_2010 bituah nituah olami.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "_2010 bituah nituah olami.indd"

תמליל

1 ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6. תקופת המתנה 7. השתתפות עצמית (בכפוף לתקרות הנקובות בפוליסה). שינוי תנאים במהלך תקופת ה. גובה דמי ה. מבנה דמי ה 11. שינוי דמי ה במהלך תקופת ה א. מלא לניתוחים בארץ ובחו"ל: 1. שכר מנתח. 2. התייעצות לפני ניתוח. 3. שכר רופא מרדים בבי"ח פרטי. 4. הוצאות אשפוז בבי"ח פרטי. 5. הוצאות חדר ניתוח בבי"ח פרטי. 6. הוצאות בגין בדיקה פתולוגית. 7. שתל.. ביצוע ניתוח ללא מעורבות החברה.. שכר אחות פרטית.. הסעה באמבולנס. 11. הוצאות החלמה בעקבות ניתוח לב או מח. 12. במקרה של ניתוח לב או מוח - החזר הוצאות נסיעה, טיסות ומלווים עד 4,000$. ב. השתתפות ב- 2 טיפולי הפריית מבחנה. ג. מענק חד פעמי לפיצוי בגין.AIDS ד. קצבה חודשית לפיצוי בגין הפטיטיס B. ה. שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול שיניים ו. שחרור מתשלום פרמיות עקב אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מניתוח. ז. תשלום במקרה מוות עקב ניתוח. למבוגר - לכל החיים, לילד - עד הגיעו לגיל 25 0 יום. להפלה או גרידה - חודשים. לגבי מקרה הקשור בהפריית מבחנה - 12 חודשים., למעט לעניין שחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט. תקופת ההמתנה הינה 3 חודשים. דמי ה מפורטים בדף פרטי ה. פרמיה משתנה. דמי ה צמודים למדד המחירים לצר. אחת ל- 5 שנים, ובתנאי שהשינוי אושר על ידי המפקח על ה וניתנה הודעה למבוטח

2 תנאי ביטול חריגים 12. תנאי ביטול הפוליסה על-ידי בעל הפוליסה 13. תנאי ביטול הפוליסה על-ידי החברה 14. החרגה בגין מצב רפואי קודם 15. סייגים לחבות החברה 16. תנאים מהותיים בעל הפוליסה או המבוטח רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לחברה. הביטול ייכנס לתוקפו עם קבלת ההודעה על-ידי החברה ויחול אף ביחס לבן משפחה אשר צורף על ידי בעל הפוליסה. החזר פרמיה. החברה תהיה רשאית לבטל את הפוליסה בכל אחד מהמקרים הבאים: א. המבוטח ו/או בעל הפוליסה לא שילמו את דמי ה כסדרם בהתאם להוראות הפוליסה. ב. המבוטח העלים מן המבטח עובדה מהותית כקבוע בחוק ה. ג. המבוטח הגיש לחברה תביעה כוזבת לתשלום תגמולי מתוך כוונת מרמה. ד. בכל עילות ביטול על פי חוק או על פי כל דין אחר. החברה תהיה פטורה מתשלום תגמולי במקרה אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של "מצב רפואי קודם", לתקופה של שנה מיום תחילת ה לאדם שגילו במועד תחילת ה פחות מ 65 שנים, לתקופה של חצי שנה מיום תחילת ה למבוטח, שגילו 65 שנים או יותר. הסייג לחבות המבטח/ להיקף הכיסוי במקרה של מצב רפואי שפורט בדף פרטי ה יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי ה. כשלא מצוינת תקופה הסייג תקף לכל חיי הפוליסה. ראה פרק ד' בתנאים הכלליים של הפוליסה. אישור החברה לביצוע הניתוח ולמועד ביצוע הניתוח - סעיף 3 א בפרק ד. מקרה שארע בעת השירות הצבאי: בעת השרות הצבאי (סדיר, מילואים או קבע), חלות הוראות והנחיות הצבא, המשתנות מפעם לפעם ועלולות להגביל או למנוע מן החייל קבלת טיפול רפואי באמצעות גורמים רפואיים שמחוץ למסגרת הצבא. לעניין זה עלולה להיות השפעה על מימוש הזכויות המגיעות בהתאם לפוליסה. המידע בדבר הוראות והנחיות הצבא המשתנות מפעם לפעם כאמור לעיל, מצוי אצל רשויות הצבא. בסעיף זה כדי לגרוע, להחסיר או לצמצם מהחריגים המפורטים בפוליסה וסעיף זה כפוף בכל מקרה לחריגים אלו. קיימת אפשרות על פי דרישת המבוטח, לברר את זכויותיו בשל מקרה מסוים ולקבל את פירוט תגמולי ה הנכללים בתוכנית זו באמצעות מוקד השירות של החברה ו באתר האינטרנט שכתובתו:. חלק ב - ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם פירוט הכיסויים בפוליסה שכר מנתח בבית חולים פרטי התייעצות עם מומחה בתחום שאינו המנתח התייעצות עם המנתח לפני הניתוח שכר רופא מרדים בבית חולים פרטי הוצאות אשפוז בבית חולים פרטי תיאור הכיסוי לא יותר מתקרת הסכום הקבועה עבור הניתוח שבוצע על-ידי מנתח ספק שירות שבהסכם. גובה ההחזר לא יעלה על 500 ש ח. התייעצות אחת לפני הניתוח או עד שלושה חודשים מיום ביצוע הניתוח. לא יותר מתקרת הסכום הקבועה עבור רופא מרדים בניתוח שבוצע על-ידי רופא מרדים ספק שירות שבהסכם. לא יותר מתקרת הסכום הקבועה עבור הניתוח שבוצע על-ידי בית חולים ספק שירות שבהסכם. / פיצוי צורך באישור המבטח מראש ממשק עם סל הבסיס ו/או השב ן קיזוז תגמולים מ אחר - 2 -

3 הוצאות חדר ניתוח לא יותר מתקרת הסכום הקבועה עבור הוצאות לחדר ניתוח עבור הניתוח שבוצע בבית חולים ספק שירות שבהסכם. בדיקה פתולוגית שתל לא יותר מתקרת הסכום הקבועה עבור ביצוע בדיקה פתולוגית שבוצע בבית חולים ספק שירות שבהסכם. לא יותר מ- 15,000 ש ח. ביצוע ניתוח בבית חולים במערכת הציבורית ללא מעורבות החברה פיצוי כספי בגין ביצוע ניתוח שבוצע ללא מעורבות החברה (בארץ או בחו"ל) או בגין ניתוח שבוצע במערכת הציבורית בישראל ו/או במסגרת אחת מקופות החולים ללא מעורבות החברה. הפיצוי יהיה הגבוה מבין: א. תשלום בגין יום אשפוז בסך של 00 לכל יום אשפוז לתקופה שלא תעלה על 14 יום. ב. תשלום השווה ל 200% מסך ההשתתפות עצמית אותה שילם המבוטח ועד למקסימום של. 25,000 ג. תשלום השווה ל 50% מהסכום שהיה משולם על ידי החברה כשכר מנתח הסכם בגין הניתוח שבוצע. פיצוי מוסף הוצאות נסיעה, טיסות ומלווים (במקרה של ניתוח מוח או ניתוח לב פתוח) (במקרה של ניתוח מוח או ניתוח לב פתוח) או במקרה שלא ניתן לבצע את הניתוח בארץ או שזמן ההמתנה עלול לס את חיי המבוטח, החזר עד לסך של 4,000$ מוסף כיסויים נוספים שירותי הסעה באמבולנס לא יותר מ- 500 ש ח לכל נסיעה. מוסף אח/ות או פיזיותרפיסט/ית במהלך ימי אשפוז לא יעלה על ימי אשפוז ולא יותר מ- 500 ש ח לכל יום אשפוז. מוסף הוצאות פיזיותרפיה לאחר ניתוח לא יעלה על 250 ש ח לטיפול עבור 6 טיפולים לכל היותר ולתקופה שלא תעלה על 0 יום לאחר ביצוע הניתוח. מוסף ימי הבראה רק לאחר ניתוח מעקף לב או ניתוח מח. הסכום לא יעלה על 600 ש ח לכל יום הבראה ולתקופה שלא תעלה על 6 ימי הבראה ו בתנאי שטרם חלפה תקופה של 30 יום ממועד שחרור מבית החולים. מוסף אשפוז ממחלה לא יעלה על 600 ש ח לכל יום אשפוז החל מהיום השביעי לאשפוז ועד שבעה ימי אשפוז בסך הכל. מוסף שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול בשיניים רק במרפאות החירום המיועדות לכך ורק לאחר פניה למוקד החברה. מוסף הפריית מבחנה רק לאחר תקופת אכשרה של 12 חודשים לא יעלה על סך של 4,500 ש ח או עד 75% מהעלות בפועל. מוסף מענק חד פעמי לפיצוי הדבקות במחלת ה- AIDS סכום של 500,000 ש ח. פיצוי מוסף - 3 -

4 פיצוי בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B רק במהלך ניתוח - אם הגיל מעל 21 שנה - הסכום לא יעלה על,000 ש ח ולתקופה מירבית שלא תעלה על 12 חודשים. אם גילו מתחת ל- 21 שנה - הסכום לא יעלה על 5,000 ש ח ולתקופה מירבית שלא תעלה על 12 חודשים. פיצוי מוסף שחרור מתשלום פרמיות עקב אובדן כושר עבודה מוחלט השחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט הינו לגבי מבוטח שבמועד תחילת ה הינו מעל גיל 1 וטרם הגיע לגיל 60. השחרור יחול רק לגבי המבוטח שהינו בלתי כשיר לעבודה כאמור ולא לגבי יתר המבוטחים הכלולים בפוליסה. מוסף תשלום במקרה מוות עקב ניתוח פיצוי למוטבים בסך 65,000 אם נפטר המבוטח במהלך או תוך 7 ימים מהיום בו עבר את הניתוח. פיצוי מוסף הגדרות - הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן: - פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים). ב זה ישולמו תגמולי ה ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים ( מהשקל הראשון"). משלים - פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי ה שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן. מוסף" - פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. ב זה ישולמו תגמולי ה מהשקל הראשון. פרמיה חודשית בש"ח מדד (15.5.0) 737 פרמיה גיל כניסה פרמיה גיל כניסה פרמיה גיל כניסה ילד ועד תום תקופת ה פרמיה משתנה כל 5 שנים כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים - 4 -

5 ניתוח עולמי התנאים הכלליים של הפוליסה ל רפואי 6 כללי... פרק א: הגדרות ופירושים... תוקף הפוליסה... חובת גילוי... הוכחת גיל... תשלום הפרמיות... שינוי פרמיה ותנאים... ביטול הפוליסה וחידושה... תנאי הצמדה... מסים והיטלים... התיישנות... הודעות... מעמדו של בעל הפוליסה... נספחי הפוליסה... מקום השיפוט פרק ב: כיסוי מורחב לניתוחים... התייעצות לצורך ניתוח... התייעצות לפני ניתוח... הוצאות אשפוז בבית חולים פרטי במקרה ניתוח... שכר מנתח... שכר רופא מרדים ביה"ח פרטי... הוצאות חדר ניתוח בבית חולים פרטי... הוצאות בגין בדיקה פתולוגית... שתל... ביצוע ניתוח ללא מעורבות החברה... ניתוח בחו"ל פרק ג: כיסויים נוספים שירותי הסעה באמבולנס לבי"ח ובין בתי חולים בישראל (לצורך ביצוע ניתוח)... שכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט/ית פרטי/ת בעת אשפוז לצורך ניתוח... פיזיותפיה עקב ניתוח... מי החלמה... אשפוז בגין מחלה... שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול בשיניים... הפרית מבחנה... קצבה חודשית לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס B (צהבת מסוג B)... מענק חד פעמי לפיצוי הידבקות במחלת ה AIDS... שחרור מתשלום פרמיות עקב אובדן כושר עבודה... תשלום במקרה מוות עקב ניתוח... פרק ד: חריגים לפוליסה חריגים כלליים... החברה אינה אחראית לטיפול ולתוצאותיו... תנאי מוקדם לאחריות החברה פרק ה: תגמולי פרק ו: תביעות אופן הגשת תביעה... תשלום תביעות

6 פרק א: כללי (שתיקרא להלן "החברה") מתחייבת בזה על יסוד ההצעה, ההודעות וההצהרות האחרות שנמסרו בכתב לחברה על ידי בעל הפוליסה ו/או המבוטח, המהוות חלק בלתי נפרד מהפוליסה, ובהתאם לכל התנאים של הפוליסה לשלם כמצוין בפוליסה את הסכום המגיע לתשלום לאחר שתוגש לחברה הוכחה להנחת דעתה על קרות מקרה ה ובתנאי מפורש שהפרמיות שולמו כסדרן ובמועדיהן לחברה. סעיף 1: הגדרות ופירושים על פוליסה בכפוף לתנאיה ולהוראותיה חל חוק חוזה ה, התשמ"א- 11 (להלן "החוק"). בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם, בכפוף לפרק ד' (חריגים לפוליסה): הפוליסה: חוזה ה שבין בעל הפוליסה לבין החברה, לרבות הצעת ה, הצהרות על מצב בריאות, דף פרטי ה וכל נספח או תוספת המצורפים לו וכל בקשה של המבוטח ו/או בעל הפוליסה לשינוי בכתב של מי מאלו, אשר יתקבל על ידי החברה. דף פרטי ה: דף המצורף לתנאים הכלליים, המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה והכולל בין היתר את מספר הפוליסה, פרטי המבוטחים, תקופת ה, דמי ה ופרטים נוספים הנוגעים ל. בעל הפוליסה: אדם, חבר בני האדם או התאגיד, העושה את ה אצל החברה ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה. המבוטח: האדם/בני האדם אשר שמו/ם נקוב/ים בפוליסה כמבוטח/ים, בתנאי שבעת כריתת ה הוא או הם תושבי ישראל המתגוררים במדינת ישראל. הפרמיה: דמי ה ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה ו/או המבוטח לשלם לחברה לפי תנאי הפוליסה. מדד: משמעו מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצר (כולל פירות וירקות), שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לא. מקרה ה: אחד המצבים המתוארים בפרקים ב ו ג' והמקנים זכות לפיצוי או מהחברה. תקופת אכשרה: תקופה רציפה בת 0 ימים, המתחילה במועד תחילת ה (למעט במקרים הנזכרים בס"ק א' וב' להלן), אשר רק לאחר סיומה תהיה החברה אחראית לתשלום על פי תנאי ה בגין מקרה למעט עקב תאונה. א. למקרה הקשור בהריון ו/או לידה תהיה תקופת האכשרה בת חודשים מיום תחילת ה. ב. למקרה של הפריית מבחנה תהיה תקופת האכשרה שנה אחת מיום תחילת ה. מקרה אשר ארע בתקופת האכשרה דינו כמקרה שארע לפני תקופת ה. תקופת ה: התקופה המתחילה ביום תחילת תוקפה של הפוליסה, כפי שמופיע בדף פרטי ה, ועד לביטול הפוליסה על ידי החברה או המבוטח בהתאם להוראות חוק חוזה ה. שנת : תקופה של 12 חודשים רצופים המתחילה ביום תחילת ה ומתחדשת כל 12 חודשים. ישראל: מדינת ישראל לרבות השטחים תחת שלטון ישראל. חו"ל: כל ארץ מחוץ לישראל. ההסכם: ההסכם בין החברה לבין נותן שירות כלשהו בקשר לפוליסה זו. ניתוח: פעולה פולשנית חדירתית Procedure),(Invasive החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, ו הראית אברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה ו ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול. בית חולים: מוסד רפואי המוכר ע"י הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל כבית חולים כללי בלבד, להוציא מוסד שיקומי או סיעודי. בית חולים פרטי בישראל: בית חולים שאינו בבעלות המדינה או קופת חולים כלשהי, ואם הוא בבעלות אחד מאלה בתנאי שבמסגרתו ניתן שירות רפואי פרטי שאושר ע"י הרשויות המוסמכות. חברה קשורה: בית חולים או בית חולים פרטי בישראל, הקשור בהסכם עם החברה ו/או עם כל גוף אחר שהחברה קשורה איתו לצורך ביצוע הפעולות הרפואיות המכוסות בפוליסה זו. מוסד הבראה: מוסד הבראה או בית מלון הרשומים על ידי משרד התיירות. בית חולים בהסכם: בית חולים הקשור במישרין או בעקיפין בהסכם עם החברה למתן שירותים הכלולים בפוליסה. מנתח הסכם: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמומחה מנתח, ואשר לחברה יש הסכם התקשרות עמו לצורך ביצוע ניתוחים במבוטחים כמפורט ברשימה המצורפת לפוליסה. מנתח אחר: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות בישראל או בחו"ל כמומחה מנתח, אשר אינו מנתח הסכם. רופא מרדים: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כרופא מרדים. אחות/אח פרטי: אחות או אח פרטי בעלי תעודת הסמכה של משרד הבריאות בישראל. פיזיותרפיסט/ית: אדם בעל תעודת הסמכה מטעם הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל לתת טיפולי פיזיותרפיה. שתל: כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו - 6 -

7 של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת ה (כגון: עדשה, פרק ירך וכו'), למעט תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה. (השתלה: כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח. השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל. במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת להשתלת לב מגופו של אדם אחר, יחשב הדבר כמקרה אחד). למען הסר ספק, פוליסה זו אינה מכסה השתלת איברים. יום אשפוז: משך הזמן המוגדר כיום אשפוז על פי המקובל בבתי חולים בישראל. למען הסר ספק, מניית ימי האשפוז, תהיה רק בכל אשפוז שבו שהה המבוטח במהלך לילה אחד לפחות בבי"ח, תיעשה לפי מספר הפעמים של חצות הלילה שחלו בתקופת האשפוז. סעיף 2: תוקף הפוליסה א. הפוליסה נכנסת לתוקפה החל מיום תחילת ה, כמצוין בדף פרטי ה, אך לא לפני תשלום הפרמיה הראשונה, ובתנאי מפורש כי התקיימו בה כל התנאים המצטברים הבאים: א. 1. הוגשה לחברה על ידי המבוטח ו/או על ידי בעל הפוליסה הצעת והצהרת בריאות אשר מולאו במלואן ונחתמו כנדרש. א. 2. נמסרה לחברה הוראת קבע באמצעות חשבון בנק או כרטיס אשראי לתשלום דמי ה. א. 3. החברה הנפיקה פוליסה או אישרה בכתב את הסכמתה לביצוע ה. א. 4. מיום הגשת הצעת ה וחתימת המבוטח על הצהרת הבריאות לא חל שינוי במצב בריאותו, אורח חייו, מקצועו, עיסוקיו ותחביביו של המבוטח, שהיה בהם להשפיע על קבלתו ל אילו ידעה על כך החברה בעת הסכמתה לקבלו ל כאמור לעיל. ב. לא אישרה החברה את הסכמתה לביצוע ה, ושולמו לחברה כספים על חשבון דמי ה, תחזיר החברה לבעל הפוליסה את הכספים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. סעיף 3: חובת גילוי א. ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, רשאית החברה, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה ה, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב למבוטח. ב. ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי ה ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות החברה, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה. ג. קרה מקרה ה לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעיף זה, החברה חייבת אלא בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי ה שהיו משתלמים כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין דמי ה המוסכמים, והחברה פטורה כליל בכל אחת מאלה: ג. 1. א. התשובה ניתנה בכוונת מרמה. ג. 1. ב. מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו. במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי ה ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה ה בניכוי הוצאות החברה. סעיף 4: הוכחת גיל על המבוטח להוכיח את תאריך לידתו ע"י תעודה לשביעות רצונה של החברה. תאריך לידתו של המבוטח הוא עניין מהותי עליו חלה חובת גילוי כאמור בסעיף 3 לעיל ובמקרה של מתן תשובה שאינה מלאה וכנה או העלמת עובדה בקשר לכך יחולו הוראות סעיף 3 לעיל. סעיף 5: תשלום הפרמיות זמן הפירעון של פרמיה הוא האחד בחודש בו נקבע תשלומה. במקרה של תשלום הפרמיות ע"י הוראת קבע לבנק לתשלום פרמיות, תראה החברה את זיכוי חשבונו בבנק כתשלום הפרמיה. לפרמיות שלא שולמו במועדן, יתווסף במועד תשלומן, בנוסף להפרשי הצמדה כאמור בסעיף, ריבית כפי שתיקבע ע"י החברה באותה עת, מיום היווצר הפיגור ועד לפירעונן בפועל לחברה, ובלבד ששיעור הריבית לא יעלה על שיעור הריבית המרבי בהתאם לחוק הריבית התשי"ז 157. סעיף 6: שינוי פרמיה ותנאים א. הפרמיה תשתנה בתאריכים כמפורט בדף פרטי ה ולפי גיל המבוטחים באותם תאריכים. ב. למרות האמור בסעיף קטן (א) לעיל, החברה תהא זכאית לשנות את הפרמיה לפוליסה זו אחת לחמש שנים. שינוי כזה יהא תקף בתנאי שהמפקח על ה אישר מראש את השינוי ולאחר 60 יום מהיום שבו הודיעה החברה בכתב לבעל הפוליסה ו/או למבוטח על כך. בעל הפוליסה יהא חייב בתשלום הפרמיה בהתאם לשינוי האמור. ג. שונתה הפרמיה כאמור, תחושב הפרמיה החדשה ללא התחשבות בשינוי שחל במצב בריאותו של המבוטח במשך התקופה שקדמה לשינוי כאמור. ד. החברה תהיה רשאי לשנות מעת לעת את רשימת מנתחי ההסכם, בתי החולים ו כל גוף אחר הקשור בהסכם עם החברה על פי ה הניתן במסגרת פוליסה זו

8 סעיף 7: ביטול הפוליסה וחידושה א. בעל הפוליסה רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לחברה, והביטול ייכנס לתוקפו עם קבלת ההודעה על ידי החברה. ב. בכפוף לסעיף 2 לעיל, לא שולמה פרמיה במועדה כאמור בסעיף 5 לעיל, תהא החברה זכאית לבטל את הפוליסה בכפיפות להוראות החוק. ג. למרות האמור לעיל, יהיה בעל הפוליסה או המבוטח רשאי, במשך 3 חודשים (בלבד) מיום הפסקת תשלום הפרמיות, לדרוש את חידוש הפוליסה, בתנאי שכל הפרמיות אשר היה עליו לשלם אלמלא בוטלה הפוליסה, תשולמנה במלואן ובלבד שבמשך שלושת החודשים האמורים, לא חל שינוי במצב בריאותו של המבוטח. ד. הכיסוי הי בגין בן משפחה שהוא ילד, יתבטל מאליו בהגיעו לגיל 25 שנה. בן משפחה שהיה מבוטח בפוליסה זו כילד ועד הגיעו לגיל 25, יהיה זכאי לרכוש פוליסה ל זה, בהגיעו לגיל 25, תוך שמירת הרצף הי, בפרמיה שתחושב למבוגר בגילו. סעיף : תנאי הצמדה כל הסכומים המופיעים בפוליסה צמודים למדד היסודי כמפורט להלן: א. המדד היסודי המדד המותאם למדד הבסיסי של 0 נקודות מחודש ינואר 15, מחולק ב- 00 ועומד על 076 נקודות כפי שפורסם ביום ב. מדד משמעו מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצר (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לא. ג. היום הקובע ג. 1. לגבי תשלום הפרמיה יום תשלומה לחברה. ג. 2. לגבי תשלום תגמולי ה יום התשלום על ידי החברה. ג. 3. המדד הקובע המדד האחרון שפורסם לפני היום הקובע. סעיף : מסים והיטלים בעל הפוליסה או המבוטח לפי העניין ישא בתשלום דמי הפוליסה והמסים הממשלתיים והאחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על הפרמיות, על סכומי ה ועל כל התשלומים האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי הפוליסה, בין אם המסים האלה קיימים ביום עריכת הפוליסה ובין אם הם יוטלו במועד שלאחר מ. סעיף : התיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה על פי הפוליסה היא שלוש שנים מיום קרות מקרה ה. סעיף 11: הודעות הודעה של החברה לבעל הפוליסה ו/או למבוטח ו/או למוטב, לפי העניין, תינתן לפי מענם האחרון שנמסר בכתב לחברה. א. בעל הפוליסה והחברה מתחייבים להודיע בכתב על כל שינוי בכתובתם ולא תישמע מפיהם הטענה כי הודעה כלשהי לא ב. הגיעה אליהם אם נשלחה לפי הכתובת האחרונה שנמסרה. כל הודעה ו/או הצהרה לחברה תימסר בכתב. ג. כל שינוי בפוליסה, אם יתבקש, ייכנס לתוקפו רק לאחר שנרשם על ידי החברה בפוליסה. ד. סעיף 12: מעמדו של בעל הפוליסה בעל הפוליסה מצהיר כי הוא השלוח של כל מבוטח בנפרד לעניין נספח זה וכי כל הודעה שתישלח אליו מהחברה בעניינו, תחשב כאילו נמסרה על ידו לכל מבוטח. סעיף 13: נספחי הפוליסה הוראות פוליסה זו יחולו גם על נספחיה, בשינויים המחויבים. סעיף 14: מקום השיפוט מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בפוליסה הוא בבתי המשפט בישראל. - -

9 פרק ב: כיסוי מורחב לניתוחים מקרה ה: מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח ו/או מתן שירותים רפואיים כמפורט בסעיף זה להלן. החברה תשלם בגין הוצאות לשירותים רפואיים שלהלן, אותם קיבל המבוטח כצורך רפואי, בתוך תקופת ה ובכפוף לסעיף חריגים וסעיף תביעות, סכום שלא יעלה על הסכומים כמפורט להלן: סעיף 1: התייעצות לצורך ניתוח במקרה שבו עלה צורך בניתוח, יהיה המבוטח זכאי להתייעצות עם מומחה בתחום. החברה מחויבת בהחזר הוצאות ההתייעצות עד לתקרת סכום של 500 ש"ח. סעיף 2: התייעצות לפני ניתוח החברה תחזיר למבוטח הוצאות התייעצות אחת שהתקיימה לפני הניתוח, או עד שלושה חודשים מיום ביצוע הניתוח, עם המנתח אשר ביצע בפועל את הניתוח, ובלבד שבוצע הניתוח. סעיף 3: הוצאות אשפוז בבית חולים פרטי במקרה ניתוח בכפוף לאישור התביעה, החברה תשלם לביה"ח בו בוצע הניתוח, הוצאות אשפוז בבית חולים פרטי לפי התעריף שנקבע לניתוח וזאת החל מיום האשפוז שקדם ליום הניתוח ועד לשחרור המבוטח מבית החולים. סעיף 4: שכר מנתח א. שכר מנתח הסכם ישולם במלואו ישירות למנתח ההסכם. ב. שכר מנתח אחר ששולם בפועל על ידי המבוטח, ישולם למבוטח בהתאם לסוג הניתוח שבוצע ע"י המנתח האחר, עד לתקרת הסכום הקבוע ברשימת הניתוחים של החברה עבור הניתוח שבוצע. סעיף 5: שכר רופא מרדים ביה"ח פרטי החברה תשלם ישירות לבית החולים את הוצאות הרופא המרדים בגין הרדמה שבוצעה במבוטח בעת ניתוח, או תחזיר הוצאות אלה למבוטח בהתאם לסכום הקבוע ברשימת הניתוחים של החברה עבור רופא מרדים על פי הניתוח שבוצע. שכר רופא מרדים יהיה עד לגובה של 30% מגובה שכר טרחתו של מנתח ההסכם. סעיף 6: הוצאות חדר ניתוח בבית חולים פרטי החברה תשלם ישירות לבית החולים את ההוצאות בגין חדר ניתוח בו בוצע הניתוח, או תחזיר הוצאות אלה למבוטח בהתאם לסכום הקובע ברשימת הניתוחים של החברה עבור חדר ניתוח על פי הניתוח שבוצע. סעיף 7: הוצאות בגין בדיקה פתולוגית החברה תשלם ישירות לבי"ח בגין בדיקה פתולוגית שנעשתה ע"י מומחה לפתולוגיה, הנדרשת במקרה של ניתוח, או תחזיר הוצאות אלה למבוטח. סעיף : שתל בוצע במבוטח בבית חולים פרטי ניתוח, ובמהלך הניתוח הושתל במבוטח שתל כלשהו, כהגדרתו בפרק א, סעיף 1, תשתתף החברה בעלות השתל הנ"ל עד לסך 15,000 ש"ח. סעיף : ביצוע ניתוח ללא מעורבות החברה בחר המבוטח לבצע ניתוח (בארץ או בחו"ל) המכוסה בפוליסה, ללא מעורבות החברה והוצאותיו כוסו במלואן, או שבוצע במבוטח ניתוח המכוסה בפוליסה במערכת הציבורית בישראל ו/או במסגרת אחת מקופות החולים, ללא השתתפות החברה בתשלום כלשהו, תשלם החברה למבוטח את הסכום הגבוה מבין: א. תשלום בגין יום אשפוז, סך של 1,000 ש"ח לכל יום אשפוז הקשור בניתוח, החל מיום האשפוז שקדם ליום הניתוח ולמשך תקופה שלא תעלה על 14 ימים. על המבוטח להמציא לחברה דו"ח ניתוח בלבד. ב. תשלום השווה ל 200% מסך ההשתתפות העצמית אותה שילם המבוטח בגין ביצוע הניתוח, ועד למקסימום 25,000 ש"ח. על המבוטח להמציא לחברה קבלה מקורית בגין תשלום ההשתתפות העצמית. ג. תשלום השווה ל 50% מהסכום שהיה משולם על ידי החברה כשכר מנתח הסכם בגין הניתוח שבוצע. על המבוטח להמציא לחברה דו"ח ניתוח בלבד. בוצע במבוטח ניתוח המכוסה בפוליסה, ללא אשפוז, ללא מעורבות החברה והוצאותיו כוסו במלואן, או שבוצע במבוטח ניתוח המכוסה בפוליסה במערכת הציבורית בישראל ו/או במסגרת אחת מקופות החולים, ללא השתתפות החברה בתשלום כלשהו, תשלם החברה למבוטח את הסכום הגבוה מבין: א. תשלום השווה ל 200% מסך ההשתתפות העצמית אותה שילם המבוטח בגין ביצוע הניתוח, ועד למקסימום 25,000 ש"ח. על המבוטח להמציא לחברה קבלה מקורית בגין תשלום ההשתתפות העצמית. ב. תשלום השווה ל 50% מהסכום שהיה משולם על ידי החברה כשכר מנתח הסכם בגין הניתוח שבוצע. על המבוטח להמציא לחברה דו"ח ניתוח בלבד. - -

10 סעיף : ניתוח בחו"ל א. בוצע במבוטח ניתוח בחו"ל אשר ביצועו תואם ואושר בכתב מראש ע"י החברה, תכסה החברה את הוצאות האשפוז והניתוח בהן היא חייבת בהתאם להוראות פוליסה זו וזאת עפ"י עלויות האשפוז והניתוח ללא תקרה. ב. במקרה של ניתוחי לב פתוח (לא כולל ניתוחי מעקפים), ניתוחי מוח וכל ניתוח אחר אשר אינו ניתן לביצוע בארץ או שזמן ההמתנה לניתוח בארץ מס את חיי המבוטח, תכסה החברה הוצאות נסיעות, טיסות והוצאות מלווים הכרוכות בניתוחים הנ"ל. תקרת ההחזר להוצאות נסיעות, טיסות ומלווים לא תעלה ביחד על $4,000 של ארה"ב ובהמצאת מלוא הקבלות המקוריות ע"י המבוטח לחברה. ג. בוצע במבוטח ניתוח בחו"ל המכוסה על פי פוליסה זו, אולם ביצועו לא אושר מראש ע"י החברה תשלם החברה למבוטח את ההוצאות כפי שהיו לו אם היה נעשה הניתוח באמצעות ביה"ח אשר לחברה או לחברה קשורה יש הסכם, וזאת במטבע ישראלי בישראל בהתאם לשער המכירה (העברות והמחאות) שיהיה נהוג בבנק לאומי ביום התשלום ע"י החברה ובהיקף זכאות המבוטח על פי פוליסה זו. החברה לא תכסה הוצאות בגין נסיעות או הוצאות של מלווים הכרוכות בניתוח או טיפולים רפואיים הניתנים בחו"ל, אלא אם הדבר צוין במפורש בפוליסה. פרק ג: כיסויים נוספים סעיף 1: שירותי הסעה באמבולנס לבי"ח ובין בתי חולים בישראל (לצורך ביצוע ניתוח) החברה תחזיר למבוטח את הוצאותיו בגין שירותי אמבולנס לצורך ניתוח עבור העברתו של המבוטח לבי"ח או ממנו או העברתו בין בתי החולים. גובה החזר ההוצאות יהיה כנגד המצאת קבלות מקוריות ובכל מקרה לא יעלה על 500 ש"ח לכל נסיעה. סעיף 2: שכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט/ית פרטי/ת בעת אשפוז לצורך ניתוח החברה תחזיר למבוטח סך שלא יעלה על 500 ש"ח לכל יום אשפוז בגין העסקת אח או אחות פרטיים או פיזיותרפיסט/ית פרטי/ת במהלך ימי האשפוז שלאחר הניתוח בבית חולים ולתקופה שלא תעלה על ימי אשפוז. סעיף 3: פיזיותרפיה עקב ניתוח החברה תחזיר למבוטח הוצאות ששולמו בפועל בכפוף להמצאת קבלות מקוריות, בגין טיפולי פיזיותרפיה שנדרשו בעקבות הניתוח. תקרת ההחזר תהיה עד 250 ש"ח לטיפול, עבור 6 טיפולים לכל היותר ולתקופה שלא תעלה על 0 יום לאחר ביצוע הניתוח. סעיף 4: ימי החלמה בוצע במבוטח ניתוח מעקף לב או ניתוח מח תשתתף החברה בהוצאות ההחלמה במוסד הבראה ששולמו בעקבות הניתוח, עד לסך של 600 ש"ח לכל יום החלמה בכפוף להמצאת קבלות מקוריות ולתקופה שלא תעלה על 6 ימי החלמה ובתנאי שטרם חלפה תקופה של חודש ממועד שחרור המבוטח מבית החולים. על המבוטח להמציא תעודת שחרור או דו"ח ניתוח מבית החולים בו היה מאושפז ו קבלה מקורית ממוסד הבראה, המפרטת את ימי ההבראה ואת הוצאותיו בגין כל יום הבראה. סעיף 5: אשפוז בגין מחלה היה המבוטח מאושפז בבית חולים כהגדרתו בפוליסה, עקב מחלה, תשלם החברה למבוטח סך 600 ש"ח לכל יום אשפוז, החל מהיום השביעי לאשפוז ועד שבעה ימי אשפוז בסך הכל. סעיף 6: שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול בשיניים המבוטח יהיה זכאי חינם (ללא תשלום מצדו) לשירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפולי השיניים הבאים, בכפוף לאמור להלן: א. בדיקה וצילום השן ו/או השיניים הכואבות, סתימה זמנית, מרשם מתאים לשיכוך הכאב (לא כולל עלות התרופות במרשם) במקרה ולא ניתן לטפל בשן באותה עת, עקירה דחופה, ניקוז מורסות משן נגועה, הדבקה ארעית של כתרים שנפלו ועקירת עצב מודלק. ב. הטיפול האמור יינתן אך ורק במרפאות החירום המיועדות לכך והמופעלות לשירות מבוטחי קבוצת מגדל בכל רחבי הארץ, שבעה ימים בשבוע בשעות 20:00 עד :00, בשבתות ובחגי ישראל בכל שעות היממה. ג. הפניה לטיפול הינה אך ורק באמצעות פניה למוקד חירום שמספרו מופיע על כרטיס המבוטח, והמוקד יפנה את המבוטח לאחר בדיקת זכאותו למרפאה הקרובה למקום הימצאו. ד. טיפול חירום יינתן רק אם המבוטח יציג למרפאה המעניקה שרות זה תעודת זהות בצרוף ההפניה ממוקד החירום למבוטחי מגדל שן. ה. קיבל המבוטח טיפול חירום במרפאה שלא על פי הנחיות מוקד החירום של החברה ו/או שילם עבור טיפול החירום, לא יהיה זכאי לקבל החזר ו/או. סעיף 7: הפרית מבחנה א. החברה תשתתף בהוצאות בגין הפרית מבחנה שנעשתה עבור אישה מבוטחת בפוליסה זו עד לסך של 4,500 ש"ח סכום או עד 75% מהעלות בפועל לפי הנמוך מביניהם בכפוף להמצאת קבלות מקוריות. - -

11 ב. מובהר בזה כי מספר הפריות המבחנה שהחברה תשתתף בהוצאותיהן כאמור לעיל, לא יעלה על שתיים במשך כל תקופת ה. סעיף : קצבה חודשית לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס B (צהבת מסוג B) א. נדבק המבוטח בנגיף הפטיטיס B כתוצאה מעירוי דם ומוצריו שניתנו לו במהלך ניתוח שבוצע בבי"ח במשך תקופת ה וגילו מעל 21 שנה, יהא זכאי לקצבה חודשית בסך,000 ש"ח אם עקב כך הינו מרותק למיטתו. הקצבה החודשית תשולם כל עוד הינו מרותק למיטתו ועד לתקופה מרבית שלא תעלה על 12 חודשים. ב. היה גיל המבוטח בעת ההידבקות בהפטיטיס B כאמור, לעיל מתחת ל 21 שנה, יקבל מחצית הקצבה החודשית. כאמור לעיל (5,000 ש"ח), כל עוד הינו מרותק למיטתו ועד לתקופה מרבית שלא תעלה על 12 חודשים. סעיף : מענק חד פעמי לפיצוי הידבקות במחלת ה AIDS על אף האמור בפרק ב סעיף 1 (יב) להלן, מבוטח אשר כתוצאה מעירוי דם ומוצריו אשר ניתנו לו במהלך ניתוח המכוסה בפוליסה יחלה בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS) יהא זכאי לסכום חד פעמי בסך 500,000 ש"ח. סעיף : שחרור מתשלום פרמיות עקב אובדן כושר עבודה בעל הפוליסה יהיה משוחרר מתשלום פרמיות אם בעקבות ניתוח, מחלה או תאונה, המבוטח יהיה בלתי כשיר מוחלט לעבודה בכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן: 1. שחרור מתשלום הפרמיות יחול אך ורק על מבוטח יחיד בלבד שהינו המבוטח המבוגר ביותר כנקוב בהצעת ה וטרם מלאו לו המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם עקב ניתוח, מחלה או תאונה, בתקופה בה הייתה הפוליסה בתוקף, ובטרם הגיע המבוטח לגיל 60 (ומעל גיל 1), נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות ולתקופה העולה על 3 חודשי המתנה, הכושר לעבוד במקצוע שבו עסק עד אותו ניתוח, מחלה או תאונה, שבעקבותיו נבצר מהמבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו. בהיעדר מקצוע או עיסוק כאמור, לפני האירוע, ייחשב המבוטח כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם היה מרותק לביתו כתוצאה מהאירוע. 3. תקופת ההמתנה מתחילה ביום בו הפך המבוטח לבלתי כשיר מוחלט לעבודה ומסתיימת בתום שלושה חודשים. 4. אחריות החברה לשחרור מתשלום פרמיות בזמן היות המבוטח מחוץ לגבולות מדינת ישראל, מוגבלת לכל היותר בעד שלושה חודשים, אלא אם הסכימה החברה אחרת מראש. 5. אם המבוטח היא אישה, לא תהיה החברה אחראית לפי נספח זה אם הפכה בלתי כשירה מוחלטת לעבודה בתקופה מהתחלת הריונה ועד סוף חודש השלישי אחרי הלידה כתוצאה ישירה או עקיפה של ההריון או של הלידה. 6. המקצוע ו/או העיסוק של המבוטח כפי שהצהיר עליהם בשעת עריכת ה משמשים יסוד לכיסוי זה ונחשבים מהותיים לעניינו. המבוטח יודיע לחברה על כל שינוי במקצועו, בעיסוקו ועל כל תחביב שהחל לעסוק בו ואשר יש בו משום סיכון לחייו או לבריאותו. 7. לא הודיע המבוטח לחברה על שינוי כאמור והפך בלתי כשיר מוחלט לעבודה, תופחת או תתבטל אחריות החברה לכיסוי זה, לפי העניין, והכל בכפוף להראות החוק.. עד התחלת השחרור מתשלום פרמיות יש לשלם את הפרמיות בהתאם לתנאי הפוליסה. עם התחלת השחרור מתשלום פרמיות, תחזיר החברה את הפרמיות העודפות ששולמו לה בגין התקופה שלאחר השחרור.. אם חזר למבוטח כושר העבודה, חייב הוא או בעל הפוליסה להודיע על כך לחברה ולהתחיל שוב בתשלום הפרמיות החל מיום החזרת כושר העבודה שלו, והפרמיה הראשונה תחושב באופן יחסי עד לזמן הפירעון הקרוב.. אם תוך שישה חודשים מהפסקת השחרור מתשלומי פרמיות אבד שוב באופן מוחלט כושר עבודתו של המבוטח מחמת אותה סיבה שבגללה שוחרר מתשלום פרמיות קודם ל, השחרור מתשלום הפרמיות יחודש מהיום שבו החל איבוד כושר העבודה החוזר, ללא תקופת המתנה נוספת. 11. שוחרר בעל הפוליסה עקב היות המבוטח בלתי כשיר באופן מוחלט לעבודה, וחזר אליו כושר העבודה באופן חלקי, אולם נבצר ממנו מסיבת אותו ניתוח לעסוק בעבודתו הרגילה 50% לפחות משעות העבודה שהיה רגיל לעבוד לפני היותו בלתי כשיר מוחלט לעבודה, תשחרר אותו החברה מתשלום 50% מהפרמיות, לכל היותר למשך 6 חודשים. סעיף 11: תשלום במקרה מוות עקב ניתוח נפטר המבוטח כתוצאה ישירה של הניתוח, במהלך או תוך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח (יום הניתוח ועוד 6 ימים), תשלם החברה בנוסף לתגמולי ה, סכום בסך 65,000 ש"ח, לידי המוטב החוקי במקרה מוות

12 פרק ד: חריגים לפוליסה סעיף 1: חריגים לפוליסה א. חריג מצב רפואי קודם א. "מצב רפואי קודם" מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו ל, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים ב 6 החודשים שקדמו למועד ההצטרפות ל. ב. סייג בשל מצב רפואי קודם החברה תהיה פטורה מתשלום תגמולי על פי פרקים ב', ג' לפוליסה זו בשל מקרה אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של "מצב רפואי קודם", ואשר ארע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג. ג. תוקף הסייג 1. לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום תחילת ה למבוטח, שגילו במועד תחילת תקופת ה פחות מ 65 שנים. 2. לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מיום תחילת ה למבוטח, שגילו 65 שנים או יותר. ד. על אף האמור לעיל, סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט בדף פרטי ה לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי ה לצד אותו מצב רפואי מסוים. כאשר מצוינת התקופה לצד אותו מצב רפואי מסוים, יהיה הסייג תקף לכל חיי הפוליסה. ה. על אף האמור לעיל, סייג בשל מצב רפואי קודם, לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטח לא סייג במפורש בדף פרטי ה את מצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח. ב. חריגים כלליים לפוליסה החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם על פי זה כל תביעה, כולה או מקצתה, הקשורה במישרין או בעקיפין ו/או הנובעת ו/או הקשורה ב: א. מקרה ה ארע לאחר תום תוקף ה. ב. מום או מחלה מולדים, בכפוף לסעיף חריג מצב רפואי קודם. ג. ניתוח/ים קוסמטיים או אסתטיים, כולל ניתוח לתיקון קוצר ראייה, קיצור מעיים או קיבה שנועדו למטרה אסתטית או קוסמטית, ללא אינדיקציה רפואית מובהקת, ולמעט שיקום שד לאחר ניתוח כריתת שד ושיקום פנים לאחר ניתוחים מסיבות רפואיות ו/או מקרי טראומה. ד. ניתוח/ים הנחשבים לניסיוניים במקום ביצועם. ה. ניתוחים ו/או בדיקות ו/או טיפולים הקשורים בפוריות או בעקרות, למעט השתתפות החברה בטיפול הפריות מבחנה לפי תנאי פרק ג' סעיף 7. ו. ניתוחים מסיבות פסיכולוגיות או נפשיות. ז. בדיקת מי שפיר, בדיקת עוברים ובדיקות אחרות הקשורות בהריון. ח. טיפולים כימותרפיים, שטיפות וטיפולים אונקולוגיים. ט. רנטגן,.CT, MRI, PET Scan י. הזרקת חומרים רפואיים. יא. לידה למעט לידה בניתוח קיסרי מסיבות רפואיות, טיפולים בעובר, סיבוכי הריון. יב. הפלה מלאכותית ותוצאותיה שבוצעה מסיבות נפשיות ו/או סוציאליות ו/או חברתיות ו/או כלכליות ו/או תכנון המשפחה. יג. טיפולי וניתוחי שיניים למיניהם או עקירות שיניים, או ניתוחי חניכיים וכל ניתוח הנעשה על ידי רופא שיניים, למעט שירות חירום כמפורט בפרק ג' סעיף 6. יד. השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות צבאית, מלחמתית, משטרתית, במהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה או פעולה בלתי חוקית. טו. שכרות ו/או שימוש בסמים, תרופות ובכל חומר אחר (אף אם אינו סם או תרופה), אשר השימוש בהם משפיע על תפקוד חושיו של המבוטח, אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא שלא לצורך גמילה. טז. טיסה בכלי טיס כלשהו בין אם ממונע ובין אם לאו (למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים), רחיפה, דאייה או גלישה אווירית. יז. פגיעה עצמית מכוונת בין שהמבוטח היה שפוי ובין אם לאו. יח. מחלות נפש או מחלות גריאטריות של המבוטח, בכל הקשור לכיסוי "אשפוז בגין מחלה". יט. השתלת איברים מכל סוג, למעט השתלת קרנית. סעיף 2: החברה אינה אחראית לטיפול ולתוצאותיו למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת כי בחירת הרופא המטפל על פי הסכם זה והטיפולים והשירותים המכוסים על פי פוליסה זו, נעשים על ידי המבוטח וכי החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למבוטח כתוצאה משירות, טיפול או מניעת טיפול המכוסים על ידי פוליסה זו

13 סעיף 3: תנאי מוקדם לאחריות החברה א. החברה תשלם את תגמולי ה ובלבד שאישרה למבוטח מראש את ביצוע הניתוח על ידי מנתח הסכם או מנתח אחר בבית חולים פרטי או בבית חולים אחר ואת מועד ביצוע הניתוח. ב. מקרה שארע בעת השירות הצבאי: בעת השרות הצבאי (סדיר, מילואים או קבע), חלות הוראות והנחיות הצבא, המשתנות מפעם לפעם ועלולות להגביל או למנוע מן החייל קבלת טיפול רפואי באמצעות גורמים רפואיים שמחוץ למסגרת הצבא. לעניין זה עלולה להיות השפעה על מימוש הזכויות המגיעות בהתאם לפוליסה. המידע בדבר הוראות והנחיות הצבא המשתנות מפעם לפעם כאמור לעיל, מצוי אצל רשויות הצבא. בסעיף זה כדי לגרוע, להחסיר או לצמצם מהחריגים המפורטים בפוליסה וסעיף זה כפוף בכל מקרה לחריגים אלו. פרק ה: תגמולי א. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלם את תגמולי ה, או חלק מהם, ישירות למי שסיפק למבוטח את השירות הרפואי, או לשלמם למבוטח כנגד קבלות מקוריות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה המבוטח זכאי לקבל מהחברה, על פי דרישתו, כתב התחייבות כספית לנותן השירות, אשר יאפשר לו קבלת שרות רפואי כמפורט בפוליסה, ובלבד שזכאותו על פי הפוליסה אינה שנויה במחלוקת. ב. תגמולי אשר נועדו לממן טיפולים רפואיים הניתנים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ישולמו במטבע המדינה בה יש לבצע את התשלום. ג. תגמולי הנקובים במטבע זר והמשולמים בישראל, ישולמו בשקלים בהתאם לשער המכירה (העברות והמחאות) של המטבע הזר הנ"ל, שיהיה נהוג בבנק לאומי בע"מ ביום הכנת התשלום על ידי החברה. ד. מששילמה החברה תגמולי ה לרבות הוצאות מוכרות בגין מקרה ה, תעבור אליה עד סכום תגמולי ה ששולמו, כל זכות לתשלום, או ל שהייתה או שישנה למבוטח מצד שלישי כלשהו, על פי ים אחרים לרבות ומבלי לגרוע זכויותיו של המבוטח בשל תאונת עבודה על פי חוק ה הלאומי (נוסח חדש) תשנ"ה 15 או בשל תאונת דרכים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה. עשה המבוטח פשרה, ויתור או פעולה אחרת שיש בה לפגוע בזכות שעברה לחברה, עליו לפצותה בשל כך. פרק ו: תביעות סעיף 1: אופן הגשת תביעה א. עם היוודע הצורך בניתוח או כל טיפול רפואי אחר המכוסה במסגרת הפוליסה, על המבוטח לפנות למחלקת תביעות בריאות. בכל מקרה של תביעה ימסור המבוטח לחברה את כל הפרטים המתייחסים לתביעתו ואת המסמכים הרפואיים והאחרים, שהחברה דורשת לשם בירור התביעה, לרבות אלה המוכיחים את תאריך לידתו. החברה תהא רשאית לנהל על חשבונה כל חקירה, לבדוק את המבוטח על ידי רופאים מטעמה, והכל כפי שייקבע על ידה וכפי שתמצא לנכון. סעיף 2: תשלום תביעות החברה תשלם למבוטח התחייבויותיה או תעביר ישירות את ההוצאות לנותן השירות על פי תנאי פוליסה זו אם נתקיימו כל אלה: א. הודיע המבוטח לחברה מראש ובהיות הפוליסה בתוקף, על הצורך בבצוע הניתוח וקיבל אישור החברה לביצועו, אם הניתוח בוצע לא יאוחר מ 60 יום מביטולה של הפוליסה (אם בוטלה), או ממועד סיומה מכל סיבה שהיא. ב. קבלת אישור החברה לפני ביצוע הניתוח הוא תנאי מהותי לאחריות החברה על פי פוליסה זו למעט אם בוצע ניתוח עקב מצב חירום רפואי שחייב ניתוח דחוף במבוטח שמנע ממנו להודיע לחברה מראש על כך. ג. במקרה של תשלום על ידי המבוטח המבוטח המציא לחברה קבלות מקוריות המאשרות ביצוע תשלום ההוצאות בפועל על ידי המבוטח. ד. מסר המבוטח לחברה את כל הפרטים המתייחסים לתביעתו ואת המסמכים המקוריים הרפואיים והאחרים שהחברה דורשת לשם בירור התביעה

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

יולי 2016

יולי 2016 יולי 2016 מסמך זכויות וחובות תקנון לשירותי בריאות נוספים )להלן "התקנון"( 1. מבוא: 1.1 תקנון זה מעיד כי תמורת תשלום דמי השתתפות כפופים לתנאים להוראות ולחריגים המפורטים להלן, יהיה זכאי העמית לשירותים בהתאם

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

החזרה במקרה של אי מסירה: סוכנותלביטוח - ז'בוטינסקי 3, ת.ד רמת גן אל סטודיוהר b7599/760 0 ביטוח הוצאות רפואת שיניים לחברי לשכת עורכי הדין בישראל

החזרה במקרה של אי מסירה: סוכנותלביטוח - ז'בוטינסקי 3, ת.ד רמת גן אל סטודיוהר b7599/760 0 ביטוח הוצאות רפואת שיניים לחברי לשכת עורכי הדין בישראל החזרה במקרה של אי מסירה: סוכנותלביטוח - ז'בוטינסקי 3, ת.ד. 3059 רמת גן אל סטודיוהר b7599/760 0 ביטוח הוצאות רפואת שיניים לחברי לשכת עורכי הדין בישראל מחוז תל-אביב והמרכז ובני משפחותיהם הב בשיטונח הוצאות

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק - 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. יש מלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073>

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073> כלל עולמי פלוס"" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ע"ש ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה הבכיר 1 "CLAL Chapter 8 baggage פרק 8 Chapter 7 Loss of deposit or cancellation of journey פרק 7 Chapter 6 Delayed journey

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד