polica heb new

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "polica heb new"

תמליל

1 מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

2 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים מבוא הואיל ובעל הפוליסה, אשר שמו מצוין להלן, פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, בבקשה לערוך ביטוח, אשר פרטיו מפורטים בזה, והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה של פוליסה זו. אשר על כן, מעידה פוליסה זו, כי בכפיפות לכיסויים, ההרחבות, התנאים, הסייגים וההוראות המפורטים בה, ו/או אשר יוספו ו/או יצורפו אליה בהסכמת הצדדים, מסכים המבטח לשפות את המבוטח בקרות מקרה הביטוח, שאירע בתקופת הביטוח הנקובה בפוליסה זו, בהתאם לכיסויים המפורטים בפרקיה. יודגש, כי דף הרשימה והצהרת הבריאות המצורפים לפוליסה, הינם בסיס הביטוח, ומהווים חלק בלתי נפרד מהפוליסה. הגדרות כלליות (לכל חלקי הפוליסה) בפוליסה זו: 1. בעל הפוליסה - אדם, חבר בני אדם או תאגיד, המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח, ואשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח ו/או בהצעת הביטוח, כבעל הפוליסה. 2. המבוטח - אדם אחד או יותר,, השוהה/שוהים בישראל באופן ארעי, אשר שמו/ם נקוב ברשימה, ובלבד שהינו/ם בעל/י אזרחות זרה, ומקום מושבו/ם הקבוע מחוץ לישראל, והצטרף/ו לביטוח על-פי הוראות פוליסה זו. 3. המבטח - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. 4. הצעת הביטוח או ההצעה - טופס ההצעה, המהווה בקשה להצטרף לביטוח על-פי פוליסה זו, כשהוא מלא על כל פרטיו וחתום על-ידי המבוטח ו/או על-ידי בן/בת זוגו, בשמו ובשם כל אחד מיחידי משפחתו. ההצעה תכלול גם את הצהרת הבריאות, שמולאה ונחתמה על-ידי המבוטח. 5. הפוליסה - חוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה למבטח - לרבות הצעת הביטוח, הצהרת הבריאות, וכל נספח או תוספת המצורפים לו. 6. הרשימה - דף פרטי הביטוח המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה. הרשימה כוללת את מספר הפוליסה, פרטים אישיים של בעל הפוליסה, המבוטח/ םי, תקופת הביטוח, דמי הביטוח וכיו"ב. 7. מקרה הביטוח - אירוע כמוגדר בכל אחד מפרקי הפוליסה, לפי העניין, בגינו זכאי המבוטח לקבל מאת המבטח תגמולי ביטוח - הכול בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים בפוליסה. 8. תאריך תחילת הביטוח - התאריך הנקוב ברשימה כתאריך תחילת הביטוח, או המועד בו החלה שהייתו של המבוטח בישראל המאוחר מביניהם. 2

3 תקופת הביטוח - התקופה שתחילתה בתאריך תחילת הביטוח, ואשר תסתיים במועד הנקוב ברשימה. ישראל - מדינת ישראל, לרבות השטחים תחת שלטון ישראל, יהודה, שומרון וחבל עזה, למעט השטחים המוחזקים על-ידי הרשות הפלשתינאית. חו"ל - כל מדינה מחוץ לישראל, למעט מדינות אויב. חוק חוזה הביטוח - חוק חוזה הביטוח, התשמ"א חוק ביטוח בריאות - חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד התוספת השנייה - התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות, הכוללת ומפרטת את סל שירותי הבריאות, הניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות. חוק הביטוח הלאומי - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה תושב - מי שהוא תושב לעניין חוק ביטוח בריאות. מצב רפואי קודם - מערכת נסיבות רפואיות, שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה. לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד, שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח. מוקד השירות - מוקד של המבטח או מי מטעמו, שהוסמך על-ידו, הפועל 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה, והמשמש לקבלת ומתן מידע באשר לאפשרויות הקיימות לקבלת השירותים הרפואיים, הנדרשים על-פי הפוליסה - לרבות המקומות והשעות, אישור אשפוז בבתי חולים, טיפול בהחזרת נפגעים וגופות נפטרים לארצם, ומתן כל סיוע אחר, הדרוש בהתאם לביטוח לפי פוליסה זו. דולר - דולר ארה"ב. כל האמור בפוליסה זו בלשון יחיד אף הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, וכן להיפך תנאים כלליים תוקף הפוליסה 1.1 הפוליסה תיכנס לתוקפה החל מתאריך תחילת הביטוח, אך לא לפני ששולמו דמי הביטוח. 1.2 שולמו למבטח כספים על חשבון דמי הביטוח, לפני שהמבטח הסכים לבטח את המועמד לביטוח - לא יחשב התשלום כהסכמת המבטח לכריתת חוזה הביטוח. המבטח יחזיר כספים אלה ששולמו, בתוספת הצמדה וריבית כדין, אם לא יצא הביטוח אל הפועל תוך חודש לכל המאוחר. חובת גילוי 2.1 הביטוח על-פי פוליסה זו נעשה על יסוד המידע הכתוב, התשובות לשאלות, וההצהרות בכתב, שנמסרו למבטח על-ידי המבוטח ו/או על-ידי בעל הפוליסה. 2.2 אם ניתנה תשובה, שלא הייתה מלאה וכנה, לשאלה בעניין מהותי, שיש בו כדי להשפיע על נכונות מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו - רשאי המבטח, תוך 30 יום מהיום שנודע לו על כך, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את חוזה הביטוח בהודעה בכתב לבעל הפוליסה ו/או למבוטח. לעניין זה, הסתרה בכוונת מרמה מצד.1.2 3

4 המבוטח, של עניין שידע כי הינו מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה. 2.3 ביטל המבטח את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה, יחזיר לבעל הפוליסה את דמי הביטוח, ששולמו לו בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעלו המבוטח ו/או בעל הפוליסה בכוונת מרמה. 2.4 קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו, לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה: התשובה ניתנה בכוונת מרמה מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו. במקרה זה זכאי בעל הפוליסה להחזר דמי הביטוח, ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח. 2.5 סעיפים 2.2 ו- 2.4 לא יחולו במקרים הבאים, אלא אם כן התשובה, שלא הייתה מלאה וכנה, ניתנה בכוונת מרמה: המבטח ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה, או שהוא גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה העובדה, שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרה הביטוח, על חבות המבטח או על היקף החבות. 2.6 תאריך לידתו של המבוטח הוא עניין מהותי, עליו חלה חובת גילוי כאמור בפרק זה. 2.7 להסרת ספק, יובהר כי כאשר מקרה הביטוח נובע ממצב רפואי קודם, יחול האמור בסעיף קטן 2.4 לעיל, והמבטח לא יהיה חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים, או יהיה פטור מכל מחויבות במקרים המצוינים לעיל. דמי הביטוח ודרך תשלומם 3.1 דמי הביטוח ישולמו למבטח מראש על-ידי בעל הפוליסה, אשר התחייב לשלמם, לפני תחילת תקופת הביטוח ולמשך כל תקופת הביטוח, זולת אם הסכים המבטח מראש ובכתב לדרך תשלום אחרת. 3.2 אם דמי הביטוח שולמו בהוראת קבע בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי, אשר יימסר על-ידי בעל הפוליסה למבטח בתחילת תקופת הביטוח, רק זיכוי חשבון המבטח בבנק או בחברת כרטיסי האשראי יהווה את תשלום דמי הביטוח. 3.3 דמי הביטוח ישולמו בשקלים חדשים, כשהם צמודים לשער היציג של הדולר כפי שיהיה ביום התשלום. 3.4 באישור מראש של המפקח על הביטוח, אך לא לפני , יהיה המבטח זכאי לשנות את דמי הביטוח והתנאים לכלל המבוטחים בביטוח זה. אם ייערך שינוי כנ"ל, יחושבו דמי הביטוח החדשים לפי התעריף החדש, הישים לכלל המבוטחים, ללא התחשבות בשינוי שחל במצב בריאותם מיום קבלתם לביטוח. נעשה שינוי כאמור לעיל ואושר על-ידי המפקח על הביטוח, יודיע המבטח למבוטח בכתב, 60 יום מראש, על כל שינוי שאושר, תוך מתן גילוי מלא לגבי השינויים בתעריף או בהיקף הכיסוי הביטוחי. 3 4

5 תביעות ותגמולי ביטוח 4.1 בקרות מקרה ביטוח, על המבוטח או בעל הפוליסה להודיע על כך למוקד השירות של המבטח, מהר ככל שניתן. במקרים בהם נדרש אישורו המוקדם של המבטח, על המבוטח ו/או בעל הפוליסה לקבל על כך אישור בכתב. 4.2 קבלת אישור המבטח בכל מקרה ביטוח בו נדרש אישור זה, הינה תנאי מהותי לאחריותו של המבטח על-פי ביטוח זה. 4.3 היה מקרה הביטוח אשפוז עקב מצב חירום רפואי, אשר מנע מאת המבוטח ו/או בעל הפוליסה הודעה מוקדמת למבטח, כמתחייב מתנאי הביטוח, ידאגו המבוטח ו/או בעל הפוליסה, כי ההודעה על פנייתם הישירה לבית החולים, תועבר מיידית למוקד השירות של המבטח. 4.4 המבוטח ימסור למבטח כתב ויתור על סודיות רפואית, המתיר לכל רופאיו ו/או לכל גוף או מוסד רפואי בארץ או בחו"ל, להעביר למבטח ו/או למי מטעמו, את כל המידע הרפואי הנמצא ברשותו והנוגע למבוטח, וקשור לזכויותיו או חובותיו של המבוטח לפי הפוליסה. הדרישה לויתור על סודיות רפואית תיעשה ככל שהדבר דרוש לצורך בירור זכויות וחובות, המוקנות על-פי הפוליסה. 4.5 המבוטח או בעל הפוליסה, על-פי העניין, ימסרו למבטח פרטים המתייחסים לתביעה, וכן מסמכים רפואיים או אחרים, הנדרשים למבטח לשם בירור חבותו. 4.6 המבוטח יעמיד עצמו, אם יידרש לכך על-ידי המבטח, לבדיקה רפואית על-ידי רופא/ םי מטעם המבטח ועל חשבונו. 4.7 המבטח יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק מהם, ישירות לנותן השירות, או לשלמם למבוטח כנגד קבלות מקוריות. המבוטח זכאי לקבל מהמבטח לפי דרישתו, כתב התחייבות כספית לנותן השירות, אשר יאפשר לו קבלת שירות רפואי כמפורט בפרקי הפוליסה, ובלבד שזכאותו על-פי הפוליסה אינה שנויה במחלוקת. 4.8 נפטר המבוטח - ישלם המבטח את יתרת תגמולי הביטוח לנותן השירות לו התחייב המבטח לשלם. בהיעדר התחייבות כלפי נותן השירות, או אם נותרה יתרה לאחר ביצוע התשלום על-פי ההתחייבות האמורה - ישלם המבטח יתרה זו. מקרה ביטוח המכוסה מכוח החוק ו/או על-ידי חברת ביטוח ו/או על-ידי צד שלישי 5.1 הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מעת ששילם למבוטח תגמולי ביטוח, ובשיעור התגמולים ששילם, ומבלי לפגוע בזכות המבוטח לגבות תחילה מהאדם השלישי שיפוי מעל לתגמולי ביטוח, שקיבל על-פי פוליסה זו. 5.2 קיבל המבוטח מהאדם השלישי ו/או על-פי חוק, שיפוי שהיה מגיע לו - יהא עליו להעבירו למבטח. עשה המבוטח פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח - עליו לפצותו בשל כך. 5.3 היה המבוטח זכאי לכיסוי הוצאות מסוג שיפוי, המשולמות על-פי ביטוח זה, מאת מבטח אחר או על-ידי ביטוח אחר - יהא המבטח אחראי כלפי המבוטח, יחד ולחוד עם המבטח האחר, לגבי סכום הביטוח החופף, ויחולו הוראות סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח. ביטול הפוליסה 6.1 בעל הפוליסה רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב למבטח, והביטול יכנס לתוקפו עם קבלת ההודעה על-ידי המבטח

6 6.2 לא שולמו דמי הביטוח במועדם כאמור בסעיף 3 לעיל, יהא המבטח זכאי לבטל את הביטוח בכפיפות להוראות חוק חוזה הביטוח. 6.3 המבטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל מקרה בו מוקנית לו זכות זו על-פי חוק חוזה הביטוח. 6.4 אירע מקרה הביטוח לפני ביטול הפוליסה, ישפה המבטח את המבוטח עבור המשך טיפול בישראל, כמפורט בתנאי הפוליסה. הארכת הביטוח ורצף ביטוחי המבטח יהיה זכאי להאריך את תקופת הביטוח, ללא חיתום מחדש, על-פי שיקול דעתו, מעבר לתקופה הנקובה ברשימה, ובלבד שבעל הפוליסה ו/או המבוטח ביקש/ו זאת לפני תום תקופת הביטוח הנוכחית. קביעה בלתי חוזרת של מוטב קביעה בלתי חוזרת של מוטב לגבי זכויות בפוליסה זו, מותנית בהסכמה מפורשת של המבטח, מראש ובכתב. התיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. תחולת חוק חוזה הביטוח הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981, תחולנה על כל הקשור לפוליסה זו, ככל שיתחייב על-פי העניין, אלא אם הותנה אחרת לטובת בעל הפוליסה והמבוטח בפוליסה זו. הודעות הצדדים 11.1 הודעת המבטח למבוטח ו/או לבעל הפוליסה, תינתן לפי מענם האחרון הידוע למבטח הודעת בעל הפוליסה ו/או המבוטח למבטח, תינתן למשרדו כפי שצוין על-ידו במסמכי הביטוח, או לכל כתובת אחרת, אליה ביקש המבטח לשגר את הודעות בעל הפוליסה ו/או המבוטח. חריגים לפוליסה 12.1 מבטח לא יהא אחראי ולא חייב לשלם תגמולי ביטוח על-פי אחד או יותר מפרקי הפוליסה, אם מקרה הביטוח הינו תוצאה ישירה, ו/או מקרה הביטוח נובע מ: מקרה הביטוח אירע לפני תאריך תחילת הביטוח או לאחר סיום תקופת הביטוח תאונת דרכים כקבוע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה פגיעה בעבודה במשמעות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"א- 1995, פרק ה', והתקנות שהותקנו מכוחו פעולה ו/או פעולות איבה, כהגדרתה/ן בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- 1970, אם המבוטח הוא "נפגע" כהגדרתו באותו חוק פגיעה כתוצאה ממלחמה או פעולה על רקע לאומני, השתתפות המבוטח בפעולות מלחמה, צבא, משטרה, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות ומעשי חבלה, או כל פעולה בלתי חוקית מתן שירותים מכל מין וסוג שהוא מחוץ לישראל (בין אם מקרה הביטוח אירע בישראל ובין אם מחוצה לה) אשפוז או הוצאות שלא בעת אשפוז, כמוגדר בפוליסה זו, אשר ניתן לדחותם עד שובו של המבוטח לארץ מוצאו

7 אלכוהוליזם או שיכרות של המבוטח, או שימוש בסמים או בתרופות נרקוטיות על- די י המבוטח, אלא אם השימוש נעשה על-פי הוראות רופא הריון, שמירת הריון, הריון מחוץ לרחם, סיבוכי הריון ולידה, הפלה, גרידה, לידה מוקדמת, לידת פג, טיפול נמרץ לילודים, טיפול בתינוקות, חיסונים, טיפול שגרתי או בדיקה לילד, למעט הפסקת הריון שנדרשה עקב סכנת חיים לאם ניתוחים או טיפולים הקשורים בעקרות ובפריון תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס) או נשאות,HIV או מחלה או תסמונת דומה, שהיא מוטציה או וריאציה שלא ידועה היום, או שתתגלה או תאובחן בעתיד, יהא שמה אשר יהא השתלת איברים טיפולים או אשפוזים שיקומיים, שיקום, טיפולים מניעתיים, ניתוחים קוסמטיים, פיזיותרפיה, מכנותרפיה הידרותרפיה, רפואה אלטרנטיבית, הומתרפיה, תרופות אלטרנטיביות, תוכניות טיפולים, כירופרקטיקה, בדיקות תקופתיות, מחלות נפש והפרעות פסיכיאטריות, טיפולים וניתוחי חניכיים, טיפולי שיניים או טיפולים הנעשים על- די י רופא שיניים, למעט עזרה ראשונה במצבי חירום הוצאות בגין אביזרים רפואיים, משקפיים, עדשות מגע, מכשירי שמיעה, פרוטזות מכל מין וסוג שהוא פציעה עצמית מכוונת או התאבדות, או ניסיון לכך, בין אם המבוטח שפוי ובין אם לאו פעילות המבוטח באחד או יותר מענפי הפעילות המפורטים, הנעשית במסגרת תחביב ו/או במסגרת התאגדות כלשהי ו/או במסגרת תחרותית כלשהי, כמפורט להלן: מוטורייבשתי/מוטורי-יבשתי: רכיבת שטח אופניים או רכיבה על אופנוע או קטנוע, לרבות אופניים עם מנוע עזר, נהיגת מרוצים מכל הסוגים לרבות מרוץ סוסים, אופנוע, מוטוקרוס, נסיעה בדרך עפר ברכב 4X4, סקי שלג, סקייט בורד, רולר בליידס, חקר מערות, כדורגל, כדורסל, כדור עף, כדור יד, טניס, התגוששות, היאבקות, התאגרפות, ציד, קרב מגע, הוקי, רוגבי. ימי: אופנוע ים, גלישת גלים, גלישת רוח, סקי מים, שיט קיאקים, רפטינג, בננות, מצנח גלישה, צלילה בכפוף להסמכה, טביעהטבעיה בשעת שחייהשחיה במקום בלתי מורשה על-פי דין, שיוט, פעולות מתחת למים, לרבות צלילה בעזרת מכשירים. אווירי: צניחה חופשית, רחיפה לא ממונעת, גלישה ודאייהודאיה באוויר. גבהים: טיפוס הרים, גלישת מצוקים, סנפלינג, באנג'י, טיפוס קירות. המבטח לא יהא אחראי ולא חייב לשלם תגמולי ביטוח על-פי אחד או יותר מפרקי הפוליסה, אם מקרה הביטוח הינו: במסגרת סל הטיפולים: א. שירותים פסיכולוגיים. ב. טיפולים בים המלח, הניתנים לחולי פסוריאזיס

8 ג. בדיקות גנטיות. ד. אשפוז סיעודי או שירותי סיעוד אחרים. ה. שירותים לטיפול בבעיות אין אונות, הפרעות בתפקוד מיני, פוריות הגבר או האישה, וכן טיפולי הפריה מלאכותית או הזרעה מלאכותית. ו. שירותים הניתנים מחוץ לישראל במסגרת סל התרופות: א. תרופות לטיפול במחלת אלצהיימר. ב. תרופות המיועדות לטיפול בבעיות אין אונות, הפרעות בתפקוד המיני, פוריות הגבר או האישה, או הניתנות במסגרת טיפול הפריה מלאכותית או הזרעה מלאכותית. מצב רפואי קודם המבטח לא יהיה אחראי לתשלום תגמולי ביטוח על-פי אחד או יותר מפרקי הפוליסה, בגין מקרה ביטוח, אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרפואי הרגיל של מצב רפואי קודם, שאירע למבוטח בתקופת הביטוח, בכפוף להוראות הבאות: נשאל המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו, ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי קודם - יהיה המבטח רשאי לסייג את היקף חבותו. סייג זה יפורט בדף פרטי הביטוח, ויהיה תקף לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם הודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטח לא סייג במפורש את המצב הרפואי הקודם בדף פרטי הביטוח - יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי קודם אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי לפי חוק חוזה הביטוח, לגבי מצב רפואי קודם

9 פרק א' כיסוי לשירותי בריאות הניתנים על-פי חוק ביטוח בריאות מבוא 1.1 פרק זה מעניק למבוטח את שירותי הבריאות המפורטים בסעיף זה, בהיקף הזכאות ותוך החרגת שירותים מוגדרים, כפי שיפורט בפרק זה: כל השירותים הכלולים בסל הטיפולים המפורט להלן, אשר היקפו מעוגן בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות, כשינויה מזמן לזמן שירותי אשפוז פסיכיאטרי בדיקות ושירותי בריאות נוספים סל התרופות. 1.2 למען הסר ספק, יודגש כי בנוסף לקבוע בחריגים הכלליים בפרק המבוא, מתן שירותי מגבילים הנוגעים למצב רפואי לתנאים הבריאות שיפורטו בפרק זה להלן, יהיו בכפיפות קודם, וכן לתנאים ולנהלים נוספים שיפורטו להלן, על-מנת שבעל הפוליסה והמבוטח יהיו מודעים להיקף חבותו של המבטח ולזכויות המבוטח על-פי פוליסה זו. 1.3 המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות, שהוציא עבור קבלת השירותים הרפואיים המפורטים להלן בפוליסה זו, אצל ספקי שירותים הקשורים בהסכם עם המבטח, ואצלם בלבד, זולת אם נאמר מפורשות אחרת. למען הסר ספק, יובהר כי קבלת אישור המבטח במקרים בהם נדרש האישור, הינה תנאי מהותי לאחריות המבטח על- פי פוליסה זו. 1.4 המבטח יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק מהם, ישירות למי שסיפק למבוטח את השירות הרפואי, או לשלמם למבוטח כנגד קבלות מקוריות. הגדרות לפרק זה 2.1 בית חולים - מוסד רפואי המוכר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל, והפועל כבית חולים כללי בלבד. 2.2 בית חולים שבהסכם - בית חולים הקשור בהסכם עם המבטח למתן שירותים על-פי פוליסה זו. 2.3 חדר מיון - אגף הצמוד כחלק בלתי נפרד לבית חולים כללי, בו שוהה המבוטח בטרם אושפז בבית החולים ו/או שוחרר לביתו. 2.4 הוצאות אשפוז - כל ההוצאות בגין אשפוז בבית חולים שבהסכם, לתקופת שהות העולה על 24 שעות, עבור הטיפול הרפואי הניתן בעת האשפוז ובמהלכו, לרבות שכר רופא מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות טיפול נמרץ, וכן עבור בדיקות ותרופות, המתבצעות והניתנות במהלך האשפוז. 2.5 הוצאות שלא בעת אשפוז - כל ההוצאות בגין השירותים הרפואיים, הניתנים למבוטח שלא בעת אשפוז, על-ידי נותני שירותים, הקשורים בהסכם עם המבטח למתן שירותים על-פי פוליסה זו, והקבועים בתוספת השנייה לחוק הבריאות, למעט כל ההוצאות שהוחרגו בתנאי פוליסה זו. 2.6 רופא - מי שהוסמך על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל, לעסוק ברפואה בישראל, בין כרפואה ראשונית ובין כרפואה שניונית (רפואת מומחים). 2.7 רופא הסכם - רופא הקשור בהסכם עם המבטח למתן שירותים על-פי פוליסה זו. 2.8 אירוע רפואי - מחלה או תאונה שאירעו למבוטח בישראל, במשך תקופת הביטוח, למעט מחלה או תאונה שהוחרגו ו/או הוגבלו בפוליסה זו. במידה ומדובר במצב רפואי קודם, יחול.1.2 9

10 א( א( האמור בסעיף 12.3 לחריגים הכלליים. 2.9 מצב חירום רפואי - נסיבות שבהן מבוטח מצוי בסכנה מיידית לחייו, או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם למבוטח נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף מכון אבחון - מכון המבצע בדיקות,EMG,EG אודיומטריה וארגומטריה, הקשור בהסכם עם המבטח למתן שירותים על- פי פוליסה זו מכון דימות - מכון רנטגן, אולטרה סאונד,(US) רפואה גרעינית, טומוגרפיה ממוחשבת (C.T) ואקוקרדיוגרפיה, הקשור בהסכם עם המבטח למתן שירותים על-פי פוליסה זו מקרה ביטוח - אירוע רפואי, לרבות מצב חירום רפואי, המכוסה בפרק זה סל תרופות - כל התרופות הכלולות בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה- 1995, כשינויו מזמן לזמן, בעת קרות אירוע רפואי, המוגדר כמקרה ביטוח על-פי הפוליסה בית מרקחת - מוסד מורשה על-פי דין למכור ולשווק תרופות לציבור הרחב, הקשור בהסכם עם המבטח למתן שירותים על-פי פוליסה זו התשלום הנהוג - תשלום, לרבות ערבות או פיקדון, אשר על המבוטח לשלמו בתמורה לקבלת שירות/ים רפואי/ים כקבוע בפוליסה זו, ושנקבע בתוספת השנייה או השלישית לחוק ביטוח בריאות, או בהודעה בדבר תנאים ותשלומים, שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע לפי חוק ביטוח בריאות, או בהצעת קופת חולים לפי סעיף 1) 8 לחוק ביטוח בריאות, שאושרה לפי סעיף 2) 8 לאותו חוק, ואם היו בהוראות האמורות תשלומים שונים לאותו שירות הגבוה מביניהם. התחייבויות המבטח 3.1 רמת השירות הרפואי המבטח מתחייב להעניק למבוטח על-פי פוליסה זו את השירותים הרפואיים, שבגינם זכאי המבוטח לכיסוי הוצאותיו, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר, ובמרחק סביר ממקום מגוריו או ממקום קרות מקרה הביטוח, כמקובל במדינת ישראל. 3.2 כרטיס מבוטח המבטח ינפיק לבעל הפוליסה עבור כל מבוטח, כרטיס שיכלול פרטים מזהים של המבוטח ובעל הפוליסה, וכן את מספר הטלפון של מוקד השירות של המבטח. כרטיס זה, בצירוף דרכון או תעודה רשמית הנושאת את תמונת המבוטח, ישמש אמצעי לזיהוי המבוטח ובדיקת זכאותו בעת קבלת השירות. 3.3 מוקד שירות המבטח מתחייב להקים ולהפעיל מוקד שירות, אשר יפעל 24 שעות ביממה במשך כל השנה, ויספק למבוטחים ולבעל הפוליסה את כל המידע והסיוע, כמתחייב מהכיסויים על- פי פוליסה זו ומהגדרת המונח "מוקד שירות" בפרק המבוא. 3.4 קבלת טיפול רפואי מבוטח הזקוק לטיפול רפואי, יתקשר למוקד השירות, אשר ידאג להפנייתו לנותן שירותים הסמוך למקום הימצאו במקרה של מצב חירום רפואי, רשאי המבוטח לפנות ישירות לבית חולים, וידאג כי הודעה על כך תועבר בהקדם האפשרי למוקד השירות. 3.5 המבטח מתחייב לשאת בהוצאות הקשורות באירוע רפואי המוגדר כמקרה הביטוח, גם אם הן נמשכות מעבר לתקופת הביטוח, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בתוך תקופת הביטוח, ובכפוף לגבולות אחריות, כדלקמן:.3 10

11 3.5.1 הוצאות אשפוז בבית חולים שבהסכם בישראל, כמוגדר לעיל שירותי חדר מיון בכל אחד מבתי החולים הכלליים בארץ (ולא רק בבתי החולים שבהסכם), בכל אחד מהמקרים הבאים: כל שבר חדש, פריקה חריפה של כתף או מרפק, פציעה הדורשת איחוי על-ידי תפירה או אמצעי איחוי חלופי, שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה, חדירת גוף זר לעין, טיפול במחלת הסרטן, טיפול במחלת ההמופיליה, טיפול במחלת סיסטיק פיברוזיס, טיפול בחולי דיאליזה, טיפול באישה שנתקפה צירי לידה, תינוקות עד גיל חודשיים עקב עליית חום פתאומית, פינוי באמבולנס לחדר מיון מהרחוב או ממקום ציבור אחר עקב אירוע פתאומי, הפניה שהסתיימה באשפוז שאינו אלקטיבי, מצב חירום רפואי שירותי אשפוז שניתנו למבוטח בבית חולים כמפורט בסעיף לעיל, בתכוף לאחר פנייה לחדר המיון של אותו בית חולים, אם נעשתה במקרים המפורטים בסעיף א' לעיל שירותי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, ובלבד שמדובר במצב חירום רפואי כמוגדר לעיל, ולתקופה שלא תעלה על 60 יום הוצאות שלא בעת אשפוז - הוצאות רפואיות עבור בדיקת/ות רופא הסכם כמוגדר לעיל, בדיקות מעבדה, צילומים המבוצעים במכון אבחון כמוגדר ו/או במכון דימות, ותרופות כמוגדר, אשר ניתנו למבוטח שלא בעת אשפוז, ולרבות יתר השירותים הרפואיים הכלולים בפוליסה זו, באמצעות נותני שירות הקשורים בהסכם עם המבטח, ועל-פי הנחיותיו שירותים רפואיים נוספים: א. חיסונים נגד צפדת, כלבת, קרמת. ב. בדיקות מנטו וצילום ריאות. ג. כיסאות גלגלים והליכונים. תרופות תרופות שנרכשו על-פי הוראות רופא ועל-פי מרשם רפואי, למעט התרופות אשר הוחרגו בפוליסה זו, ובתנאי כי נרכשו בבית מרקחת, הקשור בהסכם עם המבטח כמוגדר לעיל. מוצהר ומוסכם בזאת, כי גבול אחריות המבטח לפי פרק זה לא יעלה על 100,000 דולר לתקופת ביטוח. הנחיות לקבלת השירותים לפי הפוליסה 5.1 רפואה ראשונית מבוטח הזקוק לרופא כללי שאינו מומחה, או רופא מומחה ברפואת משפחה, או רופא פנימי או רופא גניקולוג, יתקשר למוקד השירות, אשר ידאג להפנייתו לנותן שירותים הסמוך למקום הימצאו, ללא צורך באישור המבטח. 5.2 רפואה לא ראשונית מבוטח הזקוק לרופא מומחה, ו/או קיבל הפניה בכתב מרופא כללי לרופא מומחה, יתקשר למוקד השירות, אשר ידאג להפנייתו לנותן שירותים הסמוך למקום הימצאו. 5.3 מכונים רפואיים מבוטח הזקוק לבדיקות במכון דימות ו/או במכון אבחון כמוגדר לעיל, ו/או במכון

12 גסטרואנטרולוגי ו/או לבדיקות מעבדה, יפנה למוקד השירות לקבלת אישור לביצוע הפעולה ו/או הפעולות הנ"ל, במכונים הקשורים בהסכם עם המבטח למתן שירותים על- פי פוליסה זו, לאחר שיופנה אליהם בכתב על-ידי רופא ראשוני או רופא מומחה. האישור או ההודעה על הסירוב לתת האישור, יינתנו תוך זמן סביר, אך לא יותר מ- 7 ימים ממועד בקשת הרופא המטפל (הראשוני או המומחה), ובכל מקרה משך האישור לא יסכן את המבוטח. 5.4 אשפוז אלקטיבי קביעת הצורך באשפוז אלקטיבי תיעשה על-ידי רופא ראשוני ו/או רופא מומחה המטפל/ םי במבוטח. על המבוטח לקבל אישור מוקדם בכתב מהמבטח, באמצעות מוקד השירות, לביצוע האשפוז האלקטיבי הנ"ל. האישור או ההודעה על הסירוב לתיתו, יינתנו תוך זמן סביר, אך לא יותר מ- 7 ימים ממועד בקשת הרופא המטפל (הראשוני או המומחה), ובכל מקרה משך האישור לא יסכן את המבוטח. 5.5 חדר מיון מבוטח הזקוק לשירותי חדר מיון באחד מבתי החולים הכלליים בישראל, כמפורט בסעיף בפרק א', יהיה זכאי לפנות לאחד מחדרי המיון ללא כל צורך באישור מוקדם כלשהו. פניית המבוטח לחדר מיון בכל מקרה אחר, תחייב את המבוטח להמציא אישור מוקדם מהרופא המטפל בו (בין אם ראשוני ובין אם מומחה). 5.6 בתי מרקחת מבוטח הזקוק לתרופות המכוסות על-פי פוליסה זו, יוכל לקבל את התרופות כנגד מרשם רפואי, שיינתן לו על-ידי רופא ראשוני ו/או מומחה, הקשור בהסכם עם המבטח למתן שירותים על-פי פוליסה זו, ובבתי מרקחת שבהסכם עם המבטח. 5.7 השתתפות עצמית המבטח זכאי להתנות את מתן השירותים על-פי פוליסה זו, בתשלום השתתפות עצמית על-ידי המבוטח, בגובה התשלום הנהוג כמוגדר בסעיף 2.14 בפרק א' להלן. גובה ההשתתפות העצמית יהא זהה לתשלום הנהוג, הישים ביום קבלת השירות הרלוונטי. ההשתתפות העצמית תצוין על גבי כרטיס המבוטח, במידת האפשר, תשולם לפני קבלת השירות ותהווה תנאי מוקדם לקבלתו. 5.8 הוכחת גיל על המבוטח להוכיח את תאריך לידתו על-ידי תעודה, לשביעות רצונו של המבטח. תאריך לידתו של המבוטח הוא עניין מהותי, עליו חלה חובת גילוי כאמור בסעיף 2 לתנאים הכלליים לעיל, ובמקרה של מתן תשובה שאינה מלאה וכנה או העלמת עובדה בקשר לכך, יחולו הוראות סעיף 2 לתנאים הכלליים לעיל. 6. הרחבות (בתוספת דמי ביטוח) הרחבות אלה תהיינה בתוקף רק אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח. 6.1 הרחבת כיסוי לתאונות דרכים למרות האמור בסייג בפרק התנאים הכלליים לעיל, אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח, תורחב הפוליסה לכסות מקרה ביטוח בשל תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה מוצהר ומוסכם בזאת, כי לא יחול שינוי בגבול אחריות המבטח לפי פרק א'. 12

13 הרחבת כיסוי לפגיעה בעבודה למרות האמור בסייג בפרק התנאים הכלליים לעיל, אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח, תורחב הפוליסה לכסות מקרה ביטוח בשל פגיעה בעבודה, במשמעות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"א- 1995, פרק ה', והתקנות שהותקנו מכוחו. מוצהר ומוסכם בזאת, כי לא יחול שינוי בגבול אחריות המבטח לפי פרק א'. 6.3 הרחבת כיסוי לפעולות איבה למרות האמור בסייג בפרק התנאים הכלליים לעיל, אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח, תורחב הפוליסה לכסות מקרה ביטוח בשל פעולה ו/או פעולות איבה, כהגדרתן בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשל"ה מוצהר ומוסכם בזאת, כי לא יחול שינוי בגבול אחריות המבטח לפי פרק א'. 6.4 הרחבת כיסוי לאירוע תאונתי בסיבוכי הריון ולידה למרות האמור בסייג בפרק התנאים הכלליים לעיל, אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח, תורחב הפוליסה לכסות אירוע פתאומי ובלתי צפוי בעת הריון עד מלאת 30 שבועות להריון בעת האירוע, לרבות שמירת הריון, סיבוכי הריון ולידה, הריון מחוץ לרחם, הפלה, גרידה, לידה מוקדמת, לידת פג שנולד עד סוף השבוע ה- 30, וטיפול נמרץ לילודים שנולדו עד סוף השבוע ה- 30. מוסכם ומוצהר בזאת, כי לאחר מלאת 30 שבועות להריון, לא יכוסה כל הקשור ו/או הנובע מהריון ו/או לידה. בנוסף, מוצהר ומוסכם בזאת, כי לא יחול שינוי בגבול אחריות המבטח לפי פרק א'. 6.5 הרחבת כיסוי עבור קבוצות המגיעות מחו"ל למרות האמור בסייגים ו בפרק התנאים הכלליים לעיל, אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח, תורחב הפוליסה לכסות: מקרה ביטוח שאירע בשל פעילות ימית (בחוף הים או בבריכה), בתנאי שהיא חלק מתוכנית השהייה הקבוצתית בישראל, ומבוצעת באישור הרשויות המוסמכות ובליווי מדריך מוסמך מקרה ביטוח שאירע למבוטחים חניכים בעת השתתפותם בפעילות במחנות גדנ"ע ו/או צה"ל, לרבות פעולות הקשורות בהפעלת נשק, בתנאי שפעילות זו הינה חלק מתוכנית השהייה הקבוצתית בישראל, ומבוצעת באישור הרשויות המוסמכות ובליווי מדריך מוסמך מקרה ביטוח שאירע למבוטחים, הקשור בטיולים או סיורים, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: טיולים או סיורים אלה הם חלק מתוכנית השהייה הקבוצתית בישראל הטיולים או הסיורים אושרו על-ידי הרשויות המוסמכות, כגון צה"ל או משטרת ישראל הטיולים או הסיורים מתבצעים בליווי מדריכים מוסמכים מקרה ביטוח שאירע למבוטחים בעת פעילות ספורט יבשתית, כמפורט דלקמן, בתנאי שהינה חלק מתוכנית השהייה הקבוצתית בישראל, ומבוצעת באישור הרשויות המוסמכות ובליווי מדריך מוסמך: בנג'י, טיפוס הרים בנקיקים ובצוקים באמצעות ציוד מיוחד, כניסה למערות שאינן משמשות אתרי תיירות מורשים, סנפלינג, טרקטורון, סקי קרח, סקי שלג, מרוץ מכוניות, מרוץ אופניים, וכל ספורט תחרותי בצורה מאורגנת. מוצהר ומוסכם בזאת, כי לא יחול שינוי בגבול אחריות המבטח לפי פרק א'. 6.6 הרחבת כיסוי למצב קיים של אסטמה, סוכרתסכרת נעורים ואלרגיות (מצב רפואי קודם) למרות האמור בסייג 12.3 בפרק התנאים הכלליים לעיל, אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח, תורחב

14 הפוליסה לכסות מקרה ביטוח בשל טיפול באסטמה, בסוכרת נעורים ובאלרגיות, למרות שדבר קיומן היה ידוע למבוטח טרם הגיעו ארצה, למעט הוצאות בגין טיפול תרופתי שוטף. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי פוליסה זו מכסה טיפולים הקשורים למחלה ממארת ו/או כרונית, שנתגלתה לראשונה במהלך תקופת הביטוח. מוצהר ומוסכם בזאת, כי לא יחול שינוי בגבול אחריות המבטח לפי פרק א'. 6.7 הרחבת כיסוי עבור פינוי וחילוץ בישראל אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח, תורחב הפוליסה לכסות הוצאות בגין חיפוש, איתור והצלה, שהוצאו או שיש להוציאן לשם חילוצו של המבוטח בישראל, בעקבות מקרה ביטוח המבוטח על-פי הפוליסה, עד לתקרת גבול אחריות המבטח בסך 50,000 דולר לתקופת הביטוח. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תקרת גבול אחריות המבטח להוצאות חיפוש, איתור והצלה, היא בגין כל פרקי הפוליסה במצטבר ולא לגבי כל אחד מהם לחוד. תנאי מוקדם לכיסוי זה, הוא אישורם המוקדם של המבטח או מוקד השירות, לרבות האופן בו יבוצע כיסוי זה, ובאמצעות הגורמים שייקבעו לכך מטעמם בלבד. מוצהר ומוסכם בזאת, כי לא יחול שינוי בגבול אחריות המבטח לפי פרק א'. 6.8 הרחבת כיסוי עבור הוצאות המבוטח בעקבות שובו לארץ מוצאו לפני הזמן המתוכנן אם נרכש וצוין בדף פרטי הביטוח, תורחב הפוליסה לכסות הוצאות נוספות, שהוצאו בפועל על- ידי המבוטח, בעקבות שובו של המבוטח לפני הזמן המתוכנן לשובו לארץ מוצאו, וזאת עקב מקרה ביטוח המכוסה על-פי הפוליסה, אם הוצאה חוות דעת רפואית, הקובעת כי על המבוטח לשוב לארץ מוצאו לפני הזמן המתוכנן לשובו לארצו, עד לסכום של 2,000 דולר. מוצהר ומוסכם בזאת, כי לא יחול שינוי בגבול אחריות המבטח לפי פרק א'. 6.9 הרחבת הכיסוי לבעיות נפש, ואשפוז וטיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי לפוליסה, ולמרות האמור בחריג בהם, בכפוף לאמור בסעיף 12.3 בתנאים הכלליים מקרה הביטוח, לשיפוי הפוליסה, בקרות בדף פרטי הביטוח, תורחב אם נרכש וצוין ההוצאות מהמבטח לספק השירות, בגין המבטח, ו/או תשלום המבוטח על-ידי המבוטח, הנובע מבעיות נפש, הרפואיות עבור טיפול רפואי ותרופתי במצב בריאותו של מבוטח, במבוטח רופא מומחה ונקבעו כהכרחיים על ידו במסגרת טיפולי חירום שאובחנו על-ידי דולר. 2,000 עד לסכום של 14

15 פרק ב' - הוצאות מיוחדות הכיסוי בפרק זה הינו בנוסף לכיסוי בפרק א'. המבטח ישלם הוצאות מיוחדות בעקבות אירוע רפואי, המוגדר כמקרה ביטוח בפרק א', כדלקמן: 1. העברת גופה - במקרה מותו של המבוטח - הוצאות העברת גופתו מישראל לארץ מוצאו, עד לסכום מרבי של 5,000 דולר. 2. טיפול חירום בשיניים - טיפול חירום בשיניים, שבוצע באחת ממרפאות השיניים הקשורות בהסכם עם המבטח, במקרה שהמבוטח נזקק לטיפול זה כעזרה ראשונה בלבד, ועד לסכום מרבי של 500 דולר לשנת ביטוח. 3. הוצאות הטסה רפואית ביקש המבוטח, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, לשוב לארץ מוצאו בעקבות מקרה הביטוח, ומצבו הרפואי של המבוטח מאפשר הטסתו, אך קיים חשש לצורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה, ישא המבטח בהוצאות הטסה רפואית של המבוטח מישראל לארץ מוצאו, עד לסכום מרבי של 10,000 דולר, ובכפוף לקיום אחד התנאים הבאים: 3.1 המבוטח מצוי במצב חירום רפואי. 3.2 המבוטח עבר ניתוח, אשר בעקבותיו נותר מאושפז לתקופה של 3 ימים לפחות. אחריות המבטח לפי כיסוי זה, מותנית בקבלת אישור מוקדם ממנו ובביצוע ההטסה באמצעותו בלבד. למבוטח (או הוצאות 4. הוצאות מלווים המבטח יכסה הוצאות טיסה ושהייה של מלווה אחד שני מלווים במקרה שהמבוטח הינו קטין), מארץ מוצאו של המבוטח לישראל ו/או מישראל לארץ מוצאו של המבוטח, בתנאים ובגבולות המפורטים להלן, לאחר קרות מקרה ביטוח למבוטח, ובלבד שמתקיים אחד התנאים הבאים: 4.1 המבוטח מצוי במצב חירום רפואי. 4.2 המבוטח עבר ניתוח, אשר בעקבותיו נותר מאושפז לתקופה של 3 ימים לפחות. הוצאות טיסה יכוסו הוצאות לרכישת כרטיס טיסה במחלקת תיירות בקו תעופה סדיר. הוצאות שהייה יכוסו הוצאות לינה בלבד במלון (ללא ארוחות, משקאות ושירותים נוספים), עד גובה 100 דולר ליום למלווה אחד, אך לא למעלה מסך 150 דולר ליום לשני מלווים, ועד לתקרת כיסוי שלא תעלה על 5 ימים. 15

16 פרק ג' - ביטוח מוות מתאונה, מוות שאינו מתאונה ונכות מתאונה פרק זה יהיה בתוקף רק אם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח, ושולמה תוספת דמי ביטוח בגינו. נגרם למבוטח תוך תקופת הביטוח, אחד ממקרי הביטוח המפורטים להלן - ישלם המבטח תגמולי ביטוח כדלקמן: מקרה מוות מתאונה 1.1. הגדרות לסעיף זה: תאונה - חבלה גופנית ללא קשר לסיבות אחרות, שנגרמה על-ידי גורם חיצוני, אלים ומקרי מקרה הביטוח - מות המבוטח כתוצאה ישירה ומכריעה מתאונה, שאירעה במהלך תקופת הביטוח, בתנאי שהמוות קרה בתוך 90 יום מתאריך התאונה תגמולי הביטוח - בקרות מקרה הביטוח, ישלם המבטח למוטב, ובאין מוטב - ליורשיו החוקיים של המבוטח, פיצוי על סך של 10,000 דולר אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח, תגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה, ישלם המבטח במותו של המבוטח רק את ההפרש, אם יש כזה, שבין הסכום לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין הנכות. מקרה מוות שאינו מתאונה 2.1. מקרה הביטוח - מות המבוטח שלא כתוצאה מתאונה כהגדרתה בסעיף 1.1 לעיל, בתנאי שהמוות קרה בתוך תקופת הביטוח הנקובה בדף הרשימה של הפוליסה, ובהיות הפוליסה בתוקפה המלא תגמולי הביטוח - בקרות מקרה הביטוח, ישלם המבטח למוטב, ובאין מוטב - ליורשיו החוקיים של המבוטח, פיצוי על סך של 4,000 דולר. מקרה נכות מתאונה 3.1. הגדרות לסעיף זה: תאונה - חבלה גופנית ללא קשר לסיבות אחרות, שנגרמה על-ידי גורם חיצוני, אלים ומקרי, בתנאי שלא גרמה למות המבוטח. אם הנכות אונתה בהשפעת מחלה או שינוי חולני, שאין להם קשר לתאונה עצמה, יהיה המבטח אחראי רק אם השפעה זו לא הייתה הגורם המכריע לנכותו של המבוטח מקרה הביטוח - נכות צמיתה של המבוטח עקב תאונה, וכתוצאה ישירה ומכריעה מאותה תאונה, בכפוף לתנאים המצטברים כדלהלן: התאונה אירעה בתוך תקופת הביטוח המבוטח עודנו בחיים 90 יום לאחר מועד קרות התאונה תגמולי הביטוח: המבטח ישלם את סכום הביטוח בסך 10,000 דולר (להלן: "סכום הביטוח" או "סכום הביטוח המלא") או את חלקו, בהתאם לשיעור הנכות הרפואית, שייקבע למבוטח על-ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי אחוזי נכות מצטברים - מבוטח אשר לו מספר נכויות, אשר בגין כל אחת מהן זכאי לשיעור נכות על-פי נספח זה, ייקבע שיעור נכותו הכולל באופן מצטבר

17 למען הסר ספק ובכל מקרה, לא ישולם למבוטח בשל מקרה הביטוח, סכום כולל העולה על 100% מסכום הביטוח למקרה נכות, בין שישולם בבת אחת עקב נכותו המלאה של המבוטח, ובין שישולם בחלקים בעקבות מספר תביעות לנכות חלקית או מצטברת. הסכום לתשלום יחושב באחוזים מסכום הביטוח המלא בגין נספח זה. כאשר יגיע סך התשלומים שעל החברה לשלם לפי נספח זה, לסך השווה לסכום הביטוח המלא, יפוג תוקפו של נספח זה. בשום מקרה לא יעלה הסכום המרבי הכולל, שישולם בגין הכיסויים על-פי פרק זה, על סך של 10,000 דולר. הכיסוי לפי פרק זה יחול רק מעת ירידתו של המבוטח מהמטוס בעת הגיעו לישראל ועד צאתו מישראל, וזאת בכפוף להגדרת תקופת הביטוח בסעיף ההגדרות בפרק המבוא. חריגים לפרק זה (יחולו בנוסף לסייגים אשר בפרק התנאים הכלליים ): המבטח לא יהיה אחראי על-פי פרק זה, אם המוות או הנכות נגרמו, במישרין או בעקיפין, על-ידי או עקב: 6.1. פעולה פלילית בה השתתף המבוטח טיסת המבוטח בכלי טיס כלשהו, פרט לטיסת המבוטח בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים השתתפות פעילה של המבוטח בצלילה תת-מימית, בצניחה, בציד שימוש בחומרי נפץ סיכון עצמי במתכוון, פרט להגנה עצמית והצלת נפשות השתתפות בתרגילים או בפעילות צבאית או טרום צבאית יבשתית, ימית או אווירית מכל סוג שהוא איבוד לדעת או ניסיון לכך, טירוף הדעת, מחלת מין, שבר (הרניה), תסמונת תעלת המפשעה ובקע של ספורטאים, כאבי גב וחבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון טיפול רפואי או כירורגי, למעט אם הטיפול הכרחי בשל מקרה הביטוח, ליקוי גופני, מחלה, הידבקות, מחלת רוח, זעזוע מוח או עצבים שאינם מלווים בהיזק גופני, פגם בעורקים מובלטים או ברקמת התאים או הסיבוכים הנובעים בגינם, מכת שמש או פגעים תרמיים. חריג זה לא יחול, אם המחלה או הליקוי הגופני לא היו הגורם המכריע לנכותו או מותו של המבוטח קרינה מייננת, זיהום רדיו-אקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי, ו/או מחומר גרעיני מלחמתי כלשהו, או מבעירת דלק גרעיני. "בעירה" פירושה - תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני, המכלכל את עצמו פרעות ושביתות בהן השתתף המבוטח באופן פעיל היעלמו של המבוטח לא ייחשב כמוות מתאונה, אלא אם עלתה תקופת ההיעלמות על 90 יום

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

יולי 2016

יולי 2016 יולי 2016 מסמך זכויות וחובות תקנון לשירותי בריאות נוספים )להלן "התקנון"( 1. מבוא: 1.1 תקנון זה מעיד כי תמורת תשלום דמי השתתפות כפופים לתנאים להוראות ולחריגים המפורטים להלן, יהיה זכאי העמית לשירותים בהתאם

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073>

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073> כלל עולמי פלוס"" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ע"ש ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה הבכיר 1 "CLAL Chapter 8 baggage פרק 8 Chapter 7 Loss of deposit or cancellation of journey פרק 7 Chapter 6 Delayed journey

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד