<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203"

תמליל

1 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל עם שיעור EBITDA מאוחד של 41.7% ההכנסות רשמו גידול של 4.4% מיליארד שקל לעומת הרבעון המקביל, ועמדו על 2.92 שלמה רודב, יו"ר בזק, "מעל 30% ממנויי פלאפון כבר נמצאים ברשת ה- HSPA המתקדמת שלנו וכ- 25% ממשקי הבית בישראל כבר מחוברים לרשת ה-,NGN לכן אנו אופטימיים לגבי היכולת שלנו להמשיך ולשפר את הביצועים" תל אביב, ישראל 4 במאי 2010, חברת בזק (סימול: (BEZQ הודיעה היום על תוצאותיה הפיננסיות 1 לרבעון הראשון של 2010, שהסתיים ב- 31 במרץ דגשים פיננסיים לקבוצת בזק (בהשוואה לרבעון הראשון של 2009): הכנסות: 2.92 מיליארד ש"ח, גידול של 4.4%. רווח תפעולי: 874 מיליון ש"ח, גידול של 9.4%. רווח נקי המיוחס לבעלי המניות: 642 מיליון ש"ח, גידול של 5.6%. רווח מדולל למניה: 0.24 ש"ח, בהשוואה ל ש"ח. :EBITDA 1.22 מיליארד ש"ח, גידול של 4%. שיעור :EBITDA 41.7% מההכנסות, בהשוואה ל- 41.9%. 2 תזרים מזומנים חופשי : 452 מיליון ש"ח, ירידה של 41.7%, בעיקר בשל הפרשי עיתוי הקשורים להון החוזר בקבוצה. יחס החוב נטו ל- :EBITDA 0.65 לעומת 0.66 ברבעון הראשון של כשמתאמים יחס זה לחוב נוסף של 1.5 מיליארד שגויס באפריל 2010, היחס פרו-פורמה של החוב נטו ל- EBITDA בסוף הרבעון הראשון הינו אלא אם כן צוין אחרת, כל נתוני הרווח וההפסד, המאזן ותזרים המזומנים המאוחדים בהודעה זו הותאמו כדי לשקף את הפסקת איחוד יס החל מה- 1 בינואר תזרים המזומנים החופשי מוגדר כתזרים מזומנים מפעילות שוטפת, בתוספת הדיבידנד המתקבל, בניכוי התשלומים נטו בגין השקעות הון. 1

2 שלמה רודב, יו"ר בזק, "ביצועי בזק ברבעון הראשון מהווים התחלה טובה לשנת 2010, כאשר ההישגים התפעוליים והפיננסיים שלנו מובלים על ידי פיתוח בתשתיות הטכנולוגיות, חידושים בתחום המוצרים והשירות, התמקדות בהתייעלות תפעולית, והחשוב מכל, שיפור חוויית הלקוח. התוצאות המשופרות שלנו ברמת הקבוצה הונעו בזכות גידול בהכנסות הרבעון הראשון מול הרבעון המקביל בפלאפון, בזק בינלאומי ויס, בעוד בזק קווי השיגה צמיחה נאה במכירות האינטרנט המהיר ושירותי תקשורת הנתונים, שהמשיכו למתן בהצלחה את שחיקת ההכנסות בפעילות הטלפוניה הקווית. במגזר זה ראינו את הירידה הקטנה ביותר בהכנסות הרבעוניות מאז הרבעון הרביעי של 2007, עם ירידה צנועה של 1.7% לעומת הרבעון הראשון של "הבסיס היציב שהעמדנו בעזרת ההשקעות האסטרטגיות שלנו בתשתיות תקשורת מתקדמות, בא לידי ביטוי דרך שיפור בהכנסות וברווחיות. יותר מ- 30% ממנויי פלאפון נמצאים ברשת ה- HSPA שלנו וכ- 25% ממשקי הבית בישראל כבר מחוברים לרשת ה-,NGN לכן אנו אופטימיים לגבי היכולת שלנו להמשיך ולשפר את הביצועים, תוך כדי עבודה על פריסת תשתיות אסטרטגית ואספקת חוויית התקשורת האיכותית ביותר שיש, הן לצרכנים והן ללקוחותינו העסקיים. במהלך הרבעון הראשון של 2010, מימשה בזק בינלאומי את זכות הסירוב הראשונית שלה והגדילה את בעלותה הישירה בוואלה!, אחד מהפורטלים הישראלים המובילים, ל %. וואלה! מתאימה למגוון השירותים והמוצרים הגדל שלנו בתחום האינטרנט והמוצרים מבוססי,IP ואנו ממשיכים לפתח את העסקים שלנו במטרה לספק חווית תקשורת מושלמת ללקוחותינו", סיכם רודב. אלן גלמן, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, אמר, "ביצועינו ברבעון הראשון ממשיכים את ההצלחה שלנו ביצירת שיפור בהכנסות וברווחיות ברמת הקבוצה, משנה לשנה. חוזקם של המאזן ותזרים המזומנים שלנו מאפשרים להחזיר באופן מתמשך ערך לבעלי המניות שלנו באמצעות מדיניות הדיבידנד שלנו של חלוקה חצי-שנתית של 100% מהרווח הנקי לבעלי המניות, כמו גם להשקיע בעסקי הליבה שלנו על מנת לחזק את עמדתנו בשוק ולהעמיד בסיס יציב לגידול עתידי". קבוצת בזק תוצאות (מאוחדות) הכנסות קבוצת בזק לרבעון הראשון של שנת 2010 הגיעו לשיא של 2.92 מיליארד שקל, גידול של 4.4% לעומת 2.79 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה של 10.1% בפלאפון וגידול של 5.7% בעסקי בזק בינלאומי, שקוזזו בחלקם על ידי ירידה צנועה של 1.7% בבזק קווי. בפעילות הקווית, הגידול המתמשך באינטרנט המהיר, תקשורת נתונים ותמסורת אשר נתמכים על ידי פריסת תשתית ה- NGN של בזק מיתנה את הירידה המתמשכת בהכנסות מטלפוניה הקווית. ברבעון זה, גדל הרווח התפעולי של הקבוצה ב- 9.4% ל- 874 מיליון שקל, לעומת 799 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח התפעולי ברבעון הראשון הוביל לשיעור רווח תפעולי מרשים של 30%, שהונע בעיקר על ידי הגידול בהכנסות וההשפעה החיובית של המשך יישום צעדי התייעלות. 642 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של בזק ברבעון הראשון של 2010 גידול של 5.6% לעומת 608 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הסתכם ב- מיליון שקל, ה- EBITDA הסתכם ב מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 41.7%), 1.17 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. גידול של 4% בהשוואה ל- 2

3 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל ברבעון הראשון של 2010 ל- 28.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועמד על 806 מיליון שקל, זאת לעומת 1.13 מיליארד שקל ברבעון הראשון של הירידה בתזרים המזומנים לעומת התקופה המקבילה נבעה בעיקר מהפרשי עיתוי בהון החוזר בבזק קווי ובבזק בינלאומי, כמו גם משינויים בהון החוזר של פלאפון. סך ההשקעות ההוניות ברבעון הראשון של 2010 הסתכמו ב- 360 מיליון שקל, ירידה של 8.9% בהשוואה לרבעון הראשון של ירידה זו נבעה בעיקר מירידה משמעותית בהשקעות של פלאפון, שסיימה לפני שנה את פריסת רשת HSPA שלה, שהושקה ברבעון הראשון של יחס השקעות ההון למכירות (capex-to-sales) היה 12.3% ברבעון הראשון של 2010, בהשוואה ל- 14.2% ברבעון הראשון של 2009, ו- 13.1% בשנת 2009 כולה. נכון ל- 31 במרץ 2010, החוב הפיננסי המאוחד של החברה עמד על 3.88 מיליארד שקל, בהשוואה ל מיליארד ב- 31 במרץ 2009 (לא כולל החוב של יס למוסדות פיננסיים). הירידה בחוב הפיננסי נבעה בעיקר מפירעון אג"ח והלוואות על ידי בזק קווי ופלאפון. לאחר סגירת הרבעון הראשון של 2010, גייסה בזק קווי חוב בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, באמצעות הלוואות חדשות מבנקים ישראלים, בעלות משך חיים ממוצע של 4.6 שנים. בסוף הרבעון הראשון של 2010, יחס החוב נטו ל- EBITDA עמד על 0.65, בהשוואה ל בסוף הרבעון הראשון של כאשר מתאמים יחס זה לחוב נוסף של 1.5 מיליארד שקל שהוזכר לעיל, יחס החוב נטו ל- EBITDA בסוף הרבעון הראשון עמד על

4 הרבעון הראשון של 2010 ה: NGN- מתבסס, הכנסות האינטרנט של בזק ומגדיל את שיא בשוק התקשורת: שיעור EBITDA של 51% לבזק קווי צמיחה של 12.1% ברווח התפעולי של בזק ל- 490 מיליון שקל הרווח הנקי עלה ב- 7% והגיע ל- 360 מיליון שקל הכנסות משירותי אינטרנט ודאטה צמחו ב- 10.9% ל- 459 מיליון שקל ה- CAPEX, שהושפע מהגידול בהשקעות ב- NGN, צמח ב- 18% והגיע ל- 223 מיליון שקל מנכ"ל בזק, אבי גבאי: "התוצאות המצויינות מושפעות מהביקוש לשירותי ה- NGN, לצד שיפור נוסף ברמת השירות, והמשך ההתייעלות של בזק" חברת בזק פרסמה את נתוניה הכספיים לרבעון הראשון של 2010, מהם עולה כי הרווח התפעולי הפעילות הקווית עלה ל- 490 מיליון שקל, גידול משמעותי של 12.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. של השיפור ברווח התפעולי נבע, בין השאר, בזכות מהלכי ההתייעלות המתמשכים שהביאו לירידה בכל המרכיבים העיקריים של הוצאות החברה. במסגרת זו נרשמה ירידה של 6.7% בסך הוצאות ההפעלה וכלליות, ל- 392 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2010, לעומת 420 מיליון שקל ברבעון המקביל. כמו כן, ברבעון הראשון של השנה, ה- EBITDA עלה ל- 660 מיליון שקל, גידול של כ- 1.9% לעומת הרבעון המקביל, אז ה- EBITDA עמד על 648 מיליון שקל. שיעור ה- EBITDA מסך ההכנסות הגיע ל- 50.6%, לעומת 48.9% ברבעון המקביל, והוא מהווה שיא בשוק התקשורת הישראלי. הרווח הנקי ברבעון הראשון עלה ב- 7% והגיע ל- 360 מיליון שקל, זאת לעומת 336 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 4

5 הכנסות הפעילות הקווית ברבעון הראשון של 2010, בנטרול מרכיב זמן האוויר (דמי הקישוריות המועברים ישירות לחברות הסלולר), הסתכמו ב מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 1.12 מיליארד שקל ברבעון המקביל, ירידה של 1%. ההכנסות כולל דמי הקישוריות הסתכמו ב מיליארד שקל, קיטון של כ- 1.7%. בזק ממשיכה לפתח מנועי צמיחה חדשים ולחזק הקיימים בתחום האינטרנט וה-.DATA במקביל, ה- NGN מתבסס כמנוע צמיחה של החברה, עם יותר מ- 535 אלף מנויים המחוברים לרשת ו- 51 אלף המחוברים לקצבים החדשים של 10 מגה ומעלה. סך ההכנסות של הפעילות הקווית של בזק משירותי אינטרנט ו- DATA הגיעו ברבעון הראשון של השנה ל 459 מיליון שקל, עלייה של כ- 10.9% לעומת הרבעון המקביל. העלייה נבעה, בין השאר, מעלייה בשימוש בשירותי ערך מוסף ושדרוג המהירויות של לקוחות החברה. 223 ההשקעה הרבעונית ברכוש קבוע,(CAPEX) שהושפעה מאד מהקמת רשת ה-,NGN מיליון שקל, גידול של 18% לעומת הרבעון המקביל. עמדה על ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח בתחום האינטרנט (ARPU) עלתה ברבעון הראשון של 2010 ב- 10.3%, לעומת הרבעון המקביל, ועמדה על 75 שקל לחודש. 69% מסך לקוחות האינטרנט של בזק מחוברים לקצב גלישה של 2 מגה ומעלה. מספר מנויי ה ADSL של בזק המשיך לעלות גם ברבעון הראשון של 2010, כשהוא צמח בכ- 10,000 מנויים חדשים והגיע ל מיליון מנויים. מנכ"ל בזק, אבי גבאי, "התוצאות המצויינות מושפעות מהביקוש לשירותי ה- NGN, השירות, והמשך ההתייעלות של בזק". לצד שיפור נוסף ברמת 5

6 פלאפון ממשיכה לצמוח גם ברבעון הראשון של 2010: הכנסות פלאפון ברבעון הראשון של 2010 הסתכמו ב מיליארד שקל צמיחה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב- 259 מיליון שקל גידול של 13% לעומת רבעון מקביל אשתקד פלאפון מובילה את הענף בהכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן אשר היוו כ- 22.6% מסך הכנסות החברה משירותי סלולר ברבעון הראשון של 2010 מספר המנויים הפעילים של פלאפון עמד ב- 31 במרץ 2010 על כ- 2.8 מיליון מנויים. מספר המנויים שהצטרפו לרשת החדשה עומד נכון להיום על כ- 900 אלף מנויים. פלאפון הוסיפה ברבעון כ- 23 אלף מנויים חדשים נטו. פלאפון מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2010: סך ההכנסות של פלאפון ברבעון הראשון של 2010 הסתכם ב מיליארד שקל, לעומת מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10%. הגידול בהכנסות נובע ברובו מהמשך הצמיחה בהכנסות משירותי ערך מוסף ודאטה, מנדידה בינלאומית ומעליה בהיקף מכירות הציוד. 22.6% הכנסות פלאפון משירותי ערך מוסף ותוכן ברבעון הראשון של 2010 משירותי סלולר, לעומת כ- 18.5% ברבעון מקביל אשתקד. היוו מכלל ההכנסות הרווח הנקי של פלאפון הסתכם ברבעון הראשון של 2010 ב- 259 מיליון שקל, רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב- 230 מיליון שקל. גידול של 13% לעומת 6

7 ברבעון הראשון של 2010 הסתכם הרווח התפעולי של פלאפון ב- 322 מיליון שקל, גידול של 7% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב- 302 מיליון שקל. הרווח לפני מס של פלאפון הסתכם ברבעון ראשון של 2010 ב- 344 מיליון שקל, גידול של 10% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב- 313 מיליון שקל. ה- EBITDA של פלאפון ברבעון ראשון של 2010 הסתכם ב- 471 מיליון שקל (כ- 34% ביחס להכנסות), גידול של 7% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב- 441 מיליון שקל מספר דקות השימוש החודשי הממוצע ללקוח (MOU) לעומת 323 דקות ברבעון מקביל אשתקד. עמד ברבעון ראשון של על דקות, 2010 ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח (ARPU) 128 שקל ברבעון מקביל אשתקד. ברבעון ראשון של עמדה על 133 שקל לעומת במהלך הרבעון הראשון של 2010 הצטרפו לפלאפון כ- 23 אלף מנויים נטו. סך המנויים הפעילים של פלאפון עמד ב- 31 במרץ 2010 על כ- 2.8 מיליון מנויים, מתוכם 1.61 מיליון מנויי דור 3, המהווים כ- 57% מכלל מנויי החברה. נכון להיום מונה הרשת החדשה של פלאפון כ- 900 אלף מנויים פעילים מנכ"ל פלאפון, גיל שרון, אמר היום, "לפני כשנה השקנו את רשת High,מהלך Speed GSM אסטרטגי שהביא לתפנית בתוצאות העסקיות של החברה, המתבטא בשיפור משמעותי בהכנסות וברווח". "פלאפון", אמר שרון, "ממשיכה לצמוח בעקביות בשיעורי צמיחה גבוהים מאוד ביחס לענף, כאשר שירותי הדאטה הולכים ותופסים מקום מרכזי בצמיחת החברה. הרשת החדשה מאפשרת לנו גיוס לקוחות איכותיים, וכן שיפור מגוון השירותים ללקוחות הקיימים. הגידול העקבי בהכנסות מתוכן נובע מהמיקוד העסקי שלנו בפעילות זו, ומתוך הבנה שהיכולת לצמוח בתחום ה- VOICE נמוכה וכי עולם הסלולר בשל לצמוח בשירותי התוכן והדאטה". 7

8 8

9 ברבעון הראשון של בזק בינלאומי ממשיכה לצמוח ולהוביל את ענף האינטרנט בישראל: מציגה רבעון שיא בהכנסות עם צמיחה של כ- 6% בזק בינלאומי ממשיכה להציג שיפור גם בכל מדדי הרווחיות עם צמיחה של כ- 5% ברווח הנקי, צמיחה של כ- 2% ברווח התפעולי וצמיחה של כ-% ב 5 EBITDA איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי : "בזק בינלאומי מציגה רבעון מצוין בו צמחה החברה באופן בולט בשוק מאוד תחרותי. הצלחנו למקסם את פוטנציאל החברה בתחומי הליבה שלנו תוך מיקוד הולך וגדל בעולם פתרונות ה- IT לעסקים. הדוחות המצוינים מביאים לידי ביטוי את עומק החברה על מגוון שרותי התקשורת והמחשוב לכלל לקוחותינו" בזק בינלאומי, חברת האינטרנט הגדולה והמובילה בישראל וספקית פתרונות התקשורת המובילה, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2010 מהן עולה, כי החברה ממשיכה לצמוח בהכנסות ובכל מדדי הרווחיות וממשיכה באופן עקבי להוביל את הענף בו פועלת. ברבעון הראשון לשנת 2010, בזק בינלאומי מצליחה לצמוח משמעותית בהכנסות החברה עם כ- 6% גידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד. היציאה ההדרגתית של המשק מן המשבר הכלכלי במקביל למיקוד החברה בשוק העסקי ולהרחבת פעילותה בעולם פתרונות ה- IT, אפשרו לחברה להציג שיפור מרשים בהכנסות ובכל מדדי הרווחיות. הרווחיות של בזק בינלאומי ממשיכה לטפס באופן עקבי עם גידול של כ- 5% ברווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2010, שהסתכם בכ- 46 מיליון. את הגידול ברווח הנקי אפשר לייחס להמשך הצמיחה המשמעותית של החברה במרכיבי פעילותה השונים בדגש על שירותי האינטרנט ופתרונות ה- IT לעסקים. היקף ההכנסות של בזק בינלאומי צומח משמעותית ומגיע לשיא חדש ברבעון הראשון של הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון בכ- 343 מיליון, גידול של כ- 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. את רמת ההכנסות הגבוהה והצמיחה המרשימה שלצידה, ניתן לייחס להמשך המיקוד של בזק בינלאומי בפעילויות הליבה השונות בדגש על שירותי האינטרנט והמשך הגידול במספר המנויים; זאת במקביל להצלחתה של החברה להרחיב את פעילותה במגזר העסקי ולפתח את מערך פתרונות ה- IT המקדמים של החברה לאורך השקעה שאת פירותיה אפשר לראות כבר בהכנסות הרבעון הראשון של השנה. הרווח התפעולי של בזק בינלאומי ממשיך לצמוח אף הוא והסתכם ברבעון הראשון בכ- 62 מיליון. מדובר בגידול של כ- 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. גידול זה ברווח התפעולי נובע מהמשך הצמיחה בהכנסות ממרכיבי הפעילות השונים לצד השיפור בבסיס ההוצאות של החברה. 9

10 הוצאות ההפעלה והכלליות הסתכמו ברבעון האחרון בכ- 282 מיליון, גידול של כ- 7% לעומת התקופה המקבילה, הנובעת מגידול בהכנסות לאור הגדלת היקפי הפעילות. הגידול ברווחיות כמו גם הצמיחה בהכנסות של החברה, באים לידי ביטוי בתוצאות ה- EBITDA המצוינות של בזק בינלאומי. ה- EBITDA של בזק בינלאומי הסתכם ברבעון הראשון בכ- 84 מיליון (24.5% מהמחזור), גידול של כ- 5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי "בזק בינלאומי מציגה רבעון מצוין בו צמחה החברה באופן בולט בשוק מאוד תחרותי. הצלחנו למקסם את פוטנציאל החברה בתחומי הליבה שלנו תוך מיקוד הולך וגדל בעולם פתרונות ה- IT לעסקים. הדוחות המצוינים מביאים לידי ביטוי את עומק החברה על מגוון שרותי התקשורת והמחשוב לכלל לקוחותינו" להלן טבלת עיקרי התוצאות הכספיות- 10

11 - yes ממשיכה להגדיל את ההכנסות - רשמה הרבעון גידול בהוצאות לאור השקת שירות ה VOD רון אילון מנכ"ל :yes "אני שמח שפתחנו את שנת העשור של yes עם השקת שירות ה VOD אשר יעניק ערך מוסף ללקוחותינו, חתמנו על הסכם במסגרתו יוכלו לקוחות החברה להנות משידורי המונדיאל ב HD ואנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע בחוויית הצפייה הטובה ביותר בהמשך". ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2010 הסתכמו לכ- 391 מש"ח, לעומת כ- 384 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ללא הכנסות ממכירת אינטרנט בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו בכ 381 מש"ח (עליה של כ 3%). ההכנסות ברבעון הקודם הסתכמו בכ- 390 מש"ח (עליה של כ- 0.3%). הרווח התפעולי (EBIT) הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2010 הוא כ- 59 מש"ח מול רווח של כ- 66 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (ירידה של כ 11%), ולעומת רווח של כ- 63 מש"ח ברבעון הקודם (ירידה של כ- 6%). הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הראשון של שנת 2010 הוא כ- 35 מש"ח מול רווח של כ 40 מ' ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת רווח של כ- 28 מש"ח ברבעון הקודם. ההפסד הנקי של החברה לאחר הוצאות מימון לבעלי מניות ברבעון הראשון של שנת 2010 הסתכם לכ- 8 מש"ח לעומת הפסד של כ- 1 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת הפסד של כ- 38 מש"ח ברבעון הקודם. ה - EBITDA החיובי ברבעון הראשון של 2010 הסתכם בכ- 122 מש"ח, המקביל אשתקד ולעומת כ- 126 מש"ח ברבעון הקודם (ירידה של כ ). 3% ללא שינוי מול הרבעון 125 הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2010 הוא כ- 130 המקביל אשתקד, ולעומת כ- 124 מש"ח ברבעון הקודם. מש"ח לעומת כ- מש"ח ברבעון 11

12 24 הוצאות המימון לבנקים ולמוסדות פיננסיים אחרים ברבעון הראשון של שנת 2010 מש"ח לעומת כ- 26 מש"ח ברבעון המקביל וכ- 35 מש"ח ברבעון הקודם. הסתכמו בכ- 41 הוצאות המימון לבעלי מניות ברבעון הראשון של שנת 2010 הסתכמו בכ- 43 מש"ח ברבעון המקביל ולהוצאות של כ- 65 מש"ח ברבעון הקודם. מש"ח לעומת כ- סך הוצאות המימון ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 67 מש"ח ללא שינוי מול הרבעון המקביל אשתקד, ולעומת הוצאות מימון של כ- 100 מש"ח ברבעון הקודם. מספר הלקוחות של החברה הגיע בסוף חודש מרץ 2010 לכ- 571 אלף לקוחות. 12

13 13

14 14

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc בזק תקשורת 5.4 קניה מחיר יעד רבעון רביעי 2004 - איכזב בתוצאותיו 5.9 (ללא שינוי) 2006E 2005E 2004 2003 2002 2001 2000 10,753 10,881 9,270 7,981 8,079 8,518 8,903 הכנסות מכירות (מ' ( 827 530 621-438 -913

קרא עוד

דוח מעקב שנתי מאי 2008 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ Aa1 אג"ח (סדרה 4 ו- 5 ) אופק הדירוג: יציב התפתחויות עסקיות ופיננסיות הצבת אופק דירוג יציב 1 עיקריות מידרוג משיבה את אופק הדירוג של החברה לאופק יציב.

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בע"מ / 6106/01/6

הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בעמ / 6106/01/6 הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בע"מ / 6106/01/6 תמצית מנהלים זוהי תמצית מנהלים של ניתוח דוחותיה הכספיים, והערכת השווי של חברת "טיב טעם הולדינגס בע"מ". מפרופיל החברה ניתן ללמוד שמדובר בחברה קמעונית מבודלת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E9E5E5E75FE4F8EEE8E9F7>

<4D F736F F D20E3E9E5E5E75FE4F8EEE8E9F7> U תל אביב, 10 באפריל 2013 לכבוד: מחזיקי אגרות החוב (סדרה 5) של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ג.א.נ., הנדון: חלוקות דיבידנד על ידי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן למחזיקי

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

<4D F736F F D20E0ECE1E9E820EEF2F8EBE5FA20F2E3EBE5EF20EEECE >

<4D F736F F D20E0ECE1E9E820EEF2F8EBE5FA20F2E3EBE5EF20EEECE > יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים אלביט מערכות העלאת המלצה: מחיר המניה לא משקף את שוויה הכלכלי של החברה מועד הפרסום: דוד לוינסון 17.08.11 עדכון מלא תשואת יתר סיכון נמוך נתוני מסחר: בצועי המניה Q2-11

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מצגת שוק ההון - מלל בלבד pptx

Microsoft PowerPoint - מצגת שוק ההון - מלל בלבד pptx כנס משקיעים 2012 אוגוסט מידע צופה פני עתיד מטרת מצגת זו היא להציג את חברת פוקס ויזל בע"מ (להלן - "החברה") על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה

קרא עוד

Microsoft Word - מעריב ברנע 2008.doc

Microsoft Word - מעריב ברנע 2008.doc דוח תקופתי לשנת 2008 תוכן עניינים א. תיאור עסקי התאגיד ב. דוח הדירקטוריון ג. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2008 ד. פרטים נוספים על התאגיד א 2 פרק 1 תיאור עסקי התאגיד תוכן עניינים: סעיף נושא עמוד תיאור התפתחות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

Microsoft Word - תוכנית עסקית2.doc

Microsoft Word - תוכנית עסקית2.doc "מנטרא" תכנית עסקית אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועסקי mail: bcon@netvision.net.il E טל.,02 6794434 פקס.,02 6790162 טלפון נייד,050 5516067 כתובת: רח' טשרניחובסקי 48, כניסה ג', ירושלים 92585 תוכן 1. תמצית

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד