גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ""

תמליל

1 דוח מעקב שנתי מאי 2008 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ Aa1 אג"ח (סדרה 4 ו- 5 ) אופק הדירוג: יציב התפתחויות עסקיות ופיננסיות הצבת אופק דירוג יציב 1 עיקריות מידרוג משיבה את אופק הדירוג של החברה לאופק יציב. מידרוג הציבה אופק שלילי לדירוג חברה בחודש אפריל וזאת על מנת לשקף אפשרות כי שינוי הבעלות בחברה ישפיע על הפרופיל העסקי והפיננסי העתידי. מידרוג משיבה את אופק דירוג החברה לאופק יציב לאור שיפור בתוצאותיה הכספיות של החברה והמשך הצגת פרופיל פיננסי חזק, פיצוי על השחיקה במגזר התקשורת הנייחת באמצעות פעילות במגזרים האחרים והתממנות ברמות נמוכות מאוד, וזאת על אף חלוקה מלוא הרווח הנקי כדיבידנד לאחר החלפת גרעין השליטה בחברה. בכוונת החברה לשמור לזמן ארוך על יחסי כיסוי של חוב ל- EBITDA שלא יעלה על 2 במאזנה המאוחד, יחס אשר תואם את דירוג החברה בהתחשב בהיקפי פעילותה, במגוון שירותי התקשורת שהיא מציעה ובפוטנציאל הקיים בתהליכי התייעלות ושיתופי פעולה בין מגזרי הפעילות השונים של החברה. בשנת נבנתה מחדש הנהלת החברה מחבר: יובל זינרייך אנליסט בשנת הופרטה החברה ומונתה הנהלה חדשה על ידי גרעין השליטה. למרות זאת, במהלך שנת חלו שינויים מהותיים בהנהלת החברה אשר נבנתה למעשה מחדש בתפקידי מפתח. להלן המינויים המרכזיים שחלו במהלך שנים אלו: yuvalz@midroog.co.il אנשי קשר: אביטל בר דיין, סמנכ"ל ראש תחום תאגידים ומוסדות פיננסיים bardayan@midroog.co.il מידרוג בע"מ מגדל המילניום רח' הארבעה 17 תל-אביב, טל': פקס: info@midroog.co.il שם שלמה רודב תפקיד יו"ר הדירקטוריון תחילת כהונה תפקידים קודמים ותפקידים נוכחיים נוספים בתחום התקשורת יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל גילת רשתות לווין בע"מ, חבר דירקטוריון בבזק בינלאומי, פלאפון, די. בי. אס, בזק און ליין, וואלה ובזק זהב ספטמבר אבי גבאי אלן גלמן איתמר הראל מנכ"ל משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפרטית נובמבר פברואר 2008 מ"מ מנכ"ל החברה, מנכ"ל בזק בינלאומי סמנכ"ל כספים בחברת פרטנר, חבר דירקטוריון בפלאפון ווואלה מנהל אגף שיווק פרטי ומנהל אגף מכירות ושירותים לפרטיים ולעסקים בינוניים וקטנים בבזק סגן סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהל אגף פיתוח מנהלים מנכ"ל,DoubleU Advanced Mobile Solutions מנכ"ל ויו"ר אלקטל טלקום ישראל אוקטובר אהוד מזומן יעקב פז סמנכ"ל משאבי אנוש סמנכ"ל ומנהל החטיבה העסקית אוקטובר נובמבר 1 התפתחויות עיקריות משנת ואילך. האחרון שבהם מחודש אפריל. להתפתחויות העיקריות טרם, ראה דוח דירוג קודם ודוחות מעקב קודמים, < < < דוח מעקב שנתי 1

2 מידרוג מציינת כי מחד, למנהלים החדשים שמונו יכולות מוכחות ונסיון מהותי בעולם התקשורת, אך מאידך יכולות אלו צריכות לעמוד למבחן במהלך השנים הקרובות על רקע האתגרים העסקיים איתם מתמודדת החברה. יישום המלצות ועדת גרונאו מחודש מרץ 2008 עשוי לפגוע בחברה פעילות בזק נתונה לפיקוח רגולטורי הדוק. בפרט בולטת העובדה כי בזק אינה רשאית להציע ללקוחותיה סל שירותי תקשורת (Bundling) אשר כולל שירותי טלפוניה, טלוויזיה רב-ערוצית ואינטרנט, כשם שרשאית ומציעה מתחרתה העיקרית, חברת הוט. בחודש מרץ 2008 הגישה ועדת גרונאו, אשר מונתה על מנת לבחון את מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל, את מסקנותיה אשר יישומן עשוי לפגוע במעמדה התחרותי של החברה ובהכנסותיה בשנים הקרובות. להלן עיקר מסקנות הועדה: מגזר התקשורת הנייחת המגזר ייפתח לתחרות מצד ספקי שירותים נוספים כאשר על בזק תוטל חובה במכירה סיטונאית של שירותים ובהחכרת מקטעי גישה למתחרים, אשר מחיריהם יהיו בפיקוח. יימשך פיקוח על מחירי בזק במגזר זה במתכונת של מחירים מחייבים (Fix) כל עוד נתח השוק של בזק יהיה גבוה מ- 60%. בזק תוכל להעניק הנחה בעניין סלי תשלומים חלופיים אשר יוכלו להגיע עד ל- 40% וזאת כאשר נתח השוק של החברה יהיה נמוך מ- 75%. במידה ונתח השוק של החברה יירד מתחת ל- 60% יבוטלו המגבלות המוטלות על שיעור ההנחה והתעריף המפוקח יוגדר כתעריף מירבי. תישמר ההפרדה המבנית בחברה כל עוד קיימות רק שתי חברות בעלות תשתית נייחת בפריסה כלל ארצית. הועדה הורתה על אכיפת ההפרדה גם בקבוצת הוט בהתאם למתכונת ההפרדה בבזק מגזר התקשורת הניידת פתיחת התשתית של הטלפוניה הניידת לכניסת מתחרים נוספים תוך פיקוח על מחירי שכירת התשתיות. מגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית הועדה ממליצה על מתווה שלפיו תוצע חבילת ערוצים בסיסית צרה, אשר תכיל מספר נמוך של כ ערוצים ובהתאם תוצע במחיר נמוך משמעותית מהמחיר בה מוצעת חבילת הערוצים הבסיסית כיום שהינה רחבה ומונה עשרות ערוצים, ובהתאם מחירה גבוה יחסית. להערכת מידרוג, קיים קושי להעריך את היקף השפעת מסקנות הועדה על החברה לאור אי ודאות באשר להיקף יישומן ולוח זמנים מתוכנן לכך. כחלק מהתמודדותה עם שינויים בסביבה העסקית לחברה תוכנית השקעות רחבה בתשתיות נייחות בטכנולוגיית HSPA ובתשתיות ניידות בטכנולוגיית NGN כחלק מהתמודדות החברה עם שינויים בסביבה העסקית היא צפויה לבצע השקעות רחבות בתשתיות נייחות וניידות. Next ) NGN בתחום התקשורת הנייחת החברה צפויה להשקיע בשנים הקרובות בשדרוג תשתיות לרשת,(Generation Networking תשתית יעילה יותר המבוססת על סיבים אופטיים ואשר תאפשר לחברה להגדיל גם את מהירויות תשתית האינטרנט. ההשקעה צפויה להיות ממומנת ברובה ממכירת נדל"ן של החברה בו מוצבות מרכזיות של החברה אשר הצורך בשימוש בהן יתייתר עם המעבר לרשת החדשה וכן ממכירת נחושת עליה מבוססת התשתית הנוכחית של החברה אשר תוחלף בסיבים אופטיים, כאמור. בתחום התקשורת הניידת טכנולוגיית הרשת של פלאפון ממשיכה לגרום לה למגבלות תפעוליות, אשר הביאו אותה לביצוע השקעה משמעותית בשנים הקרובות ברשת חדשה.HSPA פלאפון מבססת את הרשת שלה על טכנולוגיית CDMA אשר מטילה עליה מספר מגבלות: < < < דוח מעקב שנתי

3 טכנולוגיה זו מגבילה אותה במגוון המכשירים אותם יכולה הרשת להציע ללקוחותיה כאשר אין ביכולתה לשווק את מכשירי החברות Nokia ו- Ericsson הפופולאריים. הטכנולוגיה אינה מאפשרת שירותי נדידה לחו"ל, ומחייבת לקוחות המעוניינים בכך לקבל מהרשת מכשיר חלופי זמני טרם נסיעתם. כמו כן, הרשת אינה מהווה מתחרה בשירותי נדידה עבור תיירות נכנסת לארץ. שוק הנדידה מוערך על ידי החברה בכ- 400 מיליון ש"ח לשנה לצורך פיתוח והפצת מוצרים חדשים נדרש זמן רב יותר באופן יחסי למתחרות. בהתאם לכך, החלה פלאפון בהשקעה ברשת חדשה בטכנולוגיית,HSPA טכנולוגיה אשר מותאמת לטכנולוגיית,GSM המקובלת ברחבי העולם ואשר משמשת את מתחרות פלאפון, סלקום ופרטנר. ההשקעה צפויה לסייע לפלאפון בפתרון המגבלות המתוארות לעיל ולהגדיל את פוטנציאל הכנסותיה. סך הכל צפויה ההשקעה להגיע לכמיליארד ש"ח, מתוכם מתוכננת השקעה של כ- 600 מיליון ש"ח בשנת 2008 ופלאפון צופה פעילות מסחרית של הרשת במחצית השנייה של שנת רשת ה- HSPA צפויה לפעול במקביל לרשת ה- CDMA הקיימת של פלאפון. שינוי במבנה הארגוני של החברה במהלך השנים - שינתה החברה את המבנה הארגוני שלה במטרה להתאימו לפעילותה בשוק התחרותי באמצעות מיקוד בלקוח והשגת יעילות תפעולית ותהליכית. בחודש דצמבר חתמה החברה על הסכם קיבוצי מיוחד עם ארגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה המסדיר את יחסי העבודה בחברה לאחר העברת השליטה בחברה לאפ.סב.אר. בהסכם הוסכם, בין השאר, על מעבר ממבנה גיאוגרפי למבנה פונקציונאלי אשר יבוצע באופן הדרגתי במהלך שנתיים. במסגרת ההסכם שינתה החברה את הרכב העובדים שלה תוך הגדלת כוח האדם הלא קבוע של החברה וצמצום כמות העובדים הקבועים. לפי נתוני החברה, עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2008 פרשו מהחברה 951 עובדים קבועים (בשנת פרשו מהחברה 892 עובדים קבועים וגויסו 430 עובדים לא קבועים) וקיים פוטנציאל לפרישה של כ- 1,225 עובדים קבועים נוספים בין השנים נכון לחודש דצמבר שיעור העובדים הקבועים של החברה עומד על כ- 43.5%. כניסה לתוקף של תוכנית ניידות המספרים בתחילת חודש דצמבר נכנסה לתוקף תוכנית ניידות המספרים לפיה יהיו זכאים לקוחות שירותי הטלפוניה הנייחת והניידת לעבור בין הרשתות השונות ללא צורך בהחלפת מספר הטלפון. לדברי החברה, ניידות המספרים השפיעה בעיקר על תחום הטלפוניה הנייחת של החברה כאשר היא מעריכה כי איבדה בחודש דצמבר כ-- 15,000 20,000 מנויים קוויים. עם זאת, במגזר הטלפוניה הניידת לא גרמה ניידות המספרים עד כה לצמצום במספר לקוחות פלאפון. חלוקות דיבידנד בשנים - בשנים לא חילקה החברה דיבידנדים. במרץ החליט דירקטוריון החברה כי החלטות בדבר חלוקת דיבידנד תתקבלנה באופן ספציפי בהתאם לתוצאות הכספיות של החברה, מצבה הפיננסי ונסיבות ונתונים רלוונטיים אחרים. החלטה זו החליפה החלטות קודמות של הדירקטוריון בדבר מדיניות הדיבידנד. בשנים - חילקה החברה את מלוא הרווח הנקי שלה כדיבידנד והיא צפויה לעשות כן גם בשנת להלן ריכוז של חלוקות הדיבידנד של החברה בשנים -: < < < דוח מעקב שנתי 3

4 בזק: חלוקות דיבידנד בשנים - סכום שחולק (במיליוני ש"ח ( מועד חלוקה 1,200 אפריל 400 אוקטובר 300 ינואר 1,800 פברואר 760 אוקטובר 4,460 סה"כ ניתוח מגזרי הפעילות תקשורת פנים ארצית נייחת התרכזות בצמצום עלויות לאור הקיטון בצריכת שירותי התקשורת הנייחת במהלך השנים - סבלה החברה מהמשך מגמת הירידה בשימוש בקווי הטלפון הביתיים הנייחים ומעבר לשימוש בתקשורת ניידת ובשירותי מחשב. כמו כן, התגברה התחרות בשוק זה מצדה של הוט ונתח השוק של החברה ירד להערכתה בתחום התקשורת הנייחת מכ- 94% בשנת לכ- 85% בשנת. החברה ממשיכה להיות כפופה לרגולציית מחירים נוקשה המקשה עליה בהתאמת המחירים לתנאי השוק המשתנים. החברה נערכה להתמודדות עם מגמה זו באמצעות צמצום עלויות והתייעלות וזאת באמצעות צמצום כוח האדם, ובכלל זה צמצום העובדים הקבועים של החברה ומעבר לשימוש בעובדים לא קבועים. במהלך השנתיים האחרונות צומצם כוח האדם של החברה מכ- 8,100 עובדים לכ- 7,600 עובדים, כאשר שיעור העובדים הקבועים של החברה מכלל העובדים צומצם גם הוא מכ- 49.2% לכ- 43.5% כאשר בכוונת החברה להמשיך במגמה זו בשנים הקרובות. להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום התקשורת הפנים ארצית הנייחת של החברה בשנים 2005-: ,893 2, % 939 2,848 21, ,799 2, % 746 2,808 20, ,713 2, % 1,279 2,761 19, במיליוני ש"ח הכנסות EBITDA % EBITDA רווח תפעולי מס' קווי מנוי פעילים בסוף השנה (באלפים) סה"כ דקות שימוש בארץ (יוצא ונכנס, במיליונים) הכנסה חודשית ממוצעת לקו (בש"ח) (ARPL) גם בשנים - המשיכה פעילות החברה במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת להוות את מקור ההכנסות העיקרי של החברה, ואולם נמשכה השחיקה בהכנסות החברה ממגזר זה בשיעור של כ- 3.1% כתוצאה מירידה בדמי הקישוריות לרשתות הסלולריות, מהפחתת תעריפים בחודשים יולי ויוני וכן מהתגברות התחרות, הן באופן ישיר מצד הוט טלקום בע"מ ("הוט") והן באופן עקיף מצד החברות הסלולריות, אשר המשיכו לנגוס בנתח השיחות של החברה. כל אלה הובילו לירידה בתנועת השיחות של החברה. < < < דוח מעקב שנתי

5 בזק: מספר קווים נייחים פעילים - (באלפים) 2,900 2,850 2,800 2,831 2,822 2,813 2,808 2,797 2,778 2,767 2,761 2,750 2,700 2,650 Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- בזק: הכנסה חודשית ממוצעת לקו - (בש"ח) Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- השחיקה בהכנסות מותנה על ידי עלייה של כ- 8.0% במספר קווי ה- ADSL לכ- 963,000 ועלייה של כ- 1.9% ב- ARPU לקו ADSL בשנת. הגידול במספר קווי ה- ADSL הינו על אף שלחברה, בניגוד להוט, לא קיימת אפשרות להציע שירות זה במסגרת חבילת תקשורת כוללת. עיקר הכנסות החברה ממגזר זה ממשיכות לנבוע מתחום הטלפוניה אשר נשחק מעט כאשר על חשבונו התחזק תחום האינטרנט. הגידול ב- ARPU לקו ADSL נבע מהגדלת רוחב הפס המוצע על ידי החברה ושירותים נוספים המוצעים על ידה. החברה הקטינה את ההשקעות ברכוש קבוע (CAPEX) במגזר זה מכ- 815 מיליון ש"ח בשנת 2005 לכ- 578 וכ- 504 מיליון ש"ח, בהתאמה, בשנים ו-. < < < דוח מעקב שנתי 5

6 רדיו טלפון נייד להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום הרדיו טלפון נייד של החברה בשנים 2005-: במיליוני ש"ח הכנסות EBITDA % EBITDA רווח (הפסד) תפעולי מס' מנויים לסוף תקופה (באלפים) גידול במס' מנויים (באלפים) ממוצע דקות שימוש למנוי (MOU) בחודש הכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ARPU) (בש"ח) ,428 1, % 591 2, ,478 1, % 701 2, ,684 1, % 805 2, בין השנים רשמה פלאפון גידול של כ- 5.8% בהכנסותיה, אשר עיקרו בשנת. כמו כן, נרשם בתקופה זו שיפור ברווחיות החברה ושיעור ה- EBITDA הגיע בשנת לכ- 27.4%, לעומת כ- 23.1% בשנת עם זאת, שיעורי ה- EBITDA של פלאפון ממשיכים להיות נמוכים משל מתחרותיה, סלקום ופרטנר, אשר רשמו שיעורי EBITDA של כ- 36.6% וכ- 33.0%, בהתאמה, בשנת. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) של פלאפון נמצאת במגמת ירידה, בהשוואה ל- ARPU האחרונות בעיקר בשל רגולציית התעריפים בתחום התקשורת, ועמדה בשנת על כ- 131 ש"ח של כ- 150 את הוצאות ה- CAPEX ש"ח וכ- 158 ש"ח בשנה לסלקום ופרטנר, והן הסתכמו בשנים ו- בהתאמה. בכ- 354 וכ- 381 פלאפון צמצמה מיליון ש"ח, בשנתיים בהתאמה, בהשוואה לכ- 556 מיליון ש"ח בשנת לפלאפון תזרים מזומנים חופשי (FCF) בשנת של כ- 873 מיליון ש"ח, אשר יאפשר לה לממן את ההשקעה ברשת ה- HSPA ללא מינוף. תקשורת בינ"ל, שירותי גישה לאינטרנט ונס"ר בזק בינ"ל שמרה על נתח השוק שלה על אף מיזוגים משמעותיים שחלו בקרב מתחרות במהלך השנים - שמרה בזק בינ"ל על מעמדה במגזר התקשורת הבינ"ל ואף חיזקה אותו, כאשר נכון לסוף שנת 2005 עמד נתח השוק שלה על כ- 35%, בשנת גדל נתח שוק זה לכ- 38% ובשנת נשחק קלות לכ- 37%. בזק בינ"ל הצליחה לשמור על נתח השוק על אף מיזוגים שחלו בקרב מתחרות החברה במגזר פעילות זה מיזוגן של החברות ברק ונטוויז'ן לחברת נטוויז'ן 013 ברק ומיזוגן של החברות קווי זהב ואינטרנט זהב לחברת 012 סמייל. בזק בינ"ל ממקדת כיום מאמצים בחדירה לתחום הארגונים ומכירה של חבילות אינטגרטיביות של פתרונות תקשורת הכוללים שירותי Hosting,Data (שירותי אירוח שרתים ואתרי אינטרנט) ושירותי תחזוקה ותמיכה טכנית לרשתות. בחודש פברואר השלימה החברה את מיזוגן המלא של בזק בינ"ל ובזק,Call והחל ממועד זה החלה בזק בינ"ל לספק שירותי נס"ר. בזק בינ"ל נערכת לשנת 2008 מתוך מודעות למגמות הבאות החלות בשוק: מיתון בקצב הצמיחה של האינטרנט המהיר לעומת שנים קודמות. השקת מהירויות גלישה גבוהות יותר על ידי חברות התשתית ומעבר של לקוחות למהירויות אלו. מגמה של לקוחות לרכישת שירותי ערך מוסף. חשיבות רבה לנושא המחיר עבור הלקוח. התחזקות מגמת מכירת חבילות משולבות (Bundle) המחזקת את השפעת ספקי התשתית על השוק < < < דוח מעקב שנתי

7 התוכנית האסטרטגית של בזק בינ"ל לעתיד הקרוב כוללת חיזוק מעמדה והגדלת נתח השוק שלה באמצעות התבססות על המיזוג בין בזק בינ"ל ובזקכל, הגדלת ה- ARPU מלקוחות באמצעות הגדלת רוחב פס הגלישה והשקת שירותי ערך מוסף חדשים נוספים, החדרת מוצרים חדשים לשוק, כדוגמת החבילות האינטגרטיביות כמתואר לעיל, VoIP ופעילויות בינ"ל, ורכישת פעילויות נוספות. להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום התקשורת הבינ"ל, שירותי הגישה לאינטרנט ונס"ר של החברה בשנים 2005-: % , % , % 91 8 במיליוני ש"ח הכנסות רווח גולמי רווח תפעולי EBITDA % EBITDA CAPEX FCF ש"ח. בזק בינ"ל רשמה גידולים נאים בהכנסות בשנים ו- של כ- 25.3% וכ- 27.7%, בהתאמה ושיפור ברווח. במהלך שנת ביצעה בזק בינ"ל השקעות גבוהות יחסית (בעיקר בהגדלת רוחב פס הגלישה) ושילמה מקדמות מס הכנסה בגין שנת המס בסך של כ מיליון ש"ח אשר פגעו באופן משמעותי ב- FCF שלה שצנח לכ- 8 מיליון ש"ח בלבד. נכון לסוף שנת לבזק בינ"ל אין כל התחייבויות לבנקים והיא אינה מנצלת את קו האשראי שאושר לה. מקור המימון של בזק בינ"ל בשנתיים האחרונות הינו תזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת. במהלך ינואר פרעה בזק בינ"ל הלוואות On-Call שהעמידו מספר בנקים לבזקכל בסך של כ מיליון ש"ח. במהלך שנת פרעה בזק בינ"ל את כל יתרת ההלוואות לזמן ארוך שהתקבלו על ידי בזק בינ"ל מבנקים בסך של כ מיליון טלוויזיה רב-ערוצית הפרעות בשידורים במהלך חודש ספטמבר הובילו להטבה חד-פעמית למנויים במהלך חודש ספטמבר סבלה החברה מהפרעות בשידוריה, בעיקר באזור צפון הארץ ומישור החוף, מסיבות שאינן תלויות בה. כפיצוי למנוייה פתחה יס את כל ערוצי השידור שלה אשר משווקים בתשלום נוסף בחינם לכלל מנוייה לתקופה של שלושה חודשים החל מאמצע אוקטובר. הפיצוי וההוצאות שספגה יס בגינו פגעו בתוצאותיה הכספיות של יס בשנת. שמירה על נתח שוק יציב יס המשיכה לשמור על נתח שוק יציב של כ- 37% מכלל מנויי הכבלים והלווין בישראל בשנת, נתח שוק דומה לנתח השוק שלה בשנת. בשנים - חל גידול מתון יחסית במספר מנויי יס לאחר שיעורי גידול גבוהים בשנות פעילותה הראשונות של יס. < < < דוח מעקב שנתי 7

8 כ( כ( להלן נתונים ביחס לגידול במספר מנויי יס: 9, % 18, % גידול במספר המנויים שיעור צמיחה יס רשמה גם לאורך השנים האחרונות גידול מתון בנתוני ה- ARPU אשר נבלם ברבעון הרביעי של שנת בעקבות הפיצוי שהעניקה יס ללקוחותיה בעקבות ההפרעות בשידורים במתואר לעיל. התחרות בענף שידורי הכבלים והלווין ממשיכה להתקיים בין יס להוט בלבד ומתמקדת כיום בעיקר בתוכן השידורים, בחבילות הערוצים המוצעות, במחירי הערוצים והחבילות ובהצעת שירותים נוספים, כגון שירותי VOD המוצעים על ידי הוט בלבד, שידורי,HD מפענחי (Personal Video Recorder) PVR וכו'. בתחום מפענחי ה- PVR חיזקה יס את בסיס לקוחותיה בשנים האחרונות והוא עומד נכון לסוף שנת על כ- 100,000 מנויים. יס פועלת לרכישת תכנים איכותיים על מנת לבדל עצמה מהוט ופתיחת ערוצי תוכן חדשים. כמו כן, פועלת יס למינוף תכני השידור שלה לערוצי הפצה נוספים, כגון השוק הסלולארי ושוק האינטרנט. בנוסף, אם וכאשר יאפשר זאת הרגולטור תפעל יס להרחבת סל המוצרים המוצע למנוייה ושיווק חבילת תקשורת שתכיל בנוסף לשירותי השידור גם שירותי טלפוניה, תשתית ואספקת אינטרנט. להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום הרדיו טלפון נייד של החברה בשנים 2005-: במיליוני ש"ח הכנסות EBITDA % EBITDA רווח (הפסד) תפעולי מס' מנויים לסוף תקופה (באלפים) גידול במס' מנויים (באלפים) שיעור גידול שנתי במס' המנויים , % % 1, % % 1, % % הכנסות יס צמחו במהלך השנים ו- בכ- 10.9% ובכ- 4.6%, בהתאמה. במקביל שיפרה יס את הרווחיות שלה כאשר ה- EBITDA צמח מכ- 218 מיליון ש"ח בשנת % מההכנסות) לכ- 329 מיליון ש"ח בשנת 17.8% מההכנסות). יס רשמה גידול בהוצאות ה- CAPEX בשנת לכ- 255 מיליון מכ- 186 מיליון ש"ח בשנת, בעיקר בגלל ההתמקדות בפיתוח תחום מפענחי ה- PVR,("yes max") אשר גרמו לה לתזרים חופשי שלילי של כ- 5 מיליון ש"ח בשנת. < < < דוח מעקב שנתי

9 בזק (מאוחד) דוח רווח והפסד החל משנת עורכת החברה את דוחותיה בהתאם לתקני החשבונאות הבינלאומיים.IFRS בזק (מאוחד) עיקרי דוח רווח והפסד במיליוני ש"ח הכנסות רווח תפעולי הוצאות מימון נטו מסים רווח נקי FY ,925 1, FY- 12,232 1, FY- 12,400 2, ,361 הכנסות החברה בשנים ו- צמחו בשיעורים מתונים יחסית של כ- 2.6% וכ- 1.4%, בהתאמה, ונבעו בעיקר מגידול בהכנסות פלאפון וכן גידול מסוים בהכנסות בזק בינ"ל, אשר חיפו על המשך שחיקה בהכנסות מגזר התקשורת הנייחת. הרווח התפעולי של החברה גדל באופן משמעותי בשנת (גידול של כ- 771 מיליון ש"ח), בעיקר כתוצאה מקיטון של כ- 211 מיליון ש"ח בהשוואה לשנת בהוצאות שכר עבודה, אשר נבע מהוצאות בסך כ- 287 מיליון ש"ח בגין חלוקת אופציות עובדים אשר נרשמו בשנת במגזר תקשורת הנתונים הנייחת. החסכון שנבע מפרישה מוקדמת של עובדים במגזר זה קוזז בשל העלאות שכר בכל המגזרים. בנוסף, חלה ירידה בהוצאות הפחת של החברה ובהוצאות ההפעלה וכלליות. הוצאות המימון נטו של החברה קטנו בשנת בכ- 29 מיליון ש"ח, בעיקר בשל ירידה בהוצאות המימון במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית. תזרימי מזומנים הגידול ברווח בשנת תרם לגידול ב- FFO של החברה לכ- 4.1 מיליארד ש"ח מכ- 3.7 מיליארד ש"ח בשנת. הון חוזר שלילי בשנת כתוצאה ממימון הגידול ביתרת הלקוחות וגידול תזרימי בהטבות לעובדים גרם לירידה בתזרים הכולל מפעילות שוטפת והוא הסתכם בשנת בכ- 3.4 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ- 3.8 מיליארד ש"ח בשנת. בזק (מאוחד): תזרימי מזומנים ,562 3,461 3,347 3,830 (1,477) - 1, ,593 3,738 3,816 3,703 (953) (1,600) 1, ,592 4,196 3,377 4,078 (973) (2,860) (456) באלפי ש"ח מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לז"ק EBITDA CFO FFO CAPEX DIV FCF < < < דוח מעקב שנתי 9

10 מאזן ,159 2,403 2,115 7,223 7,246 2,611 1,078 12,165 3,161 1, ,606 4, ,727 6,055 19,388 תמצית מאזן מזומנים ושווי מזומנים השקעות והלוואות, לרבות נגזרים לקוחות סה"כ נכסים שוטפים רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים נכסי מס נדחים סה"כ נכסים קבועים הלוואות ואשראי ספקים זכאים אחרים לרבות נגזרים סה"כ התחייבויות שוטפות אג"ח התחייבויות לתאגידים בנקאיים סה"כ התחייבויות לזמן ארוך הון עצמי סה"כ התחייבויות והון בזק (מאוחד): תמצית מאזן מאוחד , ,065 6,294 6,492 2, ,251 3,637 1, ,508 3, ,846 5,191 17, , ,403 4,716 6,064 2, ,440 1,913 1, ,392 4, ,592 4,172 15,156 בסך מאזן החברה לשנת נרשמה ירידה לכ מיליארד ש"ח מכ מיליארד ש"ח בשנת. עיקר הירידה נבעה ממגזר תקשורת הפנים הנייחת בו חלה ירידה ביתרות המזומנים ומומשו נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר אשר שמשו בעיקרם לחלוקת דיבידנד. בנוסף, חלה ירידה בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה מפער בין הוצאות הפחת להשקעה שבוצעה במהלך שנת. הירידה בסך נכסי החברה מותנה על ידי עלייה ביתרת הלקוחות שנגרמה בשל עיכוב בהפקת חשבוניות ללקוחות. נכסי החברה ממומנים בעיקר באמצעות אג"ח, אשראי בנקאי לזמן קצר ויתרת ספקים. במהלך שנת פרעה החברה אג"ח בסך של כ- 1.7 מיליארד ש"ח במגזר תקשורת הפנים ארצית הנייחת וכן פרעה הלוואות ואג"ח במגזר הרט"ן. כמו כן, חל קיטון במהלך שנת בהתחייבויות החברה במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית ונפרעו בפירעון מוקדם הלוואות במגזר התקשורת הבינ"ל, שירותי אינטרנט ונס"ר. הקיטון בחוב קוזז בחלקו על ידי מכירת אג"ח בהיקף של כ- 1.2 מיליארד ש"ח לגופים מוסדיים במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת והנפקת אג"ח בהיקף של כ- 614 מיליון ש"ח במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית. < < < דוח מעקב שנתי

11 יחסי כיסוי יחסי הכיסוי של החברה נותרו מהירים בשנה החולפת. חוב פיננסי של החברה נפרע בשנה האחרונה באמצעות יתרות נזילות. הגידול ברווח הנקי של החברה מימן חלוקה מקסימלית של דיבידנד לבעלי המניות חוב ל- EBITDA חוב נטו ל- EBITDA חוב ל- FFO חוב נטו ל- FFO חוב ל- FCF חוב נטו ל- FCF חוב ל-( FFO-CAPEX ) חוב נטו ל-( FFO-CAPEX ) בזק (מאוחד): יחסי כיסוי שלילי * שלילי * * FCF שלילי. אופק הדירוג גורמים אשר עשויים לשפר את הדירוג שמירה על יחס כיסוי פרמננטי של חוב ל- EBITDA אשר לא יעלה על 1.5. גורמים העלולים לפגוע בדירוג הרעה באיתנות הפיננסית, בנזילות וביחסי הכיסוי של החברה. ירידת מדרגה ברמת נזילות החברה וביכולתה לשרת את חובותיה הפיננסיים, כתוצאה מהגדלת החשיפה לתחום הסלולר, הזרמות הון נוספות לחברת יס במקביל לפתיחת שוק התקשורת הנייחת לתחרות ועוד. אובדן מהותי של נתחי שוק בתחום התקשורת הנייחת והניידת עם התגברות התחרות. חריגה מהותית מהיקף ההשקעות המשוערך הדרוש לתמיכה ביס. אודות החברה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות בנות כלולות שלה הינה ספקית עיקרית של שירותי תקשורת במדינת ישראל הכוללים בעיקר שירותי טלפון פנים-ארציים ובינלאומיים, שירותי רדיו-טלפון נייד (רט"ן), שירותי תקשורת נתונים, שירותי אינטרנט ואינטרנט מהיר, שירותי טלוויזיה רב-ערוצית באמצעות לווין וכן שירותי תשתית. < < < דוח מעקב שנתי 11

12 היסטוריית דירוגים Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 06/04 12/04 06/05 12/05 06/06 12/06 06/07 12/07 < < < דוח מעקב שנתי

13 סולם דירוג התחייבויות Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C דרגת השקעה דרגת השקעה ספקולטיבית התחייבויות המדורגות בדירוג Aaa הן, על פי שיפוטה של מידרוג, מהאיכות הטובה ביותר וכרוכות בסיכון אשראי מינימלי. התחייבויות המדורגות בדירוג Aa הן, על פי שיפוטה של מידרוג, מאיכות גבוהה, וכרוכות בסיכון אשראי נמוך מאד. התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה האמצעית, וכרוכות בסיכון אשראי נמוך. התחייבויות המדורגות בדירוג Baa כרוכות בסיכון אשראי מתון. הן נחשבות כהתחייבויות בדרגה בינונית, וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים מסוימים. התחייבויות המדורגות בדירוג Ba הן, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלות אלמנטים ספקולטיביים, וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי. התחייבויות המדורגות בדירוג B נחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות, וכרוכות בסיכון אשראי גבוה. התחייבויות המדורגות בדירוג Caa הן, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלות מעמד חלש וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד. התחייבויות המדורגות בדירוג Ca הן ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות פרעון או קרובות לכך, עם סיכויים כלשהם לפדיון של קרן וריבית. התחייבויות המדורגות בדירוג C הן בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של חדלות פרעון, עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית. מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 2 1, ו- 3 בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ- Aa ועד.Caa המשתנה '1' מציין שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '2' מציין שהיא נמצא באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה '3' מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלו, המצוינת באותיות. < < < דוח מעקב שנתי 13

14 דוח מספר: CTB M מידרוג בע"מ, מגדל המילניום רח' הארבעה 17 תל-אביב טלפון, פקס, כל הזכויות שמורות למידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג") 2008 מסמך זה, לרבות פיסקה זו, הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב. לצלם, לשנות, כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים. מידרוג אינה בודקת באופן עצמאי את נכונותו, שלמותו, התאמתו, דיוקו או אמיתותו של המידע (להלן: "המידע") שנמסר לה והיא מסתמכת על המידע שנמסר לה לצורך קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת. הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו:. הדירוגים המתבצעים על ידי מידרוג ה םנ בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם מהווים המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים. אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך, ואין להתייחס אליהם בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים. דירוגי מידרוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר, כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון. כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו, ובהתאם, כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ערב, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, לרכוש או למכור. דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים לצרכיו של משקיע מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות, עם הדין או עם כל עניין מקצועי אחר. מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוג, התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג. מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס אינבסטורס סרויס לטד.(. Ltd (Moody's Investors Service (להלן: "מודי'ס"), שלה 51% במידרוג. יחד עם זאת, הליכי הדירוג של מידרוג הנם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי'ס, ואינם כפופים לאישורה של מודי'ס. בו בזמן שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי'ס, למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית. למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה, הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר מידרוג.

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc בזק תקשורת 5.4 קניה מחיר יעד רבעון רביעי 2004 - איכזב בתוצאותיו 5.9 (ללא שינוי) 2006E 2005E 2004 2003 2002 2001 2000 10,753 10,881 9,270 7,981 8,079 8,518 8,903 הכנסות מכירות (מ' ( 827 530 621-438 -913

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E9E5E5E75FE4F8EEE8E9F7>

<4D F736F F D20E3E9E5E5E75FE4F8EEE8E9F7> U תל אביב, 10 באפריל 2013 לכבוד: מחזיקי אגרות החוב (סדרה 5) של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ג.א.נ., הנדון: חלוקות דיבידנד על ידי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן למחזיקי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

Microsoft Word - מעריב ברנע 2008.doc

Microsoft Word - מעריב ברנע 2008.doc דוח תקופתי לשנת 2008 תוכן עניינים א. תיאור עסקי התאגיד ב. דוח הדירקטוריון ג. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2008 ד. פרטים נוספים על התאגיד א 2 פרק 1 תיאור עסקי התאגיד תוכן עניינים: סעיף נושא עמוד תיאור התפתחות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד