<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>"

תמליל

1 ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל מוריו ועובדיו. מהסטודנטים מצופה התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה כמוסד אקדמי ואת מעמד הסטודנט. בהתאם לכך מצופה מהסטודנט: למלא בנאמנות וביושר את החובות הלימודיות, את חוקת האוניברסיטה, תקנותיה ונהליה. 1.2 לשמור על אוירה לימודית נאותה ועל סדר ציבורי. בכך כלולים גם ציות להוראות המורים ועובדי האוניברסיטה בנושאים הקשורים למילוי תפקידם, לשמירת אוירה אקדמית נאותה ולשמירת הסדר הציבורי במוסד. לשמור על כבוד האוניברסיטה, מוריה, עובדיה, אורחיה והסטודנטים הלומדים בה. לשמור על רכוש האוניברסיטה ועל הסדר והניקיון בתוכה הגדרות בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום לצידם..2 "האוניברסיטה" ארעיים. וניברסיטת בן-גוריון בנגב על כל שלוחותיה, בתי-הספר שלה ומכוניה, בין קבועים ובין 2.1 "מורה" 2.2 י שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או מחקר מטעם האוניברסיטה. "עובד" 2.3 י שמועסק ע"י האוניברסיטה או בשירותה ואיננו מורה. "סטודנט" או "תלמיד" י מאלה המוגדרים כדלקמן: מי שהגיש מועמדותו להתקבל ללימודים באוניברסיטה, מעת הרשמתו ועד קבלת הודעת קבלתו או דחייתו מי שנתקבל ללימודים באוניברסיטה, לרבות לימודים במכינות ובמסגרות מיוחדות אחרות, מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כסטודנט מי שסיים לימודיו אך טרם קיבל תעודה מי שהיה סטודנט לפי ההגדרות לעיל, יוסיף להיחשב סטודנט לעניין תקנון זה בקשר למעשים שעשה בעת היותו סטודנט. 2.5 "עבירת משמעת" - עבירה מאלה המפורטות בסעיף 8 לתקנון זה. ממונה על בית הדין" - הממונה על בית הדין לסטודנטים באוניברסיטה. 2.6 "הממונה על בית הדין לערעורים" ממונה על בית הדין לערעורים לסטודנטים באוניברסיטה. 2.7 "בית הדין" - בית הדין המשמעתי לסטודנטים של האוניברסיטה. "בית הדין לערעורים" - בית הדין לסטודנטים של האוניברסיטה הדן בערעורים על פסקי דין של בית הדין "מתלונן" ורה, עובד או סטודנט המתלונן בפני התובע על התנהגותו של סטודנט.

2 מ- ה- ה- ה- 2 "תלונה" סמך בו טוען מתלונן כי סטודנט ביצע עבירת משמעת "תובע" מזכיר האקדמי של האוניברסיטה או מי שנתמנה על-ידו "קובלנה" מ- סמך מנומק בו טוען התובע כי סטודנט ביצע עבירת משמעת. הקובלנה מוגשת לממונה על בית הדין. הקובלנה תכלול תיאור עובדתי של העבירה לכאורה, סעיף ההאשמה, רשימת העדים הנוגעים לדבר, ורשימת מוצגים. "נתבע" 2.14 סטודנט אשר נגדו הוגשה קובלנה. "פסק דין" חלטת בית הדין או בית הדין לערעורים, הכוללת את הכרעת הדין וגזר הדין "מזכיר רשויות השיפוט" - עובד המשמש כמזכיר בתי הדין של האוניברסיטה. 3. מערכת השיפוט באוניברסיטה 3.1 בית הדין בית הדין מוסמך לדון ולפסוק בקובלנה נגד סטודנט על עבירת משמעת בית הדין יושב בהרכב של אחד או שלושה על-פי התקנון לפי סעיף 6.1 ו הממונה על בית הדין 3/ הממונה על בית הדין וארבעת סגניו, יבחרו ע"י הגוף הבוחר כמפורט בסעיף 3.6 בפרק הכללי לתקנון האקדמי מבין מורי האוניברסיטה הקבועים,בעלי דרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין ובלבד שיהיה חבר/ה אחד/ת לפחות מכל מגדר. בנוסף ייבחרו לפחות שני ממלאי מקום, לפחות אחד מכל מגדר הממונה על בית הדין וארבעת סגניו, נבחרים לתקופה של שנתיים. יכולים להיבחר, כולם או מקצתם, לתקופת כהונה רצופה נוספת אחת בלבד הממונה על בית הדין ידווח לסינאט האוניברסיטה מדי שנה על פעילויות בתי הדין. 3.3 בית הדין לערעורים בית הדין לערעורים מוסמך לדון ולפסוק בערעור שהגיש סטודנט שהורשע בבית הדין וכן בערעור שהגיש התובע על זיכויו של סטודנט, הרשעתו, קולת עונשו או חומרתו. בית הדין לערעורים יושב בהרכב של שלושה: הממונה על בית הדין לערעורים או סגנו, מורה נוסף בדרגת מרצה בכיר ומעלה שיקבע ע"י הממונה על בית הדין לערעורים, ונציג של אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה, ובלבד שלא השתתפו בדיון המשמעתי הקודם באותו עניין. כאב בית הדין לערעורים ישמש הממונה על בית הדין לערעורים או סגנו, לפי קביעתו של הממונה על בית הדין לערעורים. הממונה על בית הדין לערעורים הממונה על בית הדין לערעורים וסגנו, יבחרו ע"י ע"י הגוף הבוחר כמפורט בסעיף 3.6 בפרק הכללי לתקנון האקדמי מבין מורי האוניברסיטה הקבועים בעלי דרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין הממונה על בית הדין לערעורים וסגנו, כל אחד מהם, נבחרים לתקופה של שנתיים ויכולים להיבחר לתקופת כהונה רצופה נוספת אחת בלבד.

3 3 3.5 המזכיר האקדמי של האוניברסיטה המזכיר האקדמי של האוניברסיטה יגיש את הקובלנה המנומקת לממונה על בית הדין, יזמן עדי תביעה, וישמש כתובע. המזכיר האקדמי רשאי לאצול מסמכויותיו אלו לעובד שימונה על-ידו באופן קבוע או לצורך דיון מסוים ובלבד שאינו מזכיר רשויות השיפוט רכז ההוראה ישמש כמזכיר רשויות השיפוט. 4. מעמדם של בתי הדין של האוניברסיטה תקנון המשמעת לא בא לגרוע או להתערב באחריות או חובה של סטודנט כלשהו לפי כל דין במדינת ישראל אלא להוסיף עליהן. סמכותם של בתי הדין איננה נשללת על-ידי הגשת תביעה פלילית נגד הנתבע, התובע או המתלונן על-ידי רשויות המדינה וכן לא על-ידי מתן פסקי-דין בהליכים כאלה בעניין נשוא התלונה, ובלבד שבית-הדין ישעה את הדיון בתלונה משעה שהוגש כתב אישום לבית משפט ועד למתן פסק דין בהליך. התגלה במהלך דיון משמעתי, או במהלך ערעור, שלכאורה נעברה עבירה שיש להודיע עליה למשטרה או לרשות מוסמכת אחרת, אב בית הדין יודיע על כך לממונה על בית הדין, או לממונה על בית הדין לערעורים, בהתאמה. הממונה יביא את דבר העבירה לכאורה לידיעת המשטרה או הרשות, ויודיע על כך לרקטור /2004 פרק ב' - הליכים 5. פתיחת הליכים משמעתיים תלונה על עבירה לכאורה על כללי המשמעת תוגש בכתב למזכיר האקדמי כשהיא מפורטת וחתומה עד 30 יום ממועד ביצוע או גילוי העבירה. בסמכותו של הממונה על בית הדין להאריך מועד הגשת התלונה מעבר ל 30 - יום וזאת במקרים חריגים בלבד. התלונה תוגש על-ידי אחד או אחדים מן הבאים (להלן ה"מתלונן"): המורה או העובד המופקד על התחום שבו לפי החשד בוצעה העבירה, וזאת בין אם נכח בביצועה ובין אם לאו, ובלבד שהשתכנע כי קיים בסיס לכאורה לתלונה כל מורה, עובד או סטודנט שנכח בשעת ביצוע העבירה המזכיר האקדמי יהיה רשאי לפתוח בהליכי משמעת מיוזמתו שלו אם סבר כי נעברה עבירת משמעת ולא הוגשה לו תלונה בנדון, או שהוגשה לו תלונה בנדון והמתלונן חזר בו ממנה. 5.2 לאחר קבלת התלונה ינקוט המזכיר האקדמי בפעולות הבאות, לפי שיקול דעתו: ידרוש הסברים נוספים מן המתלונן, מן הנתבע או מכל גורם אחר כראות עיניו ימליץ בפני המתלונן לבטל את התלונה יעביר את התלונה למזכיר רשויות השיפוט ועל-ידי-כך יפתח בהליכים משמעתיים בהתייעצות עם היועץ המשפטי של האוניברסיטה יחליט שלא להגיש קובלנה, ויודיע על כך למתלונן. עם פתיחת ההליכים המשמעתיים, יעשה מזכיר רשויות השיפוט את כל הפעולות הבאות: יקבע עם הממונה או סגניו תאריך לדיון, שיהיה לא מוקדם מ 14 - ימים מיום פתיחת ההליכים ולא יאוחר 5.3

4 4 מ 60 - יום מיום זה. בסמכותו של הממונה על בית הדין לקבוע מועד מאוחר יותר לדיון וזאת במקרים חריגים בלבד יזמין את התובע ויצרף להזמנה את הקובלנה יזמין את הנתבע לדיון המשמעתי בבית הדין על-ידי מכתבים רשומים שישלחו בו-זמנית לכתובתו הקבועה ולכתובותיו הזמניות, ועל-ידי העתק שישלח אליו בדואר רגיל או פנימי ליחידה האקדמית בה הוא לומד, הכל על-פי הרישומים שבידי האוניברסיטה. בהזמנה יצוין הרכב בית הדין, דהיינו,דיין אחד או שלושה יצרף להזמנה את הקובלנה, וכן עותק של תקנון משמעת סטודנטים. הנתבע יוכל לעיין בחומר הראיות במזכירות האקדמית בתיאום עם מזכיר רשויות השיפוט יודיע למתלונן בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיון יודיע לדיקן הסטודנטים בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיון יודיע ליו"ר אגודת הסטודנטים בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיון יזמין לדיון את עדי התביעה כפי שיורה לו המזכיר האקדמי או מי שנתמנה לשמש כתובע בדיון מטעמו. 5.4 ביטול תלונה- מתלונן אשר חזר בו מתלונתו, יחליט המזכיר האקדמי באם לבטל את התלונה או לפעול על פי סעיף הנתבע רשאי לבקש את דחיית הדיון. הבקשה המנומקת בכתב תימסר לממונה על בית הדין באמצעות מזכיר רשויות השיפוט לא יאוחר משלושה ימים קודם למועד שנקבע לדיון. הממונה על בית הדין יחליט אם לדחות את הדיון אם לאו ולאיזה מועד. הודעה מתאימה תשלח ע"י מזכיר רשויות השיפוט למתלונן, לנתבע, לעדים, ליו"ר אגודת הסטודנטים ולדיקן הסטודנטים. הנתבע רשאי להזמין לדיון עדי הגנה מטעמו, באחת מן הדרכים הבאות: ימסור למזכיר רשויות השיפוט את שמותיהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון של העדים לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הדיון. מזכיר רשויות השיפוט יזמן את העדים במכתבים רשומים על-פי כתובותיהם כפי שנמסרו על-ידי הנתבע. יזמין בעצמו וללא צורך בהודעה מוקדמת את העדים מטעמו הנתבע רשאי להיות מיוצג על-ידי בא-כח, אשר יהיה מורה, עובד או סטודנט באוניברסיטה. 6. סדרי הדיון 6.1 הרכב בית הדין יקבע בהתאם לאמור לעיל: נקבע מועד לדיון על-פי סעיף דלעיל, יקבע הממונה על בית הדין לפי שיקול דעתו, את הרכב בית הדין, דהינו, הרכב של אחד או שלושה. בכל מקרה, הממונה על בית הדין יקבע הרכב של שלושה אם מתקיימים הבאים: יש לדיון חשיבות עקרונית על-פי מיטב שיפוטו. העונש הצפוי על העבירה שבגינה הוגשה התלונה כולל הרחקה מהאוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות, או ביטול תעודת סיום לימודים, תעודת גמר או תואר. הנתבע בקש בכתב מראש שעניינו ידון בפני הרכב של שלושה. לנתבע הרשעה/ות קודמת/ות בבית-דין משמעתי

5 במקרה של דיון משמעתי בקובלנה בנושא הטרדה מינית או התנכלות יכלול הרכב היושבים בדין חבר/ת סגל אחד לפחות ממגדרו של הנילון וממגדרו של המתלונן. באם נבצר מחבר/ת סגל זה לכהן במותב, ימנה אב בית הדין, חבר/ת סגל להרכב מתוך רשימת ממלאי המקום. 3/ בכל מקרה רשאי דן יחיד להחליט בתחילת הדיון, כי הדיון יעבור לבית דין בהרכב של שלושה. 6.2 הממונה על בית הדין יקבע את היושבים בדין כדלהלן: בהרכב אחד - הממונה עצמו או מי מסגניו בהרכב של שלושה - הממונה עצמו או סגנו, אחד מסגניו, ונציג אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הממונה או מי מסגניו לא ישב בדין אם יש לו נגיעה ישירה בנשוא הדיון יש להביא את שמו או שמותיהם של היושבים בדין לידיעת הנתבע בטרם הדיון במקרה של דיון משמעתי בקובלנה בנושא הטרדה מינית או התנכלות יכלול הרכב היושבים בדין חבר/ת סגל אחד לפחות ממגדרו של הנילון וממגדרו של המתלונן. באם נבצר מחבר/ת סגל זה לכהן במותב, ימנה אב בית הדין, חבר/ת סגל להרכב מתוך רשימת ממלאי המקום. 3/2015 הדיון המשמעתי יהיה בדרך כלל בדלתיים פתוחות. מספר הנוכחים בדיון יוגבל על-ידי אב בית הדין לפי תנאי המקום בו נערך הדיון. על החלטה זו של אב בית הדין אין ערעור. במקרים מיוחדים רשאי אב בית הדין לבקש חדר גדול יותר שיאפשר מספר גדול יותר של נוכחים. למרות האמור לעיל רשאי אב בית הדין להחליט על דיון בדלתיים סגורות, על-פי מיטב שפוטו, מנימוקים שירשמו. אב בית הדין רשאי לדחות את מועד הדיון, לפני שיקול דעתו מנימוקים שירשמו. אב בית-הדין ינהל את הדיון בדרך שנראית לו צודקת ויעילה. לא הופיע הנתבע לדיון ולא בקש דחייה על-פי סעיף 5.5 דלעיל, או נדחתה בקשתו על פי סעיף 5.5 דלעיל, רשאי אב בית-הדין לקיים את הדיון שלא בפניו, ותחולנה כל הוראות התקנון בשינוי סדרי הדיון המחויבים. למרות האמור יבטל הממונה על בית הדין את הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בהעדר הנתבע ויקבע מועד לדיון חוזר אם התקיימו שני התנאים הבאים יחדיו: הנתבע הגיש בקשה מנומקת לדיון חוזר למזכיר רשויות השיפוט בתוך 14 יום מהמועד בו נתקיים הדיון, הממונה על בית הדין השתכנע שהיעדרותו של הנתבע נבעה מסיבה מוצדקת, וכי לא היה בידו להודיע על-כך במועד. 6.7 מהלך הדיון יהיה כדלהלן: התובע יזהה את הנתבע ויציג בפניו את כל הנוכחים בשמם ותפקידם התובע יקרא את הקובלנה ואת התלונה במלואן הנתבע ישאל על-ידי אב בית-הדין אם הוא מבין את האשמה ומודה בה אם לאו הודה הנתבע בביצוע העבירה, יאפשר לו אב-בית הדין לטעון טיעוניו לא הודה הנתבע, יציג התובע את ראיותיו ועדיו וישמיע את טיעוניו. משסיים יציג הנתבע או בא- כוחו את גירסתו, ראיותיו ועדיו וישמיע את טיעוניו.

6 היושב או היושבים בדין, הנתבע והתובע רשאים לחקור את העדים, את המתלונן ואת הנתבע. אב בית-הדין ידאג להגן על העדים מפני פגיעה והטרדה במהלך הדיון וימנע שאלות בלתי ענייניות או חוזרות תוך ניצול לרעה של הדיון בתום הדיון, היושב או היושבים בדין יודיעו לנתבע על זיכויו או על הרשעתו. הורשע הנתבע, היושב או היושבים בדין יאפשרו לצדדים לטעון טיעונים לעונש גזר הדין יינתן לאחר שמיעת הטיעונים. בית הדין רשאי, בנסיבות שימצא לנכון, לדחות את מתן הכרעת הדין ו/או מתן גזר הדין למועד אחר כאשר יושב בדין הרכב של שלשה, יתייעצו היושבים בדין ביניהם שלא בנוכחות שאר המשתתפים בדיון, להוציא את מזכיר רשויות השיפוט. במקרה של חילוקי דעות, תכריע דעת הרוב. העונשים שיטיל בית הדין יהיו מתוך העונשים המפורטים בסעיף 9 להלן לאורך כל מהלך הדיון ירשום מזכיר רשויות השיפוט פרוטוקול מפורט ככל האפשר של מהלך הדיונים. הפרוטוקול יאושר על-ידי היושב או היושבים בדין בחתימת ידם. פסק הדין יימסר לנתבע בכתב, לא יאוחר מ 10 - ימים ממועד מתן גזר הדין, על-ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הקבועה וכתובותיו הזמניות של הנתבע כפי שהן מופיעות ברישומי האוניברסיטה, אלא אם ביקש הנתבע אחרת והשאיר הוראות בכתב וכתובת אחרת למשלוח. העתקי פסק הדין המנומק ישלחו לתובע ולמתלונן תחולתו של גזר הדין היא החל מתום המועד הקבוע להגשת הערעור (ראה פרק 7 להלן), או לאחר הדיון בערעורו אם הוגש. למרות האמור, במקרים חריגים, יורה אב בית הדין על ביצוע גזר הדין לאלתר וינמק החלטתו לא הגישו הנתבע או התובע ערעור עד תום המועד החוקי לעשות כן, ישלח העתק פסק הדין לכל הבאים: תיקו האישי של הנתבע, מזכירות הפקולטה או מזכירות ביה"ס בו לומד הנתבע, ראש המחלקה בה לומד הנתבע, דיקן הסטודנטים, יו"ר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה כל מורה, עובד וסטודנט שזומנו על-ידי מזכיר רשויות השיפוט להעיד לפי סעיפים ו , חייבים להופיע לדיון. 7. ערעור פסקי דין של בית הדין ניתנים לערעור בפני בית הדין לערעורים, הן על הזיכוי או ההרשעה, והן על חומרת העונש או קולתו. רשאים לערער הנתבע והתובע בלבד הערעור יוגבל לבדיקת הממצאים והמסקנות של בית הדין, ולא תורשה בו הבאת עדים והצגת ראיות, אלא אם נתגלו ראיות חדשות שלא היו ידועות לנוגעים בעניין, או שהממונה על בית הדין לערעורים השתכנע כי קיימות נסיבות מחייבות מטעמים של עשיית צדק. הערעור המנומק יוגש למזכיר רשויות השיפוט בכתב תוך עשרה ימים מקבלת פסק הדין. פסק הדין שנשלח בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל שבוע לאחר שיגורו. מזכיר רשויות השיפוט יעביר את הערעור לממונה על בית הדין לערעורים. הממונה על בית הדין לערעורים רשאי לפעול לפי שיקול דעתו:

7 לקבוע מועד לדיון בבית הדין לערעורים להחזיר את הטיפול לממונה על בית הדין ולהורות לו לערוך דיון משמעתי חוזר, אם מצא כי הליך הדיון היה לקוי או כי חרג בית הדין מסמכותו לדחות את הערעור אם מצא שאין לכאורה בסיס לערעור, וזאת בהתייעצות עם שני חברי סגל נוספים. דחה הממונה על בית הדין לערעורים את הערעור לפי סעיף דלעיל, ינמק את החלטתו וישלח אותה באמצעות מזכיר הרשויות בדואר רשום לכתובתו של המערער לא יאוחר מ 14 - יום מיום הגשת הערעור. כמו כן יורה להחיל לאלתר את גזר הדין שנגזר בדיון המשמעתי. פנה הנתבע אל הרקטור בבקשת חנינה כאמור בסעיף, 7.14 יעוכב ביצוע גזר הדין אלא אם החליט הרקטור אחרת. קבע הממונה על בית הדין לערעורים מועד לערעור, יהיה זה לא מוקדם מ 14 - יום מיום הגשת הערעור ולא יאוחר מ 30 - יום ממועד זה. בסמכותו של הממונה על בית הדין לערעורים לקבוע מועד מאוחר יותר לדיון וזאת במקרים חריגים בלבד. נקבע מועד לערעור, יעשה מזכיר רשויות השיפוט את הבאים: יזמין את הנתבע לדיון המשמעתי בבית הדין לערעורים על-ידי מכתבים רשומים שישלחו בו-זמנית לכתובתו הקבועה ולכתובותיו הזמניות, ועל-ידי העתק שישלח אליו בדואר רגיל או פנימי ליחידה האקדמית בה הוא לומד, הכל על-פי הרישומים שבידי האוניברסיטה. יצרף להזמנה את הקובלנה, פסק הדין וכתב הערעור. הנתבע יוכל לעיין בחומר הראיות במזכירות האקדמית בתיאום עם מזכיר רשויות השיפוט יזמין את התובע, ויצרף להזמנה את הקובלנה, פסק הדין וכתב הערעור יודיע למתלונן בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיון יודיע לדיקן הסטודנטים בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיון יזמין לדיון את עדי התביעה כפי שיורה לו המזכיר האקדמי או מי שנתמנה לשמש כתובע בדיון מטעמו. הנתבע רשאי לבקש את דחיית הדיון. הבקשה המנומקת בכתב תימסר לממונה על בית הדין לערעורים באמצעות מזכיר רשויות השיפוט לא יאוחר משלושה ימים קודם למועד שנקבע לדיון. הממונה על בית הדין לערעורים יחליט אם לדחות את הדיון אם לאו ולאיזה מועד. הודעה מתאימה תשלח ע"י מזכיר רשויות השיפוט למתלונן, לנתבע, לעדים ולדיקן הסטודנטים. אושר למערער להזמין עדים בכפוף לסעיף 7.2, ימסור למזכיר רשויות השיפוט את שמותיהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון של העדים לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הדיון. מזכיר רשויות השיפוט יזמן את העדים במכתבים רשומים על- פי כתובותיהם כפי שנמסרו על-ידי הנתבע לא הופיע הנתבע לדיון ולא בקש דחייה על-פי סעיף 7.8 דלעיל, רשאי אב בית-הדין לערעורים לקיים את הדיון שלא בפניו, ותחולנה כל הוראות התקנון בשינוי סדרי הדיון המחויבים בהתאם. למרות האמור יבטל אב בית הדין את הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בהעדר הנתבע ויקבע מועד לדיון חוזר אם התקיימו שני התנאים הבאים: הנתבע הגיש בקשה מנומקת לדיון חוזר למזכיר רשויות השיפוט בתוך 14 יום מהמועד בו נתקיים הדיון, הממונה על בית הדין לערעורים השתכנע שהיעדרותו של הנתבע נבעה מסיבות מוצדקות, וכי לא היה בידו להודיע על-כך במועד סדרי הדיון בערעור, יהיו זהים לאלו שבדיון בית הדין המשמעתי כמפורט בסעיף 6 דלעיל בשינויים המתחייבים.

8 סמכות בית הדין לערעורים היא לקבל את הערעור, לדחותו, להורות על עריכת דיון משמעתי חוזר, להחמיר בעונשו של הנתבע, גם אם לא הוגש ערעור על קולת העונש, או להקל בעונש גם אם לא הוגש ערעור על חומרת העונש. העונשים שיטיל בית-הדין יהיו מתוך העונשים המפורטים בסעיף 9 להלן על פסק דינו של בית הדין לערעורים, אין ערעור נוסף נתבע שהורשע בדין בפסק דין, רשאי לפנות לרקטור בכתב בבקשת חנינה. בקשת החנינה תוגש תוך 14 יום מפסק דינו של בית הדין, או בית הדין לערעורים. הרקטור מוסמך לחון סטודנט ע"י ביטול עונשו, המתקתו או המרתו בעונש אחר, לאחר שהתייעץ בנדון עם הממונה על בית הדין, או בית הדין לערעורים בהתאמה. החלטת הרקטור תובא לידיעת הממונה על בית הדין ועל הממונה על בית הדין לערעורים באמצעות המזכיר האקדמי. פרק ג' - עבירות משמעת ועונשים 8. עבירות משמעת עבירת משמעת היא כל מעשה או מחדל הגורם או העלול לגרום לאי קיום כללי המשמעת המפורטים בסעיף 1 לרבות ניסיון, שידול או סיוע לעבור עבירה כאמור, שפירושה אחד או יותר מהבאים: התנהגות שאינה הולמת סטודנט, בין אם ארעה בין כתלי האוניברסיטה ובין אם מחוצה להם, המתבטאת במעשים או במחדלים הבאים: בגינה הורשע הסטודנט בפלילים במעשה שיש עמו, לדעת בין הדין בו נשפט, קלון פגעה או עלולה הייתה לפגוע, במתכוון או ברשלנות, בכבודה של האוניברסיטה או בכבודם של מי ממוריה, עובדיה, תלמידיה או אורחיה פגעה או עלולה הייתה לפגוע, במתכוון או ברשלנות, בשלומם, בגופם או ברכושם של מי ממורי האוניברסיטה, עובדיה, תלמידיה או אורחיה פגעה או עלולה הייתה לפגוע, במתכוון או ברשלנות, ברכושה של האוניברסיטה, בין אם רכוש זה עמד לשרות הכלל, ובין אם היה בחזקתו של מורה, עובד, סטודנט או אורח הפריעה או עלולה הייתה להפריע, במתכוון או ברשלנות, לסדרי הוראה ומחקר באוניברסיטה, או לכל פעולה אחרת שנעשית מטעמה שימוש ברכוש האוניברסיטה, בשמה, או בשרותיה לצרכים פרטיים. 8.2 התנהגות שיש בה אי ציות, או סירוב לציית להוראות של הרשויות המוסמכות של האוניברסיטה ובכלל זה: התקנות לגבי פעילות פוליטית והפגנות בקמפוס האוניברסיטה, כפי שמפורסמות בתקנון האקדמי של האוניברסיטה הוראות כל מורה ו/או עובד אוניברסיטה הניתנות בהקשר למילוי תפקידו הוראות שימוש במתקני האוניברסיטה, כולל אולמות, מעבדות, ספריות, משרדים, מעונות, מתקני ספורט, מגרשי חנייה וכיוצא באלה, כולל הסגת גבול כניסה למאגרי מידע באוניברסיטה או מחוצה לה ללא רשות או סמכות, כניסה לחשבונות מחשב ללא רשות או סמכות, שינוי נתונים או שיבוש תוכנות מחשב זימון להעיד בפני בתי הדין של האוניברסיטה.

9 9 מעשה מרמה בהקשר ללימודים באוניברסיטה או בהקשר לזכאות כלשהי מהאוניברסיטה, או סיוע לאדם אחר במעשה כזה, וזאת בין אם הניב המעשה טובת הנאה לעושהו ובין אם לאו, ע"י אחד או יותר מהבאים: מסירה ביודעין של ידיעה כוזבת או הימנעות ביודעין ממסירת מידע כאשר זה נדרש על-ידי רשויות האוניברסיטה הכנסת שינוי במסמך, תעודה או רשומה מטעם האוניברסיטה ללא הרשאה מהרשויות המוסמכות לאותו עניין. מעשה או מחדל, תוך כוונת מרמה או ללא כוונה כזאת, בהקשר לחובותיו ומטלותיו של הסטודנט, שגרם או שהיה עלול לגרום להערכה מוטעית של הישגיו או יכולתו, על ידי אחד או יותר מהבאים: הפרה של הוראות המתייחסות להתנהגות הקשורה לבחינה, בוחן או פעולה אחרת שנועדה לבדוק את הישגיו או יכולתו של הסטודנט (להלן" "בחינה"), או סיוע לאחר לבצע הפרה כזו על-ידי: הכנסת חומר עזר אסור לבחינה או החזקתו בעת הבחינה. התקשרות או ניסיון התקשרות בין בכתב ובין בדרך אחרת עם נבחן אחר או גורם חוץ, בעת בחינה. הכנסת שינוי כלשהו בבחינה לאחר תום מועד הבחינה או בשעת עיון בה לאחר מתן ההערכה. הונאה בעבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או כל מטלה לימודית אחרת שהוטלה על הסטודנט בהקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראה הנוגעת לביצוע המטלה, או סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה מעשה או מחדל, שגרם או שהיה עלול לגרום למניעת מימוש זכותם של סטודנט או סטודנטים אחרים מגישה למתקנים, ספרים ואמצעי הוראה ולמידה אחרים, או כל זכות אחרת המוקנית להם כדין הטרדה מינית והתנכלות, כמשמען בחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח- 1998, מהוות עבירות משמעת חמורות. להלן הוראות התקנות: " 3.(א) חל אצל מעביד הסדר משמעת, למעט הסדר משמעת החל מכוח חיקוק, יעשה המעביד אחד מאלה: (1) יקבע בהסדר המשמעת כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות ויתאים את הוראות הסדר המשמעת לקביעה כאמור וכן להוראות תקנות אלה" 3/ עונשים עבירות חניה או עישון - ברירת קנס. בפני הסטודנט אשר עבר על עבירות חניה או עישון בין כותלי האוניברסיטה, עומדת האפשרות לשלם קנס כספי, בתוך תקופה של 30 יום מיום רישום העבירה. גובה הקנס יקבע מפעם לפעם ע"י הממונה על בית הדין בהתייעצות עם המזכיר האקדמי ונציג אגודת הסטודנטים, ויפורסם בפרסומי האוניברסיטה שילם הסטודנט את הקנס האמור, רואים אותו כאילו הודה באשמה, הורשע ונשא את עונשו לא שילם הסטודנט את הקנס האמור במועד הנקוב, המזכיר האקדמי יפתח בהליכים משמעתיים לפי סעיף 5 לעיל. 9.2 על נתבע שנמצא אשם בבית דין בעבירת משמעת יוטלו אחד או יותר מהעונשים הבאים: נזיפה נזיפה חמורה פיצוי כספי עבור נזק שנגרם.

10 קנס כספי מניעת שימוש במתקני האוניברסיטה, בחלקם או בכללם, כולל מתקני ספורט, מעבדות, מסופי מחשב, שירותי ספריה, וכיוצא באלה, למשך תקופה קצובה. מניעת פרס לימודים, מלגה, הלוואה או כל זכאות אחרת בעלת משמעות כספית, כולן או מקצתן, כולל דיור במעונות הסטודנטים למשך תקופה קצובה. עיכוב הוצאה של כל תעודה, ובכלל זה טופס יעוץ, אישור לימודים, אישור סיום לימודים, תעודת גמר, תעודת תואר וכיוצא באלה לתקופה קצובה. איסור להבחן בבחינה או בבחינות מסוימות, או להשתתף בקורס או בקורסים מסוימים לתקופה קצובה. פסילה של בחינה, מטלה לימודית אחרת או קורס, ובכלל זה עבודה סמינריונית, עבודת גמר וכיוצא באלה, שמשמעותה ציון אפס בבחינה, ו/או במטלה או בקורס. 12/2004 נמצא נתבע אשם בבית הדין בעבירות משמעת כמפורט בסעיפים 8.3 או 8.4 לעיל, ישלול בית הדין את זכותו לפרס או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלם הוא הישגים בלימודים, למשך הלימודים לאותו התואר, אלא אם כן מצא בית הדין, מטעמים מיוחדים שירשמו בפסק דינו שלא לשלול את הזכאות כאמור. עונש זה הוא מלבד כל עונש אחר כמפורט בסעיף 9.2 לעיל ואינו גורע מסמכותו של בית הדין להטיל עונשים כאמור בסעיף 9.2 לעיל. 9.3 נמצא נתבע אשם בבית הדין בעבירות משמעת כמפורט בסעיפים 8.1 או 8.2 לעייל יהיה בית הדין רשאי להטיל עליו קנס כספי שניתן להמירו לשעות שרות למען הציבור. עונש זה אינו גורע מסמכותו של בית הדין להטיל עונשים נוספים כמפורט בסעיף 9.2 (להרכב דן יחיד) או 9.5 (להרכב של שלושה שופטים) הסטודנט יוכל לבחור אם לשלם את הקנס במלואו או להמירו בשעות שרות למען הציבור בתעריף המעודכן של שכר סטודנט מינימאלי המקובל באוניברסיטה בהיקף של מינימום 80 שעות במועדים שיקבע בית הדין לתחילה ולסיום ביצוע העונש. 2/ סטודנט שיבחר לבצע שרות למען הציבור ולא השלים את מניין השעות בפרק הזמן שנקבע, ייחוייב בתשלום עבור יתרת השעות, בצורה של קנס כספי לפי מספר השעות הנותר כפול התעריף המעודכן של שכר סטודנט מינימאלי עבודות השרות יבוצעו בגופים התנדבותיים ובעמותות חיצוניים לאוניברסיטה, בכפוף להנחיות דיקן הסטודנטים לגבי פעילות בקהילה. הבקרה על ביצוע השרות לציבור ועל סיום הביצוע תהיה של דיקן הסטודנטים. 9.5 לבית דין היושב בהרכב של שלושה, הסמכות להטיל בנוסף לאמור לעיל גם את העונשים הבאים: ביטול לימודים של סמסטר הרחקה מהאוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתות רישום תקציר פסק הדין בגיליון הציונים בתנאי שהעונש כלל הרחקה מהאוניברסיטה לתקופה של שנה ויותר ביטול אישור סיום הלימודים ו/או תעודת גמר ו/או תואר שניתנו ע"י האוניברסיטה. 9.6 על העבירות הבאות יחולו עונשי מינימום כדלקמן:

11 הכנסת חומר עזר אסור לבחינה או החזקתו בעת הבחינה ( ) או התקשרות או ניסיון התקשרות בין בכתב ובין בדרך אחרת עם נבחן אחר או גורם חוץ, בעת בחינה ( ) - עונשו של המורשע יכלול לפחות ציון אפס בקורס בו בוצעה העבירה הונאה בעבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או כל מטלה לימודית אחרת שהוטלה על הסטודנט בהקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראה הנוגעת לביצוע המטלה, או סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה ( ) - עונשו של המורשע יכלול לפחות ציון אפס בקורס בו בוצעה העבירה הכנסת שינוי כלשהו בבחינה לאחר תום מועד הבחינה או בשעת עיון בה לאחר מתן ההערכה ( ) - עונשו של המורשע יכלול הרחקה מהלימודים למשך סמסטר אחד לכל הפחות התנהגות שפגעה, במתכוון או ברשלנות, ברכושה של האוניברסיטה, בין אם רכוש זה עמד לשרות הכלל, ובין אם היה בחזקתו של מורה, עובד, סטודנט או אורח (8.1.4) - עונשו של המורשע יכלול לפחות קנס כספי שערכו לא פחות מאשר ערך הנזק שנגרם, אך לא יותר מסכום השווה לשכר לימוד שנתי מלא התנהגות שבגינה הורשע הסטודנט בפלילים במעשה שיש עמו קלון (8.1.1) - עונשו של המורשע יכלול לפחות הרחקה מהלימודים למשך סמסטר אחד. במקרים חריגים, רשאי בית הדין להקל בעונשי מינימום מטעמים שינומקו וירשמו בפסק הדין. כל אחד מהעונשים הרשומים לעיל יכול להינתן על-תנאי. פסק הדין יכלול את התנאי ואת תקופת תחולתו של התנאי. אם לא צוין במפורש אחרת, יחול התנאי רק על אותה עבירה ותקופת תחולתו של התנאי תהיה שנתיים מיום מתן פסק הדין. הורשע נתבע בדין ותלוי ועומד נגדו עונש על תנאי בגין העבירה שהורשע בה, יפעיל בית-הדין גם את העונש שנגזר בדיון הקודם או יחדש את התנאי. בית-הדין יחליט האם העונשים יהיו חופפים או מצטברים. תמצית פסק הדין של הסטודנט שהורשע, תרשם בתיקו האישי של הסטודנט תמצית פסק הדין תפורסם על לוחות המודעות של האוניברסיטה בציון שמו של הסטודנט שהורשע, אלא אם החליטו היושב או היושבים בדין אחרת.

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63> 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשעב אוקטובר מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר 2011 1 תוכן העניינים עמ' 3 אשיות ההסתדרות - פרק א' 6 חברת העובדים - פרק ב' 7 חברות - פרק ג' 9 המוסדות העליונים של ההסתדרות - פרק ד' 15 בחירות למוסדות ההסתדרות - פרק ה'

קרא עוד

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc "שערי משפט" בית הספר למשפטים ידיעון לשנת הלימודים תשע"א תשע"א 2010-2011 1 2 תוכן העניינים דבר דיקן מכללת שערי משפט לשנת תשע"א ד"ר אביעד הכהן... 4 מכללת "שערי משפט" - רקע ומגמות...6 מוסדות המכללה ובית הספר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד