הוראת מנכ"ל מס' מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הוראת מנכ"ל מס' מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית"

תמליל

1 מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיום 20/09/2015 הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק ולשם עמידה ביעדים הקבועים בהחלטת ממשלה זו, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 1403 מתאריך 10/04/2016 בדבר תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית תוך מתן תיעדוף לרשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים, עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגית חדשניות ישראליות, אשר יופעל באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח הכלכלה והתעשייה )להלן: "הרשות להשקעות"( במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן: "המסלול'' ו-"המשרד" בהתאמה( והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "הרשות לחדשנות"(. המסלול ינוהל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ומשרד האוצר. הסיוע יינתן על בסיס הקצאה תחרותית. מטרה ההוראה מיועדת לפרט את הכללים והקריטריונים למתן המענק לפרויקטים להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה. הגדרות בהוראת מנכ"ל זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר אחרת במפורש בגוף ההוראה: "אתר" המיקום הגיאוגרפי בו מתבצע הפרויקט להפחתת פליטות אנרגטית. יובהר, כי פרויקט יכול להתבצע ביותר מאתר אחד. "בודק מקצועי" חממה גזי והתייעלות אדם או גוף שהמשרד התקשר עמו לשם בדיקת הבקשה, יישום הפרויקט שאושר והדיווחים עליו. "בעל שליטה" מי שמחזיק, במישרין האחזקה בתאגיד. "גורם מאמת" בעקיפין, או אחר, עם יחד או לבד ב- 50% לפחות בזכויות אדם או גוף שהמשרד התקשר עמו, לשם בדיקה ואימות של דיווחים על היקף פליטות גזי החממה שהופחתו במסגרת הפרויקט. "גזי חממה" ששת גזי החממה שהוגדרו על ידי פרוטוקול קיוטו שמדינת ישראל אישררה בשנת. SF6,HFC, PFC,CH4, N2O, CO עמוד 1 מתוך 17

2 גריטה 1.3. תהליך בו מועברים מערכות קירור, מגדל קירור, מזגנים ומדחסים המוחלפים לגריטה באתרי גריטה מורשים. רשימת האתרים נמצאת בנספח 11. "דיווח מאומת" ניטור הפחתת פליטות גזי חממה יתבצע, במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים בתוך תקופה של 24 חודשים מתום תקופת הפרויקט, בהתאם למתודולוגיית החישוב המאושרת על גבי נספח 9, אשר נבדק ואומת ע"י גורם מאמת הדיווח המאומת יימסר למנהל התכנית ברשות להשקעות, לכל המאוחר, עד 26 חודשים מתום תקופת הפרויקט. "הוועדה" 1.3. כהגדרתה בסעיף 6 להוראה. "הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית" 1.3. התייעלות אנרגטית ביחידות של קוט"ש והמרתן לפליטות גזי חממה ביחידות שוות ערך הבסיס לקו ביחס או צמצום בפליטה ישירה של גזי חממה, חמצני, דו לפחמן,)Baseline( כפי שהוגדר במתודולוגיית החישוב המאושרת בהתאם לסעיף 3.21 להלן. "השקעות מזכות" השקעות לביצוע פרויקט הכוללות: הוצאות ישירות על סקר אנרגיה, ייעוץ ותכנון התקנה, הוצאות הוצאות ומכונות, ציוד לרכישת הוצאות לפרויקט, מקדים הדרכה והתקנה של ציוד ומכונות, הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד ומכונות, הוצאות הובלה ושינוע לרבות מנופים והוצאות מדידה וניטור. לרבות טכנולוגיות הנדרשות הפרויקט, טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע לצורך החלפה או שדרוג של טכנולוגיות קיימות. את צפויות לצמצם ו בסעיפים ההשקעות המזכות כאמור הבסיס לקו ביחס חממה גזי פליטות צריכת החשמל או של הכולל היקפן בהתאם המאושרות החישוב מתודולוגיות ידי על שמוגדר כפי,)Baseline( 120 טון או בשנה קו"טש מ- 200,000 כך שלא יפחת להלן 3.20 לסעיף פליטות,. "התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית" התקנה מסחרית של מוצר, המבוסס על טכנולוגיה חדשנית הצפויה לצמצם את הבסיס לקו ביחס חממה גזי פליטות צריכת החשמל או של הכולל היקפן,)Baseline( כפי שמוגדר על ידי מתודולוגיות החישוב המאושרות, בהתאם טון 120 או בשנה קו"טש מ- 200,000 יפחת כך שלא להלן, 3.21 לסעיף חברה שהתאגדה ופועלת פותחה ע"י , פליטות הטכנולוגיה, כאמור בסעיף בהתאם לדיני מדינת ישראל, ואשר הבעלות על הקניין הרוחני בה ועל כל הזכויות הנובעות ממנו נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית. עמוד 1 מתוך 17

3 ס'' "ועדת המחקר" ועדת המחקר המפעילה את מסלול הטבה מס' 1 של רשות החדשנות - קרן המו''פ, תדון בבקשות לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית. "יזם" כל אחד מאלה: "יזם אסקו" תאגיד אשר התאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל; עוסק מורשה; שותפות רשומה; עמותה; תאגיד עירוני; איגוד ערים מסוג אשכולות רשויות מקומיות או רשות מקומית. חברה המספקת שירותי אנרגיה ורשומה במאגר המידע: "חברות התייעלות אנרגטית וחברות אסקו" באתר משרד האנרגיה. "כתב אישור" "מבקש הסיוע" יזם, יזם אסקו. מכתב של הוועדה המאשר למבקש הסיוע את זכאותו לקבלת סיוע בגין ביצוע פרויקט, כמפורט בהוראה. כתב האישור יכלול את: היקף ההשקעות המזכות ומרכיביהן, סכום הסיוע, משך הזמן שבו מבקש הסיוע נדרש להשלים את ההשקעה, ההתחייבות לדיווח על היקף ההפחתה בפועל כתוצאה מהפרויקט ותנאים אחרים ככל שייקבעו על ידי הוועדה. כתב האישור ייחתם ע"י מורשי החתימה של המשרד. "מגזרי פעילות זכאים" מגזרי הפעילות במשק ]לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "הלמ "([, הזכאים לקבל סיוע במסגרת הוראה זו והמפורטים בנספח 1 להוראה. "מדחס אוויר" מכשיר הממיר כוח לאנרגיה קינטית על ידי דחיסה של אוויר אותו ניתן לשחרר על פי פקודה ''מנהל המסלול'' מי שהוסמך לכך על ידי מנהל הרשות להשקעות במשרד. עמוד 1 מתוך 17

4 "מערכת קירור )צ'ילר(" וממכונות ממבנים תעשייתיים, מתהליכים עודף חום לפינוי/הרחקת מערכת לסביבה נתוני מקדם היעילות ב( COP ( במערכת קירור חדשה יהיה לפחות שווה לנתוני אנרגטית המצוין בתקנות מקורות אנרגיה )יעילות היעילות )COP( מקדם מזערית ליחידת מים חדשנית, התשע"ג ( רכישת ציוד המכיל גזי קירור מסוג HFC בעלי פוטנציאל התחממות גלובלית )GWP( גבוה לא תתקבלנה באם הציוד מכיל גזי קירור כאמור מעבר לערכים הקבועים בנספח 10. "מתודולוגיית חישוב מאושרת" שיטה לכימות ולחישוב של הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה כתוצאה מהפרויקט ביחס למצב פליטות גזי חממה שלפני יישום הפרויקט בהוראה זו )להלן: "קו הבסיס" או,)"baseline" שאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומוטמעת בטופס הבקשה המקוון לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה. "סיוע" המענק אותו יקבל מבקש הסיוע בגין הפרויקט אחרי שעמד בתנאים הנדרשים על פי הוראה זו. "עסק קטן ובינוני" תאגיד אשר התאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל או עוסק מורשה ומחזור המכירות השנתי שלו לא עולה על 200 מיליון, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה. "פרויקט" חממה גזי פליטות צריכת החשמל או של השקעה מזכה אשר מביאה להפחתה באמצעות התייעלות אנרגטית או באמצעות הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה אשר ניתנות למדידה, המפורטת בגיליון/נות קובץ האקסל במסגרת טופס הבקשה המקוון לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה. "תאגיד קשור" ערך, ניירות בחוק כהגדרתן קשורה, וחברה מסונפת חברה עסק, של בת חברת התשכ"ח ''תקופת הפרויקט'' תקופה של 24 חודשים מיום הוצאת כתב האישור. עמוד 4 מתוך 17

5 עקרונות המסלול התכנית מיועדת למבקש סיוע שמעוניין לבצע פרויקט/ פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית )דרך צמצום צריכת החשמל( באופן ישיר או עקיף, אשר ניתן לחישוב וניטור באחד ממגזרי הפעילות הזכאים. מספר הבקשות אותן ניתן להגיש במסגרת התכנית, לפי סוג מגיש הבקשה: מבקש סיוע שהוא יזם, כהגדרתו בסעיף 3.13, רשאי להגיש יותר מבקשת סיוע אחת )כולל בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית( בשנה קלנדרית, אולם כל בקשה תתייחס לפרויקט אחד בלבד מבקש סיוע שהוא יזם אסקו, כהגדרתו בסעיף 3.14, יהיה רשאי להגיש גם הוא יותר מבקשת סיוע אחת, כאמור לעיל, אולם במקרה שלו ניתן להגיש בכל בקשה עד ארבעה פרויקטים. גובה הסיוע עבור בקשת סיוע הוא בשיעור של עד 20% מסך ההשקעה המזכה ולא יותר מ- 3,000,000 עבור סך בקשות הסיוע שיוגשו על ידי מבקש הסיוע בשנה קלנדרית. ככל שבקשת הסיוע עבור הפרויקט מבוססת על התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, רשאי מגיש הבקשה להגיש בקשה לסיוע נוסף לזה הנזכר בסעיף 4.3 לעיל בשיעור של 20% נוספים מסך ההשקעה המזכה בפרויקט )להלן: ''הסיוע הנוסף''(. גובה הסיוע הנוסף עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי מבקש הסיוע לא יעלה על 3,000,000 ש''ח בשנה קלנדרית. גובה הסיוע כולל הסיוע הנוסף שזכאי לקבל מבקש סיוע, בשנה קלנדרית, לא יעלה על. 6,000,000 ועדת המחקר רשאית לאשר סיוע כאמור בסעיף 4.4 ליותר מבקשת סיוע אחת המבוססת על אותה טכנולוגיה ישראלית חדשנית, בתנאים הבאים: מדובר ב-עד שלוש בקשות שהוגשו באותו מקצה או במקצים שונים של המסלול; סך הסיוע בגין אותה טכנולוגיה לכלל הבקשות שיאושרו לא יעלה על 3 מיליון. מבקש הסיוע יכול להגיש את בקשתו באופן הבא, לפי בחירתו: להגיש בקשה לפרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית בלבד להגיש בקשה לפרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, ולהתקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית. פריסת תשלום הסיוע תתבצע כדלקמן: תשלום של 65% מהסיוע יינתן לאחר שמנהל התכנית קיבל אישור מבודק מקצועי אשר ביקר באתר הפרויקט ואישר כי ההשקעה המזכה בוצעה במלואה בהתאם לתכנית שאושרה, וכנגד הצגת קבלות על ההוצאות הישירות שהוציא מקבל הסיוע בגין הפרויקט עמוד 3 מתוך 17

6 תשלום של יתרת הסיוע, בסך של 35% מהסיוע יינתן לאחר שמקבל הסיוע המציא למנהל התכנית ברשות להשקעות דו"ח שנתי מאומת מועד התשלום על ידי המשרד הוא בתוך 90 ימים מהמועד בו התקבלה הבקשה לתשלום ולאחר אישור המסמכים כאמור לעיל. על אף האמור בסעיף זה, בנסיבות חריגות שתקבענה על ידי הוועדה, יהיה רשאי המשרד לדחות לזמן סביר חלקים מתשלום הסיוע ומקבל הסיוע לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה, ריבית או כל פיצוי בגין העיכוב האמור בפרויקט הכולל החלפת מערכת קירור או מדחס אוויר במערכת קירור חדשה או מדחס אוויר חדש, תנאי לאישור הבקשה לתשלום הוא המצאת אישור גריטה למגדל הקירור או למדחס האוויר הישנים בהתאמה, מאתר גריטה מורשה, בהתאם לנספח מספר מועד ההכרה בהשקעות המזכות: ניתן להכיר אך ורק בהשקעות מזכות, שהתבצעו לאחר מועד פרסום המקצה שבגינו הוגשה הבקשה הגשת בקשת סיוע שנדחתה מפאת חוסר תקציב מבקש סיוע אשר הגיש בקשת סיוע במקצה ולא קיבל סיוע מפאת חוסר תקציב במקצה אליו ניגש, ופורסם מקצה חדש במסלול זה, רשאי להגיש את בקשתו מחדש במסגרת המקצה החדש, בהתאם לנוסח הוראת המנכ"ל )על נספחיה( אשר תהיה בתוקף במועד הגשת הבקשה. 3. תנאי סף תנאי הסף המצטברים לדיון בבקשה לקבלת סיוע על פי הוראת מנכ"ל זו הם: הפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע על ידי מבקש הסיוע מבוצע באחד ממגזרי הפעילות המוגדרים בנספח 1. הפרויקט אינו פרויקט להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אשר זכאי לקבל תעריף חשמל מועדף או אשר משתתף בהסדרת "מונה נטו" או פרויקט אשר מטרתו העיקרית הינה מעבר משימוש במזוט, סולר או גפ"מ לשימוש בגז טבעי. מבקש הסיוע אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית. היקף מחזור המכירות של מבקש סיוע בין אם הוא תאגיד ובין אם הוא תאגיד קשור, לא עלה בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה לסיוע על 400 מיליון )להלן: "מגבלת מחזור המכירות"(. לצורך חישוב מחזור המכירות יילקח בחשבון מחזור מכירות של מבקש הסיוע בלבד. מגבלת מחזור מכירות כאמור בסעיף 5.4 לא תחול על: רשות מקומית; מוסד להשכלה גבוהה - מוסד שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח ; בית חולים שאינו בבעלות ממשלתית; חדשנית מי שהגיש בקשת סיוע להתקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית שמהווה 51% לפחות מההשקעה בפרויקט. עמוד 3 מתוך 17

7 אי הפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע צפוי להפחית פליטות גזי חממה ולהביא להתייעלות 3.3. המאושרת החישוב בהתאם למתודולוגיית כאשר חישוב ההפחתה הוא אנרגטית בטופס הבקשה המקוון. יודגש, כי תקופת החישוב של הפחתת הפליטות המופיעה וההתייעלות האנרגטית שיש להזין בטופס הבקשה המקוון ה למשך 10 שנים. הפרויקט נשוא הבקשה צפוי לצמצם את היקפן הכולל של פליטות גזי חממה כנדרש 3.7. להלן במצטבר: ידי על שמוגדר כפי,)Baseline( הבסיס לקו ביחס ההפחתה תפחת מתודולוגיות החישוב המאושרות בהתאם לסעיף 3.21 לעיל. הפחתה לא תפחת מ- 200,000 קו"טש בשנה או 120 טון פליטות בשנה במקרה של בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, 3.3. רשות של ובהתאם לבדיקה 3.11 ההתקנה כאמור עונה על ההגדרה שבסעיף החדשנות ומתן אישור של ועדת המחקר. מידת ההפחתה המשוערת של גזי החממה הנפלטים אינה עולה על יחס של לטון גזי חממה מופחת. סך ההשקעה של מבקש הסיוע בפרויקט: בבקשה לסיוע המוגשת על ידי יזם - סך ההשקעה בפרויקט תהיה לפחות. 500,000 סכום שהוא מהפרויקט סך 100% במקרה של טכנולוגיה ישראלית חדשה המהוה ההשקעה יהיה לפחות 400 אלף בבקשה המוגשת על ידי יזם אסקו: סך ההשקעה בפרויקט אחד יהיה לפחות סכום שהוא 1,000,000. סך ההשקעה בשני פרויקטים לפחות ולא יותר מארבעה תהיה לא פחות מ - 400,000 לפרויקט, כאשר סך ההשקעה הכולל לא תפחת מ - 1,000,000 או 400,000 כפול מספר הפרויקטים, לפי הגבוה מביניהם. צורף הסכם התקשרות חתום בין יזם אסקו לבין הגורם שעבורו מתבצע הפרויקט וכן פירוט האתר או האתרים בהם מתבצע הפרויקט. מבקש הסיוע צירף לבקשתו את טופס הצהרה והתחייבות נספח מבקש הסיוע אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק למבקש הסיוע אין חובות בלתי מוסדרים למשרד. הסקרים או הדוחות אותם יש לצרף לבקשה בהתאם להיקף צריכת האנרגיה: יזם שצריכת האנרגיה שלו היא לפחות 2000 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, שהגיש למשרד האנרגיה סקר לאיתור פוטנציאל לשימור פוטנציאל לאיתור סקר )ביצוע האנרגיה מקורות לתקנות בהתאם אנרגיה הגשת במועד אסמכתא כך על וצירף התשנ"ג אנרגיה(, לשימור הבקשה. עמוד 7 מתוך 17

8 יזם שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, שהגיש דוח צריכת האנרגיה לממונה ומינוי אחראי אנרגיה בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה )פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה(, התשנ"ד- 1993, וצירף על כך אסמכתא במועד הגשת הבקשה. יזם אסקו יצרף במועד הגשת הבקשה אסמכתא על כך שצרכני האנרגיה עבורם מוגשת הבקשה לתכנית, הגישו למשרד האנרגיה סקר כאמור בסעיפים ו לעיל בהתאמה שנות החזר ההשקעה של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון, לא יעלו על 10 שנים..3 הוועדה בחירת מקבלי הסיוע בהוראה זו תיעשה בידי ועדה שחבריה יהיו: מנהל הרשות להשקעות יו"ר; מנהל התכנית מטעם הרשות להשקעות חבר וממלא מקום יו"ר הוועדה; חשב המשרד או נציגו חבר; נציגי המשרד להגנת הסביבה אשר מונו על ידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה 2 חברים; נציגי משרד האנרגיה 2 חברים; נציג אגף תקציבים במשרד האוצר חבר מוזמן: היועץ המשפטי או נציגו. סדרי עבודת הוועדה מניין חוקי לקבלת החלטה ע"י הוועדה יו"ר או מ"מ. 5 לפחות הוא היועץ המשפטי יהיה נוכח בכל ישיבות הוועדה. מחברי הוועדה, ביניהם עמדת היועץ המשפטי מטעם המשרד או נציגו, תכריע בעניינים משפטיים. עמדת החשב, או נציגו, תכריע בנושאים שעניינם ביצוע התקציב. הוועדה תערוך פרוטוקול לישיבותיה. הפרוטוקול יופץ לכל חברי הוועדה. במידה ולא יהיו לחברי הוועדה הערות לפרוטוקול, ייחתם פרוטוקול הישיבה על ידי יושב ראש הוועדה או מ"מ שנכח בדיון בתוך 3 ימי עבודה. סמכויות הוועדה לוועדה סמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הוראת מנכ"ל זו, ובכלל זה: לבחון את הבקשות השונות; לבקש מהמבקשים הבהרות להצעותיהם, ככל שנדרש; לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של המבקשים לרבות דרישת ידיעות, מסמכים וראיות אחרות בקשר לביצוע הפרויקט; עמוד 3 מתוך 17

9 לקבל בקשה במלואה או בחלקה או לדחותה; להחליט על מתן הסיוע, בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו בהוראה, בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה. לבחור ביותר ממבקש אחד או להחליט שלא לבחור במבקש כלשהו לפי שיקול דעתה בשל נימוקים מקצועיים שירשמו. כמו כן רשאית הוועדה לאשר פרויקט המזכה במענק במלואו או בחלקו. לפסול בקשות חלקיות, חסרות מותנות, מסויגות או מוטעות; לקבוע תנאים, יעדים ואבני דרך בכתב האישור הניתן למקבל הסיוע; לקבוע החלטה בדבר ביטול הסיוע וחילוט הערבות כמפורט בסעיף 12 להלן. להאריך את תקופת הפרויקט עד 36 חודשים מתום תקופת הפרויקט בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב חודשיים לפני תום תקופת הפרויקט. להפחית מהתשלום הניתן על פי סעיף לעיל, אם הפחתת הפליטות בפועל על פי דו''ח האימות, נמצאה נמוכה בשיעור העולה על 20% מהיקף ההפחתות הצפוי שהיזם התחייב לו ואשר אושר במהלך הבדיקה של טופס הבקשה המקוון לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה, ובלבד שהיקף ההשקעה המזכה בפועל לא יהיה נמוך מ- 50% מהיקף ההשקעה המזכה שאושרה על ידי הוועדה. לקבוע את סדרי עבודת הוועדה; לקבוע נהלים להפעלת הוראה זו. הנהלים יפורסמו באתר המשרד מעת לעת; לערוך מעקב שוטף אחר ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות התכנית. לאשר בקשה של מבקש סיוע לפרוש מהתכנית בתנאים עליהם תחליט הוועדה. לקבוע כל החלטה לצורך יישום הוראה זו; 3.4. מנהל התוכנית מוסמך לפעול ליישום הוראת מנכ"ל זו מריכוז הבקשות עבור להכנת כל החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה וכלה בפיקוח על התקיימות התנאים לקבלת הסיוע לשם ביצוע האמור בסעיף 6.4, ימנה מנהל המסלול צוות עובדים אשר יפעל בהתאם להנחיותיו החלטות הנוגעות לרכיב הסיוע הנוסף בגין התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית תהיינה בסמכותה של ועדת המחקר. ההחלטות של ועדת המחקר תועברנה לוועדה להמשך טיפול, לצורך קבלת החלטה ביחס לבקשה כמפורט בהוראה זו. 7. הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה הגשת הבקשה 7.1. מבקש הסיוע יגיש טופס מילוי פרטים באמצעות נספח לאחר קבלת טופס מילוי פרטים ברשות להשקעות, יקבל מבקש הסיוע בדואר קישור לבקשה מקוונת להשתתפות בתכנית בתוך המערכת אלקטרוני חוזר הממוחשבת. עמוד 3 מתוך 17

10 לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת של הרשות להשקעות מבקש הסיוע ימלא את הטופס בצורה מקוונת, ידפיס את הטופס ויסרוק אותו, כשהוא וכן יצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף וחתום ע"י מורשי החתימה, מלא המערכת דרך ונספחיה הבקשה את הסיוע מבקש ישדר התהליך בתום המקוונת. לטופס הבקשה המקוונת יצרף את המסמכים הבאים: תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם של רשם החברות באם נעשה שינוי כזה. אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה בתוקף וכן כל התשל"ו- ציבוריים, גופים עסקאות חוק לפי הדרושים האישורים ;1976 ככל שהיזם מבקש לבצע התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית יזין את הבקשה בתוך טופס הבקשה המקוון בחלק חדשנית, הרלוונטי; נספח 3 טופס הצהרות והתחייבויות. דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים של היזם, למעט יזמים שהינם רשות מקומית, לשנים ; יזם חברת אסקו - הסכם אודות ההתקשרות בין יזם חברת אסקו לבין מפעיל או הבעלים של האתר. רשות מקומית אישור תב"ר )כהגדרתו בסעיף 213 א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[(, על גובה ההשקעה המבוקשת חתום על ידי ראש הרשות ומשרד הפנים. טופס פרטי מוטב נספח 6. התאריך הקובע לקליטת הבקשה הוא התאריך בו התקבלו כלל המסמכים הנדרשים לבקשה המקוונת. לא תטופל בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות בחינת הבקשות כל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה, לאחר בחינתן באופן הבא: בחינת הבקשות לסיוע בחינת הבקשות תיעשה על ידי משרדי הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה )להלן: "משרדי הממשלה"(. יובהר, כי בחינת הבקשה עשויה לכלול ביקור באתר החברה: בתום מועד הגשת הבקשות תבחן עמידתן של הבקשות בתנאי הסף שנקבעו בהוראה על ידי משרדי הממשלה. הבחינה תיעשה במקביל - כל משרד בתחומו - לצורך קבלת חוות דעת מקצועית: עמוד 13 מתוך 17

11 הרשות להשקעות תבחן את עמידת הבקשה בתנאי הסף לגבי סעיפים: 5.1, , ואת היתכנותה הכלכלית של הפרויקט. המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה יבחנו יחד את עמידת הבקשה בתנאי הסף הקבועים בסעיפים , ו- 5.7 לעיל ואת היתכנותו של הפרויקט, לפי פרטי הבקשה. הבקשות בליווי חוות הדעת, הן השליליות והן החיוביות, עמידתן בתנאי הסף יועברו לעיון ולהחלטת הוועדה. בחינת הבקשות של התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית לגבי בקשה לסיוע נוסף בגין הרכיב של "התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית", כהגדרתה בסעיף 3.11, תועבר לבדיקה מקצועית של הרשות לחדשנות בנוגע לעמידתה בתנאי הסף האמור בסעיף 5.8 ובהתאם לאמות המידה המפורטות להלן, ולקבלת החלטה ע"י ועדת המחקר, כמפורט בסעיף אמות המידה על פיהן תיבחנה הבקשות הן: רמת החדשנות והסיכון המוצעת; הטכנולוגי של הטכנולוגיה פוטנציאל השוק העולמי של הטכנולוגיה המוצעת; התרומה הפוטנציאלית של ההתקנה המסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית לצמיחת החברה הישראלית אשר הינה יצרנית הטכנולוגיה במונחי מכירות, יצוא ותעסוקה; יכולת צוות החברה המפתחת את הטכנולוגיה למנף את ההתקנה לצמיחת מבקש הסיוע; שיעור היצור בארץ מכלל היצור המתוכנן ושיעור הערך המוסף הנותר בישראל. ועדת המחקר תוכל לקבוע אמות מידה נוספות על אלו המפורטות לעיל, ובלבד שהן פורסמו באתר האינטרנט של רשות החדשנות והרשות להשקעות טרם פרסום המקצה תחרותי לפי הוראה זו. ועדת המחקר תדון בבקשות בהתאם להוראות או לנהלים אשר ייקבעו על-ידה ויפורסמו באתר האינטרנט של רשות החדשנות. יובהר, כי אי עמידה בתנאי סף או דחיית הבקשה לסיוע בגין "התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית" על ידי ועדת המחקר, אינה מהווה עילה לדחיית הבקשה לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית. אולם, אי עמידה בתנאי סף או דחיית הבקשה לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית מהווה עילת לדחיית הבקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית עמוד 11 מתוך 17

12 אמות המידה לבחינת הבקשות על ידי הוועדה.7.2 הוועדה תבחן רק בקשות שעמדו בתנאי הסף ותדרגן בהתאם לאמת המידה האמורה בסעיף הבקשות יידונו בסדר הבא: בשלב הראשון ידונו בקשות שמתקיים בהן אחד מהתנאים הבאים, מבקש הסיוע הוא עסק קטן ובינוני; מבקש הסיוע הוא רשות מקומית המדורגת במדד החברתי כלכלי לפי דירוג הלמ''ס באשכולות 1-5, כפי שיתעדכן מעת לעת; בקשת הסיוע כוללת רכיב של התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית ונבדקה על ידי הרשות לחדשנות, כאמור בסעיף 7.2.2; בקשות סיוע בהן מתקיים יותר מתנאי אחד מהתנאים הקבועים בסעיפים עד )כולל(, תקבלנה תעדוף ראשון על פני בקשות סיוע שעונות רק על תנאי אחד מבין התנאים הקבועים לעיל. הבקשות תדורגנה על פי היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון גזי החממה הצפויה להיות מופחתת בהתאם לפרוייקט למשך 10 שנים. ככל שהיחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון גזי החממה נמוך יותר, כך דירוג הבקשה יהיה גבוה יותר בשלב השני, ידונו יתר הבקשות בהתאם ליתרת התקציב, ובכפוף לדירוג שהתקבל על פי סעיף החלטת הוועדה ככל שיש שתי בקשות או יותר עם ניקוד זהה ויתרת התקציב איננה מספיקה לבקשות הללו, יחולק התקציב באופן יחסי בין הבקשות הללו. 7. החליטה הוועדה על דחיית הבקשה תשלח הודעה מנומקת על כך למבקש הסיוע. תשלח למבקש הסיוע הודעה בדבר החליטה הוועדה על אישור הבקשה הזכייה. דיון חוזר הרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה לרבות ועדת המשנה, כולה או מקצתה, רשאי להגיש בקשה לדיון חוזר בתוך שלושים ימים ממועד שליחת החלטת הוועדה, על גבי נספח עמוד 11 מתוך 17

13 עמוד 11 מתוך במסגרת הדיון החוזר, תתחשב הוועדה, בין היתר, אם עובדות שהוצגו בעת שקיבלה את החלטתה לא הוצגו בפניה כראוי. יובהר, כי לא תתאפשר הצגת נתונים חדשים שלא הוצגו בפני הוועדה בעת מתן החלטתה לבקשת הסיוע. ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר על כל החלטה פעם אחת בלבד. מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע מבקש סיוע שבקשתו אושרה על ידי הוועדה )להלן: "מקבל הסיוע"(, כתנאי לקבלת כתב האישור, יפקיד בתוך 30 יום ממועד ההודעה על החלטת הוועדה על מתן הסיוע )להלן: "הודעת הזכייה"(, ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א לפקודת המשרד, בסכום של 5% מסך הסיוע שאושר על ידי הוועדה. תוקף הערבות יהא החל מתאריך מכתב הודעת הזכייה ועד 50 חודשים ממנו או עד למועד אישור הביצוע הסופי, לפי המאוחר מבניהם. אולם, אם קיבל מקבל הסיוע אישור ביצוע סופי לפני תום מועד תוקף הערבות, רשאי מקבל הסיוע, לבקשתו, לקבל את הערבות בחזרה עם קבלת אישור ביצוע סופי. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד הבסיס ויום הבסיס הינם יום מתן הודעת הזכייה. הערבות תוגש בנוסח המצורף בלבד, בהתאם לנספח 4. הפקדת הודעת חלף ערבות ברשות מקומית ככל שמדובר ברשות מקומית, יש להפקיד הודעת חלף ערבות מלאה וחתומה בנוסח המצורף בנספח 5, ולצרף אישור ממשרד הפנים כי יש ביכולת מקבל הסיוע לעמוד בהתחייבויותיו להעמדת מקור תקציבי לפרויקט שאושר בתוך 30 יום ממועד הודעת הזכייה. יובהר, כי ללא הפקדת הערבות בתוך הזמן האמור, רשאית הוועדה לבטל את זכייתו של מקבל הסיוע. חילוט הערבות הוועדה רשאית לחלט את הערבות אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בכתב האישור, בהוראת מנכ"ל או נהלי רשות ההשקעות או לצורך החזר כספי של תשלום ששולם למבקש הסיוע, ולאחר מכן התברר כי לא היה זכאי לקבלו וכן במקרה של ביטול הסיוע כמפורט בהוראה. 13. חובות מקבל הסיוע על מקבל הסיוע לעמוד בכל התחייבויותיו בהתאם להוראת המנכ''ל ותנאיה. בתוך 24 חודשים מתום תקופת הפרויקט ובמהלך תקופה של 12 חודשים, מקבל הסיוע יינטר את ההפחתה בפליטות גזי החממה המתקבלת כתוצאה מיישום הפרויקט בהתאם לכתב האישור, ויעביר דיווח מאומת, כמפורט בסעיף 3.5 לעיל. מקבל הסיוע ידווח על כל שינוי שחל במעמדו המשפטי לאחר הגשת הבקשה או לאחר קבלת כתב האישור. 11. קניין רוחני מקבל הסיוע מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל.

14 11. המחאת זכויות וחובות מדיניות המשרד היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות. עם זאת, רשאי מקבל הסיוע, לאחר קבלת כתב האישור, להגיש בקשה להסבת זכויות וחובות בהתאם להוראת מנכ"ל זו לשיקול דעתה של הוועדה. אושרה ההסבה ע"י מורשי החתימה של המשרד, יהיה הנסב אחראי לכל חובות העבר בגין כתב האישור של המסב. 11. כפל הטבות היחס בין מסלולי הסיוע במסלול זה לבין סיוע במסלולים אחרים: לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ"ל זו עבור הוצאות בגין השקעות מזכות אשר ניתן בגינן כבר סיוע ע"י גורם ממשלתי כלשהו. עמוד 14 מתוך יתאפשר מתן סיוע נוסף בגין התקנות מסחריות ראשונות של טכנולוגיות ישראליות חדשניות, כמפורט בסעיף 4.4 לעיל אף אם נתקבל סיוע קודם מכוח החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד- 1984, או מכוח מסלול אחר המופעל על ידי רשות החדשנות או משרד האנרגיה עבור שלבי המחקר והפיתוח של הטכנולוגיה, ובלבד שלא נתקבל סיוע קודם עבור התקנה מסחרית של הטכנולוגיה הנדונה. מקבל הסיוע רשאי לגשת למסלולי התעסוקה של רשות ההשקעות. לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ''ל זו למי שעבורו או באתרו/ אתריו מבצע יזם אסקו פרויקט בגינו ניתן לו סיוע. 14. פרסום פרטי מקבל הסיוע באתר המשרד מבקש סיוע המגיש את הבקשה לפי הוראה זו, מסכים לכך שבמידה ויזכה בהקצאה תחרותית, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד או במקום אחר שיוחלט לגביו הפרטים הבאים בנוגע לזכייתו: שם מקבל הסיוע, הענף בו הוא פועל והמסלול בו זכה; אנרגטית שנוצרה עקב והתייעלות חממה גזי פליטות היקף הפחתת סכום הסיוע, חממה פרויקט הפחתת פליטות גזי גזי מבוצע והאתר בו ההשתתפות בתוכנית והתייעלות אנרגטית 13. פיקוח ובקרה מקבל הסיוע ימציא לוועדה, למשרד, למשרד להגנת הסביבה, למשרד האנרגיה ולרשות החדשנות או מי מטעמם נתונים לפי דרישתם. מקבל הסיוע מתחייב לאפשר בכל עת למשרד לבקר את פעולותיו, לפקח על ביצוע כתב האישור במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד, כפי שתינתנה מעת לעת. כל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מראש של הוועדה או ועדת המשנה )כהגדרתה בסעיף 15.1( ושל מורשי החתימה של המשרד. 13. שינויים בכתב האישור ללא תוספת תקציבית לצורך דיון בבקשות לשינויים בכתב האישור, ללא תוספת תקציבית, הוועדה תסמיך ועדת משנה אשר חבריה הם: מנהל המסלול מטעם הרשות להשקעות יו"ר הוועדה;

15 נציג אחד מכל אחד מהמשרדים הבאים: המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר ומשרד האנרגיה חברים בכתבי אישור הכוללים רכיב של התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית מנהל המסלול ברשות לחדשנות. מוזמן: היועץ המשפטי או מי מטעמו. החלטות ועדת המשנה תתקבלנה ברוב קולות, באין הכרעה ישמש קול יו"ר ועדת המשנה כקול מכריע. בעניינים משפטיים תכריע עמדת היועץ המשפטי המלווה את הוועדה מטעם המשרד. ועדת המשנה רשאית לאשר בקשות למקבל סיוע בתנאים הבאים: 16. מקבל הסיוע הגיש בקשה בכתב לשינוי כתב האישור )נספח 8(, לפחות 30 ימים לפני ביצוע השינוי המבוקש, בליווי מסמכים נלווים ככל הנדרש כדי לתמוך בבקשתו; אין שינוי בהיקף הכולל של ההשקעה המזכה, הפחתת פליטות גזי החממה והתייעלות האנרגטית; סוגי הפרויקטים של ההפחתה וההתייעלות אנרגטית דומים; ועדת המשנה תערוך פרוטוקול של ישיבותיה. פרוטוקול הישיבה ייחתם על ידי יו"ר ועדת המשנה. החלטת ועדת המשנה תישלח למקבל הסיוע. בקשות של יזם אסקו הנוגעות לשינוי הגורם עבורו מתבצע הפרויקט לא תידונה בוועדת המשנה. 17. תמלוגים מובהר, כי בגין הסיוע שיוענק במסגרת הוראה זו, תמלוגים כמשמעותם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח התשמ"ד- 1984, ובהוראות הנקבעות ביחס לנושא זה. 13.ביטול סיוע לא יידרש מקבל הסיוע לשלם וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודית של תנאי הוראה זו ותהיה רשאית להחליט על ביטול הסיוע כולו, או חלקו, הן זה ששולם והן זה שטרם שולם, ולדרוש את החזר החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום תשלומם ועד יום החזרתם בפועל. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחלט את ערבות הביצוע. המקרים לעניין סעיף 17.1 הם: מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בהוראת מנכ"ל זו, הוראת אחריות חברתית, כתב האישור או תנאי שנקבע בהחלטת הוועדה היקף ההשקעה המזכה בפועל נמוך מ- 50% מהיקף ההשקעה המזכה שאושרה על ידי הוועדה מקבל הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל. עמוד 13 מתוך 17

16 מקבל הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד בהתאם לאמור בסעיף 15.1 לעיל מקבל הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק מתן נתונים כוזבים בעת הגשת הבקשה או לאחריה הסיוע אינו משמש למטרות שלשמן הוא ניתן. 13. תקציב התקציב להקצאה התחרותית בהוראה זו יעמוד על 75 מיליוני בכל שנה מ עד.2020 מתוך התקציב השנתי יוקצה סכום של 10 מיליון לטובת הסיוע הנוסף בגין רכיב "התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית". במקרה של אי ניצול מלוא התקציב השנתי, היתרה תשמש לאישור בקשות שאינן כוללות התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית. בכל מקצה, סך התקציב שיאושר לרשויות מקומיות לא יעלה על 50% מתקציב המקצה, אלא אם לאחר אישור כל הבקשות במקצה תיוותר יתרת תקציב ובכפוף לשיקול דעת הוועדה. מתן הסיוע כפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, ולתקציבו המאושר של המשרד. ככל שלא יהיה ניצול מלא של תקציב זה במקצה אחד תועבר יתרת התקציב שלא נוצלה לטובת מקצה נוסף וכך הלאה. 13.דרך הגשת הבקשות והמועד האחרון להגשתן בקשות להשתתפות בתכנית יוגשו לרשות ההשקעות. דרך הגשת הבקשות והמועד האחרון להגשתן עבור כל מקצה ומקצה יפורסמו לכל מקצה באתר האינטרנט של המשרד ובעיתונות בקשות אשר יוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע לאותו מסלול לא ידונו. 11. תחולה תוקף הוראה זו מיום חתימתה והיא מחליפה את הוראת מנכ''ל 4.41 ''מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית מיום. 20/12/2016, בעבור בקשות שיוגשו לאחר מועד החתימה של הוראת מנכ''ל זו. שי רינסקי המנהל הכללי ירושלים, כ"ד ניסן תשע"ח 33 באפריל 1313 עמוד 13 מתוך 17

17 נספחים: נספח 1 פירוט מגזרי פעילות זכאים נספח 2 טופס מילוי פרטים נספח 3 טופס הצהרות והתחייבויות נספח 4 ערבות ביצוע נספח 5 הוראת חלף ערבות נספח 6 טופס פתיחת /ועדכון פרטי מוטב נספח - 7 בקשה לדיון חוזר נספח - 8 בקשה לשינויים ללא תוספת תקציבית. נספח 9 פורמט דיווח על הפחתת פליטות גזי חממה HFC נספח 10 GWP גבוה הפסקה הדרגתית במתן התמיכות מסוג קירור גזי המכיל לציוד בעלי נספח 11 רשימת אתרי גריטה מורשים עמוד 17 מתוך 17

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיו

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיו .1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיום 20/09/2015 בעניין הפחתת פליטות גזי חממה ולשם עמידה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F >

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F > רקע נוהל לעידוד הקמה והפעלה של תחנות מידע לתייר בירושלים הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מעוניינת לעודד מתן מידע לתיירות הפנים ולתיירות הנכנסת, באמצעות הקמה והפעלה של תחנות מידע לתיירים בבתי עסק קיימים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד