כללי רישום כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל IL(. ) חשוב: נוסח זה הינו תרגום לעברית של הנוסח הרשמי של כללי הרישום באנגלית. בכל מקר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "כללי רישום כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל IL(. ) חשוב: נוסח זה הינו תרגום לעברית של הנוסח הרשמי של כללי הרישום באנגלית. בכל מקר"

תמליל

1 כללי רישום כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל IL(. ) חשוב: נוסח זה הינו תרגום לעברית של הנוסח הרשמי של כללי הרישום באנגלית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוסח העברי לנוסח האנגלי, הנוסח האנגלי הוא הנוסח הקובע. תשומת ליבך כי אישור כללי הרישום מהווה גם אישור והסכמה לכללים והנהלים החלים במנגנון יישוב הסכסוכים של איגוד האינטרנט הישראלי,)IL-DRP( כמפורט בהרחבה בפרק ו' לכללי הרישום להלן. נוסח מקורי: דצמבר עדכון אחרון: מאי גירסה 1.8 הקדמה איגוד האינטרנט הישראלי )"האיגוד"(, ארגון ללא מטרת רווח שמטרתו קידום השימוש ברשת האינטרנט בישראל, הינו מרשם שמות המתחם המוסמך )ע"י )IANA )"המרשם"( לרישום שמות תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, IL )"רמת המתחם העליונה"(. שם מתחם הינו שם הרשום בבסיס הנתונים של המרשם, ובמערכת שמות המתחם )"DNS"( הגלובאלית. הקצאת שם מתחם מעניקה למחזיק בו זכות שימוש, למשך תקופת רישומו, כחלק משירות פענוח שמות המתחם שמספק המרשם. שם המתחם אינו נתון לזכויות קניין ולפיכך, בין היתר, אין לו "בעלים". ביום, 19/05/2020 בשעה, 13:00 ישעה האיגוד את האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית )כהגדרתם להלן( במרשם, וזאת כחלק מתהליך מנהלי וטכנולוגי של האיגוד להפעלה עתידית של רמת מתחם עליונה בעברית. שמות מתחם בעברית שנרשמו קודם למועד זה ימשיכו להתנהל ללא שינוי כמפורט בכללים אלה. ביום הפסיק האיגוד לרשום ולחדש שמות מתחם באופן ישיר והוא מתמקד כעת בניהול המרשם. החל ממועד זה, רישום וניהול שמות מתחם במרשם נעשה באמצעות רשמיו המוסמכים של האיגוד בלבד. עם תום תקופת ההקצאה שנקבעה לכל אחד משמות המתחם המנוהלים כעת על -ידי האיגוד, יידרש המחזיק בשם המתחם לבחור למי מרשמיו המוסמכים של האיגוד ברצונו להעביר את ניהול שם המתחם. מידע נוסף בעניין זה ניתן למצוא באתר האיגוד. האיגוד שומר על זכותו לחזור ולשמש שוב כרשם שמות מתחם, בנוסף לניהול המרשם, כפי שנהג על לתאריך הנקוב לעיל, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. הוראות סעיף זה לא יחולו ביחס לסיומת )SLD(,.k12.il אותה ימשיך האיגוד לנהל באופן ישיר. )1 )2 )3 מבנה מרחב שמות המתחם וכללי כתיב שמות מתחם ברמה השנייה, הקצאת שמות מתחם ברמה השלישית.4.1 בתוך רמת המתחם העליונה, יוקצו שמות מתחם ברמה השלישית )"שם מתחם נרשם",,)"3LD" תחת מספר מוגבל של שמות מתחם ברמה השנייה,)"SLD"( )4

2 ד. ה. ו. המפורטים להלן, באופן הבא:.<3LD>.<SLD>.IL למשל, בשם המתחם isoc,isoc.org.il הוא שם המתחם ברמה השלישית, "org" הוא שם המתחם ברמה השנייה. תחת שמות המתחם ברמה השנייה שלהלן, יוקצו שמות מתחם ברמה השלישית לכל אדם או אישיות משפטית אחרת:.co.il.org.il הסיומת מיועדת בעיקר לגופים הפועלים למטרת רווח. הסיומת מיועדת בעיקר לגופים הפועלים שלא למטרת רווח. תחת שמות המתחם ברמה השנייה שלהלן, יוקצו שמות מתחם ברמה השלישית או הרביעית לפי העניין )בהתאם לרמת המתחם השנייה(, לגופים הבאים בלבד:.net.il.ac.il.gov.il לספקי שירותי גישה לאינטרנט )ISP( בעלי רישיון תקף ממשרד התקשורת הישראלי, המסדיר מתן שירותים כאמור. למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה "מל"ג". תחת סיומת זו, יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י המל" לגופי ממשל של מדינת ישראל. למידע על רישום תחת סיומת זו, יש לפנות לאתר וועדת האינטרנט הממשלתית, בכתובת:. -.idf.il -.k12.il לגופים של צבא ההגנה לישראל. תחת סיומת זו יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י מרכז המחשבים של צה"ל )ממר"ם(. על המבקשים לרשום שמות מתחם תחת סיומת זו לפנות ישירות לממר"ם. לגני ילדים ולבתי ספר כסיווגם ע"י משרד החינוך. ההקצאה תחת הסיומת.K12.IL נעשית ברמה הרביעית באופן הבא: name of כאשר,[name of institution].[town].k12.il institution הוא שם המוסד ו- town הוא היישוב בו נמצא המוסד. כל סטייה ממבנה רישום זה, כפופה לאישור מוקדם מאת משרד החינוך כל ההוראות בכללים אלה החלות על שמות ברמה השלישית, יחולו על שמות נרשמים ברמה הרביעית תחת סיומת זו..muni.il - לרשויות מוניציפאליות ורשויות השלטון המקומי. שמות המתחם תחת סיומת זו מוקצים לרשויות מוניציפאליות בתחומי מדינת ישראל. הקצאת שמות תחת הסיומת תעשה בהתאמה לרשימת היישובים הרשמית המפורסמת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כאשר קיימת יותר מישות אחת המייצגת יישוב, שם המתחם תחת סיומת זו יוקצה לרשות המוניציפאלית בלבד. בקשה לאיות שונה )בלבד( מהאיות שברשימה הרשמית תוגש לאיגוד בהתקיים התנאים הבאים: היא נתמכת במכתב מאת ראש הרשות המוניציפאלית המפרט את האיות המבוקש. לא קיימת הקצאה )או בקשה להקצאה( של שם המתחם המבוקש על פי האיות שברשימת הישובים הרשמית. השינוי היחיד המבוקש הוא איות שונה מזה המופיע ברשימה הרשמית

3 האיגוד רשאי לשנות את רשימת שמות המתחם ברמה השנייה ללא הודעה מוקדמת. האיגוד רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכתנאי לרישום או לחידוש של שם מתחם, ראיות להוכחת התאמתו של המבקש לדרישות רישום שם מתחם תחת רמת מתחם מסוימת מבין המפורטות בסעיף 4.3 לעיל. האיגוד רשאי שלא לאפשר את חידושו של שם מתחם, תחת רמת מתחם מסוימת מבין המפורטות בסעיף 4.3 לעיל, ככל והמחזיק בשם אינו עומד באילו מהדרישות הקבועות בסעיף 4.3 במועד הבקשה לחידוש הרישום של שם המתחם. שמות מתחם כללי כתיב 5.1.הגדרות 1 IDN סדרת תקנים העוסקים בשמות מתחם המכילים תווים המשמשים בשפות לאומיות שונות. IDN מגדיר תרגום של שם מתחם המורכב מתווים בשפה לאומית )"צורת )"U-Label לשם מתחם המורכב אך ורק מתווי הא"ב הלטיני, ספרות ומקפים )"צורת )"A-Label Unicode 2 תקן בינלאומי לייצוג טקסט במערכות מחש התקן מגדיר מערכת תווים הכוללת, בין היתר, את כל מערכות הכתב הנמצאות כיום בשימוש פעיל בשפות העולם וממפה כל תו לקוד מספרי. ההתייחסות לקוד המספרי מאופיינת בתחילית "+U" שלאחריה מספר הקסאדצימלי בן 4 תווים. לדוגמא, הקוד של האות העברית "א" הוא.U+05D0 5.2.שם מתחם בתווים לטיניים "שם מתחם בתווים לטיניים" הוא שם מתחם נרשם המקיים את כל התנאים הבאים במצטבר: תווים מותרים שם מתחם בתווים לטיניים יכול להיות מורכב מהתווים הבאים בלבד: אורך אותיות הא"ב הלטיני האות הלטינית הקטנה "a" עד האות הלטינית הקטנה "z" )מקבילים בתקן Unicode לתווים 0061+U עד.)U+007A ספרות - הספרה "0" עד הספרה "9" )מקבילים בתקן Unicode לתווים עד.)U+0039 U+0030 מקף אמצעי- התו מקף-מינוס, "-" )מקביל בתקן Unicode לתו.)U+002D אורכו של שם מתחם בתווים לטיניים לא יעלה על 63 תווים ולא יפחת מ- 3 תווים. מגבלות נוספות שם מתחם בתווים לטיניים:.1 אינו יכול להתחיל או להסתיים במקף אמצעי. )

4 שם מתחם בעברית אינו יכול להכיל שני מקפים רצופים )"--"( למעט שמות מתחם שהם צורת A-Label תקנית של שמות מתחם בעברית. אינו יכול להיות זהה לרמת מתחם עליונה הקיימת ברשת האינטרנט בעת הגשת הבקשה, ואינו יכול להיות המחרוזת."www" חייב להתאים לדרישות הטכניות של DNS התקפות במועד הגשת הבקשה. "שם מתחם בעברית" הוא שם מתחם נרשם, שלגביו מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר: תווים מותרים שם מתחם בעברית יכול להיות מורכב מהתווים הבאים בלבד: אורך.1.2 אותיות הא"ב העברי - האות "א" עד האות "ת", לרבות אותיות סופיות )מקבילים בתקן Unicode לתווים U+05D0 עד )U+05EA ספרות - הספרה "0" עד הספרה "9" )מקבילים בתקן Unicode לתווים עד.)U+0039 U+0030 מקף אמצעי - התו "-" )מקביל בתקן Unicode לתו )U+002D. אורכו של שם מתחם בעברית לא יעלה על 63 תווים, כאשר הוא נכתב בצורת A-Label תקנית ולא יפחת מ- 2 תווים בצורת.U-Label אורכו המזערי של שם מתחם בתווים עבריים הוא 2 תווים. מגבלות נוספות.1.2 המגבלות המפורטות בסעיף. 5.2 ג לעיל חלות גם על שם מתחם בעברית. בנוסף, שם מתחם בעברית אינו יכול להתחיל בספרה. 5.4.מובהר בזה כי צורת A-Label התקנית של שם מתחם בעברית המופיעה, בין היתר, ב- DNS, היא תופעה טכנית בלבד, ולא תהיה לה כל משמעות משפטית או אחרת מעבר לכך. לכל דבר ועניין, שם המתחם הנרשם בעברית לפי כללים אלה הוא שם המתחם בצורת U-Label בלבד, כלומר בצורתו בעברית. בקשה והליך ההקצאה הבקשה 6.1.המבקש בקשה להקצאת שם מתחם תוגש ע"י מי שמיועד להחזיק בשם המתחם )"המחזיק המיועד" ולאחר שנרשם שם המתחם ייקרא "המחזיק"(, באמצעות רשם מוסמך של האיגוד )"רשם מוסמך"( בשמו של המחזיק, או ישירות )ביחס לסיומת.k12.il בלבד( )יחדיו: "המבקש"(. 6.2.מצגי המחזיק והצהרותיו הגשת בקשה להקצאת שם מתחם בידי המבקש מהווה הצהרה של המבקש כי המחזיק המיועד הינו אישיות משפטית וכי הקצאת שם המתחם והשימוש בו ע"י )6

5 המחזיק המיועד לא יפרו זכויות של צד שלישי. בנוסף, הגשת הבקשה מהווה הסכמ ת המבקש לכך שהאיגוד לא י ישא בכל אחריות בשל הקצאת שם המתחם או השימוש בו. 6.3.טופס בקשה ותשלום דמי הקצאה הליך ההקצאה יחל בהגשת טופס בקשה מלא למרשם, בנוסח הנוהג אצל הרשמים המוסמכים )או אצל האיגוד ביחס לסיומת,).k12.il ובהתאם לנהלים שנקבעו לכך ע"י המרשם )"הבקשה"(. יחד עם הגשת הבקשה, ישלם המבקש את דמי ההקצאה, כפי שייקבעו מעת לעת ע"י הרשם המוסמך באמצעותו תוגש הבקשה, או על-ידי האיגוד )ביחס לסיומת.).k12.il על כל הפרטים הכלולים בבקשה להיות מלאים ונכונים. 6.4.הסכמה לכללי הרישום בחינה כללים אלה והנהלים על פיהם )"כללי הרישום"( מחייבים את המבקש עם הגשת הבקשה ובמהלך כל התקופה ששם המתחם רשום לאחזקתו של המחזיק והם גוברים על כל מצג אחר של האיגוד בין אם נעשה לפני הקצאת שם המתחם או לאחריה. המרשם יעבד את הבקשה, יבחן אם שם המתחם המבוקש עומד בקריטריונים הקבועים בכללי הרישום התקפים בעת הגשת הבקשה ויקבע אם להקצות את שם המתחם. המרשם רשאי לדחות כל בקשה שלא מולאה באופן מדויק ומלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בחינת הבקשות תעשה על פי העיקרון של "כל הקודם זוכה", לפיו הבקשה התקינה המתועדת במרשם כמוקדמת בזמן, תבחן ראשונה. המרשם מפעיל מערכת תזמון המתעדת את התאריך והשעה המדויקים בהם בקשה התקבלה במערכות המרשם, והיא היחידה הקובעת איזו היא הבקשה המוקדמת בזמן. הגבלות על ההקצאה בנוסף לכללי הכתיב דלעיל, לא יוקצו שמות המתחם שלהלן: שמות מתחם שכבר מוקצים במרשם. שמות שאינם עומדים בכללי הרישום שבתוקף בעת הגשת הבקשה למרשם. שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל. סיום בחינת הבקשה גביית דמי ההקצאה תעשה ע"י המרשם מהרשם המוסמך באמצעותו הוגשה הבקשה ובהתאם להסכם בין האיגוד לרשם המוסמך )או ישירות מהמבקש ביחס לסיומת,).k12.il רק במועד ההקצאה של שמות מתחם העומדים בתנאי כללי הרישום. כל עוד לא התקבלו במרשם דמי ההקצאה, הקצאת שם המתחם לא תחשב כמושלמת והינה הקצאה על-תנאי. רק עם קבלת דמי ההקצאה, יושלם תהליך הקצאת שם המתחם. המרשם רשאי לבטל, ללא הודעה מוקדמת, הקצאה על תנאי כאמור. עם סיום בחינת הבקשה, ירשם שם המתחם למחזיק המיועד. הקצאת שם מתחם אינה ערובה לחוקיות השימוש בו בחינת הבקשה והקצאת שם המתחם אינם ערובה או אישור לכך שהשימוש שעושה המחזיק בשם הוא שימוש כדין. האיגוד, מנהליו, עובדיו ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות בשל העובדה ששם המתחם הוקצה למחזיק. )7 )8 )9 )10

6 משך ההקצאה המבקש רשאי לבקש הקצאה ראשונה של שם המתחם למשך שנה אחת, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים או חמש שנים, על פי בחירתו. את הקצאת שם המתחם ניתן לחדש כמפורט בסעיף 17. הגשת בקשה בשמו של המחזיק שמות מתחם מוקצים למחזיקים. אם המבקש איננו המחזיק והוא מגיש בקשה כלשהי בשמו של המחזיק, באחריותו הבלעדית לוודא כי הוא בעל כל ההרשאות, ייפוי הכוח והסמכויות הדרושות מאת המחזיק לפי כל דין ו/או הסכם, לצורך הגשת הבקשה למרשם. בעצם הגשת הבקשה למרשם, מצהיר המבקש כאמור כי הוא בעל כל ההרשאות, ייפוי הכוח והסמכויות כאמור. המבקש פוטר את האיגוד מכל אחריות היה ויתברר כי לא היו לו כל ההרשאות, ייפוי הכוח והסמכויות הדרושות להגשת בקשה למרשם. המבקש ישפה את האיגוד, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו על כל נזק, תשלום, הפסד או הוצאה שייגרמו למי מהם, אם יתברר כאמור לעיל. המבקש אינו זכאי מן האיגוד לכל החזר בגין בקשה שהוגשה בלא כל ההרשאות, ייפוי הכוח והסמכויות הדרושות לכך. הפניה פעילה לשרתי שמות מתחם Servers( )DNS Name שמות מתחם מוקצים מתוך מטרה שייעשה בהם שימוש. לשם מתחם מוקצה צריכה להיות הפניה פעילה לשרת Primary DNS Name Server ו- IP לשני השרתים צריכה להיות קישוריות.Secondary DNS Name Server קבועה לרשת האינטרנט )לשם ביצוע queries ו-.)zone transfer אם שם מתחם אינו מופנה )delegated( לשרתי שמות פעילים במשך תקופה של שנה או יותר, רשאי האיגוד לבטל את ההקצאה של שם המתחם. )11 )12 )13 ד. רשומות ושינויים הגשת בקשות עד למועד בו יחדל האיגוד לשמש כרשם באופן סופי, כמפורט בכללים אלה לעיל, ימשיך האיגוד לטפל בכל הבקשות הנוגעות לשמות מתחם שבניהולו, למעט בקשות חידוש. האיגוד ימשיך לטפל בכל הבקשות הנוגעות לשמות מתחם בסיומת.k12.il עד להשלמת הליך העברת רשם )Transfer( כמפורט בסעיף (15 להלן, כל בקשה ביחס לשם מתחם המנוהל ע"י רשם מוסמך )"הרשם המנהל"( יכולה להיעשות אך ורק ע"י הרשם המנהל. העברת ניהול בין רשמים מוסמכים )Transfer( המחזיק רשאי להעביר בכל עת ניהול שם מתחם שהוקצה לו מרשם מוסמך אחד לרשם מוסמך אחר. לצורך זה על המרשם לקבל בקשת העברה )Transfer( מהרשם המוסמך שאליו יועבר הניהול. מעבר חופשי בין ספקי שירות שמות המתחם יכולים להיות מופנים (delegated) לשרתי כל ספק שירות אירוח )hosting( או ספק שירותי שמות מתחם,)DNS( על פי בחירת המחזיק. העברת הפניה בין ספקים כאמור תעשה על פי הוראת המחזיק, בהגשת בקשת עדכון פרטים )Modify( בהתאם לאמור בסעיף 18. ספקי שירותי אירוח ושרתי שמות אינם רשאים לעכב, במעשה או במחדל, את מימוש זכותו זו של המחזיק. )14 )15 )16

7 חידוש )Renew( ד. ה מועד החידוש, תקופת החידוש, דמי חידוש והודעה על חידוש ניתן לחדש את הקצאת שם המתחם לתקופות הקצאה נוספות של שנה אחת, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים או חמש שנים מתום תקופת ההקצאה הקיימת, על פי בחירת המחזיק. ניתן להגיש בקשה לחידוש הקצאה כאמור, רק במהלך 3 החודשים האחרונים של תקופת ההקצאה הקיימת. חידוש הקצאת שם המתחם הוא למחזיק הקיים. חידוש הקצאת שם המתחם כפוף לתשלום דמי חידוש, בשיעור כפי שיהיה מעת לעת אצל האיגוד, או כל אחד מהרשמים המוסמכים, לפי העניין. הגשת הבקשה תעשה באמצעות הרשם המנהל, או כאשר שם המתחם מנוהל על-ידי האיגוד, על-ידי הגשת בקשת חידוש )Renew( בכתובת:. מגיש בקשת החידוש ימלא את הפרטים הנדרשים בצורה תקינה ומלאה בחינת בקשת חידוש.17.3 בעת בחינת בקשת חידוש, לא תעשה בחינה של שם המתחם. המרשם רשאי לדחות בקשת חידוש שלא מולאה כנדרש. כל עוד לא התקבלו במרשם דמי החידוש, חידוש שם המתחם לא יחשב כמושלם והינו חידוש על - תנאי, שעליו יחולו הוראות סעיף אי חידוש ד. האחריות על חידוש שם המתחם היא על המחזיק בלבד. המרשם איננו אחראי להודיע למחזיק או לרשם המוסמך על הצורך בחידוש שם המתחם במועד כזה או אחר. המרשם רשאי לבטל, ללא הודעה מוקדמת, הקצאת שם מתחם שלא חודשה במועד )לרבות חידוש על תנאי( ו/או לנתק את הפנייתו. עד למחיקתו הסופית של שם המתחם מן המרשם ע"י האיגוד, שם המתחם ימשיך להיות מוקצה. המרשם לא יפעיל את שיקול דעתו לביטול הקצאה בטרם חלוף 30 יום מתאריך תום ההקצאה הקיימת )"תקופת חסד" או.)Grace Period לאיגוד הסמכות הבלעדית להאריך את תקופת החסד, בהתחשב בנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה, אולם הארכה כאמור לא תעלה על 90 יום נוספים. במהלך תקופת החסד לא ניתן לבצע כל פעולה בשם המתחם, למעט העברת ניהול )Transfer( בודדת ו/או חידוש.)Renew( עדכון פרטים )Modify( כל בקשה לעדכון פרטים בהקצאה של שם מתחם, למעט בקשת העברת זכויות למחזיק אחר )Reassign( או בקשת העברת ניהול בין רשמים,)Transfer( תעשה באמצעות הגשת בקשת עדכון פרטים )Modify( לאיגוד. העדכון יתבצע באמצעות הרשם המנהל של שם המתחם, או כאשר שם המתחם מנוהל על-ידי האיגוד, על-ידי הגשת בקשת עדכון פרטים )Modify( בכתובת:. העברת זכויות אחזקה )Re-Assign(.19.1 העברת זכויות אחזקה היא העברת הקצאת שם המתחם מאחזקתו של המחזיק הקיים, לאחזקתו של אחר. העברת זכויות אחזקה היא פעולה יחידה, המורכבת )17 )18 )19

8 ממחיקת רשומת שם המתחם הקיימת ויצירת רשומה חדשה בהתאם לפרטי האחזקה החדשים. לא ניתן להעביר זכויות אחזקה בשם מתחם, גם אם הוקצה לפי נוסח כללים קודם, אם הקצאתו אסורה ע"פ סעיף )(8 לעיל. הליך ד. העברת זכויות אחזקה למחזיק אחר תעשה באמצעות הגשת בקשת העברת זכויות.)Re-Assign( הגשת הבקשה תעשה באמצעות הרשם המנהל, או כאשר שם המתחם מנוהל על-ידי האיגוד, על-ידי הגשת בקשת העברת זכויות. בכתובת: )Re-Assign( המחזיק נדרש לאשר בקשת העברת זכויות אחזקה, בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י המרשם, כפי שיהיו מעת לעת. המרשם רשאי לדרוש ראיות להוכחת זכאותו של המחזיק החדש להקצאת שם מתחם המועבר לאחזקתו, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 4.3 לעיל ביחס לסיומות המפורטות שם, כתנאי להעברת הזכויות. גביית תשלום דמי העברת זכויות אחזקה תעשה ע"י המרשם רק לאחר אישור בקשת ההעברה ועמידה בדרישות כללי הרישום. עד לקבלת דמי העברת הזכויות ע"י המרשם, העברת הזכויות לא תחשב כמושלמת והינה העברה על תנאי. המרשם רשאי לבטל את העברת הזכויות בכל עת בשל אי תשלום דמי ההעברה הקצאה לאחר העברת זכויות עם השלמת הליך העברת הזכויות, המרשם יקצה וירשום את פרטיו של המחזיק החדש של שם המתחם )מקבל זכויות האחזקה בשם המתחם(. הקצאת שם המתחם היא לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש שנים, לארבע שנים או לחמש שנים מיום ביצוע ההעברה, על פי בחירת המחזיק החדש כללי הרישום מחייבים את המחזיק החדש מחזיק ו החדש של שם המתחם )מקבל העברת הזכויות( יהיה כפוף לכללי הרישום התקפים, החל ממועד הגשת הבקשה להעברת הזכויות ובמהלך התקופה שבה שם המתחם מוקצה לאחזקתו. מחיקה )Delete( המחזיק רשאי לבטל הקצאת שם מתחם הרשום לאחזקתו ע"י הגשת בקשת מחיקה.)Delete( בקשת מחיקה תוגש באמצעות הרשם המנהל, או כאשר שם המתחם מנוהל על-ידי האיגוד, על-ידי הגשת בקשת מחיקה )Delete( בכתובת:. המחזיק נדרש לאשר את מחיקת שם המתחם, בהתאם לנוהלי המרשם, כפי שיהיו מעת לעת. לא יהיה כל החזר של דמי הרישום, דמי העברה או דמי חידוש, לפי המקרה, במלואם או בחלקם, עבור התקופה שנותרה ממועד המחיקה ועד לתום תקופת ההקצאה של שם המתחם. סמכות לביטול הקצאה 21.1.אי תשלום אי תשלום אילו מהתשלומים המפורטים בכללי רישום אלו, לרבות דמי הקצאה, דמי חידוש או דמי העברת זכויות, עלולים להביא למחיקת שם המתחם מהמרשם. לאחר מחיקה כאמור, תתאפשר הקצאת שם המתחם לכל המעוניין בכך, בהתאם לכללים אלו. )20 )21

9 21.2.נסיבות מיוחדות בהתקיים אחת מן הנסיבות המפורטות להלן, יהיה האיגוד רשאי לבטל הקצאה של שם מתחם: כאשר השארת ההקצאה בתוקף תגרום לאיגוד להפר התחייבות חוקית, הוראות צו בית משפט ישראלי, או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת, לרבות החלטת בורר. בעקבות החלטה של דיין או הרכב IL-DRP )כהגדרתו בסעיף 25.3 להלן(. כאשר נודע לאיגוד, או הוכח להנחת דעתו, כי המחזיק אינו עומד עוד באילו מהדרישות שנקבעו לרישום שם מתחם תחת רמת מתחם מסוימת מבין המפורטות בסעיף 4.3 לעיל. האיגוד לא יקצה מחדש שם מתחם שהקצאתו בוטלה באופן חד צדדי על פי הוראות ס' (21, למחזיק חדש, במשך תקופה של 30 יום ממועד ביטול ההקצאה. ה. מידע מהמרשם ועדכונו הצגת מידע מהמרשם אודות שמות מתחם )"WHOIS"( מידע ביחס לשם מתחם, המחזיק בו ואנשי הקשר הרשומים שלו )איש קשר אדמיניסטרטיבי, איש קשר טכני ו- )Zone Contact וכן מידע אודות שרתי שמות המתחם והרשם המנהל )"המידע"(, יעמוד לאחזור במסגרת שירות ה- WHOIS שמפעיל המרשם )ושירותים הנגזרים ממנו(, בכתובת:. המידע שיציג המרשם בשירות זה יהיה כפי שנמסר לו על-ידי המבקש. המבקש מאשר לאיגוד להעמיד לעיון הציבור מידע כנ"ל שמסר לאיגוד. עדכניות המידע המחזיק והרשם המנהל מחויבים להודיע למרשם, באמצעות הגשת בקשה מתאימה, על כל שינוי או עדכון למידע הקיים בידי המרשם. בהגשת בקשה כלשהי למרשם מצהיר המבקש כי המחזיק הוא אישיות משפטית וכי כל המידע שנמסר לאיגוד הוא מלא, נכון ומדויק. מידע לא מדויק או מצג שווא יכולים לשמש בסיס לדחיית הבקשה או לביטול הקצאת שם המתחם, כמפורט בכללים אלו. )22 )23 ו. יישוב מחלוקות וה- IL-DRP האיגוד אינו צד במחלוקות הנוגעות לזכויות האחזקה בשם מתחם שהוקצה למחזיק או הועבר אליו. האיגוד איננו מכריע במחלוקות האיגוד איננו יכול להכריע במחלוקות הנוגעות להקצאת שמות מתחם והשימוש בהם. כל מחלוקת בין צדדים הנוגעת להקצאת שמות מתחם תתברר בין הצדדים לבין עצמם. האיגוד לא יתערב במחלוקות הנוגעות להקצאת שמות מתחם והשימוש בהם, ולא ינקוט עמדה באשר לזכויות המחזיק או צד שלישי הטוען לזכויות כלשהן. )24 )25

10 .25.3 כשירות לציבור וקהילת האינטרנט, יצר האיגוד את ה-,IL-DRP המהווה מנגנון חלופי ומהיר להכרעה בסכסוכים הנוגעים להקצאת שמות מתחם. הכללים והנהלים הנוגעים להכרעת סכסוכים במסגרת ה-,IL-DRP מהווים חלק בלתי נפרד מכללי רישום אלה והם זמינים לעיון בכתובת: המחזיק מקבל על עצמו באופן בלתי-חוזר את סמכות ה-.IL-DRP סעיף זה אינו גורע מזכותו של כל אדם לפנות לכל ערכאה שיפוטית מוסמכת לשם פתרון מחלוקת הנוגעת להקצאת שמות מתחם. פרק זה אינו חל על שמות מתחם שהוקצו תחת כללי הרישום שהיו בתוקף לפני , זולת אם הסכים לכך מחזיקו של שם מתחם כאמור. ז. הגבלת אחריות ושיפוי הגבלת אחריות השירותים שמספק האיגוד, כמפורט בכללים אלה )"השירותים"(, ניתנים לשימוש כמות שהם IS(.)AS לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האיגוד בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו. האיגוד אינו מתחייב שהשירותים יהיו ללא טעויות, או חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת - אצל האיגוד ו/או מי מספקיו ו/או מי מהרשמים המוסמכים שבאמצעותו ניתנו השירותים ו/או כל חלק מהם. האיגוד לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל בחינת הבקשות המפורטות בכללים אלו ו/או כל מעשה או מחדל אחר שעשה בהתאם לכללי הרישום ונהליו למעט אם נגרם הנזק מחמת רשלנות רבתי או זדון מצד האיגוד ו/או מי מטעמו. במקרה זה, תוגבל אחריות האיגוד לסכום שנפרע לידי האיגוד בפועל על-ידי המבקש ו/או מי מטעמו. האיגוד אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האיגוד לאספקת השירותים. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האיגוד יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע במרשם - לרבות מידע שנאגר אודות המבקש - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האיגוד בגין כך. האיגוד אינו נושא באחריות לשימוש שיעשו צדדים שלישיים כלשהם במידע שנמסר לצורך מתן השירותים ואשר הועמד לרשות הציבור במסגרת שירות ה- WHOIS שמפעיל האיגוד. האיגוד אינו נושא באחריות לכל מעשה או מחדל שיבצע רשם מוסמך בקשר עם רישום שמות מתחם או ניהול רישומם. האיגוד אינו נושא באחריות לכל טענה, תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המבקש על-ידי צד שלישי כלשהו, בטענה שזה הפר את זכויותיו עם רישומו של שם מתחם כלשהו ו/או ביצוע כל פעולה אחרת ביחס לשם מתחם כזה או אחר - לרבות לתוצאותיו של כל הליך משפטי שיתקיים בגין כל טענה, תביעה ו/א )26 הליכיו דרישה כאמור, בין אם בערכאות בישראל או בחו"ל ובין אם במסגרת בוררות או יישוב מחלוקות כאמור בכללים אלו. האיגוד אינו נושא באחריות לכל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו למבקש בגין השירותים - ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי..26.8

11 .26.9 חסינות, פטור והגבלת אחריות על פי סעיף זה חלים גם על עובדי האיגוד, מנהליו, יועציו וכל מי מטעמו תפקיד האיגוד בהליכי ה - IL-DRP יתמצה באספקת השירותים הטכניים והמנהליים לקיום הליכים אלה והאכסניה לקיומם בלבד. למעט במקרים של פעולה בזדון, האיגוד לא יהיה אחראי כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי ה-.IL-DRP למעט במקרים של פעולה בזדון של דיין או הרכב, הדיינים או חברי ההרכבים לא יהיו אחראים כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי ה-.IL-DRP שיפוי המבקש, או כל צד שלישי, החולקים על הקצאת שם מתחם, או כל פעולה אחרת ביחס לשם מתחם כזה או אחר, מתחייבים לשפות את האיגוד, עובדיו, נושאי משרה בו, קבלניו, חברי הנהלתו וחבריו וכן את דייני ה- IL-DRP כנגד כל הפסד, נזק, אחריות או הוצאה הנובעים מ: כל טענה כנגד הקצאה, או זכות השימוש בשם המתחם שבמחלוקת. כל הפסד, טענה, תביעה או נזק אחר שנגרם מהקצאת שם מתחם, ביטולו, מחיקתו, פרסומו או מניעת השימוש בו. כל טענה או הוצאה שנגרמו לאיגוד בשל טענות צד שלישי כנגד הקצאת שם מתחם או זכות השימוש בו. כל הפרה של כללי רישום אלה. )27 כללי ח. שינוי כללי הרישום האיגוד רשאי לשנות מעת לעת כללי רישום אלה לרבות הנהלים והתעריפים בגין השירותים השונים. כל השינויים והתיקונים יהיו זמינים לעיון באתר האיגוד. האיגוד לא יהיה מחויב לבחון מחדש הקצאות שנעשו קודם לביצוע שינויים או תיקונים כאמור. הודעות הודעות שישלח המרשם למבקש ו/או לכל איש קשר מטעמו יכול שתישלחנה בדואר רשום, בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, לפי שיקול דעתו של המרשם ובהתאם למידע שמסר המבקש למרשם. הודעה ששלח המרשם בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל. הודעות עבור המרשם ישלחו בדוא"ל בלבד, לכתובת: ותחשבנה כאילו הגיעו ליעדן בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר המשלוח בפועל, בכפוף לקבלת אישור על מסירתן מהאיגוד בדוא"ל חוזר. דין כללי הרישום וסמכות שיפוט הדין החל על כללי רישום אלה, לרבות הנהלים מכוחם וכן השירותים שמספק האיגוד הוא הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב-יפו והמרכז, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית על כל דבר ועניין הנובע מכללים אלו. נוסח רשמי )28 )29 )30 )31

12 הנוסח הרשמי של כללי הרישום הוא הנוסח האנגלי. כאשר כללי הרישום מפורסמים בתרגום לשפות אחרות, לרבות עברית, וכאשר ישנה אי התאמה בין הנוסח המתורגם והנוסח האנגלי, הנוסח האנגלי הוא הנוסח שיקבע.

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד