(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)"

תמליל

1 תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס טלפון מוקד שירות לקוחות בטלפון 5454* אינטרנט מ"פ 4321 ר"ה בפוליסה זו תהיה למונחים שלהלן המשמעות אשר מפורשת בצדם: אירוע מזכה בעל הפוליסה גיל העמית דמיניהול החיסכון המצטבר דף פרטי הפוליסה הסדר תחיקתי הפקדה חדפעמית הפקדות לחיסכון הפקדה שוטפת הצעת פוליסה התחלת הפוליסה חברה חוק הפיקוח אחד או יותר מן המקרים האלה: א. מות העמית. ב. תום תקופת הפוליסה כמפורט ב"דף פרטי הפוליסה". האדם או התאגיד המתקשר עם החברה בחוזה זה ואשר שמו רשום ב"דף פרטי הפוליסה" ובהצעה בתור בעל הפוליסה ואשר חובת תשלום ההפקדות השוטפות מוטלת עליו. ההפרש בין תאריך קביעת גילו, לבין תאריך לידתו של העמית, והוא יחושב בשנים שלמות. 6 חודשים ויותר יוסיפו לגיל העמית שנה שלמה. סכום המנוכה מן החיסכון המצטבר כאמור בסעיף 4 להלן ושיעורו מפורט ב"דף פרטי הפוליסה". דף המצורף לפוליסה אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל את: מספר הפוליסה, שיעור דמיניהול החיסכון המצטבר, וכדומה. 10 ימי עסקים לאחר ביצוע שינוי בפרט מפרטי הפוליסה, אשר מחייב עלפי תנאי הפוליסה את עדכונו של "דף פרטי הפוליסה", תשלח החברה לבעל הפוליסה את "דף פרטי הפוליסה" המעודכן בצירוף הסבר בדבר השינוי, ועדכון זה ייחשב הסכמת החברה לשינוי כאמור בסעיף 16.1 להלן. החוקים והתקנות שהגדרתם מופיעה להלן, בסעיף זה, כולל: חוק הפיקוח, חוק חוזה הפוליסה, לרבות הוראות הממונה, אשר יסדירו את התנאים החלים על בעל הפוליסה, העמית, המוטב והחברה. הפקדה שאינה הפקדה שוטפת ושאינה הפקדה שוטפת המשולמת באיחור נוהליה, עלפי חדפעמית הפקדה בתור ושהחברה הסכימה לקבל אותה ובכפוף להסדר התחיקתי. ההפקדה השוטפת בתוספת הפקדות חדפעמיות, ככל שהיו. התשלומים השוטפים המשולמים לחברה בכפוף להוראות הפוליסה וכמפורט ב"דף פרטי הפוליסה". טפסים שמולאו בידי בעל הפוליסה והעמית בטרם קבלתו של העמית לפוליסה, המהווים פנייה לחברה בהצעה שייערך בעבור העמית פוליסה ושעל בסיס האמור בהם הסכימה החברה לערוך לעמית פוליסה זו. התאריך הנקוב ב"דף פרטי הפוליסה" בכפוף לאמור בסעיף 2 להלן. כלל חברה לביטוח בע"מ. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

2 2 חוק חוזה הביטוח חיסכון מצטבר יום מסחר יום עסקים עמית מדד מדד יסודי מדד קובע מוטב ממונה מסלול השקעה מסלול השקעה ברירת מחדל פוליסה פוליסה מוקפאת תום תקופת הפוליסה תקנות דרכי השקעה תשואת מסלול השקעה חוק חוזה הביטוח, התשמ"א ההפקדות לחיסכון כשהן משוערכות עלפי תוצאות ההשקעות בהתאם לסעיף 9 להלן, בניכוי דמיניהול החיסכון המצטבר ובניכוי כל סכום שנמשך מן הפוליסה. לגבי מסלול השקעה אשר בו שיעור החזקת ניירותערךחוץ אינו גדול מ 10% יום עסקים. לגבי מסלול השקעה אשר בו שיעור החזקת ניירותערךחוץ גדול מ 10% יום שבו מתקיים מסחר הן בבורסה בישראל והן בבורסות ו/או בשווקים מוסדרים רלוונטיים מחוץ לישראל. כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד האדם ששמו נקוב ב"דף פרטי הפוליסה" בתור עמית. מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם עלידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם הוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יוגדר מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף. המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התחלת הפוליסה. המדד היסודי, הנקוב ב"דף פרטי הפוליסה", מותאם למדד הבסיסי (100 נקודות) מחודש ינואר 1959, מחולק ב עלפי ביצוע כל תשלום שהוא צמוד מדד המדד שפורסם לאחרונה לפני הפוליסה. הזכאי לתגמולי פוליסה עלפי תנאי הפוליסה בקרות מקרה הפוליסה כמפורט בסעיף 13 להלן. הממונה על שוק ההון, פוליסה וחיסכון כהגדרתו בחוק קופות גמל. כל אחד ממסלולי ההשקעה המפורטים ב"נספח מסלולי ההשקעה" לרבות שינויים עתידיים שיחולו בהם מפעם לפעם. מסלול השקעה "חיסכון פיננסי תיק מנוהל אג"ח" או כל מסלול השקעה אחר שיבוא במקומו, באישור הממונה. חוזה זה וכל נספח ותוספת המצורפים לו, "דף פרטי הפוליסה" וכן הצעת הפוליסה. פוליסה שתשלום ההפקדה השוטפת בגינה הופסק במלואו. המועד הנקוב ב"דף פרטי הפוליסה". תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, והקרנות של מבטח וניהול מפעם לפעם או תקנות כפי שתחולנה 2001, התשס"א התחייבויותיו), שיבואו במקומן. שיעור הגידול/הקיטון בערך הכספים המושקעים במסלול ההשקעה, בתקופה נתונה. 2. חבות החברה הפוליסה תיכנס לתוקפה ממועד התחלת הפוליסה, בתנאי מפורש שהעמית חי במועד זה. תנאי החיסכון ייקבעו כמפורט בהצעה לפוליסה וב"דף פרטי הפוליסה". לא בחר העמית במסלול השקעה יופקדו ההפקדות לחיסכון במסלול השקעה ברירת מחדל. למען הסר ספק, מובהר בזאת שהפוליסה אינה כוללת כיסוי ביטוחי מסוג כלשהו.

3 3 3. ההפקדה השוטפת ההפקדה השוטפת בגין חודש כלשהו תשולם בזמני הפירעון הקבועים בפוליסה כמפורט בסעיף 3.3 להלן. ההפקדה השוטפת תשולם כשהיא צמודה למדד הקובע ביחס למדד היסודי הנקוב ב"דף פרטי הפוליסה". חובת תשלום ההפקדות השוטפות נפסקת עם תשלום ההפקדה השוטפת שזמן פירעונה חל באחרונה לפני תום תקופת הפוליסה או לפני התחלת תשלום הקצבה או לפני מות העמית, המוקדם מביניהם. זמן פירעון של ההפקדה השוטפת הוא ה 1 בחודש בו נקבע תשלומה. יום התשלום לגבי ההפקדה השוטפת שהתקבלה בחברה יהיה היום בו התקבלה ההפקדה או יום העסקים הבא אחריו, וזאת אם יום התשלום אינו יום עסקים. כאשר תשלום הפקדה שוטפת נעשה באמצעות הוראת קבע לבנק (שירות שקים) או בתשלום קבוע באמצעות כרטיס אשראי, ייחשב זיכוי חשבון החברה בבנק כיום התשלום. מובהר כי, זמן פירעון של ההפקדה השוטפת בהוראת קבע לבנק יהיה עלפי קביעת החברה. הסכמת החברה לקבל הפקדה שוטפת, שלא כאמור לעיל, במקרה מסוים אינה מחייבת לנהוג כך במקרים אחרים. לאחר תשלומה של ההפקדה השוטפת לפוליסה, היא תושקע במסלולי ההשקעה עלפי בחירת בעל הפוליסה, כאמור בסעיף 5 להלן, ותצטרף לחיסכון המצטבר וממנו ינוכו דמי הניהול מן החיסכון המצטבר דמיניהול החיסכון המצטבר דמיניהול החיסכון המצטבר יהיו בשיעור שנתי כנקוב ב"דף פרטי הפוליסה", שלא יעלה על 2%. דמי הניהול מן החיסכון המצטבר יחושבו וייגבו באופן יומי בסוף כל יום מן החיסכון המצטבר במסלול ההשקעה. שיעור דמי הניהול היומי יהיה השיעור אשר בחישוב של ריבית דריבית לפי 365 ימים בשנה משקף את שיעור דמי הניהול השנתי כאמור בסעיף 4.1 לעיל. החברה תהיה רשאית להפחית את דמיניהול לתקופה מסוימת כפי שתקבע. שינתה החברה את שיעור את שיעור דמיניהול החיסכון המצטבר, כאמור בסעיף 4.3 לעיל, תשלח החברה לבעל הפוליסה, בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי, דף פרטי פוליסה מעודכן בהתאם לאמור בסעיף 1 לעיל בחירת מסלולי השקעה ושינוי הבחירה בזמן הגשת ההצעה לפוליסה, יקבע בעל הפוליסה את חלוקת ההפקדות לחיסכון בין מסלולי ההשקעה הפתוחים להשקעה באותו מועד (להלן ולעיל "החלוקה בין מסלולי ההשקעה"). החלוקה בין מסלולי ההשקעה תיקבע באחוזים מן ההפקדות לחיסכון. בעת קביעת חלוקת ההפקדות לחיסכון בין מסלולי ההשקעה, יורה בעל הפוליסה את הרכב ההשקעות בגין 100% מההפקדה לחיסכון. אם לא ניתנה הוראה כאמור, יחולקו ההפקדות לחיסכון בין מסלולי ההשקעה שנקבעו, באופן יחסי, כך שהסך הכולל שיופקד במסלולי ההשקעה יהיה 100%. בכפוף לאמור לעיל, יושקעו ההפקדות לחיסכון במסלול ההשקעה ביום העסקים הראשון שלאחר יום תשלום ההפקדה השוטפת, וזאת בכפוף לסעיף 3.3 לעיל. אם ההפקדה השוטפת משולמת באמצעות הוראת קבע בבנק או באמצעות כרטיס אשראי יושקעו ההפקדות לחיסכון במסלולי ההשקעה ביום חיוב ההפקדה השוטפת בבנק או ביום גביית האשראי. לא נמסרה הודעה על בחירת המסלולים ובכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, יושקעו הכספים במסלול השקעה ברירת מחדל. בכל עת רשאי בעל הפוליסה לשנות את החלוקה של ההפקדות לחיסכון בין מסלולי ההשקעה, בכפוף לתנאי מסלולי ההשקעה באותו מועד. הודעת שינוי תימסר לחברה בהתאם להוראות סעיף 16 להלן. שינה בעל הפוליסה את הוראותיו בדבר חלוקת ההפקדות לחיסכון בין מסלולי ההשקעה, תשלח החברה לבעל הפוליסה, בתוך 10 ימי עסקים, ממועד ביצוע השינוי, דף פרטי פוליסה מעודכן וזאת בהתאם לאמור בסעיף 1 לעיל. שינוי בחלוקת ההפקדות לחיסכון בין מסלולי ההשקעה יחול רק לגבי הפקדות לחיסכון שטרם הגיע מועד תשלומן (מובהר, שהעברת חיסכון מצטבר ממסלול השקעה אחד לאחר תיעשה כאמור בסעיף 6 להלן)

4 4 שיעורי החלוקה בין מסלולי ההשקעה תקפים אך ורק במועד תשלום ההפקדה השוטפת או ההפקדה החד פעמית. אין החברה מתחייבת שהיחס בין החיסכון המצטבר בכל מסלול השקעה ישמור על השיעור שנקבע בחלוקה בין מסלולי ההשקעה. לעניין חלוקתה של הפקדה חדפעמית בין מסלולי השקעה, יחולו הוראות סעיף 7.2 להלן העברת חיסכון מצטבר בין מסלולי השקעה בכל עת יהיה רשאי בעל הפוליסה להעביר את החיסכון המצטבר ממסלול השקעה אחד לשני למעט אם נקבע אחרת, מפורשות במסלול השקעה מסוים, והכול בכפוף לאמור בתנאי מסלול ההשקעה. העברת החיסכון המצטבר ממסלול השקעה למסלול השקעה אחר, תיעשה בתוך 4 ימי עסקים מיום בו התקבלה בחברה בקשת בעל הפוליסה בכתב כאמור בסעיף 16 לעיל. הכספים יזוכו בתשואת מסלול ההשקעה ממנו הם מועברים, עד ליום העסקים בו תתבצע ההעברה ועד בכלל, ויהיו זכאים לתשואת מסלול ההשקעה אליו הועברו, החל מיום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים שבו הועברו הכספים הפקדות חדפעמיות יום התשלום לגבי הפקדה חדפעמית שהתקבלה בחברה, יהיה היום בו התקבלה או יום העסקים הבא אחריו, אם יום התשלום אינו יום עסקים. בכל ביצוע הפקדה חדפעמית, רשאי העמית להורות לחברה מהי החלוקה בין מסלולי ההשקעה. באין הוראה, תחלק החברה את ההפקדה החדפעמית עלפי ההוראות התקפות באותו מועד ביצוע השקעות וניהול חשבונות ההשקעות במסלולי ההשקעות (להלן "ההשקעות") תבוצענה בהתאם לתקנות דרכי השקעה ולמדיניות ההשקעה של כל מסלול השקעה, כפי שנקבעה עלידי האורגנים המוסמכים של החברה ושאושרה עלידי הממונה. אלה תנוהלנה בנפרד מיתר השקעות החברה וייערכו לגביהן חשבונות נפרדים. כל פתיחה, סגירה או שינוי שמשמעו שינוי במדיניות ההשקעות ביותר מ 20% מנכסי המסלול, של מסלול השקעה (להלן "שינוי מהותי"), ייעשה באישור הממונה ויתוקן בהתאם לאמור בסעיף 8.7 להלן. שינוי שאינו מהותי של מסלול ההשקעה, ייעשה באישור הממונה ובהודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים. ההשקעות ייעשו עלידי החברה ו/או מי מטעמה, בישראל או בחו"ל, עלפי שיקול דעתה הבלעדי, עלפי אמות מידה מקצועיות בתוך התחשבות בתשואות ובסיכונים ומבלי להעדיף כל עניין וכל שיקול עלפני עניינם של העמיתים וזאת בתום לב, בשקידה סבירה ובזהירות נאותה. ההשקעות עלפי פוליסה זו יתבצעו באמצעות כלל פיננסים ניהול השקעות בע"מ (להלן "כלל פיננסים") בהתאם לנספח מסלולי ההשקעה, למעט ניהול ההשקעה במסלול השקעה "כללי 1" (במהלך תשלום הקצבה לעמית) אשר יתבצע על ידי החברה. למען הסר ספק, כתוצאה מניהול ההשקעות עלידי כלל פיננסים לא תגבה החברה דמיניהול נוספים מעבר לדמי הניהול המפורטים בפוליסה. החברה תהיה רשאית להפסיק את התקשרותה עם "כלל פיננסים", עלפי שיקול דעתה הבלעדי או עלפי החלטת ועדת ההשקעות של החברה והחל מאותו מועד יעבור ניהול ההשקעות לידי החברה או לידי בית השקעות אחר, שתבחר החברה, עלפי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה החברה על הפסקת התקשרותה עם "כלל פיננסים" יחולו התנאים האלה: במסגרת השינוי תהיה החברה רשאית לשנות את נספח מסלולי ההשקעה והכול בכפוף לאמור בפוליסה, להוראות ההסדר התחיקתי ולאישור הממונה החליטה החברה על הפסקת ההתקשרות עם כלל פיננסים תשלח הודעה עלכך לבעל הפוליסה לפחות 60 ימים לפני ביצוע השינוי ותפרט במסגרתה את תמצית הוראות מסלולי ההשקעה החדשים. בעל הפוליסה יתבקש לקבוע תמהיל השקעות חדש בהתאם למסלולי ההשקעה החלופיים, הן להעברת הכספים הצבורים והן להפקדת כספים חדשים, וזאת בתוך 30 ימים ממשלוח ההודעה. לא בחר בעל הפוליסה תמהיל השקעות חדש, בתוך המועד כאמור, יועברו הכספים למסלול השקעה ברירת מחדל. החברה תשלח לבעל הפוליסה בתוך 10 ימים ממועד העברת הכספים למסלול השקעה ברירת מחדל "דף פרטי פוליסה" מעודכן

5 החליטה החברה על הפסקת ההתקשרות עם כלל פיננסים והתקשרה עם בית השקעות אחר יחול האמור בסעיף זה בשינויים המחויבים. בבואה להחליט על השקעותיה, תשקול החברה בין השאר את אלה: אפשרויות השקעה חלופיות מאותו סוג, בשים לב לתשואות ולסיכונים הצפויים וליחס ביניהם כאשר ההשקעה היא בניירותערך גם את כדאיות ההשקעה בהתאם לאיכות ניירהערך כשהיא באמות מידה כלכליות מקובלות, וכאשר ההשקעה היא באיגרתחוב גם את איכות הבטוחה והאם היא בטוחה מספקת להתחייבות לפי איגרותחוב. החברה רשאית לבצע בכל עת פעולות קנייה, מכירה, השאלה של נכסים ו/או כל פעולה עסקית אחרת בנכסים המופקדים בכל מסלול השקעה, והכול בכפוף לתקנות דרכי השקעה או לכל הוראה אשר תבוא במקומן ובהתאם למדיניות ההשקעות של כל מסלול השקעה, כמפורט בנספח לתנאים כלליים אלה, ככל שייראה לה מתאים לטובת העמיתים. החברה רשאית לסגור מסלול השקעה, באישור הממונה, בתוך קביעת סוג הסגירה, כלהלן: מסלול ההשקעה יהיה סגור להעברות כספים ממסלולים אחרים מסלול ההשקעה יהיה סגור להפקדתם של כספים כלשהם. במקרה זה תשלח החברה הודעה עלכך לבעל הפוליסה לפחות 45 ימים לפני סגירת מסלול ההשקעה, בה תבקש החברה מבעל הפוליסה לקבוע מסלול השקעה להפקדת כספים חדשים בהתאם להסדר התחיקתי ותציין את מסלול ההשקעה החלופי שתקבע אם לא ייקבע מסלול כאמור (להלן "מסלול ההשקעה החלופי"). לא קבע בעל הפוליסה מסלול השקעה בתוך 30 ימים ממשלוח ההודעה, יושקעו הכספים במסלול ההשקעה החלופי. החברה תשלח לבעל הפוליסה, בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי, דף פרטי פוליסה מעודכן עלפי האמור בסעיף 1 לעיל מסלול ההשקעה יהיה סגור לחלוטין, כלומר הכספים הצבורים באותו מסלול השקעה יועברו למסלול השקעה אחר. במקרה זה תשלח החברה הודעה עלכך לבעל הפוליסה לפחות 45 ימים לפני סגירת מסלול ההשקעה, בה תבקש החברה מבעל הפוליסה לקבוע מסלול השקעה שאליו יועברו כספיו ולהפקדת כספים חדשים בהתאם להסדר התחיקתי ותציין את מסלול ההשקעה החלופי שתקבע, אם לא ייקבע מסלול כאמור. אם לא קבע בעל הפוליסה מסלול השקעה כאמור, בתוך 30 ימים ממשלוח ההודעה, יושקעו הכספים במסלול ההשקעה החלופי. החברה תשלח לבעל הפוליסה, בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי, דף פרטי פוליסה מעודכן בהתאם לאמור בסעיף 1 לעיל. שינוי מהותי (כהגדרתו בסעיף 8.1 לעיל) במדיניות ההשקעה במסלול השקעה ייחשב כסגירת מסלול ההשקעה לעניין סעיף לעיל ופתיחת מסלול השקעה חדש. חריגה בהשקעות בהתאם לתקנות דרכי השקעה, תתוקן בהתאמה לקבוע בהסדר התחיקתי חישוב התשואה והחיסכון המצטבר במסלול השקעה חישוב התשואה והחיסכון המצטבר במסלולי ההשקעה, יתבצע בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה מפעם לפעם. 10. תביעות ותום תקופת הפוליסה במות העמית: בעל הפוליסה או המוטב חייבים להודיע לחברה על קרות אירוע מזכה מיד לאחר שנודע להם עליו. מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרר את האחר מחובתו. במקרה מוות יש למסור לחברה בהקדם האפשרי העתק מאושר של תעודת פטירה רשמית, ודין וחשבון מפורט של הרופא שטיפל בעמית, ובמקרה שלא היה טיפול רפואי, תעודה על סיבת המוות ונסיבותיו. על בעל הפוליסה או על המוטב, לפי העניין, למסור לחברה בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך את המידע והמסמכים הנוספים הדרושים לחברה לבירור חבותה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור לחברה ככל שיוכל להשיגם. במקרה מות העמית תבוטל הפוליסה. במות העמית יהיו המוטבים זכאים לחיסכון המצטבר בפוליסה נכון לאותו מועד, כסכום חדפעמי. 10.1

6 6 הסכום המגיע עלפי הפוליסה במקרה של מות העמית, ישולם למוטב. במקרה מות המוטב ישולם הסכום שהיה אמור להשתלם לו, ליורשיו החוקיים של המוטב. כל עוד לא נאמר אחרת בהסדר התחיקתי, החברה תשלם את הסכום המגיע עלפי הפוליסה במות העמית בתוך 30 ימים מן היום שהוגשה לחברה התביעה, המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותה. באמצעות תשלום התביעה, תשוחרר החברה מכל ההתחייבויות הנובעות מן הפוליסה או מאותו חלק של הפוליסה שבגינו שולמה התביעה תשלום לעמית בתום תקופת הפוליסה: בתום תקופת הפוליסה יהיה זכאי העמית לקבל את החיסכון המצטבר בסכום חדפעמי כל עוד לא נאמר אחרת בהסדר התחיקתי, החברה תשלם את הסכום המגיע עלפי הפוליסה בתום תקופת הפוליסה, בתוך 7 ימים מתום תקופת הפוליסה או מן היום שהוגשה לחברה התביעה, המידע והמסמכים הדרושים לשם ביצוע התשלום, לפי המאוחר מביניהם. מכל תשלומיה תנכה החברה כל חוב, בגין הפוליסה, המגיע לה מבעל הפוליסה או מן העמית או מן המוטב משיכות, המרה לפוליסה מוקפאת וחידוש הפוליסה משיכה מלאה שלא בתום תקופת הפוליסה משיכה חלקית בעל הפוליסה יהיה רשאי למשוך את מלוא החיסכון המצטבר בפוליסה, באמצעות הגשת בקשה בכתב כאמור בסעיף 16 להלן עלפי הטפסים שיהיו מקובלים בחברה במועד הבקשה. משיכת החיסכון המצטבר תעשה בהתאם להסדר התחיקתי. החברה תשלם לבעל הפוליסה את החיסכון המצטבר שנמשך בתוך 30 ימים מהיום שבו הגיעו למשרדי החברה בקשה כתובה וכל המסמכים הדרושים לתשלום החיסכון המצטבר. עם קבלת ההודעה על משיכת מלוא החיסכון המצטבר שבפוליסה, תבוטל הפוליסה. בעל הפוליסה יהיה רשאי לבצע משיכה חלקית של החיסכון המצטבר באמצעות בקשה בכתב שתוגש כאמור בסעיף 16 להלן ובכפוף להסדר התחיקתי. המשיכה החלקית של החיסכון המצטבר תבוצע מכל מסלול השקעה באופן יחסי, בכפוף להסדר התחיקתי. ביקש בעל הפוליסה למשוך חלק מן החיסכון המצטבר, באופן שהסכום שיימשך יהיה שווה ל 90% או יותר מן החיסכון המצטבר, או שהיתרה של החיסכון המצטבר שתיוותר לאחר התשלום או המשיכה של אותו חלק, תהיה פחותה מ 25,000 צמוד למדד ינואר 2008, הגבוה מביניהם, יראו את הבקשה כבקשה למשיכה של מלוא החיסכון המצטבר אלא אם הסכימה החברה אחרת. בכל מקרה שהחברה קיבלה בקשה למשיכה חלקית של החיסכון מצטבר, שדינה כדין משיכה מלאה כאמור בסעיף זה, תיתן החברה לבעל הפוליסה הודעה עלכך ותאפשר לו, אם יבקש זאת בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההודעה, להקטין את סכום המשיכה כך שהוראות סעיף זה לא יחולו. תשלום סכום המשיכה החלקית יהיה כפוף לסעיף 11.1 לעיל בשינויים המחויבים. המרת הפוליסה לפוליסה מוקפאת בעל הפוליסה רשאי לדרוש את המרת הפוליסה לפוליסה מוקפאת. דרישה כאמור חייבת להיות בכתב כאמור בסעיף 16 להלן. עם קבלת הדרישה בחברה תומר הפוליסה לפוליסה מוקפאת. החיסכון המצטבר בפוליסה מוקפאת, הוא החיסכון המצטבר ביום ההקפאה בניכוי דמיניהול החיסכון המצטבר שנגבו עד למועד חישובו של החיסכון המצטבר. חידוש הפוליסה בעל הפוליסה יהיה רשאי לדרוש חידוש פוליסה שהוקפאה, אם טרם חלפו 12 חודשים מן המועד שבו הופסק תשלום הפקדות שוטפות לפוליסה

7 7 דרישה כאמור תוגש לחברה בכתב כאמור בסעיף 16 להלן. חידוש הפוליסה יהיה עלפי תנאי הפוליסה המקוריים. במקרה של חידוש הפוליסה כאמור ייקבע ותק הפוליסה לעניין חישוב דמיהניהול המצטבר, כוותק הפוליסה כפי שהיה במועד האחרון בו הופסקה ההפקדה השוטפת. מן החיסכון הלוואות החברה רשאית לתת לבעל הפוליסה הלוואה, לפי בקשתו בכתב, ובהתאם להסדר התחיקתי, לאחר ששולמו הפקדות שוטפות בעבור 3 שנים לפחות, לפני קרות מקרה הפוליסה. ההלוואה תינתן לפי התנאים ולפי שיעור הריבית אשר ייקבעו עלידי החברה ביום מתן ההלוואה. תנאי ההלוואה יהיו כפופים להסדר התחיקתי. החברה תהיה רשאית לדרוש מבעל הפוליסה שקיבל הלוואה להעביר את החיסכון המצטבר בגובה ההלוואה בתוספת 10% למסלול השקעה ברירת מחדל, במועד מתן ההלוואה וזאת כל עוד קיימת יתרת הלוואה בפוליסה. בעל הפוליסה לא יהיה זכאי לבצע שינוי בקביעה זו, בלא הסכמת החברה, עד לסילוקה המלא של ההלוואה. בכל מקרה בו תבצע החברה תשלום כלשהו עלפי הפוליסה, ייפרע מתשלום זה החלק היחסי מסכום ההלוואה והריבית לאותו מועד, אשר ייקבע עלפי השיעור המקובל בחברה ביחס בין יתרת ההלוואה לבין יתרת סכום החיסכון המצטבר לאותו מועד והכול בכפוף להסדר התחיקתי. עלאף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה עלפי דין, בתום תקופת הפוליסה ו/או במקרה בו לא משולמת ההלוואה כסדרה, תהיה החברה רשאית לקזז מהחיסכון המצטבר את מלוא ההלוואה והריבית, והכול בכפוף להסדר התחיקתי המוטב ושינויו במות העמית יהיה המוטב מי שקבע בעל הפוליסה כמוטב בהצעת הפוליסה. בתום תקופת הפוליסה יהיה המוטב העמית. בכל מקרה פוליסה אחר יהיה המוטב בעל הפוליסה. בטרם אירע מקרה הפוליסה המזכה את המוטב בסכום הפוליסה עלפי תנאי הפוליסה, רשאי בעל הפוליסה לשנות את המוטב הרשום בפוליסה. השינוי יחייב את החברה רק לאחר שנמסרה לה הוראה בכתב עלכך בחתימת בעל הפוליסה. בכל שינוי כאמור תשלח החברה לבעל הפוליסה, בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי, אישור על השינוי. שילמה החברה את הסכום הרשום בפוליסה המגיע למוטב לפני שנרשם בה אחר כמוטב במקומו, בין אם עלפי הוראה בכתב בחתימת בעל הפוליסה ובין אם עלפי צוואתו המאושרת עלידי ביתמשפט המורה על תשלום לאחר, תהיה החברה משוחררת מכל חבות כלפי אותו אחר וכלפי בעל הפוליסה, עיזבונו וכל מי שיבוא במקומו. לא נקבעו מוטבים בהצעת הפוליסה יהיו המוטבים היורשים החוקיים של העמית תנאי הצמדה כל תשלומי ההפקדה השוטפת המשולמים לחברה ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד הידוע ביום התשלום לעומת המדד היסודי. למען הסר ספק, תנאי ההצמדה למדד לא יחולו על הפקדות לחיסכון שהושקעו במסלולי ההשקעה דיווחים שינוי חקיקה המשפיע על זכויות בעל הפוליסה או העמית יחייב את החברה בעדכון בעל הפוליסה, כחלק מן הדיווח הנשלח על ידי החברה כאמור בסעיפים 15.2 ו 15.3 להלן, וזאת במועד הדיווח הראשון שלאחר השינוי אלא אם קבע הממונה מועד מוקדם יותר לעדכון כאמור. 15.1

8 8 החברה תשלח לבעל הפוליסה, אחת לשנה קלנדרית, בתוך 3 חודשים מתום שנת המאזן שלה, ד חו בגין השנה שהסתיימה, הכולל מידע בהתאם לאמור בתקנות הפיקוח על עסקי פוליסה (תנאים בחוזי פוליסה), התשנ"ז 1996 ובהתאם להסדר התחיקתי. החברה תשלח לבעל הפוליסה, בתוך 60 ימים מתום כל רבעון (חוץ מן הרבעון האחרון), דיווח רבעוני בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי הודעות והצהרות כל ההודעות וההצהרות הנמסרות לחברה בקשר עם הפוליסה, עלידי בעל הפוליסה או העמית או המוטב, ובלבד שמוסר ההודעה מורשה לכך, צריכות להימסר בכתב במשרדי החברה או אצל סוכן הפוליסה הרלוונטי הרשום בפוליסה. ואולם הודעות וכן כל המסמכים הנלווים לשינוי מוטבים, משיכות והעברות בין מסלולי השקעה, תביעות ומשיכות בתום תקופת הפוליסה צריכות להימסר במשרדי החברה בלבד. כל שינוי בפוליסה או בתנאיה ייכנס לתוקפו רק אם החברה הסכימה לכך בכתב ורשמה רישום מתאים עלכך למעט אם לא נדרשת לשינוי הסכמת החברה בהתאם לתנאי הפוליסה. כל בקשה שיש להגיש לחברה בכתב, תוגש באמצעות הטפסים שיהיו מקובלים בחברה במועד הבקשה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. כל הודעה שתישלח בדואר עלידי החברה לבעל הפוליסה או לעמית או למוטב או להיפך (בכפוף לאמור בסעיף 16.1 לעיל), תימסר לפי הכתובת המעודכנת הידועה ותיחשב כהודעה שהתקבלה כדין עלידי הנמען בתוך 72 שעות מזמן מסירת המכתב הכולל את ההודעה בדואר. החברה, בעל הפוליסה או העמית או המוטב לפי העניין, חייבים להודיע בכתב על כל שינוי בכתובתם. לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הפוליסה, תפנה החברה לעמית ותציג בפניו את האפשרויות העומדות בפניו בתום תקופת הפוליסה, כולל כל אלה: קבלת כספי החיסכון המצטבר בסכום חדפעמי לצד כל אפשרות כאמור לעיל, יירשם הסכום הרלוונטי סתירות במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה ובין התנאים של תכנית נספח ו/או פרק מסוים, יחולו תנאי התכנית/הנספח/הפרק על ההטבות הנובעות מהם. במקרה של סתירה בין התנאים של תכניות או נספחים או פרקים שונים יחולו התנאים של כל תכנית/נספח/פרק על ההטבות הנובעות מאותה תכנית, לפי העניין. עלאף כל דבר אחר האמור בפוליסה זו על כל נספחיה, תנאי פוליסה זו יהיו כפופים להסדר התחיקתי ולהנחיות המוצאות עלפיהם. בכל סתירה בין הוראות הפוליסה לתנאים הקוגנטיים של הוראות ההסדר התחיקתי, תגברנה ההוראות הקוגנטיות שבהסדר התחיקתי מסים והיטלים בעל הפוליסה או העמית או המוטב, לפי המקרה, חייב לשלם לחברה את המסים הממשלתיים והאחרים החלים על הפוליסה, על ההפקדות השוטפות, על המשיכות ועל כל התשלומים האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי הפוליסה, בין אם המסים האלה קיימים ביום עריכת הפוליסה ובין אם הם יוטלו במועד שלאחר מכן, והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. החברה תנכה מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו עלפי תנאי פוליסה זו כל סכום שהיא חייבת בניכוייו עלפי ההסדר התחיקתי. 19. מקום השיפוט התביעות הנובעות מן הפוליסה תוגשנה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת קלאב 4 יו פיתוח עסקי בעמ ח.פ )להלן: החברה ו/או קלאב 4 יו(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ. 514299122 )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי משותף של טפסים הנוגעים להגרלת לוטו של מפעל הפיס, משלוחם

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

(מגן 5)

(מגן 5) (פטירה מכל יבה שהיא) תנאי כלליי לפוליה לביטוח חיי בפרמיה משתנה כו הביטוח צמוד למדד הפוליה אינה מוכרת כקופת גמל תכנית מ' 555 1 הגדרות ופרשנות...3 חבות החברה...4 תוק הפוליה... 4 ביטול הפוליה...5 חובת גילוי...

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד