<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>"

תמליל

1 -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן צו המורה לתאגיד לגלות בתצהיר מה הם המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו, ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה, ובלבד שהמסמכים שגילויים נדרש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. בית המשפט חייב ליתן צו המורה לתאגיד לגלות בתצהיר מה הם המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו, ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה, ובלבד שהמסמכים שגילויים נדרש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. בית המשפט רשאי ליתן הצו המבוקש ובלבד שנתקיימו תנאים אלה: המסמכים שגילויים נדרש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, והמבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים לאישור תובענה ייצוגית. בית המשפט חייב ליתן הצו המבוקש, ובלבד שנתקיימו תנאים אלה: המסמכים שגילויים נדרש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, והמבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים לאישור תובענה ייצוגית. מיכל הגישה תובענה נגד שמואל בבית משפט לתביעות קטנות. לימים התברר למיכל, כי העתקי המסמכים הרפואיים שצירפה לכתב התביעה נעלמו מתיק בית המשפט. 2 מה מהמשפטים הבאים אינו משקף את הדין? מיכל רשאית לפנות לבית המשפט ולבקש צו שחזור. בית המשפט רשאי להורות מיוזמתו על שחזור המסמכים הרפואיים. אם בית המשפט יחליט על שחזור המסמכים, תישמרנה תמיד טענותיו של שמואל כלפי קבילותם של המסמכים הרפואיים ונכונותם. בית המשפט רשאי לבטל צו שחזור, אם נמצאו המסמכים הרפואיים בטרם הסתיים ההליך לגביהם.

2 -2- ראובן נסע ברכבו ונפגע בתאונת דרכים. ראובן סבל משברים בשתי רגליו ואושפז בבית חולים. ראובן הגיש נגד מבטחת רכבו תביעה לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. עם הגשת כתב התביעה הגיש ראובן גם בקשה למינוי אורתופד מטעם בית המשפט להערכת נכותו הרפואית בגין התאונה, לה צורפו תצהיר לגבי מצבו הרפואי וכתב ויתור על סודיות רפואית. 3 על ראובן לצרף לבקשתו גם העתק של סיכום המחלה מתיק בית החולים בו אושפז. בית המשפט ידון בבקשה בחלוף 60 ימים מיום המצאת כתב הטענות האחרון. על ראובן לצרף לבקשתו גם העתק של סיכום המחלה מתיק בית החולים בו אושפז. בית המשפט ידון בבקשה בחלוף המועד להגשת תשובה לבקשה. על ראובן לצרף לבקשתו גם חוות דעת רפואית של מומחה מטעמו, המעידה כי קיימת ראשית ראיה לקיומו של נזק אורתופדי. בית המשפט ידון בבקשה בחלוף המועד להגשת תשובה לבקשה. על ראובן לצרף לבקשתו גם חוות דעת רפואית של מומחה מטעמו, המעידה כי קיימת ראשית ראיה לקיומו של נזק אורתופדי. בית המשפט ידון בבקשה בחלוף 60 ימים מיום המצאת כתב הטענות האחרון. יוני הגיש תביעה כספית נגד שרון. לאחר דיון הוכחות, בו נשמעו מספר עדים ומומחים מטעם שני הצדדים, קיבל בית המשפט את התביעה וחייב את שרון לשלם ליוני את הוצאות המשפט. בית המשפט לא קבע דבר ביחס להוצאות. 4 מה הדין, בהנחה שהצדדים לא הגישו בקשה לשומת ההוצאות? הוצאות המשפט יכללו רק את אגרת בית המשפט, הוצאות צילום פרוטוקול וכן כל הוצאה אחרת הרשומה בתיק. הוצאות המשפט יכללו רק את אגרת בית המשפט. הוצאות המשפט יכללו רק את אגרת בית המשפט, הוצאות צילום פרוטוקול, דמי המצאת כתבי בי-דין, שכר בטלת עדים, שכר רופאים ומומחים ודמי לינה ונסיעה של העדים. הוצאות המשפט יכללו את אגרת בית המשפט, הוצאות צילום פרוטוקול, דמי המצאת כתבי בי-דין, שכר בטלת עדים, שכר רופאים ומומחים, דמי לינה ונסיעה של העדים, וכן כל הוצאה אחרת הרשומה בתיק כפי שקבע המזכיר הראשי ללא צורך בבקשה מטעם הצדדים ושלא בפני בעלי הדין. משה הגיש תובענה אזרחית לבית משפט השלום. רשם בכיר החליט למחוק את התובענה של משה לאחר שמשה סירב למלא אחר צו לגילוי מסמכים. 5 כיצד רשאי משה להשיג על החלטת הרשם הבכיר? להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. רק במסגרת ערעור על פסק הדין שיינתן בתובענה. להגיש ערעור לבית משפט השלום.

3 -3- אסף הגיש ערעור על פסק דין. בכתב הערעור ציין אסף את כתובת הדואר האלקטרונית שלו לשם המצאת כתבי בי-דין אלקטרוניים. נדב, המשיב לערעור, שלח לאסף לכתובת הדואר האלקטרונית שצוינה בכתב הערעור, את עיקרי טענותיו בערעור. נדב שלח את עיקרי טענותיו שלו ביום ה', שאינו יום מנוחה, בשעה 14:00 בצהריים, והדבר צוין באישור המסירה האלקטרוני. 6 באיזה יום רואים את עיקרי הטענות של נדב ככתב בי-דין שהומצא לאסף? יום ה', ובלבד שנדב יודיע לאסף על משלוח עיקרי הטענות בתוך 24 שעות משעת המשלוח. יום ה'. יום ו'. יום א' שלאחר יום ה' בו נעשה המשלוח. יגאל הגיש לבית המשפט המחוזי תביעה כספית נגד מדינת ישראל וביקש פטור מתשלום האגרה. רשם בית המשפט המחוזי החליט בתפקידו כרשם לפטור את יגאל באופן חלקי מתשלום האגרה. יגאל והמדינה מעוניינים להשיג על ההחלטה. 7 יגאל יוכל להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי; המדינה תוכל להגיש ערעור לבית המשפט העליון. יגאל והמדינה יוכלו להגיש ערעור לבית המשפט העליון. יגאל והמדינה יוכלו להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. יגאל יוכל להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי; המדינה תוכל להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. 8 עו"ד משה מבקש להגיש לבית המשפט ביום ו' בשעה 15:30 בקשה לסעד מיידי. מה מהבאים אינו משקף את הדין? אם יש צורך בקביעת שווי הבקשה ולא ניתן לשלם את האגרה, תשולם האגרה ביום קביעת השווי, או במועד שיקבע בית המשפט. בית המשפט רשאי להיזקק לבקשה גם בשבתו במקום אחר, אם הסעד דרוש בשל פיקוח נפש. עו"ד משה אינו רשאי בשום מקרה לפנות במישרין לשופט תורן, אלא באמצעות המזכיר הראשי של בית המשפט. אם הופנה עו"ד משה לשופט התורן, והשופט התורן נעדר מבית המשפט ומביתו - רשאי עו"ד משה לפנות לשופט התורן הבא אחריו.

4 -4- כרמית הועסקה בשגרירות של מדינה זרה בישראל. לאחר שפוטרה מעבודתה, הגישה כרמית כתב תביעה לבית הדין לעבודה נגד המדינה הזרה, ובה עתרה, בין היתר, לפיצוי בגין הלנת שכר. עורך דינה של כרמית מסר את העתק כתב התביעה במעונו הרשמי של שגריר המדינה הזרה, לידי מזכירו האישי של השגריר. 9 כתב התביעה הומצא כדין. על המדינה הזרה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים ממועד ההמצאה. כתב התביעה הומצא כדין. על המדינה הזרה להגיש כתב הגנה תוך 60 ימים ממועד ההמצאה. כתב התביעה לא הומצא כדין, מאחר שעורך הדין של כרמית לא המציא את כתב התביעה לנציג הקונסולרי של המדינה הזרה. כתב התביעה לא הומצא כדין, מאחר שבית הדין לא המציא את כתב התביעה למשרד החוץ לשם המצאתו למדינה הזרה. במסגרת תביעה כספית בין חיים לדרור המתנהלת בבית משפט השלום, דחה בית המשפט את בקשתו של דרור לזמן את רמי לעדות. דרור מעוניין להשיג על ההחלטה. 10 דרור רשאי להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה. בית המשפט המחוזי מוסמך לדחות את הבקשה או ליתן רשות לערער. אם יחליט ליתן רשות לערער, חיים יהיה רשאי לערער על ההחלטה ברשות לבית המשפט העליון. דרור רשאי להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה. בית המשפט המחוזי מוסמך לדחות את הבקשה או ליתן רשות לערער. אם יחליט לדחותה, דרור יהיה רשאי לערער על ההחלטה ברשות לבית המשפט העליון. דרור אינו רשאי להשיג על ההחלטה בשלב הדיוני הנוכחי. דרור רשאי להגיש ערעור בזכות על ההחלטה. בית המשפט המחוזי מוסמך לקבל את הערעור או לדחותו. אם יחליט לדחותו, דרור יהיה רשאי לערער על החלטת בית המשפט המחוזי ברשות לבית המשפט העליון. כתוצאה מהתמוטטות קיר במפעל שבו הוא עובד, נפצע רפי ונותר משותק בשתי רגליו. לתביעה שהגיש נגד המעביד צירף רפי חוות דעת רפואית לעניין נכותו בעקבות התאונה. המעביד סבור כי נותרה לרפי נכות בשיעור נמוך יותר. 11 המעביד חייב להגיש תוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לו חוות הדעת, חוות דעת מטעמו, אלא אם כן פטר אותו בית המשפט מכך מטעמים מיוחדים שיירשמו. המעביד רשאי לשלוח לרפי תוך 30 ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, דרישה בכתב לעמוד לבדיקה בידי רופא או מומחה מטעמו. המעביד רשאי לחקור את המומחה שנתן את חוות הדעת, ובלבד שניתנה על כך הודעה לבית המשפט ולרפי 20 ימים לפחות לפני מועד שמיעת הראיות, או תוך 14 ימים מיום קבלת חוות הדעת, לפי המאוחר. המעביד רשאי להגיש לבית המשפט חוות דעת נגדית ולהמציאה לרפי לא יאוחר מ- 30 ימים לפני ישיבת ההוכחות הראשונה, אלא אם כן קבע בית המשפט או הרשם מועד אחר.

5 -5- אילנה הגישה נגד בעלה יוסי תביעה לתשלום מזונות בסך 48,000 בבית המשפט לענייני משפחה. אילנה חוששת כי יוסי עומד להימלט מן הארץ לתקופה ממושכת ומעוניינת לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ נגד יוסי. 12 מי מוסמך להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ, ובאילו תנאים? שופט או רשם שהוא שופט בלב הדיון בבקשה יתקיים במעמד צד אחד בלב שופט או רשם שהוא שופט בלב הדיון בבקשה יתקיים במעמד שני הצדדים, אלא אם כן שוכנע בית המשפט או הרשם על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שיהיה בכך כדי לסכל את מתן הצו או לגרום לאילנה נזק חמור. שופט או רשם. הדיון בבקשה יתקיים במעמד צד אחד בלב שופט או רשם. הדיון בבקשה יתקיים במעמד שני הצדדים, אלא אם כן שוכנע בית המשפט או הרשם על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שיהיה בכך כדי לסכל את מתן הצו או לגרום לאילנה נזק חמור. יעל הגישה תביעה כספית נגד יונתן. יעל חוששת שיונתן יעביר כספים מחשבון הבנק שלו לחשבונות שהוא מחזיק בחו"ל ולכן הגישה בקשה לצו עיקול על הכספים בחשבון הבנק של יונתן. בית המשפט דן בבקשה במעמד צד אחד ונתן צו עיקול זמני כמבוקש. 13 בית המשפט רשאי לצוות על יעל להפקיד עירבון, אם שוכנע כי הדבר צודק וראוי בנסיבות העניין. אם לא חולט העירבון או חולט מקצתו, תוחזר יתרת העירבון ליעל תוך 60 ימים מפקיעת הצו הזמני. על בית המשפט לצוות על יעל להפקיד עירבון, אלא אם כן שוכנע כי צודק וראוי ליתן פטור מהפקדתו. אם לא חולט העירבון או חולט מקצתו, תוחזר יתרת העירבון ליעל תוך 6 חודשים מפקיעת הצו הזמני. בית המשפט רשאי לצוות על יעל להפקיד עירבון, אם שוכנע כי הדבר צודק וראוי בנסיבות העניין. אם לא חולט העירבון או חולט מקצתו, תוחזר יתרת העירבון ליעל תוך 6 חודשים מפקיעת הצו הזמני. על בית המשפט לצוות על יעל להפקיד עירבון, אלא אם כן שוכנע כי צודק וראוי ליתן פטור מהפקדתו. אם לא חולט העירבון או חולט מקצתו, תוחזר יתרת העירבון ליעל תוך 60 ימים מפקיעת הצו הזמני. עו"ד לירון הגישה לשופט בקשה שיפסול עצמו מלדון בתובענה אזרחית. השופט עצר את הדיון בתובענה, דן בבקשת הפסילה ודחה אותה. עו"ד לירון הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה. 14 על השופט להפסיק את הדיון עד להחלטה בערעור, אלא אם כן החליט לא לעשות כן, מנימוקים מיוחדים שיירשמו. על עו"ד לירון להגיש ערעור תוך 10 ימים מהמועד שבו הודעה לה ההחלטה לדחות את בקשת הפסילה, ולצרף לערעור את המסמכים הנדרשים בדין. שאר בעלי הדין בתובענה רשאים להשיב לערעור, רק אם קיבלו לכך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון, המשנה לנשיא או שופט אחר, שנשיא בית המשפט העליון מינה לכך. על עו"ד לירון להגיש ערעור תוך 30 ימים מהמועד שבו הודעה לה ההחלטה לדחות את בקשת הפסילה, ולצרף לערעור את המסמכים הנדרשים בדין.

6 -6-15 באיזו בקשה לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה משיב לבקשה? בקשת אדם לקביעת גילו. בקשה להכריז על קטין כבר-אימוץ. בקשה לשינוי שמו של קטין או של פסול דין. בקשה להיתר נישואין. 16 איזה מבין המשפטים הבאים אינו נכון ביחס לכתב תשובה? כתב התשובה יוגש תוך 15 ימים ממועד המצאת כתב ההגנה, אלא אם כן בית המשפט או הרשם דחה מועד זה. כאשר יש נתבעים אחדים, המועד להגשת כתב התשובה נמנה מיום שהומצא האחרון שבכתבי ההגנה. תובע שלא הגיש כתב תשובה, יראו אותו כמודה בעובדות המהותיות הנקובות בכתב ההגנה, אך לא בטענות המשפטיות שבו. בכתב התשובה אין להעלות נימוק תביעה חדש ללא רשות בית המשפט. עופר הגיש תובענה בסדר דין מקוצר לבית משפט השלום לפינוי השוכר מדירה שבבעלותו. בקשת הרשות להגן של השוכר התקבלה. בחלוף שבועיים הגיש עופר בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטה בבקשת הרשות להתגונן של השוכר, ובית המשפט תיקן את ההחלטה. עופר רוצה להשיג על החלטת בית המשפט בבקשת הרשות להגן. 17 בנסיבות השאלה, לא תינתן לעופר רשות ערעור על ההחלטה. עופר רשאי להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים מיום שניתנה ההחלטה המקורית בבקשת הרשות להתגונן. עופר רשאי להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים מיום שניתנה ההחלטה בבקשה לתיקון טעות סופר. עופר רשאי להגיש בקשת רשות ערעור תוך 45 ימים מיום שניתנה ההחלטה בבקשה לתיקון טעות סופר. 18 באילו מההליכים הבאים חייב בעל הדין לצרף תצהיר לכתבי הטענות לשם אימות העובדות? בקשה בכתב; כתב תביעה בסדר דין מקוצר; כתב הגנה בסדר דין מהיר. בקשה בכתב; ערעור על פסק דין בהליך אזרחי; בקשה לצו מניעה זמני; המרצת פתיחה. בקשה לצו עיקול זמני; כתב תביעה שהוגש לבית המשפט לענייני משפחה; ערעור על החלטת שופט בטענת פסלות. ערעור על החלטת שופט בטענת פסלות; המרצת פתיחה; כתב תביעה בסדר דין מהיר; כתב תשובה לכתב הגנה בסדר דין רגיל.

7 -7-19 משיב בהמרצת פתיחה לא הגיש תשובה לתובענה. בית המשפט רשאי ליתן פסק דין מבלי שנקבע דיון בתובענה, שנפתחה בדרך של המרצת פתיחה, בהעדר תשובה לתובענה. בית המשפט יחייב את המשיב להגיש תשובה לתובענה בצירוף תצהיר תוך 45 ימים ממועד המצאת התובענה. בית המשפט לא רשאי ליתן פסק דין בלי שקיים דיון בתובענה, שנפתחה בדרך של המרצת פתיחה, גם אם לא הוגשה תשובה. בית המשפט יחייב את המשיב להגיש תשובה לתובענה בצירוף תצהיר תוך 30 ימים ממועד המצאת התובענה. נגד תמר הוגשה תובענה בסדר דין מקוצר. תמר סבורה שאין מקומה של התביעה להתברר בהליך מעין זה, בהעדר ראיה בכת 20 תמר תוכל להגיש בקשה למחיקת כותרת נתמכת בתצהיר תוך 30 ימים מהיום שהומצאה לה הזמנה לדיון בתובענה. אם תידחה הבקשה, תוכל תמר להגיש בקשת רשות להתגונן נתמכת בתצהיר תוך 30 ימים מהמצאת ההחלטה לידיה. תמר תוכל להגיש בקשה למחיקת כותרת אשר אינה טעונה תמיכה בתצהיר. תמר תוכל להגיש בקשת רשות להתגונן נתמכת בתצהיר תוך 30 ימים מהיום שהומצאה לה הזמנה לדיון בתובענה. תמר תוכל להגיש בקשה למחיקת כותרת נתמכת בתצהיר. אם תידחה הבקשה, תוכל תמר להגיש בקשת רשות להתגונן, שאינה טעונה תמיכה בתצהיר, תוך 30 ימים מהיום שהומצאה לה הזמנה לדיון בתובענה. תמר תוכל להגיש בקשה למחיקת כותרת אשר אינה טעונה תמיכה בתצהיר תוך 30 ימים מהיום שהומצאה לה הזמנה לדיון בתובענה. אם תידחה הבקשה, תוכל תמר להגיש בקשת רשות להתגונן אשר אינה טעונה תמיכה בתצהיר תוך 30 ימים מהמצאת ההחלטה לידיה. פרק שני משה הגיש תובענה אזרחית נגד ראובן לבית משפט השלום. רשם בכיר דחה טענת חסיון שהעלה משה במסגרת בקשה של ראובן למתן צו למסירת שאלון. 21 מה הדרך הנכונה בה יוכל משה להשיג על החלטת הרשם הבכיר? להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. רק במסגרת ערעור על פסק הדין שיינתן בתובענה האזרחית. להגיש ערעור לבית משפט השלום.

8 -8- רעות הגישה תובענה בסדר דין מהיר נגד דן. דן לא הגיש כתב הגנה במוע רעות הגישה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. רשם שאינו שופט הורה לרעות להמציא לבית המשפט ראיה בכתב לקיומו של החו לאחר שהומצאה הראיה, נתן הרשם פסק דין לטובת רעות. דן הגיש בקשה לביטול פסק הדין. הרשם נעתר לבקשה וביטל את פסק דינו. 22 הרשם היה מוסמך לדרוש הגשת ראיה בכתב, והיה מוסמך לבטל את פסק הדין. הרשם לא היה מוסמך לדרוש הגשת ראיה בכתב ולא היה מוסמך לבטל את פסק הדין. הרשם היה מוסמך לדרוש הגשת ראיה בכתב, אך לא היה מוסמך לבטל את פסק הדין. הרשם לא היה מוסמך לדרוש הגשת ראיה בכתב, אך היה מוסמך לבטל את פסק הדין. 23 הממשלה מעוניינת לשנות את חלוקת התפקידים בין שר הבינוי והשיכון לבין שר האוצר. ההחלטה טעונה אישור הכנסת. הממשלה צריכה להודיע על השינוי לכנסת, אך לא נדרש אישורה לכך. ההחלטה אינה טעונה אישור הכנסת, ואין צורך להודיע על כך לכנסת. ההחלטה טעונה אישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. ליאב משמש רשם בבית משפט השלום, שאינו רשם בכיר. ליאב נתן פסק דין לטובת תובע בתביעה בסדר דין מקוצר, שלא הוגשה בה בקשת רשות להתגונן (להלן: התביעה הראשונה); פסק לגופה של תביעה לפיצויים בגין נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים בגובה 45,000 (להלן: התביעה השניה); והורה על מינוי אפוטרופוס לדין בתביעה של חולה נפש (להלן: הבקשה). 24 ליאב היה מוסמך לדון בתביעה הראשונה ובתביעה השנייה אך לא בבקשה. ליאב היה מוסמך לדון רק בתביעה הראשונה. ליאב היה מוסמך לדון רק בתביעה השנייה ובבקשה. ליאב היה מוסמך לדון בתביעה הראשונה ובבקשה, אך לא בתביעה השנייה.

9 -9- סגן אביחי, קצין בשירות קבע, הושעה מתפקיד פיקודי בשל התנהגות בלתי נאותה. סגן אביחי, שסבור כי נעשה לו עוול, רוצה לעתור נגד ההחלטה ובד בבד להגיש בקשה למתן צו - ביניים, שיורה לרשויות הצבא להשיבו לתפקיד עד לבירור העתירה. 25 על אביחי להגיש את העתירה ואת הבקשה לבית המשפט לעניינים מינהליים. אם תידחה הבקשה, אביחי יהיה רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון תוך 15 ימים. על אביחי להגיש את העתירה ואת הבקשה לבית המשפט הגבוה לצדק. על אביחי להגיש את העתירה ואת הבקשה לבית המשפט לעניינים מינהליים. אם תידחה הבקשה, אביחי לא יהיה רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון במהלך ההליך. על אביחי להגיש את העתירה ואת הבקשה לבית המשפט לעניינים מינהליים. אם תידחה הבקשה, אביחי יהיה רשאי לערער על ההחלטה בזכות לבית המשפט העליון תוך 30 ימים. אביתר, בן 18.5 שנים, הורשע בעבירת מעשה סדום שביצע בהיותו בן 15 שנים. בית המשפט גזר על אביתר עונש של 12 חודשי מאסר בפועל מיום גזר הדין. 26 בית המשפט חייב היה לקבל הערכת מסוכנות בטרם גזר את דינו של אביתר, שכן אביתר היה בגיר בעת מתן גזר הדין. בית המשפט חייב היה לקבל הערכת מסוכנות בטרם גזר את דינו של אביתר, שכן בעת מתן גזר הדין טרם מלאו לאביתר 19 שנים. בית המשפט לא היה חייב לקבל הערכת מסוכנות בטרם גזר את דינו של אביתר, שכן אביתר היה קטין בעת ביצוע העבירה. בית המשפט לא היה חייב לקבל הערכת מסוכנות בטרם גזר את דינו של אביתר, שכן גזר עליו עונש של מאסר בפועל. 27 באיזו מבין התביעות הבאות מוסמך בית משפט לתביעות קטנות לדון? תביעה על סך 30,000 בעניין כלכלי לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה תביעה על סך 30,000 שהגיש עובד נגד מעבידו בגין זכויות פנסיה אשר לא הופרשו לטובתו. תביעה שהגישה עמותה להחלפת מצרך שרכשה בסך. 30,000 תביעה על סך 30,000 ותביעה שכנגד על סך, 10,000 מקום בו התביעות הן לפי זכויות שהוסבו לתובעים ואינן בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר.

10 -10- חברה לתועלת הציבור שמשרדה הרשום בתל אביב, לא שילמה אגרות והרשם הטיל עליה עיצום כספי. מר רוטשילד, אדם שתרם מכספו לחברה זו, מבקש לקבוע שמנהל החברה ישיב לחברה את כספי העיצום הכספי שהוטל עליה, מאחר שהמנהל ידע שהחברה לא שילמה את האגרות במועד ולא עשה דבר. 28 היכן על מר רוטשילד להגיש את הבקשה? לבית משפט השלום בתל אבי לבית המשפט המחוזי בתל אבי למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אבי לרשם החברות. שופטת הורתה לצדדים בהליך שלפניה להגיש סיכומים בכתב שלא יעלו על 10 עמודים ("ההחלטה הראשונה"). עורך הדין יעקב, שסבר שהיקף זה אינו מספיק להצגת מלוא הטענות, הגיש בקשה להגדלת היקף הסיכומים. השופטת דחתה את הבקשה ("ההחלטה השנייה"). עורך הדין יעקב מבקש להשיג על ההחלטה השנייה. 29 בנסיבות המתוארות, אין אפשרות להשיג על ההחלטה השנייה. על עו"ד יעקב להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה השנייה. בית המשפט שלערעור יהיה רשאי לקבל הבקשה מנימוקים מיוחדים שיירשמו. על עו"ד יעקב להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה השנייה. בית המשפט שלערעור יהיה רשאי לקבל הבקשה בלא שיהיה צורך בנימוקים מיוחדים שיירשמו. בנסיבות המתוארות יוכל עו"ד יעקב להשיג על ההחלטה השנייה רק במסגרת ערעור על פסק הדין כולו. לאחר הבחירות הכלליות נבחרה כנסת חדשה. טרם נבחר יו"ר לכנסת החדשה. משה, שמכהן כשר החקלאות בממשלה היוצאת, הוא הוותיק שבחברי הכנסת. 30 משה יכהן כיו"ר הכנסת בפועל, מאחר שהוא הוותיק בחברי הכנסת. נשיא המדינה יכהן כיו"ר הכנסת בפועל, עד לבחירת יו"ר הכנסת החדשה. משה מנוע מלכהן כיו"ר הכנסת בפועל. יו"ר הכנסת היוצא ימשיך תמיד בכהונתו עד לבחירת יו"ר כנסת חדש.

11 -11- ראובן, המכהן כשופט בבית משפט השלום בהרצליה, היה מעורב בתאונת דרכים, שגרמה להריגתו של דן. התאונה ארעה בתל אבי נגד ראובן הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי המייחס לו עבירת הריגה. ראובן הורשע במיוחס לו. לאחר שהסתיים המשפט הפלילי הגיש אביו של דן תובענה אזרחית בסכום של 5 מליון נגד ראובן בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה ממותו של דן. 31 המותב המוסמך לדון בתיק הפלילי הוא שופט אח התובענה האזרחית תידון בבית המשפט המחוזי בתל אביב במותב של שופט אח המותב המוסמך לדון בתיק הפלילי הוא שלושה שופטים, אלא אם כן ראובן הסכים שהעניין יידון במותב של שופט אח התובענה האזרחית תידון בבית המשפט המחוזי במחוז שיורה נשיא בית המשפט העליון ובמותב של שופט אח המותב המוסמך לדון בתיק הפלילי הוא שופט אח התובענה האזרחית תידון בבית המשפט המחוזי בתל אביב במותב של שלושה שופטים. המותב המוסמך לדון בתיק הפלילי הוא שופט אח התובענה האזרחית תידון בבית המשפט המחוזי במחוז שיורה נשיא בית המשפט העליון ובמותב של שופט אח לוי אובחן כחולה נפש בעל תפיסת מציאות לקויה, המהווה סכנה לעצמו ולסביבתו. פסיכיאטר מחוזי הורה על אשפוזו בכפייה למשך 7 ימים. ועדה פסיכיאטרית מחוזית האריכה את אשפוזו של לוי לפרק זמן של 60 ימים נוספים. לוי מבקש לערער על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית להאריך את אשפוזו הכפוי. תוך כמה זמן יוגש הערעור מעת שנמסרה ללוי הודעה על ההחלטה, לאיזה בית משפט ואיזה מותב ידון בערעור? 32 תוך 30 ימים לבית משפט השלום. בית המשפט ידון בערעור במותב של שופט אח תוך 45 ימים לבית משפט השלום. בית המשפט ידון בערעור במותב של שלושה שופטים. תוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי. בית המשפט ידון בערעור במותב של שופט אח תוך 30 ימים לבית המשפט המחוזי. בית המשפט ידון בערעור במותב של שלושה שופטים. דניאל ומשה הם אחים. משה מתגורר בבאר שבע. דניאל נטל ממשה הלוואה בתנאי שוק לצרכים עסקיים. ההלוואה אינה נוגעת ליחסיהם המשפחתיים. דניאל לא החזיר את החוב במועד שקבעו הצדדים. משה איים על דניאל שיפגע בו, אם לא יחזיר את החו 33 היכן רשאי דניאל להגיש בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת נגד משה? רק בבית משפט השלום בבאר שבע או בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע. רק בבתי משפט השלום ברחבי הארץ, כיוון שההלוואה אינה נוגעת ליחסיהם המשפחתיים של דניאל ומשה. בכל בית משפט שלום או בכל בית משפט לענייני משפחה ברחבי הארץ. רק בבתי משפט לענייני משפחה ברחבי הארץ, כיוון שמדובר באחים.

12 -12- חגית זכתה בתביעה אזרחית שהגישה. בפסק הדין נפסק לזכותה שכר טירחת עורך דין בסך 50,000 ש"ח. בא כוחה של חגית הגיש בקשה לתיקון טעות בפסק הדין, בה עתר להבהיר כי על הסכום הנ"ל יתווסף סכום נוסף השווה למס ערך מוסף כדין. 34 דין הבקשה להדחות, מאחר שלא ניתן להגיש בקשה בעניין הוצאות בדרך של בקשה לתיקון טעות בפסק הדין. דין הבקשה להדחות, מאחר שבית המשפט שנתן את פסק הדין אינו יושב כערכאת ערעור על עצמו. דין הבקשה להדחות, מאחר שאין לפסוק ואין להוסיף סכום השווה למס ערך מוסף הנגזר מסכום שכר טרחת עורך דין שנפסק. דין הבקשה להתקבל, מאחר שמדובר בפליטת קולמוס, אותה רשאי בית המשפט לתקן במסגרת בקשה לתיקון טעות בפסק דין. 35 מה מהבאים אינו נכון ביחס לפרוטוקול של דיון בבית המשפט? הפרוטוקול ישקף את הנאמר והמתרחש בדיון, והנוגע למשפט, לרבות שאלות והערות בית המשפט. בעל דין רשאי לבקש לתקן את הפרוטוקול תוך 21 ימים מיום שהומצא לו. בעל דין זכאי לקבל, בתום הדיון או בסמוך לאחר מכן, עותק של הפרוטוקול. בית המשפט רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לכלול בפרוטוקול של ישיבה מקדמית את עיקרי הדברים שבדיון. משה הואשם בבית משפט השלום לתעבורה בעבירות של נהיגה בשכרות ונהיגה ברשלנות שגרמו לתאונת דרכים. עונשה של כל אחת מהעבירות שנתיים מאסר. בתום המשפט משה זוכה. המדינה הגישה ערעור. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, הרשיע את משה בשתי העבירות וגזר את עונשו. משה מבקש להשיג על הרשעתו. 36 משה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט העליון. הערעור ידון לפני הרכב של שלושה שופטים. משה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון מוסמך לדון בערעור בדן יחי משה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. אם תינתן רשות ערעור, הערעור ידון לפני הרכב של שלושה שופטים. משה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. אם תינתן רשות ערעור, בית המשפט העליון יהיה מוסמך לדון בערעור בדן יחי

13 -13- משהחליט נשיא המדינה לחון אדם פלוני או להקל בעונשו, האם רשאי שר המשפטים לסרב לצרף את חתימת הקיום שלו לכתב החנינה או לכתב ההקלה? 37 הסמכות הראשית בהליך החנינה נתונה לנשיא המדינה. שר המשפטים רשאי לסרב לצרף חתימתו במקרים חריגים ויוצאי דופן. בדרך כלל הוא ינקוט בצעד זה רק כאשר השר משוכנע כי החלטת הנשיא הושפעה משיקולים זרים, או שהיא ניתנה בחוסר תום לב, או שנפל בה פגם מהותי היורד לשורש ההחלטה. סמכות החנינה היא סמכות ייחודית של נשיא המדינה במשטר החוקתי של מדינת ישראל. שר המשפטים אינו שותף פעיל בתהליך קבלת ההחלטה של נשיא המדינה, ומשכך אינו רשאי לסרב לצרף חתימתו להחלטת הנשי שר המשפטים אינו מהווה "חותמת גומי". כיוון שחתימת הקיום של שר המשפטים דרושה על פי דין, רשאי הוא לסרב לצרף את חתימתו אם הוא סבור כי החלטת נשיא המדינה שגויה, גם אם החלטת הנשיא התקבלה בתום לב וללא שנשקלו שיקולים זרים. כיוון שנקבע כי נדרשת חתימת הקיום של שר המשפטים, בנוסף לחתימתו של נשיא המדינה, הרי ששיקול דעתו של שר המשפטים זהה לשיקול דעתו של הנשיא, ומשכך רשאי שר המשפטים לסרב לצרף את חתימתו. מנהל מיסוי מקרקעין הוציא לצדדים שומות המחייבות אותם בתשלום מס. על שומות אלו הגישו הצדדים השגות למנהל מיסוי מקרקעין, וּמ ש א לו נדחו, הגישו הצדדים ערר לוועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג ועדת הערר קיבלה את הערר. מנהל מיסוי מקרקעין מבקש להשיג על החלטת ועדת הערר. 38 עליו להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. עליו להגיש ערעור לבית המשפט העליון. עליו להגיש ערעור לבית המשפט העליון בבעיה משפטית בלב עליו להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בבעיה משפטית בלב מירי עובדת בשירות בתי הסוהר, שם היא משמשת כסוהרת בכלא נשים הממוקם סמוך למקום מגוריה. לאחרונה, עקב התנהגות לא נאותה מצדה של מירי, החליט נציב בתי הסוהר להורידה בדרגה ולהעבירה לשמש כסוהרת בבית כלא לנוער הממוקם הרחק ממקום מגוריה. מירי מבקשת להשיג על שתי ההחלטות. 39 עליה להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, הן בעניין העברתה לתפקיד המרוחק ממקום מגוריה הן בעניין הורדתה בדרגה. עליה לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים, הן בעניין העברתה לתפקיד המרוחק ממקום מגוריה הן בעניין הורדתה בדרגה. עליה להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בעניין העברתה לתפקיד המרוחק ממקום מגוריה, ולעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים בעניין הורדתה בדרגה. עליה לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים בעניין העברתה לתפקיד המרוחק ממקום מגוריה, ולהגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בעניין הורדתה בדרגה.

14 -14- מעבידה של שלומית אמר לחבריה של שלומית לעבודה כי שלומית עובדת גרועה שאינה מדווחת אמת בדיווחיה על שעות עבודתה. שלומית מבקשת לתבוע ממעבידה פיצוי בסך 20,000 ש"ח בעילה של לשון הרע. 40 איזו ערכאה מוסמכת לדון בתובענה? בית הדין האזורי לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה או בית משפט השלום. בית הדין האזורי לעבודה, או בית משפט השלום, או בית המשפט לתביעות קטנות. בית משפט השלום או בית המשפט לתביעות קטנות. פרק שלישי מנחם הוא פושט רגל שקיבל הפטר. מנחם ביקש מבית המשפט המחוזי, מייד עם קבלת ההפטר, תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצידו. בית המשפט המחוזי סירב ליתן תעודה כאמור. מנחם מעוניין להשיג על החלטת בית המשפט המחוזי. 41 בית המשפט אינו נותן תעודות מסוג זה, ומשכך לא ניתן להשיג על החלטתו. יש להגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון. יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. יש להגיש ערעור על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט המחוזי. זוכה הגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיקול זכויות החייב במקרקעין הנובעות מרישום הערת אזהרה עליהם לטובת החיי 42 רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי ליתן צו העיקול המבוקש, שכן הצו המבוקש מצוי בסמכות של בית משפט השלום או של המפקח על רישום מקרקעין. רשם ההוצאה לפועל רשאי ליתן צו העיקול המבוקש. רשם ההוצאה לפועל רשאי ליתן צו העיקול המבוקש, ובלבד שניתנה לחייב הזדמנות להביא את עמדתו בפני הרשם קודם לכן. רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי ליתן צו העיקול המבוקש, אלא אם כן מדובר בחוב מזונות.

15 -15- באיזה מההליכים הבאים רשאי בית המשפט לקבל ראיה בכתב מטעם רשויות המדינה בלא שהראיה תועבר לידי הצד השני להליך, ובלא שקיים צורך בקבלת הסכמתו של הצד השני לקבלת הראיה על-ידי בית המשפט? 43 ביקורת שיפוטית על צו מעצר מינהלי על-פי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ג (להלן: "צו מעצר מינהלי"); ערר על החלטה לדחות פגישה של עצור עם עורך-דינו; דיון לפני שופט שלום בבקשה למעצר חשו עתירה מינהלית נגד גילוי מידע חסוי על-ידי ועדת השחרורים; ביקורת שיפוטית על צו מעצר מינהלי; הגשה של תמליל חקירת ילדה על-ידי חוקר ילדים במסגרת משפטו של הנאשם באינוסה. דיון לפני שופט שלום בבקשה למעצר חשוד; תובענה אזרחית נגד שירות הביטחון הכללי; עתירה מינהלית נגד גילוי מידע חסוי על-ידי ועדת השחרורים. ערר על החלטה לדחות פגישה של עצור עם עורך-דינו; תובענה אזרחית נגד שירות הביטחון הכללי; הגשה של תמליל חקירת ילדה על-ידי חוקר ילדים במסגרת משפטו של הנאשם באינוסה. האחים שלמה ואברהם הורשעו בבית משפט השלום בביצוע פריצה לחנותו של מיכאל וגרימת נזקים. שלמה ואברהם הגישו ערעור על גזר הדין, וערעורם תלוי ועומד בבית המשפט המחוזי. מיכאל הגיש לבית המשפט המחוזי תובענה כספית נגד שלמה בגין הנזקים שגרם לחנותו. העד היחיד שהביא מיכאל הוא אברהם, אחיו ושותפו של שלמה לפריצה. 44 איזה מהמשפטים הבאים משקף נכונה את הדין? עדותו של אברהם בתובענה טעונה דבר לחיזוקה. הממצאים והמסקנות שבהכרעת הדין יהיו קבילים בתובענה שמנהל מיכאל. יראו את הממצאים והמסקנות שנקבעו במשפט הפלילי כאילו נקבעו בתובענה שמנהל מיכאל. בית המשפט יפרט בפסק הדין בתובענה מה הניע אותו להסתפק בעדותו של אברהם, אם יפסוק רק על פיה. 45 אסף הוא חייב שהוכרז פושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר. אסף מעוניין להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל. אין מגבלה על הגשת בקשה נוספת לפשיטת רגל, ובלבד שהבקשה החדשה מוגשת בתום ל אסף יהיה רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל רק אם חלפו חמש שנים מיום מתן צו ההפטר. אסף לא יהיה רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל. אם אסף יגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, יבוטל בדיעבד ההפטר שקיבל בהליך הקודם.

16 -16- שמעון הואשם בעבירת רצח ובחר לייצג את עצמו. התביעה מבקשת להגיש אמרה כתובה של שמעון בה הודה בביצוע הרצח, בצירוף תצהיר בכתב של גובה האמרה אודות נסיבות גבייתה. 46 ניתן להגיש את האמרה כראיה ללא כל תנאי. ניתן להגיש את האמרה כראיה ובלבד שבתצהיר יפורט שההודיה היתה חופשית ומרצון. לא ניתן להגיש את האמרה כראיה אלא אם כן שמעון ויתר על חקירת גובה האמרה. לא ניתן להגיש את האמרה כראיה. דינה מבקשת להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק דין כספי שניתן לטובתה, נגד אליהו. 47 דינה אינה זכאית בשום מקרה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין בטרם יחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין. אם קבע בית המשפט בפסק הדין, כי מועד ביצועו של פסק הדין הוא תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין, רשאית דינה להגיש הבקשה רק לאחר שחלפו 45 ימים מיום מתן פסק הדין. אם פסק הדין שניתן נגד אליהו הוא פסק דין לתשלום מזונות, רשאית דינה להגיש הבקשה רק בתום 15 ימים מיום מתן פסק הדין, ובלבד שפסק הדין ניתן בנוכחותו של אליהו. אם פסק הדין ניתן בהעדרו של אליהו ובית המשפט הורה לדינה להמציאו לאליהו, רשאית דינה להגיש הבקשה לאחר שחלפו 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לאליהו, אם לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו. 48 איזה מבין המשפטים הבאים מתאר נכונה את הדין לגבי עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי? צו עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב יחול על נכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך 30 ימים מאותו יום. צו עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב יחול על נכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך שלושה חודשים מאותו יום. צו עיקול בידי צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי שיש לו סניפים, והצו הומצא למשרד הראשי, יחול על נכסי החייב הנמצאים בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי במועד שבו הגיעה הודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי לסניף האמור, או בתום שבעה ימי עסקים מיום המצאת צו העיקול למרכז התאגיד הבנקאי, לפי המוקדם. צו עיקול בידי צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי שיש לו סניפים, והצו הומצא למשרד הראשי, יחול על נכסי החייב הנמצאים בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי במועד שבו הגיעה הודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי לסניף האמור, או בתום ארבעה-עשר ימי עסקים מיום המצאת צו העיקול למרכז התאגיד הבנקאי, לפי המוקדם.

17 -17- על מי מהחייבים הבאים, אשר הגישו בקשה למתן צו תשלומים, לא רשאי רשם ההוצאה לפועל להכריז כחייב מוגבל באמצעים? 49 חייבת, אשר הגישה בקשה לפרוס תשלום חוב בסך 30,000 על פני תקופה של שנתיים וחצי. חייב, אשר הגיש בקשה לפרוס תשלום חוב בסך 50,000 על פני תקופה של שלוש שנים וחצי. חייב, אשר הגיש בקשה לפרוס תשלום חוב בסך 90,000 על פני תקופה של שלוש שנים וחצי. חייבת, אשר הגישה בקשה לפרוס תשלום חוב בסך 120,000 על פני תקופה של חמש שנים. במהלך דיון בהוצאה לפועל בבקשה בטענת "פרעתי" שהגיש מנשה, התבטא רשם ההוצאה לפועל באופן המקים, לדעת מנשה, עילת פסלות לרשם. מנשה ביקש מרשם ההוצאה לפועל לפסול את עצמו. הרשם דחה את הבקשה. 50 כיצד יכול מנשה להשיג על החלטת הרשם? להגיש ערעור לבית המשפט העליון, שבו ידון נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר שהנשיא קבע לכך. להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שבו ידון נשיא בית המשפט המחוזי או שופט אחר שהנשיא קבע לכך. להגיש ערעור לבית משפט השלום, שבו ידון נשיא בית משפט השלום או שופט אחר שהנשיא קבע לכך. אין אפשרות לערער על החלטת הרשם בנסיבות העניין. נגד יוסף הוגש כתב אישום שבו שני סעיפי אישום. בסעיף אישום אחד הוא מואשם ברצח, ובסעיף האישום השני בגניבה. בנימין, שותפו של יוסף לרצח, אשר לא היה מעורב בגניבה, חתם על הסכם עד מדינה, והעיד כעד תביעה במשפטו של יוסף. 51 האם ניתן להרשיע את יוסף בעבירת הגניבה על בסיס עדותו של בנימין? כן, ללא צורך בתוספת ראייתית. כן, ובלבד שתימצא תוספת ראייתית מסוג חיזוק. לא, אלא בצירוף תוספת ראייתית מסוג סיוע. לא, אלא אם כן בית המשפט יפרט בפסק הדין מה הניע אותו להסתפק בעדותו של בנימין.

18 -18- ציפורה זכתה בפסק דין נגד משה והגישה את פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל בהם נקטה ציפורה הוטל עיקול על רכבו של משה והרכב נתפס ונמכר. התברר כי משה חייב בנוסף סכום העולה על התמורה שהתקבלה ממכירת הרכב בתיק מזונות שפתחה בת זוגו. 52 ציפורה אינה זכאית לסכום כלשהו. ציפורה זכאית לתשלום כספים בגין הוצאות תפיסת הרכב בלב ציפורה זכאית לתשלום כספים בגין הוצאות תפיסת הרכב, וכן לתשלום סכום המהווה את חלקה היחסי ביחס לסכום החובות הכולל בהוצאה לפועל. ציפורה זכאית למלוא התמורה שהתקבלה ממכירת הרכ שאול עומד לדין פלילי בבית המשפט המחוזי בגין חטיפה שביצע בשנת ציון, שוטר שרשם דוח פעולה לפיו ביום האירוע העתיק טביעות אצבע שנמצאו בדירה בה הוחזק החטוף, והעבירן להשוואה במעבדת המחלקה לזיהוי פלילי, העיד בשנת 2011 מטעם התביעה. בפתח עדותו הבהיר ציון, כי בכל שנה הוא רושם מאות דוחות מאותו הסוג, ולכן אין לו זיכרון ספציפי אודות המקרה הקונקרטי. עם זאת, הצהיר ציון, כי רשם בדוח הפעולה את הדברים כהווייתם בסמוך לאירוע, כפי שאז היו זכורים לו. התביעה מבקשת להגיש את דוח הפעולה שרשם ציון כראיה לאמיתות תוכנו. 53 לא ניתן להגיש את דוח הפעולה כראיה לאמיתות תוכנו. לא ניתן להגיש את דוח הפעולה כראיה לאמיתות תוכנו, אלא אם כן ההגנה תסכים לכך. ניתן להגיש את דוח הפעולה כראיה לאמיתות תוכנו. ניתן להגיש את דוח הפעולה כראיה לאמיתות תוכנו, רק אם תוכיח התביעה את תנאי החריג של "רשומה מוסדית". גד ודן הואשמו בעבירה של אינוס בנסיבות מחמירות והוגש נגדם כתב אישום אח בכתב האישום נטען כי השניים ביצעו את העבירה יחדיו. התביעה מבקשת להעיד את יעקב, אביו של גד, נגד דן. 54 לא ניתן לכפות על יעקב להעיד נגד דן. לא ניתן לכפות על יעקב להעיד נגד דן, אלא אם מדובר בסיוע לעדות אחרת. ניתן לכפות על יעקב להעיד נגד דן רק במסגרת הסדר טיעון עם ג ניתן לכפות על יעקב להעיד נגד דן.

19 -19- נגד יהודה הוגש כתב אישום בגין עבירה של גניבת רכ הראיה המרכזית נגד יהודה הייתה אמרתו של יוסף בחקירתו במשטרה, בה ציין כי מייד לאחר ביצוע העבירה שמע עובר אורח קורא בשמו המלא של יהודה ומפליל אותו בביצוע העבירה. המשטרה לא איתרה את עובר האורח. יוסף ברח מן הארץ ולא התייצב להעיד במשפט. 55 יוסף לא התייצב לעדות ולכן אמרתו אינה קבילה. אמרתו של יוסף תהיה קבילה רק אם התביעה תוכיח כי אמצעי פסול הוא שהביא לבריחתו של יוסף מהארץ. אמרתו של יוסף אינה מהווה עדות מפי השמועה ולכן היא קבילה. אמרתו של יוסף קבילה, וזאת כחריג לכלל האוסר עדות מפי השמועה. 56 רינת נדרשת להגיש תצהיר בכת מי מהבאים אינו רשאי לאשר את התצהיר? דיין בבית הדין הרבני האזורי. עוזרו של פרקליט המחוז בו מתגוררת רינת. פרופסור למשפטים המתמחה בדיני ראיות, שאינו עורך-דין. ראש העיר בה מתגוררת רינת. באיזה מההליכים הבאים הערכאה השיפוטית אינה מוסמכת לקבל ראיות שאינן קבילות במשפט פלילי או בתובענה אזרחית, שמתנהלים בבית משפט שלום? 57 בית הדין האזורי לעבודה בכל הליך נגד מעביד בגין הפרת חוק שכר מינימום, התשמ"ז שופט בית משפט שלום בבקשה למעצרו של חשוד בעבירות שאינן עבירות ביטחון. בית משפט לתביעות קטנות בכל תביעה שהוגשה נגד תאגי בית המשפט לענייני משפחה בתובענה לפי חוק הירושה, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה. שרה תבעה את רבקה בתביעה אזרחית בגין לשון הרע. רבקה הודיעה שאינה מתכוונת להעיד כעדת הגנה. שרה מבקשת להעיד את רבקה מטעמה. 58 ניתן להעיד את רבקה מטעמה של שרה. ניתן להעיד את רבקה מטעמה של שרה, רק אם שרה העידה בעצמה במשפט. לא ניתן להעיד את רבקה מטעמה של שרה, אלא בהסכמתה של רבקה. לא ניתן להעיד את רבקה מטעמה של שרה.

20 -20- אירית הורשעה בעבירת שו בעת שמיעת הטיעונים לעונש, מבקש התובע להגיש לבית המשפט עותק מן המרשם הפלילי המשטרתי בעניינה של אירית הכולל מידע בדבר הרשעותיה הקודמות. אירית טוענת לפני בית המשפט, כי העונש שהוטל עליה באחד מהתיקים הקודמים, שונה מן העונש המצוין בפלט המרשם אותו מבקש התובע להגיש. 59 בית המשפט רשאי לקבל כראיה את המרשם הפלילי, חרף הסתייגותה של אירית. בית המשפט רשאי לקבל כראיה את המרשם הפלילי, חרף הסתייגותה של אירית, רק אם אירית מיוצגת על ידי סניגור. בית המשפט אינו רשאי לקבל כראיה את המרשם הפלילי, אלא בכפוף לכך ששוטר ממשטרת ישראל יעמוד לחקירה נגדית אודות האמור במרשם. בית המשפט אינו רשאי לקבל כראיה את המרשם הפלילי. בית הדין הרבני נתן פסק דין למזונות נגד משה. פסק הדין הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל הורה על מאסרו של משה למשך שבעה ימים במסגרת הליכי ביצוע פסק הדין. משה מבקש להשיג על ההחלטה. 60 כיצד עליו לנהוג? להגיש ערעור לבית הדין הרבני. להגיש ערעור לבית משפט השלום. להגיש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה. להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. פרק רביעי בתקנונה של חברה נקבע שמה של החברה, וכן נקבע בו כי מטרות החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי. עוד קובע התקנון, כי אחריותם של בעלי המניות אינה מוגבלת, ומגביל את מספרם של הדירקטורים בחברה לשמונה. בנוסף לכך נקבע, כי הונה הרשום של החברה יעמוד על 10,000 מניות ללא ערך נקו בהנחה ששמה של החברה עומד בתנאי הדין, האם עומד תקנון החברה בשאר דרישות הדין? 61 כן, תקנון החברה עומד בכל דרישות הדין. לא, מאחר שהוגבל בו מספר הדירקטורים. לא, מאחר שנקבע בו שאחריותם של בעלי המניות אינה מוגבלת. לא, מאחר שלא נקבע בו ערך נקוב למניות החברה.

21 -21- יוסי הגיש לרשם החברות בקשה לרישום חברה, לפי טופס שקבע שר המשפטים. יוסי צירף לבקשה עותק של תקנון החברה חתום בידי בעלי המניות הראשונים, וכן הצהרות חתומות של כל בעלי המניות הראשונים על כשירותם לייסד חברה ולהחזיק בה מניות. האם רשאי רשם החברות לרשום את החברה? 62 כן, כיוון שקוימו כל הדרישות לרישום חברה. כן, ובלבד שעותק התקנון אומת על ידי עורך דין. לא, כיוון שלא קוימו כל הדרישות לרישום חברה. לא, אלא אם כן בעת הגשת הבקשה שולמה גם אגרת רישום. רבקה נעצרה בבוקר יום שישי בחשד לביצוע עבירה של קבלת דבר במרמה. התברר כי השופט שהיה אמור לדון בהארכת מעצרה של רבקה, חלה ונזקק למנוחה בביתו. לפיכך, הובאה רבקה לפני רשם בכיר של בית משפט השלום, שאינו שופט, להארכת מעצרה. 63 הרשם הבכיר רשאי להורות על הארכת מעצרה של רבקה. הרשם הבכיר רשאי להורות על הארכת מעצרה של רבקה, רק אם הוסמך לכך על ידי נשיא בית משפט השלום. הרשם הבכיר רשאי להורות על הארכת מעצרה של רבקה למשך 24 שעות. הרשם הבכיר אינו רשאי להורות על הארכת מעצרה של רבקה. חברה בע"מ קיבלה שתי בקשות לעיון במסמכיה: בעל-מניות בחברה ביקש לעיין בפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון בחברה (להלן: "הבקשה הראשונה"). כמו כן פנה אדם, שאין לו קשר ישיר לחברה בע"מ, בבקשה לעיין בפרוטוקולים של אסיפות כלליות של החברה (להלן: "הבקשה השנייה"). 64 שתי הבקשות תדחינה. שתי הבקשות תתקבלנה. הבקשה הראשונה תתקבל והבקשה השנייה תידחה. הבקשה הראשונה תידחה והבקשה השנייה תתקבל.

22 -22- דוד נעצר בחשד לביצוע עבירה. דוד מוחזק במעצר 75 ימים וטרם הוגש נגדו כתב אישום. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של דו 65 מה הדין? בית משפט השלום רשאי להאריך את מעצרו של דוד עד לפרק זמן כולל של 90 ימים. בית משפט השלום רשאי להאריך את מעצרו של דוד עד לפרק זמן כולל של 90 ימים, ובלבד שניתן אישור היועץ המשפטי לממשלה להגשת הבקשה להאריך את המעצר. יש לשחרר את דוד לאלתר וניתן להתנות זאת במתן ערובה. יש לשחרר את דוד לאלתר ואין אפשרות להתנות זאת במתן ערובה. נגד שרה, קטינה בת 14, הוגש כתב אישום בבית המשפט לנוער. הוריה של שרה נפטרו ושרה מתגוררת מאז פטירתם אצל סבה וסבתה. אברהם, דודה של שרה, מונה כאפוטרופוס עליה. 66 להיכן יש להמציא את ההזמנה לדין אם לא ניתנה החלטה אחרת של בית המשפט? לידי סבה או סבתה של שרה. לידי פקיד הסעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התשל"ג לידי אברהם. לידי שרה. משטרת ישראל פתחה בחקירה גלויה נגד יצחק בחשד לעבירה של לקיחת שוחד לפי סעיף 290 לחוק העונשין, התשל"ז יצחק סבור כי יעקב הוא עד חיוני לבירור אשמתו ועשוי לסייע לו בהגנתו, אם יוגש נגדו כתב אישום. למיטב ידיעתו של יצחק, יעקב עומד להגר עם בני משפחתו לחו"ל. טרם הוגש כתב אישום נגד יצחק. יצחק מעוניין להגיש בקשה לגבות את עדותו של יעקב לאלתר. 67 יצחק רשאי להגיש הבקשה רק כאשר יש חשש שאמצעי לחץ, איום, הפחדה, כוח או הבטחת טובת הנאה, יניאו את יעקב מלמסור עדות אמת במהלך המשפט. יצחק אינו רשאי להגיש הבקשה, שכן רק המדינה רשאית להגיש בקשה לגביית עדות לאלתר בנסיבות העניין. יצחק רשאי להגיש הבקשה בתנאי שכבר הוגשה הצהרת תובע בדבר כוונה להעמידו לדין. יצחק רשאי להגיש הבקשה לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי.

23 -23- נגד צביקה, יליד 1990, וחגית, ילידת 1995, הוגש כתב אישום בגין עבירות סמים והלבנת הון. בית המשפט הורה על מעצרם של השניים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. כעת, משעומדים לחלוף 6 חודשים מיום הגשת כתב האישום וטרם ניתנה הכרעת הדין, מבקשת המדינה כי צביקה וחגית לא ישתחררו מהמעצר. 68 כיצד על המדינה לנהוג ו על המדינה לפנות לבית המשפט העליון בבקשה להאריך את מעצרם של צביקה וחגית. בית המשפט רשאי להאריך את מעצרם לתקופה שלא תעלה על תשעים ימים. על המדינה לפנות לבית המשפט העליון בבקשה להאריך את מעצרם של צביקה וחגית. בית המשפט רשאי להאריך את מעצרו של צביקה לתקופה שלא תעלה על תשעים ימים, ואת מעצרה של חגית לתקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים. על המדינה לפנות לבית המשפט העליון בבקשה להאריך את מעצרה של חגית. בית המשפט רשאי להאריך את מעצרה לתקופה שלא תעלה על תשעים ימים. המדינה אינה צריכה בשלב זה לבקש להאריך את מעצרו של צביקה. על המדינה לפנות לבית המשפט העליון בבקשה להאריך את מעצרה של חגית. בית המשפט רשאי להאריך את מעצרה לתקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים. המדינה אינה צריכה בשלב זה לבקש להאריך את מעצרו של צביקה. תמר הגישה תלונה במשטרה נגד אורי בגין תקיפה. אורי זומן לחקירה, בעקבותיה הוחלט להגיש נגדו כתב אישום. במהלך המשפט התגלה כי תלונתה של תמר הייתה משוללת יסוד ואורי זוכה. משנסתיים הדיון, הגיש אורי בקשה לבית המשפט כי יורה לתמר לשאת בהוצאות הגנתו. 69 על הדיון בבקשה יחולו תקנות סדר הדין הפלילי, בשינויים המחויבים. חוייבה תמר - דינה לעניין ערעור כדין נאשם שהורשע, והחלטת בית המשפט ניתנת לערעור כפי שמערערים על פסק דין פלילי. על הדיון בבקשה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים. חוייבה תמר - דינה לעניין ערעור כדין נאשם שהורשע, והחלטת בית המשפט ניתנת לערעור כפי שמערערים על פסק דין פלילי. על הדיון בבקשה יחולו תקנות סדר הדין הפלילי, בשינויים המחויבים. חוייבה תמר - דינה לעניין ערעור כדין בעל דין שניתן נגדו פסק דין בתובענה אזרחית, והחלטת בית המשפט ניתנת לערעור כפי שמערערים על פסק דין אזרחי. על הדיון בבקשה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים. חוייבה תמר - דינה לעניין ערעור כדין בעל דין שניתן נגדו פסק דין בתובענה אזרחית, והחלטת בית המשפט ניתנת לערעור כפי שמערערים על פסק דין אזרחי. 70 מה תוקפו המקסימאלי של צו מעצר שהוציא בית משפט בהעדר החשוד, שטרם בוצע ולא הוארך? 90 יום ממועד מתן צו המעצר. 120 יום ממועד מתן צו המעצר. 150 יום ממועד מתן צו המעצר. 180 יום ממועד מתן צו המעצר.

24 -24- ראובן, שמעון ולוי נאשמים באותו כתב אישום. ראובן הוא נאשם מספר 1 בכתב האישום, שמעון הוא נאשם מספר 2 ולוי נאשם מספר עם תחילת פרשת ההגנה מודיעה ההגנה כי ראובן אינו מתכוון להעיד, אך יקרא ליהודה כעד הגנה מטעמו; שמעון מתכוון להעיד ולקרוא לגד כעד הגנה מטעמו; לוי מתכוון אף הוא להעיד ולקרוא לזבולון כעד הגנה מטעמו. בית המשפט לא הורה דבר בדבר סדר שמיעת העדים. מה יהיה סדר שמיעתם? יהודה, שמעון, גד, לוי, זבולון. שמעון, לוי, יהודה, גד, זבולון. שמעון, לוי, גד, זבולון, יהודה. שמעון, גד, לוי, זבולון, יהודה. ראובן הועמד לדין פלילי בבית משפט השלום והורשע בעבירה שיוחסה לו. בית המשפט גזר עליו עונש של 12 חודשי מאסר בפועל ו- 8 חודשי מאסר על תנאי. ראובן ערער על חומרת העונש. בית המשפט המחוזי החליט להעמיד את עונש המאסר בפועל על 6 חודשים, את עונש המאסר המותנה על 6 חודשים וכן הוסיף וגזר עליו קנס בסך 50,000 ש"ח או 5 חודשי מאסר תמורתו. 72 האם בנסיבות העניין היה רשאי בית המשפט המחוזי לגזור את הקנס והמאסר תמורתו? כן, בית המשפט המחוזי היה רשאי לעשות כן. כן, ובלבד שהוגש ערעור מטעם המדינה. לא, אלא אם ניתנה לראובן הזדמנות סבירה להתגונן מפני רכיב עונשי זה. לא, בית המשפט המחוזי לא היה רשאי לעשות כן.

25 -25- בית משפט השלום הרשיע את עדי, לאחר שמיעת ראיות, בעבירה של הטרדה מינית, שעונשה המרבי שנתיים מאסר. בית משפט השלום גזר על עדי 18 חודשי מאסר. עדי ערערה על הרשעתה בדין לבית המשפט המחוזי. המדינה לא הגישה ערעור מטעמה. בית המשפט המחוזי מצא כי העבירה של הטרדה מינית לא הוכחה במשפטה של עדי מעבר לספק סביר, ועל כן הורה לזכותה מביצוע עבירה זו. אולם, מן העובדות שהוכחו כנדרש נתגלתה אשמתה של עדי בעבירה של פגיעה בפרטיות, שעונשה המרבי חמש שנות מאסר. בית המשפט איפשר לסנגורה של עדי לטעון בעניין זה בערעור. 73 איזו מבין התשובות הבאות מבטאת נכונה את המצב המשפטי? בית המשפט שלערעור אינו רשאי להרשיע את עדי בעבירה שלא הואשמה בה בערכאה הדיונית. בית המשפט שלערעור רשאי להרשיע את עדי בביצוע עבירה של פגיעה בפרטיות, ורשאי הוא לגזור עליה עונש מרבי של 18 חודשי מאסר. בית המשפט שלערעור רשאי להרשיע את עדי בביצוע עבירה של פגיעה בפרטיות, ורשאי הוא לגזור עליה עונש מרבי של חמש שנות מאסר. בית המשפט שלערעור רשאי להרשיע את עדי בביצוע עבירה של פגיעה בפרטיות, ורשאי הוא לגזור עליה עונש מרבי של שנתיים מאסר. ניר ושניים נוספים הועמדו לדין פלילי בבית משפט השלום באשדוד בגין עבירה של גניבת רכב בצוות במקביל הועמד ניר לדין פלילי בבית משפט השלום בירושלים בגין עבירה של תקיפה. ניר הודה בביצוע עבירת התקיפה והדיון בבית משפט השלום בירושלים קבוע לטיעון לעונש. טרם סיום פרשת התביעה בבית משפט השלום באשדוד, ביקש ניר להודות בעבירת הגניבה במסגרת ההליכים בבית משפט השלום בירושלים. 74 לאחר שהורשע בבית משפט השלום בירושלים גם בעבירת הגניבה, אך טרם מתן גזר הדין, מבקשת התביעה בבית משפט השלום באשדוד, להעיד את ניר כעד מטעמה נגד הנאשמים הנוספים. לא ניתן להעיד את ניר נגד שותפיו, שכן אין מעידים נאשם נגד נאשמים נוספים באותו כתב אישום, טרם נגזר דינו. ניתן להעיד את ניר נגד שותפיו. לא ניתן להעיד את ניר נגד שותפיו, שכן אין מעידים נאשם נגד שותפיו טרם נגזר דינו, גם אם הואשם בכתב אישום נפר ניתן להעיד את ניר נגד שותפיו בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

26 -26- חברה בע"מ היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אבי החברה פנתה לקבל אשראי מבנק. כבטוחה לקיום התחייבויותיה חתמה החברה על איגרת חוב המובטחת בשעבוד צף החולש על כל נכסיה. נכסי החברה כוללים נכסי מקרקעין וכלי רכב שמוחזקים בידי החברה. 75 היכן על הבנק לרשום את השעבוד הצף האמור, כדי שיחול הן על נכסי המקרקעין, הן על כלי הרכב? יש לרשום השעבוד ברשם החברות, ודי ברישום זה בלב יש לרשום השעבוד ברשם החברות ובלשכת רישום המקרקעין. יש לרשום השעבוד ברשם החברות, בלשכת רישום המקרקעין וברשם המשכונות. די בדיווח על השעבוד במערכת הגילוי הנאות של רשות ניירות ערך, ואין צורך ברישום נוסף. נגד יעקב הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בגין ביצוע עבירה של אינוס, אשר העונש המירבי עליה הוא 16 שנות מאסר. במהלך משפטו של יעקב הוכח כי יעקב עבר את עבירת האינוס. כמו כן, התגלה מן העובדות שהוכחו כי הוא אשם בעבירה נוספת של פציעה, אשר העונש המירבי עליה הוא 3 שנות מאסר. 76 בית המשפט המחוזי חייב לדון גם בעבירת הפציעה ולהרשיע בה את יעק בית המשפט המחוזי חייב להעביר את הדיון בעבירת הפציעה לבית משפט השלום. בית המשפט המחוזי מוסמך להרשיע את יעקב גם בעבירת הפציעה, ובלבד שניתנה ליעקב הזדמנות סבירה להתגונן והוא ויתר על זכותו שהאישום יתברר לפני בית משפט השלום. בית המשפט המחוזי מוסמך להרשיע את יעקב גם בעבירת הפציעה, ובלבד שניתנה ליעקב הזדמנות סבירה להתגונן. עונש המאסר שיוטל עליו בגין שתי העבירות לא יעלה על 16 שנים. במהלך דיון הוכחות שהתנהל לפני שופט, התברר לשופט כי אחד העדים שוהה בישראל שלא כחוק, ועל כן עבר לכאורה עבירה מסוג עוון. 77 האם רשאי השופט להורות מיוזמתו על מעצרו או על עיכובו של העד, ולמשך כמה זמן? השופט רשאי להורות על מעצר העד עד לבוא שוטר למשך שלוש שעות לכל היותר. השופט רשאי להורות על עיכובו של העד עד לבוא שוטר למשך שלוש שעות לכל היותר. השופט רשאי להורות על עיכובו של העד עד לבוא שוטר למשך שעתיים לכל היותר. השופט אינו רשאי להורות על מעצרו של העד או על עיכובו.

27 חברה התאגדה במדינה זרה. החברה מעוניינת לפעול בישראל ולהירשם כחברת חוץ. מה מהבאים אינו נחוץ לשם רישום החברה במשרדי רשם החברות? השם והמען של אדם היושב בישראל המורשה לקבל בעבור החברה כתבי בי-דין והודעות. עותק ותרגום לעברית של מסמכי ההתאגדות של החברה. רשימת הדירקטורים של החברה. אישור של רשם החברות במדינה הזרה, לפיו ניתן לרשום את החברה בישראל. 79 חברה בע"מ החליטה על פירוקה מרצון. כיצד עליה לפרסם את ההחלטה? ברשומות, תוך 7 ימים לאחר ההחלטה. בשני עיתונים יומיים, תוך 7 ימים לאחר ההחלטה. בשני עיתונים יומיים, תוך 14 ימים לאחר ההחלטה. ברשומות, תוך 14 ימים לאחר ההחלטה. באחד מימות השבוע, בעודה מתקלחת בביתה, נחרדה תמר לראות את עמרי בן ה- 13 משקיף עליה ומצלם אותה במערומיה. תמר מעוניינת להגיש נגד עמרי קובלנה פרטית, בגין הפגיעה בפרטיותה. 80 תמר אינה רשאית להגיש נגד עמרי קובלנה פרטית, מאחר שטרם מלאו לעמרי 14 שנה בעת ביצוע העבירה. תמר אינה רשאית להגיש נגד עמרי קובלנה פרטית, מאחר שעבירה לפי חוק הגנת הפרטיות אינה בגדר העבירות בגינן ניתן להגיש קובלנה פרטית. תמר רשאית להגיש נגד עמרי קובלנה פרטית, ובלבד שנתקבלה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה. תמר רשאית להגיש נגד עמרי קובלנה פרטית.

28 -28- פרק חמישי עו"ד רביד מייצג חברה ומטפל עבורה בגביית חובות. עו"ד רביד שלח לעו"ד דוד, החייב לחברה אלפי שקלים, מכתב בו נאמר: "אם לא ישולם הסך האמור תוך שבעה ימים, מרשתי תפנה בתביעה משפטית ובתלונה ללשכת עורכי הדין ולמשטרת ישראל." לחייב אחר של החברה משה, שלח עו"ד רביד מכתב דרישה לסילוק החוב, בו צויין שעותקים מהמכתב נשלחו להוריו של משה ולמעביד שלו. עותקים כאלו אכן נשלחו. האם עבר עו"ד רביד עבירות משמעת? 81 ל כל פעולותיו נעשו במסגרת חובת הנאמנות ללקוח. משלוח המכתב לעו"ד דוד מהווה עבירת משמעת, אך פעולותיו בנוגע למשה נעשו כשורה. משלוח המכתב לעו"ד דוד נעשה כשורה, אך פעולותיו בנוגע למשה אינן כשורה. כן. כל פעולות עו"ד רביד מהוות עבירות משמעת. 82 מפקד הג"א מחוזי ביקש מרשם המקרקעין לרשום הערה, כי מקרקעין מסוימים נועדו לשמש מקלט. הרשם חייב לסרב לרשום את ההערה, ולבקש הוראה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה שבתחום סמכותה מצויים המקרקעין. הרשם ירשום את ההערה על סמך בקשת מפקד הג"א מחוזי. הרשם חייב לסרב לרשום את ההערה, ולבקש הוראה מהוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבתחום סמכותה מצויים המקרקעין. הרשם חייב לסרב לרשום את ההערה, ולבקש הוראה מהמועצה הארצית לתכנון ובניה. במסגרת הליך משפטי המתנהל בבית המשפט המחוזי, הוטל עיקול על בית מגורים. רוכשי הדירות בבית המגורים מבקשים לרשום את הבית כבית משותף. רוכשי הדירות לא הגיעו להסכמה עם מבקש העיקול. 83 כיוון שהוטל עיקול על הבית, אין אפשרות לרשום אותו כבית משותף. ניתן לרשום את הבית כבית משותף רק באישור בית המשפט. ניתן לרשום את הבית כבית משותף ולרשום העיקול על כל דירה. ניתן לרשום את הבית כבית משותף ללא רישום העיקול רק באישור המפקח על רישום מקרקעין.

29 מה הדין לגבי רישום עסקה במקרקעין? בקשה לרישום עסקה במקרקעין תהא חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהיא נושא העסקה. עורך דין המאמת שטרי עסקה יזהה תמיד את הצדדים לעסקה על פי תעודת זהות או דרכון. בשום מקרה לא יקבל רשם המקרקעין בקשה לרישום עסקה ללא נסח מרישום המקרקעין. רישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו. עורך דין החליט לבער את כל התיקים בהם טיפל ואשר ההליכים המשפטיים בהם הסתיימו. עורך הדין הודיע במכתב רשום ללקוחותיו או ליורשיהם (אם נפטרו) על כוונתו לעשות כן, והציע להם לקבל את החומר, להעתיקו או לצלמו. איש מהם לא נעתר להצעה של עורך הדין. 85 ניתן לבער את התיקים אם חלפו 5 שנים לפחות מיום סיום הטיפול בתיק או מיום סיום ההליכים המשפטיים, ובלבד שלא יבער צוואות או מסמכים אחרים שנמסרו לו למשמרת, על פי הסכם, בשביל הלקוח או בשביל אחר. ניתן לבער את התיקים אם חלפו 7 שנים לפחות מיום סיום הטיפול בתיק או מיום סיום ההליכים המשפטיים, ובלבד שלא יבער צוואות או מסמכים אחרים שנמסרו לו למשמרת, על פי הסכם, בשביל הלקוח או בשביל אחר. ניתן לבער את התיקים אם חלפו 5 שנים לפחות מיום סיום הטיפול בתיק או מיום סיום ההליכים המשפטיים, ובלבד שלא יבער צוואות או מסמכים אחרים שנמסרו לו למשמרת, על פי הסכם, בשביל הלקוח או בשביל אחר, ללא אישור הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין. ניתן לבער את התיקים אם חלפו 7 שנים לפחות מיום סיום הטיפול בתיק, או מיום סיום ההליכים המשפטיים, ובלבד שלא יבער צוואות או מסמכים אחרים שנמסרו לו למשמרת על פי הסכם, בשביל הלקוח או בשביל אחר, ללא אישור הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין. מי אמור לאשר כי מקרקעין, שעדיין אינם רשומים בפנקסי המקרקעין, הם ללא בעלים, לצורך רישומם על שם המדינה? 86 המפקח על רישום מקרקעין, לאחר בירור עם היועץ המשפטי לממשלה. המפקח על רישום מקרקעין, לאחר בירור עם האפוטרופוס הכללי. הממונה על המרשם, לאחר בירור עם היועץ המשפטי לממשלה. הממונה על המרשם, לאחר בירור עם האפוטרופוס הכללי.

30 -30- עו"ד ירון ועו"ד רוני הם שותפים במשרד עורכי דין. עו"ד ירון נפטר בעודו חבר לשכת עורכי הדין. עו"ד רוני מבקש לתת 10% מהכנסותיו השנתיות מהמשרד לאלמנתו, להוריו ולילדיו של ירון, שאינם עורכי דין. 87 רוני רשאי לשתף בהכנסותיו השנתיות את אלמנתו, הוריו וילדיו של ירון. רוני אינו רשאי לשתף בהכנסותיו השנתיות את מי שאינו עורך דין. רוני רשאי לשתף בהכנסותיו השנתיות רק את אלמנתו של ירון ואת ילדיו. רוני רשאי לשתף בהכנסותיו השנתיות רק את אלמנתו, את הוריו ואת ילדיו הקטינים של ירון. המפקח על רישום מקרקעין החליט לרשום בפנקסי המקרקעין שטח מקרקעין שלא היה רשום בעבר, לפי בקשת משה. יעל הגישה למפקח התנגדות לרישום זה. המפקח שמע את משה ויעל, ואף אישר ליעל להגיש ראיה בלתי קבילה לצורך גילוי האמת, ללא התנגדות מצד משה. יעל מסרה למפקח כי יש חשש לפגיעה גם במקרקעין השייכים לאפרים. המפקח זימן את אפרים לדיון אך זה בחר לא להתייצב לדיון. המפקח החליט לקבל את הבקשה לרישום השטח כמבוקש, ונימק את החלטתו, אך ללא הסבר לקבלת הראיה שאינה קבילה וללא התייחסות לטענות אפשריות של אפרים, שלא התייצ החלטתו הייתה בכתב והומצאה לכל הצדדים. 88 איזה מבין המשפטים הבאים משקף נכונה את הדין? המפקח לא היה רשאי לקבל את הראיה שאינה קבילה. המפקח היה רשאי לקבל ראיה לא קבילה, אך היה עליו לרשום את הטעמים שהניעוהו לעשות כן. המפקח היה חייב לדחות את הבקשה לרישום, כל עוד לא שמע את אפרים. המפקח היה רשאי לקבל הבקשה לרישום ללא שמיעת אפרים, אך היה חייב להתייחס לטענות אפשריות של אפרים בהחלטתו. עו"ד חן הודיעה בכתב ללשכת עורכי הדין על פרישתה מהלשכה. לאחר פקיעת החברות של חן, נודע ללשכה כי חן עברה עבירה אתית לפני פקיעת החברות. בהנחה כי אין כל בעיה של התיישנות, האם ניתן להעמיד את חן לדין משמעתי? 89 לא ניתן להעמיד את חן לדין משמעתי לאחר שחברותה בלשכה פקעה. ניתן להעמיד את חן לדין משמעתי גם אם לא תחודש חברותה בלשכה. ניתן להעמיד את חן לדין משמעתי רק אם תחדש את החברות בלשכה. ניתן להעמיד את חן לדין משמעתי ובתנאי שלא עברה שנה מיום שפקעה חברותה בלשכה.

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן א

סדר הדין האזרחי ספר קורס עוד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )מבחן א סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן אמריקאי"( הערות והארות יתקבלו בברכה בדוא"ל - student@lawpub.co.il

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63> המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה The Center for the Study of Crime, Law & Society מחלקת מחקר של הרשות השופטת Israeli Courts Research Division שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים בית המשפט העליון רח' שערי משפט,

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"פ 6028/13

פסק-דין בתיק עפ  6028/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ /820631 לפני: המערער: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט נ' סולברג יעקב מודזגברשוילי ד ג נ המשיבה: מדינת ישראל ערעור על הכרעת הדין

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד