Microsoft Word - last-minute.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - last-minute.doc"

תמליל

1 סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד

2 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי מוכרות לכם מספרי הלימוד, מעדכוני החקיקה והפסיקה, ומההרחבות שניתנו במפגש הסיום בעת פתרון בחינת הסימולציה. מקורסי המתמחה רשימה זו משמשת לצורך חזרה ביום הלימודים האחרון; משך החזרה המומלץ עליה: כ- 3 שעות. מערכת בתי המשפט (לפירוט - ראו חוברת 1) חוק מס ערך מוסף - החולק על שומת מס ערך מוסף רשאי להגיש עליה השגה בכתב לפני מנהל מס ערך מוסף (להלן - המנהל), תוך 30 יום לאחר שהומצאה לו הודעת השומה, או תוך מועד מאוחר מזה שהתיר המנהל מטעמים מיוחדים. הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל בהשגה רשאי לערער עליה תוך 30 יום לפני בית המשפט המחוזי, אשר בתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו העיקרי של המערער או משרדו הרשום. הערעור יידון בפני שופט יחיד, אשר רשאי למנות לו יועצים מתוך רשימת יועצים שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר; היועץ יסייע לשופט בבירור הערעור בשעת שמיעתו, אך לא ייטול חלק בפסק הדין. הערעור יישמע בדלתיים סגורות, אם לא הורה בית המשפט אחרת לפי בקשת המערער. נטל הראיה הוא על המערער, אם הדו"ח אינו נתמך בפנקסי חשבונות שנוהלו כדין

3 ב( 2 "החלטות אחרות" בבית משפט לעניינים מינהליים, שניתן לערער עליהן - להלן החלטות בית משפט לעניינים מנהליים הנחשבות ל"החלטות אחרות", שניתן להגיש עליהן ערעור ברשות במסגרת ההליך: ד. ה. ו. ז. ח. ט. החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מנהלית; החלטה בבקשה למתן סעד זמני בערעור מנהלי ובתובענה מנהלית; החלטה שניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו; החלטה בעניין חסיון; החלטה בעניין סמכות עניינית או סמכות שיפוט בינלאומית; החלטה בעניין התיישנות בתובענה מנהלית; החלטה בעניין אגרה, ערבון או ערובה; החלטה בעניין מינוי מומחה או פסילתו בתובענה מנהלית; החלטה בעניין בקשה לצירוף בעל דין או החלטה בעניין בקשה להגיש הודעת צד שלישי; י. אישור תובענה ייצוגית, לרבות החלטה ולפיה רשות לא הוכיחה כי סעיף 9 ( לחוק תובענות ייצוגיות; חדלה מגביה לפי י י דחיית בקשה להארכת מועד שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך; דחיית בקשה לדחות תובענה מנהלית על הסף מחמת מעשה בית דין; י דחיית בקשה לעיכוב הליכים בשל הסכם בוררות, תניית שיפוט, פורום לא נאות או הליכים המתקיימים בערכאה אחרת; יד. החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מנהלית; לגבי יתר החלטות הביניים בבית משפט לעניינים מינהליים אין ערעור ברשות במהלך ההליך, וניתן לערער עליהן אך ורק במסגרת הערעור על פסק הדין כולו.

4 3 הרחבת סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות - תקרת סמכותו של בית משפט לתביעות קטנות הועלתה מ- 17,800 לסכום של. 30,000 הערה: תקרת סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות מתעדכנת מעת לעת בהתאם לעליית המדד, והיא עומדת כיום על סכום של. 30,100 מותב בית המשפט בערעורים - התיקון החדש בחוק בתי המשפט הוסיף שני עניינים לרשימת העניינים הנדונים בבית המשפט המחוזי בדן יחיד: ערעורים על פסקי דין של בתי דין מנהליים, וערעורים על פסקי דין של בית משפט שלום בתביעות אזרחיות בסכומים קטנים. ערעורים על פסקי דין של בתי דין מנהליים: לפי חוק בתי דין מנהליים, ישנן ערכאות שיפוטיות מיוחדות, שאינן בתי משפט, שסמכותן לדון בעררים על החלטות של רשויות מנהליות שונות. ערעורים על פסק דין של בתי דין אלו נידונים בפני בית המשפט המחוזי בשופט אחד בלבד. חריגים לכלל זה הם בית הדין להגבלים עסקיים ובית הדין לחוזים אחידים, שערעור על החלטותיהם יוגש לבית המשפט העליון, ולא לבית המשפט המחוזי. ערעורים על פסקי דין בתביעות אזרחיות בסכומים קטנים: ערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום בתביעות שסכומן ביום הגשת התובענה הוא עד - 300,000 יידונו בבית המשפט המחוזי בפני שופט יחיד. גם אם התביעה לא הייתה לפיצוי כספי, אם שווי התביעה הוא עד 300,000 ש"ח - הערעור על פסק הדין בעניינה יידון בבית המשפט המחוזי בדן יחיד , לקביעה זו - כמה חריגים תביעות שעל-אף שסכומן נמוך מ- 300,000 הן יידונו בערעור.4 בבית המשפט המחוזי בפני שלושה שופטים: תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף או לתשלומים שאמורים להיות משולמים בגין נזקי גוף (כולל תשלומי פנסיה וכולל תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים); תביעות בענייני משפחה; תביעות בענייני מקרקעין. הסבר: בשלושה עניינים אלו - גם אם סכום התביעה המקורית נמוך מ- 300,000, אם הוגש ערעור על פסק הדין שניתן בבית משפט השלום או בבית המשפט לענייני משפחה, ידון בו בית המשפט המחוזי בשלושה שופטים.

5 א( ב( ג( 4 החוק קובע במפורש שאם ניתנה רשות לערעור נוסף בעניינים אלו (שבהם דן בית המשפט המחוזי בדן יחיד), והעניין מגיע לפתחו של בית המשפט העליון - אזי בית המשפט העליון ידון בערעור בשלושה שופטים. קביעה זו היא חריג לכלל שלפיו עניינים שבית המשפט המחוזי דן בהם בדן יחיד - בית המשפט העליון ידון בערעורים עליהם בדן יחיד. לכן, בערעור שני על פסקי דין של בתי דין מנהליים ובערעור שני על פסקי דין אזרחיים בסכומים קטנים - ידון בית המשפט העליון בשלושה שופטים. לבסוף, נציין כי לאור האפשרות שבית המשפט המחוזי ידון בערעור במותב של שופט אחד, חובה על המערער לפרט בכתב הערעור על פסק דין של בית משפט שלום - גם פרטים אלה: ( סכום התביעה או שוויה ביום הגשתה; ( סוג התביעה - אם היא נכנסת לאחד החריגים שלפיהם ידון בית המשפט המחוזי בערעור במותב תלתא, גם אם סכום התביעה או שוויה נמוך מ- 300,000 (נזקי גוף, משפחה ומקרקעין); בערעור (דן יחיד או מותב תלתא). ( המותב בו ידון בית המשפט המחוזי.5.6 פומביות הדיון - תיקונים חשובים שנערכו לאחרונה בחוק בתי המשפט נוגעים לפומביות הדיון: ניהול פרוטוקול: בית המשפט ינהל פרוטוקול שישקף את כל מה שנאמר בדיון והתרחש בו, לרבות שאלות בית המשפט והערותיו, וכן יכלול הפרוטוקול את כתבי הטענות ואת כל המסמכים שהוגשו לבית המשפט במהלך הדיון. בעלי הדין זכאים לקבל עותק מהפרוטוקול בתום הדיון. חריג: בקדם משפט, בדיונים מקדמיים ובדיונים שאין בהם שמיעת טענות וראיות - רשאי בית המשפט, בהסכמת הצדדים, להורות כי הפרוטוקול ישקף רק את עיקרי הדיון, ולא יכלול את כל מה שנאמר והתרחש בו. אם אחד מבעלי הדין מגלה כי יש לתקן את הפרוטוקול, עליו להגיש בקשה לתיקון רישום בפרוטוקול תוך 10 ימים מיום שקיבל אותו לידיו. בית המשפט רשאי - לאחר שנתן לצדדים הזדמנות לטעון טענותיהם - להיענות לבקשה זו ולתקן את הפרוטוקול. ראוי לציין כי בית המשפט רשאי, גם ללא בקשה של אחד מהצדדים, למחוק מהפרוטוקול דברי גידוף, השמצה, ביזוי ונאצה, אם אין טעם המצדיק להותיר את רישומם בפרוטוקול. הערה: חובת ניהול פרוטוקול חלה על כל בתי המשפט, לרבות בית המשפט העליון, וכן על דיונים המתקיימים בפני בתי הדין הדתיים ובפני רשם ההוצאה לפועל.

6 5 הקלטת דיון: אם אחד הצדדים ביקש שהדיון יוקלט על חשבונו, בית המשפט יאשר זאת. בית המשפט רשאי לסרב לבקשה להקלטת הדיון רק בהחלטה מנומקת בכתב, מטעמים מיוחדים, ובתנאי שהדיון מתועד בדרך אמינה ומדויקת אחרת. לאחר שהוקלט דיון, תישמר ההקלטה בבית המשפט, וכל אחד מהצדדים יהא רשאי להאזין לה. ראוי לציין שהקלטת הדיון אינה מחליפה את רישום הפרוטוקול, ויש לרשום פרוטוקול גם בדיון מוקלט. סדרי הדין בבית המשפט הגבוה לצדק - 1. הכרעה ראשונית בעתירה למתן צו על-תנאי עתירה לצו על-תנאי תובא בפני שופט של בית המשפט העליון וזה רשאי ליתן צו על-תנאי או להורות על הזמנת העותר בפניו או להעביר את העתירה להרכב של 3 שופטים. אם העתירה הועברה להרכב של 3 שופטים, רשאי ההרכב ליתן צו על-תנאי או להורות על הזמנת העותר בפניו. נוסף לכך, אם היה ההרכב סבור שהעתירה אינה מראה על פניה עילה רשאי הוא לדחות אותה, ללא הזמנת העותר. יודגש: רק הרכב של 3 שופטים רשאי לדחות עתירה לצו על-תנאי. מכאן שאם השופט סבור כי יש לדחות את העתירה באופן חלקי או מלא עליו להעבירה להרכב של שלושה. 2. הדיון בעתירה למתן צו על-תנאי הדיון בעתירה למתן צו על-תנאי יכול שיהיה במעמד העותר בלבד; אולם בית המשפט רשאי להזמין את המשיב לדיון אם הוא סבור כי יהיה בכך כדי לסייע לבירור היעיל והנכון. משיב שהוזמן לדיון בעתירה למתן צו על-תנאי יגיש לבית המשפט תגובה בכתב לעתירה 3 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון. אם הוזמן המשיב רשאי בית המשפט, בהסכמת המשיב, לדון ולהחליט בעתירה כאילו כבר ניתן הצו על-תנאי. הסבר: בעוד ששופט יחיד אינו רשאי לקיים דיון במעמד שני הצדדים, רשאי בית המשפט (במותב) לעשות כן. לאחר הדיון, בין שהתקיים במעמד שני הצדדים ובין שהתקיים במעמד העותר בלבד, רשאי בית המשפט ליתן את הצו על-תנאי או לדחות את העתירה. נוסף לכך, אם ניתנה הסכמת המשיב, רשאי בית המשפט לדון בעתירה כאילו כבר ניתן צו על-תנאי: לברר את סלע המחלוקת ולהחליט בעתירה לגופה, אם לדחותה או לעשות את הצו על-תנאי לצו מוחלט.

7 6 סדרי הדין בבית המשפט הגבוה לצדק עתירה לצו על-תנאי בליווי תצהיר שופט דיון בצו על תנאי מתן צו על-תנאי עתירה להרכב של 3 העברת ה שופטים דיון במעמד העותר בעתירה למתן צו על-תנאי הרכב של 3 שופטים דחיית העתירה על הסף ללא הזמנת העותר מתן צו על-תנאי דיון בעתירה להוצאת צו על-תנאי במעמד העותר בלבד או במעמד הצדדים ובסופו: מתן צו על-תנאי או דחיית העתירה. המשיב שהוזמן לדיון יגיש תגובה בכתב לעתירה 3 ימים לפני מועד הדיון. בית המשפט רשאי, בהסכמת המשיב, לדון ולהחליט בעתירה לגופה כאילו כבר ניתן הצו על-תנאי. המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה לצו על-תנאי פרטים נוספים - דרישת פרטים, הגשת בקשה לבית המשפט דיון בעתירה לגופה קביעת מועד דיון בעתירה לגופה הגשת עיקרי טיעון על-ידי הצדדים 3 ימים לפני המועד שנקבע לדיון דיון בעתירה לגופה - משיב פותח, עותר משיב, חקירת מצהיר דחיית העתירה לגופה קבלת העתירה - עשיית הצו על-תנאי לצו מוחלט

8 7 ההבדלים בין ערעור בפני בורר לבין ערעור בפני בית המשפט נושא ערעור בפני בורר ערעור בפני בית המשפט הצדדים קבעו דרך השגה זו תנאי לקיום זכות הצדדים קבעו דרך השגה זו במסגרת הסכם הבוררות וכן במסגרת הסכם הבוררות הערעור קבעו שהבורר יפסוק לפי הדין חובת הנמקת הפסק הניתן לערעור* על הבורר לנמק את הפסק על הבורר לנמק את הפסק תיעוד ישיבות הבוררות פרוטוקול או דרך אחרת פרוטוקול בפני מי יישמע הערעור? בפני בורר (לא ניתן להגיש לבית משפט בר"ע על הפסק) בפני בית המשפט ברשות בית המשפט ערעור בזכות /ברשות בזכות התערבות בערעור המותב הדן בערעור אישור הפסק לאחר דחיית הערעור הגשת בקשה לביטול הפסק הבורר רשאי להתערב בפסק הבוררות, ללא כל הגבלה לפי המוסכם בהסכם הבוררות ניתן להגיש בקשה לאישור הפסק לא ניתן להגיש בקשת ביטול אלא על יסוד שתי עילות בלבד שעניינן פגיעה בכללי הצדק הטבעי רק במקרה של טעות יסודית ביישום הדין שגרמה לעיוות דין שופט אחד הפסק יאושר באופן אוטומטי משהוגש ערעור, לא ניתן להגיש בקשת ביטול, אך בערעור ניתן לטעון לפי כל עילות הבטלות הערה: כיום, חובה על הבורר לנמק את פסק הבוררות (גם אם בעלי הדין לא קבעו שניתן יהיה לערער על הפסק כאמור לעיל), אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת בהסכם הבוררות. כזכור, אי מילוי חובת ההנמקה על-ידי הבורר מהווה עילה לביטול הפסק, אולם אם הצדדים התנו שפסק הדין יהא ניתן לערעור בפני בורר, לא ניתן להגיש בקשת ביטול על יסוד עילה זו. עע"ם 9682/06 עיריית ראשון לציון נ' בנק הפועלים, פסק דין מיום , ע"י המשנה לנשיאה א' ריבלין והשופטים מ' נאור וע' ארבל נושא פסה"ד: האם בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי לקבל עתירה מנהלית לאחר שנערך בה דיון מקדמי בלבד? ההלכה: בית המשפט לעניינים מנהליים אינו רשאי לקבל עתירה לפני שהוגש בה כתב תשובה, אלא בהסכמת המשי

9 8 רע"א 6733/08 יוסף קנדרו נ' רפאל נגלר, החלטה מיום , ע"י השופט י' דנציגר נושא פסה"ד: כאשר הוגשה לבורר בקשה לתיקון פסק הבוררות - מאימתי יש למנות את 45 הימים שבהם ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות, מיום מתן הפסק או מיום ההחלטה בבקשה? ההלכה: סמכותו של הבורר מסתיימת עם מתן פסק הבוררות, והוא רשאי לערוך בפסק לאחר מכן רק תיקונים בעלי אופי טכני, פרוצדורלי ואריתמטי. חוק הבוררות קובע שאם הוגשה לבורר בקשה לתיקון פסק הבוררות, ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות בתוך 45 ימים מיום ההחלטה בבקשה, ולא מיום מתן פסק הבוררות המקורי. דחייה זו שמורה לבקשות תיקון בעלות אופי טכני, אולם בקשות הנחזות להיות בקשות לתיקון פסק הבוררות, שלמעשה הן בקשות מהותיות ובעלות אופי ערעורי - אין לבורר סמכות להיענות להן, ואין הן דוחות את המועד שבו ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות. רע"א 7592/08 פי. די. די. יהלומים נ',I.D.O. Diamonds פסק דין מיום , ע"י השופטים מ' נאור, א' חיות, י' דנציגר נושא פסה"ד: כאשר מוגשת בקשה לביטול פסק בוררות, והצד שזכה בבוררות מבקש לחייב את הצד המפסיד להפקיד ערובה להבטחת קיום פסק הבוררות - מהם שיקולי בית המשפט בדונו בבקשה זו? ההלכה: כאשר מוגשת בקשה לביטול פסק בוררות, והצד שזכה בבוררות מבקש לחייב את הצד המפסיד להפקיד ערובה להבטחת ביצוע פסק הבוררות (אם בקשת הביטול תידחה), אזי מאזן השיקולים נוטה מראש לטובת הצד שזכה בבוררות. נטל ההוכחה מוטל על הצד שהפסיד בבוררות, להוכיח כי סיכויי בקשת הביטול הם טובים וכי מאזן האינטרסים נוטה לטובתו, כדי שבית המשפט יימנע מחיובו בהפקדת ערובה. ע"פ 10317/08 טל קורקוס נ' מדינת ישראל, פסק דין מיום , ע"י הנשיאה ד' בייניש והשופטים א' א' לוי, ח' מלצר נושא פסה"ד: באילו תנאים יצווה בית המשפט על מאסר עד המסרב להשיב לשאלה? ההלכה: מאסר עד לפי פקודת בזיון בית המשפט בשל סירובו להשיב לשאלה, לא נועד לתכלית עונשית, אלא כדי לגרום לעד להשיב לשאלה. בטרם יצווה בית המשפט על מאסר עד במקרה כזה, עליו לשקול כמה שיקולים: האם יש טעם צודק לסירובו של העד, האם תשובתו לשאלה היא חיונית, ומהי תקופת הזמן שעשויה לשכנעו לחזור בו מסירובו.

10 9 בג"ץ 4487/08 עמותת רופאים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה, פסק דין מיום , ע"י השופטים א' גרוניס, א' רובינשטיין, ס' ג'ובראן נושא פסה"ד: תושבים מחבל עזה ביקשו לקבל היתר שהייה בארץ לצורך טיפול רפואי, בקשתם נדחתה. איזה בית משפט מוסמך לדון בעתירתם נגד החלטה זו? אולם ההלכה: ככלל, בית המשפט לעניינים מנהליים מוסמך לדון בעתירתם של תושבי חבל עזה לקבלת היתר שהייה בארץ. כמובן, כמו בכל העתירות המנהליות המוגשות לבית המשפט לעניינים מנהליים, יש לבג"ץ סמכות מקבילה לדון בעתירה זו, אולם בדרך כלל בג"ץ לא ידון בעתירה כיוון שקיים לעותר סעד חלופי - פנייה לבית המשפט לעניינים מנהליים. סדר הדין האזרחי (לפירוט - ראו חוברת 2) תקנות בית המשפט (אגרות), התשס"ז דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק. אגרה שלא שולמה, דינה כדין אזרחי לטובת המדינה, והיא תיגבה מהחייב באחת מהדרכים הבאות: חוב פסוק במשפט.1 מתוך כספים שהופקדו בקופת בית המשפט (אם הופקדו). על-ידי לשכת הוצאה לפועל, לאחר שניתן צו של בית משפט. 2. מחיקת הליך עקב אי תשלום אגרה התברר לבית המשפט כי לא שולמה האגרה, כולה או חלקה, תינתן דרישת תשלום לחיי לא שולמה האגרה בתוך 20 ימים מיום המצאת הדרישה או תוך פרק זמן ארוך יותר שנקבע בה, ולא ניתנה החלטה המסיימת את ההליך, רשאי בית המשפט למחוק את ההליך (ולא יוחזר כל סכום אגרה ששולם בהליך). דרישה לתשלום אגרה, כאמור בסעיף ב' שלעיל, דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת אוצר המדינה, וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל. 3. השלמת אגרה לאחר תיקון תובענה התיר בית המשפט להגדיל את הסכום הנתבע או להמיר את הסעד בסעד שסכום האגרה בעדו גבוה יותר, ישלם התובע, תוך 10 ימים, את ההפרש בין סכום האגרה ששילם בתובענה המקורית לבין סכום האגרה שנדרש לשלם בתובענה המתוקנת. התיר בית המשפט להמיר עתירה מינהלית בתובענה מינהלית, ישלם התובע, תוך 10 ימים, את ההפרש בין סכום האגרה ששילם בעתירה המינהלית לבין סכום האגרה שנדרש לשלם בתובענה המינהלית.

11 10 החזר אגרה לאחר תיקון תובענה. התיר בית המשפט להקטין את הסכום הנתבע או להמיר את הסעד בסעד שסכום האגרה בעדו נמוך יותר, לא ישתנה סכום האגרה, וזו תחושב לפי סכום התביעה בעת הגשתה (על-אף ההפחתה בסכום הנתבע)..4 חריג: בית המשפט רשאי להורות כי יוחזר לתובע ההפרש בין סכום האגרה ששילם בתובענה המקורית לבין סכום האגרה שנדרש לשלם בתובענה המתוקנת, בהתקיים אלה: טרם הסתיימה ישיבת קדם המשפט השנייה. מטעמים מיוחדים שיירשמו. החזר אגרה ופטור מאגרה בתביעה לסכום קצוב - על ציר הזמן - תשלום המחצית ה- I תשלום המחצית ה- II הגשת התביעה החזר המחצית ה- I סיום ההליך ישיבת קדם משפט שלישית פטור מהמחצית ה- II סיום ההליך תחילת הדיון האגרה לא תוחזר סיום ההליך סיום ההליך בית המשפט רשאי להורות על החזר האגרה, כאשר ההליך הועבר לבוררות או נסתיים בהסדר גישור פגרת בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל - 1. בחישוב תקופות יחולו הכללים הבאים: כאשר נקבעה תקופה קצובה במספר ימים או שבועות החל מיום פלוני, לא יבוא אותו יום במניין הימים. תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון ביום שמספרו כמספר יום האירוע, ואם היה החודש חסר אותו יום - ביום האחרון של החודש. בחישוב תקופה יבואו במניין הימים גם יום שישי, יום שבת, מועדי חגים, פגרה ושבתון, אלא אם כן הם הימים האחרונים שבתקופה. דוגמה: בחישוב מניין הימים להגשת ערעור מונים את יום ו' ויום שבת, אלא אם כן המועד להגשת הערעור נופל ביום ו' או ביום שבת, שאז יידחה מועד הגשתו ליום א' שלאחר מכן.

12 11 2. תקופות פגרה. תקופות הפגרה בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל, יהיו מדי שנה כדלקמן: פגרת סוכות. פגרת הפסח. פגרת הקיץ - מיום 16 ביולי ועד יום 31 באוגוסט. דיון בימי הפגרה בבתי המשפט. ככלל, לא יתקיימו דיונים במהלך הפגרה. ואולם, במקרים החריגים שלהלן רשאי בית המשפט לדון בעניין מסוים במהלך הפגרה:.3 במשפטים או בסוגי משפטים שלגביהם החליט נשיא בית המשפט או שופט של בית משפט שמינה הנשיא שיש לשמוע אותם במהלך הפגרה. כאשר מנהל בתי המשפט קבע שמשפט או סוגי משפטים יישמעו במהלך הפגרה. כאשר העניין אינו סובל דחייה. דיון בימי הפגרה בהוצאה לפועל. ככלל, לא יתקיימו דיונים בפני רשם ההוצאה לפועל במהלך תקופת הפגרה. ואולם, במקרים החריגים שלהלן רשאי רשם ההוצאה לפועל לדון בעניין מסוים במהלך הפגרה:.4 בעניינים או בסוגי עניינים שלגביהם החליט נשיא בית משפט השלום או שופט של בית משפט השלום שמינה הנשיא שיש לשמוע אותם במהלך הפגרה. כאשר מנהל מערכת ההוצאה לפועל קבע שעניין או סוגי עניינים יישמעו במהלך הפגרה. כאשר העניין אינו סובל דחייה.

13 12 מניין הימים בתקופת הפגרה סיטואציה הפגרה עוצרת את מניין הימים הפגרה אינה עוצרת את מניין הימים בית המשפט או הרשם הורה כי 1. המועד נקבע בתקנות סדר הדין האזרחי 1. הפגרה באה במניין הימים 2. המועד נקבע בידי בית משפט או רשם 2. הליכי אימוץ ילדים 3. בחיקוקים הבאים: בכל חיקוק שלא נקבע בו במפורש כי הפגרה לא תבוא במניין הימים. דוגמאות: חוק בתי המשפט; חוק סדר הדין הפלילי; חוק ההתיישנות; תקנות דיון נוסף; חוק ההוצאה תקנות בית משפט לעניינים מינהליים; 3. תקנות בית המשפט הגבוה לצדק; תקנות בית הדין לעבודה 4. בהליכים הבאים: מקרים התנגדות לביצוע שטר; התנגדות לתביעה על סכום קצוב; לפועל (למעט לעניין התנגדות לביצוע שטר ותביעה על סכום קצוב) בר"ע על פס"ד בתביעות קטנות; בר"ע על החלטת בית משפט בענייני בוררות תקופה המתחילה לפני תקופת הפגרה ומסתיימת בעיצומה תקופת הפגרה אינה נמנית בחישוב התקופה המועד האחרון יידחה עד למחרת תום תקופת הפגרה חריג: עתירה לדיון נוסף - המועד האחרון יחול בתוך תקופת הפגרה תקופה המתחילה לפני תקופת הפגרה ומסתיימת לאחריה תקופת הפגרה אינה נמנית בחישוב התקופה המועד האחרון לא יושפע מהפגרה תקופה החלה כל כולה בתוך תקופת הפגרה מניין הימים יחל מתום תקופת הפגרה המועד האחרון יידחה עד למחרת תום תקופת הפגרה חריג: עתירה לדיון נוסף - המועד האחרון יחול בתוך תקופת הפגרה תקופה המתחילה במהלך תקופת הפגרה ומסתיימת לאחריה מניין הימים יחל מתום תקופת הפגרה המועד האחרון לא יושפע מהפגרה

14 א( ב( 13 פגישת מהו"ת (התכנית מופעלת בבתי משפט השלום בת"א, בראשון-לציון ובירושלים) - פגישת מהו"ת-אימתי? בית המשפט או הרשם ידון בתובענה (לרבות בדרך של קדם משפט) רק לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת..1 חריגים: שיקול דעת בית המשפט: בית המשפט רשאי, מיוזמתו או לפי בקשת בעל דין, לדון בתובענה גם בלא שנתקיימה קודם לכן פגישת מהו"ת, בהתקיים כל התנאים הבאים: (1) ( מטעמים מיוחדים שיירשמו. ( יש לדון בתובענה באופן מיידי. בתובענה כאמור שבה לא התקיימה פגישת מהו"ת, רשאי בית המשפט בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם, להורות על קיומה של פגישה כזו. (2) בהליכים הבאים לא תתקיים פגישת מהו"ת: תובענה שסכומה או שוויה מתחת ל- 50,000. מכאן שלגבי תובענה בסדר דין מהיר לא ניתן לקיים פגישת מהו"ת (לעניין תובענה בסדר דין מהיר - ראו בהמשך). (1) תובענה בסדר דין מקוצר שלא הוגשה בה בקשת רשות להתגונן במועד (שכן שנקבע (2) ההליך מסתיים במהירות במתן פסק דין). תובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בקשה לסעד זמני. ערעור או בקשת רשות ערעור. (3) (4) (5) 2. התייצבות לפגישה לפגישת מהו"ת יתייצבו בעלי הדין עצמם, ורשאים הם להתייצב עם עורכי דינם. לא התייצב בעל דין לפגישת מהו"ת, רשאי בית המשפט לנהוג כדלקמן: לחייבו בהוצאות המגשר ובהוצאות בעלי הדין שהתייצבו לפגישה. להביא עניין זה בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו. (1) (2)

15 14 הבניית שיקול הדעת במתן רשות לערער על "החלטה אחרת" - בית המשפט ייתן רשות ערעור על החלטה אחרת רק אם נוכח לדעת שאם הערעור על ההחלטה יישמע במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי יתקיים אחד מאלה:.1 הדבר ישפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או עלול להיגרם לאחד הצדדים נזק של ממש או עלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה. בכל מקרה אחר - לא תינתן רשות ערעור, והמבקש יוכל להגיש ערעור על ההחלטה האחרת עם תום ההליך במסגרת הערעור על פסק הדין הסופי. כלל זה אינו מקיף את כל בקשות רשות הערעור, אלא מתווה את שיקול דעתו של בית המשפט בהחלטה בבר"ע על החלטות אחרות בלבד. סוג אחר של בר"ע, שהכלל אינו מתייחס אליו, הוא בר"ע על פסק דין סופי שניתן בערעור. כזכור, אם ניתן פסק דין בבית משפט השלום, הוגש עליו ערעור בבית משפט מחוזי וכעת אחד הצדדים מבקש להגיש ערעור נוסף לבית המשפט העליון - הוא רשאי לעשות כן רק אם ניתנה לו רשות בגוף פסק דינו של בית המשפט המחוזי או שהוא קיבל רשות מבית המשפט העליון. במקרה כזה, החוק אינו מתווה את שיקול דעתו של בית המשפט העליון במתן רשות הערעור, והכללים הרלוונטיים הם אלו שנקבעו בהלכת 'חניון חיפה' (ראו ספר 2, עמוד 211, סעיף 3)..2 התנאים להגשת תביעה בסדר דין מקוצר - ראיה בכתב סכום קצוב נושא תביעה מכוח חוזה או התחייבות תביעה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראת חיקוק תביעה של רשות מקומית לתשלום סכום כסף קצוב המגיע לה על-פי כל דין תביעה לסילוק יד ממקרקעין או לפינוי מושכר בלתי מוגן

16 15 תביעה לפינוי מושכר בלתי מוגן - סיכום - בתביעה לפינוי מושכר יצורפו לכתבי הטענות כל המסמכים הרלוונטיים לבירור התביעה (תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחה, אסמכתאות וכל המסמכים הנוגעים לעניין). כתב התביעה יכיל אך ורק סעד של פינוי מושכר, אך לא יכבול את התובע מלתבוע בעתיד סעד אחר הנובע מאותה עילה (בלא צורך בקבלת רשות מבית המשפט). אם בעל דין מעוניין לתבוע במסגרת אותו הליך גם תביעה כספית, עליו להגיש תביעה בסדר דין רגיל או בסדר דין מקוצר (אם התביעה הכספית עונה על התנאים להגשתה בסדר דין מקוצר). הנתבע בתביעה לפינוי מושכר אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעת צד ג'. הדיון בתביעה יהיה תוך 30 יום מיום הגשת כתב ההגנה, כלומר לכל המאוחר - תוך 60 יום מיום הגשת כתב התביעה. סדרי הדין בדיון כאמור זהים לסדרי הדין בתביעה בסדר דין מהיר (עיקרי טיעון, יום דיונים אחד, סיכום טענות בעל-פה, מתן פסק דין תוך 14 יום וכד'). יחולו, בשינויים המחויבים, ההוראות החלות בסדר דין מהיר לגבי בקשת ביניים ולגבי העברת הדיון לסדר דין רגיל (אם הוא אינו מתאים להידון בסדר דין כאמור). בתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מקוצר שניתנה בה רשות להתגונן יחולו הוראות סעיפים 4, 2, ו תוצאות אי התייצבות בערכאה הדיונית ובערכאת הערעור- הפורום המשפטי שני הצדדים נעדרים יוזם ההליך נעדר הצד שכנגד נעדר בית המשפט רשאי: בית המשפט רשאי: התובע רשאי להוכיח את הערכאה הדיונית *למחוק את התובענה *לדחות את התובענה תביעתו, ואז יהא זכאי בהליך אזרחי לסעד המבוקש *לדחות את מועד הדיון *למחוק את התובענה ערכאת הערעור בהליך אזרחי בית המשפט רשאי: *למחוק את הערעור *לדחות את מועד הדיון בית המשפט רשאי: *לברר את הערעור *למחוק את הערעור *לדחות את מועד הדיון בית המשפט רשאי: *לברר את הערעור *לדחות את מועד הדיון

17 16 סעדים זמניים - סמכויות - סעד זמני צו עיקול זמני צו הגבלת שימוש עיכוב יציאה מן הארץ צו תפיסת נכסים צו כינוס נכסים צו כניסה לצרים צו מניעה זמני צו חוסם סמכות שופט + רשם שהוא שופט + רשם (תקנות 360 1, ו- 372 לתקסד"א) שופט + רשם שהוא שופט (הגדרת "סעד זמני" בתקנה 1 לתקסד"א, הגדרת "בית משפט" בתקנה 360 לתקסד"א, ראו גם רע"א 3457/07 אלדר נ' הלברט (לא פורסם), הקובע כי גם רשם שהוא שופט מוסמך ליתן צו מניעה) מה בין עיכוב ביצוע לבין סעד זמני לתקופת הערעור? נושא המקרה השכיח הערכאה הראשונה ערכאת הערעור עיכוב ביצוע נתבע שהפסיד בערכאה הראשונה קודם עליו לפנות לערכאה הראשונה, גם אם כבר הוגש ערעור רק אם סירבה הערכאה הראשונה, רשאי הוא לפנות לערכאת הערעור סעד זמני לערעור תובע שהפסיד בערכאה הראשונה עד להגשת הערעור עליו לפנות לערכאה הראשונה החל מהגשת הערעור, עליו לפנות לערכאת הערעור חריג: בבית משפט לעניינים מינהליים הן בקשה לעיכוב ביצוע והן בקשה לסעד זמני לתקופת הערעור תוגשנה בהתאם למועד הגשת הערעור: עד להגשת הערעור - לבית משפט לעניינים מינהליים; לאחר הגשת הערעור - לבית המשפט העליון. רע"א 5592/07 לימן אלימלך נ' עו"ד מאיר כהן, החלטה מיום , ע"י השופטת ע' ארבל נושא פסה"ד: על פי תקנות סדר הדין האזרחי, תובע רשאי לבקש צו עיקול זמני על נכסים של החייב המצויים בידי אחר. במקרה כזה, המחזיק רשאי להגיש בקשה לביטול צו העיקול הזמני, ואילו התובע רשאי להגיש בקשה לאישור צו העיקול הזמני. מהו היחס בין שתי הבקשות הללו? ההלכה: כאשר תובע טוען כי נכסים של הנתבע מוחזקים בידי אדם אחר, הוא רשאי לבקש הוצאת צו עיקול זמני על נכסים אלו. בכל מקרה שבו המחזיק אינו מודה כי יש בידיו נכסים של הנתבע, ואפילו אם המחזיק לא הגיש בקשה לביטול הצו, על התובע להגיש בקשה לאישור צו העיקול. אם התובע לא הגיש בקשה לאישור הצו בתוך 15 יום, יהא העיקול בטל לגבי נכסים שהמחזיק לא מודה כי הם מצויים בידיו.

18 17 רע"א 10394/06 עירית בן דוד נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב, פס"ד מיום ע"י השופטים א' ריבלין, ס' ג'ובראן, י' דנציגר נושא פסה"ד: המערערת נפגעה בשתי תאונות דרכים עוקבות. בכל תאונה היתה המערערת מבוטחת בשתי חברות ביטוח שונות. ערכאה ראשונה קבעה כי יש לחלק את הנזק בין שתי חברות הביטוח. על קביעה זאת הוגש ערעור על ידי אחת מחברות הביטוח. בית המשפט המחוזי קבע כי יש להפחית את חלקה של החברה שערערה, אך לא הגדיל בהתאם את חלקה של החברה שלא ערערה, שכן זו היתה משיבה פורמלית בערעור. השאלה שעלתה בערעור לעליון - האם צדק ביהמ"ש המחוזי בקביעתו שלא להגדיל את סכום הפיצוי מהחברה שלא לקחה חלק בערעור. ההלכה: תקנה 462 לתקסד"א קובעת כי בית המשפט שלערעור מוסמך לתת כל החלטה שהערכאה הראשונה הייתה מוסמכת לתת, אף בעניינם של משיבים שלא הגישו ערעור או ערעור שכנגד. הגם שיש לעשות שימוש בסמכות זו רק במקרים נדירים, מקרה זה הוא אחד מהמקרים הנדירים הללו. לפיכך, בית המשפט שלערעור (בית המשפט המחוזי) היה מוסמך להגדיל את סכום הפיצוי מהחברה שלא לקחה חלק בערעור. רע"א 3385/08 מרקט-פלייס מערכות נ' טלטל ערוצי תקשוב, פסק דין מיום , ע"י השופט א' רובינשטיין נושא פסה"ד: לאחר שבית המשפט קבע כי נתבע אחראי לנזק שנגרם לתובע, ולפני שנקבע סכום הנזק וסכום הפיצוי המגיע לתובע, ביקש התובע לתקן את כתב התביעה ולהגדיל את סכומה. האם על בית המשפט להיעתר לבקשה זו? ההלכה: ככלל, נוהגים בתי המשפט להיעתר ברוחב לב לבקשות לתיקון כתבי טענות, אולם כאשר המבקש נהג בחוסר תום לב - לא תינתן רשות לתיקון כתב הטענות. בפרט, כאשר התובע מגיש תביעה בסכום נמוך (כדי להקטין את האגרה), לאחר מכן ממתין שבית המשפט יכריע בשאלת האחריות, ורק אז מגיש בקשה לתיקון כתב התביעה ולהגדלת סכום התביעה - בית המשפט לא ייעתר לבקשתו. לעניין זה, אין משמעות לכך שלצד סכום התביעה צוינו המילים "לצרכי אגרה בלבד". רע"א Siberia Airlines 19/09 נ' עזבון גריגורייביך, החלטה מיום , ע"י השופט א' גרוניס נושא פסה"ד: כאשר רשם מכהן גם כשופט בפועל בבית המשפט שבו הוא מכהן כרשם, כיצד יש לערער על החלטותיו - כשם שמערערים על החלטת שופט או כשם שמערערים על החלטת רשם? ההלכה: כאשר רשם מכהן גם כשופט בפועל בבית המשפט שבו הוא מכהן כרשם, ונדרש להכריע בבקשה המצויה בסמכותו של רשם - הוא רשאי לבחור אם ברצונו להחליט בבקשה זו כרשם או כשופט, ודרך הערעור על ההחלטה שייתן תהא בהתאם לבחירתו זו.

19 18 רע"א 2737/08 אורי ארבל נ',TUI AG פס"ד מיום רע"א 5810/08 פנחס ברויט נ' דב זהבי, החלטה מיום נושא פסה"ד: שתי שאלות הנוגעות לדיני המצאה - אימתי חברה ישראלית תיחשב ל"מורשה" של חברה זרה, אשר המצאה אליה תיחשב להמצאה כדין? האם המצאה של כתב בי-דין שלא צורף לו "דף משלוח בפקסימליה" תיחשב להמצאה כדין? ההלכה: השאלה אם חברה ישראלית היא בגדר "מורשה בהנהלת עסקים" של חברה זרה תלויה במידת אינטנסיביות הקשר המסחרי בין החברה הישראלית לבין החברה הזרה. כאשר ניתן להניח כי החברה הישראלית תביא לידיעת החברה הזרה כתבי בי-דין הנמסרים לה, הרי שניתן לראות בה "מורשה בהנהלת עסקים", ואז המצאה אליה תיחשב להמצאה כדין. כאשר נשלחו סיכומים באמצעות הפקסימיליה, וה צא אישור על כך ממכשיר הפקסימיליה, ניתן לראות בכך המצאה כדין, אף אם לא צורף לסיכומים "דף משלוח בפקסימיליה". רע"א 8285/07 מתן חיים פרפרה נ' ארתור גולדו ז"ל, החלטה מיום ע"י השופט ח' מלצר נושא פסה"ד: מהם הכללים החלים במקרה שבית המשפט מחליט להעביר הליך לבית משפט אחר בשל קבלת טענת היעדר סמכות מקומית, ואחד הצדדים מתכוון להגיש בר"ע על החלטה זו? הלכה: כאשר בית המשפט מחליט להעביר הליך לבית משפט אחר, ואחד הצדדים מתכוון להגיש בר"ע על החלטה זו, ראוי שיחולו הכללים הבאים: על הצד המבקש לערער להודיע על כך לבית המשפט שאליו עבר ההליך, ולבקש ממנו להמתין עד לאחר ההכרעה בבר"ע. בעת הגשת הבר"ע, על המבקש ליידע את ערכאת הערעור על קיומו של דיון בבית המשפט שאליו עבר ההליך (אם אכן התקיים דיון כזה)..1.2 אם המבקש לא יפעל בהתאם לכללים אלו, יש לדחות את בקשתו. ע"א 8625/06 דורון עותמי נ' מעברי ברכה, פסק דין מיום , ע"י השופטים א' ריבלין, ח' מלצר, י' אלון נושא פסה"ד: האם ניתן להגיש תביעה לסעד הצהרתי, לפיו פסק דין שניתן כדין - טל? ההלכה: לאחר שניתן פסק דין, ניתן לתקוף אותו באמצעות הגשת ערעור לערכת הערעור או, במקרים המנויים בחוק, באמצעות הגשת בקשה לערכאה הדיונית לביטול פסק הדין. אין אפשרות להגיש לבית משפט אחר בקשה לסעד הצהרתי, לפיו פסק הדין בטל.

20 19 הוצאה לפועל (לפירוט - ראו חוברת 3) הליכי תביעה על סכום קצוב תביעה לסכום קצוב המבוססת על חיקוק או על התחייבות בכתב שיש עליה ראיה בכתב, ושסכומה אינו עולה על 50,000 המצאת התראה לנתבע בדבר הכוונה להגיש את התביעה בקשת הביצוע תוגש להוצאה לפועל בתום 30 יום מיום משלוח ההתראה, בצירוף : כתב התביעה וכל מסמך התומך בתביעה העתק מההתראה ואישור משלוח העתק תשובת הנתבע להתראה ייפוי כוח של עורך דין (אם המבקש מיוצג) אישור מרשם האוכלוסין לגבי פרטי החייב המצאת אזהרה לנתבע כי עליו לשלם את חובו תוך 30 יום הנתבע רשאי להגיש התנגדות בליווי תצהיר לאחת הלשכות הבאות: הלשכה שאליה הוגשה בקשת הביצוע הלשכה שליד בית המשפט המוסמך לדון בתביעה (לפי תקסד"א) רשם ההוצאה לפועל יעכב את הביצוע ויעביר את התיק לבית המשפט שליד הלשכה שאליה הוגשה ההתנגדות דין הבקשה כדין תביעה בסדר דין מקוצר ודין ההתנגדות כדין בקשת רשות להתגונן הנתבע רשאי להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בליווי תצהיר לכל לשכה שאליה ניתן להגיש את ההתנגדות רשם ההוצאה לפועל יעביר את הבקשה להארכת מועד לבית המשפט שליד הלשכה שאליה הוגשה בית המשפט (ולא רשם ההוצאה לפועל) רשאי לעכב את הליכי ההוצאה לפועל מטעמים מיוחדים שיירשמו ההתנגדות התקבלה - יימשכו ההליכים בבית המשפט ההתנגדות נדחתה - ההליכים יחזרו להוצאה לפועל התובע רשאי להגיש בקשה לרשות ערעור על ההחלטה ("החלטה אחרת") הנתבע רשאי להגיש ערעור בזכות על ההחלטה ("פסק דין")

21 20 רע"א 9779/06 מגדי חלאילה נ' עיריית אלשאגור, פסק דין מיום , ע"י המשנה לנשיאה א' ריבלין והשופטים ס' ג'ובראן וח' מלצר נושא פסה"ד: אם בית המשפט הטיל עיקול זמני על נכסי הנתבע, והתביעה התקבלה - האם בית המשפט מוסמך להורות לגבי מימוש העיקול, או שמא רשם ההוצאה לפועל מוסמך לעשות זאת? ההלכה: עיקול זמני שהוטל על ידי ביהמ"ש אינו פוקע לאחר מתן פסה"ד, אלא עומד בתוקפו עד לביצוע פסה"ד. לאחר מתן פסה"ד רשם ההוצל"פ הוא המוסמך לדון בביצוע העיקול הזמני או בהסרתו, והוא רשאי גם לסטות מהמתווה שקבע בית המשפט בכל הנוגע לביצוע פסק הדין. לכן, כספי עיקול שהועברו לזוכה בהוראת ביהמ"ש לאחר מתן פסה"ד בניגוד להוראת רשם ההוצל"פ נחשבים לכספים ששולמו בטעות במסגרת הליכי ההוצל"פ, ורשם ההוצל"פ מוסמך לתת צו לתיקון הטעות ולהחזרת הכספים למשלם. סדר הדין הפלילי (לפירוט - ראו חוברת 4) זכויות נפגעי עבירה - 1. זכויות ייחודיות של נפגע עבירת מין או אלימות ד. ה. ו. נפגע עבירת מין או אלימות שביקש זאת, זכאי לכך שיימסר לו מידע על מאסרו של הנידון. נפגע עבירת מין או אלימות שביקש זאת, לכך זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני ועדת שחרורים לעניין הסיכון הצפוי משחרורו המוקדם של הנידון. נפגע עבירת מין או אלימות שביקש זאת, לכך זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני החלטת נשיא המדינה בבקשת הנידון לחנינה או להקלה בעונשו. נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לכך שההליכים הנוגעים לעבירה יקוימו בתוך זמן סביר. נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לכך שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת חקירתו בגוף החוקר, אלא אם כן סבר הקצין הממונה כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה. נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לכך שבמהלך חקירת תלונה הוא לא ייחקר לגבי עברו המיני, למעט חקירה הנדרשת בנסיבות העניין בדבר קשר מיני קודם עם החשוד. חריג: נפגע העבירה ייחקר על עברו המיני, כאשר קבע שיירשמו, כי חקירה זו חיונית כדי להגיע לחקר האמת. הקצין הממונה, מטעמים

22 ד זכויות נוספות של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת, זכאי לקבל מידע לגבי כוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם, ואף להביע עמדתו לעניין זה לפני היועץ המשפטי לממשלה. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת, זכאי לקבל מידע לגבי האפשרות שהתביעה תגיע עם הנאשם להסדר טיעון, ואף להביע עמדתו לעניין זה לפני רשויות התביעה. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת, זכאי לקבל מידע לגבי פרטיו של הסדר הטיעון המתגבש עם הנאשם, ואף להביע עמדתו לעניין זה לפני רשויות התביעה. חריג: זכותו של נפגע עבירה לקבל מידע לגבי פרטיו של הסדר הטיעון המתגבש ולהביע עמדה בעניין לא תחול על עבירה של איומים כלפי בן משפחה ועל עבירה של תקיפה כלפי בן משפחה, אלא אם כן ביקש נפגע העבירה באופן מפורש להביע עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון. ד. במספר עבירות מין או אלימות חמורה המנויות בחוק, זכאי נפגע העבירה לקבל מידע גם לגבי פרטיו של הסדר הטיעון שכבר התגבש ולהביע עמדתו לעניין זה לפני הגורם המופקד ברשויות התביעה על אישור הסדרי הטיעון, טרם קבלת ההחלטה על אישור ההסדר. חריג: הוראות ב' ' שלעיל לא יחולו אם קבע פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי העניין, כי יש בכך כדי לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך. החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין וערר עליה - השגת המתלונן. המתלונן רשאי לערור על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין תוך 30 יום מיום שנמסרה לו ההודעה, באופן הבא:.1 החלטת גוף חוקר או תובע מוסמך - בפני פרקליט מחוז או מנהל תחום עררים מפרקליטות המדינה או פרקליט בכיר מפרקליטות המדינה (בדרגת סגן בכיר א' ומעלה). החלטת פרקליט מחוז או פרקליט מפרקליטות המדינה שלא להעמיד לדין: בשל היעדר ראיות מספיקות או חוסר אשמה - בפני פרקליט המדינה. בשל היעדר עניין לציבור - בפני היועץ המשפטי לממשלה. (1) (2) החלטת פרקליט המדינה או משנהו - בפני היועץ המשפטי לממשלה. 2. החלטה בערר החלטה בערר תינתן ותימסר למתלונן על-ידי בעל הסמכות להחליט בערר. החלטה בערר בעניין עבירת מין או אלימות, מסוג פשע, תימסר למתלונן עד תום 6 חודשים מיום הגשת הערר, ואולם בעל הסמכות להחליט בערר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למסור את החלטתו במועד מאוחר יותר.

23 22 דיון מקדמי - בית המשפט אינו רשאי לקיים דיון מקדמי בעבירה שהיא בסמכותו של בית המשפט המחוזי בדונו בהרכ כזכור, בית המשפט המחוזי ידון ב- 3 שופטים בעבירות שהעונש עליהן הוא מוות או מאסר של 10 שנים או יותר. לעומת זאת, ידון בית המשפט המחוזי בדן יחיד בעבירות המנויות בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט, כגון הריגה, חבלה בנסיבות מחמירות וכד'. גם אם בית המשפט מוסמך לנהל דיון מקדמי מבחינת סוג העבירה, התנאים הבאים: יש לוודא כי התקיימו כל הנאשם קיבל הודעה בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי, ובית המשפט נוכח כי הנאשם הבין את מהות הדיון המקדמי והביע את הסכמתו לניהולו. הנאשם מיוצג בידי סניגור. התובע הסכים לניהול הדיון המקדמי. סדרי דין מיוחדים בעבירות תעבורה קלות - בעבירת תעבורה שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, יחולו סדרי דין אלה: הנאשם אינו רשאי למסור הודיה בכתב לפני תחילת המשפט. סייג: אין בכך כדי למנוע ממנו להגיש טענות בכתב לעניין העונש. נאשם שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו, יראו אותו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום, אלא אם כן התייצב סניגור מטעמו. בית המשפט רשאי לדון נאשם שלא התייצב, שלא בפניו, אם הוא סבור שלא יהיה בשפיטתו בדרך זו משום עיוות דין לנאשם, ובלבד שלא יטיל עליו עונש מאסר. סייג: אין בהוראת סעיף ג' שלעיל כדי למנוע מבית המשפט להטיל מאסר במקום קנס, ובלבד שבהזמנה למשפט צוין כי ניתן להטיל מאסר כאמור אם הנאשם לא יתייצ ד. בית המשפט רשאי לבטל פסק דין שניתן בהיעדר הנאשם, בהתקיים כל אלה: הנאשם שדינו נגזר ביקש כי הדיון יבוטל. היתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. הבקשה הוגשה תוך 30 יום מהיום שפסק הדין הומצא לנאשם, אולם בית המשפט רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה, אם הבקשה הוגשה בהסכמת התובע. (1) (2) (3)

24 א( ב( א( ג( ב( 23 עבירות מינהליות - עבירה מינהלית היא עבירה שאינה פשע ושבגינה ניתן להטיל קנס מינהלי מכוח חוק העבירות המינהליות, ויחולו לגביה ההוראות הבאות: היה למי שהוסמך בדין יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב, רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה עבירה. סייג: אין בהוראה זו כדי למנוע מתובע להגיש כתב אישום בגין עבירה מינהלית, הנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס. אם מי שהומצאה לו הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב רשאי לנהוג כדלקמן: (1) ככלל, עליו לשלם את הקנס תוך 60 ימים מיום ההמצאה - שילם את הקנס - כ רה העבירה, כלומר - רואים אותו כאילו נענש ונשא את עונשו. (2) להגיש לתובע בקשה לביטול הקנס, ויחולו ההוראות הבאות: עליו להגיש את הבקשה לביטול הקנס תוך 30 ימים מיום המצאת הודעת הקנס. ברם, הגשת בקשה לביטול הקנס אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס, ולכן עדיף מבחינת בעל הדין לשלם את הקנס כדי שלא לצבור תוספות פיגור. ( התובע רשאי לדון בבקשה שהוגשה 30 באיחור (לאחר יום), אם הבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שאינן תלויות במבקש. תובע רשאי לבטל את הקנס אם נוכח שלא נעברה עבירה או שנעברה שלא בידי הנקנס, או אם בנסיבות העניין אין עניין ציבורי בהמשך ההליכים. ( (3) להודיע שברצונו להישפט על העבירה, ויחולו ההוראות הבאות: עליו להגיש את הודעתו תוך 30 ימים מיום המצאת הודעת הקנס. ברם, אם הגיש בקשה לביטול הקנס, רשאי הוא להגיש את בקשתו להישפט תוך 30 ימים מיום שהומצאה לו הודעה כי הקנס לא בוטל. ( הודיע אדם שברצונו להישפט, יגיש נגדו התובע כתב אישום, אלא אם כן החליט התובע שלא לעשות כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו. בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, לקיים את המשפט גם אם אותו אדם מסר את ההודעה על רצונו להישפט באיחור (לאחר 30 יום). ( הורשע האדם ונגזר דינו לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום שנקבע בהודעת הקנס, אלא אם כן נתגלו נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו, ומנימוקים שיירשמו. ( (4) לא נהג לפי האמור לעיל, ייגבה הקנס לפי פקודת המסים (גביה).

25 24 תסקיר על נפגע עבירת מין או אלימות או בני משפחתו של מי שעבירה גרמה למותו - 1. תסקיר נפגע בעבירת מין או אלימות הרשיע בית המשפט נאשם בעבירות מין או אלימות מסוימות, רשאי הוא להורות לעובד ציבור, שמינה השר האחראי, להגיש לו תסקיר על מצבו של נפגע העבירה ועל הנזק שנגרם לו. תנאי לעריכת תסקיר כאמור הוא שנתקבלה הסכמה של הנפגע. לעניין זה, בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים או בפסול דין שאינו מסוגל לתת את הסכמתו, ההסכמה לעריכת התסקיר תהיה של אפוטרופסם; ואולם בית המשפט רשאי לאשר את עריכת התסקיר בלא שניתנה הסכמת האפוטרופוס, בהתקיים אחד מאלה: האפוטרופוס הוא הנאשם או בן זוגו של הנאשם. האפוטרופוס סירב לתת את הסכמתו מטעמים שאינם מטובת הקטין או פסול הדין. (1) (2) הסכמתם של נפגע שהוא קטין שמלאו לו 14 שנים ושל פסול דין המסוגל לתת את הסכמתו אינן טעונות אישור של אפוטרופסם. ד. נפגע שלגביו הוכן תסקיר כאמור לא ייקרא להעיד בקשר אליו. העתק של תסקיר הנפגע יימסר לבעלי הדין, ובית המשפט ישמע כל טענה באשר לכתוב בו; בית המשפט רשאי להחליט, מטעמים שבטובת הנפגע, שלא למסור לנאשם את התסקיר, ובלבד שהנאשם קיבל תמצית מהמידע הכלול בו, אם היה המידע חיוני לניהול הגנתו. 2. תסקיר לגבי בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו הרשיע בית משפט נאשם בעבירת אלימות שגרמה למותו של אדם, רשאי הוא להורות לעובד ציבור, שמינה השר האחראי, להגיש לו תסקיר על מצבו של אחד או יותר מבני משפחתו של מי שהעבירה גרמה למותו ועל הנזק שנגרם לו או להם. הוראות סעיף 1 ב' שלעיל יחולו גם על עריכת תסקיר כאמור. חוק טיפול בחולי נפש - 1. אשפוז קטינים אחראי על קטין רשאי לאשפז את הקטין בבית חולים לחולי נפש; ואולם, אם מלאו לקטין 15 שנים והוא אינו מסכים להתאשפז, הוא יאושפז רק באישור בית המשפט לנוער. נוכח מנהל בית החולים, פסיכיאטר או אדם אחר המטפל בקטין בבית חולים, כי קטין שאושפז בהסכמת האחראי עליו אינו מסכים לאשפוז, יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לפקיד סעד; מלאו לקטין 15 שנים, יביא פקיד הסעד את ענינו להכרעת בית המשפט לנוער. קטין שמלאו לו 15 שנים רשאי לבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים; ואולם, ניתנה הסכמת האחראי עליו, יאושפז הקטין רק באישור בית המשפט לנוער. אם לא

26 25 2. צו בית משפט לאשפוז או טיפול מרפאתי של נאשם הועמד נאשם לדין פלילי ובית המשפט סבור כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת היותו חולה נפש, רשאי הוא לצוות אחת מאלה: שהנאשם יאושפז בבית חולים. שהנאשם יקבל טיפול מרפאתי. (1) (2) ד. הועמד נאשם לדין פלילי ובית המשפט מצא כי הוא עשה את מעשה העבירה שבו הואשם, אולם החליט שהנאשם היה חולה בשעת מעשה ולפיכך אינו בר-עונשין, ושהוא עדיין חולה, חייב בית המשפט לצוות שהנאשם יאושפז או יקבל טיפול מרפאתי. בית משפט ייתן צווים כאמור רק לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית, ולצורך כך יצווה כי הנאשם יובא לבדיקה פסיכיאטרית; הודיע הפסיכיאטר המחוזי כי ניתן לערוך את הבדיקה רק בתנאי אשפוז, רשאי בית המשפט לצוות על אשפוז הנאשם לשם עריכת הבדיקה. בית המשפט ייתן צו לטיפול מרפאתי (לפי סעיף א( 2 ) שלעיל) רק אם סבר שאין במתן הצו כדי לסכן את שלום הציבור או את שלום הנאשם. 3. צו בית משפט לאשפוז עצור ציווה בית משפט על מעצרו של אדם, והוא סבור כי העצור חולה נפש וכי מצבו מצריך אשפוז, רשאי הוא לצוות אחת מאלה: שהמעצר יהיה בבית חולים שיקבע הפסיכיאטר המחוזי. שהמעצר יהיה באגף פסיכיאטרי של בית הסוהר. (1) (2) בית משפט ייתן צווים כאמור רק לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית, ולצורך כך יצווה כי העצור יובא לבדיקה פסיכיאטרית; הודיע הפסיכיאטר המחוזי כי ניתן לערוך את הבדיקה רק בתנאי אשפוז, רשאי בית המשפט לצוות על אשפוז העצור לשם עריכת הבדיקה בבית חולים שיקבע הפסיכיאטר המחוזי או באגף הפסיכיאטרי של בית סוהר. בדיקת חשוד. כאשר התעורר חשש כי חשוד בביצוע עבירה שטרם הוגש נגדו כתב אישום הוא חולה נפש, רשאי בית המשפט לצוות כי החשוד ייבדק בדיקה פסיכיאטרית, שלא בתנאי אשפוז, כדי לקבוע אם הוא חולה ואם הוא מסוגל לעמוד לדין. ייצוג החולה.4.5 צו לאשפוז או לטיפול מרפאתי או לבדיקה פסיכיאטרית של נאשם, עצור או חשוד, יינתן אך ורק בנוכחות סניגורו של החולה; ואם אין לו - ימנה לו בית המשפט סניגור. בית המשפט רשאי לתת צו כאמור שלא בנוכחות החולה, אם שוכנע על-סמך חוות דעת פסיכיאטרית שאי אפשר לקיים את הדיון בנוכחותו או שנוכחותו תזיק לבריאותו הנפשית.

27 26 חידוש ההליכים נגד נאשם שאושפז. להעמידו לדין בשנית בגין העבירה שבה הואשם בהתקיים כל אלה: כאשר הופסקו הליכים נגד נאשם שאושפז ניתן.6 הנאשם שוחרר מאשפוזו בהחלטת הוועדה הפסיכיאטרית. היועץ המשפטי לממשלה הורה להעמידו לדין על העבירה שבה הואשם. 7. ערר וערעור ניתן לערער על החלטת בית המשפט שהנאשם יאושפז בבית חולים או יקבל טיפול מרפאתי (לפי סעיף 2 א' ו- 2 ב ' שלעיל). ניתן לערור על החלטת בית משפט לצוות על בדיקה פסיכיאטרית של עצור, נאשם (לפי סעיפים 2 ג', 3 ב ' ו- 4 ). חשוד או ניתן לערור או להגיש בקשה לעיון חוזר על צו לאשפוז עצור (לפי סעיף 3 א' שלעיל). 8. ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית החולה, קרובו וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער בזכות על החלטה של ועדה פסיכיאטרית בפני בית המשפט המחוזי, שידון בשופט אחד. הערעור יוגש בתוך 45 ימים ממועד המצאת ההחלטה. ע"פ 2449/07 עפרוני נ' מדינת ישראל, החלטה מיום 15/3/07 ע"י השופט ס' ג'ובראן נושא פסה"ד: כאשר המערער לא התייצב לדיון, האם מוסמך בית המשפט למחוק את הערעור או רק לדחות אותו? ההלכה: כאשר נאשם אינו מתייצב לדיון בערעור שהגיש, רשאי בית המשפט לדון בערעור, לדחותו או למחוק אותו. מחיקת הערעור תהווה מעשה בי-דין אם אי-התייצבותו של המערער מהווה חזרה מן הערעור; ואילו בנסיבות אחרות המחיקה לא תמנע את חידוש הדיון בערעור. בג"ץ 1113/07 ניסים צדוק נ' ראש אח"מ - משטרת ישראל, פסק דין מיום , ע"י השופטים א' רובינשטיין, ס' ג'ובראן, י' דנציגר נושא פסה"ד: האם המשטרה חייבת לפתוח בחקירה בעקבות כל תלונה המגיעה אליה על עבירה מסוג פשע? ההלכה: בהיעדר תשתית ראייתית מינימלית לכך שבוצעה עבירה, מוסמכת המשטרה להימנע מפתיחת חקירה, אף אם הוגשה תלונה נגד אדם על ביצוע עבירה מסוג פשע.

28 27 בש"פ 5221/08 עלי מוחמד נ' מדינת ישראל, החלטה מיום , ע"י השופטת ע' ארבל נושא פסה"ד: האם רשימת החומר הנוגע לאישום, הנמסרת לנאשם, צריכה לכלול גם חומר חסוי? ההלכה: נאשם בפשע או בעוון רשאי לעיין ברשימת כל החומר שנאסף בידי הרשות החוקרת, הנוגע לאישומו. רשימה זו תכלול גם פרטים כלליים של חומר החקירה החסוי, כך שהנאשם יוכל להבין בקווים כלליים מהם החומרים החסויים ולהחליט אם להגיש בקשה לגילוי ראיה או בקשה להסרת חיסיון. הערה: פסק דין נוסף, שההלכה העולה ממנו דומה, ניתן לאחרונה בבש"פ 7936/08 ליאורה ברקו נ' מדינת ישראל ( ). בש"פ 9305/08 פלוני נ' בית ספר אל מאמוניה לבנות, החלטה מיום , ע"י השופטת ע' ארבל נושא פסה"ד: כאשר מוגשת בקשה לצוות על המצאת מסמכים שאינם מצויים בידי ההגנה, מיהו השופט שידון בעניין? ההלכה: כאשר מגיש הנאשם בקשה לעיון במסמכים שאינם מצויים בידיו, זהות השופט שידון בבקשתו תלויה בסעיף שעליו נשענת הבקשה ובשלב שבו היא מוגשת. כאשר הבקשה מוגשת לפי סעיף 74 לחסד"פ (בדרך כלל לפני שלב ההוכחות) - ידון בה שופט אחד, במידת האפשר שופט שאינו דן באישום עצמו; ואילו כאשר הבקשה מוגשת לפי סעיף 108 לחסד"פ (בדרך כלל במהלך שלב ההוכחות) - ידון בה השופט הדן בתיק, והוא רשאי להעביר אותה לשופט תורן. ע"פ 4946/07 עלי מקלדה נ' מדינת ישראל, פסק-דין מיום ע"י השופטים א' ריבלין, ע' ארבל, י' אלון שאלת פסה"ד: אימתי תיחשב הודעה על כוונה להגיש ערעור להודעת ערעור בהליך פלילי? ההלכה: הודעה בדבר כוונה להגיש ערעור שנמסרה כבדרך אגב, במסגרת תגובה לבקשה לעיכוב ביצעו פסק דין, איננה "הודעת ערעור". בית המשפט קבע כי אין די בהודעה כללית בדבר כוונה עתידית הנאמרת בעלמא אגב הליך אחר, כדי לקיים את דרישת ההודעה. כמו כן, קבע בית המשפט כי אין להיעתר לבקשה שהגיש המערער להארכת מועד להגשת הערעור, זאת, בין היתר, מאחר שהבקשה להארכת מועד הוגשה כחלוף חודשיים וחצי.

29 28 ע"פ 4808/08 מדינת ישראל נ' שרון מנחם, פסק דין מיום , ע"י הנשיאה ד' בייניש והשופטים א' פרוקצ'יה וא' גרוניס נושא פסה"ד: האם בית משפט לתעבורה שהרשיע אדם שלא בפניו, רשאי לדון בבקשה לביטול פסק הדין הזה שלא בנוכחות המבקש? ההלכה: החוק קובע עבירות מסוימות, שבהן מוסמך בית המשפט לדון ולגזור עונשים על הנאשם גם אם לא התייצב למשפטו. אם הגיש הנאשם בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדרו, רשאי בית המשפט לדון בבקשתו שלא בנוכחות הצדדים. לעומת זאת, אם הגיש הנאשם ערעור על פסק הדין והגיש לערכאת הערעור בקשה לעיכוב ביצוע העונש, בקשה זו תידון בנוכחות הצדדים. בג"ץ 900/09 רוני מיימון נ' בית המשפט המחוזי, פסק דין מיום , ע"י השופטים א' פרוקצ'יה, א' רובינשטיין, ס' ג'ובראן נושא פסה"ד: כאשר נאשם מבקש להחליף ייצוג, האם יש לדחות את מועד המשפט כדי לאפשר לסנגור החדש ללמוד את חומר הראיות? ההלכה: בית המשפט לא ייעתר לבקשה להחלפת ייצוג, אם הדבר יביא לשיבוש מועדי המשפט ולפגיעה בהליך בשל הצורך של הסנגור החדש ללמוד את חומר הראיות. ע"פ 10067/08 הסנגוריה הציבורית נ' שלמה אוחיון, פסק דין מיום , ע"י השופטים א' א' לוי, ע' ארבל, ח' מלצר נושא פסה"ד: כאשר הנאשם מסרב לשתף פעולה עם סנגור שמונה לו מטעם הסנגוריה הציבורית - האם ייעתר בית המשפט לבקשת הסנגור לשחררו מן הייצוג? ההלכה: בית המשפט לא יתיר לפרקליט מהסנגוריה הציבורית בהליך פלילי להשתחרר מן הייצוג, אף אם הנאשם מסרב לשתף אתו פעולה, כל עוד אין פרקליט אחר המוכן לייצגו. ע"פ 2314/07 יוסף חאלדי נ' מדינת ישראל, פסק-דין מיום : ע"י השופטים א' ריבלין, ס' ג'ובראן, ח' מלצר שאלת פסה"ד: האם ניתן לקבל עדותו של עד שהעיד נגד נאשם ושחקירתו הנגדית הופסקה, כאשר הנאשם עצמו הוא האשם בכך שהחקירה הנגדית לא מוצתה? ההלכה: אם החקירה הנגדית נקטעה מסיבות אובייקטיביות, שאינן תלויות במדינה, הרי שלבית המשפט שיקול הדעת אם לקבל עדות זו אם לאו, בכפוף לכך שלא נגרם עיוות דין לנאשם. במקרה דנן, כיוון שהחקירה הנגדית בוצעה ברובה, וכיוון שהאשם בחוסר היכולת לסיימה מוטל על כתפי הנאשם, ניתן היה להסתמך על העדות בהרשעת הנאשם.

30 29 אתיקה מקצועית (לפירוט - ראו חוברת 6) פומביות הדיון - פומביות הדיון. בית דין משמעתי ידון בפומבי. דיון בדלתיים סגורות. בית דין משמעתי רשאי לדון בעניין מסוים בדלתיים סגורות, אם ראה צורך בכך מטעמים שיירשמו באחת מהעילות המצוינות בחוק, ובכלל זה כאשר הדיון הפומבי עלול להביא לפגיעה ממשית בעניינו המקצועי של הנאשם (למשל, פגיעה במוניטין) או בעניינו של אדם אחר, העולה על הפגיעה בעניין הציבורי שבפומביות הדיון..1.2 סייגים: אם החליט בית הדין לדון בדלתיים סגורות, רשאי הוא להרשות לאדם להיות נוכח בדיון. המתלונן זכאי להיות נוכח בדיון בבית דין משמעתי בעניין קובלנה שהוגשה על יסוד תלונתו, הנערך בדלתיים סגורות, וכן זכאי הוא שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח עמו בדיון כאמור; ואולם, בית הדין המשמעתי רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לאפשר את נוכחותו של המתלונן או של האדם המלווה אותו בדיון. 3. החלטה על דיון בדלתיים סגורות וערעור עליה החליט בית דין לדון בדלתיים סגורות, יעביר העתק מהחלטתו ליועץ המשפטי לממשלה. על החלטת בית דין משמעתי מחוזי בבקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות רשאים לערער הנאשם, הקובל, ובנוסף לכך - הוועד המרכזי והיועץ המשפטי לממשלה (אף אם לא היו קובלים), וכן אדם מעוניין. הערעור יוגש לבית הדין המשמעתי הארצי, תוך 30 יום. על החלטת בית הדין המשמעתי הארצי בבקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות רשאים לערער הנאשם, הקובל, ובנוסף לכך - הוועד המרכזי והיועץ המשפטי לממשלה (אף אם לא היו קובלים), וכן אדם מעוניין. הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים, תוך 30 יום. העמדת פסק הדין לעיון הציבור - העמדת פסק הדין לעיון הציבור הלשכה תעמיד לעיון הציבור כל פסק דין של בית דין משמעתי, בציון שמו של הנאשם, ותאפשר לכל אדם המעוניין בכך לקבל העתק ממנו. נערך הדיון בדלתיים סגורות או שהחליט בית הדין המשמעתי על איסור פרסום, יורה בית הדין בדבר התנאים, שבהם יועמד פסק הדין לעיון הציבור, אך רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות כי פסק הדין כולו לא יועמד לעיון הציבור.

31 30 קבלת עניין שבטיפולו של עורך דין אחר - עורך דין שקיבל עניין לטיפולו וידוע לו כי אותו עניין מטופל על-ידי עורך דין אחר, ימסור לעורך הדין האחר, בלא דיחוי, הודעה ולפיה העניין הועבר לטיפולו ויוודא את מסירת ההודעה (סעיף 27 לכללי האתיקה, בג"צ 4330/93 גאנם נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד נ( 4 ) 221). הסבר: בעבר עורך דין לא היה רשאי לקבל לטיפולו עניין שהיה בטיפולו של עורך דין אחר, אלא אם עורך הדין האחר הסכים לכך בכת דרישת ההסכמה בוטלה, וכיום די בכך שעורך הדין המקבל עניין לטיפולו ישלח הודעה לעורך הדין הקודם כי התיק הועבר לטיפולו ויוודא מסירתה. דחיית ביצוע - דחיית ביצוע. ביצועו של פסק דין של בית דין משמעתי, לא יעוכב רק בשל כך שאפשר לערער על פסק הדין או שעוד לא תמו כל ההליכים בערעור שהוגש על פסק הדין. חריגים: עיכוב ביצוע על-ידי הערכאה הדיונית (אם לא הוגש ערעור) - אם לא הוגש ערעור, רשאי בית הדין המשמעתי שנתן את פסק הדין להורות על עיכוב ביצועו עד להכרעה בערעור או עד למועד מוקדם מזה שיקבע. סייג (לגבי פסק דין חלוט): אם כבר חלף המועד להגשת הערעור (ולא הוגש ערעור), רשאי בית הדין המשמעתי להורות על עיכוב ביצוע רק מטעמים שיירשמו. עיכוב הביצוע בידי ערכאת הערעור (אם הוגש ערעור) - אם הוגש ערעור, רשאים בית הדין שלערעור או בית המשפט שלערעור, לפי העניין, להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין המשמעתי עד להכרעה בערעור או עד למועד מוקדם מזה שיקבעו. סייג (לגבי פסק דין חלוט): אם נסתיימו הליכי הערעור, רשאים בית הדין שלערעור או בית המשפט שלערעור, לפי העניין, להורות על עיכוב ביצוע רק מטעמים שיירשמו. החלטת בית דין משמעתי מחוזי בדבר עיכוב ביצוע (לפי האמור לעיל) ניתנת לערעור לפני בית הדין המשמעתי הארצי תוך 30 יום, ואילו החלטת בין הדין הארצי בדבר עיכוב ביצוע (לפי האמור לעיל) ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי בירושלים, תוך 30 יום.

32 31 ערעורים משמעתיים - ערעור על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי. פסק דין של בית הדין המשמעתי הארצי ניתן לערעור בזכות בפני בית המשפט המחוזי בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. אלה רשאים לערער על פסק הדין:.1 ד. הנאשם. הקובל. הוועד המרכזי, גם אם לא היה הקובל. היועץ המשפטי לממשלה, גם אם לא היה הקובל. יודגש: פסק דין של בית דין משמעתי מחוזי ניתן לשני ערעורים בזכות (ערעור בזכות לבית הדין המשמעתי הארצי, ועל החלטתו - ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בירושלים). הערה: כזכור, על החלטת בית דין משמעתי בבקשה לקיים את הדיון בדלתיים סגורות רשאי להגיש ערעור גם אדם מעוניין (בנוסף לנאשם, לקובל, לוועד המרכזי וליועץ המשפטי לממשלה). סמכויות בית המשפט שלערעור. המשמעתי היה מוסמך לתת. בית המשפט שלערעור רשאי לתת כל החלטה שבית הדין.2 דוגמה: בית המשפט המחוזי בירושלים הדן בערעור משמעתי, רשאי להורות על דיון בדלתיים סגורות גם לפי העילות הייחודיות לדיון בדלתיים סגורות בבתי הדין המשמעתיים. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית דין משמעתי מחוזי - בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית דין משמעתי מחוזי תוגש ליושב ראש בית הדין המשמעתי הארצי והוא יכריע בה; נעדר יושב ראש בית הדין הארצי, יכריע בבקשה הסגן הוותיק מבין סגניו, ואם הם בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם. בג"ץ 208/08 יהודה זהבי, עו"ד נ' לשכת עורכי הדין, פסק-דין מיום , ע"י השופטים א' פרוקצ'יה, א' רובינשטיין, ס' ג'ובראן נושא פסה"ד: חוק לשכת עורכי הדין מונה ארבעה גורמים המוסמכים להגיש קובלנה נגד עורכי דין לבית הדין המשמעתי. אדם המבקש להגיש עתירה נגד החלטה להגיש קובלנה או שלא להגישה - להיכן עליו להגיש את עתירתו? ההלכה: עתירות בעניין החלטת אחד מהקובלים המוסמכים לפי חוק לשכת עורכי הדין להגיש קובלנה נגד עורך דין או שלא להגישה, תוגשנה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

33 32 ע"א 8854/06 עו"ד חיים קורפו נ' משה סורוצקין, פס"ד מיום , ע"י השופטים א' גרוניס, א' חיות, י' דנציגר נושא פסה"ד: לאחר שעורך דין כרת חוזה לייצוג משפטי עם לקוח, מתי יכול הלקוח להשתחרר מהחוזה ולהפסיק את הייצוג המשפטי? האם הלקוח מחויב לחוזה הייצוג גם כאשר הוא מעוניין להפסיק את הפרויקט שבשבילו נשכרו שירותיו של עורך הדין? האם הלקוח מחויב לחוזה הייצוג גם כאשר הוא אינו מרוצה מתפקודו של עורך הדין? ההלכה: חוזה לייצוג משפטי בין עורך דין ללקוחו הוא חוזה מיוחד, שהלקוח רשאי להפסיקו באמצעו אם הוא אינו מעוניין בו. עם זאת, הלקוח אינו יכול להפסיק את החוזה עם עורך הדין בחוסר תום-לב, ואם עשה כן - ייחשב כמפר חוזה ויחויב בתשלום פיצויי ציפייה. כך, לדוגמא, אם הלקוח הפסיק את הייצוג המשפטי רק כי קיבל הצעה לייצוג משפטי זול יותר, הוא ייחשב כמפר חוזה ויחויב בתשלום פיצויי ציפייה, אשר יעמידו את עורך הדין במצב כאילו קוים ההסכם. דיני מעצרים (לפירוט - ראו חוברת 9) היוועדות חזותית - תנאים להארכת מעצר ושחרור בערובה בדרך של היוועדות חזותית. ניתן לערוך דיון בבקשה להארכת מעצרו של חשוד או לשחרורו בערובה, באמצעות היוועדות חזותית (תקשורת המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת), אם מתקיימים לגביו כל אלה:.1 ד. הוא בגיר. טרם הוגש נגדו כתב אישום (כלומר, לא ניתן לקיים דיון כאמור במעצר עד תום ההליכים). הוא מיוצג בידי סניגור. הוא הסכים לעריכת הדיון כאמור, לאחר שניתנה לו הזדמנות סבירה להיפגש עם סניגורו פנים אל פנים ולהיוועץ בו. חריג: בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות על עריכת דיון בבקשה כאמור שלא באמצעות היוועדות חזותית, גם אם התקיימו תנאים א' עד ד' שלעיל.

34 33 2. הדיון בהארכת מעצר ושחרור בערובה בדרך של היוועדות חזותית לצורך קיום הדיון, יובא החשוד למקום שקבע מנהל בתי המשפט, בהתייעצות עם מפכ"ל המשטרה או נציב שירות בתי הסוהר, לפי העניין, והחשוד ישהה בו לקראת הדיון ובמהלכו. דיון בדרך של היוועדות חזותית ייערך בדרך שתבטיח כי יתקיימו כל אלה: החשוד יראה וישמע את הנעשה במהלך הדיון בבית המשפט. השופט, הסניגור, והשוטר או התובע, לפי העניין, יראו וישמעו את החשוד. החשוד יוכל לקיים שיחה חסויה עם סניגורו לפני הדיון ובמהלכו (מבלי שניתן יהיה להתיר האזנת סתר לאותה שיחה). (1) (2) (3) בש"פ 4972/07 עאטף פואז נ' מד"י, החלטה מיום ע"י השופטת א' פרוקצ'יה נושא פסה"ד: כאשר נאשם שוחרר בערבות והפקיד ערבון להבטחת תנאי שחרורו, האם רשאי בית המשפט להורות להשתמש בכספי ערבון זה לאחר שהנאשם הורשע לתשלום פיצוי שנפסק לטובת קרבן העבירה? ההלכה: כספי ערובה שמפקיד הנאשם מיועדים להבטחת תנאי שחרורו בלבד, ואין להשתמש בהם לשום מטרה אחרת. בפרט, אם בית המשפט הטיל על הנאשם תשלום פיצוי לקרבן העבירה, אין להעביר את כספי הערבון לתשלום פיצוי זה, אלא יש להשיבם לנאשם בתום המשפט. אם הנאשם אינו משלם את הפיצוי שהוטל עליו, יגבה אותו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות באמצעות הסמכויות שנתן בידיו החוק.

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן א

סדר הדין האזרחי ספר קורס עוד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )מבחן א סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן אמריקאי"( הערות והארות יתקבלו בברכה בדוא"ל - student@lawpub.co.il

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E5F2E3E5FA20F4F1E9EBE9E0E8F8E9E5FA20EEE7E5E6E9E5FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E

<4D F736F F F696E74202D20E5F2E3E5FA20F4F1E9EBE9E0E8F8E9E5FA20EEE7E5E6E9E5FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E ראזק חואלד, עו"ד המצב המשפטי: החוק לטיפול בחולי נפש תשט"ו- 1955 : 1. נתן סמכויות לפסיכיאטר המחוזי לאשפז חולים כאשר מצבם לא סבל דיחוי אך היתה חסרה בחוק התייחסות לתקופת האשפוז. 2. הסמכות לשחרר את החולה הנמצא

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א'

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א' Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון... 18 הנחיות כלליות לבוררים... 30 נספח א' סעיף בוררות בהסכמים... 36 נספח ב' הסכם בוררות מוצע...

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

החלטה בתיק ע"א 2631/15

החלטה בתיק עא  2631/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /136252 לפני: המבקשת: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט צ' זילברטל כבוד השופט נ' סולברג הראל חברה לביטוח בע"מ ד ג נ 1. נור מסארוה 2. חיה מסארוה 3. בסאם

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"פ 6028/13

פסק-דין בתיק עפ  6028/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ /820631 לפני: המערער: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט נ' סולברג יעקב מודזגברשוילי ד ג נ המשיבה: מדינת ישראל ערעור על הכרעת הדין

קרא עוד

עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז ת"א והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה

עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז תא והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז ת"א והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה עמ' 5-18 [ עט לבוררות וגישור ] [ עט ומס ] עמ' 35-50 [ עט ופלילים ] עמ' 51-58 [ עט ומשפחה ] עמ' 59-66 ] עט ועבודה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד

עעמ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ,, ע.מ גכדגכדגכדג עי בכ עוהד עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד מיכל לופט ו/או אסנת כהן-ליפשיץ ו/או מורן גור ו /או

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

החלטה בתיק רע"א 187/05

החלטה בתיק רעא  187/05 בבית המשפט העליון רע"א /78150 בפני: המבקש: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופטת א' חיות כבוד השופטת ד' ברלינר נעמה נסייר ד ג נ המשיבה: עיריית נצרת עילית בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם-

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- 2000.י מחלקת הבג צים מילאה עד כה תפקיד מרכזי בהתדיינות

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63> המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה The Center for the Study of Crime, Law & Society מחלקת מחקר של הרשות השופטת Israeli Courts Research Division שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים בית המשפט העליון רח' שערי משפט,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

דיון משפטי עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "

דיון משפטי עילות הסגירה חוסר ראיות, העדר אשמה ומה שביניהן * יניב ואקי 1 אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. 1. מבוא 2. עילות הסגירה חוסר ראיות, עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" וההבחנה שביניהן 3. השלכותיה של עילת הסגירה של "חוסר

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ  360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד רמי מנוח שעור 4 התכניה: הליכי הכנת תכנית בניין עיר; ב) מי רשאי ליזום הכנת תכנית? תכנית מתאר ארצית - סעיף 51: המועצה הארצית תפרסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד