פרשת אלבה: בידור הלכות הסתה לגזענות *! מאת מרדכי קרמניצר המאמר עוסק בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין עידו אלבה נ מדינת ישראל, בו נדתה ערעורו של אל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פרשת אלבה: בידור הלכות הסתה לגזענות *! מאת מרדכי קרמניצר המאמר עוסק בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין עידו אלבה נ מדינת ישראל, בו נדתה ערעורו של אל"

תמליל

1 פרשת אלבה: בידור הלכות הסתה לגזענות *! מאת מרדכי קרמניצר המאמר עוסק בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין עידו אלבה נ מדינת ישראל, בו נדתה ערעורו של אלבה על פםקידינו של ביתיהמשפט המתתי שהרשיע אותו בכמה עבירות, ביניהן הסתה לגזענות לפי סעיף 144 ב לחוק העונשין ופרסום תמיכה בארגון טרוריסטי לפי סעיף 4 לפקודה למניעת טרור. המחבר מנתח את החלטותיהם השונות של שופטי ההרכב מן ההיבט הפלילי, תוך התמקדות ביסודותיה של עבירת ההסתה לגזענות. הדיון מתייחם הן אל הסוגיות החוקתיות המעורבות בסוגיה והן אל הדוקטרינות העונשיות השונות והשלכותיהן על המקרה הנדון. פחח דבר. א. מבחן הוודאות הקרובה. ב. הערך המוגן על יז י איסור ההסתה לגזענות. ג. היסוד העובדתי; 1. אופיו של ה רבר המפורסם! 2. הוכחת היסוד העובדתי - על ערכים ועובדות. ד. היסוד הנפשי; 1. מטרה להסית לגזענות! 2. הלכת הצפיות! 3. הוכחת המטרה. ה. הפקודה למניעת טרור. סיכום. פתח דגי באפריל 1994 לערך, כחודשיים לאחר מעשה הטבח של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, הרב עידו אלבה, רב בכולל שליד מערת המכפלה בחברון, הפיץ מאמר שכותרתו בירור הלכות הריגת גוי בקרב תלמידיו. כפי ששמו מעיד עליו, המאמר אוגד את ניסיונותיו של הרב אלבה להעלות קיום היתר הלכתי להרוג גויים. על מעשה זה ועל מעשים נוספים הועמד אלבה לדין בבית המשפט המחוזי בירושלים(בפני השופטת פרוקצייה) והואשם בכמה עבירות, ביניהן איסור פרסום הסתה לגזענות לפי סעיף 144 ב תודתי נתונה למר אלעד לפידות ולמר חאלד גנאים על עזרתם בהכנת הרשימה. * ע פ 2831/95 אלבה נ מ י, פ ד נ( 5 ) 221. להלן יתייחסו ההפניות לפםקי הדין של השופטים השונים נ שהביאו את דבריהם בפסק דין זה. 105

2 מרדכי קרמניצר משפטים ל תשג ט לחוק העונשין. 2 אלבה הורשע 3 ועל הרשעתו זו ערער לבית המשפט העליון. בררכ של חמישה שופטים כנגד שניים דחה בית המשפט העליון את הערעור, תוך ששופטי ההרכב נחלקים בדעותיהם ביחס לפרשנותה של עבירת ההסתה לגזענות. עיקרה של רשימה זו הוא דיון ביסודות העבירה של איסור פרסום הסתה לגזענות לפי סעיף 144 ב לחוק העונשץ. ברשימה יידונו תחילה היסוד העובדתי ולאהריו היסוד הנפשי, כל אחד מהם בשתי רמות: בדמה הכללית וברמת היישום על עובדות המקרה הנדון. אף כי הדיון בנוי על הפרדה בין היסודות (העובדתי והנפשי), הוא מדגיש את זיקת הגומלין ביניהם. את הדיון הנ ל מקדימות שתי הערות: אחת בעלת אופי כללי, שעניינה מבחן הוודאות הקרובה, והשנייה עניינה הערך המוגן על ידי האיסור שמציב סעיף 144 ב לחוק העונשין. בטרם סיכום הדברים תובא הערה שעניינה העבידה לפי סעיף 4 לפקודה למניעת טרור. א. מבחן הוודאות מקרובה ההנחה, לפיה הגבלה של חופש הביטוי מותנית תמיד בוודאות קרובה לפגיעה משמעותית באינטרס חברתי חיוני, לא היתה אף פעם מבוססת. 4 רוב השופטים בפרשת אלבה מוטט הנחה זו לחלוטין. נעמוד תחילה על מידת תקפותה של הנחה זו לפני פםק הדין. ראשית, לא ברור מהי דרגת ההסתברות שהיתה למד עיניו של השופט אגרנט בעניין קול העם. השופט אגרנט דחה את מבחן האפשרות הרחוקה והנטייה הרעה, אולם גם במשפט האמריקני - 5 שהיה מקור השראה לשופט אגרנט - לא היו אז תימוכין למבחן של ודאות קרובה במובן הצר של הסתברות קרובה לוודאי. ספק רב אס הגיוני לקבוע סף גבוה כל כך להצדקת הגבלה על חופש הביטוי. נניח שפרסום מסוים עלול לסכן חיי אדם ברמת הסתברות של 60 אחתים: האם נתיר את הפרסום? ואם מדובר בסיכון לקיומה של המדינה, האם יידרש באמת סיכון שהוא כמעט ודאי, וכל ביטוי שדרגת הסכנה שבו וזו לשון הסעיף: 2 איסור פרסום הסתה לגזענות המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו - מאסר חמש שנים. 144 ב. (א) לענץ סעיף זה, אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות או לא ואם היה (ב) בו אמת או לא. ת פ(י ם) 251/94 מ י נ אלבה(טרם פורסם). 3 ראו גם מ קרמניצר גבולות חופש הביטוי העץ השביעית 1 (ינואד פברואר 1996) ראו להלן, הערה

3 פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות נמוכה יותר יוכשר לפרסום י גישה שמתייחסת רק לדרגת ההסתברות ואינה מבחינה כלל בין סוגים שונים של נזקים אפשריים לפי מידת חומרתם היא אינה משכנעת 6 ואף סותרת את חוק יםוד: כבוד האדם וחירותו. פסקת ההגבלה של חוק היסוד דורשת שהפגיעה בזכות היסוד תגשים את המטרה שלשמה נעשתה, שהיא תהיה האמצעי שפוגע פחות מאחרים בזכות היסוד, ושהנזק שהיא מבקשת למנוע יעלה עלזה שהיא גורמת. כלומר: פסקת ההגבלה מעגנת את מבחן איזון האינטרסים ומחייבת התחשבות פרשנית בטיב הפגיעה הצפויה וכמידתה. בכל שסוג הנזק הוא חמור יותר, מתבקש להסתפק ברמת הסתברות נמוכה יותר. 7 פרמטר מרכזי אחר הוא היכולת להגדיר באופן מוגבל, מדויק וברור את תוכן הפרסום האסור. הגדרה כזו עשויה לייתר מבחן הסתברותי. שנית, פסק הדין עצמו נוקט עמדה של גמישות ביחס למבחן שהוא קובע, ונאמר בו - בין השאר - כי עצם הקריאה הפומבית להימנע מתשלום מסים ולהתנגד בכוח לגובים עשויה להוות סכנה כשלעצמה, במנותק מהנסיבות האופפות אותה. 8 שלישית, פסק הדין בעניין קולהעם דן במניעה מוקדמת, ואין זה בטוח כלל להחיל באופן אוטומטי את המבחן שנקבע בו לעניין מניעת עצם הפרסום על הסוגיה של איסורים עונשיים. 9 אומנם המבחן שנקבע בעניין קול העם עוצב - בין השאר - 5 בעניין Frankfurterראו דעת היחידשל השופט (1951) 494. S U.S341,.Dennisv. U. כמו כן ראו מ קרמניצר וחי גנאים הסתה, לא המרדה(תשנ ח) para,, Pieroth/schlinkראו Grundrechte, Staatsrecht II, 12. Aufl. (Heidelberg, ) ; אומנם, הדוגמה מובאת על ידי השופט אגרנט במסגרת הדיון בהבחנה בין סכנה העולה מנסיבות הפרסום לבין סכנה העולה מההתבטאות כשלעצמה, ולא באופן ישיר. ראו בג ץ 73/53 קול העם נ שר הפנים, פ ד ז 889, ההבחנה בין מניעה מראש לאיסור בדיעבד אינה חותכת. ראשית, כבר בפסק הדין בעניין.v Near ( ) -U.S283Minnesota אותו מביא השופט אגרנט כאסמכתה לקיומה של ההבחנה - בו דובר על חוק המכוון כלפי עיתונות תועבה או משמיצה, התעוררה מחלוקת בשאלה. כפי שאמר השופט אגרנט, הסנקציה הקבועה בחוק חייבה צושל בית משפט, כלומר: הליך שיפוטי. דעת הרוב יצאה מהנחה שמדובר בהגבלה מראש על הביטוי. דעת המיעוט חלקה על קביעה זו בטענה שלא מדובר בצנזור הפרסום הפוגעני לפני פרסומו, אלא בפעולה בדיעבד נגד העיתון, שאינה שונה מכל סנקציה עונשית אחרת(עמ לפסק הדין). שנית, השופט אגרנט עצמו לאהיה נאמן להבחנה. פקודת העיתונות - התשתית החקיקתית לדיון בפרשת קול העם - מסמיכה את שר הפנים להביא לסגירתו של עיתון אם לדעתו יש בחומר המופיע בו בכדי לסכן את שלום הציבור. השופט אגדנט אומנם ציין, כי המדובר באמצעי מניעתי. משום שמטרתו הראשונית והמיידית היא להבטיח אי יציאת עיתון לאור, מחמת שהוא עלול להכיל חומר פסול דומה בעתיד (עמ 885 לבג ץ 73/53 הנ ל, לעיל, הערה : 8 ההדגשות במקור), אולם למעשה הוא עסק בשאלה עובדתית יחידה: האם, עקב הפרסום, נוצרה אפשרותשל סכנה לשלום הציבור, שהיא קרובה לודאי (שם, בעמ 892). האם לא צריך היה השופט אגרנט - אמון על ההבחנה בין 107

4 מרדכי קרמניצר בהשראת המשפט האמריקני, ובמשפט האמריקני מדובר היה בפרשנותם של איסורים עונשיים, אלא שהתשתית החוקתית בארצות הברית שונה לחלוטין מזו שלנו: תפיסת חופש הביטוי כזכות מוחלטת מכוח הוראה חוקתית מפורשת; רקע של פגיעות בלתי מוצדקות בחופש הביטוי שיצר חשש מפני לב גם של רשויות השלטון - לרבות הרשויות המשפטיות - כלפי חופש הביטוי כאשדהוא מתנגש באינטרסים ציבוריים, בעיקר ביטחון המדינה, ומכאן ההיגיון של הצבת רף גבוה, המתחשב בשחיקה מסוימת שלו ביישום בשל הנטייה האמורה. לבסוף, גם בארצות הברית לא היה זה בפועל המבחן היחיד, ודוגמאות לאי תחולהשלו הן, למשל, ניסיון לשדל, איומים, לשון הרע ו מלים לוחמות. 10 רביעית, גישה הרואה במבחן הוודאות הקרובה חזות הכל בנושא הגבלת חופש הביטוי מתעלמת מן ההבחנה בין שני סוגי הגבלות על הביטוי: הגבלות בשל הסכנה שבביטוי והגבלות בשל נזק ישיר שבפרסום עצמו, בהנחה שהוא נקלט. לסוג השני שייכים, למשל, האיסור על לשון הרע (בחלק מההגדרה שלו) ואיומים. הגבלתם של ביטויים אלה אינה מתייחסת לתוצאה עתידית אפשרית אלא לתכונה אינהרנטית לביטוי, ועל כן אין היא תלויה במבחן הסתברותי. חמישית, לא תמיד החילה הפסיקה בישראל את מבחן הוודאות הקרובה בהקשר של איסורים עונשיים, ודוגמה מובהקת לכך היא האיסור על פרסומי םוב יודיצה. 11 ניתן אולי ללמוד על דרך קל וחומר מעבירת ה סוביודיצה לעבירת ההסתה לגזענות: דומה, כי חשיבותו של הערך המוגן על ידי העבירה הראשונה - טוהר ההליך השיפוטי, ולדעתי תדמיתו של הליך זה בלבד - 12 בחברה דמוקרטית, פתותה מחשיבותם של הערכים המוגנים על ידי העבירה השנייה (ראו להלן) - ערכי כבוד האדם והשוויון הבסיסי. לעומת זאת, הביטוי הנחסם על ידי עבירת הסוביודיצה (למשל: התייחסות ביקורתית להליך שיפוטי המתנהל כעת הפרסום) וממלא תפקיד חשוב בחברה סנקציה עדנשית המוטלת על הביטוי לאחד הוצאתו לאוד לבין צנזורה מוקדמת של ביטוי לא רצוי - לברר את מידת הסכנה הצפויה מעצם המשך פעילותם של שני העיתונים העותרים, כשהמאמרים המובאים לפניו מהווים אך אינדיקציה? 10 כפי שהעיר השופט אנרנט(שפ, בעמ 891), כבר ב 1950, בפסק הp המרכזי בעניין Dennis (לעיל, הערה 6), סטתה דעת הדוב בבית המשפט העליון בארצות הברית ממבחן "Clear and Presents ק דינו המרכזי Holmesכפי שקבע השופט, r U.S9 A2,.Schenck v. U. S. 4 7 D a n g e.(1919) 11 ע פ 126/62 ריסנצ יק נ היועץ המשפטי לממשלה, פ ד יז 169: ע פ 696/81 אזולאי נ מ י, פ ד לז> 2 ) , 12 ראו מ קדמביצר על חופש העיתונות והעבירה של פרסום סוב יודיצה (סעיף 41 לחוק בתי המשפט) משפט פלילי, קרימינולוגיה ומשטרה א( 1986 ) 180,

5 פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות דמוקרטית, עשוי להיות חשוב יותר מהביטוי הנחסם על ידי עבירת ההסתה לגזענות. 13 לפיכך, מהתרת חםימתו של ביטוי חשוב בשל הסתברות נמוכה מוודאות קרובה לפגיעה בערך מסוים, 14 ניתן ללמוד מקל וחומר על תנאיה של האפשרות לחסום ביטוי חשוב פחות בשל חשש לפגיעה בערך חשוב יותר. כאמור, פסק הדין בעניין אלבה הוא מהלומה סופית להנחה זו. רוב השופטים שוללים את עצם קיומו של אלמנט הסתברותי אובייקטיבי בעבירת ההסתה לגזענות, 15 כמו גם בעבירה לפי סעיף 4 לפקודה למניעת טרור, וממילא אינם מגבילים את התפרסותה למקרים הכוללים ודאות קרובה. ב. העיד המוגן על ידי איסור ההסתה לגזענות לפני שנתייחס ל יש שבפםק הדץ, ראוי לעמוד על מה שחסר בו: חסר בו תיאור מדויק ומפורט, ככל שניתן, של הערך המוגן בעבירה של פרסום הסתה לגזענות. יש בעניין זה שתי אפשרויות עיקריות. האפשרות הראשונה היא שהערך המוגן הוא כבוד האדם כשלעצמו, לא במובן של שם טוב אלא במובן הגרעיני, הבסיסי. הפגיעה בו מתבטאת בשלילת תכונת האדם מבני אדם בשל שיוכם הגזעי(במובן הרחב של הביטוי) או בשלילת זכותם הבסיסית לשוויון, ובפגיעה בערך החיים ובערך הכבוד האנושי של כלל הברואים בצלם. כבוד האדם מוגן כשלעצמו בשל חשיבותו המיוחדת בסולם הערכים, בשל חומרת הפגיעה בקבוצה שהיא מושא ההתייחסות הגזענית בעצם השמעתה, ולשם שמירת דמותה האנושית של החברה. עוד נכלל בהקשר זה גם הקשר בץ פגיעות בכבוד האדם לבץ פגיעות פיזיות באותם בני אדם, כאחד מהיבטי החומרה והסכנה של הביטוי הגזעני; אולם הפגיעה הפיזית איגה עומדת כשלעצמה לפי גישה זו ואין בה כדי להפוך את ההגנה על הכבוד להגנה עקיפה על החיים ועל שלמות הגוף. האפשרות השנייה היא שהערך המוגן איננו ערך יחיד אלא מקבץ ערכים המגלמים את זכויותיהם הבסיסיות (חיים, שלמות הגוף, שוויון, כבוד אנושי, שפ טוב, רווחה כלכלית) של בני החברה המשתייכים לגזעים שונים, בתור שכאלה, בייחוד אלה הנמנים על קבוצות המיעוט. 13 אם כי הדבר אינו בהכרח כך: וראו להלן ריח בביטויים המביים העלולים להיתפס במסגרת עבירת ההסתה לגזענות. 14 לביקורת על גישת בית המשפט לרכיב ההסתברותי בעבירת הסוב יודיצה ראו מאמרי בעגיין זה (לעיל, הערה 12), במיוחד בעמי צ 1 השופט מצא - פסקה 24 לפסק דינו! השופט בך - פסקה 4 לפסק דינו! השופט גולדברג - פסקה 5 לפסק דינו! השופטת דורנר - פסקה 3 לפסק דינה. 109

6 מרדכי קרמניצר הערך המוגן לפי האפשרות השנייה ניתן להגנה בהיקף צר ובהיקף רחב. ההיקף הצר עשוי לתפוס רק ביטוי שיש קשר ישיר בינו לבין התנהגות גזענית פוגענית (הפוגעת בזכויות האמורות), למשל: כשהוא יוצר סכנה קונקרטית לפגיעה כזו או שזו מטרת העושה. בהיקף הרחב עשויה ההגנה לתפוס גם ביטויים יוצרי אקלים גזעני(הלכי נפש ותודעה גזעניים), שרק בהצטברות ולאורך זמן עלולים להביא להתנהגות גזענית פוגענית. ככלל, אין זה תפקידו של הדין העונשי, שעניינו תופעות חברתיות, להיאבק בהלכי נפש גרידא ; 16 אולם מהותה המיוחדת של הגזענות והניסיון ההיסטורי הנורא עשויים להצדיק חריג לעניין זה. האפשרות שמדובר בהגנה על שמה הטוב של הקבוצה אינה נראית סבירה בשל הסדרת הסוגיה בחוק איסור לשון הרע. 17 השופטים בעניין אלבה נחלקו הן בתוצאה הסופית לעניין העבירה של הסתה לגזענות והן לעניין פרשנות יסודות העבירה. נתחיל בעניין השני. המחלוקת על פרשנות העבירה משתרעת הן על היסוד העובדתי והן על היסוד הנפשי. ג. היסוד העובדתי 1. אופיו של ה דבר המפורסם הגדרתו בעבירה היא דלת תוכן ודלת משמעות עד מאד - המפרסם דבר. לכאורה, מדובר ביסוד ניטרלי לחלוטין, שלשם התגבשותו לא נדרש ראום כלשהו. אף על פי כן גרסו אתדים מן השופטים כי יש לאפיין את היסוד העובדתי באופן כזה שתוענק לו משמעות שלילית או לפחות משמעות זיקתית רלבנטית לנושא העבירה - גזענות. שאלת הפירוש הראוי של היסוד העובדתי מעניינת מכמה נקודות מבט. אחת מהחשובות שבהן 16 ודוק: אין חולק על כך שהמשפט הפלילי מתייחם אל המישור הנפשי - אצל העבריין, אצל הקורבן ואצל צדדים שלישיים. אולם, ההתייחסות הפלילית המקובלת היא אל מצב מנטלי מסוים - הן מבחינת טיבו והן מבחינת נושאו - אשר השלכותיו המעשיות (כולל נזק מנטלי) ברורות וישירות. לעומת זאת, המושג הלכי נפש הוא רחב וערטילאי הרבה יותר. הכוונה היא לתחושות ציבוריות ( רוח התקופה ) שאינן מוגדרות באופן ברור, המשפיעות על החברה באופן פוליטי כולל, וקשה לייחסן באופן מדויק לתופעות מסוימות. 17 וזו לשון סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, תשכ ה : לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד, דינה כדין לשון הרע על תאגיד, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף וה אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו. 110

7 פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות היא מידת כוחו של הפרשן בפלילים להתוות את מתכונת האיסור שלא על דרך הפירוש של ביטוי הכלול בהגדרת העבירה, אלא בדרך של הוספת רכיב נסיבתי או תוצאתי שאינו כלול בה. 18 השאלה מתייצבת בעיקר אל מול דבריהם של הנשיא ברק והשופט טירקל, 19 הדוחים את טיעוניו של השופט מצא (להלן) ותומכים בסיפוח מבחן הסתברותי ליסודותיה של העבירה. 20 שאלה זו חריפה במיוחד כאשר מדובר במהלך פרשני שנראה כי אינו מתיישב ואף מנוגד לכוונתו של המחוקק כפי שהיא עולה מן ההיסטוריה החקיקתית. 21 ברור כי מדובר במהלך יוצא דופן, שניתן להצדיקו משום שהוא בכיוון של צמצום היקף האיסור: דינמיות פרשנית כזו אינה רלבנטית בכיוון של הרחבת האיסור. יש לקוות כי האופי הא םימטרי של הפרשנות בדיני העונשין מופנם מספיק כדי לבטוח בכך שאין זרימה של השראה מן הכיוון המצמצם לעבר הכיוון המרחיב, שאחרת עדיף להימנע מיצירתיות גם בכיוון המצמצם (כדי לא ליצור מתאבן ליצירתיות בכיוון המרחיב). משום שמדובר במהלך יוצא דופן הוא מחייב הצדקה מיוחדת. חוק יםוד: כבוד האדם וחירותו והמשתמע ממנו לעניין הדין העונשי - ולאו דווקא מכוח הגנה על חופש הביטוי - באשר למידתן של הגבלות על החירות והכבוד(והאיסור העונשי - הן כציווי והן כיסוד להטלת עיצומים עונשיים - הוא הגבלה כזו), עשוי לספק הצדקה כזו, ואף ברמה של הכללה. ככלל, תפקידם של דיני העונשין מתבטא בהגנה על ערכים חיוניים לתפקודה התקץ ולהתפתחותה הרצויה של החברה, 22 כלומר: הבטחת היחסים התקינים בחברה והערכים החיוניים לקיומה ולהתפתחותה בהתאם לתפיםותיה. 23 עולה מכאן, שבחברה מודרנית, מאורגנת ושוחרת חופש, קיומו של הפרט החופשי והיכולת לממש את זכויות האדם בדרכי שלום מהווים את תפקידה של החברה. במלים אחרות: תפקידם של החברה ושל דיני העונשין מתבטא בהגנה על חיים בצוותא של אנשים חופשיים. יודגש, כי הגדרה זו של תפקיד דיני העונשין מתחייבת גם מחוק יסוד: כבוד האדם שם, בפסקה 2 לפסק דינו של הנשיא ברק. 18 שם, בפסקה ד לפסק דינו של השופט ט י ^ אומנם, הנשיא בדק מעדיף להשאיר את שאלת המבחן ההסתברותי - קיומו בכלל ונוסחתו המדויקת ל פס ק דינו). לדעתו, לא היה בהכרעה בסוגיה כדי להשפיע על בפרט - ב צריך 5 עי יד (י א י פ ס קה התוצאה הסופית. ייתכן שיש בדברים שיובאו להלן כדי להצביע על מסקנה שונה. ראו פסקה 17 לפסק דינו של השופט מצא. 21 ראו ש ז פלד יסודות בדיני עונשץ(תשמ ד, כרך א) פסקה שם, בפסקה

8 מרדכי קרמניצר משפטים ל תשנ ט וחירותו, שהרי מטרתו שלחוק היםוד היא להגן על כבוד האדם וחירותו, 24 ר ביםוד תפיסתו שלחוק היסוד... עומדת ההכרה, כי האדם הוא יצור חופשי, המפתח את גופו ורוחו על פי רצונו הוא,האת במסגרת החברתית עמה הוא קשור ובה הוא תלוי. 25 תכליתו של הדין העונשי היא להגשים את רעיונות חוק היסוד, ונמצא, כי הדין העונשי הוא חיל החלוץ של חוק היסוד, לשמור על ערכיו 26 והמגנה קרטא לזכויות היסוד של הפרט. מכאן, שתפקידו של דין העונשין הוא להגן על החברה מפני התנהגויות שיש בהן נזק חברתי חמור, המתבטא בפגיעה בערך החברתי המוגן, שהוא היסוד וההצדקה לקיום האיסור העונשי. 27 הדין העונשי ממלא את תפקידו זה באמצעות איסורים מדריכי התנהגות. לפיכך, עליו לשרטט יסוד עובדתי שיש בו פסול מבחינת האנטי חברתיות שבו(אך לאו דווקא נזק בפועל או תוצאה), שכן האיסור הפלילי יונק את פליליותו והאנטי חברתיות שבו בראש ובראשונה מן הפגיעה בערך החברתי המוגן. ההתעניינות במצבו הנפשי של האדם - שכרוכה בה פגיעה בפרטיותו - מחייבת הצדקה, וההצדקה היא אותה פגיעה לכאורית בסדר החברתי הטמונה ביסוד העובדתי. פגיעה לכאורית כזו בסדר החברתי נחוצה גם כתנאי להפעלת האמצעים המגבילים חירויות שבסדר הדין הפלילי, שכן אחרת יש סכנה להזדקקות יתר לאמצעים אלה. יתרה מזאת: ההתעניינות רק במצבו הנפשי של האדם ונטישת היסוד העובדתי של העבירה הופכת את דיני העונשין מדיני העבירות לדיני המחשבות 2 (^^ו^^ו^מ^^ 8. זאת ועוד: המצב הנפשי של העושה נועד בעיקר לספק הצדקה להטלת אחריות פלילית על העושה בגין הנזק החברתי שגרם, כלומר: היסוד הנפשי של העושה אינו מהווה, ככלל, כשלעצמו, את הנזק החברתי שנגרם. כנגד גישתו של השופט מצא (אליו מצטרף השופט בך), המסתפק ב דבר תמים לחלוטין, 29 יש להצביע על כך שאיסור שאין בו אקטום ראוס שהוא ראום, פגיעתו 24 ראו סעיף 1 א לחוק יםוד: כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו.. 25 א ברק זכויות אדם מוגנות: ההיקף וההגבלות משפט וממשל א(תשנ ג) 261, י קרפ המשפט הפלילי יאנוס של זכויות האדם: קונםטיטוציונליזציה לאור חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו הפרקליט מב(תשנ ה-תשנ ו) 66, ראו Mantovani "Das Problem der Sozialschaediichkeit der Straftat im Hinblick auf die ", in: Jescheck (Hrsg.), Strafrechtsreform in der BundesrepublikReform des co (1981), Italien ;Deutschland und in ראו גם מ קרמניצר על מאפיינים אחדים של המשפט הפלילי הגרמני גבורות לשמעץ אגרנט(תשמ ז) 327, ראו פסקה 3 לפסק דינושל הנשיא ברק. 29 פסקה לפסק דינו של השופט מצא. 112

9 פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות בחירות ובכבוד היא, ככלל, למעלה מן הנדרש. 30 להכללה זו יש השלכות - מעבר לאיסור של הסתה לגזענות - על עבירות כמו שיבוש הליכי משפט 31 ואף על עבירות הריגול. 32 שיקול דומה משמש לשלילת ענישותו של ניסיון כשל, כאשר הוא פוטאטיבי ( אי צליחות חוקית ) או בלתי ריאלי( אמצעים אבסורדיים ), בניגוד לאי צליחות נסיבתית אחרת. 33 יש לזכור כי אף אם נניח שגם פירוש אחר הוא סביר - בעיקר משום הביסוס החזק שיש לו בלשון האיסור - יש להעדיף את הפירוש המצמצם מכוח כלל הפרשנות המצמצמת הגלום בסעיף 34 כא לחוק העונשין, הנגזר מעקרון החוקיות, שעיגונו בחוק יםוד: כבוד האדם וחירותו. השיקולים הנוגדים שמעלה השופט מצא, המתייחסים לאיסור הנדון - הרצון להימנע מהכרעה בדבר אופיו של הפרסום בשל הרגישות הכרוכה בכך לעניין כתבי דת (רגישות שהמחוקק עצמו היה שותף לה) והסתמכות של שיקול הדעת הזהיר והמאופק של התביעה - 34 אינם משכנעים. במיוחד יש לשלול הסתמכות על השיקול השני, במקרה זה כמו במקרים אחרים. זכותם של בני האדם לחירות פעולה מירבית ולביטחון וודאות משפטיים מחייבת שהאיסור יעמוד על היקפו הראוי כבר כשהוא יוצא תחת ידי המחוקק, ולכל המאוחר כאשר הוא מתפרש על ידי בית המשפט. האזרחים אינם צריכים להיות חשופים לאיסורים שתחום השתרעותם רחב מדי, כשנחמתם בתביעה מאופקת או כשהם צריכים להשליך עליה יהבם. והו בדיוק המבחץ בין שלטון החוק לבין שלטון בני האדם. מדובר בראש ובראשונה ביכולת לדעת מראש את היקף האיסור, ולהיות מוזהר רק מפני מה שראוי להיות אסור בדין העונשי. מדובר גם בזכות שלא להיות חשוף לאמצעים פוגעניים כגון מעקב, עיכוב, מעצר וחיפוש בשלב המוקדם, לפני כניסתו לתמונה של התובע האציל. לבסוף, לא ניתן לשלול מראש שינוי במדיניותה של התביעה, בין משום שינוי בעתים ובין משום שינויים עמוקים יותר באתוס של התביעה. הפרשן אינו רשאי לגלגל אחריות ליישום נכון של החוקאל התביעה. זהו תפקידו שלו. 30 סעיף 8 לחוק יםוד: כבוד האדם וחירותו. זאת, אףאם התכלית העונשית - הגנהעל ערך חברתי מוגן - היא ראויה כשלעצמה. 31 סעיף : 244 העושה דבר בכוונה למנועאו להכשיל הליך שיפוטיאו להביא לידי עיוות דין סעיף :122 (א) מי שמסר ידיעה והתכוון לפגוע כבטחון המדינה, דינו - מאסר חמש עשרה שנים. >ב) מי שהשיג. אסף, הכין, רשם או החזיק ידיעה והתכוון לפגוע כבטחון המדינה, דינו-מאסר עשר שנים. 33 שאז מוצדקת הטלת העוגש בצורך להצדיק את אמון הציבור במערכת המשפט ובפגיעה בערך המוגן המופשט. ראו מ קרמניצר סוגיות בדין הנסיון הפלילי מנקודת ראות השוואתית עיוני משפט יב (תשמ ז) , דאו פסקה 33 לפסק דינו של השופט מצא. השופט מצא מתייחם אל סעיף 144 ה לחוק העונשין, האומר: לא יוגש כתב אישום לפי סימן זה אלא בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה. 113

10 מרדכי קרמניצר אופיין של נורמות כלליות, ואיסורים עונשיים בכללן, הוא כזה שגם לאחר שהפרשן יעשה את מלאכתו נאמנה ושלמה ייוותר מקום לסלקטיביות מושכלת מטעם התביעה באכיפת האיסור. אשר לשיקול הראשון - רצונו של בית המשפט להימנע מקביעת עמדה ביחס למשמעותו הערכית של הטקסט - אץ בו כדי לגבור על השיקול החוקתי שעליו הצבענו, גם אם היה בו ממש. אולם, אץ הוא מסוגל להשיג את המטרה שהוא אמור לשרת משתי סיבות. ראשית, מבחינה ראייתית, לרוב לא ניתן יהיה לקבוע את היסוד הנפשי של העושה ללא התייחסות לתוכן ולאופי של הפרסום. שנית, מבחינה מושגית, כפי שהצביע הנשיא ברק, גם בדיון במישור הנפשי על בית המשפט לתייג את מטרתו הסובייקטיבית של המפרסם כ גזענית. ההבדל היחיד הוא ב שינוי מיקום ההחלטה והעברתה מפרשנות הידבר לפרשנות המטרה. 35 במקום לבחון אם מאמר שמכוון להבחנה כץ יהודי לגוי הוא גזעני, יבדוק בית המשפט אם תפיסה המכוונת לכך היא גזענית. קיצורו של דבר: יש להגביל את היקף האיסור על ידי אפיון אובייקטיבי כלשהו של הפרסום. במסגרתו של דץ פלילי המיועד להתמודד עם תופעת הגזענות, ניתן לאפיין את תוכנו של פרסום אסור בשלוש דרכים: 1. פרסום המכיל תכנים גזעניים בפני עצמם (אף אם אין בהם סגולה של השפעה לפעולה): 2. פרסום המכיל תכנים המסיתים לגזענות, היינו: תכנים שקליטתם בנסיבות מסוימות עלולה ליצור במוחו של הקולט אותם תפיסות גזעניות או לתרום ליצירתן(אף אם אץ בהם תוכן גזעני נוסף על עצם ההסתה לגזענות. לדוגמה: פירוט מוצאם הגזעי של עצורים בדיווחים עיתונאיים ); פרסום היוצר הסתברות לפעולה גזענית. לגרסה הראשונה ניתן למצוא תימוכץ בפםק דינו של השופט גולדברג, 37 אשר התנה את התקיימות העבירה בזיקה כלשהי בין הפרסום לגזענות, כראיה לסיכון החברתי שטמון במבצע, אך סירב להגביל את הזיקה האובייקטיבית ליסוד הסתברותי דווקא. גישה דומה ניתן למצוא אצל השופט טל, 38 לפיו נדרש שב דבר המתפרסם יהיה אובייקטיבית אלמנט של הסתה גזענית או אבק גזענות. השופטת דורנר שוללת דרישה הסתברותית, אך לא לגמרי ברור אם היא עומדת על תוכן גזעני או מוכנה להסתפק בתוכן שהוא ניטרלי לחלוטין. פסקה 4 לפסק דינו של הנשיא ברק. 35 פסקה 4 לפסק דינו של השועט בך. 36 פסקה 5 לפסק דינו של השופט גולדברג. 37 עמ 161 לפסק הדץ

11 פרשת אלבה: בירור הלצות הסתה לגזענות גישתה של השופטת דורנר מעוררת כמה קשיים. השופטת דורנו שוללת את הגישה ההםתברותית, בין השאר, בעזרת טיעון חיובי, 39 באמצעות בירור תכליתו החקיקתית של האיסור העונשי: מטרתו החקיקתית של סעיף 144 ב איננה רק למנוע סכנה עתידית של גזענות. תכלית האיסור היא, בראש וראשונה, למנוע את הדיבור הגזעני גופו. החשש שמפניו בא להגן הסעיף, כפישגם עולה מלשון סעיף 144 ב(ב<, איננו בהסתברות כי הדיבור הגזעני יביא לגזענותשל אחרים, אלא המהוקק הישראלי ראה את הסכנה שמפניה יש להגן באמצעות 39 להבדיל מהנמקתה השלילית, היינו: מדוע אין צורך ביסוד הסתברותי בעבירה. במסגרת נימוקיה לשלילתו של יסוד הסתברותי בעבירת ההסתה לגזענות, נעזרת השופטת דורנר בפרשת JC.P.D. אשר נפסקה בבית המשפם החוקתי בגרמניה (85 (1956) 5.(BVerfGE השופטת דותר גרסה, בפסקה 3 לפםק דינה, שפסילת מפלגה לפי פסיקת בית המשפט החוקתי אינה מותנית בהוכחת הסתברות להגשמת מטרותיה האסורות. גרסה זו היא בעייתית, הואיל וקשה לקבוע בצורה חד משמעית אם בית המשפט החוקתי הגרמני פסק בדיוק כך. קיימת מחלוקת בין מלומדים לגבי פרשנותו הנכונה של פםק הדין, אולם במקרה בו עסקינן אין צורך בבדיקת הפרשנות הראויה לאמרת בית המשפט החוקתי הגרמני, הואיל ומדובר בעבירה פלילית ולא באקט מנהלי. בית המשפט החוקתי גרמני פסק באותה פרשה עצמה, שלצורך התגבשות היסוד העובדתי של עבירה פלילית נדרשת התנהגות אנטי תברתית, היינו: התנהגות הפוגעת בערך חברתי המוגן, ועל כן נדרשת סגולה אובייקטיבית כללית לפגיעה כזו או הסתברות קונקרטית לכך(ראו (1956),5 85,141-4.{BverfGE כן הבהיר בית המשפט את ההבדל בין דין עונשי שיש לו פן תגובתי גמולי מובהק על התנהגות שבעבר, לבין האופי המניעתי הטהור של פסילת מפלגה, שתכליתה מניעת סכנה עתידית. מעבר לכך, יש קושי בהשלכת הדיון בפסילת מפלגות על עבירותשל פרטים. אין דין מטרתו של ארגון המתבטאת במצעו כדין מטרתו של פרט: הראשונה שייכת לתחום הציבורי והשנייה - לפרטי. הן נבדלות גם מבחינת המאמץ והמחויבות שבאים לידי ביטוי במטרה ארגונית, ושאינם מאפיינים את המטרה הפרטית. טעם אפשרי לשלילת יסוד אקטיבי של הגשמת המצע, כתנאי לפסילת מפלגה, הוא בכך שעצם ההתארגנות של קבוצת אנשים לצורך פעילות פוליטית היא עשייה תכליתית, היוצרת לכאורה סכנה חברתית ממשית - מהגם שמפלגה כזו עשויה לצבורכוח פוליטירב ואף להרכיב את הממשלה. תמוהה גם התייחסותה של השופטת דורנר אל המשפט הפלילי הגרמני. השופטת דנה בסעיף 131 לחוק העונשץ הגרמני שעניינו הצגת מעשי אלימות (Gewaltdarstellung) ולא בסעיף המקביל לעבירת ההסתה לגזענות שלנו, שהוא סעיף 130, הדורש במפורש סגולה אובייקטיבית כרכיב נסיבתי של העבירה (ראו ( )1995 Nebengesetze Auflage47 Dreher/Troendle^ Strafgesetzbuch und Auflage ;Lenckner, in: Schoenke/Schroeder, Strafgesetzbuch Kommentar ((1997)

12 מרדכי קרמניצר משפטי ל תשנ ט הטלת איסור בפלילים - גם בדיבור גזעני שבנסיבות המקרה אין בכוחו להביא לגזענות. 40 לכאורה מסכימה השופטת דותר בראשית דבריה עם פסק דינו של השופט מצא, 41 המאיץ כל יסוד עובדתי שלילי מסעיף 144 ב לחוק העונשין(ראו לעיל). הוא הדין בהמשך דבריה, בהם היא מתייחסת לפרסום שהוא על פניו ניטרלי. 42 מנגד, במסגרת הטיעון הכולל כנגד אלמנט עובדתי אחד, מגדירה השופטת דורנר את עבירת ההסתה לגזענות על ידי הסכנה החברתית שמפניה היא באה להגן - היא הדיבור הגזעני - ובתוך כך מונה יסוד עובדתי אחר - והוא התוכן הגזעני של הפרסום. כלומר: ההנמקה נגד רכיב הסתברותי הולידה אפיון אובייקטיבי המתייחם לתוכן הפרסום הגזעני. נראה, שהנחות היסוד של השופטת דורנר באשר למשמעותה של עבירת ההסתה לגזענות מתנות את התקיימות העבירה בתוכנו הגזעני של הפרסום; אולם, בשונה מהשופט גולדברג, מתייחסת השופטת דורנר בדברים המובאים לעיל אל הפרסום הגזעני כ רע חברתי בפני עצמו, ללא קשר לתוצאותיו. אך הקושי האנליטי בדבריה של השופטת דורנר גובר עוד יותר בהמשך פסק דינה. בהתייחסה ליסוד הנפשי של מטרה המופיע בעבירה, כותבת השופטת דורנר את הדברים הבאים: בעבירות של כוונה מיוחדת נפגע הערך המוגן לא כתוצאה מעשיית המעשה עצמו, אלא לנוכח המטרה הפלילית שלשמה המעשה נעשה. ואכן, במקום שהמעשה עצמו פוגע בערך המוגן, מתייתרת הדרישה כי הוא ילווה במטרה לפגוע בערך המוגן, ודי במודעות למעשה ולשאר רכיבי היסוד העובדתי. 43 אך האם אץ בדברים אלה כדי לשלול את הטענה שהועלתה קודם לכן, כי תכלית האיסור הוא בראש וראשונה למנוע את הדיבור הגזעני גופו? האין יסוד ה מטרה מהווה תמרור ל סיבתיות עתידית כלשהי, קרי: הערך המוגן אינו נפגע כתוצאה מעשיית המעשה עצמו, אלא מהשפעותיה המזיקות של ההסתה? את דבריה אלה של השופטת דורנר ניתן להבין בשני אופנים: לפי הראשון, אין הצדקה ואץ מקום לדרישה של מטרה, ולפי השני - אין משמעות לדרישה של מטרה. 44 שני האופנים הם בעייתיים. ראו פסקה 3 לפסק דינה של השופטת דורנר. 40 פסקה 1 לפםק דינה של השופטת דורנר. 41 שט, בפסקה שם, בפסקה ראו לעיל, הערה

13 פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות העובדה שהמעשה עצמו פוגע בערך המוגן אינה מייתרת באופן הכרחי דרישה למטרה. זהו עניין של מדיניות, וזו עשויה להצדיק - אומנם רק במקרים מיוחדים - דרישה של מטרה. למשל, כאשר הפגיעה האובייקטיבית בערך המוגן היא בעוצמה נמוכה או שעשוי להיות למעשה ערך חברתי פודה, ביחס לפגיעה בערך המוגן. במצבים אלה עשויה המטרה להעניק תוספת פליליות, המכפרת על הבעייתיות שביסוד העובדתי. כך, למשל, תיאורו של מנהיג כ בוגד עלול להביא למעשה אלימות נגדו, אך החיוניות של ויכוח פוליטי נוקב, חריף וחופשי היא שיקול ראוי כדי להימנע מהפללתו כשהוא נעשה מתוך מודעות בלבד לאפשרות האמורה. אולם, כאשר מתלווה אליו מטרה שכך יקרה, נחצה הגבול שבין הסכנה למעשה האלימות לבץ החיוניות לויכוח חופשי, והכף נוטה בבירור לטובת הפללה. או למשל, טלו סוגים שונים של ביטויים שהם בבחינת לשון הרע, כגון פרסום שקרי על התנהגות בתחום הציבורי העלול לפגוע בקרבן. במקרה זה ברי כי יש להסתפק במודעות לנתונים העובדתיים האמורים. לעומת זאת, כאשר מדובר בפרסום אמת על התנהגות שהיא בתחום הפרט, העלול לפגוע בקרבן, הדעת נותנת כי אין להסתפק במודעות לנתונים העובדתיים וכי יש לדרוש גם מטרת פגיעה. ברור גם שלדרישת המטרה יש משמעות: יש הבדל משמעותי בין מודעות להתרחשות אפשרית שמתלווה אליה קלות דעת או אדישות לבץ מודעות כזו המלווה במטרה; ולא בכל מקרה שמתקיימת בו מודעות קיימת גם מטרה. מודעות לתוכן גזעני של פרסום ואף לאפשרות שבעקבותיו ייעשה מעשה גזעני אינה כרוכה בהכרח ברצון שכך יקרה. אפילו השמעת דברי הסתה אינה כרובה בהכרח ברצון שהמופתים יפעלו. כאמור, מסקנתה של השופטת דורנר היא שלא נדרש תוכן של הסתה לגזענות ולא נדרש יסוד הסתברותי. אשר לתוכן הגזעני - ניתן למצוא בדבריה גישות שונות. כן יש לציין את הקישור שעורכת השופטת דורנר בץ שני היסודות - העובדתי והנפשי, וניתן להסיק מן הניתוח שלה כי הדרישה המיוחדת (הבלתי שגרתית) בתחום היסוד הנפשי עשויה להצדיק יסוד עובדתי מתון יותר, תובעני פחות. 45 את הגרסה השלישית (פרסום היוצר הסתברות לפעולה גזענית) ניתן לייחס לפםקי דינם של הנשיא ברק והשופט טידקל. כאמור קודם לכן, נוטה דעתם של הנשיא ברק והשופט טירקל אל הגישה המתנה את התקיימותה של עבירת ההסתה לגזענות בקיומו של אלמנט עובדתי הסתברותי בפרסום. לפי שני השופטים חייבת להתקיים בפרסום האסור הסכנה - ברמה מסוימת של ודאות(ודאות קרובה לפי השופט טירקל: צריך עיון לפי הנשיא ברק) - לפגיעה בשלום הציבור. נוסף על כך, לפי השופט טירקל 45 לזכות הגישות הממעטות בערכו של היסוד העובדתי בעבירה יש לציין, כי הן מאפשרות לכלול במסגרת העבירה העיקרית גם מעשים המהווים ניסיון בלבד (ביחס לפגיעה בערך המוגן) במישור הטיב(ניסיון בלתי צליח, להבדיל מניםיץ במישור המידתי של שלבי הביצוע). אפשרות זד משמעותית אס גורסים - בניגוד לדעתם של השופטים גולדברג (פסקה ד לפםק דינו) וטירקל (פסקה 7 לפסק דינו) - כי לא ניתן לגזור ניסיון עניש מעבירה זו, שהיא עצמה נגזרת במישור השלבים. 117

14 מרדכי קרמגיצר משפטים ל תשנ יט נדרש כי הדבר המתפרסם יכיל, מבחינת משמעותו הנקלטת. הסתה לגזענות. דיון בשיטתו של השופט טירקל ייערך בהמשך. הגרסה השנייה (פרסום תכנים שקליטתם בנסיבות מסוימות עלולה ליצור בתודעת הקולט תפיסות גזעניות) אינה ניכרת על פני פסק הדין, אך יש להבחינה מהגרסה השלישית שנדונה לעיל. ההבחנה סבה על מהות יעדה המסתבר של ההסתה. סעיף 144 ב(א) מדבר על הסתה לגזענות : יש לשים לב, כי הכללת ה פגיעה בשלום הציבור דווקא במסגרת ה גזענות - כדרכם של הנשיא ברק והשופט טירקל - אינה מובנת מאליה. עניין זה יובהר ביתר הרחבה, בהמשך, במסגרת ניתוח מושג ה גוענות בחוק. לדעתנו, בשים לב לכך שהאפיון בתחום העובדתי הוא תיקון( קורקטורה ) של הפסיקה, ראוי שהתיקון יהיה מתון, מאופק ומינימליסטי. גישה מינימליסטית כזו עולה בקנה אחד גם עם העובדה שבתחום היסוד הנפשי, הדרישה היא יוצאת דופן ובלתי שגרתית - דרישה למטרה דווקא ואי הסתפקות במחשבה הפלילית. עצמתו המיוחדת של היסוד הנפשי מאפשרת הסתפקות במועט בתחום היסוד העובדתי. כל אלה תומכים באפשרות של הסתפקות בתוכן גזעני, ולאו דווקא תוכן המסית לגזענות, ודוק: גם השופט בך, שהצטרף בעיקרון לעמדתו השוללת אפיון אובייקטיבי של השופט מצא, הביא דוגמה (הצגת בני גזע מסוים כבעלי תכונות שליליות) שאינה מציגה מקרה שהוא ניטרלי לחלוטין אלא מקרה שבו יש ממד גזעני ל דבר עצמו. ברור גם כי הסכנה שבגזענות אינה מצטמצמת להסתה להתנהגות גזענית. כדי שהסתה כזו תניב פירות היא צריכה ליפול על קרקע מתאימה. עיקר הסכנה הוא דווקא בהכשרת הקרקע, ביצירת הלך נפש ותודעה גזעניים. הגנה יעילה מפני גזענות צריכה, לכן, להקיף גם ביטוי גזעני שאיננו מסית. לכך יש להוסיף כי המאבק העיקרי הוא בגזענות המאורגנת והמתוכננת, במי שמבלבלים את צעדיהם תוך התחשבות וחישוב של האיסורים ושל היקפם. הגבלת האיסור רק להסתה לפעולה תותיר בידי הגזענים המתוחכמים תחום עצום, בלתי מופרע, לזריעת זרעי הפורענות. אם כבר נדרשת הסתברות כמותית (ועוד ידובר על הקושי הכרוך בכך), ודאי שאין הצדקה - נוכח הביקורת אשר נמתחה לעיל על מבחן הוודאות הקרובה - לדרוש הסתברות בדרגה של קרוב לוודאי, וראוי להסתפק בהסתברות של אפשרות ריאלית. ראשית, בהתאם לביקורת הראשונה, מדובר בערך חברתי גבוה בחשיבותו - כבודם האנושי של בני הקבוצות המוגנות על ידי האיסור, שלמות גופם וחייהם - ויש להתחשב בכך בעת קביעת דרגת ההסתברות הנדרשת. חשיבותו של הערך המוגן מאזנת את הדרישה ההסתברותית וצריכה להפחית את דרגתה. שנית, בהתאם לביקורת השנייה והרביעית, תוכן גזעני עשוי להוות סכנה כשלעצמו, בהתעלם מהנסיבות הסובבות אותו. שלישית, בהתאם לביקורת החמישית, הפסיקה בישראל דחתה את מבחן הוודאות הקרובה בכל הנוגע לפגיעה בשם טוב ובפרטיות, 118

15 פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות והיא מסתפקת באפשרות סבירה. 46 קשה לומר כי הערך המוגן על ידי עבירת ההסתה לגזענות הוא בעל חשיבות פחותה מערכים אלה הובחת היסוד העובדמי על ערכים ועובדות נטל הוכחת התקיימותו של היסוד העובדתי הכביד רק על שכמםשל השופטים אשר עמדו על הכרחיותו בהגדרת העבירה. השופט גולדברג, אשר התנה את איסור הפרסום בזיקתו התכניתשל האחרון לגזענות ( זיקה, ישירה או עקיפה, לנושא של גזענות ), 48 עמד על קיומה של זיקה נוספת - זיקה ראייתית בין הוכחת היסוד העובדתי ליסוד הנפשי. 49 אליבא דשופט גולדברג, מגשרת הנחת הכוונה בץ הוכחת זיקתו הגזענית של הפרסום להוכחת מטרתו של המפרסם. בהתאם, ערך השופט גולדברג דיון ראייתי משותף (ראו להלן את ניתוח הוכחת היסוד הנפשי בפםק הדין). לגישתו של השופט גולדברג על מהות היסוד העובדתי בעבירה שותף השופט טל. קיים קושי מסוים ליישב את הנחותיו של השופט טל, בכל הנוגע לתפיסתואת מאמרו של אלבה, עם המאמר עצמו. הנתות אלה באות לידי ביטוי מפורש בדיון הראייתי שערך השופט טל. בהתייחסו אל ערכו ההוכחתי של המאמר לכשעצמו, דחה השופט טל את מסקנותיהם של שופטי הרוב(אשר יידונו להלן, במסגרת ניתוח הוכחת היסוד הנפשי): אין בו במאמר של המערער כל היתר להריגת גד. יש בו מקורות המצביעים על ההבדל בין ישראל לעמים. בעולם ההלכה היהודית ישנם יסודות ברורים של הבחנה והבדלה בין ישראל לעמים... מקור ההבדל אינו נעוץ ב גזע, אלא בהבדל בחיוב במצוות... מהבדל זה מסתעפים הדינים השונים החלים ביחס שבין ישראל לבן נוח... הבחנה נובעת גם מסיבות היסטוריות ומהיעדר הדדיות וםימטריה ביחסי ישראל ונוכרי ע א 294/91 חברה קדישא גחש א נ קסטנבאום, פ ד מו( 2 ) למעשה, קיימות גישות המזהות זיקה אנליטית ישירה בין איסור המענות לאיסור לשון הרע. דאו פסקה 5 לפסק דינו של השופט בך וכן Law:.A.S. Goldstein "Group Libel and Criminal p, 98. Walking on the 4 Slippery Slope'" 22 /sr. Yearbook On Human Rights (1992) 9 5,.106 ראו גם מאמרם של קרמניצר וגנאים(לעיל, הערה 6), בעמי פסקה 5 לפםק-דינו של השופט גולדברג. 49 שם, בפסקה שם, בעמ

16 מרדכי קרמניצר ספק אם ניתוח זה עולה בקנה אחד עם מסקנותיו של אלבה עצמו, הכותב בעמוד המסכם של מאמרו כי גויים שאדוקים בדתם שיש בה כפירה ביסודות אמונת ישראל ונצחיות התורה וסוברים שיש עליהם מצווה לשכנע בדתם אחרים, כגון המםיונרים והמוסלמים שמאמינים בג יהד - מצווה להורגם. אך גם זה דווקא כשיש כח ביד ישראל....מלחמת תקיפה על גויים שיצא קול שרוצים לפגוע ביהודים בנפשותם או בממונם באופן שהפגיעה בממון עלולה לגרום לנטישת ישוב יהודי היא מלחמת חובה שאסור להמנע ממנה אפילו בשבת וכן הדין במלחמת עמלק, במלחמת ז העממים ובמלחמה לכיבוש ארץ ישראל. חובת המלחמה מוטלת גם על הציבור וגם על היחיד, כשיש סיכוי לנצח. אלא שהיחיד אינו חייב לסכן נפשו, כאשר הציבור לא קיבלו על עצמם את חובת המלחמה. ומ מ אין ציבור זה מפקיע את חובת המלחמה מהיחיד, אלא שצריך לפעול בהתייעצות עם חכמים שפעולתו לא תזיק אלא תועיל, וכל אחד יעשה כמיטב יכולתו להצלת עמו. התיאור שהעניק השופט טל לדבריו של אלבה בדבר המצווה להרוג מםיונרים ומוסלמים המאמינים בגייהאד, כ היעדר הדדיות וסימטריה ביחסי ישראל ונכרי, משול לתיאור מאמציו של אלבה להצטייד באמצעי לחימה כ עניין אספני בטכנולוגיה בליסטית. מעבר למישור הראייתי, נראה כי פםק דינו של השופט טל חושף את עצביה של מחלוקת מהותית, ואלה דבריו: מאמר הלכתי המצביע על השוני וההבדל ביחסה של ההלכה אל מי שאינו יהודי ואל הריגתו, אץ בו אלא שוני והבדל זה בלבד. אץ בכך אפילו כדי לעורר איבה שבלב. אולי רחמים. ודאי לא גילוי איבה ועויינות. 51 דברים אחרונים אלה מעלים את החשש כי אותה תפיסה ערכית, אשר אינה מכירה ב עיקרון השוויון בין בני אדם גם על רקע שוני הנעוץ בהבדלי צבע, השתייכות לגזע, או לקבוצה לאומית, 52 היא בסים לרחמים לפי השופט טל, למסקנותיו של אלבה 51 שפ, פסקה 6 לפםק דיבו של השופט מצא. ההדגשות הוספו. 52 ראו דבריה של השופטת פרוקצ יה(לעיל, הערה 3), בעמי

17 פרשת אלבה: בירור הלבות הסתה לגזענות ולצורך במאבק בגזענות, ובכלל זה, באיסור פרסום הסתה לגזענות. בכך גם סותמת גישתו של השופט טל את הגולל על טענתו(תקוותו) של השופט מצא לגבי יכולתו של בית המשפט להימנע מהכרעות ערכיות. בדומה לשופט טל, גם הנחות היסוד של השופט טירקל נחשפות במסגרתו של הדיון הראייתי: ראינו שעל ה דבר לאצור בתוכו פוטנציאל של הסתה לגזענות וכי פוטנציאל זה נבחן ביחס לציבור שעליו עשויים הדברים להשפיע. במקרה הנדון היה זה ציבור של לומדי תורה, שדרכו לקבל דברים שכאלה כלימוד עיוני של הלכה שמרביץ רב לתלמידיו, ולאו דווקא כהנחיה או כהדרכה לעשות מעשה. 53 בניגוד לקביעתו הנחרצת של הנשיא ברק כי הפרסום הגזעני במקרה שלפנינו יצר הסתברות ברמת ודאות גבוהה ביותר, כי הסיכון יוצא מהכוח אל הפועל 54 - קביעה המאפשרת לו להשאיר את סוגיית היסוד העובדתי בצריך עיון, סבר השופט טירקל כי לא עולה מתוך הממצאים העובדתיים כי החשש האמוד מתקיים הלכה למעשה 55. לדעת השופט טירקל: כאשר כתב המערער בראש דבריו לעיון ולא למעשה ניטל מדבריו פוטנציאל ההסתה שהיה בהם, אפילו היה בהם פוטנציאל כזה מלכתחילה האופי והמטרה של תלמודו, כפי שהביעם במאמרו, היו לעיון ולא למעשה. לא מצאתי בראיות שהובאו... - ואף לא בקרבת הזמן והמקום למעשהו הנורא של ד ר גולדשטיין - דבר וחצי דבר שיעניק לדבריו משמעות החורגת מגדר תלמוד תורה לשמו ומוציאה אותם מתחום מוגן זה. 57 לא ניתן להבין את דרכו של השופט טירקל בלי להתייחם למרכזיות החופש האקדמי בניתוח שלו. השופט מפרט את רוחו של אותו חופש, בקליפת אגוז: הצורך של החברה בקידום ערכים כדעת, כמימוש עצמי אינדיבידואלי, בסקרנות וכר - ערכים שנוצר חלל בקידומם, כתוצאה מכך שאין הם פסקה 8 לפםק דינו של השופט טירקל. 53 פסקה 5 לפםק דינו של הנשיא ברק. 54 וראו לעיל, הערה שם. 56 שם, בפסקה

18 מרדכי קרמניצר מצויים במוקד עניינם של המוסדות החברתיים המבצעים. כאמור, תפקידן של האוניברסיטאות הוא לחקור, להוסיף דעת וללמד... ההנחה הבסיסית היא שמורה באקדמיה רשאי לחקור וללמד בתחום הוראתו בדרך הנראית לו כטובה ביותר, וכי מוטב שגורמים לבר אקדמיים יטילו מינימום של הגבלות עליו, על תלמידיו ועל האינטראקציה ביניהם. 58 השופט טירקל מצביע על מעמדו המיוחם - אף כי הבלתי מוחלט - של החופש האקדמי במשפט הגרמני. השופט טירקל מזכיר גם את מאמרו של גנז, 59 בו מוצגת הצדקה לקיומו הנרחב, אולם ספק רב אם הדיון בחופש האקדמי הוא לעניין. טעמו הבסיסי של גנז לקיום חופש אקדמי מקצועי נרחב (בדומה לרוב הטיעונים המתייחסים לחופש החוץ מקצועי) מתייחם לאופיים הממסדי של גופי האקדמיה, קרי: האוניברסיטאות. גנז טוען כי מאחר שפנתאון האתיקה האוניברסיטאית בנוי מבחינה מושגית על מערכת ערכים לקםיקלית, שהראשון בה הוא ערך הידיעה, הרי שכפיפותה היחידה היא אוטונומית - כפיפות מעין קנטיאנית לרציונליות. 60 קיים קושי בהחלת הנמקה זו על מוסדות תורניים, אשר משנתם הערכית מודרכת על ידי גורמי אמונה וערכי הידע ממלאים בהם תפקיד אינסטרומנטלי 61 בלבד(התבונה היא שפחת ההתגלות). בהניפו את מגן החופש האקדמי משרטט השופט טירקל גם את התנאים הנורמטיביים לקיומו: השאלה היא אם חצה המערער את הגבול שבץ המחקר וההוראה העיונית של ההלכה לבין יישומה המעשי במציאות הפוליטית האקטואלית. 62 וכך, בצורה סימטרית ומתואמת, נקבע קו הגבול בין החופש האקדמי מצד אחד של הקו לבין הסתה לגזענות מעברו השני. מן העבר הזה - דיונים תיאורטיים אקדמיים מוגנים, ומכאן והלאה - תחום הפעולה בשדה הפוליטי אקטואלי, החשוף לביקורת החוק. על אף השלמות האסתטית, קשה להתעלם ממגבלות היישום של ההבחנה: אומנם, הרצאה בענייני אתיקה בכלל ובענייני הלכה בפרט עשויה להיחשב לאקדמית, אם כל מטרתה לערוך דיון היסטורי או פילוסופי. אולם, מאמרו של אלבה נוצר במסגרתה של מערכת נורמטיבית מסוימת, המקיפה הדרכה מפורטת ומוגדרת של התנהגות. אלבה טען למעשה בפני תלמידיו כי הנורמות השולטות על כל דרך חייהם מבחינות בין הריגת יהודי לבין הריגת גוי, ומחייבות הריגתם של גויים כגון המיסיונרים והמוסלמים שם, בפסקה ח גנז חופש אקדמי עיוני משפט יב(תשמ ז) שם, בעמי להבדיל מהידע כערך אינטרינזי. שם, בעמי פסקה 12 לפסק דינו של השופט טירקל

19 פרשת אלבה: בירור הלכות הסונה לגזענות שמאמינים בגייהאד. הטענה כי אלבה רק רצה להעמיד על דיוקה את גישת ההלכה לסוגיה של הריגת גוי... (ו)כל מה שיש במאמר, בכלל זה אמירות היכולות להתפרש כגזעניות, משקף את דעת המערער ביחס לתפיסתה של הד!לכה בסוגיה זו 63 מתעלמת ממשמעותה המעשית של דעת המערער ביחס לתפיסתה של ההלכה בכלל ובסוגיה זו בפרט. הרי לא מדובר במרצה לפילוסופיה יוונית המפרש לתלמידיו את כתבי אריסטו. מדובר בבר סמכא דתי, המפרש לתלמידיו המאמינים - שהוא רבם - את משמעות החוק שעל פיו הם אמורים לפעול. הדבר המתבקש, לאחר פרשנות כזו, הוא לפעול על פיה, כהוראה דתית משפטית מחייבת. והרי רק בשל כך צריך היה אלבה - גם 64 אליבא השופט טירקל - להוסיף את הכותר לעיון ולא למעשה - מפני שהמהלך הטבעי מוביל לעשייה. וגם אחרי התוספת, בהעדר הצגה של עמדה אחרת ושל כל שיקול נוגד, ובשים לב לאופי האקטואלי אופרטיבי של הדברים, עד לרמה של הנחיית היחיד, מדוע היה על התלמידים להימנע מקיום המצווה של הריגת גויים, עליה העמידם רבם באורח כה משכנע וחד משמעי? האם היו פוסקים שופטי המיעוט בצורה זהה גם לגבי פרשנותו של אימאם הר הבית את דברי הקוראן למתפללים מוסלמים בצהרי יום שישי, כמצווה להרוג יהודים אדוקים בדתם? דברים כאלה אינם יכולים להיות מוגנים במקום בו נלמדת ההלכה, ואין הם מוגנים גם אילו היו מופצים באוניברסיטה. שום תפיסה של חופש אקדמי אינה יכולה להשלים עם הסתה לרצח. בסופו של דבר, צביעת מסגרתו של המאמר בגוונים אקדמיים מזכירה את תיאוריו הפסטליים של השופט טל לגבי תוכנו - ללמדנו עד כמה מושפעת תפיסת המציאות והצגתה על ידי גישה ערכית. ייתכן שמיומנות קוסמטית מעלימה לרגע ממאמרו של אלבה את טיבו האמיתי, אך כאשר מיטיבים להתבונן, שום איפור אינו יכול להסוות את פניה המכוערות של תפיסה גזענית ושל הסתה לרצח לפיה ראו טענת סנגורו של אלבה, פסקה 27 לפסק דינו של השופט מצא. 64 ראו לעיל, הערה ראו גס ח ה כהן ערכאות של גויים וערכים של יהודים משפט וממשל ד(תשנ זן 30,299 «ת 312. המחבר שולל את קיומה של הגזענות במערכת הערכים היהודית, להבדיל מביטוייה ההלכתיים. עוד טוען המחבר, כי אף ההלכה פיתחה מנגנונים לצורך שלילת ערכיות משפטית או מוסרית מההבחנה הדתית האינהרנטית בין יהודים ל גויים. לעומת זאת, קיימות השקפות עולם פוליטיות מנוגדות: הרעיונות של הציונות ושל המושג של מדינה יהודית עומדים בניגוד מוחלט לרעיון הדמוקרטי המערבי... המושג המחייב של מדינה יהודית הוא רוב יהודי... אבל, הדמוקרטיה מה היא אומרת? בדיוק ההיפך. לדמוקרטיה לא איכפת יהודים, ערבים, סינים, רוסים, העיקר אנשים.. דברים אלה, שעשויים להישמע כיום כנאוס המה פוםט ציוני חוצב להבות, מצויים בדברי הכנסת, חוברת ל ס, תשמ ו, 4007, ולקוחים מתוך דבריו של חה כ מאיר כהנא(מייסד תנועת כך ). 123

20 מרדכי קרמניצר גם שופטי הגוש האנטי הםתברותי בחרו לחלוק על קביעתו העובדתית של הנשיא ברק (ראו לעיל). השופטת דורנר סברה, כי ספק רב.אם חומר הראיות מוכיח במידת הוודאות הדרושה במשפט פלילי כי קרוב לוודאי שדברי המערער היו מביאים אחרים לגזענות 66. ובפםק דינו אמר השופט מצא אינני סמוך ובטוח שבפרשתנו אמנם הוכחה הסתברות ברמת ודאות גבוהה ביותר/ שהפרסום אשר הופץ על ידי המערער אכן יגרום הסתה לגזענות 67. השופט מצא אף ער למחלוקת עובדתית זו ולבעיה שהיא מציבה בפני הנשיא ברק, הנמנע מהכרעה: אינני רואה שניתן להניח שאלה זו בצריך עיון אלא יש להכריע בה לגופה 68. צאו ולמדו, עד כמה קביעה הסתברותית, בייחוד של הסתברות קרובה לוודאי, היא ספקולטיבית, סובייקטיבית ומהווה משענת קנה רצוץ. נראה, כי קריאתו של השופט מצא אל הנשיא ב^ כמו גם עמדתו ביחס ליסוד העובדתי, מבטאת את הקושי המעשי בהוכחת התקיימותו של פוטנציאל הםתבתתי מסוים, קושי אינהרנטי בנוסחאות המבטאות סיכוי להתרחשות אירוע עתידי. קושי זה הוא משמעותי הרבה יותר כאשר מדובר בהערכת השפעותיו של מסר מסוים על קהל היעד הקולט אותו. במסגרת שומת פוריותו של הביטוי יש להתחשב לא רק בפרסום עצמו אלא גם באינספור גורמים (פסיכולוגיים, סוציולוגיים ופוליטיים) הפועלים בווקטורים שונים, העשויים לחזק את השפעת הביטוי הנדון או לשכך אותה. שיקלולם של כוחות מגוונים אלה הוא כה מורכב(אם לא בלתי אפשרי), עד כדי הטלת צל כבד על עצם האפשרות לבטא את פוטנציאל ההסתה שבביטוי מסוים בערך מוגדר ( ודאות קרובה, אפשרות סבירה וכן הלאה). באופן ריאלי, נדמה כי כל ניסיון לבצע להטוט סטטיסטי מעין זה במסגרת הכלים השיפוטיים יוביל את השופט לפסוק לפי הערכתו האישית את בריאותה של החברה ואת האקלים החברתי הזמני, הערכה שמקורותיה הסובייקטיביים ברורים (בעיקר יחסו של השופט לסיכונים בכלל ולסיכון הספציפי בפרט, דרגת החשש והחרדה שלו ועוד), ופגיעתה בעקרון הוודאות - בולטת. ד. היסוד הנפשי 1. משרה להסית לגזעממ לפי השופט מצא, מדובר רק במטרה שמקבל הפרסום יוסת לגזענות, כלומר: תכליתו של המסית היא ברמה המנטלית - נטיעת רעיונות גזעניים במוח קהלו: 66 פסקה 3 לפםק דעה של השופטת דורנר. 67 פסקה 34 לפסק דינו של השופט מצא. 68 שם, שם. 124

21 משפטים לתשנ ט פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות אפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, המחייבת מודעות של המפרסם, אינה מתייחסת לפגיעה אפשרית צפויה בציבור שכנגדו מסית הפרסום, אלא רק לאפשרות שהציבור שיקבל את הפרסום יוםת בעטיו לגזענות. 69 גם בפסק דינו של השופט בך ניתן למצוא רמז לגישה זו. השופט בך, במסגרת הדיון ביסוד העובדתי, מביא מקרה לדוגמה: ניקח לדוגמא פרסום כתבה אשר נושאה עבירות מסוג מסוים, כגון מעשי מרמה והונאה, עבירות מס הכנסה, או עבירות אלימות, או עבירות מץ. ונניח שמחבר הכתבה מזכיר בהקשר זה מספר מקרים שאכן אירעו ופורסמו בכלי התקשורת, תוך ציון שמותיהם של העבריינים, כאשר שמות אלה מצביעים בברור על השתייכותם לעדה מסוימת. ונצא שוב מההנחה, כי החשוד מודה בכך, שבחר מקרים אלה באופן סלקטיבי על מנת לגרום לביזוי אותה עדה בעיני הציבור. בכל זאת נראה לי, כי מקרה ב 0 ל. כזה תואם את יסודות העבירה לפי סעיף 244 לא ברור שפירושו הנכון של החוק ממעט כל כך במשמעותו של היסוד הנפשי הנדרש. לכאורה, רוב הביטויים המופיעים בהגדרת גזענות, אם לא כולם, מגלמים עשייה. הדבר מובהק בביטויים רדיפה ו השפלה, וכך, ככל הנראה, גם ב ביזוי - בשונה ובמובחן מבת. 7 1 לא לגמרי ברור מעמדו של הביטוי עוינות : האם הוא עומד בפני עצמו או שמא - וכך נראה לי יותר - סביר יותר הפירוש לפיו מדובר בהסתה לעשייה ולא בהסתה להרגשה, כפי שגם עולה מ הסביבה שבחוק : גילוי איבה, עדנות או אלימות, לאמור: שמדובר בגילוי של עוינות או בעדנות המתבטאת בעולם המעשה. פירוש זה נראה עדיף גם מבחינת משמעות הביטוי הסתה וגם מבחינת היקפו הראוי של האיסור, במיוחד בשים לב לטיבו המינימלי של היסוד העובדתי, וכן לאופי הפרטי 69 שם, בפסקה 17. יש להעיר, כי מדבריו המדויקים של השופט מצא ניתן היה להסיק שהוא בכל זאת דורש יסוד אובייקטיבי כלשהו לאפשרות של הסתה כנסיבה בהגדרת העבירה: המודעות הנדרשת בעבירה הנדונה היא לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה. יטיב המעשה אינו אלא הפרסום. הנסיבות כוללות את תוק הפרסום, את הציבור העלול לקבלו ולהיות מושפע ממנו, וכן את הציבור שכנגדו מופנה הפרסום. ברם, אפשתת הגרימה לתוצאות המעשה, המחייבת מודעות של המפרסם, אינה מתייחסת לפגיעה אפשרית צפויה בציבור שכנגדו מסית הפרסום, אלא רק לאפשתח שהציבור שיקבל את הפרסום יוסח בעטיו לגזענות. מאידך גיסא, אם להתחשב בגישתו הידועה ליסוד העובדתי, נראה שהשופט מצא מתכוון לקיום פגיעה אפשרית רק במסגרת מודעותו של העושה ולא כנסיבה אובייקטיבית חיצונית לו. 70 פסקה 4 לפסק דינו של השופט בך. ההדגשות הוספו. 71 מאידך גיסא ניתן לחלוק על תפיסה זו, כפי שניתן להבין מהשימוש שעושה השופט בך במלה. אומנם, את דבריו של השופט בך ניתן להבץ גם כאילו ה ביזוי נעשה על ידי מפרסם הכתבה ולא על ידי ציבור הקוראים, כך שעדיין מדובר בפעולה. 125

22 מרדכי קרמניצר המובהק של רגשות והלכי נפש. כך יש להבין גם את הביטוי גרימת מדנים בהקשר ההסתה כהפעלת השפעה על אחרים שהם - אותם אחרים - יגרמו מדנים. כלומר: אין מדובר בסתם רצון שקולטי הפרסום יהיו מוסתים לגזענות (לעמדה או להלך נפשי גזעניים), אלא רצון שיפעלו באופן גזעני, כמוגדר בסעיף 144 א. זאת ועוד: בהשלכה מדין ההסתה הפרטית (הניסיון לשדל), מתבקש כי המסית גם ירצה באותה עשייה גזענית של קולטי הפרסום. תמיכה מסוימת לפירוש מוחשי יותר של הגדרת הגזענות בחוק ניתן למצוא בעמדתו של השופט טל ובגישתם של הנשיא ברק והשופט טירקל במסגרת הדיון ביסוד העובדתי, כאמור לעיל. שלושת השופטים קובעים כי היסוד העובדתי של עבירת ההסתה לגזענות כולל אלמנט של הסתה, היינו: פרסום בעל סגולה עובדתית אובייקטיבית להשאתם של האנשים הקולטים אותו ליעד מסוים - גזענות. הנשיא ברק והשופט טירקל אינם מסתפקים בכך ואף קוראים ליעד בשמו המלא: פגיעה בשלום הציבור 72. כלומר: לא אירוע מנטלי גרידא, המתחולל במוחותיהם של המוסתים, אלא תוצאות פיזיות קשות הגלויות לעין. לא שינוי הלך רוח ציבורי סתם, כי אם אפקט מוחשי ופוגע. אם מקבלים את הפירוש שהוצע לעיל להגדרת גזענות, יוצא כי הערך המוגן על ידי האיסור אצלנו איננו כבוד האדם כשלעצמו. ניתן לחלוק על גישתו זו של המחוקק, ואף להפנות לאמנה הבין לאומית בדבר חיסולן של כל צורות ההפליה הגזעית משנת 1965, אליה הצטרפה גם מדינת ישראל בשנת התחייבותן של המדינות החתומות על האמנה כוללת, בין השאר, הכרזה על כל הפצת רעיונות המבוססים על עליונות או איבה גזעית ו הםתה לאפליה גזעית כעבירה עונשית, 73 הוראה המתיישבת יותר עם תפיסתם של השופט מצא והשופטת דורנר. אולם, אין זה לגיטימי במסגרת פרשנות של איסור עונשי קיים לפרוץ מעבר למשמעות הלשונית המקובלת של הביטויים שבחוק רק משום שהפרשן חולק על המחוקק בתפיסת הערך המוגן. פירוש זה גם מונע - או לפחות מצמצם מאוד, בהשוואה לפירוש המתחרה - את המקרים שבהם יש לפרסום ערך חברתי פודה, מקרים העשויים ליפול בגדר האיסור. הוא עולה בקנה אחד עם תפקיד דיני העונשין להיאבק רק בגילוייה החמורים ביותר של תופעה חברתית שלילית. 2. הלכת הצפיות ההתייחסות אל הסוגיה של הלכת הצפיות נעשתה על ידי כל השופטים, מסיבות שונות, באוביטר. שופטי הרוב אישרו את הוכחת מטרתו (כפשוטה) של אלבה. המחלוקת האגבית התגלעה בין השופטים מצא ובך, אשר נטו לדעה שסעיף 20 (ב) לחוק ראו לעיל, הערות asreo 72 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Art. 73.4(a) 126

23 פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות העונשין 74 מחיל את הלכת הצפיות הן על עבירות כוונה תוצאתיות ( כוונה ) והן על עבירות כוונה התנהגותיות ( מטרה ), לבין השופטים גולדברג ודורנר והנשיא ברק, אשר סברו שסעיף 20 (ב) מתייחס רק לעבירות כוונה תוצאתיות. אולם, גם האחרונים לא דחו את החלתה הפסיקתית של הלכת הצפיות על עבירות מטרה לחלוטין, בציינם שסעיף 20 (ב) אינו הסדר שלילי. שלושת השופטים קבעו כי יש לשקול את הסוגיה ביחס לכל עבירה בנפרד(באמצם את המצב המשפטי ביחס להלכת הצפיות בכלל, טרם תיקון 39). הנשיא ברק השאיר את השאלה לגבי עבירת ההסתה לגזענות בצריך עיון, השופט גולדברג הסכים עם הנשיא אך נטה לכיוון החלה, והשופטת דורנר נקטה את מבחן התוצאות הטבעיות (לפיו הצפייה הוודאית עשויה להחליף רק מטרה להביא לתוצאות הנובעות באופן טבעי מההתנהגות העבריינית), והחליטה לדחות את החלת הלכת הצפיות על עבירת ההסתה לגזענות. שופטי המיעוט קיבלו את ערעורו של אלבה, כאשר גם הם אינם נזקקים להכרעה בסוגיה של הלכת הצפיות (השופט טל דחה את הוכחת היסוד הנפשי, אף בהנחה שהלכת הצפיות חלה, והשופט טירקל דחה את הוכחת היסוד העובדתי). עם זאת, שניהם הצטרפו אל הנשיא ברק והשופטים דורנר וגולדברג, בקובעם כי סעיף 20 (ב) אינו מהווה הכרעה בשאלת תחולת הלכת הצפיות על עבירות מטרה - לחיוב או לשלילה, והשופט טל ציין את נטייתו שלא לאפשר לתביעה את תחליף הלכת הצפיות בעבירה הקונקרטית. כאמור, כל השופטים היו בדעה כי תיקון 39 אינו בבחינת הסדר שלילי לעניין ההזדקקות להלכת הצפיות 75 בהקשר של עבירות מטרה. ההסבר המשכנע ביותר מצוי בדברי השופט גולדברג, בעקבות פרופ פלר, לפיהם מאחר שהמטרה אינה בגדר יסוד נפשי כללי אלא יסוד נפשי מיוחד אין זה תפקידו של החלק הכללי לטפל בה, ומלכתחילה אין מקום לציפייה כזו. 76 ואף על פי כן מתעוררת קושיה לשיטתם של מי שרואים בהלכת הצפיות תחליף (להבדיל מגישתו הפרשנית של הנשיא ברק) המתקיים בכל מקרה שבו נדרשת מטרה. על רקע קיומו של עיקרון החוקיות, אין זה פיתרון מניח את הדעת כלל ועיקר, ואף יותר מזה - זהו פיתרון חסום מבחינת פםלותו, שהפסיקה יוצרת לדרישה שבחוק תחליף שמגמתו הרחבת היקפם של איסורים עונשיים. העובדה שתחליפים אלה נוצרו בעבר על ידי הפסיקה אינה אלא הוראת שעה שצידוקה, או לפחות הסברה, נעוץ במצבו הקשה של חוק העונשין שלנו, על שני חלקיו - הכללי (הקודם) והספציפי. 74 וזו לשונו של סעיף 20 (ב): לענץ כוונה, ראייה מראש את התרחשות התוצאות, באפשרות קרובה לוודאי, כמוה כמטרה לגרמן. 75 לדיון מקיף בסוגיית הלכת הצפיות על פניה השונים, ראו י קוגלר כווגה והלכת הצפיות בדיני עונשין (תשנ ז). 76 פסקה 9 לפםק דינו של השופט גולדברג. 127

24 מרדכי קרמניצר אין ללמוד מכאן היתר כללי להפרת עיקרון החוקיות. כיצד יתהווה, אפוא, בשיטת משפט הנאמנה לעקרון החוקיות, תחליף כללי לרצון בעבירות של מטרה? אין מנוס מן המסקנה כי עליו להתהוות מכוח היגד של המחוקק, וכי יחסו של התחליף ליסוד המצוי באיסורים שונים המצויים בפרקים שונים של חוק העונשין ואף מחוץ לחוק העונשין מחייב את מיקומו בחלק הכללי של חוק העונשין. מבחינה זו, יש להצטער על כך שהדבר לא נעשה בתיקון 39. עם זאת, מצבו הקשה של החוק הפלילי שלנו לא נסתיים בל עוד עומד בתוקפו החלק הספציפי הישן של חוק העונשין, ומכאן שלא נסתיים גם עידן הוראת השעה שבו ניתן להשלים עם יצירתיות שיפוטית בתחום דיני העונשין, יצירתיות שאסור יהיה להשלים עמה עם חלוף עידן זה. גישת השופט מצא בפםק דינו של השופט מצא שני רבדים. תחילה נקט את הגישה לפיה קיימת הכרעה ישירה של המחוקק בסוגיה זו לעניין תחולה גורפת של הלכת הצפיות בסעיף 20 (ב) לתיקון מספר 39. לאחר קריאת פםק דינו של הנשיא בp חזר בו למעשה מגישה זו, שכן ברור כי תיקון מספר 39 מתייחס רק לעבירות כוונה תוצאתיות ואץ הוא מתייחס למטרה שאינה מכוונת לתוצאה (להלן: עבירות מטרה ). חבל רק שלא נחסך מן הקורא המסע דרך הגישה הראשונה, שהיא בבירור מוטעית. השופט מצא ראה לנכון להרחיב את האיסור פעמיים: פעם לעניין היסוד העובדתי, כפי שבואר, ופעם שנייה לעניין היסוד הנפשי. ניתן אומנם למצוא בפםק דינו של השופט מצא אזכור לקישור בין שני היסודות, לאמור שיש יחם בין מהותו של האחד לעניץ מהותו של האחר, שכן השילוב ביניהם צריך לייצר מידה מספקת של אנטי חברתיות. 77 אך לא נמצא לכך ביטוי יישומי: אם היסוד העובדתי מגלם כשלעצמו אנטי חברתיות, הדבר עשוי להצדיק הפחתה בחומרת היסוד הנפשי הנדרש (הלכת הצפיות). לעומת זאת, יסוד עובדתי יוצא דופן וחריג שאץ בו אנטי חברתיות כלשהי עשוי לחייב דווקא הקפדה על יסוד נפשי חמור במיוחד(רצון במובן הצר). השיקולים שהביאו את השופט מצא להכיר בהלכת הצפיות כתחליף בעבירה הנדונה אעם משכנעים כלל ועיקר. הקושי שבפניו ניצבת התביעה בהוכחת יסוד נפשי סובייקטיבי, ורצון בפרט, הוא אומנם הסיבה לפיתוחם ולגיבושם של תחליפים, אולם עצם הקושי אינו יוצר הצדקה לתחליף ולהיקף החלתו - שאחרת היינו מתדרדרים במהירות לתחליף אובייקטיבי ליסוד נפשי סובייקטיבי, משוס שהוכחתו של הראשון קלה יותר. 77 ראו פסקה 23 לפסק דינו של השופט מצא: כבר הזכרנו, כי המחוקק בחר בנוסחה שאמנם מסתפקת במועט בתחום היסוד העובדתי של העבירה, אך מאידך מחייבת קיום מחשבה פלילית מסוג כוונה. 128

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ  360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ספרים פרשנות חוקתית אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי: פרשנות חוקתית >נבו הוצאה לאור, 1994) ברוך ברכה* 1. את מטבע הלשון המהפכה החוקתית הטביע אהרן ברק,

ספרים פרשנות חוקתית אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי: פרשנות חוקתית >נבו הוצאה לאור, 1994) ברוך ברכה* 1. את מטבע הלשון המהפכה החוקתית הטביע אהרן ברק, ספרים פרשנות חוקתית אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי: פרשנות חוקתית >נבו הוצאה לאור, 1994) ברוך ברכה* 1. את מטבע הלשון המהפכה החוקתית הטביע אהרן ברק, בהקשר ההגנה על זכויות האדם, זמן קצר לאחר כניסתם לתוקף

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם-

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- 2000.י מחלקת הבג צים מילאה עד כה תפקיד מרכזי בהתדיינות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372)

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372) פסלות ראיות עו"ד ענת מיסד-כנען הסניגורית הציבורית המחוזית מחוז חיפה השאלה: ראיה שהושגה באמצעים פסולים הראיה רלוונטית ומהימנה האם יש לפסול את הראיה כבלתי קבילה רק בשל אופן השגתה? המחיר מטרות ההליך הפלילי?

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לח

הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לח הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לחוק >או להוראה בחוק) באחת מאלה: אס החוק סותר חוק-יסוד

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

הסמכות המינהלית של יצחק זמיר יצחק זמיר, הסמכות המינהלית(נבו, תשנ ו) אריאל בנדור* ו. ספרו של יצחק זמיר, הסמכות המינהלית, יצא לאור לפני כארבע שנים. הספר

הסמכות המינהלית של יצחק זמיר יצחק זמיר, הסמכות המינהלית(נבו, תשנ ו) אריאל בנדור* ו. ספרו של יצחק זמיר, הסמכות המינהלית, יצא לאור לפני כארבע שנים. הספר הסמכות המינהלית של יצחק זמיר יצחק זמיר, הסמכות המינהלית(נבו, תשנ ו) אריאל בנדור* ו. ספרו של יצחק זמיר, הסמכות המינהלית, יצא לאור לפני כארבע שנים. הספר, המשתרע על פני שני כרכים, מכיל למעלה מ- 1,000 עמודים.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד