שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת כתב העת משפטים ללא תקנה: על תקנת השוק במקרקעין באיזור יהודה והשומרון מאת רונית לוין-שנור מאמר זה עוסק בסוגיי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת כתב העת משפטים ללא תקנה: על תקנת השוק במקרקעין באיזור יהודה והשומרון מאת רונית לוין-שנור מאמר זה עוסק בסוגיי"

תמליל

1 שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת כתב העת משפטים ללא תקנה: על תקנת השוק במקרקעין באיזור יהודה והשומרון מאת רונית לוין-שנור מאמר זה עוסק בסוגייה שנמצאת כיום על סדר היום המשפטי-פוליטי שאלת קיומו של הסדר מסוג "תקנת שוק" לגבי עסקאות שהממונה על הרכוש הממשלתי הפועל באיזור יהודה והשומרון הוא צד להן. לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה מן העת האחרונה, בעסקאות שערך הממונה בקרקע שחשב כי היא רכוש ממשלתי בעוד שלמעשה היתה רכוש פרטי, מוקנית לו הגנה מפני חובת השבת הקרקע לבעליה. לשיטתו של היועץ, מנגנון זה עשוי להכשיר בין 1,000 ל- 3,000 מבנים בלתי חוקיים, ולייתר את הצורך בחוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז- 2017, שהוא מתנגד לחוקיותו. גישת היועץ שימשה בסיס לפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים, בתיק אנג'ל נ' סאלחה, שם הפסידו בעלי הקרקע למתיישבים ב"מצפה כרמים". התיק מצוי כיום בערעור בבית המשפט בעליון. במאמר נטען כי היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם בית המשפט המחוזי בירושלים, הגיעו למסקנה בדבר קיומה של תקנת שוק כאמור על בסיס טעות בהבנת הדין, ובפרט הצו בדבר רכוש ממשלתי עליו הם מסתמכים, כמו גם דין המקרקעין המהותי השורר באיזור. הפרשנות שאומצה אף אינה מסתברת נוכח עמידתה בניגוד מוחלט לחובת השמירה על הקניין הפרטי המוטלת על המפקד הצבאי. המאמר מפתח את הטיעון המשפטי על בסיס טיפולוגיה של הסדרי נטילת זכות במקרקעין, על יסוד ניתוח דין המקרקעין השורר באיזור, ממקורותיו העותמאניים, המנדטוריים והירדנים, כמו גם על בסיס ניתוח לשוני, תכליתי והשוואתי להסדרים של תקנות שוק במקרקעין בישראל. אם יאומץ הטיעון המוצג במאמר, יהיה הדבר בעל משמעות מרחיקת לכת מבחינת אופק ההסדרה של הבניה בקרקע הפרטית באיזור. ואם לא יאומץ, יוכל לעמוד כביקורת על היקף ההגנה המוענקת בפועל לקניין הפרטי של האוכלוסיה המקומית באיזור. מבוא. א. מצבי תחרות קניינית במקרקעין: על נטילה פרטית ונטילה שלטונית. ב. סעיף 5 לצו כתקנת שוק בחינת עמדת היועץ המשפטי לממשלה. ב. 1. הצגת טעמי עמדת היועץ המשפטי לממשלה. ב. 2. בחינת הטעם העיקרי: דמיון להסדרים אחרים בחקיקה הישראלית. ג. תקנת השוק במקרקעין לפי הדין החל באיזור. ג. 1. המסגרת הנורמטיבית. ג. 2. תקנת השוק: הדין החל. ג. 3. הסדרים נוספים. ג. 4. סיכום. ד. הקניית משמעות לסעיף 5 לצו: שיקולים בגיבוש פרשנות ראויה. ד. 1. חיובים מהמשפט הבין-לאומי. ד. 2. התאמה לדין הישראלי. ד. 3. תקדימים קודמים. ד. 4. העדר התייחסות לשונית בצו לצד ג. ד. 5. שיקול ההסתמכות של המתקשרים. ד. 6. תוצאות במישור הכלכלי. ה. פרשנותו הראויה של סעיף 5 לצו. ה. 1. הצגת הפרשנות. ה. 2. תנאים לתחולתו של סעיף 5 לצו. סיכום מבוא לסוגיית מעמדן של קרקעות פרטיות של פלסטינים באיזור יהודה והשומרון אשר הוקמו עליהן מבנים ומאחזים יהודיים שלא על דעת בעליהן חשיבות ציבורית רבה בעת הזו. הממשלה נדרשת ליותר ויותר עתירות לפינוי תפיסת ההחזקה בקרקע פרטית-פלסטינית, ולהריסת המבנים או השימושים שנעשים בה. 1 לצד זאת, במסגרת עבודתו של צוות מינהלי-פנימי לדיוק תחום הישובים הישראליים באיזור, נחשף היקפה המלא של תופעה בית ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודתי נתונה לבת אור מקורי על עזרה מועילה במחקר בשלביו המוקדמים, ולמערכת כתב העת משפטים ועורכות כתב העת, דניאל בן דור ונועה צוקר, על הערותיהן המעולות. 1 ראו לדוגמא, בג ץ 8887/06 אל-נאבות נ' שר הבטחון ) (; בג"ץ 7292/14 מוסא נ' שר הבטחון ) (; בג"ץ 8395/14 ראש מועצת הכפר תורמוסעיא נ' שר הבטחון ) (; בג"ץ 2242/17 כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילתית נ' שר הבטחון.) (

2 שהיתה מוכרת אך בלתי מתועדת. 2 מתברר כי במשך שנים רבות נהג הממונה על הרכוש הממשלתי המופקד על ניהול הרכוש הציבורי באיזור להקצות קרקע למטרת יישובה בידי יהודים אף מבלי שהיו בידיו מפות בעלות מדויקות. 3 עקב כך, נמצא על ידי צוות הבדיקה )המכונה צוות קו כחול ( כי ישנם כ- 1,000 עד 3,000 מבנים שהוקמו על קרקע פרטית שהוקצתה בהסכמי הרשאה, מיעוטם ליחידים, ורובם לגופים מיישבים )בדרך כלל להסתדרות הציונית(. 4 על רקע זה, ובפרט אגב פרשת פינוי המאחז הבלתי חוקי עמונה, 5 וההתדיינות המשפטית בנוגע ל מצפה כרמים, 6 פעלה המדינה בשני אפיקים עיקריים. ראשית, הכנסת אישרה את החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, אשר מורה למינהל האזרחי הפועל באיזור להפקיע כל קרקע פרטית אם היא משמשת בפועל להתיישבות )תחת תנאים מסוימים(. 7 בהמשך לכך, הוגש לממשלה דין וחשבון של הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת הבנייה באיזור יהודה והשומרון ובו המלצות שונות להתמודדות הממשלה עם סוגיה זו, ובכלל זה באופן המתואר להלן. 8 השאלה העיקרית שבמחלוקת היא האם משהתברר בדיעבד כי קרקע שהוקצתה למטרות התיישבות איננה רכוש ממשלתי המצוי בניהול הממונה מוטלת עליו החובה להשיב קרקע זו לידי בעליה הנכון, או שמא לממונה ולמי שהתקשר עמו נתון הכוח להוסיף ולהחזיק בקרקע בהתאם לתנאי ההקצאה. שאלה זו מתעוררת הן במקרים בהם בעל הקרקע הוא אשר תובע את השבתה לידיו, 9 והן במקרים בהם בעל הקרקע איננו בנמצא אך בהעדרו התבררה הטעות בנוגע להקצאת הקרקע. 10 התשובה הישירה לשאלה זו היא שבשני המקרים על הקרקע לחזור לידי בעליה החוקיים, שכן אין בכוחו של חוזה בין הממונה למי שהתקשר עמו להכות קניין, היינו לפגוע או 2 ראו מבקר המדינה דין וחשבון 66 ב )2016(; 69 בג ץ 8815/10 בשאראת נ ועדת המשנה להתיישבות של מועצת התכנון העליונה ) (; בג ץ 7986/14 במקום מתכננים למען זכויות תכנון נ ראש המינהל האזרחי )תלוי ועומד( )תגובה מטעם המדינה מיום (. נדלתה:. din.org/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%9c%d7%99/state+response.pdf 3 הממונה על הרכוש הממשלתי )להלן: הממונה( פועל לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס 59(, התשכ ז- 1967, מכוחו מסורות לידיו סמכויות ניהול של הרכוש הציבורי באיזור יהודה והשומרון. הממונה פועל כנאמן קרקעות הציבור לפי תקנה 55 לתקנות בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה, נספח לאמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה לרבות תקנות בקשר לדיני ומנהגי המלחמה ביבשה )האג, 1907( )להלן: תקנות האג(. ראו בג"ץ 285/81 אל נאזר נ' מפקד יהודה ושומרון, לו) 1 ( )1982(; 701 בג"ץ 277/84 אע'רייב נ' ועדת העררים לפי צו בדבר רכוש ממשלתי, פ"ד מ) 2 ( )1986(. 57 כפיפותו המינהלית של הממונה היא כפולה: מחד גיסא, הוא קצין מטה במפקדת ראש המינהל האזרחי באיזור; מאידך גיסא, הוא נחשב כבעל סמכות מקבילה למנהל מחוז ברשות מקרקעי ישראל. ראו מבקר המדינה דין וחשבון 56 א, )2005( 203 )להלן: מבקר הדינה דוח 56 א(. 4 ההערכות בעניין מספר המבנים נעות בין 1,048 )תגובה מקדמית מטעם ממשלת ישראל בבג ץ 1308/17 עיריית סילוואד נ הכנסת )תלוי ועומד( ]מיום [(, ל- 2,000 מבנים בהם מתגוררים אלפי תושבים )יותם ברגר, נועה לנדאו ויהונתן ליס "היועמ"ש אישר מנגנון שמאפשר להכשיר כ- 2,000 מבנים לא חוקיים בהתנחלויות" הארץ ] [(; ועד ל- 2,700 או 3,000 מבנים )דברי ראש המינהל האזרחי, תא"ל אחוות בן חור, בישיבה מס' 714 של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, (. 5 ראו בג"ץ 9949/08 חמאד נ' שר הבטחון ) (. 6 ת"א )מח' י-ם( אנג ל נ סאלחה ) ( )להלן: עניין אנג ל(; ע א 7668/18 סאלחה נ אנג ל )תלוי ועומד( )להלן: עניין סאלחה )תלוי ועומד((; בג ץ 953/11 סאלחה נ שר הבטחון )תלוי ועומד( )להלן תכונה ההתיידנות כולה: פרשת מצפה כרמים(. על פרטי פרשה זו ראו רונית לוין-שנור אין אתונות מדברות ואין מלאכים בכרמים: על פרשת מצפה כרמים : בעקבות ת א )מח י- ם( אנג ל נ סאלחה המשפט ברשת: זכויות אדם מבזקי הארות פסיקה )2018( 4 86, )להלן: לוין-שנור אין אתונות (. 7 החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, התשע ז- 2017, ס ח 2604 )להלן: חוק ההסדרה(. הליכים בעניין חוקיות וחוקתיות החוק מתבררים בבג ץ 1308/17 עיריית סילוואד נ הכנסת )תלוי ועומד(. 8 הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת הבנייה באיזור יהודה והשומרון דין וחשבון מסכם )ד ר חיה זנדברג, יו ר( ) ( )להלן: דוח זנדברג(. נדלה:. 9 זהו, במידת מה, המקרה שבפרשת מצפה כרמים, לעיל ה ש 6. למעשה, ההליך התנהל רק כנגד מקצת מבעלי החלקות שנדונו. ראו עניין אנג ל, לעיל ה ש 6, בפס , 10 כפי שהוא המצב בת"א )מח' י-ם( קציר נ' הרי זהב בע"מ )תלוי ועומד( )החלטה מיום ( ובת"א )מח' י-ם( אשכנזי נ' המנהל האזרחי באיו"ש ) (. כן ראו בעניין "יישום סיכום היועץ המשפטי לממשלה בנושא סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( חוות דעת משלימה" ) ( )להלן: סיכום משלים של היועץ(. 2

3 לפגום בזכות הקניין הפרטית של מי שלא היה צד לעסקה ברכושו. 11 זוהי המשמעות של הגנה על קניינו של אדם: הגנה אשר תקפה כלפי כל פגיעה או שלילה של הזכות אלא אם נקבע בחוק אחרת, גם אם הפוגע לא ידע ולא יכול היה לדעת על זכותו של הפרט. 12 מכאן שיש לבחון האם קובע החוק הסדר אחר. 13 כאן מכרעת היא הפרשנות שתנתן להוראה המצויה בתחיקת הבטחון, בסעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס 59(, התשכ ז )להלן: הצו או הצו בדבר רכוש ממשלתי( לפיה עסקה שערך הממונה בשוגג ברכוש פרטי "לא תיפסל ותעמוד בתוקפה". 14 לעמדת היועץ המשפטי לממשלה שגובשה לאחרונה, הוראה זו מקנה מעמד של "תקנת שוק" לעסקאות של הממונה. 15 כך, היא מחסנת את הממונה ואת המתקשרים עמו מחובת השבת המקרקעין לבעליה הנכון גם כאשר התברר שהממונה לא היה רשאי למסור את השטח לאחר. דהיינו, למתקשר עם הממונה תעמוד זכות ממורקת לכל דבר ועניין, בהתאם לזו שנמסרה לו מכוח הסכם ההקצאה, והוא יוכל לנהוג בשטח המוקצה כפי שהיה רשאי לנהוג אלמלא התברר כי אין המדובר ברכוש ממשלתי. 16 לשיטתו של היועץ, מטרת ההוראה שבסעיף 5 לצו, אשר לא נעשה בה שימוש עד לאחרונה, 17 היא הגנה על אינטרס הסתמכותו של הפרט שנקט בתום לב פעולות על בסיס אותן העסקאות, והקניית מעמד ראוי לממונה כדי להקנות יציבות ובטחון למתקשרים מולו בתום לב. 18 לאור גישה זו סבור היועץ כי לסעיף 5 לצו משקל מרכזי בבחינת חוקיותו של חוק ההסדרה. לטעמו, יש בפרשנותו להוראה זו להוות פתרון מידתי וראוי יותר מזה שנקבע בחוק ההסדרה שלשיטתו אינו בר הגנה. 19 מעבר לתפקידה האפשרי של פרשנות זו בהליכי התקיפה כנגד חוקיות חוק ההסדרה, שאלת הפעלתו הקונקרטית של סעיף 5 לצו תלויה ועומדת בימים אלה במספר הליכים משפטיים. 20 היועץ אף הורה על הצורך בנקיטת "פעולה ממשלתית יזומה לבחינה ולאישור מהירים של תאי השטח בהם מתקיימות ראיות מנהליות לתחולתו של סעיף 5 לצו", על מנת שבשטחים אלה ניתן יהיה "להסדיר את חוקיות הבניה" גם מבלי שיתקיים הליך משפטי למול בעל הקרקע ע א 2267/95 האפוטרופוס הכללי נ הרטפלד, פ ד מט) 3 ( )1995( , "רק קניין יכה קניין, ואילו זכות חיובים אין בכוחה להכות קניין. 12 ראו, Thomas W. Merrill and Henry E. Smith, The Property/Contract Interface, 101 COLUMBIA LAW REVIEW 773. (2001) 13 ראו ע א 6894/15 זלצר נ אבירם, פס 9 )ב( לחוות דעתו של השופט הנדל ) (; עניין טל טריידינג קורפ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, בפס 25 לחוות דעתו של השופט הנדל )בדעת הרוב( ) (. 14 לשון סעיף 5 לצו: כל עיסקה שנעשתה בתום לב בין הממונה ובין אדם אחר בכל נכס שהממונה חשבו בשעת העיסקה לרכוש ממשלתי, לא תיפסל ותעמוד בתקפה גם אם יוכח שהנכס לא היה אותה שעה רכוש ממשלתי. 15 לשכת היועץ המשפטי לממשלה "סיכום דיון סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון(" ) ( )להלן: סיכום הדיון הראשון של היועץ(. סיכום הדיון צורף לתגובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בבג ץ 1308/17 עיריית סילוואד נ הכנסת )תלוי ועומד( )מיום ( )להלן: תגובת היועץ הראשונה בעניין חוק ההסדרה(. 16 סיכום הדיון הראשון של היועץ, לעיל ה ש 14, בעמ 1; תגובת היועץ הראשונה בעניין חוק ההסדרה, לעיל ה"ש שם, בפס שם. העמדה אומצה כאמור על ידי בית המשפט המחוזי בעניין אנג ל, לעיל ה ש 6. כן ראו חוות דעת שנערכה על ידי חבר ועדת זנדברג, ד ר חגי ויניצקי, בנוגע לסעיף 5 לצו, אשר צורפה לדוח זנדברג, לעיל ה ש 8 )להלן: ויניצקי חוות דעת (; וכן חגי ויניצקי "תקנת השוק בעסקאות עם הממונה על הרכוש הממשלתי ביהודה ושומרון" )טיוטת מאמר( )העתק מצוי בידי המחברת( )להלן: ויניצקי תקנת השוק (. 19 תגובת היועץ הראשונה בעניין חוק ההסדרה, לעיל ה"ש 14; תגובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בבג ץ 1308/17 עיריית סילוואד נ הכנסת )תלוי ועומד( )מיום ( )להלן: תגובת היועץ השנייה בעניין חוק ההסדרה(. 20 כגון, פרשת מצפה כרמים, לעיל ה ש 6; בג ץ 419/14 עיריית סילוואד נ שר הבטחון )תלוי ועומד(. עניין קציר, לעיל ה ש 10. בעניין אשכנזי, לעיל ה ש 10, הושג הסכם בין הצדדים להחלת סעיף 5 לצו כך שעסקת המקרקעין בנוגע למגרש תעמוד בתוקפה, ולמתקשרים הזכות לעשות בנכס כל פעולה ובכלל זה העברת זכותם. ראו שלמה פיוטרקובסקי ביהמ ש אישר הסדרת בית שנגרע מקו כחול ערוץ ) (. 7 בשני תיקים אחרונים אלה הסכסוך אינו למול בעלי הקרקע. 21 סיכום משלים של היועץ, לעיל ה"ש 10. 3

4 מן הבחינה המעשית, במרבית המקרים אם לא בכולם המדובר במצב בו הממונה העניק להסתדרות הציונית החטיבה להתיישבות )ההסתצ"י( הסכם הרשאה לתכנון ולפיתוח הקמת ישוב ל- 49 שנים, והמשך החזקתה של הקרקע בידי ההסתצ"י ובידי מי שניתנה לו הרשאה מטעמה הוא אשר מוטל על הכף. 22 במילים אחרות, המחלוקת אשר לפרשנות סעיף 5 לצו היא בעלת משמעות חלוקתית מובהקת: "הכשרה" )או "הסדרה"( שיטתית של היקף עצום של מבנים וקרקעות, והכל בכיוון אחד: מבעלים פלסטינים למחזיקים יהודיים. לסוגיית החלת דין של "תקנת שוק" בתנאים אלה יש לפיכך היבטים מוסריים ופוליטיים כבדי משקל אשר מחייבים כי הדיון בשאלה הפרשנית הנוגעת לסעיף 5 לצו יעשה גם בשים לב לתוצאות הצפויות של אימוץ פרשנות זו או אחרת, בדיוק כפי שהוא המצב ביחס לחוק ההסדרה. 23 בחינת התאמתו של סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי לפי פרשנות היועץ המשפטי לממשלה לכללי המשפט הבינלאומי, לדין המקומי החל באיזור, ולעקרונות היסוד של המשפט הישראלי, הפרטי, המינהלי והחוקתי, כמו גם להסדרים מקבילים בחקיקה הישראלית ביחס לעסקאות של ממונים על רכוש, מעלה כי פרשנותו אינה יכולה לעמוד ויש עמה פגיעה גורפת וקשה בקניין הפרטי של האוכלוסיה הפלסטינית המצויה תחת משטר של כיבוש צבאי. לצד זאת, אראה כי ישנה פרשנות חלופית מתקבלת על הדעת המאפשרת להקנות מובן בעל ערך לסעיף 5 לצו. אטען, כי אין לראות בסעיף 5 לצו כבעל כוח קנייני כפי שמבקשים לשוות לו. סעיף 5 לצו איננו הסדר של תקנת שוק אלא הוא עוסק במערכת היחסים שבין הממונה למתקשר עמו בלבד ואיננו מקים זכויות וחובות ביחס לבעלים הנכון של הנכס. כל שיש בו הוא קביעה כי ביחסים שבין הממונה לבין מי שהתקשר עמו העסקה לא תפסל גם אם התברר בדיעבד כי המקרקעין אינם רכוש ממשלתי. לפיכך, אף על פי שאכיפת העסקה הפכה לבלתי אפשרית נוכח העדר זכות לממונה במקרקעין, תוטל על הממונה החובה לפצות את המתקשר עמו בהתאם לתנאי החוזה המוסכם ביניהם. מבנה המאמר הינו כדלקמן. חלק א מציג מבט כללי על מצבי תחרות קניינית, תקנת השוק בכללם, ומאפיין את המתח בין מצבי תחרות שהם נטילה פרטית או נטילה שלטונית הכפופה או שאינה כפופה לחובת פיצוי. חלק ב' מציג את הפרשנות שהעניק היועץ המשפטי לממשלה לסעיף 5 לצו וטעמיה. הוא מוקדש לניתוח הטעם המרכזי שהציג היועץ לפרשנותו, והוא על דרך היקש בין סעיף 5 לצו להסדרים אחרים בחקיקה הישראלית הנוגעים לעסקאות של ממונים על רכוש. חלק ג עוסק בשאלה האם הפרשנות לפיה סעיף 5 לצו מהווה תקנת שוק קניינית עולה בקנה אחד עם דיני הקניין המהותיים החלים באיזור, ובפרט תקנת השוק לפי הדין המקומי, מן הכללים הקבועים במג לה, בחוק הקרקעות העותמאני, בחקיקה הירדנית החלה ובפסיקה שפירשה אותם. חלק ד מציג שורה של אילוצים בפרשנות סעיף 5 לצו, ובכלל זה, הדין הבין-לאומי, התאמה לדין הישראלי, תקדימים קודמים, ואילוצים נוספים. לאור כל אלה, מציע חלק ה פרשנות ראויה לסעיף 5 לצו ולמרכיביו השונים. 22 מדוח מבקר המדינה דוח 56 א, לעיל ה"ש 3, בעמ' 216, עולה כי מרבית אדמות המדינה שהוקצו על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי נמסרו להסתדרות הציונית החטיבה להתיישבות. המדובר בהיקף של מאות אלפי דונם. מנתונים נוספים עולה כי משנת 1967 הוקצו על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי 674,459 דונם לטובת האוכלוסיה היהודית, וכן 1,624 דונם )0.24% מסך כל השטחים שהוקצו( לצורכי האוכלוסיה הפלסטינית. תשובת המינהל האזרחי לתנועה לחופש המידע מיום , land-allocation 23 ראו עמיחי כהן "דין עמונה כדין תל אביב? התפרקותה של פרדיגמת הכיבוש בשטחים: בעקבות בג"ץ 9949/08 חמאד נ' שר הבטחון והחוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, התשע"ז 2017 " המשפט ברשת: זכויות אדם מבזקי הארות פסיקה 29-28, 6, 61, )2017( 35 )להלן: כהן חוק ההסדרה (. 4

5 א.מצבי תחרות קניינית במקרקעין: על נטילה פרטית ונטילה שלטונית מנקודת המבט של דיני הקניין, כלל היסוד הוא כי משהתברר שאדם מחזיק בקרקע של אחר, אף אם קרקע זו הועברה לידיו על ידי מי שהוא חשבו כבעל הזכות בה, עליו ועל מי שמסר לידיו את הקרקע להשיבה לידי בעליה הנכון. זהו ביטוי לשתי תכונות מרכזיות של זכות הקניין: הזכות לעקוב אחר הנכס ולהשיבו לידי בעליו אם הוצא מידיו שלא ברצונו; וזכות העדיפות המעניקה לבעלים עדיפות על מי שירכוש אחריו זכויות קניין בנכס. 24 בלימתה של זכות הקניין תיעשה אך ורק אם יקבע הדין תוצאה אחרת בתחרות שבין המחזיק לבעלים הנכון. בתחרות שבין קונה תם לב לבעלים, כלל קנייני המגן באופן מלא על הראשון מכונה תקנת השוק, על פיו בהתקיים תנאים מוגדרים זכותו של הקונה תקפה כלפי הבעלים הנכון של הנכס, אף על פי שמי שמכר לקונה לא קיבל לידיו את הנכס מידי הבעלים. כפי שציין השופט הנדל תקנת השוק היא מעין ג וקר, הגובר גם על ה אס של חבילת הקלפים המשפטית, הלא הוא זכות הבעלות. 25 דיני הקניין כוללים כמה סוגים נוספים של כללים המאפשרים, ביחסים שבין פרטים, ליטול או לכונן זכות טובה בקרקע שלא על דעת בעליה. באלה יש למנות את הגנת ההתיישנות, העשויה לקום במצב בו הטוען לתחולתה של הגנה זו מחזיק בקרקע החזקה נוגדת בהתרסה כנגד הבעלים במשך תקופת זמן הקבועה בדין; את הגנת הבונה והנוטע במקרקעי הזולת, העשויה להעניק למקים זכות בקרקע אם שווי המחוברים שהוקמו עולה על שווי הקרקע; ואת המשקל המתפתח שיש לחובה לנהוג בתום לב בשימוש בזכות קניינית, העשויה להביא להגנת מחזיק בפני פינוי אף שהוא חסר זכות, אם עמידה על זכות הבעלים תחשב לבלתי מוצדקת בנסיבות העניין. 26 שיקולים מרכזיים בעיצוב הדין בהקשרים אלה הם: תום ליבו של הרוכש או המחזיק הטוען להגנה והפגם שנפל בהתנהגותו של הבעלים; הסתמכות על מרשם המקרקעין או התנהלות בדרכי מסחר רגילות, ובכלל זה המידה שבה התמורה משקפת את ערכי השוק של הנכס; קיומה של החזקה בידי הטוען להגנה או השלמתו של רישום במרשם המקרקעין; המידה שבה החזקת הקרקע מעידה על ערכה הגבוה יותר של הקרקע בידי המחזיק, ומאזן הנזק בין הצדדים העלות והתועלת היחסיים לכל צד מהמשך המצב הקיים לעומת השבת הזכות לידי הבעלים; והשפעת הכלל על עלויות ההתדיינות כמו גם שיקולים ערכיים וחלוקתיים נוספים. 27 נוכל לכנות 24 יהושע ויסמן דיני קניין חלק כללי )1993( )להלן: ויסמן דיני קניין(. 25 עניין זלצר, לעיל ה ש 13, בפס 9 )ב( לחוות דעתו של השופט הנדל. 26 בדיני הקניין במקרקעין בישראל, הגנות אלה באות לידי ביטוי בסעיף 10 לחוק המקרקעין, התשכ"ט )תקנת השוק(; סעיף 51 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, התשכ"ט )התיישנות רוכשת במקרקעין(; וסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח )התיישנות דיונית במקרקעין שאינה מקנה זכות אך חוסמת מפני תביעת פינוי(; סעיף 94 לחוק המקרקעין )זיקת הנאה מכוח שנים, שהיא סוג של התיישנות רוכשת(; סעיפים לחוק המקרקעין )בניה ונטיעה במקרקעי הזולת(; סעיף 14 לחוק המקרקעין )שימוש לרעה בזכות(, וישנן נוספות. 27 ראו לדוגמא )הספרות בתחום היא עצומה. כאן מוזכר רק מדגם קטן מאוד(: Information, Douglas Baird, Thomas Jackson, Uncertainty, and the Transfer of Property, 8 J. LEGAL STUD. 299 (1984); Menachem Mautner, The Eternal Triangles of the Law: Toward a Theory of Priorities in Conflicts Involving Third Parties, 90 MICH. L. REV. 95 (1991); Thomas Miceli, C.F. Sirmans, Geoffrey Turnbull, Title Assurance and Incentives for Efficient Land Use, 6 EUR. J.L. & ECON. 305 (1998); William Swadling, Property: General Principles, in ENGLISH PRIVATE LAW VOLUME I, 203, (Peter Birks, ed., 2000); Barak Medina, Augmenting the Value of Ownership by Protecting It Only Partially: The Market- Overt Rule Revisited, 19 J. L. ECON. ORG. 343 (2003); STEVEN SHAVELL, FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, ch. 1 (2004); THOMAS J. MICELI, THE ECONOMIC APPROACH TO LAW (2004); Giuseppe Dari-Mattiacci, Carmine Guerriero, and Zhenxing Huang, The Property-Contract Balance (November 2, 2015). Amsterdam Law School Research Paper No ; Amsterdam Center for Law & Economics Working Paper No Available at ;SSRN: איל זמיר חוק המכר, התשכ"ח- 1968, )2002( )להלן: זמיר חוק המכר(; חנוך דגן קניין על פרשת דרכים )2005( , )להלן: דגן פרשת דרכים(. 5

6 מצבים אלה כ נטילה פרטית ותאפיין אותם הכרעה קניינית השוללת מבעלים )באופן מוחלט או חלקי( את זכותו בקרקע בשל התקיימותם של תנאים שנקבעו בחוק ההופכים את ההכרה במעמדו של חסר הזכות לראויה. בחלק ממצבי התחרות תהא ההכרעה בינארית, מסוג של כלל הקצאה, ולצד המפסיד לא תינתן כל תרופה מידי הזוכה בנכס )כך למשל בתקנת השוק ובהתיישנות רוכשת(. 28 ניתן לראות מצבים אלה כנטילה פרטית ללא פיצוי. 29 באחרים, תהיה ההכרעה מרוככת, מסוג של כלל חלוקה: צד אחד יזכה בקרקע והאחר בפיצוי כספי המשקף את ערך השוק של הנכס )כך למשל בבנייה ונטיעה במקרקעי הזולת ובשימוש שלא בתום לב בזכות(. 30 גם בהקשר זה ספרות רבה עוסקת בשאלת המודל הראוי והשלכותיו. 31 לצד כללים אלה ישנם כללים משפטיים אחרים, המאפשרים ביחסים שבין המדינה לאזרחיה, לראשונה ליטול זכות בקרקע )או באפשרויות המימוש שלה( שלא ברצון בעליה, על מנת להגשים תכלית ציבורית לשימוש ברכוש שניטל )או באפשרויות המימוש שלו(. 32 מצבים אלה, המכונים נטילה שלטונית", יחסו על פי רוב תחת רגולציה מסמיכה, כגון דיני הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור, ויהיו כפופים בדרך כלל לחובת פיצוי. 33 במקרים אחרים תנתן למדינה הסמכות ליטול רכוש פרטי ללא פיצוי כך למשל, בחקיקת המיסים בהלאמת רכוש אויב, 35 ובמקרים בהם הנטילה מתפזרת על פני קבוצה רחבה של נפגעים. 36 נוכל לסכם את המצבים שתוארו באופן הבא: לפי חלק מהגישות, ראו: נילי כהן שניים אוחזים: קניין, אחריות, חלוקה משפט ועסקים יח )2014( , 29 לטעמי הספרות חסרה תיאוריה שתסביר מהו כלל ההגנה במצבים בהם בעל הזכות )entitltment( מאבד את זכותו ללא הסכמתו וללא פיצוי. בכוונתי לעסוק בכך במקום אחר. 30 ראו, סעיף 23 לחוק המקרקעין )פיצוי לבעלים אם מוכרת זכות המקים(; ע א 8661/10 נעמה נ טורקיה, ) ( )השופטת חיות( )דמי שימוש לבעלים אם מוכרת זכות הפולש אך הפינוי מוגן מכוח סעיף 14 לחוק המקרקעין(. 31 לביקורת על הבינאריות של כללי הכרעה קניינים ראו, למשל, ע א 624/13 מורדכיוב נ מינץ ) ( )קריאה לאמץ מודל גמיש יותר בהקשר של תקנת השוק(. ראו גם דפנה לוינסון-זמיר "הקודפיקציה האזרחית סוגיות נבחרות בתחרות זכויות" משפטים לו )2006( 663 )בהתייחס למנגנון זכות פדיון לבעלים במצבי תקנת שוק, שהוצע בהצעת חוק דיני ממונות, התשס ד (; Gideon. Parchomovksy, Peter Siegelman, and Steve Thel, Of Equal Wrongs and Half Rights, 82 N.Y.U.L. REV. 738 (2007) להצעה לפיה במצבי תקנת שוק במטלטלין בהם שני הצדדים שקולים מבחינת השקעתם במניעת התקלה, יקבל כל אחד מן הצדדים מחצית מערך הזכויות, ויערך מכרז פנימי ביניהם לרכישת האחד של זכויות השני. Yun-chien Chang, 246 Jurisdictions in the World Get the Good-Faith Purchase Problem Wrong: A New Economic Framework, paper presented at Economic ( ) University.History Workshop, Taipei, Taiwan: Department of Economics, National Taiwan הצעה זו רואה בצדדים כשותפים שווים, והגיונה עולה בקנה אחד עם דין "גוד או איגוד" של המשפט העברי )בבלי, בבא בתרא יג ע"א(. ראו בנימין פורת "תום לב: עיון מושגי והשוואתי" משפטים מה 641, 603, ה"ש )2016( ראו סעיפים 197 ו- 200 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה ראו, שם, סעיף 189; סעיף 3 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, סעיף 3; ע"א 6407/14 הוועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל נ' מסרי ) (. כן ראו: חנוך דגן "שיקולים חלוקתיים בדיני נטילה שלטונית של מקרקעין" עיוני משפט כא )1998(; 491 שי שטרן "פיצוי נאות: על סעדים וצדק בדיני הנטילה השלטונית בישראל" עיוני משפט מא )2018( יש הסבורים כי דיני המס אינם פוגעים בקניין, שכן נטל המס אינו גורע מהרכוש אלא הרכוש הפרטי הינו מה שנותר לאחר חיובי המס )כך שהמס הוא חלק מה- baseline (. יש גם דעות אחרות. ראו לדוגמא, בג ץ 3734/11 דודיאן נ' כנסת ישראל, פ''ד סו) 1 ( 65, בפס 29 לחוות דעתה של המשנה לנשיאה נאור ;)2012( OWNERSHIP: LIAM MURPHY AND THOMAS NAGEL, THE MYTH OF. TAXES AND JUSTICE (2002) 35 ראו חוק נכסי נפקדים, התש י ראו (2003) 216 U.S..Brown v. Legal Foundation of Washington, 538 כן ראו Amnon Lehavi, The Taking/Taxing (2010) Taxonomy, 88 TEXAS LAW REVIEW,1235 גם במצב זה בעל הרכוש הנכון מאבד את ה- entitlement שלו, ללא כל הגנה, אך קיצוץ הזכות הוא רוחבי. 6

7 טבלה 1: הסדרי נטילה ופיצויים נטילה פרטית נטילה שלטונית 37 בת פיצוי 38 שאינה בת פיצוי 39 בת פיצוי 40 שאינה בת פיצוי כלל ההכרעה חלוקתי בינארי חלוקתי בינארי דוגמאות בניה ונטיעה במקרקעי הזולת; שימוש לרעה בזכות קניינית תקנת השוק; התיישנות רוכשת הפקעת מקרקעין לצורכי ציבור; פגיעה במקרקעין מכוח תכנית חקיקת מסים; הלאמת רכוש אויב באופן בסיסי, קיימת הפרדה מובהקת בין מצבי נטילה פרטית והדוקטרינות הקנייניות החלות ביחסים שבין פרטים, באשר להם דין המדינה כדין כל אדם אחר, לבין מצבי נטילה שלטונית והדוקטרינות החלות ביחסים שבין המדינה לבין פרטים, בנוגע להם למדינה ולה בלבד מסורות סמכויות נטילה שלטונית הכפופה למעמדה החוקתי של זכות הקניין. 41 עם זאת, ישנם מקרים בהם המדינה כבעלים או כמחזיק פרטי נהנית מהגנות עודפות )או סובלת מנטלים מוגברים( שכן שיקולים שלטוניים מתערבבים בתחום הנטילה הפרטית ומעצבים למדינה מעמד מיוחד; ומנגד, מקרים בהם שיקולים פרטיים מתערבבים בתחום הנטילה השלטונית, כך שהמדינה מפעילה את סמכויותיה השלטוניות למען אינטרסים פרטיים. בהקשר של המקרה הראשון, של מעמד מיוחד למדינה בדיני הנטילה הפרטית, ניתן לראות כדוגמא את הסייג לתחולת הסדר הרכישה הכפויה בידי מקים במקרקעי הזולת כאשר במקרקעי ציבור עסקינן, ואת העדרה של התיישנות במקרקעין כנגד המדינה. 42 בהקשר של המקרה השני, של חדירת שיקולים פרסונליים לדיני הנטילה השלטונית, תהא כדוגמא הפקעת המקרקעין הנעשית על ידי המדינה על מנת לשרת תכלית, מסחרית למשל, של גוף שאיננו ציבורי, מתוך הגישה כי הדבר משרת אינטרס ציבורי אף אם השימוש המיועד לקרקע שהופקעה הוא פרטי בטיבו. 43 בשני המקרים עלול להתעורר חשש לשימוש לרעה בכוח העומד לרשות המדינה: קביעת כללי 37 במונחים של קלברזי ומלמד ( and Guido Calabresi and A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, entitlement לבעל הרכוש הנכון יש,)Inalienability: One View of the Cathedral, 85 HARVARD LAW REVIEW 1089 (1972) protected by a liability rule )שם, בעמ 1116( הזכות שלו מוגנת אבל הצד השני יכול לרכוש אותה במחיר השוק. 38 כאמור, במצב זה בעל הזכות )entitlement( מאבד אותה ללא כל הגנה. 39 גם כאן, לבעל הרכוש הנכון יש entitlement protected by a liability rule כאשר המדינה יכולה לרכוש את זכותו במחיר השוק. 40 כאן יתכנו שני מצבים א. מעולם לא היתה לטוען לזכות entitlement )כך לפי התיאוריה שנטל המס אינו פוגע בקניין(; ב. היתה לטוען לזכות entitlement )כך לפי התיאוריה שנטל המס פוגע בקניין, כך ביחס לדוגמא של רכוש אויב(, אך היא נתבטלה. 41 ראו, לדוגמא, בג"ץ 2390/96 קרסיק נ' מדינת ישראל, פ"ד נה) 2 ( ) (. 42 סעיפים 112 ו- 113 לחוק המקרקעין. לביקורת על הסדרים אלה ראו ויסמן דיני קניין, לעיל ה"ש 24, בעמ' , לגבי סוגיית "התיישנות רוכשת" במקרקעי המדינה והשפעתו של סעיף 2 לחוק יסוד: מקרקעי ישראל על דין זה, ראו יהושע ויסמן "ההתיישנות והמדינה" משפטים יד )1984(; 3 ע"א 520/89 מדינת ישראל נ' שבלי, פ"ד מו) 2 ( )1992(. 81 ראו גם, טל חבקין התיישנות )2014( ראו גם להלן, ה"ש 47 וטקסט נלווה. 43 ל הפקעה פרטית במובן של מתן הרשאה ממשלתית להפקעה בידי גוף לא-ממשלתי, ראו: Takings, 76 Abraham Bell, Private (2003) 517 REV..CHIC..L דוגמאות בולטות להפקעה לצרכים פרטיים בהקשר הישראלי, הן פרשת אתא נ שוורץ, כאשר דירתו של שוורץ הופקעה כך שהתוצאה של ההגנה הקניינית שנקבעה בפסק הדין הנזיקי גופו התהפכה. בג ץ 114/77 שוורץ נ שר האוצר, פ ד לא) 2 ( )1977(; 800 ע"א 44/76 אתא חברה לטכסטיל בע"מ נ' שוורץ, פ"ד ל) 3 ( )1976(. 785 השוו: ע א 8880/13 וינשל נ משרד הבטחון ) (. כן ראו דגן פרשת דרכים, לעיל ה ש 27, בעמ ; יובל פרוקצ יה, רונית לוין-שנור ואסף יעקב תרופות בגין נזק 7

8 משחק או שימוש בסמכות באופן שמקנה למדינה מעמד מיוחד עשויים לפגוע בכלל לפיו לבעלי הקניין צריכה לעמוד הגנה טובה כנגד כל נסיון לשלול את זכותם שלא בהסכמתם כמו גם בחובת המדינה לנהוג בשוויון ובכבוד כלפי כל אדם ורכושו, כך שאין אדם )או רכושו( מהווים אמצעי לקידום תועלתו הפרטית של אדם אחר ולא מטרה בפני עצמם. 44 כפי שציין יהושע ויסמן, ההסדרים המיוחדים בתחום הנטילה הפרטית בדיני המקרקעין בישראל מבוססים על ההנחה כי ההיקף הגדול של מקרקעי הציבור עשוי להקשות על הגנה על מקרקעין אלה, ועל הכלל בדבר איסור העברת הבעלות במקרקעי ישראל. ואולם, כך הוא מראה, יש והסדרים אלה אינם חפים מביקורת וסובלים מבעייתיות רבה עד כדי אי הנחת הדעת. 45 בכל הנוגע לתקנת השוק במקרקעין, הקבועה בדין הישראלי בסעיף 10 לחוק המקרקעין, אין למדינה כל מעמד מיוחד כבעלת דין בין כבעלים ובין כרוכשת או מתקשרת. ערכה רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( עסקה שעה שחשבה כי המקרקעין הם מקרקעי ישראל, או כי הם פנויים בידה להקצאה לאחר, והתברר כי לא היא, הרי שהעסקה אינה יכולה לעמוד ותוצאות הפעולה הן במישור התרופתי בין רמ"י למי שהתקשרה עמו. נקבע כי אין בכוחו של הסכם חכירה לשנות זכויות, אין בכוחו לגבור על רישום, ואין בכוחו לפגוע בזכות של מי שאינו צד לו. כך בעניין וקנין נמצא כי כאשר בחוזה חכירה של רמ"י נפלה טעות והשטח שהוחכר אינו משקף את הרישום, העסקה נדחית בפני הרישום. 46 נקודת המוצא צריכה להיות על כן כי בכל הנוגע להסדרי הנטילה הפרטית, דין המדינה כדין כל אדם. מערך השיקולים לעיצוב הסדרים מסוג תקנת שוק, התיישנות ובניה ונטיעה במקרקעי הזולת, אינו צריך להיות מושפע מזהות הבעלים. 47 כאשר מעוצב דין נטילה פרטית ייחודי לגבי המדינה כבעלים, כמוכרת או כבעלת עניין, יש לחשוד ולחשוש מחוקיותו וחוקתיותו של דין זה ומהמידה שבה שיקולים המנחים דרך כלל את עיצוב דיני הנטילה הפרטית הם אכן אלה המוצבים בבסיסו. כך בדומה יש לחשוש כאשר נעשה שימוש במנגנון הנטילה השלטונית כדי לקדם אינטרסים פרטיים-צרים של קבוצות אוכלוסיה מסוימות הנהנות מעוצמה פוליטית, תוך פגיעה בעקרונות היסוד של שוויון והגנה על קניין הפרט וכבודו. *** רכוש הנתון באי-ודאות מבט תיאורטי ודוקטרינרי משפט ועסקים כב )עתיד להתפרסם(. דוגמא נוספת היא דנג"ץ 4466/94 נוסייבה נ' מדינת ישראל, פ"ד מט) 4 ( )1995(. 68 בהקשר האמריקאי, המקרה הראוי לציון הוא London, 545 Kelo.v City of New Abraham Bell, and Gideon Parchomovsky, The Uselessness of Public Use, 106 COLUM. L. REV. ראו.U.S. 469 [2005].1412 (2006) 44 ראו, (2010) ch.4. ARTHUR RIPSTEIN, FORCE AND FREEDOM: KANT S LEGAL AND POLITICAL PHILOSOPHY, 45 ויסמן דיני קניין, לעיל ה"ש 24, בעמ' 173; ה"פ )מח' חי'( וקנין נ' ליבוביץ ) (; אושר בע"א 7720/15 וקנין נ' ליבוביץ ) (. וראו גם מקרים נוספים בהם נקבע בדומה כי אין בכוחה של עסקת חכירה לגבור על הרישום ולהקנות זכות למתקשר מכוחה של אותה הטעות, ובוודאי שלא על חשבונם של צדדים שלישיים: ה"פ )מח' חי'( קדוש נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס' ) ( 11 )"משהוכח כי המנהל החכיר למעשה לשני הצדדים ביחד יותר מ- 100% מהשטח המשותף, ברי כי מדובר בטעות, המנוגדת לצו הרישום"(; ת"א )מח' ת"א( הדרי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס' ) ( 20 )"האמור בהסכם זה אינו יכול לשנות מהיקף הזכויות הרשומות... מדובר בהסכם שמטרתו היתה להאריך את תקופת החכירה ולהוונה - לא לשנות את היקף זכויות התובעים בקרקע. על אחת כמה וכמה, אין הסכם שכזה יכול להשפיע על זכויותיהם של ברהום, שאינם צד לו"(. ראו גם חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך- 1960, סעיף 4 טו)ב 1 (. 47 המקרה של התיישנות רוכשת במקרקעי המדינה הוא החריג שאינו מעיד על הכלל. זהו מצב דברים בו קרקע יוצאת מאוצר המדינה ומועברת לידיים פרטיות בשל השימוש הנוגד, החקלאי, והנמשך שעשה זה בקרקע, והוא מבוסס על חוק הקרקעות העותמאני, 1858, סעיף 78, וסעיף 52 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין. במצב דברים זה נכנסים לתמונה שיקולים חלוקתיים ושלטוניים מובהקים. דין ההתיישנות הרוכשת בקרקע שהוצאה זה מכבר מידי המדינה והוענקה לאדם פרטי, קבוע בסעיף 51 לפקודת ההסדר. לשאלה האם יש בדין התיישנות רוכשת בין פרטים משום פגיעה בזכות הקניין, ראו JA Pye (Oxford) Ltd.v United Kingdom (2008) 46 EHRR AJ van der Walt and EJ Marais, The Constitutionality of Adverse Possession Under the European לדיון ראו.45 (GC) Convention 1950: JA Pye (Oxford) Ltd V United Kingdom (2008) 46 EHRR 45 (GC), 76 J. CONTEM. ROMAN-DUTCH. LAW 261 (2013) 8

9 בתקופה האחרונה ניכרת בפעילות המשפטית של המדינה בנוגע למקרקעין באיזור יהודה והשומרון נטייה הולכת וגוברת ליצור דין נטילה פרטית מיוחד למדינה, ובמקביל, לעשות שימוש מוטה בכללי הנטילה השלטונית לקידום אינטרסים אשר תרומתם לכלל הציבור הרלבנטי מוטלת בספק. תחת חובת המדינה, שהיא אף חובה מוגברת באיזור הנתון לתפיסה לוחמתית, לכבד את קניין האוכלוסיה המקומית ולהגן עליו, 48 מתפתחת מגמה מסוכנת של השתלטות מכוונת ושיטתית באמצעים חוקיים לכאורה על קניין מוגן זה. ניתן להצביע על שתי טקטיקות משפטיות בולטות שנעשה בהן שימוש בתקופה האחרונה להחלת דין מיוחד על המדינה )הממונה על הרכוש הממשלתי(, להרחבת תחומי הנטילה הפרטית והשלטונית לשם מטרות פוליטיות מוגדרות, ולהתנערות מהצורך בעיצוב כללי קניין באופן בלתי תלוי בתוצאות משפטיות קונקרטיות שמבקשים להשיגן. הדברים באים לידי ביטוי, בתחום הנטילה השלטונית, בחקיקת החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, הקובע באופן כוללני, אם כי תחת תנאים מגבילים רכים, כי כל קרקע המשמשת בפועל למטרות התיישבות תופקע לתכלית זו, תוך דחיקה קטיגורית של קניין הבעלים הפרטיים לטובת האינטרס של ציבור פרטים מסוג אוכלוסיה מסוים )כאשר יחסי הכוחות הפוליטיים בין שתי הקבוצות לחלוטין אינם שקולים(. 49 בהמשך לכך, אומצה על ידי היועץ המשפטי לממשלה מדיניות חדשה הסותרת פרקטיקה בת עשרות שנים, לפיה תתכן הפקעה של קרקע לצורכי ציבור )כביש, למשל( אף אם ציבור הנהנים נמנה באופן בלעדי וברור, על אוכלוסיית המתיישבים היהודיים באיזור ועליה בלבד. 50 בתחום הנטילה הפרטית, 51 הטקטיקה המרכזית, שהיא בליבת מאמר זה, היא הנסיון ליצור דין תקנת שוק מיוחד לעסקאות שהממונה על הרכוש הממשלתי הוא צד להן, כך שעסקאות אלה ייהנו מהגנה אף כאשר מתברר כי לא בדין נערכו תקנות האג 46; 43, עניין אל-נאבות, לעיל ה"ש 1; בג ץ 5439/09 עבדאלקאדר נ' ועדת העררים ) (. וראו עוד להלן, בחלק ד ראו גם ראו בקשת הצטרפות כ ידיד בית משפט מטעם 28 מרצים ומרצות למשפטים, שהוגשה במסגרת בג"ץ 1308/17 עיריית סילוואד נ הכנסת )תלוי ועומד( )בקשה מיום (. 50 פרשנות זו של היועץ המשפטי לממשלה נסמכה על פסק הדין בבג"ץ 794/17 זיאדה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ) ( )להלן: פרשת זיאדה(, והיא באה לידי ביטוי במכתב העוזר הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, ד ר גיל לימון, בעניין הסדרת דרך הגישה ליישוב חרשה ) (, אשר צורף לתגובת היועץ הראשונה בעניין חוק ההסדרה, לעיל ה"ש 15. בהמשך, ניתנה על ידי נשיאת בית המשפט העליון, השופטת חיות, החלטה בדנג"ץ 9367/17 זיאדה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ) (, בה צוין כי האמור בפסק הדין נושא הדיון הנוסף לפיו "ניתן ליטול חזקה באדמות פרטיות של תושבים פלסטינים המהווים תושבים מוגנים לצורך התיישבות ישראלית בלבד, אפילו לא נועדה הקרקע המופקעת לשרת גם את האוכלוסייה המוגנת הנפקעת", נראה כ"סותר בהקשר זה הלכות קודמות ויש בו גם חידוש וגם קושי", ולפיכך ציינה כי "אילו ההכרעה בעתירה שהגישו המבקשים הייתה תלויה בשאלה זו בלבד די היה בכך על מנת להיעתר לבקשה ולהורות על דיון נוסף" )שם, בפס' 7(. בהמשך לכך, ניתנה באחרונה חוות דעת משלימה של משרד המשפטים, לפיה יש לנקוט באפיק של הפקעת זכות החזקה ושימוש במקרקעין הדרושים לסלילת הדרך, ולהקימה בדרך של "חפירה וכיסוי" על מנת להביא לביצועה המהיר. בתגובת היועץ השנייה בעניין חוק ההסדרה, לעיל ה"ש 19, צוין כי "אין בכך כדי לשלול אפשרות של הפקעת זכות השימוש והחזקת הקרקע לצמיתות במקרים אחרים עתידיים, שייבחנו לפי נסיבותיהם". לביקורת על החלטת בית המשפט בעניין בג"ץ זיאדה הנ"ל, ראו עמיחי כהן "סופו של נשף המסכות? בעקבות בג"ץ 794/17 זיאדה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית" המשפט ברשת: זכויות אדם מבזקי הארות פסיקה )2018(; 5 73, רונית לוין-שנור עמונה, ממונא ואיסורא: בג ץ 794/17 זיאדה נ מפקד כוחות צה ל בגדה המערבית המשפט ברשת: זכויות אדם מבזקי הארות פסיקה )2018( 30 73, )להלן: לוין-שנור עמונה (. לביקורת על ההחלטה בדנג"ץ זיאדה, הנ"ל, ראו אריאל ארליך "'סותר הלכות קודמות ויש בו חידוש וגם קושי': על הגנת הקניין של 'אנשים מוגנים' בעקבות ההחלטה בדנג"ץ 9367/17 זיאדה נ' מפקד כוחות הצבא" המשפט ברשת: זכויות אדם מבזקי הארות פסיקה )2018(. 4 84, 51 לשאלה האמנם זהו הסיווג הנכון, ראו להלן, בחלק ב טקטיקה נוספת שעמדה על הפרק בפרשת זיאדה, לעיל ה ש 50, נגעה לנטילה עצמאית-אוטונומית של החזקה ייחודית בנכס המצוי בבעלות משותפת של נוכחים ונעדרים, המנוהלים על ידי הממונה על הרכוש הנטוש, תוך פגיעה משמעותית הנושאת סממנים של הפקעה בבעלים הנוכחים, ותוך הפרת חובת השמירה והנאמנות החלה על הממונה על הרכוש הנטוש. ראו לוין-שנור עמונה, לעיל ה ש 50. 9

10 ב. סעיף 5 לצו כתקנת שוק בחינת עמדת היועץ המשפטי לממשלה אעמוד כעת על עמדתו הפרשנית של היועץ המשפטי לממשלה בעניין סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי, הרואה בו מקור להכשיר עסקאות שנערכו על ידי הממונה בשוגג. אציג תחילה את טעמי היועץ לעמדתו, ואז אתמקד בטעם המרכזי שהציג הנוגע בדמיון בין לשון סעיף 5 לצו להסדרים אחרים בחקיקה הישראלית בנוגע לעסקאות עם ממונים על רכוש. ב. 1. הצגת טעמי עמדת היועץ המשפטי לממשלה לשיטתו של היועץ המשפטי לממשלה סעיף 5 לצו מקנה מעמד של "תקנת שוק" לעסקאות של הממונה, ומחסן את הממונה ואת המחזיקים במקרקעין מכוח הסכם עמו מחובת השבת המקרקעין לבעליהם בהתאם לתנאי העסקה שערך הממונה. עמדה זו נתקבלה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים )השופט דראל( בעניין אנג'ל )הנדון כעת בערעור בפני בית המשפט העליון(. לפי קביעתו של השופט דראל, סעיף 5 לצו קובע הסדר של תקנת שוק, המאפשר "להכשיר עסקאות שנעשו עם הממונה", ויש בו "העדפה של הקונה המאוחר על בעל הרכוש". 53 אבן הפינה בטיעון המשפטי של היועץ, הרואה בסעיף 5 לצו מנגנון של תקנת שוק, היא הדמיון הלשוני בינו לבין הוראת סעיף 17 )א( לחוק נכסי נפקדים. 54 לשיטת היועץ המשפטי לממשלה, כשם שהוראת סעיף 17 )א( לחוק זה מעמידה תקנת שוק שיש בכוחה להתגבר על בעל הקניין האמיתי, כך גם סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי. 55 לטעמו של היועץ, תכלית סעיף 17 )א( לחוק, תכלית ההוראה הדומה בלשונה שבסעיף 16 לחוק האפוטרופוס הכללי, 56 כמו גם תכלית סעיף 5 לצו, היא לאפשר להגן על עסקאות עם ממונים על רכוש של בעלים או של ריבון שאינם, או שהמידע הקיים לגביהם חלקי, ומשכך יש להגן על אינטרס ההסתמכות של המתקשרים עמם. 57 היועץ סבור כי על מנת לשמור על הרכוש הממשלתי נדרש כי ניתן יהיה לסחור במקרקעין כדי שיהיה במקרקעין מחזיק שידאג לנכס וכך ימנעו פלישות לא מוסדרות. טעמים נוספים שהציג היועץ לתמיכה בעמדתו בדבר אופיה הקנייני של הוראת סעיף 5 לצו הם קיומו של תקדים בהלכת מחצבות כפר גלעדי, 58 וכן העדרו של עיגון לשוני בסעיף 5 לצו למעמדם של צדדים שלישיים )היינו, בעל הקניין(, המחייב בחינת חוזקה של העסקה למול צד ג ולא הנחה כי העסקה אינה תקפה כלפיו. 59 בנוסף, טעם כללי לפיו יש להקנות לסעיף 5 לצו מובן שאינו מייתר אותו מכל וכל עניין אנג'ל, לעיל ה"ש 6, בפס' לפי סעיף 17 לחוק נכסי נפקדים: כל עסקה שנעשתה בתום לבב בין האפוטרופוס ובין אדם אחר בכל נכס שהאפוטרופוס חשבו בשעת העסקה לנכס מוקנה לא תיפסל ותעמוד בתקפה גם אם יוכח שהנכס לא היה אותה שעה נכס מוקנה. 55 ראו סיכום הדיון הראשון של היועץ, לעיל ה ש 15, בעמ 2; תגובת היועץ הראשונה בעניין חוק ההסדרה, לעיל ה ש 15, בפס 28; ויניצקי חוות דעת, לעיל ה ש 18, בעמ 136; עניין אנג'ל, לעיל ה"ש 6, בפס' , 56 חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח סיכומים מטעם המנהל האזרחי ביהודה ושומרון בע א 7668/18 סאלחה נ אנג ל )תלוי ועומד(, בפס )מיום ( )העתק בידי המחברת( )להלן: סיכומי המנהל בסאלחה(. 58 ע א 4999/06 הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באיזור יהודה ושומרון נ' מחצבות כפר גלעדי, בפס' 13 לפסק הדין ) (. 59 סיכומי המנהל בסאלחה, לעיל ה ש 57, בפס שם, בפס

11 היועץ מציין עוד כי יתכן שסעיף 5 לצו, כפי פרשנותו, קובע הוראה שאינה ראייתית בלבד, ולכן יתכן שהוא משנה מהדין המהותי החל באיזור. 61 הוא אף מכיר בכך שלפי כללי המשפט הבין-לאומי יש להותיר את החקיקה המקומית על עמדה זולת אם ישנה מניעה לכך לנוכח הצורך בהבטחת החיים הציבוריים. 62 אך היועץ אינו דן בשאלה האם אכן פרשנותו מהווה שינוי הדין המקומי-המהותי ובמידה שכן, האם שינוי זה הינו בלתי נמנע. בפרק זה אדון בטעם הראשון, והמרכזי, הנוגע בדמיון הנטען להסדרים אחרים בחקיקה הישראלית. בפרקים הבאים אדון בשאר טעמי היועץ. בפרק ג אבחן את מידת התאמתו של סעיף 5 לצו כפרשנות היועץ לדין המקומי, על מנת לתת מענה לשאלה האם סעיף 5 לצו מהווה שינוי של הדין; בפרק ד אבחן את האילוצים המתחייבים בעת אימוץ פרשנות ראויה לסעיף 5 לצו, ובכלל זה האפשרות לשנות את הדין החל, התאמה לדין הישראלי, משקלו של פסק הדין בעניין מחצבות כפר גלעדי והטענה בדבר העדר עיגון לשוני בסעיף 5 לצו לגבי מעמד צד ג. בפרק ה אציג משמעות לסעיף אשר אינה מרוקנת אותו מכל תוכן אף כי היא שונה מאוד מפרשנות היועץ. ב. 2. בחינת הטעם העיקרי: דמיון להסדרים אחרים בחקיקה הישראלית הטעם העיקרי לגישת תקנת השוק בה דוגל היועץ המשפטי לממשלה נוגע כאמור לדמיון בין הוראת סעיף 5 לצו להסדרים אחרים בחקיקה הישראלית בעניין עסקאות של ממונים על רכוש. טענה זו ראויה לעיון מעמיק. ראשית, אמנם בכל הנוגע להסדרים שונים של המשפט הישראלי יש ומפרשים אותם באופן הרמוני, כך שניתן ללמוד מפרשנות שניתנה להסדר אחד על הפרשנות שיש ליתן להסדר אחר בעל ניסוח דומה אם תכליתו דומה. אולם, כאן אין המדובר במערכת חוקים אחת. הצו בדבר רכוש ממשלתי והסדרי חקיקה במשפט הישראלי אינם חוסים תחת אותו מקור סמכות אשר יצר אותם, ואינם כפופים להנחה בדבר כוונה משותפת של מחוקק הרמוני ואף אין להניח כי יש להם תכלית דומה. ההיפך הוא הנכון. חקיקת הצו בדבר רכוש ממשלתי נעשתה מתוך ראייה חקיקתית שונה מאוד מזו שליוותה את החקיקה האזרחית הישראלית. במקרה הראשון דובר היה בהקמת מנגנון לממש את תפקידי המפקד הצבאי שמונה לאיזור בהתאם לחיובי המשפט הבין-לאומי החלים עליו וברוח מנשרי כינון סמכותו שהוצאו על ידו, 63 ובמקרה השני דובר היה במחוקק אזרחי במדינה דמוקרטית אשר מקיימת מערכת נורמות שלמה ועצמאית. לגופם של דברים, ישנה אכן תאימות לשונית מסוימת בין נוסח סעיף 5 לצו לכמה הסדרי חקיקה ישראליים הנוגעים לממונים על רכוש. איתרתי ארבעה הסדרים שכאלה, כאשר בין כל צמד שלהם יש דמיון. הצמד הראשון הוא חוק נכסי נפקדים )להלן: חנ נ(, סעיפים 17 )א( ו- 18, יחד עם חוק נכסי גרמנים )להלן: חנ ג(, סעיפים 10 ו הצמד השני הוא חוק האפוטרופוס הכללי )להלן: חאפו כ(, סעיף 16 יחד עם חוק נכסים של נספי השואה )להלן: חוק נכסי הנספים(, סעיף אדון עתה בכל אחד מצמדי הסדרים אלה ובמה שיש ללמוד מהם על סעיף 5 לצו. 61 שם, בפס שם, בפס מנשר בדבר נטילת השלטון ע י צה ל )מס 1(, התשכ ז- 1967, בס 1; מנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט )מס 2(, התשכ ז- 1967, בס 4. הצו בדבר רכוש ממשלתי, כולל סעיף 5 לצו, נערך ביום , כחודשיים לאחר נטילת השטח בידי המפקד הצבאי, ולפני שנעשתה כל פעולה התיישבותית באיזור. 64 חוק נכסי גרמנים, התש י חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(, התשס ו על החוק ראו, באופן כללי, ע א 5580/13 מאייר נ החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה ) (; יוסי כץ היסטוריה משפטית כמחקר יישומי: הדוגמה של פקודת המסחר עם האויב 1939 מחקרי משפט כה )2009(. 327 החברה שהוקמה על פי החוק החלה בהליכי פירוק ביום 11

12 צמד א : חוק נכסי נפקדים וחוק נכסי גרמנים חוק נכסי נפקדים כמו גם חוק נכסי גרמנים, אשר נחקק כמה חודשים אחריו, כוללים הוראה זהה שכותרת השוליים שלה היא כשרותן של עסקות. 66 לפי הוראה זו, עסקה שנערכה על ידי הממונה בשוגג אך בתום לב תעמוד בתוקפה גם כאשר תתברר הטעות ויתגלה כי הנכס איננו מוקנה לממונה )בסעיפים 17 )א( ו- 10 לחוקים אלה, בהתאמה(. הוראה זו דומה בנוסחה לזו שבסעיף 5 לצו. לצד הוראות אלה מצוי, בכל אחד מן החוקים הללו, הסדר הקובע את משמעותן )בסעיפים 18 ו- 11 לחנ נ ולחנ ג, בהתאמה(. 67 כותרת השוליים של ההסדר היא החזרת נכסים שנחשבו בטעות לנכסים מוקנים. מכאן, שעקרון היסוד הוא השבת נכס שנחשב בטעות למוקנה לידי בעליו. ואכן, בהוראות אלה נאמר כי בהתברר הטעות יורה בית המשפט או האפוטרופוס על השבת הנכס לאדם הזכאי לו, או על השבת תמורתו, בהתחשב עם הוראות סעיף 17 לחוק. מתן האפשרות שבהוראות אלה להחליף את הנכס בתמורתו הוא אשר מקנה לסעיפים 17 )א( לחנ נ ו- 10 לחנ ג את המשקל שלהם כלפי בעלי הנכס. 68 בפסיקה מוקדמת, ציין בית המשפט העליון כי המשך החזקת נכס שנחשב עקב טעות לנכס נפקד הינה בלתי חוקית, מבלי שיוחסה לסעיפים 17 ו- 18 לחוק חשיבות. 69 באותו המקרה, בעניין יורשי דור, משהתברר לשלטונות כי משגה נעשה על ידם ונכס הנחוץ להם איננו מוקנה, הם פעלו לתקן זאת באמצעות פיצוי ורכישת המקרקעין בהסכמת בעליהם )ככל שהסכימו(, ובנוסף, הפקיעו את המקרקעין, פעולה בה לא מצא לנכון בית המשפט להתערב. 70 באותה תקופת זמן פעלה מדינת ישראל ליצירת מחסום מפני השבת נכסי הנפקדים והגרמנים ונכסים שנחשבו בטעות לנכסים מוקנים באמצעות מכר גורף של נכסים אלה לרשות ממשלתית, רשות הפיתוח, שהוקמה לתכלית זו. 71 לפי הסכם שנכרת בשנת 1953 בין האפוטרופוס לנכסי נפקדים לרשות, נמכרו לה כלל מקרקעי הנפקדים שהוקנו או יוקנו בעתיד לאפוטרופוס. 72 גם נכסי הגרמנים נמכרו לרשות הפיתוח. 73 במסגרת עסקאות מכר כוללניות אלה שהטעמים להם היו כמובן במישור הלאומי-פוליטי ביקשה הממשלה להעמיק את הנתק , כפי שנקבע בחוק )בס 60(. עם פירוקה הועברו נכסים שניהלה לידי האפוטרופוס הכללי. ראו גם ע א 4797/17 הכשרת הישוב בישראל בע"מ נ' החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ )החלטה מיום (. 66 מעניין לציין כי על אף שחוק נכסי גרמנים, כמו חוק נכסי נפקדים, מאפשר הלאמה של רכוש האויב )האמיתי, לא שנחשב כך עקב שגגה( ללא פיצוי, שילמה עם השנים ממשלת ישראל סכום של 54 מיליון מארקים גרמניים בגין נכסים אלה. ראו בג ץ 3198/05 למלה נ עיריית תל אביב, בס ) ( , כץ, לעיל ה ש 65, בעמ , מתאר כי הדבר היה נוכח לחצים רבים שהפעילו הטמפלרים אגב המשא ומתן לכריתת הסכם השילומים. 67 סעיף 17 )א( לחנ נ היה במקור סעיף 17 ועל כן רציף לסעיף 18. הוא סומן כסעיף קטן )א( בעקבות פסיקה שעסקה בתחולת דיני הגנת הדייר, אשר הובילה להוספת סעיף קטן )ב(. ראו בע א 131/53 מירזה נ בינקובסקי, פ ד ח )1954( חוק נכסי נפקדים )תיקון(, התשט ז- 1956, ס ח ) (. 198 ראו ה ח ) ( ראו עניין מירזה, לעיל ה ש 67; ע א 170/66 עלא-אל-דין נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים, פ''ד כ) 4 ( )1966( , בעוד שההסדר שבחוק נכסי נפקדים היה בסיס להתדיינויות רבות, הוראות סעיפים 10 ו- 11 של חוק נכסי גרמנים לא הועמדה למבחן עד היום. 69 בג ץ 180/52 יורשי דור נ שר האוצר, פ ד ו 911 ו 908, )1952(. כן ראו יפעת הולצמן-גזית מאבק הקרקעות בארץ ישראל: השלכות לעניין היקף הביקורת השיפוטית על הפקעת קרקעות במגזר היהודי ניתוח היסטורי ספר ויסמן מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן 92 73, )שלום לרנר ודפנה לוינסון-זמיר, עורכים, 2002(. 70 עניין יורשי דור, לעיל ה ש 69, בעמ 909 ה. 71 זאת בהתאם לסעיף 19 )א() 1 ( לחנ נ וסעיף 12 )א() 1 ( לחנ ג. רשות הפיתוח הוקמה לפי חוק רשות פיתוח )העברת נכסים(, התש י חיים זנדברג חוק יסוד: מקרקעי ישראל )2016( 172 )להלן: זנדברג חוק יסוד(. 73 שם, בעמ.178,173 12

13 המשפטי שבין הנפקדים ונכסיהם ולמנוע אפשרות מעשית לשיבת הפליטים. 74 כתוצאה מעסקאות אלה מקרקעי רשות הפיתוח כוללים כ- 11.5% משטח מדינת ישראל. 75 ואולם, בעקבות המכר עשויה היתה להתעורר בעיה אם יתברר בדיעבד כי הנכס לא היה נכס נפקד, או אם הנפקדות היתה טכנית בטיבה שכן הנפקד נותר נוכח למעשה בשטח מדינת ישראל אך החוק הוחל עליו בשל נוסחו הרחב. 76 השבת הנכס למי שנחשב בטעות לנפקד במצב זה עשויה היתה להיות בעלת ערך סמלי שלילי מבחינת המדינה, 77 נוכח רגישות הסוגיה של זכות השיבה ונוכח הצורך הבטחוני-וההתיישבותי אותה שעה. על כן, בעקבות עסקאות המכר ופסק הדין בעניין יורשי דור, הוחלט על הסדרת נושא השימוש בנכסים שנחשבו בשוגג לנכסי נפקדים באמצעות חקיקת חוק הפקעה מיוחד, חוק רכישת מקרקעים )אישור פעולות ופיצויים( )להלן: חר ם(. 78 בדברי ההסבר לחוק מוסבר כי כאשר השלטונות החלו לקבל לידם רכוש קרקעי של נפקדים אשר הוקדש לצרכי בטחון או לצרכי פיתוח חיוניים, נתפסו למען אותן המטרות עצמן שטחי קרקע שונים, בעיקר באזורים חקלאיים, שזכויות הקניין בהם לא הוברר אז די צרכן. תכלית החוק, כעולה מדברי ההסבר, היא להתמודד עם קיומם של טעמים שבבטחון המדינה ובביצוע תכניות פיתוח חיוניות אשר מונעים את החזרת הקרקעות הללו לבעליהן; לעומת זאת יש בדעת השלטונות לפצות בעלים אלה פיצוי הוגן בממון או בקרקע אחרת או בשתי הדרכים האלה גם יחד. עוד נאמר כי מטרתו של החוק המוצע בזה, היא איפוא, כפולה: מתן יסוד חוקי לרכישת הקרקעות הנידונות, מזה, והענקת זכות פיצויים לבעליהן, מזה. 79 מכוח החוק הופקעו נכסי נפקדים, ובכלל זה נכסי נפקדים נוכחים, בהיקפים גדולים, תוך שהוא מהווה מקור משלים לזכות המדינה במקרקעין אלה, ומאפשר הענקת פיצוי כספי וקרקעי לנפקעים. 80 המחוקק של החר ם לא היה מוטרד מ השחתת מילים לריק נוכח קיומו של ההסדר שבחוק נכסי נפקדים עצמו. זאת, בין משום שלא ראה בהסדר שבחוק נכסי נפקדים משום פתרון קנייני, אפשרות המתיישבת עם אופן טיפולו בפרשה שבעניין יורשי דור; או משום שרצה להיטיב את הפיצוי שנקבע בחנ נ; ויתכן גם שכלל לא היה מוטרד מהשיקול האסתטי של חקיקה שאריתית, מיותרת. 74 שם, בעמ שם, בעמ בפרט לפי ס 1 )ב() III()1 ()ב( לחנ נ. 77 ראו זנדברג חוק יסוד, לעיל ה ש 80, בעמ חוק רכישת מקרקעים )אישור פעולות ופיצויים(, התשי ג ראו גם חוק נכסי נפקדים )פיצויים(, התשל ג ראו איל זמיר, איל בנבנשתי 'אדמות היהודים' ביהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים )1993( , 79 הצעת חוק רכישת מקרקעים )אישור פעולות ופיצויים(, התשי ב- 1952, ה ח 118 התשי ב, 232, בדברי ההסבר. 80 ראו זנדברג חוק יסוד, לעיל ה ש 72, בעמ 173; חיים זנדברג מקרקעי ישראל ציונות ופוסט ציונות )2007(

14 אם כך, מהתנהגות האפוטרופוס בעניין יורשי דור, פסק הדין שניתן שם, וחקיקת החר ם, עולה כי באותם הימים חוק נכסי נפקדים לא נתפס כמקור להכשרת תוקף של עסקאות שנערכו בשוגג. כך גם היה בעניין מירזה שנדון אותה עת, שם נבחנה שאלת תחולת דיני הגנת הדייר על שוכר נכס שנחשב בשגגה לנכס נפקד. בית המשפט העליון סבר כי אין תחולה לדינים אלה, בניגוד לדעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט משה לנדוי. 81 השופט גויטיין מציין כי הכלל הרחב הינו שמי שאין לו זכויות אינו יכול להעביר זכויות. ביחס לטענה כי חל במצב דברים זה סעיף 17 לחוק )טרם תיקונו(, נאמר כי הוא יוצא מן הכלל ויוצא דופן מעקרונות החוק השוררים בכל ארץ תרבותית, וכי אי אפשר להאמין כי המחוקק חשב לתת תוקף לעסקאות בלתי כשרות ונטולות יסוד חוקי כל שהוא, בקשר לנכסיהם של תושבים או של זרים שאינם נפקדים. 82 השופט זילברג הוסיף כי ההוראה שבסעיף 17 לחוק היא בלתי רגילה אשר הורתה ולידתה במסיבות שהזמן גרמן. אף הוא היה סבור על כן שיש לפרש את ההוראה בצמצום, ואין לשוות לעסקה אופי כשר ממש. 83 גם לאחר פסק דין זה נעשה תיקון לחוק, תוך הוספת סעיף 17 )ב( לו המסדיר את הסוגיה. 84 חקיקת והפעלת הסמכויות הנרחבת של החר ם הביאה כך נראה להתאיינות, זמנית לפחות, של בעיית השימוש בנכסים שעקב שגגה נחשבו לנכסי נפקדים. אך עשור לאחר מכן, בעניין עלא-א-דין התברר כי הבעיה לא נעלמה לחלוטין. בתיק זה נדונה לראשונה גורלה של עסקת מכר שעשה האפוטרופוס לנכסי נפקדים. אשה תושבת רמלה פנתה בבקשה להשיב לה בעין את זכויותיה בנכסים שנחשבו לנכס נפקד ונמכרו לרשות הפיתוח וממנה לקק ל, אף שהיא נשארה בעירה במשך כל השנים מאז מלחמת העצמאות. השופט לנדוי, עתה בבית המשפט העליון, דחה את טענתה ועמד על תכליתו של ההסדר שבחוק: ]...[חוק נכסי נפקדים כולו בא לענות על תהפוכות שהזמן גרמן, עם נטישת נכסים בקנה מידה גדול והצורך להשתמש בנכסים אלה למטרות דחופות של שיכון עולים ועבודות פיתוח. במצב דברים זה קשה היה להמנע מטעויות עקב אינפורמציה לקויה והמקרה שלפנינו יוכיח, ולא תמיד קל להחזיר את גלגל הפעולות שנעשו. 85 על יסוד כך, קבע לראשונה כי אין להשיב קרקע לבעליה אף אם העסקה בנכסו נעשתה בשוגג. לשיטתו של בית המשפט, סעיף 18 לחוק הוא המאפשר לראות בסעיף 17 )א( לחוק כמחסום מפני זכויות הבעלים הנכון. רק סעיף זה מסלק כליל את הספק שהוראות סעיף 17 )א( לחוק חלות על זכות שכירות בלבד, שכן נאמר בו שעל האפוטרופוס להחזיר לבעלים את הנכס או את התמורה שקיבל בעדו. 86 סעיפים 17 )א( ו- 18 לחנ נ, וסעיפים 10 ו- 11 לחנ ג, הם לכן ככלים שלובים. רק מנגנון ההחלטה שבסעיף 18 לחנ נ ובסעיף 11 לחנ ג מאפשר את הדיפתו של הבעלים מפני קבלת זכותו בעין בנכס ומתן תמורה תחתיה. על בית המשפט הדן בבקשתו של הבעלים 81 עמדתו של השופט לנדוי מוצגת בהרחבה בעניין מירזה, לעיל ה ש 67, בעמ עניין מירזה, לעיל ה ש 67, בעמ 1465 ה-ו )השופט גויטיין(. 83 שם, בעמ.1469, ראו לעיל, ה ש עניין עלא-אל-דין, לעיל ה ש 68, בעמ 436. לנוכח כך, שגויה בעיני היא טענתו של ויניצקי, במאמרו תקנת השוק, לעיל ה ש 18, טקסט סמוך לה ש 30, לפיה ביחס להסדר שבחנ נ, קל יותר להצדיק את סעיף 5 לצו כהסדר תקנת שוק, שכן בעוד שבנכסי נפקדים ידוע שקיימת זכות לאדם מסוים ובדרך כלל זהותו גם היא ידועה, כך שקל יותר לברר האם מדובר בנפקד או במי שנטש את רכושו... במקרים הכלולים בסעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי לממונה כלל לא ידוע בדרך כלל על זכות קודמת למאן דהוא. מהפסיקה המכוננת של בית המשפט בעניין החנ נ עולה ברורות כי ההצדקה שניתנה היתה הצורך הלאומי הדחוף בשימוש במקרקעין, אשר לא איפשר לברר כדבעי את הזכויות בהם. לעומת זאת, בהקשר של שימוש ברכוש ממשלתי לא ידוע על צורך לאומי דוחק ודחוף בהקצאתם הנרחבת למתיישבים יהודיים ללא שיש די זמן לברר את העובדות כהלכה. 86 עניין עלא-אל-דין, לעיל ה ש 68, בעמ

15 להכריע בעניין באופן קונקרטי, בהתחשב במכלול הנסיבות ובכלל זה בהתנהגות הצדדים. 87 על כן, סעיף 18 לחנ נ )וסעיף 11 לחנ ג(, אשר עניינו הוא גורלם של נכסים שנחשבו בטעות לנכסים מוקנים, 88 הוא אשר קובע את הנפקות הקניינית של הגילוי כי הנכס לא היה מוקנה בשעת העסקה, ורק הוא מאפשר, במקרים המתאימים לכך, את שלילת זכותו של הבעלים להשבה בעין אף כאשר מתברר כי העסקה נערכה עקב טעות, תוך החלפתה בזכות לפיצוי כספי. לפי סעיף 18 לחנ נ, זכותו של הבעלים אינה נמחית מעל פני האדמה, כפי שהיא נמחית לפי הסדרי תקנת שוק כסעיף 10 לחוק המקרקעין, אז יוצא הבעלים הנכון ללא כלום. לפיכך המנגנון שבחוק איננו מנגנון בינארי, השולל את הזכות שהיתה לבעלים, 89 אלא מנגנון של הגנה על הזכות באמצעות כלל אחריות. את הזכות לנכס בעין מחליפים בזכות לערך הנכס. 90 כפי שאמר בית המשפט בעניין מירזה, המחוקק לא התכוון לייחס לעסקאות שנערכו בשוגג אופי כשר ממש. 91 אלא, שבנסיבות קונקרטיות, כאמור תנתן לו תמורת המכירה ולא הנכס גופו. ההסדר שבחנ נ ובחנ ג הינו לפיכך הסדר הדומה להפקעת מקרקעין. 92 בעל הנכס מאבד את הנכס גופו ומקבל רק את ערך השוק שלו. 93 מצמד הסדרים ישראלי זה, חזרה אל סעיף 5 לצו. ראשית, בצו מס 59, ובסעיף 5 לו בפרט, אין כל מנגנון הדומה לסעיף 18 לחנ נ או לסעיף 11 לחנ ג. ההשמטה איננה מקרית והעדרה מעיד על העדר נפקות קניינית לסעיף 5 לצו. אין להניח כי המחוקק הצבאי ביקש להחמיר בפגיעה שבקניין הפרטי של התושבים המוגנים יותר מאשר הפגיעה בקניין הפרטי של הנפקדים והגרמנים, שם הפקעת הזכות מזכה בתמורת הנכס. התוצאה של פרשנות היועץ ושל פסק הדין בעניין אנג'ל היא פוגענית וקשה יותר מבחינת הפרט וזכות הקניין, העולה אף על התוצאה החמורה והקשה של חוק נכסי נפקדים, וללא כל בסיס חוקי לכך. היועץ המשפטי לממשלה מודע לקושי זה, ולכן הוא מציע "לפעול להסדרת אפשרות הפיצוי לבעלים שזכותו בקרקע נפגעה", וכי "לעניין זה ניתן ללמוד מהסדרים דומים שקיימים בדין הישראלי". 94 ואולם, אם חסר פיצוי משמע שאין המדובר בהסדר זהה, אלא בהסדר שונה, אשר לא ניתן להסיק מפרשנותו של הראשון לפרשנותו של השני. אם היועץ שוקל לפעול להסדרת מנגנון פיצוי, משמע שהוא מבקש ליצור דין חדש, שונה מהקיים, ולא לפרש את הדין שישנו. 87 ע"א 4636/07 מרעי נ' מרעי, בפס' 9 לחוות דעתו של המשנה לנשיאה ריבלין ) (. יש לציין כי לעומת זאת, בע א 11085/08 עזבון מראד נ רשות הפיתוח, בפס' 6 )ד( לחוות דעתו של השופט הנדל ) (, צוין כי אם התקיימו הנסיבות שבסעיף 17 לחוק, העסקה בין האפוטרופוס לצד ג לו נמכר הנכס תקפה, ואין אפשרות להשבת המקרקעין בעין. בית המשפט מפנה שם לע א 6783/98 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ עזבון מוסא, פ ד נו) 4 ( )2002(, , אך שם כל שנאמר הוא שבמקרה של השבה כספית, תמסר התמורה שנתקבלה בפועל בעת ביצוע העסקה, בערכים ריאליים, ולא כשוויו של הנכס. כן הוא מפנה לע א 2686/02 שיבלי נ האפוטרופוס לנכסי נפקדים, בפס ) (, 4 אך כל שנאמר שם הוא שבשל מעשה בית-דין המערערים אינם יכולים להעלות טענות באשר לאפשרות כי המקרקעין יושבו לידיהם בעין, שכן לא ערערו על פסיקת המחוזי בעניין זה. 88 ע"א 109/87 חוות מקורה בע"מ נ' חסן, פ"ד מז) 5 ( )1993( 20 1, 89 ראו לעיל, טבלה ראו בדומה סעיף 28 )ג( לחנ נ לגבי תמורת נכס ששוחרר. 91 עניין מירזה, לעיל ה ש 67, בעמ 1469 )השופט זילברג(. 92 אף על פי שהנהנה מהדיפת הבעלים הנכון הוא רוכש פרטי, נראה לי לסווג את ההסדרים שבחנ נ ובחנ ג כהסדרים של נטילה שלטונית בת פיצוי. זאת, הן בשל כך שההסדר נועד להגן על עניין ציבורי )עסקאות של האפוטרופוס(, והן בשל כך שבאופן גורף העסקאות שביצע האפוטרפוס היו אך ורק עם גוף ציבורי רשות הפיתוח. יש לזכור שנכסי רשות הפיתוח נחשבים למקרקעי ישראל, לפי סעיף 1 לחוק יסוד: מקרקעי ישראל. על מקרקעי רשות הפיתוח ראו זנדברג חוק יסוד, לעיל ה ש 80, בעמ ראו בהקשר זה סעיף 19 )א() 1 ( לחנ נ. כן ראו עניין עזבון מוסא, לעיל ה ש 87, בעמ סיכום הדיון הראשון של היועץ, לעיל ה ש 15, בס 6. 15

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ 360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

Microsoft Word - nifkadim

Microsoft Word - nifkadim נפקדים בעל כורחם הפקעת נכסים בירושלים המזרחית תחת חוק נכסי נפקדים יולי 2010 הקדמה חוק נכסי נפקדים משנת 1950 נועד לשמש בסיס חוקי להעברת נכסי הפליטים הפלסטינים לרשות מדינת ישראל. החוק קובע כי הקרקעות והנכסים

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 3 3 6 פרק א': כללי 1. זכות הקניין 2. הדין החל שער א': דיני הפקעה - כללי 7 פרק ב': חוקיות ההפקעה ותקיפת ההפקעה 9 9 10 13 13 18 20 25 26 28 40 45 פרק ג': פיצויי הפקעה 2. פסקי-דין לגבי שווי מקרקעין באזור

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא 6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

הפרשת קרקע לצורכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש

הפרשת קרקע לצורכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש ח/ 4 )יולי )9002 1 הפרשת קרקע לצורכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש בעקבות פרשת בראון מאת * משה רז כהן, עו"ד מבוא דיני החלוקה מחדש נשענים על מספר מועט של הוראות חוק הוראות סימן ז' בפרק ג' 1 לחוק התכנון והבנייה

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 5958/15

פסק-דין בתיק עא 5958/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 5958/15 לפני: המערערת: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט נ' הנדל כבוד השופטת ע' ברון פרחי ביקל בע"מ נ ג ד המשיבות: 1. הועדה המקומית לתכנון ולבניה -

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מקרקעין ב/ 4 )יולי 3002( עמ' 2 העב יר ות והגבלתה בין קניין לחיוב* בעקבות ע"א 2611//9 חיים נ' חיים ואח', פ"ד נו) 6 ( 289 מאת עו"ד שי שגב** פרק א: מבוא

מקרקעין ב/ 4 )יולי 3002( עמ' 2 העב יר ות והגבלתה בין קניין לחיוב* בעקבות עא 2611//9 חיים נ' חיים ואח', פד נו) 6 ( 289 מאת עוד שי שגב** פרק א: מבוא מקרקעין ב/ 4 )יולי 3002( עמ' 2 העב יר ות והגבלתה בין קניין לחיוב* בעקבות ע"א 2611//9 חיים נ' חיים ואח', פ"ד נו) 6 ( 289 מאת עו"ד שי שגב** פרק א: מבוא ומסגרת הדיון אחת השאלות המעניינות במסגרת חקר הזכות

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Microsoft Word - 07-רשימת פרסומים.doc

Microsoft Word - 07-רשימת פרסומים.doc פרסומי המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר תשע"ט- הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים טל' 02-5881572; פקס 02-5882565 revitalb@savion.huji.ac.il שם הספר שם המחבר שנה מחיר 2017

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד