מצגת של PowerPoint

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת של PowerPoint"

תמליל

1 שיעור מספר 2: זרימת הבקרה שחר מעוז בית הספר למדעי המחשב

2 מה היום בתכנית? )static methods( מבני בקרה ב Java משפטי תנאי if switch while/do-while for לולאות זימון והגדרת שרותי מחלקה העמסת שרותים בפריזמה של הנדסת תוכנה 2

3 התקדמות לינארית בשיעור הקודם דנו בביטויים בשפה וראינו תוכניות פשוטות שמבצעות פעולות )בעיקר השמה( על ביטויים ומשתנים התוכנית התקדמה באופן קווי )לינארי( ה main התוכנית בצעה שורה אחר שורה, לסוף main והסתיימה חל בפונקציה עד שהגיעה ציינו בעזרת החץ את השורה הנוכחית שבה אנו נמצאים. בסוף כל שורה ירד החץ שורה למטה איך מיוצג החץ במודל הזכרון של התוכנית? 3

4 מצביע התוכנית counter( )program לפני תחילת ריצת התוכנית מועתק קוד התוכנית מסוים בזכרון המחשב )איזור בשם )CODE לאיזור משתנה מיוחד בשם מצביע התוכנית counter( )program מציין באיזו שורה אנחנו נמצאים בביצוע הקוד לאחר ביצוע כל שורה בתוכנית מעודכן ערך המצביע לשורה הבאה שאותה יש לבצע נציג היום כמה משפטים ב Java אשר משפיעים על זרימת התוכנית. כלומר גורמים לתוכנית להתבצע בצורה שאינה לינארית 4

5 משפט if... if (grade > 60) System.out.println("You passed the test!"); System.out.println("Your grade is: " + grade); דוגמא: לביטוי בסוגריים חייב להיות ערך בולאני אם ערכו הוא true יתבצע המשפט או הבלוק המופיע מיד אחרי הסוגריים )פסוקית-אז,,)then-clause ואחר כך תמשיך התוכנית בצורה סדרתית אחרת, התוכנית תדלג על משפט )או בלוק( זה מה יודפס עבור grade שהוא 40? מה יודפס עבור grade שהוא 100? 5

6 משפט if )עם בלוק משפטים( בלוק הוא אוסף משפטים עטוף בסוגריים מסולסלים דוגמא:... if (grade > 60) { System.out.println("You passed the test!"); System.out.println("Hip Hip Hooray!"); System.out.println("Your grade is: " + grade); הלוגיקה של זרימת התוכנית מתקיימת עבור הבלוק כפי שהתקיימה עבור המשפט הבודד בשקף הקודם מה יודפס עבור grade שהוא 40? מה יודפס עבור grade שהוא 100? 6

7 משפט if/else אם נרצה שכאשר התנאי מתקיים יתבצעו משפטים מסוימים וכאשר הוא אינו מתקיים יתבצעו משפטים אחרים נשתמש במשפט else... if (grade>60) { System.out.println("You passed the test!"); System.out.println("Hip Hip Hooray!"); else { System.out.println("You failed"); System.out.println("It is so sad..."); System.out.println("Your grade is: " + grade); אם התנאי אינו מתקיים התוכנית מדלגת על ביצוע פסוקית-אז וקופצת לשורת ה else משפט else יכול להכיל משפט אחד, בלוק או לא להופיע כלל משפט else הוא בעצם פסוקית )פסוקית-אחרת, )else-clause - הוא יכול להופיע רק אחרי פסוקית-אז מה יודפס עבור grade שהוא 40? מה יודפס עבור grade שהוא 100? 7

8 משפט if/else מקוננים if( )nested הביטוי הבוליאני ב- if יכול להיות מורכב: if (grade>=55 && grade<60) // recheck the exam... פסוקית-אז ופסוקית-אחרת יכולים להיות בעצמם משפטי :if if (x == y) if (y == 0) System.out.println(" x == y == 0"); else System.out.println(" x == y, y!= 0"); בדוגמא זאת ההיסט )אינדנטציה( מטעה! ה- else משוייך ל if הקרוב לו יש להשתמש ב- { כדי לשנות את המשמעות, וגם לצרכי בהירות 8

9 אופרטור התנאי אופרטור התנאי )להבדיל ממשפט תנאי שראינו קודם( התחביר: <boolean-expression>? <t-val> : <f-val> n==1? "child" : "children" לדוגמא: ראשית, הביטוי >boolean-expression< )ביטוי התנאי, שחייב להיות בוליאני( מחושב אם ערכו true אז t-val< מ< חושב ומוחזר כערך הביטוי אם ערכו false אז f-val< מ< חושב ומוחזר כערך הביטוי הקדימות שלו היא אחרי האופרטורים הבינריים אופרטור התנאי הוא ביטוי ניתן לחשב את ערכו, משפט בקרה המשפיע על זרימת התוכנית לעומת משפט תנאי שהוא 9

10 אופרטור התנאי שימוש באופרטור התנאי: System.out.print(n==1? "child" : "children"); if (n==1) System.out.print("child"); else System.out.print("children"); שימוש במשפט תנאי: מה ההבדל? 10

11 ריבוי תנאים )else-if( if (exp1) { // code for case when exp1 holds else if (exp2) { // when exp1 doesn't hold and exp2 does // more... else { // when exp1, exp2,... do not hold למבנה else if אין סמנטיקה מיוחדת, נשתמש בו במקרה שמתוך אוסף מקרים אמור להתקיים מקרה אחד לכל היותר מה המשמעות של הקוד למעלה ללא ה-?else 11

12 ריבוי תנאים )switch( System.out.print("Your grade is: "); switch(grade){ case 100: System.out.println("A+"); case 90: System.out.println("A"); case 80: System.out.println("B"); case 70: System.out.println("C"); case 60: System.out.println("D");... קיים תחביר מיוחד לריבוי תנאים: ארגומנט ה switch הוא שלם שאינו long או טיפוס מניה )יוסבר בהמשך הקורס( מתבצעת השוואה בינו ובין כל אחד מערכי ה case ומתבצעת קפיצה לשורה המתאימה אם קיימת לאחר הקפיצה מתחיל ביצוע סדרתי של המשך התוכנית, תוך התעלמות משורות ה case מה יודפס עבור grade שהוא 60? מה יודפס עבור grade שהוא 70? 12

13 ריבוי תנאים )break( System.out.print("Your grade is: "); switch(grade){ case 100: System.out.println("A+"); break; case 90: System.out.println("A"); break; case 80: System.out.println("B"); break; case 70: System.out.println("C"); break; case 60: System.out.println("D"); break;... ניתן לסיים משפט switch לאחר ההתאמה הראשונה, ע"י המבנה break מה יודפס עבור grade שהוא 70? מה יודפס עבור grade שהוא 50? שימוש במבנה default )ברירת מחדל( נותן מענה לכל הערכים שלא הופיעו ב case משלהם מקובל למקם את ה default כאפשרות האחרונה 13

14 ריבוי תנאים )default( System.out.print("Your grade is: "); switch(grade){ case 100: System.out.println("A+"); break; case 90: System.out.println("A"); break; case 80: System.out.println("B"); break; case 70: System.out.println("C"); break; case 60: System.out.println("D"); break; default: System.out.println("F");... מה יודפס עבור grade שהוא 50? בתכנות מונחה עצמים נשתדל להימנע משימוש ב switch בהמשך הקורס נראה מנגנונים אחרים של השפה, שנחשבים טובים יותר להתמודדות עם ריבוי תנאים 14

15 שימוש ב String String grade =... int average = 0; switch(grade){ case "A+": average += 100; break; case "A": average += 90; break; case "B": average += 80; break; case "C": average += 70; break; case "D": average += 60; break;... החל מגרסה 7 של Java )יולי 2011( אפשר להשתמש ב Strings כמשתנה שעליו מתבצעת הבדיקה שימוש לב כי קומפיילרים ומפרשים ישנים אינם תומכים בתכונה זו 15

16 לולאות בקורס המבוא למדנו על תהליכים איטרטיביים ורקורסיביים בג'אווה, כמו ברוב השפות, איטרציה כותבים במפורש בעזרת משפטים מיוחדים שנקראים לולאות ג'אווה מאפשרת גם רקורסיה, בצורה הרגילה )כאשר שרות קורא לעצמו, ישירות או בעקיפין( ג'אווה תומכת בשלושה סוגים של לולאות: משפט for ומשפט do משפט, while 16

17 משפט while boolean expression false while ( <boolean_expression> ) <statement> true statement.1 ביצוע משפט ה while נעשה כך: הביטוי <boolean_expression> מחושב: אם ערכו false מדלגים על >statement< )גוף הלולאה - משפט או בלוק משפטים( אם ערכו true מבצעים את גוף הלולאה וחוזרים ל- )1( לדוגמא: נשתמש בלולאת while "אין מדברים בזמן השיעור" כדי להדפיס 1000 פעמים את המחרוזת 17

18 "אין מדברים בזמן השיעור" int counter = 0; while (counter<1000) { System.out.println("No talking during class"); counter++; אף על פי שהדוגמא פשוטה, נמצאים בה כל מרכיבי הלולאה: הגדרת משתנה עזר ואתחולו בדיקת תנאי עצירה )שנמשיך?( ביצוע איטרציה נוספת קידום משתנה העזר מוסכמות: משתני עזר מאותחלים ל- 0 בדיקת הסיום היא בעזרת האופרטור < על מספר האיטרציות המבוקש 18

19 משפט do statement do <statement> while ( <boolean_expression> ); true boolean expression false כאן התנאי מחושב לאחר ביצוע גוף הלולאה לכן גוף הלולאה מתבצע לפחות פעם אחת לפעמים מאפשר לחסוך כתיבת שורה לפני הלולאה נתרגם את לולאת ה- while מהשקף הקודם ללולאת do-while 19

20 משפט do int counter = 0; do { System.out.println("No talking during class"); counter++; while (counter<1000); הבחירה בין השימוש במשפט do לשימוש במשפט while )במקרים שבהם ידוע בוודאות שיהיה לפחות מחזור אחד של הלולאה( היא עניין של טעם אישי 20

21 משפט for במשפט ה while ראינו את 4 יסודות הלולאה אולם תחביר הלולאה כפי שמופיע ב while בהגדרת משתנה עזר, באתחולו ובקידומו אינו תומך ישירות המתכנתת צריכה להוסיף קוד זה לפני הלולאה או בתוכה תחביר משפט for כולל את 4 יסודות הלולאה: for (<initialize> ; <boolean_expression> ; <increment> ) <statement> 21

22 משפט for for (int counter = 0; counter<1000; counter++) { System.out.println("No talking during class"); הגדרת משתנה עזר ואתחולו משתנה זה מוגדר אך ורק בתחום לולאת ה for ואינו נגיש לאחריו בדיקת תנאי עצירה )שנמשיך?( קידום משתנה העזר גוף הלולאה - ביצוע איטרציה נוספת 22

23 for (<initialize> ; < boolean_expression> ; <increment> ) <statement> initialize boolean expression false true statement increment 23

24 משפט for ללולאת ה :for for (<initialize> ; <boolean_expression> ; <increment> ) <statement> כמעט שקולה ללולאת ה- : while <initialize> ; while <boolean_expression> { <statement> ; <increment> 24

25 משפט for החלקים >increment< ו >initialize< יכולים להכיל יותר ממשפט אחד, מופרדים בפסיקים. לדוגמא: שתי הצהרות של שלמים מאותו טיפוס(: )תחביר כללי לסדרת הצהרות מופרדות בפסיק, של משתנים for (int i = 0, j = 10; i < 10 ; i++, j-- ) sum += i * j ; : הדפסה במשפט >initialize< int counter; for(counter = 0, System.out.println("Starting a loop"); counter<1000; counter++) { System.out.println("No talking during class"); למרות שמו, יכול >increment< לטפל לא רק בהגדלת מספרים, אלא גם להתקדם בסריקה של מבנה נתונים )דוגמאות בהמשך( )למשל( 25

26 משפט break ביצוע משפט break גורם ליציאה מיידית מהמבנה המכיל אותו )משפט )while, do, for, switch ראינו דוגמא במשפט switch, שם זה שימושי מאד דוגמא נוספת מה עושה הקוד הבא: for ( int i = 1; i < 1000; i++ ) { int j = i*i; if (j > 1000) break; s = s + j; 26

27 משפט continue ביצוע משפט זה גורם ליציאה מיידית מהאיטרציה הנוכחית של הלולאה, ולהתחיל מייד את האיטרציה הבאה יכול להופיע רק בתוך לולאה )while, do, for )משפט דוגמא - מה עושה הקוד הבא? for ( int i = 1; i < 100; i++ ) { if ( i % 17 == 0 ) continue; s = s + i; 27

28 break ההבדל בין continue ל- נציג שתי גרסאות למשחק " 2 -בום" for ( int i = 1; i < 10; i++ ) { if ( i % 2 == 0 ) break; System.out.println(i); System.out.println("The End"); break "נריץ" את גרסת ה- 28

29 break ההבדל בין continue ל- גרסת continue למשחק " 2 -בום" for ( int i = 1; i < 10; i++ ) { if ( i % 2 == 0 ) continue; System.out.println(i); System.out.println("The End"); וכו'... 29

30 לולאות מקוננות גוף הלולאה יכול להיות לולאה בעצמו נדפיס את לוח הכפל: for ( int i = 1; i <= 10; i++ ) { for ( int j = 1; j <= 10; j++ ) System.out.print(i*j + "\t"); System.out.println(); 30

31 continue ו- break מתויגים קיימת צורה נוספת של break ו- continue שכוללת תווית, ומאפשרת לצאת ממבנה כלשהו, לאו דווקא המבנה העוטף הסמוך הדבר שימושי ביותר ביציאה מלולאות מקוננות פרטים בקובץ ההערות שנמצא באתר הקורס 31

32 לולאות ומערכים לולאות שימושיות ביותר בעבודה עם מערכים להלן קטע קוד שמחשב את סכום אברי המערך :arr double [] arr = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0; double sum = 0.0; for (int i=0; i<arr.length; i++){ sum += arr[i]; System.out.println("arr sum is: " + sum); הגדרת משתנה עזר שיהיה אינדקס המערך ואתחולו לאפס בדיקת תנאי עצירה האם משתנה העזר עדיין קטן מגודל המערך קידום משתנה העזר באחד גוף הלולאה - ביצוע פעולה המשתמשת באיבר במקום ה- i 32

33 foreach ביצוע פעולה מסוימת על כל אברי מערך היא פעולה שכיחה כל כך עד שב- )for/in )או foreach ניתן לה תחביר מיוחד המכונה Java5 בתחביר זה הקומפיילר מייצר את העבודה עם משתנה העזר בצורה אוטומטית מאחורי הקלעים קטעי הקוד הבאים שקולים: שקול ל- for (int i=0; i<arr.length; i++){ sum += arr[i]; for (double d : arr) { sum += d; קראו את זה כך: d מטיפוס double שבמערך arr בצע..." "לכל איבר 33

34 הפשטה )abstraction( לולאת ה foreach היא לא רק קצרה יותר מלולאת ה,for אלא היא דוגמא להפשטה )abstraction( של מבנה תחבירי כאשר הפרטים אינם מופיעים בצורה מפורשת, הדבר נותן חופש לכותב ה JVM לממש את הלולאה כרצונו. לדוגמא: מעבר סדרתי בסדר כלשהו ביצוע מקבילי for (int i : arr) i++; מה עושה קטע הקוד הבא? 34

35 שרותי מחלקה methods( )static בדומה לשיגרה )פרוצדורה, פונקציה( בשפות תכנות אחרות, שרות מחלקה הוא סדרת משפטים שניתן להפעילה ממקום אחר בקוד של ג'אווה ע"י קריאה לשרות, והעברת אפס או יותר ארגומנטים שירותים כאלה מוכרזים על ידי מילת המפתח static כמו למשל: public class MethodExamples { public static void printmultipletimes(string text, int times) { for(int i=0; i<times; i++) System.out.println(text); נתעלם כרגע מההכרזה public 35

36 הגדרת שרות התחביר של הגדרת שרות הוא: <modifiers> <type> <method-name> ( <paramlist> ) { <statements> >modifiers< הם 0 או יותר מילות מפתח מופרדות ברווחים )למשל )public static >type< מציין את טיפוס הערך שהשרות מחזיר void מציין שהשרות אינו מחזיר ערך >paramlist< רשימת הפרמטרים הפורמליים, מופרדים בפסיק, כל אחד מורכב מטיפוס הפרמטר ושמו 36

37 החזרת ערך משרות ומשפט return return <optional-expression>; משפט :return ביצוע משפט return מחשב את הביטוי )אם הופיע(, מסיים את השרות המתבצע כרגע וחוזר לנקודת הקריאה אם המשפט כולל ביטוי ערך מוחזר, לשרות תחזיר לקורא ערכו הוא הערך שהקריאה טיפוס הביטוי צריך להיות תואם לטיפוס הערך המוחזר של השרות אם טיפוס הערך המוחזר מהשרות הוא, void משפט ה- return לא יכלול ביטוי, או שלא יופיע משפט return כלל, והשרות יסתיים כאשר הביצוע יגיע לסופו 37

38 דוגמא לשרות המחזיר ערך public static int arraysum(int [] arr) { int sum = 0; for (int i : arr) { sum += i; return sum; אם שרות מחזיר ערך, כל המסלולים האפשריים של אותו שרות )flows( צריכים להחזיר ערך איך נתקן את השרות הבא: public static int returnzero() { int one = 1; int two = 2; if (two > one) return 0; 38

39 גוף השרות גוף השרות מכיל הצהרות על משתנים מקומיים declaration( )variable ופסוקים ברי ביצוע )כולל )return משתנים מקומיים אוטומטיים נקראים גם משתנים זמניים, משתני מחסנית או משתנים הצהרות יכולות להכיל פסוק איתחול בר ביצוע )ולא רק אתחול ע"י ליטרלים( public static void dosomething(string str) { int length = str.length();... הגדרת משתנה זמני צריכה להקדים את השימוש בו תחום הקיום של המשתנה הוא גוף השרות חייבים לאתחל או לשים ערך באופן מפורש במשתנה לפני השימוש בו 39

40 יש צורך באתחול מפורש קטע הקוד הבא, לדוגמא, אינו עובר קומפילציה: int i; int one = 1; if (one == 1) i = 0; System.out.println("i=" + i); הקומפיילר צועק ש- i עלול שלא להיות מאותחל לפני השימוש בו 40

41 קריאה לשרות call( )method קריאה לשרות )לפעמים מכונה "זימון מתודה"( שאינו מחזיר ערך )טיפוס הערך המוחזר הוא )void תופיע בתור משפט )פקודה(, ע"י ציון שמו וסוגריים עם או בלי ארגומנטים קריאה לשרות שמחזיר ערך תופיע בדרך כלל כביטוי )למשל בצד ימין של השמה, כחלק מביטוי גדול יותר, או כארגומנט המועבר בקריאה אחרת לשרות( קריאה לשרות שמחזיר ערך יכולה להופיע בתור משפט, אבל יש בזה טעם רק אם לשרות תוצאי לוואי, כי הערך המוחזר הולך לאיבוד גם אם השרות אינו מקבל ארגומנטים, השרות יש חובה לציין את הסוגריים אחרי שם 41

42 public class MethodCallExamples { public static void printmultipletimes(string text, int times) { for (int i = 0; i < times; i++) System.out.println(text); public static int arraysum(int[] arr) { int sum = 0; for (int i : arr) sum += i; return sum; public static void main(string[] args) { printmultipletimes("hello", 5); הגדרת שרות void )פרוצדורה( הגדרת שרות עם ערך מוחזר קריאה לשרות )פונקציה( int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 11 ; int sumofprimes = arraysum(primes); System.out.println("Sum of primes is: " + sumofprimes); קריאה לשרות 42

43 public class MethodCallExamples { public static void printmultipletimes(string text, int times) { for (int i = 0; i < times; i++) System.out.println(text); public static int arraysum(int[] arr) { int sum = 0; for (int i : arr) sum += i; return sum; public static void main(string[] args) { printmultipletimes("hello", 5); משתנה העזר sumofprimes מיותר, ניתן לוותר עליו int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 11 ; System.out.println("Sum sumofprimes = arraysum(primes); of is: " + arraysum(primes)); System.out.println("Sum of primes is: " + sumofprimes); 43

44 public class MethodCallExamples { public static void printmultipletimes(string text, int times) { for (int i = 0; i < times; i++) System.out.println(text); public static int arraysum(int[] arr) { int sum = 0; for (int i : arr) sum += i; return sum; אין חובה לקלוט את הערך המוחזר משרות, אולם אז הוא הולך לאיבוד public static void main(string[] args) { printmultipletimes("hello", 5); int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 11 ; arraysum(primes); 44

45 שם מלא name( )qualified אם אנו רוצים לקרוא לשרות מתוך שרות של מחלקה אחרת )למשל,)main יש להשתמש בשמו המלא של השרות שם מלא כולל את שם המחלקה שבה הוגדר השרות ואחריו נקודה public class CallingFromAnotherClass { public static void main(string[] args) { printmultipletimes("hello", 5); int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 11 ; System.out.println("Sum of primes is: " + arraysum(primes)); 45

46 שם מלא name( )qualified במחלקה המגדירה ניתן להשתמש בשם המלא של השרות, או במזהה הפונקציה בלבד name( )unqualified בצורה זו ניתן להגדיר במחלקות שונות פונקציות עם אותו השם )מכיוון שהשם המלא שלהן שונה אין התלבטות ambiguity )no public class CallingFromAnotherClass { public static void main(string[] args) { MethodCallExamples.printMultipleTimes("Hello", 5); int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 11 ; System.out.println("Sum of primes is: " + MethodCallExamples.arraySum(primes)); 46 כבר ראינו שימוש אחר באופרטור הנקודה כדי לבקש בקשה מעצם, זהו שימוש נפרד שאינו שייך להקשר זה

47 משתני מחלקה עד כה ראינו משתנים מקומיים משתנים זמניים המוגדרים בתוך מתודה, בכל קריאה למתודה הם נוצרים וביציאה ממנה הם נהרסים ב Java ניתן גם להגדיר משתנים גלובליים variables( )global משתנים אלו מכונים גם: משתני מחלקה variables( )class אברי מחלקה members( )class שדות מחלקה fields( )class מאפייני מחלקה properties/attributes( )class שדות סטטיים fields/members( )static משתנים אלו יוגדרו בתוך גוף המחלקה אך מחוץ לגוף של מתודה כלשהי, ויסומנו ע"י המציין static 47

48 משתני מחלקה לעומת משתנים מקומיים משתנים אלו, שונים ממשתנים מקומיים בכמה מאפיינים: תחום הכרות: מוכרים בכל הקוד )ולא רק מתוך פונקציה מסוימת( משך קיום: אותו עותק של משתנה נוצר בזמן טעינת הקוד לזיכרון ונשאר קיים בזיכרון התוכנית כל עוד המחלקה בשימוש אתחול: משתנים גלובליים מאותחלים בעת יצירתם. אם המתכנתת לא הגדירה להם ערך אתחול - יאותחלו לערך ברירת המחדל לפי טיפוסם null(,0( false, הקצאת זיכרון: הזיכרון המוקצה להם נמצא באזור ה Heap )ולא באזור ה- )Stack 48

49 נשתמש במשתנה גלובלי counter הקריאות למתודה ()m: כדי לספור את מספר public class StaticMemberExample { public static int counter; //initialized by default to 0; public static void m() { int local = 0; counter++; local++; System.out.println("m(): local is " + local + "\tcounter is " + counter); public static void main(string[] args) { m(); m(); m(); System.out.println("main(): m() was called " + counter + " times"); 49

50 שם מלא ניתן לפנות למשתנה counter גם מתוך קוד במחלקה אחרת, אולם יש צורך לציין את שמו המלא name( )qualified במחלקה שבה הוגדר משתנה גלובלי ניתן לגשת אליו תוך ציון שמו המלא או שם המזהה בלבד name( )unqualified בדומה לצורת הקריאה לשרותי מחלקה public class AnotherClass { public static void main(string[] args) { StaticMemberExample.m(); StaticMemberExample.m(); StaticMemberExample.m(); System.out.println("main(): m() was called " + StaticMemberExample.counter + " times"); 50

51 זה סופי ניתן לקבע ערך של משתנה ע"י ציון המשתנה כ final למשתנה שהוא final ניתן לבצע השמה פעם אחת בדיוק. כל השמה נוספת לאותו משתנה תגרור שגיאת קומפילציה דוגמא: public final static long uniqueid = ++counter; מוסכמה מקובלת היא שמות משתנים המציינים קבועים ב- UPPERCASE כגון: public final static double FOOT = ; public final static double PI = ; 51

52 העמסת שרותים overloading( )method לשתי פונקציות ב Java יכול להיות אותו שם )מזהה( גם אם הן באותה מחלקה, ובתנאי שהחתימה שלהן שונה כלומר הן שונות בטיפוס ו\או במספר הארגומנטים שלהם לא כולל ערך מוחזר! )אם מספר הארגומנטים וטיפוסם זהה, הפונקציות לא יכולות להיות שונות בסוג הערך המוחזר( הגדרת שתי פונקציות באותו שם ובאותה מחלקה נקראת העמסה כבר השתמשנו בפונקציה מועמסת println משתנה פרימיטיבי וגם כשהעברנו לה מחרוזת עבדה גם כשהעברנו לה נציג שלוש סיבות לשימוש בתכונת ההעמסה נוחות ערכי ברירת מחדל לארגומנטים תאימות אחורה 52

53 העמסת פונקציות )שיקולי נוחות( נממש את max המקבלת שני ארגומנטים ומחזירה את הגדול מביניהם ללא שימוש בתכונת ההעמסה )בשפת C למשל( היה צורך להמציא שם נפרד עבור כל אחת מהמתודות: public class MyUtils { public static double max_double(double x, double y){... public static long max_long(long x, long y){... השמות מלאכותיים ולא נוחים 53

54 העמסת פונקציות )פחות נוחות( בעזרת מנגנון ההעמסה ניתן להגדיר: public static double max(double x, double y) public static long max(long x, long y) בחלק מהמקרים, אנו משלמים על הנוחות הזו באי בהירות max(1l, 1L); max(1.0, 1.0); max(1l, 1.0); max(1, 1); למשל, איזו מהפונקציות תופעל במקרים הבאים: // max(long,long) // max(double,double) // max(double,double) // max(long,long) 54

55 העמסה והקומפיילר המהדר מנסה למצוא את הגרסה המתאימה ביותר לפונקציה על פי טיפוסי הארגומנטים של הקריאה עבור כל קריאה אם אין התאמה מדויקת לאף אחת מחתימות השרותים הקיימים, המהדר מנסה המרות casting( ש( )כמעט(-אינן מאבדות מידע. ר' פרק,5 Promotions Conversions and של ה :JLS אם לא נמצאת התאמה או שנמצאות שתי התאמות "באותה רמת סבירות" או שפרמטרים שונים מתאימים לפונקציות שונות המהדר מודיע על אי בהירות )ambiguity( 55

56 העמסה וערכי ברירת מחדל לארגומנטים נתאר מצב שבו פונקציה המקבלת מספר ארגומנטים, מרבה לקבל את אותם ערכים עבור חלק מהארגומנטים כדי לחסוך ממי שקורא לפונקציה את הצורך לציין את כל הארגומנטים )אולי הם רבים, אולי ערכיהם איזוטרים(, נעמיס גרסה שבה יש לציין רק את הארגומנטים "החשובים באמת" 56

57 העמסה וערכי ברירת מחדל לארגומנטים לדוגמא: פונקציה לביצוע ניסוי פיזיקלי מורכב: public static void doexperiment(double altitude, double presure, double volume, double mass){... אם ברוב הניסויים המתבצעים הגובה, הלחץ והנפח אינם משתנים, יהיה זה מסורבל לציין אותם בכל קריאה לפונקציה לשם כך, נגדיר עוד גרסה יותר קומפקטית המקבלת כארגומנט רק את המסה: public static void doexperiment(double mass){... 57

58 העמסה ותאימות לאחור נניח כי כתבת את הפונקציה השימושית : המבצעת חישוב כלשהו על הארגומנט x public static int compute(int x) לאחר זמן מה, כאשר הקוד כבר בשימוש במערכת )גם מתוך מחלקות אחרות שלא אתה כתבת(, עלה הצורך לבצע חישוב זה גם בבסיסי ספירה אחרים )החישוב המקורי בוצע בבסיס עשרוני( בשלב זה לא ניתן להחליף את חתימת הפונקציה להיות: public static int compute(int x, int base) מכיוון שקטעי הקוד המשתמשים בפונקציה יפסיקו להתקמפל 58

59 העמסה, תאימות לאחור ושכפול קוד על כן במקום להחליף את חתימת השרות חדשה כגירסה מועמסת משתמשי הפונקציה המקורית לא נפגעים נוסיף פונקציה משתמשים חדשים יכולים לבחור האם לקרוא לפונקציה המקורית או לגרסה החדשה ע"י העברת מספר ארגומנטים מתאים בעיה קיים דמיון רב בין המימושים של הגרסאות המועמסות השונות )גוף המתודות )compute דמיון רב מדי - שכפול קוד זה הינו בעייתי מאוד 59

60 שכפול טקסט cloning( )code הוא הדבר הנורא ביותר בעולם )התוכנה(! 60

61 העמסה, שכפול קוד ועקביות חסרונות שכפול קוד: קוד שמופיע פעמיים, יש לתחזק פעמיים כל שינוי, שדרוג או תיקון עתידי יש לבצע בצורה עקבית בכל המקומות שבהם מופיע אותו קטע הקוד כדי לשמור על עקביות שתי הגרסאות של compute את הגרסה הישנה בעזרת הגרסה החדשה: נממש public static int compute(int x, int base){ // complex calcultion... public static int compute(int x){ return compute(x, 10); 61

62 העמסת מספר כלשהו של ארגומנטים ב Java5 התווסף תחביר להגדרת שרות עם מספר לא ידוע של ארגומנטים )vararg( נניח שברצוננו לכתוב פונקציה שמחזירה את ממוצע הארגומנטים שקיבלה: public static double average(double x){ return x; public static double average(double x1, double x2){ return (x1 + x2) / 2; public static double average(double x1, double x2, double x3){ return (x1 + x2 + x3) / 3; למימוש 2 חסרונות: שכפול קוד לא תומך בממוצע של 4 ארגומנטים 62

63 העמסת מספר כלשהו של ארגומנטים רעיון: הארגומנטים יועברו כמערך public static double average(double [] args) { double sum = 0.0; for (double d : args) { sum += d; return sum / args.length; יתרון: שכפול הקוד נפתר חסרון: הכבדה על הלקוח - כדי לקרוא לפונקציה יש ליצור מערך public static void main(string[] args) { double [] arr = {1.0, 2.0, 3.0; System.out.println("Averge is:" + average(arr)); 63

64 ג'אווה באה לעזרה תחביר מיוחד של שלוש נקודות )...( יוצר את המערך מאחורי הקלעים: public static double average(double... args) { double sum = 0.0; for (double d : args) { sum += d; return sum / args.length; ניתן כעת להעביר לשרות מערך או ארגומנטים בודדים: double [] arr = {1.0, 2.0, 3.0; System.out.println("Averge is:" + average(arr)); System.out.println("Averge is:" + average(1.0, 2.0, 3.0)); 64

65 מה ראינו היום? )static methods( מבני בקרה ב Java משפטי תנאי if switch while/do-while for לולאות זימון והגדרת שרותי מחלקה העמסת שרותים בפריזמה של הנדסת תוכנה 65

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec1.ppt

Microsoft PowerPoint - rec1.ppt תכנות מונחה עצמים בשפת ++C תר גול מ ספר 1 אוהד ב ר זילי אוניברסיטת תל א ביב חדש חדיש ומחודש תוספות של + +C לשפ ת C 1 #include Hello World using namespace std; int main() cout

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt תכנו ת מונח ה עצ מים משתני מחלקה, עצמים מוכלים ועצמים מוצבעים א וה ד ברז יל י א ונ יברס י ט ת תל אביב משתנ י מח ל קה Static Members משתני מחלקה members) (static משתנים סטטיים מוגדרי ם בתוך מח לקה ואולם

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 8: פונקציות שבוע שעבר... מערכים מיזוג מערכים ממויינים מערכים דו-ממדיים מבוא לשפת סי - תירגול 8 2 תוכנייה פונקציות ברמת התקשורת הבין-אישית חלוקה לתתי בעיות בדומה למפתח של ספר קריאות גבוהה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 תוכנה 1 תרגול 1: מנהלות, סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 2 מנהלות I מתרגלים: יעל אמסטרדמר )שעת קבלה: חמישי ב- 12, בתיאום מראש( דביר נתנאלי )שעת קבלה: רביעי ב- 17, בתיאום מראש( http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1415a

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בעיית התוכנית הגדולה C תוכנית גדולה המבצעת פעולות רבות, יכולה להפוך לקשה מאוד לניהול אם נשתמש רק בכלים שלמדנו עד כה: 1. קשה לכתוב ולנפות את התוכנית,. קשה להבין אותה, 3. קשה לתחזק ולתקן אותה, 4. קשה להוסיף

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 7: פונקציות 1 מה היה שבוע שעבר? לולאות מערכים מערכים דו-ממדיים 2 תוכנייה )call by value( פונקציות העברת פרמטרים ע"י ערך תחום הגדרה של משתנה מחסנית הקריאות 3 פונקציות 4 הגדרה של

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode] מבוא למחשב בשפת Matlab לולאות בלוקי try-catch :10 תרגול מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור, סאהר אסמיר וטל כהן עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב על-ידי רמי כהן,אולג רוכלנקו,

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב, סמסטר א', תשס"ח תרגול מס' 2

מבוא למדעי המחשב, סמסטר א', תשסח תרגול מס' 2 מבוא למדעי המחשב תרגול מס' 2 נושאים משתנים טיפוסים אופרטורים פונקציות מתמטיות מהמחלקה Math המרת טיפוסים תנאים ולולאות 1 2 תזכורת משיעור קודם תזכורת... תכנית מחשב נכתבת כטקסט בקובץ. הטקסט כתוב בשפת תכנות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה אובייקטים תוכן עניינים טיפוסי נתונים מורכבים המחלקה String תזכורת לשימוש שעשינו במחלקה String str = new String( Hello ); s.o.p(str.tostring()); s.o.p(str.charat(4)); s.o.p(str.equals(

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 11 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11 רשימה מקושרת אוסף סדור של איברים מאותו טיפוס. קודקוד ברשימה )Node( מכיל את המידע + הצבעה לקודקוד הבא ברשימה data next first רשימה :)List( מיוצגת ע"י מצביע לאיבר הראשון ברשימה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב משפחות של מחלקות ומחלקות מופשטות תזכורת בשיעור הקודם ראינו מחלקה של Student והרחבה שלה למחלקה של Milgae למעשה Student יכול לעמוד בראש היררכיה שלמה של מחלקות שונות של סטודנטים למשל, בנוסף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation == vs equals תוכנה תרגול 7 :מנשקים, פולימורפיזם ועוד Point p = new Point(,) Point p = new Point(,) p == p p.equals(p) מתי נכון להשתמש בכל אחד מהם? שימו לב, במחלקה שכתבתם בעצמכם יש לכתוב מתודת equals על

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc 1 מדעי המחשב 2 יחידות לימוד פתרון בחינת הבגרות פרק א a mul k k a פלט b זוגי? b :1 Ï 3 1 5 1 5 F קלט: 3, 5, 8, 4 20 2 8 40 40 3 4 4 F :2 Ï m x x 0 פלט 70 x 50 0 א. 10 F 1 64 2 2 51 30 F -4 F ב. ג. 1- (כל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

פתרון 2000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : פלט num = 37, sif = 7 r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 37 sif 7 שורה (1)-(2) (

פתרון 2000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : פלט num = 37, sif = 7 r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 37 sif 7 שורה (1)-(2) ( פתרון 000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : num = 3, sif = r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 3 sif (1)-() (3) () אמת ) = ( 3 3 יודפס: 3. ב. פתרון שאלה 11 עבור הערכים: עבור סעיף

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

תרגול 3 - מערכים

תרגול 3 - מערכים Introduction to Programming in Java תרגול 5 1 היום בתרגול void מה הן פונקציות הגדרת פונקציה, קריאה לפונקציה העברת ארגומנטים, החזרת ערך או דוגמאות 2 מוטיבציה לעיתים,אנו נזקקים לבצע פעולה מסוימת או לעשות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה תרגול 7 :מנשקים, פולימורפיזם ועוד * לא בהכרח בסדר הזה == vs equals Point p = new Point(,2) Point p2 = new Point(,2) p == p2 p.equals(p2) מתי נכון להשתמש בכל אחד מהם? שימו לב, במחלקה שכתבתם בעצמכם

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 10: מצביעים, מערכים ומחרוזות שבוע שעבר... מצביעים Call by reference 2 תוכנייה קשר מצביע-מערך )אריתמטיקה של מצביעים( העברת מערכים לפונקציה מחרוזות דוגמה 3 קשר מצביע-מערך 4 תזכורת: תמונת

קרא עוד

תוכנה 1 בשפת Java שיעור מספר 3: "חתיכת טיפוס"

תוכנה 1 בשפת Java  שיעור מספר 3: חתיכת טיפוס שיעור מספר 3: מודל הזיכרון ושירותים שחר מעוז בית הספר למדעי המחשב על סדר היום מודל הזיכרון של Java Heap and Stack העברת ארגומנטים מנגנוני שפת Java שרותים הפשטה חוזה של שרותים 2 העברת ארגומנטים כאשר מתבצעת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 3 תרגול מס' מתודות ותיכון לפי חוזים חוזה בין ספק ללקוח חוזה בין ספק ללקוח מגדיר עבור כל שרות: תנאי ללקוח - "תנאי קדם" precondition - - תנאי לספק "תנאי אחר".postcondition לקוח ספק 2 תנאי קדם )preconditions(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec2.ppt

Microsoft PowerPoint - lec2.ppt מרחב הש מות (namespace) אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב מה בתו כנית? לקוח וס פק במערכת תוכנה ממשקים הכרת מרחב השמות מניעת תלות פוטנציאלית בין רכיבים במערכת ע"י עיצוב חלופי של מבנה הממשקים 2 א ונ י ב רס

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכ

עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכ עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכמה אופנים. בואו ניקח מחלקת צעצוע. אנחנו מעונינים להגדיר

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 7 1 1 רקורסיה הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור בעיות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 Generics תרגול - 1 תכנות גנרי תמיכה בתכנות גנרי נוספה בגרסה 5 ניתן להגדיר מחלקות ושירותים גנריים מונע שכפול קוד )מוכללים( ניתן לכתוב תוכניות שאינן תלויות בטיפוסי המשתנים מאפשר בטיחות טיפוסים מנגנון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 8 1 1 רקורסיה תזכורת הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(

תשעדד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..( תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://mdle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- mdle aviv

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

לנץ קרן מרצה: תכנותמונחהעצמים) ( יוםשישי 15 אוקטובר 0202 ב מועד 0202, אביב סמסטר סמסטר סוף מבחן גוטמן אייל רביב, אריאל משנה, אלון מתרגלים: הנחי

לנץ קרן מרצה: תכנותמונחהעצמים) ( יוםשישי 15 אוקטובר 0202 ב מועד 0202, אביב סמסטר סמסטר סוף מבחן גוטמן אייל רביב, אריאל משנה, אלון מתרגלים: הנחי לנץ קרן מרצה: תכנותמונחהעצמים) 027622 ( יוםשישי 15 אוקטובר 0202 ב מועד 0202, אביב סמסטר סמסטר סוף מבחן גוטמן אייל רביב, אריאל משנה, אלון מתרגלים: הנחיות:.1.2.3.4.5.6.7 השאלות. כל על לענות עליכם משקל. שוות

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

תרגול מס' 7: תרגילים מתקדמים ברקורסיה

תרגול מס' 7: תרגילים מתקדמים ברקורסיה תרגול מס' :7,Memoization Quicksort ותרגילים מתקדמים ברקורסיה תרגול זה הוא התרגול האחרון שיהיה לכם בנושא רקורסיה והוא מכיל מגוון שאלות מתקדמות בנשוא זה. השאלות שיכלול תרגול זה: Memoization פיבונאצ'י Quicksort

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - YL-05.ppt

Microsoft PowerPoint - YL-05.ppt מבוא למחש ב ב שפת C הרצאה 5: לולאות מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין ז"ל, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב. עדכון אחרון: מרס 2015 יחיאל קמחי נכתב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תרגול מס' 3: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש שלבי הפיתוח - חזרה קצרה ישנם שני שלבים נפרדים: שלב פיתוח התוכנית בשלב זה אנו משתמשים במהדר )קומפיילר( כדי להמיר קבצי.java )קבצי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב תוכנה 1- תרגול הורשה מחלקות אבסטרקטיות חריגים 2 ירושה ממחלקות קיימות ראינו בהרצאה שתי דרכים לשימוש חוזר בקוד של מחלקה קיימת: הכלה + האצלה הכלה )aggregation( במחלקה

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt תכנו ת מ ונחה ע צמ י ם בשפת ++C אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב ירו ש ה מרו בה המצגת מכילה קטעים מתוך מצגת של פרופ' עמירם יהודאי ע"פ הספר: Object-Oriented Software Construction, 2nd edition, by Bertrand

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 10_threads.ppt

Microsoft PowerPoint - 10_threads.ppt נוש אים מתקדמים ב Java תכ נות מ ר ובה חו ט י ם אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב מק בי ל יות ריבוי מעבדים processors) (multi זמן עיבוד slicing) (time ל עו מת חלוק ת רמת התהליך (multithreading) ההפעלה processes)

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל ד"ר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן

יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל דר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל ד"ר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן מתרגלים: הנחיות: השאלות. כל על לענות עליכם משקל. שוות

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ה, 6..5 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

Python 2.7 in Hebrew

Python 2.7 in Hebrew Python גרסה 7.2 זהר זילברמן גרסה 1.71 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל

קרא עוד

תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש

תוכנה 1 1 אביב תשעג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- mdle בלבד.(http://mdle.tau.ac.il/)

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 12 מחסנית )Stack( memoization ראינו בהרצאה מחסנית Infix/Postfix Notations בתרגול היום מחסנית בדיקת איזון סוגריים בביטוי אריתמטי מימוש תור באמצעות מחסנית memoization דוגמאות

קרא עוד

תרגיל בית מספר 1#

תרגיל בית מספר 1# ב 4 תרגיל בית מספר - 1 להגשה עד 72 באוקטובר בשעה ::725 קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקייה.assignments חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל. הנחיות והערות ספציפיות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 3: טיפוסים והמרות 1 מה היה שבוע שעבר? משתנים קלט/פלט scanf( ו- printf ( Redirection The Input Buffer 2 תוכנייה טיפוסי משתנים קלט/פלט מעוצב המרה בין טיפוסים קבועים 3 חישוב ממוצע בין שני

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב הממשקים Iterable,Set ו- Iterator תוכן עניינים מבנה נתונים מבנה נתונים מבנה נתונים הוא container של עצמים שמוגדרות עליו מספר פעולות למשל קבוצה של עצמים (אוסף ללא חזרות) עם הפעולות: הוספת

קרא עוד

תרגיל 1 בקורס תוכנה 1

תרגיל 1 בקורס תוכנה 1 תוכנה חורף תשע "וו תרגיל מספר 4 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://moodle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- moodle aviv יחיד הנושא את שם המשתמש

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד