1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1"

תמליל

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי: רשימת מוסדות ונושאי תפקיד... 8 סימן א': מוסדות... 8 סימן ב': נושאי תפקיד...8 רביעי: חבר הנאמנים...9 סימן א': מהות וראשות... 9 סימן ב': נהלים... 9 סימן ג': סמכויות פרק חמישי: הועד המנהל סימן א': מהות, הרכב וראשות...11 סימן ב': נהלים סימן ג': סמכויות פרק שישי: המועצה האקדמית...13 סימן א': מהות, הרכב וראשות...13 סימן ב': נהלים סימן ג': סמכויות סימן ד': הוועדה המתמדת...16 פרק שביעי: נשיא המכללה, משנה או סגן נשיא ומנכ"ל...17 סימן א': נשיא המכללה סימן ב': משנה או סגן נשיא לעניינים אקדמיים וסגן נשיא מנהלי...18 סימן ג': המנהל הכללי...18 עמוד 1 מתוך 20

2 פרק שמיני: הביקורת פרק תשיעי: הוראות כלליות עמוד 2 מתוך 20

3 פרק ראשון: התאגיד סימן א': שם העמותה תיקרא: 1.1. בעברית: אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב 1.2. באנגלית: Afeka - The Academic College of Engineering in Tel-Aviv.1 סימן ב': מטרות המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב )להלן: "המכללה"(, תקיים ותפתח חינוך והוראה בשטחי הטכנולוגיה, וזאת תוך הקפדה על עקרון החופש האקדמי. במסגרת עיסוקיה בהוראה ובחינוך, כנאמר לעיל, תהיה המכללה מוסמכת, בין היתר להקים ולנהל יחידות לימוד לקראת תארים אקדמיים, מעבדות לימוד, ספריות ומתקני ספורט ולבצע כל פעולה מדעית, חינוכית, משקית ומנהלית שתדרש לשם כך לקבוע תוכניות הוראה, שיטות הוראה, לימוד וכללים לקבלת תלמידים להעסיק סגל עובדים, אקדמי ומינהלי, קבוע וזמני, לקבוע תקנוני מינויים והעלאה בדרגה ותנאי העסקה להעניק באישור המועצה להשכלה גבוהה תארים אקדמיים, תעודות והסמכות להעניק מלגות, מענקים ופרסים לארגן ולעודד פעולות להפצת השכלה ברבים לקבל הקצבות, מענקים, תרומות, מתנות, עזבונות והלוואות לגבות בכפוף להנחיות הגופים המתקצבים דמי לימוד ותשלומים אחרים עבור שירותי הוראה ושירותים אחרים לקבוע סדרי נוהל ונוהג בכל יחידותיה ולפקח על המשמעת של תלמידיה ועובדיה. עמוד 3 מתוך 20

4 לעודד פעולות ספורט ונופש לקידום בריאותם, רווחתם ושלומם של תלמידיה ועובדיה. לעסוק ביזמות ובפיתוח ומסחור המצאות ומוצרים טכנולוגיים סימן ג': ההתאגדות המכללה הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין על כל הזכויות והחובות הקנויות לאישיות מעין זו ובכלל זה, הכושר לתבוע ולהיתבע, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מידיה, הכושר להתקשר בחוזים, ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר ]הכושר להקים חברות או לרכוש מניות בחברות[ והכושר לרשת נכסים בכל מקום בעולם..2 סימן ד': כספים הכנסות המכללה יבואו מהמקורות הבאים: שכר לימוד תרומות, מענקים והקצבות ממוסדות, מתאגידים ומיחידים 3.2. עזבונות, הנחלות, הקדשות, מתנות וכדומה הכנסות מפעולות וממפעלים מיוחדים של המכללה הכנסות מרכוש ומנכסים נכסיה והכנסותיה של העמותה ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה לחברי העמותה אסורה בכל צורה שהיא. אין באמור בס"ק 5.1 כדי למנוע תשלום, בתום לב, לכיסוי שכר עובדי המכללה ותמורה לכל אדם שהוא לרבות חברי העמותה עבור שירותים שיבצעו עבורה ובלבד שלא ישולם שכר לחברי ועד, אם בכלל, אלא בתוקף תפקידם כחברי ועד ובתנאי שלא יווצרו יחסי עובד ומעביד בין חברי הועד לעמותה הוצאות ממשיות בגין שכ"ד, הוצאות נסיעה ושא"ל שהוציאו בקשר עם עסקי העמותה וענייניה עמוד 4 מתוך 20

5 לחבר בעמותה לא תהיה כל זכות ברכוש העמותה ובנכסיה וכל חלק בהם. חבר העמותה שחדל מכל סיבה להיות חבר בה, לא יהיה זכאי לקבל מהעמותה כספים כלשהם או איזה חלק מרכוש העמותה ונכסיה ולא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של תשלומים או תרומות שנתן לעמותה. חברי העמותה לא יהיו זכאים לכל חלק ברכושה או בנכסיה עם פירוקה. בעת פירוק העמותה יועדו רכושה ונכסיה למטרה ציבורית שעליה יוחלט עם הפירוק. פרק שני: חברות בעמותה סימן א': חברים נשיא המכללה והמנכ"ל, כל עוד יכהנו בתפקידם זה. עד שישים )60( בני אדם נוספים, בני 25 שנה ומעלה, שחבר הנאמנים יקבלם כחברים בעמותה, באופן ולתקופה כמפורט בתקנון זה הוועד המנהל ידאג לכך שהעמותה תנהל רשימת נאמנים שתכלול את שמו, מענו, משלח ידו, תאריך בחירתו ומועד סיום חברותו של כל חבר בעמותה. חברות בעמותה תיפסק: 8.1. עם סיום תקופת כהונת החבר בחבר הנאמנים במות חבר )במקרה של תאגיד עם פירוקו( 8.3. בצאת חבר את העמותה במתן הודעה בכתב על רצונו לעשות כן בהוצאתו מן העמותה מהטעמים ובאופן האמורים להלן..7.8 חבר הנאמנים רשאי להחליט, עפ"י המלצת הועד המנהל, להוציא חבר מהעמותה מאחד הטעמים הבאים: החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטות מחייבות של חבר הנאמנים החבר פועל בניגוד למטרות העמותה או נגד האינטרסים שלה. עמוד 5 מתוך

6 החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון. לא יציע הועד המנהל לחבר הנאמנים להוציא חבר מהעמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו, ולא יציע לעשות כן מהטעמים האמורים בתקנות משנה או , אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות..9.2 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב( חבר הנאמנים יורכב מכלל החברים בעמותה והוא יכלול את: נשיא המכללה והמנכ"ל שיהיו חברים בחבר הנאמנים מכח תפקידם עד שישים )60( חברים נוספים שייבחרו ]שהתקבלו[ ע"י חבר הנאמנים עפ"י המלצת ועדת המינויים האמורה בסעיף 11.3 )להלן: "ועדת המינויים"( לא יהיה לגורם כלשהו ייצוג של יותר מ 20% בחבר הנאמנים ולא יהיו בחבר הנאמנים יותר מ 25% חברים שאינם אזרחי או תושבי מדינת ישראל. ועדת המינויים תורכב מיו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הועד המנהל ונשיא המכללה, שיכהנו בה מכח תפקידם וארבעה נציגי חבר הנאמנים שייבחרו ע"י החבר עפ"י המלצת יו"ר החבר. החברים הנבחרים יכהנו בתפקידם משך שלושה )3( מושבים רגילים רצופים של החבר. מי שיכהן כחבר בוועדת המינויים משך שתי תקופות כהונה רצופות, לא יוכל לשוב ולהיבחר לכהונה זו אלא לאחר הפסקה של שנתיים לפחות. תפקיד ועדת המינויים יהיה להמליץ בפני מליאת חבר הנאמנים על מועמדים לחברות בחבר ועל מועמדים לתפקיד הנשיא, יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הוועד המנהל וחברי הועד המנהל. בכפיפות להוראות סעיף 11.6 שלהלן יכהנו החברים שיבחרו כחברי החבר עפ"י הוראות פרק זה, משך תקופת כהונה של שלוש )3( שנים וניתן יהיה לשוב ולבחור בהם לתקופות כהונה נוספות ללא הגבלה עמוד 6 מתוך 20

7 10.6. בכל עת שבו יוגדל מספר חברי החבר, תעשה הגדלה זו באופן ששליש )1/3( ממספר החברים הנוספים ייבחר לשנה, שליש )1/3( ייבחר לשנתיים והשליש )1/3( הנותר ייבחר לשלוש שנים כל חבר בחבר הנאמנים יהיה רשאי להציע לוועדת המינויים מועמדים לחברות בחבר. לא תובא מועמדות לחברות בחבר להצבעה אלא אם כן אושרה המועמדות מראש ע"י ועדת המינויים. החלטות ועדת המינויים יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה בכל מושב רגיל של חבר הנאמנים יגיש יו"ר חבר הנאמנים למליאה את המלצת ועדת המינויים בנוגע למועמדים המוצעים לכהונה כחברים בחבר הנאמנים. המליאה תצביע בעד ונגד מועמדים אלה בהצבעה גלויה ובלבד שיובטח כי מדי שנה ייבחרו שליש )1/3( מחברי החבר התפנה לפני הזמן מקום של חבר בחבר הנאמנים, עקב פטירה, התפטרות או מסיבה אחרת, ימנה הועד המנהל, עפ"י המלצה משותפת של נשיא המכללה, יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הועד המנהל, חבר חדש במקום החבר היוצא למשך תקופת הכהונה הנותרת של החבר היוצא התפנה המקום סמוך לכינוס המושב הרגיל של חבר הנאמנים יוכל חבר הנאמנים לבצע מינוי כאמור. בין מושב אחד של חבר הנאמנים למשנהו יהיה הועד המנהל מוסמך לבחור, על פי המלצה משותפת של הנשיא, יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הועד המנהל, חברים חדשים לחבר הנאמנים. נבחר חבר חדש לחבר הנאמנים עפ"י ס"ק זה תהיה בחירתו טעונה אישרור של מליאת הנאמנים במושבו הקרוב. עמוד 7 מתוך 20

8 פרק שלישי: רשימת מוסדות ונושאי תפקיד סימן א': מוסדות מוסדות המכללה יהיו: חבר הנאמנים )שישמש גם כאסיפה הכללית של העמותה( הוועד המנהל )שישמש גם כוועד העמותה( המועצה האקדמית הועדה המתמדת ועדת הביקורת סימן ב': נושאי תפקיד נושאי התפקיד במכללה יהיו: יו"ר חבר הנאמנים יו"ר הוועד המנהל יו"ר המועצה האקדמית נשיא המכללה משנה/סגן הנשיא לעניינים אקדמיים המנהל הכללי המבקר כל נושא תפקיד נוסף עליו יחליט חבר הנאמנים עמוד 8 מתוך 20

9 פרק רביעי: חבר הנאמנים סימן א': מהות וראשות חבר הנאמנים של המכללה משמש כאסיפה הכללית של העמותה. הרכב חבר הנאמנים יהיה כמפורט בסימן ב' של הפרק השני לתקנון זה. חבר הנאמנים ייבחר באחד מחבריו לכהן כיו"ר לתקופה של שלוש )3( שנים. מי שסיים תקופת כהונה כיו"ר חבר הנאמנים יוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש )3( שנים כל אחת מי שכיהן כיו"ר חבר הנאמנים משך שלוש תקופות כהונה רצופה לא יוכל לשוב ולהיבחר לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של שלוש )3( שנים לפחות. יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים. התפנתה לפני הזמן כהונת יו"ר חבר הנאמנים עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת, יהיה הוועד המנהל רשאי למנות ממלא מקום לתפקיד כאמור וזה יכהן בתפקידו עד למושב הרגיל הבא של חבר הנאמנים סימן ב': נהלים המושב הרגיל של חבר הנאמנים יתקיים אחת לשנה במועד שייקבע ע"י הועד המנהל. מושב שלא מן המניין של חבר הנאמנים יכונס בכל אחד מהמקרים הבאים: עפ"י החלטת הוועד המנהל עפ"י החלטת יו"ר חבר הנאמנים ונשיא המכללה עפ"י דרישה בכתב של עשרה אחוזים )10%( מכלל חברי חבר הנאמנים, לפחות עפ"י דרישה בכתב של ועדת הביקורת עמוד 9 מתוך 20

10 הודעה על מועד ומקום קיום מושב חבר הנאמנים תמסר לחברים לפחות עשרים ואחד יום לפני כינוסו. ואולם, העובדה שחלק מהחברים לא קיבלו הודעה כנ"ל לא תפסול את מושב החבר ואת ההחלטות שיתקבלו בו, ובלבד שרוב מבין החברים קיבל הודעה, ושמניין חוקי יהיה נוכח בתחילת הישיבה. המניין החוקי הדרוש בפתיחת ישיבה של חבר הנאמנים יהיה שליש ממספר חברי חבר הנאמנים, ובלבד שאם במועד שנועד לקיום ישיבת החבר לא יימצא מניין כאמור, יתכנס החבר באותו מקום, שעה מאוחר יותר, ובמועד זה יהווה כל מספר של חברים מניין חוקי הבחירות לכהונות יו"ר חבר הנאמנים, נשיא המכללה ויו"ר הועד המנהל יערכו בהצבעה חשאית סימן ג': סמכויות עיקר סמכויות חבר הנאמנים יהיה: לבחור את העומד בראשו לבחור את הועד המנהל ואת יושב הראש שלו לבחור את נשיא המכללה לבחור את מבקר הפנים וועדת הביקורת ולקבוע את סמכויותיהם ]כל זאת מבלי לגרוע בשום צורה מהוראות חוק העמותות.[ למנות רואה חשבון לעמותה, לקבוע את שכרו ולאשר את הדוחו"ת הכספיים שיוכנו על ידו לפקח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של העמותה להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן ]ובלבד שועדות שלא יורכבו על טהרת חברי הועד לא יהיו מוסמכות להחליט בעניני ניהול העמותה ותהיה להן סמכות להמליץ בלבד לאשר את מאזן העמותה לתקן בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה את תקנון העמותה )אקדמית( להחליט להעביר חבר הוועד המנהל מתפקידו..22 עמוד 10 מתוך 20

11 להחליט על פירוק העמותה ובכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה על השימוש שייעשה ברכושה ובנכסיה. פרק חמישי: הועד המנהל סימן א': מהות, הרכב וראשות הועד המנהל של המכללה ישמש כוועד העמותה. הועד המנהל יורכב מיו"ר, שייבחר באופן האמור להלן, ועוד שבעה )7( חברים שייבחרו ע"י חבר הנאמנים, מקרב חבריו, לתקופת כהונה של שלוש שנים. חברים בועד המנהל שיסיימו תקופת כהונה יוכלו לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספת בלבד. לא יהיה לגורם כלשהו ייצוג של יותר מ- 20% בוועד המנהל ולא יהא בועד המנהל יותר מ- 25% חברים שאינם אזרחי או תושבי מדינת ישראל. בראש הועד המנהל יעמוד יו"ר שייבחר ע"י חבר הנאמנים מקרב חבריו לתקופת כהונה של שלוש שנים ויוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות. מי שכיהן כיו"ר הועד המנהל משך שלוש תקופות רצופות לא יוכל לשוב ולהיבחר לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של שנתיים יבחר חבר הועד המנהל לתפקיד יושב ראש הועד, יחל מניין תרופות כהונתו מיום שייבחר לכהונת יו"ר הועד והתקופות שבהן כיהן חבר ועד כאמור כחבר בועד המנהל לא יבואו במנין התקופות שיהיה הוא רשאי לכהן כיו"ר הועד על פי סעיף 27 דלעיל תתפנה לפני הזמן כהונת יו"ר הועד המנהל עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת, יהיה הועד המנהל רשאי למנות, מקרב חבריו, ממלא מקום שיכהן בתפקיד כאמור עד למושב הבא של חבר הנאמנים. המושב הרגיל הבא של חבר הנאמנים יהיה רשאי לבחור ביו"ר לתקופה של שלוש שנים או ליתרת תקופת כהונת היו"ר שמקומו התפנה עמוד 11 מתוך 20

12 התפנה לפני הזמן מקום של חבר בוועד המנהל עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת, ימנה הועד המנהל על פי המלצה משותפת של הנשיא, יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הוועד המנהל חבר חדש למשך יתרת תקופת הכהונה של החבר שמקומו התפנה כאמור..28 סימן ב': נהלים הוועד המנהל יתכנס לישיבות רגילות, בדרך כלל, אחת לחודש ולפחות שבע )7( פעמים בשנה. הוועד המנהל יכונס לישיבה מיוחדת לפי קביעת יו"ר הוועד המנהל, או לפי בקשת נשיא המכללה, או לפי בקשתם של שלושה )3( מחבריו. הקוורום שיידרש בישיבות הועד המנהל יהיה ארבע )4( חברים. סדר היום של ישיבות הוועד המנהל ייקבע ע"י יו"ר הועד המנהל, אולם כל נושא נוסף יועלה על סדר היום לפי החלטה של הוועד המנהל. החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. אם יתחלקו הדעות שווה בשווה, תהיה ליו"ר הוועד המנהל דעה מכרעת הועד המנהל יהיה רשאי לקבל החלטה בהצבעה אלקטרונית ובלבד שעבור החלטה כאמור יצביעו כל חברי הועד המנהל סימן ג': סמכויות עיקר סמכויות הוועד המנהל יהיה: להכין את התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח ולאשר אותם לאשר את התוכנית והתקציבים הרב-שנתיים של המכללה להחליט על שינויים בביצוע התקציב המאושר ובלבד שלא תהיה חריגה ממסגרתו הכוללת לאשר הקמת מגמות ומסלולי לימוד חדשים..34 עמוד 12 מתוך 20

13 34.5. לאשר בהתאם להוראות חוק המועצה להשכלה גבוהה הקמת יחידות אקדמיות חדשות במכללה לקבוע את דמי הלימוד במכללה ותשלומים אחרים עבור שירותי הוראה או שירותים אחרים לאשר שינויים במבנה של גופים אקדמיים קיימים למנות את המנהל הכללי של המכללה ולאשר את סמכויותיו למנות מורשי חתימה ולהסמיכם לחתום בשם העמותה לאשר, בשם העמותה, חתימת חוזים ועריכת הסכמי עבודה קיבוציים להתקין נהלים ותקנונים באותם תחומים שאינם בסמכות חבר הנאמנים והמועצה האקדמית להקים ועדות קבע אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן ]ובלבד שועדות שלא יורכבו על טהרת חברי הועד לא יהיו מוסמכות להחליט בעניני ניהול העמותה ותהיה להן סמכות להמליץ בלבד[ להחליט, בכפוף להחלטות חבר הנאמנים, בכל עניין שאינו עניין אקדמי שאינו מסור לסמכותו של כל גורם אחר. פרק שישי: המועצה האקדמית סימן א': מהות, הרכב וראשות המועצה האקדמית הינה הרשות האקדמית העליונה של המכללה והחלטותיה יחייבו את כל הגופים האקדמיים של המכללה. המועצה האקדמית )להלן: "המועצה"( תורכב מ נשיא המכללה והמשנה/ סגן הנשיא לעניינים אקדמיים כל ראשי המגמות שבמכללה תהיה דרגתם האקדמית אשר תהיה כל הפרופסורים החברים והפרופסורים מן המניין שהמכללה הינה מקום עבודתם העיקרי מרצה ומרצה בכיר בעלי תואר שלישי, המועסקים במכללה ב 50% משרה ומעלה שהמכללה הינה מקום עבודתם העיקרי עמוד 13 מתוך 20

14 חברי סגל אקדמי בכיר של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה שיביעו נכונות לכהן במועצה. אנשי תעשיה בכירים, בעלי ידע וניסיון רחבים בתחום ההנדסה, העשויים לתרום לפיתוח תכניות הלימוד והמחקר במכללה ולקידום קשרי האקדמיה עם התעשיה המרצים והמרצים הבכירים יבחרו, כ"א בנפרד, את נציגיהם למועצה האקדמית. הנציגים יבחרו לתקופת כהונה של שלוש )3( שנים. מי שכיהן שתי תקופות כהונה רצופות כנציג המרצים או המרצים הבכירים במועצה לא יוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת אלא לאחר הפסקה של שלוש )3( שנים החברים האמורים בס"ק 37.5 ו 37.6 ייבחרו על ידי המועצה, על פי המלצה משותפת של נשיא ויו"ר המועצה, לתקופת כהונה של שלוש שנים וניתן יהיה לשוב ולבחור בהם לתקופות כהונה נוספות ללא הגבלה. מספר חברי המועצה האקדמית ייקבע, מזמן לזמן, ע"י המועצה עצמה ובלבד שמספר החברים לא יפול משניים-עשר )12( ולא יעלה על ארבעים )40(. לפחות שני שלישים )2/3( מחברי המועצה יהיו פרופסורים ולפחות מחצית הפרופסורים יהיו פרופסורים מן המניין. יו"ר הועד המנהל והמנכ"ל יהיו מוזמנים קבועים לישיבות המועצה ויהיו רשאים ליטול חלק בכל דיוניה אך ללא זכות הצבעה. נשיא המכללה יעמוד בראש המועצה האקדמית סימן ב': נהלים המועצה האקדמית תתכנס לישיבות רגילות על פי הצורך אך לא פחות משלוש )3( במהלך כל שנה אקדמית. המועצה האקדמית תכונס לישיבה מיוחדת לפי קביעת יו"ר המועצה או נשיא המכללה או לפי בקשה בכתב של 20% )עשרים אחוזים( מחבריה עמוד 14 מתוך 20

15 הקוורום שיידרש לפתיחת ישיבת המועצה האקדמית יהיה רבע )25%( מכלל חבריה. החלטות המועצה האקדמית יתקבלו בהצבעה גלויה, ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. אם יתחלקו הדעות שווה בשווה תהיה ליו"ר המועצה דעה מכרעת סימן ג': סמכויות עיקר סמכויות המועצה האקדמית יהיה: קידום ההוראה ושמירה על רמתה החלטה, בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה, בדבר הקמת מגמות ומסלולי הוראה חדשים, והחלטה בדבר סגירת מגמות ומכלולי הוראה קביעה או שינוי של מגמות ומסלולי לימוד קביעת תוכניות הוראה, שיטות הוראה ולימוד וכללים לקבלת תלמידים קביעת כללים להענקת התואר האקדמי קביעת כללים למינויים והעלאות בדרגות אקדמיות, בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה קביעת זכויות וחובות, אקדמיים בלבד, לחברי הסגל האקדמי ויצירת הליכים משמעותיים בנדון. המועצה לא תעסוק בהסכמי עבודה והסכמי שכר של הסגל האקדמי קביעת זכויות וחובות תלמידים ויצירת הליכים משמעותיים בנדון קביעת עקרונות להענקת מלגות ופרסים התקנת נהלים ותקנונים בכל הנושאים שבתחום סמכותה מינוי ועדה מתמדת, הקמת ועדות קבע וועדות אד-הוק וקביעת סמכויותיהם של ועדות כאמור מינוי דיקאן סטודנטים ונציב קבילות סטודנטים וקביעת סמכויותיהם. החלטות המועצה בנושאים בעלי משמעות תקציבית יהיו כפופות לקבלת האישורים התקציביים המתאימים מרשויות המכללה המוסמכות לכך..46 עמוד 15 מתוך 20

16 סימן ד': הוועדה המתמדת הועדה המתמדת של המועצה תורכב )מהנשיא, שיעמוד בראשה, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, אם יבחר כזה ועוד שלושה חברים שתבחר המועצה מקרב חבריה. החברים הנבחרים של הועדה המתמדת ייבחרו לתקופת כהונה של שלוש )3( שנים מי שיכהן בוועדה המתמדת שלוש תקופות כהונה רצופות יוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת רק לאחר הפסקה של שלוש )3( שנים. המועצה מוסרת לועדה המתמדת את הפיקוח על ביצוע החלטותיה והמלצותיה. הועדה המתמדת תכין את החומר לישיבות המועצה ותטפל בכל נושא שתעביר המועצה לטיפולה מזמן לזמן. בין מושב אחד של המועצה למשנהו תטפל הועדה המתמדת בנושאים שבסמכות המועצה. ואולם, אף שבתקופות שבין המושבים תהיה הועדה המתמדת רשאית לקבל החלטות בנושאים שבתחום סמכות המועצה פרט לאלה שעל פי דין ו/או על פי הנחיות המל"ג ו/או ות"ת מחייבות אישור של המועצה עצמה ואף שהועדה תהיה מוסמכת להתקין ולתקן נהלים אקדמיים, היא לא תהיה מוסמכת לבטל החלטות של המועצה וכל החלטה עקרונית שתקבל היא, כל תקנון שתתקין וכל תיקון בתקנון שעליו תחליט, יהיו חייבים באישור המועצה במושבה הקרוב ויתבטלו אם לא יאושרו על ידי המועצה עמוד 16 מתוך 20

17 פרק שביעי: נשיא המכללה, משנה או סגן נשיא ומנכ"ל סימן א': נשיא המכללה נשיא המכללה ייבחר ע"י חבר הנאמנים לתקופת כהונה של ארבע) 4 (שנים שבסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות ארבע )4( שנים כל אחת..51 נשיא המכללה לא יוכל לכהן בתפקידו יותר משתים עשרה )12( שנים רצופות. לאחר מכן לא יוכל הוא לשוב ולהיבחר מחדש לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של ארבע )4( שנים לפחות. בכפוף לאמור בתקנה 54 שלהלן, נתונות לנשיא המכללה סמכויות ניהול המכללה האמורות בתקנון זה וכל סמכויות ביצוע שאינן נתונות עפ"י תקנון זה או עפ"י חוק העמותות תש"מ 1980 בידי רשות אחרת או נושא משרה אחר. בנוסף לסמכויותיו האחרות שעפ"י תקנון זה נשיא המכללה: ייזום, יכין, יביא לאישור וירכז ביצוען של תוכניות לקידום המכללה ופיתוחה ירכז את הפעולות למימון תקציב המכללה וגיוס אמצעים עבורה. יישא באחריות כוללת לביצוע החלטות חבר הנאמנים, המועצה האקדמית והועד המנהל. ינהל את הטכסים הרשמיים של המכללה ייצג את המכללה כלפי חוץ יקבע את סמכויות המנהל הכללי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מסמכויות המועצה האקדמית בעניינים אקדמיים עמוד 17 מתוך 20

18 סימן ב': משנה או סגן נשיא לעניינים אקדמיים וסגן נשיא מנהלי לנשיא המכללה יכול שיהיו משנה או סגן לעניינים אקדמיים )להלן: "המשנה"( וסגן נשיא מנהלי )להלן "סגן הנשיא"(. המשנה ייבחר על ידי המועצה, על דעת הנשיא ובהסכמתו, לתקופת כהונה של שלוש )3( שנים. מי שיכהן כמשנה שתי תקופות כהונה רצופות לא יוכל לשוב ולהיבחר לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של שלוש )3( שנים סגן הנשיא יבחר על ידי חבר הנאמנים, על דעת הנשיא ובהסכמתו, לתקופת כהונה של שלוש) 3 ( שנים והוא יוכל לשוב ולהיבחר, לתקופות כהונה נוספות, ללא הגבלה. סמכויות המשנה וסגן הנשיא ייקבעו ע"י הנשיא. המשנה יהיה כפוף לנשיא ויפעל על פי הנחיותיו והוראותיו סימן ג': המנהל הכללי למכללה יהיה מנהל כללי. המנהל הכללי ייבחר על ידי הוועד המנהל על פי המלצת הנשיא. המנהל הכללי ייבחר לתקופת כהונה של שלוש )3( שנים והוא יוכל לשוב ולהיבחר לתקופות כהונה נוספות, ללא הגבלה. סמכויות המנהל הכללי ייקבעו ע"י הנשיא. המנהל הכללי יהיה כפוף לנשיא ויפעל על פי הנחיותיו והוראותיו עמוד 18 מתוך 20

19 פרק שמיני: הביקורת חבר הנאמנים ימנה ועדת ביקורת, שתמנה לפחות שלושה חברים ויקבע אחד מהם לשמש כיו"ר הועדה. חבר הנאמנים ימנה מבקר ויקבע את תנאי העסקתו )או את האופן לקביעתם(. חבר הנאמנים יקבע בתקנון את סמכויות מבקר הפנים וועדת הביקורת ]כל זאת מבלי לגרוע בשום צורה מהוראות חוק בעמותות[ פרק תשיעי: הוראות כלליות החלטה בדבר פירוק העמותה תתקבל במושב מיוחד של חברי הנאמנים שעליו תינתן לכל חברי חבר הנאמנים הודעה של 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע במושב זה להחליט על פירוק..66 ההחלטה תהיה טעונה רוב של שבעים וחמישה אחוזים )75%( מכלל החברים בחבר הנאמנים. במקרה של פירוק העמותה יועבר כל רכושה, לאחר שיפרעו חובותיה, לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9)2( לפקודת מס הכנסה, שייקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ולא יחולק בין חבריה. במקרה של פירוק העמותה, יועבר כל רכושה, לאחר שייפרעו חובותיה, לגוף שייקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה. בתקנון זה המילים "העמותה" ו"המכללה" הינן מילים נרדפות ובעלות משמעות זהה. הוראות התקנון המצוי בתוספת לחוק העמותות תש"מ 1980 יחולו על עמותה זו רק באותם עניינים המוסדרים בתקנון המצוי ואינם מוסדרים בתקנון זה. בכל מקרה שאדם נבחר לכהונה לפרק זמן מוגדר לפי תקנון זה, הוא ימשיך לכהן בתפקידו אף מעבר לאותו זמן, כל עוד לא נבחר לו מחליף כדין עמוד 19 מתוך 20

20 חרף הוראות סעיף 52 לחוקה זו יהיה חבר הנאמנים מוסמך לבחור, במושב שיתקיים בחודש אוקטובר 2010, בנשיא שכיהן תשע )9( שנים, לתקופת כהונה נוספת של שלוש )3( שנים..70 עמוד 20 מתוך 20

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

הנחיות לניהול עמותה

הנחיות לניהול עמותה כללי ניהול תקין של עמותה ירושלים, מרץ 4102 לכבוד תוכן עמוד כללי:...2 אסיפה כללית:... 2 ועד העמותה:...3 מורשי חתימה:...4 ועדת ביקורת או גוף מבקר:...4 רואה חשבון מבקר:...5 שם העמותה:... 5 מטרות העמותה:...

קרא עוד

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 רשות התאגידים רשם העמותות דבר ראש רשות התאגידים... 4 מבוא... 6 מוסדות העמותה... 8 כללי... 8 אסיפה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC בס "ד אחווה קהילת - עמותה רשומה עפ"י חוק העמותות, התש"מ - 1980 (להלן - "החוק") תקנון העמותה 1. שם העמותה - קהילת אחווה ע.ר. 580386225 מקום המושב -_הפרחים 9, רעננה. (משכנה) מטרות העמותה.2.3 (I) להקים, לבנות

קרא עוד

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63> 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה,

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63>

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63> פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2/2010 מיום 7.3.10 שהתקיימה במשרדיהמועצה האזורית רמת הנגב משתתפים: נוכחים: התנצלו: שמואל ריפמן, ז'אק ביסמוט, ראובן קופל, מנחם אופיר, אריה וינד,יצחק קאודרס, תומר פריאל, גדעון פרידברג,

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשעב אוקטובר מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר 2011 1 תוכן העניינים עמ' 3 אשיות ההסתדרות - פרק א' 6 חברת העובדים - פרק ב' 7 חברות - פרק ג' 9 המוסדות העליונים של ההסתדרות - פרק ד' 15 בחירות למוסדות ההסתדרות - פרק ה'

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F2EEE5FAE420ECFAE9E9F8E5FA20E5F0E5F4F920E7E9F4E42E646F63>

<4D F736F F D20E4F2EEE5FAE420ECFAE9E9F8E5FA20E5F0E5F4F920E7E9F4E42E646F63> העמותה לתיירות ונופש חיפה פיתוח וקידום התיירות בחיפה מהווה את אחד הנדבכים הכלכליים המרכזיים של העיר. לשם כך נוסדה העמותה לתיירות ונופש חיפה (להלן - העמותה) ובשמה הקודם אפת"ח האגודה לפיתוח תיירות חיפה,

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - F9DF820.doc

Microsoft Word - F9DF820.doc נתונים כלליים דוח ביקורת מסכם בחברה הכלכלית כפר סבא כפר- סבא קיבלה מעמד של עיר בשנת 1962. העיר מונה כ- 82,000 תושבים. ראש העירייה, מר יצחק ולד, מכהן בתפקיד משנת 1982. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, הוקמה

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד