MeitavIsraelWeekly

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "MeitavIsraelWeekly"

תמליל

1 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה והסביבה האינפלציונית. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צופיםהשנה צמיחה של 3.5%. האם זה אפשרי? הפתעה במאזן התשלומים אמנם, הידרדרות בסחר הסחורות החודשי, אך שיפור בחשבון השוטף הרבעוני. איגרות חוב ציפיות האינפלציה עדיין לא מגלמות את עליית המחירים, הצפויה בשלושת החודשים הקרובים השוק כברלא מאמין בהפחתת ריבית ואףצופה עליה בעוד שנה עליות שערים באפיק הקונצרניעל רקע דיווחים מקומיים תחזית אינפלציה וריבית מחירים לצרכן (%) / / / חד' ריבית בנקישראל (%) / / בעוד 12 חד' החשבון השוטף במאזן התשלומים מליוני דולרים,מנוכה עונתיות 1Q/08 1Q/09 1Q/10 1Q/11 1Q/12 1

2 לוח אירועים לשוק המקומי שעה מקור אירוע\פרסום כלכלי חודש\ תקופה ראשון, 16/9 אין פרסומים כלכליים שני, 17/9 אין פרסומים כלכליים שלישי, 18/9 אין פרסומים כלכליים Q2 Q2 13:00 רביעי, 19/9 למ"ס בנקישראל חשבונות לאומיים- אומדן שני מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל Q :00 חמישי, 20/9 למ"ס בנקישראל מדדי המחירים- סחר חוץ התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי 2

3 פרוטוקול דיוני הריבית לחודש ספטמבר כזכור, בנק ישראל החליט להותיר את הריבית לספטמבר על כנה. החלטה זו התקבלה פה אחד, הריבית נותרה ברמתה, 2.25%, זה החודש השני ברציפות. חברי הוועדה דנו בחמישה נושאים עיקריים: (1) הסביבה הריאלית של המשק. (2) סביבת האינפלציה. (3) הסביבה העולמית והמצב הגיאופוליטי. (4) תקציב הממשלה. (5) שוק הדיור. נתוני החשבונאות לרביע השני, שהוצגו, מעידים על קצב צמיחה נאה של כ- 3%. עם זאת, על פי נתוני הסקרים השונים, צפויה האטה בקצב הצמיחה ברביעים הבאים. כמו כן, המשך מגמת ההתמתנות בסחר העולמי עלולה לגרום לירידה בקצב צמיחת המשק. ריביתבנק ישראל % /10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 חברי הוועדה ציינו, בנוסף, כי ציפיות האינפלציה עלו משמעותית, כתוצאה מעליית מחירי הסחורות, האנרגיה ועליית המע"מ. ציפיות אלו לטווחים של שנתיים ומעלה, נמצאות בין 2.3%-2.4%. לגבי התפתחות משבר החוב באירופה ונתוני השווקים הפיננסים בעולם, על פי הערכת הוועדה, ישנה מחויבות גבוהה למציאת פתרון למשבר. יחד עם זאת, נתוני המקרו לרבעון השני, מעידים על המשך הרעה בגוש האירו, בריטניה, יפן והשווקים המתעוררים, למעט ארה"ב, בה נרשם שיפור קל בפעילות הכלכלית. הוועדה הזכירה את חשיבות צמצום הוצאות הממשלה, בכדי להקטין גרעונה, והאפשרות כי במידה ולא יועבר בתקופה הקרובה תקציב לשנת 2013, ינוהל תקציב מעבר עם הוצאות של 1/12 מתקציב 2012, שיגרום לריסון משמעותי. חברי הוועדה מסכימים כי עד שלא תתבהר התמונה התקציבית המלאה, לא יהיה ניתן לקבוע כיצד תושפע המדיניות המוניטרית מההתפתחויות הפיסקאליות. לבסוף, ציינו, כי לאור הנתונים המעורבים בשוק הדיור, עדיין קיים סיכון להתחדשות מגמת עליית המחירים. אנו מעריכים, כי הריבית לחודש אוקטובר תישאר ללא שינוי, לאור חוסר הבהירות הקיים לגבי שוק הדיור, גרעון הממשלה והסביבה האינפלציונית. ככל הנראה, בנק ישראל יעדיף לבחון את ההתפתחויות בכדי לגבש החלטה על המשך 3

4 המדיניות המוניטרית. עם זאת, תהליך ההתרה המוניטרי הוא כבר קרוב לסיומו אםלאכבר הסתיים. הערכה ראשונית להתפתחות החשבונאות הלאומית של הלמ"סס השבוע דיווחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הערכותיה לצמיחה במשק הישראלי בשנת 2012 ואלו היו מפתיעות מאוד לחיוב. על פי הערכה זו, צפוי התוצר המקומי הגולמי בשנת 2012 לצמוח ב- 3.5%, לשם השוואה, האומדן האחרון של בנק ישראל לצמיחה בשנה זו עומד על 3.1%. התחזית של מיטב היא לצמיחה של 3%. חשוב לציין כי, אומדן הלמ"ס מבוסס על נתונים המצויים בידה על הוצאות מתוכננות במגזר הציבורי ובחברות הגדולות אלו נתונים שלא גלויים עדיין לציבור. יתר על כן, הם עושים שימוש בנתוני מגמה. על רקע דיווח זה, לשנה כולה ומאור העובדה כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כבר דיווחה על החשבונאות הלאומית במחצית הראשונה של השנה, ניתן לחשב בצורה די קלה בכמה נדרש המשק לצמוח במחצית השנייה של השנה, בכדי לעמוד בהערכת הצמיחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשנה כולה. כך לדוגמא, במחצית הראשונה של השנה התכווצה הצריכה הפרטית ב- 1.6% (במחירים קבועים ובמונחים שנתיים), לעומת המחצית השנייה של לפי הלמ"ס צפויה זו להתרחב ב- 2.8% בכל השנה. אי לכך, נדרש כי הצריכה הפרטית תזנק ב- 7.5% (במונחים שנתיים) במחצית השנייה שלהשנה. שימוש משקי אחר אשר מעניין לא פחות הוא היצוא. בעוד שבמחצית הראשונה של השנה הוא התכווץ ב- 0.6%, בלמ"ס צופים להתרחבות של 1.6% בשנה כולה. אי לכך, נדרשת התרחבותשל 8% במחצית השנייה. שימושים/ מקורות צריכה פרטית צריכה ציבורית שיעור הצמיחה בשנת לפי אמדן הלמ"ס שיעור הצמיחה במחצית הראשונה של * שיעור הצמיחה הנדרש במחצית השנייה של 2012* השקעה בנכסים קבועים יבוא שירותים וסחורות יצוא שירותים וסחורות תוצר מקומיגולמי בהשוואה למחצית הקודמת, במחירים קבועים, במונחים שנתיים, אחוזים נתונים אלו שפורסמו השבוע הם בהחלט מפתיעים לטובה, במיוחד על רקע ההבנה כי חלק ניכר של המגמות שנצפו במחצית הראשונהשל השנה אמורות להשתנות. אין ספק, כי תחזית זו מעודדת, אם כי לא בהכרח מתאימה להלך הרוח בשוק ולציפיות הצרכנים. על רקע האינדיקטורים הכלכליים השוטפים הן למשק הישראלי והן לעולם אנו לא מזהים תפנית בפעילות הכלכלית. אי לכך, כפי הנראה 4

5 לדיווחים של החברות ללמ"ס, יש משקל מהותי בסיכום מייד, בניתוח מאזן (עדות לכך הפעילות המשקית התשלומים). יתר על כן, יש לקחת בחשבון את העובדה כי נתוני הלמ"ס מתעדכנים מספר פעמים בשנה וגם בשנים עוקבות, כאמור, אין אלו נתונים סופיים. דוגמא לכך, ניתן לראות (ראה טבלה משמאל) בעדכון נתוני הצמיחה לשנים 2011,2010. הנתון ההתחלתי לצמיחה בשנת 2011 היה 5.0% ולבסוף עודכן מטה ל- 4.6%, מנגד, האומדן הראשוני לשנת 2010 היה 4.1%, כאשר האומדן הסופי מצביע על צמיחה של 5.0% בשנה זו. אי לכך, נתוני הלמ"ס לשנת 2012 הינם ראשוניים ובהחלטלא סופים. מאזן התשלומים לרבע השני ברבע השני של 2012 נרשם גרעון צנוע מאוד בחשבון השוטף של מאזן התשלומים כאשר הוא הסתכם בסך של 0.1 מיליארד (בניכוי עונתיות). אין ספק כי יש בנתון זה שיפור חיובי משמעותי, על רקע העובדה כי בשני הרבעים האחרונים עמד הגירעון על 0.8 ו- 1.4 מיליארד דולר, בהתאמה. הצמצום בגרעון נבע הן מעלייה בצמצום הגירעון המסחרי (בכ- 1.1 מיליארד דולר) והן מעלייה של 1.1 מיליארד דולר בעודף בתחום השירותים. חשוב לציין כי יצוא הסחורות הפתיע לחיוב, עם גירעון של 2.6 מיליארד דולר בלבד, לעומת גירעון של 3.7 מיליארד דולר ברבע השני. במיוחד הייתה זו הפתעה כאשר נתוני סחר החוץ הצביעו על החרפה. מתברר שהפער נובע מדיווח על יצוא של סחורות שלא עובר דרך המכס, של חברות המדווחות ישירות ללמ"ס (לדוגמא, אינטל). כך, בעוד שדיווחים אלו הסתכמו בכ- 700 מיליון דולר, בממוצע לרבעון בשנים האחרונות, ברבע הנדון הסכום טיפס לכדי 1.9 מיליארד דולר. בהנחה שיצוא הסחורות הללו ישמור על רמתו גם ברבעים הבאים, משמעות הדבר היא איפוס הגירעון במאזן התשלומים ואולי אף עודף מסוים. שיעורי הצמיחה השנתיים לפיאמדן הלמ "ס סופי עדכון בדצמבר הערכה בספטמבר אחוזים החשבון השוטף במאזן התשלומים מליוני דולרים,מנוכה עונתיות 1Q/08 1Q/09 1Q/10 1Q/11 1Q/12 משמעות הדבר היא תרומה אדירה לצמיחה המשקית. כך, במידה ובשני הרבעים, השלישי והרביעי של השנה ירשם סכום זהה של יצוא, שלא עובר דרך המכס, משמעות הדבר תהייה תוספת של כ- 3 מיליארד דולר ליצוא (כ- 12 מיליארד 5

6 ש"ח), לעומת רמתו ברבע הראשון. הצמיחה לכדי 3.5%. זו תביא את תרומה יחד עם זאת, על רקע העובדה כי כספים אלו הם רישומים בלבד, להערכתנו הגירעון כפי שמופיע בסחר החוץ הוא רלוונטי יותר לשער החליפין ולכן, השקל יימצא בחודשים הקרובים תחת לחץ, גם אם מתון, להיחלשות. לראיה, הפיחות שנרשם בשקל כנגד הדולר ברבע הנדון, שבו הגירעון במאזן התשלומים היה אפסי. סחר חוץ נתוני יצוא הסחורות לחודש אוגוסט (הרלוונטיים למאזן התשלומים ברבע השלישי של השנה) מציגים תמונה לפיה היצוא הישראלי הולך ומידרדר. כך, יצוא הסחורות בחודש הנדון הצטמצם ב- 6.1% לעומת החודש הקודם (נתונים מנוכי עונתיות, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים). זאת, בניגוד להתרחבות ביצוא בחודש קודם, שכאמור נבע מאירוע חד פעמי. כאשר בוחנים את סך היצוא בחודשים ינואר עד אוגוסט השנה, לעומת השנה הקודמת (נתונים מקורים, ללא אניות, מטוסים ויהלומים), ניתן לראות כי חל צמצום. בחודשים אלו, פחת סך היצוא ב- 3.5%, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. בנוסף, גם בבחינתיצוא רכיבים אלקטרונים ומחשבים, קיימת ירידהבסךהיצוא בחודש אוגוסט לעומת חודש קודם, בשיעור של 11.6%. היצוא והיבוא התעשייתי ללא אניות, מטוסים ויהלומים, בניכוי עונתיות (מדד - החודש הראשון =100) יבוא יצוא, דולרי לעומת זאת, היבוא בחודש אוגוסט דווקא התרחב ב- 7.8% לעומת יולי (נתונים מנוכי עונתית, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים). עלייה זו נובעת ברובה מגידול ביבוא מוצרי השקעה. כך, הגרעון המסחרי (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) הגיע לכ- 2.2 מיליארד דולר, מתחילת השנה עומד הגירעון על 14.5 מיליארד דולר. גידול משמעותי לעומת התקופה המקבילה ב- 2011, בה הסתכם הגירעון בכ מיליארד דולר. 6

7 אינדיקטורים נוספים השבוע פורסם סקר אמון צרכנים לחודש אוגוסט אשר הצביע על ירידה משמעותית באופטימיות. מדד אמון הצרכנים לחודש אוגוסט עומד על 34%-, הרמה הנמוכה ביותר שנצפתה מאז תחילת הסקר במרץ הציבור מאמין כי המצב הכלכלי יחריף, ומספר המובטלים יילך ויגדל. המצב דומה, גם בסקר הערכת מגמות בעסקים, בו נרשמה הרעה, מדד אוגוסט עומד על 12.2%- לעומת 11.8%- בחודש יולי. מסיכום הערכת המנהלים בחודש זה, נמצא כי בכל הענפים למעט ענף המסחר הקמעונאי, נרשמה פסימיות גדולה יותר בהשוואה לחודש הקודם. בענף התעשייה הייתה זו הרמה הנמוכה ביותר שדווחה מאז תחילת הסקר בדצמבר 2011.(-18.7%) מדד אמון הצרכנים באחוזים

8 אינדיקטורים למשק הישראלי 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 שיעור צמיחה רבעוני יצוא יבוא יבוא ויצוא סחורות נתונים מנוכי עותניות, ללא מטוסים, יהלומים מיליוני דולרים 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 אחוזים, שיעור שינוי לעומת רביע קודם, במונחים שנתיים נתונים מנוכי עונתיות Q/09 4Q/09 2Q/10 4Q/10 2Q/11 4Q/11 2Q/12 המדד המשולב אחוזים, נתוניםמנוכי עונתיות,שיעורשינוי חודשי ריביתבנק ישראל % 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/ /10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/ /11 7/11 1/12 7/12 הייצור התעשייתי מנוכה עונתיות נתוני מגמה פדיון ברשתות השיווק % שיעור שינוי שנתי ריאלי אחוזים,נתוני מגמה,שיעורשינוי חודשי /11 8/11 10/11 12/11 2/12 4/12 6/12 8

9 אינדיקטורים למשק הישראלי לוח נתון חודש עדכון נתון קודם שינוי לעומת נתון קודם שינוי מתחילת 2012 לפני 12 חודשים שינוי נתון 6.6% 216, % 225,088 Q2 230,902 תוצר מקומי גולמי (מיליוני ש"ח) % 3.25% % ריבית 2.25 ספטמבר 2.3% % 0.2% מדד משולב** יולי 1.4% % 0.1% מדד מחירים**** יולי - 8.6% 7.1% 6.5% אבטלה* יולי ל.ר ל.ר - 1.0% - 5.1% - 5.8% 5.3% 3.0% 202 5, , % % - 1.3% 4.7% - 0.1% - 7.8% - 6.1% 2.0% 2.1% , , % שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון) עודף חשבון השוטף* (מיליוני דולרים) יולי Q2-90 5,593.1 יבוא סחורות***** (מיליוני דולרים) יצוא סחורות***** (מיליוני דולרים) מכירות ברשתות השיווק*** אוגוסט אוגוסט יולי 3, % % - 1.2% ייצור תעשייתי** יוני - 0.2% % - 1.6% יוני פדיון בכל ענפי המשק** *מנוכה עונתיות ** נתונים מנוכה עונתיות במחירי = *** נתונים מנוכה עונתיות במחירי = **** נתונים מקורים במחירי = *****מנוכה עונתיות ללא אוניות, מטוסים ויהלומים 9

10 שוק האג"חח שבוע המסחר האחרון בשוק האג"ח התאפיין במהלכים חדים בחלק הקונצרני ובמיוחד בפן החיובי, כאשר האפיק הממשלתי רשם מגמות מעורבות, רמת תנודתיות נמוכה למדי והתאמת ציפיות האינפלציה למדדי המחירים הגבוהים הצפויים. שבוע המסחר האחרון התנהל באפיק הממשלתי בעצלתיים כאשר שינויי המחירים בשוק הממשלתי היו קלים למדי. כפי הנראה אחד הגורמים לרגיעה זו היה העובדה כי קרב איגרות החוב המרכזיות בעולם (לדוגמא, האמריקאית והגרמנית) נסחרו ביציבות יחסית. כך לדוגמא, האיגרת האמריקאית ל- 10 שנים נסחרה בסוף השבוע שעבר בתשואה לפדיון של 1.67 ולאחרונה בתשואה לפדיון של 1.76%. מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב שבוע המסחר התנהל בעצלתיים עם שינויי מחירים קלים בשוק הממשלתי עם נטייה לירידות שערים באג"ח השקלי. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון רשמו ירידה קלה השבוע בטווח לעשר שנים ולשנתיים והגיעו לרמה של,2.75% 2.78% בהתאמה. הפער בין ה- UST לעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר הצטמצם לרמה של 260 נ"ב. מדדי איגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה חיובית השבוע בשונה מהשבועיים האחרונים. המרווח בין מדדי התל-בונד לאיגרות הממשלתיות המתאימות הצטמצם משמעותית במהלך השבוע. % תחזית מיטב ריבית ב"י לפי עקום מק"מ אחרון מק"מ /12 11/12 12/12 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 מדד האג"ח השקלי רשם השבוע ירידה של 0.1% בערכו. למעשה, זהו השבוע השלישי הרצוף שבו נרשמת ירידה של המדד. יחד עם זאת, בעוד שהחלקים הקצרים הציגו יציבות בערכם, ירידות השערים התרכזו יותר בחלקים הבינוניים עד ארוכים. מחירה של הממשלתית השקלית לשנתיים, ה-" 0814 " נותר ללא שינוי, כאשר התשואה לפדיון עולה ב- 4 נ"ב, לרמה של 2.28%. ב-" 0122 " נרשמה עלייה של 7 נ"ב בתשואה לפדיון 4.36% וב-" 1026 " נרשמה עלייה קלה של 1 נ"ב בתשואה לפדיון לכדי 4.86%. התוצאה של תנודות אלו באיגרות החוב הביאו לירידה של 3 נ"ב בשיפוע העקום הממשלתי השקלי לכדי 262 נ"ב (הפער בין של 10 שנים ל של 2 שנים). בהמשך לשבוע שעבר שבו בנק ישראל הנפיק מק"מ ל- 12 חודשים, "913" בתשואה ממוצעת של 2.12%, נראה כי כבר השוק מפנים כי הריבית לא צפויה לרדת ואפילו לעלות בשנה הבאה. כלומר, בהתחשב בכך שהמק"מ ל- 12 חודשים ( של 1 שנה) נסחר בתשואה לפדיון של 2.17% והממשלתית ב של 2 שנים נסחרת בתשואה לפדיון של 2.28%, אזי הריבית לשנה, בשנה השנייה צפויה להיות.3.0% באפיק הממשלתי הצמוד נרשמו גם כן מגמות מעורבות, תוך עליות שערים קלות בחלקיםהקצרים וירידות שערים בחלקים הארוכים. האיגרת הממשלתית הצמודה הקצרה, ה-" 0614 " הוסיפה 0.2% לערכה, כאשר התשואה לפדיון עולה ב- 5 נ"ב לכדי 0.48%-. ה"גליל 5903" נותר ללא שינוי. שיפוע העקום הממשלתי הצמוד ירד ב- 3 נ"ב. תחזית לריבית בנק ישראל ל- 12 החודשים הקרובים, עקום המק"מ והצפי הנגזר ממנו לריבית בנק ישראל 10

11 ציפיות האינפלציה נותרו השבוע כמעט ללא שינוי. להערכתנו, ציפיות האינפלציה בטווחים הקצרים לא מגלמות במדויק את עליית המחירים הצפויה בחודשים הקרובים. אנו צופים כי בשלושת החודשים הקרובים (צפי של 1.7% בחודשים אוגוסט-אוקטובר). לפיכך, יש עדיין יתרון מסוים לאפיק הצמוד (כפי הנראה היתרון ייוותר גם לאחר פרסום מדד אוגוסט). ממשלתי שקלי ממשלתי צמוד תל -בונד 20 תל -בונד 40 תל -בונד 60 תל -בונד שקלי שבוע שינויבמדד (%) מתחילת החודש מתחילת שנה האפיק הקונצרני שינה עורו בשבוע המסחר האחרון, כאשר דיווחים שונים ברמת המיקרו יצקו אופטימיות. משלל הסיבות אשר הביאו למגמה החיוביתנציין את: (1) כניסתו הצפויה של המשקיע אדוארדו אלשטיין לגנדן הולדינגס, גרמה לעליות משמעותיות במחירי איגרות החוב השונות של הקבוצה. (2) השוק ביצע תיקון מחירים בשבוע האחרון במספר איגרות חוב כגון בזן אג"ח ב', כרמל אולפינים אג"ח א' (עלייה של 15.5% ו- 9.6% בהתאמה במחירי האג"ח). כך, מדד התל-בונד 20 רשם בשבוע שחלף עלייה של 1.2% בערכו, תוך צמצום של 40 נ"ב במרווח שבינו לבין הממשלתית המקבילה. התל-בונד השקלי רשם עלייה נאה במיוחד של 1.3% תוך צמצום המרווח מהממשלתית ב- 68 נ"ב. גם לאור ההתפתחויות הללו, ברור כי אין באלו לראות ככאלו אשר משנות את המגמה בשוק הקונצרני, אשר צפוי להמשיך ולהתאפיין בשבועות הקרובים בקשיי נזילות. מרווחממשלתי (לפי סקטור - צמודמדד) תשואה לפדיון מרווח ממשלתי מתכת נדלן אלקטרוניקה/חשמל שירותיםפיננסים כימיה ופלסטיקה אחזקות והשקעות מסחר שירותים השקעותבתעשייה מחשבים בנקים חברותביטוח הנפקותאג "חבנקים סה"כ על רקע ההכרה, כי תהליך ההתרה המוניטרי הגיע לכדי מיצוי, אנו חושבים כי רמת הסיכון באפיק הממשלתי נמצאת בעליה. לפיכך, אנו מעריכים כי יחסי הסיכוי לעומת הסיכון הטובים ביותר נמצאים באפיק הקונצרני, אשר רמת המתאם בינו לממשלתי נמוכה. יתר על כן, בתקופה הנוכחית יש לבחור איגרות חוב קונצרניות ולא להשקיע באפיק באמצעות מדדים. 11

12 ממשלתי אינדיקטורים לשוק האיגרות חוב % תשואה לפדיון אגח ממשלתית שקלית אחרון לפני שבוע סוף שנה שעברה % תשואה לפדיון ממשלתית צמודה אחרון לפני שבוע סוף שנה שעברה % אחרון לפני שבוע סוף שנה שעברה ציפיות אינפלציה - שוק ההון שיפוע העקום הממשלתי - צמוד ושקלי ( 10-2 שנים) צמוד נ"ב שקלי /11 2/12 4/12 6/12 8/12 ציפיות האינפלציה - שוק ההון תשואה לפדיון שחר גליל ציפיות אינפלציה מרווח איגרת ממשלתית 817 ממק"מ נ"ב

13 קונצרני אינדיקטורים לשוק האיגרות חוב תל בונד 20 ו- 40 פערתשואה לפדיון מאג"חממשלתי צמוד 3 חודשים, נ"ב /07 16/08 40 תלבונד 20 תלבונד מרווח תשואה קונצרני צמוד לממשלתי אינדיקציה למרווח (בנ"ב)מעל לאג"ח ממשלתי לפי דירוג* ו A A+ AA- AA *אינו כולל איגרות חוב של אלביט הדמיה ופלאזה בדירוגBBB מרווח תשואה קונצרני צמוד מאגרת ממשלתית צמודה לפי סקטור לפני שבוע 1, ,130 אחרון תשואה לפדיון אג"ח קונצרני צמוד אינדיקציה לתשואה לפדיון של איגרות חוב BBB A A+ AA- AA מרווחים אינדיקטביים בין איגרות קונצרניות צמודות לממש לתיות (לפי דירוג ו) BBB A A AA AA

14 קונצרני (המשך) אינדיקטורים לשוק האיגרות חוב *אינוכולל איגרות חוב שהונפקועלידי אידיבי וכור בדירוגA + תל בונדשקלי פער תשואה לפדיוןמאג"ח ממשלתי שקלי מרווח תשואה קונצרני שקלי לממשלתי אינדיקציה למרווח (בנ"ב)מעל לאג"ח ממשלתי לפי דירוג A ומח "מ A+ AA- AA 3 חודשים,נ"ב /07 16/08 מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועלכל אדםלהתייעץעםיועץו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסיבגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחיםמיידיים, לרבותיחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 14

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

• 03.11.2010 רגע לפני העלאת ריבית? העולם חושב אחרת מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בנימה אישית בפד מאותתים שהאפשרות להעלאת ריבית עוד השנה עדיין

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

סטטיסטיקל לישראל

סטטיסטיקל לישראל סטטיסטיקל 167 7 לישראל על הלמ"ס בימים אלה מציינת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, כמו מדינת ישראל, 7 שנה להקמתה. מתוקף תפקידה הלמ"ס אוספת, מעבדת ומפרסמת נתונים בתחומי האוכלוסייה, הכלכלה והחברה. נתונים

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

בחינה בכלכלה

בחינה בכלכלה גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F >

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F > ס קטור הפיננס י ם והז דמנו יות ה ש ק עה בא ג"ח גלזר, אלון לידר שוקי הון ספטמבר 2008 1 סקטור הבנקים נתחיל בחדשות הטובות: לא קיים חשש ליציבות הבנקים הישראליים. הבנקים המקומיים לא נתנו אשראי בלתי מרוסן -

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רו"ח), אנליסטית שטרי הון בנקים -

27 יוני 2012 עדי סקופ (רוח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רוח), אנליסטית שטרי הון בנקים - 27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים 03 5190352 - adi_s @ibi.co.il דורין פלס (רו"ח), אנליסטית 03 5193476 - dorin_z@ibi.co.il שטרי הון בנקים - חוף מבטחים או מלכודת דבש? אג"ח של תאגידים בנקאיים בישראל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - ezch2q12post

Microsoft Word - ezch2q12post 1 9/8/2012 איזיצ'יפ תוצאות רבעון 2012 2, תשואת יתר, $35 האטה משמעותית בהוצ' הוניות של מפעילות תקשורת, מובילה להורדת מחיר היעד ל- $35 איזיצ'יפ דיווחה על תוצאות טובות מהצפי לרבעון השני של 2012, אך באותה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד