלאי % מעלות מכר ספקים % מהוצאות ההנהלה המשתנות סה"כ הון חוזר שינוי שנתי באור 3 הוצאות פחת והשקעות ברכוש קבוע 23 9, 8, 3, 3, 22 9, 4, 23, 21 9, 5, 14, ציוד שנרכש בשנת 2 ציוד שנרכש בשנת 21 ציוד שנרכש בשנת 22 ציוד שנרכש בשנת 23 סה"כ עלות 45, 5, 4, 3, , 6, 6 1,2 (18) (36) 6,42 6, , 1,8 (54) 7, , 2,4 (72) 7,68 3% , 3, (9) 8,1 באור 4 תזרים מימון פרעון קרן תשלום ריבית מגן מס על הריבית סה"כ סעיף ג': מוניטין ערך המוניטין של החברה הוא ההפרש בין הערכתה "כעסק מת" (שווי נכסי) לבין הערכתה "כעסק חי".(D.C.F) זהו בעצם הסכום העודף שאותו יסכים לשלם משקיע על מנת להפעיל את החברה. בשאלה זו המוניטין המשתמע מסתכם ב: 67,96 אלפי ש"ח. 37

39 סעיף ד': הערכת שווי בשיטת.D.C.F (בהנחה של מנוף פיננסי קבוע) 15% ההבדל הוא שכעת מהוונים תזרים ממונף ב :WACC ,151 (923) 2, אלפי דולר 2,69 18,78 (1,99) (1,628) 3, 23, (3,) (4,) 18, ,87 (1,85) 14, (5,) (2,98) רווח תפעולי לאחר מס קיטון (גידול) בהון חוזר הוצאות פחת השקעות ברכוש קבוע תזרים שנתי () 3, (7,) () 3, (7,) () 3, (7,) (7,/.1)= () 3, (7,) (46,667) חלוקת התזרים לתזרים קבוע ולתזרים צומח תזרים קבוע הוצאות הנהלה וכלליות מרכיב קבוע מגן מס על הפחת סה"כ תזרים קבוע ערך נוכחי 27, ,755 25,97 17,75 7,152 5,48 (13,98) (12,157) תזרים צומח בקצב של 4% לשנה ערך נוכחי 126,415 2,2 (31,58) 97,557 סה"כ שווי החברה לבעלי המניות בתוספת נכס עודף השקעה באופציות בניכוי התחייבויות פיננסיות סה"כ שווי 38

40 שאלה מספר 7 להלן נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים של חברת "המשווקים" בע"מ: שגיאה! קישור לא חוקי. שגיאה! קישור לא חוקי. להלן תמצית הביאורים לדוחות רווח והפסד: שגיאה! קישור לא חוקי. שגיאה! קישור לא חוקי. 39

41 נתונים נוספים הנוגעים לחברת המשווקים בע"מ: כללי חברת "המשווקים" בע"מ (להלן החברה) הוקמה בשנת 199 על ידי האחים שמעון וניסים. החברה עוסקת בשיווק חומרי בניין, אינסטלציה, מוצרי חשמל, כלים סניטריים, קרמיקה, ברזים וכו' באזור טבריה וסביבתה. עיקר הפעילות של החברה מתבצעת בבית המסחר שלה הממוקם באזור התעשייה בטבריה, אם כי מעת לעת מצליחה החברה לסגור עסקאות מכירת סחורה ישירות לאתרי העבודה ומבלי שתעבור דרך מחסני החברה. בשנים הראשונות להקמתה שגשגו עסקי החברה במקביל לתנופת הבניה שהיתה באזור. החל משנת 2, עת החל המצב הבטחוני והכלכלי בארץ להתערער, החלה ירידה הדרגתית בהיקף פעילות החברה, המלווה בירידה בהכנסות, בקשיי גביה משמעותיים ובמצוקה תזרימית. באזור בו פועלת החברה ישנן עשרות חנויות חומרי בניין הנוגסות בהכנסות החברה, אם כי אין אף חנות המספקת פתרון כולל ומקיף לכל צרכי הבניה כפי שמספקת החברה. המיתון הקשה בשנים האחרונות רק הגביר את התחרות בענף, שכן מספר התחלות הבניה וכמות השיפוצים לבתים קיימים ירדו דרמטית ובעקבותיהם נאלצו חלק מהקבלנים לקחת עבודות במחירים שאין בהם רווח של ממש..1 הכנסות עיקר המכירות של החברה נעשות באשראי ללקוחות הנפרע, בדרך כלל, באמצעות שיקים דחויים. להלן פיצול הכנסות החברה בין מכירות במזומן לבין מכירות באשראי:.2 שגיאה! קישור לא חוקי. לקוחות שיעור המכירות של החברה ל 1 הלקוחות הגדולים שלה מסתכם בכ 5% מסך המכירות באשראי. יתר המכירות באשראי מתחלקות על פני מספר לקוחות גדול מאוד (כ 1 לקוחות). מדיניות האשראי המוצהרת של החברה היא שוטף + 6 א, ך החברה מתקשה לעמוד ביעדי גביה אלו..3 4

42 ספקים החברה רוכשת את המלאי מכמות גדולה מאוד של ספקים ואין לה תלות בספק כלשהו (הכוונה היא שאין לאף ספק בלעדיות על מוצרים וניתן להשיג אצל כולם את אותם מוצרים). עם זאת, ישנם שלושה ספקים עימם עובדת החברה מאז הקמתה ובהיקפים גדולים יחסית: % מהקניות 15% ספק א' 12% ספק ב' 1% ספק ג' 37%.4 5. מיסים 34% 2425 א. שיעור מס החברות החל על הכנסות החברה בשנים הינו והוא צפוי לרדת בהדרגה בשנים הבאות כדלקמן: שיעור מס 31% 26 29% 27 27% 28 25% 29 ואילך ב. ג. לסוף שנת 24 לחברה הפסדים לצרכי מס בסך כ 45 אלפי ש"ח. הנח כי אין הבדל בין מיסוי רווחים הוניים לבין מיסוי רווחים פירותיים. רשויות המס טוענות מדי שנה כי אין לבעלי המניות כוונה לפרוע את ההלוואות שניתנו להם ועל כן יש לראות בכך דיבידנד החייב במס. לדעת רואה החשבון של החברה, באם לא יפרעו בעלי המניות את חובם לחברה בתוך שנתיים, לא ניתן יהיה לדחות עוד את תשלום המס בעניין זה. חשיפת המס בגין הלוואות אלו מוערכת על ידי רואה החשבון בכ 1, ש"ח. בעלי המניות מצידם, אף שטוענים באוזני רשויות המס אחרת, אינם מתעתדים לפרוע את ההלוואות. 6. הוצאות הנהלה וכלליות א. הוצאות שכר עבודה עלות השכר של כל אחד מבעלי המניות מסתכמת בכ 2, לחודש. החברה מעסיקה, פרט לשני בעלי המניות, עוד שלושה עובדים בשכר נמוך. 41

43 ב. קבלני משנה מעת לעת מבצעת החברה עבודות קבלניות בעצמה (ההוצאות בגין עבודות אלו מופיעות בסעיף קבלני משנה). מטבע הדברים, כיוון שהחברה מפעילה בית מסחר, יכולה החברה להשיג את החומרים הדרושים לביצוע העבודות במחירים זולים יותר משל הקבלנים המתחרים, ועל כן להשיג רווחיות טובה יותר ויכולת להציע את עבודתה במחיר זול יותר. מצד שני, הקבלנים לא אוהבים, בלשון המעטה, את ה"משחק הכפול" של החברה בשוק הצפוף ממילא, ואיימו על החברה כי ידירו רגליהם מבית המסחר שלה אם תמשיך להתחרות בהם. ניתן לראות כי בשנת 24 חלה ירידה משמעותית בפעילות החברה בשוק העבודות הקבלניות. ג. שכירות החברה שוכרת את המגרש עליו מוצב בית המסחר שלה תמורת כ $1,5 לחודש. הבעלים של הנכס מסרב לחתום על הסכם שכירות לתקופה ארוכה ולפיכך מתחדש ההסכם מדי שנה בהסכמת שני הצדדים. ד. ביטוח עסק לנוכח הקשיים התזרימיים אליהם נקלעה, נאלצה החברה להסתכן ולא לבטח את העסק בשנת 24. בשנים הבאות מתכוונת החברה להימנע מסיכונים כאלו ולרכוש ביטוחים מתאימים. העלות השנתית לביטוח עסקי החברה הינה 2, ש"ח לשנה. אשראי יתרות האשראי הבנקאי לזמן ארוך של החברה צמודות לדולר. יתרות האשראי לזמן קצר צמודות למדד המחירים לצרכן..7 נדרש: א. ב. ג. ד. לנתח את הדוחות הכספיים של החברה, תוך התייחסות לדברים הבאים: סיכונים עסקיים ותפעוליים (1 נקודות) רווחיות החברה (1 נקודות) נזילות ואיתנות פיננסית (1 נקודות) יעילות תפעולית (5 נקודות) 42

44 שאלה זו מבוססת על הדוחות הכספיים של חברת המשווקים בע"מ וכן על הנתונים הנוספים בשאלה הקודמת. בכדי להתמודד עם המצב אליו נקלעה החברה החליטו בעלי המניות לפרק את השותפות ביניהם באופן שבו ניסים ימכור לשמעון את מניותיו בחברה בתמורה לשווי שיקבע על ידך בשאלה זו. נתונים נוספים לחברה אין צורך במזומנים לצורך פעילותה השוטפת. הפקדונות השקליים משמשים כבטחונות לחוב החברה בבנק ומועד הפרעון שלהם חל בעוד שנה. הפקדונות נושאים ריבית שנתית של 3%, כאשר ריבית השוק לפקדונות דומים היא 6%. בעקבות העלאת מחירים של יבואני המוצרים אותם מוכרת החברה, מחיר השחלוף של מלאי החברה ליום 31 בדצמבר 24 הינו 49, ש"ח. בשנים 2527 צפוי המלאי לסוף כל שנה להוות 15% מעלות המכירות באותה שנה. יתרת הלקוחות ליום 31 בדצמבר 24 כוללת חוב לקוח בסך של 1, ש"ח אשר לא ניתן לגבותו. בשנים 2527 צפויה יתרת הלקוחות וההמחאות לגביה לסוף כל שנה לעמוד יחד על 25% מסך המכירות באותה שנה. שווי השוק של הרכוש הקבוע במאזן החברה ביום הוא 2, אלפי ש"ח משנת 25 יירכש ציוד בסוף כל שנה בסכום השווה לגובה הוצאות הפחת שיהיו באותה שנה. הוצאות היסוד הן הוצאות שהוונו בעת הקמת החברה ולא ניתן להפחיתם. יתרת סעיף הספקים וההמחאות לפירעון לסוף כל אחת מהשנים 2527 צפויה להוות 45% מהקניות של אותה שנה. ההלוואה לזמן ארוך עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שווים של קרן בסוף כל שנה. הריבית שנצברת על ההלוואה, בשיעור של 1% לשנה, משולמת בעת תשלום עבור קרן ריבית השוק להלוואות דומות ביום הינה 7%. האשראי לזמן קצר נלקח בריבית התואמת את ריבית השוק. מדיניות החברה היא לחלק את יתרות המזומנים החופשיות כדיבידנד לבעלי המניות. מחיר ההון המשוקלל של החברה הוא 15%. החברה מתכוונת לשמור על מנוף פיננסי קבוע. הוצאות המימון של החברה צפויות להיות קבועות בסך של 1, ש"ח לשנה. מכירות החברה צפויות לצמוח ב 1% בשנת 25, ב 5% בשנת 26 וב 2% בשנת 27. החל משנת 28 צפויות המכירות לצמוח ב 1% לשנה. כל העלויות, למעט הוצאות שכר העבודה, צפויות להשתנות בהתאם לשינוי במכירות. שיעור הרווח הגולמי צפוי לעמוד על 25% החל משנת 25. החל משנת 28 צפוי שיעור הגידול בהון החוזר לעמוד על 1%. שמעון, בעל המניות היחיד שיוותר בחברה צפוי להמשיך ולמשוך את אותו השכר שמשך טרם פירוק השותפות (עלות שכר של כ 2, ש"ח לחודש ראה נתון 6 א' בשאלה 1). שכר העבודה של יתר העובדים צפוי להישאר קבוע ולא צפוי גיוס עובדים נוסף

45 שיעורי המס הם בהתאם לנתון 5 בשאלה 1. הנח כי אין הבדל בין הכרת ההכנסות וההוצאות לצרכי מס לבין הכרתם בספרים..14 נדרש: א. מהו השווי הנכסי של חברת המשווקים בע"מ? 6) נקודות) ב. מהו שווי החברה כעסק חי לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים (D.C.F.)? 18) נקודות) ג. הסבר את מהות ההבדל בין הערכות השווי שביצעת בשיטות השונות. (5 נקודות) ד. רואה החשבון של החברה מציע להשתמש בשיטת מכפיל הרווח הנקי. 24, מוצע כי השווי יחושב בהתבסס על הרווח הצפוי בשנת 25. כיוון שהחברה הפסידה בשנת לקביעת המכפיל מציע רואה החשבון להתבסס על המכפיל של חברת קמ"ן אחזקות (קבוצת מנדלסון) בע"מ (להלן מנדלסון) הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי מכפיל רווח נקי של 1. המדובר בחברה אשר פועלת בענף דומה, אך גדולה עשרות מונים מחברת המשווקים בע"מ. לשם השוואה, מחזיקה מנדלסון ב 5 חברות בנות הפועלות בענפים שונים ומחזור ההכנסות שלה בשנת 24 הסתכם בכ 4 מיליון ש"ח. מלבד חברת מנדלסון, אין חברות הדומות לחברה ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. חווה דעתך. (6 נקודות) 44

46 פתרון שאלה 2 חברת המשווקים באור % השפעת המס 1,592 34, (18,575) (1,) (13,949) 3,116 (93,815) נדרש א' הערכת שווי בשיטת "השווי הנכסי" שווי פנקסני סעיף 547,432 המחאות לגבייה 165,486 פקדונות שקליים 1,195,8 לקוחות 43,53 חייבים אחרים 435,368 מלאי 597,232 הלוואות בעלי מניות 158,975 רכוש קבוע (589,65) אשראי לזמן קצר (57,241) המחאות לפרעון (168,484) הלוואות לזמן קצר (1,433,4) ספקים (153,255) זכאים (118,822) הלוואות לזמן ארוך (35,97) עתודה לפיצויים נטו 138,855 סה"כ שווי שוק 547,432 16,82 1,95,8 43,53 49, 2, (589,65) (57,241) (168,484) (1,433,4) (153,255) (127,986) (35,97) (476,568) שווי נכסי 547, ,395 1,129,8 43,53 471,425 (1,) 186,52 (589,65) (57,241) (168,484) (1,433,4) (153,255) (124,87) (35,97) (57,383) באור 1 פקדונות שקליים הפקדון סגור לשנה ונושא ריבית של 3% כאשר ריבית השוק היא 6%: P.V.=165,486*1.3/1.6= 16,82 4,684 1,592 ערך נוכחי מכירת הפקדון היום תניב הפסד בסך: השפעת המס באור 2 לקוחות בניכוי חוב לקוח בסך 1, ש"ח אשר לא ניתן לגביה באור 3 הלוואה לזמן ארוך 118,822 1% 5 קרן ההלוואה ריבית שנתית מספר תשלומים לוח הסילוקין: שנה (31/12/25) 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה (31/12/29) 5 פרעון קרן 23,764 23,764 23,764 23,764 23,764 תשלום ריבית 11,882 9,56 7,129 4,753 2,376 סה"כ החזר 35,647 33,27 3,894 28,517 26,141 יתרת קרן 95,58 71,293 47,529 23, ,986 נהוון בריבית השוק ) 7%) ונקבל כי שווי ההלוואה הוא: 7% 45

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בע"מ / 6106/01/6

הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בעמ / 6106/01/6 הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בע"מ / 6106/01/6 תמצית מנהלים זוהי תמצית מנהלים של ניתוח דוחותיה הכספיים, והערכת השווי של חברת "טיב טעם הולדינגס בע"מ". מפרופיל החברה ניתן ללמוד שמדובר בחברה קמעונית מבודלת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד