<4D F736F F F696E74202D20E5F2E3E5FA20F4F1E9EBE9E0E8F8E9E5FA20EEE7E5E6E9E5FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F F696E74202D20E5F2E3E5FA20F4F1E9EBE9E0E8F8E9E5FA20EEE7E5E6E9E5FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E"

תמליל

1 ראזק חואלד, עו"ד

2 המצב המשפטי: החוק לטיפול בחולי נפש תשט"ו : 1. נתן סמכויות לפסיכיאטר המחוזי לאשפז חולים כאשר מצבם לא סבל דיחוי אך היתה חסרה בחוק התייחסות לתקופת האשפוז. 2. הסמכות לשחרר את החולה הנמצא באשפוז כפוי היתה בידי המנהל הרפואי, לפי שיקול דעתו. 3. לגבי החולים המאושפזים על פי צו אשפוז שחרורם היה מותנה בהופעתם מול ועדה פסיכיאטרית מחוזית. 4. לא היתה אפשרות לערער על החלטת הועדה לביהמ"ש המחוזי, כפי שקורה בחוק הנוכחי משנת הוגש ערר באופן אוטומטי לכל חולה שאושפז לראשונה בהוראת אשפוז, באמצעות היועמ"ש של משרד הבריאות וזאת ע"פ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 6. לגבי חולים שעברו אשפוזים קודמים בכפייה הערר היה לפי שיקול דעתו של היועץ המשפטי.

3 החוק לטיפול בחולי נפש התשנ"א- 1991: בעקבות ביקורות ושינויים בהשקפות הרווחות בעולם באותו זמן על זכויות חולה הנפש ועל הטיפול בו, נחקק חוק לטיפול בחולי נפש חדש בשנת 1991,חוק אשר החליף את החוק הקודם,ובו נקבע כי הסמכות לאשפז אדם בעל כורחו בהוראת אשפוז תינתן לפסיכיאטר המחוזי : אשפוז כפוי דחוף או לא דחוף (סעיפים 9 6,7, לחוק) או למנהל בית חולים (סעיף 5 לחוק ( ולבית המשפט במקרה של עצור או נאשם לאחר בדיקה פסיכיאטרית שקבעה כי האדם הנו חולה וכושר שיפוטו פגום ומחמת מחלתו עלול לסכן סכנה מיידית את עצמו ו/או את זולתו.(סעיפים 15,16 לחוק).

4 צורות האשפוז בפסיכיאטריה ע"פ חוק טיפול בחולי נפש: אשפוז מרצון- סעיף 4 לחוק. אשפוז דחוף בידי מנהל- סעיף 5 לחוק. אשפוז כפוי בידי פסיכיאטר מחוזי סעיפים 9 7, 6, אשפוז ע"פ צו בית משפט- סעיפים 16 15, לחוק. לחוק

5 א( ב( ג( ד( 4. אשפוז מרצון של חולה ושחרורו חולה המבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים, יחתום על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפול; לגבי קבלת טיפולים מיוחדים שיפורטו בתקנות יש צורך בהסכמה נפרדת. אולם ( חולה שהתאשפז מרצונו והוא מבקש להשתחרר מבית החולים, וישוחרר לפי רצונו בתוך ארבעים ושמונה שעות מחתימתו. יחתום על טופס בקשה לשחרור, ( סירב חולה לחתום על הסכמה לאשפוז ולקבלת טיפול, תירשם בקשתו בפרוטוקול שייערך וייחתם בידי שני רופאים או בידי רופא ואחות, והחולה יאושפז או ישוחרר, לפי העניין. ( ביקש חולה להשתחרר ומצא המנהל כי נתמלאו בו התנאים לאשפוז כפוי כאמור בסעיף 9, יבקש המנהל מיד מהפסיכיאטר המחוזי לתת הוראת אשפוז; לא נתן הפסיכיאטר המחוזי הוראת אשפוז תוך ארבעים ושמונה שעות מהגשת בקשתו של החולה לשחרור, ישוחרר החולה מבית החולים. (

6 סעיף 4 א :אשפוז קטין בהסכמת האחראי עליו: 1. אחראי על קטין רשאי לבקש את אשפוזו של הקטין בבי"ח. 2. לא יאושפז קטין שמלאו לו 15 שנים והוא מתנגד לאשפוז אלא בהכרעת ביהמ"ש. 3. קטין המאושפז ומתנגד לאשפוז פקיד הסעד יביא את עניינו בפני ביהמ"ש אם מלאו לו 15 שנים (חובה למנות לקטין עו"ד שייצגו- סעיף 3 ו לחוק הנוער). ואם לא מלאו בפני ו.פ.מ לילדים ונוער. 4. אשפוז קטין בהסכמת האחראי עליו לתקופה שלא תעלה על חודשיים. 5. ו.פ.מ לילדים ונוער רשאית להאריך את האשפוז עד 3 חודשים. האחראי על הקטין, פקיד סעד, קטין שמלאו לו 15 שנים,המנהל רשאים בכל עת לפנות לועדה בבקשה לדיון נוסף., סעיף 4 ב :אשפוז בהסכמת הקטין בלבד: קטין שמלאו לו 15 שנים רשאי לבקש להתאשפז מרצונו ולתת את הסכמתו לאשפוז ואולם בהעדר הסכמת האחראי עליו, לא יאושפז הקטין אלא באישור בית המשפט.

7 ג( א( ב( 6. בדיקה כפויה דחופה: ( פסיכיאטר מחוזי רשאי להורות בכתב כי אדם יובא בדחיפות לבדיקה פסיכיאטרית, אם הובאו בפניו ראיות לכאורה כי נתמלאו באדם כל התנאים האלה: (1) הוא חולה וכתוצאה ממחלתו פגום, במידה ניכרת, כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות; (2) הוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מיידי; (3) הוא סירב להיבדק בידי פסיכיאטר;. ( פסיכיאטר מחוזי רשאי להורות בכתב, על פי בקשת פקיד סעד כי קטין יובא בדחיפות לבדיקה פסיכיאטרית, אם קיימות לדעתו ראיות לכאורה כי הקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית, והמחלה או ההפרעה עלולות לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיסי;. ( בדיקה פסיכיאטרית של קטין לפי סעיף זה, תיערך בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער;.

8 א( ג( ב( ד( 7. בדיקה כפויה לא דחופה : (1) (2) ( פסיכיאטר מחוזי רשאי להורות בכתב כי אדם יובא לבדיקה פסיכיאטרית, אם הובאו לפניו ראיות לכאורה כי נתמלאו באדם כל התנאים האלה: הוא חולה וכתוצאה ממחלתו פגום, במידה ניכרת, כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות; נתקיים בו אחד מאלה: ( הוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו, סיכון פיזי שאינו מיידי; יכולתו לדאוג לצרכיו הבסיסיים פגומה בצורה קשה; ( הוא גורם סבל נפשי חמור לזולתו, ( הוא פוגע פגיעה חמורה ברכוש; (3) הוא סירב להיבדק בידי פסיכיאטר. באופן הפוגע בקיום אורח החיים התקין שלו;

9 ג( א( ב( 9. הוראה לאשפוז כפוי ותקפה : ( שוכנע פסיכיאטר מחוזי על סמך בדיקה פסיכיאטרית כי נתמלאו באדם התנאים שבסעיף (1) 6 ו( 2 ) וקיים קשר סיבתי בין שני התנאים האמורים, רשאי הוא להורות בכתב כי יובא לבית החולים וכי יאושפז בו בדחיפות. ( שוכנע פסיכיאטר מחוזי על סמך בדיקה פסיכיאטרית כי נתמלאו באדם התנאים שבסעיף (1) 7 ו( 2 ) וקיים קשר סיבתי בין שני התנאים האמורים, רשאי הוא להורות בכתב על הבאתו לבית החולים ועל אשפוזו בו. ( הוראת אשפוז לפי סעיף קטן (א) או (ב) (בחוק זה - הוראת אשפוז), תהיה בתוקף במשך עשרה ימים מיום נתינתה.

10 הגדרה חולה נפש: אדם הסובל ממחלת נפש ע"פ 2111/93 אבני נ' מדינת ישראל: מחלת נפש: "אין די בהפרעות נפשיות קלות אלא נדרשת הוכחה לכך כי האדם לוקה בסטייה חמורה מן הנורמה, כלומר בפגיעה קשה בכושר השיפוט או בתפיסת המציאות= פסיכוזה". ההפרעות הנפשיות המוגדרות כמחלות, מאופיינות בהתנהגות מוזרה וקיצונית, בדיבור שלא תמיד מובן, במצבי הרוח לא תואמים למציאות, לעיתים במחשבות שווא (דלוזיות) ו/או בתחושות שווא (הלוצינציות), ותמיד בהפרעות בשיפוט ובביקורת המציאות.

11 בית המשפט העליון- רע"א 8000/07 בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית ניתן לאמץ את מידת ההוכחה של מאזן ההסתברויות, התשתית הראייתית הנדרשת לצורך ביסוס החלטת ועדה פסיכיאטרית באשר להארכת משך אשפוז הינה תשתית עובדתית העונה למבחנים ולקריטריונים שנקבעו בפסיקה לגבי התשתית העובדתית הצריכה לביסוסן של החלטות מנהליות, בבחינת חובת איסוף הנתונים המוטלת על הוועדה יש להתחשב אף במיהותה של הוועדה. מהרכבה של הוועדה עולה מיהותה כגוף שעיקר עניינו רפואי, אך התנהלותו שיפוטית., בית משפט מחוזי י"ם 5027/05 מבחן המסוכנות לצורך אשפוז כפוי אינו מבחן "הוודאות הקרובה" כי אם של "אפשרות סבירה" או "חשש מוחשי"

12 ה( ג( ד( א( ב( 10. תקופת אשפוז כפוי והארכתה ( תקופת אשפוז על פי הוראת אשפוז לא תעלה על שבעה ימים. ( פסיכיאטר מחוזי רשאי, להאריך את תקופת האשפוז על פי הוראת אשפוז לשבעה ימים נוספים. ( הוועדה הפסיכיאטרית רשאית - (1) להאריך את תקופת האשפוז מעבר לארבעה עשר הימים האמורים, לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חדשים. (2) להאריך מדי פעם את תקופת האשפוז, לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על ששה חדשים; האריכה הוועדה הפסיכיאטרית את תקופת האשפוז לתקופה העולה על שלושה חדשים, רשאי החולה, קרובו או אפוטרופסו, בתום שלושה חדשים מיום ההחלטה, לפנות אל הוועדה בבקשה לדיון נוסף בענין האשפוז. ( פסיכיאטר מחוזי או ועדה פסיכיאטרית, לא יאריכו את תקופת האשפוז לפי סעיף זה אלא אם כן שוכנעו, על פי הבקשה המנומקת שבפניהם, שמתקיימים בחולה התנאים למתן הוראת אשפוז כאמור בסעיף 9. ( נסתיימה תקופת אשפוז כאמור בסעיף זה ולא הוארכה, ישוחרר החולה.

13 ב( א( א( ג( ד( 11. הוראה לטיפול מרפאתי כפוי ( נתמלאו באדם התנאים האמורים בסעיף ( 9 או (ב) וקיימת אפשרות לתת את הטיפול הדרוש במסגרת מרפאה -, לתקופה לא תעלה על ששה חדשים. ( על פי פניה בכתב של המנהל, כי חולה המאושפז אשפוז כפוי זקוק להמשך טיפול מרפאתי לאחר שחרורו, לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים. ( לפי בקשה מנומקת בכתב מאת מנהל המרפאה, הארכה מדי פעם את תקופת הטיפול המרפאתי לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על ששה חדשים. ( לא מילא אדם אחר הוראה לטיפול מרפאתי כאמור בסעיף זה, רשאי הפסיכיאטר המחוזי לתת הוראת אשפוז.

14 סעיף - 15 מסדיר את נושא האשפוז או הטיפול מרפאתי כפוי של נאשם ע"פ צו בית משפט. א. היום (בזמן הדיון),אינו מסוגל לעמוד לדין ב. היה חולה בשעת המעשה,אינו בר עונשין סעיף - 16 מסדיר את נושא אשפוז של עצור. - מסדיר את נושא הבדיקה של חשוד. סעיף 17

15 אחד מן הכלים העיקריים לפקוח על אשפוז כפוי ותנאי אשפוז של חולי הנפש בישראל על פי החוק לטיפול בחולי נפש,התשנ"א נתון בידי הועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

16 (רע"פ 2060/97 פלונית נ' הפסיכיאטר המחוזי) "...חולה הנפש מעמיד את המשפט והחברה בפני דילמות קשות. מן העבר האחד ניצב חולה הנפש. זכותו היא כזכותו של כל האדם. כבודו שלו הוא ככבודו של כל אדם אחר. פגיעה בחירותו כמוה כפגיעה בחירותו של כל אדם אחר. אדם אינו מאבד את זכותו לכבוד ולחירות אם הוא חולה נפש. אשפוז כפוי פוגע בחירות; אשפוז כפוי פוגע בדימוי העצמי; בחברתנו הוא מטיל סטיגמה בחולה מן העבר השני, קיים הרצון לטפל בחולה ובנזקק. חולה הנפש אינו יכול להגן על עצמו. לעתים קרובות הוא מתקשה להביע את עצמו. החברה צריכה להגן עליו ולטפל בו. אשפוז כפוי הוא מכשיר חשוב לטיפול בחולה הנפש. בצד שני אלה עומד שיקול שלישי, והוא השיקול של שלום הציבור. חברה צריכה להגן על עצמה בפני נזקים שחולה הנפש עלול לגרום..."

17 תוקף הוראת האשפוז מוגבלת ל 7 ימים, עם אפשרות להאריך אותה ל- 7 ימים נוספים. לאחר מועד זה רק הועדה הפסיכיאטרית המחוזית רשאית להאריך את האשפוז. לחוק הוצמדו התקנות לטיפול בחולי נפש אשר קובעות את סדרי הדיון בוועדה הפסיכיאטרית. כיוון שלא הוגדרו נושאים רבים הקשורים לעבודת הועדה,היו בשטח הבדלים משמעותיים בין מחוזות שונים בהקשר לסדרי הדיונים בועדה וההליך הדיוני אינו אחיד בכל הועדות. מצב זה הביא להשגות וביקורות רבות שהשמיעו אנשי מקצוע לגבי עבודת הועדות ולפסקי דין ביקורתיים.

18 תקנות טיפול בחולי נפש פרק ו': סדרי דיון של ועדה פסיכיאטרית 36. הגשת ערר 37. פרטי כתב ערר 38. מסירת העתקים 39. תשובת המשיב 40. המועד לשמיעת ערר 41. נימוקים נוספים 42. הזמנת עדים 43. הדיון בערר 44. החלטת הועדה 45. עניינים שאינם עררים 46. חוות דעת של הפסיכיאטר המחוזי

19 השפעת חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו בשנת 1992 חוקק חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אשר גרם למהפכה חוקתית. בסעיף 4 החוק קובע כי "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו". בסעיף 5 החוק קובע כי אין להגביל חופש זה במאסר,,במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת. פסקת הגבלה בסעיף 8 מסדיר את המגבלות בעיקרון חוקתי זה. סעיף 10 לחוק זה קובע שהדינים שהיו קיימים ערב תחילתו של חוק זה שרירים וקיימים. כמו כן חוק זה קובע כי כל מעשה חקיקה חייב לכבד זכויות האדם וחוק זה, בהיותו חוק על(חוק יסוד)הוא משפיע על שאר החוקים. בעקבות האמור גם החוק לטיפול בחולי נפש 1991 והתקנות מ 1992 חייבים להתפרש לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

20 השפעת חוק זכויות החולה הטיפול בחולי נפש ועבודת הועדות מושפעים רבות גם מחוק זכויות החולה שנחקק ב 1996 חוק זה קובע כי לא יינתן כל טיפול רפואי אלא בהסכמה מדעת מצד המטופל(סעיף 13 א לחוק) פרט למצבים בהם לא ניתן לקבל את הסכמתו של המטופל לטיפול, במצבים שבהם מצבו לא מאפשר קבלת הסכמה, או לא ידוע למטפל שאפוטרופסו של החולה או המטופל מתנגדים לקבלת טיפול זה, או במצב שאין אפשרות לקבל את הסכמת בא כוחו או אפוטרופסו של המטופל (סעיף 15 לחוק) ניתן אז לטפל בחולה גם ללא הסכמתו. בולט כי סעיף זה לא הולך בקנה אחד עם הסעיפים בחוק לטיפול בחולי נפש הנוגעים באשפוז הכפוי, בהם הטיפול והאשפוז אינם בהסכמת המטופל.

21 בשנת 1997 שרותי בריאות הנפש במשרד הבריאות קבע נהלי עבודה לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית המבוססים על החוק ותקנות החוק לטיפול בחולי נפש, מתוך רצון להקפיד כי אכן מטרות הועדה כפי שנקבעו בחוק ימולאו על הצד הטוב ביותר אשר קובעים למשל שיש למסור מידע לחולה ולמשפחתו על קיום הועדה ולעזור במידת הצורך בהגשת הערר לוועדה. נהלים אלו מסדירים את אופן הפנייה לוועדה, את מסירת המידע על החלטת הועדה למטופל תוך 5 ימים, את הפרטים שחייבים להופיע במכתב הפניה לוועדה שנכתב על ידי מנהל המחלקה ועוד. נוהל זה עודכן בשנת 2007

22 בשנת 1998 הוקמה ועדת "שניט" : ועדה בין משרדית משותפת של משרד המשפטים ומשרד הבריאות במטרה לבחון אופן תפקוד הועדות הפסיכיאטריות המחוזיות, לאחר שהועלו טענות הקשורות על תפקודן, הועדה הגישה דו"ח מסכם בשנת 2000 עם המלצות שחלקן דורשות שינוי חקיקה וחלקן דורשות תקציב וחלק הדורש הטמעה והקפדה על קיום הנהלים הקיימים.

23 תפקידים וסמכויות: -ועדות מבוגרים דנה ב-: - עניינים של מטופלים המאושפזים אשפוז כפוי בצו בית משפט או הנמצאים בטיפול מרפאתי כפוי ע"פ צו בית משפט, הדיונים מתקיימים לפחות פעם בחצי שנה או בכל פעם שהמטופל או המנהל מבקש זאת. - הארכת אשפוז כפוי על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי מעבר ל 14 ימים לתקופה נוספת שלא תעלה על 3 חודשים, ובהמשך הארכת תקופת האשפוז לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 6 חודשים. - עררים על החלטות אחרות של הפסיכיאטר המחוזי. - ערר על הוראת/הארכת תוקף טיפול מרפאתי כפוי על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי. - התנגדות לשחרור והעברה מבית חולים אחד למשנהו.ii ועדות לילדים ונוער: תפקידן של הועדות לילדים ונוער הוא לאשר אשפוז של קטינים שאושפזו בהסכמת האחראי עליהם, לכל היותר עד חודשיים בפעם הראשונה ובהמשך לתקופה של שלושה חודשים, כן מהוות הועדות לגוף מייעץ לבית המשפט לנוער בכל הנוגע לצווים לטיפול או אשפוז כפוי של קטינים.

24 ע( ( כתוצאה מאותם פסקי דין של בית המשפט המחוזי המבקרים את עבודת הפסיכיאטר המחוזי והו.פ.מ למשל בנושא חובת ההנמקה של החלטות הועדות וזכות העיון בחומר הרפואי הנוגע לאותו מטופל המופיע בפני הועדה "ש 2123/99 פלוני נגד הועדה הפסיכיאטרית המחוזית,תל-אביב ישנה הזנה מתמדת של חברי הועדה והפסיכיאטר המחוזי בתוצאות של אותם פסקי הדין תוך הנחייה מפורשת מטעם משרד הבריאות להטמעה בועדות של כל אותם הדברים הטעונים שיפור.

25 פלונית 11924/10 נ' הוועדה הפסיכיאטרית המערערת הגיעה בימים האחרונים להוסטל מצבה החמיר מאוד והיא החלה להיות מאוד אלימה לאור ההחמרה המשמעותית במצבה מנהלת ההוסטל פנתה אל הפסיכיאטר המחוזי ובקשה להוציא עבורה הוראת בדיקה כפוייה דחופה, כאמור לפי סעיף 6 לחוק טיפול בחולי נפש התשנ"א 1991,ואכן,הוציא הפסיכיאטר המחוזי הוראה הוא הסביר כי המערערת "החלה לגלות סימנים פסיכוטיים בשיקום היא איימה לפגוע במנהלת לפצוע אותה. ב"כ המערערת הגישה לוועדה הפסיכיאטרית ערר על הארכת האשפוז. היא טענה בפני הוועדה כי "מדובר באשפוז אשר איננו חוקי", שכן "הוראת האשפוז איננה כוללת נימוקים או כל תוכן מילולי שממנו ניתן ללמוד מדוע הוצאה הוראת אשפוז", וכי למעשה הוראת האשפוז היא בבחינת "דף ריק אשר כתוב בו רק שמה של המערערת". עוד טענה באת כוחה של המערערת כי אין לייחס משקל לדברי מנהלת ההוסטל אשר "לא טרחה להגיע ולהעיד". הוועדה מצאה בישיבה זאת כי המסוכנות שבמערערת לעצמה היא ברמה בינונית ולאחרים ברמה גבוהה והחליטה להאריך את האשפוז. בית המשפט דחה את הערעור. חובת ההנמקה

26 ג. המצב הקיים בישראל: מקום התכנסות הועדות: הועדות מתקיימות בכל אחד מששת המחוזות שהוגדרו ע"י משרד הבריאות (צפון, חיפה, מרכז, תל-אביב, ירושלים, דרום ( בתוך בתי החולים לחולי הנפש,ככל האפשר במקום בו מאושפז המטופל. הרכב הועדה: ועדות המבוגרים: משפטן יו"ר הועדה פסיכיאטר מומחה שבשירות המדינה- חבר. פסיכיאטר מומחה שאינו בשירות המדינה- חבר. ועדות ילדים ונוער: משפטן יו"ר הועדה. פסיכיאטר מומחה לילדים ונוער חבר פסיכולוג קליני- חבר. פסיכולוג חינוכי- חבר. עובד סוציאלי- חבר.

27 מינוי חברי הועדה על פי החוק מתבצע ע"י שר הבריאות. הלשכה המשפטית דואגת להכין כתבי מינוי לחברי הועדות. מינוי זה נעשה ע"פ המלצת האגף לבריאות הנפש, במקרה של פסיכיאטר בשירות המדינה ובמקרה של פסיכיאטר שאינו בשירות המדינה ע"פ המלצת ההסתדרות הרפואית. על המשפטן להיות בעל כישורים הנדרשים לכהן כשופט בבית משפט שלום- נדרש אישור של משרד המשפטים. עו"ס/פקיד סעד נדרש אישור של משרד הרווחה. פסיכולוגים נדרש אישור של הסתדרות הפסיכולוגים.

28 שלבי הליכי הבצוע: קבלת הפנייה: מזכירת הועדה מקבלת ממנהל המחלקה/ המטופל. תיאום זימון הועדה: קיום הועדה: הועדה מקיימת דיון בנוכחות המטופל ומלוויו, בני משפחה, עו"ד וכו' הרופא המטפל או נציגו נוכח בעת הדיון ומציג את הסיבות והרקע לאשפוז המטופל, את מצבו הנוכחי ואת בקשת המנהל מהועדה אודות המטופל. החלטות הועדה :בסיום כל דיון מקבלת הועדה את החלטותיה,מיידעים את הגורמים הרלוונטיים. חברי הועדה הזכאים לתשלום עבור עבודתם מעבירים דווח אישי חתום ע"י החבר עצמו והפסיכיאטר המחוזי לאגף הכספים במשרד הבריאות. זכות ערעור: ע"פ סעיף 29 לחוק טיפול בחולי נפש ישנה לחולה, קרובו וכן ליועץ המשפטי לממשלה זכות ערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית המחוזית בפני בית המשפט המחוזי.

29 הבעיות הנובעות מהמצב הקיים: קונפליקט נאמנות בועדות בהם משתתפים רופאי מדינה העובדים באותו בי"ח אשר בו מאושפז החולה ) אך ממחלקה אחרת (. לא תמיד נשלח מכתב המנמק את החלטות הועדה לחולה שנבדק ע"י הועדה. לא ברור אם לחולה ישנה גישה לתיק או אם נימוקי הועדה מובאים לידיעתו גם אם זכותו לקבלה. לעיתים הרופא המטפל אינו נוכח בדיון בנושא ערר אודות המטופל הנמצא בטיפול מרפאתי כפוי ולעיתים אף לא נשלח מכתב סיכום בעניינו. ליקויים ברישום פרוטוקול הועדה על כל חלקיו. יש חשיבות מיוחדת לרישום ברור של הפרוטוקול בשקיפות מלאה מאחר והפרוטוקול מהווה ביסוס לדיון בבית המשפט בערר על החלטת הועדה (ע"א, 1762/94 פלונית נגד היועץ המשפטי לממשלה, פ"מ תשנ"ו.( 163(1) חסרים פרטים חשובים, כגון פרטים על הטיפול התרופתי, על ההיענות המטופל לטיפול התרופתי ועל הקשר ביניהם לבין אשפוזו הכפוי. כמו כן חסרים פרטים על קיום התנהגות אלימה בעת האשפוז ובזמן הופעת המטופל בוועדה, על שימוש בסמים או אלכוהול וכן חסר מידע על רישומים פליליים קודמים, החומר בפרוטוקולים לעיתים הנו בלתי קריא ומכאן חשיבות ההקלדה של הפרוטוקולים (ע"ש 689/98,פלוני נגד הועדה הפסיכיאטרית המחוזית,תל-אביב.) קיימת בעיה של מחסור בכח אדם למאגר של חברי הועדות.

30 א( קשיים הנובעים מהמצב הקיים: בעניין הערכת המסוכנות של המטופלים יש להעיר שתי נקודות מרכזיות : ישנה נטייה להחמרה של הצוות המטפל בהערכת המסוכנות של המטופל המופנה לוועדה לעומת הערכתה ע"י הועדה שנוטה להיות פרמסיבית, וזאת ניתן להסיק מהחלטות הועדות לשחרר את המטופלים בניגוד לבקשת ביה"ח להאריך את האשפוז. מתעוררת השאלה לאור סעיף ( 28 לחוק טיפול בחולי נפש האם על הועדה לבחון את מסוכנותו של החולה המאושפז ע"פ צו או שמא תפקידה מתמצה בבדיקת הצורך הרפואי בהמשך האשפוז? בית המשפט במספר פסקי דין קבע כי על הועדה לבחון את המסוכנות של החולה גם במקרה בו אושפז בצו בית משפט( ת.פ, 326/99 מדינת ישראל נגד גד כרמי,תק-מח (1) 2000,8545. ע"ש, 102/00 פלוני נגד מדינת ישראל) כי אין לכפות אשפוז על נאשם, ואין להמשיך באשפוזו של אדם שאושפז על פי צו של בית משפט, אם לא נשקפת ממנו סכנה-ע"פ (ת"א) 613/95 מלכה נ` היועץ המשפטי לממשלה ואח המידע אודות המטופל מובא בפני הועדה לעיתים ע"י הרופא המטפל, לעיתים ע"י רופא אחר ולעיתים כלל לא מוצג ע"י רופא.

31 קיים מדרג של אמצעי בדיקה וטיפול, ברצון ובכפיה, שמטרתם להשיג איזון בין אינטרסים שונים הגנה על חולה הנפש, הגנה על שלום הציבור, ושמירת חירותו של חולה הנפש פסק דינו של הנשיא ברק רע"פ 2060/97 פלונית נ' הפסיכיאטר המחוזי, פ"ד נב( 1 ),

32 (תל אביב) 1449/06 פלוני נ' מדינת ישראל-משרד הבריאות, בי"ח שלוותה- התובע, יליד 1962, "אושפז באשפוז פסיכיאטרי כפוי ברשלנות ו/או אגב הפרת חובה חקוקה ו/או שלא כדין מכל טעם אחר, וזאת למשך 50 ימים מיום ועד ליום בשלוותה, המרכז הרפואי לבריאות הנפש..." התובע טוען "כי עקב אשפוזו הפסיכיאטרי הכפוי שלא כדין, נפגעו זכויותיו פגיעה קשה, חמורה ורצינית. בראש וראשונה נפגעה ונשללה חירותו של התובע. כמו-כן נפגע כבודו של התובע כאדם, נפגע שמו הטוב, תוך הטלת סטיגמה שלילית עליו, וכן נפגעה זכותו לאוטונומיה אישית פגיעה קשה ואנושה" נפסק: יש לפצות את התובע בסך של 5,000 עבור כל יום אשפוז בניגוד לדין ( ועד ליום ), ומשכך ניתן בזאת פסק דין על סך 30,000 מאחר והוועדה הפסיכיאטרית חרגה ממכסת הימים הקבועה בחוק בהתייחס לערר, הרי שאין מנוס מהמסקנה כי אשפוזו של התובע מיום ועד היה בניגוד לדין.

33 בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי על הסכנה הנשקפת מהחולה להיות ממשית, ומוחשית, "להבדיל מאפשרות סתם" [ראו: ע"ש (י-ם) 2061/03 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה

34 מידתיות הצו צריך היה להישקל על ידי הועדה אף ביוזמתה, במיוחד שעה שהיא רואה לפניה אדם שבגין עבירה קלה אושפז בבית החולים במסלול הפלילי, שנים ארוכות. דבר זה אפשרי וצריך להיעשות ע"פ 3854/02 פלוני נ' הועדה הפסיכיאטרית, תקדין עליון 2003(1)

35 עש (ת"א) 1171/03 פלונית נ. הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית "אנורקסיה נרבוזה הנה הפרעה נפשית קשה, שאחוזי התמותה ממנה הם הגבוהים מכלל מחלות הנפש ומגיעים לכדי שיעור של... 25% יחד עם זאת, מבחינה עיונית ומעשית האנורקסיה אינה מוגדרת כמחלת נפש אלא כהפרעה נפשית. האנורקסיה אינה פוגעת בתובנה ובבוחן המציאות של החולה אלא בנקודה אחת בלבד והיא עיוות תפיסת האדם, אשה במקרה זה, לגבי גודל גופה. מבחינה משפטית לכן, האנורקסיה אינה עונה להגדרות שבחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א- 1991, "

36 בתי המשפט הדגישו בפסיקותיהם כי הועדה הפסיכיאטרית מחויבת לעמוד בעקרונות המחייבים כל ועדה מעין שיפוטית, לרבות קיום חובת ההנמקה, בין היתר על מנת לשמור על כללים יסודיים של צדק טבעי ועל מנת לתת לבית המשפט כלים לבחון את הלך החשיבה של חברי הועדה ולקיים עליה בקורת.שיפוטית נאותה

37 ע"ש 4946/09 פלוני נ' הועדה הפסיכיאטרית (ניגוד עינינים) "יש להימנע ממצב בו רופא אשר בדק את החולה במסגרת טיפול ו/או בדיקה פסיכיאטרית לצורך אשפוזו, הוא גם חבר בוועדה הפסיכיאטרית אשר תפקידה הוא לערוך בקרה על הטיפול האבחנות ומצבו של החולה, תוך הפרדה בין הדרג המטפל לבין הדרג המעין שיפוטי הדן בעניינו".

38 כיום ייצוג החולה ע"י עו"ד בפני הועדה מעוגן בחקיקה לאור התיקון מס' 5 (מרץ 2004) של חוק טיפול בחולי נפש שנותן זכות ייצוג בפני הועדות כאשר החולים המאושפזים ע"פ צו של בית משפט הייצוג יינתן ע"י הסנגוריה הציבורית והחולים המאושפזים ע"פ הוראת פסיכיאטר מחוזי יקבלו ייצוג ע"י הסיוע המשפטי, הייצוג נכנס בהדרגה עד למצב של ייצוג בכלל הארץ עד שנת. 2007

39 בשנת 2001 הוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח וארגון בזכות עתירה לבג"ץ בה נטען כי חובת המדינה לממן ייצוג משפטי לכל אדם הניצב בפני הליכי אשפוז כפוי. בעקבות העתירה הוגשה תוקן החוק ונקבעה זכותו של כל אדם הניצב בפני הליכים שכאלה לקבל ייצוג באמצעות האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים

40 א( ב( ג( ד( ה( ג( 29 א. זכות ייצוג ( בדיון בפני ועדה פסיכיאטרית ובדיון בערעור על החלטותיה, רשאי החולה להיות מיוצג על ידי עורך דין. ( היה החולה מאושפז על פי הוראת אשפוז או נמצא בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, זכאי הוא להיות מיוצג בדיון על ידי עורך דין מהלשכה לסיוע משפטי ( היה החולה מאושפז או נמצא בטיפול מרפאתי על פי צו בית משפט, זכאי הוא להיות מיוצג על ידי עו"ד מהסנגוריה הציבורית ( הוראות סעיפים קטנים (ב) ו- ( לא יחולו לעניין דיון בפני ועדה פסיכיאטרית לילדים ולנוער כאמור בסעיף 24 א ודיון בערעור על החלטותיה. ( המנהל או מי שהוסמך על ידו לעניין זה, יודיע לחולה ואם יש לו אפוטרופוס גם לאפוטרופסו, בסמוך למועד אשפוזו, על זכותו של החולה להיות מיוצג לפי הוראות סעיף זה; לא ניתן היה לברר את דעתו של החולה בעניין בשל מצבו הרפואי ואין לו אפוטרופוס, תימסר הודעה כאמור לאחד מקרוביו של החולה; ביקש חולה להיות מיוצג על ידי עורך דין לפי הוראות סעיף זה, או ביקש אפוטרופסו או קרוב של חולה שלא ניתן לברר את דעתו, כי החולה יהיה מיוצג, תינתן לחולה הזדמנות להיפגש עם עורך הדין באופן שיאפשר ייצוג הולם של החולה תקנות טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי), התשסו

41 ועדה פסיכיאטרית מחוזית למבוגרים (סעיף 24 לחוק): משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום- יו"ר. 1. פסיכיאטר בשרות המדינה- חבר. 2. פסיכיאטר שאינו בשירות המדינה- חבר. 3. ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ונוער (סעיף 24 א לחוק): משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום- יו"ר. 1. רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר- חבר. 2. פסיכולוג קליני- חבר. 3. פסיכולוג חינוכי- חבר עובד סוציאלי- חבר.

42 מספר תיקים שנדונו בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות מבוגרים ילדים ונוער מבוגרים ילדים ונוער

43 היכן מתקיימות הוועדות מחוז צפון חיפה מרכז תל אביב בית חולים בי"ח מזרע-עכו בי"ח נהריה זיו-צפת טירת הכרמל שער מנשה רמב"ם- חיפה לב השרון גהה-פתח תקווה שלוותה- הוד השרון באר יעקב נס ציונה אברבנאל תל השומר סוג ועדה מבוגרים קטינים קטינים מבוגרים;קטינים מבוגרים מבוגרים מבוגרים מבוגרים;קטינים מבוגרים;קטינים מבוגרים קטינים מבוגרים;קטינים מבוגרים ירושלים דרום כפר שאול הדסה באר שבע -איתנים מבוגרים;קטינים קטינים מבוגרים;קטינים

44 בג צ 2463/01 הוציא צו על תנאי בעתירת האגודה לזכויות האזרח וארגון "בזכות", המורה למדינה לנמק תוך 60 יום מדוע מאושפזים בכפייה אלפי בני אדם ללא ייצוג משפטי שופטי בית המשפט העליון מישאל חשין, יעקב טירקל ומרים נאור הוציאו ב צו על-תנאי המורה למדינה לנמק תוך 60 יום מדוע לא תמנה עורכי דין מייצגים לכל אדם אשר נגדו ננקטים הליכים לאשפוז כפוי לפי החוק. הצו הוצא בתחילת הדיון בעתירה לבג"ץ שהגישו האגודה לזכויות האזרח וארגון "בזכות" - המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, נגד משרד המשפטים. העתירה הוגשה בחודש מרץ 2001 בדרישה להפיץ בין כל הוועדות הפסיכיאטריות הפועלות לפי חוק טיפול בחולי נפש, רשימה של עורכי דין, מתוכה ימונו עורכי דין לכל מי שכנגדם מתנהלים הליכים לאשפוז כפוי לפי החוק, והם אינם מיוצגים על-ידי עו"ד. מדי שנה מתאשפזים אלפי אנשים, בניגוד לרצונם,, במסגרת אשפוז פסיכיאטרי כפוי. בעתירה מתוארת מצוקה קשה, תחושת השפלה וחוסר אונים בקרב המתנגדים לאשפוזם הכפוי, המנסים ללא סיכוי של ממש להגן על חירותם ועל כבודם.

45 ב( סעיף 25 בחוק: סמכויות ועדה פסיכיאטרית ( על ועדה פסיכיאטרית יחולו הוראות סעיפים 8 עד 11 בשינויים המחוייבים. ו- 27 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט- 1968,

46 א( א( ב( ב( חוק ועדות חקירה, תשכ"ט אי- תלות בסדרי דין ובדיני ראיות 9. סמכויות יושב ראש )יושב ראש של ועדת חקירה רשאי, על דעת הועדה א-להזמין, ולחזור ולהזמין, אדם לבוא לפני הועדה ולהעיד או להציג מסמכים או מוצגים אחרים שברשותו; ב-לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בהתאם להוראות החיקוק החל בבית משפט אזרחי לענין זה; ג-לכפות התייצבותו של אדם שלא ציית להזמנה לפי פסקה (1) ולא הצטדק על כך בדרך המניחה את הדעת; ד-לצוות על גביית עדות בחוץ לארץ. )סמכויותיו של יושב ראש הועדה לעניינים אלה יהיו כשל בית משפט בהליך אזרחי. 10. דינו של עד מי שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני ועדת חקירה, חובותיו יהיו כשל נחקר לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות). 11. סירוב להעיד : ( מי שנתקיים בו אחד מאלה: א-הוזמן לבוא לפני ועדת חקירה ולא בא, או בא ועזב ללא רשות את מקום דיוני הועדה בטרם מסר עדותו; ב-נדרש להמציא מסמך או מוצג אחר שברשותו ולא המציאו; ג-נדרש כדין להישבע או להצהיר בהן צדק ולא עשה זאת; ד-נדרש כדין להשיב על שאלה ולא השיב או השיב ביודעין תשובה מתחמקת, רשאי יושב ראש הועדה, על דעת הועדה, להטיל עליו, אף שלא בפניו, קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, תשל"ז ( מי שהוטל עליו קנס לפי סעיף קטן (א) שלא בפניו, רשאי יושב ראש הועדה, לפי בקשתו ועל דעת הועדה, לעיין שנית בקנס שהוטל, להפחיתו או לבטלו, והוא יבטלו אם שוכנע שהמבקש נמנע מלעשות כנדרש מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן. הטיל יושב ראש ועדת החקירה קנס לפי סעיף (א), יודיע על כך מיד בכתב לנשיא בית המשפט העליון, ורשאי הנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון, בין לפי בקשת מי שהוטל עליו הקנס ובין בלעדיו, לבטל את הקנס או להפחיתו. קנס שהוטל לפי סעיף קטן (א) ייגבה כמו קנס שהטיל בית משפט בהליך פלילי. מי שהוזמן או נדרש כאמור בסעיף קטן (א) ולא נענה והוזמן או נדרש שנית ושוב לא נענה, ללא הצדק סביר, דינו מאסר שנתיים, ואין בהטלת קנס לפי סעיף קטן (א) כדי למנוע הגשת אישום לפי סעיף קטן זה.

47 א( ב( ג( ד( ה( רשאי יושב-ראש הועדה לפסוק. 27 הוצאות ושכר... ( ( עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני ועדת חקירה, לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כמו לעד שהוזמן להעיד לפני בית משפט.... (... (... (

48 אנורקסיה נרבוזה -החלטות שונות בבית משפט מחוזי עש (ת"א) 1171/03 פלונית נ. הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית אנורקסיה נרבוזה הנה הפרעה נפשית קשה, שאחוזי התמותה ממנה הם הגבוהים מכלל מחלות הנפש ומגיעים לכדי שיעור של... 25% יחד עם זאת, נפשיתמבחינה עיונית ומעשית האנורקסיה אינה מוגדרת כמחלת נפש אלא כהפרעה. האנורקסיה אינה פוגעת בתובנה ובבוחן המציאות של החולה אלא בנקודה אחת בלבד והיא עיוות תפיסת האדם, אשה במקרה זה, לגבי גודל גופה. מבחינה משפטית לכן, האנורקסיה אינה עונה להגדרות שבחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א ע"ו פלונית נ' הועדה הפסיכיאטרית המחוזית (ת"א).... בנקודת המפגש בין עולם המשפט לעולם הפסיכיאטריה, שומה עלינו ליתן משקל מכריע להגדרתה המקצועית של מחלת "האנורקסיה נרבוזה" במונחים פסיכיאטריים. הדברים החד משמעיים והברורים המובאים לעיל "מדברים בעד עצמם" ולא מותרים צורך בדיון או בפרשנות נוספת. לכן, הגעתי למסקנה כי המערערת אכן חולה במחלת נפשומכאןהתנאי הראשון למתן הוראת אשפוז כפוי בהחלט מתקיים

49 א( ב( ג( ד( ה( 35. זכויות החולה ( לא תישלל זכות מזכויותיו של חולה ולא תוגבל בדרך כלשהי, אלא על פי חוק. ( המטרה העיקרית של אשפוז חולה בבית חולים הנה קבלת טיפול רפואי. ( חולה המאושפז בבית חולים זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, ( חולה המאושפז בבית חולים רשאי - (1) לשלוח ולקבל מכתבים סגורים ודברי דואר אחרים; (2) לקבל אורחים בזמנים ובתנאים שקבע המנהל; (3) לקיים קשר עם אנשים מחוץ לבית החולים; (4) להחזיק חפצים אישיים במידה סבירה וללבוש את בגדיו האישיים, הכל בתנאים שקבע המנהל. ( מנהל רשאי להגביל זכויותיו של חולה לפי סעיף זה במידה שהדבר דרוש מטעמים רפואיים,...

50 ז( ח( ט( י( ו( ( חולה המתקבל לאשפוז יקבל טופס המפרט את זכויותיו וחובותיו... טופס זכויות וחובות. ( עותק מטופס זכויות החולה וחובותיו יוצג בכל מחלקה פסיכיאטרית במקום בולט. ( חולה המאושפז מרצונו לא יקבל טיפול רפואי, למעט טיפול חירום, אלא בהסכמתו; סירב חולה המאושפז כאמור לקבל טיפול רפואי כפי שקבע לו המנהל, רשאי המנהל לשחררו. ( חולה שאושפז אשפוז כפוי או שניתנה לגביו הוראה לטיפול מרפאתי, יינתן לו טיפול לפי מצבו הרפואי אף למרות התנגדותו; טיפולים מיוחדים שיפורטו בתקנות יינתנו רק בהתאם להוראות שייקבעו בהן. ( חולה ישותף במידת האפשר בתוכנית הטיפול בו. (יא) חולה זכאי לקבל מידע רפואי בקשר למצבו; המידע יימסר לו לפי שיקול דעתו של הרופא.

51 המצב המשפטי במדינות המערב: בארה ב אשפוז של חולה נפש בכפייה מתאפשר כאשר האדם חסר כשירות נפשית ובמצב שמסוכנותו גבוהה ועלולה לגרום נזק חמור לעצמו או לאחר. ברוב המדינות תוקף הוראת אשפוז הנו ששה חדשים ולאחר מועד זה נדרש שימוע חדש על מנת להאריך את תקופת האשפוז. במספר מדינות בלבד קיימות ועדות הפועלות באופן דומה לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית. הן מורכבות ממשפטנים ואנשי בריאות הנפש. החוק מחייב שחרור של אדם אשר אינו עומד בכל הקריטריונים לאשפוז כפוי. קיימים שני סוגי שימוע: השימוע המיקדמי, אשר דורש מצב בו סביר להניח שהחולה עומד בקריטריונים של אשפוז כפוי, שמתקיים לאחר שעות מתחילת האשפוז הכפוי, ושימוע מלא אשר מתקיים תוך זמן ארוך יותר ומחייב רמת הוכחה גבוהה יותר לגבי הראיות.

52 בקנדה האשפוז הכפוי מתבצע על ידי המערכת הרפואית ותפקוד המערכת המשפטית מצומצם יותר. בחלק מהמחוזות קיימות גם ועדות הדומות לועדות הפסיכיאטריות המחוזיות, הן המורכבות מעו ד, פסיכיאטר ואדם נוסף. במחוזות בהם אין ועדות פסיכיאטריות ניתן לפנות לבית המשפט. במקרים של נאשמים או עצורים ניתן לפנות לועדת ביקורת תוך 45 יום מיום בו נקבע חוסר כשירותם לעמוד לדין. במחוזות מסוימים ניתן לפנות לבית המשפט במקרים אלו. הקריטריונים לאשפוז כפוי: הפרעה נפשית ומסוכנות. בועדת הביקורת המחוזית חמישה אנשים: בהם לפחות פסיכיאטר אחד, ומשפטן הכשיר להיות שופט. הועדה מקיימת ביקורת תקופתית פעם בשנה או בכל עת על פי בקשת הצדדים. ניתן לערער על החלטת הועדה תוך 15 יום

53 בריטניה הקריטריונים לאשפוז כפוי הנם מחלת נפש ומסוכנות. כאשר לא נמצא פתרון טיפולי חמור פחות עבור אותו מטופל, הוא רשאי לערער לוועדה פסיכיאטרית תוך 7 ימים. הועדה מקיימת דיונים תקופתיים כל 6 חודשים וחבריה משפטנים, פסיכיאטרים, ואנשים בעלי ניסיון אחר רלוונטי לוועדה. יו ר הועדה הנו משפטן. ישנו ייצוג משפטי לחולה. עורכי דין המייצגים את החולה וחברי הועדה נדרשים לעבור ראיון קבלה וקורס הכשרה.

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים ד

טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים ד טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים דחה המוסד לביטוח לאומי בקשות רבות לגמלת ילד נכה אשר

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי

ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי לקשר ביננו וליצור רשת של אנשי מקצוע בתחומי הפסיכיאטריה,

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"פ 6028/13

פסק-דין בתיק עפ  6028/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ /820631 לפני: המערער: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט נ' סולברג יעקב מודזגברשוילי ד ג נ המשיבה: מדינת ישראל ערעור על הכרעת הדין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב עי: דר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה תוכן עניינים 3 4 5 7 8 10 13 15 16 הקדמה פרק 1 למי פונים כשמרגישים

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד