The MATLAB Notebook v1.6

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "The MATLAB Notebook v1.6"

תמליל

1 עצמים גרפיים ותכונותיהם שיעור מס' 9: עצמים גרפיים מהו handle graphics פקודות הגרפיקה במטלב יוצרות עצמים גרפיים. קיומם של עצמים גרפיים, תכונותיהם והיחסים ביניהם מקבלים ביטוי בתצוגה הגרפית באופן אוטומטי. לכן ההשפעה של המשתמש )או המתכנת( במטלב על הגרפיקה נעשית באמצעות יצירה, שינוי ומחיקה של עצמים גרפיים. חלק מפקודות הגרפיקה שהזכרנו עד כה יצרו עצמים גרפיים באופן עקיף. למשל, הפעלת פקודת plot כאשר אין חלון גרפי גורמת ליצירה של חלון גרפי וכן מערכת צירים אחת, שבתוכה יווצר העצם הגרפי של העקומה )במקום שהמשתמש יצטרך ליצור ע"י פקודה את החלון הגרפי וליצור ע"י פקודה נוספת את מערכת הצירים(. פקודות גרפיות ברמת המשתמש level( )high מבצעות פעולות על עצמים גרפיים שונים באופן השקוף למשתמש. למשל, פקודת plot מאתחלת את מערכת הצירים, אלא אם בוצעה לפני כן פקודת.hold לעומת זאת, פקודות גרפיות ישירות ( low )level מבצעות פעולות מוגדרות על עצם גרפי. למשל, פקודת line מוסיפה עקומה למערכת צירים )מבלי לאתחל את הצירים(. לכל עצם גרפי שנוצר, מוקצה "מזהה" )handle( שמאפשר את הגישה לעצם. המזהה הוא אובייקט )עצם( מסוג.handle אם שומרים את המזהה בתוך משתנה, כאשר עצם גרפי נמחק )אם משום שהחלון או מערכת הצירים בו היה נמחקו או אותחלו ואם באמצעת מחיקה יזומה(, המשתנה נשאר בזיכרון אבל אין אפשרות להשתמש בעצם שנשמר בו. כל פקודות השרטוט יכולות להחזיר מזהה, באמצעותו ניתן לטפל בעצם הגרפי בהמשך התוכנית. ל יצירת חלון גרפי חדש hfig = figure hfig = Figure (2) with properties: Number: 2 Name: '' Color: [ ] Position: [ ] Units: 'pixels' hax = axes hax = Axes with properties: יצירת מערכת צירים XLim: [0 1] YLim: [0 1] XScale: 'linear' YScale: 'linear' GridLineStyle: '-' Position: [ ] Units: 'normalized' עמ' 1 מתוך 11

2 hcrv = plot(1:10,rand(1,10),'ok') hcrv = Line with properties: יצירת עקומה Color: [ ] LineStyle: 'none' LineWidth: Marker: 'o' MarkerSize: 6 MarkerFaceColor: 'none' XData: [ ] YData: [1x10 double] ZData: [1x0 double] htxt = text(5,0.5,'middle') htxt = Text (Middle) with properties: יצירת טקסט String: 'Middle' FontSize: 10 FontWeight: 'normal' FontName: 'Helvetica' Color: [0 0 0] HorizontalAlignment: 'left' Position: [ ] Units: 'data' strc = importdata('shapes\circle1.gif') strc = cdata: [336x448 uint8] colormap: [256x3 double] himage = image(strc.cdata) himage = Image with properties: יצירת תמונה CData: [336x448 uint8] CDataMapping: 'direct' קבלת מידע על תכונות עצם גרפי inspect(hndl) hndl.propertyname hcrv.linewidth ans = strc = get(hndl) צפייה אינטראקטיבית בתכונות )עם אפשרות לשינוי(: קבלת ערך של תכונה מסוימת - שליפת תוכן של שדה: פקודת get קבלת ערכי כל התכונות: מתקבל structure עמ' 2 מתוך 11

3 get(hndl,'propertyname') get(hcrv,'markersize') ans = 6 get(hax,'colororder') ans = set(hndl) set(hndl,'property') קבלת ערך של תכונה מסוימת: דוגמאות: פקודת set קבלת רשימה של כל תכונות העצם הניתנות לשינוי: קבלת רשימת כל האפשרויות הקיימות לתכונה מסוימת: שינוי תכונות עצם גראפי hndl.propertyname = value קביעת ערך של תכונה מסוימת - שינוי תוכן של שדה: hfig.color = [ ]; שינוי צבע הרקע של החלון הגרפי set(hndl,'propertyname',propertyvalue) פקודת :set set(hndl,'pname1',pval1,'pname2',pval2,...) ניתן לשנות מספר תכונות בפקודה אחת, ע"י זוגות של שם תכונה וערך. set(hcrv,'markersize',8,'markerfacecolor',[ ]) set(htxt,'fontsize',16,'backgroundcolor','y') עמ' 3 מתוך 11

4 דוגמא 1: הסקריפט d9ball מציג באופן דינאמי כדור הנע בנפילה חופשית ומתנגש ברצפה. מחשבים מראש את המסלול לסדרה של זמנים, כלומר המקום של מרכז הכדור. מחשבים גם את הקואורדיטות של פני הכדור, כאשר המרכז בראשית הצירים. מכינים מראש את השטח המוצג במערכת הצירים כך שיכלול את כל המרחב שבו נע הכדור. יוצרים שרטוט ראשוני שבו הכדור נמצא בנקודת ההתחלה והכותרת מציינת זמן 0, ושומרים את המזהים )handles( של המשטח ושל הכותרת. הצגת הכדור בלולאת הזמנים נעשית לא ע"י שרטוט מחדש של המשטח, אלא ע"י שינוי העצם הגרפי של המשטח ועדכונו בערכים המחושבים )ע"י הוספת ערך הקואורדינטות של מרכז הכדור בכל זמן לערכי הקואורדינטות של נקודות המשטח(. גם עדכון הכותרת )המציגה את ערך הזמן( נעשה ע"י הכנת מחרוזת מתאימה ועדכון המחרוזת בעצם הגרפי של כותרת הגרף. באופן זה, הצגת העקומה והכותרת בזמנים השונים נראית יותר "חלקה" ורציפה מאשר בשיטה של הפעלת פקודות surf בכל פעם. היררכיה גרפית במטלב עצמים גרפיים במטלב מאורגנים באופן היררכי: כל עצם שייך לעצם שכולל אותו )"הורה"(, כמוראה בתרשים: "שורש" הגרפיקה נוצר כאשר מטלב עולה. כל החלונות הגרפיים הם "בנים" של השורש. המזהה )handle( של השורש הוא תמיד.groot חלון גרפי. עצמים לממשק משתמש )לדוגמא כפתורים, תפריטים(. מערכות-צירים. עצמים גרפיים בסיסיים: עקומות, משטחים, טקסטים. Root Figure UI Objects Axes Primitive Objects עמ' 4 מתוך 11

5 קבוצות של עצמים גרפיים בסיסיים היוצרים יחד עצם גרפי מורכב. לדוגמא, סדרת עקומות Chart Objects הנוצרת מ- plot.contour עצמים גרפיים מקובצים. ניתן לקבץ עצמים כדי לבצע על כולם פעולות דומות, אבל לא כל Groups Objects הפעולות מוגדרות על צבירים מסוג זה. Colorbar, Legend מערכות צירים הכוללות מידע על גרפים במערכות צירים אחרות: Illustration Objects עצמים ב"שכבת אנוטציה" )שהיא שכבה נפרדת מן הגרפיקה הבסיסית(. Annotation Objects בקורס זה לא נתייחס לארבעת הסוגים האחרונים. בדרך כלל, לעצם ברמה נתונה משויכים מספר עצמים ב"רמת-הבת". למשל ל"שורש" יכולים להיות מספר "ילדים": כל אחד מהם חלון גרפי נפרד. בחלון גרפי יכולים להיות מספר מערכות צירים או מספר.UI Objects במערכת-צירים יכולים להיות מספר עקומות ו/או טקסטים. אחד מן ה"ילדים" הוא ה"עצם הנוכחי" object(,)current וכל פעולה גרפית מבוצעת עליו )אלא אם צוין במפורש על איזה עצם תבוצע הפעולה(. למשל אם יש כמה חלונות גרפיים וחלון מס' 2 הוא החלון הנוכחי, אז פקודת clf תאתחל את חלון מס' 2. אם יש כמה מערכות צירים בחלון מסוים ואחת מהן היא ה- axes,current אז פקודת plot תיצור עקומה במערכת צירים זו. קביעת המיקוד )מיהו ה"עצם הנוכחי"(: פתיחת חלון חדש באופן אוטומטי מעבירה את המיקוד לחלון זה figure(.)current כנ"ל יצירת מערכת צירים חדשה )בין אם באופן מפורש ובין אם ע"י פקודת שרטוט בחלון חדש( הופכת אותם לצירים הנוכחיים axes(.)current בחירה ע"י העכבר מעבירה את המיקוד לעצם שנבחר ולכל ה"הורים" שלו. כמ-כן קיימות פקודות להעברת מיקוד באופן מפורש. תכונות עם משמעות משותפת יש תכונות ספציפיות לסוגי עצמים מסוימים ויש תכונות משותפות לכל העצמים או למרביתם. מינוחים אפשרויות מינוח משמעות אחד מסוגי העצמים המוגדרים במטלב type סוג העצם RGB אחת האותיות המציינות צבע, או שלישיית color צבע inches,centimeters,normalized,points,pixels,characters units יחידות אורך. רלוונטי לתכונות כמותיות. תלוי בתכונה המשויכת לקו. בדרך כלל, צבע כמתואר למעלה. edge קו התוחם משטח תלוי בתכונה המשויכת לקו. בדרך כלל, צבע כמתואר למעלה. face משטח תחום בקו on, off visible האם העצם נראה Handle children עצמים-מתחת בהיררכיה Handle parent עצם-מעל בהיררכיה Handle current נוכחי, בפוקוס ברירת-מחדל לתכונות עצמים שמתחת בהיררכיה. תלוי בתכונה. default ברירת-מחדל עמ' 5 מתוך 11

6 תכונות משותפות לכל העצמים סוג העצם מחרוזת-תווים )איננה משפיעה על התצוגה(. שימושי לצורך חיפוש. מידע המשויך לעצם )אינו משפיע על התצוגה(. שימושי לצורך תכנות. האם העצם נראה. האם העצם ייכלל בתוצאות חיפוש. האם ניתן לבחור את העצם ע"י העכבר. עבור קווים, משטחים, טקסטים וכו': האם ייראו החלקים הנמצאים מחוץ למערכת הצירים. Type Tag UserData Visible HandleVisibility HitTest Clipping תכונות משותפות למספר סוגים של עצמים עבור :figure+axes צבע-הרקע. עבור :line צבע הקו. עבור :Text תכונות הטקסט בעצם. עבור :Axes תכונות טקסטים מתחת בהיררכיה, למשל כותרות צירים, טקסטים ליד השנתות וכו'. גם מקרא )legend( נחשב למערכת-צירים ולכן תכונות אלה משפיעות גם על הפונטים במקרא לעקומות. תכונות מרקרים: סימן, גודל, צבע קו תוחם וצבע מילוי )אם יש(. ניתן לשייך מרקרים גם לעקומות וגם לקווי-תיחום בעצמים שהם משטחים. Color FontName FontAngle FontSize FontUnits FontWeight Marker MarkerSize MarkerEdgeColor MarkerFaceColor להלן כמה מן התכונות של העצמים הגרפיים הבסיסיים. לא נכללות תכונות הקובעות התנהגות של ממשקי משתמש. אלה יתוארו בשיעור על תכנות ממשקי משתמש. תכונות השורש )מוניטור(: root כל החלונות במטלב נמצאים תחת root )כולל.)command window לכן ניתן לשנות דרך תכונות root תהליכים הקשורים לחלון הפקודות, לדוגמא Language,format,diary ועוד. לקבלת רשימה מלאה יש לחפש בתיעוד.root properties תכונות תצוגה: מתחילות במילה.Screen למשל.ScreenSize יחידות מידה: Units היררכיה: Chilren, CurrentFigure, PointerLocation, PointerWindow למתכנת: Tag, UserData תכונות חלון figure יצירת חלון: ע"י פקודת.figure העברת פוקוס לחלון: figure(hndl) לקבלת רשימה מלאה יש לחפש בתיעוד.figure properties עמ' 6 מתוך 11

7 Number מספר החלון Units,Position,Visible,Resize,Color,Name,NumberTitle,WindowStyle HandleVisibility,HitTest Children,CurrentAxes, CurrentObject DoubleBuffer,ColorMap,Pointer,CurrentPoint DockControls,UIContextMenu,MenuBar,ToolBar Tag,UserData תכונות החלון עצמו בחירה היררכיה שרטוט בחלון לממשק משתמש למתכנת תכונות מערכת צירים axes יצירת מערכת צירים: ע"י פקודת.axes העברת פוקוס למערכת צירים: axes(hndl) לקבלת רשימה מלאה יש לחפש בתיעוד.axes properties Units,Position,OuterPosition,Box,Color,FontName, FontAngle, XAxisLocation, הצירים YAxisLocation, XColor, YColor, Zcolor, XLabel, YLabel, Zlabel, TickDir Children,Parent,CurrentPoint,Visible,HandleVisibility,HitTest XLim,YLim,ZLim,CLim,CLimMode,DataAspectRatio,XDir,YDir,ZDir XTick, YTick, Ztick, ColorOrder, LineStyleOrder,XGrid, YGrid, ZGrid, GridLineStyle Tag,UserData היררכיה ונראות הצגת מידע אנוטציה למתכנת תכונות קו יצירת קו: line(x,y,'property1',value1,'property2',value2) לקבלת רשימה מלאה יש לחפש בתיעוד.line properties XData,YData,ZData Parent,Visible,HandleVisibility,HitTest,Selected,SelectedHighlight Color,LineStyle,Marker,MarkerSize,Clipping, LineWidth, MarkerEdgeColor, הקו עצמו היררכיה וניראות אופן הצגת מידע MarkerFaceColor DisplayName אנוטציה Tag,UserData למתכנת תכונות משטחים לקבלת רשימה מלאה יש לחפש בתיעוד.surface properties למשטחים יש סדרת תכונות המגדירות את המשטח )שקיפות, טקסטורה, ברק ועוד(. תכונות אלה לא נכללות כאן. XData,YData,ZData,CData Parent,Visible,HandleVisibility,HitTest,Selected,SelectedHighlight המשטח עצמו היררכיה וניראות עמ' 7 מתוך 11

8 FaceColor,EdgeColor,LineStyle,Marker,MarkerSize,Clipping, LineWidth, אופן הצגת מידע MarkerEdgeColor, MarkerFaceColor DisplayName Tag,UserData Position,String אנוטציה למתכנת תכונות טקסט לקבלת רשימה מלאה יש לחפש בתיעוד.text properties הטקסט עצמו Parent,Visible,HandleVisibility,HitTest,Selected,SelectedHighlight FontUnits,FontSize,FontName,FontWeight,FontAngle,Rotation, Interpreter, היררכיה וניראות אופן הצגה HorizontalAlignment, VerticalAlignment, Units, Clipping, Margin, Extent Color,BackgroundColor,LineStyle,LineWidth, Tag,UserData עיצוב למתכנת שימוש בתכונות דוגמא 2: הסקריפט d9inset מציג נתוני לידות לפי שנים וחודשים )בדומה ל- d4births (. במערכת הצירים הראשית מוצג המידע הגולמי, ואילו במערכת צירים קטנה יותר )inset( מוצגים הנתונים לאחר נרמול )נטרול מגמה כללית לפי שנים(. כמו-כן מוצגים טקסטים )אחד בצירים הראשיים ושניים ב- inset (. תכונות הטקסטים ב- inset קובעות את מיקום האותיות יחסית לקואורדינטות של נקודת העיגון באופן שונה מברירת המחדל )שהיא שמאל בציר האופקי ומרכז בציר האנכי(. גודל ה- inset מחושב כחלק יחסי )משתנה )Fraction מהצירים הראשיים. כל מערכת צירים מסומנת ב- Tag כדי להקל על זיהוי בהמשך. טיפול בעצמים גרפיים מציאת העצם בפוקוס הפקודות הבאות מחזירות מזהה handle לעצם גרפי שהוא: Current figure gcf Current axes gca Current objet gco עמ' 8 מתוך 11

9 strc = importdata('shapes\circle1.gif'); himage = image(strc.cdata) set(gcf,'colormap',strc.colormap) himage = Image with properties: CData: [336x448 uint8] CDataMapping: 'direct' חיפוש לפי תכונות hndl=findobj(propertyname,propertyvalue) מציאת עצם/ים שלתכונה מסוימת יש ערך מסוים. ניתן לחפש לפי מספר תכונות. מתקבלים העצמים שמקיימים hndl=findobj(p1,v1,p2,v2,p3,v3,p4,v4) את כל התנאים. ניתן להגביל את החיפוש לעצמים מסוימים )כולל ה"ילדים" hndl=findobj(parents,propname,propvalue) שלהם(. htext=findobj(gca,'type','text') מציאת כל הטקסטים השייכים למערכת הצירים הנוכחית. דוגמא 3: הפונקציה d9curve_num "מחלצת" את הנתונים הנומריים המוצגים בחלון גרפי מסוים. ראשית מוצגים הצירים שבחלון והמשתמש בוחר מאיזו מערכת צירים יילקחו הנתונים, בהנחה שלכל מערכת צירים הוצמד Tag אשר יקל על זיהוי שלה. לאחר מכן מחפשים "בנים" למערכת צירים זו שהם מסוג עקומה )כדי לא לכלול גם טקסטים(. מכל אחד מן העצמים שנמצאו מקבלים את ערכי x,y ואוספים את הנתונים במשתנה אחד מסוג.Cell Array כדוגמא להפעלת הפונקציה, נקח את קובץ השרטוט שנוצר בדוגמא מס' 2. d9curve_num('births.fig') xydata = מחיקת עצמים delete(hndl) delete(findobj(gca,'type','text')) מחיקת עצם גרפי אשר המזהה שלו.hndl אם hndl מערך של מזהים, יימחקו העצמים שאלה המזהים שלהם. מחיקת כל הטקסטים במערכת הצירים הנוכחית. עמ' 9 מתוך 11

10 קביעת ערכי ברירת-מחדל ערכי ברירת המחדל של עצם כלשהו הם תכונה של העצם שהם שייכים אליו בהיררכיה הגרפית. למשל, ברירת המחדל לצבע של כל מערכת צירים חדשה שנוצרת בחלון גרפי היא תכונה של החלון. מבנה הפקודה: מזהה של parent object סוג העצם עבורו מגדירים ברירת מחדל. שם התכונות עבורה מגדירים ברירת מחדל ערך ברירת המחדל למשל, כדי להגדיר גופני ברירת-מחדל לצירים: פקודות ממשק נוספות קלט גרפי set(hparent,'defaultobjtypepropname',value) Hparent ObjType PropName value set(gcf,'defaultaxesfontname','times') הפקודות הבאות עוצרות את ביצוע התוכנית ומחכות לקלט מן המשתמש )בדומה ל- input ו- menu (. לאחר סיום התהליך, הקלט עובר לסביבה הקוראת והתוכנית ממשיכה להתבצע. קלט קואורדינטות ע"י הקשת עכבר קלט של קואורדינטות של נקודות לפי הקשת עכבר על חלון עם נתונים מספריים. אם בזמן הפעלת הפקודה לא קיים חלון גרפי, אז ייפתח חלון. אם לא קיימת מערכת-צירים, אז תיווצר מערכת-צירים עם ברירת-מחדל עבור האזור הנראה בה. הקואורדינטות נתונות ביחידות של הנתונים המספריים. ביצוע התוכנית מושהה עד לסיום הקלט. יש שתי אפשרויות לסיום: קלט של n נקודות. קלט של מספר כלשהו של נקודות. הפעולה מסתיימת לאחר הקשה על מקש.ENTER קלט בתיבת טקסט [x,y] = ginput(n) [x,y] = ginput פתיחת חלון ובו מספר תיבות להכנסת טקסט + כפתורי אישור וביטול. מעל כל תיבת-טקסט יש כותרת.)prompt( לאחר שהמשתמש לוחץ על אחד הכפתורים, החלון נסגר והקלט עובר לסביבה הקוראת כמערך תאים שבו כל תא הוא הטקסט שהוזן בכל תיבה )אם נלחץ אישור( או כמערך תאים ריק )אם נלחץ ביטול(, והתוכנית ממשיכה להתבצע. עבור כל תא ב- prompt תיווצר תיבה להכנסת טקסט. ציון כותרת לחלון הממשק + מספר השורות לכל קלט ציון ערכי ברירת-מחדל לקלט: כל ערך חייב להיות מחרוזת. אם הקלט הוא יותר משורה אחת, נוצרת מטריצה של תווים ברוחב של השורה הארוכה inputs = inputdlg(prompts) inputdlg({'no. of curves' 'output file'}) inputs = inputdlg(prompts,title,nlines) inputs=inputdlg(prompts,title,nlines,defaults) Pstr = {'number of curves' 'full name'}; N = [1 ; 2]; defts = {'1' 'first-name family-name'}; inputs = inputdlg(pstr,'',n,defts) inputs{2} inputs = '5' [2x10 char] ans = Noam Cohen Dan Marom ביותר. עמ' 10 מתוך 11

11 הצגת תיבת הודעות יש במטלב סדרה של פקודות שמייצרות חלון במטרה להציג מידע. פקודות אלה מחזירות מזהה )handle( לחלון שנוצר, ולא עוצרות את מהלך התוכנית. דוגמא לאחת הפקודות: hndl = msgbox(message) נפתח חלון גרפי עם כפתור OK וכן טקסט כמצויין ב- message. לחיצה על הכפתור תסגור את החלון. hndl = msgbox(message,title) הצגת כותרת לחלון: hndl = msgbox(message,title,icon) הצגת צלמית: 'none' 'error' 'help' 'warn' 'custom' כאשר icon יכול להיות אחד מאלה: h = msgbox('no file was found','message','error') waitfor(h) לעצירת התוכנית עד שהעצם עם מזהה h נמחק waitfor(h,property) עצירת התוכנית עד שהעצם h משנה את תכונה property h = msgbox(message) לעצירת התוכנית עד שהמשתמש לוחץ על כפתור OK בתיבת הודעות: waitfor(h) דוגמא 4: הפוקנציה d9curve_select מאפשרת למשתמש לבחור מספר עקומות מתוך סדרת עקומות בחלון גרפי. המשתמש מציין מראש כמה עקומות ייבחרו. עבור כל עקומה, מוצגת תיבת הודעות שהמשתמש סוגר לאחר שבחר את העקומה. התוכנית מחכה כל עוד התיבה לא נסגרה. עקומה נבחרת ע"י הקשה בעכבר עליה, והיא מודגשת בקו עבה למשך כשנייה. ניתן להקיש על כמה עקומות לפני שמאשרים )האחרונה נקלטת(. כל עקומה שנבחרת נמחקת מן התצוגה )כדי למנוע בחירה חוזרת(. כאשר נבחרו עקומות כמספר שצוין, התוכנית מחזירה מערך-תאים עם כל הנתונים המספריים של העקומות שנבחרו, ומציגה בגרף רק את העקומות שנבחרו. load acid.txt כדוגמא להפעלת הפונקציה ניקח את הנתונים מהקובץ acid.txt plot acid(:,1),acid(:,2:end)) נתחיל משרטוט של כל העקומות: נפעיל את הפונקציה: curvedata=d9curve_select; עמ' 11 מתוך 11

תוכנת מטלב ושימושיה שיעור 12

תוכנת מטלב ושימושיה שיעור 12 תכנות מונחה-אירועים שיעור מס' 12: תכנות אסינכרוני תכנות סדרתי סדר ביצוע הפקודות נקבע ע"י קוד התוכנית. קלט מן הסביבה נעשה באופן יזום ע"י התוכנית. במקרים בהם מבקשים קלט ממשתמש, התוכנית עוצרת את הביצוע עד

קרא עוד

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה ד"ר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE -

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה דר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש עי GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - GUIDE ראשי תיבות של - GUI Design Environment הוא כלי ליצירה חצי-אינטראקטיבית של ממשקי-משתמש. תהליך העבודה עם GUIDE הפעלת GUIDE ליצירת ממשק חדש

קרא עוד

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה ד"ר סמדר שץ קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 11: תכנות ממשקי משתמש תכנות מונחה-אירועים תכנות

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה דר סמדר שץ קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 11: תכנות ממשקי משתמש תכנות מונחה-אירועים תכנות שיעור מס' 11: תכנות ממשקי משתמש תכנות מונחה-אירועים תכנות סדרתי סדר ביצוע הפקודות נקבע ע"י קוד התוכנית. תכנות מונחה-אירועים סדר ביצוע הפקודות נקבע ע"י אירועים בסביבה )למשל פעולות של המשתמש(. קלט מן הסביבה

קרא עוד

The MATLAB Notebook v1.6

The MATLAB Notebook v1.6 תכנות מונחה-אירועים שיעור מס' 11: תכנות ממשקי משתמש תכנות סדרתי סדר ביצוע הפקודות נקבע ע"י קוד התוכנית. קלט מן הסביבה נעשה באופן יזום ע"י התוכנית. במקרים בהם מבקשים קלט ממשתמש, התוכנית עוצרת את הביצוע

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 11 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11 רשימה מקושרת אוסף סדור של איברים מאותו טיפוס. קודקוד ברשימה )Node( מכיל את המידע + הצבעה לקודקוד הבא ברשימה data next first רשימה :)List( מיוצגת ע"י מצביע לאיבר הראשון ברשימה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב משפחות של מחלקות ומחלקות מופשטות תזכורת בשיעור הקודם ראינו מחלקה של Student והרחבה שלה למחלקה של Milgae למעשה Student יכול לעמוד בראש היררכיה שלמה של מחלקות שונות של סטודנטים למשל, בנוסף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה אובייקטים תוכן עניינים טיפוסי נתונים מורכבים המחלקה String תזכורת לשימוש שעשינו במחלקה String str = new String( Hello ); s.o.p(str.tostring()); s.o.p(str.charat(4)); s.o.p(str.equals(

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode] מבוא למחשב בשפת Matlab לולאות בלוקי try-catch :10 תרגול מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור, סאהר אסמיר וטל כהן עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב על-ידי רמי כהן,אולג רוכלנקו,

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 תוכנה 1 תרגול 1: מנהלות, סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 2 מנהלות I מתרגלים: יעל אמסטרדמר )שעת קבלה: חמישי ב- 12, בתיאום מראש( דביר נתנאלי )שעת קבלה: רביעי ב- 17, בתיאום מראש( http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1415a

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב הממשקים Iterable,Set ו- Iterator תוכן עניינים מבנה נתונים מבנה נתונים מבנה נתונים הוא container של עצמים שמוגדרות עליו מספר פעולות למשל קבוצה של עצמים (אוסף ללא חזרות) עם הפעולות: הוספת

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

The MATLAB Notebook v1.6

The MATLAB Notebook v1.6 נתונים טקסטואליים שיעור מס' 5: משתני טקסט נתונים טקסטואליים מופיעים בהקשרים הבאים: נתונים לתוכנית. לדוגמא: שמות אנשים, ערים, מוצרים וכו' וכן טקסטים שלמים למשל ספרים. שמות בקוד עצמו. לדוגמא: שמות משתנים,

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקצי

סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקצי סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקציה כשיתחיל המגע עם הסמארטפון. preventdefault() נטרול

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב גרפים 1 תוכן עניינים סיכום ביניים מה היה לנו? מושג האלגוריתם, תכנות פרוצדורלי הכרות עם בעיות במדעי המחשב הכרות עם בעיות ברקורסיה מתקדמת (כולל (memoization תכנות מונחה עצמים (מחלקה, הורשה,

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec1.ppt

Microsoft PowerPoint - rec1.ppt תכנות מונחה עצמים בשפת ++C תר גול מ ספר 1 אוהד ב ר זילי אוניברסיטת תל א ביב חדש חדיש ומחודש תוספות של + +C לשפ ת C 1 #include Hello World using namespace std; int main() cout

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - lec

Microsoft Word - lec BEGIN{ s="ab12cd34" x=gsub("[1-3]","&&",s) print "s=" s x=3 s=ab1122cd334 0 BEGIN{ s="ab12cd34" x=sub("[1-3]","&&",s) print "s=" s 0 x=1 s=ab112cd34 basicsys@mars~/lec11>cat F1 system("sort -n F1") 1 system("echo

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים סימטרון ישראל מרכז ההדרכה CimatronE 7.0 תכנון היברידי תלת מימדי חוברת הדרכה ותרגילים מס' 1 2006 ינואר נכתב ונערך ע"י איתן רווה תוכן העניינים פרק 1 מבוא לתוכנת... CimatronE 5 מבוא...5 מסך הפתיחה של 6...CimatronE

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מטלב לפיסיקאים שיעור 1

מטלב לפיסיקאים שיעור 1 חישובים סוגי ביטויים מתמטיים שיעור מס' : סביבת עבודה ביטוי מתמטי מורכב מרכיבים )אופרנדים( ומפעולה שנעשית ביניהם )אופרטור(. opernd opertor opernd2 opertor opernd FunctionNme(rgument) אופרטור בינרי אופרטור

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד