<4D F736F F D20E0ECE1E9E820EEF2F8EBE5FA20F2E3EBE5EF20EEECE >

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E0ECE1E9E820EEF2F8EBE5FA20F2E3EBE5EF20EEECE >"

תמליל

1 יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים אלביט מערכות העלאת המלצה: מחיר המניה לא משקף את שוויה הכלכלי של החברה מועד הפרסום: דוד לוינסון עדכון מלא תשואת יתר סיכון נמוך נתוני מסחר: בצועי המניה Q2-11 * על פי שע"ח ביום הוצאת העדכון (12 חודשים) דוחות הרבעון השני מעודדים בשורת המכירות- הכנסות אלביט ברבעון השני הסתכמו בכ- 692 מיליון דולר, עליה של 14.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, יש לציין, כי חלק מהצמיחה הושגה בעזרת חברות שנרכשו במהלך השנה האחרונה, כגון: סולתם, M7,ITL ועוד חברות ברזילאיות. עליה ניכרת במכירות לישראל לאמריקה הלטינית ולאסיה פאסיפיק פיצתה על דשדוש במכירות לאירופה וארה"ב. בתחומי המערכות האלקטרואופטיות וה- C4ISR (מערכות פיקוד, מעקב ובקרה) נצפתה עלייה ניכרת במכירות, שקוזזה במידת מה מירידה במכירות מערכות יבשה ומערכות אלקטרואופטיות. ניתוח צבר ההזמנות והודעות החברה ברבעונים האחרונים מעלה כי צבר ההזמנות לטווח הקצר מתאושש. צבר ההזמנות, המהווה סמן מסוים למכירות העתידיות בשנים 2011/12, השתפר ביחס לרבעון הקודם, וצומח בשיעור של 5.4% ביחס לרבעון המקביל. נוכח העלייה המתמשכת בצבר ההזמנות אנו מגלים אופטימיות זהירה באשר לצמיחה ב- 2011/12, אולם היא תהיה להערכתנו מתונה וחד ספרתית. שולי הרווח הגולמי, נשחקו ברבעון השני ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מתמהיל פרויקטים רווחי פחות ורווחיות נמוכה יותר של החברות החדשות שנרכשו. שולי הרווח התפעולי נשחקו בעיקר כתוצאה משחיקת שולי הרווח הגולמי ולא כתוצאה מעליה ניכרת בהוצאות התפעול ביחס להכנסות. הרווח הנקי נשחק ב- 13.1% בעיקר כתוצאה מהוצאות מימון גבוהות, הנובעות מעסקאות הגנת מטבע ובשל עלייה בחוב החברה. מניות התעשייה הביטחונית בארה"ב נסחרות מתחת למכפיל הממוצע ההיסטורי- תקציבי הביטחון האמריקאים ובמערב אירופה מקוצצים. מניית החברה זולה ונסחרת אף מתחת למכפיל הסקטור הביטחוני, נוכח קצבי צמיחה שלילים בעבר. לסיכום, אנו שבעי רצון מצמיחת המכירות הדו-ספרתית בשילוב עם צמיחה מתמשכת בצבר ההזמנות. אנו צופים כי החברה תציג ברבעונים הקרובים צמיחות מתונות במכירות וברווח למניה, וזאת למרות הקיצוצים בתקציבי הביטחון אשר מצביעים על סביבה עסקית קשה. נוכח מחירה הנמוך של המניה שלא משקף להערכתנו את שוויה הכלכלי של החברה, אנו מעלים את המלצתנו ל"תשואת יתר". מחיר היעד הופחת ל- $52 למניה, כ- 27.5% מעל למחירה הנוכחי. מחיר היעד: מחיר נוכחי: מחיר יעד קודם: תאריך המלצה קודמת: מספר נייר סימול טווח מחיר המניה (52 שבועות): שווי שוק נוכחי: מכפיל רווח 4 רבעונים: מכפיל הון: מחזור יומי ממוצע ) ח 3 :(' מדד ת"א 100: מדד נאסד"ק: משקל במדד ת"א 25: מדד ת "א 100 תיאור החברה: 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 184 / $ / $ /$ ESLT מיליארד דולר ת"א: 12.8 מליון נאסד"ק: 0.9 מליון דולר 972 2, % אלביט מערכות נשק, מערכות וייצור בפיתוח עוסקת החברה אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה ע"י "אל-אופ", "תדיראן קשר" ו-"אלישרא. בעלי מניות עיקריים: 45.5% קבוצת פדרמן 54.5% בידי הציבור YoY 14.6% 9.2% 7.2% -13.1% -13.5% QoQ 11.5% 8.0% 28.5% 39.3% 38.5% נתונים עיקריים (במיליוני $) הכנסות רווח גולמי רווח תפעולי רווח נקי רווח למניה P/E (מגולם שנתית) שולי רווח גולמי שולי רווח תפעולי שולי רווח נקי 2Q % 7.6% 5.6% ראה פסקת גילוי נאות בעמוד 8 כל נתוני הבורסה בדו"ח מעודכנים לתאריך אלא אם כן צויין אחרת ראה הערות וביאורים בסוף הדו"ח

2 ניתוח תוצאות רבעון הכנסות אלביט ברבעון השני הסתכמו בכ- 692 מיליון דולר, עליה של 14.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי חלק מהצמיחה הושגה בעזרת חברות שנרכשו במהלך השנה האחרונה, כגון: סולתם, M7,ITL ועוד חברות ברזילאיות. ביחס לרבעון הקודם מכירות החברה עלו ב- 11.5%. יש לציין, כי מכירות החברה מושפעות מעונתיות וכי בשנים עברו מרבית מכירות החברה היו מרוכזות במחצית השנייה של השנה ובפרט ברבעון הרביעי. מניתוח התפלגות המכירות שיעור המכירות לפי סוגי מערכות נרשמה עולה כי, ברבעון מערכות יבילות אוויר מיליון דולר 75 של עליה מערכות רכב יבשתי מערכות C4ISR C4ISR מערכות במכירת מערכות אלקטרואופטיות מעקב פיקוד, (מערכות שונות לרבעון ביחס ובקרה) המקביל אשתקד. סקטור זה ביחס חלקו על שומר במבט לסקטורים אחרים כי לציין יש חצי שנתי. נחשב C4ISR ה- סקטור משאר יותר לרווחי בערכים הסקטורים. נתוני החברה מקור: מוחלטים נצפתה ירידה גם המערכות בתחום האלקטרואופטיות, לעומת זאת תחום המערכות האוויריות הפגין צמיחה מהותית אשר פיצתה על שאר הסקטורים. 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% H11 מניתוח ההתפלגות הגיאוגרפית עולה כי, במהלך הרבעון השני של שנת 2011 ישנה עליה ניכרת במכירות לישראל הלטינית לאמריקה 45.0% שיעור המכירות לפי התפלגות גאוגרפית ולאסיה פאסיפיק, אשר פיצתה על 40.0% במכירות דשדוש 35.0% וארה"ב. לאירופה החברה הנהלת 30.0% מיחסת את הירידה 25.0% לסיום באירופה פרויקטים חד-פעמיים. 20.0% 15.0% תקציב הביטחון של ישראל מוגבל בהיקפו ישראל 10.0% מערכות ואלביט ארה"ב אירופה נמצאת ברוויה יחסית 5.0% שאר העולם מכאן, בשוק המקומי. מקור: נתוני החברה 0.0% כי מעריכים שאנו H11 של הגדל שיעורה ישראל מסך המכירות אינו אופייני וכי ילך ויקטן לאורך השנים הבאות. כותרת ציר שולי הרווח הגולמי, נשחקו ברבעון השני ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מתמהיל פרויקטים ריווחי פחות ורווחיות נמוכה יותר של החברות החדשות שנרכשו. הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השני ב מיליון דולר, עליה של 7.2% ביחס לרבעון המקביל. שולי הרווח התפעולי נשחקו והגיעו לרמה של 7.6% עיקר השחיקה נובעת מהשחיקה בשולי הרווח הגולמי. סעיף ההוצאה התפעולית העיקרי שעלה ה הי הוצאות המכירה והשיווק, אשר עלו בכ- 7 מיליון דולר, אולם נותר בשיעור זהה מסך ההכנסות. הוצאות המו"פ ירדו בכ- 1.5 מיליון דולר ובשיעורם מ- 9.4% ל- 8.0%. הרווח הנקי המאוחד של החברה לרבעון השני של שנת 2011 ירד ב- 13.1% ביחס לרבעון המקביל. זאת כתוצאה מהוצאות מימון גבוהות בשל עסקאות הגנה ובשל עליה בחוב החברה. יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים 2

3 צבר הזמנות: צבר ההזמנות של אלביט מערכות הסתכם נכון ל ב מיליארד דולר, בהשוואה ל מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד עליה בשיעור של 5.4% בשנה. צבר ההזמנות ארוך הטווח מציג התאוששות וצמיחה שנתית של 5-8% בארבעת הרבעונים האחרונים. ההזמנות מחוץ לישראל מהוות 78% מסך הצבר, 62% מן ההזמנות מיועדות לביצוע עד סוף שנת צבר ההזמנות הממוצע לרבעון לטווח הקצר (עד סוף 2012) עומד על 584 מיליון דולר, בעוד שההכנסה הממוצעת לרבעון עומדת על 690 מיליון דולר, מכאן שיחס צבר ההזמנות למכירות עד סוף 2011 מהווה 85% מסך ההכנסות. יחס זה משתפר זה 3 רבעונים ברציפות. כמו כן, צבר ההזמנות לרבעון קרוב לשיא של כל הזמנים. נתונים אלו מבשרים על עליה מהותית במכירות ברבעונים הקרובים. לסיכום, יחס צבר ההזמנות למכירות הטווח הקצר מתאושש, ואנו מעריכים כי מכירות הרבעונים הבאים ישתפרו יחס צבר להכנסות צבר לרבעון צבר הזמנות ממוצע לרבעון (שנתיים קרובות ( יחס צבר לרבעון להכנסה ממוצעת לרבעון הכנסה ממוצעת לרבעון יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים 3

4 רמות המכפילים ההיסטוריות של התעשייה הביטחונית ב- S&P500 נמוכות מכפיל רווח היסטורי aerospace&defense רמות המכפילים של מניות התעשייה הביטחונית בארה"ב מתייצבות לאחר שפל חסר תקדים בשיא המשבר הכלכלי מרץ 2009, וזאת להערכתנו כתוצאה מהעליות בשוקי ההון. התעשייה הביטחונית מפגרת בביצועיה אחרי מדד ה- S&P500 וזאת כתוצאה מקיצוצים בתקציבי הביטחון בארצות המערב, המותירים את המכפילים מתחת לרמתם הממוצעת. הכנסותיה של אלביט מערכות תלויות בתקציבי הביטחון האמריקאי (המהווה סמן ימני לתקציבי הביטחון בשאר העולם), תקציבי הביטחון האירופאים והישראלים. בנקודת הזמן הנוכחית תקציבי הביטחון האמריקאים מקוצצים כתוצאה מהנסיגה מעיראק, אולם מדובר בקיצוץ של פרויקטים גדולים, ולדברי הנהלת אלביט מערכות קיצוצים אלו פחות פוגעים ברכש של מערכות נשק מתוחכמות ומערכות בקרה. באירופה המערבית רוב המדינות קיצצו את תקציבי הביטחון ב וישנו צפי לקיצוצים מהותיים במיליארדי דולרים החל משנת מבט חטוף על רמת המכפילים של מניות חברות התעשייה הביטחונית ב- S&P500 בעשור האחרון מצביע על תנודתיות גבוהה, כאשר רמת המכפילים ההיסטורית נעה בין 7.4 ל אירועים ביטחוניים חריגים כגון פיגוע 11.9 והפלישה לעיראק מעלים את המכפילים באופן חד, שיגרה ביטחונית מפחיתה את הציפיות וכפועל יוצא גם את מכפילי התעשייה הביטחונית. המכפיל הממוצע לתעשייה הביטחונית עומד על רמה של כ- 16.7, בעוד שבסוף יולי המכפיל עמד על נציין כי מניית אלביט מערכות נסחרת כיום במכפיל היסטורי 9.7 לשנת 2010, ומכפיל 11.1 על בסיס תחזיותינו ל מניית החברה נסחרת זה מספר רבעונים מתחת למכפיל התעשייה, נוכח צמיחות מתונות משל כלל הענף. סיכום בבואנו לשקול את המלצתנו למניית אלביט מערכות, אנו ממפים את מכלול השיקולים: שיקולים לחיוב: מנית אלביט מערכות נסחרת במחיר נמוך המשקף ציפיות צמיחה נמוכות. המניה זולה ונסחרת ברמת מחיר נמוכה מקבוצת ההשוואה שלה. צבר ההזמנות מראה סימני התאוששות מספר רבעונים, יחד עימו עולה גם יחס ההזמנות למכירות והצפי הוא כי השנה הקרובה תהיה צמיחה במכירות. צבר ההזמנות צומח במקביל לצמיחת המכירות, מכאן שהגידול במכירות לא נעשה על חשבון הצבר באופן חד- פעמי. שיקולים לשלילה: ממוצע 0 29/07/2011 מקור: בלומברג 31/08/2001 ירידה מצמיחה אורגנית גבוהה ברמות של 30% בשנה, לצמיחת מכירות שלילית של 5.7% בשנת שנת 2011 תעבור להערכתנו לצמיחות מתונות וזאת על רקע שנת השוואה חלשה. קיצוצים בתקציבי הביטחון האירופאים והאמריקאים מעיבים על תמחור ענף התעשייה הביטחונית. שער הדולר הנמוך מקטין את כושר התחרות של החברה וצפוי לפגוע ברווחיותה התפעולית והגולמית. יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים 4

5 הנחות המודל: המכירות בשנת 2011 יהיו גבוהות מאלו של 2010 בכ- 4.5%. ב תרשם צמיחה בשיעור של 4% ובשנה המייצגת צמיחה של 2.5% בלבד. שולי הרווח הגולמי בשנת 2011 יעמדו מתחת ל- 30%. בשנים הבאות הנחנו שחיקה קלה בשולי הרווח הגולמי לרמה של 29.5% כתוצאה מהתחזקות מתמשכת של השקל לעומת הדולר וכתוצאה מהתגברות התחרות על תקציבים קטנים יותר. שולי הרווח התפעולי יעמדו בשנת 2011 על 7.5% ומשנת 2012 ואילך על 7.9%. שיעור הוצאות המו"פ יתיצב על 8.1% והשיווק לא ישתנה באופן מהותי לאורך השנים הבאות. שיעור המס האפקטיבי ב יעמוד על 15.2% ובשנים הבאות יעלה ל- 15.5%. שיעור ההיוון עומד על 10.0% והצמיחה הפרמננטית 2.5%. אלביט מערכות מודל רווח והפסד Q11 2Q11 3Q11E 4Q11E 2011E 2012E 2013E 2014E שנה מיצגת 2,638,271 סה"כ הכנסות 2,832,437 2,670, , , , ,246 2,790,289 2,901,901 3,003,467 3,093,571 3,170,910 שיעור גידול בין שנה לשנה 33.1% 7.4% -5.7% 0.3% 14.6% 8.2% -2.9% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% עלות ההכנסות, מתוקן 1,870,830 1,982,954 1,834, , , , ,434 1,938,944 2,045,097 2,116,676 2,180,176 2,234,680 רווח גולמי 767, , , , , , , , , , , ,230 שיעור גידול בין שנה לשנה 48.6% 10.7% -6.1% 0.6% 9.2% 2.7% -0.4% 2.8% 4.4% 3.5% 3.0% 2.5% שולי רווח גולמי 29.1% 30.0% 29.9% 29.9% 29.0% 28.9% 29.8% 29.4% 29.5% 29.5% 29.5% 29.5% מחקר ופיתוח 184, , ,131 54,214 55,389 56,000 60, , , , , ,844 % מההכנסות 7.0% 7.7% 8.8% 8.7% 8.0% 8.0% 7.8% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% מכירה ושיווק 198, , ,942 54,987 57,441 58,000 69, , , , , ,698 % מההכנסות 7.5% 8.9% 8.6% 8.9% 8.3% 8.2% 9.0% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% הנהלה וכלליות 134, , ,200 35,510 35,085 36,000 38, , , , , ,375 % מההכנסות 5.1% 4.2% 4.9% 5.7% 5.1% 5.1% 5.0% 5.2% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% רווח תפעולי 249, , ,353 40,934 52,620 53,153 62, , , , , ,313 שיעור גידול בין שנה לשנה 130.7% 5.4% -21.0% -16.8% 7.2% 1.4% 10.4% 0.9% 9.9% 3.5% 3.0% 2.5% שולי רווח תפעולי 9.4% 9.3% 7.8% 6.6% 7.6% 7.6% 8.1% 7.5% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% הכנסות (הוצאות) מימון -36,815-15,585-21,251-10,662-9,350-7,500-7,488-35,000-38,000-38,000-38,000-38,000 הכנסות (הוצאות) אחרות 94, , רווח לפני מס 306, , ,361 30,466 43,450 45,813 55, , , , , ,313 מיסים על הכנסה 54,367 38,109 24,037 5,300 5,419 6,800 9,077 26,596 29,759 31,007 32,114 33,064 שיעור המס האפקטיבי 17.7% 15.4% 12.1% 17.4% 12.5% 14.8% 16.4% 15.2% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% רווח נקי מפעולות מתמשכות 252, , ,324 25,166 38,031 39,013 46, , , , , ,250 חלק החברה ברווחי(הפסדי) כלולות 14,435 19,292 19,343 3,751 2,400 3,500 5,349 15,000 15,000 15,450 15,836 16,232 חלק המיעוט בהפסדי (רווחי) מאוחדות -62,372-13,566-11, ,536-1,700-1,776-6,000-6,000-6,180-6,335-6,493 רווח נקי המשויך לבעלי המניות 204, , ,498 27,929 38,895 40,813 49, , , , , ,989 שיעור גידול בין שנה לשנה 166.2% 5.3% -14.6% -43.9% -13.1% -9.8% 13.9% -14.2% 8.8% 4.1% 3.5% 2.9% שולי רווח נקי 7.7% 7.6% 6.9% 4.5% 5.6% 5.8% 6.4% 5.6% 5.9% 5.9% 6.0% 6.0% רווח למניה, מדולל מספר מניות 42,758 42,983 43,217 43,223 43,248 43,450 43,550 43,433 43,650 43,869 44,088 44,308 יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים 5 פיננסים

6 אלביט מערכות מודל תזרים מזומנים Q11 2Q11 3Q11E 4Q11E 2011E 2012E 2013E 2014E שנה מיצגת רווח תפעולי 249, , ,353 40,934 52,620 53,153 62, , , , , ,313 מס הכנסה על רווח תפעולי -54,367-38,109-24,037-5,300-5,419-6,800-9,077-26,596-29,759-31,007-32,114-33,064 רווח תפעולי לאחר מס 194, , ,316 35,634 47,201 46,353 53, , , , , ,250 בתוספת: הוצאות פחת חשבונאיות 129, , ,141 37,155 37,477 35,000 35, , , , , ,887 בניכוי: השקעות הוניות -129, , ,644-37,830-35,614-33,000-33, , , , , ,887 בניכוי: (גידול) קיטון בהון החוזר -184, , ,585-50,593-42,542 13,151-20,000-99,984-98,475-55,426-23,427-20,108 תזרים מזומנים פנוי 10,769-4,363 70,228-15,634 6,522 61,504 35,881 88, , , , ,142 - $ מליון 447 1,806 2, ,249 הערכת שווי שווי תפעולי שווי שייר סה"כ שווי תפעולי נכסים לא תפעוליים, נטו סה"כ שווי כלכלי לחברה מספר מניות (מדולל) 43, % שווי כלכלי למניה שווי מניה נוכחי פער שיעור היוון 10.5% 10.0% % % 2.5% 3.0% שיעור צמיחה מהערכת השווי שבצענו לחברה על פי שיטת היוון תזרים המזומנים (DCF) ושיעור היוון 10% התקבל מחיר יעד של $52 למניה ושווי חברה של כ- 2.2 מיליארד דולר. לאור הפער הגדול בין שוויה הכלכלי של החברה למחיר המניה אנו מעלים את המלצתנו למניית החברה ל"תשואת יתר". יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים 6

7 חדר מסחר למוסדיים שמואל פלטניק מנהל חדר מסחר אג"ח ענת רונן מניות ואופציות רוני מנשרוב אודי יצחקוב מנהל דסק אג"ח יואל נסים עופר עמר אוהד עוזרי שלומי אוסקטו מחקר רחלי גרשון מנהלת יחידת המחקר דוד לוינסון אנליסט פרמצבטיקה, תקשורת וטכנולוגיה אורלי ניר אסטרטגית אג"ח משה סני אנליסט פיננסים מני כהן אנליסט אנרגיה תמר ברינקר אנליסטית נדל"ן + מט"ח tamar.brinker@mailpoalim.co.il גדעון לינדנבאום אנליסט נדל"ן gideon.lindenbaum@mailpoalim.co.il ירון פרידמן אסטרטג מניות, כימיה, חברות אחזקה yaron.fridman@mailpoalim.co.il יקירה אזיאל אנליסטית מזון וקמעונאות yakira.aziel@mailpoalim.co.il עידית קלי נוה מנהלת דסק שוקי הון גלובליים edit.kelly-naveh@mailpoalim.co.il תמיר בראנץ אנליסט אירופה tamir.baranes@mailpoalim.co.il אפי ליכט אנליסט אמריקה efi.licht@mailpoalim.co.il עידן פיקלני אנליסט אסיה פסיפיק idan.pikelny@mailpoalim.co.il יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים 7

8 הערות, אזהרות וגילוי נאות בנוגע לעבודת האנליזה 1. פרטי מכין עבודת האנליזה: שם: דוד לוינסון מס'/סוג הרשיון: 8649 כתובת: בנק הפועלים בע"מ, יהודה הלוי 62 תל אביב. השכלה: - M.B.A מנהל עסקים, התמחות מימון וייזום עסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים - M.Sc גנטיקה מולקולרית, האוניברסיטה העברית בירושלים B.Sc ביולגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים ניסיון: כ 7 שנים בשוק ההון התאגיד המורשה אצלו מועסק מכין האנליזה: בנק הפועלים בע"מ שד' רוטשילד 50 תל אביב טל' (מרכזיה) 2. גילוי נאות מטעם עורך האנליזה: אין לעורכי האנליזה ניגוד עניינים עליו הוא יודע בעת פרסום עבודת האנליזה. 3. הערות לאנליזה: 3.1. סולם המלצות תשואת יתר (OUTPERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואת יתר על תשואת השוק ב- 12 החודשים הקרובים. תשואת שוק PERFORM) (MARKET - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואה דומה לתשואת השוק ב- 12 החודשים הקרובים. תשואת חסר (UNDERPERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואת חסר על תשואת השוק ב- 12 החודשים הקרובים דרוג סיכון סיכון גבוה Risk) (High להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה גבוה מסיכון השוק. סיכון בינוני Risk) (Medium להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה דומה לסיכון השוק. סיכון נמוך Risk) (Low להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה נמוך מסיכון השוק הערות ובאורים לגבי הדוח: מחיר היעד מתייחס ל- 12 החודשים הקרובים. כאשר נתוני הרווחיות מוצגים במיליוני ש"ח, הרווח למניה (EPS) מוצג אף הוא בש"ח; כאשר נתוני הרווחיות מוצגים במיליוני $, הרווח למניה (EPS) מוצג אף הוא ב-$. מכפיל הרווח בטבלה זו הינו מכפיל רווח (P/E) הנגזר מרווחיות החברה באותה שנה וממחיר המניה כיום. מכפיל רווח 4 רבעונים מכפיל הרווח מחושב על סמך הרווח המצטבר שהציגה החברה ב- 4 הרבעונים האחרונים. רווח מתוקן הרווח המדווח, בניטרול הכנסות/הוצאות חד-פעמיות שאינן קשורות לפעילות העיסקית השוטפת של החברה. מכפיל רווח מתוקן מכפיל רווח המחושב תוך שימוש ברווח המתוקן. מחזור יומי ממוצע מחושב על סמך הממוצע ב- 3 החודשים האחרונים; לגבי חברות הנסחרות בבורסה בת"א הוא מוצג במיליוני ש"ח; לגבי חברות הנסחרות בארה"ב ובאירופה הוא מוצג במספר מניות. טווח מחירי המניה המחיר הגבוה והנמוך ביותר של המניה ב- 52 השבועות האחרונים (מתואם לספליטים וכו'). יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים 8

9 4. שיטת הערכה בהן נעשה שימוש לצורך מחיר היעד: שיטת היוון תזרים מזומנים (DCF) 5. סיכונים העלולים להשפיע מהותית על מחיר היעד: השוק בו פועלת אלביט מערכות מתאפין בשינויים טכנולוגיים מהירים, שבהם החברה עשויה לא לעמוד עשויות להיות רכישות או מיזוגים שיגדילו את סיכוני החברה החברה עשויה להיות חשופה לסיכונים פיננסים כתוצאה משינויי מטבע. מרבית הכנסותיה של החברה דולריות בעוד שמרבית הוצאותיה שקליות שווקים חדשים אליהם חדרה אלביט מערכות עשויים להתברר עשויים להתברר ככישלון החברה עשויה לאבד ספקים או לקוחות חשובים בהם יש לה תלות אלביט מערכות עשויה להיות חשופה לתביעות כתוצאה מכשל מוצריה שינוייים בסביבה רגולטורית עשויים לגרום לאי התאמת מוצרים מטה החברה, מרכז המו"פ והייצור פועל מישראל וחשוף ישירות לשינויים במצב הצבאי ולעימותים מזוינים במזה"ת, על כל הנובע מכך. גרף מניית אלביט מערכות ושינוי המלצות בשלוש השנים האחרונות. לתקופה של 12 חודשים מיום פרסום עבודת האנליזה. מחירי היעד למניות מתייחסים.6 התנהגות מניית אלביט בשלוש השנים האחרונות מול מחירי היעד וההמלצות מקרא: המלצות תחילת סיקור תשואת יתר תשואת שוק תשואת חסר /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/2011 סידרה 1 סידרה 2 7. גילוי נאות מטעם בנק הפועלים בע"מ ) "הבנק" ): במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, הבנק או, למיטב ידיעת הבנק, תאגיד קשור לבנק, החזיקו בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם החזקה מהותית בסוג מסויים של ניירות הערך של אלביט מערכות. (התאגיד הנסקר) 8. הערות ואזהרות כלליות נוספות: האנליזה מבוססת על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור, לרבות מידע ונתונים שפורסמו ע"י החברה בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסה לני"ע בת"א או בכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בו פועלת החברה. הנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כמהימנים ונכונים, וזאת, מבלי שנבדקו עצמאית על ידי עורך האנליזה ו/או הבנק לשם בירור נכונות, דיוק ומהימנות המידע והנתונים, ואנליזה זו אינה מהווה יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים 9

10 אימות או אישור לנכונות, מהימנות או דיוק בנתונים האמורים ואין לעורך האנליזה מעובדיו אחריות לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר באנליזה. או הבנק או מי הנתונים מאותם מקורות הונחו כנכונים ואין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הבנק ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל. תוכנה של אנליזה זו מבוסס על חוות דעת סובייקטיבית, תוך התייחסות למידע ולנתונים הנ"ל ולהנחות שנעשו על בסיס מידע ונתונים אלה. המידע והנתונים המפורטים באנליזה זאת אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא ומושלם של כל העובדות, הפרטים, המידע או הנתונים המופיעים בה ו/או הגלויים לציבור, והעמדות המובאות בה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. האנליזה מהווה חומר מסייע בייעוץ ואין לקבל על סמכה בלבד החלטות השקעה או ייעוץ כלשהן. עורך האנליזה ו/או הבנק לא יהיו אחראים בכל אופן או צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באנליזה זו. בכפוף לאמור לעיל ולהלן, אנליזה זאת הינה למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בה הצעה, ייעוץ כללי או ספציפי, הבעת דעה בדבר כדאיות להשקעה ו/או לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בה. אין האנליזה מתייחסת לאג"ח של החברה, אג"ח להמרה של החברה, כתב אופציה של החברה או כל מכשיר פיננסי נגזר של החברה אלא אם כן מתייחסת וקובעת כך האנליזה במפורש ובאופן חד משמעי. בפעילות החברה/ תו שניירות הערך שלהן נסקרות באנליזה זו ותוצאותיהן העסקיות וכדאיות הרכישה, המכירה, ההשקעה ו/או ההחזקה יתכנו שינויים מידיים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את האמור באנליזה וזאת למרות שבהתייחסות האנליזה הינה לטווח הארוך ולא למטרות ספקולטיביות לטווח קצר. אין באנליזה זו כדי להוות תחליף לייעוץ והתאמה ספציפית ואישית ללקוח על ידי יועץ מורשה ואין היא באה במקומם. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש. אנליזה זו מיועדת אך ורק למי שהיא מופנית אליו ישירות, כמפורט לעיל, והעברה או פרסום, מלאים או חלקיים, בכל דרך או אופן שהוא, ללא קבלת אישור כאמור מאת העורך או הבנק, הינם אסורים בהחלט. אין לראות באמור באנליזה זו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע. הבנק ו/או חברות הבנות ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע עסקאות בבורסה ובנקאות לסוגיה, ועשויים לבצע, בין היתר, עסקאות שלא על פי האמור בדו"ח זה. 9. הצהרת האנליסט: אני, דוד לוינסון, בעל רשיון 8649, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. דוד לוינסון יחידת המחקר האגף לני"ע ונכסים פיננסיים, בנק הפועלים: רח' יהודה הלוי 62, תל אביב 65227; טלפון: ; פקס: ; דואר אלקטרוני: l אתר האינטרנט של בנק הפועלים (בעברית, אנגלית ושפות נוספות):. יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים 10

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - ezch2q12post

Microsoft Word - ezch2q12post 1 9/8/2012 איזיצ'יפ תוצאות רבעון 2012 2, תשואת יתר, $35 האטה משמעותית בהוצ' הוניות של מפעילות תקשורת, מובילה להורדת מחיר היעד ל- $35 איזיצ'יפ דיווחה על תוצאות טובות מהצפי לרבעון השני של 2012, אך באותה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רו"ח), אנליסטית שטרי הון בנקים -

27 יוני 2012 עדי סקופ (רוח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רוח), אנליסטית שטרי הון בנקים - 27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים 03 5190352 - adi_s @ibi.co.il דורין פלס (רו"ח), אנליסטית 03 5193476 - dorin_z@ibi.co.il שטרי הון בנקים - חוף מבטחים או מלכודת דבש? אג"ח של תאגידים בנקאיים בישראל

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc בזק תקשורת 5.4 קניה מחיר יעד רבעון רביעי 2004 - איכזב בתוצאותיו 5.9 (ללא שינוי) 2006E 2005E 2004 2003 2002 2001 2000 10,753 10,881 9,270 7,981 8,079 8,518 8,903 הכנסות מכירות (מ' ( 827 530 621-438 -913

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018

דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דוח עסקאות 2018 דוח המיזוגים והרכישות השנתי של לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018 דו"ח המיזוגים והרכישות של לסיכום שנת 2018 עיקרי הממצאים סך העסקאות הכולל הסתכם ב 21.6 מיליארד דולר, והינו הגבוה ביותר מאז 2012, עלייה של

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F >

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F > ס קטור הפיננס י ם והז דמנו יות ה ש ק עה בא ג"ח גלזר, אלון לידר שוקי הון ספטמבר 2008 1 סקטור הבנקים נתחיל בחדשות הטובות: לא קיים חשש ליציבות הבנקים הישראליים. הבנקים המקומיים לא נתנו אשראי בלתי מרוסן -

קרא עוד

הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בע"מ / 6106/01/6

הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בעמ / 6106/01/6 הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בע"מ / 6106/01/6 תמצית מנהלים זוהי תמצית מנהלים של ניתוח דוחותיה הכספיים, והערכת השווי של חברת "טיב טעם הולדינגס בע"מ". מפרופיל החברה ניתן ללמוד שמדובר בחברה קמעונית מבודלת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ מרכזי קניות דוד גבאי 03-7132041 David.Gubbay@xnes.co.il מיכה גולדברג 03-7533100 Micha.Goldberg@xnes.co.il 26.6.2056 ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפה לחברות ממונפות: קנייה למליסרון וביג; ת. שוק לעזריאלי

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד