מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיו"

תמליל

1 מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיום 20/09/2015 בעניין הפחתת פליטות גזי חממה ולשם עמידה ביעדים הקבועים בהחלטת ממשלה זו, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 1403 מתאריך 10/04/2016 בדבר תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית תוך מתן תיעדוף לרשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים, עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגית חדשניות ישראליות, אשר יופעל באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן: "המסלול'' ו-"המשרד" בהתאמה( והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "רשות החדשנות"(. המסלול ינוהל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומשרד האוצר. הסיוע יינתן מטרה על בסיס הקצאה תחרותית. ההוראה מיועדת לפרט את הכללים והקריטריונים למתן המענק לפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה. הגדרות בהוראת מנכ"ל זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר אחרת במפורש בגוף ההוראה: "אתר" המיקום הגיאוגרפי בו מתבצע הפרויקט להפחתת פליטות אנרגטית. יובהר כי, פרויקט יכול להתבצע ביותר מאתר אחד. "בודק מקצועי" חממה גזי והתייעלות אדם או גוף שהמשרד התקשר עמו לשם בדיקת הבקשה, יישום הפרויקט שאושר והדיווחים עליו. "גורם מאמת" אדם או גוף שהמשרד התקשר עמו לשם בדיקה ואימות של דיווחים על היקף פליטות גזי החממה שהופחתו במסגרת הפרויקט ואשר דווחו על ידי מקבל הסיוע בנספח 10 להלן. "גזי חממה" ששת גזי החממה שהוגדרו על ידי פרוטוקול קיוטו שמדינת ישראל אישררה בשנת. SF6,HFC, PFC,CH4, N2O, CO עמוד 1 מתוך 15

2 .1.5 "דיווח מאומת" "הוועדה" ניטור הפחתת פליטות גזי חממה תתבצע, במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים בתוך תקופה של 24 חודשים מתום תקופת הפרוייקט, בהתאם למתודולגיית החישוב המאושרת על גבי נספח 10, אשר נבדק ואומת ע"י גורם מאמת )נספח 9(. הדיווח המאומת יימסר למנהל התכנית במרכז ההשקעות, לכל המאוחר, עד 26 חודשים מתום תקופת הפרויקט. כהגדרתה בסעיף 6 להוראה. "הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית" התייעלות אנרגטית ביחידות של קוט"ש והמרתן לפליטות גזי חממה ביחידות שוות ערך לפחמן דו חמצני או צמצום בפליטה ישירה של גזי חממה, ביחס לקו הבסיס,)Baseline( כפי שהוגדר במתודולוגיית החישוב המאושרת בהתאם לסעיף 3.17 להלן. "השקעות מזכות" השקעות לביצוע פרויקט הכוללות הוצאות ישירות על סקר אנרגיה, ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט, הוצאות לרכישת ציוד ומכונות, הוצאות התקנה, הוצאות הדרכה והתקנה של ציוד ומכונות, הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד ומכונות, הוצאות הובלה ושינוע לרבות מנופים והוצאות מדידה וניטור; טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט לרבות טכנולוגיות הנדרשות לצורך החלפה או שדרוג של טכנולוגיות קיימות. "התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה" התקנה מסחרית ראשונה של מוצר, המבוסס על טכנולוגיה אשר פותחה ע"י חברה שהתאגדה ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר הבעלות על הקניין הרוחני בה ועל כל הזכויות הנובעות ממנו י נמצאם בבעלותה המלאה והבלעדית, כאשר המוצר והטכנולוגיה כאמור צפויים לצמצם את היקפן הכולל של פליטות גזי חממה ביחס לקו הבסיס )Baseline( כפי שמוגדר על ידי מתודולוגיות החישוב המאושרות בהתאם לסעיף 3.17 להלן. "ועדת המחקר" ועדת המחקר המפעילה את מסלול הטבה מס' 1 של רשות החדשנות- קרן המו''פ אשר תדון בבקשות לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית. חדשה. "כתב אישור" 1.1 מכתב של הוועדה המאשר למבקש הסיוע את זכאותו לקבלת סיוע בגין ביצוע פרויקט, כמפורט בהוראה. כתב האישור יכלול את: היקף ההשקעות המזכות ומרכיביהן, סכום הסיוע, משך הזמן שבו מבקש הסיוע נדרש להשלים את ההשקעה, ההתחייבות לדיווח על היקף ההפחתה בפועל כתוצאה מהפרויקט ותנאים אחרים ככל שייקבעו על ידי הוועדה כתב האישור ייחתם ע"י מורשי החתימה של המשרד. עמוד 1 מתוך 15

3 ס'' "יזם" כל אחד מאלה: תאגיד אשר התאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל, עוסק מורשה, שותפות רשומה, עמותה, תאגיד עירוני או רשות מקומית. "יזם אסקו" חברה המספקת שירותי אנרגיה ורשומה במאגר המידע: "חברות התייעלות אנרגטית וחברות אסקו" באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. מבקש הסיוע יזם, יזם אסקו. "מגזרי פעילות זכאים" מגזרי הפעילות במשק )לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "הלמ "(( הזכאים לקבל סיוע במסגרת הוראה זו והמפורטים בנספח 1 להוראה. ''מנהל התכנית'' מי שהוסמך לכך על ידי מנהל מרכז ההשקעות במשרד. "מתודולוגיית חישוב מאושרת" שיטה לכימות ולחישוב של הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה כתוצאה מהפרויקט ביחס למצב פליטות גזי חממה שלפני יישום הפרויקט בהוראה זו )להלן: "קו הבסיס" או )"baseline" שאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומוטמעת בטופס הבקשה לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה )נספח 2(. "סיוע" המענק אותו יקבל מבקש הסיוע בגין הפרויקט אחרי שעמד בתנאים הנדרשים על פי הוראה זו. "עסק קטן ובינוני" תאגיד אשר התאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל או עוסק מורשה ומחזור המכירות השנתי שלו לא עולה על 200 מיליון, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה. "פרויקט" השקעה מזכה אשר מביאה להפחתה של פליטות גזי חממה באמצעות התייעלות אנרגטית או באמצעות הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה אשר ניתנות למדידה. ''תקופת הפרוייקט'' תקופה של 24 חודשים מיום הוצאת כתב האישור עמוד 1 מתוך 15

4 עקרונות המסלול התוכנית מיועדת למבקש סיוע שמעוניין לבצע פרוייקט/ פרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית )דרך צמצום צריכת החשמל( באופן ישיר או עקיף וניתן לחישוב וניטור באחד ממגזרי הפעילות הזכאים. מבקש סיוע שהוא יזם רשאי להגיש יותר מבקשת סיוע אחת )כולל בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה( בשנה קלנדרית, אולם כל בקשה תתייחס לפרויקט אחד בלבד. מבקש סיוע שהוא יזם אסקו יהיה רשאי להגיש גם הוא יותר מבקשת סיוע אחת, כאמור לעיל, אולם במקרה שלו ניתן להגיש בכל בקשה עד ארבעה פרויקטים. גובה הסיוע עבור בקשת סיוע הינו בשיעור של עד 20% מסך ההשקעה המזכה ולא יותר מ- 3,000,000 עבור סך בקשות הסיוע שיוגשו על ידי מבקש הסיוע בשנה קלנדרית. במידה ובקשת הסיוע עבור הפרויקט מבוסס על התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה, רשאי מגיש הבקשה להגיש בקשה לסיוע נוסף לזה הנזכר בסעיף 4.3 לעיל בשיעור של 20% נוספים מסך ההשקעה המזכה בפרויקט )להלן: ''הסיוע הנוסף''(. גובה הסיוע הנוסף עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי מבקש הסיוע לא יעלה על 3,000,000 ש''ח בשנה קלנדרית. גובה הסיוע כולל הסיוע הנוסף שזכאי לקבל מבקש סיוע, בשנה קלנדרית, לא יעלה על. 6,000,000 אותה על המבוססת אחת מבקשת סיוע ליותר סיוע לאשר רשאית המחקר ועדת טכנולוגיה ישראלית חדשה המותקנת לראשונה, בתנאים הבאים: מדובר ב-עד שלוש בקשות שהוגשו באותו מקצה; סך הסיוע בגין אותה טכנולוגיה לכלל הבקשות שיאושרו לא יעלה על 3 מיליון מבקש הסיוע יכול להגיש את בקשתו באופן הבא, לפי בחירתו: להגיש בקשה לפרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית בלבד להגיש בקשה לפרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, ולהתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה. פריסת תשלום הסיוע תתבצע כדלקמן: תשלום של 65% מהסיוע יינתן לאחר שמנהל התכנית קיבל אישור מבודק מקצועי אשר ביקר באתר הפרויקט ואישר כי ההשקעה המזכה בוצעה במלואה בהתאם לתכנית שאושרה וכנגד הצגת קבלות על ההוצאות הישירות שהוציא מקבל הסיוע בגין הפרויקט תשלום של 35% מהסיוע יינתן לאחר שמקבל הסיוע המציא למנהל התכנית במרכז ההשקעות דו"ח שנתי מאומת עמוד 4 מתוך 15

5 מועד התשלום על ידי המשרד הינו בתוך 60 ימים מהמועד בו התקבלה הבקשה לתשלום ולאחר אישור המסמכים כאמור לעיל. על אף האמור בסעיף זה, בנסיבות חריגות שתקבענה על ידי הוועדה, יהיה רשאי המשרד לדחות לזמן סביר חלקים מתשלום הסיוע ומקבל הסיוע לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה, ריבית או כל פיצוי בגין העיכוב האמור ניתן להכיר אך ורק בהשקעות מזכות שהתבצעו לאחר מועד פרסום המקצה שבגינו הוגשה הבקשה הגשת בקשת סיוע שנדחתה מפאת חוסר תקציב מבקש סיוע אשר הגיש בקשת סיוע במקצה ולא קיבל סיוע מפאת חוסר תקציב במקצה אליו ניגש, ופורסם מקצה חדש במסלול זה, רשאי הוא להגיש את בקשתו מחדש במסגרת המקצה החדש, בהתאם לנוסח הוראת המנכ"ל )על נספחיה( אשר תהיה בתוקף במועד הגשת הבקשה המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת סיוע לכל מקצה יפורסם בהודעה באתר האינטרנט של המשרד ובעיתונות. 5. תנאי סף תנאי הסף המצטברים לדיון בבקשה לקבלת סיוע עלפי הוראת מנכ"ל זו הם: הפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע ע"י מבקש הסיוע מבוצע באחד ממגזרי הפעילות המוגדרים בנספח 1. הפרויקט אינו פרויקט להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אשר זכאי לקבל תעריף חשמל מועדף או אשר משתתף בהסדרת "מונה נטו" או פרויקט אשר מטרתו העיקרית הינה מעבר משימוש במזוט, סולר או גפ"מ לשימוש בגז טבעי. מבקש הסיוע אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית. היקף מחזור המכירות של מבקש הסיוע בשנה הקלנדארית שקדמה למועד האחרון להגשת הבקשות לא עלה על 400 מיליון. במקרה של מבקש סיוע שהוא רשות מקומית - אין הגבלה על היקף מחזור המכירות. הפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע צפוי להפחית פליטות גזי חממה ולהביא להתייעלות אנרגטית כאשר חישוב ההפחתה הוא בהתאם למתודולוגיית החישוב המאושרת המופיעה בטופס הבקשה לסיוע. יודגש כי, תקופת החישוב של הפחתת הפליטות וההתייעלות האנרגטית שיש להזין בטופס הבקשה היא עד שנת במקרה של בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה, ההתקנה כאמור עונה על ההגדרה שבסעיף 3.9 ובהתאם לבדיקה של רשות החדשנות ומתן אישור של ועדת המחקר. מידת ההפחתה המשוערת של גזי החממה הנפלטים אינה עולה על יחס של 100 לטון גזי חממה מופחת. בפרויקטים שכוללים בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה, מידת ההפחתה המשוערת של גזי החממה הנפלטים אינו עולה על יחס של 200 לטון גזי חממה מופחת. סך ההשקעה של מבקש הסיוע בפרויקט: בבקשה לסיוע המוגשת על ידי יזם - סך ההשקעה בפרויקט תהיה לפחות סכום שהוא. 800,000 עמוד 5 מתוך 15

6 בבקשה המוגשת על ידי יזם אסקו: סך ההשקעה בפרויקט אחד יהיה לפחות סכום שהוא. 2,000, בבקשת סיוע ליותר מפרויקט אחד אך לא יותר מארבעה, סך ההשקעה בפרויקט לא יפחת מ- 400,000 וסך ההשקעה הכללי לא יפחת מ-. 2,000, צורף הסכם התקשרות חתום בין יזם אסקו לבין הגורם שעבורו מתבצע פרויקט והאתר או האתרים בהם מתבצע הפרויקט. מבקש הסיוע ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" )להלן: "הוראת אחריות חברתית"( וצרף לבקשתו הצהרה הנדרשת בהתאם להוראה זו. מבקש הסיוע אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק. למבקש הסיוע אין חובות בלתי מוסדרים למשרד. 3. הוועדה 3.1. בחירת מקבלי הסיוע בהוראה זו תיעשה בידי ועדה שחבריה יהיו: מנהל מרכז ההשקעות יו"ר; נציגי המשרד להגנת הסביבה אשר מונו על ידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה 2 חברים; מנהל התכנית מטעם מרכז ההשקעות חבר אשר ישמש כמ"מ מנהל מרכז השקעות; חשב המשרד או נציגו חבר; נציגי משרד האנרגיה והמים 2 חברים; נציג אגף תקציבים במשרד האוצר חבר; מוזמן: היועץ המשפטי או נציגו סדרי עבודת הוועדה מניין חוקי לקבלת החלטה ע"י הוועדה הינו לפחות 5 מחברי הוועדה ביניהם יו"ר או מ"מ. היועץ המשפטי יהיה נוכח בכל ישיבות הוועדה. עמדת היועץ המשפטי מטעם המשרד או נציגו תכריע בעניינים משפטיים. עמדת החשב, או נציגו, תכריע בנושאים שעניינם ביצוע התקציב. הוועדה תערוך פרוטוקול לישיבותיה. הפרוטוקול יופץ לכל חברי הועדה. במידה ולא יהיו לחברי הועדה הערות לפרוטוקול, ייחתם פרוטוקול הישיבה על ידי יושב ראש הוועדה או מ"מ שנכח בדיון בתוך 3 ימי עבודה סמכויות הוועדה לוועדה סמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הוראת מנכ"ל זו, ובכלל זה: עמוד 3 מתוך 15

7 לבחון את הבקשות השונות; לבקש מהמבקשים הבהרות להצעותיהם, ככל שנדרש; לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של המבקשים לרבות דרישת ידיעות, מסמכים וראיות אחרות בקשר לביצוע הפרויקט; לקבל בקשה במלואה או בחלקה או לדחותה; להחליט על מתן הסיוע, בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו בהוראה, בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה. לבחור ביותר ממבקש אחד או להחליט שלא לבחור במבקש כלשהו לפי שיקול דעתה בשל נימוקים מקצועיים שירשמו. כמו כן רשאית הוועדה לאשר פרויקט המזכה במענק במלואו או בחלקו. לפסול בקשות חלקיות, חסרות מותנות, מסויגות או מוטעות; לקבוע תנאים, יעדים ואבני דרך בכתב האישור הניתן למקבל הסיוע; לקבוע החלטה בדבר ביטול הסיוע וחילוט הערבות כמפורט בסעיף 12 להלן. 60. להאריך את תקופת הפרויקט עד 36 חודשים מתום תקופת הפרוייקט בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב חודשיים לפני תום תקופת הפרוייקט להפחית מהתשלום עד סך של 35% מהסיוע, בהתאם לסעיף לעיל, אם הפחתת הפליטות בפועל, על פי דו''ח האימות, נמצאה נמוכה בשיעור העולה על 20% מהיקף ההפחתות הצפוי שהיזם התחייב לו ואשר אושר במהלך הבדיקה של טופס הבקשה לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה )נספח 2(. כמו כן, שיעור הפחתת התשלום לא יעלה על שיעור ההפרש בין הפחתת הפליטות בפועל לבין הפחתת הפליטות שאושרה עפ"י כתב האישור. לקבוע את סדרי עבודת הוועדה; לקבוע נהלים להפעלת הוראה זו. הנהלים יפורסמו באתר המשרד מעת לעת; לערוך מעקב שוטף אחר ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות התכנית. לאשר בקשה של מבקש סיוע לפרוש מהתכנית בתנאים עליהם תחליט הוועדה. לקבוע כל החלטה לצורך יישום הוראה זו; מנהל התוכנית מוסמך לפעול ליישום הוראת מנכ"ל זו החל מהליך פתיחת המעטפות וריכוז הבקשות עבור להכנת כל החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה וכלה בפיקוח על התקיימות התנאים לקבלת הסיוע. לשם ביצוע האמור בסעיף 6.4, ימנה מנהל התוכנית צוות עובדים אשר יפעל בהתאם להנחיותיו. החלטות הנוגעות לרכיב הסיוע הנוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה תהיינה בסמכותה של ועדת המחקר. ההחלטות של ועדת המחקר תועברנה לוועדה להמשך טיפול, לצורך קבלת החלטה ביחס לבקשה כמפורט בהוראה זו עמוד 3 מתוך 15

8 הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה הגשת הבקשה מבקש הסיוע יגיש את בקשת הסיוע על גבי נספח 2 להוראה זו. לתשומת לב מבקשי הסיוע, טופס בקשת הסיוע הינו קובץ אקסל הכולל את המתודולוגיה לחישוב פוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה וקוט"ש באמצעות סוגים שונים של פרויקטים. בקשת הסיוע לרבות המסמכים הבאים כשהם מלאים, ערוכים וחתומים כדין, ישלחו למייל: תעודת התאגדות ואישור אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ; ככל שביקש היזם בקשה להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה, יצרף את נספח 3; נספח 4 טופס הצהרות והתחייבויות. דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים של היזם, למעט יזמים שהינם רשות מקומית, לשנים ; יזם חברת אסקו - הסכם אודות ההתקשרות בין יזם חברת אסקו לבין מפעיל או הבעלים של האתר. התאריך הקובע לקליטת הבקשה הינו התאריך בו התקבלו כלל המסמכים הנדרשים לבקשה המקוונת. לא תטופל בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות. בחינת הבקשות כל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה, לאחר בחינתן באופן הבא: בחינת הבקשות לסיוע בחינת הבקשות תיעשה על ידי משרדי הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת "משרדי )להלן: והמים האנרגיה הלאומיות, התשתיות הסביבה ומשרד הממשלה"(: בתום מועד הגשת הבקשות תבחן עמידתן של הבקשות בתנאי הסף שנקבעו בהוראה ע"י משרדי הממשלה. הבחינה תיעשה במקביל, כל משרד בתחומו, לצורך קבלת חוות דעת מקצועית: מרכז ההשקעות יבחן את עמידת הבקשה בתנאי הסף לגבי סעיפים: 5.1, , ואת היתכנותו הכלכלית של הפרויקט. המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יבחנו יחד את עמידת הבקשה בתנאי הסף הקבועים בסעיפים , ו- 5.7 לעיל ואת היתכנותו של הפרויקט, לפי פרטי הבקשה. הבקשות בליווי חוות הדעת, הן השליליות והן החיוביות, לגבי עמידתן בתנאי הסף יועברו לעיון ולהחלטת הוועדה..3 עמוד 3 מתוך 15

9 בחינת הבקשות של התקנה חדשה מסחרית של ראשונה טכנולוגיה ישראלית בקשה לסיוע נוסף בגין הרכיב של "התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה", כהגדרתה בסעיף 3.9, תועבר לבדיקה מקצועית של רשות החדשנות בנוגע לעמידתה בתנאי הסף האמור בסעיף 5.6 ובהתאם לאמות המידה המפורטות להלן, ולקבלת החלטה ע"י וועדת המחקר, כמפורט בסעיף אמות המידה על פיהן תיבחנה הבקשות הן: רמת החדשנות והסיכון המוצעת; הטכנולוגי של הטכנולוגיה פוטנציאל השוק העולמי של הטכנולוגיה המוצעת; התרומה הפוטנציאלית של ההתקנה המסחרית הראשונה לצמיחת החברה הישראלית אשר הינה יצרנית הטכנולוגיה במונחי מכירות, יצוא ותעסוקה; יכולת צוות החברה המפתחת את הטכנולוגיה למנף את ההתקנה לצמיחת מבקש הסיוע; שיעור היצור בארץ מכלל היצור המתוכנן ושיעור הערך המוסף הנותר בישראל. ועדת המחקר תוכל לקבוע אמות מידה נוספות על אלו המפורטות לעיל, ובלבד שפורסמו באתר האינטרנט של רשות החדשנות ומרכז ההשקעות טרם פרסום מקצה תחרותי לפי הוראה זו. ועדת המחקר תדון בבקשות בהתאם להוראות ו/או לנהלים אשר ייקבעו על-ידה ויפורסמו באתר האינטרנט של רשות החדשנות. יובהר כי, אי עמידה בתנאי סף ו/או דחיית הבקשה לסיוע בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה ע"י ועדת המחקר אינה מהווה עילה לדחיית הבקשה לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית. אולם, אי עמידה בתנאי סף ו/או דחיית הבקשה לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית מהווה עילת לדחיית הבקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה. אמות המידה לבחינת הבקשות על ידי הוועדה.7.2 הוועדה תבחן רק בקשות שעמדו בתנאי הסף ותדרגן בהתאם לאמת המידה הבאה: הבקשות יידונו בסדר הבא: בשלב הראשון ידונו בקשות שמתקיים בהן אחד מהתנאים הבאים: מבקש הסיוע הינו עסק קטן ובינוני; עמוד 3 מתוך 15

10 מבקש הסיוע הוא רשות מקומית המדורגת במדד החברתי כלכלי לפי דירוג הלמ''ס באשכולות 1-5, כפי שיתעדכן מעת לעת; בקשת הסיוע כוללת רכיב של התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה; בקשת סיוע העונה במצטבר על התנאים בסעיפים ו או ו תקבל תעדוף ראשון על פני בקשות סיוע שעונות רק על התנאים בסעיפים , או הבקשות תדורגנה על פי היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון גזי החממה הצפויה להיות מופחתת בהתאם לפרוייקט עד תום שנת ככל שהיחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון גזי החממה נמוך יותר, כך דירוג הבקשה יהיה גבוה יותר בשלב השני ידונו יתר הבקשות בהתאם ליתרת התקציב, ובכפוף לדירוג שהתקבל על פי סעיף החלטת הוועדה.7 במידה ויש שתי בקשות או יותר עם ניקוד זהה ויתרת התקציב איננה מספיקה לבקשות הללו, יחולק התקציב באופן יחסי בין הבקשות הללו. במידה ובקשה שאושרה כוללת גם בקשה לסיוע בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה היא תידון בהתאם לאמות המידה הקבועות בסעיף החליטה הוועדה על דחיית הבקשה תשלח הודעה על כך למבקש הסיוע. תשלח למבקש הסיוע הודעה בדבר החליטה הוועדה על אישור הבקשה הזכייה. דיון חוזר הרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה לרבות ועדת המשנה, כולה או מקצתה, רשאי להגיש בקשה לדיון חוזר בתוך שלושים ימים ממועד שליחת החלטת הוועדה, על גבי נספח 7. במסגרת הדיון החוזר, תתחשב הוועדה, בין היתר, אם עובדות שהוצגו בעת שקיבלה את החלטתה לא הוצגו בפניה כראוי. יובהר כי, לא תתאפשר הצגת נתונים חדשים שלא הוצגו בפני הוועדה בעת מתן החלטתה לבקשת הסיוע. ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר על כל החלטה פעם אחת בלבד. מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע.3.3 עמוד 13 מתוך 15

11 מבקש סיוע שבקשתו אושרה על ידי הוועדה )להלן: "מקבל הסיוע"(, כתנאי לקבלת כתב האישור, יפקיד בתוך 30 יום ממועד ההודעה על החלטת הוועדה על מתן הסיוע )להלן: "הודעת הזכייה"(, ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א לפקודת המשרד, בסכום של 5% מסך הסיוע שאושר על ידי הוועדה. תוקף הערבות יהא החל מתאריך מכתב הודעת הזכייה ועד 50 חודשים ממנו או עד למועד אישור הביצוע הסופי, לפי המאוחר מבניהם. אולם, אם קיבל מקבל הסיוע אישור ביצוע סופי לפני תום מועד תוקף הערבות, רשאי מקבל הסיוע, לבקשתו, לקבל את הערבות בחזרה עם קבלת אישור ביצוע סופי. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד הבסיס ויום הבסיס הינם יום מתן הודעת הזכייה. הערבות תוגש בנוסח המצורף בלבד, בהתאם לנספח 5. ככל שמדובר ברשות מקומית, יש להפקיד הודעת חלף ערבות מלאה וחתומה בנוסח המצורף בנספח 6 ולצרף אישור ממשרד הפנים כי יש ביכולת מקבל הסיוע לעמוד בהתחייבויותיו להעמדת מקור תקציבי לפרויקט שאושר בתוך 30 יום ממועד הודעת הזכייה. יובהר, כי ללא הפקדת הערבות בתוך הזמן האמור, רשאית הוועדה לבטל את זכייתו של מקבל הסיוע. חילוט הערבות הוועדה רשאית לחלט את הערבות אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בכתב האישור, בהוראת מנכ"ל או נהלי מרכז השקעות זו או לצורך החזר כספי של תשלום ששולם למבקש הסיוע ולאחר מכן התברר כי לא היה זכאי לקבלו וכן במקרה של ביטול הסיוע כמפורט בהוראה. 13. חובות מקבל הסיוע בתוך 24 חודשים מתום תקופת הפרויקט ובמהלך תקופה של 12 חודשים, מקבל הסיוע יינטר את ההפחתה בפליטות גזי החממה המתקבלת כתוצאה מיישום הפרויקט בהתאם לכתב האישור, ויעביר דיווח מאומת, כמפורט בסעיף 3.5 לעיל. מקבל הסיוע ידווח על כל שינוי שחל במעמדו המשפטי לאחר הגשת הבקשה או לאחר קבלת כתב האישור. 11. קניין רוחני מקבל הסיוע מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. 11. המחאת זכויות וחובות מדיניות המשרד היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות. עם זאת, רשאי מקבל הסיוע, לאחר קבלת כתב האישור, להגיש בקשה להסבת זכויות וחובות בהתאם להוראת מנכ"ל זו לשיקול דעתה של הוועדה. אושרה ההסבה ע"י מורשי החתימה של המשרד, יהיה הנסב אחראי לכל חובות העבר בגין כתב האישור של המסב. 11. כפל הטבות עמוד 11 מתוך 15

12 היחס בין מסלולי הסיוע במסלול זה לבין סיוע במסלולים אחרים: לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ"ל זו עבור הוצאות בגין השקעות מזכות אשר ניתן בגינן כבר סיוע ע"י גורם ממשלתי כלשהו. עמוד 11 מתוך יתאפשר מתן סיוע נוסף בגין התקנות מסחריות ראשונות של טכנולוגיות ישראלית חדשה, כמפורט בסעיף 4.4 לעיל אף אם נתקבל סיוע קודם מכוח החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד- 1984, או מכוח מסלול אחר המופעל על ידי רשות החדשנות או של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עבור שלבי המחקר והפיתוח של הטכנולוגיה, ובלבד שלא נתקבל סיוע קודם עבור התקנה מסחרית של הטכנולוגיה הנדונה. מקבל הסיוע רשאי לגשת למסלולי התעסוקה של מרכז ההשקעות לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ''ל למי שעבורו או באתרו/ אתריו מבצע יזם אסקו פרויקט בגינו ניתן לו סיוע. 14. פרסום פרטי מקבל הסיוע באתר המשרד מבקש סיוע המגיש את הבקשה לפי הוראה זו, מסכים לכך שבמידה ויזכה בהקצאה תחרותית, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד או במקום אחר שיוחלט לגביו הפרטים הבאים בנוגע לזכייתו: שם מקבל הסיוע, הענף בו הוא פועל והמסלול בו זכה; אנרגטית שנוצרה עקב והתייעלות חממה גזי פליטות היקף הפחתת סכום הסיוע, חממה פרויקט הפחתת פליטות גזי גזי מבוצע והאתר בו ההשתתפות בתוכנית והתייעלות אנרגטית 15. פיקוח ובקרה מקבל הסיוע ימציא לוועדה, למשרד, למשרד להגנת הסביבה, למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ולרשות החדשנות או מי מטעמם נתונים לפי דרישתם. מקבל הסיוע מתחייב לאפשר בכל עת למשרד לבקר את פעולותיו, לפקח על ביצוע כתב האישור במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד, כפי שתינתנה מעת לעת. כל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מראש של הוועדה או ועדת המשנה )כהגדרתה בסעיף 16.3( ושל מורשי החתימה של המשרד. 13. שינויים בכתב האישור ללא תוספת תקציבית לצורך דיון בבקשות לשינויים בכתב האישור, ללא תוספת תקציבית, הוועדה תסמיך ועדת משנה אשר חבריה הם: מנהל התוכנית מטעם מרכז ההשקעות יו"ר הוועדה; נציג אחד מכל אחד מהמשרדים הבאים: המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים חברים בכתבי אישור הכוללים רכיב של התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה מנהל התכנית ברשות החדשנות. מוזמן: היועץ המשפטי או מי מטעמו.

13 החלטות ועדת המשנה תתקבלנה ברוב קולות, באין הכרעה ישמש קול יו"ר ועדת המשנה כקול מכריע. בעניינים משפטיים תכריע עמדת היועץ המשפטי המלווה את הוועדה מטעם המשרד.. ועדת המשנה רשאית לאשר בקשות למקבל סיוע בתנאים הבאים: 16. מקבל הסיוע הגיש בקשה בכתב לשינוי כתב האישור )נספח 8 (,לפחות 30 ימים לפני ביצוע השינוי המבוקש, בליווי מסמכים נלווים ככל הנדרש כדי לתמוך בבקשתו; אין שינוי בהיקף הכולל של ההשקעה המזכה, הפחתת פליטות גזי החממה והתייעלות האנרגטית; סוגי הפרויקטים של ההפחתה וההתייעלות אנרגטית דומים; ועדת המשנה תערוך פרוטוקול של ישיבותיה. פרוטוקול הישיבה ייחתם על ידי יו"ר ועדת המשנה. החלטת ועדת המשנה תישלח למקבל הסיוע. בקשות של יזם אסקו הנוגעות לשינוי הגורם עבורו מתבצע הפרוייקט לא תידונה בוועדת המשנה. 13. תמלוגים מובהר כי, בגין הסיוע שיוענק במסגרת הוראה זו, תמלוגים כמשמעותם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח התשמ"ד ובהוראות הנקבעות ביחס לנושא זה. 13. ביטול סיוע לא יידרש מקבל הסיוע לשלם וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודית של תנאי הוראה זו ותהיה רשאית להחליט על ביטול הסיוע כולו, או חלקו, הן זה ששולם והן זה שטרם שולם, ולדרוש את החזר החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום תשלומם ועד יום החזרתם בפועל. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחלט את ערבות הביצוע. המקרים לעניין סעיף 18.1 הם: מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בהוראת מנכ"ל זו, הוראת אחריות חברתית, כתב האישור או תנאי שנקבע בהחלטת הועדה היקף ההשקעה המזכה בפועל נמוך מ 50% מהיקף ההשקעה המזכה שאושרה על ידי הוועדה הרשעת מקבל הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל מקבל הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד בהתאם לאמור בסעיף 15.1 לעיל מקבל הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק מתן נתונים כוזבים בעת הגשת הבקשה או לאחריה הסיוע אינו משמש למטרות שלשמן הוא ניתן. עמוד 11 מתוך תקציב

14 התקציב להקצאה התחרותית בהוראה זו יעמוד על 75 מיליוני בכל שנה מ עד.2020 מתוך התקציב השנתי יוקצה סכום של 10 מיליון לטובת הסיוע הנוסף בגין רכיב "התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה". במקרה של אי ניצול מלוא התקציב השנתי, היתרה תשמש לאישור בקשות שאינן כוללות התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה. מתן הסיוע כפוף לאישור המאושר של המשרד. התקציב בשנה, שנה מדי למגבלות התקציב, ולתקציבו במידה ולא יהיה ניצול מלא של תקציב זה במקצה אחד תועבר יתרת התקציב שלא נוצלה לטובת מקצה נוסף וכך הלאה במידה ובמועד ההקצאה טרם אושר תקציב המדינה, יהיה אישור הסיוע כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר הסיוע המאושר עד לאחר אישור תקציב המדינה או אישור ועדת החריגים באוצר, לפי המוקדם מבינהם. 13. מועד להגשת הבקשות בקשות להשתתפות בתכנית יוגשו למרכז ההשקעות דרך הגשת הבקשות והמועד האחרון להגשתן עבור כל מקצה ומקצה יפורסמו לכל מקצה באתר האינטרנט של המשרד ובעיתונות. בקשות אשר יוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע לאותו מסלול לא ידונו. 11. תחולה תוקף הוראה זו מיום חתימתה והיא מחליפה את הוראת המנכ''ל 4.21 ''תוכנית סיוע להשקעות בפרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממה'', עבור בקשות שיוגשו לאחר מועד החתימה של הוראת מנכ''ל זו. הוראות מנכ"ל 4.21 קודמות ימשיכו לחול לגבי הקצאות שאושרו מכוחן. עמית לנג המנהל הכללי ירושלים, כ' כסלו תשע"ז 20 בדצמבר 2016 נספח 1 פירוט מגזרי פעילות זכאים נספח 2 טופס בקשה לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה עמוד 14 מתוך 15

15 נספח 3 בקשה להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה נספח 4 טופס הצהרות והתחייבויות נספח 5 ערבות ביצוע נספח 6 הוראת חלף ערבות נספח - 7 בקשה לדיון חוזר נספח - 8 בקשה לשינויים ללא תוספת תקציבית נספח 9 הצהרת גורם מאמת נספח 10 פורמט דיווח על הפחתת פליטות גזי חממה עמוד 15 מתוך 15

הוראת מנכ"ל מס' מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

הוראת מנכל מס' מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית .1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3 מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיום 20/09/2015 הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F >

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F > רקע נוהל לעידוד הקמה והפעלה של תחנות מידע לתייר בירושלים הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מעוניינת לעודד מתן מידע לתיירות הפנים ולתיירות הנכנסת, באמצעות הקמה והפעלה של תחנות מידע לתיירים בבתי עסק קיימים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד