אלקטרוניקה ומחשבים ט-תשס"ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אלקטרוניקה ומחשבים ט-תשס"ה"

תמליל

1 גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון במחשבים ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! ומיקרו מעבדים לכיתה י"ג (חלק א' וחלק ב') לכיתה י"ג אלקטרוניקה ומחשבים ט' מגמת הנדסת חשמל אלקטרוניקה (כיתה י"ג) הוראות לנבחן ב. נוסחאון באלקטרוניקה יישומית משך הבחינה: ארבע שעות. א. ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני פרקים, ובהם שמונה שאלות. יש להשיב על ארבע שאלות בלבד, שאלה אחת לפחות מכל פרק. לכל שאלה 25 נקודות. סך הכול 100 נקודות. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון. ג. הוראות מיוחדות: ד. ענה על מספר השאלות הנדרש בשאלון. המעריך יקרא ויעריך את מספר השאלות הנדרש בלבד, לפי סדר כתיבתן במחברתך, ולא יתייחס לתשובות נוספות..1 התחל כל תשובה לשאלה חדשה בעמוד חדש. 2. רשום את כל תשובותיך אך ורק בעט. 3. הקפד לנסח את תשובותיך כהלכה ולסרטט את תרשימיך בבהירות. 4. כתוב את תשובותיך בכתב יד ברור, כדי לאפשר הערכה נאותה של תשובותיך. 5. אם לדעתך חסרים נתונים הדרושים לפתרון שאלה, אתה רשאי להוסיף אותם, בתנאי שתנמק מדוע הוספת אותם..6 בכתיבת פתרונות חישוביים, קבלת מרב הנקודות מותנית בהקפדה על השלמת כל המהלכים הבאים, בסדר שבו הם רשומים:.7 רישום הנוסחה המתאימה. * הצבה של כל הערכים ביחידות המתאימות. * חישוב (אפשר באמצעות מחשבון). * רישום התוצאה המתקבלת, ביחד עם יחידות המידה המתאימות. * ליווי הפתרון החישובי בהסבר קצר. * בשאלון זה 11 עמודים ו 21 עמודי נוסחאון.

2 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל השאלות ענה על ארבע מבין השאלות 18. עליך לענות על שאלה אחת לפחות מכל פרק. פרק ראשון: מחשבים ומיקרו מעבדים ענה על שאלה אחת לפחות מבין השאלות 14 (לכל שאלה 25 נקודות). 1. START: MOV SI,10H 2. MOV CX,5H 3. AG1: MOV BX,[SI] 4. PUSH BX 5. INC SI 6. INC SI 7. DEC CX 8. JNZ AG1 9. MOV SI,20H 10. MOV CX,5H 11. AG2: POP BX 12. MOV [SI],BX 13. ADD SI,2 14. LOOP AG2 15. RET שאלה 1 לפניך תת שגרה הכתובה בשפת הסף של המיקרו מעבד. 8086/88 המשך בעמוד 3

3 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל א. הסבר את ההוראות בכל אחת מן השורות.,14,11,4 3 ב. הסבר מה מבצעת תת השגרה. ג. בטבלה שלהלן נתונים התכנים של תאי הזיכרון שכתובותיהם 10 H 19 H בסגמנט הנתונים, לפני ביצוע תת השגרה. 19 H 99 H 18 H 88 H 17 H 77 H 16 H 66 H 15 H 55 H 14 H 44 H 13 H 33 H 12 H 22 H 11 H 11 H 10 H 00 H כתובת התא תוכן התא רשום את התכנים של תאי הזיכרון שכתובותיהם 20 H 29 H לאחר ביצוע תת השגרה הזו. שאלה 2 באיור לשאלה 2 מחובר רכיב תצוגה 7-SEG מסוג קתודה משותפת למערכת מיקרו מחשב. D 0 D 1 R R a b תצוגת 7 SEG a מערכת מיקרו מחשב מבוססת 8086 מפתח פלט שכתובתו 300 H D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 R R c d e f g f e g d b c D 7 CC איור לשאלה 2 א. רשום את מצב הסיביות D 6 D 0 הנדרש להארת הספרות 2 ו 4. ב. רשום תת שגרה בשפת ASM-86, שתגרום להארת הספרה. 8 ג. רשום תת שגרה בשפת ASM-86, שתגרום להארת הספרות 2 ו 4 באופן מחזורי. הערה: לרשותך תת שגרה, DELAY המספקת את ההשהיה הדרושה. המשך בעמוד 4

4 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל שאלה 3 באיור לשאלה 3 משמש המיקרו בקר 8031/51 אמצעי לבדיקה של שער. AND אם השער תקין נורית ה LED דולקת, ואם הוא לקוי נורית ה LED כבויה. כתוב תת שגרה בשפת ASM 51 שתבצע את בדיקת השער. מיקרו בקר 8031/51 P1.0 P1.1 P1.2 R P1.3 V CC שאלה 4 איור לשאלה 3 באיור לשאלה 4 נתונה מערכת מיקרו בקר, 8031 המתבססת על המיקרו מעבד מחברים את המפתח P1 לשמונה מתגים, כמתואר באיור. מערכת מיקרו בקר 8031 TXD P P1.0 S S 0 5 V 5 V איור לשאלה 4 המשך בעמוד 5

5 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל להלן תת שגרה בשפת ASM 51 המופעלת במערכת. 1. START: MOV A,P1 2. ANL A,#0FH 3. MOV R7,A 4. NEXT: SETB TXD 5. MOV R6,#9H 6. D1: DJNZ R6,D1 7. CLR TXD 8. MOV R6,#3H 9. D2: DJNZ R6,D2 10. DJNZ R7,NEXT 11. RET א. הסבר את ההוראות בכל אחת מן השורות. 11 6, 4, 2, ב. הסבר מה מבצעת תת השגרה. ג. אילו מתגים מבין שמונת המתגים S 7 S 0 משפיעים על האות המופק בהדק, TXD ובאיזה אופן? המשך בעמוד 6

6 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל פרק שני: אלקטרוניקה יישומית ענה על שאלה אחת לפחות מבין השאלות 58 (לכל שאלה 25 נקודות). R x +12 V 5 kω שאלה 5 המעגל החשמלי שבאיור א' לשאלה 5 משמש כמד טמפרטורה. הוא כולל גשר נגדים ומגבר מ כשור. R הוא נגד משתנה. ההגבר של מגבר המכשור הוא = 2 o. A = V Vi R 5 kω מגבר מ כשור + V i V o איור א' לשאלה 5 התנגדותו של הנגד R x תלויה בטמפרטורה, והאופיין שלו מתואר באיור ב' לשאלה. R x [Ω] T [ C] איור ב' לשאלה 5 המשך בעמוד 7

7 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל א. היעזר באופיין שבאיור ב', וחשב את ערכו של הנגד, R אם ידוע שבטמפרטורה של 20 C התקבל במוצא המעגל מתח V o של. 0 V ב. חשב את הטמפרטורה שבה נמצא הנגד, R x אם במוצא המעגל התקבל מתח של. 4 V הנח שערכו של הנגד R הוא הערך שקיבלת בסעיף א'. ג. למוצא של מגבר המ כשור שבאיור א' חוברה מערכת התרעה, כמתואר באיור ג' לשאלה. +12 V R x 5 kω R 5 kω מערכת התרעה מגבר מ כשור + V i +12 V + R 1 LED +12 V V REF = 4 V איור ג' לשאלה 5 באיזה תחום טמפרטורות דולקת נורית ה LED שבמערכת ההתרעה? המשך בעמוד 8

8 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל שאלה 6 באיור א' לשאלה 6 נתון מחולל אותות. I 1 ו I 2 הם מקורות זרם. המתח V 2 קובע את מצבו של המתג : S כאשר, V 2 = 10 V המתג נמצא במצב, A וכאשר, V 2 = 10 V המתג נמצא במצב. B +10 V C V 1 V משווה 2 שמיט טריגר 0.2 µf S 10 V A B I 1 = 1 ma I 2 = 4 ma +10 V 10 V איור א' לשאלה 6 אופיין המעבר של משווה שמיט טריגר נתון באיור ב' לשאלה. V V 3 V +3 V V1 10 V איור ב' לשאלה 6 המשך בעמוד 9

9 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל א. הסבר את עקרון הפעולה של מחולל אותות. ב. סרטט את צורת הגל של כל אחד מן המתחים V 1 ו V 2 כפונקציה של הזמן, זו מתחת לזו בהתאמה. ציין בסרטוטיך את ערכי המתחים, ואת מצב המתג. S ג. חשב את תדר התנודות שמפיק המחולל. שאלה 7 באיור לשאלה 7 נתון ממיר מאנלוגי לספרתי (A/D) מסוג שיפוע ספרתי Ramp) (Digital. המרת האות מתחילה כאשר פקודת RESET ניתנת לרכיב. Y V i + RESET Y f clock D 0 D 1. D 7 V F X איור לשאלה 7 א. איזה רכיב מייצג כל אחד מן המלבנים X ו Y? ב. תאר את אופן הפעולה של הממיר הזה. ג. חשב את זמן ההמרה המרבי של הממיר הזה עבור תדר שעון של. 1 MHz ד. מתח המבוא V i הנדרש לקבלת מילת מוצא של (FF) H הוא. 5.1 V חשב את כושר ההבחנה (הרזולוציה) של הממיר. המשך בעמוד 10

10 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל שאלה 8 המעגל החשמלי שבאיור א' לשאלה 8 כולל מגבר שרת אידיאלי וממיר D/A בעל 4 סיביות. I Io נתון:. I REF = 2 ma זרם המוצא I o של ממיר ה D/A נתון על פי הנוסחה: = REF N 16 (N ערך עשרוני המייצג את המילה הבינרית במבוא הממיר) R I REF V REF I o D/A D 3 D 2 D 1 D kω V o (MSB) (LSB) מידע ספרתי איור א' לשאלה 8 א. חשב את כושר ההבחנה (הרזולוציה) של הממיר. ב. חשב את מתח המוצא של הממיר, כאשר לכניסות הממיר D 3 D 0 נמסר הנתון ג. מחברים למבוא הממיר מונה מודולו (3 4 0), המגיב לעליית השעון, כמתואר באיור ב' לשאלה. סרטט, זה מתחת לזה בהתאמה, את אות השעון (עבור שמונה דפקים) ואת מתח המוצא, V o כפונקציה של הזמן. בסרטוטך ציין את ערכי מתח המוצא. המשך בעמוד 11

11 אלקטרוניקה ומחשבים ט', אביב תשס"ה, סמל I REF V REF I o D/A D 3 D 2 D 1 D 0 + R 5 kω V o (MSB) (LSB) CLK מונה מעלה Q 1 Q 0 איור ב' לשאלה 8 בהצלחה! זכויות היוצרים שמורה למדינת ישראל. אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

12 - 1 סוג - הבחינה:נוסחאון גמרבמחשבים לבתי ספר לטכנאים ומיקרו מעבדים, חלק ולהנדסאיםא' מועד הבחינה: אביב אביב תשס"ה, תשס"ה, נספח 2005 לשאלון נספח לשאלון: מדינת ישראל משרד החינוך אין להעביר נוסחאון זה מנבחן אחד למשנהו! מקום למדבקת נבחן נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים לכיתה י"ג חלק א' (12 עמודים) אוסף פקודות למיקרו מעבדים 8086/88 מקרא לאוגר הדגלים: 0 מתאפס 1 מקבל "1" (Modified) מושפע מהפעולה X (Undefined) לא מוגדר אחרי הפעולה U (Returned) מוחזר מהמחסנית R ADC ADC destination, source O D I T S Z A P C Flags Add with carry X X X X X X register, register 3(3) 2 ADC AX, SI register, memory 9(10)+EA ADC CX, BETA [SI] memory, register 16(10)+EA ADC ALPHA [BX] [SI], DI register, immediate 4(4) 3-4 ADC BX, 256 memory, immediate 17(16)+EA ADC GAMMA, 30H accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 ADC AL, 5 ADD המשך בעמוד 2 ADD destination, source O D I T S Z A P C Flags Addition X X X X X X register, register 3(3) 2 ADD CX, DX register, memory 9(10)+EA ADD DI, [BX].ALPHA memory, register 16(10)+EA ADD TEMP, CL register, immediate 4(4) 3-4 ADD CL, 2 memory, immediate 17(16)+EA ADD ALPHA, 2 accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 ADD AX, 200

13 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' AND AND destination, source Logical and X X X U X X register, register 3(3) 2 AND AL, BL register, memory 9(10)+EA AND CX, FLAG WORD memory, register 16(10)+EA AND ASCII [DI], AL register, immediate 4(4) 3-4 AND CX, 0F0H memory, immediate 17(16)+EA AND BETA, 01H accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 AND AX, B CALL CALL target Call a procedure Flags O D I T S Z A P C near-proc 19(14) 1 3 CALL NEAR PROC far-proc 28(23) 2 5 CALL FAR PROC memptr 16 21(19)+EA CALL PROC TABLE [SI] regptr 16 16(13) 1 2 CALL AX memptr 32 37(38)+EA CALL [BX] TASK [SI] CLC CLC (no operands) Clear carry flag 0 (no operands) 2(2) 1 CLC CLI CLI (no operands) Clear interrupt flag 0 (no operands) 2(2) 1 CLI המשך בעמוד 3

14 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' CMP CMP destination, source O D I T S Z A P C Flags Compare destination to source X X X X X X register, register 3(3) 2 CMP BX, CX register, memory 9(10)+EA CMP DH, ALPHA memory, register 9(10)+EA CMP [BP+2], SI register, immediate 4(3)+EA 3-4 CMP BL, 02H memory, immediate 10(10)+EA CMP [BX].RADAR [DI], 3420H accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 CMP AL, B CMPS CMPS dest string, source string Flags O D I T S Z A P C Compare string X X X X X X dest string, 22(22) 2 1 CMPS BUFF1, BUFF2 source string (repeat) 9+22/rep 2/rep 1 REPE CMPS ID, KEY dest string, (5+22/rep) source string DAA DAA (no operands) O D I T S Z A P C Flags Decimal adjust for addition U X X X X X (no operands) 4(4) 1 DAA DAS DAS (no operands) O D I T S Z A P C Flags Decimal adjust for subtraction U X X X X X (no operands) 4(4) 1 DAS המשך בעמוד 4

15 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' DEC DEC destination O D I T S Z A P C Flags Decrement by 1 X X X X X reg 16 3(3) 1 DEC AX reg 8 3(3) 2 DEC AL memory 15(15)+EA DEC ARRAY [SI] DIV DIV source O D I T S Z A P C Flags Division, unsigned U U U U U U reg (29) 2 DIV CL reg (38) 2 DIV BX mem EA DIV ALPHA (35) mem DIV TABLE [SI] EA(94) IN IN accumulator, port Input byte or word accumulator, immed 8 10(10) 1 2 IN AL, 0FEH accumulator, DX 8(8) 1 1 IN AX, DX INC INC destination Increment by 1 X X X X X reg 16 3(3) 1 INC CX reg 8 3(3) 2 INC BL memory 15(15)+EA INC ALPHA [DI] [BX] INT INT interrupt-type Interrupt X X immed 8 (type=3) 52(45) 5 1 INT 3 immed 8 (type 3) 52(47) 5 2 INT 67 המשך בעמוד 5

16 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' IRET IRET (no operands) Flags OD I T S ZAPC Interrupt Return R R R R R R R R R (no operands) 32(28) 3 1 IRET JC JC short-label Jump if carry short-label 16 or 2 JC CARRY SET 4(13 or 4) JE/JZ JE/JZ short-label Jump if equal/jump if zero short-label 16 or 2 JZ ZERO 4(13 or 4) JMP JMP target Jump short-label 15(13) 2 JMP SHORT near-label 15(13) 3 JMP WITHIN SEGMENT far-label 15(13) 5 JMP FAR LABEL memptr 16 18(17)+EA JMP [BX] TARGET regptr 16 11(11) 2 JMP CX memptr 32 24(26)+EA JMP OTHER.SEG [SI] JNC JNC short-label Jump if not carry short-label 16 or 2 JNC NOT CARRY 4(13 or 4) המשך בעמוד 6

17 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' JNE/JNZ JNE/JNZ short-label Jump if not equal/jump if not zero short-label 16 or - 2 JNE NOT_EQUAL 4(13 or 4) LEA LEA destination, source Load effective address reg 16, mem 16 2(6)+EA LEA BX, [BP] [DI] LOOP LOOP short-label Loop short label 17/5(15/5) - 2 LOOP AGAIN MOV MOV destination, source Move memory, accumulator 10(9) 1 3 MOV ARRAY [SI], AL accumulator, memory 10(8) 1 3 MOV AX, TEMP_RESULT register, register 2(2) - 2 MOV AX, CX register, memory 8(12)+EA MOV BP, STACK TOP memory, register 9(9)+EA MOV COUNT [DI], CX register, immediate 4(3-4) 2-3 MOV CL, 2 memory, immediate 10(12-13) MOV MASK [BX] [SI], 2CH +EA seg-reg, reg 16 2(2) - 2 MOV ES, CX seg-reg, mem 16 8(9)+EA MOV DS, SEGMENT_BASE reg 16, seg-reg 2(2) - 2 MOV BP, SS memory, seg-reg 9(11)+EA MOV [BX] SEG_SAVE, CS המשך בעמוד 7

18 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' MOVSB/MOVSW MOVSB/MOVSW (no operands) Move string (byte/word) (no operands) 18(9) 2 1 MOVSB (repeat) (no operands) 9+17/rep 2/rep 1 REP MOVSW (8+8/rep) MUL MUL source OD I T S Z A P C Flags Multiplication, unsigned X U U U U X reg MUL BL (26-28) reg MUL CX (35-37) mem MUL MONTH [SI] EA(32-34) mem MUL BAUD_RATE NOP NOP (no operands) No Operation (no operands) 3(3) - 1 NOP NOT NOT destination Logical not register 3(3) 2 NOT AX memory 16(3)+EA NOT CHARACTER המשך בעמוד 8

19 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' OR OR destination, source Logical inclusive or X X X U X X register, register 3(3) 2 OR AL, BL register, memory 9(10)+EA OR DX, PORT ID [DI] memory, register 16(10)+EA OR FLAG BYTE, CL accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 OR AL, B register, immediate 4(4) 3-4 OR CX, 01H memory, immediate 17(16)+EA OR [BX].CMD WORD, 0CFH OUT OUT port, accumulator Output byte or word immed 8, accumulator 10(9) 1 2 OUT 44, AX DX, accumulator 8(7) 1 1 OUT DX, AL POP POP destination Pop word off stack register 8(10) 1 1 POP DX seg-reg (CS illegal) 8(8) 1 1 POP DS memory 17(20)+EA POP PARAMETER PUSH PUSH source Push word onto stack register 11(10) 1 1 PUSH SI seg-reg (CS legal) 10(9) 1 1 PUSH ES memory 16(16)+EA PUSH RETURN CODE [SI] המשך בעמוד 9

20 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' RCL RCL destination, count Rotate left through carry X X register, 1 2(2) 2 RCL CX, 1 register, CL 8+4/ 2 RCL AL, CL bit(5+1/bit) memory, 1 15(15)+EA RCL ALPHA, 1 memory, CL 20+4/ RCL [BP].PARAM, CL bit(17+ 1/bit)+EA register, n (5+1/Bit) 3 RCL CX, 5 memory, n (17+1/bit) RCL ALPHA, 5 RCR RCR destination, count Rotate right through carry X X register, 1 2(2) 2 RCR BX, 1 register, CL 8+4/ 2 RCR BL, CL bit(5+1/bit) memory, 1 15(15)+EA RCR [BX].STATUS, 1 memory, CL 20+4/ RCR ARRAY [DI], CL bit(17+ 1/bit)+EA register, n (5+1/bit) 3 RCR BX, 5 memory, n (17+1/bit) RCR ALPHA, 5 REP REP (no operands) Repeat string operation (no operands) 2(2) 1 REP MOVS DEST, SRCE המשך בעמוד 10

21 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' RET RET optional-pop-value Return from procedure (intra-segment, no pop) 16(16) 1 1 RET (intra-segment, pop) 20(18) 1 3 RET 4 (inter-segment, no pop) 26(22) 2 1 RET (inter-segment, pop) 25(25) 2 3 RET 2 ROL ROL destination, count Rotate left X X register, 1 2(2) 2 ROL BX, 1 register, CL 8+4/ 2 ROL DI, CL bit(5+1/bit) memory, 1 15(15)+EA ROL FLAG BYTE [DI], 1 memory, CL 20+4/ ROL ALPHA, CL bit(17+ 1/bit)+EA register, n (5+1/bit) 3 ROL BX, 5 memory, n (17+1/bit) ROL BETA, 5 ROR ROR destination, count O D I T S Z A P C Flags Rotate right X X register, 1 2(2) 2 ROR BX, 1 register, CL 8+4/ 2 ROR BX, CL bit(5+1/bit) memory, 1 15(15)+EA ROR PORT STATUS, 1 memory, CL 20+4/ ROR CMD WORD, CL bit(17+ 1/bit)+EA register, n (5+1/bit) 3 ROR BX, 5 memory, n (17+1/bit) ROR BETA, 5 המשך בעמוד 11

22 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' SBB SBB destination, source Subtract with borrow Flags O D I T S Z A P C X X X X X X register, register 3(3) 2 SBB BX, CX register, memory 9(10)+EA SBB DI, [BX].PAYMENT memory, register 16(10)+EA SBB BALANCE, AX accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 SBB AX, 2 register, immediate 4(4) 3-4 SBB CL, 1 memory, immediate 17(16)+EA SBB COUNT [SI], 10 STC STC (no operands) Set carry flag 1 (no operands) 2(2) 1 STC STI STI (no operands) Set interrupt enable flag 1 (no operands) 2(2) 1 STI SUB SUB destination,source Subtraction Flags O D I T S Z A P C X X X X X X register, register 3(3) 2 SUB CX, BX register, memory 9(10)+EA SUB DX, MATH TOTAL [SI] memory, register 16(10)+EA SUB [BP+2], CL accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 SUB AL, 10 register, immediate 4(4) 3-4 SUB SI, 5280 memory, immediate 17(16)+EA SUB [BP].BALANCE, 1000 המשך בעמוד 12

23 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק א' TEST TEST destination, source Test or non-destructive logical and Flags O D I T S Z A P C X X X U X X register, register 3(3) 2 TEST SI, DI register, memory 9(10)+EA TEST SI, END COUNT accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 TEST AL, B register, immediate 5(4) 3-4 TEST BX, 0CC4H memory, immediate 11(10)+EA 3-6 TEST RETURN COUNT, 01H XCHG XCHG destination, source Exchange accumulator, reg 16 3(3) 1 XCHG AX, BX memory, register 17(17)+EA XCHG SEMAPHORE, AX register, register 4(4) 2 XCHG AL, BL XLAT XLAT source-table Translate source-table 11(11) 1 1 XLAT ASCII TAB XOR XOR destination, source Logical exclusive or Flags O D I T S Z A P C X X X U X X register, register 3(3) 2 XOR CX, BX register, memory 9(10)+EA XOR CL, MASK BYTE memory, register 16(10)+EA XOR ALPHA [SI], DX accumulator, immediate 4(3-4) 2-3 XOR AL, B register, immediate 4(4) 3-4 XOR SI, 00C2H memory, immediate 17(16)+EA XOR RETURN CODE, 0D2H בהצלחה!

24 מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: סמל השאלון: גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים אביב תשס"ה, נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים לכיתה י"ג חלק ב' (7 עמודים) ARITHMETIC OPERATIONS DATA TRANSFER (cont.) Mnemonic Description Byte Cyc Mnemonic Description Byte Cyc ADD A,Rn Add register to Accumulator 1 1 MOVC Move Code byte relative to DPTR to A 1 2 ADD A,direct Add direct byte to Accumulator 2 1 MOVC Move Code byte relative to PC to A 1 2 ADD Add indirect RAM to Accumulator 1 1 MOVX Move External RAM (8-bit addr) to A 1 2 ADD A,#data Add immediate data to Accumulator 2 1 MOVX Move External RAM (16-bit addr) to A 1 2 ADDC A,Rn Add register to Accumulator with Carry 1 1 Move A to External RAM (8-bit addr) 1 2 ADDC A,direct Add direct byte to A with Carry flag 2 1 Move A to External RAM (16-bit addr) 1 2 ADDC Add indirect RAM to A with Carry flag 1 1 PUSH direct Push direct byte onto stack 2 2 ADDC A,#data Add immediate data to A with Carry flag 2 1 POP direct Pop direct byte from stack 2 2 SUBB A,Rn Subtract register from A with Borrow 1 1 XCH A,Rn Exchange register with Accumulator 1 1 SUBB A,direct Subtract direct byte from A with Borrow 2 1 XCH A,direct Exchange direct byte with Accumulator 2 1 SUBB Subtract indirect RAM from A w/borrow 1 1 XCH Exchange indirect RAM with A 1 1 SUBB A,#data Subtract immed. data from A w/borrow 2 1 XCHD Exchange low-order Digit ind. RAM w/a 1 1 INC A Increment Accumulator 1 1 INC Rn Increment register 1 1 BOOLEAN VARIABLE MANIPULATION INC direct Increment direct byte 2 1 Increment indirect RAM 1 1 Mnemonic Description Byte Cyc DEC A Decrement Accumulator 1 1 CLR C Clear Carry flag 1 1 DEC Rn Decrement register 1 1 CLR bit Clear direct bit 2 1 DEC direct Decrement direct byte 2 1 SETB C Set Carry flag 1 1 Decrement indirect RAM 1 1 SETB bit Set direct Bit 2 1 INC DPTR Increment Data Pointer 1 2 CPL C Complement Carry flag 1 1 MUL AB Multiply A & B 1 4 CPL bit Complement direct bit 2 1 DIV AB Divide A by B 1 4 ANL C,bit AND direct bit to Carry flag 2 2 DA A Decimal Adjust Accumulator 1 1 ANL C,/bit AND complement of direct bit to Carry 2 2 ORL C,bit OR direct bit to Carry flag 2 2 LOGICAL OPERATION ORL C,/bit OR complement of direct bit to Carry 2 2 MOV C,bit Move direct bit to Carry flag 2 1 Mnemonic Destination Byte Cyc MOV bit,c Move Carry flag to direct bit 2 2 ANL A,Rn AND register to Accumulator 1 1 ANL A,direct AND direct byte to Accumulator 2 1 PROGRAM AND MACHINE CONTROL ANL AND indirect RAM to Accumulator 1 1 ANL A,#data AND immediate data to Accumulator 2 1 Mnemonic Description Byte Cyc ANL direct,a AND Accumulator to direct byte 2 1 ACALL addr11 Absolute Subroutine Call 2 2 ANL direct,#data AND immediate data to direct byte 3 2 LCALL addr16 Long Subroutine Call 3 2 ORL A,Rn OR register to Accumulator 1 1 RET Return from subroutine 1 2 ORL A,direct OR direct byte to Accumulator 2 1 RETI Return from interrupt 1 2 ORL OR indirect RAM to Accumulator 1 1 AJMP addr11 Absolute Jump 2 2 ORL A,#data OR immediate data to Accumulator 2 1 LJMP addr16 Long Jump 3 2 ORL direct,a OR Accumulator to direct byte 2 1 SJMP rel Short Jump (relative addr) 2 2 ORL direct,#data OR immediate data to direct byte 3 2 Jump indirect relative to the DPTR 1 2 XRL A,Rn Exclusive-OR register to Accumulator 1 1 JZ rel Jump if Accumulator is Zero 2 2 XRL A,direct Exclusive-OR direct byte to Accumulator 2 1 JNZ rel Jump if Accumulator is Not Zero 2 2 XRL Exclusive-OR indirect RAM to A 1 1 JC rel Jump if Carry flag is set 2 2 XRL A,#data Exclusive-OR immediate data to A 2 1 JNC rel Jump if No Carry flag 2 2 XRL direct,a Exclusive-OR Accumulator to direct byte 2 1 JB bit,rel Jump if direct Bit set 3 2 XRL direct,#data Exclusive-OR immediate data to direct 3 2 JNB bit,rel Jump if direct Bit Not set 3 2 CLR A Clear Accumulator 1 1 JBC bit,rel Jump if direct Bit is set & Clear bit 3 2 CPL A Complement Accumulator 1 1 CJNE A,direct,rel Compare direct to A & Jump if Not Equal 3 2 RL A Rotate Accumulator Left 1 1 CJNE A,#data,rel Comp. immed. to A & Jump if Not Equal 3 2 RLC A Rotate A Left through the Carry flag 1 1 CJNE Rn,#data,rel Comp. immed. to reg & Jump if Not Equal 3 2 RR A Rotate Accumulator Right 1 1 Comp. immed. to ind. & Jump if Not Equal 3 2 RRC A Rotate A Right through Carry flag 1 1 DJNZ Rn,rel Decrement register & Jump if Not Zero 2 2 SWAP A Swap nibbles within the Accumulator 1 1 DJNZ direct,rel Decrement direct & Jump if Not Zero 3 2 NOP No operation 1 1 DATA TRANSFER Notes on data addressing modes: Mnemonic Description Byte Cyc Rn -Working register R0-R7 MOV A,Rn Move register to Accumulator 1 1 direct -128 internal RAM locations, any I/O port, control or status register MOV A,direct Move direct byte to Accumulator 2 -Indirect internal RAM location addressed by register R0 or R1 MOV Move indirect RAM to Accumulator 1 1 #data -8-bit constant included in instruction MOV A,#data Move immediate data to Accumulator 2 1 #data16-16-bit constant included as bytes 2 & 3 of instruction MOV Rn,A Move Accumulator to register 1 1 bit -128 software flags, any I/O pin, control or status bit MOV Rn,direct Move direct byte to register 2 2 MOV Rn,#data Move immediate data to register 2 1 Notes on program addressing modes: MOV direct,a Move Accumulator to direct byte 2 1 addr16 -Destination address for LCALL & LJMP may be anywhere within MOV direct,rn Move register to direct byte 2 2 the 64-Kilobyte program memory address space. MOV direct,directmove direct byte to direct 3 2 addr11 -Destination address for ACALL & AJMP will be within the same MOV Move indirect RAM to direct byte Kilobyte page of program memory as the first byte of the MOV direct,#data Move immediate data to direct byte 3 2 following instruction. Move Accumulator to indirect RAM 1 1 rel -SJMP and conditional jumps include an 8-bit offset byte. Range is Move direct byte to indirect RAM /-128 bytes relative to first byte of the following instruction. Move immediate data to indirect RAM 2 1 MOV DPTR,#data 16 Load Data Pointer with a 16-bit constant 3 2 All mnemonics copyrighted Intel Corporation 1979 אין להעביר נוסחאון זה מנבחן אחד למשנהו! אוסף פקודות למיקרו בקר 8051 מקום למדבקת נבחן המשך בעמוד 2 INSTRUCTIONS THAT AFFECT FLAG SETTINGS' INSTRUCTION FLAG INSTRUCTION FLAG C 0V AC C 0V AC ADD X X X CLR C 0 ADDC X X X CPL C X SUBB X X X ANL C,bit X MUL 0 X ANL C,/bit X DIV 0 X ORL C,bit X DA X ORL C,/bit X RRC X MOV C,bit X RLC X CJNE X SETB C 1

25 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק ב' נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק ב' TMOD-Timer/Counter Mode Register (MSB) (LSB) GATE C/ T M1 M0 GATE C/ T M1 M0 TIMER 1 TIMER 0 P3-Alternate Special Functions of Port 3 (MSB) (LSB) RD WR T1 T0 INT1 INT0 TXD RXD GATE Gating control. When set, Timer/ counter "x" is enabled only while "INTx" pin is high and "TRx" control bit is set. When cleared, timer/counter is enabled whenever "TRx" control bit is set. C/ T Timer or Counter Selector. Cleared for Timer operation (input from internal system clock). Set for Counter operation (input from "Tx" input pin). M1 M0 Operating Mode 0 0 MCS-48 Timer TLx serves as five-bit prescaler bit timer/counter. THx and TLx are cascaded; there is no prescaler bit auto-reload timer/ counter. THx holds a value which is to be reloaded into TLx each time it overflows. 1 1 (Timer 0) TL0 is an eight-bit timer/counter controlled by the standard Timer 0 control bits. TH0 is an eight-bit timer only controlled by Timer 1 control bits. 1 1 (Timer 1) Timer/ counter 1 stopped. Symbol Position Name and Significance RD P3.7 Read data control output. Active low pulse generated by hardware when external data memory is read. WR P3.6 Write data control output. Active low pulse generated by hardware when external data memory is written. T1 P3.5 Timer/counter 1 external input or test pin. T0 P3.4 Timer/counter 0 external input or test pin. Symbol Position Name and Significance INT1 P3.3 Interrupt 1 input pin. Low-level or fallingedge triggered. INT0 P3.2 Interrupt 0 input pin. Low-level or fallingedge triggered. TXD P3.1 Transmit Data pin for serial port in UART mode. Clock output in shift register mode. RXD P3.0 Receive Data pin for serial port in UART mode. Data I/O pin in shift register mode. המשך בעמוד 3 המשך בעמוד 4

26 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק ב' נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק ב' SCON-Serial Port Control/Status Register (MSB) (LSB) SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI TCON-Timer/Counter Control/Status Register (MSB) (LSB) TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 Symbol Position Name and Significance SM0 SCON.7 Serial port Mode control bit 0. Set/cleared by software (see note). SM1 SCON.6 Serial port Mode control bit 1. Set/cleared by software (see note). SM2 SCON.5 Serial port Mode control bit 2. Set by software to disable reception of frames for which bit 8 is zero. REN SCON.4 Receiver Enable control bit. Set/cleared by software to enable/disable serial data reception. TB8 SCON.3 Transmit Bit 8. Set/ cleared by hardware to determine state of ninth data bit transmitted in 9-bit UART mode. Symbol Position Name and Significance RB8 SCON.2 Receive Bit 8. Set/ cleared by hardware to indicate state of ninth data bit received. T1 SCON.1 Transmit Interrupt flag. Set by hardware when byte transmitted, Cleared by software after servicing. RI SCON.0 Receive Interrupt flag. Set by hardware when byte received. Cleared by software after servicing. Note the state of (SM0, SM1) selects: (0,0) Shift register I/O expansion. (0,1) 8 bit UART, variable data rate. (1,0) 9 bit UART, fixed data rate. (1,1) 9 bit UART, variable data rate. Symbol Position Name and Significance TF1 TCON.7 Timer 1 overflow Flag. Set by hardware on timer/ counter overflow. Cleared when interrupt processed. TR1 TCON.6 Timer 1 Run control bit. Set/cleared by software to turn timer/counter on/off. TF0 TCON.5 Timer 0 overflow Flag. Set by hardware on timer/ counter overflow. Cleared when interrupt processed. TR0 TCON.4 Timer 0 Run control bit. Set/cleared by software to turn timer/counter on/off. Symbol Position Name and Significance IE1 TCON.3 Interrupt 1 Edge flag. Set by hardware when external interrupt edge detected. Cleared when interrupt processed. IT1 TCON.2 Interrupt 1 Type control bit. Set/cleared by software to specify falling edge/low level triggered external interrupts. IE0 TCON.1 Interrupt 0 Edge flag. Set by hardware when external interrupt edge detected. Cleared when interrupt processed. IT0 TCON.0 Interrupt 0 Type control bit. Set/cleared by software to specify falling edge/low level triggered external interrupts. המשך בעמוד 5 המשך בעמוד 6

27 נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק ב' נוסחאון במחשבים ומיקרו מעבדים, חלק ב' IP-Interrupt Priority Control Register (MSB) (LSB) PS PT1 PX1 PT0 PX0 Symbol Position Name and Significance IP.7 (reserved) IP.6 (reserved) IP.5 (reserved) PS IP.4 Serial port Priority control bit. Set/cleared by software to specify high/ low priority interrupts for Serial port. PT1 IP.3 Timer 1 Priority control bit. Set/cleared by software to specify high/ low priority interrupts for timer/counter 1. Register Address Function P0 80H* Port 0 SP 81H Stack Pointer DPL 82H Data Pointer (Low) DPH 83H Data Pointer (High) TCON 88H* Timer register TMOD 89H Timer Mode register TL0 8AH Timer 0 Low byte TL1 8BH Timer 1 Low byte TH0 8CH Timer 0 High byte TH1 8DH Timer 1 High byte P1 90H* Port 1 SCON 98H* Serial Port Control register SBUF 99H Serial Port data Buffer P2 0A0H* Port 2 IE 0A8H* Interrupt Enable register P3 0B0H* Port 3 IP 0B8H* Interrupt Priority register PSW 0D0H* Program Status Word ACC 0E0H* Accumulator (direct address) B 0F0H* B register Symbol Position Name and Significance PX1 IP.2 External interrupt 1 Priority control bit. Set/ cleared by software to specify high/low priority interrupts for INT1. PT0 IP.1 Timer 0 Priority control bit. Set/cleared by software to specify high/ low priority interrupts for timer/counter 0. PX0 IP.0 External interrupt 0 Priority control bit. Set/cleared by software to specify high/low priority interrupts for INT0. Interrupt Source (Reset) External 0 Timer/Counter 0 External 1 Timer/Counter 1 Serial Port *=bit addressable register Service Routine Starting Address 0000H 0003H 000BH 0013H 001BH 0023H IE-Interrupt Enable Register (MSB) (LSB) EA ES ET1 EX1 ET0 EX0 Symbol Position Name and Significance EA IE.7 Enable All control bit. Cleared by software to disable all interrupts, independent of the state of IE.4-IE.0. IE.6 (reserved) IE.5 (reserved) ES IE.4 Enable Serial port control bit. Set/cleared by software to enable/disable interrupts from TI or RI flags. ET1 IE.3 Enable Timer 1 control bit. Set/cleared by software to enable/disable interrupts from timer/ counter 1. המשך בעמוד 7 בהצלחה! Symbol Position Name and Significance EX1 IE.2 Enable External interrupt 1 control bit. Set/cleared by software to enable/ disable interrupts from INT1. ET0 IE.1 Enable Timer 0 control bit. Set/cleared by software to enable/disable interrupts from timer/ counter 0. EX0 IE.0 Enable External interrupt 0 control bit. Set/cleared by software to enable/ disable interrupts from INT0.

28 סוג הבחינה: נוסחאון גמר באלקטרוניקה לבתי ספריישומית, לטכנאיםאביב ולהנדסאים תשס"ה מועד נספח הבחינה:לשאלון אביב תשס"ה, 2005 נספח לשאלון: מדינת ישראל משרד החינוך אין להעביר נוסחאון זה מנבחן אחד למשנהו! מקום למדבקת נבחן נוסחאון באלקטרוניקה יישומית לכיתה י"ג (2 עמודים) Vav [ V] ערך ממוצע של גל ריבועי ערך ממוצע של הגל הריבועי ערך שיא של הגל הריבועי זמן הולכה זמן קיטעון E[ V] T on T off [ sec] [ sec] E T Vav = on Ton + Toff ערך אפקטיבי של אות מחזורי מתח יעיל זמן מחזור מתח בתלות בזמן Veff [ V] T [ sec] Vt ()[ V] V eff 1 T 2 = V () t dt T o משוואת הדפקים היסודית המתח הסופי (כאשר t ( המתח ההתחלתי V( )[ V] V( 0 + )[ V] ()= ( ) [ ( ) ( )] + V t V V V e t / τ 0 קבוע הזמן τ [ sec] המשך בעמוד 2

29 נוסחאון באלקטרוניקה יישומית, אביב תשס"ה נספח לשאלון V t V C ()[ ] טעינת קבל בזרם קבוע מתח הקבל בתלות בזמן הזרם הקבוע בקבל המתח ההתחלתי של הקבל IC [ A] V ( )[ V ] C 0 VC I t C ()= C t + V C ( 0) I t A L ()[ ] טעינת סליל במתח קבוע זרם הסליל בתלות בזמן המתח הקבוע על הסליל הזרם ההתחלתי של הסליל VL [ V] IL ( 0) [ A ] IL V t L ()= L t + I L ( 0) בהצלחה!

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ה, 2015 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נספח לשאלון: נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעה, 2015 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נספח לשאלון: נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ה, 2015 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נספח לשאלון: 815201 )32 עמודים(. 1 נוסחאות באלקטרוניקה תקבילית חישובי הגבר הגבר

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו

פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו תשובה 5 א. Mov 4h,a העבר את הנתון שבאקומולטור אל כתובת 4h ב RAM הנתונים הפנימי. Mov 41h,#1h העבר מידית לכתובת 41h ב RAM הנתונים הפנימי את הנתון 1 הקסה )1 בינארי(. Cjne a,4h,note

קרא עוד

מבוא לאסמבלי

מבוא לאסמבלי 1 ברק גונן תוכנית שבנויה מחלקי קוד נפרדים המשולבים זה בזה מאפיינים: נקודת כניסה אחת נקודת יציאה אחת מבצעים פעולה מוגדרת נקראים פרוצדורות ברק גונן 2 קוד קצר יותר לא צריך לחזור על חלקי קוד שאלה למחשבה: האם

קרא עוד

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשס"ה

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשסה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ה, 5 מועד הבחינה: משרד החינוך 755 סמל השאלון: נוסחאון בתורת הרשת א. נספחים: לכיתה י"ד נוסחאון באלקטרוניקה ספרתית ב. לכיתה י"ד אלקטרוניקה

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E9E9EEF8E9ED20E5EEE5F0E9ED20E1E1F7F >

<4D F736F F D20E8E9E9EEF8E9ED20E5EEE5F0E9ED20E1E1F7F > טיימרים ומונים בבקר : 8051 מבוא : ואף הבקר בתחומי התעשייה טיימרים קשור לסביבת עבודתו של קוצבי זמן או הצורך במעגלים שונות יש צורך ל המתין ללתהליכים שונים, באחרים יש צורך ללשלוט בתחומים אחרים, במערכות על

קרא עוד

Book.indb

Book.indb גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ו, 006 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 750005 סמל השאלון: א. משך הבחינה: ארבע שעות. נספחים: א. נוסחאון בתורת הרשת בשאלון זה 8 עמודים

קרא עוד

Comp. Arch. Lecture 1

Comp. Arch. Lecture 1 א ר כי טקטור ת מ ח ש בים ד"ר טל שיקלר סו ב ול אימייל: stal@bgu.ac.il Mother board לוח אם CPU central processing unit מעבד דוגמאות: 80x86 ו תואמיו Intel 80x86 Intel Core 2 Duo 64 bits 80x86 compatible AMD

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, מועד הבחינה: משרד החינוך 793 סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lecture4_handnotes_2013_2.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - lecture4_handnotes_2013_2.ppt [Compatibility Mode] JMP Jcc ;Jump ; conditional jump JA/JNBE CF ZF=0, above/ not below or equal JAE/JNB CF=0, above or equal/ not below JB/JNAE CF=1, below/ not above or equal JBE/JNA CF ZF=1, below or equal/ not above JC

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

Book.indb

Book.indb בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 845202 סמל השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ח, 2008 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספח לשאלה 9 א. נספחים: נספח לשאלה

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשסח, 2008 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספח לשאלה 9 א. נספחים: נספח לשאלה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ח, 2008 מועד הבחינה: משרד החינוך 711001 סמל השאלון: נספח לשאלה 9 א. נספחים: נספח לשאלה 10 ב. נוסחאון באלקטרוניקה ג. ספרתית א' לכיתה י"ג נוסחאון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

סוג הבחינה: גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים מדינת ישראל מועד הבחינה: אביב תשס"ט, 2009 משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון במערכות תקשורת

סוג הבחינה: גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים מדינת ישראל מועד הבחינה: אביב תשסט, 2009 משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון במערכות תקשורת סוג הבחינה: גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים מדינת ישראל מועד הבחינה: אביב תשס"ט, 2009 משרד החינוך סמל השאלון: 711913 נספחים: א. נוסחאון במערכות תקשורת ב' ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

Microsoft Word - Summary

Microsoft Word - Summary מבנה מחשבים סיכום מעגלים לוגיים מושגים בסיסיים: VDD/POWER זרם גבוה, "1"; VSS/GROUND זרם נמוך, "0". טרניזסטורים pmos nmos כאשר השער מקבל זרם גבוה, הטרנזיסטור מופעל ומעביר nmos זרם מהמקור למטרה. שער זה מעביר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה תרגול 7 :מנשקים, פולימורפיזם ועוד * לא בהכרח בסדר הזה == vs equals Point p = new Point(,2) Point p2 = new Point(,2) p == p2 p.equals(p2) מתי נכון להשתמש בכל אחד מהם? שימו לב, במחלקה שכתבתם בעצמכם

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 3: טיפוסים והמרות 1 מה היה שבוע שעבר? משתנים קלט/פלט scanf( ו- printf ( Redirection The Input Buffer 2 תוכנייה טיפוסי משתנים קלט/פלט מעוצב המרה בין טיפוסים קבועים 3 חישוב ממוצע בין שני

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc 1 מדעי המחשב 2 יחידות לימוד פתרון בחינת הבגרות פרק א a mul k k a פלט b זוגי? b :1 Ï 3 1 5 1 5 F קלט: 3, 5, 8, 4 20 2 8 40 40 3 4 4 F :2 Ï m x x 0 פלט 70 x 50 0 א. 10 F 1 64 2 2 51 30 F -4 F ב. ג. 1- (כל

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

מבנה מחשבים ספרתיים

מבנה מחשבים ספרתיים זיכרון מטמון מבנה מחשבים ספרתיים 234267 הבעיה מהירות הגישה לזיכרון איטית ביחס לביצועי המעבד )עד פי (, ככל שהזיכרון גדול יותר הגישה אליו איטית יותר. ביצועי המעבד נפגעים משמעותית אם בכל קריאה מהזיכרון יש

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

מערכות הפעלה

מערכות הפעלה מערכות הפעלה תרגול 2 קריאות מערכת ב- Linux תוכן התרגול קריאה לפונקציות ב- Linux קריאה לשירותי מערכת ב- Linux 2 תזכורת - תכנית Linux ראשונה hello.c #include int main() { char *str= Hello ; printf)

קרא עוד

בחן במערכות הפעלה

בחן במערכות הפעלה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למדעי המחשב מועד א' במערכות הפעלה מרצים: איתי דינור, דני הנדלר ומרינה קוגן-סדצקי. מתרגלים: אור דינרי, מתן דרורי, סימיון נוביקוב, צחי ספורטה, עמית פורטנוי וירין קופר. ענו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 3 תרגול מס' מתודות ותיכון לפי חוזים חוזה בין ספק ללקוח חוזה בין ספק ללקוח מגדיר עבור כל שרות: תנאי ללקוח - "תנאי קדם" precondition - - תנאי לספק "תנאי אחר".postcondition לקוח ספק 2 תנאי קדם )preconditions(

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 תוכנה 1 תרגול 1: מנהלות, סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 2 מנהלות I מתרגלים: יעל אמסטרדמר )שעת קבלה: חמישי ב- 12, בתיאום מראש( דביר נתנאלי )שעת קבלה: רביעי ב- 17, בתיאום מראש( http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1415a

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - L01-n.ppt

Microsoft PowerPoint - L01-n.ppt :Altair 8800 המחשב האישי הראשון 1975 21 1977 Apple][ 22 1981 IBM PC 23 וכיום? 24 מבוא למדעי המחשב. כל הזכויות שמורות 1 הרצאה מיק רוסופ ט 1975 ב- 1975 מציעים ביל גייטס ופול אלן לחברת MITS המייצרת את ה-

קרא עוד

Microsoft Word - 11_9006.doc

Microsoft Word - 11_9006.doc בס"ד משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים תכנית לימודים במקצוע מעבדת תיב"ם ורכיבים מתכנתים סמל מקצוע 11.9006

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תוכנייה How a computer works? חומרת המחשב רקע תוכנה רקע צעדים ראשונים בשפת C * חלקים מפרק זה מבוססים על: http://www.eingang.org/lecture 4 חומרה )Hardware( אנו מוקפים מחשבים,,Laptop טלוויזיה,,DVD ועוד.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

מערכות הפעלה

מערכות הפעלה תקשורת ב- Linux ו- Unix מנגנון תקשורת ב- Linux סכמת שרת לקוח: client/server מודל השכבות רשת תקשורת: חיבורים המאפשרים תקשורת בין מחשבים פרוטוקולי תקשורת מאפשרים העברת נתונים ברשת פועלים בשכבות שונות, כשלכל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - moed_A_sol.doc

Microsoft Word - moed_A_sol.doc סמסטר אביב 2007 9.10.2007 טכניון מכון טכנולוגי לישראל - פתרון תכן לוגי 234262 מבחן סופי, מועד א' טור א' שם משפחה: שם פרטי: מס ת"ז:.1.2.3.4.5.6.7.8.9 נא לקרוא כעת והיטב את ההנחיות הבאות: המבחן מנוסח בלשון

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

מבנה מחשבים ספרתיים

מבנה מחשבים ספרתיים זיכרון מטמון 2 מבנה מחשבים ספרתיים 234267 1 כיצד נבחר את גודל המטמון? מצד אחד, נרצה מטמון גדול כמה שיותר כדי לקבל שיפור ב-.hit rate מצד שני, כאשר המטמון גדול מדי, הוא צורך אנרגיה רבה וזמן הגישה עלול להיות

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

סדר יום

סדר יום - האם זה חובבות רדיו? FT8 ספטמבר 2019 צביקה סגל 4Z1ZV תוכן ההדרכה קצת רקע והיסטוריה של הטכנולוגיה הפרוטוקול QSO ודיגיטאלי רגישות ודיוק מה נדרש חומרה ותוכנה התקנה וקונפיגורציה הפעלה דווח וממשק לתוכנות לוג

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation == vs equals תוכנה תרגול 7 :מנשקים, פולימורפיזם ועוד Point p = new Point(,) Point p = new Point(,) p == p p.equals(p) מתי נכון להשתמש בכל אחד מהם? שימו לב, במחלקה שכתבתם בעצמכם יש לכתוב מתודת equals על

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec1.ppt

Microsoft PowerPoint - rec1.ppt תכנות מונחה עצמים בשפת ++C תר גול מ ספר 1 אוהד ב ר זילי אוניברסיטת תל א ביב חדש חדיש ומחודש תוספות של + +C לשפ ת C 1 #include Hello World using namespace std; int main() cout

קרא עוד

המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על מדעי המחשב עתודה מדעית טכנולוגית מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף בכיר בחינות בחינת מפמ ר במדעי המחשב לכיתה

המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על מדעי המחשב עתודה מדעית טכנולוגית מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף בכיר בחינות בחינת מפמ ר במדעי המחשב לכיתה המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על מדעי המחשב עתודה מדעית טכנולוגית מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף בכיר בחינות בחינת מפמ ר במדעי המחשב לכיתה ח מודול תכנות צד לקוח מאי 2019 אייר תשע ט שם התלמיד/ה:

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד