אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס טופס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ו שם הקורס: מס' קורס: שיח הוראה ולמידה סמסטר סתיו 12

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס טופס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ו שם הקורס: מס' קורס: שיח הוראה ולמידה סמסטר סתיו 12"

תמליל

1 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס טופס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ו שם הקורס: מס' קורס: שיח הוראה ולמידה סמסטר סתיו ; סמסטר אביב ומהן ההשלכות ללמידתם של תלמידים? מדוע? שם המרצה: אדם לפסטיין יעדי ההוראה: מה מתרחש בכיתות בית-הספר? בסמינר זה נחקור את כיתות בית הספר כאתרים של הוראה, למידה ופעילויות אחרות. נחקור את פעילות-הגומלין והשיח בכיתה על ידי סקירת הספרות המחקרית, וניתוח של נשזור יחד בסמינר ארבע סוגיות: שיעורים מצולמים ומוקלטים בהם נצפה. מסגרות תיאורטיות: אילו הנחות מנחות את חשיבתנו על המתרחש בכיתות )וככלל בפעילות חברתית(? מסגרות מתדולוגיות: כיצד ניתן לחקור את הפעילות בכיתות? סוגיות פדגוגיות: מה לומדים התלמידים וכיצד ראוי שיפעלו המורים? סוגיות פרופסיונליות: מי קובע מה נחשב כידע אודות המתרחש בכיתות? מטרת הקורס היא לסייע למשתתפים -- לחקר פעילות הגומלין, השיח, ההוראה והלמידה מרכזיות מחקריות גישות להכיר א( בכיתות לימוד הנחות היסוד שלהן, הצדקותיהן, יתרונותיהן והבעיות הכרוכות בהן. לבחון פרקטיקות עכשיוויות של הוראה ולמידה בבתי-ספר ישראליים: שורשים היסטוריים ב( ותרבותיים, הנחות היסוד, יתרונות ובעיות. לערוך מחקר בכיתתם ו/וא בכיתותיהם של מורים אחרים. ג( פרשיות לימודים: צפיה ודיון בייצוגים של פעילות ההוראה 1( מבוא לשיח וניתוח שיח 2( סקירת תיאוריות של למידה 3( השיח בכיתה ניתוח מבני 4( ניתוח אתנוגרפי-בלשני 5( יחסי כח ומשטר כיתתי 6( משאבים לשוניים ותרבותיים והשתתפות בשיעור 7( תהליכי הבניית זהות חברתית 8( שיח עמיתים בקבוצות קטנות 9( 11( הוראה דיאלוגית 11( שאלות ושאילה 12( מתן משוב 13( תפקידה של המורה בניהול דיון בכיתה 14( ניתוחי נתונים של המשתתפים

2 21% 11% 71% דרישות והרכב ציון הקורס 1. נוכחות והכנה לשיעורים חובה 2. מטלות קריאה והצגתן בשיעורים 3. הצגת נתונים לניתוח 4. עבודת הסיום )חקר אירוע( רשימה ביבליוגרפית: אלכסנדר, רובין )2115( חינוך, תרבות וקוגניציה: התערבות למען צמיחה. הרצאה שניתנה בכנס הבינלאומי ה- 11 של האגודה הבינלאומית לחינוך ופסיכולוגיה קוגניטיביים,)IACEP( אוניברסיטת דורהם, יולי )ההרצאה תורגמה על-ידי נדב סגל ופורסמה באתר מכון אבני-ראשה( דיין, יעל )2115( השאלה: משמרת ויוצרת את יחסי הכוח בארגונים חינוכיים. במכללה, :17 ורדי ראט, אסתר ושושנה בלום-קולקה )2115( "השיעור כאירוע דיבור א-סימטרי מבט על מבנה ההשתתפות בכיתה הישראלית", בתוך: שיח בחינוך: אירועים חינוכיים כשדה מחקר, בעריכת עירית קופפרברג, עלית אולשטיין, הוצאת מכון מופ"ת, ,2115 מיהן, י. )1996( מבנה האירועים בכיתה וההשלכות על ביצועי התלמידים. חלקת לשון 22, קיץ תשנ"ו. קשתי, יצחק אריאלי, מרדכי ויהודית הראל )1985( הכיתה כמערכת משמעויות >נתונים אתנוגראפיים משלוש כיתות בבית-ספר יסודי בעיר פיתוח אחת<, מגמות כ"ט, עמ' )המאמר מופיע גם במקראה של האוניברסיטה הפתוחה( Alexander, R. J. (2000). Culture and pedagogy: international comparisons in primary education. Oxford: Blackwell Publishers. Alexander, R. J. (2005). Towards dialogic teaching: rethinking classroom talk (2nd ed.). Cambridge: Dialogos. Alexander, R. J. (2008). Essays on pedagogy. London: Routledge. Au, K. H. (1998). Social constructivism and the school literacy learning of students of diverse backgrounds. Journal of Literacy Research, 30(2), Ball, A. F. (2002). Three decades of research on classroom life: Illuminating the classroom communicative lives of America's at-risk students. Review of research in education, 26, Ball, D. L., & Lampert, M. (1999). Multiples of evidence, time, and perspective: Revising the study of teaching and learning. In E. C. Lagemann & L. S. Shulman (Eds.), Issues in education research: Problems and possibilities (pp ). San Fransisco: Jossey-Bass. Bloome, D., Carter, S. P., Christian, B. M., Otto, S., & Shuart-Faris, N. (2005). Discourse analysis & the study of classroom language & literacy events: a microethnographic perspective. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. (chapter 3) Bloome, D., Puro, P., & Theodorou, E. (1989). Procedural Display and Classroom Lessons. Curriculum Inquiry, 19(3), Burbules, N. C. (1993). Dialogue in teaching: theory and practice. New York: Teachers College Press. Burbules, N. C., & Bruce, B. C. (2001). Theory and Research on Teaching as Dialogue. In V. Richardson & American Educational Research Association. (Eds.), Handbook of research on teaching (4th ed., Vol. 4, pp ). Washington, D.C.: American Educational Research Association.

3 Candela, A. (1998). Students' power in classroom discourse. Linguistics and Education, 10(2), Cazden, C. B. (2001). Classroom discourse: the language of teaching and learning (2nd ed.). Portsmouth, NH: Heinemann. Cohen, D. K. (1990) A revolution in one classroom: The case of Mrs. Oublier. Educational Evaluation and Policy Analysis, 12(3), Davies, B., & R. Hunt. (1994). Classroom Competencies and Marginal Positionings. British Journal of Sociology of Education. 15(3), Dillon, J. T. (1982). The Effect of Questions in Education and Other Enterprises. Journal of Curriculum Studies, 14(2), Dillon, J. T. (1988). Questioning and teaching: a manual of practice. New York: Teachers College Press. Edwards, A. D., & Westgate, D. P. G. (1994). Investigating classroom talk (Rev. and extended 2nd ed ed.). London: Falmer. Galton, M. J., Hargreaves, L., Comber, C., Wall, D., & Pell, A. (1999). Inside the primary classroom: 20 years on. London: Routledge. Goffman, E. (1974). Frame analysis: an essay on the organization of experience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. (on production formats) Graff, N. (2009). Classroom talk: co-constructing a 'difficult student'. Educational Research. 51(4), Gutierrez, K., Rymes, B., & Larson, J. (1995). Script, Counterscript, and Underlife in the Classroom - Brown, James Versus Brown V Board-of- Education. Harvard Educational Review, 65(3), Hammersley, M. (1977). School learning: the cultural resources required by pupils to answer a teacher's question. In P. Woods & M. Hammersley (Eds.), School experience: explorations in the sociology of education (pp ). London: Croom Helm. Harpaz, Y. (2005). Teaching and Learning in a Community of Thinking. Journal of Curriculum and Supervision, 20(2), Harpaz, Y., & Lefstein, A. (2000). Communities of thinking. Educational Leadership, 58(3), Heap, J. L. (1985). Discourse in the Production of Classroom Knowledge - Reading Lessons. Curriculum Inquiry, 15(3), Heath, S. B. (1982). What No Bedtime Story Means - Narrative Skills at Home and School. Language in Society, 11(1), Holt, J. C. (1990). How children fail (Rev. ed ed.). Harmondsworth: Penguin. Hymes, D. H. (1996). Ethnography, linguistics, narrative inequality: toward an understanding of voice. London: Taylor & Francis. (esp. chapter 4) Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New York,: Holt Rinehart and Winston. Kohn, A. (1996). Beyond discipline: from compliance to community. Alexandria, Va.: ASCD. Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. American Education Research Journal, 35, Lampert, M. (2001). Teaching problems and the problems of teaching. New Haven: Yale University Press. Lee, C. D. (2001a). Is October Brown Chinese? A cultural modeling activity system for underachieving students. American Educational Research Journal, 38(1),

4 Lefstein, A. (2002). Thinking power and pedagogy apart - Coping with discipline in progressivist school reform. Teachers College Record, 104(8), Lefstein, A. (2008). Changing Classroom Practice through the English National Literacy Strategy: A Micro-Interactional Perspective. American Educational Research Journal, 45(3), Lefstein, A More Helpful as Problem than Solution: Some Implications of Situating Dialogue in Classrooms. In Educational dialogues: understanding and promoting productive interaction, edited by K. Littleton and C. Howe. Abingdon, Oxon: Routledge. Lefstein, A., & Snell, J. (in press). Classroom discourse: the Promise and Complexity of Dialogic Practice. In S. Ellis, E. McCartney & J. Bourne (Eds.), Insight and Impact: Applied Linguistics and the Primary School. Cambridge: Cambridge University Press. Leinhardt, G., & Steele, M. D. (2005). Seeing the Complexity of Standing to the Side: Instructional Dialogues. Cognition and Instruction, 23(1), Lin, A. M. Y. (2007). What s the Use of Triadic Dialogue?: Activity Theory, Conversation Analysis, and Analysis of Pedagogical Practices. PEDAGOGIES, 2(2), 77. Littleton, K., & Howe, C. (in press). Educational dialogues: understanding and promoting productive interaction. London: Routledge. Macbeth, D. (2003). Hugh Mehan's Learning Lessons reconsidered: On the differences between the naturalistic and critical analysis of classroom discourse. American Educational Research Journal, 40(1), McDermott, R. P., & Gospodinoff, K. (1979). Social context for ethnic borders and school failure. In A. Wolfgang (Ed.), Nonverbal behavior: applications and cultural implications (pp ). New York: Academic Press. Mehan, H. (1979). "What Time Is It, Denise?": Asking Known Information Questions in Classroom Discourse. Theory into Practice, 18(4), Mehan, H. (1979). Learning lessons: social organization in the classroom. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Mehan, H. (1996). The construction of an LD student: A case study in the politics of representation. In M. Silverstein & G. Urban (Eds.), Natural histories of discourse (pp ). Chicago: University of Chicago Press. Mercer, N. (2000). Words and minds: how we use language to think together. London: Routledge. Mercer, N., & Littleton, K. (2007). Dialogue and the development of children's thinking : a sociocultural approach. London: Routledge. Moll, L. C., Amanti, C., Neff, D., & Gonzalez, N. (1992). Funds of knowledge for teaching: Using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into practice, Moss, G. (2007). Literacy and gender: researching texts, contexts and readers. London: Routledge. Myhill, D., & Dunkin, F. (2005). Questioning Learning? Language and Education, 19(5),

5 Myhill, D., Jones, S. M., & Hopper, R. (2006). Talking, listening, learning: effective talk in the primary classroom. Maidenhead: Open University Press. Nystrand, M., Gamoran, A., Kachur, R., & Prendergast, C. (1997). Opening dialogue: understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. New York: Teachers College Press. Nystrand, M., Wu, L. L., Gamoran, A., Zeiser, S., & Long, D. A. (2003). Questions in Time: Investigating the Structure and Dynamics of Unfolding Classroom Discourse. Discourse Processes, 35(2), O'Connor, M. C., & Michaels, S. (1993). Aligning academic task and participation status through revoicing: Analysis of a classroom discourse strategy. Anthropology & Education Quarterly, 24(4), Pace, J. L., & Hemmings, A. B. (2006). Classroom authority : theory, research, and practice. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. Palincsar, A. S. (1986). The role of dialogue in providing scaffolded instruction. Educational Psychologist, 21(1 & 2), Philips, S. (1974). Participant structures and communicative competence: Warm Springs children in community and classroom. In C. Cazden, V. John, & D. Hymes (Eds.), Functions of language in the classroom (pp ). New York: Teachers College Press. Polman, J. L. (2004). Dialogic activity structures for project-based learning environments. Cognition and Instruction, 22(4), Rampton, B. & Harris, R. (2009) Change in Urban Classroom Culture and Interaction, chapter in K. Littleton & C. Howe (eds) Educational Dialogues: Understanding & Promoting Productive Interaction. London: Routledge. Rampton, B. (2006). Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press. Rampton, B. (2007). Neo-Hymesian linguistic ethnography in the United Kingdom. Journal of Sociolinguistics, 11(5), Reay, D. (2006). I'm not seen as one of the clever children': consulting primary school pupils about the social conditions of learning. Educational review, 58(2), Rex, L. A., & Schiller, L. (2009). Using discourse analysis to improve classroom interaction. New York: Routledge. Ruiz-Primo, M. A., & Furtak, E. M. (2007). Exploring teachers' informal formative assessment practices and students' understanding in the context of scientific inquiry. Journal of Research in Science Teaching, 44(1), Rymes, B. (2009). Classroom discourse analysis: a tool for critical reflection. Cresskill, NJ: Hampton Press. Schleppegrell, M. J. (2004). Classroom discourse analysis: A functional perspective. Language in Society, 33(3), Scott, P. H., Mortimer, E. F., & Aguiar, O. G. (2006). The tension between authoritative and dialogic discourse: A fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. Science Education, 90(4), Seedhouse, P. (2004). The interactional architecture of the language classroom : a conversation analysis perspective. Oxford: Blackwell.

6 Sidorkin, A. M. (1999). Beyond discourse: education, the self, and dialogue. Albany, N.Y.: State University of New York Press. Sinclair, J. M., & Coulthard, M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. Oxford University Press: London. Smith, H., & Higgins, S. (2006). Opening classroom interaction: the importance of feedback. Cambridge journal of education, 36(4), Smith, M. S., Hughes, E. K., Engle, R. A., & Stein, M. K. (2009). Orchestrating Discussions of Challenging Tasks: Keeping Your Eye on the Mathematics to be Learned. Mathematics Teaching in the Middle School, 14(9), Staples, M. (2007). Supporting whole-class collaborative inquiry in a secondary mathematics classroom. Cognition and Instruction, 25(2-3), Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., & Hughes, E. K. (2008). Orchestrating Productive Mathematical Discussions: Five Practices for Helping Teachers Move beyond Show and Tell. Mathematical Thinking and Learning: An International Journal, 10(4), 28. Tabak, I., & Baumgartner, E. (2004). The teacher as partner: Exploring participant structures, symmetry, and identity work in scaffolding. Cognition and Instruction, 22(4), Tharp, R. G., & Gallimore, R. (1989). Rousing minds to life: Teaching and learning in social context. New York: Cambridge University Press. Varenne, H., & McDermott, R. (1998). Successful failure: the school America builds. Boulder, CO: Westview Press. Walsh, S. (2006). Investigating classroom discourse. Abingdon, Oxon: Routledge. Walshaw, M., & Anthony, G. (2008). The teacher's role in classroom discourse: A review of recent research into mathematics classrooms. Review of Educational Research, 78(3), Wells, C. G. (1999). Dialogic inquiry: towards a sociocultural practice and theory of education. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press. Wells, G. (1993). Reevaluating the IRF sequence: A proposal for the articulation of theories of activity and discourse for the analysis of teaching and learning in the classroom. Linguistics and Education, 5(1), Wortham, S. (2004). The interdependence of social identification and learning. American Educational Research Journal, 41(3), Wortham, S. E. F. (2006). Learning identity: the joint, local emergence of social identification and academic learning. New York, NY: Cambridge University Press.

7 Course name: Ben Gurion University of the Negev The faculty of Social Science Syllabus Education Department Discourse, Teaching and Learning Course number: Fall semester: ; Spring semester: Lecturer: Adam Lefstein Goals: What happens in classrooms? Why? And what are the implications for learning? This seminar investigates classrooms as sites of teaching and learning and other activities through examination of the different ways in which classroom discourse and interaction have been investigated and theorised in the research literature, and through explorations of video and audio recorded classroom lessons. The seminar weaves together four sets of issues: Theoretical frames: What assumptions do we bring with us in thinking about what happens in classrooms (and social action more generally)? Methodological frames: How should classrooms be researched? Pedagogical issues: What pupils are learning and how should teachers act? Professional issues: Who decides what counts as knowledge about classrooms? Course goals include: a) To become acquainted with central approaches to research classroom interaction, discourse, teaching and learning their assumptions, justifications, advantages and problems. b) To examine current practices of teaching and learning in Israeli schools: their historical and cultural roots, their underlying assumptions, and their educational advantages and problems. c) To conduct inquiry in their own or another s classrooms. Course content: 1) Observing and discussing video representations of teaching 2) Introduction to discourse and discourse analysis 3) Review of learning theories 4) Classroom discourse structural analysis 5) Linguistic Ethnographic analysis

8 6) Power relations and interactional regime 7) Linguistic and cultural repertoires and classroom participation 8) Processes of social identification 9) Small group discourse and interaction 10) Dialogic teaching 11) Questions and questioning 12) Teacher feedback 13) The teacher s role in managing classroom discussion 14) Analysis of participants data Course requirements: 1) Attendance and preparation mandatory 2) Reading tasks 20% 3) Presentation of data 10% 4) Final paper 70% Bibliography אלכסנדר, רובין )2115( חינוך, תרבות וקוגניציה: התערבות למען צמיחה. הרצאה שניתנה בכנס הבינלאומי ה- 11 של האגודה הבינלאומית לחינוך ופסיכולוגיה קוגניטיביים,)IACEP( אוניברסיטת דורהם, יולי )ההרצאה תורגמה על-ידי נדב סגל ופורסמה באתר מכון אבני-ראשה( דיין, יעל )2115( השאלה: משמרת ויוצרת את יחסי הכוח בארגונים חינוכיים. במכללה, :17 ורדי ראט, אסתר ושושנה בלום-קולקה )2115( "השיעור כאירוע דיבור א-סימטרי מבט על מבנה ההשתתפות בכיתה הישראלית", בתוך: שיח בחינוך: אירועים חינוכיים כשדה מחקר, בעריכת עירית קופפרברג, עלית אולשטיין, הוצאת מכון מופ"ת, ,2115 מיהן, י. )1996( מבנה האירועים בכיתה וההשלכות על ביצועי התלמידים. חלקת לשון 22, קיץ תשנ"ו. קשתי, יצחק אריאלי, מרדכי ויהודית הראל )1985( הכיתה כמערכת משמעויות >נתונים אתנוגראפיים משלוש כיתות בבית-ספר יסודי בעיר פיתוח אחת<, מגמות כ"ט, עמ' )המאמר מופיע גם במקראה של האוניברסיטה הפתוחה( Alexander, R. J. (2000). Culture and pedagogy: international comparisons in primary education. Oxford: Blackwell Publishers. Alexander, R. J. (2005). Towards dialogic teaching: rethinking classroom talk (2nd ed.). Cambridge: Dialogos. Alexander, R. J. (2008). Essays on pedagogy. London: Routledge. Au, K. H. (1998). Social constructivism and the school literacy learning of students of diverse backgrounds. Journal of Literacy Research, 30(2), Ball, A. F. (2002). Three decades of research on classroom life: Illuminating the classroom communicative lives of America's at-risk students. Review of research in education, 26, Ball, D. L., & Lampert, M. (1999). Multiples of evidence, time, and perspective: Revising the study of teaching and learning. In E. C. Lagemann & L. S.

9 Shulman (Eds.), Issues in education research: Problems and possibilities (pp ). San Fransisco: Jossey-Bass. Bloome, D., Carter, S. P., Christian, B. M., Otto, S., & Shuart-Faris, N. (2005). Discourse analysis & the study of classroom language & literacy events: a microethnographic perspective. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. (chapter 3) Bloome, D., Puro, P., & Theodorou, E. (1989). Procedural Display and Classroom Lessons. Curriculum Inquiry, 19(3), Burbules, N. C. (1993). Dialogue in teaching: theory and practice. New York: Teachers College Press. Burbules, N. C., & Bruce, B. C. (2001). Theory and Research on Teaching as Dialogue. In V. Richardson & American Educational Research Association. (Eds.), Handbook of research on teaching (4th ed., Vol. 4, pp ). Washington, D.C.: American Educational Research Association. Candela, A. (1998). Students' power in classroom discourse. Linguistics and Education, 10(2), Cazden, C. B. (2001). Classroom discourse: the language of teaching and learning (2nd ed.). Portsmouth, NH: Heinemann. Cohen, D. K. (1990) A revolution in one classroom: The case of Mrs. Oublier. Educational Evaluation and Policy Analysis, 12(3), Davies, B., & R. Hunt. (1994). Classroom Competencies and Marginal Positionings. British Journal of Sociology of Education. 15(3), Dillon, J. T. (1982). The Effect of Questions in Education and Other Enterprises. Journal of Curriculum Studies, 14(2), Dillon, J. T. (1988). Questioning and teaching: a manual of practice. New York: Teachers College Press. Edwards, A. D., & Westgate, D. P. G. (1994). Investigating classroom talk (Rev. and extended 2nd ed ed.). London: Falmer. Galton, M. J., Hargreaves, L., Comber, C., Wall, D., & Pell, A. (1999). Inside the primary classroom: 20 years on. London: Routledge. Goffman, E. (1974). Frame analysis: an essay on the organization of experience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. (on production formats) Graff, N. (2009). Classroom talk: co-constructing a 'difficult student'. Educational Research. 51(4), Gutierrez, K., Rymes, B., & Larson, J. (1995). Script, Counterscript, and Underlife in the Classroom - Brown, James Versus Brown V Board-of- Education. Harvard Educational Review, 65(3), Hammersley, M. (1977). School learning: the cultural resources required by pupils to answer a teacher's question. In P. Woods & M. Hammersley (Eds.), School experience: explorations in the sociology of education (pp ). London: Croom Helm. Harpaz, Y. (2005). Teaching and Learning in a Community of Thinking. Journal of Curriculum and Supervision, 20(2), Harpaz, Y., & Lefstein, A. (2000). Communities of thinking. Educational Leadership, 58(3), Heap, J. L. (1985). Discourse in the Production of Classroom Knowledge - Reading Lessons. Curriculum Inquiry, 15(3), Heath, S. B. (1982). What No Bedtime Story Means - Narrative Skills at Home and School. Language in Society, 11(1),

10 Holt, J. C. (1990). How children fail (Rev. ed ed.). Harmondsworth: Penguin. Hymes, D. H. (1996). Ethnography, linguistics, narrative inequality: toward an understanding of voice. London: Taylor & Francis. (esp. chapter 4) Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New York,: Holt Rinehart and Winston. Kohn, A. (1996). Beyond discipline: from compliance to community. Alexandria, Va.: ASCD. Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. American Education Research Journal, 35, Lampert, M. (2001). Teaching problems and the problems of teaching. New Haven: Yale University Press. Lee, C. D. (2001a). Is October Brown Chinese? A cultural modeling activity system for underachieving students. American Educational Research Journal, 38(1), Lefstein, A. (2002). Thinking power and pedagogy apart - Coping with discipline in progressivist school reform. Teachers College Record, 104(8), Lefstein, A. (2008). Changing Classroom Practice through the English National Literacy Strategy: A Micro-Interactional Perspective. American Educational Research Journal, 45(3), Lefstein, A More Helpful as Problem than Solution: Some Implications of Situating Dialogue in Classrooms. In Educational dialogues: understanding and promoting productive interaction, edited by K. Littleton and C. Howe. Abingdon, Oxon: Routledge. Lefstein, A., & Snell, J. (in press). Classroom discourse: the Promise and Complexity of Dialogic Practice. In S. Ellis, E. McCartney & J. Bourne (Eds.), Insight and Impact: Applied Linguistics and the Primary School. Cambridge: Cambridge University Press. Leinhardt, G., & Steele, M. D. (2005). Seeing the Complexity of Standing to the Side: Instructional Dialogues. Cognition and Instruction, 23(1), Lin, A. M. Y. (2007). What s the Use of Triadic Dialogue?: Activity Theory, Conversation Analysis, and Analysis of Pedagogical Practices. PEDAGOGIES, 2(2), 77. Littleton, K., & Howe, C. (in press). Educational dialogues: understanding and promoting productive interaction. London: Routledge. Macbeth, D. (2003). Hugh Mehan's Learning Lessons reconsidered: On the differences between the naturalistic and critical analysis of classroom discourse. American Educational Research Journal, 40(1), McDermott, R. P., & Gospodinoff, K. (1979). Social context for ethnic borders and school failure. In A. Wolfgang (Ed.), Nonverbal behavior: applications and cultural implications (pp ). New York: Academic Press. Mehan, H. (1979). "What Time Is It, Denise?": Asking Known Information Questions in Classroom Discourse. Theory into Practice, 18(4), Mehan, H. (1979). Learning lessons: social organization in the classroom. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Mehan, H. (1996). The construction of an LD student: A case study in the politics of representation. In M. Silverstein & G. Urban (Eds.), Natural

11 histories of discourse (pp ). Chicago: University of Chicago Press. Mercer, N. (2000). Words and minds: how we use language to think together. London: Routledge. Mercer, N., & Littleton, K. (2007). Dialogue and the development of children's thinking : a sociocultural approach. London: Routledge. Moll, L. C., Amanti, C., Neff, D., & Gonzalez, N. (1992). Funds of knowledge for teaching: Using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into practice, Moss, G. (2007). Literacy and gender: researching texts, contexts and readers. London: Routledge. Myhill, D., & Dunkin, F. (2005). Questioning Learning? Language and Education, 19(5), Myhill, D., Jones, S. M., & Hopper, R. (2006). Talking, listening, learning: effective talk in the primary classroom. Maidenhead: Open University Press. Nystrand, M., Gamoran, A., Kachur, R., & Prendergast, C. (1997). Opening dialogue: understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. New York: Teachers College Press. Nystrand, M., Wu, L. L., Gamoran, A., Zeiser, S., & Long, D. A. (2003). Questions in Time: Investigating the Structure and Dynamics of Unfolding Classroom Discourse. Discourse Processes, 35(2), O'Connor, M. C., & Michaels, S. (1993). Aligning academic task and participation status through revoicing: Analysis of a classroom discourse strategy. Anthropology & Education Quarterly, 24(4), Pace, J. L., & Hemmings, A. B. (2006). Classroom authority : theory, research, and practice. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. Palincsar, A. S. (1986). The role of dialogue in providing scaffolded instruction. Educational Psychologist, 21(1 & 2), Philips, S. (1974). Participant structures and communicative competence: Warm Springs children in community and classroom. In C. Cazden, V. John, & D. Hymes (Eds.), Functions of language in the classroom (pp ). New York: Teachers College Press. Polman, J. L. (2004). Dialogic activity structures for project-based learning environments. Cognition and Instruction, 22(4), Rampton, B. & Harris, R. (2009) Change in Urban Classroom Culture and Interaction, chapter in K. Littleton & C. Howe (eds) Educational Dialogues: Understanding & Promoting Productive Interaction. London: Routledge. Rampton, B. (2006). Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press. Rampton, B. (2007). Neo-Hymesian linguistic ethnography in the United Kingdom. Journal of Sociolinguistics, 11(5), Reay, D. (2006). I'm not seen as one of the clever children': consulting primary school pupils about the social conditions of learning. Educational review, 58(2), Rex, L. A., & Schiller, L. (2009). Using discourse analysis to improve classroom interaction. New York: Routledge. Ruiz-Primo, M. A., & Furtak, E. M. (2007). Exploring teachers' informal formative assessment practices and students' understanding in the

12 context of scientific inquiry. Journal of Research in Science Teaching, 44(1), Rymes, B. (2009). Classroom discourse analysis: a tool for critical reflection. Cresskill, NJ: Hampton Press. Schleppegrell, M. J. (2004). Classroom discourse analysis: A functional perspective. Language in Society, 33(3), Scott, P. H., Mortimer, E. F., & Aguiar, O. G. (2006). The tension between authoritative and dialogic discourse: A fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. Science Education, 90(4), Seedhouse, P. (2004). The interactional architecture of the language classroom : a conversation analysis perspective. Oxford: Blackwell. Sidorkin, A. M. (1999). Beyond discourse: education, the self, and dialogue. Albany, N.Y.: State University of New York Press. Sinclair, J. M., & Coulthard, M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. Oxford University Press: London. Smith, H., & Higgins, S. (2006). Opening classroom interaction: the importance of feedback. Cambridge journal of education, 36(4), Smith, M. S., Hughes, E. K., Engle, R. A., & Stein, M. K. (2009). Orchestrating Discussions of Challenging Tasks: Keeping Your Eye on the Mathematics to be Learned. Mathematics Teaching in the Middle School, 14(9), Staples, M. (2007). Supporting whole-class collaborative inquiry in a secondary mathematics classroom. Cognition and Instruction, 25(2-3), Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., & Hughes, E. K. (2008). Orchestrating Productive Mathematical Discussions: Five Practices for Helping Teachers Move beyond Show and Tell. Mathematical Thinking and Learning: An International Journal, 10(4), 28. Tabak, I., & Baumgartner, E. (2004). The teacher as partner: Exploring participant structures, symmetry, and identity work in scaffolding. Cognition and Instruction, 22(4), Tharp, R. G., & Gallimore, R. (1989). Rousing minds to life: Teaching and learning in social context. New York: Cambridge University Press. Varenne, H., & McDermott, R. (1998). Successful failure: the school America builds. Boulder, CO: Westview Press. Walsh, S. (2006). Investigating classroom discourse. Abingdon, Oxon: Routledge. Walshaw, M., & Anthony, G. (2008). The teacher's role in classroom discourse: A review of recent research into mathematics classrooms. Review of Educational Research, 78(3), Wells, C. G. (1999). Dialogic inquiry: towards a sociocultural practice and theory of education. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press. Wells, G. (1993). Reevaluating the IRF sequence: A proposal for the articulation of theories of activity and discourse for the analysis of teaching and learning in the classroom. Linguistics and Education, 5(1), Wortham, S. (2004). The interdependence of social identification and learning. American Educational Research Journal, 41(3),

13 Wortham, S. E. F. (2006). Learning identity: the joint, local emergence of social identification and academic learning. New York, NY: Cambridge University Press.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות הדיסציפלינה הבלשנית חלק ב - המהפכה החומסקייאנית - 10804 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס למדעי הלשון השנה הראשונה

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה עש סאקלר ביהס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: 0162.1105 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א'. יום ושעה עפ"י

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

התפתחות תקינה ופתולוגית

התפתחות תקינה ופתולוגית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס קורס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ז 2016-2017 התפתחות תקינה ופתולוגית - קורס בחירה 4 נק"ז מס' קורס סמסטר א': 12920011 מס' קורס סמסטר ב': 12920022

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

העדפה של דרך למידה בקורס מקוון: השוואה בין למידה מרחוק יחידנית ללמידה מרחוק בקבוצות קטנות תקציר סיגל מורד, מירי ברק, נוע רגוניס הטכניון מכון טכנולוגי

העדפה של דרך למידה בקורס מקוון: השוואה בין למידה מרחוק יחידנית ללמידה מרחוק בקבוצות קטנות תקציר סיגל מורד, מירי ברק, נוע רגוניס הטכניון מכון טכנולוגי העדפה של דרך למידה בקורס מקוון: השוואה בין למידה מרחוק יחידנית ללמידה מרחוק בקבוצות קטנות תקציר סיגל מורד, מירי ברק, נוע רגוניס הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מטרת המחקר הייתה לבחון את דרכי הלמידה המועדפות

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח

קבוצות חברותא תשעט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות חדשות: 2( ניתוח שיח פוליטי )בראשות אופיר חדד ונטע גל

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus STRATEGY - 56353 Last update 21-08-2016 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: political science Academic year: 0 Semester: Yearly Teaching Languages: Hebrew

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E3F8EBE420E0E9F9E9FA20ECE1F0E9E9FA20EEF2F8EBFA20F9F2E5FA202D20E0ECEBF120F9F0E9E9E3F8202D20E7ECF720E02E646F6378>

<4D F736F F D20E4E3F8EBE420E0E9F9E9FA20ECE1F0E9E9FA20EEF2F8EBFA20F9F2E5FA202D20E0ECEBF120F9F0E9E9E3F8202D20E7ECF720E02E646F6378> ד"ר אלכס שניידר מבוא: מינהל, מנהיגות ופדגוגיה הדרכה לבניית מערכת שעות שלב א: תפיסה ועקרונות שלב ב: יישום ובנייה שלב ג: בקרה ומעקב הערכת מערכת השעות ביבליוגרפיה 1 מבוא: מינהל, מנהיגות ופדגוגיה הניהול הבית

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 20-7-18 שם ומספר הקורס: שיטות מחקר איכותניות 27708-01 סוג הקורס: שיעור שנת לימודים: תשע"ט סמסטר: א היקף שעות: 2 ש"ס א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרת העל: להציג את עקרונות המחקר

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

Microsoft Word - t_רונן-פורמן_64.doc

Microsoft Word - t_רונן-פורמן_64.doc 168 ע מהו ידע עיצוב וכיצד ניתן לרכוש אותו? המקרה של עיצוב טכנולוגיות למידה תמר רונן פורמן הטכניון מכון טכנולוגי לישראל tamarrf@gmail.com יעל קלי הטכניון מכון טכנולוגי לישראל yaelk@technion.ac.il Characterizing

קרא עוד

ירחון מכון מופ"ת הכול על פעילויות מכון מופ"ת, כתבות, הודעות ועוד... חשון תשס"ו - נובמבר 2006 מה במוח? גיליון מס' 24 יום עיון במעמד שרת החינוך הכנס הבי

ירחון מכון מופת הכול על פעילויות מכון מופת, כתבות, הודעות ועוד... חשון תשסו - נובמבר 2006 מה במוח? גיליון מס' 24 יום עיון במעמד שרת החינוך הכנס הבי ירחון מכון מופ"ת הכול על פעילויות מכון מופ"ת, כתבות, הודעות ועוד... חשון תשס"ו - נובמבר 2006 מה במוח? גיליון מס' 24 יום עיון במעמד שרת החינוך הכנס הבינלאומי בהכשרת מורים תשובות לשאלות נפוצות 11/2/06 11:29:34

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

המדרגה החסרה קידום הכשרת מורים באמצעות תהליכי הערכה במסגרת קהילה מקצועית לומדת של מורי מורים ד ר חנה קורלנד 1 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך רינת שחף-ב

המדרגה החסרה קידום הכשרת מורים באמצעות תהליכי הערכה במסגרת קהילה מקצועית לומדת של מורי מורים ד ר חנה קורלנד 1 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך רינת שחף-ב המדרגה החסרה קידום הכשרת מורים באמצעות תהליכי הערכה במסגרת קהילה מקצועית לומדת של מורי מורים ד ר חנה קורלנד 1 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך רינת שחף-ברזילי 2 האוניברסיטה הפתוחה תהליך חקר הפרקטיקה בקל מ

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

טיפ לחיפוש: לחיצה על Ctrl + F תפתח חלונית חיפוש ותאפשר חיפוש חופשי בקובץ רשימת הפרסומים של סגל ההוראה במכללת סמינר הקיבוצים 1023

טיפ לחיפוש: לחיצה על Ctrl + F תפתח חלונית חיפוש ותאפשר חיפוש חופשי בקובץ רשימת הפרסומים של סגל ההוראה במכללת סמינר הקיבוצים 1023 טיפ לחיפוש: לחיצה על Ctrl + F תפתח חלונית חיפוש ותאפשר חיפוש חופשי בקובץ רשימת הפרסומים של סגל ההוראה במכללת סמינר הקיבוצים 1023 עריכה: הרשות למחקר ולהערכה מכללת סמינר הקיבוצים 03-4509635 Research_skb@smkb.ac.il

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אנתרופולוגיה של זהות: הבדל, שינוי, כח - 53894 תאריך עדכון אחרון 25-09-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סוציולוגיה ואנתרופולוגיה השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

סמינריון: היבטים חזותיים של מידענות – ארכיונים, מאגרי תצלומים, ספריות מדיה

סמינריון: היבטים חזותיים של מידענות – ארכיונים, מאגרי תצלומים, ספריות מדיה 1 אוניברסיטת חיפה לימודי מידענות וספרנות שנה"ל 1023-1021 מאגרי מידע חזותיים ארכיונים, אוספים ומורשת תרבותית Visual data bases - archives, collections and cultural heritage שעור 1 נ"ז : 2300011 סמינר 0

קרא עוד

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז 159 ע אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים masry_a@mla.ac.il מיטל אמזלג המרכז ללימודים אקדמיים meital@mla.ac.il Multiculturalism in an Online Course (Short paper) Asmahan Masry-Herzallah The College

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פרקטיקום: אסטרטגיה במערכת הבינ"ל בת-זמננו - 58860 תאריך עדכון אחרון 11-08-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

15 אפשר גם אחרת: הכשרה להוראה על פי מודל שותפות-עמיתות בדגם ה- PDS דיצה משכית, זמירה מברך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על נשירה גדולה ממקצוע

15 אפשר גם אחרת: הכשרה להוראה על פי מודל שותפות-עמיתות בדגם ה- PDS דיצה משכית, זמירה מברך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על נשירה גדולה ממקצוע 15 אפשר גם אחרת: הכשרה להוראה על פי מודל שותפות-עמיתות בדגם ה- PDS דיצה משכית, זמירה מברך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על נשירה גדולה ממקצוע ההוראה בכל מגזרי החינוך בישראל )מעגן, 2013(. הממצאים

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد פרופ' אמנון בהם שיווק ותכנון שירותי אנוש ליחידים וקהילות סוג הקורס: שיעור שנה תשע"ז מספר קורס, 289.2068 תואר ראשון סמסטר א', - דוא"לaboehm@research.haifa.ac.il מספר חדר מגדל אשכול, 506 שעת קבלה, בתיאום

קרא עוד

חלקים, שלמים, וערך המקום: נקודת מבט התפתחותית Parts, Wholes, and Place Value: A Developmental View מאת: Sharon H. Ross הופיע ב: Arithmetic Teacher, Vo

חלקים, שלמים, וערך המקום: נקודת מבט התפתחותית Parts, Wholes, and Place Value: A Developmental View מאת: Sharon H. Ross הופיע ב: Arithmetic Teacher, Vo חלקים, שלמים, וערך המקום: נקודת מבט התפתחותית Parts, Wholes, and Place Value: A Developmental View מאת: Sharon H. Ross הופיע ב: Arithmetic Teacher, Vol. 36 No. 6, February 1989 תרגום: מיכל סוקניק כשתלמיד

קרא עוד

סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי ד"ר דן גבע 2 ש"ס. "אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו ". עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם

סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי דר דן גבע 2 שס. אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו . עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי ד"ר דן גבע 2 ש"ס. "אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו ". עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם ביסוד הדוקומנטריזם מתקיים עקרון אוניברסלי של "טוב"?

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשעח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל .I.II.III.IV שיעור 1031-1900 אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים מבוא ליחסים בינלאומיים ולאסטרטגיה

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus ISRAEL IN THE MIDDLE EAST: PATTERNS OF CONFLICT - 38815 Last update 23-01-2015 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 2nd degree (Master) Responsible Department: Dept. of Islamic and Middle Eastern Studies

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס חברה אזרחית, צדק חברתי ותהליכי שינוי - 37813 תאריך עדכון אחרון 19-09-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

Microsoft Word - v-שמיר-ענבל_46.doc

Microsoft Word - v-שמיר-ענבל_46.doc תמר שמיר-ענבל, יעל קלי 183 ע תמר שמיר-ענבל הוראת הטכנולוגיה והמדעים הטכניון tmrsh@012.net.il יעל קלי הוראת הטכנולוגיה והמדעים הטכניון yaelk@technion.ac.il Assimilation of Online Culture in Schools Tamar

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לחינוך תשע"ח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס שם המרצה: ד"ר אורטל

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לחינוך תשעח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס שם המרצה: דר אורטל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה 2017 2018- המחלקה לחינוך תשע"ח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס 12921721 שם המרצה: ד"ר אורטל סלובודין שעות קבלה: יום ד' 13-14 בבנין 72, חדר 142

קרא עוד