<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>"

תמליל

1 חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים "בית הספרים-מדרש אברבנאל" (ומאז 1895 "מדרש אברבנאל-גנזי יוסף") ששימש כבית אוצר לספרי ישראל בירושלים. בדיוני הקונגרס הציוני השביעי בבאזל בשנת 1905 הוחלט כי ספרייה זו תהיה "ספרייה לאומית יהודית". עם הקמת האוניברסיטה העברית (להלן: "האוניברסיטה") בשנת 1925 אוחדה ספרייה זו עם ספריית האוניברסיטה וקיבלה את השם "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי". משכן הספרייה עבר ב אל קמפוס האוניברסיטה בהר הצופים ומאז פועל בית הספרים כיחידה אוניברסיטאית. ב גלתה הספרייה ושוכנה במבנים שונים בירושלים. מאז הקמת מדינת ישראל משמש בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי כספרייה הלאומית של מדינת ישראל משנת שוכן בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בבניין מיוחד (בניין ליידי דייוויס) בקמפוס אדמונד י' ספרא (גבעת רם) של האוניברסיטה. בית הספרים הלאומי הוקם כבית הגנזים של העם היהודי. הוא אסף ושימר בשנות קיומו ספרים, כתבי יד, תעודות ואוצרות שמע של המורשת היהודית והיה לספרייה החשובה ביותר בעולם בתחומי היהדות ולשונות היהודים. כספרייה הלאומית של מדינת ישראל נאצרו בו, על פי חוק, כל הספרים והעיתונים שנדפסו במדינת ישראל בכל לשון וללא הבדל דת ולאום, המרכזית בארץ, וכן אוצרות יידע ושמע. ובאוניברסיטה בפרט, בית הספרים הלאומי בתחומי שימש גם כספריית המחקר מדעי הרוח הכלליים עם דגש על מדעי המזרח ותרבות האיסלאם. הספרייה קיימה בתחומיה אירועים ציבוריים ותערוכות שנתנו ביטוי לתפקידה כמרכז של השכלה ותרבות ומשכה אליה חוקרים ותלמידים מכל קצווי העולם. ביום "חוק בנובמבר 26,2007 הספרייה הלאומית"), נתקבל בכנסת חוק הספרייה הלאומית תשס"ח המורה על שינוי (להלן: מעמדה של הספרייה מיחידה אוניברסיטאית למעמד של חברה עצמאית, שתהיה הספרייה הלאומית של העם היהודי ומדינת ישראל. בבעלות ציבוריים אחרים. על פי חוק הספרייה הלאומית אמורה מלאה של האוניברסיטה שני, ובשלב בבעלות החברה, המדינה, בשלב ראשון, להיות האוניברסיטה וגופים

2 2 2. מטרות החברה היא הספרייה הלאומית) (להלן חל"צ בע"מ הספרייה הלאומית הספרייה הספרייה הלאומית של מדינת ישראל ושל העם היהודי. את המטרות והתפקידים הקבועים בחוק הלאומית תפעל להגשים הספרייה הלאומית. מטרותיה של הספריה הלאומית הן איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות בכלל, ובזיקה לארץ ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודי בפרט. תפקידי החברה הינן כלהלן: לאסוף, לשמר ולטפח את אוצרות הידע, המורשת והתרבות זה להרחיב ובכלל של מדינת ישראל ושל העם היהודי, ולהעשיר אוספי הספריה; גנזכים, כתבי יד, ארכיונים, לשמש אכסניה לאוספים, יצירות אחרים, מוסיקה ואוצרות שמע מפות, תעודות, גרפיות, יצירות אור-קוליות ומסמכים אלקטרוניים, וכן פריטים אחרים שנודעת להם חשיבות לאומית, הסטורית או תרבותית מיוחדת; לאפשר לציבור, בישראל ומחוצה לה, נגישות הולמת וסיברה לאוספי הספריה, בין השאר, באמצעים טכנולוגיים מתקדמים; לשמש ספריית מחקר מרכזית בישראל בתחומי מומחיותה, בהתאם למטרותיה, וכן לשמש ספריית המחקר של האוניברסיטה, בתחומי מדעי הרוח, ובמיוחד מדעי היהדות, תרבויות מזרח התיכון והאיסלאם; להציג לפני הציבור תצוגות קבועות ומתחלפות של אוספים, לרבות אוספים מושאלים; לקיים פעילות תרבותית, ספרותית וחינוכית המיועדת לציבור ולחלק ממנו, לרבות ציבור התלמידים במוסדות החינוך; להעניק, ככל שתמצא לנכון, ייעוץ מקצועי בתחומי מומחיותה, בהתאם למטרותיה, ובכלל זה לעניין ניהול הספריות של המוסדות להשכלה גבוהה, הספריות הציבוריות בישראל, וכן ספריות של קהילות יהודיות מחוץ לישראל; לקיים קשר מקצועי עם ספריות לאומיות, ספריות ציבוריות, ארכיונים ומוסדות תרבות וחינוך, מחוץ לישראל; לשמש אכסניה לתרבות הספר, ובכלל זה לעודד מחקר בתרבות הספר ולקיים בקרבה את מוזיאון הספר;

3 לקיים ולהפעיל תשתיות שיאפשרו, בין היתר, תנאי עיון, תיעוד, איחסון, שימור, תצוגה ומחקר נאותים. הספרייה הלאומית רשאית לעשות כל פעולה לצורך קידום מטרותיה הנ"ל, ובמיוחד כל פעולה שתקדם אותה בתחום הארגון, הטכנולוגיה ובכל תחום נוסף שיידרש כדי לקדם ולייעל את המעבר לשלב של חברה עצמאית שתהיה הספרייה הלאומית של מדינת ישראל והעם היהודי. הספרייה הלאומית תפתח מקורות הכנסה עצמאיים, כגון על ידי גיוס כספים, הספקת שירותים לגופים חיצוניים ולציבור הרחב, קיום אירועים, פתיחת חנות, קבלת תמלוגים והכנסות מהשימוש באוספים, לרבות על-ידי מכירת פרסומים, עודפים ועותקים מאוספי הספרייה, ועוד דרכים לגיוון מקורות הכנסה המתאימות לאופי החברה וייעודה הספריה הלאומית רשאית למלא מטרותיה. כל תפקיד אחר הנדרש לשם השגת.2.6 בתקנות אלה, "אוסף", "נכס" ו-"ספר" יוגדרו כהגדרתם בחוק הספרייה הלאומית, והמונח "ספר" יכלול כל יצירה רוחנית אחרת כמפורט בסעיף 2.3 לעיל. 3. חברה לתועלת הציבור החברה מוקמת להשגת מטרות ציבוריות בלבד, כפי שפורטו לעיל. החברה אינה רשאית לחלק רווחים לבעלי המניות הון המניות הרשום הון המניות הרשום של החברה הוא 1,000 מניות רגילות של 1 כל אחת. כל העברת מניות בתמורה טעונה אישור בית משפט, בהתאם לאמור בסעיף 345 טו לחוק. כל שינוי במספר המניות טעון אישור האסיפה הכללית והסכמת כל בעלי המניות. בעלי המניות יפעלו לטובת החברה ובכלל זה יעשו את כל הנדרש כדי לקיים את כל החלטות האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה. בתקופת ההפעלה, כהגדרתה בחוק הספרייה הלאומית, כל העברת מניות או זכויות כלשהן במניות, או הקצאת מניות, בתמורה או שלא בתמורה, אסורה אלא בהתאם לחוק הספרייה הלאומית. בכל תנאי לא יפחת מספר בעלי המניות משבעה חברים

4 4 5. הגבלת אחריות אחריות בעל המניות לחובות החברה תהיה מוגבלת לערך הנקוב של המניות. 6. אסיפה כללית האוניברסיטה תיוצג באסיפה הכללית של החברה על ידי שבעה בעלי התפקידים הבאים באוניברסיטה: הנשיא; רקטור האוניברסיטה; המנהל הכללי; מנהל הכספים; יו"ר רשות הספריות; דיקן מדעי הרוח; ראש יחידת החברות והעמותות מבלי לגרוע מהוראות חוק הספרייה הלאומית, בעלי התפקידים הנ"ל ייחשבו כבעלי המניות בפועל של החברה בכל מה שקשור בקבלת החלטות על ידי בעל מניות בחברה ובכל מקום בתקנון זה בו מוזכרים בעלי מניות בחברה, הכוונה לאותם בעלי תפקידים. המנין לקיום אסיפה הכללית הינו רוב מבעלי המניות החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה על פי רוב קולות המצביעים. החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית: שינויים בתקנון החברה, בהתאם לאמור בסעיף 345 ה לחוק; הפעלת סמכויות הדירקטוריון כאשר וכל עוד נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו, והפעלת סמכות חיונית לניהולה התקין של החברה, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור, לפי העניין; מינוי רואה חשבון מבקר של החברה, והפסקת עבודתו; מינוי ועדת ביקורת בהתאם להוראות סעיף 345 ח לחוק; אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית על פי התקנון או על פי דין; הגדלת הון המניות והפחתתו בהתאם להוראות החוק אישור מינוי יו"ר הדירקטוריון

5 א( ג( 5 מינוי חבר עמיתי כבוד, אם תחליט למנותו, בהתאם לאמור בסעיף 21 ( לחוק הספרייה הלאומית. סיווג פרטי הספרייה, כולם או חלקם, אם תחליט לעשות כן, בהתאם להוראות סעיף 24 ( לחוק הספרייה הלאומית. כל החלטה אחרת שעל פי חוק הספרייה הלאומית נמצאת בסמכותה של האסיפה הכללית בתקופת ההפעלה החברה תקיים אסיפה כללית, מדי שנה, לשם דיון בדוחות הכספיים, מינוי רואה חשבון, ומינוי חברי ועדת ביקורת. כמו כן, תתכנס האסיפה על פי החלטת הדירקטוריון או עפ"י דרישה של חבר דירקטוריון או של אחד מבעלי המניות. 6.5 סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שלצורך החלטה בהם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת על ידי הדירקטוריון לפי סעיף 63 לחוק, וכן נושאים שנתבקשו עפ"י סעיף להלן בעל מניה רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית הזמנה לאסיפה הכללית תימסר למי שזכאי להשתתף בה לא יאוחר מ- 14 ימים לפני המועד לכינוסה, אך בהסכמת כל הזכאים להשתתף בה יכול ותתקיים אסיפה כללית גם בהודעה קצרה מזו ואף ללא הזמנה וללא התכנסות, ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד ע"י כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. 6.6 בהזמנה יצויין המועד והמקום לקיום האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. היתה על סדר יומה של האסיפה הכללית הצעה לשינוי תקנון יפורט נוסח השינוי המוצע. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. לא ייפתח דיון באסיפה הכללית ולא תתקבל בה כל החלטה אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי. מלבד המקרים שבהם מותנה אחרת, יהיה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י ב"כ, בעלי המניות שלהם 50% מזכויות ההצבעה בחברה; לא נמצא מנין חוקי תדחה האסיפה ב- 7 ימים לאותו יום ולאותה שעה באותו מקום ואם גם אז לא

6 6 יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע, ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. החברה תערוך פרוטוקולים של האסיפות הכלליות שלה, ותשמור אותם במשרדה הרשום. האסיפה רשאית לקבל החלטה אף ללא התכנסות ובלבד שהיא תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית יו"ר האסיפה הכללית נשיא האוניברסיטה ישמש כיו"ר האסיפה הכללית, בהעדרו ישמש רקטור האוניברסיטה כיו"ר האסיפה, ובהעדרו תבחר האסיפה יו"ר אחר. 6.8 חבר עמיתי כבוד האסיפה הכללית רשאית למנות חבר עמיתי כבוד של אישים בעלי מעמד בתחומי ההגות או בתחום האקדמי ואישים הידועים בפעילותם הציבורית או העסקית בישראל ובמדינות אחרות. האסיפה הכללית תתייעץ בחבר עמיתי הכבוד בנושאים הבאים: טיפוח מעמדו של הספרייה הלאומית כגורם תרבות מוביל בישראל ובתפוצות; האסטרטגיה הכוללת של הספרייה הלאומית; התכנית הרב שנתית; נושאים בעלי ענין ציבורי כמו הפעלת הספרייה הלאומית בתחומי החינוך והתרבות, במדיניות גיוס המקורות ובכל נושא אחר שתמצא לנכון. כל נושא אחר שלדעת הדירקטוריון ראוי ליתן להתייחסות חבר עמיתי הכבוד תקופת כהונתו של חבר עמיתי הכבוד תהיה שלוש שנים. בתום תקופה זו רשאית האסיפה הכללית למנות את חבר עמיתי הכבוד, כולו או חלקו, מחדש לתקופות כהונה נוספות, או שלא לשוב למנות חבר עמיתי הכבוד סדרי פעילותה של חבר עמיתי הכבוד ייקבע על ידי הדירקטוריון.

7 ד( ב( 7 7. דירקטוריון החברה 7.1. בדירקטוריון החברה יהיו לפחות 11 חברים ולא יותר מ- 15 חברים ובהם: שישה חברים שהם אנשי סגל אקדמי במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, ובהם: שלושה אנשי הסגל האקדמי באוניברסיטה, אחד מהם לפחות בתחום מדעי היהדות. שלושה חברים בעלי מעמד וניסיון בתחומי המשק, הניהול או הכלכלה. חבר אחד שהוא מומחה בתחום הספרנות. חבר אחד בעל מעמד וניסיון בתחום החינוך והתרבות. עד ארבעה חברים נוספים, בתחומים המנויים בתקנות עד 7.1.4, ובלבד שלא ימונו לפי פסקה זו יותר משני חברים מכל תחום בהתאם להוראות סעיף 29 ( לחוק הספרייה הלאומית, הוראות סעיף 19 ( לחוק הספריה הלאומית לא תחולנה על החברה במשך "תקופת ההפעלה", כהגדרתה בחוק הספרייה הלאומית. הדירקטורים ימונו בידי נשיא האוניברסיטה, בהתייעצות עם יו"ר הדירקטוריון, והוא ימנה לפחות את אחד עשר הדירקטורים המפורטים בסעיף עד ואם החליט על כך, בהתייעצות עם יו"ר הדירקטוריון, גם את ארבעת הדירקטורים האחרים. משך כהונה ופקיעת מינוי חברי הדירקטוריון ימונו לתקופת כהונה של עד 3 שנים עם אפשרות להיבחר לתקופות כהונה נוספות. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מאלה: הוא התפטר או פוטר עפ"י הוראות סעיף 229 ו- 230 לחוק, לפי העניין; הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 226 א( ( לחוק; לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק; הוא נפטר או הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק; הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שנה, אלא אם נשיא האוניברסיטה ויושב ראש הדירקטוריון החליטו שהיו סיבות מוצדקות להיעדרות; נשיא האוניברסיטה ויושב ראש הדירקטוריון קבעו שהוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.

8 8 7.5 יושב ראש הדירקטוריון הדירקטוריון יבחר, מבין חבריו, את יושב ראש הדירקטוריון. המינוי טעון אישור האסיפה הכללית יו"ר הדירקטוריון אחראי - לגבש תכנית רב שנתית לפעילות הספרייה הלאומית ולהנחיית המנהל הכללי אשר יביא את התכנית לאישור הדירקטוריון, וכן לכך שיתקיימו ההתיעצויות הנדרשות לגיבוש התכנית האמורה. לעדכן את הדירקטוריון בכל התפתחות מהותית, ובכלל זה לקיים דיונים במועד בעניין התפתחויות פוטנציאליות ולספק לדירקטוריון מידע מספיק על מנת לאפשר לו לקבל החלטות מהותיות ע"פ הצורך; לייצג את הדירקטוריון כלפי גורמים חיצוניים בנושאים בעלי משמעות עקרונית; להנחות את מנכ"ל החברה בכל הקשור למדיניות הדירקטוריון ולהנחיותיו; לקבל דיווחים שוטפים מהמנהל הכללי על פעילות הספרייה הלאומית; לקבוע את סדר היום של הדירקטוריון; לנהל את ישיבות הדירקטוריון; לפעול על מנת שישיבות הדירקטוריון והוועדות יתנהלו בצורה נאותה, יעילה וענינית ישיבות הדירקטוריון הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה, ולפחות 4 פעמים בשנה. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, בדרישה של כל אחד מאלה: שני דירקטורים או רואה החשבון המבקר של החברה; המנכ"ל, אם בשל דיווח או הודעה שנמסרו על ידו נדרשת פעולה של הדירקטוריון; דירקטור אחד אם נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ועדת ביקורת

9 9 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה, אך לא פחות מ- 7 ימים ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת אם כל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן, ובלבד שישיבות בעניינים המפורטים בסעיפים תתקיימנה רק אם נוכח באופן אישי במקום הישיבה מנין חוקי ("ישיבה עם נוכחות אישית"). נוכח מנין חוקי כאמור, רשאי כל דירקטור שאינו נוכח באופן פיזי להשתתף דרך אמצעי תקשורת כאמור. הדירקטוריון יקיים ישיבה עם נוכחות אישית בעניינים הבאים: החלטות לפי סעיפים , 8.3, ו להלן; החלטות לפי סעיפים 8.1 ו- 8.5 להלן, אלא אם יו"ר הדירקטוריון קובע כי אין צורך בכך בנסיבות העניין; כל נושא המחייב אישור האסיפה הכללית על פי המלצת הדירקטוריון; כל נושא שלדעת יו"ר הידרקטוריון, בשל משמעותו לפעילות החברה, מחייב דיון בישיבה עם נוכחות אישית הדירקטוריון רשאי להוסיף נושאים שיחייבו ישיבה עם נוכחות אישית כמפורט בסעיף.7.7 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטה, אף ללא התכנסות ובלבד שהיא תתקבל פה אחד על ידי כל הדירקטורים ובלבד שהחלטות בענינים המפורטים בסעיפים עד לעיל יכולות להתקבל ללא התכנסות רק אם קודם לכן התקיים דיון בדירקטוריון כמפורט בסעיף 7.7 לעיל. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול של ההחלטות שהתקבלו ויצרף לו את חתימות כל הדירקטורים. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה לפחות חמישה מחברי הדירקטוריון. אם אין מניין חוקי בישיבה, הדירקטוריון יהיה רשאי לזמן ישיבה נוספת בהודעה של 7 ימים והישיבה תהיה חוקית בכל מנין שבה. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל; היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה. החלטות הדירקטוריון תהיינה תקפות גם אם נתפנה מקומו של אחד מחבריו, ובלבד שהמנין החוקי נשמר על אף התפנות המקום

10 0 סמכות הדירקטוריון הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה, ובכלל זה בנושאים הבאים: ההיבטים המקצועיים בעבודת הספרייה, האוספים ואולמות הקריאה, הקטלוג, רכש איסוף ושימוש בחומרי השמע, השימור והשיחזור, הסדרי ההשאלה, התוכן, הפעילות החינוכית והציבורית, טכנולוגיית המידע, הדיגיטציה והספקת מסמכים, סיווג נכסי הספרייה וביצוע עסקאות בנכסי המחשוב, אוספים אלקטרוניים, הספרייה. הדירקטוריון יפקח על ביצוע התפקידים שבאחריות המנהל הכללי בנוסף לכך יעסוק הדירקטוריון בנושאים הבאים: אישור תקציב החברה; קביעת תכניות העבודה השנתיות והרב-שנתיות של החברה; קביעת העקרונות למימון תכניות העבודה, וסדרי העדיפויות ביניהן, בדיקת מצבה הכספי של החברה וקביעת מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול, התווית מדיניות גיוס התרומות; דיון, עריכה ואישור של הדוחות הכספיים של החברה, לרבות מאזנים; אישור פעולות ועיסקאות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי התקנון או לפי הוראות החוק; אישור חתימת חוזים, עריכת הסכמי עבודה, וקבלת התחייבות, העולים על הסכומים שייקבעו על ידי הדירקטוריון או בעניינים שייקבעו על ידו; אישור מדיניות השכר של החברה, וקביעת שכרם ותנאי העסקתם של נושאי משרה בחברה, בכפוף להוראות החוק בדבר תנאי העסקה של דירקטורים, חברי ועדת ביקורת ונושאי משרה; מינוי ופיטורין של המנכ"ל; אישור נושאי משרה בכירים, בהתאם לתפקידים שייקבעו על ידי הדירקטוריון; קביעת מורשי חתימה של החברה והסמכתם לחתום בשם החברה; מינוי יועץ משפטי לחברה; מינוי מבקר פנימי, בהתאם להוראות סעיף 345 ט לחוק; קביעת תנאי העסקתו של רואה החשבון המבקר של החברה; סיווג פרטי הספרייה, בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק הספרייה הלאומית. דיווחים לאסיפה השנתית על מצב עניני החברה ועל פעילותה. כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק, בחוק הספרייה הלאומית או בתקנון לאורגן אחר. מינוי מנהל אקדמי וקביעת סמכויותיו ותפקידיו בהתאם להוראות סעיף 11 לתקנון. לקבל אשראי או הלוואות ולצורך כך לשעבד נכסים שמותר לשעבדם על פי חוק הספרייה הלאומית סמכויות הדירקטוריון לפי סעיף זה אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי.

11 1 9. ועדות הדירקטוריון הדירקטוריון רשאי למנות ועדות דירקטוריון, לקבוע את הרכבן ותפקידיהן, לשנות את רשימת הוועדות ותפקידיהן. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון; בוועדה שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. פעולות וסמכויות הוועדות יהיו כאמור בסעיפים 111 עד 113 לחוק. המנהל הכללי ישתתף בדיוני וועדות הדירקטוריון. הוועדות ינהלו פרוטוקולים, אשר יעמדו לעיון חברי הדירקטוריון. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן: קביעת מדיניות כללית לחברה; קביעת עמדת הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת כאמור בסעיף 329 לחוק; אישור דוחות כספיים; אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 278 לחוק ולפי התקנון הנפקה או הקצאה של מניות מנכ"ל החברה הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה. המנהל הכללי הראשון יהיה זה המכהן בתפקיד מנכ"ל הספרייה הלאומית עובר להקמת החברה. המנהל הכללי ימונה לתקופה שיקבע הדירקטוריון. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו; להכנת תקציב החברה על פי הנחיות הדירקטוריון, לניהול המערכת התקציבית ולעמידה בה לגיבוש ההצעות למדיניות הרב שנתית ולתכנית העבודה השנתית, אשר יובאו לאישור הדירקטוריון המנהל הכללי ידווח לדירקטוריון במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון בנושאים הבאים: דיווח רבעוני על מימוש תכנית העבודה השנתית, מימוש התקציב 10.5

12 ב( 2 והתקדמות פרוייקטים מרכזיים, קיום קשרים מהותיים עם משרדי הממשלה ועם האוניברסיטה, פעולות הדרכה ותרבות, הנהגת שיטות עבודה חדשות, גיוס תרומות ותורמים חדשים, הגשת דו"חות רבעוניים ושנתיים. המנהל הכללי ידווח באופן שוטף ליו"ר הדירקטוריון על פעילות הספרייה הלאומית, במתכונת שיקבע יושב ראש הדירקטוריון, וכן ימסור את הדיווחים שידרוש יו"ר הדירקטוריון מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, בענינים הנוגעים לפעילות החברה. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו לכפופים לו מנהל אקדמי בהתאם לסעיף 20 ( לחוק הספרייה הלאומית רשאי הדירקטוריון להחליט כי לחברה יהיה גם מנהל אקדמי. החליט הדירקטוריון כאמור ימנה את המנהל האקדמי ויקבע את תפקידיו ועדת ביקורת האסיפה הכללית תמנה ועדת ביקורת בהתאם להוראות סעיף 345 ח לחוק. כל עוד לא נקבע אחרת בחוק או בתקנות על פיו: יחולו הוראות סעיפים ו בשינוים המחויבים, אופן מינוי, משך הכהונה, וניהול של ועדת ביקורת. על מספר חברי ועדת הביקורת תעמוד על 3 אנשים חברי ועדת הביקורת יפעלו בהתאם להוראות סעיף 345 ח לחוק. נושאי משרה של החברה לא יהיו חברים בועדת הביקורת. תפקידי ועדת הביקורת יהיו כמפורט בסעיף 345 ח (ה) לחוק. ועדת הביקורת תשלח הודעה על ישיבותיה לרואה החשבון החברה ולמבקר הפנים, והם רשאים להשתתף בכל ישיבה של ועדת הביקורת מבקר פנימי הדירקטוריון ימנה מבקר פנים ויחולו על פעולותיו וסמכויותיו, שבסעיפים 146 עד 153 ו- 345 ט לחוק, בכפוף לקבוע בסעיף זה. ההוראות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון.

13 3 המבקר יגיש את תכנית העבודה השנתית או התקופתית לאישור ועדת הביקורת, והיא תאשר אותה בשינויים הנראים לה. התוכנית תועבר לאחר מכן לאישור הדירקטוריון רואה חשבון מבקר החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (להלן - פעולת הביקורת); רואה חשבון מבקר יתמנה באסיפה השנתית וישמש בתפקידו עד לאסיפה השנתית הבאה, אולם רשאית החברה, על אף האמור בסעיף 6.5, למנות רואה חשבון לתקופה של עד תום הביקורת בגין שלוש שנות פעילות. החברה רשאית לחדש מינוי של רואה חשבון בתום כל תקופה כאמור. רואה החשבון המבקר יהיה בלתי תלוי בחברה, בין במישרין ובין בעקיפין. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון אשר ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר. רואה החשבון המבקר רשאי בכל עת לעיין במסמכי החברה הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם. רואה החשבון המבקר ישתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים או בישיבת דירקטוריון המתכנסת לפי סעיף ; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון. נודע לרואה החשבון המבקר אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה, ידווח על כך ליו"ר הדירקטוריון. הודיע רואה החשבון המבקר על ליקויים כאמור בסעיף 14.6 יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו דיווחים לרשויות החברה תגיש את הדין וחשבון השנתי לרשם החברות, לרשם ההקדשות עפ"י הוראות החוק ולפקיד השומה עפ"י הוראות פקודת מס הכנסה, וכן כל דיווח אחר כמתחייב מהוראות החוק. 16. דוחות כספיים החברה תנהל חשבונות ותערוך דוחות כספיים על פי הוראות החוק, אשר יאושרו בידי הדירקטוריון וייחתמו בשמו. 16.1

14 4 החברה תערוך לכל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ב- 31 בדצמבר או למועד אחר שייקבע ע"י הדירקטוריון ודו"ח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים, אשר ישקפו באופן נאות את אשר הם אמורים לשקף בהתאם לכללים אלו; רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות. הדוחות הכספיים של החברה ייערכו בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע או תוך מועד קצר מזה כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון. הדירקטוריון יביא בפני האסיפה השנתית את הדוחות שאושרו על ידיו. הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות. הדירקטוריון יביא בפני האסיפה השנתית דין וחשבון שיכלול את הסבריו לגבי האירועים והשינויים שחלו במצב עניני החברה, ושהשפיעו על הדוחות, בפירוט שיראה לנכון. במידה ולא התקיימה אסיפה שנתית כאמור בסעיף 6.5, יישלח לכל בעלי המניות בחברה העתק מן הדוחות שאושרו על ידי הדירקטוריון גיוס תרומות החברה תפעל לגייס תרומות, בארץ ובחו"ל לצורך מימון חלק מפעילותה. לצורך כך, תפעל החברה לקבל מעמד של מוסד ציבורי מוכר על פי סעיף (2 9 ( ו- 46 לפקודת מס הכנסה. לשם כך, תקבל על עצמה החברה כל התחייבות הנדרשת לקבל מעמד זה, אף מעבר להוראות החלות עליה על פי חוק הספרייה הלאומית. 18. שכר וביטוח דירקטורים החברה רשאית לשלם שכר או גמול והחזר הוצאות לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת בהתאם להוראות שתקבענה בהתאם לסעיף 345 י(ב) לחוק עבור חברות לתועלת הציבור. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, לרבות חבר ועדת ביקורת, ככל שאינו מנוגד לכל דין, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה: הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

15 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר. בהתאם להוראות סעיף 345 יג (א) לחוק, החברה לא תפטור נושא משרה או חבר ועדת ביקורת מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, לא תתן התחייבות לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות, ולא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי כאמור פירוק החברה החברה תפורק בהתאם להוראות חוק הספרייה הלאומית ונכסיה יועברו אך ורק לתאגיד ללא כוונת רווח ובעל מעמד לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ובהתאם להוראות חוק הספרייה הלאומית. הוראות החוק לענין פירוק חברות לתועלת הציבור יחולו על פירוק החברה, בכפוף להוראות חוק הספרייה הלאומית בעלת המניות הראשונה בחברה: האוניברסיטה העברית בירושלים מספר תאגיד מהר הצופים, ירושלים מספר מניות מקוצות: 100 חתימות: 1. אני הח"מ, מנחם מגידור, ת.ז , בשם האוניברסיטה העברית בירושלים, מס' תאגיד , מצהיר בזאת כי התאגיד שבשמו אני חותם נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין. חתימה תאריך אני הח"מ, חיים דוד רבינוביץ', ת.ז , בשם האוניברסיטה העברית בירושלים, מס' תאגיד , מצהיר בזאת כי התאגיד שבשמו אני חותם נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין..2 חתימה תאריך אני הח"מ, אלחנן הכהן, ת.ז , בשם האוניברסיטה העברית בירושלים, מס' תאגיד , מצהיר בזאת כי התאגיד שבשמו אני חותם נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין..3

16 6 חתימה תאריך אני הח"מ, בצלאל מוצפי, ת.ז , בשם האוניברסיטה העברית בירושלים, מס' תאגיד , מצהיר בזאת כי התאגיד שבשמו אני חותם נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין..4 חתימה תאריך אני הח"מ, יעקב מצר, ת.ז , בשם האוניברסיטה העברית בירושלים, מס' תאגיד , מצהיר בזאת כי התאגיד שבשמו אני חותם נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין..5 חתימה תאריך אני הח"מ, ישראל ברטל, ת.ז , בשם האוניברסיטה העברית בירושלים, מס' תאגיד , מצהיר בזאת כי התאגיד שבשמו אני חותם נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין..6 חתימה תאריך אני הח"מ, שפרירה בלק, ת.ז , בשם האוניברסיטה העברית בירושלים, מס' תאגיד , מצהיר בזאת כי התאגיד שבשמו אני חותם נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין..7 חתימה תאריך הריני מאמתת בחתימתי את חתימותיהן של מנחם מגידור, חיים דוד רבינוביץ', אלחנן הכהן, בצלאל מוצפי, יעקב מצר, ישראל ברטל ושפרירה בלק בשם האוניברביטה העברית בירושלים על תקנון זה. פפי יקירביץ', עו"ד תאריך

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 רשות התאגידים רשם העמותות דבר ראש רשות התאגידים... 4 מבוא... 6 מוסדות העמותה... 8 כללי... 8 אסיפה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

הנחיות לניהול עמותה

הנחיות לניהול עמותה כללי ניהול תקין של עמותה ירושלים, מרץ 4102 לכבוד תוכן עמוד כללי:...2 אסיפה כללית:... 2 ועד העמותה:...3 מורשי חתימה:...4 ועדת ביקורת או גוף מבקר:...4 רואה חשבון מבקר:...5 שם העמותה:... 5 מטרות העמותה:...

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63> 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה,

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC בס "ד אחווה קהילת - עמותה רשומה עפ"י חוק העמותות, התש"מ - 1980 (להלן - "החוק") תקנון העמותה 1. שם העמותה - קהילת אחווה ע.ר. 580386225 מקום המושב -_הפרחים 9, רעננה. (משכנה) מטרות העמותה.2.3 (I) להקים, לבנות

קרא עוד

Microsoft Word - F9DF820.doc

Microsoft Word - F9DF820.doc נתונים כלליים דוח ביקורת מסכם בחברה הכלכלית כפר סבא כפר- סבא קיבלה מעמד של עיר בשנת 1962. העיר מונה כ- 82,000 תושבים. ראש העירייה, מר יצחק ולד, מכהן בתפקיד משנת 1982. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, הוקמה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

רשומות ספר החוקים כ"ו בתמוז התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

רשומות ספר החוקים כו בתמוז התשעו באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשעו רשומות ספר החוקים כ"ו בתמוז התשע"ו 1 2570 באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו- 2016................ 1098 תיקונים עקיפים: פקודת הבנקאות, - 1941 מס' 30 פקודת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63>

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63> פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2/2010 מיום 7.3.10 שהתקיימה במשרדיהמועצה האזורית רמת הנגב משתתפים: נוכחים: התנצלו: שמואל ריפמן, ז'אק ביסמוט, ראובן קופל, מנחם אופיר, אריה וינד,יצחק קאודרס, תומר פריאל, גדעון פרידברג,

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד