בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עמ"נ יעל איזנברג וגויה נימר גלטן ווין נ' רשות האוכלוסין וההגירה לפני: כבוד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עמ"נ יעל איזנברג וגויה נימר גלטן ווין נ' רשות האוכלוסין וההגירה לפני: כבוד"

תמליל

1 לפני: כבוד השופטת מיכל אגמון-גונן המערערים:.יעל איזנברג.גויה נימר גלטן ווין ע"י ב"כ עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד המשיבה: רשות האוכלוסין וההגירה ע"י ב"כ עו"ד יוסף מנסור סגן בכיר לפרקליט מחוז ת"א - אזרחי 0 0 פסק דין The globalization of love love that transcends geographical, cultural and political frontiers. Love stories showing how global conflicts come to the surface in the intimacy of family life" Ulrich Beck and Elizabeth Beck-Gernsheimn, Distant Love (0) יעל, אזרחית ישראלית מצאה את אהבתה עם גויה, אזרח סודן, והשניים חיים יחד כבני זוג. בני זוג, בין נשואים, ובין שאינם נשואים, שאחד מהם אזרח ישראלי והשני אינו אזרח ישראלי, עוברים מבחנים לבדיקת כנות הקשר, כדי לוודא שאכן מדובר בקשר זוגי אוטנטי, ולא בקשר אך למטרות הגירה. לצורך כך הם נכנסים להליך מדורג, בן מספר שנים, לקבלת מעמד בישראל, במסגרתו נבדקים נתוני בן הזוג הזר, וכן נבדקת כנות הקשר לאורך מספר שנים. יעל וגויה עברו בהצלחה את המבחנים לכנות הקשר. רשות האוכלוסין וההגירה השתכנעה כי מדובר בקשר זוגי אמיתי. למרות זאת, רשות ההגירה אינה מאפשרת לשניים לפתוח בהליך המדורג כדי להסדיר את מעמדו של גויה בישראל, כיוון שחסרים לו מסמכים. על הגירה, פליטים, אזרחות וחיי משפחה בכך עוסק הערעור שלפניי. המערערים, יעל אייזנברג, אזרחית ישראלית, וגויה נימר גלטן ווין Wein),(Goya Nimir Galtan אזרח סודן, מבקש מקלט בישראל, הינם בני זוג )להלן בהתאמה: יעל, גויה או המערערים(. המערערים, הגישו לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים )להלן: הרשות(, בקשה להסדרת מעמדו של גויה מכוח נוהל מס'..000 )להלן: הנוהל או נוהל ידועים בציבור(. רשות האוכלוסין דחתה את הבקשה נוכח אי המצאת מסמכים ע"י גויה ממדינת מוצאו, סירבה לשלב את המערערים מתוך

2 0 0 0 בהליך המדורג, והסכימה להאריך את רישיון הישיבה של המערער רק בהתאם לסעיף )א() ( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- )להלן: חוק הכניסה לישראל(. המערערים הגישו ערר על החלטת רשות האוכלוסין, וטענו כי בשל העובדה שגויה הוא מבקש מקלט, ולאור המצב בסודן, לא ניתן לאתר מסמכים, וודאי שלא ניתן להגיש מסמכים מאומתים מסודן כנדרש. בית הדין לעררים )כב' הדיין דותן ברגמן( בפסק דינו )בי"ד לעררים- חוק הכניסה לישראל )ת"א( 0/ יעל איזנברג נ' רשות האוכלוסין וההגירה, פורסם בנבו, 0.0.; להלן: פסק הדין( קיבל חלקית את הערר וקבע כי המערערים יוכלו לפתוח בהליך המדורג וגויה יוכל לקבל רישיון ב/, אך לא ניתן יהיה לשדרג את מעמדו על פי הנוהל ולהשלים את ההליך המדורג בהעדר מסמכים. ההליך שבנדון הינו ערעור על פסק הדין מיום 0.0. ובמסגרתו מלינים המערערים על כך שהטעם היחיד בגינו אינם יכולים להתקדם בהליך המדורג הוא חוסר יכולתו של המערער להמציא מסמכים משלטונות סודן. המערערים עותרים כי בית המשפט יכריז שהמערער יוכל לשדרג את מעמדו במסגרת ההליך המדורג לבני זוג, ולסיימו ברכישת מעמד של קבע, וכי ההתקדמות בהליך וסיומו לא יותנו בהמצאת מסמכים משלטונות סודן,. כמו כן התבקש בית המשפט לקבל את הערעור ולהורות, כי מההליך המדורג תקוזז התקופה שחלפה מאז פנו בני הזוג לרשות האוכלוסין בבקשה ביום 0.. ועד למועד ההכרעה בערעור.. רקע והשתלשלות העניינים יעל, המערערת, ילידת שנת, הינה אזרחית ישראלית, וגויה, המערער, יליד שנת, הינו אזרח סודן. המערער הסתנן לישראל בשנת 00, נעצר ע"י גורמי הביטחון, נערך לו שימוע והוצאו לו צו משמורת וצו הרחקה. בהמשך, זוהה המערער כנתין סודן ושוחרר ממשמורת בכפוף לתנאים. ביום..0 קיבל המערער אישור מאת הנציב העליון של האומות המאוחדות )הנציגות בישראל( המאשר כי המערער, יליד.. הינו מבקש מקלט )העתק האישור צורף כנספח ט' לערר שהגישו המערערים לבית הדין לעררים וכן הוגש ביום.. כחלק ממוצג מע/ בהליך זה(, וזו לשונו: "this is to certify that the above-mentioned person, national of Sudan, is an asylum-seeker and is under the protection of the United Nations High Commissioner for Refugees in Israel pending the determination of his status the present certificate is valid for months from the date indicated above". ביום..0 מעת לעת עד ליום... הונפק למערער רישיון ישיבה מכוח סעיף )א() ( לחוק הכניסה לישראל, אשר הוארך ביום.. עוכב המערער ע"י פקחי יחידת האכיפה של רשות האוכלוסין וההגירה, והוחלט על השמתו במשמורת עקב ההחלטה להסיר את ההגנה הזמנית מהרחקה עבור נתיני דרום סודן. ביום מתוך

3 שוחרר המערער ממשמורת והופנה ליחידת הטיפול במבקשי מקלט של רשות האוכלוסין לצורך המשך טיפול והארכת הרישיון. המערערים, על פי האמור בערעור, נפגשו במהלך שנת 0 והפכו לבני זוג, ובחודש אפריל 0 עברו להתגורר יחדיו בתל אביב. ביום 0.. התייצבו המערערים בלשכת רשות האוכלוסין והגישו בקשה להסדרת מעמדו של המערער בישראל מכוח נוהל ידועים בציבור. לבקשה צורפו מכתבי הסבר של המערערים, צילומים ותמונות משותפות ומכתבי המלצה מחברים ומבני משפחה )ראו סעיף לעיקרי הטיעון מטעם הרשות שהוגשו ביום.., להלן: עיקרי הטיעון מטעם הרשות(. במעמד זה נדרשו המערערים ע"י הרשות להמציא, תוך ימים, את כלל המסמכים הדרושים על פי הנוהל: דרכון של גויה בתוקף לשנתיים, תעודת יושר עבורו, אישור על מצבו האישי של גויה ותעודת לידה שלו. נדרש כי כל המסמכים יהיו מקוריים, מתורגמים ומאומתים. במכתב הובהר למערערים כי אם לא ימציאו את המסמכים במועד, רשות האוכלוסין תראה בבקשתם כמבוטלת )העתק דרישת הרשות מיום 0.. צורף כנספח א' לעיקרי הטיעון של הרשות(. בהתאם למופיע ברישומי הרשות, ביום.. המציאו המערערים חלופת מיילים עם שירות הדואר בגרמניה, ממנה עלה לכאורה כי חל בלבול ונשלח דרכון שלא שייך למערער )ראו סעיף לעיקרי הטיעון מטעם הרשות וסעיף לסיכומי הרשות(. בהתאם לנטען בעיקרי הטיעון של הרשות ניתנו למערערים מספר אורכות להמצאת המסמכים, בין היתר נוכח טענת המערערים כי דרכונו החדש של המערער טרם הגיע לישראל והוא נמצא בגרמניה. ביום.. ומשטרם המציאו המערערים את המסמכים, על אף אורכות שניתנו, הוחלט על סגירת תיקם של המערערים, ורשות האוכלוסין הורתה למערער לצאת מן הארץ בתוך ימים )העתק המכתב צורף כנספח ב' לעיקרי הטיעון מטעם הרשות(. ביום 0.. פנתה ב"כ המערערים דאז במכתב לרשות )העתק המכתב צורף כנספח ג' לעיקרי הטיעון מטעם הרשות(, בו טענה כי המערער הינו מבקש מקלט מסודן, כי אינו יכול לשוב לסודן ועושה מאמצים להנפקת המסמכים, וכי עד אותו שלב עלה בידיו להשיג תעודת רווקות ותעודת לידה בלבד, אשר העתק מהן הוצג בלשכת הרשות. עוד נטען כי ללא התייצבות המערער במולדתו אין באפשרותו לאמת את התעודות האמורות. כן נטען כי באמצעות ידידיו ובני משפחתו של המערער הונפק עבורו דרכון ואולם לא עלה בידיו להעביר את הדרכון לישראל. נוכח האמור ביקשו המערערים כי הרשות תוותר על דרישתה כי תעודת הרווקות ותעודת הלידה של המערער יאומתו, להתחיל לטפל בבקשת המערערים ולאשרה גם בהיעדר דרכונו של המערער, להעניק מעמד של קבע מתוך

4 ה למערער קבע במסגרת ההליך המדורג, וכן להשיב למערער את רישיון הישיבה מסוג )א() ( בו החזיק עובר להגשת הבקשה להסדרת מעמד. הרשות התייחסה לבקשת המערערים מיום 0.. כאל ערר פנימי, וביום.. ניתנה החלטה הדוחה את בקשת המערערים )העתק המכתב צורף כנספח ד' לעיקרי הטיעון מטעם הרשות(. ביום.. הגישו המערערים ערר על החלטת הרשות )ערר /(. במסגרת תגובה שהגישה הרשות לערר הודיעה הרשות כי תסכים, לפנים משורת הדין, להשיב את עניינם של המערערים לבחינה מחודשת, וכי לשם כך מתבקשים המערערים לסור ללשכת רשות האוכלוסין בתל אביב ביום.., ולהמציא את כלל המסמכים להוכחת מרכז חיים משותף בישראל וכנות הקשר הנטען ביניהם. עוד צוין כי עד למועד מתן ההחלטה בעניינם יונפק למערער רישיון על פי סעיף )א() ( לחוק הכניסה לישראל. נוכח האמור בהודעה זו, ובהסכמת המערערים, ביום.. הורה בית הדין על מחיקת הערר )ראו סעיף לעיקרי הטיעון מטעם הרשות וסעיף לפסק הדין(. ביום.. התייצבו המערערים בלשכת הרשות ונערכו להם ריאיונות לבחינת כנות הקשר, מהם עלתה התרשמות חיובית )ראו: סעיף לעיקרי הטיעון מטעם הרשות; פרוטוקולי הראיונות צורפו כנספחים ה לעיקרי הטיעון(. ביום.. ניתנה החלטת מרכזת האשרות ברשות, הגב' מזל חיימוב, על פיה נבחנה בקשת המערערים להסדרת מעמד על בסיס נוהל חיים משותפים והוחלט לאשר למערער אשרה ע"פ סעיף )א() ( לתקופה של חצי שנה )העתק ההחלטה צורף כנספח ו' לעיקרי הטיעון מטעם הרשות(. המערערים הגישו לרשות ערר פנימי ביום 0.. )על החלטת הרשות מיום..(, ובהחלטת מנהלת לשכת תל אביב ביום.. צויין כי המערער נדרש להמציא לרשות דרכון זר )הערר וההחלטה צורפו כנספחים ז'-ח' לעיקרי הטיעון מטעם הרשות(.. הגשת הערר לבית הדין לעררים ופסק דינו של בית הדין לעררים על ההחלטה מיום.. הגישו המערערים ביום.. ערר לפני בית הדין לעררים, וביום 0.0. נתן בית הדין את פסק הדין נשוא ערעור זה. במסגרת הערעור טענו המערערים, כי הרשות נהגה בחוסר תום לב כאשר ביקשה למחוק את הערר הקודם, שעסק באי יכולתו של המערער להמציא מסמכים, בעוד שכעת נדרשת הגשת ערר נוסף העוסק באותה סוגיה ממש. לגופה של ההחלטה נטען כי היא מתבססת על הנחיה עלומה שלא פורסמה, ואינה מתחשבת באי יכולתו של המערער להמציא את המסמכים הנדרשים, כאשר היה על הרשות למחול על אי המצאת המסמכים, ולשלב את המערער במסגרת ההליך המדורג. כמו כן מתוך

5 עתרו המערערים לכך כי מההליך המדורג תקוזז התקופה שחלפה מאז פנו לרשות ועד למועד ההכרעה בערר. מכתב התשובה שהגישה הרשות לבית הדין התברר, כי הרשות ביקשה למחוק את הערר הקודם לאור הנחיית מנהל אגף מרשם ומעמד מיום 0... במסגרת הנחיה זו, שלא פורסמה לציבור, הונחו פקידי הרשות שלא לסרב בקשות למתן מעמד של מסתננים מסודן או אריתריאה הטוענים לקשר זוגי עם אזרח ישראלי רק בשל אי יכולתם להמציא את המסמכים. חלף זאת, נקבע בהנחיה כי יש לערוך ראיון לצורך בירור כנות הקשר, ובמידה וימצא כי הקשר כן, יש להעניק למסתנן רישיון ישיבה מסוג )א() ( אשר יוארך מעת לעת עד להמצאת המסמכים הנדרשים. עוד נקבע באותה הנחיה שככל שהמסתנן יכול להציג רק חלק מן המסמכים, יוענק לו רישיון מסוג ב/ עד להמצאת מכלול המסמכים. הרשות טענה, כי המערער לא המציא את מכלול המסמכים הנדרשים, ומשכך נהגה כשורה עת החליטה ליתן למערער רישיון ישיבה מסוג סעיף )א() ( לחוק. יש לציין כי הרשות צירפה את העמוד הראשון בלבד של הנוהל מיום 0.. אשר כותרתו "טיפול בבקשות להליך מדורג לבני זוג של מסתננים- סיכום והנחיות" )נספח י' לעיקרי הטיעון של הרשות בהליך שבנדון(, אולם לא צורפו יתר עמודי הנוהל. אולם, כפי שיפורט בהמשך תוקן נוהל ידועים בציבור על פי עקרונות דומים. אעצור כאן ואציין שהרשות נקטה במינוח "מסתננים", על אף, שעל פי הנוהל עצמו, חלק מהמבקשים הגישו בקשת מקלט, וראוי היה לכנותם מבקשי מקלט. בפסק הדין ייעשה שימוש במונח זה, רק ככל שהוא מופיע בנהלים או בכתבי בי דין שהגישה הרשות עצמה. בית הדין קיבל את הערעור בחלקו, וקבע כי יש ממש בטענה לפיה הרשות לא נהג כשורה עת ביקשה למחוק את הערר הקודם, מבלי להודיע לבית הדין ולעוררים כי הסיבה לרצון זה הינה הנחיה חדשה, ולא גילתה את קיומה של אותה הנחיה חדשה, ובלשונו )פסקאות - לפסק הדין(: "אכן, הנפקת הנחיה חדשה תצדיק ככלל את השבת העניין לטיפול המשיב, ותצדיק גם את מחיקת הערר, תוך שאין הצדקה בדרך כלל לעריכת בחינה מחודשת בעוד הערר מתנהל, כאשר בית הדין מהווה מעין מפקח על הליך הבירור העדכני בפני הרשות המינהלית...עם זאת, נדמה היה שאין צורך לציין כי תנאי מקדים לצורך הגשת בקשה למחיקת הערר, הינה גילוי העובדות הרלבנטיות לבית הדין ולעוררים, ובראשן- העובדה שהבקשה מוגשת עקב הנחיה חדשה שהנפיק המשיב. בענייננו, הערר תקף את החלטת המשיב מיום.., אשר ניתנה עובר להנפקת ההנחיה החדשה) ביום 0.., משכך, משביקש המשיב ביום.0. למחוק את הערר לצורך עריכת בחינה מחודשת, לא היה זה "לפנים משורת הדין" כפי שהודיע המשיב לבית הדין ולעוררים, כי אם לצורך "בחינה מחודשת לאור שינוי בדמות הנחיה פנימית" כפי שטוען המשיב כעת בכתב תשובתו. התנהלות מעין זו לא יכולה להיות מקובלת, ובפרט כאשר היא באה מנציגי המדינה". מתוך

6 ובהמשך )פסקאות - לפסק הדין(: "כן נדמה היה כי אין עוד צורך לשוב ולשנות אחר חובתו של המשיב לפרסם את נהליו, ולא לקבוע 'נהלים למגירה' המשפיעים באופן ישיר על חייהם ורווחתם של אזרחי המדינה ומי שמצוי בה במעמד זמני, מבלי שאלו מודעים להם ויכולים לכלכל את צעדיהם... אף על פי כן מצא המשיב לקבוע הנחיה המשנה מהוראות נוהל חיים משותפים )באופן בו לא תדחה בקשת מי שאינו יכול להמציא מסמכים, והמשיב גם לא ימחל על אי ההמצאה, אלא יחול מנגנון כפי שנקבע בהנחיה(, כאשר קשה לחלוק על כך שלהנחיה נגיעה ישירה לזכויות הפונים אל המשיב מכוח הנוהל )אזרחי ישראל ואזרחים זרים(, תוך שמצא להעלים את ההנחיה מן הפונים". בית הדין הוסיף וקבע כי אף לגופו של עניין לא מצא שהחלטת הרשות ליתן למערער רישיון ישיבה מכוח סעיף )א() ( לחוק הינה סבירה )פסקאות - לפסק הדין(: "גם לגופו של עניין, לא מצאתי כי החלטת המשיב ליתן לעורר רישיון ישיבה מסוג סעיף )א() ( הינה סבירה, כאשר מדובר כאמור במי שכבר אחז ברישיון זה, ושהיה זכאי להמשיך ולאחוז בו בהתאם למדיניות הכללית העדכנית של המשיב בנוגע לאזרחי מדינת העורר, גם אילולא הטריח המשיב את העוררים להגיש בקשה למתן מעמד לעורר מכוח יחסיו עם העוררת. ודוק -בהתאם לנוהל חיים משותפים, נדרש אזרח זר המבקש לקנות מעמד בישראל להמציא מסמכים שונים, לרבות -דרכון, תעודות בדבר מצב אישי, ותעודת יושר. אין חולק לגבי זכותו של המשיב )ולמעשה - חובתו( לעמוד על המצאת מסמכים מזהים, ולהתנות מתן מעמד בישראל בהמצאת מסמכי זיהוי ומסמכים המתעדים את עברו הפלילי והמשפחתי של אדם". בית הדין עומד על כך כי ספק האם הנוהל הנוכחי הינו סביר )בפסקאות - לפסק הדין(: "האיזון בין הצורך לעמוד על המצאת תיעוד הולם, לבין הבנת המשיב כי לא תמיד יכול כל מבקש מעמד להמציא את מלוא המסמכים הנדרשים, הוביל לכך שהמשיב, בעומדו על חשיבות הזכויות המתנגשות המוטלות על הכף, מצא לחרוג מעת לעת מנהליו תוך הפעלת שיקול דעת נקודתי, ולמחול על המצאת מסמכים מסוימים, מקום בו הוכח לפניו כי נעשו נסיונות כנים להמצאת המסמכים... אכן, רצונו של המשיב לעגן את המדיניות בהקשר זה במסגרת נוהל, הינו מבורך, וזאת לאור התגברות המקרים הנדונים, והצורך בייעול התהליך והפיכתו לאחיד ושוויוני בכל הלשכות ובפני כל הפקידים. עם זאת, ברי כי נוהל מעין זה צריך כאמור להיות מפורסם )בין במסגרת תיקון לנוהל חיים משותפים, ובין בכל דרך ראויה אחרת(, וספק גם אם הנוהל במתכונתו הנוכחית אשר לא פורסמה, במסגרתו נותרים מבקשי מעמד עם אותו מעמד לו היו זכאים גם ללא הוראות הנוהל, מעמד אשר בהתאם לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-, נועד "למי שנמצא בישראל בלי רישיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה" )תכלית הרחוקה עד מאוד מן השימוש שמבקש המשיב לעשות בו(, יעמוד במבחן הסבירות...". בית הדין קובע כי עד להחלת הנוהל החדש יש להחיל על המערערים את הנוהל הקיים והפסיקה שפירשה את הוראותיו, וכי משמצא המשיב לנכון לבחון את כנות הקשר על אף אי המצאת מסמכים ומצא כי הקשר הוא כן, אזי יש ליתן למערער מעמד מסוג ב/ )פסקה 0(. עוד נקבע לעניין חידוש הרישיון כי היה ויצליח המערער להמציא את מסמכיו לרשות- תשקול הרשות שידרוג מעמד המערער )פסקה לפסק הדין(: "הרישיון יחודש לעורר מעת לעת, בכפוף לבדיקת כנות קשר עיתית ע"י המשיב, וללא עמידה על המצאת המסמכים )בכפוף לשינוי נסיבות(. העורר ימשיך לעשות מאמצים להשגת מסמכיו, וככל שימציא את המסמכים למשיב, ישקול המשיב את שדרוג המעמד בהתאם להוראות הנוהל". מתוך

7 0 0 0 לסיום דחה בית הדין את בקשת המערערים להורות על קיצור ההליך המדורג )פסקה לפסק הדין(: "לא מצאתי לנכון לקבל את בקשת העוררים להורות על קיצור ההליך המדורג בהתחשב בזמן שחלף מאז הוגשה בקשתם. ההליך המדורג אינו בבחינת 'עונש' אשר על מבקשי המעמד לרצות, אלא הוא נועד בכדי ליצור מסגרת מעין פיקוחית, במהלכה עוקב המשיב אחרי התקיימותם של יסודות שונים, המהווים תנאי להענקת מעמד בישראל. משאין חולק כי עד כה לא היו העוררים מצויים במסגרת ההליך המדורג, וממילא לא נאספו הנתונים הרלבנטיים אצל המשיב, אין מקום גם להורות על קיצור ההליך )ובפרט כאשר אין כל וודאות בשלב זה שהעורר ימציא את מסמכיו באופן שיאפשר את השלמת ההליך המדורג(. עם זאת, ככל שישודרג בעתיד מעמדו של העורר באופן שיאפשר את סיום ההליך, העוררים יהיו זכאים לפנות אל המשיב בסמוך לסיומו של ההליך בבקשה לקצרו, ושמורות להם כל טענותיהם". בעקבות פסק הדין, ביום.0. ניתן למערער רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/ )ראו סעיף להודעת הערעור(.. ההליכים בערעור זה ביום.. הוגש הערעור שבנדון. הערעור מתמקד בהחלטת בית הדין לדחות שניים מהסעדים להם עתרו המערערים. ראשית, טוענים המערערים כנגד הקביעה בסעיף לפסק הדין של בית הדין לעררים, לפיה על המערער להמשיך ולעשות מאמצים להשגת מסמכיו, וכי ככל שימציא מסמכים לרשות תשקול הרשות שדרוג מעמדו. כנגד קביעה זו נטען, בתמצית, כי משמעותה הינה שהמערער לא יוכל להתקדם בשלבי ההליך המדורג ללא המצאת המסמכים, לא יוכל לסיים את ההליך, וייוותר עד אין קץ רק עם רישיון ישיבה ועבודה שיחודש מעת לעת. המערערים עתרו אפוא להורות על ביטול קביעה זו. שנית, טוענים המערערים כנגד הקביעה בפסקה לפסק הדין, בה דחה בית הדין את בקשת המערערים לקזז מן ההליך המדורג את התקופה שחלפה מאז פנו לרשות בבקשה להסדרת מעמד המערער ועד למועד ההכרעה בערר. המערערים עתרו לבטל קביעת בית הדין כי ההליך יחל רק כעת וביקשו לקבוע כי הרשות תקזז מההליך המדורג את התקופה שחלפה מאז פנו לרשות ביום 0.. ועד למועד ההכרעה בערר. ביום.. הוגשו עיקרי טיעון מטעם הרשות. בין היתר טענה הרשות כי המערער לא הגיש בקשה פרטנית למקלט מדיני וממילא לא נבחנו נסיבות יציאתו ממולדתו וטענותיו לאי יכולתו להנפיק דרכון )פסקה לעיקרי הטיעון(. הערעור החל להתברר בפני כב' השופטת שטופמן ובהמשך עבר להתברר בפניי. מתוך

8 0 0 0 בדיון שהתקיים לפניי ביום.. חזר ב"כ הרשות על הטענה לפיה המערער לא הגיש בקשת מקלט באופן פרטני )עמ', שורה (. עוד נטען כי המערער המציא מסמכים ואף טען שיש בידו דרכון וכי ימציא אותו, ועצם העובדה כי המציא שניים מהמסמכים שנתבקש מעידה על כך שיש ביכולתו לעשות מאמץ ולהשיגם )עמ', שורות -, עמ', שורה (. עו"ד בר לב, היועץ המשפטי של רשות האוכלוסין וההגירה, הוסיף וציין בעניין זה כי לו היה המערער מגיש בקשת מקלט, ניתן היה לדון בבקשתו למעמד מכוח בקשת מקלט אף בהיעדר מסמכים )שם, עמ', שורות -(: "בהנחה שהמערער היה מגיש בקשה פרטנית והיה מגיע לדיון בפני הוועדה ואין לו מסמכים, לשאלת בית המשפט, האם נכון שהיו דנים בבקשת מקלט פרטנית, אני משיב, שכן. היו דנים בבקשת המקלט אבל אם הבקשה היתה מתקבלת הוא היה מקבל מעמד מכוח אותה בקשת מקלט. אילו הבקשה היתה נדחית, היינו יודעים שהוא לא נרדף במדינת מוצאו והוא יכול להמציא את המסמכים". בתגובה לכך ציין ב"כ המערער כי בנספח ט' לערר צורף אישור של נציגות הפליטים על הגשת בקשת מקלט )עמ', שורה (. בסיום הדיון קבעתי כי המדינה תודיע בתוך ימים האם היא מקבלת את המלצת בית המשפט ולפיה ככל שהמערערים יעמדו בהליך המדורג, יקבל המערער מעמד, כפי שמקבל כל מי שמסיים את ההליך המדורג, היינו תושבות קבע מבלי שהדבר יהיה מותנה בהמצאת מסמכים נוספים )עמ', שורות.)- ביום.. הודיעה הרשות, כי לאחר התייעצות עם כלל הגורמים הרלוונטיים, אין בידה להסכים להצעת בית המשפט, שכן משמעות הסכמה להצעה זו הינה מתן מעמד למערער בניגוד מוחלט לנהלי הרשות. להסכמה שכזו, כך צויין, יש השלכות רוחב על יתר ציבור הזרים הפונים בבקשות למעמד מכוח זוגיות עם ישראלים, בין היתר באופן שיעדיף את העורר על פניהם, וזאת ללא טעם מוצדק, שכן טענותיו נטענו בעלמא ולא נבחנו מעולם שהרי מעולם לא הגיש בקשה פרטנית למקלט מדיני. בנוסף, כך צויין, הכנסת העורר להליך המדורג ואישור הבקשה תוביל, הלכה למעשה, להכללתו במרשם האוכלוסין מבלי שלרשות יש כל ידיעה או תיעוד ציבורי ומאומת אודותיו, פרטיו האישיים, מצבו האישי ועברו הפלילי, וזאת בניגוד גמור להוראות חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-. בהחלטה מיום.. קבעתי כי המדינה תודיע תוך ימים האם בכוונתה להגיש כתב תשובה, וככל שכן תגיש כתב התשובה עד ליום 0... עוד צויין כי לאחר מכן וככל שלא יתבקשו פרטים נוספים, יינתנו הנחיות באשר להמשך הדיון בערעור. ביום.. הודיעה המדינה כי בכוונתה להגיש כתב תשובה, וביום.. הוגש כתב התשובה. בין יתר הטענות שנטענו טענה הרשות כי היא שוקדת על תיקון הנוהל, וכי התיקון טרם נכנס לתוקפו. בהתאם לתיקון שייכנס לתוקפו, כך צויין, לא תעמוד הרשות על דרישה להמצאת כלל המסמכים על פי הנוהל כתנאי סף להגשת הבקשה ובלבד שהמבקש הזר הינו מבקש מקלט אשר הגיש, טרם הגשת הבקשה מכוח הנוהל, בקשה למקלט מדיני טרם וטען לרדיפה במדינת מוצאו מתוך

9 0 0 0 ובקשתו טרם הוכרעה. קרי: ככל שמדובר במבקש מקלט ובירור בקשת המקלט מתעכב- לא יידרש המבקש להמציא מסמכים כתנאי סף לצורך בירור בקשתו על פי הנוהל. המשך הטיפול בבקשה מכוח הנוהל ייגזר מההכרעה בבקשת המקלט המדיני אם הבקשה למקלט מדיני תידחה - תחולנה הוראות הנוהל במלואן ותינתן למבקש שהות להמצאת כלל המסמכים על פי נוהל ידועים בציבור, תוך הענקת רישיון מסוג ב/ מחוץ להליך המדורג. אם הבקשה למקלט מדיני תתקבל תמחל הרשות על דרישת המסמכים ויעניק למבקש מעמד בהתאם לנוהל הטיפולי במבקשי מקלט מדיני בישראל, תוך אפשרות לשדרוג מעמד בהמשך בכפוף להמשך שהייתו בהליך. הרשות חזרה על כך כי המערער בנדון לא הגיש בקשה למקלט מדיני ומשכך טענותיו לרדיפה ולסכנה במולדתו המונעים ממנו להמציא מסמכים - לא נבחנו מעולם ולא הוכחו. ביום.. הגישו המערערים בקשה לקבלת פרטים נוספים. המערערים טענו כי ביום.. הגישו לרשות בקשה לקבלת פרטים נוספים )העתקה צורף כנספח א' לאותה בקשה(, אודות היקף התופעה של אזרחים סודנים בישראל, מדיניות ההגירה הזמנית החלה עליהם והשינויים שחלו בה, מדיניות הטיפול בבקשות מקלט של אזרחי סודן, מדיניות הטיפול בבקשות להסדרת מעמד של אזרחים סודנים שהינם בני זוג של אזרחי ותושבי ישראל, וכן נתונים אודות יכולתם של אזרחים סודנים במקרים אלה להשיג מסמכים ולאמתם, וכיצד יכולים אזרחי סודן שיצאו מהארץ לצורך השגת המסמכים - לשוב לישראל. המערערים ציינו בבקשתם לבית המשפט כי הנתונים אשר נתבקשו שופכים אור על מדיניות הרשות ומאפשרים לבחון אותה. המערערים הוסיפו וטענו כי בתגובת הרשות מיום.. לבקשתם )העתק תגובת הרשות צורף כנספח ב' לבקשה זו( סירבה הרשות למסור את מרבית המידע שנתבקש, וביחס לחלק מהדרישות השיבה בצורה סתמית וחלקית. כך לדוגמא ציינה הרשות כי נוהל הטיפול בבני זוג מאפשר הגשת בקשת מקלט במקביל לבקשה להסדרת מעמד כבני זוג, וזאת אף שהנוהל קובע אחרת, ולא השיבה האם בני הזוג נדרשים לסגור את בקשת המקלט. כמו כן לא השיבה כיצד מאמתים לשביעות רצונה תעודות מסודן. המערערים הפנו לבג"ץ / טשומה נגה דסטה נ' הכנסת )פורסם בנבו, 0, להלן: עניין דסטה(, וציינו כי באותו מקרה, במסגרת הליך לבחינת חוקתיות הוראות המעצר וההחזקה במתקן "חולות" שבחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-, הורה בית המשפט לרשות למסור נתונים מפורטים אודות הטיפול בבקשות מקלט, משך הטיפול בהן, הצפי להכרעה בהן וכן יציאה מרצון של אזרחים אלה ממדינת ישראל. לאחר שנתקבלה תגובת הרשות לבקשה )בה התנגדה למבוקש(, קבעתי בהחלטה מיום.. כי מבלי להיכנס לשאלה מתי ניתן לקבל פרטים או להגיש ראיות נוספות בערעור, במקרה זה הפרטים המתבקשים אינם רלוונטיים לערעור. ציינתי כי המקרה אליו הפנו המערערים, בו נתבקשו נתוני רוחב, היה בעתירה לבג"ץ שנדונה לפני בית המשפט העליון, וכי לא כך הם הדברים במקרה שבנדון. בסיום ההחלטה הוריתי לצדדים להגיש סיכומיהם בעתירה. מתוך

10 0 0 0 ביום.. הגישו המערערים בקשה להארכת מועד להגשת הסיכומים וכן בקשה לצירוף אסמכתאה- נייר עמדה של נציבות האו"ם לפליטים מנובמבר 0 שעניינו מעמדם של אריתראים וסודנים בישראל. המערערים ציינו כי נייר העמדה שצירופו מתבקש נחוץ על מנת להתייחס לטענות המופיעות בתשובת הרשות לערעור: הן לטענת הרשות כי המערער כלל אינו מבקש מקלט; הן לטענת הרשות כי לא הוכחו טענות המערער בדבר הסכנות שנשקפות לו בסודן; הן לטענות הרשות בדבר היכולת של אזרחי סודן להמציא מסמכים מארצם. המערערים ציינו כי בנייר המדיניות מתייחסת הנציבות, בין היתר, למצבם של אזרחי סודן בישראל, לסכנות הנשקפות לאזרחי סודן שבישראל ולהגנה שלההם זכאים (בין שהגישו בקשות מקלט ובין שלא הגישו( וכן לדרישה כי יציגו מסמכים ממדינתם. לאחר שהרשות בתגובתה התנגדה לצירוף המבוקש, קבעתי בהחלטה מיום.., כי המסמך לא יצורף, אולם לאור זאת לא אתייחס לטענות הרשות בדבר הסיכונים הנשקפים למערער והשאלה האם הינו מבקש מקלט אם לאו. משהוגשו סיכומי הצדדים, ניתן כעת פסק הדין.. טיעוני הצדדים ע.. יקר טיעוני המערערים..א. המערער הגיש בקשת מקלט ויש להתחשב בכך גם בהליך המדורג המערערים טוענים כי הסיבה לכך שאין בידי המערער את המסמכים הנדרשים היא כיון שנמלט מארצו והוא מבקש מקלט. לטענתם, המערער חוסה מדינת של הגנתן תחת ישראל ונציבות הפליטים של האו"ם, משום שלאזרחי סודן נשקפת סכנה אם יחזרו לארצם - המערער נכנס לישראל בשנת 00 ומאז שהה בה מכוח מדיניות אי הרחקה החלה על אזרחי סודן. סמוך לאחר כניסתו לישראל הגיש המערער בקשה למקלט מדיני בנציבות האו"ם לפליטים בהתאם למדיניות שעמדה בתוקף באותם ימים ולפיה הנציבות היא זו שקיבלה את בקשות המקלט עבור מדינת ישראל. לאחר בירור טענותיו הראשוניות קיבל המערער "נייר הגנה זמני" מהנציבות, המאשר כי הגיש בקשה למקלט וכי הוא ממתין להחלטה בנושא מעמדו בישראל. בקשת המקלט לא נבחנה מעולם, משום שהרשות מאנה במשך שנים לבחון בקשות מקלט של אזרחי סודן. המערערים הפנו בעניין זה לפסקי דין של בית המשפט העליון הדנים במדיניות סירובה של המדינה משך שנים לבחון בקשות מקלט של אזרחי סודן וכן עומדים על הרשלנות המכוונת של הרשות בטיפול בבקשות מקלט של אזרחי סודן ועל שיעורי ההכרה האפסיים בהם כפליטים. עוד ציינו המערערים, כי הרשות אינה מגלה מה עלה בגורל בקשת המקלט של המערער; מתי החלה לטפל בבקשות מקלט של אזרחי סודן, אחרי שנים שבהן מאנה לקבל את בקשותיהם; מתי וכיצד, אם בכלל, הזמינה את אזרחי סודן שלא קיבלה את בקשותיהם משך שנים, להגיש בקשות מקלט; ומדוע לא טיפלה בבקשות שהוגשו בעבר כל השנים. אף על פי כן, לטענתם, הרשות אינה מהססת לשוב ולטעון כי המערער לא הגיש בקשה למקלט, טענה שאינה נכונה מבחינה עובדתית. 0 מתוך

11 0 0 0 המערערים ציינו כי מר ויליאם טול, נציג נציבות האו"ם לפליטים בישראל דאז, ציין במכתבו מיום.0. )צורף כנספח י"ח לערר שהוגש לבית הדין לעררים, והוגש במסגרת תיק המוצגים של המערערים ביום..(, כי להצהרות בהן נקבע כי אזרחי סודן החיים בישראל אינם פליטים אין בסיס עובדתי או חוקי, כי סודן וישראל מחשיבות זו את זו כמדיניות אויב, וכן ציין את הסיכונים האפשריים העשויים לעמוד בפני אזרחי סודן עם שובם לאחר שהגישו בקשת מקלט בישראל, כגון מאסר ממושך וקנס, וזאת בהתאם לדין הסודני...ב. היעדר אפשרות של המערער להשגת מסמכים מסודן אין חולק כי המערערים בני זוג החיים חיי משפחה וחולקים משק בית משותף, והראיונות שבוצעו להם קיבלו חוות דעת חיובית. בפועל, הטעם היחיד בגינו לא שולבו בהליך המדורג הוא חוסר יכולתו של המערער להמציא מסמכים משלטונות סודן. לטענת המערערים, המצב בסודן והנסיבות שבגינן מבקשי מקלט מסודן נמלטים לישראל מוכרים היטב לרשות. אף על פי כן המערערים עשו מאמצים ניכרים להשיג מסמכים מסודן, והציגו מאמצים אלה לרשות. מלאכת איסוף המסמכים קשה מסודן במיוחד המצב עקב שם, העובדה הרעוע שאין ביכולתו של והעובדה שמדובר במדינת אויב שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המערער לסודן לשוב לטענתם, המערער יצר קשר עם בני משפחתו שבסודן, תוך העמדתם בסכנה ממשית שיואשמו בעבירות ביטחון. איסוף המסמכים מרחוק, תוך ניסיון להימנע מחשיפת בני המשפחה לסכנה הינו מורכב וארך זמן מה. במהלך חודש אוגוסט 0 הצליחו המערערים להשיג תעודת לידה ותעודת של רווקות המערער, ואולם ללא של נוכחות בסודן לא המערער היה באפשרותם לאמת את התעודות. ידידים ובני משפחה של המערער הצליחו להנפיק עבורו דרכון בסודן, אולם בשל היעדר היחסים בין ישראל לבין סודן אין אפשרות לשלוח את הדרכון לישראל באופן ישיר והוא נשלח בדואר רשום לידידים של המערערים המתגוררים בגרמניה בחודש דצמבר 0. עקב סיבוכים במכס וביקורת הגבולות בגרמניה שאינם קשורים או תלויים במערערים, עוכב הדרכון ולא נמסר לידידי המערערים בגרמניה, וכיום רשויות גרמניה מסרבות למסור למערערים מידע בעניין זה, אך למיטב ידיעת המערערים, וכפי שנמסר להם מידידיהם, הרשויות בגרמניה אינן מתכוונות לשחרר את הדרכון. המערערים עשו כמיטב יכולתם בנסיבות להשיג את המסמכים, והרשות לא הבהירה מה עוד יוכלו לעשות. לפיכך, כך נטען, חוסר יכולתו של המערער להשיג מסמכים מארצו ברור לרשות, והיא חייבת להביא זאת בחשבון. עמידת הרשות על המצאת המסמכים מהווה התנהלות בלתי סבירה וחסרת תום לב. של..ג. הזכות לחיי משפחה, והנימוקים לעמידה על המצאת המסמכים המערערים טוענים כי אל לרשות להפוך את הדרישה להמצאת מסמכים לאמצעי לקרוע בין בני הזוג המערערים מסכימים כמובן כי הרשות רשאית לדרוש המצאתם של מסמכים ממדינת המוצא בן הזוג כתנאי לשילובו בהליך להסדרת מעמד. אולם, לטענתם, אין הצדקה להתנהלות מתוך

12 0 0 0 השרירותית של הרשות במקרה זה, המותירה את המערער מחוץ להליך המדורג ואינה מאפשרת לו לסיימו מטעמים שאינם בשליטתו. מדובר בפגיעה קשה ובלתי סבירה בזכות היסוד לחיי משפחה ובזכות לשוויון. לטענתם, אף אילולא הייתה נשקפת למערער סכנה, והיה ביכולתו לצאת את ישראל לסודן לצורך השגת המסמכים אזי אין כל בטוחה שהמערער יוכל לשוב לישראל. הרשות מודיעה כי אינה נותנת אשרה לחזרה מבעוד מועד, ואינה מפרטת כיצד, אם בכלל, יוכל המערער לשוב לישראל. לטענתם, שיקול הדעת המסור לרשות במסגרת הליכי הסדרת מעמד הוא רחב מאוד, ומחייב כי במכלול השיקולים יובאו גם מקרים חריגים שבהם אי אפשר להמציא מסמך זה או אחר. המערערים טוענים כי במקרה זה, הבסיס הרעיוני העומד ככלל, בבסיס הדרישה להמצאת מסמכים אינו מתקיים. לטענתם, אף לו היה מצליח המערער להשיג את מסמכיו, לא היתה לו כל דרך לאמתם כדרישת הרשות, והרשות לא פירט כיצד ניתן לאמת מסמכים מסודן. על הדרישה למסמכים לשרת תכלית לגיטימית ולא לשמש אמצעי פסול להפריד בין בני הזוג או לסרב להסדיר את מעמדו בישראל של מי שאינו רצוי בעיני הרשות. המערערים מוסיפם וטוענים לגבי המסמכים השונים הנדרשים, כמפורט. לעניין דרכון, טוענים המערערים כי תכלית הדרישה להצגת דרכון בר-תוקף לשם הנפקת רישיונות ישיבה הינה כפולה: לזהות את מבקש המעמד ולאפשר הרחקתו במקרה שהבקשה תידחה. המערער מוכר לרשות מזה שנים, ואין כל קושי לזהותו באמצעות המסמכים שבידי הרשות. האפשרות שהמערער יורחק מישראל ממילא אינה עומדת על הפרק. בנסיבות אלה העמידה על המצאת דרכון תקף כתנאי למתן רישיון הישיבה אינה משרתת כל תכלית והיא אינה מידתית. לעניין תעודת לידה- המערער המציא תעודת לידה, שאינו יכול לאמת, אולם ממילא המסמך אינו נחוץ על מנת לזהות את המערער. לעניין תעודת רווקות- המערער המציא מסמך שאותו אינו יכול לאמת, ולפיו הוא רווק. הרשות אף אינה חולק, על כך שהקשר בין המערערים הוא קשר ידועים בציבור ואקסקלוסיבי. משכך, אפילו היה המערער נשוי בסודן ופרוד בפועל מרעייתו )ואין זה המצב( הרי שאין בכך להצדיק פגיעה בזכות לחיי משפחה של המערערים ומניעת זכותם להשתלב בהליך המדורג. באשר לתעודת יושר - המערער מסר לרשות תצהיר ולפיו מעולם לא נפתח נגדו הליך פלילי, כי הוא לא הועמד לדין ולא נשפט, וכי אין באפשרותו להמציא מסמך כאמור משלטונות סודן בשל העדר היחסים בין המדינות ורגישות העניין...ד. תוצאת פסק הדין של בית הדין לעררים גורמת למערערים קשיי פרנסה, אובדן זכויות בריאותיות וסוציאליות, היעדר יציבות וחוסר ודאות המלווה בחשש ובמתח מתמשכים המערערים מדגישים כי בית הדין הכיר בכך שהחלטת הרשות שלא לשלב את המערערים בהליך המדורג בשל אי המצאת מסמכים אינה סבירה והורה על שילובם בהליך המדורג. עם זאת, בית הדין בפועל לא אפשר למערערים להשלים את ההליך, משהכפיף את השלמת ההליך בהמצאת מתוך

13 0 0 0 מסמכים. לטענת המערערים לא היה מקום לכך שבית הדין יכבול לנצח את המערערים לרישיונות ישיבה ועבודה, שיחודשו מעת לעת ללא יכולת לשדרגם, עד שימציאו מסמכים אשר אין ביכולתם להמציא, ובית הדין לא היה רשאי להורות על הליך ללא מועד סיום שמותנה בהמצאת המסמכים. המערערים טוענים כי המעמד המוקנה כיום למערער מעניק לו אך את הזכות לעבוד באופן חוקי זכויות כל מקנה ואינו ויציבות. משמעות החלטת המערער כי היא הדין בית זכאי יהיה לא לרישיונות ישיבה ארעיים בישראל שניתנים בהמשך ההליך, ואף לא לרישיון לישיבת קבע שניתן בסופו. להבדיל מרישיון ישיבה ועבודה שניתן בראשית ההליך, רישיון ישיבה ארעי שניתן בהמשך ההליך מקנה ביטוח בריאות ממלכתי, זכויות סוציאליות, זכאות לביטוח לאומי, תעסוקה חופשית ללא הטלת היטלים ועוד. כמו כן, שעה שאדם מחזיק ברישיון ישיבה ועבודה בלבד בני הזוג יתקשו לקבל משכנתא לרכישת דירה, וכן קיים קושי לקבל רישיון נהיגה. בנוסף, על מנת לחדש את רישיון הישיבה והעבודה יהיה על המערערים לשוב ולפנות מדי שנה בשנה אל הרשות, ובהליך סיזיפי שיימשך לא סוף ייאלצו לשוב ולהוכיח במסמכים ובראיונות את הקשר ביניהם. המערערים מוסיפים לעניין זה כי שגה בית הדין כאשר קבע כי רישיונות העבודה של המערער יוארכו ללא הגבלה לטענתם, החלטת בית הדין עומדת בניגוד להוראות סעיפים )א() ( ו- )( לחוק הכניסה לישראל הקובעים כי התקופה המקסימאלית להארכתם של רישיונות ישיבה מסוג ב/ הינה חודשים- שלושה חודשים ועוד שנתיים. רישיונות מסוג ב/ יכולים להיות מוארכים מעבר לתקופה של חודשים אך רק ל"עובדים זרים" )וזאת על פי הוראות סעיף א לחוק הכניסה לישראל(, דהיינו למי שקיבלו את רישיונותיהם כ"עובדים זרים" על פי הוראות סעיף )ג( לחוק הכניסה לישראל ועל פי הוראות פרק ד' לחוק עובדים זרים, התשנ"א- )להלן: חוק עובדים זרים(. המדובר במי שבאו לישראל כ"עובדים זרים" לעבוד בה על פי היתר מאת הממונה. הוראות אלה אינן חלות על מי שמחזיקים ברישיונות ישיבה כלליים מסוג ב/ לחוק, כמו בני זוג של אזרחים ותושבים, שאחרת היה בכך לרוקן מתוכן את סעיף )( לחוק. המערערים הפנו בעניין זה לעת"מ )מנהלי י-ם( /0 ראניה מעתוק נ' מנהל לשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית )פורסם בנבו,.0.00, להלן: עניין מעתוק(. לטענת המערערים, הותרת המערער ברישיון עבודה לנצח, ללא אפשרות לשדרוג מעמדו וללא אפשרות לרכישת מעמד של קבע, פוגעת בזכויות היסוד של המערערים באופן חריף. הפסיקה הכירה בכך שאין להשלים עם מצב בו הרשות מעכבת בהתנהלותה את שילובם של בני הזוג בהליך המדורג, ועל ידי כך מרחיק מהם את האפשרות למיצוי זכויותיהם, שעה שבני זוג מוצאים עצמם מחוץ להליך המדורג משך תקופה ממושכת מאז הוגשה בקשתם מבלי שהייתה לכך הצדקה, מהווה הדבר טעם לקיצור ההליך. מתוך

14 ה. התיקון העתידי לנוהל בני זוג הרשות. הסתמכה בטיעוניה לפני בית הדין, וגם בערעור על נוהל עתידי, שטרם נכנס לתוקף העוסק במצב בו נמצאים המערערים, "מסתנן" כלשון הנוהל, שמבקש להסדיר את מעמדו מכוח זוגיות לאזרחית ישראלית המערערים מציינים כי הרשות טענה שהתוכנית טרם זכתה להסכמת הגורמים הנחוצים על מנת להשלימה ולפרסמה, כך שמדובר במדיניות עתידית שטרם אושרה. לטענתם, הנוהל, נכון למועד הגשת הסיכומים )סעיף ג. לנוהל ידועים בציבור(, קובע שמי שהגישו בקשות למקלט אינם יכולים להגיש במקביל בקשה להסדרת מעמדם כבני זוג לאזרחים ישראלים. המערערים טוענים כי אפילו אם תאמץ הרשות בעתיד את המדיניות שעליה הצהירה, היא לא תוחל על המערערים, שכן הדין אינו מתיר החלה רטרואקטיבית של מדיניות חדשה על החלטה שכבר ניתנה, בנסיבות שבהן מדובר בהוראה שאינה מיטיבה. מדיניות זו, אם תאומץ, תהיה בלתי סבירה לגופה בעניינם של אזרחי סודן, שכן מדובר באחיזת עיניים: מצד אחד, אזרחי סודן זוכים להגנה נורמטיבית משום הסכנות הנשקפות להם, ואין אפשרות להרחיקם מישראל. מצד שני, הרשות אינה מכירה, ככלל, בבקשות מקלט של אזרחי סודן, וכאשר אלו נדונות, אזרחי סודן אינם מוכרים כפליטים. בנסיבות שכאלה, הפניית אזרחים סודנים להליך מקלט ארוך ומפרך, היא בבחינת מסע התשה ללא תוחלת. זאת ועוד. ממילא, נוכח החלטת בית המשפט מיום.. מנועה הרשות מלטעון שהמערער אינו מבקש מקלט ושלא נשקפת לו סכנה, ומשמעות הדברים לגופו של עניין הינה כי אין כל צורך שתיבחן בקשת מקלט על מנת לקבוע את שידוע כבר עתה - שאין היתכנות לכך שהמערער יצליח להביא את המסמכים הדרושים מסודן... עיקר טיעוני הרשות..א. אין להתערב בהחלטת בית הדין לעררים שהינו ערכאה מקצועית הרשות טוענת כי בית הדין לעררים הינו ערכאה ייחודית ומקצועית, בעל ידע, ניסיון ומומחיות בתחום עיסוקו, אשר לו הסמכות לדון במרבית הנושאים הנוגעים לכניסה לישראל. לטענתה, על היקף ההתערבות השיפוטית והביקורת המנהלית אותה מפעיל בית המשפט שעה שהוא דן בערעור מנהלי על החלטות טריבונלים מנהליים להיות מסויג ומצומצם. לטענת הרשות בית הדין הוציא תחת ידיו פסק דין מנומק אשר ניתן לאחר עיון בכלל כתבי הטענות שהגישו הצדדים, ואין מקום להתערב בו...ב. זכותו של אזרח ישראלי לחיי משפחה אינה זכות מוחלטת כי אם זכות יחסית הרשות טוענת כי הלכה פסוקה היא כי בן הזוג הזר אינו זכאי אוטומטית לאזרחות ישראלית מכוח הקשר הזוגי המתקיים עם אזרח ישראלי. לטענתה, בית הדין איזן נכון, עת אפשר למערער להישאר בארץ לצד בת זוגו, האזרחית הישראלית, אך לא אפשר לו להשלים את ההליך המדורג עד להמצאת כל המסמכים. מתוך

15 ם'' ג. המבקש לא הגיש בקשה לקבלת מקלט מדיני הרשות טוענת כי המבקש לא הגיש לה מעולם בקשה פרטנית למקלט מדיני ומשכך אינו מבקש מקלט. לטענתה, אין בעצם פניית המערער אל נציבות האו"ם משום הגשת בקשת מקלט. לטענת הרשות, המסמך שהציג המערער מטעם נציבות האו"ם אינו מהווה אישור בדבר הגשת בקשת מקלט, אלא רק טופס רישום. הרשות הפנתה בעניין זה לעת"מ )ב"ש( 0-0- אסמה נ' מדינת ישראל(. עוד טענה הרשות כי החל מיולי 00 החלה נציבות האו לפליטים בהליך של העברת תיקי בקשות למקלט של כלל המדינות, מלבד אריתראה וסודן, לידי הרשות. לטענת הרשות, נתיני אריתריאה וסודן לא המשיכו להליך המלא אלא רק נרשמו בנציבות בשל המדיניות שהייתה נהוגה כלפיהם אז. מטרת הפנייה לנציבות האו"ם לצורך ריאיון זיהוי הייתה קבלת מסמך הגנה ממעצר מטעם גורמי הנציבות בישראל, ומתן "חסינות" זמנית מפני הרחקה מישראל למדינת המוצא, והיא לא נועדה להוות תחליף להליך הגשת בקשת מקלט פרטנית על פי על פי הכללים הנקוטים על ידי נציבות האו"ם לפליטים עצמה. הרשות הפנתה לעניין זה לסעיף לנוהל הטיפול במבקשי מקלט שנכנס לתוקף בפברואר 0, המורה כי ככל שנותרו בידי נציבות האו"ם תיקים אשר העתקם טרם הועבר לאגף המסתננים ומבקשי המקלט, קיבלה על עצמה הנציבות להעביר לידי הרשות העתק מלא של התיקים שנפתחו על ידה בכל שלב של הטיפול. הרשות ציינה כי פרטיהם של רוב המסתננים מאריתראה ומסודן שנרשמו בנציבות האו"ם לפליטים בעבר במסגרת ריאיון הרישום והזיהוי, בתקופה שבה ריכזה הנציבות את הטיפול ברישום במסתננים - לא הועברו לרשות ע"י הנציבות כנדרש, וכל שהועבר מהנציבות הינו טבלה כללית ובה רשימה חלקית של שמות האנשים שנרשמו, גילם ומועד רישומם בנציבות. אם נציבות האו"ם לפליטים הייתה סבורה כי יש להתייחס אל המסתננים שנרשמו אצלה במסגרת ריאיון הרישום והזיהוי כאל מי שהגישו בקשות מקלט פרטניות אזי הייתה מעבירה את התיקים לגבי מסתננים אלה במלואם, או למצער היה עליה לדרוש מהמסתננים שנרשמו אצלה בעבר לעדכן את כתובתם תוך העברת כתובת מעודכנת לרשות דבר אשר לא נעשה על ידה. הרשות טוענת כי החל בחודש מאי 0 החלה לטפל בבקשות מקלט של מסתננים מאריתראה ומסודן, אולם המערער לא פנה בבקשה פרטנית למקלט מדיני אל הרשות מכוח נוהל הטיפול במבקשי מקלט. זאת ועוד. הרשות מוסיפה וטוענת כי עניינו של ערעור זה נוגע לשאלת אופן שדרוג מעמדו של המערער אשר הובהר בפסק הדין של בית הדין לעררים. לטענתה, אין בעמידה על סכנת החיים הנשקפת לכאורה למערער אם יחזור למדינת מוצאו כדי להוריד או להעלות, שהרי רישיונו של המערער מסוג ב/ יחודש מעת לעת בכפוף להוכחת כנות הקשר, וזאת ללא צורך בהמצאת מסמכים. לפיכך, לטענה זו אין רלוונטיות לצורך הערעור. כמו כן, מאחר והתייחסות מפורטת מטעם המערערים בעניין זה הוגשה רק בסיכומי המערערים במסגרת הערעור )סעיפים -(, הרי שאין הצדקה לדון בטענה עובדתית זו ועל בית המשפט להתעלם מפרק זה בסיכומי המערערים. מתוך

16 ד. הגשת מסמכים כדרישת סף וההקלות בתיקון לנוהל הרשות טוענת כי דרישת המסמכים משרתת תכלית לגיטימית והרציונל העומד מאחוריה הינו מהותי. דרישה זו לא נקבעה כלאחר יד ואושרה בפסיקה כדרישה סבירה. על פי נהלי הרשות בכלל ונוהל ידועים בציבור בפרט, תנאי סף לבחינת בקשה לקבלת מעמד מכוח זוגיות עם ישראלי הינו הגשת מסמכי הסף כשהם מתורגמים ומאומתים, וזאת עוד בטרם תיבחן הבקשה לגופה. רק מבקש שעמד בתנאים אלה הוא יעבור לשלב הנוסף שהינו תקופת מבחן מדורגת. היות ואין בידי המערערים מסמכים מהותיים הדרושים לצורך שדרוג מעמדו של המערער הרי שהם אינם עומדים בדרישת הסף הקבועה בנוהל ולכן פסק הדין מושא הערעור הינו סביר. הסיבה הנטענת ע"י המערערים לאי המצאת המסמכים לא הוכחה ולו לכאורה. על המערערים הנטל להוכיח מדוע לא עמדו בהוראותיו המפורשות של הנוהל מכוחו הם מבקשים להגיש בקשת מעמד, אולם הם לא הרימו הנטל. על פי רישומי הרשות המערער לא הגיש בקשה פרטנית למקלט מדיני וממילא לא נבחנו נסיבות יציאתו ממולדתו ולא הוכחה טענת המערערים בדבר המניעה הנטענת מהמצאת מסמכים ובדבר אי יכולת לאמת את המסמכים. בסיכומי המערערים נטען לראשונה כי שלטונות גרמניה מחזיקים בדרכונו של המערער ולא הובהר מדוע מסרבים למסרו למערער. הרשות תומכת טענותיה בפסק דינו של בית הדין לעררים, שקבע כי יש לתקף את המדיניות בנוגע לבחינת בקשות למעמד מכוח זוגיות מקום בו המצאת המסמכים היא חלקית בלבד. בהמשך לכך תוקן הנוהל ביום... על פי התיקון לנוהל מבקשי מקלט, שבקשתם הפרטנית למקלט מדיני טרם הוכרעה יוכלו לפנות בבקשה על פי הנוהל מבלי להמציא את כלל המסמכים הנדרשים, בקשתם תיבחן ובמידה ותוכח כנות הקשר הזוגי הנטען, קיומו של מרכז חיים משותף בישראל והיעדר מניעות פלילית/ביטחונית - יוענק למבקש המקלט רישיון מסוג ב/ עד להכרעה בבקשת המקלט ולחילופין עד להמצאת כלל המסמכים. תיקון הנוהל בא ליתן מענה למבקשי מקלט אשר עד להכרעה בבקשתם הפרטנית קיימת לכאורה מניעה להמצאת מסמכים, המעוניינים להגיש בקשה למעמד מכוח נוהל ידועים בציבור, וזאת על דרך הקלה בדרישות המסמכים על פי הנוהל. המערער אינו מבקש מקלט, ולכן אינו נמנה על הזכאים לבוא בגידרו של התיקון לנוהל. לפיכך, אין הרשות מחוייבת עוד להעניק למערער רישיון ב/ אלא רשאית היא לשוב ולעמוד על דרישת המסמכים בנוהל. הרשות מוסיפה וטוענת כי לצד התיקון לנוהל והפטור הכללי מהמצאת מסמכים המוענק למבקשי מקלט אשר בקשתם תלויה ועומדת, נבחנות גם בקשות פרטניות לפטור ממסמכים מקום בו הוכח קושי אובייקטיבי ואמיתי בהמצאתם. ככל שתוגש בקשה כאמור בעניינם של המערערים היא תיבחן באופן פרטני ובשים לב להוכחת הקושי הנטען כאמור. מתוך

17 ה. דרישת המערערים לקיצור תקופת ההליך הרשות טוענת כי דרישת המערערים לקיצור תקופת ההליך הינה חסרת בסיס חוקי, אינה עומדת במתחם הסבירות ואינה מתיישבת עם העובדה שלא נערכו בחינות ובדיקות של כנות הקשר לאורך תקופה זו המצדיקות "קיזוז" או מתן רישיון למפרע. דיון והכרעה אין מחלוקת כי יעל וגויה חיים כבני זוג, והקשר הזוגי ביניהם כן ואמיתי, כפי שהתרשמה גם הרשות בראיונות שערכה לשניים. אין גם מחלוקת כי הסיבה היחידה בשלה לא מאפשרים לשניים להשלים את ההליך המדורג היא העדרם של מסמכים הנדרשים על פי נוהל בני זוג. המערערים טוענים כי גויה אינו יכול להמציא את המסמכים כיון שאין יחסים עם סודן, ממנה ברח כפליט וכעת הוא מבקש מקלט. על כן בפתח הדברים אעמוד על מעמדו של גויה כמבקש מקלט )בפרק החמישי(. לאחר מכן אדון באופן רכישת מעמד בישראל מכוח זוגיות עם אזרחית ישראלית )פרק שביעי(. בהמשך אדון בזכות לחיי משפחה ובאיזונים הנדרשים בעידן הגלובלי )בפרק השמיני(, ואשקול האם החלטת בית הדין הינה סבירה לאור האמור )פרק עשירי(. לבסוף אדון בשאלה האם יש מקום לקצר את ההליך המדורג בשל העיכוב שגרמה הרשות )הפרק האחד עשר(.. מעמדו של גויה בטרם אכנס לגופם של דברים אדגיש כי, כאמור לעיל, בהחלטה מיום.. קבעתי כי נוכח התנגדות הרשות לבקשת המערערים לצירוף מסמך )עמדת נציבות האו"ם לפליטים מחודש נובמבר 0(- המסמך לא יצורף, אולם לאור זאת לא אתייחס לטענות הרשות בדבר הסיכונים הנשקפים למערער והשאלה האם הינו מבקש מקלט אם לאו. על אף זאת אדון בכך לגופו של עניין לאור טענת הרשות כי גויה לא הוכיח את הקשיים בהבאת מסמכים מסודן, כיון שאינו מבקש מקלט..א. המצב בסודן ומצבם של נתיני סודן בישראל סודן, כיום המדינה השלישית בגודלה ביבשת אפריקה, ידועה כמדינה למודת הפיכות צבאיות ומאבקים פנימיים שרוב תושביה שרויים בעוני ניכר. בשנת 00 פרץ מרד בחבל דרפור שבמערב המדינה. מרד זה הפך למאבק אתני אשר לווה בטבח המוני שיש שרואים בו רצח עם. בשנת 0 הכריזה דרום סודן על עצמאותה מסודן )המוכרת כיום כ"פובליקה של סודן( לאחר מלחמת אזרחים ארוכה ועקובה מדם בין הצפון לבין הדרום. על אף שיפור משמעותי שחל בנעשה במדינה מאז שנת 0, נמשכים דיווחים על הפרה של זכויות אדם בחלקים שונים בה )בג"ץ /; בג"ץ / איתן מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ' ממשלת ישראל, פסקאות - פסק דינו של כב' השופט עוזי פוגלמן, פורסם בנבו,.0.0; להלן: עניין איתן(. מתוך

18 את מציאות החיים של אזרחי סודן בישראל תיארה כב' השופטת עדנה ארבל בבג"ץ / נג'ט סרג' אדם נ' הכנסת, סו) ( )0(, בפסקה לפסק דינה )להלן: עניין אדם(: "סודן היא מדינה מוכת בצורת ורעב שבמשך שנים רבות סבלה מהפיכות צבאיות וממלחמת אזרחים קשה וממושכת. בעקבות המלחמה נאלצו מיליוני אנשים לעזוב את בתיהם, סבלו מרעב ומתת-תזונה, ומשירותי חינוך ובריאות לקויים ביותר. מלבד מלחמת האזרחים בין הצפון לדרום פרץ בשנת 00 מרד נוסף בחבל דארפור שבמערב המדינה. על מנת לדכא את המרד חימשה הממשלה מיליציות אשר נלחמו במורדים. מאבק זה, שהפך למאבק אתני, אופיין באונס ובטבח המוני ויש הרואים בו רצח עם. בשנת 0 הכריזה דרום סודן על עצמאותה מהרפובליקה של סודן. באמצע שנת 0 עוד דווח על הפצצות שאינן מבחינות בין אזרחים ללוחמים; על התקפות נגד אזרחים מטעם כל הצדדים לסכסוך, כולל על ידי הצבא הסודני; ועל העדר הגנה ממשלתית על האזרחים. ישנם דיווחים נרחבים על אלימות פיזית ומינית כלפי נשים, אם כי דווח גם על שיפור מסוים בטיפול הממשלתי והמשטרתי בסוגיה. גיוס וחימוש ילדים אף הם תופעה נפוצה בסודן, אשר יש מאמץ כיום למגרה. הפרת זכויות האדם בסודן כוללת אף מאסרים ומעצרים שרירותיים, עינוי עצירים והחזקתם בתנאים גרועים...". נתיני סודן אינם מורחקים מישראל במסגרת מדיניות זמנית של אי הרחקה )וזאת, בהתאם לעקרון "אי ההחזרה" שלפיו אין להרחיק אדם למקום שבו נשקפת סכנה לחייו או לחירותו(, ובעבר הוכרו נתיני סודן שהגיעו לישראל כזכאים ל"הגנה זמנית" ולפיכך עוכבה הרחקתם מישראל והם קיבלו רישיונות ישיבה בישראל )על זכיות השוהים בישראל במסגרת הגנה זמנית ראו: עע"מ 0/ נסנט ארגיי אספו נ' משרד הפנים, החל בפסקה לפסק דינו של כב' השופט עוזי פוגלמן )פורסם בנבו, 0(. החל משנת 0, נתיני דרום סודן )אשר הוכרה כמדינה עצמאית בשנת 0 וישראל כוננה עימה יחסים דיפלומטיים( מוחזרים למדינת מוצאם, בכפוף לבחינה פרטנית של בקשות מקלט. עם זאת, המדינה אינה מחזירה מסתננים שהם נתיני צפון סודן לארץ מוצאם, בשל קשיים מעשיים הנובעים מהעדר יחסים דיפלומטיים עם מדינה זו )ראו עניין איתן, שם; עניין אדם, פסקאות - לפסק דינה של כב' השופטת עדנה ארבל וכן פסקאות - לפסק דינו של השופט עוזי פוגלמן; לעניין תופעת ההסתננות ראו גם: עע"מ 0/ אלמסגד גריוסוס צגטה נ' שר הפנים, פורסם בנבו,.0.0; בג"ץ / טספהיוט מדיו נ' נציבות בתי הסוהר, פורסם בנבו,.0.0; עניין דסטה(. בעניין אספו, עמדה כב' השופטת )כתארה אז(, לימים הנשיאה אסתר חיות, על הקשיים מם מתמודדים מי ששוהים בישראל מכוח אי הרחקה זמנית. הדברים יפים לעניין שלפניי: "חשוב לזכור כי אף שמזה זמן לא מבוטל נאלצת מדינת ישראל להתמודד עם נתינים ותושבים ממדינות שונות באפריקה, כגון אריתריאה, צפון סודן )ובעבר גם דרום סודן וחוף השנהב( ועוד, המסתננים אליה מדרום בשל הסכנה הנשקפת לחייהם בארץ מוצאם, ואף שעם השנים צוברת תופעה זו ממדים של "הצפה", טרם הותקנו על ידי הגורמים המוסמכים לכך כללים מתאימים אשר יבהירו מהו אגד הזכויות שהמדינה מוכנה להכיר בו לגבי אנשים אלה. המשיבה בטיעוניה נמנעת מלאשר כי מדובר אכן ב"הגנה זמנית" על המשמעויות )הלא-אחידות, יש לומר( שנושא מושג זה במדינות השונות, והיא מדגישה כי מדובר במדיניות המצטמצמת ל"אי-הרחקה זמנית". זאת ותו לא, מבלי שנקבעו בצידה כללים ונהלים ברורים הנוגעים לזכויותיהם של אותם "בלתי-מורחקים" בעת שהותם בישראל. מתוך

19 0 0 0 זהו מצב בלתי רצוי בעליל. הערפל הנורמטיבי יוצר אי-וודאות מכבידה ביותר מבחינת האנשים עצמם אשר לעיתים שוהים בישראל מכח המדיניות האמורה פרקי זמן בלתי-מבוטלים. בתי המשפט נאלצים אף הם להתמודד בשל כך חדשות לבקרים עם שאלות ומצבים שונים ומגוונים שמייצרת, מטבע הדברים, מציאות החיים והנוגעים לזכויותיהם של אנשים אלה. ויעיד על כך המקרה דנן. בהינתן ממדי התופעה טוב היה אילו הנושא היה זוכה להסדרה כלשהי ולו על דרך של נהלים והנחיות שיכללו, בין היתר, התייחסות לזכויותיהם הבסיסיות של אותם אנשים בעת שהותם בישראל. ויפה שעה אחת קודם." על אף דברים אלו לא חל שינוי מהותי במצב..ב. הגשת בקשת מקלט בישראל הרשות טוענת כי המערער אינו מבקש מקלט כיון שלא הגיש בקשה פרטנית. אולם, כפי שיפורט להלן, המערער עשה כן, אלא שאז הוגשו הבקשות לנציבות האו"ם לפליטים. די בכך כדי להביא לדחיית טענת המשיב כי המערער לא הגיש בקשת מקלט ואין הוא במעמד של פליט. למעלה מכך, אף לגופו של עניין דין הטענה להידחות. כדי לזכות בהכרה כפליט, אדם נדרש להגיש למדינה המארחת המדינה שאליה הגיע מארץ מוצאו בקשה למקלט )בחלק מן המדינות בקשות למקלט מוגשות אל נציבות האו"ם לפליטים, ובאחרות הן מוגשות ישירות לרשות ממשלתית האמונה על התחום(. אמנת הפליטים מחייבת להעניק למי שהוכר כפליט זכויות בתחומים שונים, ואוסרת לגרשו אל ארצות שבהן חייו או חירותו יהיו בסכנה מהטעמים האמורים. מדינת ישראל חתמה על האמנה בשנת והייתה לאחת המדינות הראשונות שאשררו אותה בשנת. אף שאמנת הפליטים לא נקלטה בדין הישראלי, נודעת לה משמעות במשפטנו, וזאת נוכח החזקה הפרשנית שלפיה קיימת התאמה בין חוקי המדינה לבין נורמות של המשפט הבינלאומי המחייבות את מדינת ישראל. על פי "חזקת ההתאמה", חוקי המדינה יתפרשו ככל הניתן באופן העולה בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. עד כה לא נעשה, כאמור, צעד חקיקתי לקליטת האמנה כחלק מן הדין הפנימי הישראלי, אולם, עמדתה העקבית של המדינה היא כי היא רואה עצמה מחויבת ביישומן של הוראות אמנת הפליטים, אם כי בפועל משך שנים התקשו מסתננים להגיש בקשות למקלט כדי לזכות במעמד פליטות, ומשרד הפנים לא טיפל בבירור בקשות מקלט שהגישו יוצאי אריתריאה וסודן שהיו מצויים מחוץ למתקני משמורת, למעט במקרים חריגים )להרחבה ראו עניין טדסה פסקאות - לפסק דינו של כב' השופט עוזי פוגלמן ועניין איתן, שם(. עד לפי מספר שנים טופלו בקשות המקלט בידי נציבות האו"ם לפליטים, בתחילה במלואן ובהמשך בשיתוף פעולה עמה. בשנת 00 החל תהליך הדרגתי של העברת הטיפול בבקשות המקלט לידי משרד הפנים, וכיום מטופלות הבקשות ביחידת ה- RSD Refugee Status Determination שברשות האוכלוסין וההגירה, הפועלת לפי הוראות משרד הפנים )ראו: משרד הפנים "נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל" )..0(, לפירט עלהליכי ההעברה ראו: עע"ם / מספן מתוך

20 ם'' מזמור טדסה נ' יחידת הטיפול במבקשי מקלט, פסקאות - לפסק הדין )פורסם בנבו, 0, להלן: עניין טדסה(; שרון הראל "מנגנון המקלט של ישראל: תהליך העברת הטיפול בבקשות המקלט מנציבות האו"ם לפליטים לידי מדינת ישראל" בתוך: לוינסקי פינת אסמרה: היבטים חברתיים ומדיניים של מדיניות המקלט בישראל )0(; עניין אדם פסקה לפסק דינה של כב' השופטת עדנה ארבל ועניין איתן, שם(. סעיף )ב( לנוהל..00 אשר כותרתו "נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל", עוסק בהעברת הטיפול בבקשות מקלט שטרם טופלו מנציבות האו"ם לפליטים למשרד הפנים: "העברת מידע- נציבות האו"ם לפליטים ויחידת הטיפול יספקו זו לזו, במידת הצורך, וככל שניתן, נתונים סטטיסטיים הרלוונטיים לטיפול במבקשי המקלט, ובכלל זה נתונים לגבי מספר הבקשות המוגשות וההחלטות המתקבלות לגביהן. ככל שנותרו בידי נציבות האו"ם לפליטים תיקים אשר העתקם טרם הועבר לאגף המסתננים ומבקשי המקלט, קיבלה על עצמה הנציבות להעביר העתק מלא של התיקים שנפתחו על ידה, בכל שלב של הטיפול, ובכלל זה תיקים שהטיפול בהם הושלם, לידי יחידת הטיפול. בנוסף, קיבלה על עצמה הנציבות להעביר לאגף המסתננים מבקשי המקלט רשימה של התיקים אשר טופלו על ידה אשר תכלול פירוט של סטטוס הטיפול בכל תיק ותיק, ותתייחס למדינות המוצא ולמועד הפנייה לנציבות. לרשימה יצורפו מסמכים רלוונטיים." בענייננו, כמפורט לעיל, ביום..0 קיבל המערער אישור מאת הנציב העליון של האומות המאוחדות )הנציגות בישראל( המאשר כי המערער הינו מבקש מקלט )העתק האישור צורף כנספח ט' לערר שהגישו המערערים לבית הדין לעררים וכן הוגש.. כחלק ממוצג מע/ בהליך זה(: "this is to certify that the above-mentioned person, national of Sudan, is an asylum-seeker and is under the protection of the United Nations High Commissioner for Refugees in Israel pending the determination of his status the present certificate is valid for months from the date indicated above". הרשות ציינה כי החל מחודש מאי 0 החלה לטפל בבקשות מקלט של מסתננים מסודן ומאריתראה וכי המערער לא פנה בבקשה פרטנית למקלט מדיני אל הרשות מכוח נוהל הטיפול במבקשי המקלט )סעיף לסיכומים(. הרשות מודה הלכה למעשה כי בניגוד להוראות הנוהל שלה עצמה )נוהל..00( פרטי מרבית המסתננים והבקשות שהגישו כלל לא הועברו לידי הרשות. כך, הרשות עצמה מציינת בסיכומיה כי )סעיף לסיכומים(: "החל מיולי 00 החלה נציבות האו לפליטים בהליך של העברת תיקי בקשות למקלט של כלל המדינות מלבד אריתראה וסודן לידי הרשות. נתיני אריתראה וסודן, כלשון נציבות האו"ם, לא המשיכו להליך המלא של הגשת בקשה פרטנית אלא רק נרשמו בנציבות בשל המדיניות שהייתה נהוגה כלפיהם אז. בהקשר זה יצוין כי ככלל, מטרת הפנייה לנציבות האו"ם לצורך ריאיון זיהוי הייתה קבלת מסמך "הגנה ממעצר" מטעם גורמי הנציבות בישראל, ומתן "חסינות" זמנית מפני הרחקה מישראל למדינת המוצא ולא נועדה כאמור להוות תחליף להליך הגשת בקשת מקלט פרטנית על פי הכללים הנהוגים על ידי נציבות האו"ם לפליטים עצמה." 0 מתוך

21 ובהמשך )סעיפים -(: "פרטיהם של רוב המסתננים מאריתריאה ומסודן שנרשמו בנציבות האו"ם לפליטים בעבר במסגרת ראיון הרישום והזיהוי )תקופה שבה ריכזה הנציבות את הטיפול ברישום המסתננים( לא הועברו למשיב ע"י הנציבות כנדרש. נציבות האו"ם לפליטים לא העבירה ליחידת הטיפול במבקשי המקלט תיקים פרטניים של המסתננים שנרשמו אצלה, אלא רק טבלה כללית ובה רשימה חלקית של שמות האנשים אשר נרשמו, גילם ומועד רישומם בנציבות האו"ם. ברי, אם נציבות האו"ם לפליטים הייתה סבורה שיש להתייחס אל המסתננים שנרשמו אצלה במסגרת ראיון הרישום והזיהוי, כאמור לעיל, כאל מי שהגישו בקשות מקלט פרטניות אזי הייתה האחרונה מעבירה את התיקים הללו למשיב במלואם וזאת בהתאם להוראת ס' לנוהל הטיפול במבקשי מקלט, או למצער היה עליה לדרוש מהמסתננים שנרשמו אצלה בעבר לעדכן את כתובתם תוך העברת כתובת מעודכנת זו למשיב, דבר אשר כלל לא נעשה על ידה כאמור לעיל" בנסיבות אלה ברי כי לא ניתן להלום טענת הרשות כי המערער לא הגיש כלל בקשה לקבלת מקלט מדיני. ככל שבקשת המערער לא הועברה ע"י נציבות האו"ם לרשות הרי שלא ניתן לתלות את האשם בכך במערער ולא ניתן לזקוף זאת לחובתו. טענה דומה לזו המועלית בנדון ע"י הרשות, הועלתה בעת"מ )מינהליים ב"ש( עלי עבדאללה קפיטיה נ' משרד הפנים )מנהל אכיפה וזרים סהרונים(, פורסם בנבו, 0.0.0(, שם נדונה עתירת העותר לשחרורו ממתקן שהייה בחולות, בו הוא שוהה וכי הוראת השהייה שהוצאה בעניינו תבוטל. באותו עניין העותר הסתנן לישראל בשנת 00 מסודן, וביום..00 פנה לנציבות בישראל של הנציב העליון לפליטים של האומות המאוחדות בבקשה לקבלת מקלט. מאוחר יותר, התייצב העותר ביחידה הרלבנטית ברשות, שם נעשה לו ראיון, והוא קיבל אשרות שהייה זמניות, אשר היה עליו לחדש מידי מספר חודשים. הרשות באותו עניין טענה כי העותר לא הציג כל אסמכתא לאישוש טענתו ולפיה הגיש בקשה למקלט בנציבות האו"ם לפליטים. עוד נטען על ידי הרשות, בדומה לטענותיה לפני, כי העותר עבר באו"ם הליך של רישום בלבד לצורכי זיהוי, אך לא הגיש בקשה למקלט מדיני. לטענת הרשות, המסמך שהציג העותר הינו תעודת הגנה מטעם הנציב העליון לפליטים, אך אינו מהווה אישור להגשת בקשה למקלט. במסגרת פסק הדין עמד בית המשפט )כב' השופטת רות אבידע( על כך שעל פי נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל, נציבות האו"ם לפליטים, אשר עד שנת 00 דנה בבקשות למקלט, היתה אמורה להעביר את התיקים של מבקשי המקלט לטיפול הרשות )פסקה לפסק הדין(. בית המשפט ציין כי בקשתו של העותר להכרה בו כפליט, שבעקבותיה נמסר לו נספח ע/ לעתירה המאשר כי הגיש בקשה לקבלת מעמד של פליט, הייתה אמורה להיות מועברת לטיפול הרשות עם מעבר הטיפול בפליטים מהאו"ם לרשות )פסקה (, וכי כי אין לזקוף לחובת המערער את העובדה כי בקשתו באו"ם להכרה בו כפליט לא טופלה )פסקה לפסק הדין(: "מדינת ישראל, במשך מספר שנים, נמנעה מלדון בבקשות פרטניות של מסתננים מסודן ואריתריאה להכרה בהם כפליטים, והעניקה להם "הגנה זמנית" או "הגנה קבוצתית". )עע"מ 0/ נסנט ארגיי אספו נ' משרד הפנים(. העותר, שנמצא בישראל מאז הסתנן לשטחה בשנת 00, וכאמור, הגיש בקשה באו"ם להכרתו מתוך

22 0 0 0 כפליט, נהנה במשך כל השנים מהגנה קבוצתית, עד אשר נמסרה לו הוראת השהייה. במהלך כל תקופת שהותו בישראל, בקשתו כי יוכר כפליט לא טופלה, ואין לומר שיש לזקוף עובדה זו לחובתו". כאמור, מהאישור שצירף המערער עולה ברורות כי הגיש בקשה למקלט מדיני כבר בשנת 00. המשמעות שמקנה הרשות לפניית מבקש מקלט מדיני אל הנציבות האו"ם לפליטים- אינה מעניינו של המערער בנדון והוא אינו אמור לשאת בתוצאותיה; לא ייתכן כי המערער, הנושא מכתב מנציבות האו"ם לפליטים המאשר ברחל בתך הקטנה, כי מדובר במבקש מקלט, יישא בתוצאות של נהלים עלומים לעניין העברת הנתונים בין הרשויות. בנסיבות אלו העלאת טענה זו מצד הרשות נגועה בחוסר תום לב. אציין עוד כי אין לקבל בעניין זה את טענת הרשות לפיה המערער העלה טענה זו בדבר הגשת בקשה כמבקש מקלט רק בערעור, שכן, הטענה כי המערער הגיש בקשה למקלט מדיני לנציבות האו"ם על הפליטים הועלתה בערר שהגישו המערערים לבית הדין לעררים )ראו סעיף 0, 0, לערר אשר צורף כנספח מע/ לתיק מוצגי המערערים מיום.. וכן זכתה להתייחסות בסעיף לפסק הדין(. לא ניתן לומר אפוא כי הטענה הועלתה לראשונה במסגרת הערעור שבפניי ואני דוחה אפוא טענה זו של הרשות.. התיקון לנוהל..00 מבקשי מקלט המעוניינים לפתוח בהליך המדורג הרשות טוענת כי נוהל בני זוג תוקן ונכלל בו סעיף המתייחס למצב בו מבקש מקלט נמצא ביחסיםזוגיים עם אזרחית ישראלית, כמו במקרה שלפניי. התיקון לנוהל בא לענות, על אחת הבעיות המתעוררות, לגבי מבקשי מקלט, שבקשותיהן אינן נדונות במשך שנים ארוכות. במסגרת התיקון לנוהל, ניסתה הרשות, כך לטענתה, לאזן בין הצורך לעמוד על המצאת תיעוד הולם, לבין המציאות ממנה עולה כי מבקשי מקלט, ככלל, יתקשו להמציא את מלוא המסמכים הנדרשים. הרשות הכירה בקושי האובייקטיבי יוצאי של אריתריאה וסודן ותיקנה, בחודש אפריל 0, את נוהל ידועים בציבור. לעמוד בדרישות הנוהל להמצאת מסמכים, הנוהל מאפשר כיום למבקש מעמד להגיש שתי בקשות במקביל: הן בקשה להסדרת מעמד מכוח הקשר הזוגי עם האזרח הישראלי, והן בקשה למקלט מדיני )סעיף ב. לנוהל(. סעיף ג..ב. לנוהל קובע כי: "ככל שהנתין הזר הינו מבקש מקלט אשר בקשתו למקלט מדיני הוגשה טרם הגשת הבקשה למעמד מכוח נוהל זה ואשר טרם הוכרעה )להלן: "מבקש מקלט"( יחולו התנאים כפי שיפורט להלן בסעיף ד. לנוהל זה". סעיף ד. קובע כי מבקש מקלט אשר בקשתו למקלט מדיני טרם הוכרעה, אזי- ככל שלא יעלה בידיו להמציא את מלוא המסמכים כנדרש ע"י הרשות- תחל הרשות את הטיפול בבקשתו בהתאם למסמכים שהומצאו: מתוך

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

בג"ץ 11/3922 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 2. אסתר צגיי גרסגהר. 1 צגה קיבורם מהרטב. 3 סלומון קאסה. 4 סמסון מספן. 5 אברהים יוסף מוחמד אחמ

בגץ 11/3922 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 2. אסתר צגיי גרסגהר. 1 צגה קיבורם מהרטב. 3 סלומון קאסה. 4 סמסון מספן. 5 אברהים יוסף מוחמד אחמ בג"ץ 11/3922 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 2. אסתר צגיי גרסגהר. 1 צגה קיבורם מהרטב. 3 סלומון קאסה. 4 סמסון מספן. 5 אברהים יוסף מוחמד אחמד. 6 יוהאנס פרסניי. 2 יאקוב ג'מאל. 8 קו לעובד /. א.ס.ף

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

עת"מ בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים העותרים: 1. (תעודת שוהה מס' ) 2. (תעודת שוהה מס' ) 3. המוקד לפליטים ולמהגרים 4.

עתמ בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים העותרים: 1. (תעודת שוהה מס' ) 2. (תעודת שוהה מס' ) 3. המוקד לפליטים ולמהגרים 4. עת"מ 4-15- בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים העותרים: 1. (תעודת שוהה מס' ) 2. (תעודת שוהה מס' ) 3. המוקד לפליטים ולמהגרים 4. האגודה לזכויות האזרח בישראל 5. ARDC מרכז לקידום פליטים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018 נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 218 נתוני זרים בישראל שלום רב, המסמך "נתוני זרים בישראל" מציג נתונים סטטיסטיים המתייחסים לסוגיות עיקריות בנושא הזרים בישראל:

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע עת"ם 48484-70-31 בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 3 4 העותרים: מ. ' ב' ת, "ז... ט. ' א', דרכון אריתריאה... ר. ' א' ת, "ז... )קטינה, באמצעות הוריה, העותרים 1 ו- 2 ( 1 כולם ע"י

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ  360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

בפני

בפני בפני כב' השופט ישעיהו שנלר, סג"נ- אב"ד, השופט ד"ר קובי ורדי, סג"נ, השופט חגי ברנר מערערת פלונית ע"י ב"כ עו"ד ענבל הראל נגד משיב פלוני בעצמו השופט חגי ברנר: מבוא פסק דין 0 ערעור על פסק דינו של בית המשפט

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

א.ס.ף - תגובת המדינה לצו הביניים ובקשה לביטול צו ארעי - להגשה

א.ס.ף - תגובת המדינה לצו הביניים ובקשה לביטול צו ארעי - להגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט ד"ר יגאל מרזל עתמ 53765-03-12.1.2.3.4.5 העותרים א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל האגודה לזכויות האזרח בישראל רופאים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רוח) עוד ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד פסק-הדין בענ י י ן בנ ימי ן וא ור י שרגא שקו פית 2 פסק-הדין בעניין בנימין ואורי שרג

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד

עעמ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ,, ע.מ גכדגכדגכדג עי בכ עוהד עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד מיכל לופט ו/או אסנת כהן-ליפשיץ ו/או מורן גור ו /או

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

החלטה בתיק בש"פ 8221/15

החלטה בתיק בשפ  8221/15 בש"פ 8221/15 בבית המשפט העליון לפני: המבקש: כבוד השופט י' דנציגר רפיק סלאימה נ ג ד המשיבה: מדינת ישראל בקשת רשות לערור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בעמ"ת 49035-11-15 מיום 24.11.2015 שניתנה על ידי

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד