תוכנה 1 בשפת Java שיעור מספר 3: "חתיכת טיפוס"

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכנה 1 בשפת Java שיעור מספר 3: "חתיכת טיפוס""

תמליל

1 שיעור מספר 3: מודל הזיכרון ושירותים שחר מעוז בית הספר למדעי המחשב

2 על סדר היום מודל הזיכרון של Java Heap and Stack העברת ארגומנטים מנגנוני שפת Java שרותים הפשטה חוזה של שרותים 2

3 העברת ארגומנטים כאשר מתבצעת קריאה לשרות, ערכי הארגומנטים נקשרים לפרמטרים הפורמלים של השרות לפי הסדר, ומתבצעת השמה לפני ביצוע גוף השרות. בהעברת ערך לשרות הערך מועתק לפרמטר הפורמלי צורה זאת של העברת פרמטרים נקראת call by value כאשר הארגומנט המועבר הוא הפנייה )התייחסות, )reference העברת הפרמטר מעתיקה את ההתייחסות. אין העתקה של העצם שאליו מתייחסים זאת בשונה משפות אחרות כגון ++C שבהם קיימת גם שיטת העברה by reference גם reference מועבר by value ב Java 3

4 ע) העברת פרמטרים by value העברת פרמטרים by value "י העתקה( יוצרת מספר מקרים מבלבלים, שידרשו מאיתנו הכרות מעמיקה יותר עם מודל הזיכרון של Java למשל, מה מדפיס הקוד הבא? public class CallByValue { public static void settofive(int arg){ arg = 5; public static void main(string[] args) { int x = 0; System.out.println("Before: x=" + x); settofive(x); System.out.println("After: x=" + x); 4

5 מודל הזיכרון של Java משתנים גלובלים ועצמים אינו תלוי במתודה הנוכחית שרצה משתנים מקומיים וארגומנטים כל מתודה משתמשת באזור מסוים של המחסנית STACK HEAP CODE קוד התוכנית 5

6 Primitives by value STACK משתנים מקומיים println וארגומנטים כל מתודה משתמשת באזור מסוים של המחסנית x 0 args main HEAP משתנים גלובלים ועצמים אינו תלוי במתודה הנוכחית שרצה [ ] Before: x=0 public class CallByValue { public static void settofive(int arg){ arg = 5; CODE public static void main(string[] args) { int x = 0; System.out.println("Before: x=" + x); settofive(x); System.out.println("After: x=" + x); 6

7 Primitives by value STACK HEAP arg 05 settofive x 0 args main [ ] Before: x=0 public class CallByValue { public static void settofive(int arg){ arg = 5; public static void main(string[] args) { int x = 0; System.out.println("Before: x=" + x); settofive(x); System.out.println("After: x=" + x); CODE ש settofive println מסיימת לאחר את אתריצתה המקום שהוקצה משוחרר עלעלה- ה- Stack עבורה 7

8 Primitives by value STACK HEAP println After: x=0 x 0 args main [ ] Before: x=0 public class CallByValue { public static void settofive(int arg){ arg = 5; public static void main(string[] args) { int x = 0; System.out.println("Before: x=" + x); settofive(x); System.out.println("After: x=" + x); CODE ש println main מסיימת את מסיימת לאחר את ריצתה ריצתה המקום המקום שהוקצה שהוקצה משוחרר Stack על ה- עבורה 8

9 שמות מקומיים בדוגמא ראינו כי הפרמטר הפורמלי arg האקטואלי של הארגומנט x קיבל את הערך בחירת השמות השונים לא משמעותית - יכולנו לקרוא לשני המשתנים באותו שם ולקבל התנהגות זהה שם של משתנה מקומי מסתיר משתנים בשם זהה הנמצאים בתחום עוטף או גלובלים מתודה מכירה רק משתני מחסנית הנמצאים באזור שהוקצה לה על המחסנית )frame( 9

10 מה יקרה אם המשתנה המקומי x שהועבר היה מטיפוס הפנייה? למשל, מה מדפיס הקוד הבא? import java.util.arrays; //explained later... public class CallByValue { public static void settozero(int [] arr){ arr = new int[3]; public static void main(string[] args) { int [] arr = {4,5; System.out.println("Before: arr=" + Arrays.toString(arr)); settozero(arr); System.out.println("After: arr=" + Arrays.toString(arr)); 10

11 STACK Reference by value HEAP a Arrays.toString 4 5 [4,5] arr args main [ ] public class CallByValue { public static void settozero(int [] arr){ arr = new int[3]; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4,5; System.out.println("Before: arr=" + Arrays.toString(arr)); settozero(arr); System.out.println("After: arr=" + Arrays.toString(arr)); 11

12 STACK Reference by value HEAP x println 4 5 [4,5] Before: arr= arr args main [ ] Before: arr= [4,5] public class CallByValue { public static void settozero(int [] arr){ arr = new int[3]; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4,5; System.out.println("Before: arr=" + Arrays.toString(arr)); settozero(arr); System.out.println("After: arr=" + Arrays.toString(arr)); 12

13 STACK Reference by value HEAP arr arr args settozero main 4 5 [ ] [4,5] Before: arr= Before: arr= [4,5] public class CallByValue { public static void settozero(int [] arr){ arr = new int[3]; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4,5; System.out.println("Before: arr=" + Arrays.toString(arr)); settozero(arr); System.out.println("After: arr=" + Arrays.toString(arr)); 13

14 STACK a arr args Reference by value 4 5 Arrays.toString 0 0 main [ ] 0 HEAP [4,5] [4,5] Before: arr= Before: arr= [4,5] public class CallByValue { public static void settozero(int [] arr){ arr = new int[3]; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4,5; System.out.println("Before: arr=" + Arrays.toString(arr)); settozero(arr); System.out.println("After: arr=" + Arrays.toString(arr)); 14

15 STACK x arr args Reference by value 4 5 println main [ ] After: arr= HEAP [4,5] [4,5] Before: arr= 0 After: arr= [4,5] 0 Before: arr= [4,5] 0 public class CallByValue { public static void settozero(int [] arr){ arr = new int[3]; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4,5; System.out.println("Before: arr=" + Arrays.toString(arr)); settozero(arr); System.out.println("After: arr=" + Arrays.toString(arr)); 15

16 הפונקציה הנקראת והעולם שבחוץ בשיטת העברה by value לא יעזור למתודה לשנות את הארגומנט שקיבלה, מכיוון שהיא מקבלת עותק אז איך יכולה מתודה להשפיע על ערכים במתודה שקראה לה? ע"י ערך מוחזר ע"י גישה למשתנים או עצמים שהוקצו ב- Heap מתודות שמשנות את תמונת הזיכרון נקראות בהקשרים מסוימים Mutators או Transformers 16

17 מה מדפיסה התוכנית הבאה? public class CallByValue { static int global = 4; public static int increment(int [] arr){ int local = 5; arr[0]++; global++; return local; public static void main(string[] args) { int [] arr = {4; System.out.println("Before: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); int result = increment(arr); System.out.println("After: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); System.out.println("result = " + result); 17

18 STACK Heap, Heap Hooray! 4 HEAP x println arr args main Before: arr[0]=4 global=4 CallByValue.global 4 [ ] public class CallByValue { static int global = 4; public static int increment(int [] arr){ int local = 5; arr[0]++; global++; return local; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4; System.out.println("Before: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); int result = increment(arr); System.out.println("After: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); System.out.println("result = " + result); 18

19 STACK local arr 5 Heap, Heap Hooray! increment 45 After: arr[0]=5 global=5 HEAP result arr args 5 main Before: arr[0]=4 global=4 CallByValue.global 45 [ ] public class CallByValue { static int global = 4; public static int increment(int [] arr){ int local = 5; arr[0]++; global++; return local; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4; System.out.println("Before: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); int result = increment(arr); System.out.println("After: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); System.out.println("result = " + result); 19

20 STACK Heap, Heap Hooray! 5 result = 5 HEAP x println After: arr[0]=5 global=5 result arr args 5 main Before: arr[0]=4 global=4 CallByValue.global 5 [ ] public class CallByValue { static int global = 4; public static int increment(int [] arr){ int local = 5; arr[0]++; global++; return local; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4; System.out.println("Before: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); int result = increment(arr); System.out.println("After: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); System.out.println("result = " + result); 20

21 STACK Heap, Heap Hooray! 5 result = 5 HEAP x println After: arr[0]=5 global=5 result arr args 5 main Before: arr[0]=4 global=4 CallByValue.global 5 [ ] public class CallByValue { static int global = 4; public static int increment(int [] arr){ int local = 5; arr[0]++; global++; return local; CODE public static void main(string[] args) { int [] arr = {4; System.out.println("Before: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); int result = increment(arr); System.out.println("After: arr[0]=" + arr[0] + "\tglobal=" + global); System.out.println("result = " + result); 21

22 משתני פלט Parameters( )Output לכאורה אוקסימורון איך נכתוב פונקציה שצריכה להחזיר יותר מערך אחד? הפונקציה תחזיר מערך ומה אם הפונקציה צריכה להחזיר נתונים מטיפוסים שונים? הפונקציה תקבל כארגומנטים הפניות לעצמים שהוקצו ע"י הקורא לפונקציה )למשל הפניות למערכים(, ותמלא אותם בערכים משמעותיים בשפות אחרות )למשל #C( קיים תחביר מיוחד לסוג כזה של ארגומנטים ב Java אין לכך סימון מיוחד 22

23 גושי אתחול סטטיים ראינו כי אתחול המשתנה הסטטי התרחש מיד לאחר טעינת המחלקה לזיכרון, עוד לפני פונקצית ה main ניתן לבצע פעולות נוספות )בדרך כלל אתחולים למניהם( מיד לאחר טעינת המחלקה לזיכרון, פעולות אלו יש לציין בתוך בלוק static פרטים באתר הקורס 23

24 תמונת הזיכרון האמיתית מודל הזיכרון שתואר כאן הוא פשטני פרטים נוספים נשמרים על המחסנית וב- Heap רבים תמונת הזיכרון האמיתית והמדויקת היא תלוית סביבה ועשויה להשתנות בריצות בסביבות השונות נושא זה נידון בהרחבה בקורס "קומפילציה" 24

25 מנגנוני שפת JAVA 25

26 המחלקה כספריה של שרותים ניתן לראות במחלקה ספריה של שרותים, מודול: פונקציות עם מכנה משותף אוסף של רוב המחלקות ב,Java נוסף על היותן ספריה, משמשות גם כטיפוס נתונים. ככאלו הן מכילות רכיבים נוספים פרט לשרותי מחלקה. נדון במחלקות אלו בהמשך הקורס גם בהן כבר ראינו אוסף שרותים )static( שימושיים לדוגמא: Integer Character String 26

27 המחלקה כספריה של שרותים ואולם קיימות ב- Java גם כמה מחלקות המשמשות כספריות בלבד. בין השימושיות שבהן: java.lang.math java.util.arrays java.lang.system 27

28 חבילות ומרחב השמות מרחב השמות של Java היררכי Hierarchical name space בדומה לשמות תחומים באינטרנט או שמות תיקיות במערכת הקבצים חבילה )package( רקורסיבית יכולה להכיל מחלקות או תת-חבילות בצורה שמה המלא של מחלקה name( )fully qualified כולל את שמות כל החבילות שהיא נמצאת בהן מהחיצונית ביותר עד לפנימית. שמות החבילות מופרדים בנקודות מקובל כי תוכנה הנכתבת בארגון מסוים משתמש בשם התחום האינטרנטי של אותו ארגון כשם החבילות העוטפות 28

29 חבילות ומרחב השמות קיימת התאמה בין מבנה התיקיות ( directories, )folders בפרויקט תוכנה ובין חבילות הקוד )packages( 29

30 משפט import שימוש בשמה המלא של מחלקה מסרבל את הקוד: System.out.println("Before: x=" + java.util.arrays.tostring(arr)); ניתן לחסוך שימוש בשם מלא ע"י ייבוא השם בראש הקובץ )מעל הגדרת המחלקה( import java.util.arrays;... System.out.println("Before: x=" + Arrays.toString(arr)); 30

31 משפט import כאשר עושים שימוש נרחב במחלקות מחבילה מסויימת לייבא את שמות כל המחלקות במשפט import יחיד: ניתן import java.util.*;... System.out.println("Before: x=" + Arrays.toString(arr)); השימוש ב-* אינו רקורסיבי, כלומר יש צורך במשפט import נפרד עבור כל תת חבילה: // for classes directly under subpackage import package.subpackage.*; // for classes directly under subsubpackage1 import package.subpackage.subsubpackage1.*; // only for the class someclass import package.subpackage.subsubpackage2.someclass; 31

32 משפט static import החל מ Java5 ניתן לייבא למרחב השמות את השרות או המשתנה הסטטי import( )static ובכך להימנע מציון שם המחלקה בגוף הקוד: package il.ac.tau.cs.software1.examples; import static il.ac.tau.cs.software1.examples.someotherclass.somemethod; public class SomeClass { public static void main(string[] args) { somemethod(); * גם ב static import ניתן להשתמש ב- 32

33 הערות על מרחב השמות ב- Java שימוש במשפט import אינו שותל קוד במחלקה והוא נועד לצורכי נוחות בלבד אין צורך לייבא מחלקות מאותה חבילה אין צורך לייבא את החבילה java.lang ייבוא כוללני מדי של שמות מעיד על צימוד חזק בין מודולים ייבוא של חבילות עם מחלקות באותו שם יוצר ambiguity של הקומפיילר וגורר טעות קומפילציה )"התנגשות שמות"( סביבות הפיתוח המודרניות יודעות לארגן בצורה אוטומטית את משפטי ה import כדי להימנע מייבוא גורף מדי pollution"( )"name 33

34 CLASSPATH איפה נמצאות המחלקות? איך יודעים הקומפיילר וה- JVM היכן לחפש את המחלקות המופיעות בקוד המקור או ה?byte code קיים משתנה סביבה בשם CLASSPATH המכיל שמות של תיקיות במערכת הקבצים שם יש לחפש מחלקות הנזכרות בתוכנית ה- CLASSPATH מכיל את תיקיות ה"שורש" של חבילות המחלקות ניתן להגדיר את המשתנה בכמה דרכים: הגדרת המשתנה בסביבה )תלוי במערכת ההפעלה( הגדרה אד-הוק ע"י הוספת תיקיות חיפוש בשורת הפקודה הדגל cp או )classpath הגדרת תיקיות החיפוש בסביבת הפיתוח )בעזרת 34

35 jar כאשר ספקי תוכנה נותנים ללקוחותיהם מספר גדול של מחלקות הם יכולים לארוז אותן כארכיב התוכנית )Java ARchive( jar אורזת מספר מחלקות לקובץ אחד תוך שמירה על מבנה החבילות הפנימי שלהן הפורמט תואם למקובל בתוכנות דומות כגון zip, tar, rar ואחרות כדי להשתמש במחלקות הארוזות אין צורך לפרוס את קובץ ה- jar ניתן להוסיפו ל CLASSPATH של התוכנית התוכנית jar היא חלק מה- JDK מתוך סביבת הפיתוח וניתן להשתמש בה משורת הפקודה או 35

36 API and javadoc קובץ ה- jar עשוי שלא להכיל קובצי מקור כלל, אלא רק קובצי class )למשל משיקולי זכויות יוצרים( איך יכיר לקוח שקיבל jar מספק תוכנה כלשהו את הפונקציות והמשתנים הנמצאים בתוך ה-,jar כדי שיוכל לעבוד איתם? בעולם התוכנה מקובל לספק ביחד עם הספריות גם מסמך תיעוד, המפרט את שמות וחתימות המחלקות, השרותים והמשתנים יחד עם תיאור מילולי של אופן השימוש בהם תוכנה בשם javadoc מחוללת תיעוד אוטומטי הערות התיעוד שהופיעו בגוף קובצי המקור בפורמט html על בסיס )Application Programming Interface( תיעוד זה מכונה API תוכנת ה javadoc היא חלק מה- JDK הפקודה או מתוך סביבת הפיתוח וניתן להשתמש בה משורת 36

37 /** Documetntaion for the package */ package somepackage; /** Documetntaion for the class your name here */ public class SomeClass { /** Documetntaion for the class variable */ public static int somevariable; /** Documetntaion for the class method x documentation for parameter x y documentation for parameter y * documentation for return value */ public static int somemethod(int x, int y, int z){ // this comment would NOT be included in the documentation return 0; 37

38 Java API חברת Sun תיעדה את כל מחלקות הספרייה של שפת Java וחוללה עבורן בעזרת javadoc אתר תיעוד מקיף ומלא הנמצא ברשת )כיום בחסות חברת :)Oracle 38

39 תיעוד וקוד בעזרת מחולל קוד אוטומטי הופך התיעוד לחלק בלתי נפרד מקוד התוכנית הדבר משפר את הסיכוי ששינויים עתידיים בקוד יופיעו מיידית גם בתיעוד וכך תשמר העקביות בין השניים 39

40 שרותים

41 שרותים לשימוש בשרותים יש מרכיב מרכזי בבניית מערכות תוכנה גדולות בכמה מישורים: חסכון בשכפול קוד עליה ברמת ההפשטה הגדרת יחסי ספק-לקוח בין כותב השרות והמשתמשים בשרות 41

42 שרותים - חסכון בשכפול קוד אם קטע קוד מופיע יותר מפעם אחת )copy-paste( לפונקציה )שרות( יש להפוך אותו אם הקוד המופיע דומה אבל לא זהה יש לבדוק האם אפשר לבטא את השוני כפרמטר לשרות, או להשתמש בקריאות הדדיות במידת הצורך בהקשר זה כבר ראינו את תכונת ההעמסה )overloading( פונקציות עם אותו השם יש כנראה גם מימוש דומה ב.Java לשתי 42

43 שרותים )abstraction( והפשטה גם אם אין חסכון בשכפול קוד יש חשיבות בהפיכת קוד למתודה המתודה מתפקדת כקופסא שחורה המאפשרת לקורא הקוד להבין את הלוגיקה שלו בקלות, ולתחזק אותו ביעילות "מרוב עצים לא רואים את היער" לדוגמא: אין צורך לקרוא את מימוש הפונקציה sort כדי להבין מה היא עושה שיקולי יעילות )קפיצה נוספת למתודה מאיטה במעט את ריצת הקוד( הם משניים בשיקולי פיתוח מערכות תוכנה גדולות קומפיילרים חכמים, אופטימייזרים ומעבדים חזקים משמעותיים בהרבה 43

44 public static void printowing(double amount) { //printbanner System.out.println("********************"); System.out.println("*** Customer Owes **"); System.out.println("********************"); שרותים והפשטה דוגמא //print details System.out.println ("name:" + name); System.out.println ("amount" + amount); public static void printowing(double amount) { printbanner(); printdetails(amount); public static void printbanner() { System.out.println("********************"); System.out.println("*** Customer Owes **"); System.out.println("********************"); public static void printdetails(double amount) { System.out.println ("name:" + name); System.out.println ("amount" + amount); Javaתוכנה 1 בשפת 44

45 שכתוב מבני )refactoring( ישנן פעולות של שכתוב קוד שהן כל כך שכיחות עד שהומצא להן שם לדוגמא: הפיכת קטע קוד לשרות שראינו בשקף הקודם נקרא: "חלץ למתודה" method( )extract בשנים האחרונות נאסף מספר גדול של פעולות כאלה וקובץ בקטלוג בשם.Refactoring הקטלוג זמין ברשת ובכמה ספרים סביבות פיתוח מודרניות בלחיצת כפתור )לרבות )Eclipse מאפשרות שכתובים אוטומטיים ביצוע שכתוב בעזרת כלי אוטומטי פותר בעיות רבות של חוסר עקביות העשויות להיווצר כאשר הוא מתבצע ידנית למשל: החלפת שם משתנה בצורה עקבית או חילוץ למתודה קטע קוד התלוי במשתנה מקומי Javaתוכנה 1 בשפת 45

46 לקוח וספק במערכת תוכנה ספק )supplier( הוא מי שקוראים לו )לפעמים נקרא גם שרת, )server לקוח )client( הוא מי שקרא לספק או מי שמשתמש בו )לפעמים נקרא גם משתמש,.)user דוגמא: public static void do_something(){ // doing... public static void main(string [] args) { do_something(); בדוגמא זו הפונקציה main היא לקוחה של הפונקציה do_something() main היא ספקית של do_something 46

47 לקוח וספק במערכת תוכנה הספק והלקוח עשויים להיכתב בזמנים שונים, במקומות שונים וע"י אנשים שונים ואז כמובן לא יופיעו באותו קובץ )באותה מחלקה( public static void do_something(){ // doing... Supplier.java public static void main(string [] args) { Supplier.do_something(); Client.java חלק נכבד בתעשיית התוכנה עוסק בכתיבת ספריות מחלקות המכילות אוסף שרותים שימושיים בנושא מסוים כותב הספרייה נתפס כספק שרותים בתחום )domain( מסוים 47

48 פערי הבנה חתימה אינה מספיקה, מכיוון שהספק והלקוח אינם רק שני רכיבי תוכנה נפרדים אלא גם לפעמים נכתבים ע"י מתכנתים שונים עשויים להיות פערי הבנה לגבי תפקוד שרות מסוים הפערים נובעים ממגבלות השפה הטבעית, פערי תרבות, הבדלי אינטואיציות, ידע מוקדם ומקושי יסודי של תיאור מלא ושיטתי של עולם הבעיה לדוגמא: שלהם: נתבונן בשרות divide המקבל שני מספרים ומחזיר את המנה public static int divide(int numerator, int denominator) {... לרוב הקוראים יש מושג כללי נכון לגבי הפונקציה ופעולתה למשל, די ברור מה תחזיר הפונקציה אם נקרא לה עם הארגומנטים 6 ו- 2 48

49 "Let us speak of the unspeakable" אך מה יוחזר עבור הארגומנטים 7 ו-? 2 האם הפונקציה מעגלת למעלה? מעגלת למטה? ועבור ערכים שליליים? אולי היא מעגלת לפי השלם הקרוב? ואולי השימוש בפונקציה אסור בעבור מספרים שאינם מתחלקים ללא שארית? מה יקרה אם המכנה הוא אפס? האם נקבל ערך מיוחד השקול לאינסוף? האם קיים הבדל בין אינסוף ומינוס אינסוף? ואולי השימוש בפונקציה אסור כאשר המכנה הוא אפס? מה קורה בעקבות שימוש אסור בפונקציה? האם התוכנית תעוף? האם מוחזר ערך שגיאה? אם כן, איזה? האם קיים משתנה או מנגנון שבאמצעותו ניתן לעקוב אחרי שגיאות שארעו בתוכנית? 49

50 יותר מדי קצוות פתוחים... אין בהכרח תשובה נכונה לגבי השאלות על הצורה שבה על divide לפעול ואולם יש לציין במפורש: מה היו ההנחות שביצע כותב הפונקציה במקרה זה הנחות על הארגומנטים מהי התנהגות הפונקציה במקרים השונים בהתאם לכל המקרים שנכללו בהנחות )האם הם מתחלקים, אפס במכנה וכו'( פרוט ההנחות וההתנהגויות השונות מכונה החוזה של הפונקציה ממש כשם שבעולם העסקים נחתמים חוזים בין ספקים ולקוחות קבלן ודיירים, מוכר וקונים, מלון ואורחים וכו'... 50

51 עיצוב על פי חוזה contract( )design by בשפת Java אין תחביר מיוחד כחלק מהשפה לציון החוזה, ואולם אנחנו נתבסס על תחביר המקובל במספר כלי תכנות נציין בהערות התיעוד שמעל כל פונקציה: תנאי קדם )precondition( מהן ההנחות של כותב הפונקציה לגבי הדרך התקינה להשתמש בה תנאי בתר )תנאי אחר, )postcondition מה עושה הפונקציה, בכל אחד מהשימושים התקינים שלה נשתדל לתאר את תנאי הקדם ותנאי הבתר במונחים של ביטויים בולאנים חוקיים ככל שניתן )לא תמיד ניתן( שימוש בביטויים בולאנים חוקיים: מדויק יותר יאפשר לנו בעתיד לאכוף את החוזה בעזרת כלי חיצוני 51

52 חוזה אפשרי ל- divide /** denominator!= 0, * Can t divide by zero" * Math.abs($ret * denominator) <= Math.abs(numerator), * "always truncates the fraction" * (($ret * denominator) + (numerator % denominator)) == numerator, * "regular divide" */ public static int divide(int numerator, int denominator) התחביר מבוסס על כלי בשם Jose לפעמים החוזה ארוך יותר מגוף הפונקציה 52

53 חוזה אפשרי אחר divide ל- /** (denominator!= 0) (numerator!= 0), * "you can't divide zero by zero" * (denominator == 0) && ((numerator > 0)) $implies * $ret == Integer.MAX_VALUE * "Dividing positive by zero yields infinity (MAX_INT)" * (denominator == 0) && ((numerator < 0)) $implies * $ret == Integer.MIN_VALUE * "Dividing negative by zero yields minus infinity (MIN_INT)" * Math.abs($ret * denominator) <= Math.abs(numerator), * "always truncates the fraction" * (denominator!= 0) $implies * (($ret * denominator)+(numerator % denominator)) == numerator, * "regular divide" */ public static int divide(int numerator, int denominator) כפי שמתבטא בחוזה Javaתוכנה 1 בשפת תנאי קדם סובלניים מסבכים את מימוש הפונקציה 53

54 החוזה והמצב חוזה של שרות אינו כולל רק את הארגומנטים שלו תנאי קדם של חוזה יכול להגדיר מצב )תמונת זיכרון, ערכי משתנים( שרק בו ניתן לקרוא לפונקציה קשירת לדוגמא: במחלקה מסוימת קיימים שרות המאתחל מבנה נתונים ושרות הקורא מאותו מבנה נתונים )שדה מחלקה( תנאי הקדם של שרות הקריאה יכול להיות שמבנה הנתונים כבר אותחל ושנותרו בו הודעות נשים לב שמימוש getnextmessage מתעלם לחלוטין מהמקרים שבהם תנאי הקדם אינו מתקיים המימוש לא בודק את תנאי הקדם בגוף המתודה 54

55 הדואר בא היום public static String [] messages = new String[INBOX_CAPACITY]; public static int head = 0; public static boolean isintialized = false; public static void init(string login, String password){ // connect to mail server... // put new messages on the messages array... // update head isintialized = true; /** isintialized, "you must be logged in first" head < messages.length, "more messages to read" head == $prev(head)+1, "increments head" */ public static String getnextmessage(){ return messages[head++]; 55

56 שרות לעולם לא יבדוק את תנאי הקדם שלו שרות לעולם לא יבדוק את תנאי הקדם שלו גם לא "ליתר ביטחון" אם שרות בודק תנאי קדם ופועל לפי תוצאת הבדיקה, אזי יש לו התנהגות מוגדרת היטב עבור אותו תנאי כלומר הוא אינו תנאי קדם עוד אי הבדיקה מאפשרת כתיבת מודולים "סובלניים" שיעטפו קריאות למודולים שאינם מניחים דבר על הקלט שלהם כך נפריד את בדיקות התקינות מהלוגיקה העסקית ( business )logic כלומר ממה שהפונקציה עושה באמת גישת תיכון ע"פ חוזה סותרת גישה בשם "תכנות מתגונן" programming( )defensive שעיקריה לבדוק תמיד הכל 56

57 חלוקת אחריות אבל מה אם הלקוח שכח לבדוק? זו הבעיה שלו! החוזה מגדיר במדויק אחריות ואשמה, זכויות וחובות: הלקוח חייב למלא אחר תנאי הקדם לפני הקריאה לפונקציה )אחרת הספק לא מחויב לדבר( הספק מתחייב למילוי כל תנאי האחר אם תנאי הקדם התקיים הצד השני של המטבע לאחר קריאה לשרות אין צורך לבדוק שהשרות בוצע. ואם הוא לא בוצע? יש לנו את מי להאשים... 57

58 דוגמא /** a is an array sorted in ascending order x a number to be searched in a the first occurrence of x in a, or -1 if not * exists * "a is sorted in ascending order" */ public static int searchsorted(int [] a, int x) האם עליה לבדוק את תנאי הקדם? כמובן שלא, בדיקה זו עשויה להיות איטית יותר מאשר ביצוע החיפוש עצמו ונניח שהיתה בודקת, מה היה עליה לעשות במקרה שהמערך אינו ממוין? להחזיר -1? למיין את המערך? לחפש במערך הלא ממוין? על searchsorted לא לבדוק את תנאי הקדם. אם לקוח יפר אותו היא עלולה להחזיר ערך שגוי או אפילו לא להסתיים אבל זו כבר לא אשמתה... 58

59 חיזוק תנאי האחר אם תנאי הקדם לא מתקיים, לשירות מותר שלא לקיים את תנאי האחר כשהוא מסיים; קריאה לשירות כאשר תנאי הקדם שלו לא מתקיים מהווה תקלה שמעידה על פגם בתוכנית אבל גם אם תנאי הקדם לא מתקיים, מותר ולקיים את תנאי האחר לשירות לפעול לשירות מותר גם לייצר, כאשר הוא מסיים, מצב הרבה יותר ספציפי מזה המתואר בתנאי האחר; תנאי האחר לא חייב לתאר בדיוק את המצב שייווצר אלא מצב כללי יותר )תנאי חלש יותר( למשל, שירות המתחייב לביצוע חישוב בדיוק של בפועל להחזיר חישוב בדיוק של 2/ כלשהו יכול 59

60 דע מה אתה מבקש מי מונע מאיתנו לעשות שטויות? אף אחד קיימים כלי תוכנה אשר מחוללים קוד אוטומטי, שיכול לאכוף את קיום החוזה בזמן ריצה ולדווח על כך השימוש בהם עדיין לא נפוץ אולם, לציון החוזה )אפילו כהערה!( חשיבות מתודולוגית נכבדה בתהליך תכנון ופיתוח מערכות תוכנה גדולות 60

61 החוזה והקומפיילר יש הבטים מסויימים ביחס שבין ספק ללקוח שהם באחריותו של הקומפיילר למשל: הספק לא צריך לציין בחוזה שהוא מצפה ל- 2 ארגומנטים מטיפוס,int מכיוון שחתימת המתודה והקומפיילר מבטיחים זאת גלובלים ספק לא יודע באילו הקשרים )context( יקראו לו מי יקרא לו, עם אילו ארגומנטים, מה יהיה ערכם של משתנים מסוימים ברגע הקריאה רבים מההקשרים יתבררו רק בזמן ריצה הקומפיילר יודע לחשב רק מאפיינים סטטיים )כגון התאמת טיפוסים( לכן תנאי הקדם של החוזה יתמקדו בהקשרי הקריאה לשרות ערכי הארגומנטים ערכי משתנים אחרים )"המצב של התוכנית"( 61

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt תכנו ת מונח ה עצ מים משתני מחלקה, עצמים מוכלים ועצמים מוצבעים א וה ד ברז יל י א ונ יברס י ט ת תל אביב משתנ י מח ל קה Static Members משתני מחלקה members) (static משתנים סטטיים מוגדרי ם בתוך מח לקה ואולם

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec1.ppt

Microsoft PowerPoint - rec1.ppt תכנות מונחה עצמים בשפת ++C תר גול מ ספר 1 אוהד ב ר זילי אוניברסיטת תל א ביב חדש חדיש ומחודש תוספות של + +C לשפ ת C 1 #include Hello World using namespace std; int main() cout

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 8: פונקציות שבוע שעבר... מערכים מיזוג מערכים ממויינים מערכים דו-ממדיים מבוא לשפת סי - תירגול 8 2 תוכנייה פונקציות ברמת התקשורת הבין-אישית חלוקה לתתי בעיות בדומה למפתח של ספר קריאות גבוהה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 3 תרגול מס' מתודות ותיכון לפי חוזים חוזה בין ספק ללקוח חוזה בין ספק ללקוח מגדיר עבור כל שרות: תנאי ללקוח - "תנאי קדם" precondition - - תנאי לספק "תנאי אחר".postcondition לקוח ספק 2 תנאי קדם )preconditions(

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 תוכנה 1 תרגול 1: מנהלות, סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 2 מנהלות I מתרגלים: יעל אמסטרדמר )שעת קבלה: חמישי ב- 12, בתיאום מראש( דביר נתנאלי )שעת קבלה: רביעי ב- 17, בתיאום מראש( http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1415a

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec2.ppt

Microsoft PowerPoint - lec2.ppt מרחב הש מות (namespace) אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב מה בתו כנית? לקוח וס פק במערכת תוכנה ממשקים הכרת מרחב השמות מניעת תלות פוטנציאלית בין רכיבים במערכת ע"י עיצוב חלופי של מבנה הממשקים 2 א ונ י ב רס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 7: פונקציות 1 מה היה שבוע שעבר? לולאות מערכים מערכים דו-ממדיים 2 תוכנייה )call by value( פונקציות העברת פרמטרים ע"י ערך תחום הגדרה של משתנה מחסנית הקריאות 3 פונקציות 4 הגדרה של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה תרגול 7 :מנשקים, פולימורפיזם ועוד * לא בהכרח בסדר הזה == vs equals Point p = new Point(,2) Point p2 = new Point(,2) p == p2 p.equals(p2) מתי נכון להשתמש בכל אחד מהם? שימו לב, במחלקה שכתבתם בעצמכם

קרא עוד

תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(

תשעדד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..( תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://mdle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- mdle aviv

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation == vs equals תוכנה תרגול 7 :מנשקים, פולימורפיזם ועוד Point p = new Point(,) Point p = new Point(,) p == p p.equals(p) מתי נכון להשתמש בכל אחד מהם? שימו לב, במחלקה שכתבתם בעצמכם יש לכתוב מתודת equals על

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב משפחות של מחלקות ומחלקות מופשטות תזכורת בשיעור הקודם ראינו מחלקה של Student והרחבה שלה למחלקה של Milgae למעשה Student יכול לעמוד בראש היררכיה שלמה של מחלקות שונות של סטודנטים למשל, בנוסף

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 11 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11 רשימה מקושרת אוסף סדור של איברים מאותו טיפוס. קודקוד ברשימה )Node( מכיל את המידע + הצבעה לקודקוד הבא ברשימה data next first רשימה :)List( מיוצגת ע"י מצביע לאיבר הראשון ברשימה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה אובייקטים תוכן עניינים טיפוסי נתונים מורכבים המחלקה String תזכורת לשימוש שעשינו במחלקה String str = new String( Hello ); s.o.p(str.tostring()); s.o.p(str.charat(4)); s.o.p(str.equals(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בעיית התוכנית הגדולה C תוכנית גדולה המבצעת פעולות רבות, יכולה להפוך לקשה מאוד לניהול אם נשתמש רק בכלים שלמדנו עד כה: 1. קשה לכתוב ולנפות את התוכנית,. קשה להבין אותה, 3. קשה לתחזק ולתקן אותה, 4. קשה להוסיף

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל ד"ר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן

יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל דר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל ד"ר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן מתרגלים: הנחיות: השאלות. כל על לענות עליכם משקל. שוות

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

תרגול 3 - מערכים

תרגול 3 - מערכים Introduction to Programming in Java תרגול 5 1 היום בתרגול void מה הן פונקציות הגדרת פונקציה, קריאה לפונקציה העברת ארגומנטים, החזרת ערך או דוגמאות 2 מוטיבציה לעיתים,אנו נזקקים לבצע פעולה מסוימת או לעשות

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

לנץ קרן מרצה: תכנותמונחהעצמים) ( יוםשישי 15 אוקטובר 0202 ב מועד 0202, אביב סמסטר סמסטר סוף מבחן גוטמן אייל רביב, אריאל משנה, אלון מתרגלים: הנחי

לנץ קרן מרצה: תכנותמונחהעצמים) ( יוםשישי 15 אוקטובר 0202 ב מועד 0202, אביב סמסטר סמסטר סוף מבחן גוטמן אייל רביב, אריאל משנה, אלון מתרגלים: הנחי לנץ קרן מרצה: תכנותמונחהעצמים) 027622 ( יוםשישי 15 אוקטובר 0202 ב מועד 0202, אביב סמסטר סמסטר סוף מבחן גוטמן אייל רביב, אריאל משנה, אלון מתרגלים: הנחיות:.1.2.3.4.5.6.7 השאלות. כל על לענות עליכם משקל. שוות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש

תוכנה 1 1 אביב תשעג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- mdle בלבד.(http://mdle.tau.ac.il/)

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכ

עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכ עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכמה אופנים. בואו ניקח מחלקת צעצוע. אנחנו מעונינים להגדיר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 8 1 1 רקורסיה תזכורת הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

מבוא לאסמבלי

מבוא לאסמבלי 1 ברק גונן תוכנית שבנויה מחלקי קוד נפרדים המשולבים זה בזה מאפיינים: נקודת כניסה אחת נקודת יציאה אחת מבצעים פעולה מוגדרת נקראים פרוצדורות ברק גונן 2 קוד קצר יותר לא צריך לחזור על חלקי קוד שאלה למחשבה: האם

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 10_threads.ppt

Microsoft PowerPoint - 10_threads.ppt נוש אים מתקדמים ב Java תכ נות מ ר ובה חו ט י ם אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב מק בי ל יות ריבוי מעבדים processors) (multi זמן עיבוד slicing) (time ל עו מת חלוק ת רמת התהליך (multithreading) ההפעלה processes)

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב הממשקים Iterable,Set ו- Iterator תוכן עניינים מבנה נתונים מבנה נתונים מבנה נתונים הוא container של עצמים שמוגדרות עליו מספר פעולות למשל קבוצה של עצמים (אוסף ללא חזרות) עם הפעולות: הוספת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt תכנו ת מ ונחה ע צמ י ם בשפת ++C אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב ירו ש ה מרו בה המצגת מכילה קטעים מתוך מצגת של פרופ' עמירם יהודאי ע"פ הספר: Object-Oriented Software Construction, 2nd edition, by Bertrand

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc 1 מדעי המחשב 2 יחידות לימוד פתרון בחינת הבגרות פרק א a mul k k a פלט b זוגי? b :1 Ï 3 1 5 1 5 F קלט: 3, 5, 8, 4 20 2 8 40 40 3 4 4 F :2 Ï m x x 0 פלט 70 x 50 0 א. 10 F 1 64 2 2 51 30 F -4 F ב. ג. 1- (כל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 אוניברסיטת תל אביב INTERFACES תרגול מס' 7: מנשקים, פולימורפיזם ועוד * לא בהכרח בסדר הזה מנשקים )Interfaces( 2 מנשקים מנשק )interface( הוא מבנה תחבירי ב- Java המאפשר לחסוך בקוד לקוח. מנשק מכיל כותרות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 12 מחסנית )Stack( memoization ראינו בהרצאה מחסנית Infix/Postfix Notations בתרגול היום מחסנית בדיקת איזון סוגריים בביטוי אריתמטי מימוש תור באמצעות מחסנית memoization דוגמאות

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

תרגול מס' 7: תרגילים מתקדמים ברקורסיה

תרגול מס' 7: תרגילים מתקדמים ברקורסיה תרגול מס' :7,Memoization Quicksort ותרגילים מתקדמים ברקורסיה תרגול זה הוא התרגול האחרון שיהיה לכם בנושא רקורסיה והוא מכיל מגוון שאלות מתקדמות בנשוא זה. השאלות שיכלול תרגול זה: Memoization פיבונאצ'י Quicksort

קרא עוד

תרגיל 1 בקורס תוכנה 1

תרגיל 1 בקורס תוכנה 1 תוכנה חורף תשע "וו תרגיל מספר 4 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://moodle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- moodle aviv יחיד הנושא את שם המשתמש

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

המשימה תרגול מס' 5: קלט-פלט במערכות הפעלה שונות יש סימונים שונים עבור ירידת שורה :)newline( ב- UNIX/Linux )Line Feed( \n ב- Windows )Carriage Return +

המשימה תרגול מס' 5: קלט-פלט במערכות הפעלה שונות יש סימונים שונים עבור ירידת שורה :)newline( ב- UNIX/Linux )Line Feed( \n ב- Windows )Carriage Return + המשימה תרגול מס' 5: קלט-פלט במערכות הפעלה שונות יש סימונים שונים עבור ירידת שורה :)newline( ב- UNIX/Linux )Line Feed( \n ב- Windows )Carriage Return + Line Feed( \r\n - יכולות להתעורר בעיות... זרמים, קוראים

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב, סמסטר א', תשס"ח תרגול מס' 2

מבוא למדעי המחשב, סמסטר א', תשסח תרגול מס' 2 מבוא למדעי המחשב תרגול מס' 2 נושאים משתנים טיפוסים אופרטורים פונקציות מתמטיות מהמחלקה Math המרת טיפוסים תנאים ולולאות 1 2 תזכורת משיעור קודם תזכורת... תכנית מחשב נכתבת כטקסט בקובץ. הטקסט כתוב בשפת תכנות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תרגול מס' 3: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש שלבי הפיתוח - חזרה קצרה ישנם שני שלבים נפרדים: שלב פיתוח התוכנית בשלב זה אנו משתמשים במהדר )קומפיילר( כדי להמיר קבצי.java )קבצי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 Generics תרגול - 1 תכנות גנרי תמיכה בתכנות גנרי נוספה בגרסה 5 ניתן להגדיר מחלקות ושירותים גנריים מונע שכפול קוד )מוכללים( ניתן לכתוב תוכניות שאינן תלויות בטיפוסי המשתנים מאפשר בטיחות טיפוסים מנגנון

קרא עוד