M456

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "M456"

תמליל

1 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול ההשקעות.5 פתיחת מסלולי השקעה וסגירתם.6 דמי ניהול.7 חישוב תשואה.8 משיכת החסכון המצטבר.9 תשלומים מהפוליסה במקרה ביטוח.10 ריסק זמני 11. המוטב.12 זכות המרה לילד 13. הקפאת הפוליסה 14. חידוש הפוליסה 15. הלוואות 16. הוכחת גיל 17. תשלומים נוספים 18. הודעות והצהרות.19 סתירות.20 ביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינוים.21 זכות עיון.22 התיישנות.23 פרק הכיסוי הביטוחי סיכוני הביטוח 1. חבות החברה 2. תשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחיים 3. סכום הביטוח למקרה מוות 4. תביעות ותשלומי החברה 5. נספח מסלולי השקעה עמוד 1 מתוך 12

2 סטטוס אישי לילד.1 התכנית אינה מאושרת כקופת גמל הגדרות תנאים כלליים לביטוח חיים בפוליסה זו תהיה לכל אחד מן המונחים הבאים המשמעות לצידו כמפורט להלן: האדם, חבר בני אדם או תאגיד, המתקשר עם החברה בחוזה ביטוח נשוא הפוליסה ואשר שמו בעל הפוליסה נקוב בפוליסה כבעל הפוליס גילו של המבוטח בשנים שלמות, ולענין זה ייקבע גיל המבוטח לפי יום הולדתו הקרוב ביותר גיל המבוטח: לתאריך החישוב (בין אם יום ההולדת חל לפני מועד קביעת הגיל ובין אם הוא חל לאחר מכן), לפי הוראות סעיף 16; סכום המנוכה מהחסכון המצטבר, מדי חודש, לפי הוראות סעיף 7 וכמפורט בדף פרטי הביטוח; דמי ניהול מהחסכון המצטבר: סכום המנוכה מההפקדה, לפי הוראות סעיף 7, וכמפורט בדף פרטי הביטוח; דמי ניהול מההפקדה: דף המצורף לפוליסה, כפי שישתנה מעת לעת, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל בין דף פרטי הביטוח: היתר את פרטי בעל הפוליסה, המבוטח, מספר הפוליסה, הכיסויים הביטוחיים, והפרטים העיקריים של הביטוח, עליהם מבוססת הפוליס במידה וייעשה שינוי בתנאי כלשהו המופיע בדף פרטי הביטוח, יישלח לבעל הפוליסה דף פרטי ביטוח מעודכן בצירוף הסבר לגבי השינוי תוך 10 ימי עסקים מיום ביצוע השינוי. כל החוקים והתקנות המוגדרים בסעיף זה, ובכללם הוראות חוק חוזה הביטוח, הוראות חוק ההסדר התחיקתי: הפיקוח, הוראות המפקח, והכל כפי שהן מעת לעת וככל שאותן הוראות חלות על הפוליסה; התשלומים השוטפים המשולמים לחברה, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפיפות להוראות הפקדה: ההסדר התחיקתי; כל תשלום שהחברה נאותה לקבלו לאחר קבלת הודעה על כך כהפקדה חד פעמית ושאיננו הפקדה חד פעמית: נכלל בהגדרת הפקדה כאמור לעיל, ייחשב כהפקדה חד פעמית, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. ; החברה: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א ; חוק הפיקוח: חוק חוזה הביטוח התשמ"א ; חוק חוזה הביטוח: ההפקדה, בניכוי דמי ניהול מההפקדה ובניכוי הפרמיה; הפקדה לחסכון: סך ההפקדה לחסכון, בתוספת התשואה בגין ההשקעות המיוחסת לחסכון בפוליסה, בניכוי חסכון מצטבר: דמי ניהול מהחסכון המצטבר; כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד ; יום עסקים: היום הקבוע בדף פרטי הביטוח כיום תחילת הביטוח, בכפוף לאמור בסעיף 2 להלן; יום תחילת הביטוח: ילדו או נכדו של בעל הפוליסה או המבוטח, לרבות ילדו המאומץ, בהתאם לבחירת בעל ילד: הפוליסה, אשר נקוב בדף פרטי הביטוח כיל היורשים לפי צו ירושה או לפי צו קיום צוואה שניתנו על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת; היורשים החוקיים: מדד המחירים הידוע במועד עריכת פוליסה זו כ"מדד המחירים לצרכן (מדד יוקר המחיה המדד: הכולל פירות וירקות)" המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר, לפי הענין, או כל מדד אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו; המדד הידוע בתחילת תקופת הביטוח; המדד היסודי: הזכאי לקבלת תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח, לפי הוראות סעיף 12 ובהתאם לתנאי המוטב: הפוליסה; סיכוני ביטוח שנרכשו עבור המבוטח והמפורטים בדף פרטי הביטוח; כיסויים ביטוחיים: מסלול ההשקעה "מנורה כללי", כמשמעותו בנספח מסלולי ההשקעה המצורף לפוליסה זו, או מסלול השקעה ברירת המחדל: כל מסלול השקעה אחר שתקבע החברה לענין זה, באישור המפקח; המפקח על הביטוח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א ; המפקח: אחד או יותר מהמקרים הבאים: מות המבוטח, אובדן כושר עבודתו של המבוטח או תום מקרה הביטוח: תקופת הביטוח בתכנית להון; האדם, אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כמבוטח; מבוטח: חוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה לבין החברה, וכן ההצעה, דף פרטי הביטוח וכל נספח הפוליסה: ותוספת המצורפים לחוזה הביטוח האמור; פוליסה שתשלום ההפקדות בגינה נפסק, מכל סיבה שהיא; פוליסה מוקפאת (מסולקת): סכומים המנוכים באופן שוטף מתוך ההפקדה, המיועדים לרכישת כיסויים ביטוחיים בהתאם פרמיה: לתנאי הפוליסה וכמפורט בדף פרטי הביטוח; כנקוב בדף פרטי הביטוח; מועד הגיעו של הילד לגיל 21 עד 24, תום תקופת הביטוח: המועד הנקוב בדף פרטי הביטוח; תחילת הביטוח: תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), תקנות דרכי ההשקעה: התשס"א- 2001, כפי שיחולו מעת לעת וככל שהן חלות על הפוליסה; עמוד 2 מתוך 12

3 כל האמור בפוליסה זו בלשון יחיד, מתאים, לפי הענין, גם ללשון רבים, ומילים במין זכר מתאימות, לפי הענין, גם למין נקבה, אלא אם יש בפוליסה הוראה מפורשת אחרת. כותרות הסעיפים לא ישמשו כמקור פרשנות. תוקף הפוליסה התקבלה בחברה הצעה לביטוח וכל עוד לא התקבלה הפקדה ראשונה, הפוליסה תכנס לתוקפה החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כיום תחילת הביטוח ובכפוף לכך שהתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 1) שולמה הפקדה ראשונה אחת לפחות. 2) המבוטח חי במועד תשלום ההפקדה הראשונ 3) מיום הבדיקה הרפואית או מיום חתימת המבוטח על הצהרת בריאות, לפי הענין, ועד יום תשלום ההפקדה כאמור בפסקה (א) 2 לעיל, לא חל שינוי בבריאותו, במצבו הגופני, באורח חייו, במקצועו ובעיסוקיו של המבוטח, אשר היה משפיע על תנאי קבלת המבוטח לביטוח אילו ידעה עליו החברה ביום תחילת הביטוח. התנאי הקבוע בפסקה זו מתייחס למקרים בהם נרכש כיסוי ביטוחי כמפורט בדף פרטי הביטוח. קיבלה החברה את ההפקדה הראשונה וכן הצעת ביטוח בכתב (הכוללת הצהרת בריאות), יחולו התנאים כדלהלן: 1) תנאי הכיסוי הביטוחי ותנאי החסכון, ייקבעו בהתאם למבוקש בהצעת הביטוח האמורה, ואולם אם החברה דחתה את הצעת הביטוח, לא יחול כל כיסוי ביטוחי, כאמור בפסקה ב( 2 ) להלן, או אם הציעה הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי, יחול הכיסוי הביטוחי בהתאם להצעתה הנגדית של החברה, כאמור בפסקה ב( 3 ) להלן; 2) דחיית ההצעה לביטוח: החברה תהא רשאית, בתוך המועדים כאמור בפסקה ב( 4 ) להלן, שלושה או שישה חודשים, לפי העניין, להודיע למבוטח על אי קבלתו לכל הכיסויים הביטוחיים כמפורט בהצעה לביטוח ובתנאי שלאחר מועד הודעה זו לא תגבה מהמבוטח פרמיה נוספת בגין הכיסויים הביטוחיים. המבוטח יוכל לבחור להמשיך את הפוליסה לחסכון בלבד ללא כיסויים ביטוחיים או לבטל את הפוליסה ובמקרה זה לא ייגבו הפקדות נוספות; 3) הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי: החברה תהא רשאית, תוך המועדים כאמור בפסקה ב( 4 ) להלן, שלושה או שישה חודשים, לפי העניין, לחזור למבוטח בהצעה נגדית לכיסוי ביטוחי. המבוטח יתבקש לאשר את תנאי ההצעה הנגדית וזאת בתוך 60 ימים מהיום שבו הועברה אליו ובמהלך 60 ימים אלו יחולו תנאי הביטוח על פי ההצעה הנגדית. אישר המבוטח את תנאי ההצעה הנגדית לכיסוי ביטוחי בתוך המועד כאמור, יהיו תנאי הכיסוי הביטוחי והחסכון בהתאם להצעה הנגדית. במקרה זה, תשלח החברה למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן תוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע העדכון. לא אישר המבוטח את ההצעה הנגדית בתוך המועד כאמור ו/או הודיע על סירובו לאשר את תנאיה בתוך המועד כאמור, תבוטל ההצעה והחל ממועד ביטולה לא תגבה החברה הפקדות נוספות; 4) דחיית ההצעה לביטוח או חזרה למבוטח בהצעה נגדית לכיסוי ביטוחי תבוצע לכל היותר תוך שלושה חודשים מיום קבלת ההפקדה הראשונה בחברה, או אם פנתה החברה למבוטח בבקשה להשלמת נתונים, תוך שישה חודשים מיום קבלת ההפקדה הראשונה בחבר אם החברה לא דחתה את ההצעה לביטוח, ולא חזרה למבוטח בהצעה נגדית לכיסוי ביטוחי, או אם הודיעה למבוטח על קבלתו לביטוח לפי תנאי ההצעה לביטוח בתוך המועדים כאמור, לא תהא רשאית החברה לשנות את התנאים הקבועים בהצעה לביטוח עד תום תקופת הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה; 5) מקרה ביטוח שקרה בתוך המועדים כאמור: קרה מקרה הביטוח בתוך המועדים כאמור, שלושה או שישה חודשים, לפי העניין, והחברה לא הודיעה למבוטח על דחיית ההצעה לביטוח ולא הציעה לו הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי, יחול על מקרה הביטוח הכיסוי הביטוחי בהתאם לקבוע בהצעת הביטוח שהתקבלה בחברה, ואולם אם לפי הוראות החיתום הקיימות בחברה לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים היתה החברה מודיעה למבוטח על דחיית הצעת הביטוח או היתה מציעה למבוטח הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי - לא יחול על אותו מקרה ביטוח כיסוי ביטוחי כלל (במקרה שהחברה היתה מודיעה למבוטח על דחיה כאמור) או שיחול הכיסוי הביטוחי שהיה ניתן לפי הצעתה הנגדית של החברה, לפי הענין; קיבלה החברה הפקדה ראשונה ולא התקבלה בחברה הצעת ביטוח (לרבות הצהרת בריאות), יחולו התנאים כדלהלן: 1) הכיסוי הביטוחי לא יחול כלל. תנאי החסכון ייקבעו בהתאם למסלול ביטוח ברירת המחדל שלהלן: ההפקדות יועברו לחסכון ויושקעו במסלול השקעה ברירת מחדל. 2) התנאים המפורטים בפסקה ג( 1 ) לעיל, יהיו תקפים עד לתום תקופת הביטוח אלא אם התקבלה הצעת ביטוח מהמבוטח בתוך שלושה חודשים מיום קבלת ההפקדה הראשונה בחברה או שהחברה פנתה למבוטח, בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההפקדה הראשונה בחברה, בבקשה להמצאת הצעת ביטוח והודיעה לו כי ככל שלא תתקבל הצעת ביטוח בתוך 90 ימים תבוטל הפוליס למען הסר ספק המבוטח יוכל לשנות את מסלולי ההשקעה בכפוף לתנאי הפוליס 3) התקבלה הצעת ביטוח בתוך המועדים הנקובים כאמור בפסקה ג( 2 ) לעיל, תנהג החברה בהתאם לקבוע בפסקאות ב( 1 ) עד ב( 5 ) בסעיף זה לעיל. כל שינוי שיבוצע בתנאי החסכון בהתאם להצעת הביטוח, יחול רטרואקטיבית ממועד קבלת ההפקדה הראשונה, למעט לענין מסלולי ההשקע למען הסר ספק הכספים יושקעו במסלולי ההשקעה בהתאם להצעת הביטוח החל ממועד קבלת ההצע 4) לא התקבלה הצעת ביטוח בתוך המועדים הנקובים כאמור בפסקה ג( 2 ) לעיל, תבוטל הפוליסה והחל ממועד ביטולה לא תגבה החברה הפקדות נוספות והכל בהתאם להסדר התחיקתי..2 עמוד 3 מתוך 12

4 ההפקדות ז. ההפקדות תשולמנה לחברה מידי חודש בחודשו לא יאוחר מהמועד הקבוע בפוליסה, באמצעי תשלום המקובל על החבר ההפקדה תירשם בחשבון הפוליסה ביום העסקים שבו התקבלו בפועל בחשבון החברה; הוראות פסקה (ב) זו ייחשבו כהודעת החברה בדבר קבלת דמי הביטוח, בהתאם להוראות סעיף 34 לחוק חוזה הביטוח. ההפקדה תעודכן בהתאם לשיעור השינוי בין המדד היסודי לבין המדד הידוע במועד התשלום בפועל. במקרה של תשלום על-פי העברה בנקאית לזכות חשבון החברה, או של הוראת קבע, ייחשב יום זיכוי חשבון החברה בבנק כיום ביצוע התשלום בפועל. ההפקדה תחולק מדי חודש בין רכיבי הפוליסה: החסכון, הסיכון הביטוחי ודמי ניהול לפי הסדר הבא: תחילה ינוכו דמי ניהול מההפקדה, לאחר מכן תנוכה הפרמיה בגין הכיסויים הביטוחיים (אם קיימים כאלה) והיתרה תושקע במסלולי השקעה בהתאם לבחירת בעל הפוליסה וינוכו ממנה דמי ניהול מהחסכון המצטבר. לא שולמה ההפקדה במועד, תתווסף לסכום שבפיגור, כחלק בלתי נפרד ממנו ריבית, בשיעור הנהוג בחברה באותה עת אך לא יותר מריבית הפיגורים הצמודה המרבית בכפוף לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א 1961, כשהיא מחושבת מיום היווצר הפיגור ועד לתשלומה בפועל. לא שולמה ההפקדה במועד, תהא החברה רשאית לבטל את הכיסויים הביטוחיים ולהקפיא את הפוליסה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. עלות הכיסויים הביטוחיים מיום הפסקת תשלום ההפקדה ועד ליום ביטול הכיסויים הביטוחיים תגבה מהחסכון המצטבר בהתאם לאמור בסעיף 11. חובת תשלום ההפקדות נפסקת עם קרות מקרה הביטוח, אולם אין בכך כדי לפתור את בעל הפוליסה מתשלום ההפקדות שזמן פירעונן חל לפני קרות מקרה הביטוח, בכפוף לתנאי הכיסויים הביטוחיים ז. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים בטופס ההצעה לביטוח, יקבע בעל הפוליסה את תמהיל ההשקעות עבור ההפקדה לחסכון במסלולי ההשקעה השונים. בעל הפוליסה רשאי לשנות את תמהיל ההשקעות עבור ההפקדה לחסכון ו/או עבור החסכון המצטבר, מעת לעת, בכפוף לתנאי מסלול ההשקעה כפי שיהיו בתוקף במועד השינוי; הודעת השינוי תימסר לחברה בכתב והשינוי ייכנס לתוקפו בתוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת ההודעה בחברה, דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח תוך 10 ימי עסקים מיום ביצוע השינוי. בחירת תמהיל ההשקעות תעשה מתוך מסלולי ההשקעה שיהיו פתוחים במועד ביצוע הבחיר ניהול ההשקעות ההשקעות במסלולי ההשקעה השונים תבוצענה בהתאם להוראות סעיף זה ובכפוף לתקנות דרכי ההשקעה ולמדיניות ההשקעה של כל מסלול השקעה כאמור בנספח מסלולי השקע ההשקעות בכל מסלול השקעה תנוהלנה בנפרד מיתר השקעות החברה, במסגרת חשבון נפר הכספים שיופקדו למרכיב החסכון יושקעו במסלול ההשקעה המתאים לא יאוחר מיום העסקים העוקב ליום קבלתם. ההשקעות ייעשו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פי אמות מידה מקצועיות, תוך התחשבות בתשואות ובסיכונים ומבלי להעדיף כל ענין וכל שיקול על פני ענינם של כלל המבוטחים במסגרת התכנית, וזאת בתום לב, בשקידה נאותה ובזהירות נאות החברה רשאית, בכל עת, לבצע פעולות קנייה, מכירה, השאלה של נכסים וכל פעולה עסקית אחרת בנכסים המופקדים בכל מסלול השקעה והכל לפי הוראות תקנות דרכי השקעה וכמפורט בנספח מסלולי השקע חריגה זמנית ממדיניות ההשקעה בכל מסלול השקעה לתקופה שאינה עולה על 30 יום רצופים או אי עמידה בהוראות מדיניות ההשקעות בתקופה של עד 30 יום מיום פתיחת מסלול ההשקעה לא תחשב כחריגה ממדיניות ההשקעות. במקרה של חריגה במדיניות ההשקעה במסלול השקעה כלשהו הנוגע ליותר מ- 20% מן הנכסים באותו מסלול השקעה לתקופה העולה על 30 יום, תתוקן החריגה באופן מיידי בכפוף לנזילות נכסי המסלול ותנאי השוק. נמשכה החריגה מעבר ל- 45 יום, תדווח החברה למפקח על החריגה ואופן תיקונ פתיחת מסלולי השקעה וסגירתם החברה רשאית לפתוח מסלול השקעה חדש, בכפוף לאישור המפקח לפתיחת אותו מסלול השקע החברה רשאית לסגור מסלול השקעה, באחת הדרכים המנויות להלן, בכפוף לאישור המפקח: 1) סגירת מסלול ההשקעה בפני הפקדת כספים חדשים; 2) סגירת מסלול ההשקעה לחלוטין, תוך העברת הכספים שנצברו במסלול ההשקעה הנסגר למסלול השקעה אחר. החליטה החברה על סגירת מסלול השקעה, תשלח הודעה על כך לבעל הפוליסה לפחות 45 יום בטרם סגירת מסלול ההשקעה; במסגרת ההודעה תבקש החברה מבעל הפוליסה לקבוע מסלול השקעה חלופי להפקדת כספים חדשים או להעברת הכספים הצבורים במסלול ההשקעה הנסגר, לפי הענין; לא קבע בעל הפוליסה מסלול השקעה חלופי תוך 30 יום ממועד משלוח ההודעה, יועברו כספי הפוליסה המושקעים באותו מסלול השקעה למסלול ברירת המחדל לא יאוחר ממועד סגירת המסלול; דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח תוך 10 ימי עסקים מיום ביצוע הפעולה המתאימ דמי ניהול מכל הפקדה ינוכו דמי ניהול מההפקדה בשיעור כקבוע בדף פרטי הביטוח, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. מהפקדה חד פעמית, לא ייגבו דמי ניהול מההפקד החברה תגבה דמי ניהול מהחסכון המצטבר בשיעור חודשי כקבוע בדף פרטי הביטוח. דמי הניהול מהחסכון המצטבר ייגבו מכל מסלולי ההשקעה בהם מושקע החסכון המצטבר או חלקו, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. עמוד 4 מתוך 12

5 דמי ניהול מהחסכון המצטבר ייגבו בתשלומים חודשיים רצופים בסוף כל חודש או במועד משיכת החסכון המצטבר, כולו או חלק במקרה של הפחתה בדמי הניהול מהשיעור הנקוב בדף פרטי הביטוח, יישלח דף פרטי ביטוח מעודכן תוך 10 ימי עסקים מיום ביצוע השינוי. חישוב תשואה חישוב התשואה בכל מסלול השקעה, לרבות במקרה של העברת כספים ממסלול השקעה אחד לאחר יעשה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי כפי שיחולו מעת לעת..8.9 ז. משיכת החסכון המצטבר 10.תשלומ םי ז. 11.ריסק זמני בקשה למשיכת החסכון המצטבר, כולו או חלקו, תוגש למשרדי החברה בלבד על גבי הטפסים שיהיו מקובלים בחברה במועד הבקשה והיא תטופל החל ממועד הגעתה למשרדי החברה כמפורט בסעיף זה; הוראות פסקה (א) זו ייחשבו כהודעת החברה בדבר מען משלוח הבקשות, בהתאם להוראות סעיף 35 לחוק חוזה הביטוח. הוגשה בקשה למשיכת החסכון המצטבר, כאמור בפסקה (א), והבקשה ניתנת לביצוע בהתאם לתנאי הפוליסה ולהוראות ההסדר התחיקתי, תשלם החברה את החסכון המצטבר בתוך 30 ימים או בהתאם למועד אחר הקבוע בהסדר התחיקתי, לפי המוקדם מביניהם, מהיום שבו הגיעו למשרדי החברה הבקשה האמורה וכל המסמכים הדרושים לתשלום החסכון המצטבר. משך בעל הפוליסה חלק מן החסכון המצטבר, ינוכה אותו חלק ממסלול ההשקעה ממנו ביקש את המשיכה, ובמידה ובעל הפוליסה לא קבע מסלול כאמור - ינוכה אותו חלק מכל מסלולי ההשקעה, באופן יחסי. לאחר ששילמה החברה את מלוא מרכיב החסכון המצטבר תשוחרר החברה מהתחייבויותיה והפוליסה תבוטל. בעל הפוליסה רשאי, בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח, לבקש על ידי הודעה בכתב לחברה למשוך את החסכון המצטבר, כולו או חלק במידה ובעל הפוליסה ביקש למשוך את מלוא החסכון המצטבר, תבוטל הפוליסה לאחר קבלת ההודעה האמורה ועל פי הוראות ההסדר התחיקתי. במועד התשלום, תמסור החברה לבעל הפוליסה פירוט חשבון, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. החברה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם לפי הוראות סעיף זה כל חוב המגיע לה בגין הפוליסה, והתשלום יעשה בכפוף להוראות לפי פקודת מס הכנסה ולהוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת. מהפוליסה במקרה ביטוח בתום תקופת הביטוח המפורטת בדף פרטי הביטוח, תשלם החברה למוטב את החסכון המצטבר כסכום חד פעמי. במות המבוטח, בהיות הפוליסה בתוקף, ובתנאי שההפקדה עבור הפוליסה משולמת באופן רצוף, מלא וסדיר בהתאם לתנאי הפוליסה, תשלם החברה למוטב או ליורשו, את הסכומים המגיעים לו על הפוליס בקשה לקבלת תשלום חודשי ובקשה לקבלת סכומי הביטוח בגין מקרה הביטוח יוגשו למשרדי החברה בלבד והן יטופלו החל ממועד הגעתן למשרדי החברה כמפורט בסעיף זה; הוראות פסקה זו ייחשבו כהודעת החברה בדבר מען משלוח הבקשות, בהתאם להוראות סעיף 35 לחוק חוזה הביטוח. לבקשה כאמור בפסקה (ג) יצורפו כל המסמכים שיידרשו על ידי החברה, באופן סביר, לבירור חבותה, כמפורט בפרק הכיסוי הביטוחי. הוגשה בקשה לתשלום בתום תקופת הביטוח, והבקשה ניתנת לביצוע בהתאם לתנאי הפוליסה ולהוראות ההסדר התחיקתי, תשלם החברה את החסכון המצטבר בתוך 7 ימי עסקים או בהתאם למועד אחר הקבוע בהסדר התחיקתי, לפי המוקדם מביניהם, מהיום שבו הגיעו למשרדי החברה הבקשה האמורה וכל המסמכים הדרושים. הוגשה בקשה לקבלת תשלום חודשי, כאמור בפסקה (ג), והבקשה ניתנת לביצוע בהתאם לתנאי הפוליסה, ולהוראות ההסדר התחיקתי, תשלם החברה את התשלום החודשי, לפי הענין, לאחר תום כל חודש שבעדו משולם התשלום החודשי, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. החברה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם לפי הוראות סעיף זה כל חוב המגיע לה בגין הפוליסה, והתשלום יעשה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת. נפסקו ההפקדות לפוליסה, יישמרו הכיסויים הביטוחיים שהיו למבוטח ערב הפסקת ההפקדות, למשך שלושה חודשים מתום החודש האחרון שבו בוצעה הפקדה לפוליסה, אלא אם ביקש בעל הפוליסה בכתב לוותר על הסדר זה, ביקש בעל הפוליסה לוותר על הסדר זה, ייפסק ההסדר החל מהחודש שלאחר חודש הבקשה; עלות הכיסויים הביטוחיים בעד תקופת שלושת החודשים כאמור בפסקה זו תנוכה מתוך החסכון המצטבר, אלא אם שולמה העלות האמורה בדרך אחרת המוסכמת על ידי החבר מוצה החסכון המצטבר לפני תום תקופת שלושת החודשים האמורה, לא יינתנו כיסויים ביטוחיים בעד התקופה שמתום החודש שבו מוצה החסכון המצטבר כאמור, ואם היה סכום החסכון המצטבר בחודש המיצוי נמוך מסכום עלות הכיסויים הביטוחיים בעד אותו חודש - יינתנו הכיסויים הביטוחיים בעד אותו חודש למשך מספר ימים בחודש בהתאם לעלות היחסית. החברה תפנה לבעל הפוליסה לפחות 30 יום לפני תום תקופת הריסק הזמני ותציע לו להאריכ בעל הפוליסה יהיה רשאי לבחור, עד תום תקופת שלושת החודשים כאמור בפסקה (א), כי יישמרו הכיסויים הביטוחיים שהיו לו ערב הפסקת ההפקדות השוטפות למשך התקופה שעד תום עשרים וארבעה חודשים מתום החודש האחרון שבו בוצעה הפקדה לפוליסה; הפרמיה תמורת הכיסויים הביטוחיים שיינתנו למבוטח כאמור בפסקה (ג) זו, בעד התקופה שמתום תקופת עמוד 5 מתוך 12

6 שלושת החודשים כאמור בפסקה (א) ואילך, האמורה בדרך אחרת המוסכמת על החבר תנוכה מתוך החסכון המצטבר, אלא אם שילם בעל הפוליסה את הפרמיה 12.המוטב בתום תקופת הביטוח או במקרה פטירת המבוטח לפני תום תקופת הביטוח, יהיה המוטב - היל לפני תום תקופת הביטוח ובטרם אירע מקרה הביטוח המזכה מ טו ב בסכום על פי תנאי הפוליסה רשאי בעל הפוליסה לשנות את המוטב הרשום בפוליסה בכפוף לאמור בפסקה (ו) להלן. השינוי יחייב את החברה רק לאחר שנמסרה לה הוראה בכתב על כך והיא אושרה בכתב על ידי החבר נפטר המוטב לפני המבוטח, יהיו יורשיו החוקיים של המוטב למוטבים במקומ בשום מקרה לא יהיה בעל הפוליסה זכאי לקבוע מוטב בקביעה בלתי חוזרת, או לשנות קביעה של מוטב לקביעה בלתי חוזרת, אלא אם יקבל לכך מראש את הסכמתה בכתב של החבר אם הפוליסה בתוקף, יה הי בעל הפול סי ה רשאי לשעבד את הפוליס שעבוד זה לא יחייב את החברה, אלא אם קיבלה החברה הודעה בכתב על דבר השעבוד, חתומה על-ידי בעל הפוליס זכויותיהם של המוטב, בעל הפוליסה והמבוטח יהיו כפ פותו לשעבוד האמור. שילמה החברה את הסכום המגיע למוטב הרשום בפוליסה, בטרם נרשם בה אחר כמוטב במקומו, בין על פי הוראה בכתב של בעל הפוליסה ובין על פי צוואתו המקויימת או צו ירושה שניתן על ידי בית משפט מוסמך, המורה על תשלום לאחר, תהא החברה משוחררת מכל חבות כלפי אותו אחר וכלפי עזבון בעל הפוליסה, וכל מי שיבוא במקומ 13.זכות המרה לילד בתום תקופת הביטוח המפורטת בדף פרטי הביטוח, יוכל הילד לבקש בכתב להיות מבוטח בסכום ביטוח למקרה מותו ללא צורך בהוכחת מצב בריאות, בסכום ביטוח השווה לפעמיים החסכון המצטבר אך לא יותר מ- 150,000 צמוד למדד היסודי. כל בקשה כנ"ל תאושר על ידי החברה ובתנאי כי מולאה הצהרת בריאות עבור הילד בעת ההצטרפות לביטוח. 14.הקפאת הפוליסה במקרה של הפסקת תשלום ההפקדות, תומר הפוליסה לפוליסה מוקפאת (מסולקת). עם הקפאת הפוליסה כאמור, יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הנוספים המפורטים בדף פרטי הביטוח, בכפוף להוראות סעיף חידוש הפוליסה 16.הלוואות היתה הפוליסה לפוליסה מוקפאת, ולא נמשך מלוא החסכון המצטבר, יהיה בעל הפוליסה רשאי לבקש לחדש את הפוליסה; חידוש הפוליסה כאמור יתבצע רק בהסכמת החברה, בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה במועד החידוש, ולאחר שיומצאו לה ההוכחות הדרושות לה על מצב בריאותו של המבוטח. חל על המבוטח כיסוי בגין ריסק זמני הניתן לפי הוראות סעיף 11, והבקשה לחידוש הפוליסה הוגשה לפני תום תקופת הכיסוי האמור, לא תידרש מהמבוטח הוכחה חדשה של מצב בריאותו לגבי כיסוי שניתן לו בתקופת הריסק הזמני. במקרה של חידוש הפוליסה לפי הוראות פסקה (א), ייקבעו דמי הניהול מההפקדה בהתאם לוותק הפוליסה במועד בו היתה לפוליסה מוקפאת. בעל הפוליסה רשאי לבקש מהחברה הלוואה מתוך החסכון המצטבר. החברה רשאית להסכים למתן ההלוואה המבוקשת, כולה או חלקה, או לסרב לתת את ההלוואה על פי שיקול דעתה הבלעדי; ככל שתסכים החברה למתן ההלוואה, תהא ההלוואה בתנאים הנהוגים בחברה לענין מתן הלוואות למבוטחים, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. החברה רשאית לדרוש מבעל הפוליסה, כתנאי למתן הלוואה, לקבוע במסגרת תמהיל ההשקעות שיקבע לפי הוראות סעיף 4, כי חלק מן החסכון המצטבר השווה לפחות לסכום ההלוואה ביום נתינתה כשהוא מוגדל בשיעור של 10% יושקע במסלול ברירת המחדל; עד לסילוקה המלא של ההלוואה, יהיה שינוי תמהיל ההשקעות בחריגה מן הקביעה האמורה טעון הסכמת החבר בכל מקרה בו תבצע החברה תשלום כלשהו על פי הפוליסה, לרבות במקרה של משיכת כספים מהפוליסה תנוכה יתרת ההלוואה מהחסכון המצטבר, והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. 17.הוכחת גיל על המבוטח להוכיח את תאריך לידתו באמצעות תעודה רשמית, בהתאם לדרישת החברה ולשביעות רצונ במקרה של מתן תשובה שאינה מלאה וכנה בנוגע לגילו של המבוטח, או במקרה של העלמת עובדות בקשר לגילו של המבוטח, יחולו הוראות סעיף 2 לפרק הכיסוי הביטוחי הנוגעות לענין מהותי. עמוד 6 מתוך 12

7 18.תשלומים נוספים בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, לפי הענין, יהיה חייב לשלם לחברה, מיד עם קבלת דרישתה, את המסים ותשלומי החובה האחרים (להלן: "המיסים") החלים על הפוליסה או המוטלים על ההפקדות, ועל כל תשלום אחר שהחברה מחויבת לשלם לפי הפוליסה, בין אם המיסים כאמור קיימים במועד הוצאת הפוליסה ובין אם יוטלו לאחר מכן, והכול בהתאם להוראות הדין לענין ז 19.הודעות והצהרות 20.סתירות סוכן הביטוח הקבוע בפוליסה ייחשב כשלוח של החברה לענין מתן הודעות מאת בעל הפוליסה או המבוטח, למעט במקרים הבאים: בקשות למשיכת כספים כאמור בסעיף 9, העברות בין מסלולי השקעה כאמור בסעיף 4, תביעות בקרות מקרה הביטוח כאמור בסעיף 10, או שינוי בכיסויים הביטוחיים, בקשות אלו הנמסרות לחברה על ידי בעל הפוליסה, המבוטח, המוטב או כל אדם אחר צריכות להימסר בכתב אך ורק במשרדי החבר כל שינוי בתנאי הפוליסה בהתאם לבקשת בעל הפוליסה או המבוטח בהתאם לאמור בפוליסה זו ובכפוף להסדר התחיקתי, ייכנס לתוקפו רק אם החברה הסכימה לכך בכתב ורשמה רישום מתאים על כך בדף פרטי הביטוח. דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח למבוטח תוך 10 ימי עסקים מיום ביצוע השינוי. אין באמור לעיל כדי להכשיר מתן הוראה או הודעה אשר אין בסמכותו של נותן ההודעה לתיתם. בכל מקרה של שינוי כתובת, חייב בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב לפי העניין, להודיע על כך לחברה בכת החברה תצא ידי חובתה במשלוח הודעותיה לכתובת האחרונה הידועה ל החברה מתחייבת להודיע לבעל הפוליסה, למבוטח או למוטב (לפי הענין) על כל שינוי בכתובת כל הודעה שתישלח בדואר על ידי החברה לבעל הפוליסה, למבוטח או למוטב וכל הודעה שתישלח לחברה בידי בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, לפי הכתובת המעודכנת הידועה באותו מועד, תחשב כהודעה שנתקבלה כדין על ידי הנמען תוך 72 שעות מזמן ה מי סר המכתב הכולל את ההודעה בדואר. שינוי חקיקה המשפיע על זכויות בעל הפוליסה יחייב את החברה בעדכון, כחלק מהדיווח הנשלח כאמור בפסקה (ה) להלן, וזאת במועד הדיווח הראשון שלאחר השינוי אלא אם קבע המפקח מועד מוקדם יותר לעדכון כאמור. החברה תשלח לבעל הפוליסה,אחת לשנה קלנדרית,בתוך שלושה חודשים מתום שנת המאזן שלה, דיווח שנתי לגבי השנה שהסתיימה הכולל מידע בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. כמו כן תשלח החברה לבעל הפוליסה, תוך 60 ימים מתום כל רבעון (למעט הרבעון האחרון) דיווח רבעוני בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח, תיידע החברה את המבוטח, בכתב, בדבר האפשרויות העומדות בפניו באשר לתשלום החסכון המצטבר של תוכניות הביטוח. במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים של נספח מסוים שצורף לפוליסה זו, יחולו תנאי הנספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח, ועל שאר חלקי הפוליסה יחולו התנאים הכלליים. במקרה של סתירה בין התנאים של נספחים שונים יחולו תנאיו של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח, לפי הענין. 21.ביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינוים בוטלה הפוליסה, שונו תנאיה או שונתה ההפקדה, המצורפים לפוליס באופן מלא או חלקי, יבוטלו או ישונו, בהתאמה, כל הביטוחים והכיסויים 22.זכות עיון בעל הפוליסה יהיה זכאי לקבל במשרדה הראשי של החברה את כל פרטי תשואות מסלולי ההשקעה בהם מופקדים כספי הפוליסה ואת הרכב הנכסים בהם, לפי סוגי הנכסים, וזאת בנוסף לדיווחים ולהודעות בהם מחויבת החבר 23.התיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה על פי הכיסויים הביטוחיים בפוליסה היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. עמוד 7 מתוך 12

8 ו( ב ו פרק הכיסוי הביטוחי סיכוני הביטוח במסגרת פוליסה זו ניתן לרכוש כיסויים ביטוחיים. עלות הכיסויים הביטוחיים שנרכשו תנוכה מההפקדה במועד תשלומ על אף האמור לעיל, מהפקדה חד-פעמית לא תנוכה עלות הכיסויים. חבות החברה.1.2 ז. ח. ט. י. חבותה של החברה, על פי הפוליסה, נכנסת לתוקפה במועד התחלת הביטוח, כמצוין בפוליסה בדף פרטי הביטוח, אולם זאת בתנאי ששולמה הפקדה ראשונה אחת לפחות, וכן שהמבוטח חי במועד קבלת ההפקדה הראשונה, ותנאי נוסף שמיום הבדיקה הרפואית או מיום חתימת המבוטח על הצהרת בריאות, לפי הענין, ועד יום תשלום ההפקדה הראשונה, לא חל שינוי בבריאותו, במצבו הגופני, באורח חייו, במקצועו ובעיסוקיו של המבוטח, אשר היה משפיע על תנאי קבלת המבוטח לביטוח אילו ידעה עליו החברה ביום תחילת הביטוח. התנאי הקבוע בפסקה זו מתייחס למקרים בהם נרכש כיסוי ביטוחי כמפורט בדף פרטי הביטוח. נגרם מקרה הביטוח בידי המוטב במתכוון - פטורה החברה מחבותה בגין חלקו של אותו מוטב בתגמולי הביטוח הנובעים מן הכיסוי הביטוחי הרלבנטי. החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח למקרה מוות אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדות, שאירעה בתוך שנה מיום תחילת הביטוח או מיום חידוש הפוליסה לאחר שבוטלה, לפי המאוחר מביניהם, או מיום ביצוע הגדלת סכום הביטוח, אם נתבקשה כזו, וזאת על ההפרש בין סכום הביטוח המוגדל לסכום הביט חו המקורי, הכל לפי העניין. והכל בין אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם לא הפוליסה מבוססת על ההנחה לפיה ניתנו תשובות מלאות וכנות לשאלות שנשאלו בטפסי הצעת הביטוח, בשאלון הרפואי כל הצהרה נוספת שהצהיר המבוטח, וכן על ההנחה שלא הוסתר מהחברה ענין מהותי שהיה בו כדי להשפיע על תנאי קבלת המבוטח לביטוח. הציגה החברה למבוטח, לפני כריתת הפוליסה, בין בטופס הצעת הביטוח ובין בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את הפוליסה בכללותה או לכרות אותה בתנאים שנקבעו בה (בסעיף 2 זה - "ענין מהותי"), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה; הסתרה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנ ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, רשאית החברה, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב שתינתן לבעל הפוליס הפרמיות ששולמו בעד התקופה שלאחר ביטול הפוליסה יועברו, בניכוי הוצאות החברה, לחסכון המצטבר, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמ קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה כאמור בפסקה (ה), אין החברה חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין הפרמיה שהיתה משתלמת כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין הפרמיה המוסכמת, והחברה פטורה כליל מתשלום תגמולי הביטוח בהתקיים אחד מאלה: 1) ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, בכוונת מרמה; 2) מבטח סביר לא היה מתקשר על פי פוליסה זו, אף בפרמיה גבוהה יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; התקיים האמור בפסקת משנה (2) זו, יועברו הפרמיות ששולמו בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות החברה, לחסכון המצטבר. לענין הסיכון הביטוחי של מוות, ולענין זה בלבד, לא תהא החברה זכאית לתרופות לפי הוראות פסקאות (ה) ו- ), אם חלפו שלוש שנים ממועד כריתת חוזה הביטוח או ממועד חידוש הפוליסה לאחר שבוטלה או שהוקפאה, לפי המאוחר, ואולם אם פעל בעל הפוליסה או המבוטח בכוונת מרמה תהא החברה זכאית לתרופות האמורות, בנוסף לכל תרופה אחרת שהיא זכאית לה, גם לאחר תום תקופת שלוש השנים כאמור. אירע מקרה הביטוח של מוות, והחברה פטורה מחבות לתשלום תגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה או לפי הוראות ההסדר התחיקתי, תהא הפוליסה בטלה ומבוטלת לאחר שתשלם החברה את החסכון המצטבר, בהתאם לתנאי הפוליס שילמה החברה את מלוא מרכיב החסכון המצטבר תשוחרר החברה מהתחייבויותיה והפוליסה תבוטל. תשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחיים מדי חודש תחושב הפרמיה לפי סכום הביטוח, כפי שהוגדר בהתאם להוראות סעיף 4 להלן, והיא תנוכה מתוך ההפקדה במועד תשלומה, ובהיעדר הפקדה באותו חודש - מתוך החסכון המצטבר, והכל בכפוף להוראות סעיף 11 בתנאים הכלליים; לענין חישוב הפרמיה כאמור בסעיף 3 זה, יובא בחשבון המדד הידוע במועד ניכוי הפרמי.3.4 סכום הביטוח למקרה מוות במות המבוטח בהי תו הביטוח בתוקף, תשלם החברה למוטב את הסכום המגיע במקרה מוות של המבוטח על-פי האמור בפוליס סכום הביטוח למקרה מוות לפני תום תקופת הביטוח, ייקבע לפי בחירת בעל הפוליסה, כאחד מאלה: 1) סכום ביטוח קבוע צמוד למדד (החסכון המצטבר מובא בחשבון) - הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח, כשהוא מעודכן לפי השינוי במדד הידוע ביום התשלום ביחס למדד היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח, בניכוי החסכון המצטבר בפוליסה; עלה החסכון המצטבר בפוליסה על הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח כשהוא מעודכן כאמור, יהא סכום הביטוח לפי פסקת משנה (3) זו אפס. במקרה זה ישולם למוטב החסכון המצטבר בלבד; עמוד 8 מתוך 12

9 2) סכום ביטוח קבוע צמוד למדד (החסכון המצטבר אינו מובא בחשבון) - הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח, כשהוא מעודכן לפי השינוי במדד הידוע ביום התשלום ביחס למדד היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח. בעל הפוליסה יהא רשאי להגדיל את סכום הביטוח האמור רק אם אישרה החברה בכתב את ההגדלה, בכפוף להמצאת הוכחות על מצב הבריאות כפי שתדרוש החבר בעל הפוליסה רשאי, בכל עת, לבטל את הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בהודעה בכתב לחבר הביטול ייכנס לתוקפו עם מסירת ההודעה האמורה לחברה ועל פי הוראות ההסדר התחיקתי. בוטל הכיסוי הביטוחי כאמור, או מכל סיבה אחרת בהתאם לתנאי הפוליסה, בין על ידי בעל הפוליסה או על ידי החברה, תבוטל הזכות לקבלת סכום הביטוח לפי תנאי הפוליסה וכן כל זכות על פי נספח כלשהו אשר צורף לפוליסה, ובמקרה מות המבוטח תשלם החברה למוטב את החסכון המצטבר בלב.5 ז. תביעות ותשלומי החברה נפטר המבוטח, על המוטב (ובהיעדר מוטב - על יורשיו החוקיים של המבוטח), להודיע לחברה בכתב על הפטירה, בתוך זמן סביר מהמועד בו נודע לו על כך. להודעה כאמור בפסקה (א) יצורף העתק מאושר של תעודת פטירה רשמית, ודין וחשבון מפורט של הרופא שטיפל במבוטח סמוך לפטירתו, ובהיעדר רופא כאמור - תעודה המעידה על סיבת המוות ונסיבותיו, ולפי דרישת החברה - יצורפו גם המידע והמסמכים הנוספים הדרושים לחברה לבירור חבותה באופן סביר, ואם המידע והמסמכים הנוספים אינם ברשותו של מוסר ההודעה - יסייעו לחברה הוא וכל מי שהיה עליו להודיע על הפטירה לפי הוראות פסקה (א), כמיטב יכולתם, על מנת להשיגם. תוך 30 ימים ממועד מילוי כל הדרישות לפי הוראות סעיף זה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שיחולו מעת לעת, תשלם החברה למוטב את הסכום המגיע על פי הפוליסה או תדחה את התביעה ותנמק את החלטתה, ואם נקבע לפי תנאי הפוליסה כי הסכום המגיע כאמור ישולם בתשלומים חודשיים - ישולמו אותם תשלומים בהתאם להוראות הפוליסה לענין ז שולמה התביעה בגין מקרה מוות - תשוחרר החברה מכל התחייבות הנובעת מהפוליסה או מאותו חלק של הפוליסה שבגינו שולמה התביע מכל תשלומיה תנכה החברה כל חוב המגיע לה בגין הפוליסה, וכן כל מס או תשלום חובה אחר שיש לנכותו לפי הוראות כל דין. התשלום יעשה בכפוף לפקודת מס הכנסה ולהוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו באותה עת. לתשלומי החברה שישולמו לאחר 30 יום מיום הגשת התביעה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי הוראות ההסדר התחיקתי. במועד ביצוע תשלום כל סכום על פי סעיף זה תשלח החברה לבעל הפוליסה או למוטב, לפי הענין, דיווח בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ולהנחיות המפקח, ככל שתהיינה קיימות, באשר לאופן חישוב הסכומים המשולמים. עמוד 9 מתוך 12

10 נספח מסלולי השקעה הוראות כלליות ומיוחדות.1 הנכסים שיצטברו בכל מסלולי ההשקעה המנויים להלן, יושקעו בכפוף להוראות תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות והתחייבויות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א לעניין השקעות כנגד התחייבות בישראל הנובעת מעסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים (סוג 20), או כל הוראה בהסדר התחיקתי שתבוא במקומן. 2. תקופת מימוש: אם ביום מסחר כלשהו חלה הפסקת מסחר בבורסה, בין אם בדרך של נייר ערך בו מושקעים למעלה מ- 3% משווי הנכסים במסלול, בין אם בדרך של הפסקת מסחר ברשימת ניירות ערך הנסחרת בבורסה ובה מושקעים למעלה מ- 3% משווי הנכסים במסלול ובין אם בדרך של הפסקת מסחר מלאה, שומרת לעצמה החברה את הזכות לדחות את ביצוע הפעולות שמועדן חל ביום המסחר בו היתה הפסקת המסחר, במלואן או בחלקן, ליום המסחר הראשון שלאחר יום המסחר בו חלה הפסקת המסחר. 3. ביצוע השקעות, חישוב תשואה ורווח למסלול יבוצעו בהתאם לאמור בפרק התנאים הכלליים. מנורה כללי במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה במגוון רב של אפיקי השקעה, וזאת לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסים בלתי סחירים בארץ ובחו"ל. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר, ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת כלל העמיתים. מנורה מניות במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות 70% משווי הנכסים במסלול במניות הנסחרות בארץ ובחו"ל או בניירות ערך אחרים שניתן להמירם למניות הנסחרים בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שיקול דעתה של החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסים בלתי סחירים בארץ ובחו"ל. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת כלל העמיתים. יצירה או קניה של חוזים עתידיים או אופציות תיעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזים עתידיים + אופציות + נכס מנורה מניות חו"ל במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות 70% משווי הנכסים במסלול במניות בחו"ל, ו/או בתעודות סל הנסחרות בארץ המחקות מדדי מניות בחו"ל, ו/או מכשירים המחקים מדדי מניות בחו"ל, ו/או בניירות ערך אחרים שניתן להמירם למניות הנסחרות בחו"ל ו/או בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בחו"ל, ו/או במוצרים מובנים על מדדי מניות או מניות בחו"ל. יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסים בלתי סחירים בארץ ובחו"ל. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר, ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת כלל העמיתים. עמוד 10 מתוך 12

11 מנורה מט"ח במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות 70% משווי הנכסים במסלול באפיקים צמודי מט"ח ו/או נקובים במט"ח בארץ ובחו"ל, לרבות אג"ח ממשלתיים וקונצרניים שנסחרים ו/או אינם נסחרים בבורסה בארץ ובחו"ל, בפקדונות ו/או הלוואות ו/או "מבנים פיננסיים" צמודי מט"ח ו/או נקובים במט"ח בארץ ובחו"ל. שעור ההשקעה במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה בכל עת על 10% משווי הנכסים במסלול. יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר, ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת כלל העמיתים. מנורה שקלים במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות 70% משווי הנכסים במסלול באפיקים שקליים נושאי ריבית שקלית, לרבות אג"ח מדינה ו/או אג"ח קונצרני הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ופקדונות בבנקים, אג"ח קונצרני לא סחיר והלוואות. שעור ההשקעה במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה בכל עת על 10% משווי הנכסים במסלול. יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר, ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת כלל העמיתים. מנורה צמוד מדד במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות 70% משווי הנכסים במסלול באפיקים צמודי מדד לרבות אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, וכמו כן באג"ח קונצרני לא סחיר, בפקדונות בבנקים ובהלוואות. שעור ההשקעה במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה בכל עת על 10% משווי הנכסים במסלול. יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר, ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת כלל העמיתים. מנורה טווח קצר במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות 70% משווי הנכסים במסלול בנכסים שמשך חייהם הממוצע הינו פחות משנה לרבות אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני שנסחרים בארץ, אג"ח קונצרני לא סחיר ופקדונות בבנקים. יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. לא תהיה כל השקעה במניות ובאופציות למניות. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר, להשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת כלל העמיתים. מנורה אג"ח ממשלתי שקלי במסלול זה, יושקעו הסכומים שיצטברו במסלול ההשקעה, באופן שבכל עת יושקעו לפחות 90% משווי הנכסים במסלול באגרות חוב ממשלתיות שאינן צמודות ו/או במק"מ, הנסחרות בבורסה בת" יתרת הסכומים שיצטברו במסלול יושקעו במזומן ו/או בפיקדונות לזמן קצר לפדיון עד 3 חודשים בלב מנורה אג"ח ממשלתי צמוד מדד במסלול זה, יושקעו הסכומים שיצטברו במסלול ההשקעה, באופן שבכל עת יושקעו לפחות 90% משווי הנכסים במסלול באגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד הנסחרות בבורסה בת" יתרת הסכומים שיצטברו במסלול יושקעו במזומן ו/או בפיקדונות שקליים לפדיון עד 3 חודשים ו/או באגרות חוב ממשלתיות שאינן צמודות בעלי טווח פדיון סופי של עד שנה ו/או במק"מ. עמוד 11 מתוך 12

12 מסלול כהלכה הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה יושקעו בכפוף לכללי ההלכה היהודית, לפי שיקול דעתה של החברה, בסמכותה ובאחריותה הבלעדיות של ועדת ההשקעות, ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. הנכסים במסלול ההשקעה יושקעו בנכסים סחירים ובלתי סחירים בארץ ובחו"ל. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר, ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת המבוטחים. החברה תהיה מחוייבת לפעול בנאמנות ולבצע את ההשקעות, חישוב התשואה וזקיפת הרווח על נכסי המסלול בהתאם לאמור בתנאים הכלליים. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות במסלול כפופות לכללי ההלכה היהודית. עמוד 12 מתוך 12

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

(מגן 5)

(מגן 5) (פטירה מכל יבה שהיא) תנאי כלליי לפוליה לביטוח חיי בפרמיה משתנה כו הביטוח צמוד למדד הפוליה אינה מוכרת כקופת גמל תכנית מ' 555 1 הגדרות ופרשנות...3 חבות החברה...4 תוק הפוליה... 4 ביטול הפוליה...5 חובת גילוי...

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק - 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. יש מלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד