1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1"

תמליל

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד )כולל בתקופות חופשה מלימודים(. מי שהגיש מועמדותו להתקבל ללימודים במכללה ובקשתו נדחתה, ממועד הרשמתו ועד למועד קבלת הודעת הדחייה. מי שסיים לימודיו במכללה אך טרם קיבל תעודה. מי שהיה לתלמיד כמשמעותו של מונח זה באחת מפסקאות המשנה דלעיל ומועמדותו נדחתה, או שהפסיק לימודיו, או שסיים אותם, יוסיף להיחשב כתלמיד לעניין תקנון זה )ויוסיף להיות כפוף לסמכויות רשויות השיפוט האמורות בו( בקשר למעשים שעשה בעת שהיה מועמד ללימודים במכללה או תלמיד בה "עבירת משמעת" "פסילה של עבודה או בחינה" "הממונה" "בית הדין" "קובל" "קובלנה" "רשויות השיפוט" עבירה מאלה המפורטות בסעיף 21 לתקנון זה וכל עבירה אחרת שתיקבע ככזו, מעת לעת, ע"י המועצה האקדמית של המכללה, לרבות ניסיון, שידול או סיוע לביצוע עבירה כאמור. פירושה כשלון בעבודה או בבחינה והחלפת הציון שניתן )אם ניתן( בציון אפס. הממונה על המשמעת האמור בתקנון זה. בית הדין לערעורים בענייני משמעת האמור בתקנון זה. הקובל האמור בתקנון זה. מסמך בו מאשים קובל תלמיד בביצוע עבירת משמעת. הממונה, סגנו )או סגניו( ובית הדין עמוד 1 מתוך 20

2 פרק שני: רשויות השיפוט סימן א': הממונה על המשמעת.2 מינוי המועצה האקדמית, בהתייעצות עם נשיא המכללה תמנה ממונה על המשמעת וסגן ממונה על המשמעת מקרב חברי הסגל האקדמי של המכללה, או מקרב חברי הסגל האקדמי של מוסד אחר להשכלה גבוהה. תקופת כהונה 3. הממונה על המשמעת וסגנו ימונו לתקופה של שנתיים ויוכלו להתמנות לשתי תקופות כהונה רצופות. סמכויות 4. )ממונה( הממונה ידון ויחליט בכל קובלנה שתוגש ע"י קובל כנגד תלמיד. סמכויות )סגן( 5. כל סמכות המסורה לממונה עפ"י תקנון זה פרט לסמכויותיו שעפ"י סעיף 6 שלהלן נתונה גם לסגנו. דין החלטה או פסק דין של סגן הממונה כדין החלטה או פסק של הממונה. סדרי עבודה חלוקת התיקים בין הממונה וסגנו וקביעת מועדי דיון תיעשה עפ"י הנחיות כלליות שיקבע הממונה, מעת לעת, או עפ"י קביעתו לעניין או לעניינים מסוימים..6 אצילת סמכויות 7. הממונה רשאי לאצול לסגנו מסמכויותיו שעפ"י סעיף 6. רציפות סמכויות הסתיימה כהונת הממונה על המשמעת או סגנו, יוסיפו הם לכהן בתפקידם עד שייבחרו להם מחליפים ומשייבחרו להם מחליפים, יהיו הם מוסמכים להמשיך ולסיים הדיון בכל עניין התלוי ועומד בפניהם..8 עמוד 2 מתוך 20

3 סימן ב': בית הדין לערעורים בענייני משמעת.9 מינוי תוקן המועצה האקדמית תמנה ארבעה )4( חברי סגל אקדמי בכיר, מקרב חברי הסגל האקדמי של המכללה או מקרב חברי הסגל האקדמי של מוסד אחר להשכלה גבוהה, ויו"ר אגודת הסטודנטים של המכללה מכח תפקידו לכהן כחברים בבית הדין. מינוי משפטן 10. לפחות אחד החברים שימונו לכהן בבית הדין יהיה משפטן. חרף האמור בסעיף 9 דלעיל הרי שאם לא יימצא משפטן מבין חברי המועצה, תהיה המועצה רשאית למנות כחבר בבית הדין, משפטן שאינו נמנה עם חבריה ואינו נמנה עם הסגל האקדמי של מוסד אחר להשכלה גבוהה. תקופת כהונה 11. חברי בית הדין ימונו לתקופת כהונה של שנתיים והם יוכלו לשוב ולהתמנות לתקופות כהונה נוספות, ללא הגבלה נשיא וממלא 12. מקום קבוע המועצה האקדמית תמנה את אחד מחברי בית הדין לכהן כנשיא בית הדין וחבר אחר לכהן כממלא מקומו הקבוע. נשיא בית הדין ובהעדרו ממלא מקומו הקבוע יהיה אחראי לניהול פעולתו השוטפת של בית הדין ובכלל זאת לקביעת הרכב המותב בפניו יידון כל ערעור סמכויות בית 13. הדין בית הדין ידון ויחליט בערעורים על החלטות הממונה או סגנו שיוגשו עפ"י תקנון זה מותבים 14. דיוני בית הדין יתקיימו בפני מותב שימונה ע"י נשיא בית הדין. בכל מותב יכהנו שלושה מחברי בית הדין כיו"ר המותב ישמש נשיא בית הדין, או מקומו הקבוע. כשזה לא יכהן במותב ממלא 14.2 עמוד 3 מתוך 20

4 סימן ג': קובל והגנה קובל המועצה האקדמית תמנה קובל לתקופת כהונה של שנתיים. מי שסיים תקופת כהונה כקובל, יוכל לשוב ולהתמנות לכהונה זו לתקופות נוספות ללא הגבלה. הקובל ישמש כקובל בדיונים שיתקיימו בפני הממונה וכמערער או משיב בדיונים שיתקיימו בפני בית הדין. נסתיימה תקופת כהונתו של קובל, יוסיף הוא לכהן בתפקידו עד שייבחר לו מחליף )או שתוארך תקופת כהונתו(. - קובל מיוחד 16. הקובל הקבוע יהיה רשאי למנות - בהודעה בכתב שתימסר לממונה או לבית הדין אדם אחר לשמש כקובל, או כמערער או משיב בעניין מסוים. 16 א' הגנה תוקן תלמיד יהיה רשאי להיות מיוצג הן בדיון בפני הממונה והן בדיון בבית הדין על ידי עורך דין או להיעזר, בדיונים כאמור, בתלמיד מכללה אחר שיסייע לו בהגנתו. תלמיד יודיע בכתב, על מינוי עורך דין שייצג אותו או שם התלמיד שיסייע לו בהגנתו וימסור בהודעתו את מלוא פרטיו של עורך הדין או התלמיד )שם, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני(. הרשויות ימציאו גם לעורך הדין המייצג את התלמיד או לתלמיד המסייע לו כל עותק של כל הזמנה לדין. עמוד 4 מתוך 20

5 סימן ד': מינהל רשויות השיפוט מזכיר רשויות 17. השיפוט מנכ"ל המכללה ימנה עובד שישמש כמזכיר רשויות השיפוט לא ימונה אותו אדם לשמש כקובל וכמזכיר רשויות השיפוט בעת ובעונה אחת. כפיפות 18. מזכיר רשויות השיפוט יפעל עפ"י ההנחיות שיינתנו לו בין הנחיות כלליות ובין הנחיות לעניין מסוים ע"י מנכ"ל המכללה, הממונה על המשמעת ונשיא בית הדין. יינתנו למזכיר רשויות השיפוט הוראות סותרות ע"י מנכ"ל המכללה מחד והממונה או נשיא בית הדין מאידך, יהיו אלה האחרונות עדיפות. שירותי מינהל 19. מנכ"ל המכללה ידאג לספק לרשויות השיפוט את שירותי המינהל הדרושים לה. עמוד 5 מתוך 20

6 פרק שלישי: עבירות ועונשים סימן א': עבירות בפרק זה "רשויות המכללה" הגדרות 20. לרבות מורי המכללה ועובדיה המנהליים. "עבודה" "מתקנים" עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר )פרוייקט( או עבודה אחרת המוטלת על תלמיד בקשר עם לימודיו במכללה. אולמות, כיתות לימוד, חדרי מעבדה, ספריות, משרדים, מגרשי ספורט ושטח פתוח רשימת עבירות 21. עבירת משמעת הינה אחת העבירות המפורטות להלן אשר בוצעה ע"י תלמיד: 21.1 אי ציות להוראה שניתנה ע"י רשות מרשויות המכללה במסגרת מילוי תפקידה. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה או לרשויותיה, או הסתרת מידע מהם ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים בה. הונאה בבחינה או בעבודה. הפרת הוראה המתייחסת לבחינה או לעבודה לרבות הוראה בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. הפרה של תקנון או הוראות המתייחסים לשימוש במתקני המכללה או של כללי ההתנהגות בהם. הפרעה להוראה, או לעבודה במכללה או הפרעה לכל פעילות אחרת המתקיימת במכללה ברשות. פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה או ברכוש אחר המשמש לצרכיה. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, גופם או רכושם של מורי, עובדי או תלמידי המכללה, אם נעשתה בתחומי המכללה, או שנעשתה מחוץ לתחומה אך קשורה למעמדם כמורים, עובדים או תלמידים. התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או מעמד של תלמיד בה אם ארעה בתחומי המכללה, או כשארעה מחוצה לה אם מקורה, במישרין או בעקיפין, במעמדו של תלמיד ככזה. לעניין סעיף זה תחשב הסתה על רקע של דת, מין או גזע כלפי מורי המכללה, עובדיה ותלמידיה כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או מעמד של תלמיד בה עמוד 6 מתוך 20

7 רשימת העונשים סימן ב': עונשים משיימצא תלמיד אשם בעבירת משמעת יוטלו עליו אחד או יותר מהעונשים הבאים: 22.1 נזיפה עבודות לטובת המכללה, באופן והיקף שעות שייקבעו עבודות לטובת הקהילה, באופן ובהיקף שעות שייקבעו פסילת בחינה בה נבחן התלמיד פסילת עבודה שהגיש התלמיד איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים. עיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד, למשך תקופה שתיקבע ביטול הנחה בשכר לימוד, או ביטול פרס לימודים או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד המשולם ע"י תלמיד מן המניין מניעת שימוש במתקני המכללה, או חלק מהם לתקופה שתיקבע הרחקה מהמכללה לתקופה שתיקבע הרחקה מהמכללה לצמיתות תוקן ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה. פסילת קורס עונש 23. מינימום פסילת חובה בכל מקרה בו יורשע תלמיד בעבירה של הונאה בבחינה, יהיו הממונה או בית הדין חייבים להטיל עליו עונש של הרחקה מהלימודים במכללה לתקופה של שנה אקדמית אחת לפחות. בכל מקרה בו יורשע תלמיד בהונאה בבחינה או בעבודה, חייבים הממונה או בית הדין לפסול הבחינה או העבודה נשוא ההונאה פסילה כאמור תיעשה בלא כל קשר לכל עונש שיוטל על תלמיד כאמור בעקבות הרשעתו בהונאה. עמוד 7 מתוך 20

8 23.3 תוקן בכל מקרה בו יורשע תלמיד בהעתקה ו/או בהונאה בבחינה וו/או בעבודה שהתקיימו במסגרת קורס חייבים יהיו הממונה או בית הדין לפסול את הקורס. פסילה כאמור תעשה בלא כל קשר לכל עונש שיוטל על התלמיד בעקבות ההרשעה עונש על 24. תנאי הממונה או בית הדין רשאי להורות כי עונש לפי פסקאות 22.7 עד )ועד בכלל( יהיה כולו או מקצתו עונש על תנאי. תלמיד שנידון לעונש על תנאי לא יישא בעונשו אלא אם כן עבר בתוך התקופה שתיקבע בהחלטת הממונה או בית הדין תקופה שלא תפחת משנה ולא תעלה על שנתיים )להלן: "תקופת התנאי"( - עבירת משמעת מאלה שיפורטו בהחלטה ויורשע בשל עבירה כאמור, בין בתו ך תקופת התנאי ובין לאחריה אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת הממונה או בית הדין תתחיל תקופת התנאי ביום מתן ההחלטה רישום ענישה 25. בגליון ציונים הוטל על תלמיד עונש של הרחקה מן המכללה לצמיתות או לשנה ומעלה, יירשם עונש זה בגיליון ציוניו. הוחלט להטיל על תלמיד עונש אחר מאלה האמורים בסעיף 25.1 דלעיל תהיה לממונה ולבית הדין הסמכות להחליט על רישום עונש כאמור בגיליון ציוניו פיצויים הצמדת קנסות ופיצויים נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת שגרמה נזק חומרי למכללה, יהיו הממונה או בית הדין רשאים לחייבו בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו לשלם למכללה פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק הישיר שגרמה העבירה. כל קנס כספי שיוטל על תלמיד וכל סכום פיצויים בו יחויב יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן מתם שלושים יום ממועד הטלתם ועד לפירעונם בפועל. תרופות לאי 28. פרעון תלמיד עליו הוטל קנס, או כזה החייב בתשלום פיצויים, לא יקבל תעודה או אישור המעיד על לימודיו ולא תתקבל הרשמתו להמשך הלימודים במכללה עד שיפרע את הקנס שהוטל עליו או את סכום הפיצויים בו חויב, בצירוף הפרשי ההצמדה בגינם. עמוד 8 מתוך 20

9 פרק רביעי: החלטות ביניים ושמירת סמכויות ---- החלטות ביניים הסמכות לתיתן שמיעת התלמיד דיון חוזר משך תוקפן שינויין או ביטולן ערעור ברשות לאחר פתיחת הליכים משמעתיים יהיה הממונה רשאי לתת, בין ביוזמתו ובין לבקשת קובל, החלטות ביניים כמו דחיית בדיקת בחינה, הפסקת לימודים, איסור להשתמש במתקני המכללה וכיו"ב. במידת האפשר ייתן הממונה החלטת ביניים לאחר שתינתן לתלמיד הזדמנות להשמיע טענותיו בנדון. נתן הממונה החלטת ביניים מבלי שניתנה לתלמיד הזדמנות להשמיע טענותיו, יהיה התלמיד רשאי לבקש מהממונה לקיים דיון חוזר בהחלטתו. ביקש תלמיד דיון חוזר כאמור ייערך דיון זה לא יאוחר מאשר תוך 7 ימים ממועד הבקשה. החלטת ביניים של הממונה תעמוד בתוקפה עד למתן פסק דין בקובלנה, או עד למועד מוקדם יותר שיקבע הממונה בהחלטה גופה. הממונה מוסמך לבטל או לשנות, בכל עת, החלטת ביניים שנתן, וזאת בין ביוזמתו ובין ביוזמת התלמיד או הקובל. החלטת ביניים אינה ניתנת לערעור בפני בית הדין אלא אם ניתנה רשות לכך ע"י נשיא בית הדין, או, בהעדרו, ע"י ממלא מקומו הקבוע. בקשת רשות לערער על החלטת ביניים תוגש למזכירות רשויות השיפוט תוך חמישה ימים ממועד מתן ההחלטה ואם נתקיים בה דיון חוזר, תוך חמישה ימים ממועד מתן ההחלטה בדיון החוזר. עמוד 9 מתוך 20

10 שמירת 30. סמכויות סמכות הממונה לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת סמכותם של מורה או עובד לתת הוראות או לנקוט בצעדים שבגדר סמכותם במטרה למנוע הפרעות מצד תלמיד למהלך הלימודים התקין, למהלכן של בחינות או למהלכן של פעילויות אחרות המתקיימות במכללה הליכי 31. משמעת והליכים פליליים לא יהיה באפשרות לפתיחת הליכים פליליים )בבתי המשפט( כנגד התלמיד, או בקיום הליכים כאלה, או במתן פס"ד בהם כדי לשלול את הסמכות לפתוח ולקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה ולהמשיך בהם עד תומם. סבר הממונה או בית הדין, כי העובדות המפורטות בקובלנה מעוררות חשש, לכאורה, כי נעברה עבירה פלילית, כמשמעותה של זו בסעיף 268 לחוק העונשין תשל"ז 1977, יורה הוא לקובל למסור הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. הממונה על המשמעת או בית הדין לא ימשיכו בהליכים נגד התלמיד עד שתישלח הודעה כאמור עמוד 10 מתוך 20

11 פרק חמישי: הליכים סימן א': תלונה הגשת 32. תלונה מתלונן מקבל רשאים להגיש תלונה עפ"י תקנון זה כל מורה, כל עובד מכללה וכל תלמיד בה. תלונה תוגש למנכ"ל המכללה תוקן כתב תלונה תלונה תוגש, בכתב, תפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים לתלמיד נשוא התלונה ויצורפו אליה מסמכים התומכים בה, אם יש כאלה בידי המתלונן. תלונה תוגש לא יאוחר מאשר 21 יום ממועד המעשה או המחדל שבגינו מוגשת התלונה. בעבירות שיראו לו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, חמורות יהיה המנכ"ל רשאי להאריך את המועד האמור. בדיקת 33. תלונה מנכ"ל המכללה יבדוק כל תלונה שתוגש לו סמוך ככל האפשר לאחר קבלתה, יקבל לרשותו כל חומר כתוב הנוגע לתלונה )כמו בחינה, עבודה וכיו"ב( ויהיה רשאי לבקש מהמתלונן הבהרות והשלמות, ומהתלמיד נשוא התלונה תגובה או הסברים. גניזת 34. תלונה ערעור הגיע מנכ"ל המכללה למסקנה כי אין בחומר שלפניו כדי להצדיק פתיחת הליכים משמעתיים יגנוז את התלונה ויודיע על כך למתלונן. על החלטת מנכ"ל המכללה לגנוז תלונה יוכל המתלונן לערער בפני היועץ המשפטי למכללה שהחלטתו תהיה סופית..35 עמוד 11 מתוך 20

12 סימן ב': פתיחת הליכים קובלנה ביוזמת 36. מנכ"ל המכללה מנכ"ל המכללה יהיה רשאי לפתוח בהליכי משמעת ביוזמתו שלו אם סבר כי נעברה עבירת משמעת ולא הוגשה לו תלונה בנדון, או אם הוגשה לו תלונה בנדון והמתלונן חזר בו ממנה הגשת 37. הקובלנה החליט מנכ"ל המכללה, בין ביוזמתו ובין עפ"י תלונה שהוגשה לו, כי יש מקום לפתוח בהליכי משמעת נגד תלמיד, יעביר הוא פרטי התלונה לקובל, שיכין קובלנה שתכלול את הפרטים הבאים: פרטי המתלונן והתלמיד. פרטי המעשים או המחדלים המיוחסים לתלמיד הנתבע )להלן: "הנתבע"( פרטי עבירות המשמעת המיוחסות לנתבע. רשימת המסמכים שבדעת הקובל להגיש במהלך הדיון. רשימת העדים שבדעת הקובל להשמיע במהלך הדיון מסירה 38. קובלנה תיחתם בידי הקובל ותימסר למזכירות רשויות השיפוט. המצאה מזכירות רשויות השיפוט תמציא עותקים של הקובלנה לממונה, לנתבע ולראש המגמה שעל תלמידיה נמנה התלמיד הנתבע. לעותק הקובלנה שיומצא לנתבע יצורף עותק של תקנון זה עמוד 12 מתוך 20

13 סימן ג': הליכי הדיון בפני הממונה מועד הדיון 40. מועד הדיון בקובלנה ייקבע ע"י מזכירות רשויות השיפוט בתיאום עם הממונה. המועד שייקבע לדיון לא יהיה מוקדם משבעה ימי עבודה ולא יהיה מאוחר מעשרים ואחד ימי עבודה מהמועד בו נמסרה הקובלנה לידי הנתבע. הוראות סעיף 40.2 לא יחולו על דיונים בבקשות להחלטות ביניים ואלה אפשר שיתקיימו תוך פרק זמן קצר מזה האמור שם. כל מסמך או הודעה שיישלחו לנתבע בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במכללה ייחשבו כאילו נמסרו לידיו שבעה ימים לאחר שיגורם תוקן הזמנה לדיון דחיית הדיון מזכירות רשויות השיפוט תזמין למועד שנקבע לדיון בקובלנה את הקובל, הנתבע, המתלונן ועדי הקובל המפורטים בקובלנה. הממונה מוסמך לדחות את מועד הדיון, לבקשת הקובל או הנתבע ומטעמים מיוחדים שיירשמו דיון 43. בהעדר הנתבע דיון בקובלנה יכול שיתקיים בהעדר הנתבע אם הלה לא יופיע במועד שנקבע, למרות שהוזמן כראוי, מבלי שיצביע על טעם מספיק לדחיית הדיון. נתקיים דיון שלא במעמד הנתבע בנסיבות כמתואר בסעיף 43.1 יהיה הממונה מוסמך ליתן כל החלטה או פסק דין, בסיום דיון כאמור, שלא בפני הנתבע. ניתן פס"ד )או החלטה אחרת( שלא בפני הנתבע, תמציא מזכירות השיפוט עותק ממנה לנתבע שיהיה רשאי לעתור לביטולו, תוך שבעה ימים מהמועד בו יקבל הוא עותק זה. העתירה תתברר בפני הממונה שיהיה מוסמך לבטל את פסק דינו או לשנותו מטעמים מיוחדים שיירשמו הקראה 44. בפתח הדיון יקרא הממונה את הקובלנה לנתבע ויסביר לו, אם יתבקש לכך, את האמור בה. לאחר ההקראה ישאל הממונה את הנתבע אם הוא מודה או שאינו מודה באשמה. עמוד 13 מתוך 20

14 הודאה 45. הודה הנתבע באשמה, יהיה הממונה רשאי למצוא אותו חייב בדין עפ"י הודאתו ולגזור את דינו. אולם הממונה יהיה רשאי, על אף הודאת נתבע, לדרוש מהקובל להגיש ראיותיו להוכחת הקובלנה סדרי דין 46. וראיות הממונה ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שתיראה לו צודקת ויעילה ובלבד שיישמרו כללי הצדק הטבעי. ברגיל, אם לא הודה הנתבע באשמה, יגיש הקובל ראיותיו וישמיע עדיו והנתבע יהיה רשאי לחקור עדים אלה. לאחר מכן, יגיש הנתבע ראיותיו וישמיע עדיו והקובל יהיה רשאי לחקור עדים אלה. הן הקובל והן הנתבע יהיו רשאים לחקור עדיהם בחקירה חוזרת פרטיכל 47. במהלך הדיון יירשם פרטיכל בידי מזכיר רשויות השיפוט או בידי הממונה פסק דין 48. מועד נתינתו המצאתו תחילת תוקפו סמוך ככל האפשר לסיום הגשת הראיות והשמעת סיכומי טענות הצדדים, ייתן הממונה פסק דין )שיורכב מהכרעת דין ואם יימצא הנתבע חייב בדין, אף מגזר הדין( מנומק, ובכתב. מזכירות רשויות השיפוט תמציא עותקים של פסק הדין לנתבע, לקובל, למתלונן ולראש המגמה שעל תלמידיה נמנה הנתבע. פסק דין של הממונה ייכנס לתוקף ביום נתינתו אלא אם כן יחליט הממונה כי הוא ייכנס לתוקף במועד אחר. זכות ערעור סימן ד': הגשת ערעור 49. פסקי הדין של הממונה ניתנים לערעור בפני בית הדין הן ע"י הקובל והן ע"י הנתבע מועד הגשת ערעור כתב ערעור המצאה ערעור יוגש תוך חמישה-עשר יום מהיום שבו נתן הממונה את פסק הדין נשוא הערעור )אם זה ניתן בפני המערער( או תוך חמישה-עשר יום מהיום בו הומצא פסק הדין למערער )אם זה ניתן שלא בפניו(. ערעור יוגש, בכתב, למזכירות רשויות השיפוט ויפרט את נימוקי המערער וטענותיו. מזכירות רשויות השיפוט תמציא עותקים של כתב הערעור לנשיא בית הדין, למשיב )שיהיה הקובל או הנתבע, לפי העניין( ולראש המגמה שעל תלמידיה נמנה הנתבע. עמוד 14 מתוך 20

15 ערעור אינו מעכב פסק-דין קביעת מותב היקף דיון בערעור טיעונים בכתב הגשת ערעור לא תעכב ביצועו של פסק הדין נשוא הערעור, אלא אם כן יחליט ביה"ד לבקשת המערער אחרת. סימן ה': הליכי דיון בבית הדין עם קבלת כתב ערעור, יקבע נשיא בית הדין את הרכב המותב בפניו יתברר הערעור. הערעור יוגבל לבדיקת הממצאים והמסקנות של הממונה והמערער או המשיב לא יורשו להציג בערעור ראיות אלא אם כן נתגלו ראיות חדשות שלא היו ידועות להם, ולא היו צריכות להיות ידועות להם, בעת הדיון בפני הממונה, או שבית הדין יסבור כי קיימות נסיבות מיוחדות המחייבות, לשם עשיית צדק, להציגן מועד הדיון אם לא יבקש מערער, בכתב הערעור, להשמיע טיעוניו בעל-פה, יהיה יו"ר המותב רשאי להורות כי טיעוני הצדדים יוגשו לביה"ד, בכתב, באופן ובמועדים עליהם יחליט ראש המותב. לא יגיש המערער טיעוניו במועד ובאופן שיקבע יו"ר המותב, יימחק הערעור. לא יגיש המשיב טיעוניו במועד ובאופן שייקבע יו"ר המותב, ידון ביה"ד בערעור עפ"י טיעוני המערער בלבד. לא יחליט המותב על הגשת טיעונים בכתב, תקבע מזכירות רשויות השיפוט, בתיאום עם יו"ר המותב, מועד לשמיעת הערעור. המועד לדיון בערעור לא יהיה מוקדם מארבעה-עשר יום ולא יהיה מאוחר מעשרים ושמונה יום מהמועד בו הוגש הערעור. דיון בערעור יכול שיתקיים בהעדר המערער אם זה לא הופיע במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי ולא הצביע על טעם מספק לדחיית הדיון תוקן 23/9/07 שמיעת 58. הערעור פסק דין במועד שנקבע לשמיעת הערעור ישמיע המערער טיעוניו תחילה והמשיב יהיה רשאי להשיב לטיעוני המערער. סמוך ככל האפשר, לשמיעת טיעוני הצדדים, או במקרה של טיעונים בכתב, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת טיעוני הצדדים שבכתב, ייתן בית הדין פסק דין מנומק בכתב..59 עמוד 15 מתוך 20

16 סימן ו': דיונים סגורים, פרסום וביצוע פס"ד דיונים 60. בדלתיים סגורות דיון פומבי הדיונים בפני הממונה ובית הדין יתנהלו בדלתיים סגורות אלא אם כן יחליט הממונה, או מותב הדן בערעור, בין מיוזמתם ובין לבקשת אחד הצדדים, בהחלטה מנומקת, לקיים דיון פומבי. הוחלט לקיים דיון פומבי, יהיה הממונה או המותב רשאי לקבוע מגבלות בעניין כניסת קהל לאולם, להוציא מהאולם צופים שיפריעו למהלך הדיון, או להורות על המשך הדיונים בדלתיים סגורות פרסום פסקי דין 61. בכל פסק דין יקבע הממונה, או המותב, במפורש: האם לפרסם את פסה"ד. האם אותם פסקי דין שיוחלט לפרסמם יפורסמו תוך ציון שם הנתבע או ללא ציון שמו. פסה"ד יפורסם על גבי לוחות המודעות במכללה ו/או באתר האינטרנט שלה ו/או בכל דרך אחרת שיקבע דיקאן הסטודנטים תוקן 13/6/10 תוקן 13/6/10 ביצוע פסקי 62. דין מנכ"ל המכללה יהיה אחראי לדווח לגורמים המתאימים על החלטות ביניים ופסקי דין, ויוודא ביצוע החלטות ביניים והטלת העונשים שייקבעו בפסקי דין. עמוד 16 מתוך 20

17 פרק ששי: עבירות חנייה ברירת קנס ]תוקן ב [ 63. הגדרות: "עבירת חניה" כל אחת מעבירות חניית רכב המפורטות בנספח א' המצ"ב לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו שיעבור סטודנט במגרש החניה השייך לקריה ללימודי הנדסה 63.1 "שיעור הקנס" שיעור הקנס לכל עבירה הנקוב בנספח א' "פ ק ח" מי שהוסמך ע"י רשויות המכללה לפקח על ביצוע חניית רכב נאותה בקמפוס ניתן להאשים סטודנט, לפי הוראות פרק זה, בביצוע עבירת חניה באמצעות הודעה בדבר ברירת קנס במקום העמדה לדין משמעתי. ואולם, הוראות פרק זה אינן גורעות מסמכות הרשויות המוסמכות להגיש קובלנה בגין עבירת חניה אם יסברו כי נסיבות ביצוע העבירה חמורות ו/או פוגעות פגיעה מיוחדת במשמעת..64 הודעה בדבר ברירת קנס: 65.1 מצא פקח כי סטודנט עבר עבירת חניה, רשאי הוא למסור לסטודנט, או להצמיד למכוניתו, הודעה בה יואשם הסטודנט בביצוע אותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם את סכום הקנס שנקבע לאותה עבירה במקום לעמוד לדין בפני הממונה את העתק ההודעה האמורה בס"ק 65.1 יעביר הפקח למזכירת רשויות השיפוט. עמוד 17 מתוך 20

18 תשלום קנס: 66.1 מי שקיבל הודעה כאמור בסעיף 65.1 רשאי לשלם, תוך שלושים יום מתאריך ההודעה, לחשבון האמור בה, את סכום הקנס הנקוב בה..66 שילם סטודנט הקנס האמור בסעיף 65.1 במועדו רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני הממונה, הורשע ונשא את עונשו. על סטודנט ששילם את הקנס האמור בסעיף 65.1 לא יוטל, בנוסף לקנס, איזה מבין העונשים המפורטים בסעיף 22 דלעיל אי תשלום הקנס: לא שילם סטודנט את הקנס במועד הנקוב בסעיף 66.1 דלעיל, ואף לא בתוך המועד שייקבע בתזכורת שיהיה לא מאוחר מאשר 14 יום ממועד משלוחה, תיחשב ההודעה האמורה בסעיף 65.1 כקובלנה שהוגשה נגדו עפ"י הוראות תקנון זה ומזכיר רשויות השיפוט יזמנו לדיון בפני הממונה. דיון כאמור יהיה זהה לדיון בכל קובלנה אחרת..67 עבירות חוזרות: חרף האמור בסעיף 66.3 דלעיל, סטודנט שבתוך שנה אקדמית אחת הורשע שלוש פעמיים בעבירת חניה )בין על דרך של תשלום ברירת קנס ובין על דרך של קיום דיון בפני הממונה( וקיבל ברביעית הודעה כאמור בסעיף 65.1, תבוטל זכותו לדוח ברירת קנס והוא יעמוד לדין משמעתי אף אם שילם את הקנס הנקוב בהודעה הרביעית, והממונה יהיה רשאי להטיל עליו בנוסף לקנס ששולם על ידו או במקומו עונש אחר או עונש נוסף מבין העונשים המפורטים בסעיף 22 דלעיל..68 תיאום שיעורי הקנס: אחת לשנה יותאמו סכומי הקנסות האמורים בנספח א' בשיעור מתאים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן..69 עמוד 18 מתוך 20

19 פרק שביעי: חנינה בקשת 73. חנינה סמכויות הנשיא הורשע תלמיד בעבירת משמעת ופסק הדין הפך סופי, יהיה הוא רשאי לפנות לנשיא המכללה בבקשה, בכתב, לחנינה. נשיא המכללה רשאי, לפי שיקול דעתו, לחון תלמיד שהורשע בעבירת משמעת, או להמתיק את עונשו או להמיר את העונש שהוטל עליו בעונש אחר..74 עמוד 19 מתוך 20

20 נספח א' - עבירות חניה במקומות חנייה שמורים. חניה במעברים במגרשי חנייה. חניה במקומות המיועדים לטעינה ופריקה. חניה במקומות שסומנו בשלט "אין חנייה". תפיסת שני מקומות חנייה מסומנים. חנייה במקום או באופן הגורם הפרעה למעבר כלי רכב ו/או הולכי רגל. חניה החוסמת רכב החונה כדין חניה החוסמת מעבר למקום חנה אחר חניה במקומות השמורים לנכים חניה החוסמת מעבר חירום שיעורי הקנסות: 150 לעבירה ראשונה 250 לעבירה שניה באותה שנה אקדמית 350 לעבירה שלישית באותה שנה אקדמית עמוד 20 מתוך 20

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א'

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א' Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון... 18 הנחיות כלליות לבוררים... 30 נספח א' סעיף בוררות בהסכמים... 36 נספח ב' הסכם בוררות מוצע...

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשעב אוקטובר מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר 2011 1 תוכן העניינים עמ' 3 אשיות ההסתדרות - פרק א' 6 חברת העובדים - פרק ב' 7 חברות - פרק ג' 9 המוסדות העליונים של ההסתדרות - פרק ד' 15 בחירות למוסדות ההסתדרות - פרק ה'

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד