<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>"

תמליל

1 לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010

2

3 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון נתונים כלליים והתפתחויות בעולם ובמשק... תיאור הפעילות העסקית... התפתחות ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למס... רווחיות מגזרי הפעילות בחברה... התפתחות הנכסים וההתחייבויות... אמצעים הוניים... פעילות חברות מוחזקות... מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים... גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים... חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי... הסכמים מהותיים... תביעות משפטיות... מגבלות ופיקוח בקשר עם כרטיסי אשראי... החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם... באזל II מסגרת עבודה למדידה והלימות הון... הערכת בקרות ונהלים... סקירת הנהלה תוספת א': שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד הצהרת המנהל הכללי... הצהרת המשנה למנהל הכללי, מנהל אגף כספים... דוחות כספיים דוח סקירה של רואי החשבון... תמצית מאזנים ביניים מאוחדים... תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים... תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון העצמי... תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים... ביאורים לדוחות הכספייםביניים...

4

5 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2010

6

7 דוח הדירקטוריון הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של לאומי קארד בע"מ למחצית השנה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2010 אושרו בישיבת הדירקטוריון של החברה שהתקיימה ביום 16 באוגוסט דוחות כספיים אלו נערכו על פי אותם כללי חשבונאות לפיהם נערכו הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2009 והם ערוכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים. נתונים כלליים והתפתחויות בעולם ובמשק במחצית הראשונה של השנה התרבו הסימנים לשיפור בפעילות הכלכלית העולמית. קרן המטבע הבינלאומית,(IMF) עדכנה בחודש יולי 2010, את תחזיתה לצמיחה העולמית לשנת 2010 כלפי מעלה וזאת בנוסף לעדכון התחזית החיובית שפרסמה בחודש אפריל על פי התחזיות המעודכנות של הקרן, הצמיחה בארה"ב ובאזור האירו תהיה בשנת 2010 בשיעורים של 3.3% ו 1.0%, בהתאמה, לעומת צמיחה שלילית של (2.4%) ו (4.1%), בהתאמה, בשנת בחודש פברואר 2010 התרבו בשווקים הפיננסיים החששות באשר למצבן הכלכלי של מספר מדינות אירופאיות, בפרט, יוון, פורטוגל, ספרד ואירלנד. זאת, בעיקר על רקע גירעונותיהן התקציביים הגדולים והעלייה הניכרת בחוב הממשלתי, בשל המשבר הפיננסי. בחודש מאי 2010 הוסכם בין מדינות האיחוד האירופי, קרן המטבע הבינלאומית ונציבות האירופית על תוכניות סיוע לגוש האירו בהיקף של 750 מיליארד אירו. במחצית הראשונה של שנת 2010 צמח המשק הישראלי בהשוואה למחצית השנייה של שנת עם זאת, ברבעון השני של השנה נרשמה האטה בפעילות הכלכלית וקצב הצמיחה בהשוואה לרבעון הראשון של זאת, בעיקר על רקע האטה בקצב ההתרחבות של היצוא. שער החליפין של השקל פוחת בתקופת הדוח מול הדולר, אך התחזק מאד מול האירו, בעיקר עקב החלשות האירו בעולם. מדד המחירים לצרכן עלה בחודשים ינואריוני ב 0.7% ובנק ישראל המשיך בתקופה זו בתהליך הדרגתי של העלאת הריבית מתוך כוונה להחזירה לרמה ההולמת את מצב המשק. כך, הריבית אשר הגיעה בחודש דצמבר 2009 ל 1.0% הועלתה בהדרגה ובחודש אוגוסט 2010 עמדה על 1.75%. במאי, 2010, הודיע ארגון ה OECD, כי הוא מזמין את ישראל להצטרף לשורותיו. בהודעה צוינה יכולתה של ישראל לתרום לארגון בתחומי המדע והטכנולוגיה בהם לישראל הישגים משמעותיים. תוצר הסקטור העסקי, התרחב במחצית הראשונה של שנת 2010 בהשוואה למחצית השנייה של שנת יחד עם זאת, ברבעון השני של השנה, בהשוואה לקודמו, נרשמה בקצב הצמיחה האטה מסוימת לעומת הרבעון הראשון. יש בכך ביטוי להמשך ההתאוששות בפעילות העסקית במשק, אם כי, בשיעור מתון בהשוואה לתקופה שקדמה למשבר הפיננסי העולמי. סקר החברות של בנק ישראל, המבוסס על תשובות של יותר מ 500 חברות בענפי המשק השונים, לשאלות על יכולתן להרחיב את הפעילות הכלכלית, הצביע אף הוא על מגמה דומה. לפי סקר זה, ברבעון השני של 2010 המשיכה הפעילות העסקית להתרחב, אם כי, בשיעור מתון יותר יחסית לרבעון הקודם והיא התמקדה בעיקר בשוק המקומי ופחות ביצוא. הענף היחיד אשר בלט בחולשתו היה ענף הבניה. באשר לרבעון השלישי, צופה הסקר התרחבות נוספת בפעילות, אף כי בענפי התעשייה, הבניה ושירותי הייטק, גדלה הסבירות להתמתנות ההתרחבות בפעילות. מקורות הנתונים לסקירה: פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל ומשרד האוצר. () 7

8 דוח הדירקטוריון תיאור הפעילות העסקית מגזר הנפקה פעילות מגזר זה מתמקדת בהנפקה ותפעול כרטיסי אשראי, מתן שירותים ופתרונות פיננסיים למחזיקי כרטיס. לאומי קארד מספקת שירותי הנפקה ותפעול כרטיסי חיוב ללקוחותיה (מחזיקי כרטיס): לאומי קארד מנפיקה כרטיסי אשראי ללקוחותיה ומאפשרת להם לשלם באמצעות כרטיסי האשראי שלה בכל בתי העסק בארץ ובעולם המכבדים את המותגים אותם מנפיקה החברה. ההכנסות של לאומי קארד ממחזיקי הכרטיס נובעות מעמלות תפעוליות שנגבות ישירות ממחזיקי הכרטיס ועמלות מנפיק שנגבות מחברות כרטיסי האשראי והארגונים הבינלאומיים. כמו כן נגבות ממחזיקי הכרטיס ריביות על עסקאות ומוצרי אשראי..1.2 פעילות ההנפקה של לאומי קארד מחולקת בין שני פלחי לקוחות: כרטיסים בנקאיים כרטיסים שלאומי קארד הנפיקה במשותף עם בנק לאומי ללקוחות בנק לאומי ועם בנק ערבי ישראלי ללקוחות בנק ערבי ישראלי. בפעילות של לקוחות הבנק סיכון האשראי הוא על הבנק. כרטיסים חוץ בנקאיים כרטיסים שלאומי קארד הנפיקה ללקוחות כל הבנקים, בחלקם, בשיתוף פעולה עם גורמים עסקיים. ברובה של פעילות הלקוחות החוץ בנקאיים סיכון האשראי הוא על לאומי קארד. אישור הנפקת כרטיסים ללקוחות וקביעת גובה מסגרות האשראי מבוצעים באמצעות מערכות credit scoring שפותחו להערכת סיכון הלקוחות. בחלק מפעילות הלקוחות החוץ בנקאיים סיכון האשראי הוא באחריות צד ג' (במהלך תקופת הדוח פעילות זו אינה מהותית). הגדרות: כרטיסים תקפים כרטיסים מונפקים תקינים בידי לקוחות לא כולל חסומים. כרטיסים פעילים כרטיסים שביצעו לפחות עסקה אחת במהלך הרבעון האחרון. מחזור הנפקה מחזור עסקאות בגין כרטיסי אשראי במהלך התקופה ללא משיכות מזומנים ובניכוי ביטולי עסקאות. מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 30 ביוני 2010 (באלפים): כרטיסים פעילים כרטיסים לא פעילים סך הכל 1, , כרטיסים בנקאיים כרטיסים חוץ בנקאיים 1, ,540 סך הכל מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 31 בדצמבר 2009 (באלפים): כרטיסים פעילים כרטיסים לא פעילים סך הכל 1, , כרטיסים בנקאיים כרטיסים חוץ בנקאיים 1, ,481 סך הכל 8

9 דוח הדירקטוריון מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 30 ביוני 2009 (באלפים): כרטיסים פעילים כרטיסים לא פעילים סך הכל 1, , כרטיסים בנקאיים כרטיסים חוץ בנקאיים 1, ,414 סך הכל מחזור הנפקה (ב): לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ,297 9,126 16,394 4,148 17,356 5,416 8,363 2,240 8,636 2,739 כרטיסים בנקאיים כרטיסים חוץ בנקאיים 43,423 20,542 22,772 10,603 11,375 סך הכל מגזר סליקה במגזר זה כלולות הפעילויות הבאות:.1.2 שירותי סליקה הבטחת תשלום כנגד שוברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלה שנגבית מבית העסק. פתרונות פיננסים מוצרי אשראי המוצעים לבתי העסק במסגרת פעילות הסליקה כגון: הלוואות, ניכיונות ומקדמות..1.2 בתי העסק נחלקים לפלחים עיקריים כדלקמן: מגזר הקמעונאות במגזר זה מוגדרים בתי עסק אשר המחזור החודשי שלהם עד 500 אלפי ש"ח. מגזר הרשתות ומגזר האסטרטגיים במגזרים אלה מוגדרים בתי עסק אשר המחזור החודשי שלהם גבוה מ 500 אלפי ש"ח. 9

10 דוח הדירקטוריון התפתחות ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למס הרווח הנקי הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 72 מיליון ש"ח בהשוואה ל 68 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 6%. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 38 מיליון ש"ח בהשוואה ל 36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 6%. סך כל ההכנסות הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 420 מיליון ש"ח בהשוואה ל 403 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 4%. סך ההכנסות ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 213 מיליון ש"ח בהשוואה ל 208 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 2%. להלן פירוט הגידול בהכנסות: הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 359 מיליון ש"ח בהשוואה ל 336 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 7%. סך ההכנסות מעיסקאות בכרטיסי אשראי הסתכם ברבעון השני של שנת בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 6% ב 181 מיליון ש"ח בהשוואה ל 171 מיליון ש"ח ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי כוללות בעיקר עמלות סליקה והכנסות אחרות מבתי עסק בניכוי עמלות למנפיקים אחרים וכן עמלות מנפיק ועמלות שרות בגין פעילות מחזיקי כרטיס. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהרחבת היקף הפעילות בהנפקה ובסליקה. הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 61 מיליון ש"ח בהשוואה ל 60 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 2%. הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון השני של שנת 2010 ב 32 מיליון ש"ח בהשוואה ל 30 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 7%. הגידול ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים מוסבר בעיקר על ידי הגידול בפעילות אשראי למחזיקי כרטיס. סך כל ההוצאות הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 321 מיליון ש"ח בהשוואה ל 309 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 4%. ההוצאות בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 מהוות כ 76% מסך כל ההכנסות, בהשוואה ל 77% בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההוצאות ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 161 מיליון ש"ח בהשוואה ל 158 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 2%. 10

11 דוח הדירקטוריון להלן פירוט הגידול בהוצאות: הוצאות הפרשה לחובות מסופקים הסתכמו בששת החודשים של שנת 2010 ב 14 מיליון ש"ח, בדומה לתקופה מקבילה אשתקד. סך הוצאות הפרשה לחובות מסופקים ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 7 מיליון ש"ח בהשוואה ל 6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפרשות מבוצעות כתוצאה מכשלי גביה ממחזיקי כרטיס חוץ בנקאיים ומכשלי גביה מבתי עסק. סכום ההוצאה כולל הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק וכן הפרשה קבוצתית אשר מבוססת על אומדן ומשקפת, על פי הערכת ההנהלה, את הסיכונים העתידיים בגין יתרות מחזיקי כרטיס שעדיין לא חויבו. הוצאות תפעול הסתכמו בששת החודשים של שנת 2010 ב 165 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 167 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד קיטון של כ 1%. סך הוצאות תפעול ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 81 מיליון ש"ח בהשוואה ל 86 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד קיטון של כ 6%. הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בששת החודשים של שנת 2010 ב 83 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 75 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 11%. סך הוצאות מכירה ושיווק ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 42 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 39 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 8%. עיקר הגידול בהוצאות מכירה ושיווק נובע מעלויות שימור וגיוס לקוחות וכן משיווק מוצרי אשראי. הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בששת החודשים של שנת 2010 ב 20 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 17 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 18%. סך הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 11 מיליון ש"ח בהשוואה ל 9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 22%. תשלומים לבנקים הסתכמו בששת החודשים של שנת 2010 ב 39 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 8%. סך תשלומים לבנקים ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 20 מיליון ש"ח בהשוואה ל 18 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 11%. הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים בששת החודשים הראשונים של שנת בתקופה המקבילה אשתקד גידול בשיעור של כ 5% הסתכם ב 99 מיליון בהשוואה ל 94 מיליון ש"ח הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 52 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 50 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 4%. 11

12 דוח הדירקטוריון ההפרשה למיסים הסתכמה בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 27 מיליון ש"ח בהשוואה ל 26 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ 4%. ההפרשה למיסים ברבעון השני של שנת 2010 הסתכמה ב 14 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. השיעור האפקטיבי של ההפרשה למס בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 היה 27% בהשוואה ל 28% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המס הסטטוטורי בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 הוא 25% לעומת 26% בתקופה המקבילה אשתקד. (בחברות הבנות שהינן מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975, שיעור המס הסטטוטורי בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 הינו 35.3% לעומת 36.2% בשנת 2009). הרווח הנקי הבסיסי למניה הגיע בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ל 2.88 ש"ח, בהשוואה ל 2.72 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי הבסיסי למניה הגיע ברבעון השני של שנת 2010 ל 1.52 ש"ח, בהשוואה ל 1.44 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור התשואה להון בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 במונחים שנתיים מסתכם ב 17%, בהשוואה ל 19% בתקופה המקבילה אשתקד. ההון הממוצע לצורך חישוב שעור התשואה על ההון חושב על בסיס הון ממוצע חודשי לתקופה. רווחיות מגזרי הפעילות בחברה לצורך מדידת הרווחיות ותמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים נעזרת הנהלת החברה במדידה פיננסית המבוססת בחלקה על הנחות יסוד ואומדנים לפי הפירוט הבא: ההכנסות מהפעילות העסקית מיוחסות באופן ספציפי למגזרי הסליקה וההנפקה. ההוצאות הישירות המשתנות (שהיקפן תלוי בהיקף מחזורי הפעילות במגזרים) מיוחסות באופן ספציפי. ההוצאות הישירות הקבועות מיוחסות בחלקן באופן ספציפי ובחלקן האחר בהתאם לשימוש באומדנים ביחס להיקפי הפעילות של המגזרים לפי הערכת ההנהלה. העמסתן של ההוצאות העקיפות נעשית גם היא על פי אומדנים לפי הערכת ההנהלה. מגזר ההנפקה סך ההכנסות במגזר ההנפקה הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 355 מיליון ש"ח לעומת 338 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות ברבעון השני של שנת 2010 מסתכם ב 181 מיליון ש"ח לעומת 176 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במגזר ההנפקה הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 70 מיליון ש"ח לעומת 66 מיליון ש"ח בתקופההמקבילה אשתקד. הרווח הנקי במגזר ההנפקה ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 37 מיליון ש"ח לעומת 35 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מגזר סליקה סך ההכנסות במגזר הסליקה הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 65 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות ברבעון השני של שנת 2010 הסתכמו ב 32 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במגזר הסליקה הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 2 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במגזר הסליקה ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ב 1 מיליון ש"ח בדומה לתקופה מקבילה אשתקד. לפירוט סעיפי ההכנסות וההוצאות במגזרי ההנפקה והסליקה ראה ביאור 8 בדוחות הכספים. 12

13 דוח הדירקטוריון התפתחות הנכסים וההתחייבויות המאזן המאוחד של לאומי קארד הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 7,361 מיליון ש"ח בהשוואה ל 7,168 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009, גידול של כ 3% ובהשוואה ל 6,744 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2009, גידול של כ 9%. חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי יתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי הסתכמה ביום 30 ביוני 2010 ב 7,112 מיליון ש"ח בהשוואה ל 6,976 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009, גידול של כ 2% ובהשוואה ל 6,544 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2009, גידול של כ 9%. הגידול ביתרה נובע מגידול בהיקפי הפעילות במגזר ההנפקה ובמגזר הסליקה וכן מגידול בהיקפי האשראי ללקוחות חוץ בנקאיים. יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי הסתכמה בסוף יוני 2010 ב 5,244 מיליון ש"ח בהשוואה ל 5,268 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 4,927 מיליון ש"ח בסוף יוני יתרת מחזיקי כרטיסים בנקאיים הסתכמה בסוף יוני 2010 ב 3,916 מיליון ש"ח בהשוואה ל 4,020 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 3,802 מיליון ש"ח בסוף יוני סיכון האשראי בגין יתרת מחזיקי כרטיס בנק הינו באחריות בנק לאומי עבור לקוחותיו ובאחריות בנק ערבי ישראלי עבור לקוחותיו. היתרה כוללת יתרת אשראי למחזיקי כרטיסים חוץ בנקאיים בסך 1,151 מיליון ש"ח בהשוואה ל 1,028 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009, גידול של כ 12% ובהשוואה ל 969 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 19%. כמו כן, היתרה כוללת יתרת אשראי לבתי עסק (לא כולל ניכיון שוברים והקדמת תשלום לבתי עסק) בסך 234 מיליון ש"ח בהשוואה ל 226 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009, גידול של כ 4% ובהשוואה ל 277 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד קיטון של כ 16%. יתרת מחזיקי כרטיס ובתי עסק בגביה בניכוי הפרשה לחובות מסופקים מסתכמת ביום 30 ביוני 2010 ב 63 מיליון ש"ח בהשוואה ל 72 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 68 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי יתרת הזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי הסתכמה ביום 30 ביוני 2010 ב 5,278 מיליון ש"ח בהשוואה ל 5,242 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009, גידול של כ 1% ובהשוואה ל 4,994 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2009, גידול בשיעור של כ 6%. מרבית היתרה ביום 30 ביוני 2010 נובעת מהתחייבות לבתי עסק בסך 4,800 מיליון ש"ח בהשוואה ל 4,839 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009, קיטון של כ 1% ובהשוואה ל 4,583 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2009, גידול בשיעור של כ 5%. היתרה מוצגת בניכוי יתרת ניכיון שוברים והקדמת תשלומים לבתי עסק בסך 873 מיליון ש"ח בהשוואה ל 864 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009, גידול של כ 1% ובהשוואה ל 767 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 14%. 13

14 דוח הדירקטוריון אמצעים הוניים הון עצמי ההון העצמי של לאומי קארד הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 896 מיליון ש"ח בהשוואה ל 834 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 764 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני השינוי בהון העצמי בתקופת הדוח נובע מהרווח לתקופה ובניכוי דיבידנד ששולם. ההון העצמי בסוף הרבעון השני של שנת 2010 כולל הון מניות בסך 26 מיליון ש"ח, פרמיה על מניות בסך 355 מיליון ש"ח, קרן הון בסך 33 מיליון ש"ח ויתרת עודפים בסך 482 מיליון ש"ח. בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים החברה מחויבת לעמוד בדרישות הון מזערי מינימלי בשיעור של 9% יפחת מ 7.5%. והון ליבה שלא יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון לפי באזל II מסגרת העבודה למדידה והלימות הון, הסתכם ביום 30 ביוני 2010 בשיעור של.13.9% לחברה מדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון לפיה רמת הלימות ההון לא תפחת משיעור של 12.5%. לפרטים נוספים, ראה סעיף "באזל II מסגרת עבודה למדידה והלימות הון" להלן. חלוקת דיבידנד ביום 24 במאי 2010 אושר בדירקטוריון החברה מסמך מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה יחולק דיבידנד לבעלי המניות בסכום השווה ל 30% מהרווח הנקי השוטף של החברה. בהתאם לכך ביום 1 ביוני 2010 חולק דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של 10 מיליון ש"ח מתוך רווחי החברה ברבעון הראשון של שנת חלוקת הדיבידנד עמדה בהוראות המפקח על הבנקים, בין היתר במגבלות הלימות ההון המתחייבות מתוקף הוראות באזל II וכן מתאפשרת בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1999, הקובע בין היתר, כי החברה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. אין בהצהרה על מדיניות חלוקת הדיבידנד הנ"ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהוא (לרבות בעניין מועדי תשלום דיבידנד או בעניין שיעור חלוקת דיבידנד בעתיד). 14

15 דוח הדירקטוריון פעילות חברות מוחזקות לאומי קארד אשראים בע"מ מאזן לאומי קארד אשראים הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 1,193 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 1,075 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 1,016 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני הרווח הנקי הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 11,543 אלפי ש"ח, בהשוואה ל 10,287 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול בהיקפי האשראי בכרטיסים חוץ בנקאיים. ההון העצמי הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 100,219 אלפי ש"ח, בהשוואה ל 88,676 אלפי ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 78,726 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לאומי קארד פיקדונות בע"מ מאזן לאומי קארד פיקדונות הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 32 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 23 מיליון ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 25 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני הרווח הנקי הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 405 אלפי ש"ח, בהשוואה ל 520 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 2,552 אלפי ש"ח, בהשוואה ל 2,147 אלפי ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 1,831 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לאומי צ'ק שותפות מוגבלת מאזן לאומי צ'ק הסתכם ביום 30 ביוני ש"ח ביום 30 ביוני ב 28 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 46 מיליון ש"ח בסוף 2009 ובהשוואה ל 35 מיליון ההפסד הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 142 אלפי ש"ח, בהשוואה ל 352 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הון השותפות הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 7,801 אלפי ש"ח בהשוואה ל 7,943 אלפי ש"ח בסוף שנת 2009 ובהשוואה ל 8,348 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לאומי קארד ניכיונות בע"מ (לשעבר לאומי צ'ק בע"מ) נוסדה בתאריך 1 בדצמבר 2005 והינה חברה פרטית בבעלות מלאה של לאומי קארד בע"מ. החברה משמשת כשותף כללי בשותפות לאומי צ'ק שותפות מוגבלת. בחודש פברואר 2010 שונה שמה של לאומי צ'ק בע"מ ללאומי קארד ניכיונות בע"מ. החל מיום 1 באפריל 2010 החלה בפעילות ניכיון עסקאות בכרטיסי אשראי. מאזן לאומי קארד ניכיונות בע"מ הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 38, ההפסד הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2010 ב 73 אלפי ש"ח. גרעון בהון החברה הסתכם ביום 30 ביוני 2010 ב 144 אלפי ש"ח. אלפי ש"ח, בהשוואה ל 24 אלפי ש"ח בסוף שנת 15

16 דוח הדירקטוריון מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות. התוצאות בפועל של סעיפים אלה עלולות להיות שונות מהאומדנים ו/או ההערכות. האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על ניסיון העבר והפעלת שיקול דעת, אשר ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים בעת החתימה על הדוחות הכספיים. במהלך התקופה לא חל שינוי במדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים אותם יישמה החברה כמפורט בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר.2009 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים דירקטוריון החברה הינו הגורם המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור הדוחות הכספיים שלה. בחודש דצמבר 2008 הדירקטוריון הקים מבין חבריו ועדת מאזן שתפקידה לדון בדוחות הכספיים ולהמליץ בפני הדירקטוריון על אישורם. לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בועדת המאזן מתקיים דיון בועדת הגילוי של החברה. ועדת הגילוי הינה ועדה בראשות מנכ"ל החברה ובהשתתפות חברי ההנהלה והחשבונאי הראשי. בישיבת ועדת הגילוי משתתפים גם נציגי הביקורת הפנימית, רואי החשבון המבקרים ונציגי היועצים המשפטיים של החברה. ועדת הגילוי בוחנת, בין השאר, כי המידע בדוחות הכספיים הינו מדויק, מלא ומוצג באופן נאות. לפני הדיון בדוחות הכספיים במליאת הדירקטוריון, מתקיים דיון בועדת מאזן, בהשתתפות מנכ"ל החברה, מנהל אגף כספים, החשבונאי הראשי, המבקר הפנימי ונציגי רואי החשבון המבקרים של החברה, בו נדונה טיוטת הדוחות הכספיים. חומר רקע לדיון הנשלח לחברי ועדת המאזן כולל את פרוטוקול הדיון בועדת הגילוי והחלטותיה, את טיוטת דוח הדירקטוריון וטיוטת הדוח הכספי. כמו כן מתקיים דיון בנושא הפרשות לחובות מסופקים ותביעות משפטיות נגד החברה. מנהל אגף כספים מציג בפני הוועדה את הנושאים העיקריים והמהותיים בדוחות, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים והמדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה. סמוך למועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות, מועברת טיוטת הדוחות הכספיים לעיונם של חברי הדירקטוריון. במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, מנהל אגף כספים סוקר את הסעיפים העיקרים בדוחות הכספיים, וסוגיות מהותיות בדיווח הכספי. הנציגים מטעם רואי החשבון המבקרים של החברה מוסיפים את הערותיהם, בין היתר בדבר חולשות מהותיות במידה והיו ואשר עלו מתהליכי הביקורת שבוצעו. מנכ"ל החברה סוקר את פעילותה השוטפת של החברה והשפעת פעילות זו על תוצאותיה ומדגיש בפני חברי הדירקטוריון סוגיות מהותיות. הדוחות הכספיים מאושרים על ידי הדירקטוריון לאחר שהוצגו בפניו הצהרת המנכ"ל והצהרת מנהל אגף כספים בדבר הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי של החברה בדוח הכספי. הדוחות נחתמים על ידי יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה, מנהל אגף כספים והחשבונאי הראשי. מדיניות הגילוי בהתאם להוראת בנק ישראל (דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של הוראות באזל,(II מחויבת החברה לקבוע מדיניות גילוי פורמלית. בחודש ינואר 2009 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות הגילוי לפיה, דוח הדירקטוריון יכלול תיאור והסברים של התפתחות עסקי החברה וחברות הבת שלה בתקופת הדוח והתפתחות עסקיה לאחר תקופת הדוח. לנושאים שלדעת ההנהלה חשובים להבנת הדוחות יינתנו הסברים. 16

17 דוח הדירקטוריון חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי תזכיר חוק הבנקאות (רישוי) (עידוד התחרות בשוק כרטיסי אשראי) בחודש אפריל 2008 פרסם משרד האוצר תזכיר, שעניינו הסדרה בחקיקה של סליקת כל סוגי כרטיסי האשראי על ידי כל אחת מחברות כרטיסי האשראי. בהתאם לתזכיר, תוקנה לבנק ישראל הסמכות ליתן רישיונות סליקה ואף להתערב במחירי העמלות הצולבות. כמו כן, בנק ישראל יהיה רשאי, בהתאם למפורט בתזכיר, לכפות על סולקים מסויימים ועל מנפיקים להתקשר עם מנפיקים או סולקים (בהתאמה) בהסכם סליקה צולבת לסליקת כרטיסיהם. ביום 21 ביולי 2010 הוגשה הצעת חוק פרטית, שבעיקרה דומה לתזכיר החוק בכל הקשור להסדרת תחום הסליקה. ביום 28 ביולי 2010 הגיש שר האוצר את תזכיר החוק (בשינויים מסויימים) לאישור וועדת השרים לענייני חקיקה. אם תתקבל הצעת החוק דלעיל עלולה להיות לכך השפעה על הכנסות החברה ואולם בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפה. על שולחן הכנסת הונחו מספר הצעות חוק נוספות הרלוונטיות לפעילותה של החברה: הצעת חוק לשינוי מבני בחברות כרטיסי האשראי ביום 1 באפריל 2009 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית, העוסקת בכרטיסי אשראי. עניינה של הצעה זו הינה הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי האשראי מהבנקים. לא ידוע מתי תעלה ההצעה להצבעה במליאת הכנסת. הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 3) (חובת ציון אישור ותנאים מהותיים), התש"ע 2010 בחודש מאי 2010 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית, העוסקת בחובת ציון, אישור ותנאים מהותיים של חוזים אחידים. ההצעה עברה בקריאה ראשונה ביום 2 במרץ 2010 ועברה לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להכנה לקריאה שניה ושלישית. הצעת החוק נועדה לתמרץ בעלי עסקים לאשר את החוזה שהם משתמשים בו בביה"ד לחוזים אחידים וכן להקל על הצרכן לאתר סעיפים מהותיים בחוזה. הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון פירוט בנוגע לעסקה במסמך חסר) בחודש מרץ 2010 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית, לפיה על חברת כרטיסי האשראי לציין בדיווחיה למחזיק הכרטיס, אם עסקה שביצע מהווה עסקה במסמך חסר, על מנת לאפשר לצרכן להבחין בין עסקאות רגילות לעסקאות שנעשו במסמך חסר ועל מנת לאפשר ללקוח לזהות עסקאות חשודות. הצעה לתיקון חוק העונשין הצעת חוק פרטית, במסגרתה מוצע לתקן את חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986, כך שייאסר על מנפיק לשלם ביודעין, במישרין או בעקיפין, חיובים של לקוח בגין השתתפות במשחקים אסורים, לרבות משחקים באתר אינטרנט. בנוסף, ייאסר על סולק להתקשר ביודעין עם ספק, לסליקת חיובים לזכותו, אם הספק עוסק בהצעת משחקים אסורים, לרבות באתר אינטרנט. הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון הגבלת סכומי עמלות), התשס"ט 2009 ביום 1 באפריל 2009 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית, העוסקת בהגבלת שיעורי העמלות שתאגידים בנקאיים יהיו רשאים לגבות מלקוחותיהם. לא ידוע מתי תעלה ההצעה להצבעה במליאת הכנסת. הצעת החוק רלוונטית רק בחלקה הקטן לחברה, ביחס לעמלות מסויימות בלבד. 17

18 ה( דוח הדירקטוריון תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע 2010 ביום 6 ביולי 2010 אושרו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), המאפשרות ללקוחות לבטל עסקות המבוצעות עם בתי עסק, לרבות כאלו שבוצעו באמצעות כרטיסי אשראי. התפעוליות בגין יישום התקנות. התקנות אינן חלות ישירות על החברה, אולם החברה נערכת להשלכות הסכמים מהותיים התקשרויות עם תאגידים בנקאיים לאומי קארד והבנקים (בנק לאומי ובנק ערבי ישראלי) מנפיקים במשותף את כרטיסי האשראי ללקוחותיהם. בין החברות ישנן הסכמים המפרטים את אופן ההתחשבנות בנוגע לחלוקת ההכנסות ואת חלוקת האחריות בגין תפעול כרטיסי אשראי. הסכמים לשיתופי פעולה עם גופים עיסקיים לחברה הסכמים לשיתופי פעולה עם גופים עסקיים, בעיקר בקשר עם ניהול מועדוני לקוחות, שמטרתם גיוס לקוחות חדשים והגברת השימוש של הלקוחות בכרטיסי האשראי. הסכמים אלו מעגנים את חלוקת תחומי האחריות בפעילות המועדון בין הצדדים ואת אופן ההתחשבנות ביניהם. תביעות משפטיות לפרטים בדבר "תביעות משפטיות" ראה ביאור 6 ') בדוחות הכספיים להלן. 18

19 ד( דוח הדירקטוריון מגבלות ופיקוח בקשר עם כרטיסי אשראי הליכים המתנהלים בקשר עם בקשה לאישור הסדר כובל לקביעת העמלה הצולבת מכוח החלטת בית הדין להגבלים עסקיים מיום 11 בנובמבר 2007, מינתה הממונה על ההגבלים העסקיים ("הממונה") מומחה כנדרש. המומחה הגיש חוות דעת ביניים באשר לדרכו המתודולוגית ביום 31 לדצמבר הצדדים הגיעו להסכמה לפיה הם יוותרו על חקירת המומחה ובהתאם ביטל בית הדין את הדיון שהיה קבוע לצורך חקירת המומחה והורה למומחה להמשיך לשלב יישום חוות הדעת. ביום 30 באפריל 2009 התקבלה בקשת החברות המבקשות להארכה נוספת של תוקף ההיתר הזמני עד לתום 4 חודשים מסיום חקירתו של המומחה ותוקפו של ההיתר הזמני הוארך עד ליום 31 באוקטובר ביום 28 באוקטובר 2009 התקבלה בקשת החברות המבקשות להארכה נוספת של תוקף היתר הזמני עד ליום 30 ביוני ביום 28 בדצמבר 2009, התקבלה הודעה מטעם הממונה, לפיה יבצר מן המומחה להשלים את חוות דעתו הסופית. ביום 4 במאי 2010 הגישה הממונה הודעה לבית הדין לפיה היא מבקשת למנות כמומחה את הכלכלן הראשי של הרשות להגבלים עסקיים. ביום 13 באוגוסט 2010 החליט בית הדין להגבלים עסקיים להיענות לבקשת הממונה כאמור. כמו כן, קבע בית הדין, כי חוות הדעת של המומחה תוגש עד ליום 15 בנובמבר ביום 22 ביוני 2010 הגישו החברות המבקשות בקשה להארכה נוספת של ההיתר הזמני. ביום 16 ביוני 2010 הוגשה בקשה מטעם איחוד חברות הדלק בישראל להצטרף כצד להליך המתנהל בבית הדין להגבלים עסקיים וביום 30 ביוני 2010 הוגשה בקשה דומה מטעם חברת חשמל לישראל. ביום 30 ביוני 2010 ניתנה החלטת בית הדין לפיה ניתן היתר ארעי המאריך את תוקפו של ההיתר הזמני עד ליום 1 באוגוסט 2010, ובמהלך פרק זמן זה לא יתבצעו שינויים בהתאם למתווה ההסדר. כמו כן, ביום 7 ביולי 2010 דחה בית הדין את בקשות ההצטרפות של חברות הדלק ושל חברת חשמל להליך. ביום 18 ביולי 2010 ניתנה החלטת בית הדין להגבלים עסקיים בה נקבע, בין היתר, כי ההיתר הזמני יוארך עד ליום 1 בינואר 2011, וכי השינויים במתווה ההסדר אשר הוקפאו בהחלטה מיום 30 ביוני 2010, יכנסו לתוקפם ביום 25 ביולי ביום 21 ביולי 2010 הגישו חברות הדלק לבית המשפט העליון ערעור על החלטת בית הדין מיום 7 ביולי 2010 הדוחה את בקשתם להצטרפותם להליך וכמו כן הגישו בקשה לעכב את החלטת בית הדין להגבלים עסקיים ולא להתיר את העלאת שיעור העמלה הצולבת הנגבית וזאת עד להכרעה בערעור..(' תגובה לבקשה לעיכוב עד ליום 8 באוגוסט תגובה כאמור הוגשה מטעם המבקשות. ההסדר האמור משפיע על הכנסות החברה כמנפיקה והן על הוצאותיה כסולקת. בית המשפט העליון, בהחלטתו מיום 22 ביולי 2010, הורה למבקשות להגיש לפירוט נוסף בדבר עדכון הליכים המתנהלים בקשר עם בקשה לאישור הסדר כובל לקביעת העמלה הצולבת ראה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2009, ביאור 17 19

20 דוח הדירקטוריון המדידה והגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי ביום 31 בדצמבר 2007 פורסם חוזר המפקח על הבנקים בנושא: "המדידה והגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי" (להלן "החוזר" או "ההוראה") ליישום על תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי. חוזר זה מבוסס, בין היתר, על תקני חשבונאות בארה"ב ועל הוראות רגולטוריות מתייחסות של מוסדות הפיקוח על הבנקים ושל הרשות לניירות ערך בארה"ב. העקרונות המנחים שבבסיס החוזר, מהווים שינוי מהותי ביחס להוראות הנוכחיות בנושא סווג חובות בעייתיים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו. על פי החוזר נדרשת החברה לקיים הפרשה להפסדי אשראי ברמה מתאימה (appropriate) כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים (estimated) בהתייחס לתיק האשראי שלה. ההפרשה הנדרשת לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי תוערך, באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטנית" ו"הפרשה קבוצתית". כמו כן נקבעו בחוזר הנחיות לזיהוי החובות וכללים למדידת ההפרשה הנדרשת תחת כל אחד מהמסלולים. בנוסף לכך, נקבעו בהוראה הגדרות וסיווגים שונים של סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, כללי הכרה בהכנסות ריבית מחובות פגומים וכן כללי מחיקה חשבונאית של חובות בעייתיים. בין היתר נקבע בחוזר כי יש למחוק חשבונאית כל חוב המוערך על בסיס פרטני שנחשב אינו בר גביה (uncollectible) ובעל ערך נמוך כדי כך שהותרתו כנכס אינה מוצדקת או חוב בגינו מנהלת החברה מאמצי גביה ארוכי טווח. לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי, נקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת פיגור שלהם. התאמות של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים במועד יישום ההוראה יכללו ישירות בסעיף העודפים בהון העצמי. לעניין זה הובהר כי למרות ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגום, תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי אינם נדרשים לסווג כחוב פגום, אשר אורגן מחדש לפני יום 1 בינואר 2007, כל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדש. על פי ההוראה: חובות מוגדרים כחוב בפיגור כאשר קיים פיגור של 30 ימים או יותר בתשלום. הגדרת חוב פגום: "חובות יסווגו כחובות פגומים כאשר הקרן או הריבית בגין החוב מצויים בפיגור של למעט אם הוא גם מובטח וגם נמצא בתהליכי גביה. 90 ימים או יותר בהקשר זה חוב מובטח הינו שעבוד רכוש מוחשי שערך מימושו מספיק לפירעון החוב, או ערבות של צד בעל אחריות פיננסית מוכחת. חוב "שנמצא בהליכי גביה" הינו חוב שגבייתו מתנהלת באופן תקין באמצעות הליך משפטי או בהליכי גביה אשר צפוי שיביאו בעתיד הקרוב (תוך 30 יום). לפרעון החוב או לחזרתו למצב שאינו פגום". במסגרת קביעת מדיניות האשראי של החברה, נקבעו קריטריונים בסיסים אשר על פיהם יש לאמוד את החשיפה הגלומה בתיק האשראי ולחשב את ההפרשה לחובות מסופקים בהתאם. אמידת ההפסד הפוטנציאלי בתיק האשראי כרוכה במידה רבה של אי וודאות ובהערכות המבוססות על אומדנים סטטיסטיים. ההפרשה מתבססת על הערכת סיכויי הגביה בכל שלב של תהליך הגביה, בהתאם למאפיינים שנקבעו, תוך מתן התייחסות ספציפית לחובות בעיתיים ככל שנדרש. הפרשות לחובות מסופקים בגין חובות מהותיים נדונות על ידי הנהלת אגף עסקים ואשראי וחישובן מתבסס על חוות דעת משפטיות. בנוסף, אחת לרבעון מבוצעת הפרשה קבוצתית המבוססת על תחשיב, שמטרתו לאמוד כשלי גביה צפויים בתיק האשראי הכולל. 20

21 דוח הדירקטוריון בהמשך להוראה המקורית מיום 31 בדצמבר 2007, ביום 18 בפברואר 2010 פורסמו על ידי המפקח על הבנקים תיקונים והבהרות להנחיות שנקבעו בהוראה המקורית (להלן: "תיקון ההוראות החדשות") וכן עידכונים להנחיות מסוימות הכלולות בהוראות ניהול בנקאי תקין, במטרה להתאים את הכללים והמינוחים הקיימים, למונחים ולהנחיות החדשים שנכללו בהוראה המקורית כפי שתוקנה. בהתאם לתיקון ההוראות החדשות עודכנו, בין היתר, הוראות הדיווח לציבור באופן המפורט להלן: מועד התחילה של ההוראות החדשות נדחה ליום 1 בינואר נקבעו דרישות הגילוי בדוחות הרבעוניים בשנת 2010; נקבעה דרישה כי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי יכללו, בביאור 2 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2010, ביאור פרופורמה המתייחס להשפעת ההוראות החדשות על סעיפים מאזניים עיקריים בדוחות המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2010, במידה והוראות אלו היו מיושמות ביום זה, במתכונת המפורטת בהוראות המעבר; נקבעה דרישה כי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי יכללו בדוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010 דיון בהשפעת ההוראות החדשות על סעיפים מאזניים עיקריים בדוחות המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2010 ועל איכות האשראי, במידה והוראות אלו היו מיושמות ביום זה וכן להתייחס לנתוני הפרופורמה הרלוונטיים בכל מקום בו בדוח הדירקטוריון נכלל דיון או ניתנה התייחסות ליתרות ליום 31 בדצמבר 2010 אשר אמורות להיות מושפעות מההוראות החדשות; נקבעו דרישות הגילוי בדוחות ליום 31 במרס 2011 על ההשפעה של האימוץ לראשונה של ההוראות החדשות, לרבות מתכונת של דוח על השינויים בהון העצמי ושל התנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי ליום 31 במרס 2011; נקבעו הנחיות לאופן החישוב של הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בשנים ביום 21 בפברואר 2010 פרסם המפקח הפרשה להפסד אשראי", לפיה נקבעה מתכונת דיווח לבנק ישראל. על הבנקים חוזר בדבר "דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים החברה פועלת ליישום ההוראות כנדרש על פי הנחיות המפקח על הבנקים. הפרויקט מנוהל על ידי הנהלת אגף עסקים ואשראי ובשיתוף החשבונאי הראשי וראש אגף הכספים ולצורך יישומו, החברה נעזרת בשירותי יועצים חיצוניים. כמו כן הוקמה ועדת היגוי הכוללת נציגים מהאגפים השונים ונציגי היועצים החיצונים. יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג של מערכת התשתית המיחשובית הקיימת בחברה על מנת להבטיח תהליך של הערכה וביצוע של הפרשה להפסדי אשראי לרבות מערכות בקרה פנימיות לבדיקת יישום נאות של ההוראה ותיקוף אפקטיביות השיטה לחישוב ההפרשה. במסגרת היערכות החברה ליישום ההוראה, נעשה מיפוי של התשתית המכונית הקיימת במחלקת אשראי בכל הנוגע לטיפול בהפרשות לחובות מסופקים ולאופן חישובן. ההוראה והחברה נמצאת בשלב מתקדם של הפיתוח במערכות מידע. דיווח על אומדן הנתונים וההשפעה הצפויה של ההוראה מועבר לבנק ישראל. הסתיים שלב הגדרת הדרישות למיכון הנושאים השונים כמתבקש מיישום בשלב זה, לחברה אומדן ראשוני בלבד של השפעת יישום ההוראה, על התוצאות הכספיות הצפויות של החברה. 21

22 דוח הדירקטוריון העברת עסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב ביום 25 במרס 2010 פרסם המפקח על הבנקים חוזר בדבר "העברת עסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב", במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין 432. מטרת החוזר הנה להסדיר את נושא העברת הוראות קבע של הלקוח העובר מבנק אחד לבנק אחר ואגב המעבר מחליף את כרטיס האשראי שלו. ההוראה המתוקנת נועדה ליצור את התשתית הטכנולוגית והמשפטית להעברת פעילות בעסקאות מתמשכות בין כרטיסי חיוב שונים, גם שלא אגב מעבר מבנק אחד לבנק אחר. הוראת ניהול בנקאי תקין 470 תוקנה כך שההסדר שנקבע במסגרת הוראה 432 חל גם על חברות כרטיסי אשראי. מועד התחילה של ההוראה נקבע ליום 1 בדצמבר הלבנת הון במסגרת פעילותה כפופה החברה לרגולציה בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור, שעיקרה: חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000 (להלן: "החוק") צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) תשס"א (להלן: "הצו"). הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות (להלן: "הוראה 411"). במהלך החציון הראשון של שנת שעיקרם: 2010 נערכה החברה לשינויים שנקבעו על ידי בנק ישראל במסגרת הנחיות הוראה 411 ושל הצו הרחבת והעמקת תהליכי "הכר את הלקוח" בחברה ותיקוף המדיניות בהתאם, ביצוע בקרה מוגברת על פעילות לקוחות החברה עם דגש על פעילות לקוחות בסיכון גבוה, ביצוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות חריגה, בדיקה וחסימת עסקאות הימורים באינטרנט על ידי מחזיקי כרטיס וקביעת מנגנון סדור במדיניות לסליקת בתי עסק. החברה מפעילה מוקד לנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר במסגרת תפקידיו עליו לוודא את הטמעת ההנחיות וביצוען ולדאוג לביצוע הדרכות מתאימות לכלל אוכלוסיות העובדים. בנוסף, במהלך החציון נערכה בחברה ביקורת בנק ישראל בנושאי איסור הלבנת הון מימון טרור והכר את הלקוח. טרם התקבלו תוצאות הביקורת מבנק ישראל. חשיפת אשראי למוסדות פיננסים זרים ביום 2 בנובמבר 2008 פרסם המפקח על הבנקים חוזר בדבר "חשיפות אשראי למוסדות פיננסים זרים". חוזר זה מפרט את דרישות הגילוי בנוגע לחשיפות אשראי אלו בהיותן מהותיות. לחברה קיימת חשיפה שאינה מהותית בגין יתרות כספיות שוטפות עם ארגון ויזה וארגון מסטרקארד המועברות לחברה באמצעות תאגידיים בנקאיים בחו"ל. 22

23 דוח הדירקטוריון החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם פעילויותיה השונות של החברה כרוכות בנטילת סיכונים הכוללים: סיכוני אשראי, סיכוני שוק לרבות סיכוני נזילות, סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים. ניהול הסיכונים מתבצע במסגרת הוראת בנק ישראל 339 לניהול בנקאי תקין לגבי ניהול סיכונים ובקרתם ובמסגרת ההיערכות הכוללת לדרישות אמנת באזל 2 לניהול הסיכונים. אופן הביצוע בנושא נבחן ומתעדכן באופן שוטף בכפוף להנחיות בנק ישראל ובהתחשב בשינויים בסביבה העסקית ובמדיניות החברה. חברי ההנהלה האחראים על הסיכונים: מנהל סיכוני שוק מנהל אגף הכספים מנהל סיכוני אשראי מנהל אגף עסקים ואשראי מנהל סיכונים תפעוליים ומשפטיים מנהל אגף משאבי אנוש, ניהול סיכונים ורגולציה בחברה פועלת ועדת סיכונים עליונהבראשות המנכ"ל המדווחת לועדת הסיכונים של הדירקטוריון. בחודש נובמבר 2009 אישר דירקטוריון לאומי קארד את מדיניות הסיכונים הכוללת המשמשת מסגרת לניהול הסיכונים הכולל בחברה. חשיפה וניהול של סיכוני אשראי סיכון אשראי מוגדר במסמך בדבר עקרונות לניהול סיכון האשראי אשר פורסם עלידי המפקח על הבנקים ביום 23 ביולי 2009 כ "האפשרות שלווה או צד נגדי יכשל בעמידה בהתחייבויותיו ביחס לתנאים שהוסכמו". מטרת ניהול סיכוני האשראי היא למקסם את שיעור התשואה המותאמת לתיאבון הסיכון תוך שמירה על כך שחשיפת סיכון האשראי נמצאת בתוך גבולות מקובלים שאושרו במסמך מדיניות האשראי של החברה. לאומי קארד כחברה מובילה בתחומה, פיתחה מערך פעולה המאפשר ניהול מושכל ויעיל של מגוון מוצרי אשראי, בהתאמה לצרכי הלקוחות ומתוך הבנה כי אשראי הינו מוצר משלים בתחום כרטיסי האשראי ומרכיב חשוב בגוון בסיס ההכנסות של החברה ובשימור לקוחותיה הפרטיים והעסקיים. החברה משווקת מוצרי אשראי כפועל יוצא לצרכי האשראי בשוק ובהתאמה למציאות הכלכלית והתחרות המתפתחת בתחום תוך התאמה למגוון פעילויות החברה, יכולותיה ותיאבון הסיכון שלה. מדיניות האשראי: מסמך מדיניות האשראי מתווה מדיניות לפעילות החברה בשני תחומים: אשראי עסקי ואשראי צרכני. אשראי עסקי הוא אשראי הניתן ללקוחותיה העסקיים של החברה: תאגידים ועסקים קטנים. אשראי צרכני הוא האשראי החוץ בנקאי אשר החברה מעמידה ללקוחותיה במסגרת כרטיסי אשראי או הלוואות ישירות. מדיניות האשראי נבחנת בהתאם להתפתחויות הכלכליות והשיווקיות במשק, מתוך כוונה לאפשר גיוון, התאמה ופיתוח עסקים בצורה סלקטיבית, ממוקדת, תוך ניהול סיכונים מושכל. מדיניות האשראי מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקר. הדבר בא לידי ביטוי בפיצול תיק האשראי בין מספר רב של לווים. במסגרת מדיניות האשראי של החברה נקבעו עקרונות וכללים אשר לפיהם יועמד, ינוהל ויבוקר תיק האשראי, במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו. אחת לשנה, מובאת מדיניות האשראי של החברה לאישור הדירקטוריון. מבנה ניהול סיכון האשראי: בחברה הוקמו ארבע ועדות אשראי וכן ניתנו סמכויות לבעלי תפקידים בחברה אשר מאשרים אשראי בהתאם למדרג סמכויות אשר נקבע בנוהל שאושר בדירקטוריון ומתייחס לסוג האשראי, היקפו והביטחונות הנדרשים. סמכות האישור הגבוהה ביותר הינה ועדת האשראי של הדירקטוריון. 23

24 דוח הדירקטוריון שיקולים באישור האשראי: השיקול במתן אשראי מתבצע באופן שוטף ותוך התאמה מתמדת לשינויים שחלים במשק. בהתאם, הודקו הבקרות על האשראי בו עלתה רמת הסיכון, תוך התאמת יעדי ההתרחבות בקווי העסקים על פי התחזיות הכלכליות. החברה פועלת לזיהוי לווים שרמת החשיפה והסיכון בהם עלתה, לווים שעלולים להיקלע לקשיים ומגזרים ואוכלוסיות העלולים להיפגע מההתפתחויות במשק. כמו כן החברה פועלת להרחבת מערך הביטחונות אותם נדרשים בתי העסק לתת לחברה. החלטות האשראי הצרכני של החברה נשענות על החלטות סטטיסטיות אשר מביאות בחשבון את הנתונים המוצגים על ידי הלקוחות ו/או נתוני ההתנהגות לגבי הלקוחות המצויים ברשות לאומי קארד. החלטות אלו נתמכות במודלים שונים הנקבעים על ידי החברה, שבהם נלמד מתוך ניסיון העבר של אוכלוסיית הלקוחות של לאומי קארד על ההתנהגות העתידית של לקוחותיה. יחד עם זאת יש לציין כי קיימות אוכלוסיות ספציפיות לא מהותיות שהחלטות האשראי לגביהן הן מחוץ למודלים. בקרות: מאמצים רבים מושקעים בשיפור כלי הבקרה ומערכות המידע הממוחשבות העומדים לרשות מקבלי ההחלטות באשראי. לצורך כך נקנתה מערכת המשמשת לניהול אשראי עסקי. למערכת תרומה נוספת במתן מענה לתקנות באזל 2 והוראות ניהול בנקאי תקין 357. המערכת החדשה כוללת שני מודולים שעובדים בסנכרון מלא וכוללים מערכת לניהול בקשות אשראי המאפשרת בחינה מעמיקה של הישות העסקית ומערכת לניהול ולניתוח דוחות כספיים. חשיפות האשראי מדווחות באופן רבעוני במסגרת מסמך חשיפות האשראי אשר נדון בועדת הסיכונים העליונה ובועדת הסיכונים של הדירקטוריון. המסמך כולל, בין השאר, תקרות לחשיפות למוצרי האשראי השונים, תקרת חשיפות לפי סוג פעילות וחשיפה של לקוחות בודדים. שופרו תהליכי הבקרה והשליטה על סיכוני האשראי ועל איתור לווים שבהם עלתה רמת החשיפה והסיכון. ללווים אילו נדרשת ערנות ניהולית מיוחדת ותשומת לב מוגברת לגבי מצבם ובחלק מהמקרים אף נדרשת החברה לליווי אינטנסיבי. החברה פיתחה מערכת אשר מתריעה באופן שוטף על שינויים שחלו אצל הלקוחות, לרבות שינויים בהרגלי התנהגות של בתי עסק להם ניתן אשראי על ידי החברה. בחברה מתקיים תהליך הפקת לקחים בו נוטלים מנהלים מתחומים שונים בחברה. תהליך הפקת הלקחים מתבצע אחת לחודש ובו דנים במקרים של כשל באשראי, מנתחים ובוחנים את ההשלכות והמשמעויות שעלו מן המקרה הספציפי והשלכת המסקנות וההמלצות על הפעילות העתידית, כל זאת למטרת שיפור תהליכי העבודה והגברת האפקטיביות העסקית. המלצות אלו באות לידי ביטוי, בין היתר, בעדכון מדיניות האשראי והבטוחות וכן בתיקון נהלים ותהליכי עבודה. מודלים סטטיסטיים: ניהול האשראי הצרכני של החברה מתבסס על מודלים סטטיסטיים Scoring) (Credit : מודל (Application Scoring) AS מודל סטטיסטי שקובע דירוג סיכון הלקוח עבור לקוחות חדשים. נקבעים זכאות ותנאי האשראי (מסגרת, ריבית, סוג כרטיס). באמצעותו מודל (Behavior Scoring) BS מודל סטטיסטי, שקובע דירוג סיכון הלקוח עבור לקוחות קיימים ומתבסס על נתוני התנהגות הלקוח. באמצעותו נקבעת מדיניות ניהול האשראי. המודלים עוברים בדיקות תקופתיות ומעודכנים בהתאם. ניהול האשראי העסקי של החברה מתבסס על מודלים לדירוג סיכון הלווים העסקיים המתבססים על מאפייני הלווה, תחומי פעילותו, הדוחות הכספיים שלו וסיכונים ספציפיים המיוחסים לו. 24

25 דוח הדירקטוריון ניהול סיכוני שוק וסיכון נזילות בפעילותה העסקית השוטפת של לאומי קארד נחשפת החברה לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות בשיעורי הריבית ובשערי חליפין וכן לסיכון גיוס נזילות. לשם הגבלת רמות החשיפה הוגדר מסמך מדיניות ניהול סיכוני השוק וסיכון גיוס נזילות ובו תיאור הפעילויות היוצרות את החשיפה ואת מגבלות החשיפה בכל סיכון וסיכון. מסמך המדיניות מעודכן אחת לשנה ומובא לאישור בועדת ניהול סיכונים העליונה בלאומי קארד ובועדת ניהול הסיכונים של הדירקטוריון. במקרה של שינוי בלתי צפוי בגורמי הסיכון רשאי מנהל סיכוני השוק לעדכן את מסמך המדיניות באופן מיידי בכפוף לאישור הועדות לניהול סיכונים והדירקטוריון. אחת לרבעון, מדווח מסמך חשיפות השוק לועדת הסיכונים העליונה וועדת הסיכונים של הדירקטוריון ובו מפורטת החשיפה המקסימלית שנמדדה בפועל ברבעון שחלף ועמידתה של החברה במגבלת החשיפה כפי שאושרה כאמור במסמך המדיניות. החשיפה לסיכון הבסיס: החשיפה לסיכון הבסיס מתבטאת בהפסד שעלול להתרחש כתוצאה מהשפעת השינויים בשערי החליפין בעת הפעילות העסקית השוטפת של החברה. החברה מאפשרת לבתי עסק הסולקים באמצעותה, לכבד כרטיסים בינלאומיים זרים המחויבים במטבעות שאינם שקלים. פער הזמן בין מועד תרגום העסקה לצורך חיוב מחזיק הכרטיס הנעשה על ידי חברת האשראי הבינלאומית ובין המרת התקבול מחברת האשראי הבינלאומית לש"ח לצורך זיכוי בית העסק יוצר במרבית המקרים, חשיפה של יום עסקים אחד. חשיפת המטבע הינה תוצר לוואי לפעילות העסקית השוטפת של החברה ואינה בגדר יצירת חשיפה מכוונת לצורך העצמת רווחים. מגבלת החשיפה מוגדרת במסמך מדיניות ניהול סיכוני שוק כסכום חשיפה מכסימלי יומי אשר מעבר לו יבחן מנהל הסיכון אפשרויות כיסוי מתאימות. מדידת הסיכון מבוצעת בתדירות יומית באמצעות דו"ח המופק ממערכות החברה. במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת 2010 עמדה החברה במגבלת סיכון החשיפה בבסיס. החשיפה לסיכון ריבית: החשיפה לשינויים בריבית נובעת מהפער בין מועדי הפירעון ומועדי שינוי הריבית של הנכסים וההתחייבויות. החברה פועלת בצד הנכסים במתן אשראי ללקוחותיה ובצד ההתחייבויות בקבלת אשראי מבנקים. האשראי ניתן ללקוחות בשני אופנים: אשראי בריבית קבועה ואשראי בריבית משתנה. השוני בין תמהיל האשראי הניתן ללקוחות לתמהיל המקורות הכספיים של החברה הוא שיוצר את החשיפה לסיכון הריבית. החשיפה לשינוי בשיעור הריבית אינה מהותית. במסמך מדיניות סיכוני השוק נקבעה מגבלת חשיפה כסיכון להפסד חודשי ממוצע אשר עלול להיגרם בעת שיתקיים מתווה חזוי של שינוי ריבית. מדידת הסיכון מבוצעת בתדירות חודשית באמצעות דוחות המופקים ממערכות החברה. במידה והסיכוי להתממשות מגבלת החשיפה גבוה, יבחן מנהל הסיכון את אפשרויות הכיסוי, תוך בחינת ההשפעה הכוללת על הרווחיות. במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת 2010 עמדה החברה במגבלת סיכון החשיפה בריבית. סיכון גיוס נזילות: נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים או לעמוד בפירעון התחייבויותיו. היכולת לעמוד בסיכון גיוס הנזילות כרוכה ברמת הודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, מבלי שייגרם הפסד מהותי. 25

26 דוח הדירקטוריון בתזרים המזומנים של החברה באות לידי ביטוי הפעילויות העסקיות המרכזיות של החברה: הנפקה, סליקה ומתן אשראי. התנועות הכספיות המשפיעות על תזרים המזומנים נרשמות באופן שוטף במערכות המיכוניות והנתונים נבדקים על בסיס שוטף. כתוצאה מכך, מנוהל תזרים המזומנים ללא מרכיב מהותי של אי ודאות. מימון צרכי הנזילות נעשה באמצעות ניצול קווי אשראי המועמדים בעיקר על ידי חברת האם אשר מעודכנים מעת לעת בהתאם לצרכים העסקיים של החברה. במסמך מדיניות ניהול סיכוני השוק וניהול גיוס נזילות נקבע כי מגבלת סיכון הינה עמידה בניצול קווי אשראי אלה העומדים כאמור, לרשות החברה. כל חריגה ממסגרות האשראי תיחשב כחריגה מהמגבלה המאושרת. סיכון גיוס הנזילות מבוקר באופן יומי כחלק בלתי נפרד מניהול תזרים המזומנים של החברה. במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת 2010 עמדה החברה במגבלת סיכון החשיפה בגיוס נזילות. חשיפה וניהול של סיכונים תפעוליים הנחיות בנושא סיכונים תפעוליים כלולות במסגרת הוראות ניהול בנקאי תקין 339 וכן בהנחיות באזל II מסגרת עבודה למדידה והלימות הון. סיכון תפעולי מוגדר בהנחיות באזל :II "סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימים, אנשים ומערכות, או כתוצאה מאירועים חיצוניים". הגדרת הסיכון התפעולי לפי הוראה 339: "סיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים, טעויות אנוש והעדר תהליכי בידוק ובקרה נאותים". ניהול הסיכון התפעולי בלאומי קארד מבוצע באופן בלתי נפרד מניהול הסיכונים הכולל של החברה וכחלק אינטגרלי מהעבודה השוטפת. הסיכונים התפעוליים משולבים בכל הפעילות הארגונית ובכל תהליכי העבודה בארגון. בנוסף, עשויים להיות מצבים בהם התממשות סיכון אשראי, סיכון שוק, או סיכון משפטי יגרמו כתוצאה מכשל תפעולי. בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים, יש לזהות, להעריך את הנזק שעלול להיגרם בגין התממשותם, לפקח עליהם ולפעול למזעור הנזקים בעת התממשות הסיכונים. מבנה ניהול הסיכון התפעולי בלאומי קארד: מנהל הסיכונים התפעוליים בחברה הינו מנהל אגף משאבי אנוש, ניהול סיכונים ורגולציה. מנהל הסיכונים התפעוליים מדווח לוועדת הסיכונים העליונה ולועדת הסיכונים של הדירקטוריון. מנהלי המחלקות אחראים לניהול הסיכונים התפעוליים בתהליכים שתחת אחריותם לרבות תהליכים בהם הוגדרו כאחראים בסקר הסיכונים. בתהליכים שונים בחברה הוגדר הצורך בבקרות נפרדות אשר יבוצעו על ידי גורמים שאינם יוצרי הסיכון התפעולי (בקרים). רכז סיכונים תפעוליים החברה הגדירה רכזי סיכונים תפעוליים אגפיים אשר אחראים על הטמעת מדיניות הסיכונים התפעוליים, עדכון שוטף של מפת הסיכונים ודווח על אירועי כשל. ועדת סיכונים תפעוליים הוקמה ועדת סיכונים תפעוליים בראשות מנהל הסיכונים התפעוליים אשר משמשת גורם מרכז ליישום המדיניות באגפים ולשמירת עדכניותה של מפת הסיכונים התפעוליים. בין חברי הוועדה נמנים גם רכזי הסיכונים התפעוליים של האגפים, מנהל תחום אבטחת מידע ונציג של המבקר הפנימי. הועדה מתכנסת לפחות פעמיים ברבעון ודנה, בין השאר, בניתוח אירועי כשל שקרו ובקביעת דרכי פעולה למזעור הסיכוי להישנותם. הסיכון התפעולי המהותי ביותר בחברה הוא הסיכון לפעילות הונאה בכרטיסי אשראי. בחברה פועלת מחלקת ניהול סיכונים, במסגרת אגף משאבי אנוש, ניהול סיכונים ורגולציה אשר תפקידה לזהות, לאתר, למנוע, לבקר ולצמצם את סיכון ההונאה בפעילות בכרטיסי אשראי. במסגרת פעילות זו, קיימות יחידות אשר עוסקות בניטור פעילות חריגה בכרטיסי אשראי ופעילות חריגה של בתי עסק אותם החברה סולקת. במסגרת הטיפול בהקטנת סיכון תפעולי זה, נעזרת החברה במערכות מידע מהמתקדמות בעולם בתחומים אלה. מערכות אלו מאפשרות למידה וזיהוי של הרגלי ההתנהגות של לקוחות החברה, ומתריעה 26

27 דוח הדירקטוריון בעת שמתבצעת פעולה בכרטיס, החורגת מאותם הרגלים. בנוסף, לחברה כיסוי ביטוחי לצורך הפחתת סיכונים אלו. סיכון ההונאה בכרטיסי אשראי נבחן ונדון, בין השאר, במסגרת תרחישי הקיצון של החברה. לחברה מפת סיכונים תפעוליים אשר מבוססת על המתודולוגיה הקיימת בבנק לאומי לצורך כימות הסיכונים והבקרות. עדכון מפת הסיכונים מבוצע באופן שוטף כחלק מפעילות ניהול הסיכונים התפעולייםהשוטפתבחברה. הוראות בנק ישראל מחייבות לפעול להבטחת המשכיות עיסקית בעת חרום. החברה נערכת להתאוששות והמשכיות עיסקית באמצעות תשתיות טכנולוגיות, תוכניות פעולה ונהלים וביצוע תרגילים. הפעילות מרוכזת אסון ממקרה על ידי מנהלת המשכיות עיסקית בראשות המשנה למנכ"ל, מנהל אגף שירות ותפעול. מדיניות הסיכונים התפעוליים אשר אושרה בדירקטוריון בשנת 2009 משמשת כמסגרת ארגונית ומתווה את דרכי הפעולה לשם מזעור הסיכון התפעולי בלאומי קארד. המסמך מובא לאישור הדירקטוריון אחת לשנה. חשיפה וניהול של סיכונים משפטיים סיכון משפטי הינו סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם. הסיכונים המשפטיים שהחברה מתמודדת איתם נובעים מחקיקה, תקנות, פסיקה והוראות רשויות. כמו כן, מדובר בסיכונים הנובעים מפעילות ללא גיבוי בהסכמים מספקים או ללא ייעוץ משפטי וסיכונים הנובעים מהליכים משפטיים. מטרת הטיפול בסיכונים המשפטיים היא למזער סיכונים אלה ולנהלם. בחברה קיים נוהל לטיפול בסיכון המשפטי. במסגרת נוהל זה, ניתנה התייחסות מיוחדת לאיתור מוקדי הסיכונים המשפטיים המהותיים והטיפול בהם, תוך קביעת גורם אחראי ליישום ההנחיות, קביעת המקרים והדרך לקבלת ייעוץ משפטי לפני התקשרויות עם לקוחות וספקים, קביעת אופן הטיפול במוקדי סיכון שהתגלו וצמצום סיכונים בעת יצירת מוצרים או מתן שירותים חדשים. המדיניות מובאת לאישור דירקטוריון החברה אחת לשנה. 27

28 דוח הדירקטוריון באזל II מסגרת עבודה למדידה והלימות הון כללי הוראות באזל II נקבעו במטרה לשפר את ניהול הלימות ההון כנגד מכלול הסיכונים בחברה. ההוראות קובעות את דרישות הלימות ההון בגין סיכוני אשראי ושוק ולראשונה מפרטות דרישות להקצאת הון בגין סיכונים תפעוליים. ההוראות מושתתות על שלושה נדבכים: הנדבך הראשון, המפרט דרישות הון מזעריות, הנדבך השני, המתווה פיקוח שליטה ובקרה על הלימות ההון ומדיניות והנדבך השלישי, הכולל דרישות גילוי ומשמעת שוק מידע לציבור. עיקרי הוראות באזל II מוקדשים לשיפור איכות ניהול הסיכונים. מטרת ההוראות היא לשפר את ניהול הסיכונים, את דרכי הערכת הסיכונים ואת פיתוח כלי מדידה כמותיים לסיכונים. נדרש הליך ניהול מוסדר במדיניות ברורה, של זיהוי הסיכונים והערכתם, פיקוח ובקרה עליהם. מסמך עקרונות ליישום תהליך הסקירה הפיקוחי אשר פורסם ביום 13 בדצמבר 2007 כחלק ההנחיות הקשורות לבאזל II קובע כי יש להגביר את הקשר בין פרופיל הסיכון, מערכות ניהול הסיכון והפחתת הסיכון לבין ההון. לשם כך יש לנהל תהליכי ניהול סיכונים נאותים לצורך זיהוי, מדידה, סכימה וניטור של הסיכונים. במסגרת באזל II נדרשת לאומי קארד להחזיק הון נאות אל מול הסיכונים וזאת במסגרת תהליך פנימי להערכת הלימות ההון Internal Capital Adequacy Assessment Process (להלן: ("ICAAP" וזאת בהתאם לאופי הפעילות של לאומי קארד כחברת כרטיסי אשראי ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים. לפרטים בדבר מדיניות ניהול הסיכונים ראה פרק החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם. גישות לחישוב הסיכונים לפי הנדבך הראשון: להלן פירוט הגישות הקיימות לחישוב יחס הלימות ההון הנדרש עלפי הנדבך הראשון של באזל.II הגישות מתייחסות לחשוב סיכוני האשראי, סיכוני השוק והסיכון התפעולי כמפורט להלן: גישות לחישוב סיכון האשראי: בגין סיכוני האשראי מוצעות על ידי הנדבך הראשון של באזל II שתי גישות להקצאת הון גישה סטנדרטית וגישת מודלים פנימיים Based Internal Rating (להלן: ("IRB" הכפופה לאישור מפורש של המפקח על הבנקים. הגישה הסטנדרטית דומה לשיטה הנהוגה כיום ובמסגרתה נעשה שימוש בדירוג אשראי חיצוני של לווים. בגישת המודלים הפנימיים שתי שיטות, הבסיסית והמתקדמת. בשיטות אלה, על בסיס דרוג הסיכון הפנימי הניתן ללווה נדרשת החברה לאמוד מספר משתנים המהווים פרמטרים עיקריים במודלים כמותיים סטטיסטיים לניהול סיכוני האשראי, שעל בסיסם יחושב ההון הנדרש לניהול סיכונים אלה. בגישות הללו, סכומי ההון הנדרשים נובעים ותלויים בגודלם של משתנים אלה. ההבדל בין שתי גישות המודלים הפנימיים הוא במספר הפרמטרים הנאמדים באופן עצמאי על ידי החברה: בגישה הבסיסית מכתיב הבנק המרכזי את כל הפרמטרים פרט לפרמטר אחד שנאמד על ידי החברה (הסתברות לכשל) ואילו בגישה המתקדמת נאמדים כל הפרמטרים על ידי החברה. במקביל ליישום הגישה הסטנדרטית החברה נערכת ליישום הגישות המתקדמות.IRB על מנת ליישם את הגישות הללו על לאומי קארד לעמוד בדרישות הסף של הנחיות באזל.II גישת חישוב סיכון השוק: לאומי קארד מיישמת את הגישה הסטנדרטית לחישוב סיכוני שוק בדומה לגישה המיושמת בהוראת ניהול בנקאי תקין

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד