<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>"

תמליל

1 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי שלוש שעות 10 שעה 08:30 חומר עזר: אסור השימוש בחומר עזר למעט מחשבון פיננסי הנחיות: יש לצרף הסברים וחישובי עזר מפורטים לכל תרגיל למעט שאלות אמריקאיות. הציון יתחלק בין המרכיבים השונים של הפתרון ולא רק לתוצאה הסופית, אלא גם ובעיקר - לדרך החישוב (בשאלות אמריקאיות לא תינתן התייחסות לדרך החישוב אלא רק בשאלות הפתוחות). במידה ונתוני השאלות אינם חד-משמעיים, או במידה ואינך יודע/ת לחשב חלק מהנתונים הנדרשים, ניתן ומומלץ להניח הנחה סבירה כלשהי לגבי הנתונים החסרים, לציין אותה במחברת הבחינה ולהסתמך עליה בהמשך הפתרון. יש לעגל סכומים כספיים לשקל הקרוב, וריביות או כל אחוז אחר עד לשלוש ספרות אחרי הנקודה !!äçìöäá כל הזכויות שמורות לאקסטרה סטודנט ולכותבי הבחינה, אין להעתיק, לצלם או ללמד כל חלק שהוא מטופס הבחינה, ללא אישור בכתב מכותבי הבחינה ואקסטרה סטודנט.

2 2 שאלה (47 1 נק') חברת 'זו שטות לתת שירות בע"מ' (להלן 'החברה') הוקמה ביום ה , החברה עוסקת בשיווק ומכירה של מוצרי מחשב. להלן סעיפי מאזן החברה ליום : סעיף יתרה (בש"ח) נתונים נוספים 50,000 מזומנים 1,2,4,5 190,000 לקוחות נטו 1,4,5????? שטל"ק 7 8,000 הוצאות מראש 4 200,000 מלאי 8 400,000 רכוש קבוע נטו 3,4,6 9, (100,000)???????????????????? (100,000) (300,000) (470,000) ספקים הוצאות לשלם ריבית לשלם חלויות שוטפות הלוואות לזמן ארוך הון מניות פרמיה עודפים להלן נתונים אודות פעילות החברה במהלך שנת 2013 ופרטים משלימים בנוגע ל- 2012: מכירות החברה בשנת 2012 התפלגו באופן אחיד, והתבצעו בהתאם לחלוקה הבאה: 50% במזומן, 25% בשטל"ק לתקופה של שישה חודשים ו- 25% באשראי לשלושה חודשים. במהלך שנת 2013 היקף מכירות החברה גדל ב- 50%, מדיניות התשלומים לא השתנתה, אך המכירות לא התפלגו בצורה אחידה. החברה מפרישה לחובות מסופקים 5% מיתרת הלקוחות בסוף כל שנה. רכישות החברה מספקיה בשנת 2012 התפלגו באופן אחיד לאורך השנה, והתבצעו על פי החלוקה הבאה: 60% במזומן ו- 40% באשראי ספקים לשלושה חודשים. במהלך שנת 2013 החברה שינתה את אופן רכישת הסחורה והחלה לרכוש 50% מהסחורה במזומן ו- 50% באשראי לשישה חודשים, כמו כן החברה חדלה לרכוש בצורה אחידה לאורך השנה

3 3 להלן פירוט תנועות מלאי חלקי המחשב של החברה בשנת 2013 (בהקשר לסעיף המלאי ראה גם סעיפים 1,3): מחיר (בש"ח) כמות פעולה מועד 2????? יתרת פתיחה ,000 רכישה ,000 מכירה ??? (ראה סעיף 1) 180,000 מכירה ??? (ראה סעיף 6) 60,000 רכישה ,000 רכישה ???????? יתרת סגירה החברה מחשבת את המלאי שלה על פי שיטת הממוצע המשוקלל ברישום תמידי, לחברה לא היו מכירות ורכישות מלבד המתואר לעיל. מבדיקה שערך סמנכ"ל התפעול של החברה - מר מור, עולה כי נכון לסוף השנה שווי מימוש נטו של כל יחידת מלאי הינו. 2.5 כלל השטרות וחובות הלקוחות משנת 2012 נפרעו בזמן, למעט: חובו של מר עליז, אשר עומד על, 20,000 על אף העיכוב בתשלום החוב החברה - החליטה לא להכיר בחובו כאבוד., גברת בלילי פשטה את הרגל ב- חובה של גברת בלילי אשר עמד על 12, ועל כן החברה החליטה להכיר בחובה כחוב אבוד. החברה פרעה במועדן את כלל התחייבויותיה כלפי ספקיה בגין 2012, יתרת הסגירה של חשבון ספקים ל הינה. 155,825 סעיף הוצאות מראש במאזן 2012 הינו בשל חוזה להשכרת מבנה הנהלת החברה, החוזה נחתם ב ובמסגרתו החברה שילמה שכירות לשנה מראש. בשנת 2013 החברה בחרה להאריך את החוזה בשנה נוספת ולשלם מראש, חרף העובדה שבעלי המבנה העלו את דמי השכירות החודשיים ב- 30%. להלן פירוט אודות הרכוש הקבוע הנמצא בבעלות החברה: - במועד הקמתה החברה רכשה שני אופנועי ספורט לבכיריה. מכיוון שמדובר באופנועים מדגם חדיש, החברה מעריכה כי שחיקתם תהיה גבוהה במיוחד ולכן אורך החיים שלהם הינו שנתיים בלבד, ערך השייר המוערך של כל אחד מהאופנועים מוערך ב- 20% מעלותו. - מלבד שני האופנועים המפורטים לעיל, החברה רכשה ביום הקמתה מחסן. עלות המחסן הינה (1/4 300,000 משויך לקרקע) וערך הגרט שלו (כולל הקרקע) הינו. 100,000 החברה צופה כי המחסן ישרת אותה 10 שנים. החברה מייחסת 50% מהוצאות הפחת בגין המחסן לסעיף עלות המכר ו- 50% להוצאות מכירה ושיווק

4 4 - בשל גילו המבוגר וסלידתו הפתאומית ממעילי עור, החליטה החברה למכור את האופנוע של מנכ"ל החברה - מר הארלי - ולרכוש עבורו מכונית מנהלים מפוארת כיאה לאדם במעמדו. המכירה והרכישה בוצעו ב , החברה מכרה את האופנוע ברווח של. 30,000 רכב המנהלים עלה לחברה 120,000 יותר מהסכום בו היא מכרה את האופנוע, החברה צופה כי אורך חייו של הרכב הינו 4 שנים וערך הגרט שלו יהיה 10% מעלותו המקורית. סעיף הוצאות לשלם במאזן 2012 כולל בין היתר שכר העובדים לחודש דצמבר אשר טרם שולם, ככלל החברה משלמת את משכורת העובדים ב- 3 לחודש העוקב. ידוע כי החל מחודש מאי 2012 החברה העלתה את שכר כלל העובדים ב- 25% וכי סך הוצאות השכר השנתיות שלה לשנת 2012 היו 560,000 (למען הסר ספק - משכורת מאי 2012 הייתה בשכר החדש). - - גם בשנת 2013 החברה המשיכה במדיניות העלאת השכר שלה והעלתה את שכר עובדיה ב- 20% נוספים החל ממשכורת מאי 2013 (החברה מייחסת 40% מהשכר להנהלה ואת שאר הסכום זוקפת לסעיף הוצאות מכירה ושיווק). להלן פרטים אודות הלוואות החברה: ביום הקמתה נטלה החברה הלוואה מהבנק בסכום של, 200,000 ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של 10%. ההלוואה תוחזר אותה לבנק בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מ מלבד ההלוואה שנלקחה ביום הקמתה, החברה נטלה ב הלוואה נוספת בסכום של. 150,000 ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של 7% ותשולם ב- 4 תשלומים שנתיים שווים החל מ (חשוב לזכור כי הריבית הנצברת במהלך השנה מחושבת בצורה האפקטיבית). לאור העובדה שמשרדי החברה פתוחים בכל שעות היממה, על מנת לספק שירות מיטבי, הוצאות החברה בגין חשמל הינן גבוהות במיוחד ועומדות על 4,000 לחודש. חשבון החשמל מיד בתום חודשיים של צריכה, לדוגמה - חשבון ינואר - פברואר מגיע ב- 1.3 וכך הלאה. החברה נוהגת לשלם את החשבון עוד כבר באותו היום בו הוא מגיע. החברה מייחסת 20% מהוצאות החשמל להנהלה ואת היתר לתחום המכירה והשיווק. יש להתעלם מהשפעות מס (משמע להניח שיעור מס 0%) נדרש: כתבו פקודות יומן לכל הפעולות המתוארות בשנת ( נק'). מצאו את יתרות הפתיחה של כלל החשבונות המתוארים במאזן הנתון (5 נק'). מצאו מה שיעור הרווח הגולמי הגלום בעסקה שהתרחשה ב (2 נק'). הציגו את דו"ח הרווח וההפסד של החברה לשנת 2013, כולל ביאורים נדרשים (5 נק'). הציגו את מאזן החברה נכון ל , כולל ביאורים לסעיפים הרלוונטיים (5 נק')

5 5 שאלה (30 2 נק') דירקטוריון חברת "כיפת ברזל" בע"מ ("החברה") התכנס ביום 31 בדצמבר 2012 ודן באפשרויות השונות לגיוס הון. לאחר מספר דיונים, החליט דירקטוריון החברה לגייס הון בדרך של הנפקת אג"ח לציבור המשקיעים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בדיון באותו יום החליט דירקטוריון החברה על הנפקת שלוש סדרות אגרות חוב (שתיים מתוארות להלן, והשלישית תתואר בהמשך השאלה): אג"ח סדרה א' ("אג"ח א'") אג"ח א' היא בעלת ערך נקוב של 10,000,000 ש"ח, הנושאת ריבית נקובה של 8%. אג"ח א' משלמת קופון אחת לחצי שנה (החל מ- 30 ביוני 2013), וריבית השוק השנתית המייצגת אגרות חוב דומות לה היא 7%. ערכה הנקוב של אג"ח א' ישולם בתשלום אחד, בתום חייה אג"ח סדרה ב' ("אג"ח ב'") - יום 31 בדצמבר.2016 אג"ח ב' היא אג"ח צמיתה, בעלת ערך נקוב של 5,000,000 ש"ח, הנושאת ריבית נקובה בשיעור של 10%. אג"ח ב' משלמת קופון מדי רבעון, ובשל רצונה של החברה להימנע ממצוקה תזרימית במהלך התקופה הקרובה, תשלום הקופון הראשון יהיה רק ב- 30 ביוני ריבית השוק השנתית הנדרשת על אג"ח ב' זהה לזו של אג"ח א'. נדרש: מהי התמורה נטו אותה גייסה החברה בהנפקת אג"ח א', תחת ההנחה כי במסגרת הנפקתה שילמה החברה עמלה בשיעור של 5% מסך התמורה ברוטו שהתקבלה? (5 נק') מהו שיעור הריבית האפקטיבית השנתית אותה משלמת החברה בגין אג"ח א'? (2 נק') מהי התמורה נטו אותה גייסה החברה בהנפקת אג"ח ב', תחת ההנחה שגם בהנפקת אג"ח ב' שילמה החברה עמלה בשיעור של 5% מסך התמורה ברוטו שהתקבלה? (5 נק') הציגו את המשוואה לחילוץ הריבית האפקטיבית אותה משלמת החברה בגין הנפקת אג"ח ב' (שימו לב, אינכם נדרשים לפתור את המשוואה אלא להציגה בלבד!). (4 נק') תחת ההנחה כי ריביות השוק הנדרשות עבור אג"ח א' במהלך שנת 2014 יהיו כמפורט בטבלה להלן, מהו שיעור התשואה האפקטיבי השנתי אותו ישיג משקיע שיקנה 1,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח א' ביום 1 בינואר 2014 רגע לאחר קבלת הקופון, וימכור אותם ביום 31 בדצמבר 2014 לאחר קבלת הקופון? (8 נק') ש יעור ריבית הש וק הנדרש ת עבור אג "ח א ' - ש נת 2014 ינואר פברואר מרץ אפריל יולי יוני מאי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר 6% 6% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 5% 5% 5% 5% בנוסף, כפי שצוין לעיל, הנפיקה החברה גם סדרה נוספת של אג"ח:

6 6 אג"ח סדרה ג' ("אג"ח ג'") אג"ח ג' הינה אג"ח מיוחדת. ערכה הנקוב של אג"ח ג' הוא 2,000,000 ש"ח ואורך חייה הוא ארבע שנים (עד ליום 31 בדצמבר 2016). אג"ח ג' משלמת קופון אחת לחצי שנה (החל מה ), אך המרכיבים המיוחדים בה הם: א. העובדה כי הריבית הנקובה אותה היא נושאת משתנה כלהלן: שלללל אגגגג "חג ' נקובה ריבית ריבית שיעור שנה 4% % % % 2016 ב. נדרש: העובדה כי מחצית מערכה הנקוב נפרע ביום 31 בדצמבר 2014 (בעוד שנתיים והמחצית השנייה של ערכה הנקוב תפרע בתום חייה, ביום 31 בדצמבר מהיום), תחת ההנחה כי ריבית השוק הנדרשת על אג"ח ג' היא 7%, מהו ערכה הנוכחי של אג"ח ג'? (6 נק').6

7 7 שאלה (5 3 נק') להלן פרטים אודות חשבונות מלאי, ספקים, מכירות ועלות המכר של חברת "א.א רהיטים", לשנת 2013: סעיף סכום (בש"ח) 100, ,000 (200,000) (150,000) (100,000) מלאי פתיחה מלאי סגירה יתרת פתיחה ספקים יתרת סגירה ספקים מכירות להלן מספר נתונים נוספים אודות פעילות החברה בשנת 2013: החברה שמרה לאורך כל השנה על שיעור רווח גולמי של 20%. במהלך 2013 החברה שילמה לספקיה 90% מהחוב בגין החברה רוכשת מספקיה באשראי בלבד מה הסכום אותו שילמה החברה לספקיה בגין רכישות שבוצעו בשנת 2013? א. 60,000 ב. 70,000 ג. 250,000 ד. 180,000

8 8 שאלה (4 4 נק') להלן תנועות המלאי בחברת 'אוגרים לימים קשים' לשנת 2013, החברה מנהלת את בשיטת רישום תקופתי ומחשבת את שוויו על פי שיטת הממוצע: המלאי מועד פעולה כמות מחיר (בש"ח) ,000 יתרת פתיחה ,000 רכישה ,000 מכירה ,000 רכישה ,000 מכירה ,000 רכישה ???????? יתרת סגירה ידוע כי מבדיקת החברה עולה כי נכון לסוף השנה, החברה תוכל למכור את המלאי שברשותה לכל היותר במחיר של 15 ליחידה, מחיר זה אינו כולל עלות הובלה הכרחית של 0.5 ליחידה. מהו הסכום, אם בכלל, של ירידת הערך בו החברה צריכה להכיר בסוף 2013? א. אין עילה להכרה בירידת ערך ב. 259,412 ג. 129,410 ד. 154,412

9 9 שאלה (6 5 נק') x חברת "מובילים ומבלים" הינה חברת הובלת פסנתרים. ב החברה רכשה משאית בסכום של, החברה העריכה כי ערך הגרט של המשאית יהיה 350,000 לאחר 6 שנים בהן הנכס ישמש אותה. החברה בחרה להפחית את הנכס בשיטת סכום ספרות שנים יורד. ביום החברה מכרה את הנכס בתמורה ל- 1,111,111, כחלק מההסכם בינה לבין המתווך, החברה שילמה לו 10% מסכום העסקה. כתוצאה מהעסקה החברה הכירה ברווח הון של. 82, : מהי עלותה המקורית של המשאית (באלפי ) (4 נק')? א. 1,250 ב. 1,000 ג. 1,450 ד. 1, : רשום את פקודת היומן בגין המכירה (2 נק') כאן על גבי שאלון הבחינה - לא במחברת? הנתונים הבאים מתייחסים לשאלות 6 ו- 7 להלן: ביום 1 בינואר 2012 נכנס דן לבנק הפועלים ונטל הלוואה תחת התנאים הבאים: ההלוואה היא לתקופה של 10 רבעון, החל מה- 31 במרץ שנים, כאשר היא נפרעת בתשלומים שווים בתום כל הריבית בה נקב הבנק עבור הלוואה זו הינה 8% סך ההלוואה אותה נטל דן עומד על 100,000 ש"ח שאלה (2 6 נק') מהי הריבית האפקטיבית השנתית אותה משלם דן בגין ההלוואה אותה נטל? א. 8.3% ב. 8% ג. 8.24% ד. 8.16%

10 10 שאלה (2 7 נק') מהו גובה ההחזר הרבעוני בגין ההלוואה אותה נטל דן? א. כ- 3,656 ש"ח ב. כ- 8,386 ש"ח ג. כ- 3,725 ש"ח ד. כ- 3,766 הנתונים הבאים מתייחסים לשאלות 8 ו- 9 להלן: מיד לאחר שדן יצא מבנק הפועלים, נכנס רמי אל הבנק ולקח גם הוא הלוואה בתנאים הבאים: ההלוואה היא לתקופה של 40 שנים, כאשר היא נפרעת בתשלומים שווים מדי שנה, החל מיום 31 בדצמבר 2012 (שנה מיום נטילת ההלוואה) כיוון שרמי אדם עשיר ובעל נכסים רבים, הריבית בה נקב הבנק עבור הלוואה זו הינה 4% בלבד סך ההלוואה אותה נטל רמי עומד, גם כן, על 100,000 ש"ח 2022, רגע שאלה (2 8 נק') מה יהיה ערכה של התחייבותו של רמי כלפי בנק הפועלים ביום 31 בדצמבר ביצוע התשלום באותו המועד (תחת ההנחה כי ריבית ההלוואה לא השתנה)? א. כ- 71,204 ש"ח ב. כ- 58,124 ש"ח ג. כ- 101,040 ש"ח ד. כ- 85,808 ש"ח לאחר שאלה (2 9 נק') מה תהיה התשובה הנכונה לשאלה 8 לעיל תחת ההנחה כי ביום 31 בדצמבר 2022 ריבית ההלוואה עלתה ל- 6%? א. כ- 66,214 ש"ח ב. כ- 68,665 ש"ח ג. כ- 70,876 ש"ח ד. כ- 64,437

11 11 פתרון שאלה 1: 1. ראשית נמצא את מכירות שנת 2012 על מנת להסיק מהן את מכירות שנת 2013: יתרת הלקוחות נטו במאזן 2012 הינה - 190,000, זאת לאחר ניכוי של 5% בגין הפרשה לחומ"ס אומדנית (נתון כי החברה מפרישה 5% מלקוחות), משמע יתרת הלקוחות ברוטו הינה. 200,000 לקוחות אלו מייצגים את המכירות באשראי של 3 חודשים שנעשו במהלך הרבעון האחרון. מכיוון ש- 200,000 מייצגים 25% מהמכירות ברבעון האחרון - הרי שכלל המכירות ברבעון זה הינן 800,000 ומכאן שכלל המכירות בשנת 2012 (נתון כי המכירות מתפלגות אחיד) הינן 4) 3,200,000 רבעונים של 800,000 כל אחד). בנוסף מהיקף המכירות השנתי נוכל ללמוד על יתרת הסגירה של השטל"ק לשנת 2012 (שהיא כמובן י.פ של 2013) - 25% מהמכירות במחצית השנייה של. 400, בהמשך סעיף 1 נתון כי החברה הגדילה את היקף המכירות של ב- 50% משמע - מכירות שנת 2013 הינן 4,800,000 (נתון זה חשוב מאוד לטבלת המלאי, שכן דרכו נוכל לחלץ את מחירי המכירה החסרים). עד כה בנוגע לסעיף 1 אין צורך בפקודות יומן, יש צורך רק לקחת את יתרות הפתיחה (200,000 לקוחות, שטל"ק 400,000 ו- 10,000 הפרשה לחומ"ס) לחשבונות ה- Tהרלוונטים. סעיף 2 טופל במקביל לסעיף 1, חשוב לזכור אותו להמשך התרגיל, שכן בהעדר אמירה אחרת נניח כי החברה דבקה באותה שיטת הפרשה, והעמידה את יתרת הסגירה הפרשה לחומ"ס על 5% מהלקוחות גם בשנת מסעיף זה ניתן לחלץ את קניות החברה בשנת 2012 אך נתון זה לא רלוונטי עבורנו, מפני שנתונה לנו יתרת הפתיחה של הספקים. הערך המוסף היחיד בסעיף הוא בכך שהוא מאפשר לנו להבין שהחברה אמורה לסגור את החוב שלה לספקים משנת 2012 "ולגרור" חוב לספקים בגין 50% מרכישות המחצית השנייה של 2013 אל שנת 2014 (י.ס ספקים) פעולה יתרת פתיחה רכישה מכירה מכירה רכישה רכישה יתרת סגירה מחיר (בש"ח) כמות כללית במלאי 100, , ,000 40, , , ,000 עלות ממוצעת ליחידה שווי מלאי 200, , , , , , , (2) (3) (5) 2.70 כמות (1) 100, ,000 80, ,000 60,000 50,000 (4) 150,000 מועד (1). נתון כי מלאי הפתיחה של החברה הוא בשווי, 200,000 ומהטבלה עולה כי שווי יחידת מלאי הינו - 2, מכאן שהכמות במ.פ הינה 100,000 יח'. (2). סה"כ מכירות החברה במהלך השנה הן 4,800,000 (חישבנו במסגרת סעיף 1) מתוכן 1,200,000 בגין המכירה ב (מהטבלה), מכאן שהמכירה ב היא בסך של. 3,600,000 מכיוון שהמדובר במכירת 180,000 יח' הרי שמחיר המכירה ליח' היה. 20 לאחר שמצאנו את מחיר המכירה, ניתן לקבוע ששיעור הרווח הגולמי הגלום בעסקה זו היה %. (3). על פי סעיף 6 החברה פרעה את כל חובותיה כלפי הספקים משנת 2012, וכי יתרת הספקים במאזן 2013 הינה. 155,825 כידוע מסעיף 2 יתרת הספקים הינה בגין 50% מהרכישות שבוצעו במחצית השנייה של 2013, משמע - הרכישות במחצית השנייה של 2013 הינן - 311,650.

12 12 הרכישה של ה הינה על סך של 131,500 מכאן שהרכישה של ה הינה על שאר הסכום - 180,150. מכאן שהמחיר של כל יח' ברכישה הזו הינו - 3. (4). שווי המלאי סגירה על פי הטבלה הינו 404,983 וכמות היחידות הינה 150,000 יח', מכאן שהמחיר הממוצע על פי שיטת הממוצע התמידי הינה. 2.7 מכיוון שערכו הפנקסני של מלאי הסגירה גבוה משווי מימוש נטו, על החברה להכיר בירידת ערך בגין מלאי הסגירה שלה שעומד על 404,983 במקום (2.5*150, ,000 יח'). גובה ירידת הערך הינו. 29,983 חשוב לציין שהביטוי לירידת הערך יכול לבוא במספר אופנים: 1. לחשב את עלות המכר עם מלאי הסגירה המקורי (404,983 ) ולאחר מכן להכיר בפקודה לירידת ערך של. 29, להכניס לנוסחת ע.המכר את מ.ס העדכני (375,000 ) ועל ידי כך לקבל ע.מכר שמגלמת בתוכה את ירידת הערך. פקודות היומן בגין המכירות והקניות של החברה ובגין ירידת הערך: בגין הקניות במהלך השנה - ח. מלאי 811,650 ז. מזומן 655,825 ז. ספקים 155,825 בגין המכירות במהלך השנה (כזכור החברה מנהלת רישום תמידי) - ח. מזומן 3,900,000 ח. שטל"ק 900,000 ז. מכירות 4,800,000 ח. ע.המכר 606,667 ז. מלאי 606,667 בגין ירידת הערך - ח. ע.המכר 29,983 ז. מלאי 29,983 בגין תשלום חובות הספקים משנת ח. ספקים 100,000 ז. מזומן 100,000 בגין חובו של מר עליז אין לרשום פקודת יומן, המשמעות היחידה היא שלחברה "נגרר" חוב של 20,000 משנת.2012 בגין חובה של גברת בלילי נרשום את הפקודה הזו - ח. הפרשה לחומ"ס 12,000 ז. לקוחות 12,000.5

13 13 מכיוון שנתון כי שאר החובות (200,000 ) משנת 2012 נפרעו למעט החוב של בלילי ומר עליז, יש להכיר בתשלום החובות הללו: ח. מזומן 168,000 ז. לקוחות 168,000 כמו כן יש להכיר בפרעון השטרות שהיו במאזן ח. מזומן 400,000 ז. שטל"ק 400,000 יתרת הסגירה של חשבון הפרשה לחומ"ס צריכה לעמוד על 5% מיתרת הלקוחות שהיא, 20,000 משמע - י.ס הפרשה לחומ"ס = 1,000. מהצבת יתרת הסגירה הזו בחשבון ההפרשה, נקבל כי עלינו להכיר בהוצאות חומ"ס של 3,000 (מתקבלות כ- PNבחשבון החומ"ס) - ח. הוצאות חומ"ס 3,000 ז. הפרשה לחומ"ס 3,000 טופל במסגרת סעיף 4. נתון כי ההוצאות מראש במאזן 2012 הינן בגין חוזה השכירות מ , משמע הן מייצגות את חודש השכירות של ינואר 2013 שטרם נוצל. מכאן ניתן להסיק כי החברה שילמה 8,000 לחודש בגין שכירות בשנת בשנת ( ) 2013 החברה האריכה את החוזה לשנה נוספת על פי תעריף של (30% 10,400 יותר מהמחיר הקודם)..6.7 פקודת יומן בגין סגירת יתרת הוצאות מראש של ח. הוצאות שכירות 8,000 (הנה"כ) ז. הוצאות מראש 8,000 - פקודת יומן בגין התשלום שנה מראש ב ח. הוצאות מראש 124,800 ז. מזומן 124,800 פקודת היומן בגין ניצול 11/12 החודשים ששולמו מראש, תרשם ב ח. הוצאות שכירות 114,400 (הנה"כ) ז. הוצאות מראש 114,400 במקום שלושת הפקודות האמורות, ניתן לרשום את כלל הטיפול בפקודה אחת בנטו: ח. הוצאות שכירות 122,400 (הנה"כ) ח. הוצאות מראש 2,400 ז. מזומן 124,800 טיפול באופנועים: נגדיר את עלות שני האופנועים כ- 2x נגדיר את ערך הגרט של שני האופנועים - 0.4x (20% מהעלות). שיטת הפחת הינה קו ישר לשנתיים. הפחנ"צ בגין האופנועים (כפונקציה של x) עד ל x 0.4x.1.2x - והעלות המופחתת הינה 0.8x 2.8

14 14 טיפול במחסן: עלות - 300,000 ערך גרט - 100,000 סכום להפחתה - 200,000 שיטת הפחתה - קו ישר 10 שנים. הפחנ"צ בגין המחסן עד ל , , 000 ועלותו המופחתת הינה - 280, נתון כי סה"כ רכוש קבוע נטו ל הוא - 400,000 סכום זה מורכב מעלותו המופחתת של המחסן + עלותם המופחתת של האופנועים -. x= 100, x+ 280, 000= 400, 000 קיבלנו כי עלותו המקורית של כל אופנוע הינה. 100,000 מכאן ניתן להסיק כי יתרת הפתיחה של חשבון ר"ק עלות הינה - 500,000 (300,000 בגין המחסן + 200,000 בגין האופנועים). וכי יתרת הפתיחה של חשבון הפחנ"צ הינה (20, ,000 פחנ"צ בגין המחסן + 80,000 פחנ"צ בגין האופנועים). הוצאות פחת מחסן שנת 2013: ח. הוצאות פחת (10,000 20,000 למכירה ושיווק, 10,000 לעלות המכר ז. פחנ"צ 20,000 - נתון) הוצאות פחת אופנועים שנת 2013: בגין האופנוע שלא נמכר ח. הוצאות פחת 40,000 (הנה"כ) ז. פחנ"צ 40,000 טיפול במכירת האופנוע: הפחת בגין האופנוע שנמכר הוא על שלושה חודשים ח. הוצאות פחת 10,000 (הנה"כ) ז. פחנ"צ 10,000 נתון כי המכירה בוצעה ברווח הון של 30,000 נחלץ את התמורה מנתון זה בנוסף לעלות האופנוע והפחנ"צ בגינו - ח. מזומן x ח. פחנ"צ (40,000 50,000 בגין 10, בגין שלושת החודשים של 2013). ז. רכוש קבוע 100,000 ז. רווח הון 30,000 מפקודת היומן ניתן לחלץ כי התמורה (x) הינה - 80,000. נתון כי החברה שילמה עבור המכונית החדשה סכום גבוה ב- 120,000 מהסכום בו נמכר האופנוע, משמע - עלות המכונית הינה 200,000 ח. רכוש קבוע (מכונית) 200,000 ז. מזומן 200,000

15 15 יש לזכור להכיר בפחת בגין הרכב לתשעת החודשים בהם הוא שימש את החברה במהלך עלות הרכב - 200,000 ערך גרט - 20,000 סכום להפחתה - 180,000 שיטת הפחתה - קו ישר למשך 4 שנים. 180, פחת לשנת 33, ח. הוצאות פחת 33,750 (הנה"כ) ז. פחנ"צ 33,750 יתרת הסגירה רכוש קבוע ברוטו נכון ל הינה: 600, ,000 בגין המחסן, 100,000 בגין האופנוע שנותר, 200,000 בגין הרכב. יתרת הסגירה פחנ"צ נכון ל הינה: 153,750 40,000 בגין המחסן, 80,000 בגין האופנוע שלא נמכר, 33,750 בגין הרכב. מכאן שיתרת הרכוש קבוע נטו למאזן 2013 הינה - 446,250. יתרת ההוצאות לשלם במאזן 2012 של החברה היא בין היתר גם בשל שכר העובדים לחודש דצמבר אשר טרם שולם. ידוע כי במהלך שנת 2012 הוצאות השכר של החברה היו, 560,000 וכי החברה העלתה את שכר העובדים החל ממאי (כולל), על מנת לחלץ את השכר החודשי נבנה את המשוואה הבאה: x=40, x x= 560, 000 מצאנו כי השכר עד חודש מאי 2012 היה 40,000 ולאחר העלאת השכר במאי 2012 עלה ל-, 50,000 משמע - יתרת ההוצאות לשלם במאזן 2012 בגין שכר דצ' הינה. 50,000 ידוע כי החברה העלתה שוב את שכר העובדים ב- 20% נוספים במאי 2013, מכאן שהשכר החודשי החל מחודש זה היה. 60,000 כמו כן מכיוון שמשכורת דצ' 2013 גם כן לא שולמה, הרי שבגין שכר דצ' 2013 תוותר יתרת הוצ' לשלם של 60,000 במאזן פקודות יומן: פקודת יומן לתשלום שכר דצ' 2012 (שולם ב ) - ח. הוצאות לשלם (שכר) 50,000 ז. מזומן 50,000.9 פקודת יומן הוצאות שכר ח. הוצאות שכר (272, ,000 להנה"כ ו- 408,000 למכירה ושיווק) ז. מזומן 620,000 ז. הוצאות לשלם (שכר) 60,000

16 ראשית נטפל בהלוואה שנלקחה ביום הקמת החברה: pv= 200, 000 n= 5 r= 10% pmt=? pmt= 52,759 להלן לוח הסילוקין של ההלוואה הראשונה, יצוין כי לוח הסילוקין כולו לא נדרש, אלא ניתן להסתפק בשתי השורות הראשונות: י.ס 167, , , , PMT 52, , , , , מרכיב קרן 32, , , , , מרכיב ריבית 20, , , , , י.פ 200, , , , , תאריך ראשית, ניתן ללמוד מלוח הסילוקין כי החברה יצרה במאזן 2012 ריבית לשלם על סך 20,000 וחלות שוטפת של 32,759 יתרות אלו נסגרו כבר ב במסגרת תשלום הראשון. בנוסף על החברה להציג במאזן 2013 ריבית לשלם + חלות שוטפת בגין התשלום של ה ריבית לשלם 16,724 וחלות שוטפת. 36,035 פקודות היומן: בגין התשלום הראשון (פקודה שתרשם ב ) - ח. חלויות שוטפות 32,759 ח. ריבית לשלם 20,000 ז.מזומן 52,759 בגין הריבית שנצברה במהלך 2013 וחלות שוטפת ל (תרשם ב ) - ח. הוצאות ריבית 16,724 ח. הלוואה 36,035 ז. ריבית לשלם 16,724 ז. חלויות שוטפות 36,035 כעת נטפל בהלוואה השנייה: pv= 150, 000 n= 4 r= 7% pmt=? pmt= 44, 284 להלן לוח הסילוקין של ההלוואה השנייה, יצוין כי לוח הסילוקין כולו לא נדרש, אלא ניתן להסתפק בשורה הראשונה: י.ס 116,216 80,067 41, PMT 44,284 44,284 44,284 44,284 מרכיב קרן 33,784 36,149 38,680 41,387 מרכיב ריבית 10,500 8,135 5,604 2,897 י.פ 150, ,216 80,067 41,387 תאריך

17 17 החברה צריכה להציג במאזן 2013 חלות שוטפת בגין התשלום של ה על סך, 33,784 בנוסף עליה להכיר בריבית לשלם בגין שמונת החודשים בין מועד נטילת ההלוואה ועד תום השנה: , 000 (1+ 7%) 1 = 6,921 פקודות יומן: בגין נטילת ההלוואה - ח. מזומן 150,000 ז. הלוואה 150,000 בגין הריבית שנצברה - ח. הוצאות ריבית 6,921 ז. ריבית לשלם 6,921 בגין החלות השוטפת - ח. הלוואה 33,784 ז. חלות שוטפת 33,784 ראשית חשוב לשים לב כי החברה הציגה הוצאות לשלם במאזן 2012 בסך 8,000 בגין חשבון החשמל של החודשים נוב'-דצ' כמו כן החברה הכירה בהוצאות החשמל של כל שנת 2013 חלקן שולמו (ינואר - אוקטובר כולל) וחלקן הוכרו שוב כהוצאות לשלם (נובמבר - דצמבר)..11 פקודות היומן: בגין תשלום החשבון של נוב'-דצ' ח. הוצאות לשלם 8,000 ז. מזומן 8,000 בגין הוצאות החשמל לאורך ח. הוצאות חשמל (9,600 48,000 להנה"כ ו- 38,400 למכירה ושיווק) ז. מזומן 40,000 ז. הוצאות לשלם 8,000

18 18 4,800, ,153, , ,400 30,000 3,236,200-23,645 3,212, מכירות נטו עלות המכר רווח גולמי הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות מכירה ושיווק הכנסות אחרות רווח תפעולי לפני מימון הוצאות מימון רווח נקי רווח והפסד מאזן ,825 69,819 23,645 68, , , ,000 3,682,555 2,896,616 19,000 10, , , ,250 נכסים שוטפים מזומנים ושווה מזומנים לקוחות נטו הוצאות מראש שטל"ק מלאי נכסים לזמן ארוך רכוש קבוע נטו התחייבויות שוטפות ספקים חלויות שוטפות ריבית לשלם הוצאות לשלם התחייבויות לזמן ארוך הלוואות לזמן ארוך הון הון מניות פרמיה עודפים 4,647,266 סה"כ נכסים 4,647,266 סה"כ התחייבויות והון

19 19 ז 30,000 30,000 חשבונות T ח חשבונות תוצאתיים הכנסות אחרות ח 10, ,000 38, ,400 הוצאות מכירה ושיווק ז

20 20 פתרון שאלה 2: הערה חשובה התשובות המפורטות הן לאחר הפרשי עיגול כלהלן: 1. סכומי כסף לשקל השלם הקרוב 2. אחוזים שלוש ספרות אחרי הנקודה סעיף 1 ראשית, יש לרשום את נתוני אג"ח א' הידועים לנו: FV = 10,000,000 i = 8%/2 = 4% c = 10,000,000*4% = 400,000 N = 4*2 = 8 יש לשים לב כי הריבית הנקובה היא במונחים שנתיים כמובן, אך תשלום הקופון הוא מדי חצי שנה. לכן, יש להתאים את הריבית הנקובה לתקופת החישוב, היינו חצי שנה. ריבית השוק של האג"ח, אשר כל עוד לא אמרו לנו אחרת היא צריכה גם היא להיות מותאמת לתקופת החישוב: במונחים שנתיים אפקטיביים, R = (1 + 7%) = 3.441% כעת, לאחר שחושבו כל הנתונים עבור אג"ח, ניתן להשתמש בפונקציית ה- CMPD הפיננסי או לחילופין להשתמש בנוסחה הבאה למציאת מחירו של אג"ח: במחשבון PV = *[ 1 ] + הצבה בפונקציית ה-,CMPD או לחילופין פתרון המשוואה לעיל, יביא אותנו לערכה הנוכחי של האג"ח: PV = 10,385,202 אולם, יש לזכור כי זהו אינו סך הכסף אותו גייסה החברה, כיוון שהיא שילמה גם עמלה בגובה 5% מתמורת הגיוס. על כן, סכום הכסף נטו אותו גייסה החברה עומד על: 10,385,202*(1-5%) = 9,865,942

21 21 סעיף 2 על מנת לחלץ את הריבית האפקטיבית אותה משלמת החברה בגין אג"ח א', יש למעשה לראות את ההנפקה מעיני החברה: ההבדל היחידי הוא שבעיני החברה ה- PV 9,865,942 ש"ח בלבד. של האג"ח עומד על כמו כן, שימו לב כי בעיה זו ניתנת לפתרון רק בדרך של ניסוי וטעיה. או במקרה שלנו באמצעות המחשבון הפיננסי. הנתונים של האג"ח: רק FV = 10,000,000 c = 400,000 N = 4*2 = 8 PV = 9,865,942 הצבה בפונקציית ה- CMPDבמחשבון הפיננסי תביא אותה לשיעור ריבית של: r = 4.201% אולם, יש לזכור כי מדובר בריבית לתקופה של חצי שנה (הרי זו הייתה תקופת החישוב). כמו תמיד, יש להעביר את הריבית למונחים שנתיים: סעיף 3 2 R = ( %) -1 = 8.578% אג"ח ב' היא אג"ח צמיתה, כלומר היא לא נפרעת לעולם, אלא רק משלמת קופונים לנצח. נתוני האג"ח: FV = 5,000,000 i = 10%/4 = 2.5% C = 5,000,000 * 2.5% = 125,000 כלומר, אג"ח זה למעשה משלמת 125,000 ש"ח, מדי רבעון, החל מיום 30 ביוני 2014 לנצח. על מנת למצוא את ערכה של אג"ח ב' נשתמש בנוסחה של סדרה אינסופית: PV =

22 22 אולם, על מנת להשתמש בנוסחה זו, יש לחלץ את הריבית המתאימה להיוון התזרימים העתידיים מהאג"ח, שהיא ריבית רבעונית (כמו תשלומי האג"ח): R = (1+7%) = 1.706% כעת, נציב את הנתונים הידועים לנו בנוסחה, אך צריך לזכור שזוהי נוסחה של "סוף תקופה". כלומר, הנוסחה תיתן לנו את ערכו הנוכחי של תזרים המזומנים לתקופה אחת לפני התשלום הראשון, ובמקרה שלנו ליום 31 במרץ PV =,. % = 7,327,081 אולם, יש לזכור שאנו נדרשים לגלות מהו הסכום אותו גייסה החברה. לכן, יש להביא סכום זה להיום (כלומר, להביא אותו חמישה רבעונים אחורה), בדרך הבאה: PV =,,. % = 6,732,837 מסך זה יש לנכות 5% עמלת הנפקה, ועל כן סך הכסף אותו גייסה החברה בהנפקת אג"ח ב' הוא: 6,732,837*(1-5%) = 6,396,195 סך הכסף אותו גייסה החברה בהנפקת אג"ח ב' הוא 6,396,195 ש"ח. סעיף 4 שיער הריבית האפקטיבית המשולם על הנפקת אג"ח ב' הוא שיעור הריבית שיביא את תזרימי המזומנים העתידיים לערך הנוכחי, או במילים אחרות לסך הכסף אותו גייסה החברה במהלך הנפקת חברה ב'. על מנת לחלץ את הריבית האפקטיבית השנתית, המשוואה צריכה להיראות כך: סעיף 5 6,396,195 =, *.. על מנת לחלץ את שיעור הריבית האפקטיבית אותה ישיג משקיע מההחזקה ב- 1,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח א' צריך לגלות מהו תזרים המזומנים אותו ישיג המשקיע. תזרים המזומנים יראה כך: 31 בדצמבר ביוני בינואר , ,079

23 23 תזרים ביום 1 בינואר 2014: ביום זה מחיר האג"ח יהיה הערך הנוכחי של יתרת התזרימים הצפויים להתקבל ממנה, מהוונים בשיעור ריבית השוק של האג"ח לאותו מועד: FV = 1,000 n = 2*3 = 6 i = 8%/2 = 4% c = 1,000*4% = 40 r = (1+5%) = 2.47% לאור כל הנתונים האלה, הערך הנוכחי הוא: PV = 1,084 תזרים ביום 30 ביוני 2014: ביום 30 ביוני 2014 משקיע האג"ח יקבל קופון, אשר עומד על 40 ש"ח (מכפלת הריבית הנקובה בערך הנקוב של האג"ח אותו הוא מחזיק). תזרים ביום 31 בדצמבר 2014: ראשית, על פי נתוני השאלה, מתקבל ביום זה הקופון בסך 40 ש"ח. לאחר קבלת הקופון, מחיר האג"ח יהיה ערכם הנוכחי של התזרימים שעתידים לנבוע ממנה: FV = 1,000 n = 2*2 = 4 i = 8%/2 = 4% c = 1,000*4% = 40 r = (1+6%) = 2.956% בהתאם, ערכה הנוכחי של האג"ח יהיה: PV = 1,039

24 24 לכן, התזרים הכולל שיתקבל ביום 31 בדצמבר הוא: שיעור הריבית האפקטיבית שישיג המשקיע: ,039 = 1,079 1,084 = +, משוואה זו ניתנת לפתרון "רגיל", כיוון שזוהי משוואה ריבועית, או באמצעות פונקציית ה- CASH במחשבון הפיננסי (למען האמת ניתן לפתור אותה גם דרך פונקציית ה-,CMPD אך פתרון שכזה עלול להיות פחות אינטואיטיבי). שיעור הריבית המתקבל: r = 1.631% אולם, יש לזכור כי זהו שיעור הריבית לחצי שנה. על מנת למצוא את שיעור הריבית השנתית יש לבצע את החישוב הבא: סעיף 6 2 r = ( %) 1 = 3.289% אג"ח ג' הינה אג"ח מיוחדת במובנים שתשלומי הקופון שלה אינם אחידים ושקרן האג"ח נפרעת לשיעורין. לכן, כמובן שאי אפשר לתמחר אותה כמו אג"ח רגילה. עלינו להסתכל למעשה על תזרימי המזומנים שאג"ח ג' מציעה: במהלך השנתיים הראשונות הריבית הנקובה היא 4%, וקרן האג"ח היא 2,000,000 ש"ח. בהתאם, הקופון (החצי שנתי) יעמוד על 40,000 ש"ח (ריבית נקובה חצי שנתית 2%, כפול ערך נקוב של 2,000,000 ש"ח). במהלך השנתיים האחרונות הריבית הנקובה היא 6%, וקרן האג"ח היא 1,000,000 ש"ח. בהתאם, הקופון (החצי שנתי) יעמוד על 30,000 ש"ח (ריבית נקובה חצי שנתית 3%, כפול ערך נקוב של 1,000,000 ש"ח). נשים לב שריבית השוק עבור אג"ח ג' עומדת על 7%, ואז נבין שלמעשה אג"ח ג' מציעה לנו שתי סדרות תשלומים ושני תשלומים של ערך נקוב בעוד שנתיים מהיום ובסוף חייה. סדרה ראשונה: מועד תחילה היום מספר תשלומים (n) 4 תשלום ) pmtאו (c 40,000

25 25 ריבית (לחצי שנה) 3.441% = (1+7%) בהתאם לכל הכתוב לעיל, ערכה הנוכחי של סדרה ראשונה הוא 147,129 ש"ח. סדרה שנייה: מועד תחילה: בעוד שנתיים מהיום מספר תשלומים (n) 4 תשלום ) pmtאו (c 30,000 ריבית (לחצי שנה) 3.441% = (1+7%) על כן, ערכה הנוכחי של הסדרה השנייה בעוד שנתיים מהיום הוא: 110,347 ש"ח. אם נביא סכום זה להיום, ערכו הנוכחי יהיה: ערך נקוב: הערך הנקוב יהוון כסכום חד-פעמי להיום: הקרן שתיפרע בעוד שנתיים: הקרן שתיפרע בעוד ארבע שנים: PV =, = 96,381 % PV =,, = 873,439 % PV =,, % = 762,895 בהתאם, ערכה הנוכחי של אג"ח ג' להיום יהיה הסכום של כל הערכים הנוכחיים שחושבו לעיל (סדרה ראשונה, סדרה שנייה ופירעונות הקרן): 147, , , ,895= 1,879,844 לחילופין, כמובן שניתן לפתור גם את השאלה באמצעות פונקציית ה- CASH במחשבון. לצורך כך, נצטרך להזין את תזרים המזומנים הצפוי לנבוע מהאג"ח (מטעמי נוחות יום 31 בדצמבר 2012 מסומן כתקופה 0, אבל לא לשכוח שבמחשבון הפיננסי תקופה זו מוגדרת כ- 1):

26 26 תז רים מאג "ח ג ' תקופה תזרים (ש"ח ( 0 40, ,000,000 = 30, ,000,000 = 40,000 40,000 40,000 1,040,000 30,000 30,000 30,000 1,030, כאשר נזין את סדרת התקבולים הזו בפונקציית ה-,CASH ונשתמש בריבית לתקופה של 3.441% ש"ח. (מעט שונה 1,879,825 (כי הרי התקופה שלנו היא חצי שנה), נקבל כי התשובה היא מהתשובה לעיל, בגלל הפרשי עיגול, אבל עדיין נכונה). פתרון שאלה 3: תשובה נכונה: ב' 70,000 ושיעור הרווח הגולמי 20%, משמע עלות המכר הינה מכירות החברה הן בהיקף 100, ,000 לאחר שמצאנו את עלות המכר, נוכל לחלץ מחשבון ה- Tשל המלאי את סך הקניות בשנת 2013: ח 100,000 PN 200,00 קניות 220,000 מלאי ז 80,000 לאחר שמצאנו את הקניות במהלך השנה, ולאור העובדה שנתון כי החברה רוכשת באשראי בלבד, ניתן לעבור לחשבון ה- Tשל הספקים בכדי לחלץ את התשלום לספקים בגין 2013: ח תשלום לספקים בגין חוב 2012 נתון ספקים ז 200, ,000- קניות במהלך השנה 150, ,000 - P.Nתשלום 70,000 חוב משנת 2013

27 27 פתרון שאלה 4: תשובה נכונה: ד' 154,412 בסוף התקופה לחברה נותרו במלאי 210,000 יחידות. שווי יחידה במלאי הסגירה על פי שיטת הממוצע המשוקלל התקופתי הינו: 200, , , , , ,199, , 000 שוויו הפנקסני של מלאי הסגירה הינו - שווי מימוש נטו של יחידת מלאי הינו 14.5 משמע שווי מימוש נטו של מלאי הסגירה הינו - 3,045, , 000 מכאן שעל החברה להכיר בירידת ערך של, פתרון שאלה 5.1: תשובה נכונה: ג' - 1,350,000 עלות - x ערך גרט - 350,000 (x - 350,000) סכום להפחתה - ידוע כי החברה מכרה את הנכס ב- 1,111,111 ושילמה 10% מכך למתווך, משמע - התמורה נטו שבה החברה הכירה הינה - 1,000,000 (90% מ- 1,111,111 ). החברה הכירה בתמורה על סך 1,000,000 וכתוצאה מכך נוצר לה רווח של 82,540 (נתון), משמע - העלות המופחתת רגע לפני המכירה הינה - 917,460. כעת, משמצאנו את העלות המופחתת לרגע המכירה, נשתמש בה על מנת לחלץ את העלות המקורית: עלות מופחתת = פחנ"צ - עלות x ( x 350, 000) + = 917, ש- x = 1,450,000 מכאן 5.2: רשום את פקודת היומן בגין המכירה (2 נק')?

28 28 פתרון שאלה 5.2: לאור האמור לעיל, פקודת היומן הינה: ח. פחנ"צ 532,540 ח. מזומן 1,000,000 ז. רכוש קבוע 1,450,000 ז. רווח הון 82,540 פתרון שאלה 6: פתרון שאלה 7: תשובה נכונה: ג' 8.24% הריבית בה נקב הבנק עומדת על 8%, וידוע לנו כי כל עוד לא נאמר לנו אחרת ריבית היא במונחים שנתיים. החזר ההלוואה של דן הוא מדי רבעון, ולכן הריבית הרבעונית היא = 2%.8%/4 על מנת למצוא את הריבית האפקטיבית במונחים שנתיים, יש לבצע את החישוב הבא: תשובה נכונה: א' - 3,656 ש"ח (1+2%) 4 1 = 8.24% על מנת לענות על שאלה זו, יש לרכז את כל הנתונים הידועים לנו לגבי ההלוואה אותה נטל דן: N = 10*4 = 40 PV = 100,000 R = 2% כעת, על מנת למצוא את התשלום הרבעוני, ניתן להציב בפונקציית ה- CMPD במחשבון הפיננסי, או לחילופין להשתמש בנוסחה אותה למדנו בכיתה: PV = * [ 1 - ^ ] ובצורה זו לחלץ את התשלום הרבעוני, המסומן כ- PMTבמשוואה זו.

29 29 פתרון שאלה 8: תשובה נכונה: ד' - 85,808 ש"ח על מנת לפתור שאלה זו יש לזכור כי בכל רגע נתון, יתרת הסגירה של הלוואה מסוג שפיצר שווה לסך התשלומים העתידיים מהוונים בריבית ההלוואה למועד של אותה יתרת סגירה (זהו מקרה פרטי של הכלל עליו דיברנו: בעולם המימון המחיר של כל דבר הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים שיתקבלו ממנו). ביום 1 בינואר 2012, בו לקח רמי את ההלוואה, נקבעו התשלומים השנתיים אותם ישלם רמי על פי נתוני ההלוואה: N = 40 R = 4% PV = 100,000 נזין נתונים אלו בפונקציית ה- CMPD במחשבון הפיננסי או נפתור בהתאם לנוסחה המופיע בשאלה 7 לעיל, ונגלה כי התשלום השנתי עומד על כ- 5,052.3 ש"ח. על כן, ביום ה- 31 בדצמבר 2022, לאחר התשלום ה- 11 במספר, נותרו לרמי עוד 29 תשלומים בסך של כ- 5,052.3 ש"ח כל אחד. יתרת הסגירה של הלוואה בלוח הסילוקין למועד זה (שזהו למעשה שווי ההתחייבות במקרה שלנו) תהיה שווה לסך התשלומים העתידיים מהוונים ליום 31 בדצמבר 2022: N = 29 R = 4% PMT = 5,052.3 כעת נשתמש בפונקציית ה- CMPDאו נציב בנוסחה המוצגת בפתרון של שאלה 7, ונמצא כי ערכה הנוכחי של ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2022, לאחר התשלום באותו יום, עומד על כ- 85,808 ש"ח.

30 30 פתרון שאלה 9: תשובה נכונה: ב' 68,665 ש"ח בדומה לפתרון השאלה הקודמת, גם בשאלה זו נחשב את ערכם הנוכחי של כל התשלומים שנותר לרמי לשלם נכון ליום 31 בדצמבר 2022 (הרי תשלומים אלו נקבעו ביום 1 בינואר 2012, בו הוא לקח את ההלוואה, כפי שראינו בפתרון שאלה 8 לעיל). בשונה משאלה 8, הפעם ריבית ההלוואה השתנתה. על כן, ערכה הנוכחי של ההלוואה (שזהו גם שוויה וגם ערך ההתחייבות של רמי כלפי הבנק) יהיה ערכם הנוכחי של התשלומים מהוונים בריבית החדשה: N = 29 R = 6% PMT = 5,052.3 הצבת הנתונים בפונקציית CMPD במחשבון או לחילופין שימוש בנוסחה המופיעה בפתרון שאלה 7 יביאו אותנו לערך נוכחי, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, של כ- 68,665 ש"ח.

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד