907

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "907"

תמליל

1 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו בתקופת הביטוח כמוגדר בהצעה מקרי סכומי הביטוח, תמורת דמי דמי בגבולות וברשימה, תקופת הביטוח וסכומי הביטוח נקובים במפרט, הביטוח, חלק בלתי נפרד מפוליסה זו. המהווה הגדרות בפוליסה זאת, אם לא נאמר במפורש אחרת : "פוליסה" ביטוח" "מקרה פוליסה זאת וכל מסמך המצורף לפוליסה או אשר יצורף אליה, לרבות הצעות ביטוח והצהרות בריאות. ארוע כמוגדר בכל אחד מפרקי הפוליסה, לפי הענין, בגינו זכאי המבוטח לקבל מאת המבטח תגמולי ביטוח, הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים שבפוליסה. אם פוליסת "בריא ושלם" (להלן מצורפת לפוליסה יסודית לביטוח חיים (להלן היסודית") יהיו הפוליסות נפרדות. "פוליסת הבריאות") "הפוליסה להסרת כל ספק : א. אין בביטול או סיום של הפוליסה היסודית, מכל סיבה שהיא, להביא לביטול אוטומטי של פוליסת הבריאות ואין בביטול פוליסת הבריאות כדי להביא לביטול אוטומטי של הפוליסה היסודית. כל פוליסה תמשיך להתקים או להתבטל לפי תנאיה. ב. על אף כל האמור לעיל, אם נשלחה ע"י החברה הודעת ביטול עקב אי-תשלום או פיגור בתשלום, לפי הוראות חוק הביטוח יחול הביטול הן על פוליסת הבריאות והן על הפוליסה היסודית. ג. תקופת הביטוח ותקופת תשלום הפרמיות של ביטוח "בריא ושלם" יהיו עד גיל 95 של המבוטח. לפיכך, החל מתום תקופת הפוליסה היסודית, יעמוד ביטוח "בריא ושלם" בתוקפו באורח עצמאי, וככזה יקבל מהחברה מספר פוליסה חדש. א' : פיצוי במקרה של ניתוח פרק הביטוח" "חוק ביטוח" "דמי והפרשי "מדד הצמדה" אלקטיבי" "ניתוח חוק חוזה הביטוח התשמ"א לרבות חקיקת משנה על פיו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. כמצויין ברשימה. כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א פעולה חודרנית, לא דחופה, אליה הופנה המבוטח ע"י רופא מומחה ממרפאה, לרבות מרפאת חוץ של בית החולים, כאשר קבלתו לבית החולים לצורך ביצועה אינה נעשית באמצעות חדר המיון כמקרה דחוף ובלבד שהניתוח האלקטיבי הוא אחד או יותר מבין הניתוחים שצויינו ברשימת הניתוחים כמפורט בספר הניתוחים. זה : בפרק 1 "מנתח פרטי" מנתח אשר נבחר על-ידי המבוטח לצורך ביצוע ניתוח בישראל ובתנאי שהינו בעל רשיון ישראלי לעסוק ברפואה ומחזיק בתעודת מומחה בתחומו. "בית חולים ציבורי" בית חולים ממשלתי או בית חולים בבעלות אחת מקופות החולים או בית חולים הפועל מטעם אחת מקופות החולים. "ניתוח" ניתוח המצויין בספר הניתוחים (להלן "הנספח") ואשר מתבצע כניתוח אלקטיבי. להסרת כל ספק מוצהר בזאת, כי ניתוח או טיפול שאיננו אלקטיבי או שאיננו מצויין במפורש כאמור איננו כלול בהגדרה זאת. 1.4 "נספח הניתוחים" רשימת הניתוחים וקודי הפיצוי הכלולים בביטוח על-פי פרק זה. 1.5 "קוד פיצוי" קוד שנקבע לצד כל אחד מהניתוחים המפורטים בנספח הניתוחים. 1 מתוך 7

2 "מכפיל הפיצוי" מקדם המכפיל את סה"כ הפיצוי המירבי בפרק זה. המכפיל יוגדר בטופס הצטרפות לביטוח או בהצעת מקרה הביטוח על-פי פרק זה הינו מצב רפואי שחייב את המבוטח לעבור ניתוח, ובגינו עבר המבוטח ניתוח בישראל, בתוך תקופת הביטוח, ועבורו שילם המבוטח למנתח פרטי. כמועד קרות מקרה הביטוח יחשב המועד בו ימציא המבוטח למבטח אישור בדבר תשלום למנתח פרטי, ובלבד שהאישור יומצא למבטח בתוך תקופת במקרה והניתוח בוצע באמצעות בית חולים ציבורי ושלא באמצעות מנתח פרטי ומומן במלואו או בחלקו ע"י כל גורם מימון אחר, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי של 40% מסה"כ הפיצוי לאותו ניתוח כמצויין בנספח תגמולי הביטוח בספר הניתוחים. המבטח ישלם למבוטח בגין מקרה הביטוח תגמולי ביטוח על-פי קודי הפיצוי כמפורט בנספח הניתוחים ובהתאם למכפיל הפיצוי. ב' : פיצוי במקרה של חוות דעת רפואית פרק נוספת וסקולרייםניתוחי אב העורקים ו/או העורקים ניתוחים הקרוטידיים. מומים מולדים, ניתוחי מסתמים לב ניתוחי מורכבים, ניתוחים לטיפול בהפרעות קצב וניתוחים להוצאת גידולים מהלב. ניתוחי לבלב/כבד, ניתוחי מעי כללית כירורגיה מורכבים. ריאה וושט. חזה ניתוחי ניתוחי רשתית ו/או זגוגית. אופטלמולוגיה ניתוחי שחזור קנה, הוצאת גידולים אוזן גרון אף ממערות האף ועצמות הפנים. ניתוחים גניקו-אונקולוגיים. גניקולוגיה 1.2 מבוטח אשר אובחן כסובל ממחלה ממארת וקיים ספק לגבי האבחנה המדוייקת של מחלתו ו/או ספק לגבי הטיפול המומלץ. בפרק זה "מחלה ממארת" פרושה מחלה אשר קיימת לגביה סבירות גבוהה, כי ללא טיפול רפואי, תגרום לאחר שאובחנה למות. 1.3 מבוטח שנקלע למצב רפואי חריג ואשר קיים קושי רפואי לאבחן את מחלתו או לקבוע את דרכי הטיפול בה. כמועד קרות מקרה הביטוח יחשב המועד בו המציא המבוטח למבטח אישור על תשלום לרופא מומחה בגין חוות דעת רפואית נוספת. חוות דעת רפואית נוספת בישראל :.2 מבוטח שקרה לו מקרה הביטוח ועל-פי המלצת רופאו האישי, קיבל חוות דעת רפואית נוספת בישראל לאיבחון מחלתו או לקביעת דרכי הטיפול בה, ישולמו לו ע"י המבטח תגמולי ביטוח כמפורט בנספח. חוות דעת רפואית נוספת בחו"ל :.3 בפרק זה "מקרה הביטוח" הוא כל אחד מאלה : 1 מבוטח אשר חייב לעבור ניתוח אלקטיבי מבין הניתוחים שלהלן : הניתוח סוג פתולוגיה או גידולים להוצאת וסקולרית. מוח ניתוח עמוד שדרה שדרהלהוצאת גידולים ו/או כתוצאה ממצבי ניתוחי טראומה מורכבת. ניתוחים לכריתה ושחזור עצמות של אורטופדיה גידולים ממאירים. מבוטח שקרה לו מקרה הביטוח ועל פי המלצת רופאו האישי קיבל חוות דעת רפואית נוספת בחו"ל ישולמו לו ע"י המבטח תגמולי ביטוח כמפורט בנספח תגמולי ג' : פיצוי במקרה של מוות בניתוח פרק מקרה מוות של המבוטח במהלך ניתוח, כהגדרתו בפרק א', ו/או במהלך תקופת החלמה שלאחר הניתוח שלא 2 מתוך 7

3 1 1.2 תעלה על שבע יממות ממועד גמר הניתוח ובלבד שהניתוח בוצע בתוך תקופת יורשיו החוקיים של המבוטח יהיו זכאים, בקרות מקרה הביטוח על-פי פרק זה, לתגמולי ביטוח כמפורט בנספח תגמולי מקרה הביטוח לפי פרק זה הוא כאשר מבוטח שהה בבית החולים בעקבות ניתוח כהגדרתו בפרק א' במשך שני לילות לפחות והעסיק אחות בשמירה פרטית בשכר על-פי החלטה רפואית. כמועד קרות מקרה הביטוח יחשב המועד בו בוצע הניתוח. טיפול רפואי לאחר תום תקופת הביטוח :.2.2 ד' : פיצוי במקרה של הפריה חוץ גופית פרק המבטח אחראי לתשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, גם אם האחות הועסקה בשמירה פרטית כאמור, לאחר תום תקופת הביטוח ובלבד שהניתוח בגינו אושפז המבוטח בוצע בתוך תקופת תגמולי הביטוח :.3 1 מקרה הביטוח לפי פרק זה הינו טיפול הפריה חוץ גופי I.V.F (להלן- "טיפול הפריה"), אשר בוצע על-פי הפניה.2 של רופא מומחה במחלקת לקויי פריון, למבוטחת אשר נולדו לה עוד לפני הטיפול שני ילדים לפחות. 1.2 כמועד קרות מקרה הביטוח יחשב המועד בו הופנתה מבוטחת כאמור, לראשונה לטיפול הפריה כנ"ל. לחבות המבטחת : סייגים בקרות מקרה הביטוח, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח כמפורט בנספח תגמולי ו' : פיצוי במקרה של הוצאות לטיפול בחו"ל פרק פיצוי במקרה של נסיעה לחו"ל להשתלת אברים ולטיפולים רפואיים. במסגרת פרק זה יכללו מקרי הביטוח הבאים : המבטחת לא תהיה חייבת בתשלום תגמולי ביטוח, במקרים הבאים : 3 טיפולי הפריה לנשים אשר בוצעו לפני חלוף 2 חודשים רצופים ממועד הצטרפותן לראשונה לביטוח, לפני תחילת מקרה ביטוח שקרה או בגין תקופת טיפול הפריה אשר התחיל אחרי סיום תקופת המבוטח ישלם תגמולי ביטוח בסכום כמפורט בנספח תגמולי הביטוח, למבוטחת אשר קרה לה מקרה הביטוח ועברה טיפול הפריה. ה : פיצוי במקרה סיוע לאחר ניתוח פרק מקרה הביטוח : 3 מתוך 7

4 הודעת המבוטח באשר לזכאותו לתגמולי : הודעות ביטוח לפי פרק זה תמסר למבטח בהקדם האפשרי, לא יאוחר מתום 6 חודשים מיום סיום תקופת 1.2 אברים בחו"ל השתלות מקרה הביטוח הינו מצב בריאותי של המבוטח שבגינו הושתלו במבוטח אברים בחו"ל ובלבד שבמועד הגשת הצעת הביטוח לא ידע המבוטח כי מצבו הרפואי מחייב השתלת אברים כאמור ובלבד ש הטיפול הרפואי נמנה על רשימת הטיפולים המצוינים בסעיף 1.3 להלן וכן המבוטח סיים את תקופת ההמתנה המפורטת בסעיף 1.3 סיפא וכן הטיפול הרפואי הנדרש הוא אך ורק אחד מאלה : השתלת כליה, השתלת לב, השתלת ראות, השתלת כבד, השתלת לב-ראות, השתלת מח עצם אלוגנאית. המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח בתנאי שהמתין לניתוח תקופות המתנה כדלקמן : בגין השתלת לב או ראות או השתלת לב-ראות 6 חודשים לפחות. בגין השתלת כבד 9 חודשים לפחות. בגין השתלת כליה 10 חודשים לפחות. בגין השתלת מח עצם 6 חודשים לפחות. מועד תחילת תקופת ההמתנה יחשב כיום צרופו של המבוטח לרשימת ההמתנה הארצית להשתלות, בכפוף לאשור מהמרכז הארצי להשתלות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי טיפול רפואי חוזר, אשר נדרש בעקבות טיפול רפואי המהווה מקרה ביטוח ששולמו בגינו תגמולי ביטוח למבוטח, הינו חלק מאותו מקרה ביטוח והמבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח נוספים בגינו. תגמולי הביטוח :.2 1 בקרות מקרה הביטוח ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח על בסיס שיפוי לכסוי הוצאות בגין ניתוחי השתלות אברים בחו"ל כדי הסכום העודף על 250,000 (מאתים וחמישים אלף) דולר ארה"ב בשקלים, לפי השער היציג, ועד לסך של 1 (אחד) מליון דולר ארה"ב בשקלים לפי השער היציג. על תשלום תגמולי ביטוח לפי ס"ק 2. יחול העקרון של כפל ביטוח, אם היה למבוטח ביטוח המזכה אותו בתגמולי ביטוח במקרה ביטוח כאמור אצל מבטח אחר. רפואיים בחו"ל טיפולים מקרה הביטוח :.4.5 מקרה הביטוח הוא מצב בריאות של המבוטח, המחייב טיפול רפואי כדלהלן, שאושר כטיפול רפואי מוכר ומקובל, ע"י גרום המוסמך לכך בקופת החולים בה הוא מבוטח ובלבד שהמבוטח ביצע הטיפול הרפואי בחו"ל, דהיינו : 1 טיפול במחלת סרטן ממאיר ובכלל זה טיפול כירורגי או כימותרפי מורחב או כל טיפול אחר במחלת הסרטן הממאיר אשר אינו ניתן לביצוע בישראל ואין לו טיפול חלופי. 1.2 ניתוח ו/או טיפול רפואי מיוחד הדרושים להצלת חיי המבוטח, המצוי בסכנת מוות, אשר אינו ניתן לביצוע בישראל ואין לו טיפול חלופי. 1.3 מובהר כי "טיפול חלופי" לענין סעיף זה הינו טיפול רפואי הניתן לביצוע בישראל ובלבד שאינו כרוך בתוצאות גופניות חמורות יותר למטופל. מועד קרות מקרה הביטוח יחשב כמועד בו אובחן לראשונה המצב הרפואי בעקבותיו נזקק המבוטח לטיפול רפואי כאמור לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי טיפול רפואי חוזר, אשר בעקבות טיפול רפואי המהווה מקרה ביטוח, הינו חלק מאותו מקרה ביטוח. ביטוח : תגמולי המבטח ישלם למבוטח בקרות מקרה הביטוח תגמולי ביטוח כמפורט בנספח תגמולי וטיפולים רפואיים בחו"ל להצלת שמיעה ניתוחים וראיה 5 מקרה הביטוח הינו מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב טיפול רפואי, שנועד למנוע איבוד מוחלט של חוש השמיעה ו/או חוש הראיה, כאשר הטיפול אינו ניתן לביצוע בישראל, ואין לו בישראל טיפול חלופי. 4 מתוך 7

5 5.2 "טיפול חלופי" הינו טיפול רפואי הניתן לביצוע בישראל, 2. אשר על-פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג אותה תוצאה רפואית המושגת על-ידי טיפול רפואי אחר שאינו ניתן לביצוע בישראל, ובלבד שאינו כרוך בתוצאות גופניות חמורות יותר למטופל. 5.3 למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי טיפול רפואי חוזר אשר נדרש בעקבות טיפול רפואי המהווה מקרה ביטוח, הינו חלק מאותו מקרה ביטוח. 5.4 מועד קרות מקרה הביטוח יחשב כמועד בו אובחן לראשונה המצב הרפואי שבעקבותיו נזקק המבוטח לטיפול רפואי כאמור לעיל..6.7 בקרות מקרה הביטוח תשלם המבטחת למבוטח תגמולי ביטוח כמפורט בנספח תגמולי רפואי לטיפול במקרה של העסקת מלווה בנסיעה פיצוי בחו"ל מבוטח אשר נסע מישראל לחו"ל לטיפול רפואי, בהמלצה של גורם רפואי המוסמך לכך בקופת החולים בה הוא חבר, והעסיק לצורכי נסיעתו מלווה בשכר. המבטח ישלם למבוטחת אשר גילה בין 31 ל- 35 שנים, ואשר לפי המלצת גנטיקאי עברה בדיקת מי שפיר/סיסי שליה, תגמולי ביטוח כמפורט בנספח תגמולי ח' : פיצוי במקרה של הזדקקות לשירותים פרק מיוחדים רפואיים למשדר קרדיולוגי מנוי המבטח ישלם תגמולי ביטוח למבוטח אשר עקב מצב בריאותו ועל-פי קביעת רופא, נזקק לשמוש במשדר קרדיולוגי ורכש מינוי לתקופה מינימלית של 6 חודשים. מבוטח יחשב כנמצא במצב בריאותי המחייב שימוש במשדר קרדיולוגי אם : 1 הוא נמצא בשלבי החלמה לאחר אוטם שריר לב-חד. 1.2 הוא סובל מהפרעות קצב המסכנות את חייו. תגמולי הביטוח אשר ישלם המבטח למבוטח בקרות 2. לעיל יהיו כמפורט בנספח 1 מקרה ביטוח כאמור בסעיף תגמולי רקמות לתקופות ארוכות שמירת : מקרה הביטוח ארע מקרה הביטוח, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח כמפורט בנספח תגמולי ז' : פיצוי במקרה של סיקורים גנטיים פרק גנטי למומים מולדים סיקור המבטח ישלם למבוטח תגמולי ביטוח כמפורט בנספח כאשר על-פי קביעת גנטיקאי עבר המבוטח בבית חולים הקשור עם קופת החולים בה הוא מבוטח בדיקה לגילוי גנים נשאים למחלות הבאות : מחלת גושה, סיסטיק פיברוזיס (C.F) תסמונת ה X השביר, המופיליה. גנטי לאבחון טרום לידתי סיקור שמירת ביציות או עוברים מוקפאים לצרכי הריונות נוספים לזוג מבוטחים הסובל מבעיית פוריות וזאת כאשר השמירה מיועדת להשתלה באשה עצמה ובגיל הפוריות בלבד. שמירת הזרע למבוטח העומד לעבור טיפולים כימותרפיים או הקרנתיים. שמירת מח עצם מוקפא למבוטח, החולה במחלה ממארת המערבת את מח העצם. ארע מקרה הביטוח, ישלם המבטח לזוג המבוטחים (ביחד) תגמולי ביטוח בסך כולל כמפורט בנספח תגמולי ט' : פיצוי במקרה של טיפולים בילדים פרק 5 מתוך 7

6 .2.3 זה : בפרק "בעיות התפתחות" פגיעה במערכת העצבים המרכזית או ההיקפית הגורמת לאיחור משמעותי בתפקוד הפונקציונלי של המערכת המוטורית ו/או הסנסורית ו/או הקוגניטיבית או מומים בינוניים או קשים של השלד ו/או המפרקים הגורמים לתפקוד פגום כנ"ל. מקרה הביטוח הינו בעיות התפתחות אשר התגלו ואובחנו ע"י רופא מומחה במכון ציבורי להתפתחות הילד, אצל ילד מבוטח מגיל 3 ועד גיל 7 (כולל), המחיבות טיפול על-ידי כל אחד מאלה : פיזיוטרפיסט ו/או מרפא בעסוק ו/או קלינאי תקשורת ו/או פסיכולוג. ביטוח : תגמולי בקרות המקרה כאמור לעיל ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח כמפורט בנספח תגמולי חריגים ותנאים כללים לכל פרקי סייגים, י' : פרק הפוליסה וחריגים : סייגים לא יהיה אחראי ולא יהיה חייב לשלם תגמולי המבטח אחד או יותר מפרקי על-פי כולם או מקצתם ביטוח, בכל הנובע במישרין או בעקיפין מאחד המקרים הפוליסה, : הבאים למעט הביטוח הביטוח אירע לאחר תום תקופת ה מקרה 1 צויין במפורש אחרת בפוליסה, כמו כן הכיסוי אם לא ינתן אם מקרה הביטוח כולל טיפול רפואי הביטוחי לפני מועד תחילת שבוצע הביטוח נגרם עקב נסיון התאבדות, פגיעה עצמית מקרה 1.2 אלכוהליזם או שימוש באלכוהול, שימוש בסמים מכוונת, בסמים נעשה על- השימוש התמכרות להם, למעט אם הש או הוראות רופא, שלא לצורך גמילה, במקרה של נטילת פי בין לפי אישור רפואי ובין אם לא. אדולן, על כל (איידס) AIDS כשל חיסוני נרכש תיסמונת 1.3 או כל תסמונת דומה הנגרמת ע"י מיקרואוגניזם צורותיה זה, לרבות מוטציות ווריאציות. מסוג או היתוך גרעיני או גרעיני הביטוח נגרם מביקוע מקרה 1.4 רדיואקטיבי או פעולה מלחמתית או פעולה זיהום או פעולת טירור או פעולת איבה או פיגוע צבאית קרינת רנטגן או קרינה מיננת, תחליפים גרעיניים חבלני, גרעינית. ופסולת הביטוח נגרם מתאונת עבודה ו/או שירות צבאי מקרה 1.5 לא יחול אם המבוטח זה קבע או מילואים). חריג (חובה, לניתוח אלקטיבי שהינו תוצאה של האמור לעיל, זקוק אינו מכוסה ע"י כל גורם אחר, לרבות ביטוח ואשר קופת חולים, צה"ל או משרד הבטחון. לאומי, הביטוח נגרם בישראל מתאונת דרכים המכוסה מקרה 1.6 חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה פי עללל----ל 976 יחול גם על חריג זה. דלעיל 1.5 לחריג הסייג הסי הביטוח ארע בתוך תקופת האכשרה. מקרה 1.7 הביטוח למבוטח הנובע ממצב בריאות, ממחלה מקרה 1.8 מום או נכות או תאונה שהיו למבוטח ואשר היו או למבוטח או לבני משפחתו או לרופאיו בעת ידועים הצעת הביטוח או במועד תחילת תקופת הגשת הביטוח נובע ממום או מחלה או החמרה של מום מקרה 1.9 מחלה, או ממערכת נסיבות רפואיות אשר נתקיימה או לפני מועד הצטרפותו לביטוח או בתקופת במבוטח האכשרה. בספורט או בטיסה, למעט טיסה בקו תעופה עיסוק 10 רגיל. כל פרקי על-פי מוקדם לזכות לתגמולי ביטוח תנאי 11 הוא כי המבוטח עבר את תקופת האכשרה. הפוליסה יום םום 90 האכשרה היא תקופה רצופה של תקופת לגבי כל מבוטח במועד בו החל לראשונה המתחילה ובסיומה זכאי הוא לקבל תגמולי ביטוח לפי הביטוח תקופת האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם הפוליסה. בתקופות ביטוח רצופות ותחול מחדש בכל פעם אחת הצטרף מבוטח לביטוח מחדש, בתקופות ביטוח בה רצופות. בלתי גילוי ושינוי בענין מהותי.2 זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח פוליסה 2 למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בכתב לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש ועל בסיס הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות סמך וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר מלאות מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח בכוונת הערכת הסיכונים המבוטחים. לצורך מהותי" הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת "ענין 2.2 או בכל דרך אחרת. וכל מידע מהותי אחר באשר הביטוח אשפוזים, הרפואי, מצב בריאותו, מחלות, לעברו רפואיים, תאונות קודמות וביטוחים קודמים. טיפולים 6 מתוך 7

7 השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות לא 2.3 המהותיים או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה בעניינים מהותי, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או ענין הוראות חוק חוזה על-פי את היקף חבותו והכל להקטין החוק). (להלן 1981 התשמ"א- הביטוח, יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל המבוטח 2.4 שחל בענין מהותי מיד עם היוודע לו על כך. לא שינוי המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי גילה את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פיייי לבטל החוק. הוראות הארכת הביטוח.3 3 תקופת הביטוח הראשונה על-פי פוליסה זאת היא בת 36 חודשים, המתחילה במועד שנקבע במפרט בתום תקופת הביטוח הראשונה ולאחר מכן בתום כל תקופת ביטוח תוארך הפוליסה מאליה, ללא צורך במסירת הודעה למבוטח, לתקופות ביטוח נוספות בנות 36 חודשים בכל פעם, וזאת כל עוד החברה עורכת ביטוח על-פי פוליסה זאת לכלל הציבור. בתקופות הארכה יחולו כל תנאי הפוליסה בכפוף לשינויים שהוסכמו ואושרו מראש על-ידי המפקח על תשלומים וסכומים אחרים.4 4. דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו במלואם תוך 30 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח, או מיום הגשת החשבון בעד דמי הביטוח למבוטח, לפי המאוחר, או במועדים אחרים שפורטו. בפוליסה זו "דמי ביטוח" הינם סך כל התשלומים, למעט מס בולים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח במועד תחילת הביטוח בקשר לפוליסה זו. 4.2 לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח במועדו, ישא הסכום שבפיגור ריבית שנתית כדין ו/או הפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, בין המדד שפורסם סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל לא שולם סכום כשלהו שבפיגור כאמור תוך חמשה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא ישולם לפני כן. אם נקבע מוטב שאינו א. המבוטח, והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע למבוטח בכתב על הפיגור האמור והמבוטח לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה. אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטוח האמור, וכן את הוצאות המבטח. דמי הביטוח, סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח יהיו צמודים למדד וישאו הפרשי הצמדה בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א "המדד היסודי" ו"המדד האחרון" יהיו כדלקמן : סכומי הביטוח ודמי הביטוח לגבי המדד הידוע ב יסודי" "מדד לגבי סכומי הביטוח המדד אחרון" "מדד הידוע בקרות מקרה הביטוח ולגבי דמי הביטוח המדד הידוע במועד התשלום בפועל למבטח. תגמולי הביטוח לגבי ב. המדד הידוע במועד קרות מקרה יסודי" "מדד המדד הידוע במועד התשלום אחרון" "מדד בפועל למבוטח בעל הפוליסה המבוטח או המוטב לפי הענין חייב לשלם למבטח את דמי הפוליסה ואת המיסים הממשלתיים והאחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על הפרמיות, על סכומי הביטוח ועל התשלומים האחרים שהחברה מחוייבת לשלמם לפי הפוליסה, בין אם המיסים האלה קיימים ביום עריכת הפוליסה ובין אם הם יוטלו במועד שלאחר מכן. ביטול הביטוח.5 5 המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו דמי ביטוח מחושבים לפי 10% מדמי הביטוח השנתיים, בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח בתוקף ובנוסף לזה תוספת כוללת של 10% מדמי הביטוח השנתיים והיתרה תוחזר למבוטח. 5.2 המבטח יהיה רשאי להודיע למבוטח על ביטול הביטוח בכל אחד מהמקרים הבאים : 7 מתוך 7

8 5. המבוטח אינו משלם או לא שולמו בגינו דמי ביטוח כסדרם (הביטול יהיה על-פי הכללים הקבועים בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981, למקרה כאמור). 5.2 המבוטח העלים מן המבטח עובדה מהותית. 5.3 המבוטח הגיש למבטח תביעה כוזבת או תביעת מרמה לתשלום תגמולי 5.4 כל עילה אחרת המזכה את המבטח בזכות לבטל את הביטוח על-פי החוק הנ"ל או על-פי כל דין אחר. 18 שבמועד תחילת הביטוח עדין לא מלאו לו מבוטח 5.3 הודעה.21 יפקע תוקף הביטוח שלו בהגיעו לגיל שנה מראש בה יצויין יום 90 המבטחת על-ידי תימסר כך על על זכאותו לחדש פוליסה ללא כל צורך בחיתום למבוטח להמשיך להיות,21 ביקש המבוטח בהגיעו לגיל מחדש. בביטוח זה, ינפיק לו המבטח פוליסה חדשה מבוטח לתנאים כפי שיהיו במועד הבקשה, ללא צורך בהתאם רפואיות. בבדיקות תביעה לתגמולי ביטוח.6 6 קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על כך. 6.2 תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על-פי הפוליסה תוגש בכתב. 6.3 על המבוטח, לפי הענין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיכול, להשיגם. 6.4 המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח על קרות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו. 6.5 תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. 6.6 על תגמולי הביטוח המשולמים למבוטח יתווספו הפרשי הצמדה החל מהמדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה הביטוח ועד למועד תשלומם בפועל, וכן ריבית בשיעור של 4% לשנה מתום 30 ימים מהיום בו הוגשה התביעה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א- 961 מבוטח הזכאי לפיצוי בגין פרק א' לא יהיה זכאי לפיצוי.7 ו' (ולהיפך) פרק בגין מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת.8 8 בקרות מקרה הביטוח יהא המבוטח, לפי הענין, זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לקבל שירות רפואי, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו. 8.2 תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. 8.3 סכומים ששולמו למבוטח מכוח סעיפים קטנים 8 ו- 8.2 ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים שישולמו. בחישוב הניכוי ישתנו הסכומים שנוכו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בין המדד שפורסם סמוך לפני תשלומם לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום הסכום הסופי של תגמולי מועד קרות מקרה הביטוח.9 אם לא נאמר מפורשות אחרת, תנאי מוקדם לתשלום תגמולי ביטוח הוא כי מקרה הביטוח ארע בתוך תקופת התיישנותתתת 0 תקופת ההתישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש שנים מיום קרות מקרה ויתור על סודיות רפואית 1 מציע או מבוטח לא ידרש למסור למבטח ויתור על סודיות רפואית ולא יהיה תוקף לויתור כאמור, אלא לגבי מידע הנדרש לענין המסוים שלמענו ניתן הויתור או לצורך קיום זכויותיו או חובותיו של המציע או המבוטח על-פי הפוליסה. תחולת חוקים והעדר הפליה 2 12 על פוליסה זאת יחולו ההוראות הרלוונטיות אשר בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. 8 מתוך 7

9 12.2 לא יקבעו תשלומים שונים של דמי ביטוח למבוטחים אלא בהתחשב בגיל המבוטח או מסיבות רפואיות במועד הצטרפותו לתוכנית. הוכחת גיל 3 על המבוטח להוכיח את תאריך לידתו על-ידי תעודה לשביעות רצונו של המבטח. תאריך לידתו של המבוטח הוא ענין מהותי עליו חלה חובת גילוי ובמקרה של מתן תשובה שאינה מלאה או העלמת העובדה בקשר לכך יחולו הוראות החוק. הודעות 4 הודעה של המבוטח למבטח תינתן בכתב לפי אחד מהנמנעים האלה : הביטוח תגמולי ב' : חוות דעת מומחים פרק ט' תגמולי ביטוח לפרקים ב' נספח 14 מען משרדו של המבטח, כמצויין בכותרת לפוליסה או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח, בכתב, למבוטח מזמן לזמן במשרדו של סוכן הביטוח, הרשום בפוליסה לפי מענו, כמפורט בה, או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח או המבטח, בכתב למבוטח מזמן לזמן. הודעה יחולו שינויים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אם בהגדרת "סל הבריאות") (לרבות 1994 התשנ"ד- עלללל בהתאמה, ובאישור מראש של המפקח יבוצעו השינויים הנדרשים בפוליסה. הביטוח, הביטוח תגמולי סעיף ש"ח למקרה ש"ח לתקופה (עבור אותו מקרה ביטוח) סעיף 3 3,000.- ש"ח לחוות דעת 2,500.- ש"ח להוצאות טיסה ג' : מקרה מוות בניתוח פרק 50,000.- ש"ח סעיף 2 ד' : הפריה חוץ פרק גופית 5,000.- ש"ח סעיף 3 ה : סיוע לאחר ניתוח פרק סעיף 3 ו' : טיפולים רפואיים בחו"ל פרק 9 מתוך 7

10 ט עד להוצאה של מליון דולר 50,000.- ש"ח סעיף 2 השתלות בחו"ל סעיף 4 טיפול סרטן 65,000.- ש"ח סעיף 4 יפול להצלת חיי אדם 100,000.- ש"ח 25,000.- ש"ח סעיף 6 פיצוי לניתוחי שמיעה ראיה סעיף 8 העסקת מלווה לחו"ל ז' : סיקורים גנטיים פרק 1,500.- ש"ח 1,500.- ש"ח סעיף 1 סעיף 2 מיוחדים רפואיים ח' : טיפולים פרק ש"ח ש"ח סעיף 2 משדר קרדיולוגי סעיף 4 שמירת רקמות ט' : טיפולי מומחים לילדים פרק 2,000.- ש"ח סעיף 3 10 מתוך 7

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

יולי 2016

יולי 2016 יולי 2016 מסמך זכויות וחובות תקנון לשירותי בריאות נוספים )להלן "התקנון"( 1. מבוא: 1.1 תקנון זה מעיד כי תמורת תשלום דמי השתתפות כפופים לתנאים להוראות ולחריגים המפורטים להלן, יהיה זכאי העמית לשירותים בהתאם

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073>

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073> כלל עולמי פלוס"" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ע"ש ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה הבכיר 1 "CLAL Chapter 8 baggage פרק 8 Chapter 7 Loss of deposit or cancellation of journey פרק 7 Chapter 6 Delayed journey

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מדריך לתובעים תגמולי ביטוח- מהדורת 2005

מדריך לתובעים תגמולי ביטוח- מהדורת 2005 www.kalir.co.il מאגר מידע חיים קליר ושות' משרד עורכי דין בית שרבט, רחוב קויפמן 4 ת.ד. 50092, תל אביב, 61500 טלפון: 03-5176626 פ ק ס : 8 03-5 1 7 7 0 7 דואר אלקטרוני: office@kalir.co.il דע את זכויותיך המדריך

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: הסוכן: התאריך המבוקש להתחלת הביטוח: לתשומת ליבך: תאריך

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד