<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>"

תמליל

1 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה, למחקר ולטיפוח רעיונות חדשים. החופש האקדמי מלווה באחריות אקדמית, שבלעדיה לא יתכנו חיים אוניברסיטאיים מלאים וחופשיים. תפקידיו של חבר הסגל האקדמי באוניברסיטה כוללים: הוראה, הדרכה ומחקר. כמו-כן הוא ייקח חלק בחיים האקדמיים וימלא תפקידים שאליהם ייבחר או יתמנה. על כל חבר סגל חלה החובה להתנהג בצורה ההולמת חבר סגל ביחסיו עם מוסדות האוניברסיטה ועובדיה, עם חבריו להוראה ומחקר, עם תלמידיו ועם כלל הציבור, לשמור על כבוד המוסד ולמלא אחר תקנות האוניברסיטה המחייבות את כל חברי הסגל. מורה יתמנה, יועלה בדרגה ויקבל קביעות בהתאם לתקנון המינויים של האוניברסיטה, ובלבד שכללים אלה לא יגבילו את חופש הדעה והמצפון. מועמד למינוי, להעלאה בדרגה ולקביעות, לא יופלה מטעמי השקפת עולם, דת, עדה מוצא אתני ומין. מורה שנתמנה לדרגת מרצה או לדרגה גבוהה ממנה, יש לו זכות להורות באוניברסיטה באופן עצמאי, במסגרת תוכניות ומערכות הלמודים שאושרו על-ידי מוסדות האוניברסיטה, ולקבוע את ציוני תלמידיו. כל מורה חייב בהוראה בהיקף כפי שנקבע על-ידי מוסדות האוניברסיטה. מורה קבוע אין לפטרו אלא כשנמצא חייב, על-ידי מערכת השיפוט של האוניברסיטה במעילה חמורה בתפקיד או בהפרה בזדון של חובותיו, או אם הורשע בפסק-דין סופי של בית המשפט בעבירה פלילית שיש עמה קלון. הליכי הבירור והשיפוט, כאמור, לא יפגעו בעקרון החופש האקדמי ולא יגרמו לפיטורי מורה קבוע אלא כאמור בסעיף 0.6 דלעיל. הליכים אלה לא יחולו על סכסוכי עבודה בין הגופים היציגים של המורים או העובדים לבין מוסדות האוניברסיטה

2 2 1. הרכבו של הסינאט הסינאט הוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה בהתאם לחוקת האוניברסיטה ולתקנון האקדמי. חברות בסינאט מוגבלת לחברי הסגל האקדמי המועסקים במשרה מלאה בלבד. הרכב הסינאט: חברים מכוח תפקידם: הרקטור - יו"ר הסינאט. הנשיא, סגן נשיא ודיקן למו"פ, המשנה לרקטור, דיקני פקולטות, דיקן בית ספר קרייטמן, מנהל המכונים לחקר המדבר. נציג אגודת הסטודנטים. 71 נציגים נבחרים מהפקולטות והמכונים לחקר המדבר (" להלן בפרק זה: יחידות העל האקדמיות") על פי חלקם היחסי של הפרופסורים מן המניין והפרופסורים החברים בכל יחידות העל האקדמיות, מתוך כלל הפרופסורים מן המניין והפרופסורים החברים באוניברסיטה. כל הנציגים יהיו בדרגת פרופ' מן המניין ופרופ' חבר, אולם כל יחידת על אקדמית תבחר מבין הנציגים, נציג אחד בדרגת מרצה בכיר. מספר הנציגים הנבחרים ביחידת העל אקדמית אחת בסינאט לא יעלה על 30% מכלל הנציגים הנבחרים. בחירת נציגים לסינאט תיערך במועצות יחידות העל אקדמיות, לקראת כל שנה אקדמית במהלך חודש מאי. מועד הכניסה לתפקיד יהיה האחד באוגוסט. נבחרי הסינאט יכהנו שלוש שנים, ויוכלו להיבחר לתקופות כהונה נוספות. נבצר מנציג נבחר לסינאט למלא את תפקידו או שנעדר שלוש ישיבות בשנה, תופסק חברותו ויבחר נציג אחר במקומו שיכהן עד תום הכהונה של הנציג אותו מחליף בתוקף מ 2/2011 בתוקף מ 2/2011 יושב ראש הסינאט רשאי להזמין לישיבות הסינאט, או לחלק מהן, את כל מי שימצא לנכון, וחייב לעשות זאת על-פי דרישת רוב רגיל של חברי הסינאט. המנהל הכללי של האוניברסיטה ודיקן הסטודנטים יוזמנו דרך קבע לישיבות הסינאט. המזכיר האקדמי ישמש מזכיר הסינאט. בהעדרו יקבע לו יו"ר הסינאט ממלא מקום. במשך השנה האקדמית יתכנס הסינאט בערך אחת לחודש, ובסך הכל לא פחות מאשר שש (6) פעמים במשך שנה אקדמית. לצורך דיון בנושאים שאינם סובלים דיחוי, רשאי יו"ר הסינאט לכנס את הסינאט בהודעה מוקדמת של 72 שעות, ויהיה חייב לעשות זאת על-פי דרישת שליש (1/3 מ) חברי הסינאט, וכן על-פי דרישת הנשיא או יו"ר חבר הנאמנים או יו"ר הועד המנהל. מנין חוקי לישיבות הסינאט הוא 60% מחבריו בתוקף מ 3/2015

3 3 2. סמכויות הסינאט לסינאט הסמכות לדון ולהחליט בכל הנושאים האקדמיים אשר הסמכות לגביהם לא ניתנה לשום רשות אחרת, כמפורט בתקנון. הסינאט יפעל לקידום ההוראה והמחקר ושמירה על רמתם, לעידוד המצוינות בהוראה ומחקר ולהכוונה אסטרטגית של יעדי הפיתוח האקדמי. הסינאט רשאי לאצול מסמכויותיו לרשויות אקדמיות אחרות באוניברסיטה (כולל ועדה, ועדות או מועצות פקולטה). בנוסף לסמכויות הכלליות המוגדרות בסעיפים 2.1 ו 2.2- שלעיל יהיו לסינאט הסמכויות והתפקידים הבאים: לבחור רקטור. לעשות כל פעולה להבטחת הפיקוח על הפקולטות ויתר היחידות האקדמיות של האוניברסיטה, מועצותיהן או רשויותיהן ולהבטיח את עבודתן התקינה. להתקין תקנות אקדמיות ולאשר כללים שיותקנו על-ידי הפקולטה ועל-ידי יתר היחידות האקדמיות של האוניברסיטה מועצותיהן או רשויותיהן. לפקח על עניני ההוראה, החינוך והמשמעת של הסטודנטים והמשתלמים במסגרת האוניברסיטה. לקבוע כללים ותקנות לקידום המחקר באוניברסיטה. למנות את חברי הסגל האקדמי ולהמליץ על מתן קביעות לחברי הסגל על-פי הנהלים המקובלים. לכוון את המדיניות האקדמית של ספרית האוניברסיטה. להגיש לוועד המנהל המלצות בדבר הקמה או צרוף יחידות אקדמיות חדשות וכן בדבר שינוי או ביטול יחידות קיימות, על פי סעיף 29 א' וב' לתקנון הכללי וזאת לאחר קבלת חוות-דעת ממועצת הפקולטה הנוגעת בדבר. להעניק תארים אקדמיים, ולהמליץ בפני חבר הנאמנים להעניק תארי-כבוד. למנות בתי-דין אקדמיים למשמעת, ולקבוע בתקנות את סמכויותיהם ונוהל דיוניהם. לקבל דיווח שוטף על כל הפעולות של מועצת הפקולטה ושל הוועדות, הממונות על-ידיה. לדון בכל עניין שיועבר אליו על-ידי חבר הנאמנים, הועד המנהל או הנשיא. להמליץ בפני חבר הנאמנים או הועד המנהל בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה. להדיח דיקני פקולטה, אם התקבלה בקשה רשמית לכך מן הפקולטה הנדונה. להדיח את הרקטור על-פי הנוהל שנקבע בסעיף 6.16 להלן. להדיח כל בעל תפקיד וחבר ועדה שנבחר או שמינויו אושר על-ידי הסינאט. הדחה זו תעשה על-פי הצבעת רוב חברי הסינאט

4 4 הסינאט ימנה ועדה מרכזת כמפורט בסעיף בנוסף יוקמו ועדת מינויים עליונה (להלן "ועדת המינויים" או " ועדת המינויים העליונה" ( וועדת תקנון שתבחרנה כמפורט בסעיף 3.6. הסינאט רשאי למנות ועדות נוספות מטעמו לפי הצורך ועדות הסינאט 3.1 ועדת התקנון הרכב ועדת התקנון: שישה (6) חברי הסגל האקדמי, אחד לכל יחידת על אקדמית, מבין הפרופסורים מן המניין והפרופסורים חברים באוניברסיטה המועסקים במשרה מלאה, ואשר יש להם קביעות. המזכיר האקדמי ישמש כמזכיר הוועדה. חברי הוועדה המרכזת וראשי היחידות האקדמיות לא יוכלו לשמש כחברים בועדת התקנון יו"ר הוועדה ייבחר על-ידי חברי הוועדה מבין חבריה. תפקיד הוועדה יהיה לפרש את התקנון האקדמי ותקנונים ותקנות שהותקנו מכוחו. דרך פעולת הוועדה: הוועדה תדון בכל עניין שבסמכותה לפי סעיף אשר יובא בפניה על-ידי כל חבר סגל או רשות מרשויות האוניברסיטה. הוועדה תוכל לדרוש ולקבל אינפורמציה מכל רשויות האוניברסיטה למילוי יעיל של תפקידיה. הוועדה תדווח לסינאט על מכלול פעולותיה פסקה הוועדה שהחלטה או פעולה כלשהי נוגדת את התקנון האקדמי או תקנונים ותקנות שהותקנו מכוחו - תהיה אותה החלטה או פעולה בטלה מיום שנעשתה. הסינאט יוכל, כאינסטנציה לערעורים, לאמץ פירוש שונה מזה של ועדת התקנון, ובלבד שהחלטה כזאת תתקבל בהצבעת רוב מיוחס מכלל חברי הסינאט. שלושה (3) מחברי הוועדה יהוו קוורום. היו"ר ימנה לעצמו ממלא מקום הוועדה המרכזת חברי הוועדה המרכזת יהיו: הרקטור ראשי יחידות העל האקדמיות. הסינאט יבחר נציג אחד מהפקולטות למדעי הרוח והחברה, מדעי הבריאות, מדעי ההנדסה ומדעי הטבע, מבין הנבחרים לסינאט מאותה פקולטה בתוקף מ 2/2011

5 5 בדיונים הנוגעים לרשות האוניברסיטה שאין לה כפיפות ישירה לסינאט, יוזמן נציג הגוף הנוגע בדבר להשתתף בדיון הוועדה המרכזת הרקטור ישב ראש בישיבת הוועדה המרכזת. הנשיא, סגן נשיא ודיקן למו"פ, המשנה לרקטור, דיקן בית ספר קרייטמן, מנהל מכון בן-גוריון והמנהל הכללי של האוניברסיטה יוזמנו דרך קבע לישיבות הוועדה המרכזת בתוקף מ 2/ יו"ר הוועדה המרכזת רשאי להזמין לישיבות הוועדה או לחלק מהן את כל מי שימצא לנכון, וחייב לעשות זאת לפי דרישת רוב חברי הוועדה כל חבר בועדה זכאי להעלות נושאים לדיון בישיבותיה. המזכיר האקדמי ישמש כמזכיר הוועדה המרכזת. פרוטוקולי הוועדה המרכזת יוצגו באתר האינטרנט של הסינאט לעיונם של חברי הסגל האקדמי הבכיר, לאחר אישור החלטות הוועדה ע"י הסינאט. כל חבר סינאט יהיה זכאי לעיין בפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המרכזת. הסינאט יהיה רשאי להחליט על הפצת הפרוטוקולים גם לגופים אחרים. כל שלושה חברי סינאט רשאים להחזיר ליו"ר הוועדה המרכזת כל עניין שנדון בועדה וטרם אושר על-ידי הסינאט, לדיון חוזר, ולדרוש שיוזמנו להופיע בפני הוועדה. נושא הדיון החוזר יידון כסעיף ראשון בישיבת הוועדה המרכזת הקרובה. אם תוגש בקשה כזאת על-ידי חמישה-עשר (15) חברי סינאט, תוקפא החלטת הוועדה המרכזת עד לקבלת החלטה חדשה בועדה. שלושה חברי סינאט רשאים לפנות ליו"ר הוועדה בדרישה לכלול סעיף מסוים בסדר יומו של הסינאט. סעיף כזה יובא לישיבה הקרובה ביותר של הסינאט, בתנאי שהוגש לפחות שבועיים ימים לפני מועד קיומה, אחרת יובא לישיבת הסינאט שלאחריה סמכויות הוועדה המרכזת הוועדה המרכזת רשאית, בין ישיבה לישיבה של הסינאט, להשתמש בסמכויות הסינאט ולמלא את תפקידיו בכל עניין שנראה ליו"ר הוועדה המרכזת. הוועדה המרכזת תייעץ לרקטור בדבר קביעת עמדתו לגבי תקציב האוניברסיטה, לאחר קבלת חוות-דעת הסינאט. הוועדה המרכזת תציע את מינויים של דיקן הסטודנטים ומנהל הספרייה. הוועדה המרכזת תעביר את דו"חות הוועדות הבלתי-קבועות שמונו על-ידי הסינאט, בצירוף הערותיה, לאישור הסינאט. הוועדה המרכזת תבדוק את תקנוני מועצות הפקולטות שיוגשו לה ותעבירם בצירוף הערותיה לאישור הסינאט

6 6 3.4 ועדת המינויים הרכב ועדת המינויים יהיה: הרקטור - יו"ר חברים מבין הפרופסורים מן המניין בעלי קביעות, במשרה מלאה באוניברסיטה: שני חברים מכל פקולטה, חבר אחד מהפקולטה לניהול וחבר אחד מהמכונים לחקר המדבר מכל יחידת-על אקדמית, ייבחרו ממלאי מקום, פרופסורים מן המניין בעלי קביעות במשרה מלאה באוניברסיטה, כמספר החברים בוועדה. אופן בחירת ממלאי המקום יהיה כאופן בחירת חברי הועדה בתוקף מ 2/2011 בתוקף מ 3/2015 בתוקף מ 3/2015 ראש יחידה אקדמית לא יוכל לכהן כחבר בוועדה עוזר לענייני מינויים ישמש כמזכיר הוועדה. כקוורום תחשב נוכחותם של שני שליש (2/3) מחברי הוועדה, ובלבד שהרקטור ישב ביניהם. ועדת המינויים תחליט על מינויים חדשים והעלאות בדרגה מדרגת מרצה בכיר ומעלה, ועל המלצות למתן קביעות לכל חברי הסגל מדרגת מרצה-בכיר ומעלה (מורה בכיר במסלול המקביל) וזאת על-פי התקנות להליכי המינויים. הרכבן, סמכויותיהן ודרכי פעולתן של ועדות המשנה הפקולטיות יפורטו בפרק הדן בתקנות המינויים משך כהונתם של חברי ועדות הסינאט משך כהונתם של חברים בוועדות הסינאט מתוקף תפקידם יהיה כל עוד הם מכהנים בתפקיד. לאחר סיום כהונתם בתפקיד, הם לא יוכלו להבחר לאותה ועדה במשך שנתיים. משך כהונתם של חברים נבחרים בוועדות הסינאט נבחרים יהיה שנתיים, ויכול שייבחרו לשנתיים נוספות, ולאחר מכן לא יוכלו לכהן כחברי אותה ועדה במשך שנתיים. מועד הכניסה של חברים לועדות אוניברסיטאיות יהיה האחד באוגוסט. הבחירות לחברות בועדות האוניברסיטאיות תתקיימנה לא יאוחר ממועד הכניסה לתפקיד ולא מוקדם מ- 3 חודשים לפני מועד הכניסה לתפקיד, דהיינו מ- 2.5 עד 1.8.התפנה תפקיד של חבר ועדה אוניברסיטאית לפני תום הקדנציה של בעל התפקיד,תערכנה בחירות לבחירת חבר חדש לתפקיד המתפנה. בחירת ועדות הסינאט הבחירות לכל ועדות הסינאט, למעט הוועדה המרכזת, תעשינה על ידי כלל הפרופסורים מן המניין והפרופסורים החברים, בעלי קביעות, במשרה מלאה באוניברסיטה, בהצבעה חשאית נוהלי עבודתו של הסינאט סדר יומה של ישיבת הסינאט ייקבע על-ידי הוועדה המרכזת. כל שלושה (3) חברי סינאט זכאים לדרוש העלאת נושא לדיון על-פי סעיף כל נושא הטעון החלטת הסינאט יופיע בסעיף נפרד ולא תחת סעיף "שונות". 4.1

7 7 סדר היום יופץ בין חברי הסינאט לפחות עשרה (10) ימים לפני מועד הישיבה ויוצג באתר האינטרנט של הסינאט לעיונם של חברי הסגל האקדמי הבכיר. הוועדה המרכזת רשאית לקצוב זמן לדיון בנושאים שעל סדר היום של הסינאט בעת הדיון בנושאים כאלה. הקצבת זמן כזאת תצוין בסדר היום. היו"ר יוכל, בעת הצורך, להאריך את הזמן המוקצב לדיון. כל הצבעה תיערך באופן חשאי, אם ידרוש כך חבר סינאט. הצבעה חוזרת תיערך על-פי דרישת כל חבר סינאט אשר יגיש הצעה לסדר-היום ויטען כי קיים חשש שחלה טעות במניין הקולות. הצעה כזאת צריכה להיות מוגשת מיד עם הודעת היו"ר על תוצאות ההצבעה ולפני המשך הדיון הרגיל בסינאט. דרישה לדיון חוזר בכל נושא תוכל להיות מוגשת על-פי סעיף בלבד. כל חבר סינאט יוכל להגיש לרקטור שאילתות בכל נושא הקשור בענייני האוניברסיטה. פרוטוקולי ישיבת הסינאט המובאים לאישור יופצו בין חברי הסינאט לפחות עשרה (10) ימים לפני מועד ישיבת הסינאט הבאה. לאחר אישורם בסינאט, יוצג הפרוטוקול באתר האינטרנט של הסינאט לעיונם של חברי הסגל האקדמי הבכיר. ישיבות הסינאט תנוהלנה על-פי תקנות שתאושרנה על-ידי הסינאט שינויים ותוספות לתקנון האקדמי 5.1 הסינאט יוכל להציע לוועד המנהל שינויים ותוספות לתקנון האקדמי. הצעה לשינוי או לתוספת טעונה אישור של רוב חברי הסינאט. 5. הצבעות בנושאים של שינוי התקנון האקדמי תערכנה בישיבות הסינאט, בהצבעה גלויה או חשאית, אלא אם כן החליט הסינאט על הצבעה בדואר או בדואר אלקטרוני. פרק הזמן המינימלי בין הצבעה להצבעה באותו עניין יהיה ששה חודשים הרקטור הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה. בתפקידו זה הוא אחראי בפני הסינאט. בידיו כל הסמכויות הדרושות למילוי תפקידו בהתאם לחוקת האוניברסיטה, לתקנון הכללי ולתקנון זה. 12 חודשים לפני שהרקטור המכהן עומד לסיים את תפקידו תוקם ועדת חיפוש שתורכב מן הנשיא, שישמש כיו"ר הוועדה, וששה חברים, שייבחרו על-ידי הסינאט בבחירות חשאיות מתוך 12 שמות שיוגשו לסינאט על-ידי הוועדה המרכזת של הסינאט. הרקטור היוצא והמועמדים למשרת רקטור לא יהיו רשאים להיות חברים בועדה. אם אחד מששת החברים שנבחרו על-ידי הסינאט לועדת החיפוש יוצע, לאחר בחירתו, כמועמד למשרת הרקטור, הוא יפנה מקומו בועדת החיפוש ומקומו יתמלא על-ידי אחד מ- 12 המועמדים לועדת החיפוש ששמותיהם הוגשו על-ידי הוועדה המרכזת של הסינאט, שקיבל את מספר הקולות הגבוה מבין אלה שלא נבחרו על-ידי הסינאט בסיבוב הקודם. ועדת החיפוש תגיש לסינאט שם של מועמד אחד או שמות של מועמדים שמספרם לא יעלה על שלושה. כל המועמדים יהיו פרופסורים מן המניין חברי סגל האוניברסיטה במשרה מלאה ובעלי קביעות. מועמד זה או מועמדים אלה חייבים לקבל את תמיכת רוב החברים בועדת החיפוש, בתנאי שהרוב כולל את יו"ר הוועדה. אם הוצע מועמד אחד והוא אינו מקבל רוב בסינאט, על ועדת החיפוש להציע מועמד נוסף או מועמדים נוספים. אבל אם ועדת החיפוש מציעה לסינאט שניים או שלושה מועמדים, ייבחר המועמד שיקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר, בתנאי שקבל 50% או יותר מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה. אם שום מועמד אינו מקבל 50% מן הקולות שנמנו, תתקיימנה בחירות נוספות בין שני המועמדים המובילים

8 8 הרקטור ייבחר בבחירות חשאיות על-ידי הסינאט, מבין מועמדי ועדת החיפוש, לתקופה של ארבע שנים. פרופסור אשר כיהן קדנציה מלאה כרקטור יוכל להיבחר שנית לקדנציה נוספת אחת. הבחירות לרקטור הנכנס תערכנה במשך ששת החודשים האחרונים לכהונת הרקטור היוצא ולא יאוחר משלושה חודשים לפני תום כהונתו של הרקטור היוצא. מועד כניסת הרקטור לתפקידו יהיה האחד באוגוסט. הרקטור ישמש יושב ראש הסינאט ויושב ראש הוועדה המרכזת של הסינאט. הרקטור רשאי להשתתף בכל ישיבה של כל ועדה שתמונה על-ידי הסינאט, הוועדה המרכזת או מועצת הפקולטה. הרקטור יעמוד על משמר קיום הוראות התקנון האקדמי וביצוע החלטות שנתקבלו בסינאט או בועדה המרכזת, אם אין בהחלטה הוראה אחרת או משתמעת. הרקטור מייצג את הסינאט לפני כל הרשויות האחרות של האוניברסיטה בעצמו או על- ידי חבר סינאט שימונה על-ידו וייחשב לנציגו. הרקטור, בהתייעצות עם הוועדה המרכזת, יקבע את עמדתו לגבי הצעת התקציב וחלוקתו בין הפקולטות. הרקטור יוזם תכניות לגידולה ולפיתוחה האקדמי של האוניברסיטה ושותף לכל יוזמה שזו תכליתה. הרקטור רשאי להמליץ לפני חבר הנאמנים והוועד המנהל בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה. בהעדר הרקטור, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, ימנה הרקטור ממלא מקום מבין הפרופסורים מן המניין מבין חברי הסינאט בתוקף ממרץ 1994 נמנע מן הרקטור למלא את תפקידו מעבר לתקופה של שלושה חודשים, יחליט הסינאט: 6.14 לאשר המשך תפקידו של ממלא המקום או לבחור ממלא מקום חדש. או, לבחור רקטור חדש ליתרת הקדנציה של הרקטור שנמנע ממנו לכהן בתפקידו. היה משך הקדנציה הנותרת פחות ממחצית קדנציה - אין מונים אותה במניין הקדנציות הרצופות שמותר לכהן. היה משך הכהונה מחצית קדנציה ומעלה - מונים אותה הרקטור רשאי למנות לו משנה מבין חברי הסינאט. על-פי דרישה בכתב של שליש (1/3) מחברי הסינאט או על פי בקשה של הנשיא, תכונס ישיבה מיוחדת לדון בהדחת הרקטור. בישיבה זו תינתן לרקטור הזכות להשמיע את דברו. זקן חברי הסינאט ישב ראש בישיבה זו. הסינאט יוכל להחליט בהצבעה חשאית על הדחת הרקטור ברוב קולות של שני שליש (2/3 ( מכלל חברי הסינאט. הודעה על ישיבה כזאת תימסר לחברי הסינאט לפחות שלושה (3) שבועות מראש

9 9 תקנות להליכי מינוי, קידום אקדמי והענקת קביעות ועדת המשנה לקידום אקדמי, תקרא להלן "ועדת המשנה" (הגדרה בסעיף 7.4) ועדה עליונה לקידום אקדמי תקרא להלן "ועדה עליונה"(הגדרה בסעיף 7.7).7 בתוקף מדצמבר הדרוג האקדמי באוניברסיטה חברי הסגל האקדמי חברי הסגל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב הם העובדים האקדמיים של האוניברסיטה במשרה מלאה, אשר הוענקה להם דרגת מרצה ומעלה על-ידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ולהם הזכות להשתתף כחברים בכל הגופים האקדמיים באוניברסיטה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתקנון זה. כן ייחשבו כחברי הסגל עובדי שרותי הבריאות, בתי חולים או מוסדות המסונפים לפקולטה למדעי הבריאות, אשר הוענקה להם דרגת מרצה או דרגה גבוהה מזו על-ידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. למרות האמור בסעיף זה, יוכל הרקטור, במקרים חריגים ולפי בקשת יחידת על-אקדמית, לאשר מעמד של חבר סגל גם למי שיוזמן לכהן במשרה חלקית שלא תפחת ממחצית המשרה. הליכי המינוי, הקידום והקביעות יהיו כמו של חברי הסגל האקדמי במשרה מלאה. חבר סגל אקדמי שאינו במשרה מלאה לא יוכל לכהן בתפקידים מנהליים-אקדמיים. דרגות חברי הסגל הבכיר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב הן: בתוקף מיוני בתוקף ממאי 2007 בתוקף מ 2/2011 (Professor (Associate Professor (Senior Lecturer (Lecturer פרופסור פרופסור-חבר מרצה-בכיר מרצה (בלועזית: (בלועזית: (בלועזית: (בלועזית: תוארו של פרופסור בעל קביעות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הפורש לגמלאות מן השרות הפעיל באוניברסיטה יהיה "פרופסור אמריטוס". לדרגתם של פרופסור-חבר ומרצה בכיר הפורשים מן האוניברסיטה יצורף התואר "בדימוס". פיטורין או התפטרות לא ייחשבו לצורך פרק זה. האמור לעיל חל על כל חברי הסגל הכלולים בהגדרה שבסעיף בתוקף ממאי גיל פרישה- סוף השנה האקדמית (30 לספטמבר) בה מלאו לחבר הסגל 68 שנים. בתוקף מ 3/ הרקטור רשאי לאשר הענקת תואר פרופ' אמריטוס, למי שאינו עונה על התנאים המפורטים בסעיף , במקרים חריגים ובהתקיים התנאים הבאים: חבר סגל בדרגת פרופ' מן המניין שאינו קבוע ושסיים העסקתו באונ'.

10 עובד שירותי הבריאות, בתי חולים או מוסדות המסונפים לפקולטה למדעי הבריאות, בדרגת פרופ' מן המניין, שהגיע לגיל פרישה, ושהיה בעל מינוי באונ' בהיקף ממוצע של 75% משרה, במשך 10 שנים לפחות חבר סגל שקיבל דרגת פרופ' מן המניין נלווה. נוהל זכויות וחובות חברי סגל הפורשים לגמלאות ראה עמ' אחרון בפרק זה חברי סגל במסלול מומחים ויוצרים מסלול היוצרים והמומחים מיועד לאפשר מינויים למומחים, יוצרים, אמנים וסופרים בעלי שם בתחום המקצועי הנלמד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עליהם להיות בעלי מעמד מקצועי בכיר, בעלי שם בארץ ו/או בעולם, אף שפעולתם אינה בהכרח בתחום המחקר האוניברסיטאי בתוקף ממרץ דרגות חברי הסגל במסלול המומחים והיוצרים הן: פרופסור במסלול מומחים בלועזית ) Track Professor (Expert s פרופסור חבר במסלול מומחים בלועזית ) Track Associate Professor (Expert s מרצה בכיר במסלול מומחים בלועזית ) Track Senior Lecturer(Expert s הליך המינוי של מועמד במסלול זה יכלול שלב מוקדם כדלהלן: הרקטור ימנה ועדה מיוחדת לבדיקת התאמתו של המועמד ותרומתו הפוטנציאלית לאוניברסיטה. הרכב הוועדה: דיקן הפקולטה בה מוצע המינוי או נציגו, דיקן פקולטה אחרת או נציגו, ראש המחלקה היוזמת ומומחה חיצוני שימונה ע"י הרקטור. המלצת הוועדה תובא לועדת המשנה למינויים של הפקולטה בה מוצע המינוי. שאר הליכי המינוי כמקובל במסלול האקדמי הרגיל. חברי סגל במסלול זה אשר עומדים בתנאים הדרושים יוכלו לקבל קביעות באוניברסיטה מדרגת פרופסור חבר במסלול מומחים ומעלה. שאר הזכויות והחובות הן כמו של חברי הסגל האקדמי בדרגות המקבילות מורים במסלול המקביל, אורחים, נלווים ומורים מן החוץ המסלול המקביל המסלול המקביל מיועד לחברי סגל מן המניין שעיסוקם העיקרי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוא הוראה אקדמית דרגות המורים במסלול המקביל באוניברסיטה הן: מורה (בלועזית: (Teacher בתוקף ממרץ 2015

11 אוניברסיטת בן- 11 גוריון בנגב התקנון האקדמי תנאי סף למינוי לדרגת מורה הינו תואר שני עם תיזה, ממוסד אקדמי מוכר. במקרים חריגים, באישור הרקטור, ניתן למנות מורה בעל תואר שני ללא תיזה, תוך התניית השלמתה עד תום תקופת המינוי הראשונה. מורה בכיר (בלועזית: (Senior Teacher תנאי סף למינוי לדרגת מורה בכיר הינו תואר שני עם תיזה, ממוסד אקדמי מוכר. יחידת העל-האקדמית רשאית לקבוע תנאי סף גבוהים יותר אורחים ונלווים בתוקף מיוני בתוקף מיוני אורחים הבאים להוראה ומחקר באוניברסיטה לתקופה מוגבלת או במשרה חלקית, ואינם בעלי מינוי אקדמי באחד המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בארץ או בעולם, יקבלו דרגת "אורח" אם יעברו את ההליכים המקובלים באוניברסיטה לגבי מינויים אקדמיים. אורחים הבאים להוראה ומחקר באוניברסיטה לתקופה מוגבלת או משרה חלקית והנם בעלי מינוי אקדמי באחד המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בארץ או בעולם, יוכלו לקבל דרגות "אורח" באישור הרקטור תקופת המינוי כ"אורח" לא תעלה על שלוש שנים. אם בתום שלוש שנים, לא יצטרף האורח לאוניברסיטה במינוי תקני יסתיים המינוי. על פי המלצת המחלקה וראש יחידת העל האקדמית, תהיה רשאית ועדת המינויים העליונה להאריך את תקופת המינוי כאורח מעבר לשלוש שנים לתקופות נוספות, קצובות מראש. דרגות "אורחים" של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הן: פרופסור-אורח (בלועזית: (Visiting Professor פרופסור-חבר אורח (בלועזית: (Visiting Associate Professor מרצה-בכיר-אורח (בלועזית: (Visiting Senior Lecturer מרצה-אורח (בלועזית: (Visiting Lecturer הבאים להוראה ומחקר באוניברסיטה לתקופה מוגבלת או משרה חלקית, המועסקים במקביל מחוץ לאוניברסיטה ואינם בעלי מינוי אקדמי באחד המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, יקבלו דרגת "נלווה",(Adjunct) אם יעברו את ההליכים המקובלים באוניברסיטה לגבי מינויים אקדמיים. בעלי מינוי אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בחו"ל, יוכלו לקבל דרגת נלווה, באישור הרקטור בתוקף מיוני בתוקף מיוני ניתן להעניק דרגות נלווה לכל אחת מהדרגות האקדמיות הקיימות. תקופת המינוי לדרגת "נלווה" תהיה עד שלוש שנים, עם אפשרות הארכה לתקופות מינוי נוספות, באישור הרקטור על פי המלצת המחלקה והדיקן.

12 12 תנאי העסקתם של ה"אורחים" וה"נלווים" ייקבעו ע"י הרקטור על פי המלצת המחלקה והדיקן, בהתאם לאופי עבודתם באוניברסיטה בתוקף מיוני במקרים מיוחדים, תוכל האוניברסיטה באמצעות ועדות המינויים שלה, ועל פי נורמות קידום מקובלות, להעניק דרגת נלווה לחברי סגל במסלול קמ"ע. במקרים אלה לא תחול הגבלת הזמן על תקופות המינוי. (קמ"ע- קליטת מדענים עולים. מסלול העסקה של עולים מדענים בכירים אשר בא להבטיח קליטה ממושכת שלהם במוסדות להשכלה גבוהה,במסלול מושווה חוקרים.) בתוקף מיוני 2007 מורים מן החוץ אנשים הבאים להוראה ומחקר באוניברסיטה לתקופה מוגבלת או במשרה חלקית, ואינם בעלי מינוי אקדמי באחד המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בארץ או בעולם, או שהנם בעלי מינוי אקדמי באחד המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בארץ או בעולם אך הרקטור לא אישר לגביהם מתן דרגת "אורח", יקבלו דרגת "מורה מן החוץ " המתאימה לכישוריהם שתאושר על-ידי ועדת המשנה למינויים ביחידת העל האקדמית. דרגות המורים מן החוץ באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מפורטות בקובץ "נהלי האוניברסיטה" בתוקף מיוני בתוקף מיוני חברי סגל במסלול עמיתים מסלול עמיתים מיועד לאפשר מינויים במעבדות או ביחידות שירותי מחקר פקולטיים או אוניברסיטאיים, לחוקרים בעלי רקע, מיומנות וניסיון ייחודיים בטכנולוגיות או שיטות מחקר. תפקיד העמיתים להיות אחראים על ארגון ומתן שירותים מדעיים הדורשים רקע מדעי נרחב ומיומנות מקצועית מיוחדת. בתוקף מיוני עמיתים שייכים אקדמית לפקולטה, למכון או למרכז (להלן יחידת השרות) ואינם יכולים להיות חברי סגל במחלקה. כתב המינוי של עמית יציין את השתייכותו היחידתית ואת התחום אותו נועד לשרת. עמיתים יעסקו בלעדית בקידום התחום המצוין בכתב המינוי. לא יתאפשר מעבר בין מסלול עמיתים למסלול האקדמי (המסלול המפורט בסעיף 7.1.1) או לחילופין מעבר לדרגות מקבילות במסלול האקדמי (הדרגות המפורטות בסעיף ). דרגות חברי הסגל במסלול עמיתים הן (בסדר עולה): Fellow ( Level C) עמית ג' Fellow ( Level B) עמית ב' A) Senior Fellow ( Level עמית בכיר א' +) A Senior Fellow ( Level עמית בכיר א'

13 הליכי המינוי של מועמד במסלול עמיתים, הגדרת הדרגות והליכי הקידום הם כמפורט בנספח ד' "תקנות למינויים, העלאות בדרגה וקביעות במסלול עמיתים". חברי סגל במסלול עמיתים אשר עומדים בתנאים הדרושים יוכלו לקבל קביעות באוניברסיטה החל מדרגת עמית בכיר א' ומעלה ורק לאחר תום חמש שנים לפחות מתחילת המינוי הראשון במסלול העמיתים התקנות להליכי מינויים והעלאות אקדמיות אינן חלות על הדרגות שמתחת לדרגת מרצה, והן: מדריך ואסיסטנט, ובמסלול המקביל מורה משנה. הטיפול במינויים לדרגות אלה ייעשה על-פי הכללים שנקבעו בתקנון הסגל הזוטר. בכתבי המינוי של חברי הסגל תצוין השתייכותם היחידתית. כל חבר סגל, למעט חבר סגל על פי סעיף 7.1.4, יכול שיהיה לו מינוי בשתי יחידות אקדמיות, דהיינו מינוי משותף. מינוי כזה יינתן בהסכמתם המשותפת של חבר הסגל וראשי שתי היחידות הנדונות. בהסכמה משותפת תקבע יחידת האם של בעל המינוי המשותף, אשר תהיה אחראית על זכויותיו וחובותיו. דרגתו האקדמית של בעל המינוי המשותף תקבע במחלקת האם לפי הנהלים המקובלים בה בתוקף מיוני תקופת הניסיון ומתן קביעות לחברי הסגל האקדמי כל מינוי של חבר סגל אקדמי חדש באוניברסיטה בדרגות הנזכרות בסעיפים ו להוציא מינוי לדרגת פרופסור מן המניין, וכן כל מינוי לדרגות בסעיף הינו לתקופת ניסיון של שלוש (3) שנים. אם בתום שלוש (3) שנים טרם הצטברה הוכחה מספיקה לגבי כישורי המועמד ויש סבירות גבוהה כי המועמד יזכה בקביעות, יהיו רשאים ראש היחידה האקדמית (כל יחידה ארגונית אקדמית הכפופה ליחידת העל - האקדמית) לאחר דיון בפורום הקביעות של המחלקה (כמפורט בסעיף שלהלן) וראש יחידת העל האקדמית, להאריך את תקופת הניסיון לתקופה או תקופות נוספות שלא תעלנה יחד על שנתיים (2). בתוקף 7.2 מדצמבר 2011 כל מינוי של חבר סגל אקדמי חדש באוניברסיטה, בדרגת פרופסור מן המניין הוא לתקופת ניסיון של שנה אחת, אלא אם החליטה ועדת המינויים העליונה אחרת. חבר סגל אקדמי אשר נעדר מסיבות של לידה, מחלה ממושכת, אימוץ, מילואים ממושכים במיוחד בתקופת המינוי, לפני קבלת הקביעות, יהיה זכאי אם ירצה בכך, להארכת תקופת הניסיון המצטברת בשנה אחת מעל האמור בסעיפים ו קביעות דיון בהענקת קביעות בעניינו של חבר סגל שנקלט כמרצה או כמורה, יתקיים לאחר קידום בדרגה. עם זאת, אין לראות בקידום בדרגה הצהרת כוונות לגבי הענקת קביעות בעתיד. ככלל, פתיחת הליכים לקביעות מותנית בקידום בדרגה. חבר סגל שעלה בדרגה באוניברסיטה אחרת בישראל (או במוסד אקדמי שהוכר לצורך קידום בדרגה ע"י הרקטור וראש היחידה העל-אקדמית) טרם הצטרפותו לאוניברסיטה, יפתח לו הליך לקביעות עם תום תקופת הנסיון

14 14 בתוקף ממרץ ראש היחידה האקדמית רשאי, לאחר התייעצות עם ראש יחידת-העל האקדמית, לפתוח בהליך להענקת קביעות לחבר סגל שנקלט בדרגת מרצה בכיר או פרופסור חבר ולא קודם תוך 4 שנים מיום קליטתו וכן לחבר סגל שנקלט בדרגת מורה בכיר. הליך זה יכלול קבלת שתי חוות דעת לפחות, כמשאל מקדים. החלטה ברוב של 2/3 של פורום הקביעות שתתבסס על מכתבי המשאל המקדים, דוחות הערכת ההוראה וכל חומר רלוונטי נוסף לפי שיקול דעת ראש היחידה האקדמית. ראש היחידה האקדמית יעביר את כל החומר הנ"ל בנוסף למכתב מלווה לועדת המשנה, על מנת שזו תדון בבקשה ותקים ועדה מקצועית לעניין הקביעות. הרכב הועדה המקצועית כמפורט בסעיף הועדה המקצועית תסתמך בהמלצתה על לפחות 2 מכתבי המלצה נוספים לקביעות שיוזמנו על ידה, דוחות הערכת ההוראה, תרומת חבר הסגל ליחידה האקדמית, ליחידה העל האקדמית ולאוניברסיטה כפי שיפורט על ידי ראש היחידה האקדמית והחלטת פורום הקביעות. הדוח יועבר לאישור ועדת המשנה ולאישור הועדה העליונה. שישה חודשים לפני ת םו תקופת המינוי הראשונית או בתוך תקופת המינוי המוארכת, יביא ראש היחידה האקדמית לדיון את מועמדותו של חבר הסגל לקביעות בפני פורום הקביעות ביחידה האקדמית, המורכב מחברי הסגל ביחידה האקדמית בעלי קביעות. במקרה שאין ביחידה האקדמית לפחות חמישה חברי סגל בעלי קביעות, תשמש ועדת המשנה של יחידת העל אקדמית, כפורום הקביעות לאחר התייעצות עם חברי הסגל הקבועים ביחידה האקדמית. במקרים חריגים רשאי הרקטור לאשר הקדמת הליך הקביעות המועמד יוצג ע"י ראש היחידה האקדמית או ע"י אחד הפרופסורים שיזמו את הליך הקידום האחרון. בפני הפורום יוצגו מכתבי היוזמים ודו"ח הוועדה המקצועית להעלאה האחרונה בדרגה, כולל מכתבי הממליצים שהתקבלו, בהשמטת פרטים מזהים של הכותבים. אם בין החלטת הועדה העליונה על קידום בדרגה לבין מועד פתיחת הליך הקביעות חלפו למעלה משנתיים, תמציא היחידה האקדמית לפחות שני מכתבי המלצה עדכניים אשר ישמשו יחד עם תיק הוועדה המקצועית של הליך הקידום כבסיס לדיון בקביעות. הפורום יקיים דיון על הענקת קביעות למועמד תוך חודש מיום אישור העלאתו בדרגה, בהתבסס על מכתבי הממליצים וסיכום החלטת הועדה המקצועית, איכות ההוראה של המועמד ותרומתו ליחידה האקדמית, ליחידת העל האקדמית ולאוניברסיטה ויחסי האנוש של המועמד. בתום הדיון יצביע פורום הקביעות בהצבעה חשאית בדבר הענקת קביעות למועמד. להחלטה להענקת קביעות נדרש רוב של שני שלישים של חברי פורום הקביעות במקרה של החלטה שלילית, יזמן ראש יחידת-העל האקדמית את המועמד וימסור לו את ההחלטה ואת הנימוקים להחלטה. למועמד תהיה זכות להשמיע את תגובתו בפני פורום הקביעות ביחידה האקדמית, בנוכחות ראש יחידת-העל האקדמית ולאחריה תתקיים

15 אוניברסיטת בן- 15 גוריון בנגב התקנון האקדמי הצבעה נוספת, בהשתתפות ראש יחידת-העל האקדמית. במקרה של החלטה שלילית חוזרת, יהיה רשאי המועמד לערער על ההחלטה בפני הרקטור. השתכנע הרקטור שיש בסיס לערעור, יביא העניין להכרעת ועדת המינויים העליונה. לדיון יוזמן ראש היחידה האקדמית או נציגו שיבחר מקרב חברי הסגל האקדמי ביחידה האקדמית. החלטת הועדה העליונה, תתקבל ברוב של שני שלישים של חברי הועדה. ראש היחידה האקדמית יודיע בכתב על החלטות פורום הקביעות לועדת המשנה. הקביעות טעונה אישור ועדת המשנה והוועדה העליונה לקידום אקדמי. אם ועדת המשנה לא קיבלה את המלצת היחידה למתן קביעות, רשאית היחידה האקדמית לערער על ההחלטה לפני הרקטור. השתכנע הרקטור שיש בסיס לערעור, יביא העניין להכרעת הועדה העליונה. לדיון יוזמנו ראש היחידה האקדמית וראש יחידת- העל האקדמית, או מי שהוסמך על ידם החלטה לחיוב או לשלילה, תתקבל תוך תקופת המינוי הרגילה או המוארכת. הודעה על אי מתן קביעות, תימסר למועמד לפחות חצי שנה לפני תום מועד העסקתו. למען הסר ספק, לא נמסרה הודעה לחבר סגל על אי מתן קביעות תוך תקופת המינוי הראשונית או המוארכת, לא יפורש ו/או ייחשב הדבר כהמלצה לקביעות היה ולא ניתנה הודעה בזמן מכל סיבה שהיא, תתחייב האוניברסיטה להעסיק את חבר הסגל חצי שנה נוספת בלבד מהיום בו ניתנה לו ההודעה, והמינוי יסתיים בתום התקופה הנוספת. הרקטור רשאי ליזום פתיחת הליכי הענקת קביעות לאחר התייעצות עם ראש יחידת העל האקדמית וראש היחידה האקדמית הנוגעים בדבר הליכי מינויים והעלאות בדרגה הגופים המטפלים במינויים והעלאות הם: ועדת מינויים של היחידה האקדמית. הרכב ובחירת הועדה ייקבעו בתקנון הפקולטה. תפקידי הועדה גיבוש מדיניות בנוגע לגיוס, מינויים וקידום של הסגל האקדמי הבכיר ביחידה האקדמית. ייעוץ לראש היחידה האקדמית כבסיס לגיבוש החלטותיו בהתאם לסמכויות המוקנות לו בתקנון בנושאים הנ"ל. הערכה שוטפת של הישגי חברי הסגל האקדמי הבכיר (בכפוף לאמות המידה לקידום המוגדרות בתקנון האוניברסיטה). קבלת החלטות וסיוע לראש היחידה האקדמית בגיוס, הליכי קידום, קביעות, הארכה או הפסקת העסקתו של חבר סגל אקדמי בכיר ביחידה אקדמית עבודת הוועדה זימון לישיבות הוועדה הינו באחריות ראש היחידה האקדמית או ע"פ דרישה בכתב של שלושה מחבריה. ראש היחידה האקדמית יכנס את ועדת המינויים ויפעל בהתאם להחלטותיה בהתאם לסמכויות

16 אוניברסיטת בן- 16 גוריון בנגב התקנון האקדמי המוקנות לה בתקנון. החלטות הועדה בנושאים אלו מחייבות את ראש היחידה האקדמית. החלטות הוועדה תקפות כשהן מתקבלות בתמיכה של רוב הנוכחים בדיון. דרגתם של חברי הוועדה המשתתפים בדיון תהיה בכל מקרה גבוהה או שווה לדרגה המומלצת של המועמד העומד לדיון. נבצר מחבר הוועדה למלא תפקידו בוועדה או נעדר שלוש ישיבות ומעלה בשנה, תופסק חברותו בוועדה וייבחר חבר חדש במקומו. ראש היחידה האקדמית מעביר המלצת ועדת המינויים היחידתית לראש היחידה העל-האקדמית. מכתב ההמלצה יתייחס לנקודות הבאות: תרומתו וסמכותו המדעית של המועמד עמידה במטלות ההוראה של המועמד כושרו ומסירותו להוראה אקדמית תרומתו לאוניברסיטה וליעדיה במסגרת פעילותו המקצועית כוחו הארגוני והמנהלי יכולתו לשתף פעולה עם עמיתיו ותלמידי המחקר * * * * * * מכתב ההמלצה בקידום לדרגת מורה בכיר יתייחס לנקודות הבאות: *ניסיונו והצטיינותו של המועמד בהוראה. *מידת עמידתו של המועמד במטלות ההוראה הנדרשות. *תרומתו של המועמד לפיתוח ההוראה. *המומחיות המקצועית של המועמד *תרומתו והשפעתו על קידום המקצוע. *יכולתו לשתף פעולה עם עמיתים וסטודנטים. *יכולתו הארגונית והניהולית. *תרומתו הסגולית למחלקה בתוקף ממרץ 2015 ראש היחידה האקדמית יעביר לראש יחידת-העל האקדמית קורות חיים של המועמד, שני מכתבי המלצה חיצוניים שיתקבלו במסגרת משאל מקדים, רשימת פרסומים ומענקי מחקר, תקציר הישגים, תכניות מחקר שהוכנו ע"י המועמד ועותק משלושה עד חמישה פרסומים. מכתבי ההמלצה שמגישה היחידה האקדמית לראש יחידת- העל האקדמית, יהיו מאנשי מדע בכירים בתחום המחקר של המועמד, שדרגתם גבוהה או שווה לדרגה המומלצת של המועמד, שמתוכם לפחות אחד שבינו ובין המועמד אין שותפות אקדמית, כמוגדר בנוהל הקידום, ולפחות אחד ממוסד אקדמי מחו"ל בקידום במסלול המקביל, ראש היחידה האקדמית יעביר לראש יחידת- העל האקדמית קורות חיים של המועמד, מכתב המלצה חיצוני שהתקבל במסגרת משאל מקדים ותקציר הישגים. יצורפו, באם יש: רשימת פרסומים, רשימת מענקי מחקר ועותק משלושה עד חמישה פרסומים. מכתב ההמלצה שמגישה היחידה האקדמית לראש יחידת- העל האקדמית, יהיה מחברי סגל שדרגתם גבוהה או שווה לדרגה המומלצת של המועמד ושתחום עיסוקם קרוב ככל האפשר לתחום עיסוקו של המועמד. חברי סגל אלה יכולים להיות גם מתוך האוניברסיטה. בתוקף ממרץ 2015 ראש יחידת- העל האקדמית יעביר את הבקשה לקידום באמצעות המזכיר האקדמי לוועדת המשנה

17 17 ראש יחידת- העל האקדמית רשאי ליזום הליכים למינוי או להעלאה בדרגה תוך התייעצות עם ראש היחידה האקדמית. לאחר קבלת חוות דעתו, ואיסוף החומר כמפורט בסעיף 7.3.2, יעביר את החומר באמצעות המזכיר האקדמי לועדת המשנה. שלושה פרופסורים מן המניין מיחידת העל האקדמית בה מכהן המועמד, רשאים להמליץ בפני הרקטור או ראש יחידת העל האקדמית על פתיחת הליכים להעלאה בדרגה של חבר הסגל. הרקטור רשאי ליזום פתיחה של הליכי מינוי והעלאה בדרגה, לאחר התייעצות עם ראש יחידת העל האקדמית וראש היחידה האקדמית הנוגעים בדבר החליט הרקטור לפתוח בהליכים, יביא לדיון את מועמדותו של חבר הסגל בפני הועדה העליונה. במקרה זה, תפעל הועדה העליונה בהתאם לנוהלי ועדת המשנה הליך מקוצר ניתן לקלוט חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר ומעלה בהליך מקוצר. ראש היחידה האקדמית ייזום את המינוי על בסיס החלטת שני שלישים מחברי וועדת המינויים היחידתית ולפחות ארבעה מכתבי המלצה (לפחות שניים מהארץ ולפחות שניים מחו"ל). הרקטור ימנה ועדה בראשותו הכוללת חבר סגל שמונה על ידו; חבר הועדה העליונה; ראש יחידת- העל האקדמית; חבר מוועדת המשנה של יחידת- העל האקדמית וחבר סגל בדרגת פרופ' חבר לפחות. שניים מחברי הוועדה יהיו קרובים לתחום המחקר של המועמד. אישור המינוי מותנה בתמיכה של לפחות ארבעה מחמשת חברי הוועדה. ראש יחידת- העל האקדמית ידווח לועדת המשנה. הרקטור ידווח לועדה העליונה ועדת המשנה לקידום אקדמי, להלן "ועדת המשנה" בכל יחידת העל האקדמית תוקם ועדת משנה לקידום אקדמי. הכניסה לתפקיד ב- 1 באוגוסט. בוועדה יהיו חברים: ראש יחידת-העל האקדמית - יו"ר לפחות 3 פרופסורים מן המניין או פרופסורים חברים מיחידת העל האקדמית הנדונה; נציג סינאט וממלא מקומו מיחידת על אקדמית אחרת, בדרגת פרופ' מן המניין, שייבחרו ע"י הגוף הבוחר כמפורט בסעיף 3.6. משך כהונת חברי הוועדה כמפורט בסעיף 3.5. כל ראש יחידת העל האקדמית יציע לאישור הסינאט את שמות המומלצים לועדת המשנה מיחידת העל האקדמית שהוא עומד בראשה. בין המומלצים לא יהיו ראשי יחידות אקדמיות חבר סגל לא יוכל לשמש באותה עת המשנה. כחבר בוועדה העליונה וחבר בועדת ועדת המשנה תבדוק את הבקשות שהגיעו מראשי היחידות האקדמיות ותחליט האם יש מקום להמשך הליכים

18 18 מצאה הוועדה כי יש מקום להתחיל בהליכים למינוי או להעלאה בדרגה, תמנה ועדה מקצועית. ועדת המשנה רשאית להתייעץ עם ראש היחידה האקדמית בדבר הרכב הוועדה. מצאה הועדה שאין מקום לפתוח בהליכים, תחזיר התיק ליוזם ההליך, מלווה במכתב מנומק. העתק המכתב יישלח לראש היחידה האקדמית ולרקטור. ועדת המשנה תאציל מסמכותה לראש יחידת העל האקדמית בכל הנוגע לאישור מינויים בדרגת מרצה/מורה אחת לשנה יועבר לועדת המשנה דוח של כל אחד מראשי היחידות האקדמיות השייכות ליחידת- העל האקדמית שבו יופיעו כל חברי הסגל האקדמי שלא קודמו בדרגה בשש השנים האחרונות (ושאינם פרופסורים מן המניין). בדוח יוסברו הסיבות בגללן הקידום שלהם מעוכב. במקרה שהועדה תמצא לנכון, היא תבקש את קורות החיים ורשימת הפירסומים של חבר הסגל שלא קודם, ותבחן את האפשרות להתחיל בתהליך העלאה בדרגה. מזכיר וועדת המשנה יהיה המזכיר האקדמי או נציגו הקבוע. באותם המקרים שבהם יהיה על ועדת המשנה לדון בבקשה למינוי או העלאה לדרגת פרופסור מן המניין ואין בוועדה לפחות שלושה חברים בדרגת פרופסור מן המניין, תועבר הבקשה לטיפול ישיר של הוועדה העליונה. במקרים אלה תהיינה לחברי ועדת המינויים העליונה הסמכויות והחובות המפורטות בסעיף ו ועדת המשנה תעביר דו"ח סיכום שנתי על פעילותה נכון ל- 1 בספטמבר, לועדה העליונה, באמצעות המזכיר האקדמי. הדוח יפרט: שם חבר הסגל, תאריך ההחלטה לפתיחת ההליך, תאריך שליחת מכתב היוזם לראש יחידת-העל האקדמית, תאריך כינוס ועדת המשנה, תאריך מינוי הועדה המקצועית, תאריכי משלוח הבקשות למכתבי המלצה, תאריכי משלוח תזכורות, תאריכי הגעת מכתבי ההמלצה, תאריך העברת ההחלטה לועדה העליונה, ותאריך כינוס הועדה העליונה. הדוח יציין הליכים שטרם הסתיימו נכון לתאריך הגשת הדוח. שמות חברי הסגל שהומלץ להעניק להם קביעות מניין חוקי לקיום ישיבה בועדת המשנה, הינו שני שלישים לפחות מכל חברי הוועדה ובכללם היו"ר ונציג הסינאט. החלטות בועדת המשנה צריכות לקבל רוב של חברי הועדה. בקידום לדרגת פרופסור מן המניין, יידרש רוב מקרב חברי הוועדה שהם בדרגת פרופסור מן המניין מועדי הישיבות ייקבעו מראש, בתחילת כל שנה. 7.5 ועדה מקצועית הוועדה המקצועית והיו"ר שלה יתמנו על-ידי ועדת המשנה לטיפול בהליכי קידום בדרגה, למועמדים בדרגת מרצה-בכיר ומעלה או מורה-בכיר

19 19 ועדת המשנה תמנה וועדה מקצועית למועמד, המונה שלושה חברים לקידום לדרגת מורה בכיר, מרצה בכיר ופרופ' חבר או ארבעה חברים לקידום לדרגת פרופ' מן המניין. במידת האפשר יו"ר הוועדה יהיה חבר סגל מהיחידה העל- האקדמית של המועמד הקרוב לתחום מחקרו של המועמד. הוועדה תכלול לפחות שני חברים מחוץ לאוניברסיטה ולכל היותר חבר אחד מיחידתו של המועמד. לפחות מחצית מחברי הוועדה יהיו כאלה שלא היו בהרכב הוועדה המקצועית בהליך הקודם בתוקף ממרץ 2015 בקידום במסלול המקביל, הועדה המקצועית תכלול שלושה חברי סגל בדרגת מורה בכיר/מרצה בכיר ומעלה, שתחום עיסוקם קרוב ככל האפשר לתחום עיסוקו של המועמד. חברי וועדה אלה יכולים להיות מתוך האוניברסיטה אבל לפחות שניים מהם לא מתוך היחידה בה מועסק המועמד בתוקף ממרץ 2015 דרגתם של חברי הוועדה תהיה בכל מקרה גבוהה או שווה לדרגה המומלצת למועמד. מומלץ שחברי ועדות המשנה והועדה העליונה לא ישמשו כחברים בועדה מקצועית. הוועדה המקצועית תקבל מוועדת המשנה את כל החומר שנאסף והוכן על ידה כמפורט בסעיף הוועדה תמסור לראש יחידת- העל האקדמית שמות של שמונה ממליצים שלפחות מחציתם מחו"ל, כמפורט בנוהל בקידום במסלול המקביל, הוועדה תמסור לראש יחידת- העל האקדמית שמות של שני ממליצים לפחות בתוקף ממרץ 2015 מכתב הפניה של ראש יחידת- העל האקדמית יכלול את החומר הנזכר בסעיף בפנייתו לממליצים, יקציב להם ראש יחידת- העל האקדמית עד חודש ימים להשיב לו. לא קיבל מכתב המלצה תוך חודש, ישלח תזכורת ובמקביל יבקש מהוועדה שמות ממליצים נוספים לפי הצורך. לאחר קבלת לפחות ארבעה מכתבים (לפחות שישה בקידום לדרגת פרופ' מן המניין), ולפחות שניים מהם מחו"ל (לפחות שלושה בקידום לדרגת פרופ' מן המניין), נוסף על מכתבי המשאל המקדים, רשאית הוועדה המקצועית לכתוב את חוות דעתה. היה וכעבור חודשיים ממינוי הוועדה לא התקבלו די מכתבים המהווים בסיס ראוי לכתיבת ההמלצה (לדעת חברי הוועדה המקצועית), יתייעץ יו"ר הוועדה עם ראש יחידת- העל האקדמית, אשר יחליט אם להנחות את הוועדה לכתוב חוות דעת על פי המכתבים שהתקבלו, להמתין למכתבים נוספים, או לפנות לממליצים נוספים ולחכות תקופה נוספת. בתוקף ממרץ בקידום למסלול המקביל, מכתב ההפניה של ראש יחידת-העל האקדמית, יכלול את החומר הנזכר בסעיף בפנייתו לממליצים, יקציב להם ראש יחידת- העל האקדמית עד חודש ימים להשיב לו. לא קיבל מכתב המלצה תוך חודש, ישלח תזכורת ובמקביל יבקש מהוועדה שמות ממליצים נוספים לפי הצורך. לאחר קבלת שני מכתבים לפחות, נוסף על מכתב

20 ת* אוניברסיטת בן- 20 גוריון בנגב התקנון האקדמי המשאל המקדים, רשאית הוועדה המקצועית לכתוב את חוות דעתה. היה וכעבור חודשיים ממינוי הוועדה לא התקבלו די מכתבים המהווים בסיס ראוי לכתיבת ההמלצה (לדעת חברי הוועדה המקצועית), יתייעץ יו"ר הוועדה עם ראש יחידת- העל האקדמית, אשר יחליט אם להנחות את הוועדה לכתוב חוות דעת על פי המכתבים שהתקבלו, להמתין למכתבים נוספים, או לפנות לממליצים נוספים ולחכות תקופה נוספת. במקרים חריגים ובאישורו של ראש יחידת-העל האקדמית רשאית הוועדה המקצועית, לפנות למומחים במכתבים בעלי נוסח אישי, אולם מתוך הימנעות קפדנית מהכוונת דעתו של המומחה במקרים כאלה יצורף נוסח מכתב המשאל לתשובות שיתקבלו. בהתבסס על מכתבי ההמלצה ושאר החומר שנאסף, תביע הוועדה המקצועית את דעתה המפורשת והמנומקת על כישורי המועמד בתחומים הבאים: תרומתו וסמכותו המדעית כושרו ומסירותו להוראה אקדמית תרומתו לאוניברסיטה וליעדיה במסגרת פעילותו המקצועית כוחו הארגוני והמנהלי יכולתו לשתף פעולה עם עמיתיו ותלמידי מחקר * * * * * לגבי חברי סגל במסלול מומחים, תביע הוועדה המקצועית את דעתה המפורשת והמנומקת על כישורי המועמד בתחומים הבאים: תרומתו לתחום שבו עוסק חדשנותו כאיש מקצוע סמכותו המקצועית המוניטין של המועמד בארץ ובעולם כושרו ומסירותו להוראה אקדמית עמידה במטלות ההוראה של המועמד יכולתו לשתף פעולה עם עמיתים ותלמידי מחקר * * * * * * * לגבי מורים במסלול המקביל תביע הוועדה המקצועית את דעתה המפורשת והמנומקת על כישורי המועמד בתחומים הבאים: *ניסיונו והצטיינותו של המועמד בהוראה. *מידת עמידתו של המועמד במטלות ההוראה הנדרשות. *תרומתו של המועמד לפיתוח ההוראה. *המומחיות המקצועית של המועמד *תרומתו והשפעתו על קידום המקצוע. *יכולתו לשתף פעולה עם עמיתים וסטודנטים. *יכולתו הארגונית והניהולית. רומתו הסגולית למחלקה. *תרומתו למחקר המדעי (תרומה כזאת לא תחשב כתנאי הכרחי למינוי או לעליה בדרגה). הוועדה רשאית לאסוף מידע בכתב על כל התכונות הנ"ל מכל המקורות, הן באוניברסיטה והן מחוצה לה, ובמיוחד במוסדות להשכלה גבוהה ולמחקר מדעי שהמועמד עבד בהם בתוקף ממרץ 2015

21 דו"ח הוועדה המקצועית דו"ח הוועדה המקצועית יכיל: שמות המומחים שאליהם פנתה, תואריהם, תפקידיהם ומקומות כהונתם. דיון וניתוח חוות הדעת שנתקבלו בצרוף חוות דעתה היא, לגבי תכונות המועמד כמפורט בסעיף , או בהמלצת הוועדה המקצועית, לועדת המשנה בדבר ההעלאה בדרגה, יש לציין אם ההמלצה התקבלה פה אחד. במקרה שהוועדה לא הגיעה להחלטה פה אחד, יחוברו שני דו"חות: דו"ח הרוב ודו"ח המיעוט דו"ח מנומק של הוועדה המקצועית יוגש לראש יחידת-העל האקדמית. לדו"ח יצורף התיק המלא של המועמד, כולל החומר שנמסר לוועדה עם מינויה, וכן החומר שנאסף על-ידי הוועדה בעת דיוניה (העתקים ממכתבי המשאל התשובות וכיו"ב). המעקב אחר עבודת הוועדה יהיה באחריות ראש יחידת- העל האקדמית. רצוי שדיוני הוועדה יסתיימו תוך ארבעה חודשים מיום הקמתה. המלצת הוועדה המקצועית תועבר ע"י ראש יחידת-העל האקדמית, לידיעת ועדת המשנה ולאישור הועדה העליונה הועדה העליונה לקידום אקדמי (להלן "ועדה עליונה") הרכב הועדה העליונה יהיה כפי שצוין בסעיף 3.4 לתקנון האקדמי. מזכיר הוועדה יהיה המזכיר האקדמי או נציגו הקבוע. הוועדה תקבל לידיעתה את הדו"חות השנתיים כפי שצוין בסעיף הוועדה תדון ותאשר מינויים והעלאות של חברי הסגל בדרגות מרצה-בכיר ומעלה (מורה-בכיר)/מרצה-בכיר-אורח/נלווה/מומחה ומעלה, על סמך הדו"חות של הוועדה המקצועית. הוועדה רשאית לבקש הסברים נוספים הן מראש יחידת-העל האקדמית והן מחברי הוועדה המקצועית. החלטות למתן קידום של הועדה העליונה תובאנה לידיעת המועמד במכתב חתום על-ידי הרקטור, שהעתקו יישלח לראש יחידת- העל האקדמית המתאימה, למחלקת הסגל האקדמי ולראש היחידה האקדמית. החלטות על אי מתן קידום של הוועדה העליונה יישלחו על-ידי מזכיר הוועדה אל ראש יחידת- העל האקדמית המתאימה ואל ראש היחידה האקדמית. בכל מקרה של אי מתן מינוי או קידום, יודיע ראש יחידת- העל האקדמית למועמד את דבר ההחלטה בכתב ויציג בפניו את הנימוקים להחלטה. החלטות של הוועדה העליונה על מתן מינוי או קידום יובאו לידיעת הסינאט. הועדה העליונה תדון ותחליט על מתן קביעות לחברי הסגל על בסיס החלטות ועדות המשנה. החלטות אלו טעונות אישור הועד המנהל. כתבי המינוי המפרטים את תנאי השירות ישלחו למועמד בחתימת הנשיא

22 22 החלטות למתן מינוי או קידום בוועדה העליונה יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה. מינוי חברי סגל ואורחים ייכנס לתוקף ביום 1 באפריל או ביום 1 באוקטובר הסמוך לקבלת ההחלטה על המינוי. אושר הקידום על ידי הועדה העליונה,תיכנס הדרגה החדשה לתוקף רטרואקטיבית מהיום הראשון בחודש שבו התקבלה החלטת ועדת המשנה על הקמת הועדה המקצועית, אך לא יותר משניים עשר חודש קודם לאישור הדרגה בוועדה העליונה. נדרשו תוספות לתיק (מאמרים, מענקי מחקר, מכתבי המלצה וכיו"ב), תיכנס הדרגה החדשה לתוקף מיום עדכון התיק סמכויות נוספות של ועדות המינויים ועדת המשנה והועדה העליונה רשאיות לבקש כל מידע נוסף שחשוב להן לקביעת האיכות האקדמית של המועמד לקידום או לקביעות, גם אם מידע זה אינו מופיע בתקנון. עם זאת, הן אינן רשאיות להורות על שינוי בהרכב הועדות המקצועיות והרכב תיק ההמלצות. 7.9 שמירת סודיות דיוני הוועדות השונות המטפלות במינויים, בקידום אקדמי ובקביעות וכל מסמכיהן, הינם סודיים. חברים בכל הוועדות המטפלות במינויים, בקידום אקדמי ובקביעות מתחייבים אישית לשמור על סודיות הדיונים. התיקים המלאים של דיוני הוועדות השונות ושל המועמדים ייגנזו בתום הטיפול במזכירות האקדמית דיווח הרקטור או גורם מטעמו, יציג לסינאט דוח שנתי על הליכי הקידום, לרבות מידע סטטיסטי על משכי ההליכים ושיעורי ההצלחה בשלבי הקידום השונים. 8. הפקולטה הסינאט הטיל על כל פקולטה לעבד תקנון אקדמי-פקולטי אשר הובא לדיון ואישור הסינאט. קיימות סטיות אופייניות לכל פקולטה, אבל, סטיות אלה אינן בסתירה לתקנון האקדמי. תקנון אקדמי-פקולטי מהווה חלק אינטגראלי של התקנון האקדמי לגבי כל פקולטה.

23 23 תקנון אקדמי של הפקולטה למדעי ההנדסה בתוקף מ 1/3/ מבוא תקנון הפקולטה למדעי ההנדסה ("הפקולטה" או "הפקולטה למדעי ההנדסה") מבוסס על התקנון האקדמי של האוניברסיטה וכפוף לו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון הפקולטה להוראותיו של התקנון האקדמי, או להוראות החוקה והתקנון הכללית תקבענה הוראותיו של התקנון האקדמי / של החוקה והתקנון הכללי של האוניברסיטה.- עפ"י העניין הפקולטה למדעי ההנדסה הפקולטה למדעי ההנדסה הינה מסגרת אקדמית-מנהלית עצמאית המתאמת את הפעילות של היחידות המהוות אותה ייעודי הפקולטה למדעי ההנדסה הם: קיום מחקר בסיסי, יישומי ואיכותי לפיתוח וקידום הטכנולוגיה בארץ ובעולם, הכשרת מהנדסים מובילים לתעשייה בארץ ומתן שירותי הוראה בתחומי הנדסה הפקולטה תטפח את ההוראה והמחקר במסגרת היחידות המרכיבות אותה, ותעודד את שיתוף הפעולה בינן לבין עצמן ובינן לבין יחידות אחרות באוניברסיטה. ההוראה בפקולטה תבוצע בהתאם לנהלי הפקולטה והאוניברסיטה, כפי שאלה יהיו בתוקף מעת לעת הפקולטה כוללת את היחידות האקדמיות הבאות: בתי ספר, מחלקות, חוגים ויחידות מועצת הפקולטה למדעי ההנדסה הרכב מועצת הפקולטה הרקטור, מכוח תפקידו. הדיקן, מכוח תפקידו חברי הסגל הבכיר במסלול האקדמי, במסלול המומחים והיוצרים, ובמסלול המקביל (כהגדרתם בסעיפים , ו בתקנון האקדמי של האוניברסיטה) שהיקף מינויים בפקולטה הוא 50% לפחות נציג אחד מכל יחידת-על אקדמית אחרת באוניברסיטה הדיקן הוא יושב ראש מועצת הפקולטה, ובהעדרו ינהל את הישיבה ממלא מקום הדיקן יושב הראש של מועצת הפקולטה רשאי להזמין את כל מי שימצא לנכון להשתתף בישיבות מועצת הפקולטה כאורח ללא זכות הצבעה סמכויות מועצת הפקולטה לבחור את דיקן הפקולטה בהתאם להוראות סעיפים לאשר את מינויו של המשנה לדיקן. לאשר את הרכב הועדות הפקולטיות וסמכויותיהן להלן

24 לאשר את הרכב ועדת המשנה למינויים שתוצע ע"י הדיקן בתיאום עם ראשי בתי הספר וראשי המחלקות. הדיקן יביא לאישור הסינאט את הרכב הועדה לאחר אישורו במועצת הפקולטה לאשר תוכניות לימודים, סדרי הוראה ונהלי לימודים ושינויים מהותיים בהן, של בתי הספר/המחלקות/החוגים/היחידות בפקולטה לאחר קבלת החלטה בועדת ההוראה או ועדת המוסמכים של הפקולטה להמליץ על פעולות לקידום המחקר לקבוע, בכפיפות לנהלי האוניברסיטה, נוהל ותנאי קבלה של סטודנטים, סדרי הוראה וכללי מעבר במסגרת לימודי הסמכה לתואר ראשון,(B.Sc.) לימודי מוסמכים (M.Sc.) ולימודי תואר שלישי,(Ph.D.) בכל יחידות הפקולטה להמליץ בפני הסינאט על הענקת תארים אקדמיים למסיימי הלימודים בפקולטה למדעי ההנדסה בלימודי הסמכה ולימודי מוסמכים לדון בהצעות שתוגשנה על-ידי ועדת הפקולטה להקמת, לשינוי או לביטול של בתי ספר, מחלקות, חוגים ויחידות אקדמיות במסגרת הפקולטה, ולהגיש הצעות אלה לאישור הסינאט והועד המנהל כינוס מועצת הפקולטה מועצת הפקולטה תכונס לפחות פעמיים בכל סמסטר. הזמנה וסדר יום יישלחו לחברי מועצת הפקולטה לפחות 10 ימים לפני מועד כינוס המועצה. על כל שינוי במועד הישיבה, למעט ביטולה, יש להודיע לפחות 10 ימים מראש לפחות רבע מחברי מועצת הפקולטה מהווים מניין חוקי בישיבות מועצת הפקולטה. החלטות מועצת הפקולטה תתקבלנה ברוב רגיל של חברי המועצה הנוכחים בישיבה, למעט דיון בהמלצות לשינויים בתקנון האקדמי הפקולטי, הקמה, ביטול או שינוי במעמדה של יחידה ארגונית בפקולטה, שבהן המניין החוקי הינו לפחות מחצית ממספר חברי המועצה. קבלת החלטה על המלצה בנושאים הנ"ל מחייבת רוב של שני שליש (2/3) מכלל הנוכחים שלושה חברי מועצה רשאים להעלות לדיון כל נושא במועצת הפקולטה הקרובה או בזו שאחריה על-ידי פניה בכתב אל הדיקן. הדיקן רשאי להסיר הצעות כנ"ל מסדר היום אך ורק ברוב מיוחס של 2/3 מהנוכחים עשרים מחברי המועצה זכאים לדרוש כינוס המועצה לישיבה מיוחדת. המועצה תתכנס תוך שבועיים מיום הגשת הבקשה לכינוס ועדות הפקולטה להלן ועדות הפקולטה הפועלות מכוח סמכותה של מועצת הפקולטה ומדווחות לה. הרכב הועדות יוצע על-ידי הדיקן וטעון אישור של מועצת הפקולטה. כל אחד מחברי המועצה רשאי לבקש להיות מוזמן לישיבות הועדות כמשקיף בדיונים הנוגעים לו ועדת הפקולטה הרכב: הועדה תכלול את הדיקן (יו"ר) והמשנה לדיקן מתוקף תפקידם, ראשי בתי הספר בפקולטה, נציג נוסף מכל בית ספר פקולטי ומספר מייצג (לפי שיקול הדיקן) של ראשי מחלקות שאינן מאוגדות במסגרת של בית ספר פקולטי. במקרה של בי"ס רב- מחלקתי, הנציג הנוסף יהיה אחד הרמ"חים האחרים מביה"ס.

25 25 תפקידים וסמכויות: הדיקן ייוועץ בועדת הפקולטה באופן שוטף ובמיוחד לגבי כל החלטה עקרונית שבדעתו לקבל. ועדת הפקולטה תדון ותייעץ לדיקן בכל הנוגע למדיניות פיתוח ההוראה והמחקר. כמו כן תהווה הועדה פורום לתיאום בין היחידות האקדמיות המרכיבות את הפקולטה. בין השאר, תדון ועדת הפקולטה בנושאים הבאים: גיבוש נושאים לדיון במועצת הפקולטה. קביעת מדיניות הפיתוח של הפקולטה באישור מועצת הפקולטה. פיתוח בתי-ספר, מחלקות, חוגים ויחידות בפקולטה. טיפוח קשרי הפקולטה למדעי ההנדסה עם יחידות אקדמיות אחרות באוניברסיטה ועם גורמים מחוץ לאוניברסיטה בנושאי הוראה ומחקר. יישום החלטות מועצת הפקולטה. הכנה ותיאום תקן כוח-האדם האקדמי, המנהלי והטכני בפקולטה. תיאום חלוקת התקציב להוראה, מחקר ופיתוח. מעקב אחר תפקוד הפקולטה ויחידותיה הועדה תתכנס לפחות פעם בחודש במשך שנת הלימודים ועדת הוראה הרכב: ארבעה חברים מקרב חברי מועצת הפקולטה בדרגת מרצה בכיר ומעלה שייבחרו על ידי הדיקן מבתי הספר/המחלקות השונות בהתייעצות עם ראשיהן. היו"ר ייקבע על-ידי הדיקן. תפקידי הועדה: 1. ליזום, לבחון ולהציע נהלי לימודים פקולטיים לתואר ראשון לדיון בועדת הפקולטה ולאישור מועצת הפקולטה. 2. לאשר חריגה מנהלי הלימודים בנושאים הנדונים בפעם הראשונה בועדת ההוראה הפקולטית, ובנושאים שהחריגה מהם נמצאים, על פי נהלי הפקולטה, בסמכותה.. 3 לעקוב אחר החלטות היחידות המרכיבות את הפקולטה ואחר קיום נהלי ההוראה לתואר ראשון של הפקולטה והאוניברסיטה, ולהנחות את ועדות ההוראה של בתי הספר/המחלקות. 4. לבדוק אישורים החורגים מהנהלים מול ראשי המחלקות או להביאם לאישור הדיקן. 5. לבחון ולהחליט בענייני ערעורים על החלטות של ועדות ההוראה הבית ספריות/המחלקתיות שתוגשנה על ידי סטודנטים או חברי סגל, לאחר קבלה של חוות הדעת הבית-ספריות/המחלקתיות. 6. לערער על החלטת ועדות ההוראה הבית ספריות/המחלקתיות בפני הדיקן או בפני נציג שייקבע מטעמו ועל ידו. 7. לתאם את נהלי ההוראה לתואר ראשון בין יחידות ההוראה בפקולטה ולתכנן את ההוראה לתואר ראשון בלימודים בין-תחומיים ובקורסי שירות. 8. לפקח אקדמית על לימודי התואר הראשון בתחומי ההנדסה/טכנולוגיה במוסדות הנמצאים בחסות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או באחריותה האקדמית. כמו כן, לפקח על לימודים במסגרת הפקולטה המתקיימים מחוץ לכותלי האוניברסיטה. 9. לדון בתוכניות הלימודים ובאשר לשינויים מהותיים בהן, בטרם תובאנה לדיון במועצת הפקולטה ועדת מוסמכים הרכב: ארבעה חברים מקרב חברי מועצת הפקולטה בדרגת מרצה בכיר ומעלה שייבחרו על ידי הדיקן מבתי הספר/המחלקות השונות בהתייעצות עם ראשיהן. היו"ר ייקבע על-ידי הדיקן.

26 26 תפקידי הועדה: 1. ליזום, לבחון ולהציע נהלי לימודים פקולטיים לתואר שני לדיון בועדת הפקולטה ולאישור מועצת הפקולטה. 2. לאשר חריגה מנהלי הלימודים בנושאים הנדונים בפעם הראשונה בועדת מוסמכים הפקולטית, ובנושאים שהחריגה מהם נמצאת, על פי נהלי הפקולטה, בסמכותה. 3. לבדוק אישורים החורגים מהנהלים מול ראשי המחלקות או להביאם לאישור הדיקן. 4. לעקוב אחר החלטות היחידות המרכיבות את הפקולטה ואחר קיום נהלי ההוראה לתואר שני של הפקולטה והאוניברסיטה, ולהנחות את ועדות המוסמכים של המחלקה/ביה"ס. 5. לבחון ולהחליט בערעורים על החלטות של ועדות המוסמכים של בית הספר/המחלקה שיוגשו על ידי סטודנטים או חברי סגל, לאחר קבלה של חוות דעת בית הספר/המחלקה. 6. לערער על החלטות ועדות המוסמכים הבית ספריות/המחלקתיות בפני הדיקן או בפני נציג שייקבע מטעמו ועל ידו.. 7 לתאם את נהלי ההוראה לתואר שני בין יחידות ההוראה בפקולטה ומחוצה לה, ולתכנן את ההוראה לתואר שני בלימודים בין-תחומיים ובקורסי שירות. 8. לקבל החלטה באשר לתוכניות לימודים ובאשר לשינויים מהותיים בהן, בטרם תובאנה לדיון במועצת הפקולטה ועדת המשנה למינויים מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7.4 לתקנון האקדמי, הדיקן יציע לאישור הסינאט שתי רשימות של שמות מומלצים לועדת המשנה למינויים. הרשימה הראשונה תכלול את החברים הקבועים בוועדה. הרשימה השנייה תכלול חברי סגל ממחלקות או יחידות שאין להן נציג ברשימה הראשונה. חברי סגל ברשימה זו יצטרפו לועדה בעת הדיון בתיק של חבר סגל מהמחלקה או היחידה אותה הם מייצגים. בדיונים אלה תהיינה לחברים אלה כל הסמכויות וכל ההתחייבויות של החברים הקבועים בוועדה כל ועדה אחרת עליה תחליט מועצת הפקולטה הדיקן הדיקן ירכז בידיו את האחריות הכוללת לחיי הפקולטה. עליו להבטיח את פעולתה התקינה של הפקולטה מבחינת הוראה, מחקר ומינהל, והוא מייצג את הפקולטה בפני הסינאט, הרקטור והרשויות האחרות של האוניברסיטה ומחוצה לה הדיקן כפוף לרקטור. הדיקן יקיים עם הרקטור התייעצויות שוטפות וידווח לו ולנשיא על פעילות הפקולטה כל אימת שיתבקש לכך ולפחות פעם בשנה הדיקן רשאי למנות לו משנה וסגנים בהעדר המשנה לדיקן, ימנה הדיקן ממלא מקום לתקופת העדרו, אשר לא תעלה על שלושה חודשים רצופים, ויעביר לו מסמכויותיו. במקרה שאין אפשרות שהדיקן יציע ממלא מקום, תבחר ועדת מועצת הפקולטה ממלא מקום לדיקן שיאושר ע"י הרקטור. בהיעדר הדיקן לתקופה העולה על שלושה חודשים רצופים תבחר מועצת הפקולטה ביוזמת ועדת הפקולטה ממלא מקום לדיקן שיאושר ע"י הרקטור וזאת לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים; היעדרות לתקופה העולה על- 6 חודשים רצופים תחייב קיום הליך בחירה של דיקן כמתואר להלן.

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשעב אוקטובר מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר 2011 1 תוכן העניינים עמ' 3 אשיות ההסתדרות - פרק א' 6 חברת העובדים - פרק ב' 7 חברות - פרק ג' 9 המוסדות העליונים של ההסתדרות - פרק ד' 15 בחירות למוסדות ההסתדרות - פרק ה'

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד