LICENSE AGREEMENT FOR PANASONIC MOBILE SOFTPHONE

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "LICENSE AGREEMENT FOR PANASONIC MOBILE SOFTPHONE"

תמליל

1 אחד מההסכמים הבאים יהיה תכף תלוי במקום המגורים של המשתמש. התייחס ואשר את ההסכם המתאים. )1( הסכם רישיון משתמש עבור המשתמשים הנמצאים בכל מקום מלבד מבמדינות המצוינות ב )2( "הסכם רישיון משתמש יישומון טלפון נייד לתושבי אירופה". )2( הסכם רישיון משתמש אפליקציית טלפון נייד לתושבי אירופה עבור משתמשים באוסטריה, בולגריה, בלגיה, קרואטיה, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, איטליה, הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובקיה, ספרד, שוודיה, שווייץ, בריטניה, טורקיה או אירלנד. )1( הסכם רישיון משתמש חשוב - קרא בעיון: הסכם רישיון משתמש זה )"ההסכם"( הוא הסכם חוקי בינך )כישות טבעית או משפטית( לבין Panasonic Corporation )להלן הנקראת "החברה"( עבור שימוש בתכנת mobile softphone )"התכנה"(. על ידי קבלת התנאים של הסכם זה והתקנת התכנה או מימוש הזכויות שלך ליצור ולהשתמש בעותקים של התכנה )כפי שיפורט למטה(, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי ההסכם זה. במידה ואינך מסכים לתנאי ההסכם, אל תקבל תנאים אלו ומחק את התכנה. לגבי אחריות מוגבלת הנוגעת לתחום השיפוט שלך, התייחס בבקשה לפסקה אחריות מוגבלת. אתה מצהיר שיש בידך מלא הכוח, היכולת והסמכות להצטרף ולקבל את התנאים של הסכם זה. במידה ואתה מסכים בשמו של המעסיק שלך, החברה או כל ישות אחרת, אתה מאשר ומצהיר שיש לך את מלוא הסמכות החוקית לקשור את המעסיק שלך, את החברה או כל ישות אחרת להסכם זה, או שאדם עם סמכות כזו קיבל את התנאים של הסכם זה לפני השימוש בתכנה, כפי שמתואר בפסקה זו. 1. רישיון התכנה של החברה 1.1. מענק רישיון. בכפוף לציות לתנאי הסכם זה, החברה מעניקה לך זכות מוגבלת, לא-בלעדית, בלתי ניתנת להקצאה, בלתי ניתנת להעברה וללא תמלוגים לשימוש בתכנה, הכוללת מסמכים מקוונים או אלקטרונים, באופן המתואר למטה. ניתן להתקין עותקים של התכנה על גבי מספר מוגבל של מכשירי טלפון ניידים בתנאי שאתה האדם היחיד שמשתמש בתכנה. במידה ואתה ישות, החברה מעניקה לך זכות למנות אדם אחד בארגון שלך שתהיה לו הזכות להשתמש בתכנה באופן שמתואר למעלה עדכונים. במידה והחברה מוציאה עדכון לתכנה, ניתן להשתמש בתכנה המעודכנת בהתאם להסכם זה. בעלות. החברה ו/או Softfront Holdings )"מעניק הרישיון"( היא הבעלים ושומרת לעצמה את כל הזכויות, התארים והעניין בתכנה )כולל כל התמונות, היישומונים, הצילומים, האנימציה, והידאו, האודיו, המוזיקה או הטקסט שמשולבים בתכנה(, כולל כל זכויות הקניין הרוחני המגולמות בזה, ולא תהיה לך כל זכות לגביהן מלבד הזכויות שניתנו במפורש בהסכם זה. ביכולתך או )א( ליצור עותק אחד של התכנה אך ורק למטרות גיבוי וגניזה, או )ב( להעביר את התכנה לאחסון יחיד, בתנאי שאתה שומר את המקור אך ורק למטרות גיבוי וגניזה. אין להעתיק את התכנה או את החומרים המודפסים המלווים את התכנה מלבד למטרות הגיבוי והגניזה המצוינות למעלה זכויות צד שלישי. תכנה זו יכולה להכיל תכנות צד שלישי הרשומות ב URL שלמטה )"תכנת צד שלישי"(. במידה ואתה משתמש בתכנת צד שלישי, עליך לעמוד בתנאים המתאימים כפי שמפורטים ב URL למטה. במידה ויש סתירה בין תנאי הסכם זה ותנאי תכנת צד שלישי, התנאים של תכנת צד שלישי יהיו תקיפים כל עוד אתה משתמש בתכנת צד שלישי זו. החברה אינה אחראית לכל תכנת צד שלישי מסוג זה. מוטב צד שלישי. באשר לחלקים מסוימים מהתכנה, מעניק הרישיון של החברה ומוטבי צד שלישי של הסכם זה. כתב הוויתור של אחריות, תנאי הגבלת החבות והתקנות התקיפות לחלק זה של התכנה שבהסכם זה יהיו לתועלת, ויאכפו על ידי מעניק הרישיון. הסכם זה יכול להיות מבוטל במידת הצורך על ידי מעניק רישיון זה כדי להגן על הזכויות שלו או של הקניין הרוחני שלו או זכויות אחרות מקרא זכויות מוגבלות של ממשלת ארה"ב. התכנה והתיעוד הנלווה הם "פריטים מסחריים", כפי שמוגדר ב-,FAR המורכב מ"תוכנת מחשב מסחרית "ו"תיעוד תוכנת מחשב מסחרית", כפי שמונחים אלה משמשים ב- FAR ו-.DFARS בהתאם ל- FAR או ל-,DFARS לפי העניין, התכנה והתיעוד הקשור אליה מורשים למשתמשי הקצה של ממשלת ארה"ב כפריט מסחרי, כאשר רק זכויות אלה ניתנות לכל משתמשי הקצה האחרים בהתאם לתנאים ולהגבלות של הסכם זה.

2 1.6. מגבלות אחרות. לפני שתתחיל להשתמש בתוכנה, באחריותך לבצע עותקי גיבוי של קבצים בעלי ערך במכשירי אחסון, כגון אחסון נייד או זיכרון לא נדיף אחר הניתן להסרה, המחובר למכשיר הנייד שלך. התכנה דורשת חיבור לאינטרנט ותקשורת עם מערכת ענן שהחברה מספקת ללא תשלום מעת לעת כדי שתוכל להשתמש בפונקציות מסוימות כגון אימות משתמש או הודעת דחיפה. אין להשכיר או להחכיר את התכנה. אינך רשאי לתקן, לבצע הנדסה חוזרת, לבצע הידור לאחור או לפרק את התוכנה, אלא אם המגבלה האמורה לעיל אסורה במפורש על פי החוק החל. 2. אחריות מוגבלת אחריות מוגבלת. התוכנה נמסרת לך "כמות שהיא". לא החברה )לרבות חברת האם של החברה, החברות המסונפות אליה ו / או החברות בנות שלה(, ולא מורשה מטעמה עושה או מעביר לך או לצד שלישי כלשהו, כל אחריות או ייצוג, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה ביחס לתוכנה. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, לא החברה ולא המורשה מטעמה מתחייבים שהתכנה תהיה נטולת שגיאות או שתמלא את כל דרישותיך. עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, לא החברה ולא המורשה מטעמה יהיו אחראים לכל נזק שייגרם לך, לרבות, ללא הגבלה, לנזקים תוצאתיים, מקריים, מיוחדים או עונשיים. ההגבלות האמורות יחולו ללא קשר לצורת הפעולה בין אם בחוזה, בנזיקין )לרבות רשלנות(, בחבות המוצר או בכל דרך אחרת, גם אם צד זה קיבל הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. בכל מקרה, האחריות הכוללת של החברה על פי הוראות הסכם זה תהיה מוגבלת לסכום ששולם בפועל על ידך על פי הסכם זה. 3. תמיכה מוגבלת ופתרון בעיות החברה אינה מחויבת על פי הסכם זה לספק הדרכה, עזרה, תמיכה, תחזוקה או שינויים הכוללים, אך לא רק, שינוי התכנה כך שתתאים לנייד שלך כפי שהוא או כאשר אתה משנה סביבה, כגון מערכת ההפעלה או גרסה מתקדמת שלה. למען הסר ספק, במקרה שתתקשר בהסכם תמיכה או תחזוקה נפרד עם צד שלישי כלשהו, כגון חברת מכירות, מפיץ, ספק שירות, אינטגרטור מערכות או ספק אחר שאינו החברה, יכולתך לקבל שירותי תמיכה מישות זו יהיה תלוי בתנאים וההגבלות של כל הסכם רלוונטי עם צד שלישי זה. 4. תקופה הסכם. זה ייכנס לתוקף החל מהשימוש שלך בתוכנה וימשיך עד שתפסיק את השימוש בתכנה. אתה רשאי לסיים את הסכם זה בכל עת על ידי השמדת התוכנה, התיעוד הנלווה וכל העותקים שלהם. הסכם זה יופסק באופן מיידי על ידי החברה גם אם לא תעמוד בכל תנאי של הסכם זה. עם סיום זה, אתה מסכים להפסיק את כל השימוש בתכנה ולמחוק אותה מהמכשירים שלך, כמו גם להשמיד כל תיעוד קשור ואת כל העותקים שלה. שונות הקצאה. אינך רשאי, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, להעביר, להקצות או להעניק רישיון משנה, במלואו או בחלקו, הסכם זה, לרבות כל הזכויות וההתחייבויות על פי הסכם זה, את התכנה, לרבות כל הזכויות והרישיונות המלווים בתוכנה תיעוד או כל עותק שלה נתיקות. שום דבר הכלול בהסכם זה לא יפורש כדרישה לביצוע פעולה בניגוד לחוק. אם סעיף כלשהו של הסכם זה נמצא על ידי הרשות המוסמכת כבלתי תקף, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, קביעה זו תגבר והקטע הרלוונטי יופחת ויוגבל רק במידה הנדרשת כדי להביא אותו לדרישות החוק, וכל שאר התנאים של ההסכם ימשיך במלוא התוקף. ציות לחוקים. הנך מסכים לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים אשר עשויים להסדיר את השימוש שלך בתוכנה מורשית זו ומסכים לשיפוי שמירתה של החברה ללא כל תביעה, נזק, הפסדים או מחויבויות שנגרמו או שנגרמו לחברה כתוצאה מאי עמידתך בכך. בקרת יצוא. אתה מסכים לא לייצא או לייצא מחדש את התוכנה למחוז כלשהו בכל צורה שהיא ללא רישיונות יצוא מתאימים על פי התקנות של המדינה שבה אתה מתגורר או של כל מדינה אחרת כפי שנדרש לייצוא או ייצוא מחדש מסוג זה. חוק שולט. הסכם זה יחול ויפורש ויכפה על פי חוקי יפן, מבלי להתחשב בהוראות סותרות הדין. יישוב סכסוכים. החברה ואתה מסכימים כי המקום הבלעדי לכל המחלוקות בקשר להסכם זה, או הנובע מהסכם זה, יהיה בית המשפט המחוזי בטוקיו, יפן

3 שפה. במקרה של אי התאמה או עמימות בין כל תנאי הגרסה האנגלית של ההסכם לבין תנאי הגרסה בשפה אחרת של הסכם זה, הגרסה האנגלית של הסכם זה תהיה עדיפה על גרסת שפה אחרת של הסכם זה. ההסכם כולו. הסכם זה הוא ההסכם כולו, ומחליף ומבטל את כל ההסכמים והתקשרויות הקודמים והבו-זמניים, בנושא זה פרטיות נציגות.יחידת התקשורת העסקית,חטיבת הפתרונות המחוברים של החברה בפוקוקה,יפן,אחראית על טיפול במידע האישי שלך )באופן המוסבר להלן.( אחראי ההגנה על המידע האישי של יחידת הטלפונים הניידים מטרה.החברה תשתמש במידע האישי שנאסף לצורך תפעול,שיפור,תחזוקה ומתן תמיכה ללקוחות השירות שמסופק על ידי החברה "חיבור למרכזייה לצורך ביצוע השיחה.". איסוף.החברה אוספת את המידע האישי הבא: מזהה מרכזיה,חשבון שלוחה מזהה של המכשיר אסימון להודעות דחיפה חשיפה.החברה עשויה לחשוף את המידע האישי שלך לשותפות הנבחרות שלה.השותפות האלה עשויות להשתמש במידע האישי שלך כדי לספק לך את שירותי Panasonic או אם יהיה לך צורך בשירותים אחרים ועזרה נוספת. מימוש הזכויות שלך.אם ברצונך לממש את אחת מהזכויות שלך,עליך לפנות אלינו באמצעות הקישור הבא בכל פנייה צריך לספק הוכחת זהות כדי שנוכל לאמת את זהותך pttw.tppuuu.wngn./g/c.c/tpnh/anhp.www//t.ptth למידע נוסף,ניתן לקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו בקישור הבא. pttw.tppwngn./g/c.g:tpcg.pwccp.www//tpwapp//ugh/n/pt/a/h:./wpw//nncag/t/c:.ptth

4 )2( הסכם רישיון משתמש אפליקציית טלפון נייד לתושבי אירופה אנא קרא בעיון את תנאי הרישיון הסכם זה חל על תושבי אירופה בלבד. אתה חייב להיות בן 18 ומעלה כדי לקבל את התנאים האלה ולהשתמש באפליקציה. על ידי התקנת האפליקציה אתה מסכים לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, מחק את האפליקציה. אתה מצהיר שיש לך את מלוא הכוח, היכולת והסמכות לקבל את הסכם רישיון משתמש אפליקציית טלפון נייד לתושבי אירופה )"הסכם"(. אם אתה מקבל בשם המעסיק שלך, החברה או ישות אחרת, אתה מייצג שיש לך סמכות משפטית מלאה לחייב את המעסיק, החברה או כל ישות כזו ל הסכם זה. אם אין לך את הסמכות המשפטית לחייב, ודא שהאדם המורשה מהישות שלך מסכים לקבל את ההסכם ולהתחייב כלפיו. מי אנחנו ומה עושה הסכם זה אנחנו Panasonic Corporation )"מעניק הרישיונות"(, הנמצאים בכתובת אוסקה , יפן, נותנים לך רישיון להשתמשt,Oaza Kadoma, Kadoma-shi 1006, ("APP") Panasonic Mobile Softphone וכל העדכונים והתוספים שלה. השירות, כגון אימות משתמש והודעת דחיפה, שאתה מתחבר אליו באמצעות האפליקציה והתוכן שאנו מספקים לך מעת לעת באמצעותה )"שירות"(. כפי שהותר בתנאים אלה..1 מטרת APP APP היא אפליקציית Softphone מבוססת SIP ייעודית ל PBX של Panasonic שיכולה לעבוד כמו הרחבת PBX התומכת בפונקציות שיחות קול ווידאו בסיסיות. סיום ההסכם 1.2. הסכם זה חל על השימוש ב- APP על ידי משתמש קצה מסחרי או עסקי. אם אתה צרכן, לא יוקנו לך כל זכיות על בסיס הסכם זה זהו הסכם משפטי בינך לבין נותן הרישיון בגין השימוש ב- APP כמפורט במפורש בסעיף 4. על ידי התקנה או מימוש זכויותיך לשימוש ב-,APP אתה מסכים להיות מחויב לתנאים של הסכם זה. אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, מחק מיד את האפליקציה תנאים של חנויות יישומים ניידים, כגון App Store או,Google Play חלים גם כן הדרכים שבהן תוכל להשתמש ב- APP עשויות להיקבע גם על פי הכללים והמדיניות של,App Store וכללים ומדיניות של Google Play יחולו במקום תנאים אלה במקרים שבהם קיימים הבדלים בין השניים מעת לעת אנו עשויים לעדכן באופן אוטומטי את APP ולשנות את השירות כדי לשפר את הביצועים, לשפר את הפונקציונליות, לשקף שינויים במערכת ההפעלה או לענות על בעיות אבטחה. לחלופין, אנו עשויים לבקש ממך לעדכן את APP מסיבות אלה. אם תבחר שלא להתקין עדכונים אלה או אם תסיר את העדכונים האוטומטיים, ייתכן שלא תוכל להמשיך להשתמש ב- APP ובשירותים. היישום מיועד לעבוד עם הגרסה הנוכחית או הקודמת של מערכות ההפעלה )העשויה להתעדכן מעת לעת( ולהתאים לתיאור שלה אשר סופק לך כאשר התקנת אותה APP ללא מפתח הפעלה מסוים, שנמכר בנפרד, זמין במצב ניסיון המאפשר לך לבדוק את APP במשך 30 ימים קלנדריים החל מיום ההתקנה של.APP עם פקיעת של התקופה של 30 יום קלנדריים, APP במצב ניסיון יפסיק לתפקד ואתה יכול לרכוש ולהתקין מפתח הפעלה רלוונטי כדי לאפשר את APP במצב מסחרי ללא הגבלת זמן. מקשי הפעלה )בקיצור )"AK" ניתנים לחלוקה לשתי הקטגוריות הבאות. )1( משתמש tak משנה את מצבי ההפעלה של APP ממצב ניסיון למצב מסחרי וקובע את מספר המשתמשים הרשומים. )2( הרחבת tak מגדיל את כמות משאבי המערכת ו p או מוסיף פונקציות מסוימות ל-.APP הרחבות AK כגון אלה הן בעצם אופציונליות וזמינות רק כאשר יש משתמש AK מותקן הזמנת מפתח הפעלה מפתחות ההפעלה של APP יסופקו מהספק שלך על פי הזמנת הרכש..2

5 מטרת המסירה והמשלוח 2.2. תרכוש את APP בקוד האובייקט מחנויות היישומים לנייד, כגון App Store או.Google Play קוד המקור אינו אובייקט של הסכם זה. כמו כן, ניתן למצוא כמה מסמכים משלימים הקשורים ל- APP בכתובת האתר הבאה..3 אספקת APP יבוצע על ידי הורדה. כל העדכונים יסופקו באותו אופן כמו היישום המקורי. מפתחות ההפעלה של APP יסופקו מהספק שלך על פי הזמנת הרכש. הגדרת סביבת השירותים של APP אינה כפופה לאספקה וניתן להזמין אותה בנפרד מספק מורשה..2.1 זכויות ניצול 2.2. ה- APP )כולל כל תמונות, יישומונים, צילומים, אנימציות, וידאו, אודיו, מוזיקה וטקסט המשולב ב- )APP נמצא בבעלות מעניק הרישיון וחברת,Softfront Holdings ולמעניק הרישיון יש את הזכות להעניק רישיון או ניתנה לו הזכות להעניק רישיון ל-.APP 2.1. APP במצב ניסיון מעניק הרישיון מעניק לך זכות לא-בלעדית להשתמש ב- APP לשימושך הפרטי למשך פרק זמן מוגבל של 30 )שלושים( ימים קלנדריים החל מיום ההתקנה של האפליקציה. אתה יכול להתקין עותקים של APP על מספר בלתי מוגבל של מכשירים ניידים ובלבד שאתה האדם היחיד המשתמש ב,APP ומספר משתמשים רשומים ככל שמשאבי מערכת PBX שלך מאפשרים APP במצב מסחרי נותן הרישיון מעניק לך זכות ניצול לא בלעדית, ללא הגבלת זמן, להשתמש ב-.APP אתה יכול להתקין עותקים של APP על מספר בלתי מוגבל של מכשירים ניידים ובלבד שאתה האדם היחיד המשתמש ב,APP אך מוגבל למספר המשתמשים הרשומים המורשים על ידי AK משתמש המותקן כמו כן, הנך זכאי להשתמש ב - APP עבור )1( ישויות עסקיות בשותפות המוגבלת שהשקעת בהן ושבשליטתך או )2( חברות מקושרות )"חברות הקבוצה"(. שימוש אחר, למעט חברות הקבוצה, יהיה אסור ניתן להעתיק את APP רק במידה הדרושה לשימוש בהתאם להסכם זה. במידת הצורך, אתה רשאי להכין עותקי גיבוי של ה - APP בהתאם לכללים ותקנים טכניים מקובלים. עותקי גיבוי על נושא נתונים ניידים חייבים להיות מסומנים ככאלה ועליהם לשאת את הודעת זכויות היוצרים כפי שמוצג ב- APP המקורי אם רכשת AK משתמש כדי להשתמש ב- APP במצב מסחרי, אתה רשאי להעתיק את APP על נושא נתונים להעברת ה.APP בנוסף, זכותו של הרוכש לעותק המקוון תהיה מוגבלת באותו אופן כאילו הרוכש קיבל את האפליקציה על נושא נתונים אתה רשאי לבצע הידור מחדש של APP רק כדי ליצור יכולת פעולה הדדית עם חומרה ותוכנה אחרים, ורק במסגרת 1 מגבלות החובה הקבועות בחוקי זכויות היוצרים הרלוונטיים ורק אם נותן הרישיון לא סיפק את הנתונים הנדרשים ו / או מידע על אף בקשה בכתב תוך קביעת תקופת הודעה סבירה. הידור מחדש כזה אינו מחייב כל אישור על ידי נותן הרישיון או מחזיקי זכויות היוצרים כיוון שהוא רשאי אך ורק על פי החוק החל, ולכן התשלום עבור AK המשתמש אינו מתחשב בזכות זו הנך רשאי לשנות, לתקן ולהתאים את ה - APP רק במידה שבה תקנות זכויות יוצרים הרלוונטיות מחייבות. תיקון כזה של שגיאות תוכנה אינו דורש הרשאה כלשהי על ידי מעניק הרישיון או בעלי זכויות היוצרים כיוון שהוא רשאי אך ורק על פי חוק זכויות היוצרים החל, ולכן התשלום עבור AK המשתמש אינו מתחשב בזכות זו אם, בהקשר של פעולות תיקון, נותן הרישיון מספק לך שינויים או תיקונים כגון שינויים או תיקונים של תיעוד התכנה, או עדכון או שדרוג של ה- APP המחליף גרסה מוקדמת יותר של התיעוד של ה-,APP תיקונים אלה, עדכונים או שדרוגים, יהיו כפופים להוראות הסכם זה אין להעתיק או לשנות את תיעוד התכנה, אלא בהתאם לאמור בסעיפים 4.5 ו -4.9 )במידה והמסמכים האמורים משולבים ב-.)APP בt אוסטריה קטע 24e חוק זכויות יוצרים אוסטרי; בלגיה סעיף 4 חוק הגנת תכנה בלגי; בולגריה קטע 42 חוק זכויות יוצרים בולגרי; קרואטיה קטע 222 חוק זכויות יוצרים וזכויות קשורות קרואטי; צ 'כיה קטע )22d חוק זכויות יוצרים צ 'כי; דנמרק קטע. 24 חוק מאוחד על זכויות יוצרים; פינלנד קטע k.12 חוק זכויות יוצרים פיני; גרמניה קטע 24e חוק זכויות

6 יוצרים גרמני; צרפת סעיף IV קוד קניין רוחני צרפתי; איטליה סעיף quater-22 חוק זכויות יוצרים איטלקי 24i חוק זכויות יוצרים הולנדי; נורבגיה קטע 22m הונגריה קטע 24 חוק זכויות יוצרים הונגרי; הולנד קטע 633.n; / 1941 חוק זכויות יוצרים נורווגי; פולין סעיף 42 פסקה. 1 נקודה 2(.פסקה 2 חוק זכויות יוצרים וזכויות קשורות פולני; פורטוגל סעיף 4 צו 121p42 פורטוגלי; רומניה סעיף 44 חוק זכויות יוצרים רומני; סלובקיה קטע 22 חוק זכויות יוצרים סלובקי; ספרד סעיף 244 לחוק הקניין הרוחני הספרדי; שוודיה קטע 1, סעיף 12g חוק שוודי על זכויות יוצרים יצירות ספרותיות ואמנותיות; שוויץ סעיף 12 חוק זכויות יוצרים השוויצרי, סעיף 24 קטע 1 תקנת זכויות יוצרים שווייצרית; טורקיה סעיף 24 חוק עבודות אומנות ורוח; בריטניה ורפובליקה של אירלנד קטע 24B. חוק זכויות יוצרים, עיצובים ופטנטים בt אוסטריה קטע )1(, 24d )2( חוק זכויות יוצרים אוסטרי; בלגיה סעיף 2 חוק הגנת תכנה בלגי; בולגריה קטע 44 חוק זכויות יוצרים בולגרי; קרואטיה קטע 224 חוק זכויות יוצרים וזכויות קשורות קרואטי; צ 'כיה קטע 22 חוק זכויות יוצרים צ 'כי; דנמרק קטע. 22 חוק מאוחד על זכויות יוצרים; פינלנד קטע 12j חוק זכויות יוצרים פיני; גרמניה קטע 24d חוק זכויות יוצרים גרמני; צרפת סעיף קוד קניין רוחני צרפתי; איטליה סעיף bis-22 מס. 2-b חוק זכויות יוצרים איטלקי 24h חוק זכויות יוצרים הולנדי; נורבגיה קטע 22j הונגריה קטע 24 חוק זכויות יוצרים הונגרי; הולנד קטע 633.n; / 1941 חוק זכויות יוצרים נורווגי; פולין סעיף 42 פסקה. 2 נקודה 1, סעיף 42 פסקה 2 חוק זכויות יוצרים וזכויות קשורות פולני; פורטוגל סעיף )2( 2 צו 121p42 פורטוגלי; רומניה סעיף 42 חוק זכויות יוצרים רומני; סלובקיה קטע 22 חוק זכויות יוצרים סלובקי; ספרד סעיף 244 לחוק הקניין הרוחני הספרדי; שוודיה קטע 2, סעיף 22, קטע 1, סעיף 12g חוק שוודי על זכויות יוצרים יצירות ספרותיות ואמנותיות; שוויץ סעיף 21 חוק זכויות יוצרים השוויצרי, סעיף 24 קטע 2 תקנת זכויות יוצרים שווייצרית; טורקיה סעיף 24 חוק עבודות אומנות ורוח; בריטניה ורפובליקה של אירלנד קטע 24C. חוק זכויות יוצרים, עיצובים ופטנטים 2444

7 זכויות צד שלישי 2.2. APP זה עשוי לכלול תוכנות צד שלישי המפורטות ב URL להלן )"תוכנת צד שלישי"(. במידה ואתה משתמש בתכנת צד שלישי, עליך לעמוד בתנאים המתאימים כפי שמפורטים ב URL למטה. במידה ויש סתירה בין תנאי הסכם זה ותנאי תכנת צד שלישי, התנאים של תכנת צד שלישי יהיו תקיפים כל עוד אתה משתמש בתכנת צד שלישי זו. החברה אינה אחראית לכל תכנת צד שלישי מסוג זה..5 לגבי חלק מסוים )ים( של,APP הרישיונות של מעניק הרישיון הם מוטבים מצד שלישי של הסכם זה. כתב ויתור האחריות, תנאי ותיקוני הגבלת האחריות החלים על חלק)ים( זה של האפליקציה בהסכם זה, יבוצעו לטובתם, והם ניתנים לאכיפה על ידי בעלי הרישיון. הסכם זה עלול להסתיים במידה ומעניק הרישיון צריך על מנת להגן על זכויות הקניין הרוחני שלו או על זכויות אחרות..2.1 שונות 2.2. אחריות. כל האחריות הניתנת ל- APP נובעת מרכישה של AK משתמש ומכאן כפופה לסעיף האחריות הרלוונטי שנקבע בחוזה המכירה בינך לבין הספק שלך. בהתייחס למצב הניסיון, המערכת מסופקת כפי שהיא ומעניק הרישיון שולל כל אחריות, למעט במקרים של התנהגות רשלנית מכוונת וגסה וכן מקרים של פגיעה פיזית ותקנות מחייבות של חוק אחריות המוצר בקרת יצוא. אתה מסכים לא לייצא או לייצא מחדש את האפליקציה למדינה כלשהי בכל צורה שהיא ללא רישיונות היצוא המתאימים על פי התקנות של המדינה שבה אתה מתגורר או של כל מדינה אחרת כפי שיידרש על-ידי ייצוא או ייצוא מחדש אלה מידע אישי. מעניק הרישיון לא יאסוף, יאחסן או יעבד בכל צורה אחרת את הנתונים האישיים שלך באמצעות השימוש שלך ב-.APP 2.2. חוק שולט. והואיל ואמנת המכירות של האו"ם לא תיכלל, באוסטריה יחול חוק אוסטריה באופן בלעדי ובתי המשפט של וינה, אוסטריה יהיו בעלי סמכות בלעדית בבולגריה יחול חוק בולגריה באופן בלעדי ובתי המשפט של סופיה, בולגריה, יהיו בעלי סמכות בלעדית בבלגיה יחול חוק בלגיה באופן בלעדי ובתי המשפט בבריסל יהיו בעלי סמכות בלעדית בקרואטיה יחול חוק קרואטיה באופן בלעדי ובתי המשפט של זאגרב, קרואטיה, יהיו בעלי סמכות בלעדית ברפובליקה הצ'כית יחולו חוקי הרפובליקה הצ'כית באופן בלעדי ובתי המשפט בפראג יהיו בעלי סמכות בלעדית בדנמרק יחול חוק דנמרק באופן בלעדי ובתי המשפט של קופנהגן, דנמרק, יהיו בעלי סמכות בלעדית בפינלנד יחולו דיני פינלנד באופן בלעדי ובתי המשפט של בית המשפט המחוזי בהלסינקי יהיו בית המשפט של הערכאה הראשונה בצרפת יחול חוק בצרפת באופן בלעדי ועל בתי המשפט של פאריס, צרפת יהיו בעלי סמכות בלעדית בגרמניה יחול חוק גרמניה באופן בלעדי ובתי המשפט של המבורג, גרמניה יהיו בעלי סמכות בלעדית ביוון יחול חוק יוון באופן בלעדי ובתי המשפט באתונה, יוון יהיו בעלי סמכות בלעדית בהונגריה יחול חוק הונגריה באופן בלעדי, ובתי המשפט של בודפשט, הונגריה, יהיו בעלי סמכות בלעדית באיטליה יחול הדין האיטלקי באופן בלעדי ובתי המשפט של מילאנו, איטליה, יהיו בעלי סמכות בלעדית בהולנד יחול חוק הולנד באופן בלעדי, ובתי המשפט של,s'Hertogenbosch הולנד, יהיו בעלי סמכות בלעדית בנורווגיה יחול חוק נורבגיה באופן בלעדי, ובית המשפט המחוזי באוסלו יהיה בית המשפט של הערכאה הראשונה בפולין יחול חוק פולין באופן בלעדי ובתי המשפט של ורשה, פולין יהיו בעלי סמכות בלעדית בפורטוגל יחול חוק פורטוגל באופן בלעדי, ובתי המשפט של ליסבון, פורטוגל, יהיו בעלי סמכות בלעדית ברומניה יחול חוק רומניה באופן בלעדי, ובתי המשפט של בוקרשט, רומניה, יהיו בעלי סמכות בלעדית..6

8 בסלובקיה יחול חוק סלובקיה באופן בלעדי ובתי המשפט של ברטיסלבה, סלובקיה, יהיו בעלי סמכות בלעדית. בספרד: חוק ספרד יחול באופן בלעדי ולבתי המשפט של ברצלונה, ספרד יש סמכות בלעדית בשוודיה יחול חוק שוודיה באופן בלעדי, ובתי המשפט של בית המשפט המחוזי בשטוקהולם יהיו בית המשפט של הערכאה הראשונה. בשוויץ יחול חוק שוויץ באופן בלעדי ובתי המשפט של רותקרוז, שוויץ יהיו בעלי סמכות בלעדית באנגליה וברפובליקה האירית יחולו חוקי בריטניה וויילס באופן בלעדי ובתי המשפט של אנגליה יהיו בעלי סמכות בלעדית. בטורקיה יחול חוק טורקיה באופן בלעדי ובתי המשפט באיסטנבול יהיו בעלי סמכות בלעדית חוסר יעילות. אם הוראה או הוראה חלקית של הסכם זה הינה או הופכת להיות לא תקפה, בלתי חוקית או לא אכיפה, היא תחשב כשונה במידה המינימלית הדרושה כדי להפוך אותה לתקפה, חוקית וברת אכיפה. אם שינוי זה אינו אפשרי, תחשב ההוראה או ההוראה החלקית הרלוונטית כמחוקה. כל שינוי או מחיקה של הוראה או הוראה חלקית לפי סעיף זה לא ישפיעו על תוקפו ואכיפתו של שאר הסכם זה. שפה. במקרה של אי התאמה או עמימות בין כל תנאי הגרסה האנגלית של ההסכם לבין תנאי הגרסה בשפה אחרת של הסכם זה, הגרסה האנגלית של הסכם זה תהיה עדיפה על גרסת שפה אחרת של הסכם זה. סיום. למעניק הרישיון יש זכות להפסיק, לסיים או לעצור הפצה, הספקה ו / או מכירה של ה -,APP מפתח ההפעלה ו p או השירות על פי נוחותו בהודעה של 3 חודשים לפחות..2.4 בהתאם ובאמצעות ההשפעות של סעיפים ו של הקוד האזרחי האיטלקי, כל הסעיפים הבאים של ההסכם הנ "ל אושרו מפורשות ובמיוחד: 5.2 ו פרטיות כדי לספק לך את השירותים שלנו או כל תכונה ספציפית שתתבקש על ידך,כולל כדי לאפשר לנו לעמוד בהתחייבויותינו במסגרת ההסכם איתך,המידע האישי הבא נאסף ומועבר לשרת שלנו : מזהה מרכזיה,חשבון שלוחה מזהה של המכשיר אסימון להודעות דחיפה למידע נוסף,ניתן לקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו בקישור הבא. /n/pt/a/h:./wpw//nncag/t/c:.ptthpttw.tppwngn./g/c.g:tpcg.pwccp.www//tpwapp//ugh Date last updated : Aug. 2018

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - ProjectsDefinition2.docx

Microsoft Word - ProjectsDefinition2.docx בי סדנאות בסימן ירוק http://gallery.me.com/carolynmuire#100251 מכריז על תחרות סדנאות נושאת פרסים במסגרת פרוייקט ירוק ובשיתוף חברת Eco Navigator מקליפורניה. התחרות פתוחה לסטודנטים מכל הסדנאות למדעי המחשב

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016

6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016 6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016 עמוד 2 מדריך תעריף בינלאומי 2016 ישראל תוכן העניינים שירותים מוגדרי יום וזמן 3 4 5 3 6 7 8 שירותי אקספרס שילוח מיוחד אקספרס )יצוא( אקספרס )יבוא( שירותי אקונומי שילוח מיוחד

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד