<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63>"

תמליל

1 המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה The Center for the Study of Crime, Law & Society מחלקת מחקר של הרשות השופטת Israeli Courts Research Division שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים בית המשפט העליון רח' שערי משפט, ירושלים אורן גזל-אייל, ענבל גלון וקרן וינשל-מרגל מאי 2012 הר הכרמל, חיפה 31905, טל , פקס Mount Carmel, Haifa 31905, Tel: , Fax:

2 תוכן עניינים תקציר מנהלים... 3 מטרת המחקר והגדרות... 5 שיטת הדגימה ותיאור המדגם אוכלוסיית הדגימה שיטת הדגימה והקידוד...7 תרשים 1: פיזור מדגם התיקים בבתי משפט השלום תאור התיקים, הנאשמים והאישומים במדגם...8 תרשים 2: פיזור סוגי אישומים בבתי משפט השלום...9 תרשים 3: פיזור סוגי אישומים בבתי המשפט המחוזיים ניתוח ממצאים הכרעת דין א. הכרעת הדין לפי נאשם בבתי משפט השלום...11 טבלה 1 הכרעות דין לפי נאשם בבתי משפט השלום ב. הכרעת הדין לפי אישומים בבתי משפט השלום...15 טבלה 2 הכרעות דין לפי אישומים בבתי משפט השלום ג. הכרעת הדין לפי נאשם בבתי המשפט המחוזיים...16 טבלה 3 הכרעות דין לפי נאשם בבתי המשפט המחוזיים ד. הכרעת הדין לפי אישומים בבתי המשפט המחוזיים טבלה תרשים 4 הכרעות דין לפי אישומים בבתי המשפט המחוזיים : תוצאות לפי אישומים בבתי משפט השלום, המחוזיים והצבאיים גזירת דין א. גזירת דין בבתי משפט השלום...18 תרשים 5: מרכיבי גזר דין בקרב אשמים בבתי משפט השלום ב. גזירת דין בבתי המשפט המחוזיים תרשים 6: מרכיבי גזר דין בקרב אשמים בבתי המשפט המחוזיים הסדרי טיעון והיחס לתוצאות ההליך הפלילי א. הסדרי טיעון בבתי משפט השלום טבלה טבלה 5 הכרעת דין לפי נאשמים והסדרי טיעון בבתי משפט השלום גזר דין מאסר בפועל לפי הסדרי טיעון בבתי משפט השלום ב. הסדרי טיעון בבתי המשפט המחוזיים...24 תרשים 7: סוגי הסדרי טיעון בבתי משפט שלום ומחוזיים טבלה 7 הכרעת דין לפי נאשמים והסדרי טיעון בבתי המשפט המחוזיים...25

3 טבלה 8 גזר דין מאסר בפועל לפי הסדרי טיעון בבתי המשפט המחוזיים אישומים במחלוקת והיחס לתוצאות ההליך הפלילי א. אישומים במחלוקת בבתי משפט השלום...26 טבלה - 9 הכרעת דין לפי אישומים והודאות בבתי משפט השלום ב. אישומים במחלוקת בבתי המשפט המחוזיים טבלה - 10 הכרעת דין לפי אישומים והודאות בבתי המשפט המחוזיים מעצר עד תום הליכים ותוצאות המשפט א מעצר עד תום הליכים ותוצאות המשפט בבתי משפט השלום ב. מעצר עד תום הליכים ותוצאות המשפט בבתי המשפט המחוזיים...29 סיכום ומגבלות המחקר

4 תקציר מנהלים במסמך זה מוצג מידע תיאורי אודות הכרעות וגזרי דין בתיקים פליליים, בדגש על שיעורי זיכוי והרשעה. המידע מתבסס על מדגם מייצג המכיל 1417 תיקים פליליים שנידונו בבתי משפט השלום ו- 244 תיקים פליליים שנידונו בבתי המשפט המחוזיים בערכאה ראשונה, בין מאי 2010 למאי בתי משפט השלום: מתוך 1677 נאשמים בתיקי בתי משפט השלום, נמצא ששיעור הנאשמים שהורשעו בכל האישומים נגדם ("הרשעה מלאה") הוא 38.5%. 26.5% מהנאשמים הורשעו באופן חלקי ("הרשעה חלקית") רק בחלק מהאישומים נגדם או באישומים חמורים פחות מאלה שנכללו בכתב האישום המקורי (למשל הרשעה בתקיפה כשהאישום היה בגרם חבלה חמורה). 0.4% מהנאשמים זוכו מכל האישומים נגדם. 5.3% מהנאשמים לא הורשעו, על אף שבית המשפט קבע את אשמתם, לרוב בשל נסיבות הקשורות לסוג וחומרת העבירה וכן שיקום הנאשם ("אי- הרשעה"). כתב האישום כולו בוטל עבור 29.3% מהנאשמים, מסיבות שונות המפורטות בהרחבה במסמך (חזרת התביעה מכתב האישום, עיכוב הליכים, הכרזה על נאשם כלא כשיר לעמוד לדין, אי התייצבות נאשם ועוד). בחינת תוצאות ההליכים הפליליים לפי אישומים בלבד חושפת תמונה דומה לזו המתקבלת מבחינת התוצאה לפי נאשמים: 1677 הנאשמים הואשמו ב אישומים (בממוצע כולל כתב אישום 2.6 אישומים לכל נאשם). שיעורי ההרשעה באישומים עמד על 55%. 36.6% מהאישומים בוטלו (במסגרת "הרשעות חלקיות" או ביטול כתב האישום כולו). 4.1% מהאישומים הפכו לאישומים מופחתים, חמורים פחות, שבהם הורשעו הנאשמים. עבור 4.3% מהאישומים נקבעה אי-הרשעה של הנאשם (למרות קביעת אשמתו), וההליך הסתיים בזיכוי של 0.7% מהאישומים. שיעורי ההרשעה והזיכוי מושפעים מאוד מריבוי הסדרי הטיעון בין התביעה להגנה. 61.6% מכלל הנאשמים בבתי משפט השלום ערכו הסדרי טיעון (סוגי ההסדרים והשפעתם על הכרעות וגזרי הדין מפורטים במסמך). כמו כן חלק גדול מהנאשמים הודו בעובדות האישומים גם ללא הסדר טיעון. למעשה, רק 80 נאשמים במדגם תיקי השלום, שהואשמו ב- 197 אישומים, כפרו בעובדות האישומים נגדם (מדובר בפחות מ- 5% מהתיקים הפליליים בבתי משפט השלום). הכרעת הדין עבור אישומים אלו ("אישומים במחלוקת") התקבלה לאחר ששופט שמע ראיות באישומים ונדרש להכריע בדבר התקיימותם. מקרב האישומים במחלוקת, מצאנו ש 14.7% הסתיימו בזיכוי. ב- 14.7% מהאישומים בוטל האישום (ביוזמת בית המשפט), ב- 2% מהאישומים במחלוקת קבע בית המשפט אי-הרשעה, וב- 68.6% מקרב האישומים במחלוקת קיבל בית המשפט את עמדת התביעה והרשיע את הנאשם על אף כפירתו. ניתוח גזרי הדין של מורשעים ושל נאשמים שלא הורשעו למרות שאשמתם נקבעה ("אשמים"), מעלה כי עבור מעל לרבע מהאשמים נגזר עונש מאסר בפועל וכן עונש מאסר על תנאי. גזר דין נפוץ נוסף, שניתן לכרבע מהאשמים, כולל שילוב של קנס עם מאסר על תנאי. בסך הכל נשלחו למאסר 3

5 בפועל כ- 31% מהאשמים שנשפטו בבתי משפט השלום, כאשר רוב המאסרים בפועל נפסקו לתקופות שבין חודש לשנת מאסר. בתי המשפט המחוזיים: מתוך 325 נאשמים בתיקי בתי המשפט המחוזיים, 21.6% הורשעו בכל האישומים נגדם. 71.5% מהנאשמים הורשעו חלקית (כאשר כמחצית מהאישומים שבוטלו במסגרת ההרשעות החלקיות היו דווקא האישומים הקשים והמשמעותיים שבכתב האישום). 0.3% מהנאשמים זוכו מכל האישומים נגדם ו- 1.2% מהנאשמים לא הורשעו, למרות שאשמתם נקבעה. האישומים החמורים הנידונים בבתי המשפט המחוזיים הובילו למיעוט יחסי של ביטול כתבי אישום, עבור 5.4% מהנאשמים בלבד, ביחס לשיעור הביטול הגבוה יחסית בבתי משפט השלום. כתב אישום נגד נאשמים בבתי המשפט המחוזיים הכיל בממוצע 4.3 אישומים. בחינת 1401 האישומים במדגם מורה שב- 54% מהם האישום מסתיים בהרשעה. 31.4% מהאישומים בוטלו, בעיקר במסגרת "הרשעות חלקיות" של נאשמים. אותן הרשעות חלקיות הביאו להרשעה באישום מופחת מהמקורי עבור 11.3% מהאישומים. עבור 0.6% מהאישומים נקבעה אי-הרשעה (על אף ביצוע העבירה) ו- 2.7% מהאישומים הסתיימו בזיכוי מוחלט. 81.5% מכלל הנאשמים בבתי המשפט המחוזיים ערכו הסדר טיעון, וכ- 6% מהנאשמים הודו באישומים נגדם ללא הסדר. כלומר, ניהול הוכחות נעשה עבור 37 מהנאשמים, שהואשמו ב- 149 אישומים. מכאן, שכ- 15% מהאישומים בבתי המשפט המחוזיים הם "אישומים במחלוקת" ושמיעת הוכחות לאשמה והכרעה באישומים אלה נפוצה פי שלוש בבתי המשפט המחוזיים מאשר בבתי משפט השלום. 25.5% מהאישומים במחלוקת בבתי המשפט המחוזיים הסתיימו בזיכוי, ו- 64.4% בהרשעה (ביתר בוטלו אישומים, הנאשם הורשע באישום מופחת או שבית המשפט המחוזי קבע אי-הרשעה). 77.8% מהאשמים בבתי המשפט המחוזיים נשלחו למאסר בפועל, שלרוב לווה בעונש מאסר על תנאי ולעיתים גם בקנס. טווח חודשי המאסר בפועל נע בין חודש ל 3 מאסרי עולם, כאשר רוב המאסרים נפסקו לתקופות שבין שנה לחמש שנים. 4

6 מטרת המחקר והגדרות* המטרה המרכזית של המחקר היא איסוף מידע תיאורי על הכרעות וגזרי דין בתיקים פליליים שנידונו בערכאה ראשונה בבתי משפט השלום ובבתי המשפט המחוזיים. עד לפני שנתיים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) נתונים אודות שיעורי הרשעות 1 בתיקים פליליים. לפי פרסומי הלמ"ס, בשנת 2005 ו עמד שיעור ההרשעות על 99.9% וירד ל 98.6% ב ו- 98.7% 2 ב נתונים אלו על נשמעה ביקורת 3 מארבע סיבות מרכזיות: ראשית, מקור הנתונים הוא מאגר משטרת ישראל, בו לא נשמרים כלל התיקים הפליליים 4 הנפתחים בבתי המשפט. שנית, אחוזי ההרשעה המדווחים נספרו מתוך יחידת מדידה של 5 "תיקים", כאשר כל תיק מאגד יחד מספר עבירות ואישומים. לפיכך, אם למשל ב"תיק" פלילי הואשם נאשם בשלושה סעיפי אישום שונים, והורשע רק באחד מהם, נספר ה"תיק" כהרשעה אחת. ספירה כזו היא בעייתית כיוון שברוב התיקים נכללים יותר מאישום אחד. כך למשל, עולה מהנתונים במחקר זה כי תיקים פליליים בבתי משפט השלום מכילים בממוצע יותר מ- "אישומים" (ראו בהמשך הפרק הגדרה מפורטת ל"אישום"). 2.6 ביקורת שלישית מתייחסת לסיווג תוצאות סגירת התיק במושגים הדיכוטומיים של "זיכוי" ו"הרשעה". סיווג זה מתעלם ממידע אודות אופני סיום נוספים של הליך פלילי כגון מחיקת כתב אישום, ביטול סעיפי אישום, קביעה כי הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין ועוד. ביקורת רביעית נוגעת לכך שהנתונים אינם מתייחסים לעובדה שברוב התיקים הפליליים הנאשם מודה באשמה, אם במסגרת הסדר טיעון ואם לאו. לפיכך, הרשעתו של הנאשם במקרים אלו היא במידה רבה ברורה מעליה, ואינה משקפת תוצר של הכרעה שיפוטית. מכאן, שיש להפריד באופן ברור בין שיעורי ההרשעה כשאשמת הנאשם מוסכמת בין כששאלת האשמה היא במחלוקת. הצדדים לבין שיעורי ההרשעה בעקבות טענות אלו, כמו גם מסיבות טכניות נוספות, לא פרסמה הלמ"ס בשנתון הסטטיסטי 2011 את אחוזי ההרשעה בתיקים פליליים, וכיום לא קיימים נתונים מהימנים אודות תוצאות ההליכים הפליליים בבתי משפט בישראל. 76 נתונים אלה משמעותיים לא רק לפעילות מערכת * המחקר נערך בשיתוף בין מחלקת המחקר של הרשות השופטת ובין המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה. תודות למורן שלזינגר שריכזה את קידוד התיקים וקודדה רבים מהם וכן ולסטודנטים שקודדו את היתר: קרינה אנטוניאן, הדר ארבל, פמלה בנימין, עמית גרנות, הלא חיר, יגאל טרובמן, אחלאם מחול, אמאנה סייף, שאדי סכראן, לילך סרנה, עדי ערמן, יארה פרחאת, נעה לוזנר, הודיה רוזנבלום וצח בן-יהודה. כן תודה לשופט ד"ר אברהם טננבוים, לד"ר יואב ספיר ולד"ר חגית לרנאו על הערותיהם המועילות. 1 הלשכה המרכזית לסטטיסיקה שנתון סטטיסטי לישראל (2008), 59 טבלה 11.4, עמ' הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל (2010), 61 טבלה 11.4, עמ' ראו פירוט הביקורות בצבי לקח ואמיר דהן "שיעור הרשעות של 99.9% בישראל: האם המשפט מעוות או רק הסטטיסטיקה מעוותת?" דין ודברים ה 185 (תש"ע). 4 ראו בפרק "מבוא הסברים ומקורות" בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לעיל הערת שוליים 2, בעמ' בפרק ההגדרות והמבוא נכתב כך: "יחידת הספירה הנה תיק בית משפט לגבי נאשם אחד. תיק בית משפט יכול לכלול אישום ביותר מאשר בעברה אחת כנגד אותו אדם. כל תיק נמנה פעם אחת, גם אם נדונו בו מספר אירועים פליליים." הלשכה המרזית לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל (2009), 60 עמ' בשנת 2008 פרסמה הנהלת בתי המשפט נתונים חלקיים אודות שיעורי הרשעה / קביעת אשמה ללא הרשעה / זיכוי / ומחיקה של אישומים. נתונים אלו לא פורסמו בשנית. ראו: הנהלת בתי המשפט מערכת בתי המשפט בישראל דוח חצי שנתי,(2009) 1/7/08-31/12/08 עמ'.31.elyon1.court.gov.il/heb/haba/dochot/doc/7-12_2008.pdf 5

7 המשפט, אלא גם להבנת אופן הפעולה של גופי התביעה וההגנה. חשיבותם אינה נותרת ברמה האקדמית, ויכולה להשפיע על התנהלותם של נאשמים, סנגורים ותובעים בתכנון אסטרטגיות משפט. כמו כן לנתונים השלכה על האופן בו הציבור בכללותו תופס את מערכת המשפט ולמידת האמון במערכת. מחקר זה נועד למלא את המחסור בנתונים, תוך מיפוי תוצאות כלל התיקים הפליליים המוגשים לבתי המשפט השלום והמחוזי כערכאה דיונית ראשונה. הניתוח יביא בחשבון את כל סיבות סגירות התיק האפשריות ולא רק "זיכויים" ו"הרשעות". "תיק פלילי" יוגדר כהליך משפטי פלילי 8 שתחילתו בהגשת כתב אישום כנגד נאשם או נאשמים בעבירות פליליות. כל כתב אישום יכול להכיל "אישומים" רבים, כשאישום מוגדר כסעיף חיקוק הכולל איסור פלילי המוזכר בכתב האישום (כאשר סעיף המופיע מספר פעמים יספר כמספר הפעמים בו הוא מופיע). כך, אם אדם מואשם בגין שני אירועים, כאשר בגין האחד הוא מואשם בהתפרצות לבית (עבירה לפי סעיף 206 לחוק העונשין) ובגניבה (עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין) ובגין השני בגניבה בלבד, ירשמו 9 לחובתו שלושה אישומים (שני אישומים בגניבה ואחד בהתפרצות). נקודת הייחוס הראשונית, שלפיה מוגדרת התוצאה של כל הליך, היא כתב האישום הראשוני המוגש לבית המשפט כנגד נאשם, על כל האישומים המקוריים בו (ולא כתבי אישום מתוקנים, שכן התיקונים בכתבי האישום הם במידה רבה חלק מתוצאות ההליך). ניתוח תוצאות ההליכים יובא בשתי רמות מדידה: מתוך כלל הנאשמים, ומתוך יחידת המדידה של כלל ה"אישומים". מיפוי התוצאות מתוך נתונים של כלל ההליכים הפליליים לא התאפשר בעיקר בשל בעיות מבניות באופן שמירת הנתונים במערכת "נט המשפט". הנתונים נשמרים כ"תיקים פליליים" ואינם מופרדים לאישומים השונים. לפיכך, נדרשנו לבדיקה מדגמית של תוצאות ההליכים הפליליים, תוך קידוד ועיבוד עצמאי של מדגם מייצג מכלל ה"תיקים הפליליים" שנסגרו במשך בבתי המשפט השלום והמחוזי כערכאה ראשונה. 6 7 הנתונים כאמור זמינים כיום רק בנוגע לתוצאות הליכים פליליים בבתי משפט צבאיים, ראו פירוט והשוואה עם תוצאות ההליכים בבתי משפט השלום בניתוח הממצאים, עמ' 17, להלן. 8 זאת בניגוד להליכים פליליים שעניינם מעצרים או להליכי ביניים פליליים שונים, כבקשה לאיסור פרסום שם חשוד. מבחינת סוגי הליכים בסדר הדין הפלילי, "התיקים הפליליים" במחקר כוללים תיקים מסוג "תיק פלילי" בבתי משפט שלום (ת"פ) ותיקים מסוג "תיק פלילי" ו"תיק פשיעה חמורה" (תפ"ח) בבתי המשפט המחוזיים. 9 אישום יחיד יכול להיות מוגדר תוך שילוב של מספר סעיפי חיקוק, כאשר סעיפים אלו כוללים יחדיו איסור פלילי אחד. לדוגמא, עבירת סיוע לגניבה תצוין כעבירה על סעיף 383 וסעיף 31 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, ס"ח 226 (להלן "חוק העונשין"), ותהווה אישום אחד.

8 שיטת הדגימה ותיאור המדגם 1. אוכלוסיית הדגימה מדגם התיקים במחקר זה כולל 1417 תיקים פליליים שנידונו בבתי משפט השלום ו- 244 תיקים פליליים שנידונו בבתי המשפט המחוזיים, ונסגרו כולם בין ה- 5 במאי 2010 ל- 5 במאי תיקים אלו מהווים כ- 3% מבין התיקים בהליכי "תיק פלילי" שנסגרו בתקופה האמורה בבתי משפט השלום ו 13% מבין התיקים שנסגרו בהליכי "תיק פלילי" ו"תיק פשיעה חמורה" בתקופה 10 זו בבתי המשפט המחוזיים. יודגש כי המחקר בוחן אך ורק תיקים פליליים שנידונו בערכאה דיונית ראשונה בבתי משפט השלום או בתי המשפט המחוזיים ולא נדגמו תיקים שנדונו בערכאת ערעור. ככלל, בבתי משפט השלום נידונות עבירות שעונשן המקסימאלי הוא קנס או מאסר עד שבע שנים. בתי המשפט המחוזיים דנים כערכאה ראשונה, מכוח סמכותם השיורית, בעבירות שהעונש המקסימאלי בגינן עולה על שבע שנים, או עבירות שעונשן מוות (לפי סעיפים 51 ו- 40 לחוק בתי המשפט [נוסח 11 משולב], התשמ"ד ). בעקבות מגבלות גישה לנתונים, לא נבדקו תיקים פליליים שנידונו בבתי משפט לנוער. בשל המאפיינים הייחודיים של עבירות תעבורה ו"עניינים מקומיים", דרגת חומרתן הקלה יחסית ומספרם הגדול, בחרנו שלא להכלילם במסגרת מחקר זה. 2. שיטת הדגימה והקידוד הדגימה נערכה בשיטת ה"שכבות", שנועדה לוודא את ייצוגיות המדגם מבחינת התפזרות התיקים הפליליים בכלל בתי המשפט שבמערכת (ראו תרשים 1 בנוגע לפיזור המדגם בבתי משפט השלום). הליך הדגימה בוצע בשני שלבים. בשלב ראשון חישבנו את מספר התיקים הנדגמים בכל בית משפט השלום על ידי הכפלת כמות התיקים בבית משפט ספציפי ב ובמחוזי על ידי הכפלתו ב (שהוא היחס בין גודל המדגם לגודל האוכלוסייה). בשלב השני, לאחר מציאת כמות התיקים הנדרשת לדגימה בכל בית משפט, נערכה דגימה אקראית בכל בית משפט. 10 סך הכל נסגרו במהלך השנה שבין מאי 2010 למאי 46, תיקים פליליים בבתי המשפט השלום, ו- 1,845 תיקים בבתי המשפט המחוזיים (מתוכם 525 תיקי פשיעה חמורה). בבתי משפט השלום, בהנחה שהשונות בין התיקים היא מרבית, המדגם מהימן ברמה של מעל 99%, וטעות הדגימה עומדת על מתחת ל- 1%. בבתי המשפט המחוזיים, תחת אותה הנחה, המדגם מהימן ברמה של מעל 95%, וטעות הדגימה עומדת על מתחת ל- 5%. 11 ס"ח 195 (להלן "חוק בתי המשפט"). חריגים לכלל הן למשל עבירות הסמים, שיכולות לבוא בפני בתי משפט השלום בתנאים מסוימים גם אם העונש המקסימאלי בגינן עולה על שבע שנות מאסר (פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג- 1973, ס"ח 526). 7

9 תרשים 1: פיזור מדגם התיקים בבתי משפט השלום שלום אשדוד שלום אשקלון 4% 3% שלום אילת 2% שלום תל אביב-יפו 20% שלום בית שמש 1% שלום באר שבע 11% שלום דימונה 0.1% שלום חדרה 3% שלום חיפה 3% שלום טבריה 1% שלום רמלה 5% שלום רחובות 3% שלום ירושלים 10% שלום ראשון לציון 9% שלום קרית שמונה 0.1% שלום כפר סבא 4% שלום נצרת 5% שלום נתניה 3% שלום עכו 4% שלום צפת 2% שלום פתח תקוה 4% שלום קרית גת 2% שלום קריות 2% שלום קצרין 0.1% סטודנטים למשפטים בשנה ג'-ד' דגמו את התיקים במסגרת לימודי סמינר מחקרי על מערכת המשפט הפלילי. הקידוד של כל תיק נעשה לאחר פתיחת כל המסמכים בתיק וקריאתם לעומק, תוך הנחייה וליווי של צוות מחלקת המחקר ופרופ' אורן גזל-אייל. יותר מ- 10% מהתיקים קודדו פעם נוספת בכדי לוודא מהימנות פנימית ועקביות בין המקודדים השונים. בבדיקת המהימנות הנתונים נגלו אמינים ברמה המקובלת של מעל 90%. 3. תאור התיקים, הנאשמים והאישומים במדגם ב התיקים הפליליים מבתי משפט השלום הואשמו 1677 נאשמים, וב- 244 תיקי המחוזי הואשמו בסך הכל 325 נאשמים. מכאן, שברוב רובם של התיקים מואשם נאשם אחד בלבד (במעל 90% מתיקי השלום וכ- 79.5% מתיקי המחוזי). בשאר התיקים נע מספר הנאשמים משניים ועד מקסימום שבעה נאשמים בבתי משפט השלום וחמישה בבתי המשפט המחוזיים. מעל 90% מכלל הנאשמים הם גברים (92.2% מהנאשמים בבתי משפט השלום ו-% 95.4 מהנאשמים בבתי המשפט המחוזיים). לכ- 42% מהנאשמים בבתי המשפט השלום ולכ- 51.1% מהנאשמים בבתי המשפט המחוזיים יש עבר פלילי קודם. נאשמים בבתי משפט השלום מואשמים בממוצע ב- 2.6 אישומים (סך הכל נספרו 4,373 אישומים במדגם בבתי משפט השלום). תרשים 2 מתאר את פיזור סוגי האישומים בהם הואשמו הנאשמים במדגם. ניתן לראות כי מעל לרבע מהאישומים נוגעים לפגיעות בגוף (למשל גרימת חבלה או 8

10 פציעה) וקצת פחות מרבע האישומים הם בעניין פגיעות ברכוש (למשל גניבה או פריצה). סוגי אישומים נפוצים אחרים הם עבירות צווארון לבן כגון אי תשלום מסים (כ- 12% מהאישומים) ועבירות סמים קלות (כ- 10% מהאישומים). מבחינת חומרת האישומים, מרבית האישומים במדגם בתי משפט השלום הם קלים יחסית. כך למשל, העונש המקסימאלי האפשרי (לפי חוק) לכל אחד מסעיפי האישום הוא פחות משנת מאסר אחת עבור כ- 20% מהאישומים במדגם ובין שנה לשלוש שנות מאסר לכ- 50% מהאישומים במדגם. "קלות" האישומים נשקפת עוד יותר בעונשי המאסר שביקשה התביעה, ובעונשים שנגזרו בפועל: התביעה ביקשה עונש מאסר רק עבור כ- 40% מהנאשמים, ובית המשפט אכן פסק עונש מאסר עבור כ- 30% מהאשמים; ממוצע חודשי המאסר שנפסקו עומד על שבעה חודשי מאסר, ומחצית מהנאשמים שנשלחו לעונש מאסר בבתי משפט השלום נשפטו לפחות מארבעה וחצי חודשי מאסר. תרשים 2: פיזור סוגי אישומים בבתי משפט השלום נאשמים בבתי המשפט המחוזיים אישומים במדגם בתי המשפט מואשמים בממוצע ב- 4.3 המחוזיים). תרשים אישומים (סך 1401 נספרו הכול מורה כי 3 סוגי האישומים בבתי המשפט המחוזיים דומים ברובם לאלה שבבתי משפט השלום: כרבע מהאישומים נוגעים לפגיעות בגוף (למשל חבלה בכוונה מחמירה); כ- 20% לפגיעות ברכוש (למשל שוד); וכ- 10% לעבירות סמים. יתרת האישומים הנדונים בבתי המשפט המחוזיים הם ייחודיים יחסית: עבירות שונות של שימוש בנשק, עבירות תעבורה קשות, עבירות מין, גרימת מוות וכדומה. 9

11 כצפוי, האישומים בבתי המשפט המחוזיים חמורים בהרבה מאלה שבבתי משפט השלום, גם כשמדובר באישומים שמבחינת סיווגם הנושאי הם דומים. בכמחצית מהאישומים העונש המקסימאלי עולה על שבע שנות מאסר (לפי סמכותו של בית המשפט המחוזי); התביעה ביקשה עונש מאסר עבור 80.9% מהאשמים, ובית המשפט פסק עונש מאסר עבור כ- 77.8% מהאשמים; ממוצע חודשי המאסר מאשמים אלו לאשמים שנשלחו לעונש מאסר נשפטו ל- 30 חודשי מאסר ומעלה. עומד על חודשי 58 מאסר, ומחצית תרשים 3: פיזור סוגי אישומים בבתי המשפט המחוזיים 10

12 ניתוח ממצאים 1. הכרעת דין כאמור, את תוצאות ההליכים הפליליים שמגיעים לפתחם של בתי המשפט ניתן לנתח מנקודת המבט של הנאשם, על כל האישומים נגדו, או לפי התוצאה הסופית של כל אחד מהאישומים. להלן נביא את ניתוח תוצאות ההליך הפלילי בשני המימדים השונים, כאשר בכל מימד אנו מנתחים את כל הנאשמים/ אישומים שנכללו בכתבי האישום המקוריים שהוגשו לבית המשפט, ונדרשים לכל אחת מאפשרויות סיום ההליך המשפטי (במקום רק לאפשרויות הדיכוטומיות של זיכוי והרשעה): 1 א.. הכרעת הדין לפי נאשם בבתי משפט השלום טבלה 1 הכרעות דין לפי נאשם בבתי משפט השלום מספר נאשמים 647 הרשעה מלאה 444 הרשעה חלקית 7 זיכוי מכל הסעיפים 89 הנאשם ביצע העבירה אך לא הורשע 164 חזרה מאישום על ידי התביעה 26 ביטול כתב אישום, עם אפשרות להגישו מחדש 15 ביטול כתב אישום בלי אפשרות להגישו מחדש 42 הנאשם אינו כשיר לדין 15 עיכוב הליכים 190 הנאשם לא נמצא - ביטול כתב אישום או התליית הליכים 38 אחר 1677 סה"כ אחוז מסך הנאשמים 38.5% 26.5% 0.4% 5.3% 9.8% 1.6% 0.9% 2.5% 0.9% 11.3% 2.3% 100.0% בטבלה 1 ניתן לראות כי מתוך 1677 הנאשמים בבתי משפט השלום, 38.5% הורשעו באופן מלא בכל סעיפי האישום בהם הואשמו. 26.5% מהנאשמים הורשעו באופן חלקי. הרשעה חלקית מוגדרת כאחת מבין שתי תוצאות: הרשעה באישום אחד או יותר אך לא בכלל האישומים שבכתב האישום (כלומר ביטול או זיכוי בחלק מהאישומים), או הרשעה באישום מופחת מהאישום המקורי שבכתב האישום (למשל הרשעה ב"הריגה" כשכתב האישום המקורי כלל אישום "רצח"). רוב הנאשמים ה"מורשעים חלקית" (293 נאשמים, המהווים 66% מבין המורשעים חלקית או 17.5% מבין כלל הנאשמים) הורשעו בממוצע בפחות ממחצית מהאישומים בהם הואשמו. כך, ממוצע האישומים עבור נאשם בקטגוריה זאת הוא 4.4 אישומים, לעומת ממוצע הרשעות של

13 סעיפי אישום בלבד. אולם, מצאנו כי בדרך כלל נאשמים אלו הורשעו באישומים החמורים יותר שבכתב האישום נגדם, וזוכו או שבוטלו נגדם האישומים הקלים יחסית. יתרת ה"מורשעים חלקית" (147 מורשעים חלקית, המהווים כשליש מהמורשעים חלקית ופחות מ- 9% מכלל הנאשמים במדגם) הם נאשמים שבמהלך ההליך השיפוטי הוחלט להרשיעם באישומים מופחתים מאלה המקוריים שבהם הואשמו (בחלק ממקרים אלו, בנוסף להרשעה באישום מופחת גם זוכה הנאשם מחלק אחר מהאישומים). ברוב המקרים בהם הורשע נאשם באישום מופחת מזה המקורי, ההרשעה המופחתת היא בעבירה ה"כלולה" בתוך זו המקורית. "עבירה כלולה" היא כזו השייכת לאותה קבוצת העבירות של העבירה המקורית, אך בדרגת חומרה נמוכה יותר, או שהינה עברה נגזרת של העבירה המקורית (ניסיון, שידול וסיוע). כך למשל נמצא נאשם שהואשם בתקיפה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 382 לחוק העונשין, אך הרשעתו הייתה בסעיף 379 לחוק העונשין תקיפה סתם. אחוזי הזיכוי המלא בקרב נאשמים קטנים מאוד ועומדים על פחות מחצי אחוז. כלומר, רק 0.4% מהנאשמים זוכו מכל האישומים באופן מלא. עבור יתר הנאשמים, כשליש מהם, הסתיים ההליך הפלילי בתוצאה שאיננה "זיכוי" או "הרשעה" מובהקים: יותר מ- 5% מהנאשמים לא הורשעו, למרות שבית המשפט קבע שאכן ביצעו את העבירה. מדובר במקרים בהם בית משפט פסק שלמרות שאדם נמצא אשם בעבירה פלילית, עדיין לא תירשם לחובתו הרשעה פלילית במירשם הפלילי (סעיף 71 א(ב) לחוק העונשין וסעיף 192 א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], 12 התשמ"ב ). סיום הליך פלילי בצורה זו נועד לסייע בשיקום נאשמים שעברו עבירות קלות יחסית וללא עבר פלילי, שעצם הרשעתם בדין תפגע קשות בשמם הטוב, בעיסוקיהם וכדומה. בבדיקה ייעודית של נאשמים בקטגוריה זו מצאנו שאכן כ 87% מהם ללא עבר פלילי קודם (לעומת 58% ללא עבר פלילי בקרב כלל הנאשמים במדגם). סעיפי האישום בהם הואשמו נאשמים אלה אינם שונים במהותם או בחומרתם מאלה בהם הואשמו כלל הנאשמים במדגם, אולם העבירות נעברו ככל הנראה בנסיבות קלות, כך שבכתב האישום המקורי לא ביקשה התביעה עונש מאסר עבור אף אחד מנאשמים אלה (ואף כמעט ולא ביקשה מעצר למשך ההליכים הפליליים). נדגיש כי בית המשפט יכול להטיל על נאשמים בקטגוריה זו צו מבחן לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט רוב הנאשמים בקטגוריה זו (62% מהם) נשלחו לבצע שירות לתועלת הציבור וכ- 16% מהם נדרשו לשלם פיצוי לנפגע הסנקציות שניתן להטיל לפי חוק במקרים של אי הרשעה). העבירה (אלה הן שתי עבור 12.3% מהנאשמים בוטל כל כתב האישום מסיבות שונות: במקרה של -9.8% מהנאשמים, התביעה חזרה בה מכלל כתב האישום. בחלק ממקרים 12 אלו נמצא כי בקשת הביטול מגיעה בעקבות פגם בהליך החקירה ובחלק נעשה בעקבות תסקיר מבחן חיובי, נכונותו של הנאשם לכפר על מעשיו ללא הרשעה בדין, או נסיבות אישיות אחרות של הנאשם. מספר נתונים מצביעים על כך 12 ס"ח 43 (להלן "חוק סדר הדין הפלילי").

14 שברוב המקרים התביעה מבקשת לבטל את כתב האישום כאשר נסיבות העבירה הן קלות והנאשם אינו נתפס כמסוכן במיוחד (לציבור או להליכי המשפט). כך למשל, העונשים המקסימאליים עבור העבירות המבוטלות בקטגוריה זו הם נמוכים יחסית, ושיעור הבקשות למעצרים עד תום ההליכים של נאשמים שכתב האישום נגדם בוטל נמוך מאשר עבור נאשמים ביתר התיקים (בהפרש של 20%). עבור 36 נאשמים בקטגוריה זו (שהם 2.1% מכלל הנאשמים) בקשת ביטול כתב האישום היתה מותנית בפעולה כלשהיא מצד הנאשם ("סגירת תיק מותנית"). ההתניות הנפוצות היו חיוב נאשם לתרום למוסד ציבורי או לעמותה ללא מטרות רווח דוגמת "אל-סם" או "אור ירוק"; חיוב בפיצוי לקורבן או השבת רכוש/חוב. יצוין כי כיום אין הסמכה בחוק לסגירת תיק מותנית, אף שהצעת חוק בנושא עברה בקריאה ראשונה נדונה בימים אלו 13 בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. ביטול כתב האישום נעשה על ידי התביעה כמעט בכל המקרים לפני שהנאשם כפר בכתב האישום (למעט עבור ארבעה נאשמים), ולפיכך חזרת התביעה מכתב האישום אינה נחשבת כ"זיכוי" 14 רשמי, אם כי משמעותה האופרטיבית היא שאין לנאשם רישום פלילי. נדגיש כי בתיקים בהם מבקשת התביעה לבטל את כתב האישום נערכים בממוצע 2.74 דיונים, כאשר בחצי מהם נשמעים בתיק יותר משני דיונים. מכאן, שלא ניתן לדעת אם חזרתה של התביעה מכתב האישום נעשית "בהמלצת" השופט במהלך אחד הדיונים, או מיוזמתה של התביעה בלבד (פרוטוקולי הדיונים אינם מספקים ברוב המקרים את התשובה). ביטולי כתבי האישום נעשים ביוזמת בית המשפט עבור כ- 2.5% מהנאשמים. רוב ביטול כתבי האישום (עבור 1.9% מכל הנאשמים במדגם) בקטגוריה זו הם בשל פגם טכני בכתב האישום או בהליך החקירה, כאשר יתכן ואישום חדש יוגש בהמשך לבית המשפט. בשאר המקרים (0.9% מכלל הנאשמים במדגם) השופט מבטל את כתב האישום מסיבות כגון הגנה מין הצדק, והתביעה לא תוכל להגיש כתב אישום מחדש. 2.5% 15 מהנאשמים נמצאו כלא כשירים לעמוד לדין מבחינה נפשית ו/או מנטלית, ולפיכך הופסקו נגדם ההליכים הפליליים טרם בירור אשמתם. במקרים אלו בית המשפט רשאי להורות על אשפוז פסיכיאטרי, והיה ושוחרר נאשם מהאשפוז, היועץ המשפטי לממשלה יכול להורות כי הנאשם יועמד לדין מחדש על העבירה שבה הואשם בתנאי שמצבו של הנאשם היה אי-כשירות 16 נפשית בעת העמדה לדין. עבור כמעט 1% מהנאשמים עוכבו ההליכים הפליליים. עיכוב הליכים סוגר את התיק כנגד הנאשם באופן זמני, לרוב לאחר שהנאשם ביקש עיכוב הליכים כזה מסיבות שונות כגון מצב הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 61) (הסדר לסגירת תיק מותנית), התשס"ט- 2008, ה"ח בהתאם לסעיף 94 (א) לחוק סדר הדין הפלילי. 15 לפי סעיף 15 (א) לחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א- 1991,ס"ח 58, או לפי סעיף 19 ב( 1 ) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט- 1969, ס"ח לפי סעיף 15 (א) 21 ו 28 (ד) לחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א וסעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי.

15 בריאותו 17 או נסיבות מיוחדות אחרות. לעיתים רחוקות יותר התביעה מבקשת עיכוב הליכים בשל קושי להביא לעדות עד תביעה כלשהו. במקרה כזה רשאי היועץ המשפטי לממשלה לחדש את ההליכים בתנאים הקבועים בסעיף 232 לחוק סדר הדין הפלילי. התביעה יכולה לבקש עיכוב הליכים פליליים רק בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה, וברוב המקרים תיקים אלו לא מובאים בשנית בפני בית המשפט. כתב האישום כנגד 2.3% מהנאשמים נסגר מסיבות אחרות האישומים לכתב אישום אחר כנגד הנאשם (שכבר נידון בבית משפט אחר). כגון פטירת הנאשם או צירוף 11.3% מהנאשמים לא התייצבו להליך השיפוטי, ולכן נסגר התיק הפלילי ללא כל הכרעה בעניינם (מדובר בסה"כ 190 נאשמים). התיק יכול להיסגר בדרך של "התלייה", ואז, אם נמצא הנאשם, התיק נפתח מחדש, או בדרך של ביטול האישומים בשל אי-איתור הנאשם. אם הנאשם נמצא אחרי שהאישומים נגדו בוטלו, אמור להיפתח נגדו תיק חדש בגין אותם אישומים. רוב הנאשמים שאינם מתייצבים עושים זאת החל מהדיון הראשוני בעניינם (כ- 80% מהנאשמים שלא התייצבו כלל). 13 מבין הנאשמים שהו במעצר לפני הגשת כתב האישום (9 מהם) או לאחריו (4 נאשמים), ולאחר שחרורם התחמקו מדין (ארבעת הנאשמים שהיו במעצר לאחר הגשת כתב האישום התחמקו מדין בעת שהייתם בחלופת מעצר מסוג של "מעצר בית"). ערכנו בדיקות נוספות וממוקדות בכדי לאפיין את הנאשמים שחמקו מעמידה לדין, תוך בדיקת האינטראקציה הקודמת שלהם עם מערכת המשפט, שיעורי מציאתם והעמדתם מחדש לדין: שלושה רבעים מהנאשמים שלא התייצבו לדיונים נמצאו במסגרת זמן של עד שנה מסגירת או התליית התיק נגדם. מתוך נאשמים אלה, 91 נאשמים (קצת פחות ממחצית הנאשמים שלא התייצבו) נמצאו בעקבות חשד לאירוע פלילי נוסף, שהם ביצעו לכאורה לאחר שהתחמקו מהדין הקודם. יצויין כי מצאנו 41 נאשמים שהואשמו רק בגין האירוע הפלילי החדש, כאשר נכון לזמן בדיקתנו הם לא הואשמו מחדש באישומים מהם התחמקו (אלא רק באישומים ה"חדשים"). בדיקת העבר הפלילי של הנאשמים שלא התייצבו לדיונים מלמדת על כך שמדובר ברוב המקרים בעבריינים רצידיוויסטים (לשלושה רבעים מהנאשמים שלא התייצבו לדיון יש עבר פלילי, לעומת כ- 42% מכלל הנאשמים בבתי משפט השלום). בנוסף, נדמה שאי-התייצבות למשפט היא גם כן התנהגות חוזרת בקרב נאשמים אלה: מצאנו כי 88 נאשמים לא התייצבו להליכים פליליים קודמים או מאוחרים להליכים המקוריים אותם דגמנו (מתוכם 33 נאשמים לא התייצבו להליך קודם, לא התייצבו להליך הנדגם הנוכחי ולא התייצבו להליך חדש שנפתח נגדם). סביר להניח שבפועל מספר הנאשמים שאינם מתייצבים באופן חוזר הוא גדול בהרבה, שכן הבדיקה שאנו ערכנו נעשתה רק בטווח זמן של עד שנה וחצי מסגירתם של תיקים בשל אי-התייצבות. הנאשמים שלא מתייצבים מואשמים במקרים רבים בעבירות של סמים, גניבות והימורים. מרביתם מתגוררים באזור גוש דן ולא בפריפריה, כאשר אחוז הנאשמים הלא מתייצבים מגוש דן לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי ובהתאם ולהנחיית היועץ המשפטי לממשלה עודכנה לאחרונה ב- 8 בספטמבר 2003.

16 ב. גדול משיעורם בקרב כלל הנאשמים. כמו כן, רובם תושבי ישראל ואזרחיה (מעל ל- 96% בקרב הנאשמים שלא התייצבו, לעומת כ- 90% של כלל הנאשמים שהם תושבי ואזרחי ישראל), כשאחוז 18 העובדים הזרים, תושבי השטחים או מזרח ירושלים הוא קטן משיעורם בקרב כלל הנאשמים. לבסוף, נציין כי הנתונים המדגמיים שבידינו תואמים לנתוני אמת הנמצאים כיום בידי המשטרה, 19 ולפיהם כ- 15% מהנאשמים אינם מאותרים והתיק נגדם נסגר או מותלה. לדברי עו"ד ניצב משנה דדו זמיר, המשטרה רואה באיתורם של נאשמים אלה כיעד אגפי מרכזי ומפעילה "צוותי איתור" במטרה למצוא נאשמים אלה.. הכרעת הדין לפי אישומים בבתי משפט השלום 1 מתוך 4372 אישומים כנגד 1677 נאשמים שנדגמו בתיקים בבתי משפט השלום, נמצא כי ב 55.2% מהאישומים נקבעה הרשעה. עבור 4.3% מהאישומים לא נקבעה הרשעה, למרות שבית המשפט קבע שהנאשם אכן ביצע את האישומים (זאת בהתאם למפורט בתת הפרק הקודם, בקטגוריה "הנאשם ביצע העבירה אך לא הורשע"). ב- 4.1% מהאישומים שונה סעיף האישום שבכתב האישום המקורי ונקבעה הרשעה בסעיף אחר. רוב ההרשעות בקטגוריה זו היו באישומים מופחתים-מוכללים (ראו הגדרת "עבירה כלולה" בתת הפרק הקודם). בחלק קטן יחסית מההרשעות באישומים שונים ההרשעה הייתה בסעיף חוק שונה לחלוטין מהמקורי. בהמשך נביא נתונים לכך שבדרך כלל הרשעה באישום שונה מהמקורי היא תוצאה של הסדר טיעון. 0.7% מהאישומים הסתיימו בזיכוי על ידי בית המשפט. יתרת 36.6% האישומים בוטלו מסיבות שונות: כ- 12.5% מכלל האישומים בוטלו בנסיבות שמקורן בנאשם ושאינן קשורות במישרין להחלטת בית המשפט או לפעילות התביעה וההגנה, כאשר הנאשם נפטר או לא התייצב לדיונים (מקרים אלה מוצגים בטבלה 3 בקטגוריה "ביטול אישום" או "אחר"). 23.7% מהביטולים הם תוצאה של הליך בירור התיק הפלילי, לפי בקשת התביעה וההגנה או ביוזמת בית המשפט. טבלה 2 הכרעות דין לפי אישומים בבתי משפט השלום אחוז מסך האישומים מספר אישומים 55.2% 2393 הרשעה 4.3% 188 ביצע העבירה אך לא הורשע 4.1% 176 הרשעה באישום מופחת 0.7% 29 זיכוי 34.0% 1474 ביטול אישום (מכל הסיבות האפשריות) 2.6% 112 אחר - נאשמים שנפטרו או צירוף אישומים לתיק אחר 100.0% 4372 סה"כ הסיבה לכך היא ככל הנראה שחלק גדול יותר מנאשמים שאינם תושבי ישראל נעצרים עד תום ההליכים, לעומת נאשמים תושבי ישראל. 19 לפי שיחה טלפונית עם עו"ד ניצב משנה דדו זמיר, מתאריך 2/2/12. הפער הקטן בין הנתונים יכול להיות מוסבר בכך שבמדגם שערכנו מצויים גם תיקים שאינם בטיפול המשטרה.

17 ג. מעניין להשוות בין נתונים אלו לנתונים שפורסמו אודות תוצאות כל ההליכים הפליליים בבתי 20 המשפט הצבאיים בשנת 2008, בחלוקה לפי אישומים. בבתי המשפט הצבאיים, בדומה מאוד לנתונים מבתי משפט השלום, מסתיימים כ- 56% מהאישומים בהרשעה. כ- 40% מהאישומים בבתי המשפט הצבאיים נמחקים ומבוטלים מסיבות שונות, שוב בדומה להפליא לנתונים מבתי 21 משפט השלום. יותר אישומים בבתי המשפט הצבאיים מסתיימים בזיכוי 3.8%, לעומת 0.7% במדגם בתי משפט השלום.. הכרעת הדין לפי נאשם בבתי המשפט המחוזיים 1 הכרעות הדין עבור נאשמים בבתי המשפט המחוזיים שונות מאוד מאלו שבבתי משפט השלום, כפועל יוצא מסוג העבירות החמור יותר הנדון בבתי המשפט המחוזיים ומהאופי השונה של ההליכים. האישומים החמורים מביאים לכך שהתביעה ממעטת לבקש את ביטול כתב האישום כולו ועיכוב הליכים הוא נדיר (ולא נעשה עבור אף נאשם במדגם). הנאשמים בבתי המשפט המחוזיים שהו במעצר (כ- 60% ) או בחלופת מעצר (כ- 25% ) ולפיכך אין במדגם מקרים של אי התייצבות נאשמים למשפט. טבלה 3 הכרעות דין לפי נאשם בבתי המשפט המחוזיים אחוז מסך הנאשמים מספר נאשמים 21.6% 70 הרשעה מלאה 71.5% 232 הרשעה חלקית 0.3% 1 זיכוי מכל הסעיפים 1.2% 4 הנאשם ביצע העבירה אך לא הורשע 0.9% 3 חזרה מכתב אישום על ידי התביעה 1.2% 4 ביטול כתב אישום, עם אפשרות להגישו מחדש 2.1% 7 הנאשם אינו כשיר לדין 1.2% 4 אחר 100.0% 325 סה"כ 21.6% מהנאשמים בבתי המשפט המחוזיים הורשעו בכל האישומים נגדם. 71.5% מהנאשמים הורשעו חלקית. מתוכם, כמעט שלושה רבעים הורשעו בכמחצית מהאישומים נגדם. בניגוד לנאשמים בבתי משפט השלום, בבתי המשפט המחוזיים, מחצית מהאישומים שבוטלו עבור אותם "מורשעים חלקית" היו דווקא האישומים הקשים והמשמעותיים שבכתב האישום. עבור רבע מהמורשעים חלקית, לפחות אחד מהאישומים הוחלף באישום מופחת מזה שבכתב האישום המקורי. אחוז הזיכוי המלא לנאשמים בבתי משפט מחוזיים הוא נמוך מאוד (0.3%), וכן אחוז הנאשמים שלא הורשעו למרות שאשמתם נקבעה הוא נמוך (1.2% מהנאשמים) ככלל, בתי המשפט הצבאיים מוסמכים להכריע בעבירות פליליות המתבצעות באזור יהודה ושומרון ופועלים לפי אותם כללים ועקרונות של המשפט הפלילי המקובלים במערכת השיפוט הכללית שבישראל. לקח ודהאן, לעיל הערת שוליים 3, עמ' בבתי המשפט הצבאיים אין אפשרות לקבוע כי עבירה בוצעה מבלי להרשיע נאשם.

18 ד. 2.1% מהנאשמים נמצאו כלא כשירים לעמוד לדין מבחינה נפשית או מנטלית; כאמור לעיל, התביעה ובית המשפט ממעטים לבטל את כתב האישום בבתי המשפט המחוזיים, ואכן, כתב האישום כולו בוטל עבור 3.3% מהנאשמים, לרוב בשל פגמים בהליך החקירה וההעמדה לדין. בנוסף, ארבעה נאשמים נפטרו לפני תום ההליך (שניים מהם התאבדו).. הכרעת הדין לפי אישומים בבתי המשפט המחוזיים 1 טבלה 4 מורה על כך ש- 54% מהאישומים הסתיימו בהרשעה בסעיף האישום המקורי כפי שהופיע בכתב האישום (מדובר בכל האישומים של הנאשמים שהורשעו באופן מלא ובחלק מהאישומים של הנאשמים המורשעים חלקית). 30.5% מהאישומים בבתי המשפט המחוזיים בוטלו במשך ההליך, רובם במסגרת הסדרי טיעון עם התביעה שהסתיימו ב"הרשעה חלקית" של הנאשם. חלק קטן בוטל לאחר שהנאשם נמצא לא כשיר לעמוד לדין, או במסגרת הביטול של כל כתב האישום (לבקשת התביעה או ביוזמת בית המשפט). 11.3% מהאישומים הופחתו, גם כן במסגרת הסדרי טיעון, ולרוב האישום החדש הוא ב"עבירה כלולה". טבלה 4 הכרעות דין לפי אישומים בבתי המשפט המחוזיים אחוז מסך האישומים מספר אישומים 54% 756 הרשעה 0.6% 8 ביצע העבירה אך לא הורשע 11.3% 159 הרשעה באישום מופחת 2.7% 38 זיכוי 30.5% 428 ביטול אישום 0.9% 12 אחר 100% 1401 סה"כ תוצאות הכרעות הדין לפי אישומים הן דומות להפליא בין בתי משפט השלום והמחוזי, זאת למרות הפערים הניכרים שבין תוצאות ההליך לפי נאשם. הסיבה לכך היא ששיעור הביטול הגבוה של כתבי אישום לנאשמים בבתי משפט השלום מתקזז עם השיעור הגבוה של ביטולי אישומים במסגרת הסדרי הטיעון הרבים בבתי המשפט המחוזיים, בצירוף לכך שכתב אישום ממוצע בבתי המשפט המחוזיים מכיל כמעט פי שניים אישומים מאשר כתב אישום ממוצע בבתי משפט השלום (ממוצע של 2.6 אישומים בכתב אישום בבית משפט השלום, לעומת 4.3 אישומים בממוצע בבית היא בבית משפט מחוזי "הרשעה חלקית" לפיכך, התוצאה הממוצעת של המשפט המחוזי). הרשעה ממוצעת ב- 1.8 אישומים וביטול (או במקרים נדירים יותר זיכוי) של 2.5 אישומים. תרשים 4 מצביע על הדמיון הרב בתוצאות ההליכים לפי אישומים שבין בתי משפט השלום, המחוזי ובתי המשפט הצבאיים (לפי נתוני לקח ודהאן מסגירות כל ההליכים הפליליים בבתי המשפט הצבאיים בשנת 2008). 17

19 תרשים 4: תוצאות לפי אישומים בבתי משפט השלום, המחוזיים והצבאיים 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% הרשעה ביצע העבירה אך לא הורשע הרשעה באישום מופחת זיכוי ביטול אישום (מכל אחר - נאשמים הסיבות האפשריות) שנפטרו או צירוף אישומים לתיק אחר 0.00% בתי משפט צבאיים בתי משפט המחוזיים בתי משפט השלום *התוצאות עבור בתי המשפט הצבאיים גזירת דין 22 נלקחו מלקח ודהאן, עבור כל ההליכים הפליליים בשנת 2 א.. גזירת דין בבתי משפט השלום הנתונים בתת פרק זה מתייחסים אך ורק ל הנאשמים שבית המשפט קבע את אשמתם, בין אם בהרשעה מלאה, בין אם בהרשעה חלקית, ובין אם אשמתם נקבעה ללא הרשעה (להלן "אשמים"). בכל יתר המקרים הדיון בתיק לא הגיע לשלב גזירת הדין. נציין כי גזרי הדין הם כמובן תוצאה של סוג העבירות ונסיבותיהן, כאשר כפי שתואר בפרקים קודמים רוב העבירות במדגם הן קלות יחסית. תרשים 23 5 מתאר את מרכיבי גזרי הדין שניתנו ל האשמים. גזר הדין השכיח ביותר, שניתן למעל רבע מהאשמים, כלל עונש מאסר בפועל וכן עונש מאסר על תנאי. גזר דין נפוץ נוסף, שניתן לכרבע מהאשמים, כלל שילוב של קנס עם מאסר על תנאי. כ- 4% מהאשמים לא קיבלו "עונש", כל כאשר האשמים בקטגוריה זו לא הורשעו (הכרעת הדין שלהם כללה הרשעה) ורובם שילמו פיצוי מסויים לנפגע העבירה (אם היה נפגע). קביעת אשמה ללא לקח ודהאן, לעיל הערת שוליים 3, עמ' אנו מתייחסים לעונש מאסר בפועל, מאסר על תנאי ועבודות שירות כשלושה רכיבים שונים הנספרים בנפרד לפי התוצאה בפועל לנאשם, זאת למרות שמבחינה משפטית לבית המשפט סמכות לגזור מאסר שירוצה בעבודת שירות או כמאסר על תנאי.

20 תרשים 5: מרכיבי גזר דין בקרב אשמים בבתי משפט השלום 26.2% 24.5% מאסר בפועל וגם מאסר על תנאי קנס וגם מאסר על תנאי 18.8% מאסר על תנאי 5.1% 4.7% 4.4% 3.8% 3.7% 3.4% 2.6% 1.0% 0.7% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% שרות לתועלת הציבור מאסר בפועל וגם קנס וגם מאסר על תנאי קנס מאסר על תנאי וגם עבודות שירות ללא עונש (במקרה של אי הרשעה) קנס וגם מאסר על תנאי וגם עבודות שירות מאסר על תנאי וגם שירות לתועלת הציבור קנס וגם מאסר על תנאי וגם שירות לתועלת הציבור מאסר בפועל וגם מאסר על תנאי וגם ועבודות שירות קנס וגם עבודות שירות עבודות שרות מאסר בפועל וגם קנס מאסר בפועל 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% להלן נתאר פרטים מרכזיים אודות מרכיבי העונשים השונים שבמדגם: 24 פריט העונש השכיח ביותר הוא מאסר על תנאי, שנפסק כנגד כ- 85% מהאשמים. טווח עונשי המאסר על תנאי נעים בין יומיים ל- 27 חודשים, כאשר רוב המאסרים על תנאי נפסקו לתקופות שבין חודש לשנת מאסר (זהו הטווח השכיח במדגם). כפי שניתן לראות בתרשים מס' 3, עונש מאסר על תנאי לרוב לווה בעונש נוסף אחד לפחות, בדרך כלל מאסר בפועל או קנס כספי. נתון מעניין בהקשר לעונש מאסר על תנאי נוגע דווקא ל- 175 אשמים בעלי עבר פלילי קודם, שלחובתם עמד עונש מאסר על תנאי קודם, שהוא בר הפעלה (לדוגמא: אשם שהורשע בעבירת הגניבה במסגרת המדגם שלנו, שלחובתו עמד עונש מאסר על תנאי מלפני שנה, שבו נקבע מאסר על תנאי אם בתוך שנתיים יגנוב בשנית). מתוך קבוצת אשמים זו, לגבי 61 מהם, מעל לשליש, החליט בית המשפט שלא להפעיל את המאסר על התנאי, על אף היותו בר הפעלה. בנוסף, עבור 34 אשמים, כשישית מהאשמים עם מאסר על תנאי בר הפעלה, הופעל העונש בחופף לעונש המאסר בפועל שנקבע בגזר הדין בתיק החדש (שעלה במדגם שלנו). המשמעות היא שמשך עונש המאסר על על פי סעיף 52 לחוק העונשין, רשאי בית המשפט להטיל עונש מאסר שלא יבוצע בפועל, אלא יתממש רק אם האדם המורשע יקיים את התנאי שנקבע בגזר הדין (לרוב מדובר בחזרה על העבירה שהורשע בה בתוך פרק זמן מסוים).

21 ב. תנאי שהופעל, חופף בצורה מוחלטת או חלקית את משך עונש המאסר בפועל שניתן, וכך למעשה הוא לא מאריך במלואו את עונש המאסר שירצה הנאשם. כ- 31% מהאשמים נשלחו למאסר בפועל, כמעט תמיד בצירוף לרכיב עונש אחר. טווח חודשי המאסר נע בין יומיים ל- 42 חודשים, כאשר רוב המאסרים (87.1%) נפסקו לתקופות שבין חודש לשנת מאסר. יודגש כי רק עבור 41.7% מהאשמים התביעה בכלל ביקשה עונש מאסר בפועל, וניתן לומר שבית המשפט גזר עונש מאסר בפועל עבור שלושה-רבעים מהאשמים שהתביעה ביקשה לשלחם למאסר בפועל (ראו בהמשך ניתוח לגבי מאסר בפועל עבור נאשמים שחתמו על עסקאות טיעון לעומת כאלה ללא עסקה). עונש קנס נפסק גם כן על כ- 31% מהאשמים. טווח הקנסות שהוטלו נע בין 50 ל- 200,000 ש"ח, כשרוב הקנסות הם בטווח שבין 500 ל ש"ח. על כ- 9% מהאשמים נגזר עונש מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, שמשמעו היא שתקופת מאסר שנגזרה תרוצה בעבודות שירות במסגרות ציבוריות או במוסדות ללא כוונת רווח. ברוב המקרים תקופת עבודות השירות שנפסקה עמדה על שישה חודשים, תקופת הזמן המירבית המותרת כיום בחוק. על כ- 8.5% מהאשמים נגזר עונש שירות לתועלת הציבור (של"צ), שבשונה מ"עבודות השירות" נפסק במקום עונש מאסר. עונש שירות לתועלת הציבור נגזר לפי שעות, כשטווח העונשים במדגם נע בין 50 ל- 400 שעות, ורוב העונשים נגזרו לבין 100 ל- 200 שעות שירות לתועלת הציבור. תוצאה נוספת לקביעת אשם יכולה להיות סכום כספי שעל האשם לשלם לנפגע עבירה כפיצוי על 25 הנזק או הסבל שנגרם לו. כ- 13% מהאשמים חויובו לשלם פיצויים לנפגע. טווח הפיצוי נע בין 200 ל- 30,000 ש"ח.. גזירת דין בבתי המשפט המחוזיים 2 הנתונים בתת פרק זה מתייחסים אך ורק ל- 306 הנאשמים שבית המשפט המחוזי קבע את אשמתם, בין אם בהרשעה מלאה, בין אם בהרשעה חלקית, ובין אם אשמתם נקבעה ללא הרשעה (להלן "אשמים"). תרשים 6 מתאר את מרכיבי גזרי הדין שניתנו ל- 306 האשמים. עונשם של 58.3% מהאשמים בבתי המשפט המחוזיים כלל גם עונש מאסר בפועל וגם עונש מאסר על תנאי. בהשוואה לבתי משפט השלום ניתן לראות, כצפוי, שבבתי המשפט המחוזיים נוטים לענישה הכוללת מאסר בפועל. 25 לפי סעיף 77 לחוק העונשין. 20

22 תרשים 6: מרכיבי גזר דין בקרב אשמים בבתי המשפט המחוזיים להלן נתאר פרטים מרכזיים אודות מרכיבי העונשים השונים שבמדגם: פריט העונש השכיח ביותר הוא מאסר על תנאי, שנפסק כנגד כ- 94.7% מהאשמים. טווח עונשי המאסר על תנאי נעים בין שלושה חודשים ל- 36 חודשים, כאשר רוב המאסרים על תנאי נפסקו לתקופות שבין 12 ל- 18 חודשי מאסר. שלא במפתיע העונש השכיח ביותר בשלום הינו נמוך יותר (בין חודש לשנת מאסר על תנאי). כ- 77.8% מהאשמים נשלחו למאסר בפועל, וכפי שצוין לעיל, לרוב מלווה בעונש מאסר על תנאי ולעיתים גם בקנס. טווח חודשי המאסר נע בין חודש ל 3 26 מאסרי עולם, כאשר רוב המאסרים נפסקו לתקופות שבין שנה לחמש שנים. יצוין כי בבתי משפט מחוזיים נגזר עונש מאסר בפועל על שיעור הגבוה פי 2.5 מהאשמים מאשר בבתי משפט השלום (31%). בנוסף יצוין כי נראה שבית המשפט גוזר עונש מאסר בפועל על רוב האשמים שהתביעה ביקשה לשלחם למאסר בפועל (80.9% מהאשמים שנתבקש עבורם עונש מאסר בפועל). על 43.7% מהאשמים הוטל חיוב לשלם פיצוי לנפגע העבירה. טווח הפיצוי נע בין 300 למיליון ש"ח. כמו כן, עונש קנס נפסק גם כן על כ- 26% מהאשמים. טווח הקנסות שהוטלו נע בין 150 ל- מיליון ש"ח, כשרוב הקנסות הם בגובה שבין 5000 ל- 10,000 ש"ח לצורכי החישובים הסטטיסטיים, מאסר עולם חושב כ- 30 שנות מאסר, לפי סעיף 29 (א) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א

23 על כ- 12.8% מהאשמים נגזר עונש הכולל עבודות שירות. טווח עבודות השירות שנגזרו במדגם נע בין 3 ל- 6 חודשים וברוב המקרים העונש היה שישה חודשים. על כ- 2% מהאשמים נגזר עונש שירות לתועלת הציבור (של"צ). כפי שצויין לעיל, עונש שירות לתועלת הציבור נגזר לפי שעות, כשטווח העונשים במדגם נע בין 200 ל- 400 שעות, ורוב העונשים נגזרו ל- 300 שעות שירות לתועלת הציבור. 3. הסדרי טיעון והיחס לתוצאות ההליך הפלילי הסדר טיעון הוא הסכם בין התביעה לבין הנאשם בדבר תוכן כתב האישום או העונש שתבקש התביעה, או באשר לנושא אחר הקשור להליך ותוצאות המשפט, וזאת בתמורה להתחייבות 27 הנאשם להודות בבית המשפט בעובדות שנטענו בכתב האישום, כולן או מקצתן. להלן נביא נתונים אודות שיעורי הסדרי הטיעון, סוגיהם, והשלכותיהם על הכרעות הדין וגזרי הדין בערכאות השלום והמחוזי: 3.א. הסדרי טיעון בבתי משפט השלום מנתוני המדגם מצאנו כי 61.6% מהנאשמים בבתי משפט השלום ערכו הסדר טיעון כלשהו עם 28 התביעה. כאשר לא לוקחים בחשבון את הנאשמים שכתב האישום כנגדם בוטל מסיבות שונות, נמצא כי 76.5% מהנאשמים שההליך הפלילי נגדם מסתיים בהכרעת וגזר דין סופי, מורשעים 29 בעקבות הסדר טיעון. הסדרי הטיעון נפוצים בכל סוגי העבירות בבית המשפט השלום, אולם 30 שכיחותם נמוכה יחסית בעבירות הנוגעות לשוהים בלתי חוקיים (שב"חים), כך שכ- 40% מהשב"חים עורכים הסדר טיעון לעומת כ- 83% מהאשמים בעבירות אחרות. במעל לשליש מהסדרי הטיעון בבית משפט השלום מודה הנאשם באישומים כנגדו בתמורה לביטול חלק מהם או להפחתתם, וכן להפחתה בעונש שמבקשת התביעה ("הסדר טיעון לסעיפי אישום ולעונש"). בכ 30% מהסדרי הטיעון הנאשם מודה באישומים בתמורה לבקשת התביעה לעונש מופחת בלבד ("הסדר טיעון לעונש"). נדגיש כי בחלק רב מהסדרי הטיעון לעונש מוסכם כי התביעה תבקש טווח מסוים של עונשים (למשל, רק מאסר על תנאי, או טווח של חודשי מאסר בפועל), כאשר בית המשפט יחליט בדבר חומרת העונש המדויקת. בכ- 15% מהסדרי הטיעון, ההסדר נוגע לביטול או להפחתת אישומים בלבד ("הסדר סעיפי אישום"). יתר הסדרי הטיעון שמצאנו הינם הסדרי טיעון לעובדות (דהיינו הסדרים במסגרתם מתקנים לקולא את התיאור מצאנו שרוב רובם של הסדרי הטיעון במדגם נעשו לאחר הגשת כתב האישום. יתכן והיו הסדרים בודדים נוספים שנעשו לפני הגשת כתב האישום ולא דווחו לבית המשפט (כעקרון קיימת חובה לדווח על כל עסקאות הטעון לבית המשפט), וכי מקרים אלה דווחו במחקר כהודאות חד צדדיות בלבד. 28 למעט חריגים ספורים, ומטבע הנסיבות, לא נחתם הסדר טיעון בכל המקרים בהם הנאשם לא התייצב, בוצע עיכוב הליכים, הנאשם הוכרז כלא כשיר לעמוד לדין, התביעה או בית המשפט ביקשו לבטל את כל כתב האישום. 29 נתונים אלו מתיישבים עם נתונים אודות שיעורי הסדרי טיעון ששוערו במחקרים קודמים, ראו למשל אורן גזל- אייל ואבישלום תור "השפעת חפות על הסדרי טיעון: ממצאים אמפיריים, תובנות פסיכולוגיות והשלכות נורמטיביות", משפטים לט (תשס"ט), 115, ה"ש 14; אליהו הרנון וקנת מן עיסקאות טיעון בישראל הלכה ומעשה על רקע השוואתי (תשמ"א). דינה צדוק, "הסדרת השימוש בהסדרי טיעון במשפט הפלילי - סקירה משווה" מחלקת המחקר והמידע של הכנסת, אוקטובר הכוונה לאשמים בעבירות לפי סעיף 12 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, ס"ח 111, כאשר כמעט תמיד מדובר בפלסטינאים שנכנסו לתוך שטח מדינת ישראל ללא אישור שהייה.

24 העובדתי בכתב האישום בלא שינוי בסעיפי האישום) או הסדרים הכוללים הסכמות דיוניות בלבד (למשל הסכמה על הפניית הנאשם לקבלת תסקיר נאשם בתמורה להודאתו) כמו גם צירופים של הסדרים משני הסוגים האמורים. טבלה 5 מצביעה על התפלגות תוצאות הכרעת הדין בקרב נאשמים שערכו הסדר טיעון לעומת אלה שלא ערכו הסדר כזה, רק בקרב אותם נאשמים שההליך הפלילי נגדם הסתיים בפסק דין (כלומר כתב האישום לא בוטל מסיבות שונות). 86.4% מהנאשמים שלא ערכו הסדר טיעון הורשעו באופן מלא, לעומת 44.7% מהנאשמים שערכו הסדר. אולם, יש לקחת בחשבון שכמעט שני שליש מקרב הנאשמים שלא ערכו הסדר טיעון, והורשעו באופן מלא, הודו בכל עובדות האישומים נגדם בבית המשפט מבלי לקבל "תמורה" מהתביעה (ראו פירוט בפסקאות הבאות אודות אישומים במחלוקת). נדגיש כי הודאה ללא הסדר טיעון היא התוצאה השכיחה ביותר בעבירות השב"חים. באופן טבעי, שיעורי ההרשעה החלקית בקרב נאשמים שערכו הסדר טיעון גבוהים משמעותית משיעורם בקרב הנאשמים שהורשעו שלא בהסדר. 44.6% מהנאשמים שערכו הסדר טיעון "הורשעו חלקית" (כיוון שערכו הסדרי טיעון לסעיפי אישום), לעומת 7.5% הרשעה חלקית בקרב הנאשמים שלא ערכו הסדר כזה. גם שיעורי אי-הרשעה למרות קביעה שהנאשם ביצע את העבירה גבוהים יותר בקרב מי שערכו הסדר טיעון. כמובן שכל שבעת הנאשמים שזוכו בהליך הם נאשמים שלא ערכו הסדר טיעון. טבלה 5 הכרעת דין לפי נאשמים והסדרי טיעון בבתי משפט השלום הסדר טיעון סה"כ היה הסדר טיעון לא היה הסדר טיעון** אופן סיום התיק (647) 54.5% (406) 44.7% (241) 86.4% הרשעה מלאה (444) 37.4% (423) 46.6% (21) 7.5% הרשעה חלקית (89) 7.5% (79) 8.7% (10) 3.6% הנאשם ביצע את העברה אך לא הורשע (7) 0.6% (0) 0% ( 7) 2.5% זיכוי סה"כ *בקרב נאשמים שההליך נגדם הסתיים בפסק דין (לא כולל ביטולי כתבי אישום) ** הנאשם הודה במקרים אלה באופן חד צדדי או שנערך משפט מלא. מקובל לחשוב שעריכת הסדר טיעון מפחיתה את העונש שנגזר על אשם (במיוחד כשהסדר הטיעון הוא לעונש). בכדי לבחון אמפירית את התקיימותה של הסברה ולערוך השוואה בעלת משמעות בין גזרי הדין המוטלים על אשמים שערכו הסדרי טיעון לאלה שנקבעה אשמתם ללא הסדר, הוצאנו את האשמים השב"חים מהמדגם (השכיחות הגבוהה מאוד של נאשמים בעבירות שב"ח בקרב האשמים שלא ערכו הסדר טיעון, ביחס לשכיחות הנמוכה של עבירות אלה בכלל המדגם, הקשתה על השוואה בין גזרי הדין שנגזרו על אשמים עם עסקאות טיעון לכאלה ללא עסקאות טיעון). לאחר מכן בדקנו ומצאנו שלמעט עבירות שב"חים, הסדרי הטיעון נפוצים במידה דומה בעבירות מסוגים שונים ומדרגות חומרה שונות. לפיכך, יכולנו 23

25 לערוך בדיקה מתאמית תקפה בדיקה זו מוצגת בטבלה 6. אודות הקשר בין עריכת הסדר טיעון לעונש שניתן לנאשם. בטבלה 6 ניתן לראות שבכל הקשור לעונש מאסר בפועל, האשמים העורכים הסדרי טיעון אכן "זוכים" בעונש מקל לעומת אשמים שלא ערכו הסדרים. 33.7% מהאשמים ללא הסדר נשלחו למאסר בפועל, לעומת 20.4% מאשמים שערכו הסדר טיעון שכלל גם הקלה בעונש. אשמים שהסדר הטיעון שלהם לא כלל הקלה בעונש (דהיינו אלו שערכו הסדרים לאישומים בלבד, או הסדרים דיוניים בלבד) נשלחו למאסר בפועל באותו שיעור לערך כמו אשמים שלא ערכו כלל הסדר. משך המאסר שנפסק על אשמים שלא ערכו הסדר הוא גבוה יותר (10 חודשים בממוצע) ממשך המאסר של אותם אשמים שערכו הסדר (על כל סוגיו), שנשלחו לתקופות מאסר של כ- 8.7 חודשים בממוצע. עם זאת, יש להתייחס לנתונים אלו בזהירות שכן בשל המספר המוגבל של עונשי מאסר ללא הסדרי טיעון (59 מקרים), לא יכולנו לערוך בדיקה סטטיסטית הלוקחת בחשבון את השונות בין התיקים בהם נערך הסדר טיעון ואלו שבהם לא נערך הסדר כזה. טבלה 6 גזר דין מאסר בפועל לפי הסדרי טיעון בבתי משפט השלום הסדר טיעון היה הסדר טיעון, לא לעונש היה הסדר טיעון, הכולל הסדר לעונש לא היה הסדר טיעון** גזר דין אחוז האשמים 32.6% 20.4% 33.7% (132 אשמים מתוך (68 אשמים מתוך 208) שנשלחו למאסר בפועל (59 אשמים מתוך 175) ( חודשים 8.7 חודשים 10.1 חודשים ממוצע משך מאסר בפועל (במידה ונגזר) * בקרב נאשמים שההליך נגדם הסתיים בפסק דין, לא כולל נאשמים שב"חים ** הנאשם הודה במקרים אלה באופן חד צדדי או שנערך משפט מלא. 3.ב. הסדרי טיעון בבתי המשפט המחוזיים 81.5% מכלל הנאשמים בבתי המשפט המחוזיים ערכו הסדרי טיעון עם התביעה. כאשר לא מחשיבים את הנאשמים שכתב האישום כנגדם בוטל מסיבות שונות, נמצא כי 85.7% מהנאשמים במחוזי, שההליך הפלילי נגדם מסתיים בהכרעה וגזר דין סופי, מורשעים בעקבות הסדר טיעון. תרשים 7 מתאר את סוגי הסדרי הטיעון בבתי המשפט המחוזיים, לעומת בתי משפט השלום. התרשים מורה על כך שהסדר טיעון לעונש ולסעיפי אישום הוא השכיח ביותר בשתי הערכאות. הסדר טיעון לסעיפי אישום בלבד נפוץ יותר בערכאת המחוזי, כשיותר מ- 30% מהנאשמים בבתי המשפט המחוזיים עורכים אותו לעומת כ- 10% מהנאשמים בבתי משפט השלום. יתכן כי הסיבה לכך היא ריבוי האישומים עבור נאשם בבתי המשפט המחוזיים (בממוצע 4.3 אישומים), לעומת בתי משפט השלום (בממוצע 2.6 אישומים לנאשם). הסדר טיעון לעונש בלבד נפוץ פחות בבתי המשפט המחוזיים (עבור כ- 10% מהנאשמים) מאשר בבתי משפט השלום. 24

26 תרשים 7: סוגי הסדרי טיעון בבתי משפט שלום ומחוזיים 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% הסדר טיעון לעובדות וגם הסכמות דיוניות הסדר טיעון לעונש וגם הסכמות דיוניות הסדר טיעון לעובדות המופיעות בכתב האישום הסדר טיעון להסכמות דיוניות הסדר טיעון ולעובדות וגם לעונש הסדר טיעון לסעיפי אישום הסדר טיעון לעונש הסדר אין הסדר טיעון טיעון לעונש וגם לסעיפי אישום 0.0% בתי המשפט המחוזיים בתי משפט השלום טבלה 7 מצביעה על התפלגות תוצאות הכרעת הדין בקרב נאשמים שערכו הסדר טיעון לעומת אלה שלא ערכו הסדר כזה, רק בקרב אותם נאשמים שההליך הפלילי נגדם הסתיים בפסק דין (כלומר כתב האישום לא בוטל מסיבות שונות). כמו במקרה של הסדרי הטיעון בבתי משפט השלום, מהטבלה עולה בבירור, ובהתאם למצופה, כי שיעורי ההרשעה המלאה גבוהים יותר ללא הסדר טיעון, ושיעורי ההרשעה החלקית נמוכים יותר ללא הסדר. טבלה 7 הכרעת דין לפי נאשמים והסדרי טיעון בבתי המשפט המחוזיים הסדר טיעון סה"כ (70) 22.8% (232) 75.6% (4) 1.3% (1) 0.3% 307 היה הסדר טיעון לא היה הסדר טיעון** אופן סיום התיק (70) 22.8% ( 27) 61.4% הרשעה מלאה (232) 75.6% ( 16) 36.4% הרשעה חלקית (4) 1.5 % 0 הנאשם ביצע את העברה אך לא הורשע (0) 0% ( 1) 2.3 % זיכוי סה"כ בקרב נאשמים שההליך נגדם הסתיים בפסק דין, לא כולל נאשמים שב"חים * ** הנאשם הודה במקרים אלה באופן חד צדדי או שנערך משפט מלא על אף גודל המדגם הקטן יחסית, הנתונים בטבלה 8 מצביעים בבירור על כך שאשמים העורכים הסדרי טיעון נשלחים לעונשי מאסר בפועל קלים יחסית לאלו שלא. עבור סוג וחומרה דומה של עבירות, אשמים שלא ערכו הסדרי טיעון נשלחים בשיעור גבוה יותר למאסר בפועל (88.4% לעומת 77.3% מהעורכים את כל סוגי הסדרי הטיעון), ולתקופות שהן משמעותית ארוכות יותר 13 שנות מאסר לאשמים ללא הסדר טיעון, לעומת כשלוש וחצי שנות מאסר לכאלה שערכו הסדר טיעון. גם כאן, נתונים אלו מחייבים זהירות נוכח הצורך בשליטה טובה יותר במשתנים כדי להבטיח שאין שונות נסתרת בין התיקים המסתיימים בהסדר לאלו המסתיימים בלא הסדר 25

27 (וחוסר האפשרות לבצע שליטה זו באופן סטטיסטי בשל מגבלות המספר הקטן של מאסרים ללא הסדרי טיעון). טבלה 8 גזר דין מאסר בפועל לפי הסדרי טיעון בבתי המשפט המחוזיים הסדר טיעון היה הסדר טיעון, לא לעונש היה הסדר טיעון, הכולל הסדר לעונש לא היה הסדר טיעון** גזר דין 77.3% 82 מתוך % 116 מתוך % 38 מתוך 43 אחוז האשמים שנשלחו למאסר בפועל ממוצע משך מאסר 13 שנות מאסר 3.9 שנות מאסר 3.4 שנות מאסר בפועל (במידה ונגזר) * בקרב נאשמים שההליך נגדם הסתיים בפסק דין, לא כולל נאשמים שב"חים ** הנאשם הודה במקרים אלה באופן חד צדדי או שנערך משפט מלא 4. אישומים במחלוקת והיחס לתוצאות ההליך הפלילי במקרים בהם הנאשם מודה בעובדות האישומים כנגדו, בין אם במסגרת הסדר טיעון ובין אם לאו, סביר מאוד להניח שהנאשם יורשע, ולמעשה תוצאה של "זיכוי" אינה מסתברת. בדומה, במקרים בהם התביעה חזרה בה מהאישומים, לא תהיה הרשעה. לפיכך, בכדי לבדוק את תפקיד בית המשפט בקביעת אשמה יש לבחון את תוצאות אותם אישומים שהם במחלוקת בין התביעה להגנה, ומחלוקת זו הוכרעה על ידי בית המשפט. "אישומים במחלוקת" הם אישומים שהנאשם כפר בהם עד תום ההליכים, והתביעה ניסתה להוכיחם, כך שבית המשפט נדרש להכריע בדבר התקיימותם. 4.א. אישומים במחלוקת בבתי משפט השלום יודגש כי רק כשני שליש מהאישומים והנאשמים במדגם (2786 אישומים כנגד 1195 נאשמים) 31 "הגיעו" לשלב זה, ויתר האישומים הסתיימו בביטולים לפני שלב התשובה לאשמה. מתוך אותם 2786 אישומים שהגיעו לשלב התשובה לאישום, רק 197 אישומים שהוגשו כנגד 80 נאשמים הם כאלה שהיו במחלוקת בין הצדדים, וההכרעה בדבר אחריות הנאשם ניתנה על ידי בית המשפט, לאחר שמיעת הוכחות. כלומר, פחות מ- 5% מההליכים הפליליים שנפתחים בבתי המשפט 32 מסתיימים בהכרעה שיפוטית, שהתקבלה לאור שמיעת ראיות באישומים שבמחלוקת. מקרב כל אותם 197 אישומים במחלוקת, מצאנו ש 14.7% מהאישומים הסתיימו בזיכוי (מדובר בכל האישומים שהוגשו כנגד שבעת הנאשמים שזוכו מכל האישומים בעניינם ובחלק מהאישומים שהוגשו כנגד עוד עשרה נאשמים שזוכו מחלק מהאישומים). ב- 14.7% מהאישומים בוטל האישום, כאשר הביטולים נקבעו על ידי וביוזמת בית המשפט, מסיבות מגוונות כהגנה מין הצדק, פגמים בהליכי החקירה וההעמדה לדין, אי התייצבות פרקליטים (במסגרת שביתת הפרקליטים) במקרים אלו כתב האישום, או חלק מהאישומים בו, בוטלו מסיבות כגון אי התייצבות נאשם, ביטול כתב אישום על ידי התביעה, עסקת טיעון שהביאה לביטול האישומים לפני שלב תשובת הנאשם ועוד. 32 השכיחות הנמוכה של אישומים במחלוקת מביאה למדגם קטן יחסית לייצוג הכרעות הדין מקרב כלל האישומים במחלוקת שהוכרעו בין בין מאי 2010 למאי טעות הדגימה במקרה של אישומים במחלוקת (בשלום ובמחוזי) עולה לפיכך לרמה של 6%, ברמת מובהקות של מעל 95%.

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

דיון משפטי עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "

דיון משפטי עילות הסגירה חוסר ראיות, העדר אשמה ומה שביניהן * יניב ואקי 1 אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. 1. מבוא 2. עילות הסגירה חוסר ראיות, עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" וההבחנה שביניהן 3. השלכותיה של עילת הסגירה של "חוסר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9F4F2FA20E4E7F4E5FA20F0F7E D3132>

<4D F736F F D20E4F9F4F2FA20E4E7F4E5FA20F0F7E D3132> : ממצאים אמפיריים, תובנות פסיכולוגיות, והשלכות נורמטיביות מאמר נכונותם מציג זה * אורן גזל-אייל ואבישלום תור תקציר ממצאים המגלים לערוך הסדרי טיעון. בספרות המשפטית מניח שהחלטת מתקבלת ב"צל המשפט", את השפעת

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"פ 6028/13

פסק-דין בתיק עפ  6028/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ /820631 לפני: המערער: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט נ' סולברג יעקב מודזגברשוילי ד ג נ המשיבה: מדינת ישראל ערעור על הכרעת הדין

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ענישה בהסכמה אורן גזל 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדו

ענישה בהסכמה אורן גזל 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדו 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדול מהעונשים מוטל באמצעות הליכים חלופיים. הסקירה בפרק זה נועדה בעיקר לבחון

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

(Microsoft Word - \361\360\351\342\345\370\351\344.doc)

(Microsoft Word - \361\360\351\342\345\370\351\344.doc) משרד המשפטים הסניגוריה הציבורית לשכת הסניגור הציבורי הארצי הסניגוריה הציבורית דוח פעילות 2014 מוגש לשרת המשפטים בהתאם לסעיף 8 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו- 1995 אוגוסט 2015 0 לזכרו של ד"ר דיויד וינר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רוח) עוד ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד פסק-הדין בענ י י ן בנ ימי ן וא ור י שרגא שקו פית 2 פסק-הדין בעניין בנימין ואורי שרג

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

המשפט החוזר בישראל: מוסד משפטי על פרשת דרכים

המשפט החוזר בישראל: מוסד משפטי על פרשת דרכים מאמר זה טרם עבר עימוד סופי ומספרי העמודים המצוינים ישתנו לכשיתפרסם הכרך המודפס. צפויים שינויים נוספים. עשרים שנה לתיקון סעיף 31 לחוק בתי המשפט: המשפט החוזר בישראל על פרשת-דרכים * רתם רוזנברג-רובינס תקציר

קרא עוד

333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית

333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית 333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית ועל תרומתה להגנה על זכויות הפרט יואב ספיר* וגיא רובינשטיין**

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 ד"ר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של

על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 דר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 ד"ר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של המשפט הפלילי על דרך הצמצום. על האיסור הפלילי להיות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד