תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ"

תמליל

1 הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת מסמכים עמית או מי מטעמו המבקש להגיש תביעת נכות מתבקש לפנות אל אחד מסניפי החברה הפרושים ברחבי הארץ, לשם הגשת מסמכים וחתימה על טפסי התביעה. ראה מצ"ב פירוט המידע והמסמכים הנדרשים להגשת התביעה בנספח ב'. ראה רשימת סניפי החברה המרכזיים וכתובתם: יגאל אלון 65 ת"א, בית טויוטה קומה 6 תל אביב יפו 157 בית אמות קומה 7 חיפה חיפה הגן הטכנולוגי מלחה, מול קניון מלחה ירושלים הנרייטה סולד 8 בניין רסקו סיטי, כניסה ב' קומה 5, ת.ד. 553 באר שבע באר שבע משה לוי 11 קומה 6 בנין UMI א.ת חדש ראשל"צ ראשון לציון לקבלת מידע נוסף על שעות פתיחה וסניפים נוספים ניתן לפנות אל מוקד קשרי הלקוחות בטלפון 9699* או בדיקת זכאות ראשונית עם המצאת מלוא המידע והמסמכים כשהם מלאים וחתומים כנדרש, תועבר התביעה להמשך טיפול על ידי מחלקת התביעות של החברה. אי המצאת מלוא המידע והמסמכים הנדרשים עשויה לעכב את הטיפול בתביעה ואף להביא להפסקת הטיפול בה ולסגירתה. על מנת שעמית יוכר כנכה עליו להוכיח כי לפחות 25% מכושרו לעבוד נפגעו מחמת מצבו הבריאותי וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה מתאימה אחרת, כהגדרתה בתקנוני קרן הפנסיה מבטחים החדשה או קרן הפנסיה מבטחים החדשה פלוס )להלן: קרנות הפנסיה(, למשך תקופה העולה על 90 יום רצופים. הזכות להכיר בעמית כנכה מתיישנת לאחר שלוש שנים ממועד אובדן כושר העבודה של העמית, וזאת בהתאם להוראות תקנוני קרנות הפנסיה. שארי עמית שנפטר כעמית פעיל בקרנות הפנסיה או עמית שהיה פעיל במועד אובדן כושרו לעבוד, רשאים להגיש תביעה לפנסיית שארים או נכות, לפי העניין. הועדה הרפואית הועדה הרפואית של קרנות הפנסיה מורכבת מרופאים תעסוקתיים שימונו על ידי החברה, אלא אם ביקש העמית כי אחד מרופאי הועדה הרפואית ימונה מטעמו. במרבית המקרים אין נדרשת נוכחותו של העמית בוועדה, אולם כאשר יש צורך בכך, הועדה הרפואית רשאית לזמן את העמית להופיע בפניה ו/או להיבדק על ידה באחד מסניפי החברה הקרובים אל ביתו )חיפה, תל אביב או באר שבע(. במקרה זה זכאי העמית להגיע בליווי אדם נוסף )קרוב משפחה, עו"ד או כל אדם אחר(. הועדה הרפואית תקבע האם העמית הנו נכה על פי תקנוני קרנות הפנסיה, מהי דרגת נכותו ומהו מועד אובדן כושרו לעבוד. לשם כך תעיין הועדה הרפואית בבקשה לפנסיית נכות שהגיש העמית, במסמכים שצורפו לה ובמסמכים נוספים ככל שהובאו בפניה. הועדה הרפואית רשאית לדרוש מהעמית מסמכים מסוימים או להפנותו על חשבונה לקבלת חוות דעת רופא מומחה הרלוונטי לתחום מחלותיו.

2 אי צבירת תקופת אכשרה אם לא נצברה תקופת אכשרה של 60 חודשי חברות מהצטרפות העמית )או מחידוש חברותו, לפי המאוחר( ועד למועד אובדן כושר העבודה או הפטירה, מחויבת קרן הפנסיה לבחון האם הסיבה הרפואית שבעטייה ארע אובדן כושר העבודה או הפטירה, נובעת ממצב בריאותי קודם. במקרה זה פועלת החברה לאיתור תיקו הרפואי של העמית, באמצעות חברות המתמחות בכך, ולאחר מכן יובא התיק הרפואי לעיון הועדה הרפואית אשר תדון בשאלת המחלה הקודמת. כל החלטות הועדה הרפואית תשלחנה בדואר רשום בצירוף מכתב נלווה לכתובת העמית המעודכנת ברישומי החברה. תשלום מקרן הפנסיה ודגשים נוספים זכאות לתשלום פנסיית נכות תקבע על פי החלטת הועדה הרפואית ועד אשר הגיע העמית לגיל הזכאות לפנסיית זקנה ומאותו מועד יהיה זכאי העמית לקבלת פנסיית זקנה. קרנות הפנסיה יזקפו לסכום הצבור של עמית שהוכר כנכה דמי גמולים על פי הוראות התקנונים )"שחרור דמי גמולים"(. תשלום לפי הוראות חוק המוסד לביטוח לאומי במידה והנכות מקנה זכאות לתשלום לפי הוראות חוק המוסד לביטוח לאומי עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, תותנה זכאותו של העמית לתשלום פנסיית נכות בכך שהעמית יתבע את התשלומים המגיעים לו מן המוסד לביטוח לאומי. ככל שיכיר המוסד לביטוח לאומי בזכאות העמית לתשלום מכוח הוראות חוק הביטוח הלאומי, העמית יהא רשאי לבחור בין האפשרויות הבאות: 1. תשלום פנסיית נכות בסכום השווה לגבוה מבין אלה: א. להפרש שבין ההכנסה הקובעת לנכות לבין הפנסיה לה הוא זכאי באותו חודש לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי, אך לא יותר מסכום פנסיית הנכות לה היה זכאי אלמלא נמצא זכאי לגמלה על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי. ב. שיעור של 30% מסכום פנסיית הנכות, בעד אותו חודש, לה היה זכאי בהתאם לתקנון אלמלא היה זכאי לגמלה לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי. )שים לב! כוחו של סעיף זה יפה במקרים בהם מועד קרות האירוע בעטיו תובע העמית את הקרן לאובדן כושר עבודה הינו מאוחר ליום ככל שמועד קרות האירוע מוקדם לתאריך זה, יהיה על העמית לבחור בין האפשרויות העומדות בפניו בסעיף 1.א ל- 2 בלבד.( 2. החזרת כספים לפי ערך פדיון ובכפוף לתקנון הקרן. שמירת הריון תקנוני קרנות הפנסיה מאפשרים לעמיתה הנמצאת באובדן כושר עבודה הנובע משמירת הריון לתבוע תשלום פנסיית נכות ולבחור בין תשלום פנסיית נכות לרבות שחרור דמי גמולים, או שחרור דמי גמולים בלבד ללא קבלת קצבת נכות בתקופת הנכות. שימי לב כי במקרה ותבחרי באופציה הראשונה, קיימת אפשרות כי ביטוח לאומי יבצע קיזוז מהסכומים ששילם או ישלם לך בגין שמירת ההריון.

3 זכות השגה על החלטה בהתאם להוראות תקנוני קרנות הפנסיה וההסדר התחיקתי עומדות בפני העמית האפשרויות הבאות: ערעור לנציבות לבירור מחלוקות של החברה. יש לשלוח לכתובת הנציבות רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, בתוך 6 חודשים מיום משלוח ההחלטה הרלוונטית ולצרף מסמכים מתאימים. על החלטת הנציבות, ניתן לערער לערכאה שיפוטית מוסמכת בתוך 45 ימים מיום משלוח ההחלטה. פנייה לממונה על פניות הציבור של החברה. יש לשלוח לכתובת הממונה על פניות הציבור, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, ניתן לצפות בטפסי תביעה לדוגמה בלבד, באתר האינטרנט של החברה בכתובת:. האמור במסמך זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, ולהיפך, ומילים במין זכר אף מין נקבה במשמע ולהיפך. האמור במסמך זה הנו הנחיות כלליות בלבד. זכויות עמית, שאר או פנסיונר בכל תביעה יקבעו בהתאם לתקנוני קרנות הפנסיה הרלוונטיים. כל סתירה הקיימת בין האמור במסמך זה ובין האמור בתקנוני קרנות הפנסיה, תקנוני קרנות הפנסיה יקבעו.

4 נספח א' כללים לבירור וליישוב תביעות לפנסיית נכות או שאירים ולטיפול בפניות ציבור 1. מסמכים ומידע בבירור תביעה 1.1 דרישה למימוש זכות לפנסיית נכות או פנסיית שאירים )"תביעה"( תבורר בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים בעניין בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור )"החוזר"( או בהתאם לכל הוראה בהסדר התחיקתי שתחליף אותו, בהתאם לתקנוני הקרנות ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. 1.2 תביעה כאמור בסעיף 1.1 ניתן להגיש בכל אחת מחטיבות השירות של מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )"החברה"( 1.3 פנה אדם בקשר להגשת תביעה כאמור בסעיף 1.1 )"התובע"(, תמסור לו החברה את המסמכים כדלהלן; א. פירוט הליך בירור ויישוב התביעה ב. הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מהתובע ג. פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהתובע לצורך בירור תביעתו ד. טופס הגשת תביעה ה. הודעה על תקופת ההתיישנות 1.4 החברה רשאית לדרוש מהתובע לפי שיקול דעתה מסמכים נוספים לצורך בירור התביעה בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מהיום שהתברר לה הצורך בהם. 2. הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו 2.1 החברה תמסור לתובע הודעת המשך בירור או הפסקת בירור, תוך שלושים ימים מהיום שקיבלה לידיה את טופס הגשת התביעה החתום על ידי העמית ואת כל המידע והמסמכים שנדרשו מהתובע לשם בירור התביעה. 2.2 החברה תהא פטורה ממשלוח הודעה כאמור אם נמסרה לתובע הודעת תשלום מלא או חלקי כאמור בסעיף 3 או אם נמסרה לתובע הודעה על דחיית התביעה, כאמור בסעיף 4 להלן. 2.3 ראתה החברה כי נדרש לה זמן נוסף לשם בירור התביעה - תמסור לתובע הודעה בכתב שבה יפורטו הסיבות בגינן נדרש לה זמן נוסף לבירור )בסעיף זה- "הודעת המשך בירור"(. 2.4 בהודעת המשך הבירור החברה תציין כל מידע או מסמך נוסף הנדרש מהתובע לשם המשך בירור תביעתו. 2.5 הודעת המשך בירור תימסר לתובע מידי תשעים יום ועד למשלוח הודעת תשלום )מלא או חלקי( או הודעת דחייה, לפי הענין. 2.6 החברה פטורה מחובתה לשלוח הודעות המשך בירור נוספות אם פנה התובע לערכאות משפטיות או אם התובע לא הגיב בכתב לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המשך בירור עוקבות, הכוללות דרישה למידע או למסמך לשם בירור התביעה. זאת, רק במידה והחברה ציינה בהודעה האחרונה לתובע כי לא ימסרו לו הודעות נוספות אם לא יתקבלו ממנו המסמכים הנדרשים או עד לקבלת תגובה אחרת. 3. הודעת תשלום והודעת תשלום חלקי 3.1 נתקבלה תביעתו של התובע, המזכה בתשלום פנסיה או בתשלום אחר, תמסור החברה לתובע במועד התשלום הודעה בכתב כאמור בחוזר. 3.2 החליטה החברה על קבלת חלק מהתביעה, תמסור החברה לתובע במועד התשלום הודעה בכתב כאמור בחוזר. 4. הודעת דחייה החליטה החברה על דחיית התביעה, תמסור לתובע הודעה בכתב הכוללת את נימוקי הדחייה.

5 5. הודעה בדבר התיישנות התביעה לפנסיית נכות הודעה, כאמור בסעיפים 2,3 ו- 4 תכלול פסקה בדבר תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות החוזר. 6. הודעה בענין זכות השגה )ערעור( על החלטה בהודעת התשלום החלקי, כאמור בסעיף 3, או בהודעת הדחייה, כאמור בסעיף 4, יצוינו האפשרויות העומדות בפני התובע לערער על החלטת החברה. 7. בדיקה מחודשת של זכאות החברה רשאית לבדוק מחדש את זכאותו של התובע לקבלת תשלומי גמלה ולשנות את החלטותיה בהתאם, אם יש לה יסוד סביר להניח כי חל שינוי במצבו של העמית או אם הגיעו לידיה מסמכים נוספים, שלא הועמדו בפניה קודם לכן. 8. הפסקה או הקטנת תשלומים לעמית 8.1 הקטנה או הפסקת תשלומים עיתיים בעקבות בדיקה מחודשת של זכאות, כאמור בסעיף 7 לעיל, תעשה בהתאם להוראות הקבועות בתקנון ולאחר שנמסרה הודעה לתובע, כי בכוונת החברה להקטין או להפסיק או להקטין את התשלומים. 8.2 הודעה, כאמור בסעיף 8.1 לעיל, תשלח לפחות שלושים ימים לפני מועד הקטנת או הפסקת התשלומים, אך לא יותר משישים ימים לפני המועד האמור. אין בכך כדי לגרוע מזכות החברה לדרוש השבת סכומים בגין תשלומים ששולמו ביתר טרם המועד האמור. 9. בירור תביעה בעזרת מומחה 9.1 החברה רשאית להסתייע בשירותיו של מומחה לצורך בירור תביעה וכן לדרוש בדיקתו של התובע על ידי המומחה. התובע רשאי להגיע לבדיקה בליווי מלווה שיכול שיהא עורך דינו של התובע. 9.2 בסעיף זה יחשב "מומחה" - בין שהוא מועסק על ידי קרנות הפנסיה או החברה ובין אם לאו, בין אם נפגש עם התובע בין אם לאו, אך למעט יועץ משפטי ולמעט הועדה הרפואית. 10. חוות דעת מומחה 10.1 נסמכה החברה על חוות דעתו של המומחה, כאמור סעיף 9 )בסעיף זה - "חוות הדעת"(, תמסור העתק מחוות הדעת לעמית, בצירוף הודעה בדבר בירור מהלך התביעה או בצירוף הודעת המשך בירור הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי דין, תמסור החברה הודעה בכתב לתובע שבה יוסבר מדוע חוות הדעת חסויה. 11. מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור החברה תשיב בכתב לכל פניה בכתב של תובע שהועברה אליה. המענה ישלח בתוך שלושים ימים ממועד קבלת הפניה על ידי הגורם הרלוונטי. 12. מתן העתקים 12.1 החברה תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מתקנוני הקרנות בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה החברה תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מכל מסמך אשר התובע חתם עליו, מכל מסמך אשר מסר התובע לחברה, או מכל מסמך אשר התקבל בחברה מכוח הסכמת התובע, בתוך עשרים ואחד ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

6 13. שמירת מידע ומסמכים 13.1 החברה תשמור את כל המידע והמסמכים הנוגעים לעמית, כל עוד הוא עמית בקרן, ולמשך תקופה של לפחות שבע שנים לאחר שחדל להיות עמית, ובהתאם להוראות החוזר החברה תשמור את מועדי התשלומים וסכומיהם. המועד או התקופה המועד או התקופה הפעולה סעיף בחוזר לתביעות מסוג הקבועים בחוזר נכות/שאירים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים דרישה מידע ומסמכים נוספים 9 )א() 7 ( 30 ימים 30 ימים מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו 9 )ב( כל 90 ימים כל 90 ימים מסירת הודעת המשך בירור תביעה 9 )ה() 3 ( מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים 9 )ח() 6 ( ימים ימים עיתיים או הפסקתם 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים העברת העתק מפסק דין או הסכם 9 )יא() 2 ( לא רלבנטי 14 ימי עסקים מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה 9 )יב() 1 ( לא רלבנטי הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של צד שלישי 7 ימי עסקים 9 )יב() 2 ( 30 ימים 30 ימים מענה בכתב לפניית ציבור 9 )יג( 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים מסירת העתקים מפוליסה או תקנון 9 )יד() 1 ( 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע 9 )יד() 3 (

7 נספח ב' להלן רשימת מסמכי החובה אותם נדרש העמית או מי מטעמו לצרף בעת הגשת התביעה: אישור רופא על אובדן כושר עבודה של לפחות 25% לתקופה שלמעלה מ- 90 יום רצופים אישורים רפואיים התומכים בטענת העמית לאובדן כושר עבודה אישור מעסיק על ימי היעדרות מהעבודה ועל יתרת ימי מחלה שטרם נוצלו על ידי העמית צילום תעודת זהות בהיר וקריא של העמית ושל בן זוגו כולל הספח צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק אישור מפקיד שומה על גובה המס או פטור מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף לאמור לעיל במעמד הגשת התביעה באחד מסניפנו, תתבקש למלא הטפסים הבאים: טופס תביעת נכות הסכמה למסירת מידע רפואי על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 )וס"ר( טופס.101 מקרים מיוחדים: במקרה של תאונת דרכים - אישור משטרה על דבר תאונת הדרכים במקרה של תאונת עבודה/ מחלת מקצוע שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי: אישור על תשלומי דמי פגיעה, אישור על גובה הנכות, שיעורה והכספים ששולמו בגינה לרבות מסמכי הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי חתימה על כתב הצהרה והתחייבות במקרה של תאונת עבודה במקרה של אובדן כושר עבודה הנובע משמירת הריון: אישור רופא מטפל על הסיבה לשמירת הריון והערכה למועד הלידה המשוער חתימה על טופס בחירה בין קבלת פנסיה ושחרור לבין קבלת שחרור בלבד במקרה בו קיים לעמית אפוטרופוס: צו מינוי אפוטרופוס לגוף טופס כתב הצהרה לאפוטרופוס מלא וחתום. במקרה שהעמית מיוצג ע"י עו"ד - יש להציג ייפוי כוח עו"ד המופנה ספציפית ל"מנורה מבטחים פנסיה" במקרה שהתביעה מטופלת ע"י סוכן - יש להציג ייפוי כוח סוכן. כל האמור לעיל בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה.

8 טופס בקשת תשלום פנסיית נכות 1. פרטי העמית )חובה למלא את כל הפרטים( שם פרטי שם משפחה מספר זהות מלא תאריך לידה מין ז נ רחוב מס' בית עיר מגורים מיקוד טלפון דוא"ל 2. פרטי חשבון הבנק שם הבנק מספר הבנק מספר הסניף מספר חשבון * יש לצרף אישור בנק הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר ת.ז. מספר הסניף ומספר חשבון וחתימה וחותמת של הבנק, או לחילופין המחאה מבוטלת הכוללת פרטים אלו. 3. נסיבות התביעה נא ציין בגין איזו סיבה מוגשת התביעה )ניתן לסמן יותר מסיבה אחת(: תאונה אישית שמירת הריון מחלת מקצוע מחלה אחר: תאונת דרכים-עבודה תאונת עבודה תאונת דרכים פירוט תלונות ותיאור מועד אובדן כושר עבודה: נא פרט את הסיבות שבעטיין הנך טוען לאובדן כושר עבודה. תאריך פריצת המחלה או קרות האירוע: / / ככל שהפסקת העבודה בפועל ארעה במועד מאוחר יותר, נא ציין מתי / /

9 4. מידע תעסוקתי: עצמאי ושכיר עצמאי האם הנך: שכיר באם הנך שכיר, נא מלא את הפרטים הבאים: נא ציין את פרטי מעסיקיך בעת האירוע: שם המעסיק סיבת הפסקת מועד הפסקת עבודה עבודה/ירידה ותק עיסוק/תפקיד בהיקף משרה במידה ואין הפסקת עבודה אלא ירידה בהיקף משרה, נא ציין את היקף המשרה לאחר השינוי שם איש קשר ותפקידו )רצוי ממחלקת משאבי אנוש/מדור שכר( תאריך פיטורים: / / ככל שחזרת לעבוד לאחר פריצת המחלה או קרות האירוע נא ציין: שם המעסיק עיסוק/תפקיד מועד החזרה לעבודה היקף משרה 5. השכלה נא ציין מספר שנות לימוד, תואר אקדמאי, קורסים מקצועיים וכו' 6. עדכון נתונים רפואיים: תאריך הצטרפות לקופה: עיר: סניף: שם קופת החולים בה הנך חבר כיום: עיר: סניף: שם קופת החולים בה היית חבר בעבר: תאריך עזיבה: תאריך הצטרפות לקופה: אשפוזים רפואיים: תאריך אשפוז תאריך שחרור המוסד המאשפז המחלה בגינה חל האשפוז נא לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים. האם הוגשה תביעה במוסד לביטוח לאומי לא כן, נא ציין בגין מה הוגשה האם הנך חבר בקרן דמי מחלה של מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ )בניהול מיוחד(: לא כן )אם שולמו דמי מחלה יש לצרף אישור על התקופה ששולמה(.

10 הצהרות העמית 1. הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה זו על צירופותיה, הם נכונים מלאים ומדויקים, וידוע לי כי זכאותי לקבלת פנסיית נכות תקבע בהתאם לפרטים אלו ולמסמכים שהוגשו, הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באחד או יותר מהפרטים והמסמכים שמסרתי. 2. ידוע לי כי הקרן רשאית לדרוש מעת לעת מסמכים/ו/או אישורים ו/או מידע נוסף ו/או עריכת בדיקות כתנאי לתשלום פנסיית הנכות או לצורך אחר בהתאם לשיקוליה. 3. ידוע לי כי ככל שיתברר בעתיד ששולמו לי כספים שאיני זכאי להם, תהיה הקרן רשאית לבצע עדכון או התאמות של הכספים שמשולמים לי, לרבות קיזוז תשלומים מהתשלומים המשולמים לי או מכל סכום לו הנני זכאי או זכאים לו שארי/יורשי/מוטביי. אין באמור כדי לגרוע מהקרן את זכאותה להיפרע ממני על פי כל דין. 4. הריני להצהיר כי איני מבוטח בגין אותה הכנסה המבוטחת בקרן, בקרן פנסיה חדשה מקיפה אחרת. הנני להתחייב להודיע לקרן, ככל שאקבל תשלום מקרן פנסיה מקיפה אחרת בגין אותה הכנסה מבוטחת. 5. ידוע לי כי הקרן תנכה מכל תשלום פנסיית נכות המגיע לי ו/או לשארי/יורשי/מוטביי, כל חוב הרשום על שמי ו/או על הרשומים לעיל, לרבות יתרת הלוואות מהקרן. 6. ידוע לי כי הקרן תנכה מכל תשלום פנסיית נכות המגיע לי, לשארי/יורשי/מוטביי, את מלוא המסים או הניכויים בהתאם להוראות תקנון הקרן ולכל דין כפי שיהיו מעת לעת. 7. ידוע לי כי הנני רשאי לבקש כי אחד מהרופאים בועדה הרפואית, ימונה מטעמי וככל שאעשה כן עלי להודיע על כך בכתב לקרן בתוך 14 יום ממועד הגשת התביעה. 8. ידוע לי ככל שיתברר כי פנסיית הנכות לה אני זכאי תהיה נמוכה מפנסיית המינימום כהגדרתה בתקנון קרן הפנסיה, ינוכו דמי ניהול נוספים בשיעור של עד 6% מההפרש שבין פנסיית המינימום לבין פנסיית הנכות המשולמת. 9. ידוע לי כי ככל שיחול שינוי במצבי הרפואי הנני נדרש להודיע על כך לקרן באופן מיידי. כן ידוע לי כי ככל שתקבע הועדה הרפואית החמרה בדרגת הנכות שנקבעה, הרי שפנסיית הנכות שתשולם לי בגין אותה החמרה תחול ממועד הגשת המסמכים על ידי בגין אותה ההחמרה. 10. ידוע לי כי ככל שאקבל פנסיית נכות עד לגיל המוקדם בשלוש שנים מגיל הזכאות לפנסיית זקנה או עד לגיל המאוחר מזה, לא אהיה זכאי להחזרת כספים על פי הוראות תקנון הקרן. כמו כן ידוע לי כי לא אהיה זכאי להחזרת כספים בהתאם להוראות תקנון הקרן בטרם חלפו שלוש שנים ממועד שחדלה להשתלם לי פנסיית נכות או ממועד פקיעת זכאותי כאמור לפי המאוחר. 11. הריני להצהיר כי הנני בעל חשבון בנק שפרטיו להלן ומבקש לקבל את פנסיית הנכות לחשבון הבנק שלעיל תאריך חתימת העמית

11 לידיעתך, בהתאם להוראות אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, קרן הפנסיה חייבת לבדוק מידי פעם את מצבך הרפואי ולדרוש ממך להמציא כל מסמך בנוגע להכנסותיך. אם הנך משתכר/ת בנוסף לקבלת פנסיית נכות, הנך זכאי/ת למלוא הפנסיה המגיעה לך וזאת כל עוד סכום הפנסיה, ביחד עם שכרך או הכנסתך, אינם עולים על ממוצע ההכנסה המבוטחת לפנסיה בערכה הריאלי ב- 12 החודשים שקדמו למועד הזכאות לפנסיה. עלה שכרך ו/או הכנסתך ביחד עם סכום הפנסיה על ממוצע ההכנסה לפנסיה כאמור, יופחת סכום הפנסיה בהתאם )חצי שקל הפחתה כנגד כל שקל( וזאת כל עוד הנך משתכר/ת כאמור, ויתרת תשלום ככל ששולמה, תקוזז. כדי למנוע התחשבנות רטרואקטיבית, נבקשך להקפיד ולהודיענו על כל שינוי בהכנסה. נציג הקרן: אני, מ.ר., מצהיר בזאת כי מר/גב' שם מלא שם העמית מילא טופס זה בפני לאחר שהובהר על ידי מלוא המשמעויות בהתאם לאמור בו, לתקנון קרן הפנסיה ולהסדר התחיקתי. תאריך חתימת הנציג לתשומת לבך, על מנת שנוכל לטפל בבקשה, יש לצרף לה את המסמכים הבאים: אישור רופא על אובדן כושר עבודה של לפחות 25% לתקופה של למעלה מ- 90 יום רצופים אישורים רפואיים התומכים בטענת העמית לאובדן כושר עבודה אישור מעסיק על ימי היעדרות מהעבודה ועל יתרת ימי מחלה שטרם נוצלו על ידי העמית צילום תעודת זהות בהיר וקריא של העמית ושל בן זוגו כולל הספח צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק אישור מפקיד שומה על גובה המס או פטור מהמוסד לביטוח לאומי בנוסף לאמור לעיל במעמד הגשת התביעה יש למלא הטפסים הבאים: הסכמה למסירת מידע רפואי על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 )וס"ר( טופס 101

12 מקרים ייחודיים: במקרה של תאונת דרכים - אישור משטרה על דבר תאונת הדרכים במקרה של תאונת עבודה/ מחלת מקצוע שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי: אישור על תשלומי דמי פגיעה, אישור על גובה הנכות, שיעורה והכספים ששולמו בגינה לרבות מסמכי הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. חתימה על כתב הצהרה והתחייבות במקרה של תאונת עבודה במקרה של אובדן כושר עבודה הנובע משמירת הריון: אישור רופא מטפל על הסיבה לשמירת הריון והערכה למועד הלידה המשוער. חתימה על טופס בחירה בין קבלת פנסיה ושחרור לבין קבלת שחרור בלבד. במקרה בו קיים לעמית אפוטרופוס: צו מינוי אפוטרופוס לגוף טופס כתב הצהרה לאפוטרופוס מלא וחתום. במקרה שהעמית מיוצג ע"י עו"ד - יש להציג ייפוי כוח עו"ד המופנה ספציפית ל"מנורה מבטחים פנסיה". במקרה שהתביעה מטופלת ע"י סוכן - יש להציג ייפוי כוח סוכן. כל האמור לעיל בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה.

13 א. פרטי המעביד שם החברה מנורה מבטחים - פנסיה בע"מ ב. פרטי העובד/ת מספר זהות (9 ספרות) לפי תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (למילוי ע"י המעביד) כרטיס עובד (1) ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד (1) (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג שנת המס טופס זה ימולא על-ידי כל עובד עם תחילת עבודתו, וכן בתחילת כל שנת מס (אא"כ הנציב אישר אחרת). הטופס מהווה אסמכתא למעביד למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת( 1 ) העובד. אם חל שינוי בפרטים - יש להצהיר על כך תוך שבוע ימים.{ראה הסברים (לפי המספרים) מעבר לדף} כתובת רחוב ז'בוטינסקי, 7 רמת גן מספר טלפון מספר תיק ניכויים /130 כתובת פרטית שם משפחה שם פרטי תאריך עליה תאריך לידה רחוב/שכונה מספר עיר/ישוב מיקוד מספר טלפון: מין : gfedc זכר gfedc נקבה מצב משפחתי : gfedc רווק/ה gfedc נשוי/אה gfedc גרוש/ה gfedc אלמן /ה תושב ישראל gfedc כן gfedc לא gfedc חבר בקופת חולים כן שם קופה לא gfedc ג. פרטים על ילדי שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנה סמן/י בטור המתאים ליד שם הילד הנמצא בחזקתך ד. פרטים על הכנסותי ממעביד זה אני מקבל/ת: (ראה הסברים מעבר לדף) gfedcשכר עבודה(עובד יומי) (5) gfedcמשכורת חודש( (2) gfedc קצבה (6) gfedc משכורת נוספת (3) gfedcמשכורת חלקית (4) תקופת העבודה (1 ( בשנת המס מספר חודשי עבודה (בשנת המס) תאריך תחילה תאריך סיום תאריך לידה מספר זהות שם ה. פרטים על הכנסות אחרות gfedc אין לי הכנסות אחרות gfedcיש לי הכנסות אחרות כמפורט להלן : gfedcמשכורת חודש ) (2) (3) gfedcמשכורת נוספת (4) gfedcמשכורת חלקית אם יש לך הכנסה אחרת - gfedc (5) שכר עבודה(עובד יומי) (6) gfedcקצבה gfedc ממקור אחר נא סמן/י: gfedc אבקש לקבל נקודות זיכוי ומדרגות מס כנגד הכנסתי זו (סעיף ד) איני מקבל/ת אותם בהכנסה אחרת (7) gfedc אני מקבל/ת נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה אחרת ועל כן איני זכאי/ת להם כנגד הכנסה זו (8) gfedc אין מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין הכנסתי האחרת, או שכל הפרשות המעביד לקרן השתלמות בגין הכנסתי האחרת מצורפות להכנסתי האחרת (9) gfedc אין מפרישים עבורי לקיצבה/לביטוח אובדן כושר עבודה בגין הכנסתי האחרת, או שכל הפרשות המעביד לקיצבה/לביטוח אובדן כושר עבודה בגין הכנסתי האחרת מצורפות להכנסתי האחרת (10) ו. פרטים על בן/בת הזוג מספר זהות (9 ספרות) שם משפחה שם פרטי תאריך לידה תאריך עליה gfedc אין לבן/בת הזוג כל הכנסה gfedc יש לבן/בת הזוג הכנסה מ: gfedc עבודה/עסק gfedc הכנסה חייבת אחרת לרבות קצבה ז. שינויים במהלך השנה (כולל שינויים הקשורים לבקשה להקלה בחישוב המס מעבר לדף) חתימת העובד/ת תאריך השינוי פרטי השינוי

14 ח. אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות (סמן/י בריבוע המתאים) gfedc אני תושב/ת ישראל. gfedc 6 7 gfedc אני נכה / 100% עיוור/ת לצמיתות. מצורף: אישור משרד הבטחון/האוצר/פקיד השומה/תעודת עיוור שהוצאה לאחר gfedc אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מיוחד / באיזור פיתוח מתאריך שם הישוב. מצורף אישור של הרשות ע"ג טופס 1312 א. gfedc אני עולה חדש/ה מתאריך לא היתה לי הכנסה בישראל מתחילת שנת המס הנוכחית עד תאריך מי שהיתה לו הכנסה או שתקופת זכאותו (42 חודש) אינה רצופה בשל שירות חובה בצה"ל, לימודים על תיכוניים או יציאה לחו"ל - יפנה לפקיד השומה gfedc 12 בגין סיום לימודים לתואר אקדמי או סיום לימודי הוראה/מקצוע. מצורפת הצהרה בטופס. 119 ט. אני מבקש/ת תיאום מס מהסיבות הבאות (סמן/י בריבוע המתאים) י. הצהרה בגין בן/בת זוגי המתגורר/ת עימי ואין לו/לה הכנסות בשנת המס. (רק אם העובד/ת או בן/בת הזוג הגיע/ה לגיל פרישה או שהוא/היא נכה או עיוור/ת) gfedc בגין משפחה חד הורית. gfedc gfedc gfedc בגין ילדי שבחזקתי (ימולא רק ע"י אישה או גבר חד הורי) המפורטים בחלק ג. מס' ילדים שנולדו בשנת המס מס' ילדים שימלאו להם 18 שנה בשנת המס gfedc 8 9 gfedc בגין ילדי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג ואני משתתף/ת בכלכלתם. gfedc בגין מזונות לבן/בת זוגי לשעבר (ימולא רק ע"י מי שנישא בשנית) (מצורף פסק דין ). gfedc 10 מלאו לי 16 שנים וטרם מלאו לי 18 שנים. 1 2 מס' ילדים אחרים gfedc 11 אני חייל/ת משוחרר/ת / שרתתי בשירות לאומי. תאריך תחילת השירות תאריך סיום השירות מצורף צילום של תעודת שחרור/סיום שרות gfedc לא היתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית עד לתחילת עבודתי אצל מעביד זה. הערות: 1. יש להמציא הוכחה כגון: אישור משטרת הגבולות בגין שהייה בחו"ל, אישור מחלה וכיו"ב. בהעדר הוכחה יש לפנות לפקיד השומה. 2. דמי לידה ודמי אבטלה הינם הכנסה חייבת. gfedc יש לי הכנסות נוספות ממשכורת/קיצבה כמפורט להלן: סוג ההכנסה הכנסה חודשית המס שנוכה המעביד / משלם הקצבה / מקור אחר (לפי תלושים) מספר תיק ניכויים (משכורת/קיצבה/אחר) כתובת שם gfedc פקיד השומה אישר תיאום לפי אישור מצורף. אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים. ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה. אני מתחייב/ת להודיע למעביד על כל שינוי שיחול בפרטי האישיים ובפרטים דלעיל תוך שבוע ימים מתאריך השינוי. תאריך דברי הסבר למילוי טופס 0101 חתימת המבקש/ת (1) "עובד" לרבות מקבל קיצבה. "מעביד" לרבות משלם קיצבה. "משכורת" לרבות קיצבה. "עבודה" לרבות קבלת קיצבה. (2) משכורת חודש - משכורת בעד עבודה של לא פחות מ - 18 יום בחודש ויותר מ - 5 שעות בכל יום. - משכורת בעד עבודה של לא פחות מ - 18 יום בחודש ויותר מ - 5 שעות בכל יום, נוסף למשכורת חודש ו/או בנוסף לקיצבה החייבת במס ממקום אחר. העובד רשאי לקבוע את מקום העבודה בו תחשב משכורתו כמשכורת נוספת (3) משכורת נוספת (4) משכורת חחלקית - ממשכורת בעד עבודה במשך 5 שעות או פחות בכל יום או משכורת בעד עבודה במשך יותר מ - 5 שעות ביום אך לא יותר מ - 8 שעות בשבוע. משכורת חלקית ינוכה מס בשיעור מירבי אלא אם כן זו הכנסה יחידה שאז ינוכה מס לפי לוח הניכויים. - משכורת בעד עבודה של יותר מ - 5 שעות ביום אך פחות מ - 18 יום בחודש. משכר העבודה ינוכה מס לפי לוח יומי (5) שכר עבודה אלא אם כן זו הכנסה יחידה שאז ינוכה מס לפי לוח הניכויים. - מקיצבה שהיא הכנסה יחידה ינוכה מס לפי לוח הניכויים. אם יש הכנסות נוספות - ינוכה מס בשיעור מירבי או על-פי (6) קיצבה תיאום מס מפקיד השומה. (7) אם העובד לא מילא משבצת זו - המעביד מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מירבי לפי התקנות מכל תשלומי המעביד. (8) אם העובד מילא משבצת זו - המעביד מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מירבי לפי התקנות. (9) אם העובד לא מילא משבצת זו - על המעביד לצרף למשכורת את סכומי ההפרשות לקרן השתלמות ולנכות מס לפי התקנות או לפעול לפי אישור תיאום מס מפקיד השומה. (10) אם העובד לא מילא משבצת זו - על המעביד לצרף למשכורת את סכומי ההפרשות לקיצבה/לאבדן כושר עבודה ולנכות מס לפי התקנות או לפעול לפי אישור תיאום מס מפקיד השומה.

15 לכבוד א.ג.נ. הנדון: הסכמה למסירת מידע על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א אני הח"מ נותן בזה למנורה מבטחים פנסיה בע"מ וכן למנורה מבטחים ביטוח בע"מ, ככל שקיימת על שמי פוליסת ביטוח משלים במנורה מבטחים ביטוח בע"מ, ו/או למי מטעמן, )להלן: "מבטחים"(, הרשאה בלתי חוזרת לפנות לכל גוף, לרבות חברות ביטוח ולרבות גוף ציבורי כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות או מוסד רפואי בארץ עובדיו, רופאיו, וכל מי שפועל בשמו בישראל או בחו"ל, לרבות קופות חולים, רופאיהן ועובדיהן, בתי חולים כלליים או פסיכיאטרים או שיקומיים על כל מחלקותיהם, וכן למוסד לביטוח לאומי או רשויות המס או משרד הביטחון או כל עובד בתחום הסוציאלי או הסיעודי, כדי לקבל את כל הפרטים והמידע המצויים בידם ללא יוצא מן הכלל, בנוגע למצבי הבריאותי או הסוציאלי או בתחום הסיעודי או הכלכלי או בתחום השיקומי וכן כל מידע אחר הנדרש למבטחים לצורך בחינת זכאותי לקבלת גמלת נכות מלאה או חלקית ממבטחים. הריני משחרר בזה כל גוף הנזכר לעיל ומתיר להם בזאת ליתן לכם את כל הפרטים והמסמכים המצויים בידם הקשורים אליי, למצבי הכלכלי, למצב בריאותי ו/או מחלותי, שהנני חולה בהן כיום או שחליתי בהן בעבר, לרבות רשימת רופאים אשר טיפלו בי במסגרתן, כל חומר המצוי במאגרי המידע של המוסדות כאמור בנוגע אליי, ולרבות החלטות שניתנו ע"י הגופים כאמור, הקובעים את זכאותי לגמלת נכות וכן את שיעור הנכות שאושר לי ו/או כל החלטה אחרת. כמו כן הריני מוותר בזאת על חובת שמירת הסודיות הרפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלתי ובכל עניין הקשור לעבודתי. כמו כן אני נותן בזה רשות למבטחים למסור, לכל מבטח חיצוני לרבות חברות ביטוח, את כל הפרטים והמסמכים ללא יוצא מן הכלל על מצב בריאותי ו/או כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או שהנני חולה בה כעת והנני משחרר את כל עובדי מבטחים מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותיי כנ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי המבטח החיצוני. כתב ויתור זה כוחו יפה גם לצורך הדיונים של ועדות הערעורים על החלטות מבטחים וכל ערכאה שיפוטית, ככל שיתקיימו כאלה. עם חתימתי על כתב ויתור זה, הריני מצהיר/ה כי לא תהיינה לי כל טענות ו/או תביעות מסוג כלשהו כלפי המוסדות או עובדיהם או נותני השירות שלהם או מטעמם, בקשר עם מסירת מידע כאמור וכן לא תהיינה לי כל טענות ו/או תביעות מסוג כלשהו כלפי מבטחים בקשר עם מסירת מידע על ידם למבטח חיצוני ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות כלפי המבטח החיצוני בקשר עם קבלתו מידע כאמור. כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי. פרטי החותם: שם מספר זהות מלא תאריך חתימה עד לחתימה: שם מספר זהות מלא תאריך חתימה

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס דע את זכויותיך א מי חייב להגיש דוח על הכנסה?............................... 4. א. הגשת הדוח ותשלום המס.................................... 7. ב. מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח........................ 10.

קרא עוד

467-ishur tashlum pensyat nec...

467-ishur tashlum pensyat nec... שם העמית מספר זהות מג ד ל מ קפת קרנות פנסיה ו קופות גמ ל בע"מ הטופס מיוע ד לנשים ו לגברים כאח ד יש למ לא את הטופס בעט ב לב ד ו לא בעיפרון עמית נכב ד,.1.2.3.4 פרטי העמית המב קש - למי לוי בי די העמית דף

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות בהם מספר השנה

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות  בהם מספר השנה היערכות לתום שנת מס 4102 ותחילת שנת מס 4102 חוזר לקוחות לשנת המס 4102 שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה גם השנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים ודיני עבודה לסיומה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד