MITR02

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "MITR02"

תמליל

1 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות

2 תנאים כלליים לביטוח מס מוצהר ומוסכם בזאת כי תמורת תשלום דמי ביטוח, כמפורט בדף פרטי הביטוח, ובכפיפות לתנאים, להוראות לסייגים ולחריגים המפורטים להלן ובהתאם להצהרות המבוטח הנוגעות לו ו/או לילדיו, תשפה החברה את המבוטח ו/או תשלם ישירות לספק/י השירות ו/או תפצה את המבוטח - הכל בהתאם למחויבויות החברה על-פי כל אחד מנספחי הביטוח, עבור סך כל מקרי הביטוח בכל נספח, אך לא יותר מסכום הביטוח המרבי הנקוב בדף פרטי הביטוח ו/או בכל נספח או סעיף בהם נקבע שיעור כזה. הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: החברה: הראל חברה לביטוח בע"מ. הפוליסה: חוזה ביטוח זה, כולל תנאים כלליים המתייחסים לכל נספחי הפוליסה, לרבות הצעת הביטוח, דף פרטי הביטוח וכל נספח ותוספת המצורפים לו. משלם: האדם או התאגיד, המתקשר עם החברה על-פי פוליסה זו לצורך תשלום הפרמיה, ואשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח ובהצעה. המבוטח: אדם ששמו נקוב בדף פרטי הביטוח כמי שמצבו הרפואי בוטח. הצעת הביטוח: טופס ההצעה המהווה בקשה להצטרף לביטוח על-פי פוליסה זו כשהוא מלא על כל פרטיו וחתום על ידי המבוטח או המשלם או בשמו ובשם כל אחד מיחידי משפחתו שאינם בגירים. ההצעה תכלול גם את הצהרת הבריאות שמולאה ונחתמה על ידי המבוטח או בשמו או על ידי המשלם וכן את הוראת הקבע הבנקאית ו/או הוראת תשלום אחרת, כולל כרטיס/י אשראי, לתשלום דמי הביטוח. תאריך תחילת הביטוח: התאריך הנקוב בדף פרטי הביטוח כ- "תאריך תחילת הביטוח". תקופת הביטוח: מתאריך תחילת הביטוח ולכל ימי חייו של המבוטח, כל עוד לא בוטלה הפוליסה. דמי הביטוח: הסכום בגין פוליסה זו שעל המשלם ו/או על המבוטח לשלם לחברה, על-פי תנאי הפוליסה, כמפורט בדף פרטי הביטוח. מקרה הביטוח: מערך עובדתי ונסיבתי המתואר בכל אחד מהנספחים בפוליסה אשר קיומו מקנה למבוטח זכות לתגמולי ביטוח על-פי הפוליסה. תקופת אכשרה: תקופת זמן רצופה, המתחילה לגבי כל מבוטח מתאריך תחילת הביטוח ותסתיים בתום התקופה שצוינה בכל נספח שצורף לפוליסה. תקופת האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד בתקופות ביטוח רצופות, ותחול מחדש בכל פעם בה צורף המבוטח לביטוח מחדש, בתקופות ביטוח בלתי רצופות. מקרה ביטוח שארע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שארע לפני תחילת הביטוח. תקופת המתנה: תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לאחר הימים שצוינו כתקופת המתנה בכל נספח שצורף לפוליסה. מדד: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום כנ"ל, מדד שיתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו, או מדד כלשהו שייוחד לשירותי בריאות. שנת ביטוח: תקופה של כל 12 חודשים רצופים, שהראשונה תחילתה בתאריך תחילת הביטוח. 1

3 דף פרטי הביטוח: דף המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל את מספר הפוליסה, פרטים אישיים של המשלם והמבוטח/ים, מועד תחילת הביטוח, סכומי הביטוח, דמי הביטוח וכיוצא בזה. סכום ביטוח: הסכום המרבי לתגמולי ביטוח כמפורט בתנאי הפוליסה בכל נספח שצורף לפוליסה ו/או בדף פרטי הביטוח. חוק הביטוח: חוק חוזה הביטוח תשמ"א חוק הבריאות: חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד קופת חולים: תאגיד כהגדרתו בחוק הבריאות; קופות החולים שהוכרו על ידי שר הבריאות לרבות: שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת וקופת חולים לאומית. שירותי בריאות נוספים (שב"ן): תוכנית למתן שרותי בריאות נוספים על שירותי הבריאות על-פי סל השירותים והתשלומים כהגדרתו בחוק הבריאות, המנוהלת על ידי קופת החולים בה חבר המבוטח, או על ידי ישות משפטית שהוקמה לשם כך. ישראל: מדינת ישראל, כולל השטחים המוחזקים ע"י ישראל. חו"ל: כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל, למעט מדינות אויב. בית חולים מוסכם: בית חולים פרטי (כהגדרתו לעיל), הנמצא בהסכם עם החברה, במועד הגשת התביעה על ידי המבוטח. חדירתית - פולשנית ניתוח: פעולה Procedure) (Invasive החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פעולה כולל פולשניות-חודרניות, המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון פנימיים או לטיפול, וכן הראית אברים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול. מנתח הסכם: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמומחה ושנמצא בהסכם עם החברה במועד הגשת התביעה על ידי המבוטח. מנתח אחר: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמומחה מנתח, שאינו מנתח הסכם. רופא מרדים: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמרדים. אח/אחות: אחות או אח בעלי תעודת הסמכה של משרד הבריאות. נותן שירות שבהסכם: מנתח, בית חולים וכל רופא או גוף אחר עמו קשורה או תתקשר החברה בהסכם, ובלבד שהיה צד להסכם עם החברה במועד התביעה בית חולים: מוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל כבית חולים כללי בלבד, להוציא מוסד שהוא גם סנטריום, בית החלמה, בית הבראה. בית חולים פרטי: בית חולים (כהגדרתו לעיל) המורשה על ידי משרד הבריאות לבצע ניתוחים באופן פרטי. השתתפות עצמית: חלקו של המבוטח בהוצאה בגין מקרה ביטוח. מובהר בזאת כי חבות החברה לתשלום כלשהו על-פי הנספח, תהיה רק לאחר ששולמה ההשתתפות העצמית ע"י המבוטח ורק לגבי הוצאות המבוטח שמעבר להשתתפות זו

4 .2.2 תותבת/שתל: כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח (כגון: עדשה, פרק ירך וכו'), למעט תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה. רופא שיניים: רופא העוסק ברפואת שיניים על-פי רשיון כחוק מטעם הרשויות המוסמכות בישראל. פריודונט: רופא שיניים (כהגדרתו לעיל) בעל תעודת מומחיות של פריודונט מטעם הרשויות המוסמכות בישראל. סייג בשל מצב רפואי קודם: חריג כללי בפוליסה הפוטר את החברה מחבותה, או המפחית את חבות החברה או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג. חובת הגילוי לביטוח בתנאים הקבועים בהצעת הביטוח. ארע למועמד לביטוח מקרה ביטוח בתקופה שבין קבלת דמי הביטוח לראשונה לבין החלטת החברה בדבר קבלתו או אי קבלתו לביטוח, ועל פי הוראות החיתום הרפואי הקיימות בחברה לגבי מועמדים לביטוח בעלי מאפיינים דומים, היתה החברה מודיעה למועמד לביטוח, בתום הליך החיתום, על קבלתו לביטוח (אלמלא קרה מקרה הביטוח), יהיה זכאי המועמד לביטוח לכיסוי במסגרת הפוליסה בגין מקרה הביטוח וזאת, בכפוף לכל יתר הוראות הפוליסה ותנאיה. מבוטח בפוליסה זו שהגיע לגיל 21, ימשיך להיות מבוטח במסגרת פוליסה זו, ללא כל צורך בהצהרת בריאות או בבדיקות רפואיות, יהא מצבו הרפואי אשר יהא. המבוטח הנ"ל יגרע מהפוליסה בתנאי שהוא או אחד מהוריו המבוטחים בפוליסה ביקש בכתב מהחברה לגורעו מהפוליסה תוקף הפוליסה.2.1 פוליסה זו תכנס לתוקפה החל מיום תאריך תחילת הביטוח כמצוין בדף פרטי הביטוח ובתנאי שהתקבל תשלום פרמיה ראשון. תנאי זה לא יחול אם התקבל אמצעי תשלום שניתן לגבות ממנו. אם שולמו לחברה דמי ביטוח, לפני שניתנה הסכמת החברה לעריכת הביטוח, לא ייחשב התשלום כהסכמת החברה לעריכת הביטוח. במקרה זה תשלח החברה בתוך 90 יום מיום קבלת דמי הביטוח לראשונה, החלטה בדבר קבלתו או אי קבלתו של המועמד לביטוח, ותשלח לו, לפי העניין, פוליסת ביטוח לרבות דף פרטי ביטוח, או הודעת דחייה על פיה המבוטח לא מתקבל לביטוח ואין לו כיסוי ביטוחי בתוקף או פנייה להשלמת נתונים או הצעת ביטוח נגדית. לא שלחה החברה תוך 90 יום מיום קבלת דמי הביטוח לראשונה, הודעת דחייה כאמור לעיל או פנייה להשלמת נתונים או הצעת ביטוח נגדית, ייחשב המבוטח כמי שצורף א. ב. ג הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן - ענין מהותי), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה. הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה. ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, רשאית החברה, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב למבוטח. ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול,.2 3

5 בניכוי הוצאות החברה, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה. קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעיף זה, אין החברה חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והחברה פטורה כליל בכל אחת מאלה: דהיינו; מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח. חריג זה יהא מוגבל בזמן על-פי גיל המבוטח בעת תחילת תקופת הביטוח כדלקמן: התשובה ניתנה בכוונת מרמה. מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח בניכוי הוצאות החברה. המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות לעיל בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא היתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה: הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא היתה מלאה וכנה. העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא היתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה. חריגים כלליים החברה לא תהא אחראית ולא תהא חייבת לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח כולו או מקצתו בכל אחד מהמקרים הבאים: מקרה הביטוח אירע לפני תאריך תחילת הביטוח. מקרה הביטוח אירע בתקופת האכשרה. מקרה ביטוח שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב רפואי קודם א. ב. פחות מ- 65 שנים - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח. 65 שנים או יותר - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח. סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב בריאותו הקודם, והחברה, לא סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח. מקרה הביטוח אירע לאחר תום תקופת הביטוח. אי שפיות, התאבדות או ניסיון לכך, פגיעה עצמית, אלכוהוליזם, שימוש בסמים למעט שימוש בסמים רפואיים לפי הוראת רופא. גלישה אווירית, רחיפה, צניחה, סקי, צלילה, טיסה בכלי טייס כלשהו למעט טיסה בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים. תוצאה ישירה או עקיפה של תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS) כולל מוטציות ו/או וריאציות ו/או תסמונת דומה אחרת. מקרה הביטוח נגרם או הינו תוצאה של שירות המבוטח בכוחות הביטחון לסוגיהם, לרבות: בצבא סדיר או בשירות מילואים או בצבא קבע. סיבוכי הריון ו/או לידה, פריון ו/או עקרות

6 מום או מחלה מולדים לרבות מחלות תורשתיות אשר אובחנו אצל המבוטח קודם כניסתו לביטוח, בכפוף לסעיף 4.3 לעיל. מקרה ביטוח נגרם מביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי או פעולה מלחמתית או צבאית. הפרעות נפש ו/או מחלות נפש ו/או טיפולים נפשיים ו/או טיפולים פסיכולוגיים. נפטר מבוטח, תשלם החברה את יתרת תגמולי הביטוח לספק השירות הרפואי לו התחייבה החברה לשלם. בהעדר התחייבות כלפי ספק השירות הרפואי או אם נותרה יתרה לאחר ביצוע תשלום על- פי ההתחייבות האמורה תשלם החברה את היתרה לעיזבונו ו/או ליורשיו של המבוטח על-פי צו קיום צוואה ו/או על-פי צו ירושה. המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על סכום הביטוח תגמולי ביטוח בדיקות שגרה ו/או מעקב ו/או בדיקות שאינן עקב בעיה רפואית פעילה. טיפולים ניסיוניים או טיפולים שאינם מקובלים לפי אמות מידה רפואיות מקובלות. החברה תהא רשאית על-פי שיקול דעתה, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק מהם, ישירות לנותני השרות, או לשלמם למבוטח כנגד קבלות מקוריות או בהעדר קבלות מקוריות, כנגד העתקם בצירוף הסבר למי נשלחו הקבלות המקוריות ואישור של אותו גורם בגין הסכום ששילם למבוטח בגין מסמכים אלו או בצירוף הסבר למי נשלחו המסמכים המקוריים ופירוט הסיבה לכך שאין היכולתו להמציאם. המבוטח זכאי לקבל מהחברה, לפי דרישתו, כתב התחייבות כספית לספק השירות אשר יאפשר לו קבלת שירות רפואי ובלבד שזכאותו על- פי הפוליסה אינה שנויה במחלוקת. תגמולי ביטוח אשר נועדו לממן טיפולים רפואיים המתבצעים מחוץ לגבולות מדינת ישראל ישולמו במטבע המדינה בה יש לבצע את התשלום ובלבד שימסר לחברה היתר להוצאת מטבע חוץ, אם יהיה צורך בכך. הייתה למבוטח בגין מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו לחברה, מעת ששילמה למבוטח תגמולי ביטוח, ובשיעור התגמולים ששילמה ומבלי לפגוע בזכות המבוטח לגבות תחילה מצד שלישי שיפוי מעל לתגמולי ביטוח שקיבל על-פי פוליסה זו. קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לחברה על-פי סעיף זה, עליו להעבירו לחברה. בכל מקרה של פשרה, ויתור או פעולה אחרת של המבוטח, הפוגעת בזכות שעברה לחברה, עליו לפצותה בשל כך. המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש ממנו לשם מימוש זכותה של החברה כאמור. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם. היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות על-פי ביטוח זה במלואן או חלקן במסגרת פוליסה אחרת בחברת ביטוח אחרת, תהא החברה אחראית ביחד ולחוד עם חברת הביטוח האחרת. המבטחים ישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין תגמולי הביטוח..5 תגמולי ביטוח הנקובים במטבע זר 6. והמשולמים בישראל ישולמו בשקלים בהתאם לשער המכירה (העברות והמחאות) של המטבע הזר הנ"ל שיהיה נהוג בבנק הפועלים ביום הכנת התשלום על ידי החברה. תשלום דמי ביטוח 6.1. מועד פירעון דמי הביטוח יהיה על-פי המועד בו נקבע תשלומם על ידי החברה רק זיכוי חשבון החברה בבנק או בחברת האשראי יהווה תשלום דמי הביטוח

7 לדמי ביטוח אשר לא שולמו במועד יתווספו הפרשי הצמדה וריבית על-פי הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א 1961 מיום הווצר הפיגור ועד לפירעון בפועל של דמי הביטוח אצל החברה. שינוי דמי ביטוח ותנאי ביטוח דמי הביטוח על-פי פוליסה זו יקבעו לפי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח, בהתאם לטבלת הפרמיה שבגילוי הנאות המצורף ("טבלת הפרמיות")וכפי שמצוין 9 ובכפוף לסעיף בדף פרטי הביטוח להלן. דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח על פי טבלת השתנות הפרמיה המצורפת לפוליסה ובהתאם לגילו של המבוטח בראשון לחודש יום ההולדת (לדוגמא: מבוטח שהצטרף לפוליסה ויגיע לגיל 40 ביום , דמי הביטוח ישתנו ככל שנדרש על פי טבלת הפרמיות, ביום לפי דמי הביטוח של גיל 40) ובכפוף לסעיף 9 להלן. מהראשון יהיו קבועים דמי הביטוח 65, לחודש בו הגיע המבוטח לגיל ובכפוף הפרמיות הכל בהתאם לטבלת לסעיף 9 להלן. החברה תהיה זכאית לשנות את דמי הביטוח ואת התנאים של פוליסה זו לכל המבוטחים בפוליסה זו. שינוי זה יהא תקף בתנאי שהמפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון אישר את השינוי והוא יכנס לתוקף 60 יום לאחר שהודיעה החברה בכתב למבוטח על כך. שינוי דמי הביטוח כאמור בסעיפים לעיל יהיה לכלל המבוטחים בתוכנית ולא יתחשב בשינוי שחל במצב בריאותו של המבוטח (אם חל שינוי כנ"ל) במשך התקופה שקדמה לשינוי כאמור. תביעות החברה תשלם למבוטח את תגמולי הביטוח לפי פוליסה זו או תעבירם ישירות לנותני השירות שבהסכם אם נתקיימו כל אלה: המבוטח הודיע מראש לחברה על מקרה הביטוח וקיבל אישור החברה לחבותה על-פי פוליסה זו. קבלת אישור החברה לקיום מקרה ביטוח ולחבותה, הוא תנאי מהותי לאחריות החברה. קרה מקרה ביטוח ועקב מצב חירום רפואי נמנע מהמבוטח להודיע מראש לחברה, תשלם החברה תגמולי ביטוח לאחר בירור ואישור חבותה ותהיה רשאית להפחית את סכום תגמולי הביטוח עד לגובה הסכום שהיתה החברה משלמת לו היתה נמסרת לה הודעה מראש. המבוטח חתם על כתב וויתור סודיות רפואית ומסר לחברה את כל הפרטים והמסמכים המקוריים הרפואיים הסבירים לברור לחברה הדרושים והאחרים תביעתו. המבוטח המציא לחברה קבלות מקוריות המאשרות ביצוע תשלום בפועל על ידו או בהעדר קבלות מקוריות, כנגד העתקם בצירוף הסבר למי נשלחו הקבלות המקוריות ואישור של אותו גורם בגין הסכום ששילם למבוטח בגין מסמכים אלו או בצירוף הסבר למי נשלחו המסמכים המקוריים ופירוט הסיבה לכך שאין היכולתו להמציאם. החברה תהא זכאית לנהל על חשבונה כל חקירה באופן סביר ולבדוק את המבוטח על ידי רופא אחד או יותר מטעמה כפי שתמצא לנכון. החברה אינה אחראית לטיב השירותים הרפואיים ו/או האחרים הניתנים למבוטח במסגרת ביטוח זה. החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למבוטח ו/או לכל אדם זולתו באופן ישיר או עקיף עקב בחירתו של המבוטח ו/או הפנייתו על ידי החברה לנותני שירותים רפואיים ו/או אחרים ו/או עקב מעשה או מחדל של הנ"ל..7 6

8 הצמדה ביטול הפוליסה.10.1 סכומי הביטוח הקובעים, דמי הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית, אם קיימת, שיש לשלם על-פי תנאי הפוליסה על ידי החברה ו/או על ידי המשלם ו/או המבוטח הכל לפי העניין, הינם צמודים למדד הידוע בראשון לחודש שבו בוצע התשלום בפועל. חישוב ההצמדה יהא היחס שבין המדד הידוע בראשון לחודש שבו בוצע התשלום בפועל על ידי החברה לגבי סכום הביטוח בקרות מקרה ביטוח, או על ידי המשלם ו/או המבוטח לגבי תשלום דמי הביטוח, לבין המדד ביום תחילת הביטוח המופיע בדף פרטי הביטוח. ביטול על ידי החברה - פוליסה זו אינה ניתנת לביטול על ידי החברה אלא במקרים הבאים: את הביטוח בתנאי שהודיע/ו על כך בכתב לחברה לא יאוחר מ - 90 יום מיום ההודעה על ביטול הפוליסה. מסים והטלים המשלם, המבוטח או המוטב, לפי העניין, חייב לשלם לחברה את דמי הביטוח ואת המסים הממשלתיים האחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על דמי הביטוח, על סכומי הביטוח ועל כל התשלומים האחרים שהחברה מחוייבת לשלמם על-פי הפוליסה, בין אם המיסים הללו קיימים ביום עריכת הפוליסה ובין אם הם יוטלו במועד שלאחר מכן. התיישנות תקופת התיישנות של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח על-פי פוליסה זו, היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. חוק הביטוח וחוק הבריאות המבוטח ו/או המשלם אינו/ם משלם/ים או לא שילמו דמי ביטוח כסדרם. במקרה כנ"ל יבוטל הביטוח על-פי הוראת חוק חוזה הביטוח במקרים המצויינים בסעיף 3 לעיל לגבי חובת הגילוי. ביטול על ידי המשלם ו/או המבוטח: הוראות חוק חוזה הביטוח תשמ"א יחולו על פוליסה זו. אם יחולו שינויים בחוק הבריאות או בסל שירותי הבריאות על-פי חוק הבריאות, תהא החברה רשאית לערוך את השינויים המתבקשים מכך בפוליסה וזאת בכפוף לקבלת אישור המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון המשלם ו/או המבוטח רשאים לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לחברה בכל עת. הודעות על המבוטח ו/או המשלם להודיע לחברה על כל שינוי כתובת במכתב רשום. הודעה שתישלח על ידי החברה לכתובת האחרונה הידועה לה של המבוטח תחשב כהודעה שנמסרה לו כהלכה. שינויים החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את רשימת נותני השירות שבהסכם ביטול הפוליסה על ידי המשלם ו/או המבוטח משמעו ביטול לגבי כל המבוטחים הרשומים בדף פרטי הביטוח. כאמור הפוליסה בוטלה יהיה/ו בסעיף המבוטח/ים הרשום/מים בדף פרטי הביטוח רשאי/ים להמשיך 7

9 .1.2 תמורת תשלום דמי ביטוח כאמור בדף פרטי הביטוח, תפצה החברה את המבוטח, בכפוף לתנאים הכלליים לפוליסה, להוראות ולחריגים המפורטים בנספח זה. מקרה הביטוח מקרה הביטוח הוא מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח בארץ או בחו"ל. תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח החברה תפצה את המבוטח לאחר ביצוע הניתוח בפועל בסכום חד פעמי ועל פי סוג הניתוח כמפורט בסעיף 3 להלן כנגד דו"ח ניתוח שיציג לה המבוטח, בגין ביצוע ניתוח. לגבי ביצוע ניתוח אחר שאינו מפורט ברשימה בסעיף 3 להלן, ניתן למצוא את הקבוצה אליה משתייך במוקד החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה. למרות האמור בסעיף 2.1 לעיל, במקרים בהם יוכיח המבוטח כי תגמולי הביטוח נדרשים מראש ובמישרין לצורך ביצוע הניתוח, יהיה המבוטח זכאי לקבלת תגמולי הביטוח מראש. המבוטח יציג לחברה דו"ח על ביצוע ניתוח לאחר שבוצע, ויחתום על כתב התחייבות על פיו במקרה בו לא בוצע הניתוח בפועל, יוחזרו לחברה תגמולי הביטוח שניתנו מראש בגין נספח זה. קבוצות הניתוחים הגדרות: "עלות הניתוח": סך העלות המשולמת על ידי החברה לספקים הקשורים עמה בהסכם בקשר עם ביצוע הניתוח עבור שכר מנתח, חדר ניתוח ובית חולים. ניתוח זעיר: בגין ביצוע ניתוח זעיר כמפורט ברשימה שלהלן או ביצוע ניתוח אחר שעלותו לחברה אינה עולה על 1,500 ש"ח, המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח. ביטוח מטריה ניתוחית פיצוי מיוחד לכל הניתוחים נספח מס הסרת נגעי עור קולונוסקופיה לבעיה רפואית פעילה (כירורגיה פלסטית) (גסטרואנטרולוגיה) ניתוח קטן: בגין ביצוע ניתוח קטן כמפורט ברשימה שלהלן או ביצוע ניתוח אחר שעלותו לחברה הנה בין 1,501-5,000 ש"ח, המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח. ביופסיות שאינן הסרת נגעי עור פעולות אנדוסקופיות כריתת קונכיות באף כפתורים באזניים כריתת פוליפים כריתת שקדים ניתוחי טחורים פיסורה פתיחת דרכי דמעות הפסקת הריון (כל הסוגים) (כל הסוגים) (א.א.ג.) (.א.א.ג) (.א.א.ג) (.א.א.ג) (עיניים) (גניקולוגיה) ניתוח בינוני: בגין ביצוע ניתוח בינוני כמפורט ברשימה שלהלן או ביצוע ניתוח אחר שעלותו לחברה הנה בין 5,001-15,000 ש"ח, המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח. צנתור אבחנתי ארטרוסקופיה של כתף, ברך שאיבת דיסק חימום דיסק ניתוחים אנדוסקופיים בסינוסים אשך טמיר ריסוק אבנים במערכת השתן כריתת ערמונית פתוחה/ סגורה תיקון בקע (הרניה) כריתת תוספתן כריתת כיס מרה ניתוחי ורידים מח - ביופסיה סטראוטקטית ניתוחי bare hole ניתוחי שנט קטרקט השתלת קרנית תיקון פזילה ניתוח קיסרי כריתת שרירן ברחם (קרדיולוגיה) (אורטופדיה) (אורטופדיה) (אורטופדיה) (.א.א.ג) (אורולוגיה) (אורולוגיה) (אורולוגיה) (נוירו כירורגיה ( (נוירו כירורגיה ( (נוירו כירורגיה ( (עיניים) (עיניים) (עיניים) (גניקולוגיה) (גניקולוגיה) 8

10 גדול בגין ביצוע ניתוח ניתוח גדול: 3.5. כמפורט ברשימה שלהלן או ביצוע ניתוח 15,001 אחר שעלותו לחברה הנה בין ש"ח, המבוטח יהיה זכאי 35,000 - לפיצוי בסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח. (קרדיולוגיה) צנתור טיפולי (אורטופדיה) החלפת פרק ירך / ברך (אורטופדיה) כריתת דיסק - דיסקטומי (אורטופדיה) הרחבת תעלת ע"ש - למינקטומי (אורטופדיה) קיבוע חוליות בגב (אורולוגיה) כריתת ערמונית רדיקלית (אורולוגיה) כריתת כלייה קיצור קיבה כריתת שד (גניקולוגיה) כריתת רחם ניתוח גדול מאוד: בגין ביצוע ניתוח גדול 3.6. מאוד כמפורט ברשימה שלהלן או ביצוע עולה על לחברה ניתוח אחר שעלותו 35,000 ש"ח, המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח. (קרדיולוגיה) ניתוח אבי העורקים (קרדיולוגיה) ניתוח מעקפי לב (קרדיולוגיה) ניתוח מסתמי לב כריתת מעי (כירורגית חזה) כריתת ריאה (נוירו כירורגיה ( ניתוחי מח עם פתיחת גולגולת שילוב בין שני ניתוחים ומעלה באותו מעמד: ביצע המבוטח שני ניתוחים ומעלה באותו מעמד, במהלך שהייה אחת כלומר הניתוחים בוצעו ייחשב או בחדר טיפולים, רציפה בחדר ניתוח הדבר כמקרה ביטוח אחד והמבוטח יהיה זכאי לפיצוי בסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח לפי הניתוחים שבוצעו ובהתאם הסכום הגבוה מבין לקבוצות הניתוחים כמפורט בסעיף 3 לעיל. אובדן מוחלט של כושר העבודה שנגרם כתוצאה ישירה (ובלעדית) מביצוע ניתוח המכוסה במסגרת נספח זה ובתנאי שהמבוטח מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65 ושהיה כשיר לעבוד עבודה מלאה, עובר ליום ביצוע הניתוח ו/או 6 חודשים בטרם בוצע הניתוח. המבוטח יחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה לצורך סעיף זה וזכאי לקבלת הפיצוי החודשי אם נשלל ממנו בשיעור של לפחות 75% הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסק לפני קרות מקרה הביטוח ובתנאי שאינו עובד בעבודה כלשהי ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר או תגמול או הכנסה בגין עבודתו, וזאת לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום ביצוע הניתוח (להלן: תקופת המתנה). אם לא היתה למבוטח תעסוקה במועד קרות מקרה הביטוח יחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם יהיה מרותק לביתו עקב קרות מקרה הביטוח. הפיצוי החודשי ישולם החל מתום תקופת ההמתנה, לתקופה מרבית של 24 חודשים ובכל מקרה יפסק התשלום עם הגיע המבוטח לגיל 65. אם חזר המבוטח לעבוד באופן חלקי בעיסוק ו/ או במקצוע בהם עסק לפני קרות מקרה הביטוח או בכל עבודה אחרת, ופחתה הכנסתו מהכנסתו החודשית המוצהרת, תשלם לו החברה פיצוי חודשי יחסי המתאים לפגיעה היחסית בהשתכרותו ולא יותר מגובה הפיצוי הנקוב בדף פרטי הביטוח תשלום במקרה מוות במהלך ניתוח: נפטר המבוטח במהלך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח המכוסה במסגרת נספח זה (יום הניתוח ועוד 6 ימים) תשלם החברה ליורשיו על-פי צו ירושה ו/או צו קיום צוואה בנוסף לתגמולי הביטוח סכום נוסף כנקוב בדף פרטי הביטוח. בתנאי שהמבוטח מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65 תשלום במקרה של אובדן מוחלט ועיסוקי של כושר העבודה כתוצאה מביצוע ניתוח: אם חוזר למבוטח כושר עבודתו, חייב המבוטח להודיע על כך לחברה מיד והחברה תפסיק את תשלום הפיצוי החודשי. במקרה של אובדן כושר עבודה בגין אותו מקרה ביטוח המבוטח לא יהיה זכאי לתקופת תשלום נוספת מעבר לתקופה המרבית כאמור בסעיף 6.4 לעיל..5.6 החברה תשלם למבוטח פיצוי חודשי כנקוב בדף פרטי הביטוח במקרה של.6.1 9

11 חריגים מיוחדים סעיף החריגים הכלליים בפוליסה שאליה צורף נספח זה חל אף על נספח זה. בנוסף לאמור לעיל, החברה לא תהא חייבת בתשלום תגמולי ביטוח על-פי נספח זה במקרים הבאים:.7.1 ניתוח הבא לתקן פגם ו/או מום מולד, בכפוף לסעיף 4.3 חריגים כלליים, בתנאים הכלליים לביטוח. ניתוחים הקשורים בשיניים. ניתוחים הקשורים להריון ו/או לידה למעט גרידה בשל צורך רפואי וניתוח קיסרי. ביטול הנספח תוקף נספח זה יפוג בקרות אחד המקרים דלהלן, הקודם מבניהם:.8.1 כאשר הביטוח היסודי יבוטל..8.7 ניתוח הקשור באופן ישיר או עקיף 8.2. במטרת יופי ו/או אסטטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראיה וקיצור מעיים, למעט ניתוח שיקום שד לאחר כריתת שד. ניתוח הקשור בפוריות ו/או עקרות. ניתוח בגלל פציעה שארעה תוך פעילות ספורט מקצועני אשר שכר בצידה ו/או במסגרת אגודת ספורט. השתלת איברים בישראל או בחו"ל, ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל למעט השתלת קרנית כאמור בסעיף 3.4 לעיל. בדיקה/בדיקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימוטרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, זריקה, הזלפות, בדיקה/ות ופעולות הדמיה כגון: CT ו - MRI כאשר אלה אינן חלק ממהלך הניתוח. עם הפסקת תשלום דמי הביטוח, בכפוף לתנאי חוק חוזה הביטוח. שינויים, ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה נספח זה כפוף לכל תנאי הפוליסה שאליה צורף. כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהאמור בביטוח היסודי של הפוליסה יחייב לעניין נספח זה רק אם נכלל במפורש בנספח. במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בנספחים אחרים של הפוליסה ו/או האמור בתנאים הכלליים של הפוליסה יחולו הוראות נספח זה. תקופת אכשרה תקופת האכשרה היא בת 90 יום. במקרה של גרידה או ניתוח קיסרי תהא תקופת אכשרה של 365 יום

12 נספח פיצוי מיוחד לכל הניתוחים (עפ"י תקנות גילוי נאות) נושא כללי שינוי התנאים פרמיה תנאי ביטול חריגים סעיף שם התוכנית הכיסויים בנספח משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תקופת המתנה השתתפות עצמית שינוי תנאי הנספח במהלך תקופת הביטוח גובה ומבנה הפרמיה שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח תנאי ביטול הנספח ע"י המבוטח תנאי ביטול הנספח ע"י החברה החרגה בגין מצב רפואי קיים סייגים לחבות החברה תנאים נספח פיצוי מיוחד לכל הניתוחים. פיצוי מיוחד לכל הניתוחים. לכל חיי המבוטח. 90 יום בכל הכיסויים, למעט במקרה של גרידה או ניתוח קיסרי תהא תקופת אכשרה בת 365 יום. בסעיף 4 (אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח) תהא תקופת המתנה 90 יום. אין. השינויים מחייבים אישור של המפקח על הביטוח, וייכנסו לתוקפם 60 יום לאחר קבלת האישור. 1. דמי הביטוח על-פי פוליסה זו יקבעו לפי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח. 2. דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח על פי טבלת השתנות הפרמיה המצורפת לפוליסה ובהתאם לגילו של המבוטח בראשון לחודש יום ההולדת (לדוגמא: מבוטח שהצטרף לפוליסה ויגיע לגיל 40 ביום , דמי הביטוח ישתנו ככל שנדרש על פי טבלת הפרמיות, ביום לפי דמי הביטוח של גיל 40). 3. דמי הביטוח יהיו קבועים מהראשון לחודש בו הגיע המבוטח לגיל 65, הכל בהתאם לטבלת הפרמיות המצורפת לפוליסה זו ועל פי המפורט בתנאי הפוליסה. השינויים מחייבים אישור של המפקח על הביטוח, וייכנסו לתוקפם 60 יום לאחר קבלת האישור. בהודעה בכתב לחברה בכל עת (ביטול כל המבוטחים הרשומים בדף פרטי הביטוח). 1. אם המבוטח ו/או בעל הפוליסה אינו/ם משלם/ים או לא שילמו את הפרמיה כסדרה (על פי חוק הביטוח). 2. אם העלים המבוטח מהחברה עובדה מהותית, שידיעתה היתה גורמת לחברה שלא לקבלו לביטוח (על פי חוק חוזה הביטוח 1981). תנאים כלליים לביטוח סעיף 4.3 לחריגים הכלליים. תנאים כלליים לביטוח (985)- סעיף 4 פיצוי מיוחד לניתוחים (897) - סעיף 7 ביטוח מטריה ניתוחית פרמיה חודשית בש"ח נכון למדד (שהתפרסם ב 15/12/2007) פרמיה גיל 7.93 ילד * ילד שני ואילך חינם בתנאי שההורים מבוטחים באותו מוצר (ילד - עד גיל 21) 11

13 ביטוח מטריה ניתוחית - פיצוי מיוחד לכל הניתוחים פרטים אודות הכיסוי הביטוחי על-פי תקנות "גילוי נאות" למבוטח (נספח 902) א' פירוט הכיסויים בתוכנית ניתוחים ניתוחים מכוסים כיסוי לניתוחים בארץ ו/או בחו"ל ב' תיאור הכיסוי כל הניתוחים פיצוי כמפורט להלן על-פי סוג הניתוח, אשר גובהו אינו תלוי בהוצאות שהוציא המבוטח בפועל: פיצוי לניתוח זעיר פיצוי לניתוח קטן - 1,000 פיצוי לניתוח בינוני - 3,500 פיצוי לניתוח גדול - 7,000 פיצוי לניתוח גדול מאד - 10,000 ג' שיפוי/ פיצוי פיצוי פיצוי ד' צורך באישור החברה מראש כן כן ה' ממשק עם סל הבסיס ו/או השב"ן ביטוח מוסף ו' קיזוז תגמולים עם ביטוח אחר לא לא כיסוי למנתח שאינו בהסכם עם החברה תשלום מקרה מוות כתוצאה מניתוח תשלום במקרה אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מניתוח * נכון למדד ניתן למצוא את הקבוצה אליה משתייכים ניתוחים שאינם ברשימה המפורטת בפוליסה: במוקד החברה ( ) ו/או באתר האינטרנט של החברה ( קיים - משולם פיצוי זהה קיים פיצוי פיצוי כן לא קיים - הגדרה עיסוקית פיצוי מתייחס לעמודה ה' ביטוח תחליפי - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים). בביטוח ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים (מהשקל הראשון). ביטוח משלים - ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן. ביטוח מוסף - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון. ההגדרות תקפות ליום פרסומם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח 12

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק - 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. יש מלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

יולי 2016

יולי 2016 יולי 2016 מסמך זכויות וחובות תקנון לשירותי בריאות נוספים )להלן "התקנון"( 1. מבוא: 1.1 תקנון זה מעיד כי תמורת תשלום דמי השתתפות כפופים לתנאים להוראות ולחריגים המפורטים להלן, יהיה זכאי העמית לשירותים בהתאם

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות: א

הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות: א הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות: polisotbs@harel-ins.co.il או בפקס: 03-7348178. *מענה ממוחשב 24 שעות ביממה לצורך

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד